vergi hukukunun notları

Transkript

vergi hukukunun notları
MALATYA SMMMO
TESMER
Hazırlayan Ramazan YAKICI (SMMM)
VERGĐ HUKUK
TAMAMLAMA KURSLARI
SORU VE CEVAPLARI
VERGĐ HUKUKUNUN BAĞLAYICI(ASLĐ) KAYNAKLARINI NELERDĐR
Anayasa (Anys.Md.73)
Kanun (Anys.Md.73/3)
Uluslar Arası Anlaşmalar (Anys.Md.90)
K.H.K
(Anys.Md.91)
B.K.K
(Anys. Md.73)
Tüzükler
Yönetmelikler
Đçthd. Birlştrm. Kararları
VERGĐ HUKUKUNUN TALĐ KAYNAKLARI
Genel Tebliğler
Sirküler
Müktezalar
Yargı Kararları
Doktrin
VERGĐ HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI
Hukukta Kıyas, bir Olay Hakkında Yasada Yer Alan Kuralın, Nitelikleri Ona Benzeyen Fakat
Yasada Düzenlenmemiş Diğer Bir Olaya Uygulanmasıdır. Vergi Hukukunda Bu Uygulama, “Vergide
Yasallık Đlkesi” Gereği Uygulanamamaktadır. Kıyas Yasaktır.
VERGĐ HUKUKU NEDĐR.
Vergi Hukuku, Devletin Kamu Gücüne Dayanarak Elde Ettiği Tüm Kamu Gelirlerini Đçerir.(Vergi,
resim, harç, şerefiye Gibi). Bu Bağlamda Vergi Hukuku, vergi Ödevinin Niteliğine, vergi Borcunun
Doğmasına Ve Ortadan Kalkmasına ilişkin Maddi Ve Şekli Hukuk Kuralları Bütünüdür.
VERGĐ HUKUKNDA GENELLĐK ĐLKESĐ
Vergide Genellik Đlkesi, Yasaların Genel Nitelikte Olması, toplumun Her Kesimi Đçin Hüküm Đfade
Etmesi. Hiçbir Ayrım Gözetmemesi, herkesin Mali Gücüne Göre Vergilendirilmesidir.
VERGĐ HUKUKUNUN YASAMA ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLARI
Anayasa
Uluslar Arası Anlaşmalar
Kanunlar
1
MADDĐ VERGĐ HUKUKU-ŞEKLĐ VERGĐ HUKUKU VE ARASINDAKĐ FARKLAR
Maddi Vergi Hukuku; vergisel Yükümlülük Đçeren, verginin Konusu,
Mükellefi, v.D.Olayı, istisna
Ve Muafiyeti, matrahı, tarh Yöntemi Ve Vadesi Gibi Hükümler Đçeren Vergi Kanunlarını Đçeler.
Şekli Vergi Hukuku; Maddi Vergi Kanunlarında Düzenlenen Vergilerin Tarh, Tahakkuk Ve
Tahsiline Yönelik Usule Đlişkin Hükümlerle Đhtilaf Ve Đhtilafların Çözümüne Yönelik Usulleri Đçerir.
Maddi Vergi Kanunları Vergi Đhdas Eder,
Şekli Vergi Kanunları Đse Buna Yönelik Tarh, tahakkuk Ve Tahsiline Yönelik Usulleri Ve Maddi
Müeyyidelerini Belirler,
VERGĐ HUKUKUNDA EŞĐTLĐK ĐLKESĐ.
Vergilendirmenin Genel Olması Eşitlik Đlkesinin De Ön Koşuludur. Ancak Vergide Eşitlik Đlkesi,
Yatay Adalet – Dikey Adalet Ayrımı Đçinde Đncelenir.
Yatay Adalet, vergilendirme Yönünden Benzer Durumda (Gelir, gider, Servet, aile Durumu
V.B)bulunan Kişilerin Eşit Đşleme Tabi Tutulmasını,
Dikey Adalet Đse Benzer Durumda Olmayan, Farklı Koşullardaki Kişilere, Farklılıkları Ölçüsünde,
Değişik Đşlem Yapılmasını Đçerir.
VERGĐLENDĐRMEDE BELĐRLĐLĐK ĐLKESĐ.
Belirlilik Đlkesi; Vergilerin Miktarlarının, tarh Ve Tahsil Zamanlarının Ve Biçimlerinin Hem Đdare,
Hem de Mükellefler Yönünden Belli Ve Kesin Olmasıdır. Böylece Hem Keyfilik Önlenmiş Hem De
Đstikrar Sağlanmış Olur.
VERGĐ YASALARININ GERĐYE YÜRÜMEZLĐĞĐ.
Hukuki Güvenlik Ve Belirlilik Đlkesi, Vergi Yasalarının Geçmişe Yürütülmesini Engeller. Mükellefler
Gelecek Planlarını Mevcut Yasalara Göre Yaparlar. Ancak Mevzuatımızda Vergi Yasalarının Geriye
Yürümezliği Đle Đlgili Herhangi Bir Hüküm Bulunmamakta.
Vergi Hukukunda, Yasaların Geriye Yürümezliği Đlkesi Đle Đlgili Olarak,
Gerçek Geriye Yürütme
Gerçek Olmayan Geriye Yürütme, Şeklinde Bir Ayrım Yapılmakta.
Gerçek Geriye Yürütme, yeni Vergi Yasasının, Eski Vergi Yasası Döneminde Sonuçlanmış Bir Olaya
Uygulanması,
Gerçek Olmayan Geriye Yürütme Đse, yeni Yasanın, Eski Yasa Döneminde Başlayan Ve Henüz
Sonuçlanmayan Bir Olaya Uygulanmasıdır.
VERGĐNĐN TARHI NEDĐR.
Verginin Tarhı, Vergi Alacağının Kanunlarda Gösterilen Matrah Ve Nispetler Üzerinden Vergi
Dairesi Tarafından Hesaplanarak Miktar Đtibariyle Tespit Eden Đdari Bir Đşlemdir.
TARH ĐŞLEMĐNĐN ÇEŞĐTLERĐ NELERDĐR.
Beyana Dayanan Tarh,
Đkmalen Vergi Tarhı,
Re’sen Vergi Tarhı,
Đdarece Vergi Tarhı.
2
ĐKMALEN VERGĐ TARHI
Bir Vergi Tarh Edildikten Sonra Bu Vergiye Müteallik Olarak Meydana Çıkan Ve Defter, kayıt Ve
Belgelere Veya Kanuni Ölçülere Dayanarak Miktarı Tespit Edilen Matrah Veya Matrah Farkı
Üzerinden Vergi Tarh Edilmesidir. Bu Đşlem Đçin;
Daha Önce Bir Vergi Tarh Edilmiş Olmalı,
Sonradan Tespit Edilen Matrah Veya Matrah Farkı, Defter, Kayıt Ve Belgeler Gibi Maddi Delillere
Yada Kanuni Ölçülere Göre Tespit Edilmeli.
RE’SEN VERGĐ TARHI
Vergi Matrahının Tamamen Veya Kısmen, Defter, Kayıt Ve Belgelere Veya Kanuni Ölçülere
Dayanılarak Tespitine Đmkân Bulunmayan Hallerde, Matrahın Takdir Komisyonu Tarafından Veya
Vergi Đnceleme Raporlarında Belirtilen Matrah Üzerinden Vergi Tarh Edilmesidir.
TEBLĐĞ
Yükümlünün
Adına Salınan Vergiden Haberdar Olması Đçin Tarh Đşleminin Kendisine
Bildirilmesine Tebliğ Denilir. Đdari Ve Yargısal Sürelerin Başlamasında Belirleyici Unsur Tebliğ
Tarihidir.
Tebliğ, mükellefe, yasal Temsilciye, umumi Vekile, ceza Muhatabına, Tüzel Kişilerde Kanuni
Temsilciye, Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlarda Đdareci Veya Temsilcilere, Kamu Đdare Ve
Müesseselerinde En Büyük Amirlere, Bunların Yardımcılarına Yada Yetkili Kılınan Memurlara
Yapılır.
Muhatap
Bulunamadığı Takdirde Tebligat Đkametgâh Adresinde Bulunanlardan Birine Yada
Đşyerinde Memur Ve Müstahdemlerden Birine Yapılır. Bu Kişinin Görünüşte 18 Yaşından Küçük Ve
Açıkça Ehliyetsiz Bulunmaması Gerekir.
Genel Kural Posta Yoluyla Adreste Tebligattır. Ancak Mükellef Kabul Ederse Dairede Veya
Komisyonda Yapılabilir.
Adresin Bilinmemesi Veya Başka nedenlerle Muhataba Tebligat Yapılamadığı Durumlarda Son Usul
Đlanen Tebliğdir.
VERGĐ HUKUKUNDA SÜRE VE TÜRLERĐ
Süre, Bir Vergi Ödevinin Yerine Getirilmesi Đçin Belirlenmiş Olan Zamandır. Üç Tür Süre Vardır;
Yasal Süreler: maddi Ve Şekli Vergi Yasalarında Belirlenmiştir.
Đdari Süreler: Yasalarda Süre Belirlenmemiş Olduğu Hallerde, Đdarenin Belirlediği Sürelerdir. 15
Günden Az Olamaz.
Yargısal Süreler: Yargı Organlarınca Belirlenen Sürelerdir.
VERGĐ HUKUKUNDA SÜRELERĐ UZATAN SEBEPLER
Mücbir Sebepler
Zor Durum
Ölüm
3
MÜCBĐR SEBEPLER
Mücbir Sebepler Ortadan Kalkıncaya Kadar Süreler Đşlemez Ve Tahakkuk Zaman Aşımı Đşlemeyen
Süre Kadar Uzar
Mücbir Sebepler;
Vergi Ödevlerinden Herhangi Birinin Yerine Getirilmesine Engel Olacak Derecede Ağır Kaza, Ağır
Hastalık Ve Tutukluluk,
Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesine Engel Olacak Yangın, yer Sarsıntısı Ve Su Basması Gibi
Afetler,
Kişinin Đradesi Dışında Vukua Gelen Mecburi Gaybubetler,
Sahibinin Đradesi Dışındaki Sebepler Dolayısıyla Defter Ve Vesikaların Elden Çıkmış Bulunması Gibi
Haller.
ZOR DURUM
Đçinde Bulunulan Zor Durum Nedeniyle Vergi Đşlemleri Đle Đlgili Ödevleri Süresi Đçinde Yerine
Getiremeyecek Olanlara, Maliye Bakanlığınca, Yasal Sürenin Bir Katını Geçmemek Üzere Uygun Bir
Mühlet Verilebilir. Bunun Đçin;
Yasal Süre Dolmadan Đdareye Yazılı Olarak Başvurulmalı,
Gösterilen Mazeret Đdarece Uygun Bulunmalı,
Süre Verilmesi Halinde Kamu Alacağı Tehlikeye Girmemeli.
ÖLÜM HALĐNDE SÜRE UZAMASI
Vergi yasalarında hüküm bulunmayan hallerde, ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine
getirilmesi için bildirim ve beyan sürelerine üç ay eklenir.
DEĞERLEME NEDĐR VE DEĞERLEME ÖLÇÜLERĐ NELERDĐR.
Değerleme, Vergi Matrahlarının Hesaplanması Đle Đlgili Olarak Đktisadi Kıymetlerin, Değerleme
Günündeki Kıymetlerinin Takdir Ve Tespitidir. Đktisadi Kıymet Kavramı, mevcutları, alacakları,
borçları Ve Đşletmeye Dahil Olan Diğer Đktisadi Kıymetleri Đçerir. Değerleme Günü Hesap
Döneminin Son Günü Olabileceği Gibi Đka. Kıymetin Alındığı Veya Satıldığı Günde Olabilir.
Değerleme Ölçüleri
Maliyet Bedeli
Borsa Rayici
Tasarruf Değeri
Mukayyet Değer
Đtibari Değer
Vergi Değeri
Rayiç Bedel
Emsal Bedeli Ve Ücreti
4
AMORTĐSMAN
Đşletme Aktifine Kayıtlı, bir Yıldan Fazla Kullanılan Ve Yıpranmaya, Aşınmaya Veya Kıymetten
Düşmeye Maruz Bulunan Aşağıdaki Kıymetler Amortismana Tabidir.
Gayrimenkuller
G.Menkullerin Mütemmim Cüzleri Ve Teferruatı
Tesisat Ve Makineler
Gemiler Ve Diğer Taşıtlar
Gayri Maddi Haklar
Alet, Edevat, Mefruşat, demirbaş Eşya
Sinema Filmleri
TAHAKKUK ZAMAN AŞIMI
V.U.K ‘Da Düzenlenmiştir. Vergi Alacağının Doğduğu Takvim Yıllını Takip Eden Yılın Başından
Đtibaren Beş Yıl Đçinde Tarh Ve Mükellefe Tebliğ Edilmeyen Vergiler Zaman Aşımına Uğrar.
Vergi Cezalarında;
Vergi Ziyaında Beş yıl
Usulsüzlükte Đki Yıl
Vergi Ziyaı Ve Usulsüzlük Suçunun Birleşmesinde Đse Beş Yıl
Tahakkuk Zamanaşımı Süresinin Dolmasıyla Alacaklı Vergi Dairesinin Vergiyi Tarh Ve Tebliğ Etme
Yetkisi Sona Erer.
TAHSĐL ZAMAN AŞIMI
6183 ‘ te düzenlenmiştir. Kamu Alacağı (Vergiler Ve Diğer Kamu Alacakları), Vadesinin Rastladığı
Yılı Đzleyen Takvim Yılı Başından Đtibaren Beş Yıl Đçinde Tahsil Edilmezse Zamana Aşımına Uğrar.
Tahsil Zaman Aşımı Süresi Dolduktan Sonra Alacaklı Kamu Đdaresinin Tahsil Edebilme Yetkisi
Kalkar. Ancak Mükellef Rızası Đle Ödeyebilir.
VERGĐ BORCUNU SONA ERDĐREN SEBEPLER
Ödeme
Zamanaşımı
Düzeltme
Uzlaşma
Yargı Kararları
VERGĐ CEZASINI SONA ERDĐREN SEBEPLER
Ölüm
Ceza Đndirimi
Af
5
ĐHTĐYATĐ HACĐZ
Kamu Alacaklarının Güvence Önlemlerinden Biride, Belli Koşulların Gerçekleşmesi Halinde, Kamu
Alacaklısının Mahalli En Büyük Memurunun Kararıyla Đhtiyati Haciz Yoluna Gitmesidir.
Koşulları:
Teminat Vermeyi Gerektiren Durumlar Varsa
Mükellefin Belli Bir Đkametgâhı Yoksa
Kaçma Yada Mal Kaçırma Olasılığı Varsa
Mal Bildiriminde Bulunmamışsa
Đhtiyati Haciz Kararına Karşı Dava Açılabilir.
ĐHTĐYATĐ TAHAKKUK
6183’te Düzenlenen Güvence Önlemlerinden Biride Đhtiyati Tahakkuktur. Sadece Vergi Ve Resimler
Đçin Uygulanır. Hangi Vergi Ve Rasimlerde Đhtiyati Tahakkuk Uygulanacağı Konusunda Yetki Maliye
Bakanlığınındır. Vergi Dairesi Müdürü Veya Gurup Müdürünün Talebi Üzerine Vergi Dairsi
Başkanının Yazılı Emri Đle Uygulanır.
Koşulları;
Đhtiyati Haciz Nedenleri Varsa
Mal Kaçırmaya Tevessül Etmişse
Teşebbüsün Muvazaalı Olduğuna Dair Deliller Elde Edilmişse
CEBRĐ ĐCRA YOLUYLA TAHSĐL
Vergi Borcunun Vadesinde Ödenmemesinden Doğan Bir Diğer Hukuki Sonuç Da Cebri Đcra
Yoluyla Tahsilâttır. Kamu Alacağını Vadesinde Ödemeyenlere 7 Gün Đçinde Borçlarını Ödemeleri
Yada Mal Bildiriminde Bulunmaları Gereği “Ödeme Emri “ Đle Tebliğ Edilir. Ödeme Emrinde
Borcun Aslı Ve Ferilerinin Mahiyeti Ve Miktarı, Nereye Ödeneceği, Süresinde Ödenmediği Veya Mal
Bildiriminde Bulunulmadığı Takdirde Üç Ayı Geçmemek Üzere Hapis Cezası Đle Tazyik Olunacağı
Yazılır.
Cebren Tahsil Şu Yollardan Biri Đle Yapılır;
Teminat Gösterilmişse Teminatın Paraya Çevrilmesi
Kefile Başvurulması
Borçlunun Borcuna Yetecek Miktarda Malının Haczedilerek Paraya Çevrilmesi
RÜÇHAN HAKKI
Üçüncü Kişiler Tarafından Haczedilen Bir Mal Paraya Çevrilmeden Önce, Kamu Alacaklısının da
Aynı Mal Üzerine Haciz Koydurması Halinde, Haciz Sırasına Bakılmaksızın Kamu Alacaklısına
Tanınan Öncelik Hakkıdır. Satılan Malın Aynından Doğan Borçlar Ve Rehin Hakkı Hariç.
Dolayısıyla Satılan Mal Bedelinin Dağılımı Şöyle Olacaktır;
Öncelikle Satışla Đlgili Masraflar Mahsup Edilir,
Satılan Malın Aynından Doğan Borçlar(emlak V.-MTA V.S)
Rehinli Alacaklılar (Kendi Sırasında)
Kalan Satış Bedeli Her Sıra Đçin (Rehin Hariç) Kamu Alacaklısı Đle Üçüncü Kişi Veya Kişiler
Arasında Garameten Dağıtılır.
6
GECĐKME FAĐZĐ- GECĐKME ZAMMI
Gecikme Faizi; Re’sen, Đkmalen Ve Đdarece Tarhiyatlarda, Vergilere, Kendi Vergi Kanunlarında
Belirtilen Ve Tarhiyatın Đlgili Bulunduğu Döneme Đlişkin Normal Vade Tarihinden Đtibaren Son
Yapılan Tarhiyatın Tahakkuk Tarihine Kadar, Dava Konusu Yapılan Vergilerde Đse Yargı Kararının
Tebliğ Tarihine Kadar Geçen Sürelere Gecikme Zammı Oranında Gecikme Faizi Uygulanır. Ay
Kesirleri Dikkate Alınmaz.
Gecikme Zammı; Vadesinde Ödenmeyen Kamu Alacaklarına Geciken Her Ay Ve Kesri Đçin
Kanunda Belirtilen Oranda Gecikme Zammı Eklenir. Ay Kesirleri Đçin Günlük Hesaplama Yapılır.
VERGĐ HATALARI
Vergi Hatası, Vergi Đle Đlgili Hesaplarda Veya Vergilendirmede Yapılan Hatalar Yüzünden Haksız
Yere Fazla Veya Eksik Vergi Alınmasıdır.
Hesap Hataları
Matrah Hataları
Vergi Miktarında Hata
Verginin Mükerrer Olması
Vergilendirme Hataları
Mükellefin Şahsında Hata
Mükellefiyette Hata
Mevzuda Hata
Vergilendirme Ve Muafiyet Döneminde Hata
DÜZELTME
Gerek Vergi Aslında Ve Gerekse Cezalarda Yapılan Hatalar V.U.K Da Belirtilen Şartlara Göre
Düzeltilir. Düzeltme Đki Şekilde Yapılır.
1- Tereddüt Edilmeyen Açık Ve Mutlak Hatalar, Đdarece Kendiliğinden Giderilir.
2- Mükellefin, Aynı Menciye Yazılı Talebi Üzerine Giderilir.
Đlgili Merci Talebi Kabul Etmezse, Hiyerarşik Olarak Ve Şikâyet yolu Đle Üst Menciye Gidilir.
VERGĐ ZĐYAI SUÇU VE CEZASI
Vergi Ziyaı, Mükellefin Veya Sorumlunun Vergilendirme Đle Đlgili Ödevlerini Zamanında Yerine
Getirmemesi Veya Eksik Yerine Getirmesi Yüzünden, Verginin Zamanında Tahakkuk
Ettirilmemesini Veya Eksik Tahakkuk Ettirilmesini Đfade Eder.
Yukarıda
Yazılı Sebeplerle Vergi Ziyaına Sebebiyet Veren Mükellef Veya Sorumluya Zıyaa
Uğrattıkları Verginin Bir Katı Tutarında Vergi Ziyaı Cezası Kesilir.
KAÇAKÇILIK SUÇU VE CEZASI
Aşağıda Yazılı Fiiller Kaçakçılık Suçunu Oluşturur.
1- Defter Ve Kayıtlarda Hesap Ve Muhasebe Hileleri Yapmak, gerçek Olmayan Veya Đşlemle Đlgisiz
Adlara Hesap Açmak, hesap Ve Đşlemleri Vergi Matrahını Azaltacak Şekilde Başka Defter, belge Veya
Kayıt Ortamlarına Kaydetmek,
2- Defter, Kayıt Ve Belgeleri Tahrif Etmek Veya Gizlemek, M.Đ. Y.B Düzenlemek Veya Kullanmak.
7
3- Defter, Kayıt Ve Belgeleri Yok Etmek, Defter Sayfaları Yerine Başka Yaprak Koymak, Belgelerin
Asıl Ve Suretlerini Tamamen Veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlemek Veya Bu Belgeleri Kullanmak.
Đlk Đki Maddede Belirtilen Suçları Đşleyenlere 18 Aydan 3 Yıla Kadar hapis,
Son Maddede Belirtilen Suçları Đşleyenlere 3 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Öngörülmüştür.
Ayrıca Bu Yollarla Zıyaa Uğratılan Verginin Üç Katı Oranında V.Z.C Uygulanacağı Öngörülmüştür.
G.V KANUNUNA GÖRE GELĐRĐN TANIMI
Bir Gerçek Kişinin Bir Takvim Yılı Đçerisinde Elde Ettiği Kazanç Ve Đratların Safi Tutarıdır.
Kazanç: Emek Veya Emek Ve Sermayenin Bileşiminden Elde Edilen hâsılat.
Đrat: Menkul Ve G.Menkul Sermayeden Elde Edilen Hâsılat.
Safi Olmalı
Gerçek Kişi (Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti Önemli Değil.)
Elde Edilmeli (Tahakkuk-hukuki Tasarruf-eko. Tas.-Fiili Tasarruf)
Bir Takvim Yılında Elde Edilmeli
GELĐRĐ ELDE ETME
Tahakkuk: Gelirin Đçerik Ve Tutar Đtibariyle Kesinleşmesi
Hukuki Tasarruf: Gelirin Sahibi Tarafından Talep Edilebilir Hale Gelmesi
Ekonomik Tasarruf: Gelirin Sahiplerinin Emrine Amade Kılınması
Fiili Tasarruf: Gelirin, Nakit Veya Ayın Olarak Sahibinin Mal Varlığına
Dahil Olması.
GELĐR UNSURLARI ĐTĐBARI ĐLE ELDE ETME
Ticari Kazanç: Tahakkuk
Zirai Kazanç: Tahakkuk
Ücret: Hukuki Tasarruf
S.M Kazançları: Fiili Tasarruf
G.M. S Đratları: Peşin Tahsilâtta Tahakkuk, Dia. Tahsilât
M.S Đratları: Ekonomik Tasarruf
Dia. Kaz. Ve Đratlar: Tahakkuk
MÜKELLEF, TAM VE DAR MÜKELLEFĐYET
Mükellef: Kendisine Vergi Borcu Terettüb Eden Gerçek Ve Tüzel Kişi.
Tam Mükellefiyet:
Türk Vatandaşı Olmak (Çalışma Đzni Alıp Y.Dışına Yer. Hariç)
Türkiye de Yerleşmiş Olmak
Đkametgâhı Türkiye de Bulunanlar
Bir Takvim Yılında Devamlı Olarak 6 Aydan Fazla Oturanlar
Yurt Đçi Veya Dışı Tüm Gelirleri Üzerinden Vergilendirilir.
Dar Mükellefiyet:
Türkiye de Yerleşmiş Olmayanlar.
Sadece Türkiye de Elde Ettikleri Gelirleri Üzerinden Vergilendirilir.
8
G.V’ DE ĐSTĐSNALAR
GVK Da Düzenlenen Đstisnalardan Bazıları Aşağıdaki Gibidir.
Ücret Đstisnası (GVK–16)
S.M Kazançlarında Đstisna(GVK–18)
PTT Acentelerinde Đstisna(GVK-müh.18)
Eğitim Ve Öğretim Đşlet. Kazanç Đst.(GVK–20)
Gmsi Đstisna(konut Đst.) (GVK–21)
Msi Da Đstisna (GVK–22)
Müteferrik Đstisnalar (GVK–23)
Gider Karşılıklarında Đstisna(GVK–24)
Tazminat Ve Yardımlarda Đstisna(GVK–25)
Sergi Ve Panayır Đstisnası(GVK–30)
G.V’ NE GÖRE TĐC.KAZ. GERÇEK USUL. TESBĐTĐ
Gerçek Usulde Vergilendirilecek Ticari Kazanç, Bilânço Veya Đşletme Hesabı Esasına Göre Tespit
Edilir.
Bilânço Usulü: Dönem Başı Ve Dönem Sonu Öz Sermayeleri Arasındaki Müspet Farktır. Bu
Dönem Zarfında, sahip Veya Sahiplerce Đşletmeden Çekilen Değerler Farka Đlave Edilir, Eklenen
Değerler Farktan Đndirilir. Bu Đşlemler Sırasında V.U.K nun Değerleme Hükümleri Ve G.V. K_ 40
Ve 41. Maddeleri Hükümlerine Uyulur.
Đşletme Hesabı Esası: Bir Hesap Dönemi Đçinde Elde Edilen Hâsılat Đle Giderler Arasındaki Müspet
Farktır.
GVK NA GÖRE TĐCARĐ KAZANCIN TESPĐTĐNDE ĐNDĐRĐLECEK GĐDERLER
Ticari Kazancın Elde Edilmesi Ve Đdame Ettirilmesi Đçin Yapılan Gen. Giderler
Hizmetli Ve Đşçilerin işyerinde Veya Đşyerinin Müştemilatında Đaşe Ve Đbate Giderleri, tedavi Ve Đlaç
Giderleri, Sigorta Primleri Ve Emekli Aidatı
Đşle Đlgili Olmak Şartıyla, Mukavelenameye Veya Đlama Veya Kanun Emrine Đstinaden Ödenen Zarar
Ziyan Ve Tazminatlar,
Đşle Đlgili Ve Yapılan Đşin Ehemmiyeti Ve Genişliği Đle Mütenasip Seyahat Ve Đkamet Giderleri.
Kiralama Yoluyla Edinilen Veya Đşletmeye Dahil Olan Ve Đşte Kullanılan Taşıtların Giderleri
Vuk Na Göre Ayrılan Amortismanlar
Đşverenlerce Sendikalar Kanununa Göre Sendikalara Ödenen Aidatlar
Đşletme Đle Đlgili Olmak Şartıyla, Bina, Arazi, gider, Đstihlak, Damga, belediye Vergileri, harçlar,
kaydiyeler Gibi Ayni Vergiler,
Fakirlere Yardım Amacıyla, Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek Ve Vakıflara, Maliye
Bakanlığınca Belirlenen Usul Ve Esaslar Çerçevesinde Bağışlanan Gıda, temizlik, Giyecek Ve
Yakacak Maddelerinin Tamamı
GVK NA GÖRE TĐCARĐ KAZ. TESB. ĐNDĐRĐLEMEYECEK GĐDRLER
Teşebbüs Sahibi Đle Eşinin Ve Çocuklarının Đşletmeden Çektikleri Paralar Veya Aynen Aldıkları Sair
Değerler
Teşebbüs Sahibinin Kendisine, Eşine, Küçük Çocuklarına Đşletmeden Ödenen Aylıklar, ücretler,
komisyonlar Ve Tazminatlar
Teşebbüs Sahibinin, Eşinin Ve Küçük Çocuklarının Đşletmede Cari Hesap Veya Diğer Şekillerdeki
Alacakları Üzerinden Yürütülecek Faizler,
9
Teşebbüs Sahibinin Đşletmeye Koyduğu Sermaye Đçin Yürütülecek Faizler
Yukarıdakiler Hariç Olmak Üzere, Teşebbüs Sahibinin, Đlişkili Kişilerle Emsalere Uygunluk Đlkesine
Aykırı Olarak Tespit Edilen Bedel Ve Fiyatlar Üzerinden Mal Ve Hizmet alım Yada Satımında
Bulunması Halinde, Emsel Bedel Đle Uygulanan Bedel Arasındaki Đşletme Aleyhine Oluşan Fark
Đşletmeden Çekilmiş Sayılır,
Her Türlü Para Cezaları Ve Vergi Cezaları Đle Teşebbüs Sahibinin Suçlarından Doğan Tazminatlar,
Her Türlü Alkollü Đçkiler Đle Tütün Ve Tütün Mamülleri Ne Ait Đlan Ve Reklâm Giderlerinin % 0 I.
Basın Yoluyla Đşlenen Fiilerden Radyo Ve TV. Yayınlarından Doğacak Maddi Ve Manevi
Zararlardan Dolayı Ödenecek Tazminatlar.
ÜCRET
Đşverene Tabi Ve Bir Đşyerine Bağlı Olarak Çalışanlara Hizmet Karşılığı Verilen Para ve Ayınlar Đle
Para Đle Temsil Edilebilen Menfaatlerdir.
Ücretin, ödenek, tazminat, kasa Tazminatı, tahsisat, Aidat, huzur Hakkı, prim, Đkramiye, Gider
Karşılığı Veya Başka Adlar Altında Ödenmiş Olması veya Bir Ortaklık Münasebeti Niteliğinde
Olmamak Şartıyla Kazancın Belli Bir Yüzdesi Şeklinde Olması Durumu Değiştirmez.
DEĞER ARTIŞ KAZANCI
Đvazsız Đktisap Edilenler ĐMKB de Đşlem Gören ve Üç Aydan Fazla Süreyle Elde Tutulan Hisse
Senetleri Đle Tam Mükellef Kurumlara Ait Olan Ve Bir Yıldan Fazla Elde Tutulan Hisse Senetleri
Hariç Menkul Kıymetlerin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Kazançlar,
G.V Si 70/5 De Sayılan hakların (Đhtira Beratları Hariç) Elden Çıkarılmasından Elde Edilen
Kazançlar.
Telif Hakları Ve Đhtira Beratlarının, Müellifleri, mucitleri Ve Kanuni Mirasçıları Dışında Kalan
Kimseler Tarafından elden Çıkarılmasından Elde Edilen Kazançlar,
Ortaklık Haklarının Ve Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar,
Faaliyeti Durdurulan Bir Đşletmenin Kısmen Veya Tamamen Elden Çıkarılmasından Elde Edilen
Kazançlar,
Đktisap Şekli Ne Olursa Olsun (Đvazsız Đktisaplar Hariç) G.V. K_70.1.2.4 Ve 7. Bentlerinde Sayılan
Mal Ve Hakların, Đktisap Tarihinden Đtibaren 5 Yıl Đçinde Elden Çıkarılmasından Elde Edilen
Kazançlar.
G.M. S ĐRADI
G.V. K Nu 70. Maddesinde Yazılı Mal Ve Hakların Sahipleri, zilyetleri, irtifak Ve Đntifa Hakkı
Sahipleri Veya Kiracıları Tarafından Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Đratlar, GSMĐ dır dır. Ticari
Đşletmeye Dahil Olanlar Hariç.
GMSĐ ĐSTĐSNASI
Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılında Elde Edilen Hâsılatın Belli Bir
Oranı Vergiden Đstisnadır.
Đstisna Haddi Üzerinde Hâsılat Elde Edilip Beyan Edilmemesi Veya Eksik Beyan Edilmesi Halinde
Đstisnadan Yararlanılamaz.
Ticari, Zirai Veya Mesleki Kazancını Yıllık Beyanname Đle Bildirmek Mecburiyetinde Olanlar Đle
Gelirleri Bunlar Tarafından Bildirilecek Olanlar Bu Đstisnadan Yararlanamazlar.
270 Nolu Gelir vergisi tebliğ ile 2009 Đçin Belirlenen Đstisna Haddi 2.600 Tl dır dır
10
GV DE BEYANNAME TÜRLERĐ
Yıllık Beyanname: Değişik Kaynaklardan Bir Takvim Yılında Elde Edilen Kazanç Ve Đratların
Toplanarak Đzleyen Yılın Mart Ayının 1–25 Đ Arasında Bağlı Bulunulan V.D Ne Verilen Beyanname.
Basit Usule Tabi Olanlar Đçin Şubat Ayında Verilir. Memleketi Terk Edenler Terke Takaddüm Eden
15 Gün Đçinde, Ölüm Halinde Đse 4 Ay Đçinde Verilir.
Muhtasar Beyanname: Đşverenler Veya Vergi Tevkifatı Yapan Diğer Kimseler Tarafından, Bir Ay
Đçinde Yaptıkları Tevkifatlar Đçin Ertesi Ayın 23 Ne Kadar Đlgili Vergi Dairesine Verilir Ve 26 sın da
Ödenir.
Münferit Beyanname: Dar Mükellefiyete Tabi Olanların Yıllık Beyanname Đle Bildirmeye Mecbur
Olmadıkları Kazanç Ve Đratları Đçin Đlgili V.D Ne Verdikleri Beyanname Türüdür. S.M Faaliyetlerinde
Faaliyetin Sona Erdiği Tarihten, Diğer Kazanç Ve Đratlar Đçin Đktisap Tarihinden Đtibaren 15 Gün
Đçinde Ve Aynı Sürede Ödenir.
KV MÜKELLEFLERĐ
KVK Da Yer Alan Kurum Đfadesi Tüzel Kişileri Đfade Etmektedir. Koll. Ve Adi Kom. Şti ler Tüzel
Kişiliği Olmasına Rağmen Şahıs Şirketleri Olmasından Dolayı KV Mükellefleri Arasında
Sayılmamıştır. KV Mükelleflerinin Başlıcalar Aşağıdaki Gibidir;
Sermaye Şirketleri
Kooperatifler
Đkt. Kamu Kuruluşları
Dernek Ve Vakıflara Ait Đktisadi Đşletmeler
Đş Ortaklıkları
KV NĐN KONUSU
Kurum Kazancı GV Mevzuuna Giren Gelir Unsurlarından Oluşur.
Yukarıda Sayılan KV Mükelleflerinin GVK da Sayılan Gelir Unsurlarından Elde Ettikleri Kazançları
KV’nin Tabidir.
KV SĐNDE MÜKELLEFĐYET
Tam Mükellefiyet: Kanuni Veya Đş Merkez Türkiye de bulunanlar Tam Mükellefiyete Tabi Olup
Türkiye de Veya Yurtdışında Elde Ettikleri Kazançları Üzerinden Vergilendirilirler.
Dar Mükellefiyet: Kanuni Ve Đş Merkezlerinden Her Đkisi de Türkiye de Bulunmayanlar Dar
Mükellefiyete Tabi Olup Sadece Türkiye de Elde Ettikleri Kazançları Üzerinden Vergilendirilirler.
KV DE ĐSTĐSNALAR
Yurt Đçi Đştirak Kazançları Đstisnası
Yurt Dışı Đştirak Kazançları Đstisnası
Taşınmazlar, iştirak Hisseleri, kurucu Senetleri Ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı Đstisnası
Bankalara Ve TMSF ye Borçlu Olan Kurumlara Ait Taş. Ve Đşt. Rüç. Satış Kazancı Đstisnası
Yurt Dışı Đnşaat, Onarım Ve Teknik Hizmetler Kazanç Đstisnası
Yurtdışı Şube Kazançları Đstisnası
Yurt Dışı Đştirak Hisseleri Satış Kazancı Đstisnası
Emisyon Primi Đstisnası
Risturn Đstisnası
11
KV DE KAZNCIN TESPĐTĐNDE ĐNDĐRĐLEBĐLECEK GĐDERLER
KVK Nu Kazancın Tespitinde Gelir Vergisine Atıfta Bulunmuş Olup GVK–40 Maddede Sayılan
Giderlerin Tamamı Đdirilebilecektir. Ayrıca Bu Giderlere Đlaveten Kvk–8 Maddesinde Belirtilen
Giderlerde Đndirilebilir. Bu Giderler De Şunlardır;
— Menkul Kıymet Đhraç Giderleri
— Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
— Genel Kurul Toplantıları Đçin Yapılan Giderler
— Birleşme, Devir, bölünme Ve Tasfiye Giderleri
— Hisseli Kom. Şti. lerde Komandite Ortağın Kar Payı
— Katılım Bankalarınca Katılma Hesabı Karşılığı Ödenen kar Payları
— Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinde Bilânço Gününde Hükmü Devam
Eden Sözleşmelere Ait Teknik Karşılıklar
KV DE ĐNDĐRĐMĐ KABUL EDĐLMEYEN GĐDERLER
Kurum Kazancının Tespitinde Aşağıdaki Đndirimlerin Yapılması Kabul Edilmez;
Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizler
Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizler, Kur Farkları Ve Benzeri Giderler,
T.F Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar
Kiralama Yoluyla Edinilen Veya Đşletmede Kayıtlı Olan Yat. Kotra Sürat Teknesi Gibi Motorlu
Deniz Taşıtları Đle Uçak, Helikopter Gibi Hava Taşıtlarından Đşletmenin Esas Faaliyet Konusu Đle
Đlgili Olmayanların Giderleri Ve Amortismanları,
Sözleşmede Ceza Şartı Olarak Konulan Tazminatlar Hariç Olmak Üzere Kurumun Kendisinin,
ortaklarının, Yöneticilerinin ve Çalışanların Suçlarından Doğan Maddi Ve Manevi Zarar Ve Tazminat
Giderleri,
Basın Yoluyla Đşlenen Fiillerden Veya Radyo Ve TV Yayınlarından Doğacak Maddi Ve Manevi
Zararlardan Dolayı Ödenecek Olan Tazminat Giderleri,
Her Türlü Alkol Ve Alkollü Đçkiler Đle Tütün Ve Tütün Mamullerine Ait Đlan Ve Reklâm
Giderlerinin % 0
YABANCI ULAŞTIMA KURUMLARINDA KAZANCIN TESPĐTĐ
Esas Olarak Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Faaliyeti Ticari Kazanç Niteliğinde Olup Tam
Mükellef Kurumlardaki Gibi Tespit Edilmesi Gerekir Ancak Kv De Özel Bir Düzenleme Yapıldığı
Đçin Bu Özel Düzenlemeye Göre Kazanç Tespiti Yapılmaktadır.
Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Vergiye Tabi Matrah Olacak Kurum Kazancı, Hâsılata Ortalama
Emsal Oranlarının Uygulanması Suretiyle Bulunur. Emsal Oran Ları Şöyledir;
Kara Ulaştırmacılığı
%12
Deniz Ulaştırmacılığı
%15
Hava Ulaştırmacılığı
%5
KVK NA GÖRE BEYANNAME ÜZRĐNDEN YAPILACAK ĐNDĐRĐMLER
Geçmiş Yıl Zararları 5 Yıldan Fazla Nakledilmemek Şartıyla
AR-GE Đndirimi
Kurum Kazancının %5 Đne Kadar Đndirilebilecek Bağış Ve Yardımlar
Tamamı Đndirilebilecek Bağış Ve Yardımlar
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yapılan Okul, Sağlık Tesisi
En Az 100 Yatak(köy Lerde 50 Yatak) Kapasiteli Öğr.Yurdu
Çocuk Yuvası, yetiştirme Yurdu, huzurevi, bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Yapılan Ayni Ve
Nakdi Bağış Ve Yardımlar ile Türk Kızılayına Yapılan Nakdi Bağışlar
12
KDV NĐN KONUSU
Türkiye’de Yapılan Aşağıdaki Đşlemler KDV Ne Tabidir
Ticari, sınaî, zirai Faaliyet Ve Sm Faaliyeti Kapsamında Yapılan Teslim Ve Hizmetlar
Her türlü Mal Ve Hizmet Đthalatı
Diğer Faaliyetlerden Doğan Teslim Ve Hizmetler
PTT Ve Bunlara Benzeyen Hizmetler Đle Radyo Ve TV Hizm.
Her türlü Şans Oyunlarının Tertiplenmesi Ve Oynanması
Profesyonel Sanatçıların Katıldığı Konserler Ve Gösteriler
Profesyonel Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetler
Müzayede Mahallerinde Ve Gümrük Depolarında Yap. Satışlar
Boru Hattı Đle Ham petrol, gaz Ve Bunların. Taşınması
GVK–70. Mad Belirtilen Mal Ve Hakların Kiralanması
Gen Ve Katma Bütçeli Đdareler, belediyeler, il Öz. Đd… Ait Veya Tabi Müesseselerin, ticari, sınaî,
Zirai Ve Mesleki Nit. Teslim Ve Hizmetleri
KDV GÖRE TESLĐM
Teslim, Bir mal Üzerindeki Tasarruf Hakkının Malik Veya Onun Adına Hareket Edenlerce, alıcıya
Veya Adına Hareket Edenlere Devredilmesidir.
Bir Malın Alıcı Veya Onun Adına Hareket Edenlerin Gösterdiği Yere Veya Kişilere Tevdii Teslim
Hükmündedir,
Malın Alıcıya Veya Onun Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi Halinde, Malın Nakliyesinin
Başlatılması Veya Nakliyeci Veya Sürücüye Tevdi Edilmesi Teslim Hükmündedir.
Bir Mal Üzerindeki Tasarruf Hakkının Đki Veya Daha Fazla Kimse Tarafından Zincirleme Akit
Yapılmak Suretiyle, Malın Bu Arada El Değiştirmeden Doğrudan Sonuncu Kişiye Devredilmesi
Halinde, Aradaki Safhaların Her Biri Ayrı Bir Teslimdir,
Su, elektrik, gaz, Isıtma, Soğutma Ve Benzeri Şekillerdeki Dağıtımlarda Teslim Hükmündedir,
Kap Ve Ambalajlar Đle Döküntü Ve Tali Maddelerin Geri Verilmesinin Mutat Olduğu Hallerde
Teslim Bunlar Dışında Kalan Maddeler Đtibariyle Yapılmış Sayılır.
Trampa Đki Ayrı Teslim Hükmündedir
KDV TESLĐM SAYILAN HALLER
Vergiye Tabi Malların Her Ne Suretle Olursa Olsun Vergiye Tabi Đşlemler Dışındaki Amaçlarla
Đşletmeden Çekilmesi, Vergiye Tabi Malların Đşletme Personeline Ücret, prim, ikramiye, hediye,
teberru Gibi Namlarla Verilmesi
Vergiye Tabi Malların, Üretilip Teslimi Vergiden Đstisna Edilmiş Olan Mallar Đçin Her Ne Suretle
Olursa Olsun Kullanılması Veya Sarfı,
Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlarda Zilyetliğin Devri.
KDV HĐZMET
Teslim Ve Teslim Sayılan Haller Đle Mal Đthalatı Dışında Kalan Đşlemlerdir. Bu Đşlemler, Bir şeyi
Yapmak, işlemek, meydana Getirmek, imal Etmek, onarmak, muhafaza Etmek, hazırlamak,
Değerlendirmek, kiralama, Bir Şeyi Yapmamayı Taahhüt Etmek Gibi Şekillerde Gerçekleşebilir
Bir Hizmetin Karşılığının Bir Mal Teslimi Veya Diğer Bir Hizmet Olması Halinde Bunların Her biri
Ayrı Bir Đşlem Olup, Ayrı Vergilendirilir.
13
HĐZMET SAYILAN HALLER
Vergiye Tabi Bir Hizmetten, Đşletme Sahibinin, Đşletme Personelinin Veya Diğer Şahısların
Karşılıksız Yararlandırılması Hizmet Sayılır.
ĐŞLEMLERĐN TÜRKĐYEDE YAPILMASI
Malların Teslim Anında Türkiye’de Bulunması
Hizmetin Türk iyede Yapılması Veya Hizmetten Türkiye’de Faydalanılması
KDV DE MÜKELLEF
Mal Teslimi Ve Hizmet Đfası Hallerinde Bu Đşleri Yapanlar
Đthalatta Mal Ve Hizmeti Đthal Edenler
Transit Taşımalarda Gümrük Veya Geçiş Đşlemine Muhatap Olanlar
PTT Đşletme Gn. Müd. Lüğü Ve Radyo TV Kurumları
Her Türlü Şans Ve Talih Oyunlarını Tertip Edenler
Spor Ve Konser Gibi Gösterileri Tertip Edenler
Mal Ve Hakları Kiraya Verenler
Đsteğe Bağlı Mükellefiyette Talepte Bulunanlar
VERGĐ SORUMLUSU
Mükellefin Türkiye Đçinde Đkametgâhının, işyerinin, kanuni Merkezi Ve Đşmerkezinin Bulunmaması
Hallerinde Ve Gerekli Görülen Diğer Hallerde Maliye Bakanlığı, Vergi Alacağını Emniyet Altına
Alınması Amacıyla, Vergiye Tabi Đşlemlere Taraf Olanları Verginin Ödenmesinden Sorumlu
Tutabilir.
Fiili Ve Kaydı Envanter Sırasında Belgesiz Mal Bulundurduğu Veya Hizmet Satın Alındığının Tespit
Edilmesi…
VERGĐYĐ DOĞURAN OLAY
Mal Teslimi Ve Hizmet Đfası Hallerinde Malın Teslimi Veya Hizmetin Yapılması
Önceden Fatura Veya Benzeri Belge Verilmesi Hallerinde, Bu Belgelerde Gösterilen Miktarla Sınırlı
Olmak Üzere Belgelerin Düzenlenmesi
Kısım Kısım Mal Teslimi Ve Hizmet Đfasının Mutat Olan Veya Bu Hususlarda Mutabık Kalınan
Hallerde, Her Bir Kısmın Teslimi Veya Bir Kısım Hizmetin Yapılması
Komisyoncular Vasıtasıyla Veya Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satışlarda, Malların Alıcıya Teslimi,
Malın Alıcıya Veya Onun Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi Halinde, Malın Nakliyesine
Başlanması Veya Nakliyeci Veya Sürücüye Tevdii
Su, elektrik, gaz, soğutma, Isıtma Ve Benzeri Enerji Dağıtım Veya Kullanımında Bunların Tahakkuk
Ettirilmesi
Đthalatta, Gümrük Vergisi Ödeme Mükellefiyetinin Başlaması, gümrük Vergisine Tabi Olmayan
Đşlemlerde Đse Gümrük Beyannamesinin Tescili
Đkametgâhı, işyeri, Kanuni Ve Đşmerkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yabancı Ülkelerle
Türkiye Arasında Yapılan Taşımacılık Đle Transit Taşımacılıkta Gümrük Bölgesine Girilmesi Veya
Çıkılması
14
ĐSTĐSNALAR
Đhracat Đstisnası
Araçlar, kıymetli Maden Ve Petrol Aramaları Đle Ulusal Güvenlik Harcamaları Ve Yatırımlarda
Đstisna
Taşımacılık Đstisnası
Diplomatik Đstisnalar
Đthalat Đstisnası
Sosyal Ve Askeri Amaçlı Đstisnalarla Diğer Đstisnalar
ULUSLAR ARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMA ĐŞLEMLERĐNDE MATRAH
Đkametgâhı, kanuni Ve Đşmerkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yabancı Ülkeler Đle Türkiye
Arasında Yapılan Taşımacılık Đle Transit Taşımacılıkta Şahıs Ve Ton Başına Kilometre Đtibarı Đle Yurt
Đçi Emsalleri Göz Önüne Alınmak Suretiyle Matrah Tespitine Maliye Bakanlığı Yetkilidir.
Yurt Dışında Đki Nokta Arasında Gerçekleşecek Taşımacılık KDV Kapsamı Dışındadır
Türkiye’de Başlayıp Yabancı Ülkede Biten, yabancı Ülkeden Başlayıp Türkiye’de Biten, Yabancı Bir
Ülkede Başlayıp Türkiye’den Geçerek Başka Bir Yabancı Ülkede Biten Yük Ve Yolcu Taşıma
Đşlerinde Đç Parkura Đsabet Eden Kısım KDV Ye Tabidir.
Karşılıklı Olmak Şartıyla, transit Ve Türkiye Đle Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Bkk Đle Belirlenen
Taşımacılık Đşleri Vergiden Đstisna Edilmiştir.
ÖZEL MATRAH ŞEKĐLLERĐ
Spor-toto Oyununda Ve Milli Piyango Dahil Her türlü Piyangoda, Oyuna Ve Piyangoya Katılma
Bedeli
At Yarışları Ve Diğer Müşterek Bahis Ve Talih Oyunlarında Bu Yarış Ve Oyunlara Katılma
Karşılığında Alınan Bedel Đle Bunların Đcra Edildiği Mahallere Giriş Bedeli
Profesyonel Sanatçı Ve Sporcuların Katıldığı Konser, Gösteri, Sportif Faaliyetler, maçlar Ve Yarışlar
Tertiplenmesi Ve Gösterilmesinde Bunların Đcra Edildiği Mahallere Giriş Bedelleri Ve Bu Mahallerde
Yapılan Teslim Ve Hizmet Bedelleri
Gümrük Depolarında Ve Müzayede Salonlarında Yapılan Satışlarda, Kesin Satış Bedelleri,
Lisanslı
Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin, Ürünü Depodan
Çekeceklere Tesliminde, Senedin En Son Đşlem Gördüğü Borsada Oluşan Değeri,
Altından Mamul Veya Altın Đhtiva Eden Ziynet Eşyaları Đle Sikke Altınların Teslim Ve Đthalinde
Matrah, Külçe Altın Bedeli Düştükten Sonra Kalan Miktardır.
VERGĐ ĐNDĐRĐMĐ
Vergi Đndirimi Basit Bir Açıklama Đle Mal Ve Hizmet Satışları Üzerinden Hesaplanan KDV Den,
Mal Ve Hizmet Alışında Veya Đmalinde Ödenen KDV Sinin Đndirim Konusu Yapılmasıdır.
Kanunda, Aksine Hüküm Olmadıkça, Faaliyetlerine Đlişkin Olarak Aşağıda Açıklanan KDV Leri
Đndirim Konusu Yapabilir,
Kendilerine Yapılan Teslim Ve Hizmetler Dolayısıyla Hesaplanarak Düzenlenen Fatura Ve Benzeri
Vesikalarda Gösterilen KDV
Đthal Olunan Mal Ve Hizmetlerde Ödenenkdv
Bir Vergilendirme Döneminde Đndirilecek KDV Toplamı, Hesaplanan KDV Den Fazla Olduğu
Takdirde Aradaki Fark Sonraki Döneme Devrolunur Đade Edilmez. Şu Kadarki Bkk Đle Vergi Oranı
Đndirilen Teslim Ve Hizmetlerle Đlgili Olup…
15
ĐSTĐSNA EDĐLMĐŞ ĐŞLEMLERDE ĐNDĐRĐM
Tam Đstisna Sayılan, Đhracat istisnası, araçlarda Đstisna, petrol Aramalarında Đstisna, yatırımlarda
Đstisna, transit Taşımacılık Đstisnası Ve Diplomatik Đstisnalar Nedeniyle Đndirilemeyen KDV Ler
Maliye Bakanlığının Belirleyeceği Esas Ve Usullerle Mükellefe Đade Edilir.
Kanunun 17. Maddesin De Sayılan, Askeri, Sosyal Amaçlı Đstisnalar Đle Diğer Đstisnalar Nedeniyle
Yüklenilen KDV Ler Kdvk–30/A Maddesi Gereğince Đndiremezler Ancak Gelir Ve Kurumlar
Vergisi Matrahlarının Tespitinde Gider/Maliyet Olarak Dikkate Alabilirler.
Đndirilemeyecek KDV
Vergiye Tabi Olmayan Veya Vergiden Đstisna Edilmiş bulunan Malların Teslimi Ve Hizmet Đfası Đle
Đlgili Alış Belgelerinde Gösterilen Veya Bu Mal Ve Hizmetlerin Maliyeti Đçinde Yer Alan KDV
Faaliyetleri Kısmen Veya Tamamen Binek Otomobillerinin Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde
Đşletilmesi Olanların Bu Amaçla Kullandıkları Hariç Olmak Üzere Đşletmelere Ait Binek
Otomobillerinin Alış Vesikalarında Gösterilen KDV
Deprem, sel Felaketi Ve Maliye Bakanlığının Yangın Sebebiyle Mücbir Sebep Đlan Ettiği Yerlerdeki
Yangın Sonucu Zayi Olanlar Hariç Olmak Üzere, Zayi Olan Mallara Ait KDV
Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre, Kazancın Tespitinde Đndirimi Kabul Edilmeyen
Giderler Dolayısıyla Ödenen KDV
VERGĐLENDĐRME DÖNEMĐ, BEYAN VE ÖDEME
KDVK’ na Göre Vergilendirme Dönemi Takvim Yılının Üçer Aylık Dönemleridir. Maliye Bakanlığı
Kanundan Aldığı Yetki Đle Vergilendirme Dönemi Olarak Takvim Yılının Aylık Dönemleri Olarak
Belirlemiştir.
Vergilendirme Dönemini Takip Eden Ayın 24. Günü Akşamına Kadar Bağlı Bulunulan Vergi
Dairesine Beyan Edilir Ve 26. Günü Akşamına Kadar Ödenir.
Đşi Terk Halinde Aynı Tarihlerde Beyan Edilir Ve Ödenir
Đthalat, Transit Ve Türkiye Đle Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık Đşlerinde Gümrük
Bölgesine Girildiği Veya Çıkıldığı Gümrük Beyannamesi Veya Özel Beyanname Đle Đlgili Gümrük
Đdaresine Verilir Ve Aynı Sürede Ödenir.
16

Benzer belgeler