Çimsa Süper Beyaz Çimentonun Bims İmalatlarında Sunduğu Dozaj

Transkript

Çimsa Süper Beyaz Çimentonun Bims İmalatlarında Sunduğu Dozaj
Çimento AraĢtırma ve Uygulama
Merkezi
Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj
Avantajı- Bims Ġmalatları
1
Rakamlarla Çimsa Süper Beyaz
1977 Mersin’de faaliyete geçti
1989  Dünyanın Ġlk Beyaz/Gri Çimento Üretim Tesisi
1999  Hacı Sabancı Beyaz Çimento Üretim Tesisi
2007-2011 7 YurtdıĢı- 2 Yurtiçi Çimento Terminali
Dünyanın En Yüksek Beyaz Çimento Üretim Kapasitesine Sahip Tesisi
1.100.000 ton/yıl
Dünyanın En Büyük 2. Beyaz Çimento Üreticisi
Dünyanın En Yüksek Beyaz Çimento Kapasite Kullanım Oranı >%95
2
ÇİMSA Süper Beyaz Çimento
o Estetik
o Dayanıklı
o Güçlü
o Ekonomik
3
Güçlü Süper Beyaz Çimento
o Yüksek erken dayanım avantajı ile imalat hızını arttırır
o Yüksek bağ dayanımı ve yapıĢma mukavemeti ile gri çimentoların
ötesinde dayanım karakterine sahiptir
o Yüksek erken ve nihai mukavemeti ile gri çimentoya oranla özellikle
erken yaĢlarda %40’a varan oranlarda dozaj avantajı sağlar
o Kalıp sökme süresini düĢürür
o En yüksek mukavemete sahip Çimentodur!
4
Güçlü Süper Beyaz Çimento
2 Günlük Mukavemet Değeri
Ġç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde farklı üreticiler tarafından üretilen 28
adet çimentonun Çimsa Süper Beyaz Çimento ile karĢılaĢtırma sonuçları (2011-2012)
5
Güçlü Süper Beyaz Çimento
28 Günlük Mukavemet Değeri
Ġç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde farklı üreticiler tarafından üretilen 28
adet çimentonun Çimsa Süper Beyaz Çimento ile karĢılaĢtırma sonuçları
6
Ekonomik Süper Beyaz Çimento
o Yüksek erken ve nihai mukavemeti ile gri çimentoya oranla özellikle
erken yaşlarda %40’a varan oranlarda dozaj avantajı sağlar
o Buhar kürü gerektirmeden hızlı dayanım kazanır, yatırım maliyetlerini
azaltır
o İmalat hızını arttırarak kapasite artışı sağlar, kalıp maliyetini düşürür ve
hızlı sevkiyata olanak tanır
7
Ekonomik Süper Beyaz Çimento
Ġç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde farklı üreticiler tarafından üretilen 28 adet çimentonun
Çimsa Süper Beyaz Çimento ile karĢılaĢtırma sonuçları (2011-2012)
8
ÇimSA Süper Beyaz Çimentonun Bims İmalatında
Kullanılması
Bims üreticileri ile 3 ay süren bir çalıĢma yapılmıĢtır
1. AĢama: Laboratuvarda değiĢik çimentolarla beton denemeleri
yapılmıĢtır
2. AĢama: Fiili üretimde değiĢik dozajlarla Bims imalatı yapılmıĢtır
3. AĢama: Fiili üretim sonuçlarına göre Bims Özellikleri
DeğerlendirilmiĢtir
4. AĢama: Beyaz Bims’ler TSE’ye gönderilerek ISIL ĠLETKENLĠK
DENEYĠ’ne tabi tutulmuĢtur
9
ÇimSA Süper Beyaz Çimentonun Bims İmalatında
Kullanılması
Bims Üreticilerinin Talepleri:
- Priz Süresi Kısa (Optimum) Çimento
- Hızlı Kalıptan alma
- Yüksek Erken Dayanım
- DüĢük Isıl Ġletkenlik Katsayısı
- DüĢük Bims Ağırlığı (Lojistik Avantajı)
10
ÇimSA Süper Beyaz Çimentonun Bims İmalatında
Kullanılması
Standart Kullanılan KarıĢım Miktarları:
11
Çimento Miktarı (kg/m3)
100
Bims Agrega Miktarı (kg/m3)
815
Kum Agrega Miktarı (kg/m3)
120
ÇimSA Süper Beyaz Çimentonun Bims İmalatında
Kullanılması
STANDART KULLANILAN
KARIġIM ÖLÇÜLERĠ
Ortam sıcaklığı (0C)
100
815
120
25,0
24.Saat basınç dayanımı (kN)
ÇĠMSA SÜPER BEYAZ CEM I 52,5 ÇĠMENTOSU ĠLE YAPILAN
KARIġIMLAR
100
80
70
815
820
825
120
122
125
25,0
25,0
25,0
60
830
127
25,0
18,9
35,1
30,0
28,5
28,0
2.Gün basınç dayanımı (kN)
33,4
49,4
39,2
37,0
35,9
7.Gün basınç dayanımı (kN)
55,2
60,6
59,8
58,5
52,5
28.Gün basınç dayanımı (kN)
64,6
97,4
81,8
70,4
67,7
Çimento miktarı (kg/m3)
Bims agregası (kg/m3)
Kum Agrega (kg/m3)
12
Gri CEM I 42,5
ÇĠMENTOSU ĠLE
YAPILAN KARIġIM
ÇimSA Süper Beyaz Çimentonun Bims İmalatında
Kullanılması
Değişik Çimento Dozajlarında Üretilen Bims Ağırlıkları:
Karışımlar
Çimento miktarı (kg/m3)
Kurutulmuş ağırlıkları (g)
ÇĠMSA CEM I 42,5 ÇĠMENTOSU ĠLE
YAPILAN REÇETE
100
8767
100
8780
80
8517
70
8168
60
7784
ÇĠMSA SÜPER BEYAZ CEM I 52,5
ÇĠMENTOSU ĠLE YAPILAN
KARIġIMLAR
DOZAJI %40 AZALTILAN ÇĠMSA SÜPER BEYAZ ÇĠMENTO ĠLE BĠMS BAġINA 1 KG
AĞIRLIK AVANTAJI ORTAYA ÇIKMIġTIR
13
ÇimSA Süper Beyaz Çimentonun Bims İmalatında
Kullanılması
Hidratasyonu ısısı: Çimentonun dayanım kazanması sırasında
açığa çıkarttığı toplam ısıdır.
Süper Beyaz Çimento Yüksek Hidratasyon Isısı ile kıĢ Ģartlarında
hızlı üretim imkanı sunar..
14
ÇimSA Beyaz Çimentonun Bims İmalatında Kullanılması
TSE’ye Yaptırılan Analizlerin Sonuçlarına Göre
ÇĠMSA BEYAZ ÇĠMENTO ĠLE BĠMS ISIL ĠLETKENLĠK DEĞERĠ MĠN. %5
ĠYĠLEġTĠ !
Beyaz Çimento ile
elde edilen Isıl
Ġletkenlik Değeri
Gri Çimento ile elde
edilen Isıl Ġletkenlik
Değeri
15
ÇimSA Beyaz Çimentonun Bims İmalatında Kullanılması
DeğiĢik Çimento Dozajlarında Üretilen Bims Maliyetleri:
Karışımlar
Çimento miktarı (kg/m3)
Maliyet (TL/BİMS)
ÇĠMSA CEM I 42,5 ÇĠMENTOSU ĠLE
YAPILAN REÇETE
100
0,14
100
0,24
80
0,22
70
0,17
60
0,14
ÇĠMSA SÜPER BEYAZ CEM I 52,5
ÇĠMENTOSU ĠLE YAPILAN
KARIġIMLAR
16
ÇimSA Beyaz Çimentonun Bims İmalatında Kullanılması
ÇimSA Süper Beyaz Çimentonun Bims Ġmalatlarında Kullanılması ile;
- Kalıptan alma süresi önemli ölçüde kısalacaktır
- KıĢ aylarında çok daha hızlı üretim imkanı ortaya çıkacaktır
- Bims Erken Dayanımları %47 artacaktır
- DüĢük Isıl Ġletkenlik Katsayısı sayesinde %5 daha iyi izolasyon
sağlanacaktır
- DüĢük Bims Ağırlığı ile lojistik avantajı ortaya çıkacaktır
17
Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi
TEġEKKÜRLER…
Her türlü soru ve bilgi için..
Çimsa Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
Toroslar Mah. Tekke Cad.
33013 YenitaĢkent/MERSĠN
T: 00.90.324 241 23 37
C: 00.90.505 462 00 52
F: 00.90.324 454 00 52
18

Benzer belgeler

Mineral Katkılar Metaolin

Mineral Katkılar Metaolin Sülfat Saldırısı: - Sülfat saldırısı çimentolu sistemlerin karma suyundan ya da yer altı suyundan gelen sülfat neticesinde hacim genleşmeleri ile meydana gelen bir reaksiyondur - Metakaolen hem çim...

Detaylı