Ünite 1 Su ve Neme Karşı Yalıtım

Yorumlar

Transkript

Ünite 1 Su ve Neme Karşı Yalıtım
YALITIM

Yapı ve yapının
içindekileri (eşya,
insan, hayvan v.b) su,
rutubet, ses, ısı ve
yangın gibi etkilerden
korumak için alınan
önlemlere yalıtım
denir.
1
YALITIM ÇEŞİTLERİ
1) Su ve neme karşı yalıtım
 2) Isıya karşı yalıtım
 3) Sese karşı yalıtım
 4) Yangına karşı yalıtım

2
1) SU ve NEME KARŞI
YALITIM
 Su
ve nemin ahşap, metal, taş, tuğla gibi gereçler
üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanır.
Not: Temelde su yalıtımı zorunlu
Not: Deprem güvenliği
3
SU VE NEMİN OLUŞMASI

Binaya Dıştan Gelen Su Ve Nem: Yağmur, kar, yüzey ve
sızıntı, yer altı ve toplanma sularıyla zeminde meydana
gelen nem.

Binanın Bünyesindeki nem: Malzemenin içindeki fazla
suyun inşaat sonrasında buharlaşmasıyla meydana gelir.

Bina İçerisinde Oluşan su ve nem: Su tesisatlarından
sızan suyla, hava içerisindeki nemden meydana gelir.
4
SU ve NEME KARŞI ALINACAK
ÖNLEMLER
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Bina üzerini su geçirmeyen, geniş saçaklı bir çatıyla kapatmak.
Bina yüzeylerinde suyu çabuk akıtan denizlik, damlalık vb.
profiller oluşturmak.
Bina çevresinde 0,70 ~ 1,00 m genişliğinde yaya kaldırımı
(tretuar) yapmak.
Bina çevresinde drenaj yapmak
Sıvayı düz ve düşey olarak yapmak
Sıva suyuna su tecrit sıvıları katmak
Şiddetli yağmur alan yüzeyleri bakır- çinko-ahşap gibi gereçlerle
kaplamak
5
6
SU VE NEM YALITIMINDA KULLANILAN
GEREÇLER

Su ve nemi geçirmeyen esasını genellikle petrol ürünlerinin teşkil ettiği bir çok
yalıtım gereci vardır. Ülkemizde üretilen yalıtım gereçleri genellikle şunlardır;
1.
Tabii asfalt, suni asfalt, mas tik asfalt, bitüm, katran, bitüm emülsiyonu,
rüberoit (asfaltla doyurulmuş karton), asfaltlı cam tülü yalıtım pestili, asfaltlı
cam dokuma yalıtım pestili vb. ile birlikte kullanılan kanaviçe ve jüt bezi.
2.
Harçlar içerisine % 2 ~ 15 oranları arasında katılarak kullanılan sika, antihidro
vb.
3.
İçerisine çeşitli bitümlü emülsiyonlar katılarak imal edilmiş badana gereçleri
olan; Betonite, Ev-Rok, Akrileks, Blockfiller, Glazol.
4.
Hazır Sıva; Kaleterasit, Haserp.
7
İYİ BİR SU YALITIM
MALZEMESİ NASIL OLMALI
uzun ömürlü olmalıdır
 uygulaması kolay ve hızlı olmalıdır
 süreklilik arz etmelidir
 kimyasallardan etkilenmemelidir
 UV ışınlarından etkilenmemelidir
 Hem uygulama sırasında hem de kullanımı
boyunca çevreye ve canlılara zarar
vermemelidir
 Esnek ve dayanıklı olmalıdır

8
BAZI İZALASYON MALZEMELERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bitüm: Petrollerin 380 derecede damıtılmasıyla elde edilen esmer veya siyah
renkli dayanıklı bir maddedir.İzolasyon işlerinde sıkça kullanılmaktadır.

Asfalt: Duvarların izolasyonunda faydalanılan önemli bir izolasyon
malzemesidir. Parlak siyah renkte olup, plastik bir kıvamdadır ve kendine
mahsus hafif bir kokusu vardır. Asfalt başlıca iki şekilde elde edilir. Doğal
olarak Küba’da, 40 hektar genişliğindeki bir sahaya yayılan bir gölden çıkarılır.
Filistin de de tabii asfalt yatakları mevcuttur. Suni olarakta maden kömürü gibi
bazı organik maddelerin damıtılmasıyla elde olunur. Su geçirmediklerinden çok
güzel bir tecrit vazifesi görürler.

Mastik asfalt: Tabii asfalt,%15-20 nispetlerinde bitümle karıştırılıp ısıtıldıktan
sonra kalıplara dökülerek ekmek asfalt blokları şeklinde satılır. Buna %8-10
nispetlerinde ayrıca bitüm ilave edilip iri kum karıştırıldığı takdirde mastik asfalt
denen madde meydana getirilir.
9
BAZI İZALASYON MALZEMELERİ HAKKINDA BİLGİLER (Devam)
Bitüm emülsiyonu: %15 bitüm ve %50 suyun ıslatılıp içine %1-2
nispetindeki emülsif maddelerin ilavesi ve yüksek devir yapan makinelerde
karıştırılmasıyla elde olunur. Diğer tecrit maddeleri ısıtılmak suretiyle kuru
havalarda sıcak halde kullanıldıkları halde, bitüm emülsiyonu soğuduktan
sonra faydalanılır.
Sika : Bitüm ve bitümlü maddelerin hemen hepsi siyah veya esmer renkli
olduklarından bilhassa binaların görünen yerlerinde çirkin bir manzara arz
ederler. Bu yüzden Sika adı verilen ve tenekeler içinde satılan tecrit maddesi,
renksiz ve kokusuzdur. Harç içine karıştırılarak emniyetle kullanılır. 400 dozlu
1 metreküp çimento harcına 15kg sika ilave edilmektedir.
Bitümlü Kartonlar: Hususi surette yapılan Karton,Kanaviçe ve bazı cins
kumaşlar, bitüm veya katran içine batırılmak suretiyle su geçirmeyen
malzeme olarak izolasyon işlerinde kullanılır.
10
YALITIM GEREÇLERİNİN UYGULANMA
ŞEKİLLERİ
Rüberoit vb.; Yüzeye yapıştırılmak
suretiyle,
Mastik asfalt vb.; Yüzeye serilmek
suretiyle,
Bitüm, Katran vb.; Yüzeye badana
edilmesiyle
Bitümlü Emülsiyonlar; Harcın
içerisine katılmak suretiyle,
11
SU VE NEME KARŞI YAPILAN
YALITIM ŞEKİLLERİ
 Drenaj,
 Temelde
Yalıtım,
 Banyo, hela vb. yerlerde yalıtım,
 Teras ve Çatılarda Yalıtım.
12
DRENAJ

Yer altı, yüzey ve sızıntı sularıyla kar ve buzun
erimesinden oluşan sulardan binayı korumak
amacıyla yapılır.
DRENAJ İKİ ŞEKİLDE UYGULANIR
A) Dış drenaj
B) İç drenaj
13
DIŞ DRENAJ
Bina çevresinde, temel
duvarlarından 50~100 cm
kadar dışarıda ve temel
tabanından 30 ~50 cm
derinde % 5 ~ 10 eğimli bir
kanal açılır.
Kil dolgu ve künklerin
üzeri önce iri, sonra ufak
taş parçalarıyla yüzeye
yakın kısmı ise iri kumla
doldurulur.(Şekil 219)
En düşük seviyeli künk dere, kanalizasyon vb. yere
bağlanarak, suyun binadan uzaklaştırılması sağlanır.(Şekil
219)
14
Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton yada
kil künkler-büzler- 2 ~ 4 cm aralıklarla döşenir. (Şekil
220)
Künklerin Ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla
kapatılır.(Şekil 220)
Kanal künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile
doldurularak iyice sıkıştırılır.(Şekil 220)
15


Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50x50 cm
boyutunda ve kanal tabanından 15 ~ 20 cm aşağıdan
başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş yada beton
rögarlar- bacalar- yapılır.(Şekil 221)
Künkler bu rögarlara bağlanır.(Şekil 221)
16
DIŞ DRENAJ RESMİ
17
DIŞ DRENAJ RESMİ
18
Basit Drenajlarda:
İri taş parçalarıyla
Plaka taşlarla
Tuğlalarla drenaj uygulaması yapılabilmektedir.
19
İÇ DRENAJ
Dış drenaj yapma imkanı olmayan
durumlarda, bodrum katında yapılan
drenaj şeklidir.
Genellikle binanın merkezi yerinde,
bodrum döşemesinden en az 2.00 m
derinlikte ve 50x50 cm boyutunda bir
kuyu şeklinde yapılır.
Kuyu, harçsız moloz taş duvar olarak
örülür ve üzeri, saç ya da beton bir
kapakla kapatılır.
Kuyu üzerine otomatik olarak çalışan
bir su motoru yerleştirilir.
Bir ucu suyun döküleceği yere
bağlanan ve su motoruyla da
irtibatlandırılan bir su borusunun diğer
ucuda kuyuya indirilir.
Boru, kuyu tabanından 15 ~ 20 cm yukarıda bırakılmalı ve ucunada süzgeç takılmalıdır.
Zeminden sızan su, bodrumun taban seviyesinden 40 ~ 50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde; su
pompası çalışarak suyun dışarı atılması sağlanır.(Şekil 223)
20
TEMELDE YALITIM
Zemine inmesi
muhtemel yağmur ve
kar suları ile, dökme
suların ya da mevcut
yer altı suyunun
binaya zarar
vermesini önlemek
amacıyla, temelde
su ve nem yalıtımı
yapmak gerekir.
Yönetmeliğe göre de
zorunludur.
Temelde, yer altı suyunun bulunmaması ya da yer altı suyunun
bodrum döşemesi altında olması durumlarında, basit yalıtım
uygulamaları yapılabilir.(Şekil 224, 225,226)
21
22
23
BİNANIN YAPILMIŞ YA DA YAPILACAK OLMASI DURUMLARINA GÖRE
YALITIM UYGULAMALARI
İÇ YALITIM
Yapılmıştamamlanmış bir
yapının iç
yüzeyine
uygulanan bir
yalıtım
şeklidir.(Şekil
227)
 Yer altındaki en yüksek su seviyesinin (E.Y.S.S),bodrum döşemesi üzerinde
olması durumunda yalıtım:
 Yer altı suyu, zemin tanecikleri arasındaki boşlukları tamamen doldurup, toprak
seviyesi altındaki yapı elemanlarına hidro-statik basınç yapar. Bu nedenle binaya
önemli ölçüde zarar verecek bu yer altı suyunun mutlaka yalıtılması gerekir.
24
TEMELDE, SU VE NEM YALITIMI UYGULANMASI
a) Yeraltı suyunun bodrum döşemesi üzerinde
olması durumunda ; yer altı suyu, öncelikle ve
uygun yöntemlerle temel taban seviyesinin
altına düşürülmelidir.
b) Yalıtımın ilk katı uygulanmadan önce yüzey,
iyice temizlenmeli ve kurutulmalıdır.
c) Yalıtım tabakaları ek yerlerinde birbirlerine en
az 10 cm bindirilerek yapıştırılmalıdır.
d) Keskin köşeler, yaklaşık 4 cm yarı çapında
yuvarlatılmalıdır.
e) Yalıtım en yüksek su seviyesinden, en az 50
cm yukarıya kadar uygulanmalıdır. (şekle bak)
f)
Yalıtım mümkün olduğunca bir seferde yapılıp
bitirilmelidir.
g) Koruyucu sırt duvarı, betondan yapılıyorsa 10 cm, tuğladan yapılıyorsa en az 9
cm (1/2 tuğla) ve dolu tuğla olmalıdır.
h) Tamamlanmış dikey yalıtım, çimento şerbeti ya da kireçle badanalanmalıdır.
i) Temelin betonarme donatısı yerleştirilirken ya da diğer işçilikler esnasında,
yalıtımın zedelenmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
25
DIŞ YALITIM
Yapılacak bir yapının, taşıyıcı sistemleriyle duvarlarının dış yüzeylerine;
1. İçten Uygulanan (Şekil 228)
2. Dıştan Uygulanan (Şekil 229, 230) yalıtım şeklidir.
26
Temel yan perde bitiş detayı
27
28
TEMEL SU YALITIMI KISMEN
YAPILMIŞ YAPI ÖRNEKLERİ
29
30
31
32
33
34
BANYO, HELA vb YERLERDE, SU ve
NEM YALITIMI
 Banyo, hela vb. yerlerde, kullanma suyunun
ya da pis ve temiz su tesisatlarından sızan
suyun döşeme kaplamasından geçerek,
binaya zarar vermesini önlemek amacıyla, su
ve neme karşı yalıtım yapılır.(Şekil 231)
YAPILIŞI
a) İçerisine sika vb. solüsyon katılmış eğim
betonu (% 3~5 eğim verilerek ve kalınlık 3
cm olacak şekilde dökülmelidir)
b) Yalıtım gereci (mastik asfalt vb.),
c) Mozaik ya da çimento harçlı karo vb. döşeme
kaplaması ( harç içerisine sika, antihidro vb.
nin katılması uygun olur).
d) Döşemede yapılan yalıtımn duvarda, en az lavabo muslukları seviyesini aşacak
yüksekliğe kadar devam ettirilmesi gerekir.
Duvarda Yalıtım Gerecinin Uygulanması
Yalıtım gereci olarak cam elyafı + polyester kullanılmaktadır.
İyice temizlenen, kurutulan yüzeye cam elyafı serilir
Üzerine, katalizörüyle karıştırılan polyester solüsyonu fırçayla ve tampon edilerek sürülür.
35