Kargo Hizmetleri

Yorumlar

Transkript

Kargo Hizmetleri
YURTİÇİ POSTA KARGOSU-KARGO
YURTDIŞI KOLİ APG VE TURPEX
GÖNDERİLERİ
1
TANIMLAR
Evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta
hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için
karşılanabilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasıdır.
Evrensel posta hizmet yükümlüsü: Evrensel posta hizmetini görev sözleşmesi
uyarınca sağlamakla yükümlü kılınan hizmet sağlayıcısıdır.
Posta hizmetleri: Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı
ve teslimini,
Posta ücreti: Varsa özel hizmetler dışında kalan, gönderilerin kabulünden teslimine
kadar geçen hizmet süreci için alınan ücreti
Özel hizmet: Müşteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri,
Değerlendirme ücreti: Kaybı, çalınması veya hasara uğraması hâlinde gönderici
tarafından kabulde beyan edilen gerçek değere kadar tazminat ödenebilen kayıtlı gönderilere
yapılan hizmet karşılığında alınan ücreti
SDR(Özel Çekme Hakkı) : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca yayınlanan
uluslararası bir ödeme ve rezerv aracının Türk Lirası karşılığını,
Temel ücret: Kurul tarafından belirlenen yurt içi en düşük ağırlıktaki haberleşme
gönderisinin ücretini,
EVRENSEL POSTA HİZMETİ İLKELERİ
Posta hizmetinin etkin, verimli, kaliteli, süratli bir şekilde ve karşılanabilir bir ücretle ülkenin
her yerinde sunulması
Bakanlık tarafından istisna tutulan durumlar haricinde, herkesin evrensel posta hizmetlerinden
yararlanmasının sağlanması ve posta hizmetinin haftada beş iş gününden az olmamak
kaydıyla verilmesi.
Posta hizmetine ilişkin uluslararası sözleşmelerde belirtilen boyutlarda ve ağırlığı iki
kilograma kadar olan posta gönderileri ile yirmi kilograma kadar olan posta koli veya
kargolarının kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve tesliminin sağlanması.
Kayıtlı ve değer konulmuş veya sigortalı gönderilere ilişkin hizmetlerin verilmesi.
Posta gönderilerinin kaybı, çalınması veya hasarı hâlinde sorumluluk üstlenilmesi.
Posta hizmetlerinin sunulmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle herhangi bir ayrım yapılmaması.
Genel ahlak ve sağlık kurallarına uyulması ve millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve
acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi.
Olağanüstü hâller haricinde hizmete ara verilmemesi ve hizmetin durdurulmaması.
2
Sosyal desteğe ihtiyacı olanların evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesine yönelik
tedbirlerin alınması.
EVRENSEL POSTA HİZMETİ KAPSAMINA GİREN GÖNDERİLER
1) Ağırlığı iki kilograma kadar olan açık ve kapalı mektuplar,
2) Posta kartları,
3) Yirmi kilograma kadar olan posta kolisi ve posta kargoları,
4) Basılmış kâğıtlar,
5) Görme engellilere özgü yazılar,
6) Küçük paketler,
EVRENSEL POSTA HİZMETİ KAPSAMINA GİRMEYEN GÖNDERİLER
1) Ağırlığı iki kilogramı geçen açık ve kapalı mektuplar,
2) Ağırlığı yirmi kilogramı geçen posta kolileri, posta kargoları ve kargolar
3) Tebliğ evrakı,
4) Telgraf gönderileri,
5) Tele-post (Faks) gönderileri,
6) Posta havaleleri ve havale haber kağıtları,
ULUSLAR ARASI POSTA HİZMETLERİ YÖNÜNDEN POSTA GÖNDERİLERİ
Mektup postası gönderileri
1) Mektuplar,
2) Posta kartları,
3) Basılmış kağıtlar,
4) Küçük paketler,
5) Görme engellilere özgü yazılar,
Posta kolileri
Acele posta gönderileri,
Turpex gönderileri
Diğer posta gönderileri
1)Telgraf gönderileri,
2) Tele-post (Faks) gönderileri,
3) Posta havaleleri ve havale haber kağıtları,
KAYIT İŞLEMLERİ VE BELGELENDİRME YÖNÜNDEN POSTA GÖNDERİLERİ
İLE DİĞER GÖNDERİLER;
Kayıtsız gönderiler
1) Mektuplar,
2) Posta kartları,
3) Basılmış kağıtlar,
4) Görme engellilere özgü yazılar,
5)Yurtdışı çıkışlı küçük paketler
Kayıtlı gönderiler,
1) Mektuplar,
2) Posta kartları,
3
3) Basılmış kağıtlar,
4) Yurtdışı çıkış ve varışlı küçük paketler,
5) Görme engellilere özgü yazılar,
6) Tebliğ evrakı veya mazbataları,
7) Posta kolileri veya kargoları
8) Kargolar,
9) Telgraf gönderileri,
10) Tele-post (Faks) gönderileri,
11) Posta havaleleri ve havale haber kağıtları,
12)Acele posta gönderileri,
13)Turpex gönderileri
Şeklinde sınıflandırılmaktadır.
POSTA HİZMETLERİNİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
Posta hizmetlerinde çalışanlar veya herhangi bir şekilde posta hizmetleri ile ilgili
bilgiye sahip olanların, bu bilgileri ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri açığa vurmaları,
gönderileri açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları, üçüncü kişilere bilgi vermeleri veya
herhangi birinin bunları yapmasına neden olmaları, gönderileri zapt veya yok etmeleri
yasaktır.
Posta hizmeti ile ilgili gerekli güvenlik önlemleri ilgili birim tarafından alınır.
Posta gönderileri, kanunla yetkili kılınan merciler dışındaki kişilerce alıkonulamaz,
açılamaz ve içeriği araştırılamaz.
POSTA GİZLİLİĞİNDEN VE GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU KİŞİLER
Her servis ve kademede Posta hizmetlerinde görev almış bulunan PTT çalışanı
Kabul, ayrım, sevk, dağıtım, taşıma, temizlik, güvenlik, birleşik posta hizmetlerini
üstlenen yükleniciler ve bunların çalıştırdıkları,
PTT acenteleri
Posta taşımalarını üstlenen yükleniciler ile bunların vekilleri veya mutemet olarak
gösterdikleri çalışanları ve bu postaları taşıyan araçların sürücü ve taşıma elemanları,
PTT ÇALIŞANLARININ SORUMLULUĞU
Hizmet akdiyle görev yapan işçiler hariç, diğer PTT çalışanları ve acenteleri, PTT’ye
ait tüm araç ve gereçlerin güvenliği, para, evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı
işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde
işledikleri suçlar ve ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi
cezalandırılır.
PTT'NİN SORUMLULUĞU
4
PTT hizmetleri ile ilgili görevlerin yerine getirilememesi halinde, 6475 sayılı Kanun,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Ticaret Kanunu, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen durumlar ile özel
sözleşme/protokollerde belirlenen tazminat hadleri içinde sorumludur.
Yurtdışı varışlı gönderilerin, uluslararası sözleşme ve anlaşmalara göre sorumluluk
kabul eden yabancı bir ülkede kaybolması halinde PTT kullanıcıya karşı ilgili yabancı posta
idaresinin vereceği tazminat derecesinde sorumludur.
Tabiat ve mahiyetleri bakımından hasar (kırılma, bozulma, kokma) tehlikesi kuvvetli
bulunan maddelerde zararın bu yüzden ileri geldiği kabul olunur. Ancak, gönderme sırasında
alınacak özel bir tedbir için ek ücret alınmışsa, PTT sorumludur.
Kapsamı çalınmış veya hasara uğramış kayıtlı gönderilerin teslim alınması esnasında
alıcı tarafından ihtirazi kayıt ileri sürülmüş ise ve yapılan tespitte de PTT’nin sorumluluğu
ortaya çıkmışsa tazminat alma hakkı durumuna göre gönderici veya alıcıya geçer.
SORUMLULUKTAN KURTULMA
Zıya, hasar ve gecikme, PTT’nin gerekli özeni göstermesine rağmen kaçınamayacağı
ve sonuçlarını önleyemeyeceği sebeplerden meydana gelmişse, PTT sorumluluktan kurtulur.
Zıya, hasar veya teslimdeki gecikme, aşağıdaki hâllerden birinden kaynaklanıyorsa
PTT sorumluluktan kurtulur:
Gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama.
Hak sahibi tarafından, itirazsız teslim alınan gönderiler.
Gönderinin; özellikle kırılma, paslanma, bozulma, kuruma, sızma, olağan fire yoluyla
kolayca zarar görmesine yol açan doğal niteliği.
Taşınacak gönderinin, gönderen tarafından yetersiz etiketlenmesi.
Mücbir sebeplerle kayıtların ve belgelerin elden çıkması yüzünden, gönderinin hak
sahibine verildiği ispat edilemiyorsa ve sorumluluk da başka suretle tespit edilemiyorsa.
Gönderinin, başvuru süresi içinde aranmaması.
Gönderinin içinde yasak maddelerin bulunması.
PTT A.Ş Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esaslara göre yok edilen veya yetkili
makamlara teslim edilen gönderiler.
Değer konulmuş veya sigortalı gönderiler içinde değerli bir şey bulunmadığı veya
gönderiye hile ile gerçek değerinden fazla değer gösterildiğinin anlaşılması.
Bir gönderinin kaybının, posta hizmetinden dolayı, Dünya Posta Sözleşmesi ve bunun
İcra Tüzüğüne göre sürekli olarak veya harp, isyan gibi nedenlerle geçici bir zaman için
sorumluluk kabul etmeyeceğini yahut kabul edeceği sorumluluğun sınırlı olacağını bildiren
bir ülkede, o zaman içinde meydana geldiği veya Türkiye toprakları dışında meydana gelip
de PTT tarafından ilgili özel taşıma teşebbüsleri aleyhine dava açılmadan bu zararın
ödenmesinin mümkün olmaması.
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanun ve düzenlemelerde
yer alan hükümlerin PTT’nin sorumluluktan kurtulmasını haklı gösterdiği hâller.
PTT, sözleşme uyarınca gönderiyi sıcağa, soğuğa, ısı değişikliklerine, neme,
sarsıntılara ya da benzer etkilere karşı özel olarak koruma yükümlülüğü altında olduğu
hallerde, bu şartlara uygun gerekli donanımın seçimi, bakımı ve kullanımına ilişkin kendisine
düşen tüm önlemleri almış ve özel talimatlara uygun davranmış bulunması hâlinde
sorumluluktan kurtulur.
Süre taahhüdü ile kabul edilmiş kayıtlı gönderilerde, gönderi adreslerinin noksan ve
yanlış, okunamayacak şekilde yazılmış veya gönderici, alıcı ad ve adresi yerine harf, rumuz
veya işaret kullanılmış olması veya adres doğru olmasına rağmen Adres ve Numaralamaya
5
İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahada levhalama ve numaratajın yapılmamış
olması halinde, gönderilerin gecikmeli teslim edilmesi, teslim edilememesi veya geri
gönderilmesinde, PTT’nin süre taahhüdüne bağlı sorumluluğu ortadan kalkar.
GÖNDERİCİNİN SORUMLULUĞU
Gönderen, kusuru olmasa da;
Yetersiz ambalajlamadan ve işaretlemeden,
Taşıma senedine yazılan bilgilerdeki gerçeğe aykırılıklar ile yanlışlık ve
eksikliklerden,
Tehlikeli malın bu niteliği hakkında bildirimde bulunmamaktan,
Gönderinin, tesliminden önce, resmî nitelik taşıyan, özellikle gümrük ve mali işlemler
için gerekli bulunan belge/bilgileri PTT’ye vermemekten veya gerçeğe aykırılıktan ya da
belge/bilgi eksikliğinden,
Kabul edilmemesi gereken veya kabul şartlarına uymayan bir gönderinin kabul
edilerek yollanması halinde, diğer posta gönderilerine veya posta personeline vereceği
zararlardan
Gönderici sorumludur.
POSTA YOLUYLA GÖNDERİLMESİ VE KABULÜ YASAK MADDELER
Tabiat ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek,
posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli
maddeler ile benzeri maddeler,
Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler,
Tıbbi veya bilimsel bir amaçla gönderilen ve göndericilerin buna izinli oldukları
resmi belgelerle belirtilen uyuşturucu maddeler hariç afyon, morfin, kokain ve esrar gibi
uyuşturucu maddeler,
Arı, ipek böceği, sülük gibi ilgili kamu kurumlarınca gönderilmesine yazılı izin
verilenler haricindeki canlı hayvanlar,
Kurutulmuş veya başka suretle muhafazası sağlanmış olanlar dışındaki cansız
hayvanlar,
Üzerinde hakaret veya tezyif edici ifadeler yazılı gönderiler,
Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini
teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan gönderiler,
Mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasaklanmış her
türlü maddeler,
HABERLEŞME GÖNDERİLERİ İLE İLGİLİ YASAKLAR
Posta tekeli kapsamındaki haberleşme gönderilerinin, tekel dışında kalan posta
gönderilerinin içlerine konulması, bunların zarf, kuşak, ambalaj veya etiketlerine kişisel
haberleşme niteliğinde yazı yazılması veya işaretler konulması yasaktır.
Bu yasağa aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde, haberleşme
mahiyetindeki maddeye ilişkin ağırlık ve ücret limiti esas alınarak ücretlendirilir.
Posta tekeli kapsamındaki gönderilerin, PTT dışındaki hizmet sağlayıcıları tarafından
kabul ve dağıtımının yapıldığının tespiti halinde, belgeleriyle birlikte konu Bilgi
6
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmek üzere Başmüdürlük kanalıyla Genel
Müdürlüğe aktarılır.
YASAK MADDE KAPSAYAN GÖNDERİLERE UYGULANACAK
İŞLEMLER
Yasak madde kapsayan gönderilere aşağıdaki işlemler uygulanır:
Tabiat ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek,
posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli
maddelerin kabul işleminden sonra tespit halinde, tabiat ve mahiyetleri veya ambalajları
dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek ya da posta gönderilerine zarar verebilecek
olanlar gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle tutanak eşliğinde en yakın olan alıcı
ve/veya göndericiye sevk edilerek teslimi sağlanır. Ancak Mevzuat ile alınması, satılması,
taşınması veya elden ele geçmesi yasaklanmış her türlü madde, nerede görülürse görülsün, el
konularak bunları yasaklayan kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara göre işlem uygulanır.
Ayrıca gerçekleme vasıtasıyla kabul iş yeri uyarılır.
Tıbbi veya bilimsel bir amaçla gönderilen ve göndericilerin buna izinli oldukları
resmi belgelerle belirtilen uyuşturucu maddeler ile bozulabilecek biyolojik ve radyoaktif
maddeler hariç, uyuşturucu maddeler ile biyolojik ve radyoaktif maddeler, görüldüğü yerde
bir tutanakla yetkili mercilere ve/veya ilgili kolluk görevlilerine teslim edilir.
Üzerinde hakaret veya tezyif edici ifadeler yazılı gönderiler, postaya verilirken kabul
edilmez. Postaya verildikten sonra görülenler varış yerlerine yollanmaz ve gelenler de
alıcılarına teslim edilmez. Göndericisi belli olanlar geri verilir. Göndericisi belli olmayanlar
hakkında gönderinin türüne göre elde kalan gönderilere ilişkin işlem yapılır, durum bir
tutanakla tespit olunur. Ayrıca bu işlem yapılan yurtiçi gönderileri hakkında göndericiye,
yurtdışı gönderilerde ise ilgili posta idaresine bilgi verilir.
Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini
teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan gönderiler, postaya verilirken kabul edilmez.
Postaya verildikten sonra görülenler varış yerlerine yollanmaz ve gelenler de alıcılarına
teslim edilmez. Bunlar incelenmek ve gerekli kanuni işlem yapılmak üzere bir tutanakla
görüldükleri yerin yetkili mercilere ve/veya ilgili kolluk görevlilerine verilir.
Mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasaklanmış her
türlü madde, nerede görülürse görülsün, el konularak bunları yasaklayan kanun, tüzük,
yönetmelik ve kararlara göre işlem uygulanır.
Arı, ipek böceği, sülük gibi ilgili kamu kurumlarınca gönderilmesine yazılı izin
verilenler haricindeki canlı hayvanlar ile kurutulmuş veya başka suretle muhafazası
sağlanmış olanlar dışındaki cansız hayvanların, yanlışlıkla kabul edilmiş olanları tutanak
eşliğinde en yakın olan alıcı ve/veya göndericiye sevk edilerek teslimi sağlanır. Ayrıca
gerçekleme düzenlenerek kabul merkezinin dikkati çekilir.
Kağıt para, madeni para, elinde bulunduranın faydalanabileceği her türlü kıymetli
evrak, damgasız pul, altın, platin ve gümüş külçeleriyle, değerli taşlar veya bunlardan
yapılmış eşya ve mücevher gibi değerli maddeler, değer konulmamış veya sigortalı olarak
gönderilmemesi halinde, taşıdıkları gerçek değere göre yurtdışı gönderilerde yurtdışı
değerlendirme ücreti, yurt içi gönderilerde ise yurt içi değerlendirme ücretinin iki katı
alındıktan sonra alıcısına verilir.
Değerlendirme ücreti ödenmeyen yurtdışı gönderiler, alıcısına verilmeyip, değer
konulmuş gönderi olarak gerçekleme eşliğinde iade edilir. Ancak şüpheli bir durumla
7
karşılaşıldığında “Şüpheli İşlem Bildirim Formu” doldurulmak suretiyle ilgili birimlerle
irtibata geçirilir.
POSTA KARGOLARI
Genel kural olarak kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan, en
fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp (100 desi) hacme sahip her türlü
maddeyi kapsayan yurtiçi gönderilere “Posta Kargosu” denir.
Haberleşme niteliğinde olsa dahi mektubun ağırlık, boyut veya hacim limitini aşan
gönderiler posta kargosu olarak kabul edilir.
Ağırlığı iki kilogramı aşan yurt içi basılmış kağıtlar posta kargosu olarak kabul edilir.
KARGOLAR
Kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan, ağırlık, boyut ve
hacimsel olarak otuz kilogram veya üç yüz desimetreküp (100 desi) üzerinde olanlara
“Kargo” denir..
POSTA KARGOLARI İLE KARGOLARIN BOYUT SINIRLARI
Posta kargoları ile kargoların boyutları;
Gönderinin 2 milimetre toleransla en büyük yüzeyi, 9x14 santimetreden aşağı olamaz.
Tomar halinde ise en büyük boyu 10 santimetreden aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki
defa çapı toplamı 17 santimetreden az olamaz.
Posta kargoları ile kargoların ücretlendirilmesinde ağırlık ya da hacim birimlerinden
yüksek olana göre ücretlendirme yapılır.
Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada varışlı posta kargoların ağırlığı 20 kg.ı
geçemez.
Adli makamlarca yollanan gönderilerin kabulünde ağırlık, boyut ve hacim şartı
aranmaz ve bu gönderiler uçakla sevk edilmez.
Seçim posta kargosu ve kargoların ücretlendirilmesinde sadece ağırlık esas alınır,
varış yerinde normal dağıtım beklenilmeden özel dağıtımla teslim edilir.
POSTA KARGOLARI İLE KARGOLARIN AMBALAJLANMASI
Kargoların kabul edilebilmesi için, ambalajının gönderi kapsamının ağırlığına,
niteliğine ve taşıma şekline uygun, içindeki maddeyi baskıdan koruyacak, elden ele geçmeler
sırasında kapsamını bozmayacak ve içinden herhangi bir şey düşmeyecek, sızmayacak veya
çıkarılamayacak, kişileri yaralamayacak, canlı sağlığını tehdit etmeyecek, diğer gönderilere
zarar vermeyecek, hasara uğratmayacak ve müdahale edilmiş izlenimi bırakmayacak şekilde
kapatılmış ve ambalaj edilmiş olması gerekir.
a) Ayrılıp dağılmayacak şekilde iç içe giren veya bir araya getirilen maddeler,
b) Ticarette ambalaj edilmeleri mutat olmayan tek bir parçadan ibaret maddeler,
8
kargolar ambalajsız olarak kabul edilebilir.
POSTA KARGOLARI İLE KARGOLARIN AMBALAJLANMASINDA ÖZEL
KURALLAR
Özel olarak ambalaj edilmesi gereken maddeler ve bunların ambalaj şekilleri aşağıda
belirtilmiştir.
Cam eşya veya kolay kırılabilir diğer eşyalar; taşıma sırasında birbirine veya kutunun
iç kenarlarına sürtünmesini veya çarpmasını önleyecek tarzda, içlerine kağıt, talaş veya
benzeri koruyucu maddeler doldurulmuş ve beslenmiş olarak madenden, tahtadan, dayanıklı
plastik maddeden veya sağlam karton kutularla ambalaj edilir.
Sıvı ve kolayca sıvılaşabilen maddeler için iki kap kullanılır. Birinci kap sızdırmaz
şekilde kapalı şişe, çömlek, kavanoz, teneke veya plastik kutu ve benzeri ile ikinci kap
maden, tahta, plastik veya sağlam karton kutudan oluşturularak iki kap arası yeterli miktarda
talaş, pamuk veya uygun herhangi bir koruyucu ve emici madde ile beslenir.
Taşınması daha az sakıncalı olan merhem, sıvı sabun, reçine ve benzerleri gibi güç
sıvılaşabilen yağlı maddeler ve ipekböceği tohumları için de iki ambalaj kullanılır. Bunlar
kutu, bez torba, plastik ve benzeri maddeden yapılmış ilk ambalaja konulur. Bu ambalaj
tahta, plastik, madeni veya yeterince dayanıklı bir maddeden yapılmış ikinci bir ambalaj içine
yerleştirilir.
Anilin mavisi ve benzeri boyayıcı kuru tozlar; dayanıklı ve sızdırmaz teneke veya
plastik kutulara ve bunlar da ayrıca tahtadan, dayanıklı plastik maddeden veya sağlam oluklu
kartondan yapılmış ikinci bir kutuya konulur ve bu iki ambalaj arasına emici ve koruyucu
başka maddeler yerleştirilir.
Boyayıcı olmayan kuru tozlar; maden, tahta, dayanıklı plastik madde veya kartondan
kap, kutu, torbaya bunlar da yukarıda sayılan maddelerin birinden yapılmış ikinci sağlam bir
ambalaja yerleştirilir.
İlgili Bakanlıklarca gönderilmesine izin verilen ve tehlikeleri önlenmiş bulunan arı,
ipekböceği ve sülükler ile canlı böcekler, kapsamı korunacak ve kişiler için tehlike
oluşturmayacak şekilde ambalaj edilir. Bu tür gönderilerin üzerine “Canlı hayvan” veya
“Live animals” ibaresini taşıyan etiket yapıştırılır veya bu ibare belirgin bir şekilde elle
yazılır.
Selüloitten yapılmış her türlü maddelerle, yanabilen filmler ağızları sıkıca kapatılmış
teneke veya plastik kutulara ve bu kutular da oynamayacak şekilde bir başka kutuya
yerleştirilir. Üzerlerine ve yollama kağıtlarına “Selüloitdir, ateşten ve ışıktan uzak
tutulacaktır.” ibaresini taşıyan etiket yapıştırılır veya bu ibare belirgin bir şekilde elle yazılır.
Radyoaktif maddeleri gönderebilecek yetkili kurumlar Genel Müdürlükçe bildirilir.
Radyoaktif madde kapsayan gönderilerin üzerlerine; “Radyoaktif madde” veya
“Radioactive material” ibaresini taşıyan ve ambalajın çıkış yerine iadesi halinde üzeri resen
çizilecek olan beyaz renkte bir etiket yapıştırılır. Bu gönderiler Uluslararası Atom Enerjisi
Ajansının tavsiyelerine uygun olarak ambalajlanır. Göndericinin, iç ambalaj üzerinde kendi
ad ve adresi ile birlikte gönderi kapsamını da belirtmesi gerekir.
Kapsamında acil ilaç veya numunelik kimyasal madde bulunan gönderiler, birinci
fıkrada belirtildiği gibi ambalajlanmakla beraber, kabul formu ve ambalaj üzerine belirgin
şekilde acil “İlaç veya numunelik kimyasal madde” ibaresi yazılır veya varsa buna ait etiket
yapıştırılarak kabul edilir.
Ambalajı bez torba veya çuval olan gönderilerin ağızları, kapsamına müdahaleye izin
vermeyecek şekilde emniyet aparatıyla kapatılır. Ambalajı bez torba veya çuval olmayan
diğer gönderilere Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü durumlarda aparat takılır.
9
ADLİ TIP GÖNDERİLERİNİN AMBALAJLANMASI
Adli makamlar tarafından tahlil ve incelenmek amacıyla adli tıp ve benzeri yerlere
gönderilen maddelerin kabul edilebilmeleri için, genel müdürlükçe yapılan tebliğlerde
belirtilen kurallara uygun olarak ambalajlanması gerekir.
Ayrıca;
Gönderilecek örnek maddeler fiziksel özelliklerine uygun naylon, plastik, bez torba,
şişe, kavanoz veya madeni kutu gibi ambalaj içine konur.
Gönderilecek ambalajın türü fark etmeksizin, örnek maddeler mutlaka naylon torba
içerisine konur.
Gönderilerin boş kalan yerleri, uygun dolgu malzemesi konulmak suretiyle doldurulur.
Adli tıp gönderileri değer gösterilmeden postaya verilse dahi, değer konulmuş veya
sigortalı gibi tertip ve ambalaj edilerek emniyete alınır ve değer konulmuş veya sigortalı gibi
işleme tabi tutulur.
KABUL İŞLEMLERİ
KABULÜ ŞARTA BAĞLI GÖNDERİLER
Posta gönderisi kapsamına giren maddelerden taşınması kamu kurum ve
kuruluşlarının ilgili mevzuatları kapsamında şarta bağlanmış olan maddeler, bu şartları
karşılaması halinde,
Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; kâğıt para, madeni para, elinde
bulunduranın faydalanabileceği her türlü kıymetli evrak, altın, platin ve gümüş külçeleriyle
değerli taşlar veya bunlardan yapılmış eşya ve mücevher gibi değerli maddeleri, değer
konulmuş veya sigortalı olarak gönderilmesi şartıyla,
Kabul edilebilir.
Uçakla taşınan yurtiçi ve yurtdışı gönderilerde hava taşımacılığı kuralları ile sevk
yoluna bakılmaksızın yurtdışı gönderilerde ayrıca ilgili ülke mevzuatında belirlenmiş olan
yasak, sınırlandırmalar ve istisnalar dikkate alınır.
Evrensel posta hizmeti kapsamında olanlar da dahil kolay kırılabilen veya eksik ve
yetersiz ambalaj edilen yahut tabiatları gereğince kolayca bozulabilecek veya hasara
uğrayabilecek fena koku yayabilecek maddeler; taşıma esnasında oluşabilecek zarar ve
ziyanın göndericinin sorumluluğunda olduğuna dair taahhütname alınmak suretiyle kabul
edilir.
Bireysel müşterilerin il merkezi dağıtım sahası adresi varışlı posta kargoları ile
kargolar ağırlık olarak en fazla 50 kg, hacimsel olarak 200 desiye kadar; il merkezi dağıtım
sahası dışında kalan yerler varışlılar ise en fazla 30 kg ve 150 desiye kadar alıcı adresinde
teslim edilmek üzere kabul edilebilir. İstisnai yerlerden kabul edilecek posta kargoları ve
kargolar ile sözleşmeli müşterilere ait posta kargoları ve kargolara ilişkin farklı boyut ve
ağırlık uygulaması, hizmete tahsis edilen araç ve imkanlar çerçevesinde taşınabilecek
maddelerle sınırlıdır.
ALICI ADRESİNİN YAZILMASI
10
Adressiz basılmış kağıtlar ile listesine göre dağıtılacak basılmış kağıtlar hariç
gönderilerin yüz tarafına veya gerektiğinde bunlara bağlanmış veya yapıştırılmış olan
etiketlere:
Alıcının adı ve soyadı,
Kurum, kuruluş, organizasyon, işyeri adı memuriyet, sanat veya ticaret unvanı,
Oturduğu mahalle veya köy adı,
Cadde, bulvar, sokak, mevki veya mezra adlarından en az biri,
Ev, apartman, han gibi binaların kapı numarası ile bağımsız bölüm numaraları gibi
herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa yer kalmadan yollanabilmesini ve gönderildiği
kimsenin kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgiler ile gönderinin gideceği yer
posta kodu, belde veya bucak veya semt, ilçe, ilin açık adı, yurtdışı varışlılar da için ise ülke
adı okunaklı ve Latin harfleriyle ve bilinen bir dilde açık bir şekilde yazılır veya bu bilgileri
taşıyan bir etiket gönderi üzerine yapıştırılır.
Resmi dairelere ait gönderilerin, mahalle veya köy, cadde veya sokak adı ve kapı
numarası, posta kodu, belde veya bucak veya semt, ilçe, il adı da gösterilmek suretiyle tam
adresleri yazılmış olarak postaya verilmesi gereklidir.
Adları aynı olan veya birbirine benzeyen yahut herhangi bir işyeri bulunmayan yerler
varışlı gönderilerin adreslerine, bağlı oldukları il ve ilçelerin isimleri belirtilmemişse,
bunların yazılmaları göndericilerinden istenir. Bağlı oldukları il ve ilçeler belirtilmemiş
gönderiler ilk önce en uygun ve en yakın olan yere yollanır. Sözleşmeye dayalı gönderiler
hariç, gönderilerin üzerinde aynı alıcıya ait olsa dahi birden fazla adres veya teslim yeri
gösterilmeyeceği gibi bir gönderi üzerinde birden fazla alıcı adı da gösterilemez.
Yurtiçi gönderilerde adreslerin tamamı, yurtdışı gönderilerde ülke adı Latin
harfleriyle ve Arap rakamlarıyla okunaklı bir şekilde silintisiz ve kazıntısız yazılmış
olmalıdır.
GÖNDERİCİ ADRESİ
Yurtiçi gönderilerde, gönderici adresi olarak yurtiçi bir adresin bulunması zorunludur.
Alındı düzenlenen kayıtlı gönderiler için, gönderici ad ve adresinin tam olarak
gönderi üzerine ve alındıya yazılması zorunludur.
Yurtiçi gönderilerde ücreti daha yüksek olan bir yere tekrar yollama veya iade
yapılırsa varsa ücret farkı alınır.
Gönderici adresinin yazılmadığı durumlarda iade adresi olarak gönderi kabulünün
yapıldığı PTT işyeri esas alınır.
KULLANICILARA ÖZGÜ FORMÜL VE ETİKETLER
Gönderilerin kabul ve takibinde kullanılan formül ve etiketler göndericilerine ücretsiz
olarak verilir.
11
Gönderilerin kabul ve takibinde kullanılan formül ve etiketler PTT'den izin alınmak
kaydıyla iş sahipleri tarafından da bastırılabilir.
PTT PERSONELİNİN YAZAMAYACAĞI YAZILAR VE
DOLDURAMAYACAĞI FORMÜLLER
PTT personeli, gönderi üzerine, kabulde kullanılan etiket veya formüllere adres
yazmaya mecbur edilemez ve yazılmış olanları da düzeltemez veya değiştiremez. Ancak PTT
A.Ş. Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esaslardaki adres değiştirme ve başka yere yollama
işlemlerine ilişkin hükümler saklıdır.
Göndericileri tarafından yazılmaları gereken alma haberleri ile formüller üzerinde
beyan yerine geçebilecek bilgiler PTT personeli tarafından yazılamaz, yazılanlar üzerinde
düzeltme ve değişiklikler yapılamaz.
POSTA KARGOLARI İLE KARGOLARIN KABUL KONTROL İŞLEMLERİ
Genel kural olarak kapsamında eşya bulunan posta kolileri veya posta kargoları ile
kargoların kapsamları kontrol edilmekle birlikte, sigortalı veya değer konulmuş, ödeme şartlı
ya da yasak madde bulunduğundan kuşku duyulan gönderiler ile Cumhurbaşkanı, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Bakanlar, Siyasi Parti Genel Başkanları, Genel
Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarına yollanan gönderilerin tamamı mutlaka kontrol
edilir.
Söz konusu makamlara yollanan gönderilerde, göndericinin Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olması halinde geçerli bir kimlik belgesinden görülmek suretiyle nüfus ve
vatandaşlık kimlik numarası alınarak merkezde kalacak alındı formuna yazılır, yabancı
uyruklu olması halinde ise pasaporta ait bir fotokopi söz konusu alındı formuna eklenir.
Resmi kurumlar ile kapsamında 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile diğer
mevzuatlarda belirtilen yasaklara uymayı yazılı olarak taahhüt eden tüzel kişi ve ticaret
unvanıyla çalışan gerçek kişiler tarafından yollanan gönderilerin kapsamları açılmadan kabul
edilir. Bu durumda sorumluluk resmi kurum ve tüzel kişiliği birinci dereceden yetkili kişiye
ya da gerçek kişiye aittir.
Belirtilen kişiler dışında gönderi kapsamının kontrol edilmesinin istenmemesi ve
orijinal ambalajla postaya verilmek istenmesi halinde taahhütname ve kimlik fotokopisi
alınmak kaydıyla kabul yapılır. Alınan taahhütname ve kimlik fotokopisi kabul işyerinde
sırasında saklanır.
Özel sözleşmeye dayalı müşteriler ve resmi kurumlar hariç diğer müşteriler tarafından
postaya verilecek değer konulmuş veya sigortalı gönderiler ile kapsamında ticari eşya
bulunan yurt dışı varışlı gönderilerin kabul işlemi PTT işyerinde yapılır.
POSTA KARGOLARI İLE KARGOLARIN İÇİNE KONABİLECEK YAZI VE
NOTLAR
Posta kargoları ile kargoların içine;
Güncel ve kişisel haberleşme niteliğinde olmamak kaydıyla herhangi bir bilginin,
12
Sadece içindekilere ilişkin olmak kaydıyla gönderilen maddenin üzerine veya ayrı bir
kağıda, ticarette kullanılan ifadelerle alıcı ve gönderici adreslerinin, fabrika veya satıcının
özel işaretinin,
Gönderici ile alıcı arasında daha evvel yapılan yazışmaya ilişkin bir referansın, sıra
veya kayıt numaralarının,
Fiyat veya fiyatları oluşturan unsurları gösteren diğer her türlü not ve yazılarla teknik
özelliklerini menşe ve türünü belirten özel bilgilerin,
Yazılmasına veya bunları kapsayan kağıtların konulmasına izin verilir.
Posta kolileri veya posta kargoları ile kargoların içlerine, kapsamı ile ilgili olmak
kaydıyla fatura, ödeme formülü gibi belgeler de konulabilir.
İHTİRAZİ KAYITLA KABUL İŞLEMLERİ
**Son ring hareket saatinden sonra postaya verilmek istenen tüm gönderiler, ihtirazi
kayıtla kabul edilir.(Mümkünse sevki aynı gün sağlanır.)
**Başka gönderilere zarar vermeyecek şekilde uygun ambalajı yapılmış ancak doğası
gereği çabuk bozulabilecek, kırılabilecek ve zarar görebilecek maddeler içeren posta kargosu
ve kargo gönderilerinin kabulü şarta bağlı gönderi olarak ihtirazi kayıtla kabul edilir.
**Köy dağıtımına tabi veya mutemet vasıtasıyla teslim edilecek ya da içlerine
serbestçe girilemeyecek yerlere (kışla, cezaevi vs.) posta gönderisi yollanmak isteniyorsa
tesliminin gecikmesinden Şirketimizin sorumlu olmayacağına dair ihtirazi kayıtla kabul
edilir.
İhtirazi kayıtla yapılan kabul işlemlerinde kabul ekranlarının ilgili kutucukların
işaretlenerek, İhtirazi kayıt işlemi kabul formu, alındı veya tevdi listesi üzerine “gönderinin
gecikmesinden ve/veya gönderinin kırılmasından/bozulmasından vs. PTT’nin sorumlu
olmayacağı” şerhi v göndericinin imzası alınarak tamamlanır.
ÖZEL HİZMETLER
Posta gönderileri ile kargolara aşağıdaki özel hizmetler uygulanır.
1)Değer konulmuş veya sigortalı
2)Ödeme Şartlı
3)Adresten Alım
4)Uçak
5)Alma Haberli
6)Elektronik alma haberli (e-mail)
7)Alıcının kendisine verilecek
8)Gidiş dönüş ücretli
9)Adreste Teslim
10)PTT İşyeri Teslimi
11) Telefonla bilgilendirme
12)SMS ile bilgilendirme
13)Telefonla haber verme
14) Kontrollü teslim
15)Ücreti Alıcıdan Tahsil
16)Kolay Kırılabilir veya çabuk bozulur maddeler
13
Adreste teslim özel hizmeti ile PTT işyerinde teslim özel hizmet birlikte istenemez.
DEĞER KONULMUŞ VEYA SİGORTALI ÖZEL HİZMETİ
Gönderici tarafından kapsamının gerçek değerine göre beyan edilerek postaya
verilmek istenen posta kargoları ile kargo gönderileri, özel ambalaj veya kapama usulüyle
kabul edilebilir.
Kaybı, çalınması veya hasara uğraması hâlinde gönderici tarafından kabulde beyan
edilen değere kadar tazminat ödenebilen bu şekildeki gönderiye “Değer konulmuş veya
sigortalı özel hizmetli” gönderi denir
İçlerinde elinde bulunduranın faydalanabileceği kâğıt para, çek, yolculuk çeki, senet,
tahvil, hisse senedi, bono gibi banka gişelerinde kolaylıkla paraya çevrilebilen değerli
kağıtlarla, uçak, tren, vapur biletleri ile günü geçmemiş veya ikramiye isabet etmiş bulunan
piyango biletleri gibi bir değer ifade eden kağıtlar, madeni para, işlenmiş veya işlenmemiş
altın, gümüş, platin, değerli taşlar, mücevherler ve diğer değerli maddeler bulunan gönderiler
mutlaka “değer konulmuş veya sigortalı” özel hizmeti ile postaya verilir.
DEĞER KONULMUŞ VEYA SİGORTALI ÖZEL HİZMETİNİ İÇEREN
GÖNDERİLERİN TERTİP VE AMBALAJLANMASI
Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren gönderiler, posta servislerinde
uygulanacak damgalama, ayırma, yollama ve teslim işlemleri sırasında içindekileri olduğu
gibi koruyabilecek şekilde tertip ve ambalaj edilmiş olmalıdır.
Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren gönderilerin adreslerinin
yazılmasında adres yazılımına ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, bu gönderilerin üzerindeki
adreslerle yazı, rakam ve işaretler mürekkepli veya tükenmez kalemle yahut yazı makinesi ile
yazılır. Kurşun kalemle yazılan veya yazı, rakam ve işaretlerde kazıntı, silinti veya ilaveler
bulunan gönderiler kabul edilmez.
Gönderiler zarf veya kutu içerisinde verilecekse, zarf veya kutunun ek yerleri ile kabul
formu, alındı veya listesinin düşünceler bölümüne gönderici imzası alınarak zarf veya
kutunun ek yerlerine emniyet bandı yapıştırılır.
Gönderiler, özel emniyet zarfı veya poşeti içerisinde gönderilecekse, özel emniyet zarfı
ya da poşetinin numarası, kabul formu, alındı veya listesinin ilgili bölümüne yazılır.
Gönderilerin bez torba içerisinde verilmesi halinde, torba ağzına Genel Müdürlükçe
uygun görülen emniyet aparatı takılır. Kabul formu alındı ya da tevdi listesinin ilgili
bölümüne emniyet aparatının numarası yazılır.
Değer konulmuş veya sigortalı gönderilerin kapamasında mühür mumunun
kullanılması halinde aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir.
a) Gönderi torba veya yekpare bez içinde tertiplenmiş ise;
1)Torba veya bezin ağzı, içindeki eşyanın hareket etmesine meydan vermeyecek
yerinden elle sıkılır, ancak devamlı olarak değer konulmuş veya sigortalı gönderi yollamakta
olan kuruluşlar tarafından kullanılan delikli torbalarda, içindeki eşyanın hareket edip
etmemesine bakılmayarak torba, deliklerin 1,5 cm altından elle sıkılarak burası aparatla
14
kapatılır veya sicimle üç defa sarılır ve sicim iki düğümle sıkıca bağlanır ve biz düğümün
bulunduğu aksi istikametten çıkacak ve bağın üstünde kalan deliklerin tamamından geçecek
şekilde bu deliklere sokulur.
2)Her iki halde de sicimin düğümden sonra serbest kalan uçları birbirine sıkıca
bağlanarak yukarıya doğru 3 cm.lik bir örgü meydana getirilir.
3)Sicimin serbest uçları, bez katlarını bozmayacak şekilde yine bir defa sarılır ve sicim
iki düğümle sıkıca bağlanır. Düğümden sonra serbest kalan ip uçları beze takılı bulunan bizin
deliklerinden bir arada geçirilir. Biz geri çekilmek suretiyle iplerin aksi tarafa yani 3 cm.lik
örgünün bulunduğu tarafa alınması sağlanır ve örgü bu iplerin arasına alınmak suretiyle iki
defa düğümlenir.
4)Düğümden sonra serbest kalan ip uçlarına kapsül takılarak kapsül dibe kadar itilir.
Kapsülden sonra kurşun takılır ve düğüm yapılarak kapsüle iyice dayanacak şekilde itilir.
5)Bu işlemden sonra kapsüle kırmızı mum akıtılarak mühürlenir ve kurşun da kabul
eden işyerinin mengenesiyle sıkılır.
b) Gönderiler, sandık veya kutu içinde tertiplenmiş ise;
1)Sandık veya kutuların alt ve üst kapaklarının yan tahtalarla birleştiği yerlerde her üç
tahta üzerine gelecek şekilde özel olarak açılmış bulunan oyuklara mühür mumu akıtılarak
mühürlenir.
2)Sandık veya kutuların, mühürlenecek yan tahtalarının büyüklük veya küçüklüğüne
göre mühür sayısı bir yüzde 2 ile 4 adet olabilir.
3)Bir yüzün her köşesine mühür mumu akıtılması mümkün olduğu hallerde 4 köşenin
de mühürlenmesi gerekir. Bu mühürleme işi sandık veya kutunun karşılıklı her iki yüzünde de
yapılır. Sandık veya kutunun küçük olması nedeniyle alt alta gelen köşelerin ikisine birden
oyuk açılması mümkün olmayan hallerde, aynı yüzdeki ikinci mühürün, diğeriyle aynı hizada
olmayıp karşılıklı köşelerde olması gereklidir.
4)Bu mühürleme işinden sonra, sandık veya kutu yekpare bir sicimle alt ve üst
kapakların yan tahtalarla birleştikleri yerlerde karşılıklı açılan deliklerden geçirilerek sıkıca
haçvari şekilde bağlanır. Bu durumda meydana gelecek düğümü takiben ip uçlarına kapsül
takılarak, kapsül dibe kadar itilir. Kabulden sonra kurşun takılır ve düğüm yapılarak kapsüle
iyice dayanacak şekilde itilir.
5)Bu işlemden sonra kapsüle kırmızı mum akıtılarak mühürlenir, kurşun da kabul
eden işyerinin mengenesi ile sıkılır.
6)Bununla beraber, yekpare olmayan fakat parçalı da bulunmayan sandık veya
kutuların, bir yüzündeki tahtaların aralık bırakılmaksızın birleştikleri yerlerde de yarısı bir
parça, diğer yarısı da diğer bir parça üzerine gelecek şekilde oyuklar açılmış ve buralar da
mühürlenmiş olmalıdır. Bundan başka gönderilerinin büyüklük ve ağırlığı ile taşınma şartları
dikkate alınarak gerek mühürlerin bozulmaması, gerek sicimin kopmaması için bir emniyet
tedbiri olarak tel veya şerit çemberle de sarılması istenir.
7)Sigortalı veya değer konulmuş gönderilerinin bağlanmasında veya sarılmasında
yekpare, sağlam ve iyi cins İngiliz sicimi kullanılır.
8)Devamlı olarak sigortalı veya değer konulmuş gönderileri yollamakta olan resmi
kurum, tüzel kişi ve firmalar tarafından verilen gönderiler, yukarıda açıklandığı gibi
bağlanmakla beraber, ip uçları mühürlenmeden önce ayrıca bir kurşun takılıp, bu kurşun ilgili
kuruluşların mengeneleri ile sıkılabilir.
(7) Adli gönderiler, kendi mevzuatı gereği kapama ya da bağlama şekliyle kabul edilir.
(8) Gönderilerde tamamı saydam veya kısmen saydam gözlü zarf veya ambalaj
kullanılamaz.
(9) Gönderi, zarfı, ambalajı veya mühürleri görünür bir şekilde bozulmadıkça
kapsamına ulaşılamayacak şekilde tertip edilmiş olmalıdır.
15
(10) Gönderi üzerindeki mühürler, posta pul ve etiketleri, zarfın veya ambalajın
bozukluklarını saklamayacak şekilde birbirinden ayrı olmalıdır. Ücreti gösteren posta pulları,
küçük değerli ve çok sayıda değil, en büyük değerde ve en az sayıda olmalıdır. Pul ve
etiketler, bir kenarını örtecek şekilde, zarfın iki yüzüne birden kıvrılarak yapıştırılamaz.
(11) Bu gönderilerin üzerine, posta veya gümrük gibi diğer resmi mevzuatın gereği
dışında reklam veya propaganda gibi amaçlı hiçbir etiket yapıştırılamaz.
DEĞER KONULMUŞ VEYA SİGORTALI ÖZEL HİZMETİNİ İÇEREN
GÖNDERİLERE KONULACAK DEĞERİN GÖSTERİLMESİ
Bir değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren gönderi için, içinde bulunan
maddenin gerçek değerinden fazla bir değer gösterilemez. Ancak bunlara, içinde bulunanın
gerçek değerinden daha az değer gösterilebilir.
Göndericiler tarafından konulan değer veya sigorta bedeli, ambalajın adres bulunan
yüzeyine, ayrıca kabul formu, alındı veya listesinde değer konulmuş veya sigortalı
kelimesinin altına veya yanına rakam ve yazı ile Türk Lirası, yurt dışı gönderilerde ise Özel
Çekme Hakkı veya konvertibl para cinsinden biriyle silinti, kazıntı ve ilave yapılmadan
mürekkeple veya yazı makinesi ile yazılır. Yollama şekline göre konulan değer veya sigorta
bedeli, tarifede belirtilen üst limiti geçemez.
KONULACAK DEĞERİN SON HADDİ:
Yurtiçi: Uçak ile en fazla 20.000 TL (gönderi ve/veya torba/kap değeri),
Yüzey ise limitsizdir.
K.K.T.C. (Sivil Kesim): Uçak / Yüzey en fazla 2.200 TL.dir.
Yurtdışı: En fazla 653 DTS'dir.
Değerlendirme Ücreti
Yurt içi: %0,3
Yurt dışı: 0,05 Konulan bedelin her 1 DTS ve kesrinden
1 DTS : 4,50 TL
DEĞER KONULMUŞ VEYA SİGORTALI ÖZEL HİZMETİNİ İÇEREN
GÖNDERİLERİN KABUL EDİLECEĞİ PTT İŞYERLERİ
Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren gönderiler genel kural olarak
merkezlerce kabul edilir. Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren gönderi kabulü
yapacak olan PTT Şubeleri Başmüdürlüklerce belirlenir.
DEĞER KONULMUŞ (SİGORTALI) ÖZEL HİZMETİNİ İÇEREN
GÖNDERİLERDEN ALINACAK ÜCRETLER
16
Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren gönderiler için aşağıdaki ücretler
alınır;
a) Kayıtlı gönderinin türüne bağlı olarak posta ücreti (varsa taahhüt ücreti ile birlikte),
b) Gönderi başına maktu ücret,
c) Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi’nde belirtilen değerlendirme ücreti,
ç) Varsa diğer özel hizmet ücretleri.
Toplu gönderi veren müşterilerle yapılan sözleşmelerde farklı hüküm uygulanabilir.
DEĞER KONULMUŞ (SİGORTALI) GÖNDERİLERİN TESLİMİ
Değer konulmuş veya sigortalı gönderiler alıcının kendisine, varsa mutemet ya da
vekiline cihet listesine imza alınmak suretiyle teslim edilir.
Küçükler adına gelen değer konulmuş veya sigortalı gönderiler alıcı mümeyyiz ise
kendisine, mümeyyiz değilse velisine teslim edilir. Bir küçüğün mümeyyiz olup olmadığının
takdir yetkisi teslim işlemini yapan PTT personeline aittir.
Mahcurlar adına gelen değer konulmuş veya sigortalı gönderiler ilgili PTT merkezine
verilmiş olması gereken hacir hükmüne göre ya kendisine veya yasal temsilcisine teslim
edilir.
Alıcısı ölmüş olan değer konulmuş veya sigortalı gönderiler hakkında göndericinin
isteği doğrultusunda işlem yapılır. Bu konuda çıkış merkezi aracılığı ile göndericiden yazılı
ve imzalı isteği alındıktan sonra gereği yapılır.
Alıcısı ölmüş olan yurtdışından gelen değer konulmuş gönderiler ise çıkış yerlerine
geri gönderilir.
ÖDEME ŞARTLI ÖZEL HİZMETİ
Alıcıya belli bir para karşılığı teslim edilmesi ve tahsil edilen paranın göndericiye
iletilmesi şartıyla postaya verilecek maddeleri kapsayan gönderilere uygulanacak hizmete
"Ödeme şartlı özel hizmeti”, bu özel hizmeti içeren gönderilere ise “Ödeme şartlı gönderi”
denir. Yurtdışı gönderilerde “Contre Remboursement” işaretiyle gösterilir.
Ticari amaçlı olarak gönderilen ödeme şartlı gönderiler içerisine gönderi kapsamına
ait irsaliyeli fatura/faturanın, gönderi ile birlikte postaya verilmesi zorunludur.
Ödeme şart bedellerinin tahsilat yöntemleri ile ilgili düzenlemeler Genel Müdürlükçe
belirlenerek tebliğ edilir.
ÖDENMESİ ŞART KOŞULABİLECEK BEDELİN ÜST SINIRI
Postaya verilen bir ödeme şartlı özel hizmeti içeren yurtiçi gönderi için göndericisi
tarafından ödenmesi şart koşulabilecek para üst limiti tahsil edilecek bedel havale ile
gönderilecek ise tek havale formülüyle gönderilebilecek havale üst limitini aşamaz. Alıcıdan
tahsil edilen paranın çek hesabına yatırılması halinde ise tahsili şart koşulabilecek bedel bu
limitin en çok iki katıdır
Adreste teslim edilecek gönderilerde şart koşulabilecek bedel havale edilecek veya
posta çeki hesabına yatırılacak ise havalelerdeki konutta teslim üst limitini aşamaz, Şart
koşulan para bedeli bu sınırı aşan gönderiler PTT işyeri teslimli olarak kabul edilir.
Yanlışlıkla kabul edilmiş olanlara varış yerince bu hizmet uygulanmayıp teslimleri PTT
işyerinde yapılır.
17
Tahsil edilecek ödeme şart bedeli kredi kartı/debit kart/PTT’nin geliştireceği ödeme
sistemleri ile tahsil edilirse PTT işyeri veya konutta teslim olduğu aranmaksızın üst limit
konutta teslim limitini aşamaz.
ÖDEME ŞARTLI ÖZEL HİZMETİ İÇEREN GÖNDERİLERİN KABUL
İŞLEMLERİ
Ödeme şartlı özel hizmeti ile postaya verilmek istenen gönderilerin alındı, alındı listesi
veya yollama kâğıtlarına gönderici ve alıcı adresleri ile ödeme şart bedelinin tahsil şeklinin
tam olarak yazılması gerekir.
Posta abone kutusu adreslilerde kutu abonesi, posta abone kutusunun bulunduğu PTT
işyeri adı, gönderici ve alıcının adı ve soyadı da gösterilmesi gerekir. Gerek alıcı, gerek
gönderici adresi olarak isim belirtilmeksizin sadece posta kutusu numarası yazılan maddeler
ödeme şartlı olarak kabul edilmez.
PTT işyerinde teslim adresli gönderilerde varış PTT işyerinin adı, gönderici ve alıcının
adı ve soyadı gösterilmesi gerekir.
Gerek gönderiler üzerindeki, gerekse bunlara ait alındı, alındı listesi veya yollama
kâğıtlarında ki bedele ait rakam ve yazılarda ve adreslerde kazıntı, silinti, ilave ve benzer
düzeltmeler tasdikli bile olsa kabul edilmez.
Ödenmesi şart koşulan miktar, rakam (ikişer çizgi arasına alınarak) ve yazı ile
gösterilir.
Rakam ve yazıların mürekkepli tükenmez kalemle veya yazı makinesiyle yazılması
gerekir. Kurşun kalemle yazılanlar kabul edilmez.
Kabulde, ödeme şartlı özel hizmetini içeren gönderiler için ait oldukları gönderi
türünün gerektirdiği işlemlere ilaveten gönderilerin üzerlerine, alıcı adresi tarafına özel
işaretler bölümüne "Ödeme şartlı" ibaresini taşıyan etiket yapıştırılır veya bu deyimi taşıyan
bir klişe basılır yahut bu deyim göze çarpacak şekilde renkli kalemle elle yazılır.
Ödeme şartlı özel hizmetini içeren gönderilerin bilgileri kayıtlı otomasyon sistemi ile
kayıt altına alınır.
Ödeme şartlı özel hizmeti, ücreti alıcıdan tahsil özel hizmeti ile birlikte istenemez.
Ödeme şartlı gönderi yollayan bireysel müşterilerimize Şirketimiz ile sözleşme
imzalamaları yönünde öneride bulunularak, Sözleşme yapılması halinde Gelir İdaresi
Başkanlığının 05/10/2012 tarih ve 2126 sayılı yazısında yer alan "malı gönderen(satıcı)
tarafından düzenlenen fatura veya irsaliyeli faturanın taşıma esnasında araçta bulundurulması
gerekmektedir. Kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlarda ise faturanın
malla beraber gönderilmesi zorunludur." hükmüne sözleşmede aynen yer verilir.
Bireysel ya da sözleşmeli müşteri olup ticari amaçlı ödeme şartlı gönderi yollayanlara
Gelir İdaresi Başkanlığının bahse konu hükmü kapsamında, faturanın/irsaliyeli faturanın
satıcı tarafından gönderi ile beraber gönderme zorunluluğu bulunduğu yönünde müşterilere
tebliğde bulunulur. (söz konusu faturanın düşmeyecek, kaybolmayacak şekilde gönderi
üzerine konulması),
Gelir Vergisi Kanunu gereği bazı göndericilerin esnaf muafiyeti kapsamında olması
nedeniyle fatura tanzim edilemediği durumlarda esnaf muafiyetine dair Vergi Dairesinden
alınacak belgenin gönderici tarafından kabul merkezine teslimi ile her gönderiye ait alındıya
“esnaf muaflığı sebebiyle fatura tanzim edilmemiştir” ibaresi yazılarak gönderici tarafından
18
imzalanması veya belgenin bir örneğinin gönderi ile beraber gönderilmesi halinde
gönderilerin kabulünün yapılır. Aynı zamanda esnaf muaflığına ait belgenin arşivlenir.
Bir defaya mahsus olmak üzere ticari olmamak kaydıyla ödeme şartlı özel hizmetiyle
gönderi yollayacak bireysel müşterilerden ticari olmadığına dair beyan alınarak, gönderi
kapsamında bulunan ürüne ait faturanın aranmaksızın gönderilerin kabul ve sevk işlemleri
yapılır.
Bireysel müşterilerce yollanan gönderilerin tamamının sözleşmeli müşterilerce
yollanan gönderilerin ise sondaj usulü, alındı ve gönderiye ilişkin faturada belirtilen gönderi
olup olmadığının kabulden önce gönderici ile beraber kontrol edilmesi(kesinlikle
gönderici olmadan açma işlemi yapılmaması),
Dağıtım ve teslim aşamasında kontrollü teslim ek hizmetli olan gönderiler hariç diğer
gönderilerin teslim edilmeden önce, üzerindeki faturadan alıcının kapsam hakkında
bilgilendirilerek tesliminin sağlanır.
İade edilecek gönderilerde ise gönderi ile birlikte varsa faturasının da iadesinin
sağlanır. (Kontrollü teslim özel hizmetli hariç kesinlikle teslimden önce gönderinin
açılmaması/açtırılmaması),
Çok sayıda yakınma alınan bireysel veya sözleşmeli göndericilerin yakınma konusu
gönderiler ile ilgili olarak uyarılması, buna rağmen şikayet ve yakınmaların devamı halinde
söz konusu bireysel müşterilerin gönderilerinin kabullerinin durdurulacağı; sözleşmeli
müşterilerin ise sözleşmelerinin feshedileceğine dair bilgi verilir.
Müşteri numarası ile yapılacak olan ödeme şartlı özel hizmetli gönderin kabullerinde
havale seçeneği kaldırılacak olup sadece posta çeki seçeneği ile kabul edilecektir. Bireysel
kabullerde ise havale seçeneği seçilebilecek olup gönderici beyanı üzerine ödeme bedelinin
havale edileceği merkez/şube kabul esnasında sisteme girilerek ve gönderinin tesliminden
sonra ödeme bedeli bu doğrultuda sisteme girilen merkez/şubeye havale edilecektir.
Bu nedenle yeni düzenleme devreye alınıncaya kadar sözleşmeli müşterilerle görüşüler
ek, ödeme şartlı özel hizmeti ile gönderecekleri gönderilerin ödeme bedellerinin yatırılabilme
si için posta çeki hesabı açtırılması sağlanmalıdır.
(09/02/201-6327 sayılı tebliğ)
ÖDEME ŞARTLI ÖZEL HİZMETİNİ İÇEREN GÖNDERİLERDEN
ALINACAK ÜCRETLER
Ödeme şartlı özel hizmetini içeren gönderiler için, kabul işlemi sırasında, gönderinin
türüne, varış yerine, ağırlığı veya hacmine ve taşıdığı diğer özel hizmet işaretlerine ve Posta
ve Telgraf Ücret Tarifesi’ne göre, alınması gereken ücretler alındı, alındı listesi veya yollama
kâğıdında gösterilir. Yurt Dışı Ödeme Şartlı gönderilerden gönderi başına 3,00 TL Tahsil
Ücreti alınır.
Alıcısına teslim edilenlerin tahsil edilen bedelleri için düzenlenen havaleler, ödeme
şartlının varış yerince bedelden düşülen havale/posta çeki yatırma ücretine tabidir. Ödeme
şart bedeli kredi kartı/debit kart/PTT’nin geliştireceği ödeme sistemleri ile tahsil edilir ise
banka komisyonu ile tahsile dair ücret ve diğer masraflar ödeme şart bedelinden düşülerek
göndericinin adına havale yapılır veya posta çeki hesabına yatırılır.
ÖDEME ŞARTLI GÖNDERİLERİN TESLİMİ
Ödeme şartlı özel hizmetli gönderilerin, cihet listelerine kayıt işlemleri esnasında
ayrıca teslim belgesi üretilir. Ödeme bedeli ile varsa diğer ücretler de tahsil edildikten sonra
teslim işlemi, alıcının teslim belgesine imzası alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
19
Alıcının kendisine verilecek işaretini taşıyan ödeme şartlı gönderiler mutemet veya
vekile verilmez. Ancak küçükler veya mahcurlar adına gelen ödeme şartlı gönderilere bu
hizmetin uygulanabilmesi için alıcının mümeyyiz olmasına ilaveten veli veya vasinin yazılı
izni alınır.
Dağıtım elemanları tarafından alıcılarına teslim edilen ödeme şartlı gönderilere ait
imzalı teslim belgesi ve tahsil edilen bedel varsa diğer ücretler aynı gün işyerine getirilerek
ilgili personele zimmetle teslim edilir.
Ödeme şartlı ihbarlı gönderiler, ilgili işyerine teslim edilirken teslim belgesine
görevli memurun imzası alınmak ve tarih damgası tatbik edilmek suretiyle zimmetle teslim
edilir. İşyerinde bu gönderiler için ayrıca teslim belgesi üretilir.
Ödeme şartlı gönderilere ait teslim belgeleri üzerinden, gönderilere ait ücretler takip
edilir ve bu belgelere ilişkin varsa tahsilât belgesi ve diğer belgeler birleştirilerek sırasında
saklanır.
Alıcılardan tahsil edilen ödeme şartlı gönderilere ait bedeller için havale veya çek
formülünün gönderen kısmına gönderi alıcısının adı, soyadı, unvanı, kimlik numarası ve
adres bilgileri yazılır. Havale veya çekin kabulü esnasında gönderici notu kısmına
gönderinin kabul merkezi, tarihi ve barkodu yazılır.
Ödeme Şartlı gönderiler 150.10-1205 ve 150.10-1209 stok numaralı defterlere kayıt
edilmeyerek, bu gönderiler KPAPG Programı Merkez İş Menüsü altındaki Merkez Kayıt
Defterlerinden kontrol ve takip edilecektir.
ADRESTEN ALIM ÖZEL HİZMETİ
Postaya verilmek istenen posta gönderilerin, PTT tarafından gönderici adresinden
alınması hizmetine “Adresten Alım Özel Hizmeti” denir.
Bu hizmet APS Kurye, posta kargosu ve kargolar ile kapsamında doküman veya
haberleşme bulunan posta kolisi, APG ve Turpex gönderilerine uygulanır.
Bir defada 10 adet ve üzerinde postaya verilen yukarıda belirtilen gönderiler ile
sözleşmeli müşterilerden adresten alım ücreti alınmaz.
Bireysel müşterilerin il merkezi dağıtım sahasından postaya verecekleri posta
kargoları ile kargolar ağırlık olarak en fazla 50 kg, hacimsel olarak 200 desiye kadar; ilçe
merkezi dağıtım sahası içinde ise en fazla 30 kg ve 150 desiye kadar adresten kabul edilebilir.
Kabul işlemi hizmete tahsis edilen araç ve imkanlarla sınırlıdır.
Sözleşmeli müşterilerde adresten alım için en fazla boyut ve ağırlık uygulaması,
hizmete tahsis edilen araç ve imkanlar çerçevesinde taşınabilecek maddelerle sınırlıdır.
Adresten alım ücretinin hesaplanmasında ağırlık dikkate alınır.
20
UÇAK ÖZEL HİZMETİ
Yurtiçi gönderilerde Posta ve Telgraf Ücret Tarifesine göre uçak özel hizmet ücreti
alınır.
Gönderinin adres bulunan ön yüzlerine “Par Avion” etiketi yapıştırılır veya bu
kelimeleri taşıyan bir kaşe basılır veya bu kelimeler göze çarpacak şekilde elle yazılır.
Uçak kolileri, APG ile Turpex gönderileri uçak özel hizmeti ile birlikte
ücretlendirildiğinden ayrıca ilave uçak özel hizmet ücreti alınmaz. Yüzey yoluyla yurt dışı
kayıtlı mektup postası gönderileri kabul edilmez.
Adli gönderiler uçakla sevk edilmez.
Uçak özel hizmetli olarak kabul edilmiş dahi olsa varış yerine daha erken zamanda
ulaşacak gönderiler yüzeyden sevk edilir.
KKTC Sivil adresli kayıtlı/kayıtsız gönderilerin uçak özel hizmeti ile
gönderilmesinin talep edilmesi halinde yurtdışı 1.grup ülkeler uçak özel hizmet ücreti ilave
edilir.
Yurtdışına ve K.K.T.C'ye (sivil kesim) gönderilecek uçak kolileri için "YURTDIŞI
UÇAK KOLİ ÜCRET TARİFESİ" ne bakılır.
ALMA HABERİ ÖZEL HİZMETİ
Kayıtlı olmak koşuluyla diğer gönderilerin alıcısına ya da alıcı adına gönderiyi
alabilecek kişilere imza karşılığı teslim edildiğinin, göndericiye bildirilmesine “Alma Haberi
Özel Hizmeti” denir. Alma haberi özel hizmetini içeren gönderilere ise “Alma Haberli
Gönderi” veya “Alma Haberi Kartı” denir.
Alma haberi özel hizmetini içeren gönderilerin yüz taraflarına, alındı, alındı listesi
veya yollama kağıtlarına gönderici ve alıcı adreslerinin tam olarak yazılması gerekir. Bu
gönderilerin yüz tarafına “Alma Haberli", yurtdışı olanlarına da "Avis de Reception" veya
(A.R.) ifadesinin yazılır.
Alma haberi özel hizmeti ile postaya verilmek istenen gönderilerde gönderici adresi
bulunması aranır.
ALMA HABERİ KARTI
Yurtiçine kabul edilen gönderiler için Türkçe metinli, yurtdışına kabul edilenler için
de Türkçe ve/veya yabancı dil metinli alma haber kartları kullanılır. Bu kartlar Latin
harfleriyle tam ve doğru olarak doldurulur. Bunlar kurşun kalemle doldurulamaz. Gönderinin
barkod numarası alma haberi kartının özel yerine yazılır veya barkod etiketi yapıştırılır.
Varsa diğer noksanlıklar da kart üzerinde tamamlattırılır.
Alma haberli gönderilerin posta ve uçak ek ücretlerinin saptanmasında, kabul
sırasında gönderici tarafından doldurulmuş ise gönderinin alma haber kartı ile birlikte ağırlığı
dikkate alınır. Alma haberi kartlarına herhangi bir ücret karşılığında pul ya da ücret etiketi
yapıştırılmaz.
Alma haberi kartı, kabul sırasında gönderici tarafından doldurulmuşsa, ait olduğu
gönderiye tutturulur.
Alma haberi işaretini taşıdığı halde herhangi bir nedenle alma haber kartı çıkmayan
gönderiler için varış merkezlerinde, gönderiler üzerinde yazılı bilgilere göre yeni bir alma
haberi kartı düzenlenerek gönderiye eklenir. Bu tür alma haberi kartının üzerine "Resen
düzenlenmiştir.", yurtdışı olanlarına da "Etablit d'office" deyimi yazılır.
Alma haberi kartlarının çıkış yerlerince eksik doldurulmuş olduğu görülürse bu
eksiklikler, ait olduğu gönderideki bilgiye göre tamamlanır.
21
ALMA HABERİ KARTLARININ GERİ YOLLANMASI
Yurtiçi alma haberi kartları kayıtlı olarak, yurtdışı alma haberi kartları ise kayıtsız
olarak göndericisine en seri yoldan geri yollanır.
ALMA HABERLİ GÖNDERİLERİN TESLİMİ
Alma haberli işaretini taşıyan gönderilerin teslimi sırasında alma haberi kartının ilgili
yerleri usulüne göre doldurulup alıcıya imzalattırıldıktan sonra, göndericisine gönderilmek
üzere merkeze geri getirilir. Alıcısından başkasına teslim veya alıcı imzasının okunamaması
halinde, teslim alanın adı soyadı ile mutemedi, oğlu, eşi gibi açıklayıcı bilgiler alma
haberlerine de yazılır.
ELEKTRONİK ALMA HABERİ (E-MAİL) ÖZEL HİZMETİ
Kayıtlı bir gönderinin alıcısına ya da alıcı adına gönderiyi alabilecek kişilere imza
karşılığı teslim edildiğinin, göndericinin e-mail adresine elektronik olarak bildirilmesine
“Elektronik Alma Haberi Özel Hizmeti” denir.
Talep halinde bu özel hizmet, gönderici adresinin dağıtımından sorumlu PTT
işyerinde, gönderinin teslimine ilişkin belge hazırlanarak gönderisine teslim edilmek suretiyle
de verilebilir.
Elektronik alma haberi özel hizmeti, adına gelen kayıtlı gönderilerin tarafına
elektronik olarak bildirilmesini isteyen alıcılar tarafından da istenebilir.
Elektronik alma haberi özel hizmetini isteyen tarafın bildirimin yapılacağı e-mail
adresini de belirtmesi gereklidir.
ALICININ KENDİSİNE VERİLECEK ÖZEL HİZMETİ
Kayıtlı bir gönderinin alıcının kendisine teslim edilecek kaydı ile kabul edilerek,
alıcının bizzat kendisine imza karşılığı teslimine “Alıcının Kendisine Verilecek Özel
Hizmeti” denir.
Aleyhlerine mala el koyma veya haciz kararı verilmiş bulunanlarla, velilik, vasilik
veya hacir altına alınmış olanlar hakkındaki hükümler saklıdır.
Alıcının kendisine verilecek özel hizmetini içeren gönderilerin yüz taraflarına,
alındı, alındı listesi veya yollama kağıtlarına “Alıcının Kendisine Verilecek", yurtdışı
olanlarına da “A Remettre En Main Propre” ifadesi yazılır.
Aracı adresiyle postaya verilmiş bu özel hizmeti içeren gönderilerin esas alıcısı, aracı
olan kimsedir.
Görevlerinin taşıdığı önem ve özellik nedeniyle özel kalem müdürü, sekreter veya
yaver gibi özel görevliler aracılığıyla temas edilebilen kişiler adına yollanacak alıcının
kendisine verilecek özel hizmetini içeren gönderiler, özel görevlilerine teslim edilir.
Er, erbaş, tutuklu ve hükümlüler adına "alıcının kendisine verilecek" özel hizmet
işaretli gönderi kabul edilmez.
Gönderi üzerinde "Zata Mahsus", "Kişiye Özel", "Hizmete Özel" veya "Gizli" gibi
deyimler bulunsa dahi bunlar "Alıcının Kendisine Verilecek" özel hizmetli gönderiler gibi
işlem görmez.
22
ALICININ KENDİSİNE VERİLECEK İŞARETLİ GÖNDERİLERİN
TESLİMİ
Alıcının kendisine verilecek özel hizmetli kayıtlı gönderiler alıcının bizzat kendisine
teslim edilerek varsa alma haber kartı mutlaka imzalattırılır. Alıcıları ölmüş ise göndericisi
tarafından verilecek talimata göre işlem yapılır. Bunlar hiç bir surette alıcının vekil veya
mutemedine yahut bir başka yetkiliye verilmez. Aracı adresiyle gönderilen gönderiler, aracı
olarak gösterilen kimseye teslim edilir. Aracının bulunamaması halinde bunlar gerçek alıcısı
bilinse bile teslim edilmeyerek göndericisine geri gönderilir.
Alıcının kendisine verilecek özel hizmetini içeren gönderilerden, veli veya vasi men
etmemişse velilik veya vasilik altında bulunanlar adına gelenler, alıcının kendisine verilir.
Görevlerinin taşıdığı önem ve özellik nedeniyle özel kalem müdürü, sekreter veya
yaver gibi özel görevliler aracılığıyla temas edilebilen kişiler adına yollanacak alıcının
kendisine verilecek özel hizmetini içeren gönderiler, özel görevlilerine teslim edilir. Bu tür
gönderilerin alma haber kartlarına teslim alanın adı ve soyadı ile görevi teslim sırasında
yazılır.
GİDİŞ DÖNÜŞ ÜCRETLİ ÖZEL HİZMETİ
Kayıtlı yurtiçi gönderilerin gidiş ve dönüş posta ve özel hizmet ücretlerinin ilk
kabulde alınarak, dönüşte ücretsiz olarak kabul edilmesine “Gidiş dönüş ücretli özel
hizmeti”, bu ek hizmeti içeren gönderilere ise “Gidiş dönüş ücretli gönderi” denir.
Bu özel hizmetle kabul edilecek gönderilerin, türüne uygun olarak gidiş dönüş
ücretleri, kabul işyerince Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi’ne göre alınır.
Kabul işyerince, gidiş dönüş ücretli gönderilerin yüz taraflarına, alındı, alındı listesi
veya yollama kağıtlarına “Gidiş Dönüş Ücretlidir” ibaresi yazılır. Gönderi üzerinde ağırlığını
gösteren etiket yok ise ağırlığı yazılır. Ayrıca gönderi üzerindeki bu ibareye tarih damgası
tatbik edilir.
Dönüşte kabul barkodu ile birlikte getirilen gönderilerin kabulü, sistem üzerinden bu
barkodlu gönderinin daha önce kabulünün olup olmadığı ve özel hizmetinin “gidiş dönüş” ek
hizmetini içerip içermediği kontrol edildikten sonra, ücret alınmadan diğer gönderilerde
uygulanan usule göre yeni zarf ya da ambalaj içinde yapılır. Gönderi üzerine veya etiketine
alındı veya tevdi listesinin ilgili bölümüne PTT işyerince tarih ve kabul numarasıyla “Dönüş
ücreti peşin alınmıştır.” ibaresi yazılır.
Dönüşte gönderi türünde bir değişiklik olmadığı taktirde ilk kademe ağırlığı
derecesinde bir ağırlık fazlalığı var ise ağırlık farklılığı dikkate alınmaz. İlk kademe
ağırlığından daha fazla bir farklılık varsa farka tekabül eden ücret, kabul etmesi halinde
dönüşteki göndericiden, kabul edilmemesi halinde ise ücreti alıcıdan tahsil özel hizmeti
uygulanmak suretiyle dönüşteki alıcıdan alınır.
Kabulden sonra ücret tarifesinde değişiklik olması halinde, dönüşte ücret farkı talep
edilmez.
Gidiş dönüş özel hizmetli olarak kabulü yapılmış gönderilerin teslim edilemeyerek iade
edilmesi ve göndericinin de talep etmesi halinde dönüş ücreti iade edilir ve varsa iade ücreti
tahsil edilir.
23
ADRESTE TESLİM ÖZEL HİZMETİ
PTT işyerinde teslim edilmesi gereken bir gönderinin, gönderi postaya verildikten
sonra gönderici ya da alıcının talebi halinde, gönderinin adresine götürülerek teslim
edilmesine “Adreste teslim özel hizmeti”, bu özel hizmeti içeren gönderilere ise “Adreste
teslim hizmetli gönderiler”, denir.
Alıcıları tarafından, adreste konutta teslim edilmesi veya ödenmesi istenenler için de
aynı ücret alınır.
PTT işyerinde teslim edilmesi gereken gönderiler ile dağıtıma çıkarılıp teslim
edilemediği için ihbarlanan gönderilerin, adreste teslim edilmesi talep edildiğinde “adreste
teslim ücreti” alınır. Ancak bu hizmet, adreste teslim edilecek gönderilerin ağırlık, boyut ve
bedel limitleri ile sınırlıdır.
PTT İŞYERİNDE TESLİM ÖZEL HİZMETİ
Alıcının adresi gösterilmeyerek, alıcının adı ve soyadından sonra, sadece “PTT
işyerinde teslim” ibaresi ile varış PTT işyeri adını taşıyan ve alıcılarının başvurusu üzerine,
gönderilerin PTT işyerinde teslim edilmesine “PTT işyerinde teslim” özel hizmeti denir. Bu
özel hizmeti içeren gönderilere PTT işyerinde teslim adresli gönderiler” denir.
PTT işyerinde teslim özel hizmeti işaretli gönderilerden bu hizmete karşılık ilave
ücret alınmaz.
PTT işyerinde teslim özel hizmeti işaretli gönderilerde, alıcının adı ve soyadı yerine
sadece ilk harflerinin gösterilmesi, uydurma ad, soyad, rumuz, rakam ve işaretler kabul
edilmez. Postrestant veya PTT işyerinde teslim özel hizmeti işaretli gönderinin alıcısı,
gönderi üzerindeki ad ve soyadına göre kimliğini ispat etmek zorundadır.
PTT işyerinde teslim özel hizmet işaretini taşımayan gönderilerini, kendilerince
alınmak üzere PTT işyerlerinde bekletilmelerini yazı ile isteyenlerin bu istekleri de kabul
edilerek bu gönderilere de PTT işyerinde teslim özel hizmet işaretini taşıyan gönderi işlemi
uygulanır.
TELEFONLA BİLGİLENDİRME ÖZEL HİZMETİ
Postaya verilmiş yurt içi kayıtlı bir gönderinin, teslim ya da teslim edilememe
bilgilerinin, göndericinin talebi halinde sabit veya cep (GSM) telefonuna iletilmesine
“Telefonla Bilgilendirme Özel Hizmeti” denir.
Telefonla bilgilendirme için aranması istenen telefon numarasının, hizmeti talep eden
tarafından sağlanması, bu numaranın sabit ya da yurt içi operatörlere ait cep telefonu olması
zorunludur.
Telefonla bilgilendirme özel hizmetine ait ücret kabul sırasında alınır.
SMS İLE BİLGİLENDİRME ÖZEL HİZMETİ
Kayıtlı yurt içi bir gönderinin alıcısına ya da alıcı adına gönderiyi alabilecek kişilere
imza karşılığı teslim edildiğinin veya gönderi teslim edilemediğinde süresi içinde teslim
alınmak üzere PTT işyerine bırakıldığının gönderici ya da alıcının cep telefonuna kısa mesaj
olarak bildirilmesine “SMS İle Bilgilendirme” özel hizmeti denir.
24
Bu ek hizmet kapsamında duruma göre en fazla 4 adet ile kısıtlı olmak üzere,
gönderiler dağıtım cihetine ve merkez depoya ilk eklendiğinde sadece alıcıya, iade
edildiğinde (iade bilgisi girildiğinde) ve teslim edildiğinde ise göndericiye ve alıcıya SMS
gönderilecektir. Cihete veya merkez depoya ekleme ve teslim/iade bilgisi girme işlemi
yapıldığında sistem otomatik olarak SMS gönderecek olup, yapılan işlemin iptal edilmesi
halinde ilave SMS gönderilmeyeceğinden alıcı ve göndericilerin yanlış bilgilendirilmemesi
açısından hatalı işlem yapılmaması hususunda azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.
Teslim edilen gönderiler için alıcı ve göndericiye teslim alan kişiye ait isim bilgisi
de verileceğinden bu kısımda “Bizzat”, “Kendisine”, “Kaşeye Teslim”, “Evraka
Teslim” gibi muğlâk ifadelerin yazılmaması veya boş bırakılmaması gerekmektedir.
Bu ek hizmeti talep eden müşterilerimize ait gönderilerin kabulü esnasında alıcı veya
göndericiden birine ait cep telefonu numarası girilmesi yeterli olmakla birlikte;
bilgilendirmenin eksiksiz olarak yapılabilmesini teminen her iki numaraya da ihtiyaç
bulunduğu hususunda göndericinin bilgilendirilmesi yerinde olacaktır
TELEFONLA HABER VERME ÖZEL HİZMETİ
Gönderinin geldiğinin alıcısına telefonla haber verilmesi hizmetine “Telefonla haber
verme” özel hizmeti denir.
PTT işyerinde teslim işaretli kayıtlı gönderiler haricinde, alıcı adresine ilaveten telefon
numarası belirtilmiş kayıtlı gönderilere bu hizmet uygulanır.
PTT işyerinde teslim hizmetli APS Kurye, posta kargosu ve kargolardan bu ücret
alınmaz.
Telefonla ulaşılamayanlar için gönderi üzerine şerh verilerek ertesi gün haber kağıdı
düzenlenir.
KONTROLLÜ TESLİM ÖZEL HİZMETİ
Gönderici talebine istinaden teslim esnasında gönderi kapsamının alıcı tarafından
kontrol edilerek teslim alınması hizmetine “Kontrollü Teslim” özel hizmeti denir.
Kabul esnasında göndericinin talebi üzerine, haberleşme niteliğinde bulunan mektup,
posta kartı, telgraf, faks gönderileri ile tebliğ evrakı dışında kalan kayıtlı yurtiçi posta
gönderileri ile kargolara talep halinde uygulanır.
KONTROLLÜ TESLİM ÖZEL HİZMETLİ GÖNDERİLERİN TESLİMİ
Kontrollü teslim özel hizmetli gönderilerin, cihet listelerine kayıt işlemleri esnasında
ayrıca teslim belgesi üretilir. Teslimden önce gönderi bir tanık ve alıcının huzurunda
açılarak kapsam kontrolü yapıldıktan sonra varsa tahakkuk eden ücretler ile ödeme şartlı
olanların bedelleri kendilerinden tahsil edilir.
Teslim işlemi, alıcının teslim belgesine imzası alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
Kontrol sırasında herhangi bir düzensizliğin tespiti halinde hasara uğrayan veya emniyete
alınmış gönderilerin teslimi hükmüne göre işlem yapılır.
25
Dağıtım elemanları tarafından alıcılarına teslim edilen kontrollü teslim özel hizmetli
gönderilere ait imzalı teslim belgesi, varsa düzenlenen tutanak ile tahsil edilen ücretler aynı
gün işyerine getirilerek ilgili personele zimmetle teslim edilir.
Kontrollü teslim özel hizmetli ihbarlı gönderiler, ilgili işyerine teslim edilirken teslim
belgesine görevli memurun imzası alınmak ve tarih damgası tatbik edilmek suretiyle
zimmetle teslim edilir. İşyerinde bu gönderiler için ayrıca teslim belgesi üretilir
ÜCRETİ ALICIDAN TAHSİL ÖZEL HİZMETİ
Göndericinin talebine göre, yurt içi kayıtlı gönderilerin, yollama ücreti ile varsa özel
hizmetlere ilişkin toplam ücretin, alıcıdan tahsil edilmesine “Ücreti Alıcıdan Tahsil” özel
hizmeti denir.
Bireysel müşteriler tarafından gönderilecek "Ücreti Alıcıdan" özel hizmetli gönderi
kabullerinde gönderici T.C Kimlik numarası alınarak otomasyon sistemine girilmesi
zorunludur.
ÜCRETİ ALICIDAN TAHSİL ÖZEL HİZMETLİ GÖNDERİLERİN TESLİMİ
Ücreti alıcıdan tahsil özel hizmetli gönderilerin, cihet listelerine kayıt işlemleri
esnasında ayrıca teslim belgesi üretilir. Posta ücreti ile varsa diğer ücretler de tahsil
edildikten sonra teslim işlemi, alıcının teslim belgesine imzası alınmak suretiyle
gerçekleştirilir.
Ücreti alıcıdan tahsil özel hizmetli ihbarlı gönderiler, ilgili işyerine teslim edilirken
teslim belgesine görevli memurun imzası alınmak ve tarih damgası tatbik edilmek suretiyle
zimmetle teslim edilir. İşyerinde bu gönderiler için ayrıca teslim belgesi üretilir.
Teslim belgeleri üzerinden gönderilere ait ücretler takip edilir ve bu belgeler PTT
işyerinde sırasında saklanır.
Dağıtım elemanları tarafından alıcılarına teslim edilen ücreti alıcıdan tahsil işaretli
gönderilere ait imzalı teslim belgesi ve tahsil edilen posta ücreti varsa diğer ücretler aynı
gün işyerine getirilerek ilgili personele zimmetle teslim edilir.
Ücreti alıcıdan tahsil özel hizmetli gönderilerden, herhangi bir nedenle alıcılarına
teslim edilemeyip göndericisine iadeten teslim edilenlerin posta, iade ve varsa diğer
ücretleri yine teslim belgesi ile takip edilir.
KOLAY KIRILABİLİR VEYA ÇABUK BOZULUR MADDELER ÖZEL
HİZMETİ
Kolay kırılır ve çabuk bozulur gönderiler, PTT tarafından uygun görülen yerler
arasında kabul edilebilir. Bu tür gönderilere kabul memurunca “Dikkat Kırılacak Eşya” veya
“Çabuk Bozulur Madde” ibareli uyarı etiketi yapıştırılır. Bu özel hizmet, kontrollü teslim özel
hizmeti ile birlikte istenir.
26
ÜCRETLENDİRME İŞLEMİ
Gönderilerin ücretlendirilmesi, gönderinin türüne, ağırlığına veya hacmine, sayısına ve
istenilen özel hizmetler dikkate alınarak, “Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi”ne ve diğer özel
tarifelere göre yapılır.
cretler, genel olarak peşin alınmakla birlikte, sözleşmeye dayalı gönderiler ile ücreti
alıcıdan tahsil edilecek özel hizmetli gönderilerin ücretleri, sözleşme şartlarına veya gönderici
taahhüdüne istinaden peşin olarak alınmayabilir veya Genel Müdürlükçe belirlenen diğer
esaslara göre yapılır. Gönderilerden alınacak ücretler, sözleşme hükümleri ile belirlenebilir.
ÜCRET ÖDEME YÖNTEMİ
Gönderilerin, özel hizmet ücretleri dâhil ücret tarifesine göre tahakkuk eden toplam
ücreti; nakit, kredi kartı, posta çeki hesabı, posta pulu, resmi pul, PP abonesi olarak veya ücret
alma ve ödeme makinesinden geçirilerek ve/veya vinyet ya da beyaz kağıda ücret tatbiki
alınmak suretiyle tahsil edilir. Alınan posta ücretleri gönderi üzerinde gösterilir ya da işaret
edilir.
PTT’ye ait tüm servis gönderileri servis kaşesi veya ibaresi ile ücretsiz olarak kabul
edilir.
Ücreti alıcıdan tahsil edilecek gönderilerin ücretleri, teslim merkezince tahsil edilerek
ilgili hesaba aktarılır.
ÜCRET KONTROLÜ İLE GÖREVLİ PERSONEL
Postaya verilen gönderi ücretlerinin tarifesine uygun olarak türü, ağırlığı ve özel
hizmetlere göre ücretlerinin alınıp alınmadığının kontrol edilmesine “ücret kontrolü” denir.
a)Başmüdürlüklerce, ücret kontrolü yapmakla görevlendirilen personel,
b) İşyerlerince asli görevleriyle birlikte kontrolle görevlendirilen personel,
Ücret kontrolü de yapar.
ÜCRET KONTROLÜ İLE GÖREVLİ PERSONEL TARAFINDAN
YAPILACAK İŞLEMLER
Ücret kontrolü ile görevlendirilen personel tarafından;
a) İlgili personelin tarife konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları,
b) Servislerde ücretlerle ilgili yönerge, tarife ve genelgeler bulunup bulunmadığı,
c) Tarife değişikliklerinin eldeki tarifelere zamanında işlenip işlenmediği,
ç) Gişelerden tek tek veya toplu kabul edilen posta maddelerinin ağırlık, tür ve ek
hizmet ücretlerine dikkat edilip edilmediği,
d) Gişelerle, mektup atma kutularından giden servisine gelen posta maddelerinin,
damgalama sırasında veya daha önce ücretlerinin kontrol edilip edilmediği,
e) Gelen postalardan çıkan kayıtsız ve kayıtlı posta maddelerinin ücretleri kontrol
edilerek noksan ücretlerin tahsilinin sağlanıp sağlanmadığı,
f) Ücret ödemede geçerli olmayan pulların kullanılıp kullanılmadığı ve bu konuda
personelin yeteri kadar bilgiye sahip olup olmadığı,
Hususları kontrol edilir.
27
ÜCRET KONTROLÜ İLE İLGİLİ PROGRAM VE RAPOR DÜZENLEMESİ
Başmüdürlüklerce belirlenen yıllık çalışma programına göre, işyerlerinde ücret
kontrolü ile ilgili çalışmalar sırasında tespit edilen aksaklık ve eksiklikler hakkında aylık
olarak iki nüsha rapor düzenlenir ve Genel Müdürlüğe bilgi verilir
TESLİM İŞLEMLERİ GENEL HÜKÜMLER
Postrestant, posta abone kutusu adresliler ve PTT işyerinde teslim işaretli
gönderiler, tahsil edilecek ödeme şart bedeli havale/posta çeki hesabına yatırılacak konutta
teslim havale üst limitini aşan ödeme şartlı gönderiler dışındaki gönderiler, alıcının adresine
götürülerek teslim edilir. Sözleşmeye dayalı gönderiler bu hükmün dışındadır.
Kayıtlı gönderiler, adreste alıcı ya da yetişkin birinin bulunmaması, adresin kapalı
olması durumlarında haber kâğıdı bırakılır veya diğer iletişim kanallarıyla haber verilir.
Haberde alıcının müracaat edeceği PTT işyeri adı, gönderi barkodu ve telefon numarası
belirtilir. Gönderi ilgili PTT işyerine götürülerek görevli personelin adı, soyadı, imzası
alınarak teslim edilir. Bu gönderiler PTT işyerinden teslim edilir.
PTT işyerinde teslim adresli gönderilerle, bekletilmeleri alıcısı tarafından istenen
gönderiler, alıcının başvurması üzerine, posta abone kutusu adresli kayıtlı gönderiler,
kutularına haber kağıdı atılmak suretiyle, alıcının haber kağıdıyla PTT işyerine başvurması
üzerine teslim edilir.
Postaya verilen gönderiler genel kural olarak alıcılarına ya da bunlar adına alabilecek
kişilere teslim edilir ya da ödenir. Aracı adresiyle gönderilen posta gönderilerinin esas alıcısı
aracı olan kimsedir.
Alıcılarının gösterilen adreste bulunmamaları halinde kayıtlı gönderiler, kimlikleri
görülerek alıcıların yazı ile atadıkları vekil veya mutemetlerine, bunların da bulunamamaları
halinde alıcıyla birlikte oturan, görünüş itibariyle on sekiz yaşından küçük ve bariz bir
surette ehliyetsiz olmayan, ailesinden veya hizmetçilerinden yetişkin birine veya aynı yerde
bulunan mal sahibi, müdür, gemilerde kaptan, yetkili personel gibi kişilere kimlik tespiti
yapılarak imza karşılığı teslim edilir.
Tüm kayıtlı gönderilerin, (Kontrollü teslim özel hizmetli hariç) tesliminden önce
varsa tahakkuk eden ücretler ile ödeme şartlı olanların bedelleri kendilerinden tahsil
edilir.Cihet listesine ve/veya teslim belgesine alıcıların imzası alınmak ve varsa alma haberi
kartları imza ettirildikten ve tarih yazdırıldıktan sonra teslim edilir. İmzaların altına alanın adı
ve soyadı yazdırılır veya dağıtım elemanı tarafından yazılır. Alıcı tarih koymazsa dağıtım
elemanı tarafından yazılır.
Kayıtlı gönderinin alıcısından başka birine teslimi halinde alanın imzası üzerine
"Vekili", "Mutemedi", "Yetkili Personeli", "Oğlu" ve benzerleri gibi ilgi derecesi ile adı ve
soyadı yazdırılır. Bunlar gerektiğinde dağıtıcılar tarafından da yazılabilir.
Ticaret merkezi ve hanlarıyla apartman, site kampüs gibi yerlerde oturanlar adına
gelen kayıtlı gönderiler, bunların kapıcı veya görevlileri bulunsa dahi gönderi üzerinde
belirtilen açık adresinde teslim edilir.
İçlerine serbestçe girilemeyen fabrika, atölye, tamirhane, maden ve kömür ocakları,
tersane, gazino, otel, hastane, okul ve öğrenci yurtlarında, ceza ve tutuk evleri ile açıkta
demirlemiş gemilerde bulunanlar adına gelen kayıtlı posta gönderileri alıcılarına, alıcılarına
ulaşılmaması durumunda almaya yetkili kişilere teslim edilir.
Askeri birlik ve kurumlarla buralardaki ordu mensuplarına ve askeri okullardaki
öğrencilere gelen kayıtlı gönderiler, alıcılarının kendilerine veya mutemetlerine teslim edilir
Resmi daire, kurum, dernek, ortaklık gibi tüzel kişiler adına gelen gönderilerin, kayıtlı
olanları imza karşılığı, bu kurumların yazı ile atadığı mutemetlerine veya bunların müdür,
28
amir veya yetkili personeline teslim edilir. Mutemedin adı, soyadı, görevi, tatbik imzası, varsa
sirküler veya özel yazı ile PTT işyerine ilgili Kurum tarafından bildirilir.
Adreslerine çok sayıda gönderi gelen gerçek kişiler ile ticarethane, kurum, ortaklık,
resmi daire ve kuruluşlar gibi tüzel kişilere gelen gönderiler, bu kişilerin yazılı istekleri
halinde işyerlerinde, açıktan veya kapalı torba, kap içerisinde teslime ilişkin genel kurallar
çerçevesinde teslim edilir.
Aleyhlerine mala el koyma veya haciz kararı verilmiş bulunanlar tarafından gönderilen
veya bunlar adına gelen gönderiler, yetkililerin yazılı isteği üzerine, belirtilen yerlere verilir.
Alıcısı aleyhine haciz konulmuş olup da herhangi bir vergi, ücret veya harç alındıktan
sonra teslimi gereken gönderiler, bu tür vergi, ücret ve harçların tahsilinden sonra haczi koyan
mercie teslim olunur.
İflas edenler adına gelen gönderiler, kanunla yetkili olan makamlar tarafından başka
bir teslim yeri PTT işyerine bildirilmedikçe, üzerlerinde gösterilen adresteki alıcısına teslim
edilir.
Alıcısı ölmüş olan veya bekleme süresi içinde alıcısı ölen gönderiler mirasçılarına
teslim edilmez. Bu tür gönderilerden kayıtlı olanlar için göndericinin isteği sorularak
alınacak cevaba göre işlem yapılır. Cevap verme süresi otuz günü geçtiğinde iade edilir.
Kayıtsız gönderiler ise gönderici isteği sorulmadan iade işlemine tabi tutulur.
Sözleşmesinde farklı bir hüküm bulunan gönderiler hariç, alıcıların veya
göndericilerin istekte bulunmaları ve adreste teslim özel hizmet ücretini ödemeleri şartıyla,
ve adreste teslim edilecek gönderi özelliklerini taşımak kaydıyla işyerinde teslim işaretli,
posta abone kutusu adresli, postrestant adresli gönderiler dağıtıma çıkarılır.
Buna göre, kapsamında
pasaport,
ruhsat,
kimlik
kartı,
banka
kartı vb. bulunan özellikli gönderiler ile göndericiler ile imzalanan sözleşmelerde 2 defa dağıt
ıma çıkarılacağı hüküm altına alınmış gönderilerin her adresinde 2 (iki) kez (ayrı bir talimat
olması halinde de daha fazla)dağıtıma çıkarılması gerekmektedir.(09/02/2015-6330 sayılı
tebliğ)
Sözleşmeye dayalı gönderilerde, gönderinin birden fazla adrese götürüleceğine
ilişkin özel hüküm varsa birinci haberde, gönderinin adrese ikinci kez getirileceği tarih ve
yaklaşık saati ile PTT işyeri telefon numarası belirtilerek o tarihte adreste bulunulması
istenir. Ayrıca, gönderi cihet listesine adrese gidildiğinin kanıtı olabilecek elektrik, su,
doğalgaz abone numarası, komşu, yönetici, bina görevlisinin adı v.b. bir bilgi not edilir.
Adrese ikinci kez gidilmeden önce varsa telefon numarası aranarak mutabakat sağlanır.
Alıcıya ulaşılamadığında haberde belirtilen gün ve saatte gönderi adrese götürülür.
Alıcı yine adreste bulunmaz ise gönderi üzerine ve gönderi cihet listesine, yapılan
işlem açıklanır, tarih yazılarak en yakın PTT işyerine götürülür. İkinci haber kâğıdı
bırakılmak veya diğer iletişim kanallarıyla haber verilmek suretiyle alıcının müracaat
edeceği PTT işyeri adı, gönderi barkodu ve telefon numarası belirtilir. Gönderi ilgili PTT
işyerine götürülerek görevli personelin adı, soyadı, imzası alınarak teslim edilir.
PTT kuryematik cihazından teslim alınan gönderiler için alıcıya elektronik ortamda
gönderilen bilgiler ile teslim sağlandığından imza şartı aranmaz. Teslim veya iade
durumunda sistem kayıtları esas alınır.
29
HASARA UĞRAYAN VEYA EMNİYETE ALINMIŞ GÖNDERİLERİN
TESLİMİ
Herhangi bir işyeri tarafından yeniden ambalajlanarak emniyete alınmış olarak gelen
veya varış merkezince bu işlemin yapılmasını gerektiren gönderi durumu hakkında gönderici
veya alıcıya teslimden önce bilgi verilir ve istenirse, ödeme şartlı gönderilerde şart edilen
bedel alınmadan önce, en az 3 kişiden oluşturulacak kurul huzurunda gönderi açılarak
kapsamı kendisine gösterilir ve ayrıntılı olarak kapsamı ve kapsamındakilerin durumu dört
nüsha düzenlenen bir tutanakla tespit edilir.
Herhangi bir itirazının olmaması halinde teslim imzası alınarak teslim edilir.
İtirazının bulunması halinde ise zarf veya ambalajının alıkonulacağı belirtilir. Tutanağın bir
nüshası alıcıya verilir, bir nüshası çıkış merkezine, bir nüshası da zarf veya ambalajıyla
birlikte Başmüdürlüğe yollanır. İtirazsız teslim edilen gönderilere ait tutanaklar herhangi bir
yere gönderilmez, merkezinde muhafaza edilir.
TESLİMDEN ÖNCE GÖNDERİYİ AÇMA İSTEĞİ
Kontrollü teslim özel hizmetli gönderiler hariç, teslim sırasında alıcı, şüpheli bir hal
bulunduğunu ileri sürerek gönderi kapsamının tespitini isterse, teslimine ilişkin imza işlemi
tamamlandıktan, ödeme şartlı olması halinde ödenmesi şart koşulan bedel tahsil edildikten
sonra bu isteği dağıtım sahasında alıcı ile birlikte, bir tanık huzurunda açılarak yerine getirilir.
Gönderinin dış görünümü itibari ile açılıp, kapatılmış veya hasar izi taşıyıp taşımadığı
belirtilmek suretiyle alıcının ve tanık huzurunda açılan gönderilerden çıkan eşyanın ayrı ayrı
cinsi, özelliği, miktarı ve eşyada görülen düzensizlikler tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir
nüshası gönderi alıcısına verilir, tahsil edilen ödemeli bedeli iade edilmez.
Kontrollü teslim özel hizmetli gönderiler hariç, PTT işyerinde teslim edilecek gönderi,
alıcının isteği doğrultusunda açılmak istendiğinde teslimine ilişkin imza işlemi
tamamlandıktan, ödeme şartlı olması halinde ödenmesi şart koşulan bedel tahsil edildikten
sonra alıcıyla birlikte en az üç kişiden oluşacak kurul huzurunda açılarak, çıkan eşyanın ayrı
ayrı cinsi, özelliği, miktarı ve eşyada görülen düzensizlikler tutanakla tespit edilir. Tutanağın
bir nüshası gönderi alıcısına verilir, tahsil edilen ödemeli bedeli iade edilmez.
PTT’nin sorumluluğunu gerektiren hasar veya eksiklik gibi bir durum ortaya çıktığı
veya gönderici ya da alıcı tarafından bu tür bir iddiada bulunulduğu takdirde gönderici ya da
alıcı, gönderi ambalajını ve içerisindeki şikayete konu eşyayı PTT'ye vermek zorundadır.
Hasar veya eksiklik saptanırsa, bu konuda PTT tarafından gerekli inceleme veya soruşturma
yapılır.
ALICILARINA VERİLMEYECEK GÖNDERİLER
Kanuna göre yetkili bulunan yer ve kişilerce ilgili işyerlerine yazı ile bildirilmiş olmak
kaydıyla;
a) Velilik ve vasilik altında bulunanlar,
b) Hacir altına alınanlar,
c) İflas etmiş olanlar,
Adına gelen gönderiler, gerçek alıcılarına verilmez. Gönderiler, kanuna göre bunları
almaya yetkili olan kişilere verilir. Ancak, görünüşe göre, mümeyyiz olduğu açıkça
anlaşılan küçükler adına gelen gönderiler alıcılarına verilebilir
30
BİRDEN FAZLA KİŞİ YA DA KURULCA TALEP EDİLEN TÜZEL KİŞİLİK
ADINA GELEN GÖNDERİLER
Birden fazla kişi ya da kurulun bir tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu ileri sürerek
o tüzel kişilik adına gelen gönderilerin kendilerine teslimini istemeleri halinde bunlardan:
a) Tüzel kişilik adına hareket eden kişi veya kişilerin siciline kayıtlı olduğu ticaret
odasından alınmış temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri,
b) Vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgeler,
c) Dernekler için İl Emniyet Müdürlüklerinde tutulan dernekler kütüğündeki kayda
ilişkin belgelerin,
İbrazı istenir. Ancak tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair birden fazla kişi ya
da kurulun yetki belgesi ibraz etmesi halinde hangi kişi ya da kurulun yetkisine itibar
edileceğinin belirlenmesi açısından mahkemece verilmiş tespit kararı istenir.
Temsil iddiasında bulundukları tüzel kişiliği hukuken temsile yetkili olduklarını bir
mahkeme kararıyla tespit ettirmeyen, temsil iddiaları yargı kararı ile sonuca bağlanıncaya
kadar gönderiler üzerine tedbir koydurmayan kurullara gönderiler teslim edilmez ve olası
zararlardan dolayı PTT sorumlu olmaz.
Kurullarca gönderinin yasal bekleme süreleri içinde bir tespit veya tedbir kararı
getirilmemesi halinde o tüzel kişilik adına gelen gönderi çıkış yerine geri gönderilir.
Geri gelen tüzel kişilik varışlı gönderinin teslim edilmesi sırasında da birden fazla
kurulun hak iddia etmesi halinde gerekli yargı kararı getirilinceye kadar bunlar işyerinde
bekletilir.
KİMLİK TESPİTİ
Gönderilerin teslimi sırasında bunların alıcısı veya bunları almaya yetkili olanların,
dağıtım elemanlarınca tanınmamaları halinde bu kişilerin kimliklerini ispat etmeleri gerekir.
Ancak, değer konulmuş veya sigortalı gönderiler ile ödeme şartlı gönderilerin tesliminde
mutlak surette kimlik tespiti yapılır.
Kimlik ispatı;
a) T.C. Nüfus cüzdanı
b) Resmi Daire ve Kurumlarca düzenlenmiş fotoğraflı kimlik belgeleri veya resmi
belgeler,
c) Pasaport
ç) Yabancılar için oturma tezkereleri ile sağlanır.
Bu belgelerin, fotoğraflı ve numaralı, düzenleyen kurumların yetkililerince imzalanıp
resmi mühürle tasdik edilmiş olması, belgelerde silinti ve kazıntı bulunmaması ve ayrıca
süre belirtilmişse sürelerinin geçmemiş olması gerekir.
Belirtilen belgelere dayanılarak kimlik tespiti suretiyle yapılan teslim işlemlerinde,
kimliğin hangi belge ile tespit edildiği, belgeyi veren yerin veya makamın adı, memur olan
alıcıların sicil numarası ile belgenin tarih ve numarası, alıcının imzasının alındığı belgelerde
açıkça yazılır.
Kimliklerini belirtilen belgelerle ispatlayacak durumda bulunmayan alıcılar ise
kimliklerini Resmi Daire ve Kurumların yetkililerine imzalarını yazı ile tasdik ettirmek
suretiyle de ispatlayabilirler.
31
Resmi Daire ve Kurumlar dışında kalan dernekler, özel birlikler ve siyasi partiler
tarafından verilen üye kartlarıyla öğrenci birlik ve kuruluşlarınca verilen şebeke kartları
kimlik ispatı için geçerli sayılmaz.
MÜHÜR VEYA ELLE YAPILMIŞ İŞARETLERİN TASDİKİ
Okuma yazma bilmeyenlere veya imza atamayanlara yapılacak teslimlerde mühür
veya elle yapılmış işaret kullanıldığı takdirde, kimlik tespiti ile birlikte parmak izi alınır.
Mühür veya elle yapılmış bir işaretin kullanılmaması halinde, kimlik tespiti ile
birlikte parmak izi alınması yeterlidir.
Görme engellilere yapılacak teslimlerde kimlik tespiti ile birlikte imza yeterlidir.
Ancak, görme engellinin isteği halinde kimlik tespiti yapılan bir tanık huzurunda teslimi
yapılabilir.
ALICININ VE ADRESİN ARAŞTIRILMASI
Adreste teslim edilecek gönderinin tesliminde alıcılarının kesin olarak
saptanabilmesi amacıyla, gerektiğinde apartman, han, site, kampüs ve otel görevlilerinden,
komşulardan gerekli araştırma yapılır, gönderi üzerindeki telefon numarası aranarak da
irtibat sağlanabilir.
ALICISI BULUNMAYAN GÖNDERİLER
Alıcının gösterilen adreste bulunmadığı anlaşılır ve nerede bulunabileceği de
öğrenilemezse, gönderi, cihet listesi veya teslim belgesine nereden ve kimlerden sorulduğu
dağıtım elemanı tarafından yazılıp imzalanır.
Araştırma sırasında, başka adrese taşınmış oldukları öğrenilenlere ait gönderilerin
üzerlerine alıcıların yeni adresi yazılır. Gönderi cihet listesine veya teslim belgesine bu
adresin nereden ve kimden öğrenildiği yazılarak yeni adrese yollanmak üzere işyerine
getirilir. Alıcı aynı cihette bir başka yere taşınmış ise gönderi aynı dağıtım elemanı
tarafından yeni adreste teslim edilir. Farklı cihete ait ise gönderi ilgililere teslim edilir.
Adres bırakmadan başka tarafa gitmiş olanlara ait gönderilerin üzerine ve gönderi
cihet listesine veya teslim belgesine “adres bırakmadan gitmiştir” şerhi verilerek gönderici
adresine geri yollanmak üzere işyerine getirilir.
Göndericisine geri yollanmak üzere işyerine getirilen gönderilerin üzerindeki notun
istenilen açıklıkta ve nitelikte yazılmamış bulunması veya araştırmanın hatalı veya yetersiz
yapıldığının anlaşılması halinde alıcının yeniden araştırılması, kontrolle görevli personel
tarafından sağlanır.
GÖNDERİLERİN ÜZERİNDEKİ ADRESTEN BAŞKA BİR YERDE
VERİLMESİ
Aksine bir kayıt yok ise alıcı istediği ve dağıtım elemanı tarafından alıcı tanındığı
takdirde gönderiler alıcıya merkezde veya rastlanılan herhangi bir yerde teslim edilebilir.
KABUL EDİLMEK İSTENMEYEN GÖNDERİLER
Bir gönderinin, alıcısı tarafından kabul edilmek istenmemesi halinde, durum
gönderinin üzerine, varsa cihet listesine ve/veya teslim belgesinin ilgili yerine yazılarak
32
alıcısına imzalattırılır. Alıcı imtina ederse, dağıtım elemanı tarafından durum yazılarak imzalanır.
GERİ VE TEKRAR YOLLAMADA ETİKET VE KAŞE KULLANILMASI
Dağıtılamayıp tekrar veya geri yollanan gönderiler için iade etiketi kullanılır. Etiket
yoksa bunun yerini tutan şekli ve içeriği aynı olan kaşe basılarak gerekçesi işaretlenir.
YANLIŞ DAĞITILAN GÖNDERİLER
Adresin eksikliğinden, iyi yazılmamış veya okunamamasından ya da isim
benzerliğinden bir gönderi asıl alıcısından başkasına verilmiş ise açılmış olsa dahi, uygun
şekilde tekrar kapatılıp, keyfiyet bir tutanakla tespit edilerek geri alınır. Gönderi aynı dağıtım
bölgesinde teslim edilecek ise yine düzenlenecek bir tutanak eşliğinde asıl alıcısına teslim
edilir, değilse işyerine getirerek ilgili personele teslim edilir.
Gerçek alıcısından başkasına yanlışlıkla verilen gönderinin, genel hükümler gereğince
geri alınmaları sağlanır.
Adresleri tam yazılmış veya asıl alıcıları bilinen ve tanınan kişiler olmasına rağmen,
gönderilerin yanlış eksik veya düzensiz bir şekilde verilmiş olmasından buna sebebiyet veren
personel sorumlu tutulur.
ALICILARIN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ
Alıcılar, aynı ilçe sınırları dahilinde olmak üzere adreslerinde olacak değişiklikleri,
ilgili PTT işyerine yazı ile bildirebilir. Bununla birlikte, bir kimse adresini değiştirdiğini ve
adına gelecek aynı ilçe sınırları içerisindeki gönderilerin yeni adresine getirilmesini dağıtım
elemanına ilettiğinde, dağıtım elemanı tarafından yazılı isteği alınarak ilgili personele teslim
edilir.
Bildirimde bulunan kişi tanınmıyorsa kendisinden kimliğinin ispat etmesi istenir.
Adres değişikliği ile ilgili bildirimler en fazla üç ay süreyle uygulanır.
TESLİM EDİLEMEYEN GÖNDERİLER
Dağıtıcılar teslim edemedikleri gönderileri, dağıtım bittikten sonra üzerlerinde
tutamazlar. Dağıtılamayan gönderiler, alıcılarının başvurmaları halinde teslim edecek veya
gerekirse çıkış merkezine geri gönderecek servislere dağıtım dönüşü teslim edilir. Geri
getirilen gönderilere, gönderinin neden teslim edilemediği, kimlerden sorulup araştırıldığı
yazılır. Verilen bu meşruhat, ilgili servis yetkililerince yeterli görülmediği takdirde ya alıcının
yeniden araştırılması istenir ya da meşruhatın gerekli açıklıkta yazılması sağlanır.
Alıcılarına teslim edilemeyen gönderilere, gerekçelerine ve bekleme sürelerine göre
işlem yapılır.
33
GERİ ALMA
Gönderici APS Kurye, Posta kargosu veya kargo gönderisini, kabulden sonra
göndermekten vazgeçerek geri alma isteğinde bulunması halinde;
Gönderi, kabul işyerinde hareket (kapalı sevk edilenlerde Torba, açıktan sevk
edilenlerde PTB kapatılmamış) görmemiş ise pullu gönderiler hariç kabulde alınan ücretleri
iade edilir. Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde yer alan geri alma (talimat) ücreti alınmayarak
bu işlem için de KPAPG sisteminde talimat girişi yapılmaz.
Gönderi, kabul PTT işyerinde hareket görmüş ise, ( kapalı sevk edilenlerde Torba,
açıktan sevk edilenlerde PTB kapatılmış) kabulde alınan ücretin iade edilmez. Bu işlem
KPAPG sisteminde Talimat İşlemleri menüsünden yapılarak Posta ve Telgraf Ücret
Tarifesinde yer alan geri alma (talimat) ücreti ile Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde yer alan
iade ve tekrar yollama ücreti (2 Kg/DESİ'ye kadar olan posta kargosundan bu ücret alınmaz.)
alınır.
NOT:İptal işlemleri, göndericinin geri alma talebi ile beraber gişe işlem listelerinin
yapılacak teftişlerde ibraz edilmek üzere saklanır.
TAZMİNAT
BAŞVURMA HAKKI VE ZAMANAŞIMI
Postaya verilen kayıtlı gönderiler için hak aramak veya tazminat istemek yahut dava
açma hakkı göndericinindir. Gönderici bu hakkını alıcıya devredebilir. Göndericinin bu
hakkını alıcıya devrettiğini bildiren yazı, alıcı tarafından verilirse, PTT bu belgedeki imzanın
tasdikini isteyebilir.
Başvurma hakkı, kayıtlı gönderinin kabul edildiği tarihin ertesi gününden başlayarak,
yurtiçi kayıtlı gönderilerde bir yılın sonunda, zamanaşımına uğrar. Bu süreler içerisinde
PTT’ye, icraya veya mahkeme ya da Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulursa zamanaşımı
süresi durur. Bununla beraber başvurma üzerine yapılan inceleme veya araştırma sonucunun
ilgililere bildirildiği tarihten itibaren yeni bir süre başlar. Bu süre yeni bir başvuru ile tekrar
kesilmez.
PTT kullanıcılarla yaptığı sözleşmelerde belirtilen özel saklama süreleri hariç olmak
kaydıyla, anlaşmazlık konusu olmayan hizmetlerine ait evrakı iki yıl saklamak zorundadır.
Ancak mahkemeye, icra dairesine ve kanunla yetkili kılınmış mercilere başvurulduğunun
tebliğ edilmesi halinde, anlaşmazlık konusu evrak, ihtilaf sonuçlanıncaya kadar saklanır.
TAZMİNAT MİKTARLARI VE ÖDENMESİ
Gönderiler için, postada meydana gelen hasar, kaybolma veya çalınmadan dolayı
aşağıdaki şart ve hadler dikkate alınarak tazminat ödenir.
Posta kargosu ile kargo gönderileri hariç kayıtlı yurtiçi diğer posta gönderilerinin,
kaybolması veya kapsamının tamamen çalınması halinde, Kurul tarafından belirlenen temel
ücretin en fazla yüz katı tutarında tazminat ödenir. Tazminat tutarının hesaplanmasında
gönderinin kabul tarihinde yürürlükte olan temel ücret dikkate alınır.
Yurtiçi değer konulmamış veya sigortalanmamış posta kargosu veya kargo
gönderilerinin kaybolması, çalınması veya tamamının hasarı halinde, ödenecek tazminat,
kilogram başına en fazla 8,33 SDR ile sınırlıdır. Gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse,
34
değerini kaybeden kısım için ödenecek tazminat tutarı, değerini kaybeden kısmının net
olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 SDR ile sınırlıdır. SDR’nin Türk Lirası
karşılığının belirlenmesinde gönderinin kabul tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası kuru esas alınır.
Belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla, ödenecek tazminatın tespitinde, gönderinin
kabul edildiği yerdeki ve zamandaki gerçek değeri göz önünde bulundurulur.
Kayıp veya tamamen hasar halinde tazminat ödenecek yurtiçi kayıtlı posta
gönderileri ile kargolardan kabulde alınmış olan ücretler talep halinde iade edilir.
Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren bir gönderinin kaybolması,
çalınması veya hasarı halinde, konulmuş olan değeri geçmemek şartıyla, hasar veya eksiklik
derecesinde tazminat ödenir. Ödenecek tazminatın tespitinde, gönderinin kabul edildiği
yerdeki ve zamandaki gerçek değeri, hasar halinde ise uğradığı zarar derecesi göz önünde
bulundurulur. PTT gönderinin içindeki eşyanın postaya verildiği zaman konmuş olan
değerden daha az değerde olduğunu ispat ederse, bu eşyanın gerçek değerine göre tazminat
ödenir.
Değer konulmamış ödeme şartlı özel hizmetini içeren bir gönderinin PTT servislerinde
kaybolması, çalınması veya hasarı halinde, PTT bu maddeler için, şart koşulan bedel
üzerinden değil, bunların ödeme şartlı olmayanları derecesinde gönderi türüne göre
sorumluluk kabul eder ve öngörülen tazminatı öder. Ödenmesi şart koşulan para tutarı "değer
koyma/sigortalı" sayılmaz. Ancak PTT, ödeme şartlının, alıcıya, şart koşulan bedel tahsil
edilmeksizin verilmesi ve alıcıdan ne maddeyi geri almanın, ne de şart koşulan parayı tahsil
etmenin mümkün olmaması halinde göndericilerine karşı ödemeli bedeli tutarında
sorumludur.
Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren bir gönderinin kaybolması,
çalınması veya hasarı halinde, gönderi içeriğinin hükümsüzleştirilmesi imkanı var ise sigorta
bedeli ödenmez hükümsüzleştirme masrafı ödenir.
Yurtiçi ve yurtdışı kayıtlı gönderilere ilişkin tazminat ödemelerinde gerçekleşmemiş
kârlar veya dolaylı zararlar dikkate alınmaz.
Sözleşmelerle, gönderilerde oluşabilecek zarara ve tazminat ödemelerine ilişkin özel
düzenlemelere yer verilebilir. Bu durumda sözleşme hükümleri uygulanır.
Hak sahibi, ödenmesi gereken miktardan daha az tazminat isterse kendisine o miktar
tazminat verilir, sonradan bunun artırılması isteği kabul edilmez.
Kayıtsız gönderilerin postaya verildiği her hangi bir suretle ispat edilse bile bunların
kaybolmalarından çalınmalarından veya hasara uğramalarından dolayı tazminat ödenmez.
PTT’nin, kayıtlı gönderilerin taşıma süresinin aşılmasından doğan sorumluluğu, kabul
ücreti ile varsa özel hizmet ücreti toplamı ile sınırlıdır.
TAZMİNAT İSTEKLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI
Gönderi, teslim süresini izleyen yirmi gün içinde teslim edilmezse, hak sahibi zayi
olmuş gerekçesiyle PTT’ ye başvurabilir. Göndericinin veya gerektiğinde alıcının tazminat
istekleri zararın kesin bir surette anlaşılmasından sonra sonuçlandırılır.
PTT, araştırma ve soruşturmalar 3 ay içinde bitirilemediği takdirde, haklı olmadığının
anlaşıldığında geri vereceğini taahhüt eden hak sahibine tazminatı öder. PTT, tazminatı
ödemeden önce lüzum görürse hak sahibinden tazminat haddi içinde kanuni teminat
isteyebilir. Bu teminatı veremeyenlere tazminat ödenmesi soruşturma sonuna bırakılır.
Hak sahibine, kendisine tebliğ edilen tazminat tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl
içinde ödenir. Belirtilen süreden sonra bu husustaki istek kabul edilmez.
35
TAZMİNAT ÖDENDİKTEN SONRA BULUNAN GÖNDERİLER
Tazminat ödendikten sonra bulunan gönderiler veya bunların içindekilerin bir kısmı
için ödenen tazminatın iade edilmesi halinde gönderi sahibine teslim edilir.
Gönderinin bulunduğu, yazı ile haber verildiği tarihten başlayarak 3 ay içinde hak
sahibi gelip bunu almaz ise hakları PTT'ye geçer. PTT bu hakkını, kayıp veya hasara neden
olup, bedeli kendisinden rücuen tazmin edilene devredebilir.
Hak sahibi, gönderinin bulunduğu haberini aldıktan itibaren otuz gün içinde,
gerektiğinde giderler indirilmek suretiyle, tazminatı geri ödeyerek gönderinin kendisine
teslimini isteyebilir.
Gönderi, tazminatın ödenmesinden sonra bulunmuşsa, hak sahibi bundan haberdar
edilmesini istemediği veya bulunma haberinden sonra gönderinin teslimine ilişkin istem
hakkını ileri sürmediği durumlarda PTT, gönderi üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir.
TAZMİNAT HAKKININ MİRASÇILARA GEÇMESİ
Hak sahibinin ölümü halinde tazminata ilişkin hakları başvurma ve zaman aşımı ile
ilgili süre içinde başvurulması koşuluyla mirasçılarına geçer.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ALEYHİNE BAŞVURMA
Tazminatın ödenmiş olması PTT'nin üçüncü kişiler aleyhine başvurma hakkını
ortadan kaldırmaz.
PTT'nin ödemek zorunda olduğu tazminat, geri verilen ücretler ile varsa ceza
bedellerini, her zaman için sebep olanlardan almaya hakkı vardır.
GÖNDERİLERİN VARIŞ YERİNDE BEKLEME SÜRESİ
Ödeme şartlı gönderiler hariç, geldiği alıcıya haber kağıdı veya diğer iletişim
kanallarıyla bildirilen posta kargoları ve kargolar, haber verildiği tarihin ertesi gününden
başlamak üzere on gündür.
Geldiği alıcıya haber kağıdı veya diğer iletişim kanallarıyla bildirilen ödeme şartlı özel
hizmetli gönderiler geldiği günün ertesi gününden başlamak üzere onbeş gündür.
Postrestant adresli yurtdışı gönderiler geldiği günün ertesi gününden başlamak üzere
otuz gündür.
Posta abone kutusu adresli gönderiler, gönderinin veya ihbarın bırakıldığı günün ertesi
gününden başlamak üzere otuz gündür.
PTT işyerinde teslim işaretli gönderiler, geldiği günün ertesi gününden başlamak üzere
on gündür.
PTT işyerinde teslim işaretli ve ödeme şartlı özel hizmetli gönderiler, geldiği günün
ertesi gününden başlamak üzere onbeş gündür.
Gönderici ve alıcının talebi halinde bu süreler yurtiçi gönderilerde uzatılabilir ya da
kısaltılabilir.
Alıcıya, geldiği haber kağıdı veya diğer iletişim kanalları yoluyla bildirildiği halde
alınmayan gönderiler, belirtilen süreler sonunda gönderici adresinin bulunduğu yere geri
gönderilir.
36
Gönderici, kargo gönderilerinin teslim edilemediğini kendisine bildirilmesini isterse
bekleme süresi, teslim edilememe haberinin düzenlendiği veya iletildiği tarihten başlayarak
otuz günden fazla olamaz. Gönderici, teslim edilememe bilgisine bekleme süresi içinde
karşılık vermez ise bu süre sonunda geri gönderilir.
Alıcının adres bırakmaksızın başka yere gitmiş olduğu tespit edilirse veya alıcının
adresi yanlış yahut alıcı gösterilen adreste bilinmiyorsa veya gönderiyi kabul etmiyorsa,
gönderici talimatı da bulunmuyorsa gönderi bekletilmeksizin geri gönderilir.
Başka bir yere taşınmış olan ve yeni adresi bilinen kimseler adına gelen gönderilerin,
alıcısının yazılı bir isteği yoksa gönderici talimatına göre işlem yapılır. Gönderici talimatı
veya alıcının yazılı isteği yoksa gönderi bekletilmeksizin iade edilir.
Bekletilmesi alıcı tarafından yazı ile istenilen gönderiler, postrestant adresli gönderiler
gibi işleme tabi tutulur.
İadeten göndericinin bulunduğu yere gelen gönderilerin bekleme süreleri de belirtilen
sürelerle aynıdır.
TEKRAR YOLLAMA VE İADE ÜCRETİ
Herhangi bir şekilde göndericisine iade edilen kayıtlı veya kayıtsız mektup, posta kartı,
basılmış kağıt, görme engellilere özgü yazılar, tebrik davetiye, yurtdışı mektup postası
gönderileri ile acele posta gönderilerinden iade ücreti alınmaz. Değer konulmuş veya sigortalı
olarak tekrar yollanan bu gönderilerden değerlendirme veya sigortalama ücreti alınır.
Herhangi bir şekilde göndericiye geri verilmek üzere iade edilen, alıcı adresinin
il bazlı olarak veya alıcı adının değiştirilmesi suretiyle tekrar yollanan ya da teslim edilen
posta kargoları (2 kg/ DESİ' ye kadar olan Posta Kargosundan bu ücret alınmaz) ile kargo
gönderilerinden tarifesinde belirtilen ( Kabul ücretinin %20'si ) ücret alınır. Değer konulmuş
veya sigortalı olarak tekrar yollanan posta kargoları ile kargo gönderilerinden değerlendirme
veya sigortalama ücreti ayrıca alınır.
Yanlışlıkla bir yere gelmiş olan ya da zorlayıcı sebeplerle varış yerine götürülmeyerek
geri çevrilen gönderilerin, tekrar yollanması veya iade edilmesi durumunda tekrar yollama ve
değerlendirme ücreti alınmaz.
Ücreti alıcıdan tahsil özel hizmeti ile kabul edilen gönderilerin, iade edilmesi
durumunda tahakkuk eden ücretler göndericiden alınır.
Gönderici, alıcısına teslim edilemediğinden veya başka sebeplerle geri gelen posta
kargoları ile kargolar gönderilerine tahakkuk eden ücretleri ödemekle yükümlüdür. Gönderici
tarafından tahakkuk eden ücretlerin bekleme süresi içerisinde ödenmemesi halinde geri gelen
ve elde kalan gönderiler işlemine tabii olur.
POSTA KARGOLARI İLE KARGOLARA İLİŞKİN GÖNDERİCİ TALİMATI
Gönderinin, alıcısına teslim edilememesi durumunda uygulanacak işlemin, gönderici
tarafından alındı veya alındı listesinde açıkça belirtilmesi ve imzalanması gerekir. Gönderici;
kabul esnasında gönderisinin alıcısına teslim edilememesi halinde, aşağıda belirtilen
talimatlardan birini isteyebilir.
a) Tarafına, bir teslim edilememe haberinin gönderilmesi,
37
b) Alıcıya haber verildiği tarihten itibaren belirtilen gün içinde alınmazsa geri
yollanması,
c) İlk alıcıya teslim edilmek üzere alıcının yeni adresine tekrar yollanması,
ç) Aynı yerdeki başka bir alıcıya teslim edilmesi veya başka bir yerde oturan başka
birine yollanması,
d) Terk edilmiş sayılması,
Ücreti alıcıdan tahsil özel hizmetli gönderiler için gönderici tarafından terk edilmiş sayılması
talimatı verilemez.
Göndericinin bulunduğu yere geri gelen gönderiler, teslim alınmadan talimat ile bir
başka adrese gönderilme talebi kabul edilmez.
Belirtilen talimatların hangi gönderi türlerine uygulanacağı ve bu talimatlar dışındaki
isteklerin uygulanıp uygulanmayacağı Genel Müdürlükçe belirlenir.
Gönderinin teslim edilemediğinin göndericiye bildirilmesi halinde gönderici, herhangi
bir PTT işyeri aracılığıyla varış PTT işyerine talimat verebilir. Göndericinin, teslim
edilemeyen gönderisi ile ilgili talimat verebilmesi için gönderisine ait alındıyı göstermesi
istenir ve alındının ibrazı halinde talimatı alınır. Alındının arkasına yazılan talimat gönderici
tarafından imzalanır ve tarih damgası basılır. Sözleşmesi bulunan göndericiler, alındı belgesi
ibraz etmeden elektronik ortamda da çıkış ya da varış PTT işyerlerine talimat verebilir.
Göndericinin “Tarafına, bir teslim edilememe haberinin gönderilmesi” talimatı üzerine
kendisine bilgi verilmesi halinde, belirtilen diğer talimatlardan birini veya gönderisinin aynı
alıcıya bir defa daha götürülmesini isteyebilir.
Gönderici, gönderisinin teslim edilememesi halinde haber verilmesi talebini ikinci defa
isteyemez. Bu takdirde gönderi geri gönderilir.
“Alıcıya haber verildiği tarihten itibaren belirtilen gün içinde alınmazsa geri
yollanması” talimatına göre talep edilecek süre, gönderinin varış yerinde bekleme süresini
geçemez.
ARDİYE ÜCRETİ
PTT işyerinden onbeş gün içerisinde alınmayan posta kolileri veya posta kargoları ile
kargolar, ardiye ücretine tabidir. Tarifesinde belirtilen ardiye ücreti alıcı veya göndericiden
alınır.
Ardiye ücretinin hesaplanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır.
15 günlük süre haber kâğıdının bırakıldığı veya iletildiği ya da geldiği günün ertesi
gününden itibaren başlar. Onbeş günün bitimini takip eden gün/günlerin resmi tatile
rastlaması halinde ardiye ücretinin hesaplanmasında ilk işgünü dikkate alınır. Teslim günü
ardiye ücretinin hesaplanmasına dahil edilmez.
Ardiye ücretine esas gün sayısı, posta kolileri veya posta kargoları ile kargoların
bekleme süresi ve gönderici veya alıcının yazılı olarak belirttiği süre ile sınırlıdır. Varış
yerinde bekleme süresi sonunda idari personelin ihmali nedeniyle, iade edilmeyen
gönderilerin normal bekleme süresinin bitimini takip eden günden itibaren işlemiş ardiye
ücreti kusurlu personelden tahsil edilir.
Alıcının kusuru olmamak şartıyla, yurt dışından gelen posta kolilerinden, gümrükleme
veya ithalle ilgili diğer işlemlerin yapılması sebebiyle geçecek günler için ardiye ücreti
alınmaz. İade edilen yurtdışı koliler için alıp verme merkezlerimizce tahakkuk ettirilecek
ardiye ücreti 6,53 DTS'yi geçemez.
Alıcısına teslim edilemeyen posta kolileri veya posta kargoları ile kargolardan varış ve
varsa çıkış işyerindeki ardiye ücreti göndericiden alınır.
Ardiye ücretlerinin hesaplanmasında tahakkuk tarihindeki ücret tarifesi dikkate alınır.
38
PTT'YE TERK EDİLEN GÖNDERİLER
Gönderici, posta kolileri veya kargoları ile kargoların herhangi bir şekilde alıcısına
teslim edilememesi halinde terk edilmiş sayılmasını isteyebilir. Bu isteğin kabul formu, alındı
veya alındı listesi ile gönderiler üzerinde gösterilmiş olması ve gönderici tarafından
imzalanması gerekir.
Gönderici, teslim edilememe haberi düzenlenmesi sonucunda da posta kargosu veya
kargoların terk edilmiş sayılmasını isteyebilir. Bu takdirde PTT işyerince onaylanmış
imzasının bulunması istenir.
Alıcısına teslim edilemeyerek gönderici adresinin bulunduğu yere geri gelen posta
kolileri veya kargoları ile kargolar için göndericisinin terk etme hakkındaki isteği kabul
edilmez. Gönderici tarafından alınmayan bu tür gönderilere geri gelen ve elde kalan gönderi
işlemine tabii tutulur.
PTT'ye terk edilen posta kargoları ve kargolar ile gümrük vergisinden muaf posta
kolileri iade edilmez ve varış yerinde Kurul tarafından açılan gönderilerin içindekiler ayrıntılı
şekilde tespit edilir. Bunlar para ise emanete alınır, değilse aynı kurul tarafından değer tespiti
yapılarak satılır veya usulünce imha edilir. Gönderilerden dolayı PTT'nin alacağı varsa, çıkan
paradan veya satış bedelinden bu miktar düşülerek kalanı gönderici adına emanet hesabına
alınır.Gönderici, gönderilerin postaya verildiği tarihin ertesi gününden başlayarak üç yıllık
süre içinde gönderi bedelini istemediği takdirde, bu para ve bedeller emanet hesabından
çıkarılarak gelir kaydedilir.Göndericisi bulunamadığından satılan gönderilerden elde edilen
bedeller gönderici tarafından alınmadıkça PTT'nin eksik kalmış alacakları aranmaz.
Terk edilen gönderiler için ardiye ücreti ile diğer ücretler tahakkuk ettirilmez.
İÇİNDE BOZULAN VEYA ÇABUK BOZULACAK MADDELER BULUNAN
GÖNDERİLER
Gideceği yere ulaşmadan yahut alıcısına teslim edilmeden bozulacağı anlaşılan
gönderiler, gerekli tedbirler alınarak tutanak eşliğinde en yakın olan gönderici veya alıcıya
sevki sağlanarak teslim edilir. Ayrıca gerçekleme vasıtasıyla kabul işyeri uyarılır.
GERİ GELEN VE ELDE KALAN GÖNDERİLER
Alıcılarına herhangi bir şekilde teslimi sağlanamadığından gönderici adresinin
bulunduğu PTT işyerine geri gelen gönderiler varsa ardiye ve tarifesinde belirtilen diğer
ücretler alınmak suretiyle göndericiye teslim edilir.
Gönderici bulunamadığı veya kendisine haber verilemediği ya da bekleme süresi
içerisinde müracaat etmediği takdirde, bekleme süresinin bitiminin ertesi günden başlamak
üzere, PTT işyerinde üç ay süre ile ilan edilir.
İlanın asıldığı tarihten başlayarak üç aylık süre içinde gönderici başvurmamış olursa
gönderiler Başmüdürlüğe yollanır. Başmüdürlük bu tür gönderileri Başmüdürlük adına bir
işyerine yollanmasını isteyebilir. Başmüdürlüklerde veya gönderinin yollandığı işyerinde
Başmüdür tarafından seçilecek dört kişilik bir kurul tarafından açılarak içlerinde göndericisini
39
bulmaya yarayabilecek bir kayıt bulunan gönderilerin göndericisi araştırılarak ona göre işlem
yapılır.
Kurul tarafından açılan gönderilerin içindekiler ayrıntılı şekilde tespit edilir. Bunlar para
ise emanete alınır, değilse aynı kurul tarafından değer tespiti yapılarak satılır veya usulünce
imha edilir.
Gönderilerden dolayı PTT'nin alacağı varsa, çıkan paradan veya satış bedelinden bu
miktar düşülerek kalanı gönderici adına emanet hesabına alınır.
Gönderici, gönderilerin postaya verildiği tarihin ertesi gününden başlayarak üç yıllık
süre içinde gönderi bedelini istemediği takdirde, bu para ve bedeller emanet hesabından
çıkarılarak gelir kaydedilir.
Göndericisi bulunamadığından satılan gönderilerden elde edilen bedeller gönderici
tarafından alınmadıkça PTT'nin eksik kalmış alacakları aranmaz.
YURT DIŞI KOLİ/APG VE TURPEX GÖNDERİLERİ KABUL İŞLEMLERİ
ACELE POSTA GÖNDERİSİ VE KOLİ
Yurtdışında hızlı posta taşımacılığı ve dağıtımı ile alıcısına ulaştırılan gönderilere
acele posta gönderisi denir.
Acele posta gönderilerinin kapsamında haberleşme gönderisi, dosya, doküman, evrak
veya eşya bulunabilir. Kapsamında sadece haberleşme gönderisi, dosya, doküman, evrak
bulunanlar ayrı olarak kabul edilir.
Bunlarla birlikte eşya kapsayanlar veya sadece eşya kapsayanlar ayrı olarak kabul
edilir. Tertip ve ambalajlanması posta kolilerinde olduğu gibidir.
Acele posta gönderileri üzerine ücreti gösteren yurtdışı gönderi adres etiketi
bulunması ve bu gönderiler için gümrük beyannamesinin göndericiler tarafından eksiksiz
doldurulması, eşya kapsayanların beyannamede ayrıntılı belirtilmesi aranır.
Eşya içeren acele posta gönderilerinin tertip ve ambalajlama kuralları posta kolileri
veya posta kargolarında olduğu gibidir. Eşya içermeyenler için mektuplarda olduğu gibidir.
Kapsamında doküman bulunan APG'lerin kabulünde ED ile başlayan ve TR ile biten 13
dijitli barkod numaralı 4 nüshalı APG Adres Etiketi kullanılır.
Kapsamında eşya bulunan APG'lerin kabulünde ise EM ile başlayan ve TR ile biten 13
dijitli barkod numaralı, iki nüsha gümrük beyannamesini kapsayan 6 nüshalı APG Adres
Etiketi kullanılır.
Genel kural olarak kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan, en fazla
otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi kapsayan
yurtdışı gönderilere “Posta Kolisi” denir.
40
Yurt dışı kolilerin kabulünde CP ile başlayan ve TR ile biten 13 dijitli barkod numaralı 6
nüshalı koli yollama liyası kullanılmaktadır.
Ticari niteliği olmayan, numunelik, hediyelik, zat ve aile ihtiyaçlarını karşılayan ve
gönderim başına değeri 300 AVRO'yu geçmeyen eşyalar, Gümrük İdaresi ile
ilişkilendirilmeden PTT yetkisinde koli veya APG olarak kabul edilir.
Kapsam değeri 300 AVRO’nun üzerindeki gönderilerin kabulü gümrükçe görülerek çıkış
izin belgeleri alındıktan ve mühürlendikten sonra işyerlerimizce yapılır. Hangi tür
maddelerin gümrüğün veya başka mercilerin izniyle kabul edileceği Postada Gümrük ve
Kambiyo Denetimi Rehberi’nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Ticari amaçla yurt dışına gönderilmek istenen ve kapsam değeri 7500 AVRO’ya kadar
olan eşyalar koli olarak gönderilmek istenirse TİCARİ KOLİ, APG olarak gönderilmek
istenirse ise TİCARİ APG olarak gümrüğün izni alınmaksızın kabul edilir.
Gümrük İdaresine gösterilmeden (PTT yetkisinde) kabul edilecek koliler için tarifede
belirtilen sayıda, gümrüğün izni ile kabul edilecek koliler içinse tarifede belirtilen sayıdan iki
nüsha fazla CN 23 Gümrük Beyannamesi doldurulur.
GÖNDERİLERİN AĞIRLIK, BOYUT LİMİTLERİ
Yurt dışına kabul edilecek APG, kolilerin maksimum ağırlığı 30 kg ile sınırlı olup, hangi
ülkenin kaç kilograma kadar koli ve APG kabulü yaptığı ücret tarifesinde gösterilir.
Posta kolilerinin ve APG’lerin en uzun kenarı ya da yüksekliği 100 santimetreden fazla
olmamak üzere, uzunluktan başka bir yönde alınmış çevre toplamı ile birlikte 300
santimetreyi geçemez.
Posta kolilerinin ücretlendirilmesinde ağırlık esas alınır
TERTİP, AMBALAJ, ADRESLERİN YAZILMASI, YASAKLAR
Yurt içi kargolar için uygulanan ambalaj kuralları ve yasaklar yurt dışı koli ve APG'ler için
de geçerlidir. Yurt dışı gönderi kabulünde yurt içi kolilere uygulanan yasaklara ilaveten hava
taşımacılığı kuralları ile varış ülke veya posta idarelerinin belirlemiş oldukları yasak,
sınırlandırma ve istisnalar da dikkate alınır. Bu yasak ve kısıtlamalar Genel Müdürlükçe
Teşkilata tebliğ edilir.
41
Her koli, kabul edilebilmesi için, adreslerin varış ülkesinin adının Latin harfleriyle ve
Arap rakamlarıyla okunaklı bir şekilde silintisiz ve kazıntısız yazılması gerekir.
Yurt dışı koli içlerine, kapsamına ilişkin satış fişi, fatura, irsaliye, makbuz, alındı, kullanım
kılavuzu gibi doküman haricinde açık olsa bile mektup veya haberleşme niteliğinde yazılar
konulması yasaktır. Ayrıca, haberleşme niteliğindeki yazılar yurt dışı kolilerin ambalajlarına
da yazılamaz. Kabul esnasında kapsamında veya ambalajında haberleşme niteliğinde yazılar
veya mektup bulunduğu görülen yurt dışı koliler kabul edilmez.
POSTA KOLİLERİNİN İÇİNE KONABİLECEK YAZI VE NOTLAR
Posta kolileri veya posta kargoları ile kargoların içine;
** Güncel ve kişisel haberleşme niteliğinde olmamak kaydıyla herhangi bir bilginin,
** Sadece içindekilere ilişkin olmak kaydıyla gönderilen maddenin üzerine veya ayrı
bir kağıda, ticarette kullanılan ifadelerle alıcı ve gönderici adreslerinin, fabrika veya satıcının
özel işaretinin,
** Gönderici ile alıcı arasında daha evvel yapılan yazışmaya ilişkin bir referansın,
sıra veya kayıt numaralarının,
** Fiyat veya fiyatları oluşturan unsurları gösteren diğer her türlü not ve yazılarla
teknik özelliklerini menşe ve türünü belirten özel bilgilerin,
Yazılmasına veya bunları kapsayan kağıtların konulmasına izin verilir.
Posta kolilerinin içine kapsamı ile ilgili olmak kaydıyla fatura, ödeme formülü gibi
belgeler de konulabilir.
TURPEX
 Yurt dışına acele gönderilmek istenen kapsamında evrak, doküman, hediyelik eşya,
bedelli bedelsiz ve geçici ihracat eşyaları, fuar ve sergilerde tanıtılacak ürün ve
yayınlar, diplomatik gönderiler TURPEX olarak kabul edilebilir. TURPEX belli bir
teslim süresini taahhüt eden hızlı kargo /APS Kurye hizmetidir.
 TURPEX gönderileri için TU ile başlayan ve TR ile biten 13 dijitli barkod numarasını
taşıyan TURPEX Yollama Liyası kullanılır
 Turpex bir PTT hizmetidir.
 Turpex gönderileri, kendi ekranından;
• Alıcı/gönderici ad ve adres bilgileri,
• Posta kodu,
• Alıcı/gönderici telefon numarası,
• Gönderi kapsamına uygun muhteviyat bilgisi,
Sisteme tam ve doğru olarak girilerek kabul edilir.
42
 Turpex gönderileri il merkezleri üzerinden en seri yoldan UPİM’e sevk edilir ve
buraca yurtdışına sevk edilmelerini teminen ilgili firmaya teslim edilir.
 TURPEX gönderileri için CN 22/CN 23 gümrük beyannameleri düzenlenmez. Kabul
işleminden sonra sistemden iki nüsha alınarak göndericisine imzalattırılan proforma
fatura yukarıda belirtilen gümrük beyannamelerin yerine geçer ve varış ülkesinde bu
beyannameye göre gümrük işlemleri yapılır.
 Bireysel TURPEX gönderilerinin maksimum ağırlığı 30 kg en uzun kenarı veya
yüksekliği 100 cm ile ile sınırlı olmakla birlikte özel sözleşmelerde (toplu kabul veya
proje gönderileri) ağırlık ve boyut sınırı bulunmamaktadır.
 “ P. O. Box ” Posta kutusu adresli TURPEX gönderisi kabul edilmez.
 24X33 cm.den küçük zarflar kabul edilmez.
EK HİZMETLER
Yurtdışı Genel Bilgiler Kılavuzunda belirtilen limitler dahilinde yurtdışı varışlı değer
konulmuş ve ödeme şartlı koliler kabul edilir ve yine ülkeler itibariyle belirtilen ek hizmetler
uygulanır.
Yurt dışı varışlı kolilerde;

Uçak

Postrestant

Alma haberli

Ödeme şartlı

Değer konulmuş
Ek hizmetleri uygulanmaktadır.
Yukarıda belirtilen ek hizmet türlerinden hangilerinin uygulanacağı varış ülkesince
belirlenir.
TURPEX gönderilerinde ise sadece değer konulmuş ek hizmeti uygulanmaktadır
Yurt dışı APG’lerde hiçbir ek hizmet uygulanmamaktadır.
AVİS DE RECEPTİON (ALMA HABERLİ) ÖZEL HİZMETİ
CP 72 Koli Yollama Liyasına 150.0001 2014 stok no.lu Yurtdışı alma haberi kartının
doldurulup koli ambalajı üzerine yapıştırılarak varış ülkesine gönderilmesidir.
43
Teslim sırasında alma haber kartı varış ülkesinin mevzuatına göre alıcısına veya yetkili bir
kimseye ya da varış merkezi memuru tarafından imzalanır.
POSTA-RESTANT (POSTRESTANT)
Tüm ülkeler kabul eder.
Varış ülkesindeki merkeze alıcının başvurusu üzerine teslim edilir.
Hizmete ait ücret varış ülkesinde koli teslim edilirken alıcısından alınır.
Yurtdışından gelen postrestant özel hizmet işaretli gönderilerden bu ücret teslim sırasında ya
da pul karşılığı ya da diğer ücret ödeme usullerinden biriyle tahsil edildikten sonra gönderi
alıcısına verilir. Ücretin pul karşılığında tahsili halinde, pul gönderi üzerine yapıştırılıp iptal
edildikten sonra gönderi alıcısına verilir.
CONTRE REMBOURSEMENT
(ÖDEME ŞARTLI) ÖZEL HİZMETİ
Gönderici tarafından belirlenen paranın alıcı tarafından ödenmesi koşulu ile kolinin
postaya verilerek tesliminin sağlanmasıdır.
Anlaşmalı ülkeler arasında gönderilir.
44
Ödenmesi şart koşulan bedel varış ülkesine göre değişir. Hangi ülkelere hangi
tutara kadar ödeme şartlı koli gönderileceği Yurtdışı Posta Ve Paralı Hizmetleri Genel
Bilgiler Kılavuzunda ve Koli Kabul Ekranında gösterilmiştir.
Kullanılacak formül TFP3 150.0001062343 Stok No.lu Uluslar Arası Ödeme
Şartlı Posta Havalesi göndericisi tarafından doldurulur.
Formül iki bölümden oluşur.
›
Kupon
›
Asıl kısım
Genel Müdürlük ile Ülke Posta İdaresi arasında yapılan anlaşmaya göre Sistemde (Kpapg
programı) Yurtdışı Koli kabul ekranında ödeme şartlı kabul edilen ülkelere EURO veya
USD Amerikan doları kullanılır.
KONVERTIBL: (Çevrilgen-Fr.convertible) Serbestçe dövize çevrilebilen geçerliliği olan
yabancı paralardır.
DEĞER KONULMUŞ
Göndericileri tarafından kapsamları için belli bir değer konularak postaya verilen,
kapatılması ve bağlanması özel koşullara bağlı olan kolilerdir.
Anlaşmalı ülkeler arasında alınıp verilirler. Gönderilecek ülkenin Uluslararası Anlaşmalar
gereği Değer Konulmuş koli postası kabul edip etmediği Yurt Dışı Ücret Tarifesi Ve
Yurtdışı Posta Ve Paralı Hizmetleri Genel Bilgiler Kılavuzunda ve yurt dışı koli kabul
ekranında belirtilmiştir
45
Koliye konulan değer Uluslar arası hesaplaşmalarda kullanılan DTS para birimi cinsinden
gösterilir.
Hangi ülkenin kaç DTS ye kadar değer konulmuş koli postası kabul edip etmediği Yurtdışı
Ücret tarifesinde Ve Yurtdışı Posta Ve Paralı Hizmetleri Genel Bilgiler Kılavuzunda ve yurt
dışı koli kabul ekranında belirtilmiştir
Koliye konulan değer gönderici tarafından ambalajın adres bulunan taraflarının görülebilecek
yerine veya etiketlerine yazılacak “DEĞERİ” (VELAUR DECLAREE) kelimesinin altına
veya yanına rakam ve yazı ile Türk Lirası ve DTS cinsinden rakamla silinti kazıntı ve ilave
yapılmadan mürekkepli bir kalemle yazılır.
Üst değer limiti 653 DTS olup, hangi ülkenin kaç DTS' ye kadar değerli koli kabul ettiği
Yurtdışı Posta ve Posta Paralı Hizmetleri Genel Bilgiler Kılavuzunda ve Tarifede
gösterilmiştir.
. BEKLEME SÜRELERİ
Geldiği alıcıya haber kağıdı veya diğer iletişim kanallarıyla bildirilen; yurtdışı acele
posta gönderileri, haber verildiği tarihin ertesi gününden başlamak üzere yedi gündür.
Geldiği alıcıya haber kağıdı veya diğer iletişim kanallarıyla bildirilen yurtdışı posta
kolileri, haber verildiği tarihin ertesi gününden başlamak üzere yirmi gündür.
Postrestant adresli yurtdışı gönderiler geldiği günün ertesi gününden başlamak üzere
otuz gündür.
Posta abone kutusu adresli gönderilerin otuz gündür.
Yurtdışı gönderilerde alıcının talebi halinde bu süreler uzatılabilir ya da kısaltılabilir.
Alıcıya, geldiği haber kağıdı veya diğer iletişim kanalları yoluyla bildirildiği halde
alınmayan gönderiler, belirtilen süreler sonunda gönderici adresinin bulunduğu yere veya
gümrük kontrolüne tabi ise ilgili gümrükleme merkezine veya antrepoya geri gönderilir.
TEKRAR YOLLAMA VE İADE ÜCRETİ
Acele posta gönderilerinden iade ücreti alınmaz.Değer konulmuş veya sigortalı olarak
tekrar yollanan gönderilerden değerlendirme/sigortalama ücreti alınır.
Herhangi bir şekilde göndericiye geri verilmek üzere iade edilen yurtdışı posta kolileri
ile turpex gönderilerinden varış ülkesince talep edilen ücretlerin dışında, yurt içinde iadeten
sevkinden dolayı ilave ücret alınmaz. Ancak gönderici veya alıcı adresinin yurtiçinde il bazlı
olarak değiştirilmesi suretiyle tekrar yollanan posta kolileri ile turpex gönderilerinden
ağırlığına göre posta kargosuna uygulanan tekrar yollama ücreti alınır.
Gönderici, alıcısına teslim edilemediğinden veya başka sebeplerle geri gelen posta
kolileri ve turpex gönderilerine tahakkuk eden ücretleri ödemekle yükümlüdür. Gönderici
tarafından tahakkuk eden ücretlerin bekleme süresi içerisinde ödenmemesi halinde geri gelen
ve elde kalan gönderiler işlemine tabii tutulur.
46
Teslim işyerine gelen yurt dışı çıkışlı değer konulmuş ve ödeme şartlı tüm gönderiler ile
kapsamında eşya bulunan gümrüklenmiş gönderilerin herhangi bir nedenle alıcılarına teslim
edilemeyerek iade işlemine tabi tutulması veya başka bir ülkeye sevkinin istenmesi hallerinde
varsa ardiye ücretine esas teşkil edecek gün sayısı belirlenir. Gönderiler, PTT tarafından
sağlanan hizmetlere ilişkin olarak alınan gümrüğe sunma ücreti ile gümrük vergileri
belirtilerek gümrükle olan ilişiğin kesilmesi için gümrüklemeyi yapan merkeze veya
antrepoya gönderilir. Gümrükleme merkezlerince, süresi içerisinde alıcıları tarafından
alınmayanlar veya diğer sebeplerden dolayı iade edilmesi gerekenlerin listesi yapılarak bir
yazı ile gümrük idaresine verilir. Gümrük idaresinin izni alındıktan sonra yurt dışına
gönderilmek üzere alıp verme merkezine gönderilir.
Yurt dışından gelen değer konulmamış bir gönderiden gümrükleme merkezince yapılan
kontrol sırasında kapsamında para, altın, gümüş, platin, işlenmiş veya işlenmemiş değerli
taşlar gibi elinde bulunduranın faydalanabileceği maddeler çıktığında değerlendirme ücreti
alınarak teslim edilir. Teslim alınmaması veya iadesinin talep edilmesi halinde Gümrük
İdaresinden izin alınarak varış ülkesinin kabul şartları doğrultusunda değer konulmuş olarak
iade edilir.
Gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması için gereken belgeleri veya bilgiyi vermek veya
gelen gönderiyi almak üzere alıcı haber kâğıdı aracılığıyla çağrılmaktadır.
YURTDIŞI GÖNDERİLEİN TESLİMİ
Yurt dışından gelen gümrük kontrolüne tabi gönderiler alıcısına gümrük işlemleri
tamamlanmadan teslim edilmez.
Gümrük kontrolüne tabi tutulmuş yurtdışı çıkışlı ve iade kayıtlı gönderiler ile
gümrük kontrolüne tabi tutulmuş yurtdışı kayıtsız gönderilerin, cihet listelerine kayıt
işlemleri esnasında ayrıca teslim belgesi üretilir. Gümrüğe sunma, damga vergisi ile varsa
gümrük vergisi (2016 No.lu alındı ile) diğer ücretler de tahsil edildikten sonra, teslim
belgesine ve yollama liyası/etiketine alıcının imzası alınmak suretiyle teslim yapılır.
Yurtdışı gönderilerin, dağıtım elemanları tarafından alıcılarına teslim edilenlere ait
imzalı teslim belgesi ve yollama liyası/etiketi ile tahsil edilen ücretler aynı gün işyerine
getirerek ilgili personele zimmetle teslim edilir.
İhbarlı Yurtdışı kayıtlı gönderiler ile gümrük kontrolüne tabi tutulmuş yurtdışı
kayıtsız ihbarlı gönderiler, teslim belgesine görevli memurun imzası alınmak ve tarih
damgası tatbik edilmek suretiyle ilgili işyerine teslim edilir. İşyerinde bu gönderiler için
ayrıca teslim belgesi üretilir.
Yurtdışı gönderilere ilişkin teslim belgeleri üzerinde gümrüğe sunma, damga vergisi
varsa gümrük vergisi ile diğer ücretler ayrı kalemler halinde gösterilir ve bu ücretler teslim
belgeleri üzerinden takip edilerek ilgili hesaplara aktarılması sağlanır. Teslim belgeleri ile
imzalı yollama liyası/etiketleri birleştirilerek merkezinde sırasında saklanır.
Yurtdışı çıkışlı postrestant adresli gönderilerin teslimi esnasında tarifesine göre
postrestant ücreti ile varsa diğer ücret ve vergiler alınarak gönderiler alıcısına teslim edilir.
Alıcısı ölmüş olan yurtdışından gelen değer konulmuş gönderiler ise çıkış yerlerine
geri gönderilir.
47
POSTA KOLİLERİNE İLİŞKİN GÖNDERİCİ TALİMATI
 Gönderinin, alıcısına teslim edilememesi durumunda uygulanacak işlemin, gönderici
tarafından alındı veya alındı listesinde açıkça belirtilmesi ve imzalanması gerekir.
Gönderici; kabul esnasında gönderisinin alıcısına teslim edilememesi halinde, aşağıda
belirtilen talimatlardan birini isteyebilir.
 Alıcıya haber verildiği tarihten itibaren belirtilen gün içinde alınmazsa geri
yollanması,
 Aynı yerdeki başka bir alıcıya teslim edilmesi veya başka bir yerde oturan başka birine
yollanması,
 Terk edilmiş sayılması,
 Yüzey veya uçakla derhal tarafına iade edilmesi
TURPEX gönderisinin teslim edilememesi durumunda ise gönderici tarafından aşağıdaki
talimatlardan biri verilebilir
a) İade edilmesi
b) İmha edilmesi
Gönderici iade veya imhadan kaynaklanan tüm masrafları ödemekle yükümlüdür.
GERİ ALMA
Yurtdışı varışlı posta kolisi, APG ve Turpex gönderilerinin kabul işleminin
gerçekleşmesinden sonra gönderici tarafından geri alınmak istenmesi durumunda;
Gönderi kabul işyerinden ileri sevk edilmemiş ise;
a-Gönderi ücretinin tamamı müşteriye geri ödenir.
b-Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinin "Özel Hizmet Ücretleri" başlıklı sayılı maddesi
uyarınca yurtdışı geri alma talimat ücreti alınmaz.
Gönderi kabul işyerinden ileri sevk edilmiş ancak yurtdışına yollanmamış ise;
a-Yukarıda belirtilen ilgili tarife maddesi uyarınca yurtdışı geri alma talimat ücreti
göndericiden alınır.
b-2 kg'a kadar olan yüzey ve uçak posta kolisi ile APG ve Turpex gönderileri için
ağırlığına göre yurtiçi adreste teslim kargo yollama ücreti,
c-2 kilogramın üzerinde olan Yüzey/uçak posta kolisi ile APG ve Turpex gönderileri
için ağırlığına uygun yurtiçi adreste teslim kargo yollama ve iade ücretinin düşülerek kalan
tutar göndericiye iade edilir.
Not:Personelin hatalı kabul işlemi yapması (hatalı varış ülke seçimi, kapsam
uyumsuzluğu, gönderi boyutu, yasaklı madde bulunması, vb.) sonucunda, gönderiler
yurtdışına sevk edilmeden çıkış merkezine iade edilmiş ise, ayrıntılı olarak belirtilmiş olan
ücretler kusurlusundan tahsil edilerek göndericisine iade edilir.
48
REKLAMASYON
Yurtdışı kargo gönderilerine ait uluslararası reklamasyon başlatma süresinin "Dünya Posta
Birliği Kararları ve yabancı ülke Posta İdareleri ile yapılan ikili anlaşmalarda belirtilen süre
ile kısıtlı olmakla birlikte" bu süre genelde kabul tarihinin ertesi gününden başlamak üzere 6
aydır.
Merkezlerce kabul edilen yurtdışı kargo gönderilerinin akıbetleri veya diğer istek ve
taleplerin UKİM'e bildirilmesi akabinde gerek manuel olarak gerekse IPC (IBIS) uluslararası
sistem aracılığı ile varış posta merkezlerine konu gönderilerin akıbetleri sorulduğu, varsa
diğer istek ve talepler iletilmektedir.
Merkezlerce reklamasyon talebinde bulunan müşterilere reklamasyon formu tam ve eksiksiz
bir şekilde doldurulur. (yıldız işareti bulunan alanların eksik bırakılmaz)
49
50
51

Benzer belgeler

Gelen Posta ve Dağıtım

Gelen Posta ve Dağıtım - Üzerinde hakaret, tezyif edici ifadeler veya yasaklanmış lakap unvan ve deyimler yazılı gönderiler ile posta kanununda yasaklanmış bulunan gönderiler, - Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı ve...

Detaylı

PTT A.Ş. POSTA ve KARGO HİZMETLERİ USUL - Türk Haber-Sen

PTT A.Ş. POSTA ve KARGO HİZMETLERİ USUL - Türk Haber-Sen (ç) Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan gönderiler, postaya verilirken kabul edilmez. Postaya verildik...

Detaylı