asat genel müdürlüğü coğrafi bilgi sistemleri veri üretimi ve teslimi

Transkript

asat genel müdürlüğü coğrafi bilgi sistemleri veri üretimi ve teslimi
ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ ÜRETİMİ VE
TESLİMİ STANDARTLARI
1. KONU
Bu standartlar Antalya Büyükşehir Belediyesi, Asat Genel Müdürlüğü sorumluluk
sahasına giren her türlü altyapı tesisinin imalat, bakım, onarım durumlarında alınan kot,
koordinat ve öznitelik bilgilerini içeren veri standartlarını içerir.
GENEL ESASLAR
a) Bu standartlar yeni yapılacak veya revize edilecek içme suyu, yağmursuyu ve atıksu
hatları ve tesisleri için uygulanır.
b) Yeni altyapı tesislerine ilişkin yapılan işlemlerde bağlantı elemanları ( Vana, Tapa, T,
Baca vb.) hat üzeri açıkken ölçülmeli, imalatı yapılacak hatlar ise açık iken veya asfalt
dökülmeden önce ve hat üzerine dolgu yapıldıktan sonra ölçülmelidir. Hattın arazideki
izinin net bir şekilde belli olacağı zaman ölçüler alınmalıdır.
c) Koordinatlar 3 derecelik dilimde UTM projeksiyonunda, ITRF 96 datumunda
olmalıdır.
d) Yapılan ölçümler, Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
e) Yapılan ölçümlerin yükseklik bilgileri ortometrik kot olmalıdır.
f) Bu standartlar sağlanmadan iş sonu projeleri onaylanmayacaktır.
1
2. Veri üretim:
a) Veriler üretimi sırasında GPS sistemi kullanılacak ise ASAT referans istasyonuna
bağlanabilmeli, ASAT referans istasyonuna bağlanabilecek yapıda değilse TUSAGA
AKTİF sistemine bağlı çalışmalıdır. Ölçümlerin anlık düzeltme değerleri alınarak ve
GPS ‘in FIX (hassas) ölçüm durumunda yapılması gerekmektedir.
b) Total Station ile yapılacak ölçümlerde ölçü değerleri yatay açı, mesafe (eğik, yatay),
düşey açı ve kot farkları ve poligon değerleri CBS Şube Müdürlüğüne verilecektir.
c) Veri içeriği:
•
•
•
Tüm verilerde yazım şekli büyük harf olmalıdır.
Kısaltmalar: Cadde (CAD.), Sokak (SK.), MAHALLE (MAH.) olmalıdır.
Verilerde/tablolarda topolojik ve mekânsal hatalar olmamalıdır.
a) Çizilen hatlar üzerinde bağlantı elemanları (Vana, Tapa, T, Baca, Izgara vb.) varsa hat
çizgisi bölünecek şekilde veri/tablolar oluşturulacaktır. Her hatta ve bağlantı
elemanına bir numara verilmelidir.
BACA
HATNO:100
HATNO:101
HATNO:103
BACA
BACA
HATNO:102
HATNO:104
BBACA
PARSELBACASI
Şekil:1
b) İki nokta arasında hat tipi değişirse hat tipinin değiştiği noktada kırık olacak şekilde
veriler/tablolar oluşturulmalıdır.
VANA1
Q 300 HDPE
Q 200 PVC
T
2
Şekil:2
c) Hatlar (Yağmursuyu, İçmesuyu) arazi yapısını göre kırılıyor ve bağlantı elemanı
(Baca, T, Vana, Tapa, Izgara vb ) almıyor ise hattın kırıldığı yerin bilgileri alınmalı ve
Bitiş Branşman numarası K1,K2 şeklinde yazılmalıdır.
BACA
IZGARA
HATNO:100
HATNO:101
Bitiş Branşman No:K1,K2…
Şekil:3
a) Çizgiler arasında boşluk ve atlama olmayacak şekilde objeler hat ve bağlantı
elemanları birbiri ile birleşecek/kesişecek şekilde veriler/tablolar oluşturulmalıdır.
Şekil: 4
3
b) Oluşturulacak örnek tablolardan
lardan 1 tanesi ve çizimdeki karşılığı
ş ğ aşağıda
ş ğıda görülmektedir.
Şekil :5
Şekil: 6
4
c) Tabloların hatlarla ilgili bölümünde; BASY, BASX (hattın
menholun/ızgaranın/branşmanın orta noktası ) olacak şekilde yazılmalıdır.
d) Tabloların
hatlarla
ilgili
bölümde;
BITY,
BITX
(hattın
menholun/ızgaranın/branşmanın orta noktası ) olacak şekilde yazılmalıdır.
başladığı
bittiği
e) Atıksu ve Yağmusuyu ile ilgili tablolarda hatlarla ilgili uzunluk bölümüne şekil 7 de
görüldüğü gibi sadece hattın uzunluğu yazılmalıdır.(Baca çapı göz ardı edilmelidir.)
f) Tablolarda, branşman/baca/ızgaraların orta noktalarının koordinatları yazılmalıdır.
UZUNLUK L: … (m)
BASY, BASX
BITY, BITX
Şekil: 7
d) Verilerin/tabloların teslimi:
•
Excel tabloları ve projeler iş sonu bitim projesinde CBS Şube müdürlüğüne sayısal
(CD ortamında) verilecektir. CBS Şube Müdürlüğünce tablolar haritalandırılarak
kontrol edilecektir.
•
Eksik ve uyuşumsuz veriler tespit edilirse ilgili firmadan düzeltilmesi talep edilecektir.
•
Haritalandırma işlemiyle birlikte oluşacak verilerin (Baca, Vana, Izgara, Hat vb.)
konum kontrolleri (X,Y) de CBS Şube Müdürlüğü Saha Kontrol Ekibince yapılacaktır.
•
Hazırlanan projelerde ASAT’ın mevcut hatları ve bağlantı elemanları gösterilmelidir.
5