Artemis Katalog

Yorumlar

Transkript

Artemis Katalog
ANCA
RÜYANDA
GÖRÜRSÜN
Cecily von Ziegessar
Çik-Lit
Çeviren: Zeynep Yefliltuna
Dedikoducu K›z’›n dünyas›nda siz de yer al›n -bu öyle
bir dünya ki, sizi VIP ve k›rm›z› hal› partilerin davetli
listesine ancak k›skançl›k ve ihanet ald›rabilir…
Gerçi bu iki suçu da çoktan iflledi¤inizi
düflünüyorsan›z, durum baflka tabii.
Ifl›klar, kamera ve skandal! Hollywood flehrimizi ele geçirdi ve S
ilk sinema filmi için flimdiden haz›r. Duydu¤uma göre rol arkadafl›
T’yle, set d›fl›nda da ifli pifliriyormufl. Peki bunun Hamptons mahkumu N için anlam› ne? Ve flayet N serbestse, B’ye n’olcak? Hofl,
kendisi flu s›ralar Londra’da soylu sevgilisiyle ilgilenmekle meflgul.
Ama benim kitab›mda, beyaz atl› prens her zaman N olacak… ya
da dizimde. Neyse, flimdilik arkan›za yaslan›n, rahatlay›n ve
gösterinin keyfini ç›kart›n!
2
MAHKUM
PRENSES
Philippa Gregory
Tarihi Roman / 632 syf. / 978-605-4228-01-0
Çeviren: Özlem Malkara
Tutku. Kader.
Ve tarihi de¤ifltirecek bir seçim.
Aragonlu Katherine’nin müthifl hikayesi...
Müstakbel kay›npederi ülkeye gelifline büyük tepki gösterince,
Katherine’nin inanc› s›nan›yor. Arthur daha ufac›k bir çocuk; yiyecekler bir tuhaf ve adetler de bir o kadar kaba. Katherine zamanla birinci Tudor hükümdarl›¤›na al›fl›yor ve Arthur’un kar›s›
olarak sürdürdü¤ü hayat daha katlan›labilir bir hale geliyor. Bu
anlaflmal› evlilikteyse beklenmedik bir anda narin ve tutkulu bir
aflk filizleniyor. Bu çal›flkan genç adam öldü¤ünde ise, Katherine
kendi gelece¤ine yön vermek üzere yaln›z bafl›na kal›yor. Bir kraliçe olarak hanedanl›¤›n› nas›l devam ettirecek? Elbette, Arthur’un e¤lenceli ama fl›mar›k erkek kardefli Henry’yle evlenerek.
3
OKS‹JEN
Carol Cassella
ROMAN / 456 syf. / 978-605-4228-00-3
Çeviren: Nükhet Amonoel
Kendine güven, ifline güven, çok çal›fl ve
bir anda neyin varsa hepsi, küçük, insani bir hata yüzünden
avuçlar›n›n içinden kay›p gitsin. Oksijen’de, meslek, iliflkiler ve
aileye dair samimi öyküler ciddi bir t›p dramas›yla çarp›fl›yor.
Carol Cassella’n›n gerilim dolu roman› Oksijen’de, kariyerinin
doruk noktas›nda bir anestezi uzman› olan Dr. Marie Heaton,
bir ameliyathanenin duvarlar› ard›nda yaflanan felaketin
do¤urdu¤u kiflisel ve profesyonel çalkant›lara gö¤üs germek zorunda kal›yor. Yanl›fl tedavi yüzünden aç›lan milyon dolarl›k davay›
kaybetmeye her gün biraz daha yaklaflt›¤›n› farkeden Marie, kendisini, becerilerini, ifl arkadafllar›n› ve hayatta yapt›¤› seçimleri
sorguluyor.
4
EVL‹ AfiIKLAR
Jackie Collins
Çik-lit / 408 syf. / 978-605-0058-93-2
Çeviren: Beril Tüccarbafl›o¤lu U¤ur
‘Derhal bütün randevular›n›z› iptal edin, telefonu
fiflten çekin ve kendinizi fl›mart›n.’ -Mirror
Milyonlar›n tutkusu yazar Jackie Collins, bu yepyeni roman›yla,
ihtiras ve aflk›n evlilik ve güçle çarp›flt›¤› noktada yaflanan
gerçeklere ›fl›k tutuyor.
Ve bu çarp›flma bir cinayetle son buluyor.
5
KANKOL‹KLER
Christopher Moore
Çik-lit / 416 syf. / 978-605-0058-98-7
Çeviren:Berna Gülp›nar
Herkes bir gün ölecek mi dediniz?
yok can›m!
Genç bir Jack Kerouac özentisi olan Tommy Flood, sanat perisini
bulmak ve biraz da maceraya at›lmak için Indiana’daki evini
terkeder. Ancak tek bulabildi¤i, k›sa zaman önce bir vampire
dönüfltürülen ve bu yeni “hayatla” bafl etmenin yollar›n› arayan,
seksi k›z›l kafa Jody’dir. ‹kisi birlikte, yollar›na ç›kan çeflitli
cesetler, baz› flüphe çekici polisler ve korkunç bir ihtiyar vampirle
karfl› karfl›ya gelerek San Francisco’nun alt›n› üstüne getirirler.
Maceradan maceraya kofltuklar› s›rada ayn› zamanda ölüm,
aflk ve vampir mekanizmas›yla ilgili baz› flafl›rt›c› gerçekleri
keflfederler.
6
DÖRT MEVS‹M
Laurell Corona
Tarihi Roman / 440 syf. / 978-605-0058-95-6
Çeviren: Selim Yeniçeri
Chiaretta ve Maddalena, birbirlerinden gündüz ve gece kadar
farkl›d›r. ‹ki k›zkardefl henüz bebekken, Venedik’in, bahçesine
b›rak›lan bebekleriyle nam salm›fl hastanesi ve dünyaca ünlü müzik
akademisi Ospedale della Pietà’n›n (Pietà Hastanesi’nin) basamaklar›nda b›rak›lm›fllard›r. Ateflli ruhlu ve asi Chiaretta, Venedik’in
büyük aristokrat ailelerinden birine gelin girerek zaman içinde
flehrin en güçlü kad›nlar›ndan biri haline gelir. Maddalena ise bir
keman virtüözü olur ve Antonio Vivaldi için ilham kayna¤›na
dönüflür. Dört Mevsim, Venedik’in 18. yüzy›ldaki halini ve bu iki
s›rad›fl› kad›n›n yaflamlar›n› ve aflklar›n› renkli bir hayal gücüyle
zenginlefltirerek anlat›yor.
7
AfiIK VE
GURURLU
Melissa Nathan
Çik-lit / 384 syf. / 978-605-0058-92-5
Çeviren: Simge Konu
Devasa egoya sahip erkeklerin kendilerini
paramparça edecek yetene¤e sahip kad›nlar arad›¤›
dünyaca bilinen bir gerçektir.
Dergi yazar› Jasmin Fields, hay›r amaçl› bir Aflk ve Gurur uyarlamas›nda Elizabeth Bennet rolüne mahkum kald›¤›nda, oyunun
yönetmenin, Hollywood’da yürekleri yerinden oynatan Harry
Noble’›n, tam da düflündü¤ü kadar züppe bir adam oldu¤unu
görünce hiç flafl›rmaz. Sonuçta karfl›s›nda duran bu adam, köflesi
için muazzam bir malzeme ve provalar için de eflsiz bir e¤lence
kayna¤›d›r. Ve derken büyük bir felaket yaflan›r. Jazz’›n en yak›n
arkadafl›, ona bir paket çikolata almay› bile çok gören bir adam
için genç kad›n› terkeder, ailesi gözleri önünde parçalanmaya
bafllar ve ödüllü köflesi h›zla yokufl afla¤› inifle geçer. Ve daha da
beteri, Harry Noble’›n gözleri hala inatla üstündedir.
8
UNUTULMAZ
Cecily von Ziegesar
Çik-lit / 248 syf. / 978-605-0058-91-8
Çeviren: Alev fiimflek
B‹R KIZ, B‹R ‘it-girl’,
B‹R ‘o-k›z’ OLAB‹LMEK ‹Ç‹N
NE KADAR ‹LER‹ G‹DEB‹L‹R...
Waverly’ye gelirken Jenny’nin tek hayali vard›. O da, milletin rüyas›n› süsleyen, inan›lmaz sofistike ve bafldöndürücü bir Jenny yaratmakt›. Ve iflte nihayet hayalleri gerçeklefliyor. Hatta okulun en
popüler iki k›z› Callie Vernon ve Brett Messerschmidt’le ayn›
oday› paylafl›yor ve edepsiz Tinsley Carmicheal’›n eski yata¤›n›
art›k o kullan›yor. Kendini o yatakta uyurken bile öylesine haval›
hissediyor ki! Ama art›k Tinsley geri döndü ve acaba Waverly bu
dört k›z› ayn› anda bar›nd›rabilecek kadar genifl mi? Hepsi birbirinden güzel, zeki ve biraz da çatlak… Ama her ne olursa olsun
sadece içlerinden biri yeni “it-girl” tac›na kavuflacak.
9
DEXTER
Jeff Lindsay
Polisiye / 312 syf. / 978-605-0058-96-3
Çeviren: Ünver Alibey
Dexter Morgan için hayat çok zor. Özellikle de Miami Polis Departman› için çal›fl›rken, dünyadaki vicdan sahibi tek seri katil
olmak hiç de kolay de¤il. fiüphe uyand›rmamak için Dexter, büründü¤ü role baflar›yla ayak uydurmak zorunda. Giderek dünyan›n bir numaral› h›mb›l seri katiline dönüflerek k›z arkadafl› ve
onun çocuklar›yla daha fazla zaman geçirmeli.
Ancak tam bu s›rada Miami’de korkunç bir psikopat
iflledi¤i cinayetlerle ün sal›yor. Bu öyle bir katildir ki, öldürürken kulland›¤› teknikler Dexter’›n bile nutkunun tutulmas›na
neden olur. Demir kadar sert bir polis olan k›zkardefli Deborah,
davaya atan›nca, bir anda Dexter için her fley netlik kazan›r. Bir
an önce sakland›¤› delikten d›flar› ç›kmal› ve o canavar› geç olmadan avlamal›d›r.
Tabii, bu arada kendi av olmazsa…
10
LANETL‹
SEVG‹L‹
Melissa Marr
GENÇ / 416 syf. / 978-605-0058-97-0
Çeviren: Zeynep Heyzen Atefl
Geçmiflten bugüne, görünmezlere bak›p görünmezleri gören
herkesin bafl›na çok ama çok kötü olaylar gelmiflti.
Tek fluçlar› vard›. S›rf bu lanetli yetenek yüzünden,
görmemeleri gereken fleyleri görmek...
Sak›n bakma. Sak›n görme.
Sak›n duyma. Sak›n dinleme.
Peflinde periler olsa bile. ‹çlerinden birinin yan›nda
…bir kurt olsa bile.
Ve bir di¤eri de yüre¤ini yerinden oynatacak kadar
yak›fl›kl› olsa bile, de¤il ona yaln›zca bakmak, bir ömür onun
yan›ndan ayr›lmamak istesen bile ve günefli ebediyen yüzünde
hissedece¤ini bilsen bile. Bakma. Görme. Duyma. Dinleme.
“Hay›r” demek, daha önce hiç bu kadar
imkans›za yak›n olmam›flt›.
11
JÜLYET
Suzanne Selfors
GENÇ / 304 syf. / 978-605-0058-99-4
Çeviren: Ebru Özdemir
Broadway’li Wallingford’lardan, on yedi yafl›ndaki Mimi
Wallingford, ço¤u k›z›n ancak hayalini kurabilece¤i türden bir
hayata sahip. Tabii, bu rüya hayata sanatç› ailesinin haz›rlad›¤›
Romeo ve Jülyet uyarlamas›nda pay›na düflen baflrol de dahil.
Oysa oyunculuk Mimi’nin hayallerini süsleyen bir gelecek de¤il
ve elindeki senaryoyu neflterle de¤ifltirip doktor olabilmek için
büyükçe bir mücadelenin içinde.
Verona’l› Capulet’lerden, on dört yafl›ndaki Jülyet Capulet’inse
yapayaln›z bir hayat› var. Ailesini yiyip bitiren bir kan davas›n›n
ve çelik bilekli annesinin zorla bafl›na dolamaya çal›flt›¤› bir
evlili¤in mahkumu. Bu zoraki evlilikten kurtulmak için de
gereken her fleyi yapmaya haz›r. Kurtuluflu poposunda ç›kan
ç›banla ilgili bir yalana ya da daha da tehlikeli olaylara ba¤l› olsa
bile ev-len-me-ye-cek.
12
G‹ZL‹ YED‹LER
AYNEN DEVAM
Enid Blyton
GENÇ / 176 syf. / 978-605-0058-89-5
Çeviren: Görkem Köymen
Peter, Janet, Jack, Barbara, Pam, Colin ve
George ile tan›fl›n.
Onlar meflhur Gizli Yediler!
Her türlü s›rr› her an çözmeye haz›rlar!
Elinizdeki bu macerada kötü gibi görünen bir adam, George’un
bafl›n› polisle derde sokunca Gizli Yediler’in tepesi at›yor.
Çetemiz, pefline düfltükleri bu adam›n birtak›m tuhaf dolaplar çevirdi¤inin fark›nda, ama acaba ne?
Bu kez ince yöntemler kullanarak olay› dikkatlice soruflturmak ve
esrar perdesini ard›na kadar aralamak zorundalar.
13
AFACAN 5’LER
KARAVANLA KAÇIYOR
Enid Blyton
GENÇ / 320 syf. / 978-605-0058-94-9
Çeviren: Engin Karadeniz
‹flte Afacan Befller!
Julian, Dick, Anne, George ve tabii Timothy’yi de
unutmayal›m.
Befllimiz tatillerini karavanla seyahat yaparak geçirmeye karar veriyor. Her fley harika olacak! Yolda bir sirk kafilesiyle karfl›lafl›nca
yine maceran›n göbe¤ine düfltüklerini farkediyorlar. Sirkteki herkesin arkadafl canl›s› oldu¤u söylenemez. Etrafta palyaçoluk yapmak d›fl›nda sinsi planlar› olan birileri mi var yoksa?..
14
BEfi‹NC‹
CADDE
1 NUMARA
Candace Bushnell
Ç‹K-L‹T / 584 syf. / ISBN: 978-605-0058-74-1/ .... TL
Çeviren: B‹GE TURAN
“Jane Austen’› elinde martinisiyle hayal edin;
ya da paten kayan bir Jonathan Swift düflünün.”
-Sunday Telegraph
Manhattan’›n en eski ve en tarihi mahallelerinden birinde kule
gibi yükselen Art Deco stili Beflinci Cadde 1 Numara eflsiz bir
adres. Öyle ya da böyle, anca hak kazan›p girebilece¤iniz bir bina.
Candace Bushnell’in yeni romanı, Beflinci Cadde 1 Numara’daki
kadınlar için bu apartmanda bir daire sahibi olmak, büyük bir
özenle kurmayı baflardıkları hayatlarının olmazsa olmazı. Yatırım
fonu kralının karısından ihtiyar dedikodu yazarına, özgür ruhlu
L.A kaçkını aktriste kadar herkesin zengin bir hayata kavuflmak
için baflvurdu¤u oyun planı, bu meflhur binanın ihtiflamlı çatısı
altında bulufluyor.
15
GÜNDÜZ
ÖLÜSÜ
Charlaine Harris
ROMAN / 436 syf. / 978-605-0058-86-4 / 18.00 TL
Çeviren: Y‹⁄‹T DE⁄ER BENG‹
BiR GÜNEYL‹ VAMP‹R ROMANI
Sookie Stackhouse, Louisina’n›n ufak bir kasabas›nda, kendi
halinde bir bar garsonu.
Sessiz, sakin, etliye sütlüye kar›flmaz ve öyle çok s›k d›flar› ç›kmaz.
Güzel olmad›¤›ndan de¤il. Güzel bir k›z. Sadece, Sookie bir çeflit
‘beceriksizli¤e’ sahip. ‹nsanlar›n zihnini okuyabiliyor. Bu yüzden
de erkekler taraf›ndan pek tercih edilmiyor, diyelim.
Bir gün Bill ile tan›fl›yor, uzun boylu, yak›fl›kl›, esmer -üstelik
Sookie adam›n akl›ndan geçen tek kelimeyi bile duymuyor. Bill,
Sookie’nin hayat› boyunca bekledi¤i erkek...
Fakat Bill’in de kendine has bir ‘beceriksizli¤i’ var. O bir vampir,
hem de kötü flöhretlisinden.
16
ÖZENT‹LER‹N
‹NT‹KAMI
Lisi Harrison
GENÇ / 330 syf. / 978-605-0058-72-7 / 14.00 TL
Çeviren: ZÜBEYDE YAYMAN
bir FISTIKLAR TAKIMI roman›
Befl güzel k›z,
çirkin yüzünü göstermek üzere...
F›st›klar Tak›m›... Aralar›na girmekten daha zor bir fley varsa,
o da aralar›nda kalabilmek.
17
PANDORA’NIN
KIZI
Iris Johansen
PS‹KOLOJ‹K GER‹L‹M / 420 syf.
978-605-0058-76-5 / 19.50 TL
Çeviren: EL‹F SANCAKO⁄LU
Iris Johansen’›n flu ana dek hakk›nda en çok
tart›fl›lan ve en ilgi çeken roman›nda ölüm kal›m
mücadelesi verirken bir yandan da zihninin en gizli
s›rlar›n› a盤a ç›karmak zorunda kalan bir kad›nla
tan›fl›yoruz.
Baflar›l› doktor Megan her an her fleyini kaybedebilir ama önce
hayat›n›n s›rlar›n› a盤a ç›karmak zorunda.
Üstelik tarif bile edilemeyecek kadar korkunç bir güce sahip.
Dahas›, bu gücün kontrol alt›na al›n›p yok edilmesi
gerekiyor.
18
DEFTER
Nicholas Sparks
ROMANS / 276 syf. / 978-605-0058-69-7 / 13 TL
Çeviren: ZEYNEP YEfi‹LTUNA
T‹TAN‹K’TEK‹ AfiK KADAR KALICI VE ACITICI.
ROMANT‹ZM VE ‹HT‹RASIN SINIRLARI ZORLADI⁄I,
‹NSANA HER fiEY‹ UNUTTURAN B‹R AfiK.
“Bir yerlerde,” diye düflündü Noah Calhoun, ay›fl›¤›n›n alt›nda
otururken, “tam flu anda, aflkla seviflenler var.” Defter, romantik
bir ç›kmaz›n etraf›nda geliflen bir ‘aflk› kaybedip yeniden kavuflma’
hikâyesi. Henüz 20 yafl›nda bile olmayan iki genç, ki farkl› iki
dünyan›n insan› onlar, bir yaz karfl›lafl›r, ilk bak›flta afl›k olur ve
tüm tatili birlikte geçirir. Fakat trajik hatta travmatik biçimde
yollar› ayr›l›r. Y›llar sonra biraraya geldiklerinde, aralar›ndaki
tutkulu aflk yeniden alevlenir. Ancak ikisinden birinin gerçek aflk
ve s›n›f›na uygun hareket etmek aras›nda seçim yapmas› ve
bunun sonuçlar›na katlanmas› gerekecektir.
19
VAD‹DEK‹
ZAMBAK
Honoré de Balzac
TAR‹H‹ ROMAN / 370 syf.
978-605-0058-78-9 / 15.00 TL
Çeviren: NUR‹YE Y‹⁄‹TLER
Balzac, geçen zamanla güçlenen bu ola¤anüstü
romanda dehasını ortaya koyuyor ve ihtiflamlı Loire
Vadisi'nde geçen benzersiz bir
aflkı betimliyor.
Genç ve baflarılı Felix ile kendisinden yaflça büyük, güzeller güzeli
Henriette'in yolu imkânsız bir aflkta kesifliyor. Ancak
Henriette'in, Felix'in içten sevgisine verdi¤i beklenmedik yanıt
‘vadideki zambak’ ve aflkın kadınsı yönüyle ilgili gerçekleri gözler
önüne seriyor.
Otobiyografik özelli¤iyle sıradıflı ve romantik bir eser olan
Vadideki Zambak, Balzac'ın kendisinin de sayısız romanı arasında
en sevdi¤i yapıtıdır.
20
AfiK HAKKINDA
B‹LD‹⁄‹M
fiEYLER
Kate Le Vann
GENÇ / 175 syf. / 978-605-0058-71-0 / 11.00 TL
Çeviren: ALEV fi‹MfiEK
Aflk hakk›nda bildi¤im seyler.
1. ‹nsanlar hislerini kolay kolay aç›k etmez.
2. ‹ki insan›n aras›nda geçenlerin o iki kifli aras›nda
kalmas› garanti de¤ildir.
3. Aflk ac›s› atlat›labilir bir hal midir, bilmiyorum.
Livia’n›n ilk aflk tecrübesi, hayalk›r›kl›¤› ile son bulmufltu. Yaln›z
art›k her fley de¤iflmek üzere. Hastal›kla geçen onca y›ldan sonra
Livia, yaz tatilini abisiyle Amerika’da geçirmeye haz›r. Kaybetti¤i
zaman› telafi ederken bir yandan da yaflad›klar›n› özel bloguna
not ediyor. Düflledi¤i her fley Amerika’da, üstelik bir de Adam’la
tan›fl›yor. Livia geçmiflini arkas›nda b›rak›p yeniden afl›k olma
riskine girebilecek mi?
21
DA⁄DA
MACERA
Enid Blyton
GENÇ /258 syf. / 978-605-0058-70-3 / 12.50 TL
Çeviren: BER‹L TÜCCARBAfiIO⁄LU U⁄UR
Dünyan›n en popüler gençlik edebiyat› yazarlar›ndan
Enid Blyton’dan heyecan verici bir macera!
Bayan Mannering, Galler’de, yani da¤da huzurlu bir tatilin
çocuklar› bir baflka tehlikeli serüvene daha sürüklemeyece¤ini
düflünüyordu.
Ne kadar da yan›l›yordu! Philip, Dinah, Lucy-Ann ve Jack çok
geçmeden bo¤azlar›na kadar maceraya batacakt›. Gümbürdeyen
bir da¤, uluyan kurtlar ve dünyaya hakim olmay› planlayan
manyak bir dahiyle karfl› karfl›yayd›lar.
22
HER fiEY
AfiK ‹Ç‹N
Megan Gressor &
Kerry Cook
365 syf. / 978-605-0058-77-2 / 19.00 TL
Çeviren: EL‹F SUBAfi
“Seni nas›l m› seviyorum? ‹zin ver, anlatay›m.”
Elizabeth Barret Browning’in ünlü dizesi, elinizdeki
kitab› nefis biçimde özetliyor. Her fiey Aflk ‹çin,
tarihten günümüze kadar uzanan 37 gerçek aflk
hikâyesini bizimle paylafl›yor.
Bonnie ve Clyde’›n ünlü suç e¤lenceleri, fiah Cihan’›n güzel
Ercüment’e olan aflk›n›n bir an›t› olarak gösteriflli Tac Mahal’i
yapt›rmas›, Roman Polanski ve Sharon Tate’in talihsiz sevdas›,
Oscar Wilde ve Lord Alfred Douglas’›n fliirlere konu olan, ‘ad›n›
koymaya cesaret olmayan’ aflk›...
Coflku, tutku, macera ve trajedi, bu mükemmel toplamada
baflrolde.
23
SAVAނI
KED‹LER
Erin Hunter
GENÇ / 315 syf. / 978-605-0058-75-8 / 15.00 TL
Çeviren: BARBAROS BOSTAN
SADECE ATEfi, KAB‹LEM‹Z‹ KURTARAB‹L‹R...
Dört ayr› vahfli kedi Kabilesi, güçlü atalar› taraf›ndan belirlenen
kanunlar do¤rultusunda nesillerdir ayn› orman› paylaflm›flt›. Oysa
flimdi savaflç› kanunlar› tehdit alt›nda ve fiimflek Kabilesi kedileri
ölümcül bir tehlike içinde. Kötü kalpli Gölge Kabilesi her geçen
gün daha da büyüyor. Asil savaflç›lar bir bir ölüyor -ve baz› ölümler di¤erlerinden çok daha gizemli.
Bu kargaflan›n tam ortas›nda, resme Rusty ad›nda bir ev kedisi
dahil oluyor... Ki bu s›radan ev kedisi, belki de aralar›ndaki en
cesur savaflç›d›r, kim bilir.
24
ALIfiVER‹fiKOL‹K
VE EVL‹L‹K
Sophie Kinsella
Ç‹K-L‹T / 20 syf. / 978-605-0058-68-0 / 20.00 TL
Çeviren: B‹GE TURAN
Becky art›k bir film kahraman›!
2009 fiubat itibariyle Al›flveriflkolik de bir Hollywood
efsanesi oldu!
Dünya tarihinde ilk kez Becky Bloomwood’un hayat›nda ne varsa
süt limand›. Bir al›flverifl dan›flman›na dönüflerek hayallerindeki
ifle kavuflmufltu. Baflka insanlar›n paras›n› harcay›p bir de üstüne
maafl al›yordu. Erkek arkadafl› Luke ile Manhattan’da muhteflem
bir evde oturuyordu. Hatta ortak bir hesaplar› bile vard›.
Hofl, Miu Miu bir etek ev gideri s›n›f›na girer mi girmez mi konusunda henüz fikirbirli¤ine varamam›fllard›, ama olsun.
Derken Luke evlenme teklif etti. Ve birdenbire her fleyiyle süt liman olan o hayat keflmekefle dönüfltü.
25
TUDOR
Elizabeth Massie
TAR‹H‹ ROMAN / 380 syf.
978-605-0058-73-4 / 17.00 TL
Çeviren: BER‹L TÜCCARBAfiIO⁄LU
Tudors’un ikinci sezonunun zengin ayr›nt›larla dolu
roman›, Henry ve Anne aras›ndaki aflk›n tarihi ve
dramatik önemini gözler önüne seriyor.
‹ngiltere Kral› VIII. Henry’nin kraliyetinde muhalefet yükseliyordu. Kral’›n, nikâh›n›n iptali hususunda papal›kla süregiden tart›flmas›, Reformasyon’u atefllemek üzereydi. Henry’nin bir sonraki
ad›m›, uzun zamand›r bekledi¤i Anne Boleyn’le evlili¤ini gerçeklefltirmek için yeni bir baflpiskopos atamak olacakt›. Sarayda bir
zamanlar “H&K” armas› tafl›yan ne var ne yoksa kald›r›l›p yerine
“H&A” armal› olanlar kondu¤unda, kraliyetteki önemli de¤iflikliklerin ilk ad›m› at›lm›fl oldu.
26
KEM‹KTEN
KÜLE
Kathy Reichs
POL‹S‹YE / 476 syf. / 978-605-0058-59-8 / 19.00 TL
Çeviren: BER‹L U⁄UR TÜCCARBAfiIO⁄LU
Dizimax’in y›ld›z› Bones’a ilham veren maceralar!
“‹lk tan›?”
“Ayak parmaklar›nda deformasyon. Tarak kemi¤inde hasar. Lokal
enfeksiyon mevcut. Tüm vücudu etkileyen bir hastal›k? Belki.
Ölüm sonras› tahribat söz konusu. ‹nsan eliyle mi, do¤al yolla m›
dersen, her ikisi de mümkün. Kesin bir bulgu yok.”
‹skelet küçük bir k›za aitti. On dört yafl›nda ya vard› ya yoktu ve adli
t›p antropologu Dr. Temperance Brennan, duygular›n› kontrol edebilmek için kendisiyle mücadele ediyordu. Ölüm nedeni araflt›rma
memuru Yves Bradette, kaçamak cevaplarla yetiniyor, kemiklerin
y›llar öncesinden kalma oldu¤unu söyleyerek olayla ilgilenmiyordu.
Fakat Tempe, Bradette’in bir fleyler gizledi¤inden neredeyse emindi.
27
HUZURSUZ
William Boyd
TAR‹H‹ ROMAN / 440 syf.
978-605-0058-64-2 / 19.00 TL
Çeviren: ÜNVER AL‹BEY
“William Boyd, neslinin en baflar›l› romanc›s›.”
-Independent
Sene 1939. Eva Delectorskaya, Paris’te yaflayan, güzeller güzeli, 28
yafl›nda bir genç kad›n. Savafl patlak verdi¤inde gizemli bir ‹ngiliz
centilmeni olan Lucas Romer onu ‹ngiliz Gizli Servisi’ne al›yor ve
Lucas’›n e¤itmenli¤iyle Eva, kusursuz casus olman›n yollar›n›
ö¤reniyor. Duygular›n› gizlemeye ve kimseye güvenmemeye odaklan›yor -en çok da sevdiklerine. Savafl sona erdikten sonra Eva,
baflar›l› bir flekilde tipik bir ‹ngiliz ev kad›n›na dönüflüyor ve bir
anne olarak kendine yeni bir hayat kuruyor. Fakat casus, her zaman
casustur! Tarihler 1976’y› gösterdi¤inde Eva son bir görevi tamamlamak zorunda ve bu kez tek bafl›na üstesinden gelemeyece¤i bir
senaryo söz konusu. K›z›n›n yard›m›na ihtiyac› var.
28
ÖLÜMSÜZ VE
‹ADES‹Z
Mary-Janice Davidson
Ç‹K-L‹T / 240 syf. / 978-605-0058-67-3 / 15.00 TL
Çeviren: ZEYNEP YEfi‹LTUNA
Betsy, bir yandan yarine kavuflma derdi içinde, bir
yandan bodrum kattakilerle çarp›fl›yor, bir yandan da
ayakkab› çantas›ndan geri kalmaman›n peflinde!
Kraliçesi Betsy Taylor, nefes kesici yak›fl›kl›l›¤›yla göz dolduran
niflanl›s›, vampir Eric Sinclair ile dü¤ün haz›rl›klar›n›n tam ortas›ndayd›. Ölüm ya da kan içme zorunlulu¤u gibi ufak tefek mevzular›n yolunu t›kamas›na kesinlikle izin vermeyecekti. Fakat tüm
olay buket buket çiçekler ve hediyelerden ibaret de¤ildi çünkü
Betsy, geçmiflteki hatalar›n› düzeltmesini isteyen hayaletler taraf›ndan kovalan›yordu. Art›, seri katilin teki ortal›kta ipini koparm›fl vaziyette dolanmaktayd›!
Tüm kurbanlar› ise uzun boylu sar›fl›n kad›nlard›,
tam Betsy tipi yani!
29
NANA
Émile Zola
TAR‹H‹ ROMAN / 595 syf.
978-605-0058-66-6 / 19.00 TL
Çeviren: NUR‹YE Y‹⁄‹TLER
Nana’n›n ele avuca s›¤d›r›lamaz hedonizminin,
lüks ve dekadan hayat sevdas›n›n s›n›r› yoktu.
Fakat hayat›n›n büyük bir bedeli olacakt›.
Paris gecekondular›ndan sokaklara, sokaklardan sahneye, sahnelerden üst s›n›f fahifleli¤e... Bu roman meflhur kokot Nana’n›n hikâyesi. Öyle bir güzellik ki Nana, zengin erkekler, kontlar ve markiler ayaklar›na kapan›r, asil han›mefendiler Nana’n›n varl›¤›n›
gölgede b›rakabilmek için ç›rp›n›r durur, hatta âfl›klar› u¤runda
kendini öldürür.
Paris 1880’de, ilk yay›nlad›¤› gün 55 bin kopya satan olay roman,
Paris’in elit Parizyen atmosferinin ard›ndaki çürümüfllü¤ü nefis,
etkili ve arzulanan bir kad›n›n hikâyesi üzerinden ifade eden,
unutulmaz bir klasik...
30
GUCCI
KIZLARI
Jasmine Oliver
GENÇ / 230 syf. / 978-605-0058-62-8 / 14.00 TL
Çeviren: SEÇ‹L ERSEK
Moda okulu, Sinead, Marina ve Frankie’nin hayalini kurdu¤u gibiydi: Müthifl tasar›mlar, harika kumafllar, vintage stiller... Üstüne
üstlük erkekler! En flahanelerinden birinin soka¤›n tam karfl›s›nda
oturdu¤unu da belirtmek isteriz.
Frankie foto¤rafç› Travis’le arkadafl oluyor ancak Gucci k›z› Sinead’in de kendi planlar› var! Böylece Frankie kendini arkadafl›n›n
yeni sevgilisiyle sarmafl dolafl bulunca ortam az›c›k gerilecek.
Sinead’in hayat› düflüfle geçmiflken, Marina olaya müdahale edip
sorunu çözebilecek mi? K›zlar moda okulunda hem fleytan›n baca¤›n› k›r›p hem de arkadafl kalmay› becerebilecekler mi acaba?
31
KAYIP
KOLON‹
Eoin Colfer
GENÇ /372 syf. / 978-605-0058-65-9 / 18.00 TL
Çeviren: BARBAROS BOSTAN
Genç suç dehas› Artemis Fowl’u rakibiyle karfl› karfl›ya getirmek
için baya¤› uzun süre bekledim. Ve nihayet, o gün geldi.
‹kinci bir çocuk dahi, perilerin gerçekten var oldu¤unu keflfetti ve
bilimsel bir araflt›rma için onlardan birini yakalamay› kafaya
koydu. Ve bu öyle s›radan bir peri de de¤il. Yeni kahraman›m›z
bir fleytan›, yani insano¤lu taraf›ndan bilinen en nefret dolu
yarat›¤› tuza¤›na düflürmeye niyetli. ‹nsano¤lu, antik zamandan
kalma basit bir büyü sayesinde fleytanlardan korunuyor ve
Artemis de bu büyünün bozulmas›n› engellemek zorunda. E¤er
baflaramazsa, bu kana susam›fl kabile, yeryüzünde yaflayan insanlar›n her birini yok etmek için bir kez daha harekete geçecek.
Çünkü fleytanlar›n hayattaki yegâne amac› insan soyunu
ortadan kald›rmak.
32
G‹ZL‹ YED‹LER
‹Z PEfi‹NDE
Enid Blyton
GENÇ / 164 syf. / 978-605-0058-61-1 / 7.00 TL
Çeviren: GÖRKEM KÖYMEN
Peter, Janet, Jack, Barbara, Pam, Colin ve George
ile tan›fl›n! Onlar Gizli Yediler -her türlü s›rr› her an
çözmeye haz›rlar!
Tigger’›n Ah›r›’nda birtak›m dolaplar dönüyordu ve Gizli Yediler’i hemen bir merak sard›. Peter yaln›zca bir dedikodu oldu¤unu
savunsa da, Jack kulak misafiri oldu¤u garip konuflman›n söylentiden ibaret oldu¤unu hiç sanm›yordu.
Anlafl›lan, Yediler yine heyecan dolu,
yeni bir maceran›n efli¤indeydi...
33
BIRDY
William Wharton
GENÇ / 452 syf. / 978-605-0058-63-5 / 19.00 TL
Çeviren: EVR‹M fiOLPAN
‹lk kez Türkçe’ye çevrilen kufladam Birdy’nin hikâyesi,
henüz do¤mam›fl okurlar için bile klasik olacak.
Askeri bir hastanenin dört duvar› aras›nda kapanm›fl oturuyor
Birdy. Ç›t ç›karmadan. Ama onun deli oldu¤unu söylemek kimin
haddine! Vasat›n alt› bir tip olan ordu psikiyatr›, hastas›n›n kendini kufl olarak kabul etti¤ini hâlâ kavrayamad›¤› için, belki bu
kopmufl vakayla iletiflim kurabilir diye hesap ederek Birdy’nin çocukluk arkadafl›n› devreye sokuyor. Genç bir adam›n önlenemez
kaçma ihtiyac›, kufllara ve uçmak merak›na odaklanan Birdy, espri, zekâ, gerilim, trajedi ve hasret dolu bir öykü anlat›yor.
34
U⁄URSUZ
Meg Cabot
GENÇ /312 syf. / 978-605-0058-57-4 / 15.00 TL
Çeviren: ‹DA ARAKLIO⁄LU
LAKABININ HAKKINI VEREN B‹R KIZILKAFANIN
NEW YORK MACERALARI
JEAN HONEYCHURCH’ün s›k›c› ismi d›fl›nda nefret etti¤i tek
fley, lakab›yd›: U¤ursuz. fianss›zl›k, gitti¤i hiçbir yerde yakas›n› b›rakm›yordu -zaten Jean de s›rf bu yüzden New York’a, teyzesi ve
enifltesinin yan›na tafl›nd›¤›na seviniyordu ya. Belki de ülkenin di¤er ucundayken talih bir gün U¤ursuz’a gülerdi. Ya da en az›ndan
U¤ursuz, kendi yaflad›¤› kasabada yol açt›¤› kargafladan ve kötü
ününden kurtulmufl olurdu. Fakat anlafl›lan, dertler ve belalar New
York’a kadar onu takip etmiflti. Ve bu belalar da, ailenin günah keçisini evinde görmekten memnun olmayan kuzeni Tory’ye büyük
s›k›nt› yaratm›flt›. Güzeller güzeli, göz al›c› Tory’nin tehlikeli bir
s›rr› vard› -U¤ursuz yüzünden ortaya ç›kacak olan bir s›rd› bu.
35
AFACAN 5’LER
KAÇAKÇILAR TEPES‹NDE
Enid Blyton
GENÇ / 300 syf. / 978-605-0058-60-4 / 10.00 TL
Çeviren: ENG‹N KARADEN‹Z
Afacan Befller grubu -Julian, Dick, Anne, George ve Timmy- bu
defa hep birlikte bir arkadafllar›n› ziyaret için Kaçakç›lar Tepesi’ne gidiyor. Bizim ekibi bu evde büyük bir macera bekliyor.
Kaçakç›lar Tepesi, alt›ndan say›s›z gizli tünel geçen,
çok eski bir malikâne. Fakat bu müthifl gizemin fark›nda olan
sadece befllimiz de¤il…
Tünelleri kullanan birileri daha var!
Kim bu insanlar ve neden oralarda dolafl›yorlar?
Cevab› bulmak befl kafadara kal›yor!
36
LEYD‹
MACBETH
Susan Fraser King
TAR‹H‹ ROMAN / 488 syf.
978-605-0058-56-7 / 20.00 TL
Çeviren: MEHMET KARAOSMANO⁄LU
“Bir kral›n torunuyum ve bir prensin k›z›y›m, iki kez
evlenmifl bir kad›n›m, ayn› zamanda bir kraliçeyim.
Okla ve k›l›çla dövüfltüm, çocuklar›m› dünyaya
getirmek için diflimi t›rna¤›ma tak›p savaflt›m.
Aflk ve nefretin en derinini tatt›m...”
Leydi Macbeth, okuyucular› 11. yüzy›l ‹skoçyas›’n›n kalbine götürüyor ve ülkenin en soylu ailesinin son varisi Leydi Gruadh’›n
canl› bir portresini çiziyor. Evlenip hamile kalan ve sonra k›sa süre içinde kocas› öldürülen Gruadh, eflinin katili, savaflç› Macbeth
ile evlenmeye mecbur ediliyor. Kendisinin ve o¤lunun ç›karlar›n›
korumaya kararl› Guradh, yani Leydi Macbeth, ailesinin miras›na
-her ne pahas›na olursa olsunsahip ç›kmaya ant içiyor.
37
DEN‹ZDE
MACERA
Enid Blyton
GENÇ /304 syf. / 978-605-0058-54-3 / 12.50 TL
Çeviren: BANU AKfiEH‹RL‹O⁄LU
Dünyan›n en popüler gençlik edebiyat› yazarlar›ndan
Enid Blyton’dan heyecanla dolu, hepimizi ele
geçirecek muhteflem bir seri!
Iss›z Kuzey Adalar›’na do¤ru yap›lan gizemli yolculuk çok geçmeden dehflet dolu bir maceraya dönüflüyor.
Neden mi? Çünkü Bill kaç›r›l›yor!
Anakaradan çok uzaktaki, terkedilmifl bir adaya tatile gelen Philip, Dunah, Lucy-Ann ve Jack, hiç tan›mad›klar› bir düflmanla
son derece tehlikeli bir oyun
oynamaya bafll›yor.
Acaba Bill’i düflman›n elinden kurtarabilecekler mi?
Eski yaflamlar›na geri dönebilecekler mi?
38
BAfiKANLIK
YARIfiI
Richard North Patterson
POL‹T‹K-GER‹L‹M / 592 syf.
978-605-0058-58-1 / 23.00 TL
Çeviren: MUSTAFA KIRCA
COREY GRACE - OHIO’LU, YAKIfiIKLI VE KAR‹ZMAT‹K
bir cumhuriyetçi senatör. K›ran k›rana geçecek olan bir baflkanl›k
yar›fl›n›n en diflli kahraman›. Dobral›¤›yla tan›nan, Körfez Savafl›
Hava Kuvvetleri pilotu Grace, parti çizgisine göre de¤il, kendi
vicdan›n›n gösterdi¤i yönde oy kullanmas›yla ünlüydü. Film y›ld›z› Lexie Hart ile olan romantik iliflkisi de Grace’i s›rad›fl› bir politikac› ikonuna dönüfltürüyordu.Fakat Grace gerçekte, geçmifline
gömdü¤ü feci hatas›n›n hayaletinden bir türlü kurtulamayan biriydi. ‹çine sürüklendi¤i ürkütücü ve zalim politik yar›fl›n içinde
son h›zda ilerlerken kiflili¤i de s›nanacakt›.
En güçlü siyasi soru iflaretlerinden beslenen Baflkanl›k Yar›fl›,
Amerikan kültürünün en k›flk›rt›c› konular›n› irdeliyor: Irkç›l›k,
terör, köktendincilik, eflcinsel haklar›, medya tekelinin yükselifli
ve güç tutkusu.
39
K‹RL‹
ZEVKLER
Tasmina Perry
Ç‹K-L‹T / 832 syf. / 978-605-0058-55-0 / 25.00 TL
Çeviren: EL‹F SUBAfi
Zenginlerin dünyas›nda, ölümcül tehlikeler kol geziyor!
‹ngiltere’nin en köklü, en prestijli, en lüks haz›r giyim markas›n›n
sahibi Saul Milford hayat›n› kaybetti. Miras›n› paylaflma ve dünyan›n en süslü, en göz al›c› milyon dolarl›k endüstrisinden minik
bir dilim alma yar›fl› böylece bafllad›.
Saul’ün ye¤eni Cassandra, en görkemli moda dergisi Rive’›n bafl
editörüydü ve müthifl servetin kendisine kalaca¤›n› zannediyordu.
Fakat büyük ödül için s›raya dizilen baflkalar› da vard›. Cassandra’n›n ye¤eni Emma Bailey, aflkta kaybetmiflti ve uzun zaman önce uzak kal›p yabanc›laflt›¤› ailesiyle tekrar bir araya gelmek üzere
Boston’dan ‹ngiltere’ye ça¤›r›lm›flt›.
40
AFACAN 5’LER
KAÇIYOR
Enid Blyton
GENÇ / 296 syf. / 978-605-0058-47-5 / 10.00 TL
Çeviren: ENG‹N KARADEN‹Z
Kirrin Adas›’nda kim var?
Befllimiz, adada gizemli, kilitli bir sand›k bulunca flüpheleniyor içinde ne var acaba?
Tam kaçakç›lar› suçlayacaklar› s›rada, hepsinin
kan›n› donduran bir 盤l›k, fikirlerini tamamen
de¤ifltiriyor. O dakikadan sonra,
ifller çok daha ürkütücü
bir hal alacak gibi görünüyor…
41
AFER‹N
G‹ZL‹ YED‹LER
Enid Blyton
GENÇ / 176 syf. / 978-605-0058-46-8 / 7.00 TL
Çeviren: GÖRKEM KÖYMEN
Peter, Janet, Jack, Barbara, Pam, Colin ve George ile tan›fl›n!
Onlar Gizli Yediler -her türlü s›rr› her an çözmeye haz›rlar! Gizli
Yediler’in yeni bir toplant› yerleri var -bir a¤aç evi! Ama bu evi
kullanan baflka biri daha var. Korkusuz çetemiz bu defa k›zg›n
ama sonradan anlayacaklar ki, davetsiz misafirlerinin bafl› dertte
ve yard›mlar›na ihtiyac› var.
Bakal›m bizim Yediler misafirlerini
kurtarmay› baflarabilecek mi?..
42
SON
PAPA
Luis Miguel Rocha
POL‹S‹YE-GER‹L‹M / 352 syf.
978-605-0058-50-5 / 15.00 TL
Çeviren: BARBAROS BOSTAN
Papa I. John Paul’ün ölümünün arkas›nda
yatan suikast› anlatan, dehflet dolu,
h›zl› tempolu bir gerilim.
2006, Londra: Gazeteci Sarah Monteiro, bir tatil dönüflü, posta kutusunda gizemli bir zarf buldu. Zarf›n içi tan›mad›¤› isimler ve flifreli
mesajlarla doluydu. Sarah bu garip postay› görünce çok flafl›rd›. Ancak maskeli bir h›rs›z evine girdi¤inde eline geçen listenin, kendisini
tehlikeye soktu¤unu anlad›. Kesiflen yollarla ve dehfletle dolu bir
anaforun içine sürüklenen Sarah, zarf›n içindekilerin, flu ana kadar
araflt›rd›¤› her fleyin arkas›nda yatan kokuflmufllu¤un anahtar› oldu¤unu keflfedecekti. ‹flin asl›, zarf›n ortaya ç›k›fl›, uzun zamand›r cevaplanmay› bekleyen bir dizi soruyu akla getiriyordu: Papa I. John
Paul’ün k›sa yönetimi s›ras›nda neler yaflanm›flt›?
43
ESK‹ Efi‹N
YAfiAM
REHBER‹
Deby Holt
Ç‹K-L‹T / 352 syf. / 978-605-0058-51-2 / 15.00 TL
Çeviren: ZEYNEP YEfi‹LTUNA
Evlilik sonras› yaflam üzerine yararl› bir roman.
Sarah’n›n kocas› Andrew, ikiz çocuklar› Hindistan yolculu¤una
ç›kmadan iki ay önce, tiyatroda birlikte oynad›¤› kad›nla yaflamak
istedi¤ini resmen ilân etti. Yirmi y›ll›k mutlu bir evlili¤i oldu¤unu
düflünen Sarah ise, art›k bofl kalan evini, bofl günlerini neyle
dolduraca¤›n› ve bir kenara at›lm›fl efl rolünün alt›ndan nas›l
kalkaca¤›n› kestiremez vaziyetteydi. Sarah tecrübe ederek
ö¤renecekti. Hayat›na devam edebilmesi için geçmesi gereken
yol, tehlikeler ve afla¤›lanmalarla doluydu. E¤er bin parçaya
bölünmeksizin rol kesmek istiyorsa, yaflam becerilerini gelifltirmek
zorundayd›. Hem de hemen.
44
SEVG‹
FIRTINASI
Nicholas Sparks
ROMANS / 208 syf. / 978-605-0058-49-9 / 14.00 TL
Çeviren: BER‹L SELEN U⁄UR
New York Times çoksatar› yazar Nicholas Sparks’tan
duygu dolu bir umut ve sevinç hikâyesi. Fedakârl›k
ve ba¤›fllay›c›l›k üzerine, aflk›n her yaflta, her an, en
beklenmedik zamanda karfl›n›za ç›kabilece¤ini
an›msatan nefis bir roman…
45 yafl›ndaki Adrianne Willis, kocas› taraf›ndan daha genç bir kad›n için terkedilince kendini, hayat›n› yeniden gözden geçirmek
zorunda hissetmiflti. Kalbi k›r›kt› ve çevreden de umdu¤u anlay›fl›
göremiyordu. Adrianne, bir haftasonu, bir arkadafl›n›n evine yerleflmek karar›yla Kuzey Carolina’n›n Rodanthe adl› küçük kasabas›na tafl›nd›. Ancak büyük bir f›rt›na yaklafl›nca Adrianne’in kusursuz kaç›fl plan› suya düflecekti. Ta ki Paul Flanner adl› bir misafir ç›kagelene dek.
45
BAK‹REN‹N
AfiI⁄I
Philippa Gregory
TAR‹H‹ ROMAN / 648 syf.
978-605-0058-44-4 / 24.00 TL
Çeviren: ÖZLEM MALKARA
Boleyn K›z› ve Kraliçenin Soytar›s›‘n›n yazar›ndan,
Kraliçe Elizabeth döneminin ilk y›llar›n›, o tehlikeli
günleri ve büyük bir aflk›n hikâyesini anlatan
müthifl bir roman daha.
‹ngiltere’nin yeni kraliçesi Elizabeth’i bekleyen iki büyük tehlike
vard›: Frans›zlar’›n, ‹skoçya’y› istila edip ‹skoçya Kraliçesi Mary’yi
tahta geçirme tehdidi ve Elizabeth’in, vatan hainli¤inden hüküm
giyip zindanda kalm›fl Robert Dudley’ye olan tutkulu aflk›.
Tarihi gerçekleri ça¤›m›zda devam eden söylentilerle birlefltirip
kar›flt›ran Philippa Gregory, Tudor günlerini anlatan karanl›k ve
gerilim dolu bir romanla daha karfl›m›zda ve Kraliçe I. Elizabeth’i
daha önce hiç kimsenin göstermedi¤i bir flekilde resmediyor.
46
DEDEKT‹F
KURUKAFA
ATEfiLE OYNAMA
Derek Landy
GENÇ / 344 syf. / 978-605-0058-53-6 / 19.00 TL
Çeviren: BARBAROS BOSTAN
SAKIN EVDE DENEMEY‹N!
“Valkyrie Cain ölü bedenine bakt›. So¤uktu ve k›p›rdam›yordu.
Yine de nefes ald›¤›n› görmeyi bekledi.
Ancak öylece kalakalm›flt› iflte. Bu beden,... bir seydi.
Valkyrie’nin yüzünü tafl›yan bir ceset...”
47
MÜTH‹fi VE
KORKUNÇ
GÜZEL
Libba Bray
GENÇ / 504 syf. / 978-605-0058-48-2 / 18.00 TL
Çeviren: ZEYNEP HEYZEN ATEfi
Victoria döneminde geçen, müthifl ve gotik
bir yat›l› okul maceras›
Sene 1895; 16 yafl›ndaki Gemma Doyle annesinin ölümünün ard›ndan Hindistan’daki hayat›n› b›rak›p gemiyle ‹ngiltere’deki yat›l› okul Spence’e tafl›n›yor. Yeni okulunda beklemedi¤i so¤uk bir
ortamla karfl›laflan, yapayaln›z ve ac›lar içindeki Gemma, gelece¤i
gören bir k›z ve gizemli, genç bir Hintli taraf›ndan takip ediliyor.
Peflindeki delikanl›, Gemma’y›, gördü¤ü imgelere zihnini kapatmas› konusunda uyar›yor. Spence’in en güçlü k›zlar›yla yak›nlaflt›kça do¤aüstü olaylar› çekme gücünün fark›na giderek daha çok
varan Gemma, annesinin de geçmiflte karanl›k ve ebedi bir grupla
iliflki içinde oldu¤unu keflfediyor. Kaderi onu bekliyor…
Ancak Gemma bu kadere inanmakta güçlük çekiyor!
48
VAD‹DE
MACERA
Enid Blyton
GENÇ / 318 syf. / 9978-605-0058-42-0 / 12.50 TL
Çeviren: BANU AKfiEH‹RL‹O⁄LU
Dünyan›n en popüler gençlik edebiyat› yazarlar›ndan
Enid Blyton’dan heyecanla
dolu, hepimizi ele geçirecek muhteflem bir seri!
Hiçbir fley bir gece vakti, Bill’in uça¤›yla uçmak kadar
heyecan verici olamazd›! Fakat Philip, Dinah, Lucy-Ann ve Jack,
çok geçmeden kendilerini gerçek anlamda nefes kesen bir serüvenin içine sürüklenirken buldular.
Bill’e ne oldu; o tuhaf pilotlar kimdi ve çocuklar›n indi¤i, kimsesiz vadide sakl› gizli define neydi?
49
BEYAZ ATLI
PRENS
Felicity Huffman &
Patricia Wolff
REHBER / 288 syf. / 978-605-0058-52-9 / 18.00 TL
Çeviren: NAZLI TÜZÜNER
ÇÜNKÜ ERKEK ARKADAfi KAYBED‹LMEMES‹
GEREKEN B‹R fiEYD‹R
K›demli k›z arkadafllar Felicity Huffman ve Patricia Wolff taraf›ndan y›llar boyu süren zorlu araflt›rma, analiz ve içilen martiniler
sonucu ortaya ç›kan BEYAZ ATLI PRENS, romantizmin karmafl›k ve dolambaçl› yollar›na ›fl›k tutuyor. Ayr›ca, halka aç›k mekânlarda sevgi gösterileri, günlük tart›flmalar, k›skançl›k, TV seanslar›, diflil erojen bölgeler ve tabii ki boks›r-slip don ikilemi konular›nda da size yol gösteriyor. Her zaman istedi¤iniz kopya k⤛d› art›k elinizde. Etüt edin lütfen.
50
YAKIfiIKLILAR
j.minter
GENÇ / 272 syf. / 978-605-0058-39-0 / 12.50 TL
Çeviren: SEÇ‹L ERSEK
Yak›fl›kl›lar’la tan›fl›n. New York’un en cool ve
seksi çocuklar›yla:
Mickey: Juliet’i tavlamaya çal›fl›rken Romeo damdan
düflmemiflti... Yoksa düflmüfl müydü?
David: Sporcu dedi¤in ne kadar hassas olabilir ki?
Arno: Çapk›nl›kla kaflarl›k aras›ndaki ince çizgi nedir?
Patch: Kayboldu¤unun fark›nda m›?
Jonathan: O, hepsini bir arada tutan bir yap›flt›r›c› gibi.
Ve ans›z›n Yak›fl›kl›lar’›n hayat›na flu k›z girdi!
Kelli: Davetsiz misafir, üstelik hepsini mahvedecek!
Kuralları ö¤ren. Listeye gir. YAKIfiIKLILAR'dan biri ol!
51
YÜKSEK
TOPUKLARLA
NASIL
YÜRÜYCEM?
Camilla Morton
GENÇ / 537 syf. / 978-605-0058-24-6 / 22.00 TL
Çeviren: SEÇ‹L ERSEK
“Camilla Morton ç›lg›ncas›na pratik kitab› Yüksek
Topuklarla Nas›l Yürüycem?’de do¤ru stilettoyu
seçmek gibi stil ikilemlerini sizin ad›n›za çözüyor.”
-People
Tam befl dakikada haz›rlanabilir misiniz?
Bir damla ter dökmeden ilk hareketi yapabilir misiniz?
Akl›n›z› oynatmadan bir çerçeveyi duvara asabilir misiniz?
Bir arabadan -ya da tats›z bir durumdan- mini etekle zarifçe
s›yr›labilir misiniz?
iPod’unuzu da bulafl›k makinesi kadar çaba göstermeden doldurabilir misiniz?
52
SADECE
D‹NLE
Sarah Dessen
GENÇ / 420 syf. / 978-605-0058-40-6 / 19.00 TL
Çeviren: BENG‹ AKfiEH‹RL‹O⁄LU
Annabel Greene, her fleyi olan k›zd›. En az›ndan Kopf’s ma¤azalar›n›n reklamlar›ndaki rolü fluydu: En iyi ö¤renci, popüler ponpon
k›z, arkadafl grubunun gözdesi, mezuniyet balosunun göz al›c› kraliçesi. Oysa gerçek hayatta, Annabel hiçbir fleyi olmayan k›zd›:
Kötü-kalpli-ama-ilginç Sophie ile olan arkadafll›¤› pis söylentilerle sona erdi¤inden bu yana yak›n arkadafl› kalmam›flt›. Ablas›n›n
yeme bozuklu¤u ailesini meflgul etti¤inden evde de huzuru yoktu.
Annabel, akl›ndakileri ve içinden geçenleri kimseyle paylaflam›yordu. Derken Owen Armstrong ile tan›flt›. Yo¤un, müzikle hafl›r
neflir ve sonuçlar ne olursa olsun, daima gerçe¤i söylemeye kararl›
bir gençti Owen. Sorunlar›yla yüzleflmekten nefret eden bir k›z,
fleffafl›¤a tutkun bir çocukla duygusal ba¤ kurabilir miydi? Ve Annabel, acaba Sophie ile arkadafll›¤›n› sona erdiren o gece asl›nda
neler oldu¤unu anlatma cesaretini kendinde bulabilecek miydi?
53
SAH‹LDEK‹
EV‹M‹Z
Jane Green
Ç‹K-L‹T / 424 syf. / 978-605-0058- 36-9 / 19.00 TL
Çeviren: B‹GE TURAN
Nantucket adas›n›n deli sarayl›s› olarak tan›nan ve yamaçtaki eski evde oturan Nan, insanlar›n ne dedi¤ini hiç umursamazd›. Altm›fl befl yafl›ndaki Nan, yirmi y›l önce kocas›n› kaybetmiflti; art›k
güzelli¤i solmufl ve ailesi da¤›lm›flt›. Komflular› evde yokken havuzlar›na ç›r›lç›plak atlay›p biraz serinlemeye, bahçelerindeki çiçeklerden toplamaya bay›l›yordu. Ancak ömrünün sonuna kadar
yetece¤ini sand›¤› paras›n›n, suyunu çekti¤ini ve o sevgili evini
kaybetme ihtimali oldu¤unu ö¤renince, hayat stilinde ciddi de¤ifliklikler yapmas› gerekti¤ini anlad›.
Ve bir ilan ast› flehirdeki duyuru panosuna: Eski, güzel bir Nantucket evinde kiral›k odalar; deniz manzaras› var ve sahile yürüme
mesafesinde. Nan’in evine, yavafl yavafl baz› tipler tafl›nmaya bafllad› ve evi gürültüleri, kahkahalar› ve gözyafllar›yla doldurdular.
54
H‹ÇB‹R fiEY
B‹Z‹ B‹R
ARADA
TUTAMAZ
Cecily von Ziegesar
Ç‹K-L‹T / 256 syf. / 978-605-0058-35-2 / 12.50 TL
Çeviren: ZEYNEP YEfi‹LTUNA
Dedikoducu K›z’›n dünyas›na -herkesin ola¤anüstü,
her fleyin muhteflem oldu¤u, bakt›¤›n›z her
yerde k›skançl›k ve ihanet görece¤iniz bir
dünyaya- hoflgeldiniz!
“Dedikoducu K›z” serisinin sekizinci roman›, Constance Billard
ö¤rencilerinin mezuniyetini anlat›yor! Üniversite planlar› da tamamland›¤›na göre, art›k parti zaman›. Blair, ne Serena’yla, ne de
Nate’le konufluyor –yine! Çünkü bu ikisi art›k ç›k›yor gibi bir fleyler. Blair, Vanessa ile paylaflt›¤› bohem yaflam tarz›ndan b›kt›¤›na
kanaat getirip yeniden New York’a tafl›n›yor. Yale Kulüp’te konakl›yor ve orada da nefes kesici Lord Marcus ile tan›fl›yor! Pardon, Nate de kimmifl yahu?
55
RÜZGAR G‹B‹
GEÇT‹
Margaret Mitchell
TAR‹H‹ ROMAN / 940 syf.
978-605-0058-34-5 / 25.00 TL
Çeviren: YEL‹Z ÜSLÜ
HUYSUZ ve TATLI KADIN SCARLETT O’HARA ile
AÇIK F‹K‹RL‹ KUMARBAZ RHETT BUTLER’›n
‘ACAY‹P ve EFSANEV‹ AfiK H‹KÂYES‹’
AMER‹KAN TAR‹H‹N‹N EN KANLI
SAVAfiININ FONUNDA
HAFIZAMIZA KAZINIYOR.
Güçlü ruhu, çarp›c› güzelli¤iyle Scarlett O’Hara, hür ve etkileyici Rhett Butler ve romantik, son derece yak›fl›kl› Ashley Wilkes’›n içinde oldu¤u aflk üçgenine ‹ç Savafl k›yameti eflli¤inde
tan›k oluyoruz.
Aflk, ölüm, kan, kül ve savafl›n götürdükleri.
56
BAfiKANIN
EMR‹YLE
W.E.B. Griffin
POL‹S‹YE / 906 syf. / 978-605-0058-38-3 / 29.00 TL
Çeviren: FERHAN ERTÜRK
Angola’da bir hava sahas›nda, iki erkek bir Boeing 727’ye biniyor; sonraysa uçak havalan›r havalanmaz pilotun g›rtla¤›n› kesip
bilinmeyen bir menzile yönleniyorlar. Tüm çevrelerde büyük bir
flaflk›nl›k uyan›yor. CIA, FBI, FAA ve di¤er istihbarat teflkilatlar›
neler oldu¤unu ö¤renmek için kollar› s›v›yor ve
bu süreç içinde birbirlerine dirsek atmak durumunda da kal›yorlar. Bu rekabetten b›kan Amerikan Baflkan›, gerçe¤i a盤a ç›karmak için d›flar›dan bir araflt›rmac›dan,
‹ç ‹flleri Güvenlik ofisinin özel asistan› olan ve ayn› zamanda ordu
istihbarat teflkilat›nda çal›flan bir görevliden yard›m istiyor.
57
CADILAR
ZAMANI
Michael Molloy
GENÇ / 312 syf. / 978-605-0058-41-3 / 14.00 TL
Çeviren: BARBAROS BOSTAN
Abby ve Spike, kendilerini cad›lar, gizli ma¤aralar,
muhteflem tekneler, tutsak çocuklar ve kay›p ailelerin
dünyas›nda, büyünün kayna¤› olan Buz Tozu’nu
ararken buluyor.
Garip ve yeni dostlar› –Kaptan Starlight, dev albatros Benbow ve
Gündüz Cad›lar›’n›n gösteriflli lideri Sir Chadwick Street– ile birlikte, tehlikeli denizlerde yelken aç›p korkunç yarat›klarla savafl›p
hayal bile edemeyecekleri kadar pis ve kötü yürekli bir düflmanla
karfl›lafl›yorlar.
58
AFACAN 5’LER
SERÜVEN PEfi‹NDE
Enid Blyton
GENÇ / 288 syf. / 978-605-0058-27-7 / 10.00 TL
Çeviren: ENG‹N KARADEN‹Z
‹flte Afacan Befller:
Julian, Dick, Anne, George ve tabii Timothy’yi de
unutmayal›m.
Kirrin Çiftlik Evi’ne h›rs›z giriyor!
Korkusuz befllimiz -Julian, Dick, Anne, George ve Timmy-h›rs›z›n
kim oldu¤unu ortaya ç›karmaya kararl›, ancak ellerinde hiçbir
kan›t olmad›¤›ndan, çaresizler.
Sonra bir harita ve bir de gizli geçit buluyorlar!
Birdenbire, tafllar yerine oturmaya bafll›yor…
59
AMMA HOfi
ADAM
Marian Keyes
Ç‹K-L‹T / 776 syf. / 978-605-0058-45-1 / 25.00 TL
Çeviren: ZEYNEP HEYZEN ATEfi
“Bu öyle bir haber ki, Paddy de Courcy'nin
evlenece¤ini duydu¤u günü herkes hat›rlar!”
Karizmatik politikac› hakk›ndaki bu büyük haber özellikle dört
kad›n için feci önemliydi.
Dört apayr› kad›n.
Müthifl hofl bir adam. Ve her birini birbirine ba¤layan karanl›k
bir s›r…
“Okuru kahkahalarla güldürmek ve sonras›nda a¤latmak için gerçek bir yetenek gerekir. Marian her iki duyguyu da uçuruyor!”
-Heat
60
BEN‹
HATIRLADIN MI?
Sophie Kinsella
Ç‹K-L‹T / 456 syf. /978-605-0058-11-6 / 19.00 TL
Çeviren: B‹GE TURAN
Bir sabah uyansan›z ve hayat›n›z kusursuz olsa…?
Lexi, berbat bir trafik kazas›n›n ard›ndan hastanede gözlerini aç›yor. Ona göre sene 2004. Kendisi yirmi befl yafl›nda ve çarp›k diflli
biri. Felaket bir aflk hayat›na sahip. Ancak, her ne kadar inanamasa da, ö¤reniyor ki, sene asl›nda 2007 -Lexi art›k yirmi sekiz
yafl›nda, diflleri inci gibi ve çal›flt›¤› departman›n da patronu olmufl; üstelik de evli! Hem de yak›fl›kl› m› yak›fl›kl› bir milyonerle!
Rüyalar›ndaki hayata aniden nas›l inifl yap›verdi böyle acaba?
Lexi flans›na inanam›yor -özellikle de nefes kesen yeni evini gördü¤ü zaman! Kocas›n› yeniden tan›maya bafllay›nca muhteflem bir
evlilik hayat› oldu¤unu da ö¤renecek, çok iyi biliyor. Üstelik sevgili kocas› bir de ‘Evlilik Kitap盤›’ haz›rlam›fl onun için.
61
G‹ZL‹ YED‹LER
MACERASI
Enid Blyton
GENÇ /166 syf. / 978-605-0058-27-7 / 7.00 TL
Çeviren: GÖRKEM KÖYMEN
Peter, Janet, Jack, Barbara, Pam, Colin ve
George ile tan›fl›n!
Onlar Gizli Yediler!
Her türlü s›rr› her an çözmeye haz›rlar!
Paha biçilmez bir gerdanl›k ortadan kaybolunca izini ilk süren elbette ki Gizli Yediler oluyor!
Neden? Çünkü h›rs›z› kaçarken görüyorlar!
fiimdi tüm yapmalar› gereken gerdanl›¤› bulmak...
62
DO⁄A KIZI
Carl Hiaasen
POL‹S‹YE / 458 syf. / 978-605-0058-29-1 / 19.00 TL
Çeviren: ÜNVER AL‹BEY
Amerika’n›n en komik ve en macerac› yazar›ndan
nefleli ve matrak bir hikâye.
Keskin kalem fanlar›na duyurulur.
Tutkulu, istekli, muhtemelen bipolar bozuklu¤u olan, kendini
‘kaybedilmifl davalar kraliçesi’ olarak takdim eden Honey Santana
dünyay› sorumsuzluktan, ilgisizlikten ve akflam yeme¤inde indirim
reklam› yapan telefonlardan ar›tmaya kendini adam›fl bir tip. Kaba ve enayi telemarketçi Boyd Shreave ve pek-de-ifl-merakl›s›-olmayan metresi Eugenie’i al›p Florida’n›n On Bin Adas›’na, kibar
bir medeniyet dersi vermeye götürüyor. Bilmedi¤i fleyse, tak›nt›l›
eski çal›flan› Piejack taraf›ndan (ki flekli bozuk parmaklar›, iflyerinde cinsel tacizin iyi bir fikir olmad›¤›n›n kan›t›) takip edildi¤i.
63

Benzer belgeler