emset kh 6 msds

Transkript

emset kh 6 msds
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
EU No.1907/2006 yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
EMSET KH 6
Yayın tarihi: 29.09.2014 Revizyon Tarihi: 08.07.2014 Revizyon No: 06 Sayfa 1/6
BÖLÜM 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ġĠRKET/Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI
1.1. Maddenin/Müstahzarın tanıtılması
Ürün A d ı :
EMSET KH 6
1.2. Maddenin/Müstahzarın kullanımı
Madde/KarıĢım:
Kimyasal i s m i /tanımı: CAS NO:
9049-76-7
EINECS N O :
Kullanım a l a n ı :
Yapı malzemeleri, tutkal, tekstil endüstrisi, kağıt endüstrisi
1.3. ġirket/ĠĢ sahibinin tanıtımı
Tedarikçi firma adı/adresi: Ata Kimya İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti
Keresteciler San. Sit. Adnan Menderes Blv. No: 76
Saray-Kazan/ANKARA
Telefon:
(+) 90 312 354 72 00
Fax:
(+) 90 312 354 72 08
E-posta:
[email protected]
Web:
www.atakimya.com.tr
1.4. Acil durum telefonu
(+) 0 90 312 354 72 00 (Mesai saatleri içerisinde)
BÖLÜM 2. BĠLEġĠMĠ/ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ
KİMYASAL KARAKTERİ
Nişasta, 2-hidroksipropil eter
/
/
CAS NO
9049-76-7
BÖLÜM 3. TEHLĠKELERĠN TANITIMI
3.1. Madde yada karıĢımın sınıflandırılması:
Bu ürün 67/548/EEC yönetmeliğine göre tehlikeli madde olarak
sınıflandırılmamıştır.
3.2. GHS sınıflandırması:
Bu ürün (EC) No1272/2008 yönetmeliğine göre tehlikeli madde olarak
sınıflandırılmamıştır.
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
EU No.1907/2006 yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
EMSET KH 6
Yayın tarihi: 29.09.2014 Revizyon Tarihi: 08.07.2014 Revizyon No: 06 Sayfa 2/6
BÖLÜM 4. ĠLK YARDIM TEDBĠRLERĠ
4.1. Ġlk yardım yöntemlerinin tanımlanması:
Solunursa:
Deri ile temas:
Göz ile temas:
Yutulursa:
Temiz hava alın.
Su ile durulayın.
Derhal su veya göz banyosu ile dikkatli bir şekilde yıkayın.
Su ile ağzınızı çalkalayın.
BÖLÜM 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBĠRLERĠ
5.1. Söndürücü ortam:
Uygun söndürücü: Tümü, su tutkal formu oluşturur.
5.2 . Üründen kaynaklanan özel riskler:
Yangın durumunda oluşabilecekler: Karbondioksit (CO2), Karbonmonoksit (CO).
5.3 . Ġtfaiyeye tavsiyeler: Yangın durumunda; kişisel solunum maskesi takın.
BÖLÜM 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARġI TEDBİRLER
6.1. KiĢisel önlemler, koruyucu ekipmanlar ve acil prosedürler:
Cilt ve göz ile temasını engelleyin.
6.2. Çevresel önlemler: Sucul çevreye boşaltmayın, yüksek çözünürlük, yüksek COD/BOD değeri.
6.3. Toplama ve temizleme yöntemleri:
Normal bertaraf ve yanma durumunda kuru ise dikkatlice toplayın.
BÖLÜM 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
7.1. Elleçleme
Güvenli elleçleme için önlemler:
Toz oluşumunu önleyin.
Yangın ve patlamalardan korunmak için önlemler:
Toz birikimini önleyin. Temiz alanlarda çalışın. Ateşleme kaynaklarından uzak
tutun. Sigara içmeyin. Toz patlama riski vardır.
Elleçleme ile ilgili diğer bilgiler:
Patlamaya karşı korumalı makine, teçhizat, ekipman, alet vs. kullanın.
7.2. Depolama
Uyumsuzluklar dahil güvenli depolama koĢulları
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:
Kapalı torbalarda, serin bir alanda saklayın.
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
EU No.1907/2006 yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
EMSET KH 6
Yayın tarihi: 29.09.2014 Revizyon Tarihi: 08.07.2014 Revizyon No: 06 Sayfa 3/6
Depolama ile ilgili diğer bilgiler:
Depolama sıcaklığı: 15-25 °C
Depo bağıl nemi: % 65 ' e kadar
BÖLÜM 8. MARUZĠYET KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUNMA
8.1. Kontrol parametreleri:
Maruziyet sınırları (EH40)
/ ml/m3 / mg/m3 / F/ml / KATEGORİ
/ - / 4 /
/ TWA (8 saat)
/ - / /
/ STEL (15 dk) /
9005-25-8 / Nişasta, toplam solunabilir / - / 10 /
/ TWA (8 saat)
/ - / - /
/ STEL (15 dk) /
CAS NO /
9005-25-8
KİMYASAL ADI
Nişasta, solunabilir
/ KAYNAK
WEL
WEL
/
WEL
WEL
/
8.2. Maruziyet Kontrolleri:
Uygun mühendislik kontrolleri:
İş yerinde iyi havalandırma/emilim ortamı sağlayın.
Koruma ve hijyen önlemleri:
Ürün tehlikeli madde içermez, ancak kimyasalları kullanırken uyulması gereken
evrensel önlemler göz önünde bulundurulmalıdır.
Toz oluşumunu önleyin.
Solunum k o r u m a s ı : Tozumanın oluştuğu koşullar altında: solunum maskesi P1 filtreli
El k o r u m a s ı :
Koruyucu eldiven giyin.
Göz/yüz k o r u m a s ı :
Göz/yüz koruyucu giyin.
BÖLÜM 9. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler:
Form:
İnce pullar
Renk:
Hafif sarı
Koku:
Karakteristik
Fiziksel durum değişiklikleri
Erime N o k t a s ı : Erime noktası yok
Tutuşma:
Katı:
400 - 500 °C
Patlama alt limiti: 60 g/m3
Patlama üst limiti:
-
Tutuşma sıcaklığı:
-
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
EU No.1907/2006 yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
EMSET KH 6
Yayın tarihi: 29.09.2014 Revizyon Tarihi: 08.07.2014 Revizyon No: 06 Sayfa 4/6
Otomatik tutuşma sıcaklığı:
Katı
: Yok
Suda ç ö z ü n ü r l ü k : Tamamen (20 °C)
BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKĠME
10.1. Kaçınılması gereken koĢullar:
Ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmeyin.
10.2. Bir araya gelmesi uygun olmayan maddeler:
Su. Asitler.
10.3. Tehlikeli bozunma ürünleri:
Doğru uygulamalarda bozunmaz.
Daha fazla bilgi:
Yok.
BÖLÜM 11. TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠ
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
LD50, ağız yoluyla > 2000 mg/kg
Akut t o k s i s i t e :
LD50, cilt > 2000 mg/kg
LC50, solunum yoluyla, toz > 5 mg/l/4 saat
Hayvansal deneylerdeki spesifik etkiler:
Toksikolojik bilgi mevcut değildir.
AĢındırıcı ve tahriĢ edici etki:
Bilinmiyor.
HassaslaĢtırıcı etki:
Bilinmiyor
KazanılmıĢ deneyim Sınıflandırma
ile ilgili gözlemler:
Cildi kurutucu etkisi vardır.
BÖLÜM 12. EKOLOJĠK BĠLGĠ
12.1. Toksisite:
LC50 (balık, 96 h) > 100 mg/l
EC50 (su piresi, 48 h) > 100 mg/l
IC50 (alg, 72 h) > 100 mg/l
12.2. Kalıcılık ve biyolojik parçalanma:
Kimyasal Oksijen Değeri (COD) yaklaşık 1100 mg O2/g
Ürün doğada çözünebilir.
12.3. Toprakta akıĢkanlık:
Toprakta akışkan değildir.
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
EU No.1907/2006 yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
EMSET KH 6
Yayın tarihi: 29.09.2014 Revizyon Tarihi: 08.07.2014 Revizyon No: 06 Sayfa 5/6
BÖLÜM 13. BERTARAF BĠLGĠLERĠ
13.1. Atık arıtma yöntemleri:
KullanılmamıĢ ürünler/Atıkların atık imha numarası
20304 Tarım atıkları, bahçecilik, su kültürü, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, gıda
hazırlama ve işleme; meyve, sebze, tahıl, yemeklik yağlar, kakao, kahve, çay
ve tütün hazırlama ve işleme atıkları; konserve ürünler; maya ve maya ekstratı
üretimi; pekmez hazırlanması ve fermantasyonu; tüketimi yada işlenmesi
uygun olmayan maddeler
Kullanılan ürünün atık imha numarası
20304 Tarım atıkları, bahçecilik, su kültürü, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, gıda
hazırlama ve işleme; meyve, sebze, tahıl, yemeklik yağlar, kakao, kahve, çay
ve tütün hazırlama ve işleme atıkları; konserve ürünler; maya ve maya ekstratı
üretimi; pekmez hazırlanması ve fermantasyonu; tüketimi yada işlenmesi
uygun olmayan maddeler
KirlenmiĢ ambalaj
Resmi yönetmeliklere göre bertaraf edilmelidir.
BÖLÜM 14. TAġIMACILIK BĠLGĠLERĠ
14.1. Kara TaĢımacılığı (ADR/RID): UN uygun sevkiyat adı:
Bu taşıma yönetmeliğine göre tehlikeli madde değildir.
14.2. Ġç Sularda Gemi TaĢımacılığı (ADN): UN uygun sevkiyat adı:
Bu taşıma yönetmeliğine göre tehlikeli madde değildir.
14.3. UN uygun sevkiyat adı: Deniz TaĢımacılığı (IMDG):
Bu taşıma yönetmeliğine göre tehlikeli madde değildir.
14.4. UN uygun sevkiyat adı: Hava TaĢımacılığı (ICAO)
Bu taşıma yönetmeliğine göre tehlikeli madde değildir.
BÖLÜM 15. MEVZUAT BĠLGĠLERĠ
15.1. Güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/madde veya karıĢıma özel mevzuat, EU düzenleyici bilgi
İlave b i l g i
Ürün saptama sınırının altında metyloxirane (propilen oksit) (CAS-No. 75-56-9)
içerebilir. Bu madde SVCH listesindedir. Eklenme nedeni: kanserojenik ve
mutajenik özellikler (bölüm 57 a, b), karar ED/169/2012.
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
EU No.1907/2006 yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
EMSET KH 6
Yayın tarihi: 29.09.2014 Revizyon Tarihi: 08.07.2014 Revizyon No: 06 Sayfa 6/6
Ulusal düzenleyici bilgiler
Su tehlike sınıfı (D):
1- suyla hafifçe kirlenme
BÖLÜM 16. DĠĞER BĠLGĠLER
Ayrıntılı bilgi için ürüne ait TDS’i isteyiniz.