kullanım kılavuzu

Transkript

kullanım kılavuzu
6199/6180/6160
KULLANIM KILAVUZU
“ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI”
“Bir elektrikli cihaz› kullan›rken, afla¤›dakiler de dahil, temel güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmal›d›r.”
“Bu dikifl makinesini kullanmadan önce bütün talimatlar› okuyun.”
“TEHL‹KE- Elektrik çarpmas› riskini azaltmak için:”
1. * Kullan›mdan hemen sonra ve temizlemeden önce mutlaka fifli prizden çekin.
UYARI-
Yanma, yang›n, elektrik çarpmas› veya yaralanma riskini azaltmak için: ”
1. “Makinenin bir oyuncak olarak kullan›lmas›na izin vermeyin. Bu makine çocuklar taraf›ndan veya onlar›n yak›n›nda kullan›ld›¤›nda afl›r› dikkat edilmelidir”.
2. Bu cihaz fiziksel veya zihinsel engelli kifliler (çocuklar da dahil), güvenliklerinden sorumlu bir kifli taraf›ndan cihaz›n kullan›m› ile ilgili bilgilendirilmedikçe, deneyimsiz ve
bilgisiz kifliler taraf›ndan kullan›lmamal›d›r. Çocuklar›n cihazla oynamamalar›na dikkat edilmelidir.”
3. “Bu makine, sadece bu kullan›m k›lavuzunda belirtilen amaçlar için kullan›lmal›d›r. Sadece üretici taraf›ndan tavsiye edilen ve bu kullan›m k›lavuzunda
belirtilen parçalar› kullan›n.”
4. “Kablo veya fifl hasarl› ise, makine düzgün çal›flm›yorsa, düflürülmüfl veya hasar görmüflse ya da suyun içine düflmüflse asla bu makineyi çal›flt›rmay›n.
Kontrol, tamir, elektrik veya mekanik ayarlama için makineyi en yak›n yetkili
servise götürün.”
5. “Elektrik kablosu hasar gördü¤ünde, tehlikelerden kaç›nmak için kablo üretici, servis merkezi veya yetkili bir kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.”
6. “Makineyi asla havaland›rma delikleri kapal› iken çal›flt›rmay›n. Toz, tüy ve bol
elbiseleri makinenin havaland›rma deliklerinden ve pedaldan uzak tutun.”
7. “Deliklere herhangi bir fley sokmay›n.”
8. Sadece kapal› alanlarda kullan›n.”
9. “Aeorosol ürünlerin kullan›ld›¤› veya oksijenin bulundu¤u yerlerde makineyi
çal›flt›rmay›n.”
10. “Kapatmak için, dü¤meyi kapat›n (“0”) ve ard›ndan fifli prizden çekin.”
11. “Kullanmayaca¤›n›z zaman makineyi kapat›n veya fiflini prizden çekin. Bak›m
yapmadan veya lambalar› de¤ifltirmeden önce fifli prizden çekin.
12. “Fifli prizden çekerken kablodan tutmay›n. Fifli çekmek için, kablodan de¤il,
fiflten tutun.”
13. “Parmaklar›n›z› hareketli parçalardan uzak tutun. Dikifl makinesinin i¤nesi etraf›ndan çal›fl›rken afl›r› dikkat gereklidir.”
14. “‹¤nenin k›r›lmas›na neden olaca¤›ndan asla hasarl› bir i¤ne plakas›n› kullanmay›n.”
F-2
15. “Bükülmüfl i¤neleri kullanmay›n.”
16. “Dikifl yaparken kumafl› itmeyin veya çekmeyin. Aksi takdirde, i¤ne k›r›labilir.”
17. “‹¤ne bölgesinde i¤neye iplik takma, i¤neyi de¤ifltirme, masuraya iplik sarma
veya bask› aya¤›n› de¤ifltirme gibi ifllemleri yapmadan önce makineyi kapat›n
(“0” konumu).”
18. “Kapaklar› ç›kart›rken, ya¤lama yaparken veya kullan›m k›lavuzunda belirtilen
herhangi bir ayarlama ifllemini yaparken daima fifli prizden çekin.”
19. “Elektrik çarpmalar›n› önlemek için asla makineyi veya elektrik fiflini suyun
veya di¤er s›v›lar›n içine sokmay›n.”
20. LED lambas›n›n maksimum gücü 0.3W, maksimum voltaj› DC 5V’tur. LED lambas› hasar görürse, makineyi kullanmal›s›n›z ve tamir etmek ya da de¤ifltirmek
için derhal üreticiye ya da yetkili servise göndermelisiniz.”
21. Yaralanmalar› önlemek için afla¤›daki hususlara dikkat edin:
- Kullanmayaca¤›n›z zaman pedal›n fiflini prizden çekin.
- Herhangi bir bak›m ifllemini yapmadan önce pedal›n fiflini prizden çekin.”
D‹KKAT - Hareketli parçalar- Yaralanma tehlikesini azaltmak için, bak›m yapmadan önce makineyi kapat›n. Makineyi çal›flt›rmadan önce kapa¤› kapat›n.
BU KILAVUZU SAKLAYIN
Bu dikifl makinesi, evde veya benzeri yerlerde kullan›m için tasarlanm›flt›r.
Bu cihaz, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili EEC Direktifi
2004/108/EC’ye uygundur.
Kullan›m ömrünün sonunda bu ürün, elektrikli/elektronik cihazlarla ilgili ulusal
düzenlemelere uygun olarak güvenli bir flekilde geri dönüfltürülmelidir. Herhangi bir flüpheniz varsa, talimatlar için yetkili sat›c›n›za baflvurun.
SINGER, Singer Company Limited flirketinin veya bayilerinin tescilli bir ticari markas›d›r.
©2010 Singer Company Limited veya bayileri. Tüm haklar› sakl›d›r.
1
Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına
ilişkin bilgiler
•
•
•
•
•
Sürekli ve yoğun kullanımlarda makinenizi belli aralıklarla
dinlendiriniz.
Makinenizi ısı kaynaklarından (direkt güneş ışığı, soba,
radyatör, kalorifer peteği vb. ) koruyunuz.
Makinenizi çalıştırdığınız yerdeki elektrik voltajını sık sık
kontrol ediniz ve makinenizi şebekeden kaynaklanabilecek
elektrik dalgalanmalarından koruyunuz. Eğer bulunduğunuz
bölgede şebeke elektriğinde voltaj düşmesi yada
yükselmesi gibi problemler yaşıyorsanız, makinenizin
bulunduğu yere regülatör taktırmanız makinenizi verimli
kullanabilmenize yardımcı olacaktır.
Makinenizin bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka
zamanında yapınız.
Makinenizi mutlaka kullanma kılavuzunda tarif edilen
şekilde çalıştırınız.
‹Ç‹NDEK‹LER
1. MAK‹NEN‹Z‹ TANIMA
Zig-zag dikiş............................................40
Makinenin tan›t›lmas› ..........................9 -10
Aksesuarlar ..............................................11
Makinenin ayarlanmas› ............................12
Makara pimleri, Bask› aya¤› kald›rma kolu ....13
Yama dikişi plakas›,
Serbest kol dikişine dönüştürme..............14
Masuran›n sar›lmas› ................................15
Meki¤in yuvas›ndan ç›kar›lmas›,
Masuran›n meki¤e yerleştirilmesi ............16
Meki¤in yuvas›na tak›lmas›,
Üst ipli¤in tak›lmas›............................17 -18
Otomatik iplik tak›c› özelli¤inin kullan›lmas› ..19
Masura ipli¤inin tutulmas› ........................20
‹¤ne, iplik ve kumaş tablosu ..............21 -22
‹¤nenin de¤iştirilmesi ..............................23
Üst iplik tansiyonunun ayarlanmas› ..24 -25
Kontrol panelinin fonksiyonlar›,
Düz dikiş i¤ne pozisyonu ..................26 -27
Masura ipli¤i tansiyonunun ayarlanmas›,
Bask› aya¤›n›n de¤iştirilmesi ..................28
Yararl› mesajlar ........................................29
Geri dikiş dü¤mesi ..................................30
Dikiş genişli¤inin ve uzunlu¤unun ayarlanmas›
2. D‹K‹fiE BAfiLAMA
Dikiş uzunlu¤u ve genişli¤i h›zl›
başvuru tablosu ................................31 -34
Desen numaras› referans k›lavuzu ..........35
Düz dikiş............................................36 -37
Dikişlerin düz tutulmas›
El şekilli kapitone dikiş ......................38 -39
Çoklu zig-zag dikiş, Dalgal› kenar dikişi ..41-42
Saten dikişi, Desenlerin yerleştirilmesi
Dü¤me dikme ..........................................43
Gizli dikiş............................................44 -45
Dekoratif ve esnek dikişler..................46-51
Düz esnek dikiş, Bal pete¤i dikişi,
Overlok dikişi, Civankaş› dikişi,
Rik rak dikişi, Çift overlok dikişi,Çift İğne
Dikişi(Reçme Dikişi), Gezdirme dikişi,
Entredeux dikişi,Çapraz teyel, Nervür dikişi,
Battaniye dikişi, E¤imli nervür dikişi, E¤imli
Overlok dikişi, Çapraz dikiş, Grek anahtar dikişi,
Bal›k iskeleti dikişi, Y›rt›k dikişi,
Sa¤lamlaşt›r›lm›ş Overlok dikişi,
Kenar birleştirme dikişi , Sihirbaz dikişi
Daha dekoratif dikişler & dekoratif makine
dikişi için öneriler......................................52
‹lik açma ............................................53 -55
Otomatik ilik açma, Kordonlu ilik açma
3. MAK‹NEN‹N BAKIMI
Ça¤anoz alan›n›n ve mekik alan›n›n
temizlenmesi......................................56 -57
4. OPS‹YONEL AKSESUARLAR
Büyük yard›mc› tabla ..............................58
5. PERFORMANS KONTROL L‹STES‹
......................................................59-61
Fermuar takma ve biyeleme
6199-6180-6160 MODEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ebatlar: 376 mm x 197 mm x 301 mm
Makinenin a¤›rl›¤›: 6,6 kg
Nominal voltaj : 220-240 V
Nominal Frekans : 50 Hz
Nominal giriş : 65 W
Kullan›m esnas›ndaki ortam s›cakl›¤›: Normal s›cakl›k
Gürültü seviyesi : 70 db(A)’dan az
Güvenlik sınıfı : II
Not: Her üç modelin teknik özellikleri aynı.
6
1. MAK‹NEN‹Z‹ TANIMA
MAK‹NEN‹N TANITILMASI
1. Masura sarma tansiyon diski
2. Horoz
3. ‹plik tansiyonu ayarlama dü¤mesi
4. Al›n kapa¤›
5. ‹plik kesici
6. Ç›kar›labilir yard›mc› tabla
/ Aksesuar kutusu
7. Masura sar›c› mili
8. Masura sarma stoplay›c›s›
9. Desen numaras› referans k›lavuzu
10. Geri dikifl dü¤mesi
11. Tafl›ma kolu
12. Yatay makara pimi
13. Volan
14. Güç/Ifl›k Dü¤mesi
15. Kablo soketi
16. ‹sim plakas›
17. ‹plik k›lavuzu
18. ‹lik açma kolu
19. Bask› aya¤› kald›rma kolu
20. ‹plik k›lavuzu
21. Otomatik iplik tak›c›
22. ‹plik k›lavuzu
23. Bask› aya¤› vidas›
24. ‹¤ne
25. ‹¤ne plakas›
26. ‹¤ne mili
27. ‹plik kesici
28. Ayak ay›rma kolu
29. ‹¤ne s›kma vidas›
30. Bask› aya¤›
31. Kumafl difllileri
32. Büyük yard›mc› tabla
33. Elektrik fifli
34. Pedal
35. Kullan›m k›lavuzu
9
AKSESUARLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
‹¤neler
Masuralar
Yard›mc› makara pimi
Makara pimi tespit diskleri
Makara pimi kapa¤›
‹lik aç›c›/Dikifl Sökme Aparat› ve F›rça
‹¤ne plakas› için tornavida
8. Yama dikifli plakas›
9. Fermuar aya¤›
10. ‹lik açma aya¤›
Dikifl makinenizle birlikte verilen aya¤a Genel Amaçl› Ayak denir ve bu ayak ço¤u
dikifller için kullan›lacakt›r.
11
MAK‹NEN‹N AYARLANMASI
Daima fifli prizden çekerek
makineyi elektrik beslemesinden ay›r›n.
Güç/Ifl›k dü¤mesini
kapat›n (“OFF” konumu).
Uçlu fifl
Elektrik fifli
Makine soketi
Pedal
Makineyi ilk defa kullanmadan önce i¤ne plakas› alan›ndaki ya¤ fazlal›klar›n› temizledi¤inizden emin olun.
ELEKTR‹K KABLOSU/PEDAL
Elektrik kablosu fiflini flekilde gösterildi¤i gibi kablo soketine (1) ve prize (2) tak›n.
Pedal fiflini (3) makinenin soketine tak›n.
NOT: Pedal ba¤lant›s› kesildi¤inde, makine çal›flmayacakt›r.
GÜÇ/IfiIK DÜ⁄MES‹
Güç/Ifl›k dü¤mesi aç›lmadan makineniz çal›flmayacakt›r.
Ayn› dü¤me hem elektri¤i hem de ›fl›¤› kontrol eder.
Makinenin bak›m›n› yaparken veya i¤neleri de¤ifltirirken
vs., makinenin fifli prizden çekilmelidir.
Güç/Ifl›k Dü¤mesi “KAPALI”.
Güç/Ifl›k Dü¤mesi “AÇIK”.
12
MAKARA P‹MLER‹
YATAY MAKARA P‹M‹
Makara pimini kendinize do¤ru çekin.
‹plik makaras›n› pimin üzerine yerlefltirin ve ipli¤in
düzgün akmas› için bir makara kapa¤› ile sabitleyin.
E¤er makaran›n bir iplik tespit kanal› varsa, kanal
sa¤a do¤ru ayarlanmal›d›r.
D‹K MAKARA P‹M‹
Makara pimini tak›n ve üstüne bir tespit diski yerlefltirin. ‹plik makaras›n› makara pimi üzerine yerlefltirin.
Makara
Makara pimi
tespit diskleri
Dik makara pimi
‹plik tespit kanal›
Makara
Makara pimi
kapa¤›
BASKI AYA⁄I KALDIRMA KOLU
1. Dikifl yapmak için bask› aya¤›n› indirin.
2. Kumafl› yerlefltirmek veya ç›karmak ve
bask› aya¤›n› de¤ifltirmek için kald›rma
kolunu orta konuma kald›r›n.
3. Daha kal›n kumafllar› yerlefltirmek için kolu en yüksek konuma kald›r›n.
Bask› aya¤› için üç konum vard›r.
13
Makara pimi
YAMA D‹K‹fi‹ PLAKASI
Dü¤me dikerken, serbest hareketli ifl ve serbest
hareketli yama yaparken, kumafl›n beslenmesine ihtiyaç duyarsan›z yama plakas›n› kullan›n.
‹¤neyi ve bask› aya¤›n› kald›r›n ve arka taraftaki iki pim, i¤ne plakas›ndaki deliklere girecek
flekilde yama plakas›n› i¤ne plakas› üzerine
yerlefltirin.
SERBEST KOL D‹K‹fi‹NE GEÇ‹fi
Makineniz düz taban veya serbest kol modeli
olarak kullan›labilir.
Yard›mc› tabla tak›ld›¤›nda makine büyük bir
çal›flma yüzeyi sunar.
Yard›mc› tablay› ç›kartmak için, her iki elinizle
iyice tutun ve flekilde gösterildi¤i gibi sola do¤ru çekerek ç›kart›n. Yerine takmak için, yerine
oturuncaya kadar yard›mc› tablay› kayd›r›n.
Yard›mc› tabla ç›kar›ld›¤›nda makine, çocuk elbiselerini, kollar›, pantolon paçalar›n› ve di¤er
ulafl›lmas› zor alanlar› dikmek için bir serbest
kol modeline döner.
14
MASURANIN SARILMASI
15 S›n›f› masuralar kulland›¤›n›zdan emin olun.
1. ‹plik makaras›n› makara piminin üzerine yerlefltirin ve makara pimi kapa¤› ile sabitleyin. ‹pli¤i makaradan çekin ve flekilde gösterildi¤i gibi iplik k›lavuzlar›ndan geçirin. ‹pli¤i masura sarma tansiyon
diskinin içine iyice çekti¤inizden emin olun.
2. ‹pli¤in ucunu, flekilde gösterildi¤i gibi masura deli¤inden geçirin. Masura sarma milini en sol konuma itin (e¤er bu konumda de¤ilse).
3. ‹pli¤in ucu masuran›n üst taraf›ndan gelecek flekilde masuray› milin üzerine yerlefltirin. Masura
sar›c›s› milini, yerine oturuncaya kadar sa¤a do¤ru itin. ‹pli¤in ucundan tutun.
4. Makineyi çal›flt›r›n ve masura sar›lmaya bafllanacakt›r. Masura, tamamen doldu¤unda otomatik
olarak dönmeyi durduracakt›r. Masuray› ç›karmak
ve ipli¤i kesmek için mili sola do¤ru itin.
15
MEK‹⁄‹N YUVASINDAN ÇIKARILMASI
1. Volan› kendinize do¤ru (saatin tersi yönünde) çevirerek i¤neyi en yüksek pozisyona kald›r›n.
2. Afla¤› do¤ru çekerek masura eriflim kapa¤›n› aç›n.
Parmaklar›n›zla mekik mandal›n› gösterildi¤i gibi
çekerek aç›n ve meki¤i yuvas›ndan ç›kar›n.
3. Mandal› b›rak›n ve masura mekikten ç›kacakt›r.
MASURANIN MEK‹⁄E TAKILMASI
1. ‹plik saat yönünde akacak flekilde masuray› sa¤
elinizle tutun.
2. Masuray›, ipli¤in 10 cm kadar› d›flar›da kalacak flekilde meki¤e yerlefltirin.
3. ‹pli¤i mekikteki kanaldan çekin ve daha sonra düz
tansiyon yay›n›n alt›ndan geçirin. Masura yerine
oturacakt›r.
4. ‹pli¤in 10 cm kadar›n› meki¤in d›fl›nda b›rak›n.
16
MEK‹⁄‹N YUVASINA TAKILMASI
1. Tespit pimi dik yukar› bakacak flekilde mandal› aç›k tutun.
2. ‹pli¤i kendinize do¤ru tutarak, meki¤i orta mile kayd›r›n.
Tespit yuvas›
NOT: Tespit piminin meki¤in üst taraf›ndaki tespit yuvas›na oturdu¤undan emin olun.
3. Meki¤i yerine sabitlemek için mandal› b›rak›n.
Tespit pimi
ÜST ‹PL‹⁄‹N‹N TAKILMASI
B. ‹¤ne en yüksek pozisyona kalk›ncaya kadar volan› kendinize do¤ru çevirin.
A. Bask› aya¤› kald›rma kolunu yukar› kald›r›n. Üst ipli¤i takmadan önce daima bask› aya¤› kald›rma kolunu yukar› kald›rd›¤›n›zdan emin olun. (Bask› aya¤› kald›rma kolu yukar›
kald›r›lmazsa, do¤ru iplik tansiyonu elde edilemez.)
17
C. Afla¤›da gösterilen s›raya göre, ipli¤i sa¤ elinizle s›k›ca tutarken sol elinizle makineye iplik tak›n.
* ‹pli¤i sa¤dan sola do¤ru horozdan (3) geçirin.
* ‹pli¤i önden arkaya do¤ru i¤ne deli¤inden (5) geçirin. (Otomatik ‹¤ne ‹plik Tak›c› özelli¤inin çal›flmas› ile ilgili talimatlar için, sonraki sayfaya bak›n.)
ÖNEML‹ : Makine ipli¤inin tansiyon disklerine düzgün tak›ld›¤›ndan emin olmak
için, afla¤›daki basit kontrolü yap›n:
1.)Bask› aya¤› yukar› kald›r›lm›flken ve i¤ne ipli¤i tak›lm›flken, ipli¤i çekin. Sadece hafif
bir direnç hissetmelisiniz ve i¤nede çok hafif esneme olmal› veya hiç olmamal›d›r.
2.)fiimdi bask› aya¤›n› indirin ve ipli¤i tekrar makinenin arka taraf›na do¤ru çekin.
Bu s›rada biraz daha fazla direnç hissetmelisiniz ve i¤nede çok daha fazla esneme olmal›d›r. E¤er direnç hissetmezseniz, makinenin ipli¤i düzgün tak›lmam›flt›r ve ipli¤i yeniden takmal›s›n›z.
18
OTOMAT‹K ‹⁄NE ‹PL‹K TAKMA
ÖZELL‹⁄‹N‹ KULLANMA
Volan› kendinize do¤ru (saatin tersi yönünde) çevirerek
i¤neyi en yüksek pozisyona kald›r›n.
1. fiekilde gösterildi¤i gibi ipli¤i iplik k›lavuzuna tak›n.
2. ‹pli¤in ucundan tutarak kolu afla¤› çekin.
3. Kolu makinenin arka taraf›na do¤ru çevirin.
4. ‹pli¤i kancal› uçtan geçirin ve yukar› do¤ru çekin.
5. Kolu eski konumuna getirin ve iplik i¤neye otomatik
olarak tak›lacakt›r.
6. Kolu b›rak›n ve ipli¤i kendinizden uza¤a do¤ru çekin.
NOT: ‹pli¤in düzgün tak›lmas› için, i¤neye iplik tak›c› özelli¤ini kullan›rken makineyi düz dikifle ayarlaman›z› tavsiye ederiz.
19
MASURA ‹PL‹⁄‹N‹N TUTULMASI
1. Bask› aya¤› kald›rma kolunu kald›r›n.
2. ‹¤ne ipli¤ini gevflek bir flekilde sol elinizle tutarken, volan› sa¤ elinizle kendinize do¤ru (saatin tersi yönünde)
çevirerek ilk önce i¤neyi indirin, ard›ndan da en yüksek konuma kalk›ncaya kadar iflleme devam edin.
NOT: Masura ipli¤ini tutman›n kolay bir yolu, düz dikifl seçilmiflken, geri dikifl dü¤mesine bas›p b›rakmad›r. Makineniz bir afla¤›-yukar› ifllem yapacak ve
i¤ne yukar› konumda duracakt›r. ‹¤nenin “tam yukar›” pozisyonunda durmas›, bilgisayarl› dikifl makinenizin özelliklerinden birisidir.
3. Üst ipli¤ini hafifçe yukar› çekin ve i¤ne plakas› deli¤inden görünecek olan masura ipli¤ini tutun.
4. Üst ve masura ipliklerini birlikte, makinenin arka taraf›na do¤ru bask› aya¤›n›n alt›na çekin ve 15 cm kadar
pay b›rak›n.
20
‹⁄NE, ‹PL‹K VE KUMAfi TABLOSU
Kumafl›n›z, i¤ne ve iplik seçiminizi belirleyecektir. Afla¤›daki tablo, i¤ne ve iplik seçimi için
pratik bir k›lavuzdur. Yeni bir dikifl yapmaya bafllamadan önce her zaman bu tabloya bak›n.
Ço¤u durumlarda, üst iplik beslemesinde ve masurada ayn› ebatta ve tipte iplik kullanacaks›n›z.
‹PL‹K
KUMAfiLAR
Afla¤›daki kumafllar›n türü farkl› olabilir: pamuk, keten, ipek, yün, sentetik, rayon,
kar›fl›mlar. Bunlar, a¤›rl›klar›na göre listelenmifltir.
‹⁄NE
T‹P‹
BÜYÜKLÜ⁄Ü
Hafif
Patiska
fiifon
Krep
Pamuk örgülü / Polyester
%100 Polyester
* Merserize, Kal›nl›¤› 60
2020
k›rm›z› dip
11/80
turuncu bantl›
Normal
Pamuklu Kadife/Flanel
Gabardin/Gingham
Keten /Müslin
Yünlü krep
Pamuk örgülü / Polyester
%100 Polyester
* Merserize, Kal›nl›¤› 50
Naylon
2020
k›rm›z› dip
14/90
mavi bantl›
Normal – A¤›r
Yap›flkanl› Dokuma
Kanvas/ Örtü
Kot / Branda Bezi
Yelken bezi
Pamuk örgülü / Polyester
%100 Polyester
* Merserize, Kal›nl›¤› 40
* "A¤›r görev"
2020
k›rm›z› dip
16/100
mor bantl›
18/110
sar› bantl›
Örgüler
Yap›flkanl› Örgü
Çift Örgü
Jarse / Triko
Pamuk örgülü
Polyester
Polyester
Naylon
2045
sar› dip
11/80
turuncu bantl›
14/90
mavi bantl›
16/100
mor bantl›
* En iyi dikifl sonuçlar› için daima bir SINGER marka i¤ne kullan›n.
21
‹⁄NEN‹N DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
Düz taraf
Daima fifli prizden çekerek makineyi
elektrik beslemesinden ay›r›n.
1. Volan› kendinize do¤ru (saatin tersi yönünde) çevirerek
i¤ne milini en yüksek pozisyona kald›r›n.
2. ‹¤ne s›kma vidas›n› kendinize do¤ru (saatin tersi yönünde) çevirerek gevfletin.
3. ‹¤neyi afla¤› do¤ru çekerek ç›kar›n.
4. Yeni i¤neyi, düz taraf› arkaya bakacak flekilde i¤ne ba¤c›¤›na yerlefltirin.
5. ‹¤neyi sonuna kadar yukar› itin.
6. Tornaviday› kullanarak i¤ne s›kma vidas›n› s›k›n.
‹¤ne
Durdurma
pimi
Düz taraf arkaya
bakmal›d›r
NOT: ‹yi s›k›n, fakat afl›r› s›kmay›n.
Faydal› ‹pucu: Bir kumafl parças›n› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirip bask› aya¤›n› indirme, i¤nenin de¤ifltirilmesini kolaylaflt›r›r ve i¤nenin, i¤ne plakas› deli¤ine düflmesini önler.
23
ÜST ‹PL‹K TANS‹YONUNUN AYARLANMASI
Alt taraf
Üst taraf
Üst dikifl çok gergin
Üst dikifl çok gevflek
Dengeli
Tansiyonu azalt›r
Tansiyonu art›r›r
Dikiflin %90’›, tansiyon kontrol dü¤mesi (makinenin üst taraf›nda) “5” konumuna ayarlanm›fl
olarak yap›lacakt›r.
Faydal› ‹pucu: Yüksek veya düflük bir numaraya do¤ru hafif bir ayarlamak yapmak
dikiflin görünümünü iyilefltirebilir.
24
DÜZ D‹K‹fi
Dikiflinizin güzel görünmesi büyük oranda dengeli üst ve masura iplikleri tansiyonu ile belirlenir. Bu iki iplik dikti¤iniz kumafl›n orta tabakas›nda “kilitleniyorsa” tansiyon ayar› iyidir.
Dikifle bafllad›¤›n›z zaman, dikiflin düzensiz yap›ld›¤›n› görürseniz, tansiyon ayar dü¤mesini ayarlamal›s›n›z.
Bask› aya¤› “afla¤›” konumda iken ayarlamalar› yap›n. Dengeli bir tansiyon ayar› (üst ve alt
tarafta benzer dikifller) genellikle sadece düz dikifl için gereklidir.
ZIG-ZAG ve DEKORAT‹F D‹K‹fi
Zig-zag ve dekoratif dikifl fonksiyonlar› için iplik tansiyonu, düz dikifl esnas›ndaki iplik tansiyonundan daha az olmal›d›r.
Üst iplik kumafl›n alt taraf›nda göründü¤ünde, daima daha iyi bir dikifl ve daha az büzülme
elde edeceksiniz.
25
KONTROL PANEL‹N‹N FONKS‹YONLARI
Düz dikiflin geniflli¤i/i¤ne pozisyonu
Dikifl deseni numaras›
Desen numaras›
seçme dü¤meleri
Desen numaras›
referans k›lavuzu
Dikifl uzunlu¤u
LCD ekran
Dikifl geniflli¤i/i¤ne
pozisyonu manuel
ayarlama dü¤meleri
Dikifl uzunlu¤u
manuel ayarlama
dü¤meleri
DESEN NUMARASI SEÇME DÜ⁄MELER‹
Makineyi açt›¤›n›zda, düz dikifl seçilir ve LCD ekranda kiflisel ayarlamalar için bir menü ekran› görünür.
Dikifl desenlerini seçmek için, desen numaras› referans k›lavuzuna bakarak desen numaras› seçiminin sol dü¤mesini
kullanarak sol rakam› ve sa¤ dü¤meyi kullanarak sa¤ rakam›
seçin.
Hem sol hem de sa¤ rakamlar 7’ye ayarlanacakt›r.
Desen numaras› seçme
dü¤meleri
26
Dikifl geniflli¤i/i¤ne
pozisyonu manuel
ayarlama dü¤meleri
Dikifl uzunlu¤u manuel
ayarlama dü¤meleri
D‹K‹fi UZUNLU⁄U VE D‹K‹fi GEN‹fiL‹⁄‹/‹⁄NE POZ‹SYONU AYARLAMA DÜ⁄MELER‹
Makineniz dikifllerinizi, 5/Varsay›lan Dikifl Uzunlu¤unda ve Geniflli¤inde yapacakt›r.
Dikifl uzunlu¤unun ve geniflli¤inin varsay›lan ayarlar› ekranda alt› çizili olarak görülür.
Manuel ayar dü¤melerini kullanarak düz dikifl uzunlu¤unu, geniflli¤ini veya i¤ne pozisyonunu istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz.
NOT: Manuel ayarlamalar için, baz› desenler di¤erlerinden daha fazla seçenek
sunar.
DÜZ D‹K‹fi ‹⁄NE POZ‹SYONU
Düz dikifl dikerken i¤nenin pozisyonu, Dikifl Geniflli¤i Ayar dü¤mesi ile afla¤›da gösterildi¤i
gibi 13 farkl› konumdan birisine ayarlanabilir.
Sola do¤ru
Sola do¤ru
27
Sa¤a do¤ru
Çok ifllevli dü¤me
MASURA ‹PL‹⁄‹ TANS‹YONUNUN AYARLANMASI
MASURA ‹PL‹⁄‹ TANS‹YONU, ÜST ‹PL‹K TANS‹YONUNDAN DAHA
AZ SIKLIKTA AYARLAMA GEREKT‹R‹R.
Tansiyon dengeli ancak, kumaflta büzülme oluyorsa, hem üst hem de
masura ipli¤i tansiyonlar› çok yüksek olabilir ve ayarlanmalar› gerekir.
Masura ipli¤inin tansiyonunun do¤ru oldu¤unu test etmek için, masuray› ipli¤inden as›l› tutun ve bir kez sallay›n. Do¤ru masura tansiyonu,
ipli¤in çok az miktarda çözülmesiyle sonuçlanacakt›r. ‹plik çok gevflek
ise, sürekli çözülecektir. ‹plik çok s›k› ise hiç çözülmeyecektir.
Tansiyonu mekik üzerinde ayarlarken, bir tornavida ile sadece küçük
ayarlamalar yap›n.
Kumafl
büzülüyor
Art›rma
Azaltma
BASKI AYA⁄ININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
‹¤nenin yukar› konumda oldu¤undan emin
olun.
Bask› aya¤› kald›rma kolunu yukar› kald›r›n.
1. Aya¤› ç›karmak için bask› aya¤› ay›rma koluna bas›n.
2. ‹stedi¤iniz aya¤› i¤ne plakas› üzerine yerlefltirin ve bask› aya¤› pimini ayak tutucusu
ile hizalay›n.
3. Ayak tutucusunun ayak üzerine oturmas›
için, bask› aya¤› kald›rma kolunu indirin.
Bask› aya¤› kald›rma kolu
Ayak ay›rma kolu
Ayak tutucusu
28
FAYDALI MESAJLAR
Yanl›fl bir ifllem yap›ld›¤›nda faydal› bir mesaj görünecektir. Bir faydal› mesaj göründü¤ünde, afla¤›daki talimatlar› takip ederek sorunu çözün.
Dikifl s›ras›nda masura sar›c› sa¤ tarafa gitmifl (çal›flma konumu).
_ Masura sar›c›s›n› kontrol edin ve sola do¤ru itin.
‹lik açma kolu indirilmemifl veya kald›r›lmam›fl.
_ ‹lik açarken ilik açma kolunu indirin.
_ Dikifl dikerken ilik açma kolunu kald›r›n.
Pedal kullan›l›rken pedal fifli ç›km›fl.
_ Pedal fiflini tak›n.
‹plik meki¤e doland›¤›ndan veya dönme engellendi¤inden, makine kilitlenmifl.
_ Açma/kapatma dü¤mesini kapat›n ve makinenin durmas›na neden
olan sorunu ortadan kald›r›n.
‹lik dikifli seçildi¤inde geri dikifl/punteriz dikifl dü¤mesine bas›lm›fl.
_ Punteriz dikifl, ilik dikifli tamamland›ktan sonra otomatik olarak yap›l›r.
Geri dikifl/punteriz dikifl dü¤mesine basmak gerekmez.
Masura sar›c› çal›fl›yor.
_ Kullan›lmad›¤›nda masura sar›c›y› sola do¤ru itin.
29
GER‹ D‹K‹fi DÜ⁄MES‹
Ç‹FT AMAÇLI GER‹ D‹K‹fi/PUNTER‹Z D‹K‹fi DÜ⁄MES‹
* Düz ve zig-zag dikifller için geri dikifl fonksiyonu (
)
Geri dikifl dü¤mesine bas›ld›¤›nda geri dikifl yap›l›r.
Geri dikifl dü¤mesi bas›l› tutuldukça makine geri dikifl yapmaya devam edecektir.
* Di¤er dikifllerin sa¤lamlaflt›r›lmas› için punteriz dikifl fonksiyonu ( )
Makineniz düz, zig-zag ve ilik dikiflleri d›fl›nda, bütün desenlerdeki dikifli sa¤lamlaflt›rmak için 4 ince punteriz dikifl yapar.
Punteriz dikifllerin konumu, desen üzerinde geri /punteriz dikifl dü¤mesine bas›ld›¤› nokta olacakt›r.
NOT: Bu fonksiyon, dikiflin bafllang›c›nda ve bitiflinde
ipli¤in çözülmesini önlemek için çok faydal›d›r.
Geri dikifl dü¤mesi
30
2. D‹K‹fiE BAfiLAMA
60 dikifl
modeli
80 dikifl
modeli
‹⁄NE POZ‹SYONU
MANUEL
ORTA
SOL-SA⁄
DESEN No.
GEN‹fiL‹K
60 dikifl modeli
OTOOTOMA- MANUEL MA- MANUEL
T‹K
T‹K
80 dikifl modeli
UZUNLUK
D‹K‹fi
60 dikifl modeli
80 dikifl modeli
100 dikifl modeli
D‹K‹fi
OTOMAT‹K
MANUEL
DESEN No.
GEN‹fiL‹K
31
UZUNLUK
OTOMAT‹K
100 dikifl modeli
100 dikifl
modeli
D‹K‹fi
DESEN No.
D‹K‹fi UZUNLU⁄U VE GEN‹fiL‹⁄‹ HIZLI REFERANS
TABLOSU
UZUNLUK
OTOOTOMA- MANUEL
MANUEL
MAT‹K
T‹K
60 dikifl modeli
OTOOTO- MANUEL
MA- MANUEL
MAT‹K
T‹K
80 dikifl modeli
UZUNLUK
D‹K‹fi
60 dikifl modeli
80 dikifl modeli
100 dikifl modeli
D‹K‹fi
GEN‹fiL‹K
100 dikifl modeli
DESEN No.
DESEN No.
GEN‹fiL‹K
UZUNLUK
OTOOTOMA- MANUEL
MANUEL
MAT‹K
T‹K
De¤iflken
32
DESEN No.
DESEN No.
UZUNLUK
60 dikifl modeli
80 dikifl modeli
100 dikifl modeli
OTOOTOMANUEL MA- MANUEL
MAT‹K
T‹K
GEN‹fiL‹K
D‹K‹fi
60 dikifl modeli
80 dikifl modeli
100 dikifl modeli
D‹K‹fi
GEN‹fiL‹K
UZUNLUK
OTOOTOMANUEL
MA- MANUEL
MAT‹K
T‹K
De¤iflken
De¤iflken
33
DESEN No.
DESEN No.
UZUNLUK
60 dikifl modeli
80 dikifl modeli
100 dikifl modeli
OTOOTOMA- MANUEL MA- MANUEL
T‹K
T‹K
GEN‹fiL‹K
D‹K‹fi
60 dikifl modeli
80 dikifl modeli
100 dikifl modeli
D‹K‹fi
GEN‹fiL‹K
UZUNLUK
OTOOTOMA- MANUEL MA- MANUEL
T‹K
T‹K
34
Desen numaras› referans k›lavuzu
60 dikifl modeli
80 dikifl modeli
100 dikifl modeli
35
DÜZ D‹K‹fi
100 dikifl modeli: 00
80 dikifl modeli: 00
60 dikifl modeli: 00
Düz dikifl, tüm dikifl tipleri için en s›k kullan›lan dikifl türüdür. Dikifl yapmak için, afla¤›daki
ad›mlar› takip edin.
NOT: Kumafl›n a¤›rl›¤›na göre, tansiyonun hafif “ince ayarlanmas›” istenebilir.
1. AYARLAMALAR
Bask› Aya¤›- Genel Amaçl› Ayak
‹plik tansiyonu ayarlama dü¤mesi - 5
A. ‹plik tansiyonu ayarlama dü¤mesi
B. Geri dikifl dü¤mesi
C. Bask› aya¤› kald›rma kolu
2. Her iki ipli¤i bask› aya¤›n›n alt›ndan makinenin arka taraf›na do¤ru çekin ve iplikte 15cm
kadar pay b›rak›n.
3. Kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin ve bask› aya¤› kald›rma kolunu indirin.
4. ‹¤ne kumafla girinceye kadar volan› saatin tersi yönünde (kendinize do¤ru) çevirin.
5. Makineyi çal›flt›r›n. Kumafl› elinizle yavaflça yönlendirin. Kumafl›n sonuna ulaflt›¤›n›zda,
makineyi durdurun.
NOT: ‹¤ne Plakas› üzerinde hem metre hem de inç iflaretleri vard›r ve bu iflaretler dikifl dikerken kumafl›n yönlendirilmesinde size yard›mc› olacakt›r.
6. ‹lk önce, i¤ne en yüksek pozisyona kalk›ncaya kadar volan› saatin tersi yönünde (kendinize do¤ru) çevirin. Bask› aya¤›n› kald›r›n, kumafl› geriye do¤ru çekin ve flekilde gösterildi¤i gibi fazla ipli¤i, al›n kapa¤›n›n alt taraf›ndaki iplik kesicisi ile kesin.
NOT: Dikifli sa¤lamlaflt›rmak ve ipli¤in çözülmesini önlemek için, geri dikifl dü¤mesine bas›n ve dikiflin bafl›nda ve sonunda birkaç dikifl yap›n.
36
D‹K‹fiLER‹N DÜZ TUTULMASI
Dikifli düz tutmak için, i¤ne plakas› üzerindeki numaral› k›lavuz çizgilerden birisini kullan›n. Bu numaralar, orta pozisyondaki i¤neye olan mesafeyi belirtir.
37
EL GÖRÜNÜMLÜ KAP‹TONE D‹K‹fi
100 dikifl modeli: 02
80 dikifl modeli: 02
60 dikifl modeli: 02
Bu dikifl, el görünümlü üst dikifl veya kapitone
dikifl yapmak için tasarlanm›flt›r.
1. Masuraya, istedi¤iniz üst dikifl renkli iplik sar›n. Dikifl s›ras›nda makine bu ipli¤i üste çekecektir.
2. Makineye, kumafl›n›z›n rengine uygun, görünmeyen veya hafif iplik tak›n.
Bu iplik görünmemelidir.
3. ‹stedi¤iniz görünümü elde edinceye kadar, her seferinde iplik tansiyonunu biraz art›r›n.
NOT: Güzel bir görüntü için, farkl› tansiyon ve dikifl uzunlu¤u kombinasyonlar›yla
deneme yap›n.
FERMUAR D‹KME VE B‹YELEME
Fermuar›n sol veya sa¤ taraf›n› dikmek ya da
kordona yak›n dikifl yapmak için fermuar aya¤›n›
kullan›n.
‹¤ne aya¤›n sol
taraf›nda
‹¤ne aya¤›n
sa¤ taraf›nda
38
FERMUARLARIN TAKILMASI
Sa¤ taraf› dikmek için, i¤nenin aya¤›n sol taraf›ndaki delikten geçmesini sa¤lamak üzere,
fermuar aya¤›n›n sol taraf›n› bask› aya¤› tutucusuna tak›n.
Sol taraf› dikmek için, aya¤›n sa¤ taraf›n›
ayak tutucusuna tak›n.
B‹YELEME
Yumuflak kumafllar› biyelemek için, kordonu
kumafl›n verevli bir parças› ile örtün ve bunu,
kumafl›n ana parças›na nervür veya punteriz
dikiflle dikin.
‹¤nenin aya¤›n sol taraf›ndaki delikten geçmesi için, fermuar aya¤›n›n sol taraf›n› ayak
tutucusuna tak›n.
Faydal› ‹pucu: Kordonun yak›n›nda dikifl yapmak için, Dikifl Geniflli¤i Ayar Dü¤mesi kullan›larak i¤ne pozisyonu hafif ayarlanabilir.
39
Z‹G-ZAG D‹K‹fi
100 dikifl modeli: 03
80 dikifl modeli: 03
60 dikifl modeli: 03
AYARLAMALAR:Bask› Aya¤›- Genel Amaçl› Ayak
‹plik tansiyonu ayarlama dü¤mesi - 5
‹pli¤e, kumafla, dikiflin tipine ve dikifl h›z›na göre
üst iplik alt tarafta görünebilir ancak masura ipli¤i
asla kumafl›n üst taraf›nda görünmemelidir.
Masura ipli¤i üst tarafa çekiliyorsa veya kumaflta
büzülme meydana geliyorsa, ‹plik Tansiyonu Ayar
Dü¤mesini kullanarak tansiyonu hafif azalt›n.
Koyu gri kutu, desen seçildi¤inde
otomatik olarak ayarlanan 5/varsay›lan de¤eri gösterir.
Zig-zag deseni için, dikifl uzunlu¤u 2mm
ve dikifl geniflli¤i ise 5 mm’dir.
Üst taraf
D‹K‹fi UZUNLU⁄U
D‹K‹fi GEN‹fiL‹⁄‹
D‹K‹fi GEN‹fiL‹⁄‹N‹N VE UZUNLU⁄UNUN
AYARLANMASI
Alt taraf
Aç›k gri kutular, elle ayarlanabilir bütün olas› kiflisel tercih seçeneklerini belirtir.
40
ÇOKLU Z‹G-ZAG D‹K‹fi
100 dikifl modeli: 06
80 dikifl modeli: 06
60 dikifl modeli: 06
AYARLAMALAR: Bask› Aya¤›- Genel Amaçl› Ayak
‹plik tansiyonu ayarlama dü¤mesi - 5
‹sminden de anlafl›laca¤› gibi bu sa¤lam bir dikifltir ve normal
zig-zag dikifllerin sadece bir dikifl yapt›klar› yerde bu, üç k›sa dikifl yapar. Bu nedenle, tüm kumafl türlerini sürfile yapmak için
tavsiye edilir. Bu dikifl ayn› zamanda punteriz, y›rt›k tamiri, yama
ve düz elastik bant dikme ifllemleri için de idealdir.
NOT: fiekilde gösterildi¤i gibi bir y›rt›k tamiri veya overlok yapma, uzunluk ayar dü¤mesinin manuel ayarlanmas›n› gerektirir.
DALGALI KENAR D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 08
80 dikifl modeli: 08
60 dikifl modeli: 08
AYARLAMALAR: Bask› Aya¤›- Genel Amaçl› Ayak
‹plik tansiyonu ayarlama dü¤mesi - 5
Ham kenar› ters çevirin ve bast›r›n. Dikiflin zigzag k›sm›n›n k›vr›lm›fl kenar› dikmesi ve kumafl› bir dalgal› kenar haline getirmesi için kumafl› düz taraf› yukar› gelecek flekilde yerlefltirin. Dikifl çizgisine yak›n bir flekilde fazlal›k kumafl› arka taraftan kesin.
Faydal› ‹pucu: Hofl bir görünüm deneyimi yaratmak için farkl› genifllik, uzunluk ve
tansiyon ayarlar› denemenizi öneririz.
41
SATEN D‹K‹fi‹
Bu, aplike, punteriz dikifller vs. için k›sa aral›kl› bir
dikifl tipidir. Üst ipli¤i hafif gevfletin ve saten dikiflin
dikifl uzunlu¤unu manuel olarak 0.5 ile 2.0 aras›na ayarlay›n.
Büzülmeyi önlemek için arka destek veya astar
kullan›n.
NOT: S›k aral›kl› (yak›n) bir Saten Dikifli dikerken, Saten Dikifl AYA⁄I kullan›lmal›d›r.
DESENLER‹N YERLEfiT‹R‹LMES‹
Orta pozisyon
Saten dikifli orta i¤ne pozisyonundan artarak flekilde gösterildi¤i gibi ortas› s›k aral›kl› bir dikifl elde edilmesini sa¤lar.
42
DÜ⁄ME D‹KME
100 dikifl modeli: 90
80 dikifl modeli: 73
60 dikifl modeli: 55
AYARLAMALAR : Bask› Aya¤› - Genel Amaçl› Ayak
: Yama Plakas›
Kumafl› ve dü¤meyi bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin.
Bask› aya¤›n› indirin. ‹¤nenin sol ve sa¤ dü¤me deliklerinden ç›kt›¤›ndan emin olmak için volan› çevirin. Gerekirse, geniflli¤i ayarlay›n. 10 dikifl dikin.
Bir dü¤me dibi gerekirse, yama i¤nesini dü¤menin üstüne yerlefltirin ve flekilde gösterildi¤i gibi üst taraf›ndan dikin.
Faydal› ‹pucu: ‹pli¤i sa¤lamlaflt›rmak için, her iki ipli¤i kumafl›n arka taraf›na çekin
ve birbirine ba¤lay›n.
43
100 dikifl modeli :04, 05, 07
80 dikifl modeli :04, 05, 07
60 dikifl modeli :04, 05, 07
G‹ZL‹ D‹K‹fi
Gizli dikifl, genellikle perde, pantolon, etek vs. gibi maddelerde neredeyse görünmeyen
kenar bask›lar› yaratmak için kullan›l›r.
Ayarlamalar : Bask› Aya¤›- Genel Amaçl› Ayak
: ‹plik Tansiyonu Ayarlama Dü¤mesi: 5
- Normal örgü kumafllar için normal gizli dikifl
- Yumuflak, esneyebilir kumafllar için esnek gizli dikifl
Orta-a¤›r kumafl
Alt taraf
Alt taraf
‹nce kumafl
Üst taraf
Alt taraf
Alt taraf
44
1. Uygun bir iplik ile ham kenar› bitirin. ‹nce kumaflta, kenar› 1/2” kadar k›v›r›p bast›r›n. Orta-a¤›r kumafllarda, kumafl›n ham kenar›n› sürfile yap›n.
2. fiimdi kumafl› ters taraf› en üstte gelecek katlay›n.
3. Kumafl› aya¤›n alt›na yerlefltirin. ‹¤ne tamamen sola ayarlan›ncaya kadar volan› kendinize do¤ru (saatin tersi yönünde) çevirin. ‹¤ne, kumafl›n kat›n› delmelidir.
NOT: Ayaktaki ayarlamaya ilave olarak, dikifl geniflli¤i ayar dü¤mesi de kullan›labilir. Dikifl geniflli¤i ayar dü¤mesi, dar veya genifl dikifl için i¤nenin sal›nma hareketini de¤ifltirir.
Kumafl› dikkatli bir flekilde k›lavuz kenar› boyunca yönlendirerek yavaflça dikifl dikin.
4. ‹fllem tamamland›¤›nda, dikifl kumafl›n düz taraf›nda neredeyse görünmeyecek flekilde
olmal›d›r.
NOT: Gizli dikiflleri yapmak için pratik yapman›z gerekir. ‹lk önce bir deneme dikifli
yap›n.
45
DEKORAT‹F VE ESNEK D‹K‹fiLER
AYARLAMALAR : Bask› Aya¤›- Genel Amaçl› Ayak : ‹plik tansiyonu ayarlama dü¤mesi - 5
Esnek dikifller genellikle örgü veya esnek kumafllarda kullan›l›r; ancak dokuma kumafllarda da kullan›labilir.
DÜZ ESNEK D‹K‹fi
100 dikifl modeli :01
80 dikifl modeli :01
60 dikifl modeli :01
Düz esnek dikifl, üç kez ipli¤i kilitledi¤inden dolay› (ileri, geri ve ileri) s›radan düz dikiflten
çok daha sa¤lamd›r. Bu dikifl tipi özellikle esnek ve esnek olmayan spor k›yafetlerindeki
dikiflleri sa¤lamlaflt›rmak ve çok zorlanan bölgelerdeki kavisli dikifller için uygundur. Bu dikifli ayn› zamanda giysilerinize profesyonel bir görüntü vermek üzere klapa, yaka ve manfletleri üstten dikmek için de kullan›n.
PAL PETE⁄‹ D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli :09
80 dikifl modeli :09
60 dikifl modeli :09
Pal pete¤i dikifli, büzgü yapmak ve elastik ve esnek dantel dikmek ve eklemek için faydal›d›r.
1. Bal pete¤i deseni için, ilk önce büzmek istedi¤iniz kumaflta birkaç büzgü s›ras› yap›n.
2. Bir astar kesin (organze gibi) ve büzgünün alt›na yerlefltirin.
3. Büzülmüfl s›ralar›n üstünde bal pete¤i dikifli dikerek büzgüleri sa¤lamlaflt›r›n.
46
OVERLOK D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 10, 11
80 dikifl modeli: 10, 11
60 dikifl modeli: 10, 11
Bu, giysi endüstrisinde spor k›yafetlerinin dikiminde kullan›lan bir dikifl tipidir; tek ifllemde dikifli yapar ve bitirir. Giysilerin ham veya afl›nm›fl dikifllerinin tamir edilmesinde çok etkilidir.
C‹VANKAfiI D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 12
80 dikifl modeli: 12
60 dikifl modeli: 12
Güzel görünümü bu dikifl, dekoratif üst dikifl olarak veya
dantel ve süslemeler eklemek için kullan›labilir. Ayn› zamanda kapitone dikifl uygulamalar› ve kenar birlefltirme için
de idealdir.
R‹K-RAK D‹K‹fi
100 dikifl modeli: 13
80 dikifl modeli: 13
60 dikifl modeli: 13
Rik-rak dikifl genellikle dekoratif üst dikifl için kullan›l›r. Bu dikifl,
boyun bantlar›n›, kollar› ve kenarlar› dikmek için idealdir, Manuel
olarak çok dar bir geniflli¤e ayarland›¤›nda, çok zorlanan dikifllerin dikilmesi için de kullan›labilir.
Ç‹FT OVERLOK D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 14
80 dikifl modeli: 14
60 dikifl modeli: 14
Çift overlok dikiflinin üç ana kullan›m› vard›r. Düz elastik
parça eklemek, sürfile dikifl yapmak ve tek ifllemde dikifl
ve sürfile yapmak için mükemmeldir. Genellikle hafif esnek kumafllarda ve keten, tüvit ve orta-a¤›r pamuk gibi
esnek olmayan kumafllarda kullan›l›r.
47
GEZD‹RME D‹K‹fi
100 dikifl modeli: 15
80 dikifl modeli: 15
60 dikifl modeli: 15
Genellikle dekoratif makine dikifli için kullan›l›r.
AJUR D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 16
80 dikifl modeli: 16
60 dikifl modeli: 16
Kenarlarda ve eski moda dikifllerde kullan›lan süslemeli
bir dikifl. Entredeux dikifli, dikifl deseninde delikler açmak
için ço¤unlukla bir Kanatl› ‹¤ne ile (SINGER Marka 2040)
yap›l›r.
Faydal› ‹pucu: Kanatl› ‹¤ne kullan›rken, tansiyonun + yönünde hafif ayarlanmas› deli¤in büyüklü¤ünü art›racakt›r.
MERD‹VEN D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 17
80 dikifl modeli: 17
60 dikifl modeli: 17
Merdiven dikifli, genellikle çekme iplikli gizli dikifl için kullan›l›r. Ayn› zamanda, z›t veya ayn› renkli ince bir bant›n
dikilmesi için de kullan›labilir. Dikifli ortaya ayarlayarak
dekorasyon için özel bir efekt elde edebilirsiniz.
Merdiven dikifli ayn› zamanda dar kurdele, iplik veya
elastik bir fleritle süsleme yapmak için de kullan›labilir.
Çekme iplikli ifl için, kaba bir keten kumafl›n› seçin ve dikiflten sonra, ipli¤i merdivenin içinden çekerek bir aç›k hava görünümü kazand›r›n.
ÇİFT İĞNE D‹K‹fi‹
(Reçme Dikişi)
Reçme Dikiş; Penye, jarse gibi kumaşlarda etek ucu ve kol ağzı kapatma
dikişidir.Makinanıza çift iğneyi takınız,her iki iğneye iplik geçiriniz,kumaş kalınlığına
göre dikiş adım sıklığını ayarlayınız ve kumaşınızın ucunu katlayarak reçme dikişi
yapınız.
48
NERVÜR D‹K‹fi
100 dikifl modeli: 18, 19
80 dikifl modeli: 18, 19
60 dikifl modeli: 18, 19
Nervür dikifl, pike kenar ve aplike iflleri için
kullan›lan s›radan bir dikifl desenidir.
BATTAN‹YE D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 20, 21
80 dikifl modeli: 20, 21
60 dikifl modeli: 20, 21
Battaniye dikifli, battaniyelerin üzerine biye
geçirmek için kullan›lan bir elle dikilen dikifltir.
Bu çok amaçl› dikifl süsleme, aplike yapmak,
çekme iplikli gizli dikifl yapmak ve püskül eklemek için de kullan›labilir.
MEY‹LL‹ NERVÜR D‹K‹fi
Gizli dikifl, masa örtüleri gibi projeler için idealdir. Piko benzeri bir dikifl de fleffaf malzemeler
üzerinde yap›labilir. Kumafl›n ham kenar›ndan
ileriye kadar dikin ve dikiflin d›fl›na yak›n bir
yerden kesin.
49
100 dikifl modeli: 22, 23
80 dikifl modeli: 22, 23
60 dikifl modeli: 22, 23
MEY‹LL‹ OVERLOK D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 24, 25
80 dikifl modeli: 24, 25
60 dikifl modeli: 24, 25
Dar ve dökümlü bir dikifl yapmak için tek ifllemde
dikifl ve sürfile; özellikle yüzme k›yafeti, spor k›yafeti, T-shirt, esnek naylon bebek k›yafeti, jarse ve
pamuklu jarse için uygundur.
ÇAPRAZ D‹K‹fi
100 dikifl modeli: 27
80 dikifl modeli: 27
60 dikifl modeli: 27
Elastik kumafllar› dikmek veya süsleme yapmak
için kullan›l›r.
ANAHTAR D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 29
80 dikifl modeli: 29
60 dikifl modeli: 29
Dekoratif kenarlar ve kenar desenleri için uygun
geleneksel bir desen.
BALIK ‹SKELET‹ D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 34
80 dikifl modeli: 34
60 dikifl modeli: 34
Genellikle dekoratif makine dikifli için kullan›l›r.
50
YIRTIK D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 35
80 dikifl modeli: 35
60 dikifl modeli: 35
Kumafl parçalar›n› birlefltirmek ve bir dekoratif makine
dikifli için kullan›lan de¤iflken bir dikifltir.
SA⁄LAMLAfiTIRILMIfi OVERLOK D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 76
80 dikifl modeli: 76
60 dikifl modeli: 76
Bu dikifl düz elastik bant dikmek için mükemmeldir.
Bunlar ayn› zamanda bal pete¤i deseni ve dikifli bitirmek
için de kullan›labilir.
KENAR B‹RLEfiT‹RME D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 80
80 dikifl modeli: 80
60 dikifl modeli: 80
AYARLAMALAR : Bask› Aya¤›- Genel Amaçl› Ayak
: ‹plik tansiyonu ayarlama dü¤mesi - 5
Bu, s›k kullan›lan bir dekoratif dikifltir. Bu, ayn› zamanda aralar›nda biraz boflluk b›rakarak kumafl›n iki ayr› parças›n› birlefltirmek
için de kullan›labilir. Kesilen kenarlardaki dikifl paylar›n› içeri katlay›n ve bast›r›n. Aralar›nda
yaklafl›k 0.3 cm boflluk b›rakarak katlanan kenarlar› bir selpak ka¤›d›na teyelleyin.
Kumafl›n k›vr›m›n› her iki tarafta i¤ne ile tutarak 0.3 cm’lik pay›n üzerini dikin. Teyelleri, ka¤›d› ç›kart›n ve bast›r›n.
S‹H‹RBAZ D‹K‹fi‹
100 dikifl modeli: 86
80 dikifl modeli: 86
60 dikifl modeli: 86
Genellikle dekoratif makine dikifli için kullan›l›r.
51
DAHA DEKORAT‹F D‹K‹fiLER & DEKORAT‹F MAK‹NE D‹K‹fi‹
‹Ç‹N ÖNER‹LER
AYARLAMALAR : Bask› Aya¤›- Genel Amaçl› Ayak
: ‹plik tansiyonu ayarlama dü¤mesi - 5 veya -1
Kullan›lacak dekoratif deseni kontrol etmek için, dikilecek kumafl›n bir parças› üzerinde bir
deneme dikifli yapmal›s›n›z.
Dikifle bafllamadan önce, dikifl s›ras›nda ipli¤in bitmemesi için masuraya yeterince iplik sar›l› oldu¤undan emin olun.
En iyi sonuçlar için, dikifl dikerken kumafl› bir astar veya destek parças› ile destekleyin.
Faydal› ‹pucu: Masura ipli¤i kumafl›n üst taraf›nda görünmemelidir bu yüzden, tansiyon ayar›n› hafif düflürmek gerekebilir.
52
‹L‹K AÇMA
‹L‹K AÇMA AYA⁄INI KULLANMA
Makineniz, dü¤menin büyüklü¤ünü ölçen ve
gerekli ilik ebat›n› hesaplayan bir sistem taraf›ndan dikilen iki farkl› punteriz, anahtar
deli¤i ve yuvarlak uçlu ilik geniflli¤i sunar.
Bütün bunlar, tek basit bir ad›mda yap›l›r.
T›rnak A
T›rnak B
‹fiLEM
100 dikifl modeli: 94, 95
80 dikifl modeli: 74, 75
60 dikifl modeli: 56, 57
100 dikifl modeli: 96, 97
80 dikifl modeli: 76, 77
60 dikifl modeli: 58, 59
100 dikifl modeli: 98, 99
80 dikifl modeli: 78, 79
60 dikifl modeli:
-,-
* ‹liklerin aç›laca¤› yerlerde, giysi yerine bir astar kullan›n. Destek parças› veya normal bir
astar kullan›labilir.
* Kulland›¤›n›z kumafl›n bir parças› üzerinde bir deneme amaçl› ilik aç›n. Ard›ndan, ili¤i kullanaca¤›n›z dü¤me ile deneyin.
53
1. ‹lik açma desenlerinden birisini seçin.
2. Bask› aya¤›n› ilik açma aya¤› ile de¤ifltirin.
(Sayfa 28’deki “Bask› aya¤›n›n de¤ifltirilmesi” k›sm›na bak›n).
3. Dü¤meyi, ilik açma aya¤› içine yerlefltirin.
(Yukar›daki “‹lik açma aya¤›n› kullanma”
k›sm›na bak›n.)
4. (A) ve (B) tahditleri aras›na dikey inmesi
için ilik açma kolunu (C) indirin.
5. ‹li¤in konumunu elbise üzerinde dikkatlice
iflaretleyin.
‹lik açma aya¤›
6. Kumafl› aya¤›n alt›na yerlefltirin. Kumafl›n
alt taraf›ndaki masura ipli¤ini yaklafl›k 10
cm kadar geriye do¤ru çekin.
7. Kumafl üzerindeki ilik iflaretini, ilik aya¤›
üzerindeki iflaretle hizalay›n ve ilik aya¤›n›
indirin.
8. Üst ipli¤i tutarken makineyi çal›flt›r›n.
Kumafl iflareti
‹flaret
54
* Dikifl afla¤›daki s›raya göre otomatik olarak tamamlanacakt›r.
‹lik açma aya¤› hizalama konumu
Kumafl iflareti
9. Dikifl bitti¤inde, ili¤in ortas›nda kalan kumafl›
açmak için bir ilik açma aparat›/dikifl sökme
aparat› kullan›n.
Dikifli kesmemeye dikkat edin.
KORDONLU ‹L‹KLER
Destek
Doldurma kordonunu (krofle ipli¤i
veya ilik bükümlü ipli¤i gibi) mahmuza tak›n ve kordonun her iki
ucunu aya¤›n alt›na do¤ru çekip
flekilde gösterildi¤i gibi ba¤lay›n.
Zig-zag dikifller kordonu kapatacak flekilde ili¤i dikin.
‹fllem bitti¤inde, kordonu ayaktan ay›r›n. Bofllu¤unu almak için kordonlar› yavaflça çekin ve
fazlal›¤› kesin.
55
3. MAK‹NEN‹N BAKIMI
Makinenin en iyi flekilde çal›flmas› için, önemli parçalar› daima temiz tutmak gerekir.
Daima fifli prizden çekerek makineyi elektrik beslemesinden ay›r›n.
D‹KKAT
Daima fifli prizden çekerek makineyi elektrik
beslemesinden ay›r›n.
Mekik
Mekik yuvas› kapa¤›
Kumafl
difllileri
Mekik tutucusu
Mekik yuvas›
Mekik
56
KUMAfi D‹fiL‹LER‹N‹N VE MEK‹K ALANININ TEM‹ZLENMES‹
A. ‹¤neyi en yüksek konuma kald›r›n.
B. 1. Meki¤i yuvas›ndan ç›kar›n.
2. ‹ki mekik tutucusunu yana itin.
3. Mekik yuvas› kapa¤›n› ve meki¤i ç›kar›n.
C. Kumafl difllilerini ve mekik alan›n› bir tüy f›rças› ile temizleyin.
NOT: Oklarla gösterildi¤i gibi, meki¤in orta pimi üzerine ve mekik yuvas›na bir damla dikifl makinesi ya¤› damlat›n.
D. 1. Mekik yuvas›n›n, makinenin sol taraf›ndan bak›ld›¤›nda bir yar›m ay biçiminde göründü¤ünden emin olun.
2. Meki¤i orta piminden tutarak, sa¤ taraftan bir yar›m ay biçiminde görünecek flekilde
yerlefltirin.
3. Mekik yuvas› kapa¤›n› yerine tak›n.
4. Mekik tutucular›n› yerine tak›n.
Dikifl makinesinin ve pedal›n temizlenmesi
Kullan›mdan sonra, dikifl makinesindeki ve pedaldaki tozlar› temizlemek için kuru bezler
kullanarak dikifl makinesi ile pedal› temiz tutun.
NOT: Elektrik çarpmalar›n› önlemek için kuru bezler kullan›n.
57
4. OPS‹YONEL AKSESUARLAR
Makineye takmak için, yard›mc› tablan›n destek aya¤›ndan tutun ve flekilde gösterildi¤i gibi
A, B, C ve D k›lavuz pimlerini takarak tablay› yerlefltirin.
Yard›mc› tabla
Destek aya¤›
58
5. PERFORMANS KONTROL L‹STES‹
GENEL SORUNLAR
Makine dikifl yapm›yor
* Açma/kapatma dü¤mesi kapal›d›r.
– Açma/kapatma dü¤mesini aç›n.
* Dikifl desenleri dikerken, ilik açma kolu yukar› kalkm›yor.
– ‹lik açma kolunu kald›r›n.
* ‹lik dikerken ilik açma kolu tamamen indirilmiyor.
– ‹lik açma kolunu indirin.
* Masura sar›c› devreye giriyor.
– Masura sar›c›y› devreden ç›kar›n (bkz. sayfa 15).
Makine s›k›flt›r›yor/vuruntu yap›yor.
* ‹plik, ça¤anozda s›k›flm›fl.
– Ça¤anozu temizleyin (Bkz. sayfa 56 -57).
* ‹¤ne hasarl›.
– ‹¤neyi de¤ifltirin (Bkz. sayfa 23).
Kumafl hareket etmiyor
* Bask› aya¤› indirilmemifl.
– Bask› aya¤›n› indirin.
* Dikifl uzunlu¤u çok az
– Dikifl uzunlu¤unu art›r›n.
D‹K‹fi SORUNLARI
Makine dikifl atl›yor.
* ‹¤ne, i¤ne ba¤c›¤›na sonuna kadar oturtulmam›fl (bkz. sayfa 23).
* ‹¤ne bükülmüfl veya körelmifl.
– ‹¤neyi de¤ifltirin (bkz. sayfa 23).
* Makinenin ipli¤i düzgün tak›lmam›fl (bkz. sayfa 17 -18).
* ‹plik, ça¤anozda s›k›flm›fl.
– Ça¤anozu temizleyin (bkz. sayfa 56 -57).
Dikifller düzensiz.
* ‹¤nenin büyüklü¤ü ipli¤e ve kumafla uygun de¤il (bkz. sayfa 23).
* Makinenin ipli¤i düzgün tak›lmam›fl (bkz. sayfa 17 -18).
* Üst iplik çok gevflek (bkz. sayfa 24 - 25).
* Kumafl, makinenin besleme yönünün tersine çekiliyor veya itiliyor.
– Kumafl› yavaflça yönlendirin.
* Masura eflit flekilde sar›lmam›fl.
– Masuray› sar›n.
‹¤ne k›r›l›yor.
* Kumafl, makinenin besleme yönünün tersine çekiliyor veya itiliyor.
– Kumafl› yavaflça yönlendirin.
* ‹¤nenin büyüklü¤ü ipli¤e ve kumafla uygun de¤il (bkz. sayfa 23).
* ‹¤ne, i¤ne ba¤c›¤›na sonuna kadar oturtulmam›fl (bkz. sayfa 23).
* Dikiflin ters taraf›nda çok fazla iplik görünüyor.
* Üst iplik düzgün tak›lmam›fl (bkz. sayfa 17 -18).
‹PL‹K SORUNLARI
‹plik toplan›yor.
* Üst ve masura iplikleri, dikifle bafllanmadan önce bask› aya¤›n›n alt›na çekilmemifl.
– Her iki ipli¤i yaklafl›k 10 cm kadar bask› aya¤›n›n alt›na çekin ve birkaç dikifl yap›l›ncaya kadar iplikleri tutun.
‹¤ne ipli¤i kopuyor.
* Makinenin ipli¤i düzgün tak›lmam›fl (bkz. sayfa 17 -18).
* Üst iplik çok s›k› (bkz. sayfa 24 - 25).
* ‹¤ne bükülmüfl. - ‹¤neyi de¤ifltirin (Bkz. sayfa 23).
* ‹¤nenin büyüklü¤ü ipli¤e ve kumafla uygun de¤il (bkz. sayfa 21-22).
Masura ipli¤i kopuyor.
* Meki¤in ipli¤i düzgün tak›lmam›fl (bkz. sayfa 16 -17).
* Mekikte veya ça¤anozda tüy birikiyor.
– Tüyleri temizleyin (Bkz. sayfa 56, -57).
Kumafl büzülüyor.
* Üst iplik çok gergin.
– ‹plik tansiyonunu ayarlay›n (bkz. sayfa 24 -25).
* Dikifl uzunlu¤u ince veya yumuflak kumafl için çok fazla.
– Dikifl uzunlu¤unu azalt›n.
59
4. ÖZEL AKSESUARLAR
YUVARLAK AYAK
Deri, süet, plastik ve kadife dikerken kumafl›n ak›fl›na yard›mc› olmas› için yuvarlak aya¤› kullan›n.
Ancak, özellikle yumuflak deri veya süet dikerken
normal zig-zag dikifl aya¤› kullan›larak daha iyi
sonuçlar elde edilebilir.
Gizli Fermuar Aya¤›
Gizli Fermuar Aya¤›, çok say›da giyside ve aksesuarlarda gizli bir kapanma sa¤lar. Genellikle eteklerin ve elbiselerin yanlar›nda veya arkalar›nda görülür.
Makineyi Haz›rlama
* Gizli Fermuar Aya¤›n› tak›n.
* Makineyi düz dikifl konumuna ayarlay›n.
* Dikifl uzunlu¤unu orta konuma ayarlay›n.
* ‹¤nenin hizal› oldu¤undan emin olun.
1. Sürgüyü afla¤› çekerek fermuar› aç›n ve fermuar›n üst taraf›ndaki t›rna¤› çekin.
2. Kumafl›n sa¤ taraf›nda çal›flarak, fermuar› kumafl›n sa¤ taraf›ndaki dikifl
kenar› boyunca teyeleyin. Fermuar›n diflleri dikiflin iç taraf›na bakar.
3. Fermuar›n difllerini fermuar aya¤›n›n sa¤ olu¤u ile hizalay›n. ‹¤ne, difller
boyunca fermuar band›n› delecektir.
4. Mümkün oldu¤u kadar dikifli üstten alta do¤ru dikin ve dikiflin bafllang›c›nda ve sonunda geri dikifl dikin.
5. Fermuar›n di¤er taraf›n› dikmek için, fermuar› sola do¤ru ikiye katlay›n,
ard›ndan fermuar›n di¤er taraf›ndaki band› iflin sol taraf›ndaki dikifl kenar› boyunca hizalay›n.
6. Fermuar›n difllerini fermuar aya¤›n›n sol olu¤u ile hizalay›n.
7. Mümkün oldu¤u kadar dikifli üstten alta do¤ru dikin ve dikiflin bafllang›c›nda ve sonunda geri dikifl dikin.
8. Fermuar› kapat›n.
9. Gizli Fermuar Aya¤›n› ç›kar›n ve normal bir Fermuar Aya¤› tak›n.
10. Mümkün oldu¤unca fermuara yak›n bafllayarak, dikiflin sonuna kadar bir 5/8'' dikifl dikin.
60
Dü¤me Dikme Aya¤›
Dü¤me Dikme Aya¤›, dü¤meyi giysiye iyice tutturmak için tasarlanm›flt›r.
Makineyi Haz›rlama
* Kumafl difllilerini indirin ve üzerini örtün.
* Ayak : Vidal› Dü¤me Dikme Aya¤›n› tak›n.
* Dikifl: Düz Dikifl
Dikifl talimatlar›
1. Yama plakas›n› tak›n ve kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin.
2. Dü¤meyi aya¤›n alt›na yerlefltirin ve dü¤me deli¤ini aya¤›n deli¤i ile hizalay›n.
3. ‹¤ne dü¤menin sol taraf›ndaki deli¤e girecek flekilde i¤ne pozisyonunu (sol i¤ne pozisyonu) ayarlay›n. (Dikmeden önce daima volan› elle çevirerek geniflli¤i test edin.)
4. ‹pli¤in ucunu sa¤lamlaflt›rmak için 3 veya 4 dikifl dikin.
5. Zig-zag dikifli seçin.
6. Soldan sa¤a do¤ru hareket ederken i¤ne her iki dü¤me deli¤inden iyice uzaklaflacak flekilde dikifl geniflli¤ini ayarlay›n. (Dikmeden önce daima volan› elle çevirerek geniflli¤i test
edin.)
7. 10 zig-zag dikifl dikin.
8. Düz dikifli seçin.
9. ‹¤nenin sol dü¤me deli¤i ile hizaland›¤›ndan emin olun.
10. ‹pli¤in ucunu sa¤lamlaflt›rmak için 3 - 4 dikifl dikin.
61
Gizli Dikifl Aya¤›
Gizli dikifl aya¤›, genellikle perde, pantolon, etek vs. gibi
maddelerde neredeyse görünmeyen kenar bask›lar› yaratmak için kullan›l›r.
Yumuflak, esneyebilir kumafllar için
esnek gizli dikifl.
Makineyi Haz›rlama
• Dikifli Seçin: 04 veya 07
Normal örgü kumafllar için normal
gizli dikifl.
* Gizli Dikifl Aya¤›n› tak›n
* Tansiyonu 5’e ayarlay›n.
Dikifl talimatlar›
1. Uygun bir iplik ile ham kenar› bitirin. ‹nce kumaflta, kenar› 1/2" kadar k›v›r›p bast›r›n.
Orta-a¤›r kumafllarda, kumafl›n ham kenar›n› sürfile yap›n.
2. fiimdi kumafl› ters taraf› en üstte gelecek katlay›n.
3. Kumafl› aya¤›n alt›na yerlefltirin. ‹¤ne tamamen sola ayarlan›ncaya kadar volan› kendinize do¤ru (saatin tersi yönünde) çevirin. ‹¤ne, kumafl›n kat›n› delmelidir. E¤er delmiyorsa,
i¤ne kumafl›n kat›n› delecek ve k›lavuz kumafl kat›na dayanacak flekilde Gizli Dikifl Aya¤› (A) üzerindeki k›lavuzu (B) ayarlay›n. Kumafl› dikkatli bir flekilde k›lavuz kenar› boyunca yönlendirerek yavaflça dikifl dikin.
4. ‹fllem tamamland›¤›nda, dikifl kumafl›n düz taraf›nda neredeyse görünmeyecek flekilde
olmal›d›r.
Not: Gizli dikiflleri yapmak için pratik yapman›z gerekir. ‹lk önce bir deneme dikifli
yap›n.
62
Sürfile dikifl aya¤›
Bu ayak, dikifl makinenizi kullanarak bir sürfile
etkisi yaratmak için tutarl› ve do¤ru sürfile dikifl
dikmenizi sa¤lar. ‹plik, kumafl›n çözülmesini önlemek için kenar ile hizalanarak kumafl›n kenar›n›n çevresinde kilitlenir.
Makineyi Haz›rlama
* Sürfile Dikifl Aya¤›n› tak›n
* No. 8’i seçin (Dikifl Geniflli¤i 5.0)
* veya No. 10 ya da 14’ü seçin (Dikifl Geniflli¤i 5.0-7.0)
* Tansiyonu 5’e ayarlay›n.
Dikifl talimatlar›
‹¤nenin dikiflin kenar›na yak›n düflmesi için, kumafl› sürfile dikifl aya¤›n›n k›lavuzuna do¤ru
bast›r›n.
a. No. 03 (Genifllik=5.0), kumafllar›n çözülmesini önlemek için kullan›l›r.
b-c. No. 10 ve 14 ise, ayn› anda sürfile dikifl ve normal dikifl yapabilir. Bu yüzden, çözülmesi kolay ve esnek kumafllar› dikmek için uygundur.
Dikkat : Kazalar› önlemek için sürfile dikifl aya¤› sadece 03, 10 ve 14 dikifl desenlerini dikmek için kullan›lmal›d›r. Dikifl geniflli¤ini 5.0’dan daha dar bir konuma ayarlamay›n veya dikifl modunu de¤ifltirmeyin ya da dikifli uzatmay›n. Aksi takdirde, i¤ne bask› aya¤›na çarparak k›r›labilir.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması
Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;
a-) Sözleşmeden dönme, b-) Satış bedelinden indirim isteme, c-) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalajı ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında
ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı
olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı
koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deforme olmamasına, zarar
görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış
etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.
63
SERVİS İSTASYONLARI İLE
YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER
NO
İL/İLÇE
UNVAN
ADRES
ALAN
KODU TELEFON
1
Adana / Ceyhan
Bilir Makina-Ümit Yaşar Bilir
B. Kırım Mah. Yaltır Cad. No: 66/A
322
613 98 16
2
Adana / Seyhan
Çelik Ticaret-Tunç Çelik
Sümer Mah. Baraj Cad. No: 55/A
322
453 68 02
3
Adana / Seyhan
Atılganlar Konf. D. T. M.
Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Kocavezir Mah. 31. Sok. No: 45/A
322
359 58 38
4
Adana / Seyhan
Öztaşlar Konf.
Mak. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.
Kocavezir Mah. Obalar Cad. No: 46/B 1060
322
322
359 93 00
351 64 25
5
Adıyaman
Emre Makina-Sinan Demir
H. Ömer Mah. Yahya Kemal Cad No: 11
416
216 44 11
6
Afyonkarahisar
Veli Karatepe
Fakıpaşa Mah. Belediye Çarşısı 2. Kat No: C/44
272
213 36 14
7
Ağrı
Çilingir Murat-Murat Yüz
Yavuz Mah. Nevzat Güngör Cad. No: 27/A
472
216 42 88
8
Aksaray
Sinan Eroğlu
1 No.lu Hükümet Cad. No: 37
382
213 49 93
9
Amasya
Hakan Yorulmaz
Kocacık Çarşısı Bütüner Pasajı No: 23
358
218 56 67
10
Amasya / Merzifon
Hüseyin Sayın
Cami Cedit Mah. Hacırahat Cad. No: 24/A
358
513 47 57
11
Ankara / Altındağ
Gülbay Makina-Yüksel Gülbay
Hükümet Cad. OğulTürk İşhanı No: 5/20
312
311 34 14
12
Ankara / Altındağ
Ercüment Recep Özenç
Özdemir Makina
Anafartalar Cad. No: 48/A
312
312
324 30 06
324 55 19
13
Ankara / Çankaya
Hayri Öztürk
İlkadım Mah. Dikmen Cad. No: 139/B
312
478 50 96
14
Ankara / Çankaya
Rahmi Delice
Esat Cad. No: 60/B
312
418 26 69
15
Ankara / Çankaya
Astaş End. Teks. Mak.
İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Necatibey Cad. Lale Sok. No: 9/21
312
312
229 55 84
231 60 19
16
Ankara / Keçiören
Şeker Ticaret-Mustafa Şeker
Kızlar Pınarı Cad. No: 193/A
312
380 23 56
17
Ankara / Kızılcahamam
Emin Elektronik
M. Emin Ceylan
Karşıyaka Mah. Mezarlık Cad. No: 2
312
736 12 06
18
Ankara / Sincan
Varol Ticaret-Erdal Varol
Atatürk Mah. Melek Sok. No: 18/26
312
269 12 39
19
Ankara / Yenimahalle
Mehmet Fatih Aslantaş
İlkyerleşim Mah. 361. Sok. Güldem Sit. No: 5/1-C
312
385 19 37
20
Antalya / Alanya
Serdengeçti Elek.
İbrahim Serdengeçti
Kadıpaşa Mah. Bostancı Pınar Cad.
Jülide Akça Okulu Karşısı No: 10
242
511 59 99
21
Antalya / Manavgat
Oğuzhan Kocabaş
Aşağı Hisar Mah. 4605 Sok. No: 9
242
746 14 43
22
Antalya / Muratpaşa
Karagöz Makina
Mehmet Karagöz
Altındağ Mah. 147. Sok. 15. Ceylan Apt. 6/A
(Eski Onay Hamamı Karşısı)
242
243 49 24
23
Antalya / Muratpaşa
Akyüz Makina Tic. Ltd. Şti.
Sanayi Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 54/C
242
345 38 77
24
Antalya / Serik
Şevket Em
Merkez Mah. Tuncer Paşa Cad. No: 3
242
722 05 77
25
Artvin
Hanımeli Çeyiz ve Dikim
Filiz Keskin
Çarşı Mah. Halkevi Cad. No: 10/E
466
212 83 50
26
Aydın
Lider Soğutma-Hasan Esmer
Cuma Mah. 216. Sok. No: 1/B
27
Aydın / Nazilli
Mehmet Battal
Turan Mah. Atatürk Bul. No: 58/C
256
315 01 03
28
Aydın / Söke
Adnan Çam
Koyuncuoğlu Cad. Koyuncuoğlu Pasajı
No: 52 Efes Sineması Karşısı
256
518 77 55
266
243 49 31
-
29
Balıkesir
Balkın Makina-Metin Balkın
Dumlupınar Mah. Kefen Avdan Sok. No: 15/C
30
Balıkesir / Bigadiç
Hülya Polatkan
Cami Mah. Belediye Cad. No: 18
-
31
Balıkesir / Dursunbey
Güneş Ticaret-Arif Güneş
Adnan Menderes Bulvarı No: 17
266
537 951 35 34
546 614 46 92
662 13 68
NO
İL/İLÇE
UNVAN
ADRES
ALAN
KODU TELEFON
32
Bartın
Arifoğlu Mob. Tic. San. Ltd. Şti.
Kırtepe Mah. Hamam Sok. No: 3-8
378
227 31 50
33
Batman
Avni Altun-Avni Ticaret
Çarşı Mah. Bankalar Cad. No: 100
488
212 69 25
34
Bilecik
Osman Ada
İsmetpaşa Mah. İbrahim Bey Cad. No: 6
228
212 58 89
35
Bingöl
Furkan Makina
Selman Cansızoğlu
Yenişehir Mah. Yeşim Sok. No: 16
426
215 01 12
36
Bolu
Hüseyin Oktay Demir
Demir Makina
Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad.
Bolubeyi Çarşısı No: 46/A
374
374
217 56 95
215 18 00
37
Burdur
Ekiciler Day.
Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.
Eski Demirciler Cad. No: 7
248
233 47 34
38
Burdur
Polat Ticaret-Hülya Polat
Burç Mah. Namık Kemal Cad. No: 14
248
233 60 97
39
Bursa / İnegöl
Akın Işık
Sinan Bey Mah. Sinan Bey Cad. No: 11/C
224
711 36 76
40
Bursa / M.Kemalpaşa
Dönmez Ticaret
(Ahmet Dönmez)
Şeyh Müftü Mah. Cami Sok. Dönmez Pasajı
224
224
613 22 08
613 99 72
41
Bursa / Osmangazi
Sadullah Meriç
Fevzi Çakmak Cad. Hamurcu İş Hanı Kat: 1 No: 17
224
224 31 31
42
Bursa / Osmangazi
İlhan Oral Teks.
Konf. Mak. Tic. Ltd. Şti.
Şehreküstü Mah. Ahmet Tanpınar Cad. No: 13/6
224
221 72 49
43
Bursa / Osmangazi
Galeri Tümen-Ömer Tırpan
Fevzi Çakmak Cad. Nane Sok. Kısmet İşhanı No: 3
224
224
220 48 05
220 40 18
44
Bursa / Yenişehir
Kader Al Güntekin
Ulucami Mah. Çatalçeşme Sok. No: 31
224
772 42 62
45
Çanakkale
Hanife Yapın
Kemalpaşa Mah. Tekke Sok. No: 17/B
286
212 07 80
46
Çanakkale / Ayvacık
Engin Özerden-Özerden Mobilya Ümmühan Mah. Gölcük Sok. No: 14
286
712 10 68
47
Çankırı
Rıza Öktem
Mimar Sinan Mah. Necati Asım Uslu Cad. No: 33/B
376
212 77 23
48
Çorum
Demir Makina-Murat Demir
Çepni Mah. Haritacı Osmanbey Sok. No: 10/B
364
224 28 00
49
Denizli
Damla Day. Tük.
Mal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kayalık Cad. Uluçarşı No: 21
258
261 38 03
50
Denizli
Sağlam İş-Ramazan Karakaş
Saraylar Mah. 512. Sok. No: 14/2
258
262 20 49
258
713 46 36
51
Denizli / Çivril
Osman Cengiz
Halkbank Karşısı 106. Sok. No: 22/A
52
Denizli / Tavas
Hamza Tenikeci-Klas Makina
Yeni Mah. Çarşı Cad. No: 18
-
53
Diyarbakır / Bağlar
Fahri Araz
Emek Cad. No: 110 Cezaevi
412
236 95 62
54
Diyarbakır / Suriçi
Şenses Ticaret-Zeki Şenses
Melik Ahmet Cad. No: 14
412
229 23 98
532 314 05 65
55
Düzce
Zeliha Özkurt
Şerefiye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No: 10/B
380
514 97 34
56
Edirne
Can Makina (Zeki Kaynarca)
Mithatpaşa Mah. Arifpaşa Cad. No: 9/A
284
225 13 28
57
Edirne / Uzunköprü
Can Makina (Can Kaynarca)
Muradiye Mah. Yusuf Sok. Akyuva Psj. No: 3
284
513 70 71
58
Elazığ
Evge Ticaret-Mehmet Güler
İzzet Paşa Mah. Şehit Yüzbaşı Tahir Cad. No: 12
424
218 12 04
59
Erzincan
Levent Tic. (Levent Kaya)
Ordu Cad. Uzun Çarşı Zemin Kat. No: 20
446
223 84 87
60
Erzincan
Mustafa Süme-Aknakış Makina
Hükümet Cad. Gemi İş Merkezi No: 70
446
214 29 57
61
Erzurum / Yakutiye
Teyfik Burak Bıçakçıoğlu
Taşmağazalar Arkası Cedit Cad. No: 34
442
213 00 50
62
Erzurum / Yakutiye
Ünlü Makina-Oğuzhan Kısaoğlu Kaledibi Belediye Mağazaları No: 48
442
213 62 10
63
Eskişehir / Odunpazarı Kartaler Ticaret-Azime Kartaler Hamamyolu Cad. Kireççiler Sok. No: 8/A
222
231 48 35
64
Gaziantep / Nizip
Çapan Teknik-Murtaza Çapan
Cumhuriyet Mah. Mermer Sok. No: 33/A
342
518 37 96
65
Gaziantep / Şahinbey
Metinel Ticaret-Metin Demirel
Hürriyet Cad. No: 29/5
342
231 08 65
66
Gaziantep / Şehitkamil Kalkan Makina İbrahim Kalkan
Yeşilova Mah. Girne Cad. No: 49/A
342
324 43 92
67
Giresun
Gazi Cad. Çinili Çarşı No: 151/09
454
212 41 63
Ferhat Ayar
ALAN
KODU TELEFON
NO
İL/İLÇE
UNVAN
ADRES
68
Hakkari
Feyzullah Tekçe
Kayacan Cad. Tekçe Apt. Kat. 1 No: 2
438
211 58 59
69
Hatay
Orhan Ezgi
Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad. No: 56
326
216 15 91
70
Hatay / İskenderun
Hocam Halı Mobilya-Jale Sarı
Raifpaşa Cad. 105. Sok. No: 41
326
614 50 59
71
Hatay / İskenderun
Şerafettin Yetkin
Çay Raifpaşa No: 88/A
326
614 32 96
72
Hatay / Kırıkhan
Necati Ezgi-Seren Makina
Barbaros Mah. Boztepe Cad. No: 17/B
326
344 32 49
73
Isparta
Bilgili Ev Alet. ve
Teks. San. Tic. Ltd. Şti.
Yayla Mah. 1602 Sok. No: 46 Fatih Çarşısı
246
246
232 30 75
218 11 65
74
İstanbul/ Bahçelievler
Hisar Ev Aletleri
Tic. San. Ltd. Şti.
Çamlık Cad. Bankacılar Sok. No: 15 Dükkan 3
212
212
212
642 73 66
575 38 45
554 71 86
75
İstanbul/ Bahçelievler
Öykü Ticaret-Deniz Lüle
Fetih Cad. 4. Sok. No: 10 Şirinevler
212
552 44 92
76
İstanbul/ Bakırköy
Hakan Batur
İstanbul Cad. Güven Pasajı No: 41/34
212
212
571 39 96
543 52 72
77
İstanbul/ Esenler
Fazlı Beysülen
Menderes Mah. 378. Sok. No: 3
212
212
568 90 35
568 04 53
78
İstanbul/ Fatih
İrfanoğulları Mak.
San. ve Tic. Ltd. Şti. 2
Hacı Kadın Mah. İmç. Blokları
2. Blok No: 2345 Unkapanı
212
212
526 28 58
526 28 59
79
İstanbul
Gaziosmanpaşa
Süleyman Sancaklı
Sultançiftliği Mah. 20. Sok. No: 8/A
212
476 76 15
80
İstanbul
Gaziosmanpaşa
Mitos Makina
Necati Kıyauman
Hürriyet Mah. 283. Sok. No: 5/A
212
537 50 35
81
İstanbul / Kadıköy
Öz Makina-Binnaz Yalçınkaya
Kaptan Arif Sok. No: 61 D: 1/A Kazasker
216
363 50 65
82
İstanbul / Kağıthane
Yaylı Makina-İmdat Yaylı
Sanayi Mah. Sultan Selim Cad.
Gökyüzü Sok. No: 8 4. Levent
212
212
268 18 36
324 71 53
83
İstanbul
Küçükçekmece
İrfanoğulları
Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Halkalı Cad. Kartaltepe Mah. No: 44 Sefaköy
212
212
592 13 48
580 24 39
84
İstanbul / Maltepe
Akçay Makina
Nizamettin Akçay
Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No: 146/08
216
216
399 44 67
441 88 55
85
İstanbul / Pendik
Hak-Işık Day. Tük. Mal.
San. Tic. Ltd. Şti.
Yeni Mah. Plevne Cad. T. Blok D.1
216
491 02 72
86
İstanbul / Şişli
Güven Ticaret-Şefika Şanlıer
Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad.
Asmakat No: 65 Pangaltı
212
259 37 20
87
İstanbul / Ümraniye
Hak-Işık Day. Tük. Mal.
San. Tic. Ltd. Şti. 2
Sütçü Cad. No: 37
216
328 69 61
88
İstanbul / Ümraniye
Özdemir Makina
Tuncay Özdemir
Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad.
Sultan Veled Sok. No: 3/B
216
499 00 77
89
İstanbul / Ümraniye
Sandom Makina-Dursun Uzun
İstiklal Mah. Zafer Sok. No: 19/B
216
316 09 04
90
İstanbul / Üsküdar
Hasan Mustafa Toprak
Toprak Ticaret
Eskitoptaşı Cad. No: 129-2
216
216
310 37 67
553 32 66
91
İzmir / Bergama
Öney Ticaret-Necati Öney
Barbaros Mah. Kasapoğlu Cad. No: 50
232
633 15 40
92
İzmir / Bornova
Mustafa Kasap
Mustafa Kemal Cad. No: 147 D.1-B
232
388 21 91
93
İzmir / Gaziemir
Yancı Makina-Ayşe Yancı
Atıfbey Mah. 6 Sok. No: 24/A
232
252 13 43
94
İzmir / Karşıyaka
Yılmaz Makina-Yılmaz Kasap
Anadolu Cad. No: 547/A
232
330 97 40
95
İzmir / Konak
Mustafa Kahraman
Samka Makina
İnönü Caddesi No: 21/E Altıntaş
232
256 46 47
96
İzmir / Menemen
Özer Kurtoğlu-İleri Bilgisayar
Esatpaşa Atatürk Cad. No: 58/A
232
831 60 51
NO
İL/İLÇE
UNVAN
ADRES
ALAN
KODU TELEFON
97
İzmir / Ödemiş
Mehmet Yapa
Akıncılar Mah. Hürriyet Cad. Güngelen Psj. No: 14-Z
232
544 21 31
98
Kahramanmaraş
Çalkaya D. T. M. Gıda
San. ve Tic. A.Ş.
İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad.
İl Özel İdare İş Merkezi Zemin Kat No: 4-5
344
344
221 70 99
221 24 53
99
Kahramanmaraş
Sarıgül Tic. (Fatih Terliksiz)
İsmetpaşa Mah. Aras Galeria Girişi No: 70
100
Kahramanmaraş
Elbistan
Bilal Boyraz
Güneşli Mah. G.M.K. Cad.
-
543 959 10 58
344
415 16 19
101
Karabük
Tennur Asmaz Kebeci
PTT Cad. Kartaltepe Yokuşu No: 5
370
424 32 09
102
Karaman
İklim Soğutma-Emrah Yılmaz
Kirişçi Mah. Kemal Kaynaş Cad. No: 9/A
338
212 47 48
103
Kastamonu
Erdoğan Uğuz
Hepkebirler Mah. İnönü Cad. 5/A
366
214 11 99
104
Kastamonu / Tosya
Abayın Day. Tük. Mal. İnş.
Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Kargı Mah. Mutaflar Çarşısı No: 15
366
313 10 40
105
Kayseri / Melikgazi
Önder Mak. Anah.
Keziban Deveci
Bankalar Cad. No: 16
352
352
222 15 99
231 88 06
106
Kayseri / Melikgazi
Feniş Day. Tük. Mal.
San. Tic. Ltd .Şti.
Millet Cad. No: 28
352
352
231 45 71
231 19 53
107
Kırıkkale
Şemsettin Koyuncu
Barbaros Hayrettin Cad. No: 43/E
318
218 71 08
108
Kırklareli
Şenol Makina Ticaret
Erkan Şenol
Dereüstü Oymakbey Sok. Duygu Kent Sitesi
B Blok Zemin Kat
288
214 94 02
109
Kırklareli / Lüleburgaz
Akkan Ticaret-Bekir Kan
Yıldırım Mah. Turgutbey Cad. No: 59
288
412 10 51
110
Kırşehir
Murat Sacak
Yeni 2. Çarşı Devamı Hangül İşhanı No: 36
386
386
214 16 64
214 16 14
111
Kocaeli
Demir Teknik-Nurettin Demir 2
Karabaş Mah. İstiklal Cad. No: 131/B
262
323 41 11
112
Kocaeli / Derince
Demirkan Ticaret
Hatice Demirkan
Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No: 72/E
262
223 18 99
113
Kocaeli / Gebze
Hilal Makina-Mustafa Şengül
Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad.
1203 Sok No: 5/D
262
643 38 91
114
Kocaeli / Gölcük
Demir Teknik-Nurettin Demir
Merkez Mah. 67 Sok. No: 6/4
262
414 45 06
115
Konya / Ilgın
Gezginler Day. Tük. Mal.
Tic. Ltd. Şti.
Eski Otogar Yanı No: 10
332
881 34 34
116
Konya / Karatay
Mehmet Yanıyor
Kasapsinan Mah. İstanbul Cad. No: 193/B
332
332
350 60 48
353 43 78
117
Konya / Karatay
Pişkinler Mot. ve Ev Cih. Tic. A.Ş. Şerafettin Cad. No: 6/A
332
332
352 63 63
353 54 55
118
Konya / Meram
Yücetaş Makina-Asaf Yücetaş
Kunduracılar İçi Kömürcüler Sok. No: 15
332
351 10 04
119
Konya / Seydişehir
Meydan Ticaret
Necmettin Tüfekçi
Uludağ Cad. No: 26
332
582 12 81
120
Kütahya
M. Baha Kahvecioğlu
Eski Hükümet Cad. No: 60/A
274
216 31 72
121
Kütahya
Mimoza Nakış
Zeynep Uyanıker
Balıklı Mah. Cumhuriyet Cad. Akdemirler İş Hanı
No: 84
274
274
274
212 38 98
226 18 35
224 64 21
122
Kütahya / Tavşanlı
İsmail Akarçay
Durak Mah. İkizler Sok. No: 8
274
614 26 87
123
Malatya
Necati Dinç Day. Tük.
Mal. San. Tic. Ltd. Şti.
Fizuli Cad. No: 6 Osmanlı Bankası Karşısı
422
321 13 57
124
Malatya
Erbem Mekanik-Erol Erdem
Cevheriyezade Mah. Mücelli Cad. Kozkökü Sok.
No: 12/B
422
326 32 98
125
Manisa / Akhisar
Semih Özgen
Merkez Çarşı 124 Sok. No: 18
236
414 72 58
ALAN
KODU TELEFON
NO
İL/İLÇE
UNVAN
ADRES
126
Manisa / Alaşehir
Mustafa Yaslı
5 Eylül Mah. Kuyucak Cad. No: 23
127
Manisa / Demirci
Mehmet Şengel
Manolya Dikimevi
Hacı Hasan Mah. Hükümet Cad. No: 6
236
462 46 22
128
Manisa / Soma
Net-San Elek. Mak.
San. Tic. Ltd. Şti.
Kurtuluş Mah. Yeşil Tuna Sok. No: 20
236
613 57 45
129
Mardin / Kızıltepe
Gökhan Makina-Gökhan Key
Yeni Mah. Özmühürdaroğlu Pasajı No: 40
482
312 68 08
130
Mardin / Midyat
İsmen Arı-İdeal Makina
Yunus Emre Mah. İskenderun Cad. No: 87/B Estel
482
462 35 07
131
Mardin / Nusaybin
Danışman Tic. Mot. Araç.
Teks. İth. İhr. Ltd. Şti.
Yeşilkent Mah. Lozan Cad. No: 98
4ö82
415 78 15
132
Mersin / Akdeniz
Mil Ticaret-Aziz Mil
Kuvai Milliye Cad. Çankaya Mah. Sevindik İşhanı
No: 51/34
324
237 50 89
133
Mersin / Anamur
Abdullah Nail Şeref
Saray Mah. 212 Sok. No: 11/A
324
814 11 10
134
Mersin / Tarsus
Abdülrezzak Dündar
Küçük Minare Cami Bitişiği Halit Aslan Pasajı
Bodrum Kat No: 4
324
624 65 34
-
536 486 16 46
135
Mersin / Tarsus
Fatma Kaya
Y.Ömerli Mah. Seçkin Cad. No: 17/B
324
624 10 50
136
Muğla
Gün Teknik-Yılgör Çelen
Orhaniye Mah. 1. Nolu Sok. No: 9/B
252
212 81 90
137
Muğla / Bodrum
Cemaleddin Şahin
Bahçelievler Mah. Karcı Cad. No: 6/C Turgutreis
138
Muğla / Fethiye
Taşçılar Tur. Tic. Ltd. Şti.
Taşyaka Mahallesi 136. Sokak No: 15
252
614 34 52
139
Muğla / Milas
Çorbacıoğlu Day. Ev Alet.
Mot. Ar. İnş. Tur. San .Tic .Ltd.
Cumhuriyet Cad. No: 52
252
512 29 42
140
Muğla / Ortaca
Mehmet Collu
Merkez Mah. Akasyalar Cad. 169 Sok. No: 14
252
282 58 75
141
Muğla / Yatağan
Özgür Gencin
Yeni Mah. İnönü Bulvarı No: 48/E
252
572 23 37
-
542 336 87 85
142
Muş
Kenan Türk
Bahçelievler Bahar 2 Kooparatifi Altı
436
212 68 40
143
Niğde
Atılım Tic.-Gündüz Tokmak
Paşakapı Cad. Soyer Sok.
388
233 80 85
144
Ordu
Ahmet Şahin
Düz. Mah. Alanlararası Sok. No: 1
452
214 13 69
145
Ordu / Fatsa
Karamustafa Ticaret
Zekiye Hamzaçebi
Mustafa Kemal Paşa Mah. Reşadiye Cad. No: 8
452
423 16 36
146
Osmaniye
Halil Bozduğan
İstiklal Mah. 5009 Sok. No: 15
328
812 91 22
147
Rize
Serdar Ensonra
Tophane Mah. Koçker Cad. No: 5 Rize
464
214 32 96
148
Sakarya
Erdoğan Şimşek-Ada Makina
Cumhuriyet Mah. Bahçıvan Sk. No: 3/C
264
282 33 46
149
Sakarya / Akyazı
Saray Mobilya-(Avni Dursun)
PTT Sok. No: 3/16
264
418 36 83
150
Samsun / Bafra
Doğanay Makina
Fatmagül Şavkın
Çilhane Mah. Şehit Ayhan Kalkan Sok. No: 5
362
543 99 73
151
Samsun / Bafra
Süleyman Badur
Çilhane Mah. Alaçam Cad. No: 56
-
535 972 13 67
152
Samsun / Çarşamba
Atilla Telci
Orta Mah. Sofuğlu Cad. No: 3/A
362
833 50 43
153
Samsun / İlkadım
Alper Altuncuoğlu
Ulugazi Mah. Bora Sok.
İlkadım Müftülüğü Karşısı N: 8/A
362
431 13 74
154
Samsun / İlkadım
İkizler Konf. Mak. ve
Malz. San. Tic. Ltd. Şti.
Pazar Mah. Müftü Sok. Aydın Apt. No: 13/A
362
432 00 40
155
Samsun / Vezirköprü
Mustafa Keskiner
Orta Cami Civarı Beyazlar Çarşısı No: 12
362
647 11 58
156
Siirt
İrfan Işıktaş
Batı Mah. Cumhuriyet Caddesi No: 12
484
223 41 03
157
Sivas
Korkudan Makina-Akif Korkudan Sirer Cad. Sirer Pasajı No: 21
346
221 38 12
158
Sivas
Özkeleş Ticaret-Ahmet Özkeleş
Sirer Cad. Hoca İmam Sok. No: 6/A
346
223 82 75
159
Sivas / Kangal
Beşir Şahin
Adliye Karşısı Çarşı İçi No: 15
346
457 23 23
ADRES
ALAN
KODU TELEFON
NO
İL/İLÇE
UNVAN
160
Şanlıurfa
Akkaya Pazarlama-Ömer Akkaya 12 Eylül Cad. No: 65/A
414
215 16 26
161
Şanlıurfa / Siverek
İmam Tınığ
Haliliye Mah. Kale Boğazı Cad. No: 81
414
552 40 66
162
Şırnak / Cizre
Nefidet Arısoy
Dağkapı Mah. Nesimi Cad. No: 17/B
486
616 68 89
163
Tekirdağ
Ali Karpat
Kolordu Cad. No: 67/A
282
261 15 98
164
Tekirda / Çorlu
Ayşe Yaşar
Reşadiye Mah. Şehit Teğmen Eroğlu Sok. No: 18/B
-
536 899 98 27
532 746 24 54
165
Trabzon
Makina Ticaret-Ömer Yılmaz
İskenderpaşa Mah. Çömlekçi Yokuşu No: 22/B
462
321 68 70
166
Uşak
Cevher Makina
Aynur Cevher (Cemil Cevher)
Köme Mah. 2. Cansel Sok. No: 2/C
276
215 98 36
167
Uşak
Erol Demir
Durak Mah. Fatih Cad. No: 10
276
223 68 86
168
Van
Fahrettin Akcan
Cumhuriyet Cad. Alçekiç Pasajı No: 7 Kat. 2
432
214 22 62
169
Van
Simge D.T.M.
Zafer Büyükaslan
Atatürk Cad. No: 26
-
170
Yalova
Şenler Gıda İnş. Tah. Ltd. Şti.
Fatih Cad. No: 15/A
226
812 81 60
171
Yozgat / Sorgun
Veli Pınarcı
Atatürk Bul. No: 25/A
354
415 13 84
172
Zonguldak
Cemal Bekar
M.Paşa Mah. Şemsi Denizer Sok.
Geredelioğlu İş Hanı No: 16
372
251 48 51
506 318 43 43
535 584 35 35
6199-6180-6160
ÜRETİCİ / İHRACATÇI FİRMA:
İTHALATÇI FİRMA
SINGER SOURCING LTD. için
JAGUAR INTERNATIONAL CORP.
2-6-8 SATA HIGASHI-MATCHI,
MORIGUCHI-SHI, OSAKA
570-0017, JAPAN
tarafından üretilmiştir.
Tel: 0065 6294 7336
Fax: 0065 6294 7275
SINGER DİKİŞ MAKİNALARI TİCARET A.Ş.
CENTRUM İŞ MERKEZİ
Aydınevler Sanayi Cad. No: 3
34854 Küçükyalı / İSTANBUL
Tel : (0216) 519 98 98
Fax: (0216) 519 96 93
Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 10 Yıldır

Benzer belgeler