Noterlik Bilgi Sisteminin Sahiplik ve Kullanım Hakları ile Şekline

Transkript

Noterlik Bilgi Sisteminin Sahiplik ve Kullanım Hakları ile Şekline
Noterlik Bilgi Sisteminin
Sahiplik ve Kullanım Hakları ile Şekline
İlişkin Bildirim
ve
Kullanıcı Taahhütnamesi
Kısaltmalar;
Sistem : Noterlik Bilgi Sistemi'ni,
Kullanıcı : Noterlik Bilgi Sistemi'ni kullanmaya yetkili kişiyi,
Birlik
: Türkiye Noterler Birliği'ni,
ifade etmektedir.
Sahiplik ve Kullanım Hakları ile Şekli
Sistemin sahipliği ve tüm hakları Birliğe aittir. Birlik, Sistem içerik ve kapsamında
önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir, Sistem bileşenlerinin son sürümlerini
otomatik olarak yükleyebilir, eski sürümleri kullanımdan kaldırabilir.
 Sistemin amacı, Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve arşivlenmesidir.
 Kullanıcıya, bu Bildirim ve Taahhütnamenin imzalanmasından sonra sadece görevi
gereğince Sistemi kullanım yetkisi verilecektir. Birlik tarafından kullanım yetkisi gerekçe
bildirilmeden kaldırılabilir.
 Kullanıcı, Sisteme erişime ve sistemi kullanmaya görevi nedeni ile yetkilidir, görevden
ayrılması durumunda sistemi kullanmaya yönelik hak ve yetkileri, görevden ayrılma anından
itibaren geçersiz olacaktır.
 Kullanıcı, noterliklerde sistemin çalışacağı ortamın güvenliğinden sorumlu olup, bu
konuda Sistem ya da Birlik tarafından yapılan öneri ve uyarıları dikkate alacaktır.
 Kullanıcı, sistemin ve/veya Birlik ile olan veri iletişiminin güvenliğinin tehlikede
olduğundan şüphelendiği durumlarda Birliğe haber verecektir.
 Sistem kullanılarak yapılan tüm işlemlere dair iz kayıtları Sistem tarafından saklanacak ve
delil olarak kullanılabilecektir.
 Sistem, çalıştığı bilgisayarların işletim sistemi, boş disk alanı, işlemci adedi ve benzeri
kişisel olmayan istatistikî bilgileri sorun giderme ve kaynak planlama amaçlı olarak
toplayabilecektir.
 Sistemin yetkisiz, amacı dışında bir kullanımı tespit edildiğinde; Sisteme erişim yetkisi
Birlik tarafından herhangi bir uyarı yapılmadan iptal edilebilecektir.
 Sisteme erişimde kullanılan her türlü kullanıcı adı, şifre, TC kimlik numarası, e-imza gibi
bilgi ve araçları noter, noterlik personeli ve Birlik Yardım Masası çalışanları da dâhil olmak
üzere hiç kimseye verilemez. Belirtilen bilgi ve araçlar kullanılarak Sistem üzerinde yapılan
her türlü işlemden Kullanıcı sorumludur,
 Sistem bileşenlerini (uygulama kurulumları, dokümanlar, kullanım kılavuzları vb.) aynı
noterlikte görev yapan noter ve yetkili personel dışındaki şahıslar ile paylaşılamaz.
 Sistem kullanımı esnasında erişilen/elde edilen bilgiler 3. şahıslar ile paylaşılamaz ve
görev dışında kullanılamaz. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakiler görev dışında
kullanılmaması gereken bilgilere verilebilecek örneklerdir:
o İşlem taraflarına ait, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve benzeri kimlik bilgileri,
o İşlem taraflarına ait, telefon, E-posta adresi, adres, nüfus kayıt örneği ve benzeri bilgiler,

Araç plaka, tescil ve benzeri bilgiler,
Sözleşmelerde yer alan bedel bilgileri,
Yapılan noterlik işlemine dair bilgiler.
Sistemin sağladığı sorgu olanakları görev amacı dışında kullanılmaz. Bunlarla sınırlı
olmamak üzere, aşağıdakiler görev dışında kullanılmaması gereken sorgulara verilebilecek
örneklerdir:
o Kimlik, nüfus cüzdanı, adres, nüfus kayıt örneği sorguları,
o Plaka sorgusu,
o Noterliklerde yapılan işlemlere dair sorgular.
 Sistemin işleyişi esnasında Birlik Merkezi ile olan veri iletişimi için gerekli olan sabit ya
da mobil iletişim hatlarını ve cihazlarını sağlamak ile kendisi (Noterliği) yükümlüdür, bu
hatların kullanım ücretlerini kendisi (Noterliği) karşılayacaktır.
o
o
o

Kısıtlar:
Kullanıcı,
 Sisteme ve bileşenlerinin işleyişine (bilgisayarlara kurulan uygulamalar, Birlik tarafından
sunulan hizmetler dahil olmak üzere) hiçbir şekilde müdahale edemez, bileşenlerin iç
çalışmasını, kaynak kodlarını, algoritmaları ve çalışma biçimine dair bilgileri geri
mühendislik (reverse engineering) ve benzeri (decompilation, disassembly vb.) yöntemler ile
elde etmeye kalkışamaz.
 Sistem tarafından sunulan servislere sistem dışındaki bir uygulama ile erişemez.
 Sistemin herhangi bir bileşenini (program, logo ve görseller, işlem metinleri,
dokümantasyon vb. dahil olmak üzere) farklı bir uygulama, hizmet ya da belge içerisine dahil
edemez.
 Sistem içerisindeki bilgilerin ve bu bilgilerin iletim ortamlarının şifrelerini kırmaya ve
çözmeye, bilgi iletişim protokollerini dinlemeye ve çözmeye kalkışamaz.
 Sistem tarafından saklanan veri ve bilgilere Sistemin sağladığı kullanıcı arayüzleri
dışındaki yöntemler ile erişmez ve bu bilgileri değiştiremez.
TAAHÜTNAME
Sahiplik ve Kullanım Hakları ile Şekli ve kısıtlarla ilgili yukarıda yazılı kuralları
okuduğumu, Sistemi, bu kurallar doğrultusunda kullanacağımı ve tüm hükümlere kayıtsız ve
şartsız olarak uyacağımı, bu kurallara aykırı bir eylemde bulunmam halinde doğacak tüm
zararları kayıtsız ve şartsız olarak karşılayacağımı,
 Sistemin kurulduğu bilgisayarın şahsıma ait olması durumunda, sistemi kullanma hakkı
ortadan kalktığında (tayin, emeklilik, görevden ayrılma vb.) sistemin uygulama ve veri
bileşenlerinin tamamının, tüm yedekleri ile birlikte bilgisayardan geri dönülemez biçimde
sileceğimi,
 Sistem tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kullanıcı olarak
tarafıma ait olduğunu, başka kişilere devretmeyeceğimi, satmayacağımı, kiralamayacağımı ya
da bedelli veya bedelsiz herhangi bir şekilde kullandırmayacağımı,
 Görevden ayrılma anından itibaren sisteme giriş yetkileri henüz kaldırılmamış olsa dahi
Sistemi kullanmayacağımı,
Kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Taahhütname Tarihi

Benzer belgeler