Fakültemizin Tanıtım Kitabı - İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi

Transkript

Fakültemizin Tanıtım Kitabı - İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi
1
2
iş birlikleri ile güçlendirerek bilim ve
toplumun en çok yararlanacağı şekilde
hizmete sunan; ürettiği bilgi ve hizmeti
sanayi, endüstri, yerel ve merkezi yönetimlerin yanı sıra toplumun her kesimi
ile yakın diyalog içinde paylaşan bir
üniversitedir. Bizler, üniversitemizin
bu özelliklerini daha da geliştirmeyi, en
önemli hedeflerimizden birisi olarak benimsedik.
Rektörden...
Türkiye’nin en seçkin eğitim kadrolarından birine sahibiz. 1518 profesör, 573 doçent, 888 yardımcı doçent ve 2435 öğretim
üye yardımcıları ile toplam 5414 kişilik dev
bir kadromuz var. Bu kadro; 22 fakülte,
1 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 17
enstitü, Rektörlüğe bağlı 3 bölüm, 60 uygulama ve araştırma merkezi ile 175 bini
aşkın öğrenciye eğitim veriyor. Bu birimlerde 2015 yılı itibariyle; 22 fakültemiz, 58
ön lisans, 163 lisans, tezli 266 yüksek lisans,
tezsiz 67 yüksek lisans, 217 doktora ve 7
sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 778
eğitim programımız bulunuyor.
İstanbul Üniversitesi Şhangay’daki Jiao Tong
Üniversitesinin hazırladığı dünyanın ilk 500
üniversitesi arasına her yıl başarısını arttırarak giriyor. İşletme Fakültesi değerleme kuruluşu olan Eduniversal tarafından “Top Business Schools” kategorisinde dünyada 30.,
URAP sıralamasında tıp alanında dünyada
156., QS sıralamasında iletişim ve medya alanında dünyada 121., modern diller alanında
dünyada 160. sırada.
Mezunları uluslararası tanınırlığa sahip ve
iş hayatında başarılı olan İstanbul Üniversitesi, araştırmalarını ulusal ve uluslararası
Girişimcilik konusu, çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Türkiye’nin orta gelir kaderinden kurtulmasının bir tek çaresi var o da üniversitelerin
rekabet ortamına ağırlığını koyması ve
girişimci ve yenilikçi düşüncelerle ülke
endüstrisine, sanayisine ve özellikle
de teknolojisine katkı sağlaması. Girişimcilik olmadan bu dünyada, rekabet
ortamında yaşamak mümkün değil.
Üniversitelerin tek görevi elbette şirket
gibi davranmak değil, asla böyle bir şeyi
söylemiyorum. Ancak çağdaş üniversitelerin topluma eskisine göre çok daha
fazla katkı sağladığını, hem teknolojik
ürün anlamında hem de yeni fikirler ve
yeni iş alanlarının açılması anlamında
toplum ve yöneticilerinin üstüne düşeni
yaparak hükümetin önünü açtığını görüyoruz. Eğer üniversiteler bu şekilde
ülkelerin ekonomisine ağırlığını koymazsa, orta gelirden kurtulamıyorsunuz
ve gelişmiş bir ülke haline gelemiyorsunuz. Ülkemizde 2023 vizyonu çerçeve-
sinde sanıyorum ilk kez böyle bir düşünce ortaya kondu. Bunun somut göstergesi
olarak da Türkiye’de ARGE bütçeleri arttırılmaya başlandı. Biz de üniversite olarak,
yenilikçiliği ve yeni fikirleri destekleyeceğiz, öğrencilerimizi yeni fikirler ortaya koyabilmesi için cesaretlendireceğiz.
Çağdaş eğitim ve öğretimin en önemli
özeliklerinden bir tanesi, zaman ve mekân
sınırının olmamasıdır. İletişim ve bilişim
teknolojileri müthiş bir atak yaptığı için,
bu teknolojilerden yararlanmak ve üniversite yerleşkelerine her zaman gelemeyecek
öğrencilere bizim ulaşmamız şart oldu. İlahiyat Fakültemiz, hem örgün hem de açık
ve uzaktan eğitim ile bu çağdaş eğitim teknolojilerinin tamamını kullanıyor. İlahiyat
Fakültemiz ulusal ve uluslararası yetkin ve
etkin öğretim üyesi kadrosuyla, ülkemizin
en önde gelen fakültelerinden biridir. Bu
sebeple, fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz, her zaman İstanbul Üniversitesi
standartlarında eğitim alma olanağına sahip oluyor.
Selam ve saygılarımla
Prof. Dr. Mahmut Ak
Rektör
İslam ilimlerinin sahih ve sağlam bir platformu olmanın kendi geleneğimizi özümsemekten geçtiğinin, ama bunun ‘küresel
köyün’ sorunlarını çözmek için tek başına
yeterli olmadığının farkındayız. Bu nedenle arzumuz Doğu ve Batı dünyaları arasında bir denge ümmet (ümmeten vasatan)
olan İslam milletinin bu özelliğinin yeniden tezahürüne katkı sağlayacaktır. İnsanlığın ilmî ve kültürel birikimi İslam öncesinde ya akıl ya da irfan mecrasına akarken
İslam medeniyet ve geleneğinde akıl ve
irfan birleşerek adeta yekvücut olmuştu.
Tıpkı Osmanlı örneğinde olduğu gibi aklı
temsil eden ilim ile kalbi temsil eden irfanın bu birlikteliğini yeniden canlandırma
adına atılacak adımlara yeni katkılar sunmaktır amacımız.
Dekandan...
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Türkiye’deki ilk modern üniversite olan
Darülfünun’un beş şubesinden biri olarak
doğdu. Türkiye’de İlahiyat Fakültesi adı da
bu sebeple ilk kez bu fakülte için 1924’te
kullanıldı. İlahiyat/din alanı, 1453’ü kuruluş tarihi olarak alan İstanbul Üniversitesi’nin bu iddiasının en önemli göstergelerinden biridir; zira gerek Ayasofya
ve Zeyrek medreseleri ve gerekse Sahn-ı
Seman ve diğer medreselerde sürdürülen
eğitim içinde İlahiyat araştırmaları başat
bir yer işgal etmekteydi. Görüldüğü gibi,
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
kökleri tarihin derinliklerinde olan görece genç bir fakültedir. İstanbul’un tarihi
mekânı içinde yer alması sebebiyle fakültemiz Osmanlı’dan günümüze uzanan bir
eğitim kurumu olmak vizyonuyla hareket
etmektedir. Bu vizyonun bir gereği olarak
Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreselerinin birikimi üzerinden İslam geleneğini,
Darülfünun/Üniversite bilgi anlayışı üzerinden modern ufuklarla buluşturmak ve
böylece ülkemizin ihtiyacı olan din, ilim ve
düşünce insanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Tanzimat’la birlikte sosyal ve beşeri bilimlerin İslami geleneğe karşı meydan okuması karşısında yeni bir yüzleşme sürecine
giren İslam düşüncesinin bu mücadeleden de başarıyla çıkması için dinî ilimler
alanında çalışan ilahiyatçılara çok büyük
ihtiyaç duyulmaktadır. Zira ilahiyat/din
alanı tarihte olduğu gibi günümüzde de
insanlığın bilgi birikiminin asli bir unsuru
ve onun inşasında rol oynayan en temel
etkenlerden biridir. Din alanında derinlik
kazanmadan sosyal ve beşerî bilimlerin
sağlıklı bir biçimde kurulması mümkün
değildir. Şimdiye kadar ilahiyatın bilgi
sahasına yabancı kalarak üniversiteyi inşa
etme çabaları maalesef sadece ilahiyat/din
alanında bir zaafa ve yetersizliğe yol açmadı; aksine bu alandaki eksiklik ülkemizde
sosyal ve beşeri bilimlerin kendi mecrasını
bulamamasına ve bu sahalarda özgün yaklaşımların ve kuramların geliştirilememesine de neden oldu.
İlahiyat/din alanına yönelecek öğrenciler;
bu toplumun, tarihsel kimliğiyle yeniden
sağlam bir bağ kurmasını sağlamak, sosyal
ve beşerî ilimlerde özgün bilgi üretmenin
şartı olan tarih ve teori eksikliğini gidermeye katkı vermek, evrensel düzeyde insanlığın vicdanını bulmasında dinin hayati
rolünü belirginleştirmek, İslam’ın evrensel
mesajını yozlaştıranlara karşı ilmî bir duruş tesis etmek gibi çok ulvi vazifeler deruhte etmek durumundadırlar. İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi her geçen
gün güçlendirdiği akademik kadrosuyla,
Türkçe lisans ve lisansüstü programlarına
ilave olarak yeni geliştirdiği farklı dillerde
ulusal ve uluslararası düzeydeki lisans ve
lisansüstü programlarıyla bu hedefleri gerçekleştirme yolunda bir çaba içindedir.
Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.
Prof. Dr. Murteza Bedir
Dekan
Prof. Dr. Hidayet Aydar
Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Tırabzon
Dekan Yardımcısı
Dekan
Prof. Dr. Murteza BEDİR
Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Hidayet AYDAR
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON
Fakülte Senatörü
Darülfünûn İlahiyat Fakültesi Reisleri (Dekanları)
Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER
Fakülte Sekreteri
Erdal KÖSE
Fakülte Yönetim Kurulu
Seyyid Bey
Prof. Dr. Murteza BEDİR
M. Şemseddin
Günaltay
Köprülüzade
Fuat Bey
(Fuat Köprülü)
İzmirli
İsmail Hakkı
Prof. Dr. Hidayet AYDAR
Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK
Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER
Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ
Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON
Fakülte Kurulu
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanları
Prof. Dr. Murteza BEDİR
Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK
Prof. Dr. Hidayet AYDAR
Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN
Doç. Dr. İsmail DEMİREZEN
Doç. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ
Doç. Dr. H. Hüsnü KOYUNOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ümit HOROZCU
Prof. Dr.
Yaşar Nuri ÖZTÜRK
(1993-2002)
Prof. Dr.
Emrullah YÜKSEL
(2002-2005)
Prof. Dr.
Fahri KAYADİBİ
(2006-2009)
Prof. Dr.
Şinasi GÜNDÜZ
(2009-2012)
Prof. Dr.
Murteza BEDİR
(2013-...)
İstanbul Üniversitesi 14
İlahiyat Fakültesi 16
Tarihçe17
Misyonumuz Vizyonumuz
18
Genel Bilgi
20
Programlar
36
Bölümler ve Öğretim Elemanları
46
Temel İslam Bilimleri Bölümü 48
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
86
İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü
104
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümü
116
ÖYP Kapsamında Görev Yapan Araştırma Görevlileri
122
Vefat Eden ve Emekli Olan Hocalarımız
124
İdari Personel
126
İstanbul Üniversitesi’nin temelleri 1453’te atılmıştır.
Fetih akabinde, 30 Mayıs 1453’te Ayasofya ve Zeyrek’te yapılan bilimsel toplantılar bir külliyenin kurulmasının başlangıcı kabul edilmektedir. Yükselme
ve genişleme dönemlerinde kurulan Bayezit, Yavuz
ve Süleymaniye Medreseleri dönemlerinin hukuk,
edebiyat, ilahiyat ve tabii bilimler okutulan üniversiteleri olmuşlardır.
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
23 Temmuz 1846 tarihli Darülfünun’un kuruluşuna dair ferman modern eğitimin başlangıcı olarak
kabul edilir. Ancak, öğrencilerin devamsızlığı ve ilgisizliği sebebi ile ilk denemelerden sonuç alınamamıştır. 1870 ve 1874 yıllarında da benzer tecrübeler
yaşayan Darülfünun, 1900’de Darülfünun-ı Şahane
adıyla yeniden açılmıştır. Nihayet Meşrutiyet’in
ilanından sonra 20 Nisan 1912 tarihli bir kararla
hukuk, tıp, fen, edebiyat ve ilahiyat bölümlerinden
oluşan Darülfünun kurulmuştur.
le 1Ağustos 1933’ten itibaren İstanbul Üniversitesi
eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. İstanbul
Üniversitesi’nin simgesi olan “yılanlı amblem” 1243
tarihli Selçuklu Şifa Yurdu motiflerinden esinlenilerek Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından tasarlanmıştır.
6 Kasım 1981 tarihli 2547 sayılı yasa hükümlerine
tabi olarak faaliyet gösteren İstanbul Üniversitesi,
çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim öğretim programıyla modern Türkiye’nin ihtiyacı olan bilim ve
sanat insanlarının yetiştirilmesinde öncü bir rol oynamaktadır. İstanbul Üniversitesi’nden yetişen birçok bilim insanı, sanatçı ve siyasetçi toplumun her
alanında etkin konumlarda hizmet vermektedir.
Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında Tevhid-i
Tedrisat Kanunu ile birlikte Darülfünun’un tüzel
kişiliği tanınmış ve 7 Ekim 1925’te kurumun bilimsel ve idari özerkliği kabul edilmiştir. 1932 yılında
davet edilen İsviçreli pedagoji profesörü Albert Malche’nin raporu esas alınarak 1933’te çıkarılan 2252
sayılı kanunla Darülfünun’un yerine İstanbul’da
yeni bir üniversite kurulması kabul edilmiştir. Üniversite reformu olarak adlandırılan bu düzenlemeyAyasofya Medreseleri
14
15
TARİHÇE
Köklü bir tarihe sahip olan İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nin ilk kuruluşu Dârulfünun bünyesinde gerçekleşmiştir. Dârülfünûn’un açılması
için ilk çalışmalar 1846 yılında başlamış 1863, 1870
ve 1874’de bazı teşebbüsler olmuşsa da bu müessese Dârülfünûn-ı Şâhâne ismiyle II. Abdülhamit’in
saltanatında 30 Ağustos 1900’de kurulmuştur. Bu
Dârülfünûn’un bünyesinde İlahiyat Şubesi (fakültesi) de yer almaktaydı. Fakültede tefsir, hadis, usul-i
hadis, fıkıh, usul-i fıkıh, kelam, İslam tarihi dersleri
okutulmaktaydı.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1914 yılında İstanbuldaki bütün medreselerin, “Dâru’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medreseleri” adı altında toplanması üzerine Dârülfünûn İlahiyat Şubesi de Âlî
kısmı olarak buraya devredilmiştir. 1917 senesinde
çıkan Medaris Kanunu ile medreseleri ibtidâ-i hariç, ibtidâ-i dahil ve sahn isimleri ile üçe ayrılmıştır.
Bu üç medresenin üstünde Medrese-i Süleymaniye
ismiyle tahsil süresi üç yıl olan felsefe ve tasavvuf,
tefsir ve hadis, fıkıh isimli üç şubeden müteşekkil bir
yüksek medrese açılmıştır.
3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 430 sayılı Tevhid-i
Tedrisat Kanunu ile medreselerin Maarif Vekaleti’ne
bağlanması sonucu Medreselerin Âlî Kısmı İstanbul
Dârülfünûnu bünyesinde açılan İlahiyat Fakültesi’ne devredilmiştir. Bu fakültede tefsir, hadis, fıkıh
gibi temel dini derslerin yanında, Arap edebiyatı,
felsefe-kelam, ahlak-içtimaiyat, İslam tarihi, din-
Darülfünun Binası
16
ler tarihi gibi dersler de okutulmaktaydı. Ayrıca
Arapça, Farsça, Fransızca da okutulan dersler arasındaydı. T.C. hükümetlerinde başbakanlık da yapan M. Şemseddin Günaltay (ö.1961) bu tarihlerde
İlahiyat Fakültesi’nin dekanlığını yapmıştır. Ayrıca
İzmirli İsmail Hakkı Bey (ö.1946), Mehmet Ali Aynî
(ö.1945), Yusuf Ziya Yörükan (ö.1954) gibi dönemin
önemli ilim adamları İlahiyat Fakültesi’nde dersler
verdi. Önemli musikîşinaslardan Sadettin Kaynak
da (ö.1961) Fakülte’nin mezunları arasındadır.
1933 tarihinde yapılan üniversite reformu ile Dârülfünûn’dan üniversiteye geçilince İlahiyat Fakültesi
de İslam Tetkikleri Enstitüsü’ne dönüştürüldü. 1992
yılında ise İstanbul Üniversitesi çatısı altında İlahiyat Fakültesi yeniden kuruldu. 1996 yılından beri
öğrenci alan ve eğitim–öğretime devam eden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, lisans eğitimi yanında, yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
ilk mezunlarını 2000-2001 öğretim yılında vermiştir.
17
MİSYONUMUZ
Dini, temel kaynaklarından hareketle, objektif şekilde ö ğrenen, ahlakî erdemler
konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan ve farklılıkların
barı ş içinde bir arada ya şamalarına katkı da bulunan ilahiyatçılar yeti ştirmek;
bu amaç do ğrultusunda bilimsel ara ştırmalar yapmak.
VİZYONUMUZ
Ulusal alanda öncü ve uluslararası alanda tanınmış bir ilahiyat fakültesi olmak.
18
19
GENEL BİLGİ
İlahiyat Fakültesi, İstanbul’un gerek kültürel çevre
gerek tarihi miras açısından en merkezi bölgelerinden birinde bulunmaktadır. Fakülte Suriçi Bölgesinde Saraçhane’de yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Süleymaniye
Kütüphanesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ile Millet
Kütüphanesi gibi yazmaları ve nadide koleksiyonları ile dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok araştırmacıyı kendine çeken kütüphanelere yürüyüş mesafesindedir. Ayrıca, Süleymaniye Camii ve Külliyesi,
Şehzade Cami, Sultanahmet Camii, Fatih Camii ve
Külliyesi, Atıf Efendi Kütüphanesi, Ragıp Paşa Kü-
tüphanesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı Müzesi ile Ayasofya gibi pek
çok tarihi kültür ve sanat merkezi fakültemize komşudur. Fakültemiz civarında Kıztaşı (Markianos Sütunu), Bozdoğan Su Kemeri (Valens Kemeri), Cumhuriyet Döneminin en önemli mimarî yapılarından
biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merkez
Binası, Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi yer almaktadır. Fakültemizin hemen karşısında ise Ayios
Polieuktos Manastırının kalıntıları bulunmaktadır.
Fakülte bahçesinde yer alan Osmanlı dönemine ait
Haydarhane Mescidi ve haziresi, Haydarhane Tekkesi, Bekirağa Darulhadisi’nin restorasyon, restitüsyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları devam etmektedir. Bu eserlerin yanında Abdullatif Suphi Paşa
Konağı ile aynı ada içerisinde yer alan İlahiyat Fakültesi, Haliç kıyıları ile Yenikapı sahilini ve adaları
gören bir konumdadır.
20
21
300 kişilik salonumuzda konferans, sempozyum, tiyatro ve sinema gösterimleri
yapılmaktadır. Salonumuz öğrencilerimiz
tarafından organize edilen pek çok etkinliğe
ev sahipliği yapmaktadır.
Tarih, kültür ve tabiatla iç içe böylesine kıymetli bir
konumda bulunan fakültemizin içine girildiğinde
öğrencileri için titizlikle hazırlanmış modern sosyal
alanların bulunduğu görülmektedir.
Fakülte kampüsü iki binadan oluşmaktadır. Binalardan biri idarecilerin, idari personelin, hocaların
odalarına ayrılmıştır. Yine bu bina içerisinde küçük
bir konferans salonu, öğrenci temsilciliği ve öğrenci
kulüpleri odası, Türk din musikîsi çalışma salonu,
22
rehberlik ve psikolojik danışma odası, üst katında
deniz manzaralı öğrenci kantini ve mescitler bulunmaktadır.
Diğer binada ise öğrenci işleri bürosu, amfiler, derslikler, kütüphane ve çalışma salonu, 300 kişilik bir
konferans salonu yer almaktadır.
Modern hayatın ve ilim dünyasının ayrılmaz bir
parçası haline gelen internete ulaşım için internet ve
bilişim merkezimiz öğrencilerimizin hizmetindedir.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
İlahiyat Fakültesi eğitim planlamasında öğrencilerinin istek ve fikirlerine değer vererek onları da
yönetime katmaktadır. Seçilen öğrenci temsilcileri
öğrencilerle alakalı konuların görüşüldüğü yönetim
kurulu toplantılarına dahil edilmekte, düşünce ve
fikirleri dikkate alınmaktadır. Oluşturulan öğrenci kulüplerinin çalışmalarına destek verilmektedir.
Öğrenci kulüplerimiz fakültemiz içinden ve dışından çeşitli konularda akademisyenlerin katılımları
ile konferans ve programlar düzenlemekte, resim,
kitap ve fotograf sergileri organize etmektedirler.
Fakülte içi organizasyonlar dışında şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenmekte, öğrencilerimizin
bilgi ve görgülerinin artması bu şekilde sağlanmaya
çalışılmaktadır. Her sene düzenlenen umre organizasyonu öğrencilerimiz ve hocalarımız tarafından
büyük ilgi görmekte ve beğeni ile karşılanmaktadır.
Dereceye giren öğrencilerimiz ücretsiz olarak umre
programından faydalanabilmektedirler.
Rehberlik ve psikolojik danışma merkezi öğrenim
hayatı boyunca ve sonrasında öğrencilerin yanında
yer alarak onlara yeni ufuklar açmaktadır.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültemiz; çeşitli
program alternatifleri ile pek çok öğrencinin ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir. Türkçe
ilahiyat lisans programı örgün eğitim, Türkçe ilahiyat lisans programı ikinci öğretim, İngilizce ilahiyat
lisans programı, uluslararası ilahiyat programı, lisansüstü programı ve lisans tamamlama programı
(İLİTAM) olmak üzere altı programı bünyesinde
bulundurmaktadır.
YÖK Yürütme Kurulu kararları çerçevesinde yurtdışında farklı üniversitelerde İlahiyat eğitimi alan
ancak denklik için çeşitli dersleri almaları gereken
öğrencilerin kredi tamamlamalarına yönelik eğitimleri de yapılmaktadır.
Fakültemiz yurtdışında bulunan pek çok üniversite
ile ikili anlaşmalar imzalayarak işbirliği yapmaktadır. Bu şekilde üniversitemizin ve ülkemizin yurt
dışında tanıtımını ve temsilini sağlamakta ve akademik tecrübenin çeşitlenmesine hizmet etmektedir.
İlahiyat alanında yapılan bilimsel çalışmaların yayınlandığı akademik dergimiz gerek ulusal gerekse
de uluslararası platformda akademisyenler arası
bilgi paylaşımını sağlamaktadır. Dergimiz Ulakbim,
EBSCO gibi çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar
tarafından taranmaktadır.
32
33
Mayıs 2015 İtibariyle İ. Ü. İlahiyat Fakültesi’nde Devam Etmekte Olan Programlar ve
Öğrenci Sayıları
Programlar
34
Öğrenci Sayıları
Hazırlık I. Öğretim
265
Hazırlık II. Öğretim
180
Hazırlık İngilizce İlahiyat
47
İlahiyat Lisans
992
İlahiyat Lisans İkinci Öğretim
768
İngilizce İlahiyat Lisans
200
Uluslararası İlahiyat Lisans
134
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans
171
Lisans Tamamlama (İLİTAM)
1256
Yüksek Lisans
610
Doktora
274
Toplam
4897
35
İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI
(I. VE II. ÖĞRETİM)
İlahiyat programının amacı, dini temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen,
ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik
edebilecek donanıma sahip olan ve farklılıkların barış içinde bir arada yaşamalarına katkıda bulunan ilahiyatçılar yetiştirmek; bu amaç
doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmaktır.
PROGRAMLAR
İlahiyat fakültesinde Arapça ve Kur’an-ı Kerim öğretiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfı vardır. Hazırlık sınıfından sonraki yıllarda
ise Temel İslam Bilimleri Bölümün’de Tefsir,
Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim Okuma,
Arap Dili ve Belâgatı; Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü’nde, İslâm Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Eğitimi,
Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi; İslam Tarihi ve
Sanatları Bölümü’nde, İslam Tarihi, Türk İslam
Sanatları Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Türk
Din Musikîsi alanlarında dersler verilmektedir.
Ayrıca İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Bölümü’nde alan dersleri verilmektedir.
İlahiyat fakültesine girmek isteyenlerin, üstün
36
bir genel akademik yeteneğe, özellikle de sözlü
düşünme yeteneğine, düşüncelerini, başkalarına aktarma gücüne sahip, felsefe, sosyoloji,
psikoloji, özellikle sosyal psikoloji ve tarihe
meraklı ve bu konularda iyi yetişmiş ve güçlü
bir belleğe sahip olmaları gereklidir. Bu alanda
çalışacak kimselerin ayrıca sabırlı, hoşgörülü,
yeniliklere açık, öğrenmeye istekli olmaları
beklenir.
Mezunların önemli bir kısmı İmam Hatip Liseleri’nde meslek dersleri öğretmenliği, ilkokul ve liselerde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
öğretmenliği yapabilecekleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alarak, cami
görevlisi, Kur’an Kursu Öğreticisi, vaiz/vaize
veya müftü ve benzeri görevlerde çalışabilmektedirler.
37
ULUSLARARASI İLAHİYAT
İNGİLİZCE İLAHİYAT PROGRAMI
2010-2011 yılından itibaren Fakültemizde İngilizce İlahiyat programı açılmış ve 50 öğrenci
kontenjanı ayrılmıştır. Bu programda öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra,
derslerin %70’ini İngilizce %30’unu Arapça
okuyacaktır.
Bu programın temel hedefleri şöyle özetlenebilir: İlahiyat alanında uluslararası bilimsel platformlarda rekabet edebilecek ilahiyatçılar yetiştirmek, Türkiye’de İlahiyat alanında eğitim
görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin
yabancı dilde yüksek din öğrenimi görmelerine imkan sağlamak, Türkiye’nin çeşitli kurumlarının, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığının
yabancı dilde eğitim görmüş yurtdışı din gö-
Öğrenciler bir komisyonca yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları arasından mülakatla seçilmektedir. Seçilen öğrenciler derslerini diğer örgün öğretim
öğrencileri ile birlikte görmektedirler.
2012-2013 öğretim yılında hazırlık ve birinci
sınıf öğrencilerine eğitim verilmiştir. Fakültemizde bu programda eğitim görmekte olan 132
öğrencimiz bulunmaktadır. 2015-2016
öğretim yılı için YÖK’ten 50 kişilik bir kontenjan talep edilmiştir
Uluslararası İlahiyat, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yönetilmektedir.
Söz konusu kurumların koordinatörleri tarafından öğrencilerimize rehberlik edilmektedir.
Tüm öğrencilerimizin yurt masrafları karşılanmakta ve öğrencilerimize burs verilmektedir.
Ek derslerle öğrencilere takviye imkânı sunulmakta, öğrencilerimizin kültürel gelişimi için
gezi ve sosyal faaliyetler organize edilmekte ve
kamplar düzenlenmektedir.
Uluslararası İlahiyat’ın amacı, yurt dışında
daha verimli din hizmeti yürütebilecek donanımlı elemanlar yetiştirmektir.
38
revlisi ihtiyacını karşılayacak Türk öğrencilere yabancı dilde yüksek din eğitimi vermek,
uluslararası platformlarda kendini İngilizce
ifade edebilecek, alanında akademik ve bilimsel yayın yapabilecek, yabancı dilde yetkin ve
birikimli ilahiyatçılar yetiştirmek, Türkiye’nin
Avrupa Birliği üyelik sürecine ve uluslararası
ilişkilerini geliştirmesine katkı sağlayacak ilahiyatçılar yetiştirmek.
Erasmus kapsamında Fakültemize gelen Avrupa Birliği ülkeleri öğrencilerine ve diğer ikili
ilişkiler yoluyla gelen yabancı uyruklu öğrencilere bu program vasıtasıyla Türkiye’de yabancı
dilde öğrenim görme imkanı sağlanmaktadır.
39
İLİTAM PROGRAMI
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
Bölüm, Üniversitemiz bünyesinde 2006-2007
öğretim yılında Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi’nde kurulmuş ve bölüm başkanlığına Doç.
Dr. İrfan BAŞKURT atanmıştır.
2013 yılında profesör olan İrfan Başkurt’un
2014 yılında fakültemizden ayrılarak üniversitemiz Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi’nde
göreve başlamasından sonra bölüm başkanlığını Doç. Dr. H. Hüsnü KOYUNOĞLU yürütmektedir.
2010-2011 yılından itibaren İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İlitiam)
açılmıştır. İÜ Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yürütülen bu programa 500 öğrenci
kontenjanı ayrılmıştır. Ayrıca KKTC Din İşleri
Başkanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din
Hizmetleri Müşavirliği bünyesinde görev yapmakta olan din görevlileri için de 25 kontenjan
verilmiştir. Kurulduktan sonra programın koordinatörlüğünü Prof. Dr. Ömer Aydın yapmıştır. Mart 2013’ten itibaren Prof. Dr. Hidayet
Aydar koordinatör olarak atanmıştır. Programın koordinatörlüğünü Temmuz 2015’ten itibaren Prof. Dr. Mustafa Ertürk yürütmektedir.
Bu programın amacı; öğrencilerin iş hayatı,
yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran
veya imkansızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmelerini sağlamak, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin yetkin
40
akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve
akademik birikiminin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ve çoklu ortam
imkanları ve üniversitemizin uzaktan eğitim
konusundaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunma ve ülkemizde eğitim etkinliğinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, İlahiyat alanına
yönelik objektif bilgilenmeyi sağlamak, dini temel kaynaklarından hareketle öğretmek, dinin
öğrenilip anlaşılması konusunda istekli olanlara akademik duyarlılık ve yöntem kazandırmak, programın uygulanması ile dini yüksek
öğretim alanında yeni bilimsel araştırma, geliştirme açılımlarının ortaya çıkması, dini yüksek öğretimin gelişmesi, diğer yüksek öğretim
kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar
ile programlarında almış oldukları bilgileri ilahiyat lisansı düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken öğrencilerin sentezleme, analiz etme,
yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerini geliştirmekir.
İlk iki yıl 55’er diğer yıllarda ise 75’er öğrenci
alınmış ve günümüzdeki toplam öğrenci sayısı
214’e ulaşmıştır.
Bünyesinde Yüksek Lisans Programı da bulunan bölüm, 2012-2013 öğretim yılında YÖK’ün
aldığı bir kararla İlahiyat Fakültesi’ne aktarılmıştır.
Bölümde kadrolu 1 doçent, 4 yardımcı doçent
ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Bölümün adı 2010 yılında değiştirilerek İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü olmuştur. Bu programdan mezun
olanlar ilk ve ortaokullar ile liselere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri öğretmeni olarak
atanmaktadırlar.
Bölümün 1. ve 2. sınıfları kapatılmıştır. İlahiyat
Lisans Programında Hazırlık, 1. ve 2. sınıfları
başarı ile bitirildikten sonra 3. sınıftan itibaren
bölüme geçiş yapılabilmektedir.
41
ERASMUS PROGRAMI
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 20052006 yılından itibaren lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişimini
başlatmıştır. 2007 yılından itibaren LLP-Erasmus adıyla anılan program çerçevesinde İstanbul İlahiyat Fakültesi, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Hollanda, Litvanya
gibi ülkelerle “İkili Anlaşmalar” yapmakta;
Tuebingen, Osnabrück, Göttingen, Pardubice,
Jagiellonian, Viyana, Radbound Nijmegan gibi
Avrupa’nın önemli üniversitelerine öğrenci
göndermekte veya gelen öğrencileri kabul etmektedir.
Fakültedeki gerek idari yöneticiler, gerek akademik kadro Avrupa Birliği Erasmus programını desteklemekte, oluşumun kendini yenileme, kaliteyi arttırma yönünde açtığı ve açacağı
fırsatlara inanmaktadır. Bilimin ilerlemesine
katkı sağlayan, hoşgörü ve kültürlerarası diyalogun gelişmesine zemin hazırlayan programın
akademik getirilerinin yanında toplumsal ve
bireysel ölçekte de faydalı olacağı beklenmektedir. Öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin
yanı sıra Erasmus programı vesilesiyle fakültenin yurt dışında tanıtılması ve uluslararası
anlaşmaların gerçekleştirilmesi söz konusudur. Çeşitli vesilelerle İÜ İlahiyat Fakültesini
ziyaret eden akademisyenlere ve öğrenci gruplarına seminer, panel ve konferanslar organize
ederek uluslararası işbirliğine yardımcı olan
Erasmus koordinatörlüğü, var olan farklı anlaşmaları farklı ülkelere yayarak genişletmeyi
amaçlamaktadır.
42
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde, ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları
arasında faaliyet gösteren bir öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince
kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim
kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine
devam etmelerini amaçlamaktadır.
Fakültemiz Farabi Değişim Programı çerçevesinde öğrenci kabul etmektedir. İstanbul
Üniversitesinin bu program çerçevesinde anlaşmasının olduğu yaklaşık 70 üniversite bulunmaktadır.
Bu programın detayları için
http://farabi.istanbul.edu.tr/
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
MEVLANA PROGRAMI
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim
veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini
gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.
23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte
yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü
açılmıştır.
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için;
öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3
ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün
bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına
program kapsamında gelerek eğitim-öğretim
faaliyetlerine katılabilirler.
Bu programın detayları için
https://mevlana.yok.gov.tr
adresinden bilgi alınabilir.
43
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
İKİLİ AKADEMİK ANLAŞMALAR
Üniversitemizde fakültemizle alakalı lisansüstü programlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü tarafından koordine edilmektedir. Temel İslâm Bilimleri, Felsefe ve Din
Bilimleri, İslâm Tarihi ve Sanatları, İslâm İktisadı ve Finansı ana bilim dalları bünyesinde
yüksek lisans ve doktora programları, İlköğre-
Disiplinler arası çalışmaların önemine inanan
fakültemiz uluslararası ilahiyat fakülteleriyle
iletişim halindedir.
Fakültemiz Malezya, Avusturya, ABD, Almanya, Pakistan, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Polonya’daki bazı üniversitelerin ilgili bölümleriyle
gerek öğrenci gerekse öğretim üyesi düzeyinde
değişim programı yapmaktadır.
Bu çerçevede yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden misafir öğretim üyeleri ve araştırmacılar
belirli periyotlarla eğitim öğretim faaliyetlerine
katılmak ve araştırma yapmak amacıyla fakültemize gelmektedirler. Aynı şekilde fakültemiz
öğretim üyeleri de yurtdışındaki üniversitelere
gidebilmektedirler.
Doğu ve Batı üniversitelerinden pek çoğuyla
öğretim üyesi değişimi planlanmaktadır.
İlahiyat fakültelerinde verilen Arapça yoğunluklu hazırlık sınıfı eğitimi için Arap ülkelerindeki üniversitelerden Arap dili öğretimi
konusunda uzmanlaşmış öğretim elemanları
istihdam edilmektedir.
Fakültemiz coğrafi ve kültürel konumu itibariyle dünya üniversitelerinden pek çok akademisyen için ilgi çekici olup uluslararası akademik etkinliklerde tercih edilen bir yüksek
eğitim kurumu haline gelmektedir.
44
tim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği
bölümünde ise sadece yüksek lisans programı
bulunmaktadır. 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren tamamen Arapça eğitim veren
ed-Dirasatu’l-İslamiyye ile yine tamamen İngilizce eğitim veren Islamic Studies programları
bulunmaktadır.
Lisansüstü Programlar ve Öğrenci Sayıları
(25.05.2015 tarihi itibariyle)
Ana Bilim Dalı
Yüksek lisans
Doktora
Temel İslâm Bilimleri
Ana Bilim Dalı (ed-Dirasatü’lİslamiyye dahil)
334
155
Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı
(Islamic Studies dahil)
165
90
İslâm Tarihi ve Sanatları
Ana Bilim Dalı
100
37
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği
Ana Bilim Dalı
17
-
İslâm İktisadı ve Finansı
Ana Bilim Dalı
41
12
Toplam
657
294
45
İ. Ü. İlahiyat Fakültesi Akademik Kadro Dağılımı
Profesör
Doçent
Yardımcı
Doçent
Öğretim Görevlisi ve
Okutman
Araştırma
Görevlisi
Toplam
Mart
2009
9
5
12
2
10
38
Mayıs
2015
30
Yabancı
uyruklu
1
17
Yabancı
uyruklu
1
39
15
Yabancı uyruklu 8
27
40 (öyp)
178
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
BÖLÜMLER VE
ÖĞRETİM ELEMANLARI
TEFSİR ANA BİLİM DALI
HADİS ANA BİLİM DALI
İSLÂM HUKUKU ANA BİLİM DALI
KELÂM ANA BİLİM DALI
İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ ANA BİLİM DALI
TASAVVUF ANA BİLİM DALI
KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANA BİLİM DALI
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANA BİLİM DALI
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İSLÂM FELSEFESİ ANA BİLİM DALI
DİN FELSEFESİ ANA BİLİM DALI
FELSEFE TARİHİ ANA BİLİM DALI
MANTIK ANA BİLİM DALI
DİNLER TARİHİ ANA BİLİM DALI
DİN EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
DİN SOSYOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
DİN PSİKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
İSLAM SANATLARI VE TARİHİ BÖLÜMÜ
İSLÂM TARİHİ ANA BİLİM DALI
TÜRK İSLÂM SANATLARI TARİHİ ANA BİLİM DALI
TÜRK İSLÂM EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
TÜRK DİN MUSİKÎSİ ANA BİLİM DALI
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
46
47
Temel İslam Bilimleri Bölümü, alanı içerisindeki konuları İslam’ın temel kaynaklarına dayanarak akademik düzeyde ele almaktadır.
Tefsir Ana Bilim Dalı, İslam dininin temel kaynağı
olan Kur’an-ı Kerim’in tarihini “Kur’an ilimleri” ana
başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur’an’ın
anlaşılıp yorumlanmasının usül ve metotlarını, tarih
boyunca oluşan tefsir birikimini ele alan anabilim
dalıdır.
Hadis Ana Bilim Dalı, İslam dininin temel kaynaklarından biri kabul edilen sünnetin yazılı bilgi ve
belgelerini teşkil eden hadis metinlerini, geçirdiği
tarihi süreci de dikkate alarak, hadis uslü kuralları
çerçevesinde sened, metin ve muhteva açısından tetkik etmekte ve bunların güncel yorumları üzerinde
durmaktadır.
TEMEL İSLÂM
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İslam Hukuku Ana Bilim Dalı, İslam dininin bireysel ve toplumsal hayata ilişkin hükümlerini, bu hükümler etrafında tarih içinde oluşan hukuki düşünce ve tecrübeyi mukayeseli ve tahlilci bir yaklaşımla
ele almaktadır. Kişinin Allah’a karşı vecibelerinin
ameli yönünün (ibadetler), Müslüman toplumlarda
hukukun oluşum ve gelişim sürecinin, doktrin ve
uygulama yönüyle hukuki birikim ve geleneğin, dini-hukuki hükümlere ulaşmada izlenen metotların,
ibadet ve hukuk alanına ait hükümlerin hikemi ve
felsefi temellerin yanı sıra modern hukuk düşüncesi
ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması
hedeflenmiştir.
Kelam Ana Bilim Dalı, başlangıçtan günümüze kadar Müslümanlar tarafından ortaya konan ruhani
çabaları, bunların Kur’an ve sünnetteki temellerini,
tarih içinde evrelerini de dikkate alarak inceler.
İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı, dinin insanlar tarafından anlaşılmasındaki farklılıkların zamanla sistemleşip kurumlaşması sonucu ortaya çıkan ve
dinin değişik beşeri yorumları olarak algılanabilecek
olan mezheplerin ortaya koyduğu fikirleri bilimsel
yöntemlerle araştırmaya, mezhep-din farkının belirlenmesine, bunların doğuş sebeplerini, kurumlaşma
safhalarını ve düşüncelerini ilmi metotlarla ortaya
koyarak İslam Düşüncesindeki yerlerini tespit etmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Tasavvuf Ana Bilim Dalı, Tasavvuf tarihi, tarikatlar
ve Osmanlı tasavvuf hareketleri hakkında bilgi verir.
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Ana Bilim Dalı,
Kur’an-ı Kerim’in tecvid kurallarına uuygun bir şekilde okunmasını, müfredtta yer alan sure ve ayetlerin ezberlenmesini sağlar ve kıraat tarihi hakkında
bilgi verir.
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı, Arapçayı dil ve
gramer olarak modern bilimsel yöntemlerle öğretmeye çalışmaktadır.
İslam dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslam bilimleri ve kültür tarihi
alanlarında yazılmış olan klasik ve modern eserleri
inceleyebilmek için öncelikle en önemli kaynak dil
olan Arapçanın öğrenilmesi; ayrıca bu eserlerdeki
kavram ve dil inceliklerinin anlaşılması içinde belagat adı altında toplanan özellikle bu dile ait çeşitli
disiplinlerin bilinmesi gerekmektedir.
48
49
TEFSİR ANA BİLİM DALI
[email protected] | [email protected]
[email protected]
PROF. DR. BİLAL GÖKKIR
Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. YAŞAR DÜZENLİ
1964 yılında Erzurum/Tortum’da doğdu. İlk öğrenimini köyünde, orta öğrenimini İskenderun İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Bu dönem yaz tatillerinde hafızlığını ikmal etti. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı
Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Ana Bilim Dalında, “İmam Birgivî ve
Tefsirdeki Metodu” isimli teziyle 1987’de Yüksek Lisansını, “Şihâbuddin Sühreverdi ve
Nuğbetu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân İsimli Eserinin Tevbe Suresine Kadar Tahkiki” isimli
teziyle 1994’de Doktorasını tamamladı. Bu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalıştı, 1988-1989 yılında İstanbul Müftülüğü Fetva komisyonunda görevlendirildi.
1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri
Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalında yardımcı doçent olarak atandı. Burada Dekan Yardımcısı oldu. (1995-1998) 1998 yılı sonunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat
Fakültesine aynı bölüm ve kadroyla geçiş yaptı. 2000 Kasımında doçent, 2007 Martında
profesör oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. 04.02.2010 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalına naklen profesör
olarak atandı.
[email protected] | [email protected]
Dekan Yardımcısı|Bölüm Başkanı
PROF. DR. HİDAYET AYDAR
1984’de Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1987’de aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Kur’an-ı
Kerim’in Tercümesi Meselesi adındaki tezinin 1993’de kabul edilmesiyle İlahiyat Doktoru unvanını aldı. Aynı zamanda 1992’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1985’te öğretmenliğe başlamış, çeşitli okullarda çalıştıktan sonra,
1997’de İstanbul Üniv. İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak atanmıştır. 2002’de Doçent, 2008’de profesör olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in Tercümesi Meselesi (İst. 1996), Genetik Şifre Kopyalama ve Kur’an (İst. 2003), İnsan Kopyalama ve İslam (İst. 2005) (Dr.
Mehmet Arslan’la birlikte), Kur’an Ayetleri Işığında Dünya Hayatı (Bişkek 2007), Kırgızistan’da Din Eğitimi ve Araşan İlahiyat Fakültesi (Bişkek 2009), Kırgızistan’da Dindarlaşma (Bişkek 2009) ve Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri 1 adında yedi kitabı
basılmıştır. Bir kısmı yabancı dillerde (İngilizce, Arapça, Rusça, Kırgızca) olmak üzere altmıştan fazla makalesi, muhtelif bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Alanı ile ilgili
araştırmalar yapmak üzere Eylül 2001-Eylül 2002 tarihleri arasında Ürdün Üniversitesinde bulunmuştur. Amerika, Avrupa, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya ve Ortadoğu’daki
bazı ülkelerde düzenlenen muhtelif uluslararası sempozyumlara bildirilerle katılmıştır.
Eylül 2006-Eylül 2009 tarihleri arasında üç yıl süreyle Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
bulunan Oş Devlet Üniv. Araşan İlahiyat Fakültesinin dekanlığını yapmıştır. Hâlen İÜ
İlahiyat Fakültesinde Tefsir Ana Bilim Dalında görevine devam etmektedir.
50
1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İlk yüksek lisansını Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi alanında tamamladıktan sonra (1993) dil
ve lisansüstü çalışmalar için İngiltere’ye gitti. İngiltere’de aldığı dil eğitiminin ardından
Manchester Üniversitesinde “Oryantalizm: Batı İslam Araştırmaları üzerine” Yüksek lisans (1993) ve doktorasını (2002) tamamladı. Doktora çalışmasının akabinde 2002-2010
yılları arasında Isparta İlahiyat Fakültesinde görev yaptı. Meryem Suresi üzerine yaptığı
çalışmasıyla 2008 yılında doçent ünvanını almaya hak kazandı. 2010 -2011 akademik yılında Manchester Üniversitesinde misafir araştırmacı (visiting fellow) olarak bulundu;
2013-2014 akademik yılında Tübitak desteğiyle Oxford Üniversitesinde araştırmalarda
bulundu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesinde göreve başlayan Bilal Gökkır 2013 yılında profesörlük kadrosuna atanmıştır.
[email protected]
PROF. DR. FETHİ AHMET POLAT
1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında
Yüksek lisansını, 2001’de de doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2006’da doçent olan Polat, 2011’de profesör oldu. Aynı yıl Muş Alparslan
Üniversitesi İlahiyat Fakültesine dekan olarak atandı. 2015 yılında Fakültemizde profesör kadrosuna atanan Polat, halen Muş İlahiyat Fakültesinde dekanlık görevini sürdürmektedir. 2000-2003 yılları arasında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde
görev yapmış olan Polat’ın muhtelif dergilerde yayınlanmış çok sayıda ilmi makalesi
bulunmaktadır. “Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’an’a Yaklaşımlar Hasan Hanefi”,
“Nasr H. Ebu Zeyd ve Muhammed Arkoun Örneği” ve “İslam Tefsir Geleneğinde Akılcı
Söyleme Yönelik Eleştiriler” basılmış kitaplarındandır. Polat 2014’te Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Halen bu görevini sürdürmektedir.
51
[email protected]
PROF. DR. NECMETTİN GÖKKIR
Necmettin Gökkır, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu (İstanbul 1996) olup
İstanbul Üniversitesi, Tefsir Ana Bilim Dalında, Kur’an’ı Kerimin İlahi Kitaplara Bakışı
başlıklı teziyle Yüksek Lisans yaptı. (İstanbul 1999). 1996 yılında İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Doktora yapmak için İngiltere’ye gönderildi. İngiltere’de,
Manchester Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Bölümünde Doktorasını, The Application of Modern Critical Theories to the Study of the Qur’an – With a Particular Focus
on Qur’anic Studies in Turkey between 1980-2002 başlıklı teziyle (Manchester 2004) tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine döndü. 2007
yılında IIIS- Institute for International Integration Studies, Trinity College of Dublin’de
doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere Research Fellow/misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2010-2011 yıllarında Tübitak araştırmacısı olarak Ürdün Üniversitesi Şeria
Fakültesinde araştırmalar yaptı. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Yayınlanmış İngilizce
ve Türkçe makalelerinin yanında, Reading the Qur’an in Diaspora ve Sosyo-Kültürel
Bağlamda Kur’an Lafızları adlı eserleri bulunmaktadır.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. MAHMUT AY
1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden
2000 yılında dönem birincisi olarak mezun oldu. 2000-2003 yılları arasında çeşitli dönemlerde dil eğitimi ve sahasında araştırmalar yapmak üzere İngiltere ve Suriye’de bulundu. Temmuz 2003’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Ana
Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalında “Molla Gürânî’nin Gâyetu’l-Emânî İsimli Tefsirinin Fatiha ve Bakara Surelerinin Edisyon Kritiği” isimli yüksek lisans tezini; Şubat 2010’da “Ahmed b. Acîbe ve İşârî Tefsîr Açısından el-Bahru’l-Medîd” konulu doktora tezini tamamladı. Strasburg İslam İlahiyat Fakültesinde (2012-2013 güz dönemi) öğretim üyesi olarak
görev yaptı. Aralık 2009’dan itibaren İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Bilim
Dalında görev yapmaktadır. “Kur’an’ın Tasavvufî Yorumu” adlı eseri (İnsan Yayınları-2011) yayımlanmış olan Dr. Ay’ın hakemli dergilerde çeşitli ilmî makaleleri ve ulusal
ve uluslararası bilimsel sempozyumlarda sunulmuş muhtelif tebliğleri mevcuttur.
[email protected]
ÖĞR. GÖR. ABDÜLHALİM KOÇKUZU
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. ŞEVKET KOTAN
1963 yılında Ağrı’da doğdu. 1978 öğretim yılında Muş İmam-Hatip Lisesinden mezun
oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı ve 1985 yılında mezun
olarak lisans eğitimini tamamladı. 1978-1981 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı
bünyesinde görev yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalında başladığı Yüksek Lisans eğitimini “Kur’an’a
Göre Yahudilik ve Hıristiyanlığın Geçerliliği Sorunu” başlıklı teziyle 1994 yılında tamamladı. Aynı Enstitüde yürüttüğü Doktora çalışmasını ise “Kur’an ve Tarihsellik Tartışmaları” başlıklı tez çalışmasıyla 2001 yılında tamamlayarak Doktora derecesini aldı.
Doktora çalışması bazı İlahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Doktora sonrası dönemde birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve sempozyumlara katılarak
tebliğler sundu, müzakerelerde bulundu. Bilimsel çalışmaları, Tezkire, Bilimname, Milel
ve Nihal ve İslami İlimler gibi dergilerde yayımlandı. Çeşitli tarihlerde Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi Arap ülkeleriyle Fransa, İtalya ve Almanya gibi bazı Batı ülkelerinde
bulundu. Evli ve beş çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.
52
03.10.1966 tarihinde Konya’da doğdu. 1989 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden
mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında “Giritli Sırrı Paşa ve Tefsirdeki Metodu” adlı
teziyle aynı üniversitede tamamladı. 1991-2003 yılları arası Selçuk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1995-1999 yılları arasında İngiltere’de Warwick Üniversitesinde “Multicultural Education” üzerinde araştırmalar yaptı. Konya’da Din Eğitimi
Ana Bilim Dalında “Batılılaşma Sürecinde Osmanlı Aydınının Eğitim Anlayışı” konulu
doktora çalışması devam etmektedir. 2007 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.
[email protected]
ÖĞR. GÖR. DR. ZİYAD ALRAWASDEH
11.01.1976 tarihinde Ürdün Ceraş’ta doğdu. Balka Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden
1998’de mezun oldu. Yüksek Lisansını 2003’te Ürdün Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde,
Doktorasını 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.
1999 den 2005 yılına kadar Ürdün’de çeşitli özel okullarda, İslâm Hukuku dersleri verdi.
2006–2008 yılları arasında İstanbul’da Suudi Arabistan Okulunda öğretmen olarak çalıştı. 2010-2011 yılları arası Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arapça dersleri
verdi. 2010 yılından itibaren İhramcızade Erkek Kuran Kursunda Eğitim-Danışmanlık
ve Arapça Tefsir Kelam Arapça Edebiyet dersleri vermektedir. 2010 yılından itibaren
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak vazife yapmaktadır.
53
HADİS ANA BİLİM DALI
[email protected]
ARŞ. GÖR. DR. MUHAMMED SELMAN ÇALIŞKAN
Aralık 1983’te İstanbul’da doğdu. 1996’da hafızlığını tamamladı (Eyüp 1999). Kadıköy
İmam-Hatip Lisesinden birincilikle mezun oldu (2002). Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2006’da birincilikle bitirdi. İlahiyat tahsilinin yanı sıra çift
anadal programı kapsamında kazandığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümünden de diploma almaya hak kazandı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim, Tefsir Bilim Dalında 2008’de “Kur’ân’da İnkârcıların Peygamber Tasavvuru” adlı tezini vererek yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Halen, 2008’de başladığı doktora programında “Kur’ân Yorumunda
Mevâlî’nin Yeri -Hicrî ilk iki asır-” adlı teziyle doktora çalışmalarını sürdürmekte olup
çalışmaları Kur’ân kavramları, ilk dönem tefsir tarihi üzerine yoğunlaşmaktadır.
[email protected]
ARŞ. GÖR. DR. MUHAMMED İSA YÜKSEK
1982 yılında Amasya’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansa başlayıp 2009 yılında “İstanbul
Süleymaniye Kütüphanesindeki Arapça ve Osmanlıca Kıraat Yazmaları” isimli çalışması ile mezun oldu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma
görevlisi olarak göreve başlamıştır. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde “
Kıraât Usûlü ve Bu Usûlün Şekillenmesindeki Faktörler” isimli doktora çalışmasını 2014
yılında tamamlamıştır.
Ana Bilim Dalı Başkanı
[email protected] | [email protected]
PROF. DR. MUSTAFA ERTÜRK
25. 04. 1964 yılında Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. Ortaöğrenimini Kayseri’de
yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi’nden mezun oldu. Lisans: (1982-1987) Erciyes Üniv.
İlahiyat Fak., Yüksek Lisans: (1987-1989) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Doktora: (1989-1995) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi:
“Sahîh-i Buhârî’deki Bazı Fiten Hadislerinin Metin Tenkidi Prensipleri Açısından Değerlendirilmesi” 1988–1989: İstanbul Özel Ortadoğu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği. 1989–1998 :İstanbul’da T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM)
Araştırmacı. 1990-1991: İngiltere (Londra ve Exeter). 1998-1999: Türkmenistan Magtimkulu Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevliliği. 03. 09. 1999 -25. 12. 2006:
Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent ve Doçent. 07 Mayıs 2002:
Doçent ünvanı. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri ile ana bilim dalı başkanlığı görevini
yürüttü. 26.12.2006 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hadis Ana Bilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı. 06. 03. 2008: Profesör Ünvanı. Hâlen
İÜ İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdüren Ertürk, evli
ve iki çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir. 6 adet yayımlanmış bilimsel
kitabı; hakemli dergilerde yayımlanmış uluslararası ve ulusal makaleleri; Uluslararası
ve ulusal bilimsel sempozyumlarda sunduğu bildirileri, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi’nde yayımlanmış maddeleri vardır. Ayrıca bilimsel panellere katılmış ve
konferanslar vermiştir.
[email protected]
PROF. DR. ZEKERİYA GÜLER
27. 11. 1959’da Adana’da doğdu. İlkokuldan sonra Kur’an hıfzını tamamladı. 1981’de
Adana İmam-Hatip Lisesinden, 1986’da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1982-1987 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştı. 1987’de
SÜ İlahiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak tayin edildi. 1993’te 5 ay Mısır’da
araştırmalarda bulundu. 1993’te Doktor, 1997’de Doçent, 2003’de Profesör oldu. Bakü
Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1998-2001) ve Strasburg İslam İlahiyat Fakültesinde (2012-2013 güz dönemi) çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevine devam eden Prof. Dr. Zekeriya
Güler, evli ve beş çocuk babasıdır. 2015 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak
atanmıştır.
54
55
[email protected]
PROF. DR. MUSTAFA KARATAŞ
1961 yılında Sivas’ta doğdu. 1984’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında “İbrahim b. Abdissamed el-Hâşimî ve el-Emâlî İsimli Hadis
Cüzü“ teziyle yüksek lisansını; 1998 yılında “Rivayet Tekniği Açısından Hadislerin Artması ve Sayısı” isimli çalışması ile doktorasını tamamladı. 1988-2000 yılları arasında DİB
de görev yapan Karataş, 2000 yılında Yard. Doç. olarak İÜ İlahiyat Fakültesinde göreve
başladı ve 2008’de doçent, 2013 yılında profesör oldu. Hadis tarihi, Hz. Peygamber’in
özellikleri, Aile ve çocuk terbiyesi gibi konularda yurt içi ve yurt dışında pek çok konferanslar veren Mustafa Karataş uzun yıllar televizyonlarda dini programlar yaptı. Evli
ve dört çocuk babasıdır.
[email protected]
PROF. DR. HÜSEYİN HANSU
Bingöl’de doğdu (1967). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi (1989). Bir
süre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı (1989-1993). Akademik
hayata Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladı (1994). “Babanzade Ahmet Naim’in Hayatı ve Hadisçiliği” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı (Van 1996).
“Mu’tezile ve Hadis” adlı teziyle doktorasını tamamladı (Ankara 2002). Ürdün, Mısır,
Suriye ve ABD’de alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 2009 yılında doçent oldu (YYÜ
İlahiyat Fakültesi). 2010 yılından beri İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana
Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
[email protected]
DOÇ. DR. ABDULHAMEED MAJEED
1967 yılında Irak’ta doğdu. 1989 Bağdat Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesini dördüncülükle tamamlama başarısı gösterdi. Daha sonra aynı Üniversitenin İslami Bilimler Fakültesinde yüksek lisansını Hadis alanında “İlelu’l Hadis (Aslı ve Çeşitleri)” adlı tezi ile
tamamladı. ”Tirmizî’nin Eserinde Aktarmadığı Hadisler (eleştirisel çalışma)” adlı tezi ile
de doktorasını tamamladı. Akademik hayatına Yemen Cumhuriyeti İb Üniversitesinde
Öğretim üyesi olarak devam etti. Birçok makalesi yanı sıra Hadis alanında tebliğler sundu. İb Üniversitesinde akademik çalışmaları ile 2009 yılında Doçent ünvanını aldı. Evli
ve dört çocuk babası olan Dr. Abdulhameed 2012 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
[email protected]
ARŞ. GÖR. DR. SEYİT ALİ GÜŞEN
1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulu 1993 senesinde Fatih’te bitirdi. 2000
yılında İstanbul İmam Hatip Lisesinden, 2004 yılında ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Hz.
Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn’in Sünnetine Sarılmayı Emreden Hadisin Değerlendirmesi” adlı çalışmayla 2007’de yüksek lisanstan mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde “İlk İki Asır Hadis Eserlerindeki Rivayetlerin Temel Hadis Kaynaklarına İntikali -Fiten Rivayetleri Örneğinde-” isimli çalışması ile doktorasını tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
[email protected]
DOÇ. DR. BEKİR KUZUDİŞLİ
1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde 2001 yılında “Kunut Hadisleri ve Değerlendirmesi” başlığı ile Yüksek Lisansını, 2005 yılında ise İstanbul Üniversitesinde “Hadis Rivayetinde Aile İsnadları”
başlığı ile doktorasını tamamladı. 2008-2009 yılında bir yıl süreyle Emory Üniversitesinde (Georgia/ABD) bulundu. Bekir Kuzudişli, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doçent olarak görevini sürdürmektedir. Şia hadis rivayeti ve isnad bağlamında
çalışmalarına devam etmekte olup, ilk üç asırdaki hadis rivayeti ve isnad temelindeki
çeşitli makaleleri farklı dergilerde yayımlanmıştır.
56
57
İSLÂM HUKUKU ANA BİLİM DALI
[email protected]
Dekan | Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. MÜRTEZA BEDİR
1968 yılında Sivas, Suşehri’de doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesinde araştırma
görevlisi olarak göreve başladı ve 1994 yılında aynı üniversite adına YÖK bursuyla lisansüstü çalışmalarını tamamlamak için İngiltere’ye gitti. Londra Üniversitesi, School
of Oriental and African Studies (SOAS), Hukuk Fakültesinde yüksek lisansını (LLM,
1996) tamamladı. Manchester Üniversitesi, Arts and Sciences Fakültesi, Ortadoğu Araştırmaları Bölümünde “Early Development of Hanafi Legal Theory (Usul al-fiqh)” adlı
teziyle doktora derecesini aldı (Aralık 1999). 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2002-2003 akademik yılında Suriye Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla bu ülkede araştırmalarda bulundu. 2005 yılında
İslam Hukuku doçenti oldu ve 2010 yılı sonuna kadar Sakarya Üniversitesinde doçent
olarak çalışmaya devam etti. 2007-2008 akademik yılında Harvard Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde misafir hoca olarak araştırmalarda bulundu. Ocak 2011 yılında İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesine profesör olarak intisap etti. Fıkıh Mezhep ve Sünnet,
Sünnet: Hz. Peygamber’in Yolu, Buhara Hukuk Okulu gibi yayınlanmış kitap çalışmaları yanında pek çok İngilizce ve Türkçe makaleleri ve ulusal ve uluslararası toplantılarda
sunduğu bildirileri bulunmaktadır. Çalışmaları İslam hukuk düşüncesi, hukuk tarihi ve
modernleşme ve fıkıhtaki etkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır.
[email protected]
PROF. DR. SERVET BAYINDIR
Erzurum’da doğdu (1969). MÜ İlahiyat Fakültesinden (1993) ve AÜ İktisat Fakültesinden (2005) mezun oldu. Yüksek lisansını “Özel Finans Kurumlarının İslâm hukuku
Yönünden Değerlendirilmesi” adlı teziyle (1995), doktorasını “Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı’ndaki Yeri” adlı teziyle (2004) tamamladı. INCEIF’te (Malezya) “İslami Finans” alanında 2. yüksek lisansını yaptı (2010). 2008’de Doçent oldu. TKBB’nin
düzenlediği “Katılım Bankacılığı” ile ilgili yarışmada mansiyon ödülüne layık görüldü
(Mart 2009). Servet Bayındır genelde İslami finans alanında çalışmaktadır. Bu alanda
üç kitabı ve çok sayıda makalesi vardır: Kitapları: İslâm Hukuku Penceresinden Vadeli
İşlem Sözleşmeleri (Forward, Future, Opsiyon ve Swap), İstanbul 2008. Fıkhî ve Ahlakî
Yönleriyle İslam’da Ticaret, (Tercüme), İstanbul 2007. İslâm Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, İstanbul 2005.
[email protected]
PROF. DR. ŞÜKRÜ ÖZEN
1965 Kayseri doğumludur. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde lisans (1986),
yüksek lisans (1988) ve doktorasını (1995) tamamladı. Modern eğitimi yanında muhtelif hocalardan Arapça ve İslâmî ilimler alanlarında dersler aldı. Araştırma için İngiltere
(1990) ve misafir araştırmacı olarak Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (20062007) bulundu. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak çalıştı (19962011). Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Arapça ve İslâmî ilimler alanlarında seminerler
verdi. Maveraünnehir Hanefî fıkıh geleneği, Osmanlı hukuku ve düşüncesi, İslâmî dil
ilimleri ve diyalektik başlıca uzmanlık alanlarıdır.
[email protected]
PROF. DR. ABDÜLAZİZ BAYINDIR
1976’da Atatürk Üniversitesi İslamî ilimler Fakültesini bitirdi. “Şer’iyye Sicilleri Işığında
Osmanlılarda Muhakeme Usulleri” isimli teziyle 1984’te İslâm Hukuku dalında doktor; İslâm iktisadıyla ilgili çalışmalarıyla da 1987’de Kelam ve İslâm Hukuku dallarında doçent oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi,
2003 yılında ise profesör oldu. İlgi alanı Din-Bilim dengesinin kurulması olup, İslâm
Muhakeme Hukuku (İstanbul-1986), Ticaret ve Faiz, Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış
(İstanbul-1997), Din ve Devlet İlişkileri Teokrasi ve Laiklik (İstanbul-1999), Kur’an Işığında Aracılık ve Şirk (İstanbul-2001), Kur’an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar (İstanbul-2005) önemli eserlerindendir.
58
PROF. DR. USAME HAMEVİ
1961 yılında Suriye’nin Şam şehrinde doğdu. Eğitim bilimleri alanında lisans eğitimini
tamamladı. Şam Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. 1995 senesinde Kahire Üniversitesinde doktorasını tamamladı. Şam Üniversitesi İlahiyat ve Hukuk Fakültesinde fıkıh ve
usul-u fıkh alanlarında dersler verdi. Yayınlanmış dokuz kitabı ve çok sayıda makalesi
bulunmaktadır.
59
[email protected]
[email protected]
DOÇ. DR. ABDÜSSELAM ARI
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH DURMUŞ
1951 Konya doğumludur. İlköğrenimini 1962, ortaöğrenimini 1969, yüksek öğrenimini 1973 yılında bitirdi. Müftü yardımcılığı, ilçe müftülüğü, Haseki Eğitim Merkezi’nde
öğretmenlik yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1987’de yüksek
lisansını, 1996’da doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine
1997’de Arapça okutmanı olarak atanıp daha sonra İslâm Hukuku Ana Bilim Dalında
yardımcı doçent, 2011 yılında da doçent olan Arı, halen bu görevini sürdürmektedir. Evli
ve üç çocuk babasıdır.
İlk ve orta öğrenimini Konya’da, lisans eğitimini Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesinde
tamamladı. Ardından aynı üniversitenin SBE İslam Hukuku Aana Bilim Dalı bünyesinde “Takvîmü’l-Edille Adlı Eseri Çerçevesi’nde Debûsî’de Naslar Dışındaki Şer’î Deliller” adlı yüksek lisans tezini (2000), “Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübaledesi İşlemleri”
(İsam Yayınları, 2009) başlıklı doktorasını ikmal etti. Doktora eğitimi sırasında Kuveyt
Türk Katılım Bankası’nda görev yaptı. Sukûk, para, borsa ve hisse senedi, yatırım fonları
vb. çoğunluğu İslam İktisadı ve Finansı üzerine bir kitap ile birçok makale ve tebliği olan
yazar halen İÜ İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Ana Bilim Dalında öğretim üyeliği
görevine devam etmektedir.
[email protected]
DOÇ. DR. AHMET HAMDİ FURAT
[email protected]
İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim
Dalında “Hanefi Mezhebinin Oluşumunda Kufe Şehrinin Sosyo-kültürel Yapısının Etkisi” isimli doktora tezini 2006’da bitirdi. 2007 yılında İÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku
Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2010-2011’de bir yıl süreyle Oxford
Üniversitesi’nde doktora sonrası (post-doc) çalışmalarını yürüttü. Hanefi Mezhebinin İlk
Oluşum Dönemi: Kufe Ekolü (İstanbul 2009), 16. Asır Osmanlı Fakihleri (İstanbul 2011),
Mualla b. Mansur ve Nevadiri (İstanbul 2011) isimli eserleri bulunmaktadır.
[email protected]
Dekan Yardımcısı
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH TIRABZON
1965 yılında Hatay–Hassa’da doğdu. İlkokulu köyünde, Liseyi Hassa Lisesi’nde tamamladı. Mekke Ummu’l- Qura Üniversitesinde Arap Dili Enstitüsünü başarıyla tamamlayarak Şeriat Fakültesi Fıkıh Usulü bölümüne intisap etti, buradan mezun olarak yurda
dönüş yaptı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak yüksek lisansını “Kemaleddin b. Hümam ve Kelam İlmindeki Yeri” başlıklı tezi ile tamamladı. Doktora için geldiği İstanbul’da Ülkemizin önemli bir STK’sında eğitim biriminde yönetici
olarak çalışmaya başladı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam
Hukuku Ana Bilim Dalında “Hac İbadetinde Yasak Davranışlar” tezi ile doktorasını
2008 de tamamladı. Çalışmalarını Usul, İbadet ve İslam İktisadı alanında yapmaktadır.
Bir Fakih Mütekellim: İbn Hümam (El-Müsayere Adlı Eseri Bağlamında), Yalın Yayıncılık, İstanbul ve İslam Hukukunda Hac İbadeti (Hac Yasakları), Yalın Yayıncılık, İstanbul 2010 adlı
iki eseri bulunmaktadır. 2010 yılı sonunda İslam Hukuku Ana Bilim Dalında Yrd. Doç.
Dr. olarak göreve başladı. Halen fakülte yönetim kurulu üyesi ve dekan yardımcılığı
görevini de yürütmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.
60
DOÇ. DR. NECMETTİN KIZILKAYA
1978’de Ağrı’da doğdu. İlköğrenimini Iğdır’da, Ortaöğrenimini Ağrı ve İzmir’de tamamladı. 1996’da girdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001’de mezun
oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalında
“Kasânî’nin Bedâyi‘ İsimli Eserinde Kavâid’in Yeri” başlıklı teziyle 2005 yılında yüksek
lisansını tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana
Bilim Dalı’nda “Hanefî Mezhebinde Kavâ‘id İlmi ve Gelişimi” başlığıyla hazırladığı
doktora tezini 2011’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapan Kızılkaya’nın İslam Hukuku
alanında yayınlanmış birçok çalışması bulunmaktadır.
[email protected]
ÖĞR. GÖR. DR. AHMET TEMEL
2004 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde yüksek lisans çalışmalarına
başladı. Bu dönemde bir yıl süreyle Suriye’de araştırmacı olarak bulundu. 2007 yılında fıkıh usulünün erken dönemine ilişkin teziyle master derecesini aldı. Aynı yıl aynı
bölümde başladığı doktora çalışmasını 2009 yılından itibaren ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nde sürdürdü ve 2014 yılı itibariyle ‘The Missing Link in the History of Islamic
Legal Theory: The Development of Usul al-Fiqh During the 3rd/9th and Early 4th/10th
Centuries’ adlı teziyle doktorasını tamamladı. Doktoranın ardından öğretim görevlisi
olarak intisap ettiği İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalışmalarına devam etmektedir. Temel araştırma alanları arasında Fıkıh usulü ve tarihi, Fıkıh ve tarihi, Hadis,
Kelam, Tefsir, İslam ve İnsan Hakları, Din ve Devlet ilişkileri yer almaktadır.
61
[email protected]
ARŞ. GÖR. HATİCE KÜBRA KAHYA
İlköğrenimini 29 Ekim İlköğretim Okulu, ortaöğrenimini ise Kadıköy Anadolu İmam
Hatip Lisesinde birincilikle tamamlayarak, 2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesine girdi. 2010 yılında buradan birincilikle mezun olup MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında yüksek lisansa başladı. Bu enstitüde “İslam Borçlar
Hukukunda Selem Akdi” adıyla hazırladığı tezle 2012 yılında yüksek lisansını tamamlayarak, doktoraya başladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku
Ana Bilim Dalında araştırma görevliliğini sürdürmektedir.
[email protected]
ARŞ. GÖR MURAT SARITAŞ
2009 yılında İTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümünde Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez’in yönetiminde hazırladığı “Irak ve Semerkant Hanefî Meşâyihinin Lafızların Delâletiyle İlgili Yaklaşımlarının Mukayesesi” isimli çalışmasıyla 2013 yılında yüksek lisans
derecesini elde etti. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam
Bilimleri Bölümü’nde doktora programına başladı. Halen bu programa devam etmektedir.
62
63
KELÂM ANA BİLİM DALI
[email protected]
[email protected]
YRD. DOÇ DR. RIDVAN ÖZDİNÇ
Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. ÖMER AYDIN
1990’da Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1996’da
“Sadru’ş-Şerîa es-Sânî’ye Göre İnsan Hürriyeti ve Fiilleri” isimli doktora tezini bitirdi.
1997’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliği’ne atandı. 2002’de doçent oldu. Halen Kelâm Ana Bilim Dalında görevini sürdürmektedir. Kur’an Işığında Kader ve Özgürlük (İstanbul-1998), Türk Kelâm Bilginleri (İstanbul-2005), Kur’an-ı Kerim’de İmân-Amel ilişkisi (İstanbul-2008), Kur’an-ı Kerim’de
İman-Ahlâk İlişkisi (İstanbul-2008) önemli eserlerindendir.
1977’de Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Manisa’da, lisans ve
yüksek lisansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, doktorasını
ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Yayınlanmış üç kitabı vardır: Osmanlı Modernleşmesi ve Hersekli Ârif Hikmet: Mecelle’nin Bazı Mevâddına Dâir İntikadnâme (Kitabevi, 2012); Beşikçizâde Tekkesi (Hayat Vakfı Yayınları, 2012);
Akıl İrade Hürriyet: Son Dönem Osmanlı Dinî Düşüncesinde İrade Meselesi (Dergâh
Yayınları, 2013).
[email protected]
[email protected]
DOÇ. DR. RAMAZAN YILDIRIM
1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenliğe başladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. İlköğretim ve Ortaöğretim DKAB ders ve
Öğretmen Kılavuz Kitapları ile İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri kitaplarının yazım
komisyonlarında bulundu. “20. Yüzyıl İslam Dünyasında Hilafet Tartışmaları”, “Mutezile’nin Kelamî Polemikleri” ve “Medreseden Üniversiteye Ali Özek” isimli çalışmaları
yayınlandı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalına
Yrd. Doç. olarak atandı ve 2013 yılında doçentlik unvanını aldı. SETA tarafından 2012
yılından itibaren Arapça olarak yayınlanan “Ru’ye Türkiyye” dergisinin editörlüğünü
yapmaktadır.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. FİKRET SOYAL
1977’de Gaziantep’te doğdu. İÜ İlahiyat Fakültesinden mezun oldu (2001). Yüksek Lisansını (2004) ve doktorasını (2011) aynı fakültede tamamladı. Edirne’de İmam-Hatip
(2003), İstanbul/Beyoğlu’da Vaiz (2004) olarak görev yaptıktan sonra İÜ İlahiyat Fakültesine (Kelâm) araştırma görevlisi olarak atandı. 2006 yılında MEB bursuyla Ürdün/
Amman’da bulundu. 2011 Nisan celbinde vatani görevini Kıbrıs’ta yaptı. 2012’de İÜ
İlahiyat Fakültesine Yrd. Doç. kadrosuna atandı. Kelâm alanında ilmi ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.
64
ARŞ. GÖR. M. YUŞA YAŞAR
1986’da Kocaeli’nin İzmit ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini 2004 yılında İzmit’te
tamamladı. 2005 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2009 yılında bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt oldu. Şubat 2010’da İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalında araştırma görevliliğine atandı.
”Taberî’nin Temel İtikâdî Görüşleri” isimli yüksek lisans çalışmasını tamamlayıp 2012
yılında aynı alanda Doktora’ya başladı. Doktora çalışmalarına devam eden Yaşar, evli
ve iki çocuk babasıdır.
[email protected]
ARŞ. GÖR. ALİ FİKRİ YAVUZ
1984 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2007’de bir süre İzmit/
Kandıra’da İmam-Hatiplik yaptı. Yine aynı yıl kazandığı Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile
Londra Üniversitesi, Asya ve Afrika Araştırmaları Okulunda başladığı İslam Bilimleri
alanındaki yüksek lisans eğitimini 2010 yılında tamamladı. 2011 yılı itibariyle İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde araştırma görevlisi oldu. Halen Kelam alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.
65
İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ ANA BİLİM DALI
[email protected] | [email protected]
Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. HALİL İBRAHİM BULUT
1968 yılında Samsun’da doğdu. 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden
mezun oldu. Yüksek Lisans (1994) ve doktorasını (2001) yine aynı üniversitede tamamladı. 1990-1997 yılları arasında İstanbul’da çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. 1997 yılında
intisap ettiği Sakarya Üniversitesinde 2006’da Doçent, 2011’de ise Profesör oldu. Alanında yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. Kitapları arasında; Kur’an
Işığında Mûcize ve Peygamber (İstanbul 2002), Şia’da Usulîliğin Doğuşu ve Şeyh Müfîd
(Araştırma Yay. Ankara 2013), İslam Mezheplerine Giriş (İzmir 2005), Anadolu’da Aleviliğin Dünü Bugünü (Sakarya 2011), Şiî-Sünnî Polemiğinde Ebû Tâlib ve Dinî Konumu
(Ankara 2011) ve Dünden Bugüne Siyasî İtikadî İslam Mezhepleri Tarihi (Ankara 2013,
3. Baskı) adlı eserler sayılabilir. Çalışmaları İmamiyye Şiası, Anadolu Aleviliği ve İslam
mezheplerinin klasik kaynakları üzerinde yoğunlaşmaktadır.
[email protected]
PROF. DR. MEHMET DALKILIÇ
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. ADEM ARIKAN
1979 yılında Reşadiye’de (Tokat) doğdu. 1996 yılında İstanbul İman Hatip Lisesinden,
2001 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Doktora eğitimini aynı enstitüde 2010 yılında “Büyük Selçuklular Döneminde Şîa” başlıklı
tezle tamamladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalına araştırma görevlisi, 2011 yılında
yardımcı doçent olarak atandı.
[email protected]
ARŞ. GÖR. ADEM SEZGİN UZUN
1985 yılında Trabzon/Merkez’de doğdu. İlköğrenimini Araklı Sahil İlkokulunda, ortaöğrenimini Araklı İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesini kazandı. 2009 yılında aynı fakülteden mezun oldu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Temel İslam Bölümü İslam Mezhepleri
Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisansa başladı. 2011 yılı Ağustos ayında Diyanet İşleri
Başkanlığı Zeytinburnu Müftülüğüne İmam-Hatip olarak atandıktan sonra 15.03.2012
tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.
1961 yılında Osmaniye’de doğdu. Lise eğitimini Adana’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1985’te mezun oldu ve yüksek lisansını aynı fakültede
1992’de tamamladı. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda görev yaptı. Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu hizmet içi dil eğitim kurslarına katıldı
ve başarı ödülleri kazandı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Mısır’a gönderildi. “İslâm Mezheplerinde
Ruh” konulu tezle 2002 yılında doktor unvanını aldı ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalına uzman olarak atandı. 2006 yılında “İbn
Hazm’a Göre İslam Mezhepleri” adlı çalışmasıyla doçent oldu. İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığının yanında iç ve dış kaynaklı ulusal ve uluslararası TÜBİTAK projesi tamamladı. 2011 yılında “İmamet-Siyaset İlişkisi ve Şiilik Eleştirisi (İbn
Hazm Örneği)” adlı bir çalışması yayınlandı. İslam Mezhepleri ile ilgili çeşitli konularda
yayımlanmış birçok makalesi bulunan Mehmet Dalkılıç, İstanbul Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Biriminin desteği ile ulusal ve uluslararası bir çok sempozyum veya
konferansa katılmıştır. ERASMUS çerçevesinde ders vermek üzere Çek Cumhuriyeti
Pardubice Üniversitesinde bulundu. İngilizce ve Arapça bilmektedir. 2013 yılından itibaren Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır.
66
67
[email protected]
TASAVVUF ANA BİLİM DALI
[email protected]
PROF. DR. EKREM DEMİRLİ
Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN
1963 yılında Ünye’de doğdu. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Bilim Dalında 1990’da
yüksek lisansını, 1996’da da doktorasını tamamladı. Ocak 2001’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. Kasım 2001’de Doçent, 2007’de
Profesör oldu. 1992 yılında Londra’da bir yıl süreyle sahasıyla ilgili araştırmalar yapan
Öngören, 2004-2006 yılları arasında Sofya Yüksek İslam Enstitüsünde misafir öğretim
üyesi olarak görev yaptı. Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Almanya, Avusturya, Arnavutluk, Bulgaristan, Danimarka gibi ülkelerde uluslararası toplantılara ve konferanslara
katıldı. Reşat Öngören İSAM tarafından yayımlanmakta olan İslam Ansiklopedisi’nin
(DİA) te’lifine 1996 yılından itibaren katkılarını sürdürmekte, ayrıca Tunus’ta neşredilen
“Mevsûatu a‘lâmi’l-ulemâi ve’l-udebâi’l-Arabi ve’l-müslimîn” isimli Arapça ansiklopedi ve İran’da yayımlanan Farsça “İslam Dünyası Ansiklopedisi” için maddeler hazırlamaktadır. Öngören’in sahasıyla ilgili yayımlanmış pek çok makalesi ve İz Yayıncılık
yayınları arasında çıkan “Osmanlılar’da Tasavvuf: Anadolu’da Sûfîler Devlet ve Ulemâ”
(İstanbul 2000, 2003, 2012) isimli ve İnsan Yayınları arasında çıkan “Âlimlerin Gözdesi
Bir Tarîkat Zeyniyye” (İstanbul 2012) adlı kitapları bulunmaktadır.
[email protected]
PROF. DR. RAMAZAN MUSLU
1964 yılında Fethiye’de doğdu. 1988’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden
mezun oldu. Yüksek Lisans (1994) ve doktorasını (2002) da yine aynı üniversitede tamamladı. 1993-1997 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalıştı. 1997
yılında intisap ettiği Sakarya Üniversitesi’nde 2006’da Doçent, 2011’de ise Profesör kadrosuna atandı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kitap, makale ve bildiri gibi çeşitli yayınları
vardır. Arapça ve İngilizce bilmekte olup evli ve dört çocuk babasıdır. 2013 yılından itibaren İzmir il müftüsü olarak vazife yapmaktadır.
68
1969’da Rize-İkizdere doğumludur. 1993’te Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında “Abdullah İlahi’nin Keşfü’l-Varidat İsimli Eserinin Tahkik
ve Analizi” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003’te “Sadreddin Konevî’de
Bilgi ve Varlık” adıyla yayımlanan doktora çalışmasını tamamladı ve 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. İbnü’l-Arabî’nin
Fusûsu’l-Hikem adlı eserini çevirerek ayrıca bir şerh yazdı. Yine aynı müellifin Fütühât-ı
Mekkiyye isimli eserini 18 cilt halinde dilimize kazandırdı. 2009 yılında “İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan: İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücûd Geleneği” başlıklı çalışmasıyla doçent ünvanı aldı. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde pek çok ders verdi. Ulusal
ve uluslararası çok sayıda sempozyum, konferans ve bilimsel toplantıda tebliğler sundu.
Klasik ve çağdaş çok sayıda İslâm düşünürünün eserini Türkçe’ye aktaran ve hakemli
dergilerde pek çok makalesi bulunan Demirli, çalışmalarını ağırlıklı olarak iki alanda
sürdürmektedir: İbnü’l-Arabî ve Konevî şarihleri. 2014 yılında profesör olmuştur.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. DERYA BAŞ
1991’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezuniyetini takiben aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Felsefesi Bilim Dalında “Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî’nin Din Felsefesi” adlı teziyle yüksek lisansını (1995), Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı’nda, danışmanlığını Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın yürüttüğü “Seyyid Ahmed el-Bedevî,
Tarîkatı ve İstanbul’da Bedevîlik” teziyle doktorasını tamamladı (2006). Dersaâdet tarzı
tarîkat kültürü ve tasavvuf simgeciliği ile geleneksel kozmolojik öğretiler arasındaki bağ
konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. NECDET YILMAZ
1965 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde doğdu. İlkokulu köyünde tamamladı. Ankara Uluğbey Ortaokulu’ndan 1980, Ankara Gazi Lisesi’nden
1983 yılında mezun oldu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Arap Dili ve Edebiyatı bölümününde lisans eğitimini tamamladı. Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda bir müddet çalıştı. Buradan ayrılarak
vakıf hizmetleri ve yayıncılık faaliyetlerinde bulundu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Abdülehad Nûrî-i Sivasî ve Mîr’atü’l-Vücûd ve
Mîrkatü’ş-Şuhud Adlı Eseri” isimli tezi ile yüksek lisansını tamamladı. “XVII. Asırda
Anadolu’da Tasavvuf” başlıklı çalışması ile 2000 yılında doktorasını tamamladı. Evli ve
dört çocuk babasıdır.
69
[email protected]
ARŞ. GÖR. OSMAN SACİD ARI
1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1996 yılında İstanbul İHL’den, 2000 yılında MÜ İlahiyat
Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi SBE’nde “Meclis-i Meşayıh Arşivi’ne Göre Hicrî 1296-1307 (Miladî 1879-1890) Yılları Arasında Osmanlı Tekkelerinde Ortaya Çıkan Problemler” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Halen
aynı Enstitü’de “Mehmed Vehbi Konevî’nin Hafız Divanı Şerhi’nde Tasavvufi Unsurlar”
başlıklı doktora çalışmasını sürdürmektedir. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat
Fakültesine araştırma görevlisi olarak atandı. Çalışmalarına tasavvuf edebiyatı alanında
devam etmektedir.
[email protected]
ARŞ. GÖR FEYZA IŞIK
Öğrenim Durumu: Lisans: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2005-2009.Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim
Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, 2009-2011. Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, devam etmekte. Tezler: Yüksek Lisans Tezi: “Köstendilli
Süleyman Şeyhî’nin Sübhatü’l-Levâyıh Adlı Eseri (Metin-İnceleme)”, 2011.
70
71
KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ
ANA BİLİM DALI
[email protected]
ÖĞR. GÖR. ENES SAKA
Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. ABDULLAH EMİN ÇİMEN
Trabzon’da doğdu. Lise tahsili esnasında hafızlık yaptı. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Tefsir alanında
2001’de doktor, 2008’de doçent oldu. 2010’da “Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi”
Ana Bilim dalının ilk kurucu öğretim üyesi olarak atandı. Yaklaşık olarak Yüzüncü Yıl
Üniversitesinde 12 yıl, Marmara Üniversitesinde 5 yıl, Çanakkale Üniversitesinde 1,5
yıl çalıştı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda
göreve başladı. 2013 yılında Kur’an-ı Kekim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim dalına geçiş
yaptı. 2014 yılında profesör olarak atandı. Kahire, Dımaşk ve Ümmül-Kura Üniversitelerinde iki yıldan fazla; Kanada, muhtelif Avrupa, Asya ve Balkan ülkelerindeki üniversitelerde kısa süreli inceleme ve araştırmalarda bulundu. Ted ve Bahçeşehir Kolejlerinde
üç yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. Diyanet Van Eğitim Merkezinde
10 yıla yakın bir süre Kuran-ı Kerim dersleri okuttu. Kur’an kıssaları, tecvid ve hafızlık
eğitimiyle ilgili muhtelif çalışmalar yapmaktadır.
[email protected]
DOÇ. DR. KERİM BULADI
1955 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. 1966 yılında hafızlığını tamamlayıp, klasik Arapça tahsili neticesinde icazetini aldı. 1981 yılında Bursa Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Çeşitli il ve ilçelerde müftülük ve vaizlik görevlerinde bulundu. 1986 yılında
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde “Müftü ve Vaizler İhtisas Kursu”nu tamamladı.
1987-1993 yılları arasında Almanya’da görev yaptı. 1999 yılında tefsir alanında doktor,
2012 yılında doçent oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim
Okuma ve Kıraat Ana Bilim Dalında çalışmalarına devam etmektedir. Arapça ve Almanca bilmektedir.
72
[email protected]
25.04.1981 tarihinde Ankara’da doğdu. 1992 yılında Ankara’da ilkokulu, 1993 yılında
İstanbul’da hafızlığını tamamladı. 2000 yılında Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 2005 yılında da Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesinden mezun
oldu. 2008 yılında AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümünde
“Kur’an’ın Öngördüğü Üstün Toplum” adlı teziyle master öğrenimini tamamladı. Ayrıca aynı üniversitenin Din Eğitimi Anabilim Dalında tezsiz Yüksek Lisans yaptı. Doktora
öğrenimine Temel İslam Bilimleri Tefsir alanında devam etmektedir. 2005-2011 yılları
arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalıştı. 2011 Nisan ayından beri İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat bilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
[email protected]
ÖĞR. GÖR. SÜLEYMAN KABLAN
01.03.1978 Kilis doğumludur. İlk orta ve lise eğitimini Kilis’te tamamladı. 2001 yılında
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenimini, Marmara Üniversitesi,
Arap Dili ve Belagati alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesinde Temel İslami İlimler alanında ise doktora çalışması devam etmektedir. İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Kuran ve
Arapça üzerine telif ve tercümeleri vardır. Kuran’ın kurallı okunuşu ve güncel anlayışı,
Türkiye de Arapça eğitimi problemleri, çözüm yolları ve Arapça destek merkezinin oluşumu alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.
[email protected]
ÖĞR. GÖR. SELİM ÇAKIROĞLU
1975 yılında Samsun Çarşamba’da dünyaya geldi. 1988 yılında hafızlığını tamamladı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1999). Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı (2006). Pendik Haseki Eğitim Merkezi’nde ihtisas eğitimini bitirdi (2008). Londra Üniversitesi’nde School of Oriental and
African Studies (SOAS)’de 9 ay süreyle ELAS programına katıldı (2012-2013). Lisans ve
İhtisas eğitimi sırasında İsmail Biçer ve Ramazan Pakdil hocalardan talim ve tashih-i
huruf dersleri aldı. Mehmet Ali Kurt hocadan Aşere-i Takrib eğitimi aldı. 2001 yılında İstanbul Fatih’te İmam-Hatipliğe başladı, en son Şehzâdebaşı Camii’nde görev yaptı
(2010). Sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı Kastamonu Eğitim Merkezi’nde Eğitim Görevlisi olarak çalıştı (2010-2015). Diyanet İşleri Başkanlığının sınav komisyonlarında görev aldı. Yurt dışında hac ve Ramazan görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
73
[email protected]
ÖĞR. GÖR. SÜLEYMAN YILDIZ
Kayseri-Develi doğumludur. İlkokulu Develi-Yeşilyurt köyünde (1982-87); hafızlığını ve
bir süre Arapçayı Bayrampaşa Yeşil Camii Kur’an Kursu’nda (1987-90); liseyi, Develi
İmam Hatip Lisesi’nde (1996); lisansını ve yüksek lisansını Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Halen İstanbul Üniv. İlahiyat Fakültesi’nde kıraat alanında doktorasına devam etmektedir. Evlidir. Hâlenur isminde bir kızı vardır.
[email protected]
ARŞ. GÖR. SEVAL ÖZTÜRK YEMİŞEN
1985’te Üsküdar’da doğdu. 2004-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Bununla birlikte 2005’te çift anadal programı ile
başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. 2009-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde
tezsiz yüksek lisans yaptı. 2010’da Diyanet İşleri Bakanlığında Kur’an Kursu Öğreticisi
olarak göreve başladı. 2011-2014 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığında Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak iş hayatına devam eden Seval Yemişen 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak atandı. Lisansüstü
eğitimi tez aşamasında olup hala devam etmektedir.
74
75
ARAP DİLİ VE BELAGATI ANA BİLİM DALI
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. DURSUN ALİ TÜRKMEN
[email protected]
PROF. DR. ABDURRAHMAN ÖZDEMİR
01. 02. 1969 tarihinde Safranbolu’nun Alören köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta
öğrenimini Karabük İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsüne bağlı olarak 1995’te “İslâm Hukunda Şuf‘a” ve 2000’de “Kur’anda Geçişlilik Bakımında Türkçeye Uymayan Fiiller” adlı tezleriyle master ve doktora aşamalarını
geçti. 2008 yılında doçent oldu. Çalışma hayatına 1991 yılında Samsun-Lâdik İHL’de
öğretmen olarak başladı. 1994’te Çorum İlahiyat Fakültesine Arapça Okutmanı olarak
atandı. Adı geçen kurumda okutman, Yardımcı Doçent ve Doçent olarak 15 yıl çalıştı.
2009 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Ana Bilim Dalı
bünyesine atandı. Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Dekan Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Arap ve Türk edebiyatları, şiir, aruz ve musiki
ile yakından ilgilenen Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır. 2014 yılından itibaren Yalova
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır.
1952’de Giresun ili, Bulancak ilçesinde doğdu. İlköğrenimi köyünde, Ortaöğrenimi Giresun İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1976’da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne girdi, 1981 Şubatında mezun oldu. Bu arada
burslu olarak gittiği, Ümmü’l Kurâ Üniversitesi/Yabancılar İçin Arap Dili Enstitüsünü de 1982 yılı sonunda bitirerek yurda döndü. Askerlik hizmetini, 1983-1984 yılları arasında, uzun dönem, Arapça öğretmeni olarak Silahlı Kuvvetler İstihbarat ve Dil
Okulunda ifa etti. 1985’te Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arapça okutmanlığı görevine başladı. Altı yıla yakın hizmetten sonra, 1990 yılı Mart’ında Ondokuz
Mayıs Üniversitesine, sınav ve nakil ile aynı göreve atandı. İlgili üniversitenin İlahiyat
Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalın’nda, Arapça-Farsça, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Farsça derslerini okuttu. 1995’te, Yüksek Lisansını, 2002’de de doktorasını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde
tamamladı 19.02.2008’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Yrd.Doç. kadrosuna
atandı. Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. SELAHATTİN BAYRAM
[email protected]
Ana Bilim Dalı Başkanı
DOÇ. DR. ADEM YERİNDE
1966’de Giresun’da doğdu. 1986’da İstanbul İHL’den, 1990’da Ezher Üniversitesi Usûlüddin Fakültesinden mezun oldu. 1992’de Hadis Ana Bilim Dalında yüksek lisansını,
1997’de Tefsir Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı. 1994–1995’te bir yıl İngiltere’de bulundu. 1997–2009’de Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde Kırgızistan, Bulgaristan
ve Azerbaycan’da bazı eğitim kurumlarında idareci ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.
2009’da Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi ve halen aynı ana bilim dalında öğretim üyesi ve ana bilim
dalı başkanı olarak görevine devam etmektedir. 2011’de Arap Dili doçenti oldu. Arapça,
İngilizce ve Bulgarca bilen Yerinde’nin tercüme ve telif olarak birçok yayını bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
76
1963’te Çaykara’da doğdu. 1984’te Samsun İmam Hatip Lisesinden, 1989’da MÜ İlâhiyat Fakültesinden ve 2003’te AÜ İktisat Fakültesinden mezun oldu. MÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kelam Bölümünde tezsiz, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihinde tezli
yüksek lisans (1995) yaptı. “Osmanlı Döneminde Selanik Limanı (1869–1912)” isimli çalışmasıyla doktorasını (2009) bitirdi. Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesinde Arapça
Öğretmeniyken 2010 yılında fakültemiz Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalına atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
cemalaydı[email protected]
YRD. DOÇ. DR. CEMAL ABDULLAH AYDIN
1974 yılında Mardin’de doğdu. 1989 yılında Riyad’da Mesudi Orta Okulundan mezun
olduktan sonra bir sene Anabilim Lisesi’nde İngilizce hazırlık okudu. 1993 yılında Taif
Özel Masif Lisesinden, 1999 yılında da MÜİF’den mezun oldu. Mezuniyetinden sonra
1999- 2010 yılları arasında MEB’de DKAB öğretmenliği yaptı. MÜSBE’de 2001 yılında
yüksek lisansını, 2009’da doktorasını tamamladı. 2011 yılında fakültemizde Temel İslam
Bilimleri Ana Bilim dalında yardımcı doçent olarak göreve başladı. Hadis ve Arap dili
sahasında eser, makale ve tercümeleri yayınlanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Aydın, Arapça ve İngilizce bilmektedir.
77
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. MUSA ALAK
1971 yılında İzmit’te doğdu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Bir süre İzmir ve İstanbul’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. 1996
yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Arap Dili
ve Belagatı Ana Bilim Dalına okutman olarak atandı. 1999 yılında MÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Ana Bilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalında “İbn Ferhûn’un Tebsıratü’l-Hukkâm Adlı Eserinin Tahlili” isimli yüksek lisans tezini tamamladı.
2009 yılında da aynı enstitünün İlahiyat Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalında “Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-Miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili” adlı
doktora tezini bitirdi. 2012 yılında İÜ İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Halen aynı görevi sürdürmekte ve çalışmaları
daha çok, başta belâgat olmak üzere Arabî ilimler, biyografi, literatür ve tahkik alanlarında yoğunlaşmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. HATİCE ASLAN SÖZÜDOĞRU
1975 yılında Merzifonda doğdu. İlk ve orta öğrenimini, lisenin bir bölümünü Almanya’da okuduhtan sonra 1993 yılında Merzifon Lisesini bitirdi. 1997 yılında İstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyat bölümünden mezun oldu. 2000 yılında
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili
ve Belagati Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Almanya’da
Ruhr Üniversitesi Oryantalizm Bölümünde doktorasını tamamladıktan sonra 2010 yılında Türkiye’ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati
Ana Bilim Dalına Öğretim Görevlisi olarak başladı. 2012 yılında aynı Ana Bilim Dalına Yrd. Doç. olarak atandı. Halen aynı görevi sürdürmektedir. Çalışma alanları: Tarihçi
Müneccimbaşı Ahmed Dede Efendi’nin Cami Düvel adlı yazma eserinin bölüm tahkiki,
17. ve 18. yüzyıl Almanca Kur’an mealleri, Çağdaş Arap edebiyatında olumlu ve olumsuz Osmanlı ve Türk imajı. Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. SULTAN ŞİMŞEK
1976’da Sivas’ta doğan Sultan Şimşek, ilk, orta ve lise tahsilini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1998 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dillleri
ve Edebiyatları, Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalından dereceyle mezun oldu. “Abdulhamîd B. Yahyâ ve Kitâbeti” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlayan Şimşek
2011 yılında “Mehcer Edebiyatında Din Anlayışı” konulu teziyle doktor oldu. 2005 yılında Ağrı Merkez İmam Hatip Lisesinde, 2007 yılında Pasinler İmam Hatip Lisesinde,
2008- 2013 yıllarında Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde Arapça Öğretmeni olarak
görev yapan Şimşek, 2013 Temmuz’unda İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel
İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.
Klasik ve modern dönem Arap Edebiyatları ve Arapça Edebî Sanatlar üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.
78
YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET GÜNAYDIN
1967 Giresun doğumludur. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden
mezun oldu. 1992 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde İbn Sina’nın
Hayatı ve Eserleri (El-Cüzcani’nin eş-Şeyhü’r-Reis isimli risalesinin tahkiki) adlı yüksek lisans
tezini tamamladı. Yüksek lisans eğitimi süresince aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinde klasik Arapça ve dini ilimler tahsilinde bulundu. Ardından kısa bir süre din görevliliği yaptıktan sonra, YÖK burslusu olarak doktora eğitimi
için Amerika Birleşik Devletlerine gitti. 2006 yılında Al-Sirafi’s Theory of ‘Lingua-Logical’ Grammar adlı teziyle University of Pennsylvaniadan doktora derecesini aldı. Halen
Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. İlgi
alanlarından öne çıkanlar: İslam düşüncesinde ‘dil-mantık’ ilişkisi, Arap Edebiyatında
iltizam, Arap atasözleri, Akademik Arapça, Medya Arapçası.
79
[email protected]
ÖĞR. GÖR. AHMET AYDIN
28.01.1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve ortaokul tahsilini Erzurum’da, lise tahsilini
Sivas’ta tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. Fakülte yıllarında hafızlığını tamamladı. 2001 yılında aynı fakülteden mezun oldu. Mezun
olduktan sonra bir süre Kuveyt’te dil öğrenimi gördü. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde
“Şeyhülislam Çivizâde’nin Fıkhî Görüşleri” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı.
Aynı Enstitü’de fıkıh dalında doktora çalışması devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İmam-Hatip ve Murakıp olarak görev yaptı. DİB Pendik-Haseki İhtisas Eğitim Merkezinden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap
Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak vazifesine devam etmektedir.
[email protected]
ÖĞR. GÖR. HUDA SUBHI MOHAMMAD JAMEL
1975 yılında Bağdat/Irak’ta dünyaya geldi. “el-İctihâdu’l-Mekasidî ‘indel-Hulefâi’r-Raşidîn” isimli teziyle 2007 senesinde Bağdat Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde mastırını tamamladı. Aynı zamanda Bağdat Üniversitesi Kız Eğitimi Fakültesinden İngiliz
Dili lisans diploması vardır. Bağdat Hafsa Binti Sirîn Kız Lisesinde müdür olarak görev
yaptı. Şu anda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim
dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.
[email protected]
OKT. YAVUZ KAMADAN
18.12.1966’da İstanbul’da doğdu. İlkokulu 1977’de bitirdi. 1979’da Bayrampaşa Müftülüğü’ne bağlı Yeşil Cami Kur’ân Kursu’nda hıfzını tamamladıktan sonra klasik usulle
Arapça ve İslâmî ilimleri tahsil etti ve Mısır tarikiyle kırâât-ı aşere okudu. 1984’te Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nin orta kısmını; 1985’te de İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin lise kısmını dışarıdan bitirdi. 1987’de girdiği el-Ezher Üniversitesi Arap Dili ve
Edebiyatı Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. 1992-1997 yılları arasında Bağcılar Tevhid
Kur’ân Kursu’nda fahrî olarak Arapça dersleri verdi. 1997’de Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Belagatı Okutmanı olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne aynı görevle atandı. Lise mezuniyetinden
beri, resmî görevleri yanı sıra çeşitli kurumlarda ve özel olarak klasik usulle Arap dili
ve edebiyatı ile İslâmî ilimler okutmaya devam etmektedir. Arapça, Farsça ve İngilizce
bilmekte olup evli ve dört çocuk babasıdır.
[email protected]
OKT. DR. İBRAHİM ABDURRAHMAN ABDÜLAZİZ
1970 senesinde Enbar/Irak’ta dünyaya geldi “ ‘Ali Tantavî Edîben” isimli teziyle Arap
Dili’nde mastırını ve “el-Muvazenetu beyne’l-Mesâlihi ve’l-Mefâsidi fi zav’i Mekâsidi’ş-Şeri’ati” isimli teziyle Bağdat İslam Üniversitesinde doktorasını tamamladı. Bağdat
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde üç sene öğretici olarak çalıştı. İslami Eğitimde
Kitap ve Yöntemler Yüksek Kurulunda üç sene üye olarak görev yaptı. Şu anda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Kendisinin basılı ve basıma hazır otuzdan
fazla kitap ve yayını vardır. En önemlileri şunlardır: Fıkhu’l-Muvâzenât, Minhâcu’t-Tıfl,
Limüslimin, Keyfe Tetefevvaku Dirasiyyen, Kün Mütefâilen, el-Lugatü’l-Arabiyyetü’l-Musavvera, el-Lugatü’l-Arabiyyetü’l-Cemîle.
[email protected]
ÖĞR. GÖR. MUSTAFA YAVUZ
1966 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu. 1992 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinden mezun oldu. 1999-2013 yılları arasında İstanbul’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Melek Hatun İ.Ö.O.,1999-2003); ve İmam Hatip Meslek dersleri öğretmenliği
yaptı (İstanbul İ.H.L.,2004-2007; Beyoğlu Anadolu İ.H.L., 2007-20013). 2013 yılında fakültemize, Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi olarak naklen atandı.
Yüksek lisansını, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalında “Anadolu Selçukluları Dönemi Müfessirleri ve Eserleri” adlı teziyle tamamladı (1997). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel
İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında “Bir Osmanlı Fakihi’nin gözüyle Hanefi Mezhebi’nin
Teşekkülü” adlı teziyle doktora çalışması devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
80
[email protected]
OKT. AHMET VEHBİ ÖZSOY
1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretimi Selimiye’de, orta ve lise tahsilini Üsküdar
İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı ve 1999 yılında mezun olup aynı yıl öğretmen olarak atandı. 2003 yılında
Sakarya Üniversitesinde Tefsir alanında yüksek lisansını tamamladı. 2008-2014 yılları
arasında Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesinde meslek dersi öğretmenliği yaptı.
2014 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Belağatı alanında doktora eğitimine ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arapça okutmanlığı görevine başladı.
81
[email protected] | [email protected]
OKT. MUHSİN ÖZALPDEMİR
23.05.1972’de Sivas, Şarkışla ilçesinde doğdu. 1984’de Sivas-Altınyayla Güzeloğlan köyü
İlkokulundan, 1987’de Kastamonu Merkez Ortaokulundan, 1991’de Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinden mezun oldu. 1992-1997 yılları arası Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. 21-04-1997/3-11-1997 arası İzmir’de askerliğini tamamladı. 11.11.1998’de Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesine Meslek dersleri
öğretmeni olarak atandı. 2005’de, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde,
“Taşköprüzade’nin Avamil Şerhi’nin Edisyon Kritiği” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 15.9.2008 tarihinde Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesine atandı. 2012 güz
döneminde İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde
Doktora eğitimine başladı. 24.02.2013 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belâgatı Ana Bilim Dalına Okutman olarak tayin
edildi. Halen bu görevde devam etmektedir. Evli iki çocuk babasıdır. Arapça ve İngilizce
bilmektedir.
OKT. YAHYA YILDIRIM
28.07.1974 tarihinde doğdu. İlköğretimi ve liseyi Siirt’te tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında MEB bünyesinde din
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atandı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Kur’an’da Müminlerin ve Müslümanların Tesellisi” isimli yüksek lisans tezi ile mezun oldu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde doktoraya başladı. Aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi oldu. 2014 yılı
Eylül ayından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Belagatı
okutmanı olarak olarak vazife yapmaktadır.
[email protected]
[email protected]
OKT. MONZER SHEIKH HASAN
Halep 1987 doğumludur. İlk ve orta eğitimini Halep’te aldı. Şam Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinden 2008‘de mezun oldu. Halep Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2009’da tezsiz yüksek lisans yaptı. Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans eğitimine
devam etmektedir. 2012 yılı başından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arapça okutmanlığı görevini ifa etmektedir. Arap dili eğitimi, Arap edebiyati ve çağdaş İslam düşüncesi konularında araştırma yapmaktadır.
OKT. ŞÜKRÜ KÜÇÜK
1971`de Trabzon`da doğdu. Trabzon İmam Hatip Lisesinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1994’te bitirdi. Aynı yıl Hatay Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenliğe başladı. 1996-2000 yılları arasında Eyüp İHL, 2008-2014 yılları arasında
Beyoğlu Anadolu İHL’de meslek dersleri öğretmeni olarak göreve devam etti. 2014 yılının Eylül ayında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümüne okutman olarak geçti.
2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Arap Dili ve Belağatı
alanında yüksek lisansını tamamladı. Hali hazırda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında doktora yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
[email protected]
OKT. ABDELKADER AL-HALAF
1983 yılında Suriye’nin Halep şehrinde doğmuştur. 2004 senesinde Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuş, 2012 senesinde yine aynı üniversitenin İslâm Hukuku ve Fıkıh Usûlü Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005 – 2013 yılları
arasında Suriye’de devlet liselerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri vermiş, 2014
yılından itibaren yabancılar için Arapça dersleri vermektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
82
OKT. ALAA AL-GAZAWİ
Suriye’nin Şam şehrinde 1989 yılında doğmuştur. 2010 yılında Külliyyetü’d-Da’ve el-İslâmiyye Arap Dili ve İslâmî İlimler bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Dimeşk Üniversitesi Muhasebe bölümünden de mezun olmuştur. 2010-2011 yılları arasında Şam Ebu’n-Nur Enstitüsünde Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri vermiştir.
2012 yılından itibaren İstanbul’da Arapça ve Kur’an-ı Kerim dersleri vermektedir.
83
[email protected] | [email protected]
İNGİLİZCE OKUTMANLARI
ARŞ. GÖR ALAADDİN GÜNAY
1988 yılında Kayseri’de doğdu. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini
bitirdi. 2008-2011 yılları arasında İLAM Akademide İslami İlimler, Arapça ve İngilizce
Eğitimi aldı. Dil eğitimi için 2008 yılında Şam/Suriye, 2010 yılında Cape Town/Güney
Afrika Cumhuriyeti ve 2009, 2010, 2011 yıllarında kısa süreliğine Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulundu. Bir süre İLAM Akademide Arapça öğretmenliği yaptı. 2012 yılında
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Halen aynı görevi sürdürmekte
ve İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Ana
Bilim Dalında “Kuşadalı Ahmed Efendi’nin Avamil Şerhi (Tahlil veTahkik)” adlı yüksek
lisans tezini hazırlamaya devam etmektedir.
[email protected]
ARŞ. GÖR. NİLÜFER KALKAN YORULMAZ
1987 yılında İstanbul’da doğdu. Lisansını 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde tamamladı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Hadis Bilim Dalında “İmam Muhammed’in
Kitâbu’l-âsâr’ı ve Rivâyetlerinin Kütüb-i Sitte ile Karşılaştırılması” isimli yüksek lisans
tezini tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam
Bilimleri Ana Bilim Dalında Doktora eğitimine başladı ve halen burada doktora eğitimini sürdürmektedir.
[email protected]
OKT. ALİ RIZA KAMBUR
Lise eğitimini 2003 yılında tamamladıktan sonra, lisans eğitimine 2005 yılında İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde devam etmiştir.
2010 yılında mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansa programına girmiştir. 2010 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesinde İngilizce okutmanı ve sınav komisyonu üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2011
yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İlahiyat Bölümü hazırlık programında İngilizce
dersi vermeye başlamıştır.
[email protected]
OKT. FİKRİYE KURTOĞLU
Konya doğumlu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Ardından Yüksek Lisans Eğitimi için Amerika’nın New York Eyaletine gitmiştir. New York Şehir Üniversitesinde (CUNY) İngiliz Dil Bilimi (Söz Bilimi)
alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından bir
yıl boyunca aynı üniversitede iletişim ve akademik yazma dersleri vermiştir. 2008 yılında Türkiye’ye dönmüş ve çeşitli üniversitelerin hazırlık bölümlerinde çalışmıştır. 2011
yılında tekrar New York’a gitmiş ve Cambridge Üniversitesi tarafından verilen İngilizce
öğretmenliği (CELTA) sertifika programını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi’ne katılmadan önce FSM Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
[email protected]
OKT. ERSOY GÜMÜŞ
1986 yılında Artvin’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Artvin’de tamamladı.
2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2009-2010 yıllarında Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksek Okulunda, 2010-2014 yılları arasında ise Hitit Üniversitesi Rektörlük biriminde İngilizce okutmanı olarak görev yaptı.
2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İngilizce İlahiyat Bölümü
hazırlık programında İngilizce okutmanı olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında Atılım
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında
başlamış olduğu doktora eğitimi halen devam etmektedir.
84
85
BÖLÜMÜN İÇERİĞİ:
1. İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı: İslam tarihi
boyunca İslam filozoflarının metafizik, epistemoloji, siyaset felsefesi, ahlak felsefesi ve estetik başta olmak üzere çeşitli felsefi disiplinlerde ortaya koydukları görüşlerin sağlıklı bir
biçimde anlaşılması, çözümlenmesi ve günümüz bağlamında yeniden değerlendirilmesini
amaçlar.
2. Din Felsefesi Ana Bilim Dalı: Tanrı’nın varlığı ve sıfatları, insan, Tanrı ve evren ilişkisi,
bilim-din ilişkisi, dinin ahlak ve sanatla ilişkisi
gibi temel problemleri kendine konu edinir.
3. Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı: Felsefenin doğuda ve batıda çağlar boyunca yaşadığı serüveni tarihsel ve problematik boyutuyla ele alır.
FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Felsefe ve Din Bilimleri programı bir bütün
olarak, insanlık tarihi kadar eski olan din ve
inançların geçmişten günümüze geçirdikleri
değişimleri, insan ve din arasındaki ilişkinin
temellerini, bireysel ve toplumsal hayatta dinin
yeri ve fonksiyonlarını, din ve akıl arasındaki
ilişkiyi, İslam düşüncesinin altyapısını ve dini
tefekkürün gelecek nesillere aktarım biçimlerini, doğru düşünmenin ve araştırmalarda mantıksal hatalardan korunmanın yöntemlerini,
insanlığın felsefi birikimini ve felsefi düşünme
biçiminde somut ifadesini bulan eleştirel bakışı
elde etme yollarını, ilmi ve akademik bir yaklaşımla ele almaktadır.
Felsefe ve Din Bilimleri programı, öğrencilerin
düşünce yapılarının zenginleşmesine, eleştirel
düşünme yetilerinin geliştirilmesine, bireysel
ve sosyal olguları sağlıklı bir şekilde anlayıp
yorumlayabilmesine ve kendini etkili bir şekilde ifade edebilmesine katkıda bulunmaktadır.
Felsefe ve Din Bilimleri programı, akli düşünce
ile din olgusu arasında doğru bir ilişkinin kurulması ve insanlığı daha erdemli bir geleceğe
taşımak amacıyla yapılacak araştırmalar için
akademik ve entelektüel bir uzak görüşlülük
kazandırmayı amaçlamaktadır.
86
4. Mantık Ana Bilim Dalı: Klasik mantık anlayışı çerçevesinde kavramların, önermelerin ve
akıl yürütmelerin temel yapısını incelemeyi ve
araştırmacıyı düşünmede hatadan korumanın
yollarını ortaya koymayı amaçlar.
5. Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı: Dinlerin kökenlerini, tarihi süreçte değişim ve gelişimlerini ele
alarak dinlerin birbirlerine bakışlarını, benzeşen ve farklılaşan yönlerini inceler.
6. Din Eğitimi Ana Bilim Dalı: Bireylerin dini
düşünce ve davranış şekillenişini inceler, dinin
teorik ve pratik yansımaları arasındaki ilişkiyi
kurar.
7. Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı: Din sosyolojisi, dini kurum ve dini yapılanmaları, dini
temalarla toplumsal yapı arasındaki ilişkileri,
dinin toplum, toplumun din üzerindeki etkilerini, toplum ve din arasındaki diyalektik ilişkiyi ve bireylerin dini davranışlarını toplumsal
bağlamda açıklamaya çalışır.
8. Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı: Din psikolojisi, dinin insan ruhunda yaşanan ve çeşitli davranış biçimleriyle dışa yansıyan, kendi özellikleri etrafında gelişen yapının, içsel ve dışa
dönük etkilerini bir bütün olarak incelemeye
çalışır.
87
İSLÂM FELSEFESİ ANA BİLİM DALI
[email protected]
Bölüm Başkanı | Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. ÖMER MAHİR ALPER
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdi (1990). Mezuniyetinin ardından dil ile ilgili ve bilimsel çalışmalar yapmak üzere bir yıl Mısır’da (Kahire) bulundu (1991-1992). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din
Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisansını (1993) ve doktorasını (1998) tamamladı.
1992-2000 yılları arasında TDV İslâm Araştırmaları Merkezinde (İSAM) İslam Felsefesi
alanında araştırmacı olarak çalıştı. Bu süre içerisinde sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir yıl İngiltere’de (Londra) bulundu (1995-1996). İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent (2001), Doçent (2006)
ve Profesör (2011) oldu. 2007’de Radboud Universityde (Hollanda) kısa süreli misafir
öğretim üyesi, 2008’de The Catholic University of Americada (Washington, D.C.) kısa
süreli misafir araştırmacı ve 2008-2009’da da Yale University (New Haven, Connecticut),
Near Eastern Languages and Civilizations Bölümünde bir akademik yıl misafir araştırmacı hoca olarak bulundu. Uzmanlık ve ilgi alanları klasik ve modern İslâm felsefesi,
mukayeseli İslâm ve Batı felsefesi, Osmanlı düşünce geleneği ve meta-felsefedir. The
International Society for Islamic Philosophy’nin (ISIP) kurucu üyeleri arasında yer alan
Alper’in neşredilmiş pek çok kitabı, ulusal ve uluslararası makalesi ve ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.
[email protected]
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. VEYSEL KAYA
1982’de Trabzon/Arsin’de doğdu. Lisans öğretimini 2003’te Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. “Fahrüddin Razi’nin Matüridilerle Tartışmaları ve Eleştirisi” konulu yüksek lisans tezini 2007’de, “İbn Sina’nın Kelama Etkisi” konulu doktora
tezini 2013’te Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kelam Anabilim Dalında
verdi. 2015’te İstanbul Üniversitesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’na geçiş yapan Kaya,
11. Yüzyıl İslam düşüncesinde nazari disiplinlerin (felsefe-kelam-tasavvuf) birbirleriyle
ilişkileri bağlamında çalışmalarına devam etmektedir.
[email protected]
ÖĞR. GÖR. DR. SÜMEYYE PARILDAR
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. İlk yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Molla Sadra Felsefesinde Varlık ve Mahiyet İlişkisi
üzerine Prof. Dr. İlhan Kutluer danışmanlığında hazırladı. Daha sonra University of
Birmingham’da felsefe bölümünde yüksek lisansını bitirdi. 2014 yılında University of
Exeter’de Prof. Dr. Sajjad Rizvi danışmanlığında Intentionality in Mulla Sadra başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. Makaleler: (2015) “Mullā Sadrā on the “Mental”: a
monist approach to mental existence” Ishraq: Islamic Philosophy Yearbook’da yakinda
yayinlanacak. Çeviriler: (2013) “Molla Sadra’da Eskatoloji/ Fazlurrahman” (ed.) R. Alpyagil, Evrim ve Tasarim (Istanbul: Iz Yayincilik) Değerlendirme Yazıları: (2010/2) “Ibrahim Kalın: Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect,
and Intuition” Dīvān, n: 29. (2006/2) “Ahmet Öncü, Sosyoloji ya da Tarih: İbn Haldun ve
Mukaddime Üzerine Bir Deneme” Dīvān, n: 21
YRD. DOÇ. DR. MUSTAKİM ARICI
11.09.1978’de İstanbul/Üsküdar’da doğdu. İlköğreniminden sonra hıfzını tamamladı
(Çengelköy, 1994). 1997’de Kadıköy İmam Hatip Lisesinden, 2002’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İslam felsefesi alanındaki yüksek lisansını 2005
yılında Marmara Üniversitesinde, yine aynı alandaki doktora çalışmasını 2011 yılında
İstanbul Üniversitesinde tamamladı. 2003-2012 yılları arasında bir yıl imam-hatip (Adapazarı), dört yıl vaiz ve dört yıl cezaevi vaizi olarak görev yaptı (İstanbul). Ekim 2012’de
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalına öğretim üyesi
olarak atandı. Çalışma alanları İbn Sînâ sonrası felsefe, İbn Sînâ sonrası felsefe ve düşünce tarihi, siyaset ve ahlâk felsefesi, İslâm tıp tarihidir. Aslen Rize/Güneysu’ludur, evli ve
bir çocuk babasıdır.
88
89
[email protected]
ARŞ. GÖR. DR. MEHMET FATİH ARSLAN
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu. Alanı ile ilgili
araştırma yapmak üzere 2005’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursuyla Ürdüniyye Üniversitesinde, 2007’de Universität Tübingende bulundu. 2008 yılında “Fahrettin Râzî’de Varlık ve Mahiyet Kavramları” başlıklı yüksek lisans tezini sundu. “Celâleddin Devvânî’nin
Varlık Felsefesi” başlıklı çalışması ile doktorasını tamamlamıştır.
[email protected]
ARŞ. GÖR. YASİN APAYDIN
19.05.1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlkokulu Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda, ortaokul ve lise öğrenimini Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesinde 2002 yılında
tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi ve 2006 yılında bu
fakülteden mezun oldu. 2006-2007 yılları arasında MEB bursuyla 1 yıl süreliğine Ürdün
Yermuk Üniversitesinde Arapça dil eğitimi aldı. 2006 yılında başladığı yüksek lisansını
İslam Felsefesi alanında “Tabâtabâî’nin Varlık Anlayışı” başlıklı tezi yazarak 2010 yılında tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Felsefesi Ana
Bilim Dalında doktora öğrencisi olup Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
DİN FELSEFESİ ANA BİLİM DALI
Ana Bilim Dalı Başkanı
[email protected]
PROF. DR. AYDIN TOPALOĞLU
Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Ahlak ve Siyaset Felsefesi alanlarında çalışmalarını yürüten
Aydın Topaloğlu uzun yıllar İslam Araştırmaları Merkezinde (İsam) araştırmacı olarak
çalıştı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesinde Felsefe dersleri verdi. Sofya Yüksek İslâm Enstitüsünde Rektör yardımcısı olarak
görev yaptı. Kahire, Londra, Sofya, Moskova ve Tahran Üniversitelerinde çeşitli araştırmalarda bulundu. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Bulgarca bilen Topaloğlu’nun Ateizm
ve Eleştirisi (Ankara, 1988), Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları: Teizm ya da Ateizm (İstanbul, 2001), Filozofların Tanrısı (Ufuk, 2014) ve John Scotus Erigena Metafiziği (Akis
Kitap, 2014) adlı eserleri bulunmaktadır.
[email protected]
DOÇ. DR. RECEP ALPYAĞIL
2006 yılında, “Din Felsefesinde Dekonstrüksiyon” adlı çalışma ile doktorasını tamamladı. Akademik mesaisi, İslam hikmetinin çağdaş felsefede ne türden imkanlar sunmakta
olduğu meselesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu süreçte yayınlanmış çalışmalarından bazıları şu şekildedir: Gelen-eksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine Dair Okumalar
I-I; Türkiye’de Bir Felsefe Gelen-ek-i Kurmaya Çalışmak: Feylesof Simalardan Seçme
Metinler I-II; Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi; Fark ve
Yorum; Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din.
[email protected]
ARŞ. GÖR. ADEM İRMAK
1982’de Erzurum’da doğdu. Lisans öğrenimini DEÜ İlahiyat Fakültesinde 2005’te tamamladı. 2011’de University of Denverda Religious Studies bölümünden “Death and its
Beyond in Early Judaism and Medieval Jewish Philosophy” başlıklı teziyle yüksek lisans
derecesini elde etti. Halen İstanbul Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışan
İrmak, doktora eğitimine Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde devam etmektedir.
90
91
FELSEFE TARİHİ ANA BİLİM DALI
[email protected]
Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA
1967 yılında Konya/Yunak’ta doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını 1994’te, doktorasını 1999’da Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Bu arada 1991-1997 yılları arasında Ankara’da
öğretmenlik görevinde bulundu. 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2004 yılında
doçent, Aralık 2009 yılında profesör oldu. 2008-2009 yılları arasında da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalıştı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yayımlanmış kitapları ve çeşitli
akademik dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Yayımlanmış Eserleri: İzmirli İsmail
Hakkı Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2000; Türkiye’nin Modernleşme Sürecinde Şemseddin Günaltay, Araştırma Yayınları, Ankara 2003; İhvân-ı Safâ’nın
Dinî ve İdeolojik Söylemi, Elis Yayınları, Ankara 2003; Şems-Mevlânâ Dostluğu Benlik
Duvarından Kerpiç Koparmak, İnsan Yayınları, İstanbul 2007; Yitik Bilgi ve Hikmet, Nasihat Yayınları, Ankara 2007; Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri –İhvân-ı Safâ
Modeli-, İnsan Yayınları, İstanbul 2008; Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn
Rüşd’ü Yeniden Düşünmek (Editör), Sivas 2009, 1-2; İlkçağ Felsefesi Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul 2011; İrfan ve Hikmet Peygamberi, İnsan Yayınları, İstanbul 2011; İzmirli
İsmail Haqqi His Life, Works and Views, Translated by Erdinç Atasever, insan publications (yayımlanma aşamasında); Dinî ve Felsefî Metinler Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden
Okuma, Anlama ve Algılama (Editör), İstanbul 2012, 1-2; İslam Felsefesi Tarihi (Editör),
Grafiker Yay., Ankara 2012. 2013 yılından itibaren yürüttüğü Bülent Ecevit Üniversitesi
Dekanlık görevi yanında 2014 yılından itibaren aynı üniversitenin rektör yardımcılığı
görevini de yapmaktadır.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. AHMET ERHAN ŞEKERCİ
1973 yılında Ordu/Mesudiye’de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. 2000 yılında “Presokratik Dönemde Yunan ve Hint
Düşüncesinde Ruh” başlıklı yüksek lisans, 2009 yılında “Gazzali ve David Hume’da Nedensellik” başlıklı doktora tezini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe
ve Din Bilimleri bölümünde tamamladı. 1999-2009 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde araştırma görevlisi
olarak çalıştı. 2005-2006 yılları arasında Ürdün Üniversitesinde, 2011-2012 yıllarında Tübitak Yurt Dışı Araştırma Programı çerçevesinde, Oxford Üniversitesi Faculty of Oriental Studiesde misafir araştırmacı olarak bulundu. Aralık 2009’da İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesindeki görevine başladı. “Gazzali ve David Hume’da Nedensellik ve
Mucize” başlıklı eseri 2010 yılında Fotografika yayınlarından çıktı. Bilimsel sempozyum
ve hakemli dergilerde çıkmış muhtelif makale ve sunumları bulunmaktadır.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. MUHARREM HAFIZ
1979 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe bölümünde “The Criticism of Democracy in Plato and Farabi” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisans yaptı. 2012 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe
ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında “Din Felsefesi Açısından Kutsal-Sanat İlişkisi” adlı
çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
[email protected]
ARŞ. GÖR. ZEYNEP MÜNTEHA KOT TAN
2004 yılında İstanbul Bilgi ve Portsmouth Üniversitelerinden Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi aldı. 2009 yılında, George Washington Üniversitesi, “Hinduizm ve
İslam” bölümünde, Seyyid Hüseyin Nasr’ın danışmanlığında “İslam Hristiyanlık İlişkileri: Tradisyonalizmin Dinlerarası Diyalog Dili” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Seta Washington DC düşünce kuruluşu ve dini ve kültürel gelenekler alanındaki
faaliyetleri ile bilinen Virginia merkezli Foundation for Traditional Studies’de bir süre
çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü. Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye
olmak üzere çeşitli kitaplar tercüme etti. İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim
Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.
92
93
MANTIK ANA BİLİM DALI
[email protected]
Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. İSMAİL LATİF HACINEBİOĞLU
İzmir İmam Hatip Lisesinin ardından İzmir DEÜ İlahiyat Fakültesini bitirdi. Daha sonra
Doktora eğitimini İngiltere University of Walesde tamamladı. SDÜ İlahiyat Fakültesinde ve Felsefe bölümünde çalışdı. Halen İÜ İlahiyat Fakültesi Mantık Ana Bilim Dalında
görev yapmaktadır. Mantık, İslam ve din felsefesi, felsefe tarihinin oluşturduğu ortak
tartışma alanının metodik ve problematik ilişkileri üzerinde durmaktadır. Bu açıdan
özellikle epistemoloji, ontoloji, metafizik çerçevesinde, karşılaştırmalı İslam ve Batı
mantık ve felsefesi tarihi, problemlerini öne çıkarmaya çalışmaktadır. Kitapları, “Does
God Exist:The Logical Foundations of the Cosmological arguments”, “İnformal Mantık Felsefesi: Budist Mantık İncelemesi”, “Argümanda Kavramsal ve Yargısal Açıdan:
Mantıksal Analiz” dir. İngiltere University of Wales, ve Malezya IIUM, misafir öğretim
üyesidir.
[email protected]
PROF. DR. İBRAHİM ÇAPAK
1971’de doğdu. 1989 tarihinde Bingöl İmam Hatip Lisesinden, 1994 tarihinde Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1997 tarihide Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine asistan olarak girdi. “Bir Din Felsefesi Problemi Olarak İsmail Hakkı
Bursevi’de Uluhiyet” isimli tezi ile Marmara Üniversitesinde yüksek lisansını , “Ebu
Hamid Gazali’nin Mantık Anlayışı” isimli tezi ile de Ankara Üniversitesinde doktorasını tamamladı (2003). 2006 yılında doçent, 2012 Profesör oldu. Stoa Mantığı ve Farabi’ye
Etkisi, Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller, Anahatlarıyla Mantık gibi eserlerinin yanı sıra bir çok ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. 2013 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı olarak
görev yapmaktadır.
94
95
DİNLER TARİHİ ANA BİLİM DALI
[email protected]
Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. ŞİNASİ GÜNDÜZ
1960’ta Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Gaziantep ve Mardin’de, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1985’te Ondokuz Mayıs
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak
atandı. 1988’de lisansüstü eğitimi için İngiltere’ye gitti. Durham Üniversitesi School of
Oriental Studiesde MA Research, Manchester Üniversitesi Department of Middle Easter
Studiesde PhD çalışmalarını sürdürdü. Kasım 1991’de Doktorasını tamamladı. 1992’de
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dinler Tarihi Yardımcı Doçenti olarak atandı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm
Başkanlığı, Senato üyeliği ve çeşitli kurul üyelikleri gibi görevler yapan Prof. Dr. Şinasi
Gündüz 2009-2013 yılları arası İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Sabiilik, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din
ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış, bazı eserleri çeşitli dillere çevrilmiştir. 20132015 yılları arasında Uluslararası Balkan Üniversitesinde görev yapmıştır.
[email protected]
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. MAHMUT SALİHOĞLU
1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Bir yıl İstanbul
İmam - Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptıktan sonra 1993 yılında Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. University of Manchesterda lisansüstü çalışmalarını tamamladı. 2001 -2013 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dinler Tarihi öğretim üyesi olarak çalıştı.
2013 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine katıldı.
[email protected]
ÖĞR. GÖR. DR. ELİF TOKAY
2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007’de “Anadolulu bir kilise babası: Nazianzuslu Gregory” başlıklı teziyle Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı. Milli Eğitim Bakanlığının yurt
dışı yüksek öğrenim bursunu kazanarak Cardiff Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına
başladı ve 2012’de “Continuity and Transformation: Theosis in the Arabic Translation of
Gregory Nazianzen’s Oration on Baptism (Oration 40)” başlıklı teziyle doktor ünvanını
aldı. İngilizce, Arapça, Fransızca, Eski ve Modern Yunanca bilen Elif Tokay, Bizans ve
Doğu Hıristiyanlığı, Hıristiyan mistik düşüncesinde mükemmelleşme ya da tanrısallaşma kavramı ile Grekçe ve Süryanice’den Arapça’ya çevrilmiş patristik eserler üzerinde
çalışmaktadır.
DOÇ. DR. HAKAN OLGUN
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 2000 yılında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı
Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2007’de İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesine
Yardımcı Doçent olarak atandı. 2010-2011 akademik yılında İngiltere, Oxford Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 2011’de doçent olan Olgun, hâlen İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır. Başlıca Yayınları: Martin Luther ve Reform Hareketi (Ankara: Fecr, 2001).
Sekülerliğin Teolojik Kurgusu: Protestanlık (İstanbul: İz, 2006). Luther ve İslam: Teolojik
Uyum Sorunu (İstanbul: Ağaç, 2008). Kalvinizm’de On Emir (Ankara: EskiYeni, 2012).
96
[email protected]
ARŞ. GÖR. BİLAL PATACI
“Pelagius ve Hıristiyan Düşüncesindeki Yeri (IV. ve V. Yüzyıl)” İsimli yüksek lisans çalışmasını İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tamamlamıştır.
97
DİN EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
[email protected] | [email protected]
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL BAĞDATLI
[email protected] | [email protected]İstanbul.edu.tr
Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. HAMİT ER
3 Mart 1967 tarihinde Ordu/Aybastı’da doğdu. İlkokulu İstanbul Şirinevler’de tamamladı. 1985’de İstanbul İmam-Hatip Lisesinden, 1989’da Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinden mezun oldu. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İstanbul Darülfünûnu
İlahiyat Fakültesi Mecmuası, Hoca ve Yazarları” adlı çalışması ile yüksek lisansını (1992),
“1699-1839 Arasında Osmanlı Devleti’nde Eğitim Müesseseleri ve Yenileşme-Modernleşme” adlı çalışması ile doktorasını (1998) tamamladı. 1992-1998 yılları arasında MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1995-96 yılında araştırma
yapmak üzere İngiltere’ye gitti ve Luton Üniversitesi Etnoloji Ana Bilim Dalında misafir
Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 1999’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İlahiyat Fakültesine Yard. Doç. Dr. olarak atanan Hamit Er, 2004 yılında “Medreseden
Mektebe Geçiş Sürecinde Darülhilafe Medreseleri” adlı çalışması ile Doçent, 2009 yılında “Ahmed Câhidî Efendi ve Nasihatnamesi” adlı çalışması ile ÇÖMÜ’de Profesör oldu.
2012’de Balkans and Islam başlıklı Edit. kitabı Cambridge Scholars Publishing tarafında
yayımlandı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim
Dalına Profesör olarak atanan Hamit Er’in kitap çalışmalarının yanında birçok ulusal ve
uluslararası yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır.
[email protected]
DOÇ. DR. AYŞE ZİŞAN FURAT
1981 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Bilim Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etti. 2004 yılında yüksek lisans çalışması ve 2009 yılında da “Yetişkinlerin
Yaygın Din Eğitiminde Televizyonun Yeri ve Fonksiyonları (İstanbul Örneği)- Sır Dizileri
ve Dini Programlar–“ isimli doktora çalışmasını tamamladı. Eğitim tarihi, çok kültürlü
toplumlarda din eğitimi konuları üzerine yoğunlaşmaktadır.
98
21.01.1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1993’te Özel Üsküdar Fazilet Erkek Lisesinden
mezun oldu. Aynı sene Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydını yaptırdı. 1998
senesinde lisans eğitimini bitirdi. 2001 yılında “Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Semere-i
Şecere Tercümesinde Tabiat Felsefesi” isimli tezi ile yüksek lisansını, 2010 yılında “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Eğitici Dramanın Kullanımı” isimli tezi ile doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.
1999-2003 yılları arasında bilgisayar sektöründe kurduğu firmasında faaliyet gösterdi.
2004-2010 yılları arasında Esenyurt Belediyesinde çeşitli görevlerde çalıştı. 2010 yılından
itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalında vazife
yapmaktadır. Yaşayarak öğrenme, eğitim teknolojileri ve materyal geliştirme alanlarında çalışmaktadır.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. MUSA KAZIM GÜLÇÜR
01.04.1962’de Adana’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Adana’da, lise eğitimini Konya’da
tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1994’te Uluslararası Doğu
Üniversitesi, 1999’da Akademik Araştırmalar ve İnternet Vakfında görev yaptı. 2010 yılında da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi oldu. Yayınlanan kitapları: Kur’ân’da Karakter Eğitimi (1994), Çocuğun Din Eğitimi (2001), Çocuk ve Ergende Karakter Eğitimi (2003), Bir Müslüman’ın Yol Haritası (Heyet–2005), İsimler Sözlüğü (2007), Kultura Povedeniya v İslame (2008), Good Character
(2009), De La Perfection De La Personnalite (2009), 1917’den Günümüze Dağıstan’da
Din Eğitim ve Öğretimi (2009), Çocuğun Din Eğitimi (2009), Çocuk ve Ergende Karakter
Eğitimi (2009), El Buen Caracter (2011), Adab, Wohlverhalten und Charakterschulung
im Islam (2011).
[email protected]
ARŞ. GÖR. NURGÜL BULUT
21 Nisan 1986 Erzincan doğumludur. İlkokulu “Ziya Gökalp İlkokulu”, ortaokul ve liseyi Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden mezun
oldu. Bahçelievler’de Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu, Kadıköy’de İnönü Ortaokulu ve
Kazım Karabekir Ortaokulunda öğretmenlik yaptı. 2013’te Marmara Üniversitesinde
“Din Eğitiminin İmkân ve Sınırlılıkları Açısından Mizâc Kavramı” adlı teziyle yüksek
lisansını tamamladı. Aynı yıl doktoraya başladığı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalında, 2014 yılı itibariyle Araştırma Görevlisi olarak vazife
yapmaktadır.
99
DİN SOSYOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. BİRSEN BANU OKUTAN
[email protected]
Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. MUSTAFA TEKİN
1968 yılında Konya’da doğdu. 1991 tarihinde Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden
mezun oldu. Sekiz sene öğretmenlik yaptı. 1995’de Din Sosyolojisi bilim dalında “Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Eserlerinde Din ve Toplum” isimli teziyle yüksek lisansını
tamamladı. 2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 2006-2007 öğretim yılı içinde İngiltere’de York Üniversitesi
Centre For Women’s Studiesde “A Comparative Study on the Freedom of Women in
the Context of Religion-The Cases of Turkey and England” (Din Bağlamında kadın Özgürlüğü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma-Türkiye ve İngiltere Örnekleri) konusunda
doktora sonrası araştırma yaptı. 2009 yılında doçent oldu. Halen İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinde Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Yayımlanmış
birçok kitapları, makaleleri; yurtiçi ve yurtdışında sunulmuş bildirileri vardır. Kadın,
Aile, modernlik, postmodernlik, etnisite, din ve göç, sekülarizm konularında yoğunlaşan çalışmalarını sürdürmektedir.
[email protected]
Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih bölümünde alan Okutan (2000-2005)
aynı yıllar içerisinde Siyaset Biliminden yan dal derecesi aldı. Yüksek lisansını yine aynı
üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde, “Türkiye’de Kadın ve Millet: Kadın Gazetesi (1947-1950) ve Kadın Sesi (1957-1960) Dergileri Bağlamında Bir İnceleme” adlı
teziyle tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi bölümünden
“Türkiye’de Popüler Kültür ve Din:Kadın Üzerine bir Araştırma (İstanbul Örneği)” adlı
doktora çalışmasıyla 2012 yılında mezun oldu. Mesleki ilgi alanları arasında toplumsal
cinsiyet, kültür, popüler kültür-din, milliyetçilik gibi konular bulunan Okutan İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalında çalışmaktadır.
[email protected]
ÖĞR. GÖR. DR. FATİH VAROL
2004 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Diyanet
İşleri Başkanlığında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu
ile yüksek lisans ve doktora yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gitti. University of Utah’da Ortadoğu üzerine siyaset bilimi yüksek lisansı; University of Illinois at
Urbana-Champaign’de sosyoloji doktorası yaptı. Küreselleşme, sosyal ve politik teori,
kimlik politikasi, ve Islami hareketler temel ilgi alanlarıdır.
DOÇ. DR. İSMAİL DEMİREZEN
Amerika Birleşik Devletleri’nde The Catholic University of Americadan (Washington
D.C.) 2001 yılında Dini Çalışmalar alanında ve 2002 yılında Sosyoloji alanında mastır
derecelerini aldı. Yine aynı üniversiteden 2007 yılında doktora derecesini Din Sosyolojisi alanında tamamladı. University of Maryland-College Parkta (ABD, Maryland) 20062009 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı ve sosyal teori alanında doktora çalışmalarında bulundu. 2012 yılında İspanya’da Universidade da Coruñada İnanç Turizmi
üzerine doktora sonrası araştırma yaptı. İngiltere’de University of Readingde, Polonya’da Jagiellonian Universityde ve İspanya’da Universidade da Coruñada kısa süreli misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. John Hopkins Universityde (ABD) ve Columbia
Universityde (ABD) bildiriler sundu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan lisans, yüksek lisans
ve doktora bursları kazandı. University of Maryland ve University of Notre Domedan
çeşitli alanlarda başarı ödülleri aldı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde
Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
SocyIndex dâhil ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınlanan makalelerinin yanında
Tüketim ve Din adlı eseri bulunmaktadır. Uzmanlık alanları; sosyal hareketler, siyaset
sosyolojisi, sosyal teori, karşılaştırmalı sosyoloji, din sosyolojisi ve hermenötiktir.
100
ARŞ. GÖR. MERVE BETÜL ÜÇER
Lisans öğrenimini 2009 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde tamamlayan Üçer, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının güz döneminde, Belçika’daki Katholieke Universiteit Leuvenda
Erasmus öğrencisi olarak bulundu. Şubat 2010-Şubat 2011 tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) bursiyeri olarak eğitimine devam etti.
Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi Ana
Bilim Dalında “Muhafazakâr Gençliğin Bir İfade Biçimi Olarak Türkçe Rap ve Türkiye’de Hip-Hop Kültürü” isimli teziyle tamamladı. 2011-2014 yılları arasında Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Şubat 2013’te TDV İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesine
kabul edildi. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Anabilim Dalında
doktora eğitimine ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim
Dalında araştırma görevliliğine devam etmektedir.
101
DİN PSİKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI
[email protected]
DOÇ. DR. MEHMET ATALAY
1969 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Trabzonlu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde
Temel İslam Bilimleri bölümünde Tefsir yüksek lisans programının ders bölümünü tamamladı. Bir müddet radyo programcılığı yaptı. Daha sonra 1999 yılında Din Psikolojisi
alanında yüksek lisansını “A Psychobiography of Malcolm X (Bir Malcolm X Psikobiyografisi)” başlıklı teziyle Denver Üniversitesinde (Colorado, ABD) tamamladı ve aynı
yıl İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine okutman olarak intisap etti. 2007 yılında
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe doktora programında “Mistik
Tecrübenin Felsefi Boyutları: Serhendi Örneği” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.
Robert Ornstein’in Sağduyu (The Right Mind), Thomas Szasz’ın Vahşi Dil (The Untamed Tongue) ve Isidor Feinstein Stone’un Sokrates’in Yargılanması (The Trial of Socrates) başlıklı kitaplarını Türkçeye kazandıran yazar halen aynı fakültenin Felsefe ve
Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Ana Bilim Dalında yardımcı doçent olarak görev
yapmaktadır. Temel ilgi ve çalışma alanları; biliş bilim, kültür eleştirisi ve mistisizmdir.
[email protected]
Ana Bilim Dalı Başkanı
YRD. DOÇ. DR. ÜMİT HOROZCU
1978 İstanbul doğumludur. 1995’te Sarıyer İmam Hatip Lisesi ve 2001’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2002’de yine İstanbul Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 2004 yüksek lisansını, 2010’da doktorasını tamamladı. Kasım 2011’de tüm yüksek eğitimini tahsil ettiği İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak atandı. Din
psikolojisinde dua, dini ve mistik tecrübe, ruh hastalıkları ve sağlığı gibi konular başlıca
çalışma alanlarındandır.
102
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. GÜLÜŞAN GÖCEN
İstanbul doğumlu olup, ilköğrenimini Bursa’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitiminden sonra, 2005’te Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında ise Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi bölümünde “Şükür, Psikolojik İyi Olma ve Dindarlık
Arasındaki İlişki Üzerine Bir Alan Araştırması” adlı tezi ile doktor ünvanı aldı. Birçok
akademik çalışmanın yanı sıra 2005-2013 yılları arasında farklı kademe ve okullarda Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. Hali hazırda görevini İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak sürdürmektedir.
[email protected]
ARŞ. GÖR. SALİHA UYSAL
1981 yılında doğdu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri
ve Edebiyatı Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’ndan, 2004 yılında İstanbul
Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim
Dalı’ndan lisans derecelerini aldı. 2007 yılında “Transpersonel Psikoloji ve Din” başlıklı
yüksek lisans tezini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi bölümünde tamamladı. 2005-2015 yılları arasında mahalli idarelere bağlı bir eğitim kurumunun yabancı diller departman sorumluluğunu yürüttü. 2011-2012 yıllarında Avrupa
İslam Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Diller ve Medeniyetler Fakültesi’nde İngilizce okutmanı olarak görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Din Psikolojisi bölümünde “Din Psikolojisi Bağlamında Ölüm Eşiği Deneyimleri (Near
Death Experiences) başlıklı doktora tez çalışmasına devam etmektedir.
103
line gelmiştir. Camii, eğitim kurumu ve vakıf
eserleri başta olmak üzere hat sanatından tezhip ve ebruya kadar pek çok Türk-İslam sanat
eseri bu ana bilim dalının konusu olmaktadır.
İslam geleneği en az bin yıllık geçmişe sahip güçlü bir edebiyat müktesebine sahiptir.
İslam kültürü içinde üretilen pek çok manzum ve mensur eser Türk-İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı içinde ele alınmaktadır.
İSLÂM TARİHİ VE
SANATLARI BÖLÜMÜ
Fakültemizin İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde öncelikle İslam Tarihi Ana Bilim dalı
bünyesinde İslam dininin doğuşundan günümüze kadar tarihi süreci konu edilmektedir.
İslam’ın tarihi sürecinde İslam öncesi Arap
toplumu, Hz. Muhammed ve İslam’ın doğuşu, halifeler dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Tarih boyunca ortaya
çıkan Müslüman devletler farklı kıtalarda
egemen olduğundan İslam toplumları coğrafi
dağılımına göre de tasnif edilmektedir. Geniş
bir coğrafyaya dağılmış olan Müslüman devletler sahip oldukları inanç ve kültürel değerleri de beraberinde götürerek kurumsallaşmışlardır. Bu nedenle Müslümanlara özgü İslam
kurumları ve bilim/kültür geleneği de İslam
Tarihi bölümü içinde değerlendirilmektedir.
Özellikle Camii içi musiki geleneği İslam kültürü içinde köklü bir yere sahiptir. Müslüman
kültürünün özgün musiki aletleri ile icra edilen sanat eserleri, beste ve güfteleriyle Türk
Din Musikisi Ana Bilim Dalının konusudur.
Bu içeriğiyle İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
öğrencilere İslam’ın tarihi süreç içinde oluşan
kurumsal yapısının yanı sıra günümüze kadar
ulaşmış olan kültür, sanat ve bilim geleneğini
sunmaktadır. Özellikle, İslam sanatları ve edebiyat alanında yetenekli öğrencilere İslam tarihi
bilgilerinin yanı sıra musiki ve sanat boyutuyla
tarihi gelenekleri öğrenme fırsatı verilmekte,
bu değerleri koruma bilinci aşılanmaktadır.
İslam kurumları ile kültürel değerleri konusu
bölümün Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı’na kaynaklık etmektedir. İslam inancının
aşıladığı bedii heyecana dayalı olarak pek çok
sanat eseri insanlık tarihinin ortak değeri ha-
104
105
İSLÂM TARİHİ ANA BİLİM DALI
[email protected]
DOÇ. DR. İLYAS TOPSAKAL
[email protected]
Bölüm Başkanı | Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. ADNAN DEMİRCAN
1964 yılında Mardin’in Ömerli ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Ömerli’de, Liseyi Mardin Tarım Meslek Lisesinde okudu. 1987’de Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden
mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslâm Tarihi ve
Uygarlığı Bilim Dalında yüksek lisansa başladı. 1989 yılında yüksek lisansı, 1994 yılında aynı enstitüde doktorayı tamamladı. Ocak 1992′de Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine İslâm Tarihi Araştırma Görevlisi, 1994 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı;
Ekim 1996’da Doçent, Şubat 2003’te Profesör oldu. Bir süre Harran Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.
1994 yılından 2011 yılının ortalarına kadar İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı
görevini yürüttü. Aralık 2012’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atandı. Çalışmalarını İslâm Tarihinin ilk dönem siyasî tarihi, özellikle de muhalif gruplar üzerine
yoğunlaştıran Demircan’ın yayımlanmış birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.
[email protected]
PROF. DR. MEHMET MAHFUZ SÖYLEMEZ
1963 yılında Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğdu. İlk okulu Solhan ve Elazığ’da okudu.
Ortaokul ve liseyi Muş imam Hatip Lisesinde tamamladı. Fakülteyi Ankara ilahiyat
Fakültesinde okudu. Akademik hayata 1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde başladı. Aynı yıl içerisinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçti. Yüksek lisans ve doktorasını burada tamamladı. Doktora sonrası Gazi Üniversitesi
Çorum İlahiyat Fakültesine geçti. 2009’dan itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalışmaktadır. Söylemez’in yurt içi ve yurt dışında birçok makalesi ve kitabı yayınlandı. Çok iyi derecede Arapça ve Farsça, iyi derecede İngilizce, orta derecede Pehlevice bilen Söylemez evli ve üç çocuk babasıdır. Aynı zamanda İslami İlimler Dergisi’nin
editörü olan Söylemez’in Kitaplarından bazıları: Bedevilikten Hadariliğer Kûfe (Ankara
2001), İdeolojik Tarih Okumaları (İrfan Aycan ile birlikte, Ankara 2001), Apokrif Tarih
Yazıcılığı, (İrfan Aycan ile birlikte, Ankara 2003), Bilimin Yitik Şehri Cündişapur (Ankara 2004), İslam Şehirleri (İstanbul 2011), Güç ve İktidar: Kufe’de İktidar Mücadelesi
(İstanbul 2011), Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (Çorum 2008). Yanısıra bir çok da
editöriyal çalışması ve çevirileri de yayımlanmıştır.
106
1970 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun İmam Hatip Lisesinde
lisansını ise Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1997-2000 yılları arasında yüksek lisans tezi ile ilgili bilgi ve becerisini arttırmak ve Türk lehçeleri ile Rus
Dilini öğrenmek amacıyla Rusya ve Kazakistan’da Türk Dünyası Araştırmaları burslusu
olarak bulundu. 2000 yılında ‘‘ X-XII. Asırlarda İdil Bulgarları ve İslamiyet ’’ adlı tezle
yüksek lisans çalışmasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladıktan sonra, aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 2007 yılında ‘‘ Rus Misyoner Kaynaklarına Göre İdil Ural Bölgesi’nde Ortodoks Misyoner Faaliyetleri ve Türkler’’
adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2008–2010 yıllarında İngiltere Reading Üniversitesi Tarih Bölümünde Post doktorasını tamamladı. 2012 yılında Genel Türk Tarihi alanında doçentlik unvanını aldı. Rusya ve Sibirya tarihi çalışmalarını yürütmektedir.
[email protected]
DOÇ. DR. NURETTİN GEMİCİ
1967 yılında Bolvadin’de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı İslam Tarihi ve Medeniyetleri
Kürsüsünde yüksek lisans eğitimine başladı. Eşzamanlı İstanbul Üniversitesinde devam
ettiği “Sosyal Yapı Sosyal Değişme” bölümündeki eğitimini 1993 yılında tamamladı.
Aynı yıl içinde açılan Yurtdışı Lisansüstü (YLS) sınavını kazanarak Harran Üniversitesinde İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde araştırma görevlisi ve yurtdışında doktora
yapma hakkını kazandı. 1999 yılında Almanya’nın Bamberg şehrinde meşhur Şarkiyatçı
Prof. Dr. Klaus Kreiser, Rotraud Wielandt ve Bert Fragner’in yanında doktora eğitimini
tamamladı. Doktora sonrası 2007 yılına kadar Almanya DİTİB’de Eğitmen olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 2009 yılında
Yardımcı Doçent olarak atandı. 2011 yılında Doçentlik imtihanını verdikten sonra 2012
yılında doçentlik kadrosuna ataması yapıldı. Evliya Çelebi Seyahatnamesinin doğru anlaşılması bağlamında değişik makaleler kaleme almakta olup Hac bölümünün doğru
ve anlaşılır metni üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Eserleri: Evliya Çelebi in Medina,
Tectum Verlag, 1999, Evliya Çelebi in Medina, Brill, 2012 (ing.) , Evliya Çelebi’nin Gözlemlerine Göre XVII. yüzyılda Kadınlar, Bayrak, 2011, Ben Neyim, Akis, 2010. Ahilik ve
Meslek Eğitimi, Akis, 2010.
107
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. YAVUZ YILDIRIM
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1988’de mezun oldu. 1999’da Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Ana Bilim Dalında “İbn Haldun’un
Bedavet Teorisi” teziyle doktorasını tamamladı. İbn Haldun’un tarih metodolojisi, Türk
ve İslâm tarih yazıcılığı, İslâm öncesi Arap Yarımadası konularında çalışmaları bulunmaktadır.
[email protected]
ARŞ. GÖR. HİLAL MENKÜÇ
1985’te İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Kağıthane İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.
2004 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 2008
yılında Marmara Üniversitesinde tamamladı. Aynı yıl Kuveyt Hükümetinin bursuyla
Kuveyt Üniversitesinde 1 sene Arapça eğitimi aldı. 2011’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne sunduğu “Mısır’da Antik Mirasa Dönüş: Firavunizm Tezi” başlıklı tez ile İslam Tarihi alanında yüksek lisans derecesi aldı. 2011-2013 yılları arasında
TRT Arapça kanalında yardımcı yönetmen olarak çalıştı. Eylül 2013’te atandığı İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. İngilizce ve
Arapça bilmektedir.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. SELİM ARGUN
Hafızlığı akabinde Bolu’da başladığı İmam-Hatip Lisesini İstanbul’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir yıl okuduktan sonra kaydını dondurarak Medine-i Münevvere İslam Üniversitesine gitti ve bu üniversitenin Davet ve Usul İlimleri
Fakültesinden mezun oldu. Master’ını Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg
şehrindeki University of Johannesburgda tamamladı ve iki yıl boyunca üniversitenin
İslam Araştırmaları ve Sâmi Dilleri Bölümünde dersler verdi. Doktorasını Kanada’nın
Montréal kentindeki McGill Üniversitesinde tamamladı. Doktora süresince İslami İlimler Enstitüsünde ders verdi. Osmanlı Tarihi, İslam Medeniyeti Müesseseleri Tarihi ve
Afrikâ-i Osmanî ilgi ve çalışma alanlarıdır. İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Selim
Argun evli ve bir çocuk babasıdır.
[email protected]
ARŞ. GÖR. DR. HÜSEYİN SARIKAYA
Malatya doğumludur. 2005 senesinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden; 2006
senesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden (Çift Anadal) mezun oldu. 2008
yılında Marmara Üniversitesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalında “Temettuat Defterlerine
Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Sivas Kazası’nın Sosyo-Ekonomik ve Demografik Durumu (18 Mahalle Örneği)” adlı tez çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. Aynı sene
doktora programına kaydoldu. 2010 senesinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı kadrosunda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti alanında çalışmalarını sürdürmektedir. 2013 senesinde
doktorasını tamamlamıştır.
108
109
TÜRK İSLÂM SANATLARI TARİHİ
ANA BİLİM DALI
[email protected]
Ana Bilim Dalı Başkanı
YRD. DOÇ. DR. HİLAL KAZAN
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatından mezun oldu. Hüsnühat sanatına merak etti. Müşerref Çelebi ve Hattat Hasan Çelebi’den sülüs-nesih meşk
etti ve 2000 yılında IRCICA’da Hasan Çelebi’den icazetini aldı. Marmara Üniversitesi,
SBE Türk-İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.
“Dünden Bugüne Hanım Hattatlar”, “XVI. Asırda Sarayın Sanatı Himayesi” ve “Noktalar ve Çizgiler Arasında Hasan Çelebi” kitaplarını telif etti. Üsküdar 56. Numaralı Şeriyye Sicil Defteri’ni yayına hazırladı. ABD, Kanada, G. Afrika, İngiltere Ukrayna gibi birçok ülkede İslam Hüsnühat Sanatını tanıttı, dersler verdi, kongrelere ve sergilere katıldı.
Ayrıca yayımlanmış makaleleri de mevcuttur.
110
111
TÜRK İSLÂM EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
[email protected]
Ana Bilim Dalı Başkanı
DOÇ. DR. ALİ ÖZTÜRK
1968 yılında Kastamonu Çatalzeytin’de doğdu. Orta öğrenimini Karabük İmam Hatip
Lisesinde (1986), yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünden yüksek lisans (1996) ve doktora
(2003) dereceleri aldı. 1991-1995 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda
öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak girdi. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat
Fakültesi Öğretim Görevliliği kadrosuna naklen atandı. 2010 yılından itibaren İstanbul
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ali Öztürk evli ve iki çocuk babasıdır.
fuzuliba[email protected]
YRD. DOÇ. DR .BÜNYAMİN AYÇİÇEĞİ
08.03.1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1993 senesinde Kadıköy İmam-Hatip Lisesinden, 1998’de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2001 senesinde Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalından “Sarı Abdullah Efendi’nin Hayatı, Eserli
ve Gülşen-i Râz Adlı Mesnevî’sinin Transkripsiyonlu Metni” adlı teziyle yüksek lisansını; 2014 senesinde de aynı Bilim Dalından “Behiştî Ahmed Sinan’ın (ö. 1511-12?) İskender-nâme’si (İnceleme-Metin)” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1998-2011 yılları
arasında MEB’e bağlı olarak çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak
görev yaptı. 2011-2013 yılları arasında T.C. Kuveyt Büyükelçiliğinde Yabancılara Türkçe okutmanı olarak çalıştı. 29.09.2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Türk-İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Evli ve
bir kız çocuğu babasıdır
112
YRD. DOÇ. DR. REYHAN ÇORAK
1971 Afyon doğumludur. Afyon Lisesi mezunu. 1994 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde Eski Türk Edebiyatı alanında “Sevgilide Göz, Kaş ve Kirpik Üzerine Benzetmeler” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde, 15.yüzyıl şairlerinden “Münîrî’nin Manzum Siyer-i Nebî’si (cilt: 2-3)” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2015 yılında İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda göreve başladı.
[email protected]
ARŞ. GÖR. MUSTAFA ÖZAĞAÇ
1981 Kütahya doğumludur. Kütahya Lisesini ve ardından Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını ise, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Türk-İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalında tamamladı. Tez çalışması, Seher
Abdal’ın Saadetnâme isimli mesnevisi üzerine idi. 2009’da İstanbul-Fatih’e, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki memuriyeti vesilesiyle geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde devam etmekte olduğu doktora eğitimini yarıda bırakarak, İstanbul
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde, Eski Türk Edebiyatı üzerine doktoraya başladı. Halen İslamî-Türk Edebiyatı çerçevesinde tez çalışmasını sürdürmektedir.
113
TÜRK DİN MUSİKÎSİ ANA BİLİM DALI
[email protected]
Ana Bilim Dalı Başkanı
DOÇ. DR. FAZLI ARSLAN
1974’te Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde doğdu. 1995’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1998’de yüksek lisansını, 2003’te Safiyyüddin Abdülmümin
el-Urmevi ve er-Risaletü’ş-Şerefiyyesi isimli tezi ile doktorasını tamamladı. 1995-2009
yılları arasında MEB bünyesinde çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 2002-2006 yılları
arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında çalıştı. 2009’da Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yardımcı doçent, 2011 yılında ise Doçent oldu. 2011-2013 yılları
arasında E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm başkanlığı yaptı. Haziran 2014’ten
itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak atandı. Çalışmalarını eski müzik metinleri, son dönem Osmanlı ve
erken Cumhuriyet dönemi kültür-müzik politikaları üstüne odaklamıştır. Akademik çalışmaları yanında yurt içinde ve yurt dışında konserler vererek sanatsal etkinliklerde de
bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TAHİR ÖZTÜRK
1974’te İstanbul’da doğdu. Lisans öğrenimini İTÜ TMDK’da “Kur’an’da Güzellik Kavramı ve Bunun Musikiye Etkisi”, yüksek lisansını İTÜ SBE Müzikoloji Programı’nda
“Türk Din Musikisinde Ezan” çalışmasıyla tamamladı. Doktorasını MÜ SBE Din Sosyolojisi Programı’nda “11 Eylül 2001 Sonrası Türkiye’de Din Merkezli Batı Stratejileri” adlı
çalışmayla 2010’da tamamladı. 2011’de Anadolu Üniversitesi İlahiyat Programını bitirdi.
İlgi ve çalışma alanları Müzik Sosyolojisi, Sanat Yönetimi ve Din Sosyolojisidir. Türkiye’nin Tenoru” adlı müzik projesiyle özel müzik çalışmalarını sürdürmektedir.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. ERHAN ÖZDEN
1979 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Bilimleri Bölümünün açmış olduğu yetenek sınavını birincilikle kazanarak 2001 yılında
mezun oldu. 2000-2006 yılları arasında TRT Erzurum bölge radyosunda Ney sanatçısı
olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak hazırladığı “Osmanlı Maârif’inde Mûsikî” adlı tezle doktora eğitimini tamamladı.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. UBEYDULLAH SEZİKLİ
İlk, orta, lise öğrenimlerini Bursa’da tamamladı. 1992 yılında girdiği Bursa Büyük Şehir
Belediye Konservatuarı’nın dört yıllık ses eğitimini Erdinç Çelikkol gözetiminde 1996
yılında tamamladı. Tekke Mûsikîsi tavrını ise Hafız Recep Camcı’dan öğrendi. 1990 yılında başladığı ney eğitimini 2000 yılında Neyzen Ömer Erdoğdular ile sürdürdü. 1996
yılında Bursa Merkezde Din Görevlisi olarak göreve başladı. 1998’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesine
Türk Din Mûsikîsi Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını, 2007 yılında ise doktorasını tamamladı.
114
[email protected]
ARŞ. GÖR. TALHA GÜNAYDIN
1985 yılında İzmir’de doğdu. Lisans öğrenimini Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsikîsi
Konservatuarı Temel Bilimler bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans öğrenimini Dokuz
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
Türk Din Mûsikîsi programında tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Türk Din Mûsikîsi programında doktora öğrenimine devam etmektedir.
115
İLKÖĞRETİM
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
BÖLÜMÜ
116
Bölüm, Üniversitemiz bünyesinde 2006-2007 Öğretim Yılında Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü olarak kurulmuş ve bölüm başkanlığına Doç. Dr. İrfan BAŞKURT atanmıştır. İlk iki yıl 55’er diğer yıllarda ise 75’er öğrenci alınmış
ve günümüzdeki toplam öğrenci sayısı 214 ’ye (sayı kontrol edilecek) ulaşmıştır. Bölüm 2010
yılında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü adını almıştır. Bünyesinde
Yüksek Lisans Programı da bulunan Bölüm, 2012-2013 Öğretim Yılında YÖK’ün aldığı bir kararla İlahiyat Fakültesine aktarılmıştır. 2014 yılı itibarıyla 5. mezunlarını veren bölümde kadrolu
1 doçent, 4 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümden mezun olanlar
ilkokul, ortaokul ve liselere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atanmaktadırlar. 2014
yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nda bölümün ismi yer almadığı için
2014-2015 yılında ÖSYS ile öğrenci alınmamıştır. Bölüm başkanlığını halen Doç. Dr. H. Hüsnü
KOYUNOĞLU yürütmektedir.
117
[email protected] | [email protected]
Bölüm Başkanı | Ana Bilim Dalı Başkanı
DOÇ. DR. HÜSNÜ KOYUNOĞLU
Aslen Erzincan’ın Kemaliye kazasından olup 1957 yılında Malatya’da doğdu. Atatürk
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünde lisans, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı.
İslam Tarihi alanında doçent ünvanı aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlık
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, İstanbul
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde (HAYEF) görev yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
Çalışma konularından bazıları: Vakıflar, Para Vakıfları, Şer’iye Sicilleri, El Yazması Eserler, Osmanlı Döneminde Mısır’da ve Suriye’de Yayımlanan Arapça Süreli Yayınlar, Katip
Çelebi’nin Cihannümâ’sı, Sosyal Politika, Eğin Kazası, Kadılık.
Bildiği yabancı diller: Arapça, İngilizce.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. ZARİFE ŞEYMA ARSLAN
Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde lisans (1997), Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı (1999). “Fıtrat
Kavramı Çerçevesinde Eğitimde İnsanın Neliği Sorusu” başlıklı teziyle aynı enstitüde
doktora çalışmasını 2006’da tamamladı. 2003-2009 yılları arasında Değerler Eğitimi Merkezinde araştırmacı ve yönetici olarak çalıştı. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi DKAB Eğitimi Bölümünde öğretim üyeliği
görevinin ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim DKAB Eğitimi
Bölümünde görevine devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik toplantı organizasyonu ve kitap yayını çalışmaları bulunmakta, Değerler Eğitimi Dergisi
editör yardımcılığını yürütmektedir. İlgi alanları: Din eğitimi politikaları, eğitim felsefesi.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA CAN
MÜ İlahiyat Fakültesi Mezunudur (1984). Yüksek lisans (Kelam ve İslam Hukuku) ve
doktorasını (Kelam ve İslam Felsefesi) aynı üniversitede tamamladı. Yurt içi ve yurt dışında 15 sene öğretmenlik yaptı. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde altı sene çalıştı. Başbakanlık DPT’de uzman olarak üç sene görev yaptı. Öğretim üyeliğine Erciyes Üniversitesinde başladı. Oradan önce İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesine,
oradan da İlahiyat Fakültesine intisap etti. Asıl alanı olan Kelam yanında genel pedagoji alanında da çalışmaları mevcuttur. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda seminere ve
sempozyuma katılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet içi eğitim programlarında
seminerler vermektedir. İsviçre’deki öğretmenliği esnasında (1999-2004) Nöşatel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bir sömestr boyunca (2003 Bahar) misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olup iyi derecede Arapça (KPDS; 85), Fransızca
(KPDS; 85) ve İngilizce (KPDS; 80) bilmektedir.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. HİKMET ATAN
1966 yılında Samsun’da doğdu. İlk-orta ve liseyi burada okudu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı fakültenin Hadis bölümünde 1990-1993
yılları arasında master, 1993-1999 yılları arasında da doktora yaptı. Muhtelif zamanlarda Suriye ve Ürdün’de hadis ilmine dair araştırmalarda bulundu. 1999-2009 tarihleri
arasında on yıl Kazakistan’da İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve
dekanlığı yaptı. 2012 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam
etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
[email protected]
YRD. DOÇ. DR. AYŞE HÜMEYRA ASLANTÜRK
1959’de Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1977’de
Gaziantep İmam-Hatip Okulunu, 1982’de Selçuk Üniversitesi Yüksek İslâm Enstitüsünü, 1989’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisansını, 1995’te de doktorasını tamamlayarak Tefsir Doktoru ünvanını aldı.
1998’de Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine Yrd. Doç. olarak atandı.
2009’da İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi Eğitimi Bölümüne atandı. 2012’de İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine naklen atandı. Halen buradaki görevini sürdürmektedir.
118
119
[email protected]
ARŞ. GÖR. DR. FATİH YAMAN
1982 İzmit doğumludur. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisans eğitimlerinin ardından İstanbul Üniversitesinde Din Sosyolojisi alanında yüksek
lisans yaptı. Aynı alanda doktora eğitimini sürdürmekle birlikte araştırmaları kapsamında ABD’de - Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü, Almanya’da Tübingen Üniversitesi Teoloji Fakültesi ve Giessen Üniversitesi Tarih ve Kültürel Çalışmalar Fakültesinde
Misafir Araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde görev yapmaktadır.
[email protected]
ARŞ. GÖR. EYÜP ENSAR ÖZTÜRK
1986 Giresun doğumludur. İlkokulu Ünye/Ordu’da, Ortaokul ve Liseyi Giresun Anadolu İmam Hatip Lisesinde okudu. 2008’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl
Keşap/Giresun’a Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atandı. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne araştırma görevlisi oldu. Bir
dönem Hollanda Radboud Üniversitesinde Erasmus öğrencisi olarak bulundu. Yüksek
lisansını 2013 yılında tamamladı. Halen Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında Doktora öğrenimine devam etmektedir.
[email protected]
ARŞ. GÖR. SULTAN GÜLŞEN
Ankara’da doğdu. İlkokulu Almanya’da, ortaokul ve liseyi İstanbul’da tamamladı. 2003
yılında Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne kayıt yaptırdı ve buradan 2008 yılında mezun oldu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalında lisansüstü eğitimine başladı. Mart 2012’de İstanbul Üniversitesi Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Halen
aynı bölümde görevini sürdürmektedir.
120
121
ÖĞRETİM ÜYESİ YERLEŞTİRME PROGRAMI
(ÖYP) KAPSAMINDA FAKÜLTEMİZDE VAZİFE
YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
122
1. Arş. Gör. Emine GÖREN BAYAM
2.
Arş. Gör. Muhiddin USTA
3.
Arş. Gör. Abdullah DEMİR
4.
Arş. Gör. Mahmut AYYILDIZ
5.
Arş. Gör. Mehmet Sıddık TEKİN
6.
Arş. Gör. Ahmet ACARLIOĞLU
7.
Arş. Gör. Bekir ALTUN
8.
Arş. Gör. Sabri BERBER
9.
Arş. Gör. Halil ORTAKÇI
10.
Arş. Gör. Vahdettin YAĞMUR
11.
Arş. Gör. Mehmet YAŞAR
12.
Arş. Gör. Tuba YILDIZ
13.
Arş. Gör. Ahmet AYDIN
14.
Arş. Gör. Veysel GENGİL
15.
Arş. Gör. Muharrem MİDİLLİ
16.
Arş. Gör. Merve İLERİ
17.
Arş. Gör. Ahmet EŞER
18.
Arş. Gör. Ramazan TARİK
19.
Arş. Gör. Ezrail KARAKURT
20.
Arş. Gör. Gülşen BUDAK
21.
Arş. Gör. Nesibe KABLANDER
22.
Arş. Gör. Süleyman GÜMÜŞ
23.
Arş. Gör. Ömer ARAS
24.
Arş. Gör. Ahmet AYDIN
25.
Arş. Gör. Sultan TURAN
26.
Arş. Gör. Zeynep Cevahir ALTINTAŞ
27.
Arş. Gör. Yusuf SELLER
28.
Arş. Gör. Hatice ASLAN
29.
Arş. Gör. Hasan KORKMAZ
30. Arş. Gör. Yasin DURSUN
31.
Arş. Gör. Eren KÖKSAL
32.
Arş. Gör. Tuğba YAVUZ
33.
Arş. Gör. Mustafa İSMAİL
34.
Arş. Gör. Muhammed Yasir İNCE
35. Arş. Gör. Sümeyye ŞAHİN ÖĞRETİCİ
36.
Arş. Gör. Mesut YILDIZ
37. Arş. Gör. Zeynep SAĞIR
38. Arş. Gör. Muhammet EZBER
39. Arş. Gör. Mustafa TATLI
40. Arş. Gör. Mücahit PİŞKİN
123
Emekli Hocalarımız
Prof. Dr.
Süleyman ATEŞ
(1999)
Prof. Dr.
Yaşar Nuri ÖZTÜRK
(2002)
Prof. Dr.
Zekeriya BEYAZ
(2005)
Prof. Dr.
Emrullah YÜKSEL
(2008)
Prof. Dr.
Fahri KAYADİBİ
(2014)
İZ BIRAKANLAR
Vefat Eden Hocalarımız
Prof. Dr.
Salim ÖĞÜT
(1956 - 2012)
124
Prof. Dr.
Mevlüt GÜNGÖR
(1950 - 2013)
Prof. Dr.
Muhammed ARUÇİ
(1956 - 2013)
Prof. Dr.
Sıtkı GÜLLE
(1953 - 2015)
125
Erdal KÖSE
Fakülte Sekreteri
Leyla GELGEÇ
Hatice DEMİR
Sultan AKIN
Santral
Bölümler ve
Lisansüstü Programlar
Bölümler ve
Lisansüstü Programlar
Tansu İNCELİ
Adem YILMAZ
Yılmaz AKBABA
Mustafa ŞAHİN
İsmail GÜMRÜK
Emine BAŞKAN
Gamze GURUR
İbrahim GÜNEŞ
Mustafa ÖNCEL
Selman SÜNMÜŞ
Gülsüm AL
Ali AKDAĞ
Ali GÜMÜŞ
Nedim SAĞLAM
Personel Şefi
Personel İşleri
Ceyhun AKTAŞIN
Maaş İşleri
İDARİ PERSONEL
Öğrenci İşleri Şefi
Ayniyat
Öğrenci İşleri
İlitam
Bünyamin ESEN
Çay Ocağı
126
Öğrenci İşleri
Dekan Sekereteri
Dursun DOĞAN
Çay Ocağı
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri
Abdülkadir
AKGÖZ
Teknisyen
Öğrenci İşleri
Kütüphane
Arzu ÜLKER
Kütüphane
Genel Evrak
Tahakkuk
Firdevs ERTEN
Çay Ocağı
127
128
129
130
131
132
133
135
Kapak ve iç tasarım: M. İsmail BAĞDATLI
İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi Kavalalı Sokak
No:1 A Blok 34080 Fatih/İstanbul.
Tel: (212) 532 00 20 Faks: (212) 532 02 07
www.ilahiyat.istanbul.edu.tr
2015
136

Benzer belgeler

dem seminer ve atölye çalışmaları 2015 bahar

dem seminer ve atölye çalışmaları 2015 bahar yılında ise İstanbul Üniversitesi çatısı altında İlahiyat Fakültesi yeniden kuruldu. 1996 yılından beri öğrenci alan ve eğitim–öğretime devam eden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, lisa...

Detaylı

sempozyum programı - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

sempozyum programı - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin dekanlığını yapmıştır. Ayrıca İzmirli İsmail Hakkı Bey (ö.1946), Mehmet Ali Aynî (ö.1945), Yusuf Ziya Yörükan (ö.1954) gibi dönemin önemli ilim adamları İlahiyat Fakültesi’nd...

Detaylı