İ L A N ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yorumlar

Transkript

İ L A N ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN
ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S.N
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
S.N
O
MAH/KÖYÜ
MEVKİİ
ADA
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Batısandal
Tepecik
110
Kayacı
Küllühayat
104
Çiriş
103
Merkez (Kumkuyu) Kabarık
684
Merkez (Kumkuyu) Kabarık
685
Merkez (Kumkuyu) Kabarık
686
Merkez (Kumkuyu) Kabarık
687
Merkez (Kumkuyu) Kabarık
688
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
MAH/KÖY
MEVKİİ
ADA/PARSEL
PARSEL
CİNSİ
63
64
83
84
85
86
87
88
99
100
101
102
2
50
1
1
1
1
1
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Taşlık ve çalılık
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
YÜZÖLÇ.
HAZİNE HİSSESİ
İMAR VE
FİİLİ
M²
DURUMU
6.648,50 İmarsız/İşgalsiz
4.666,03 İmarsız/İşgalsiz
7.774,33 İmarsız/İşgalli
4.912,65 İmarsız/İşgalli
647,93 İmarsız/İşgalli
667,20 İmarsız/İşgalli
687,41 İmarsız/İşgalli
812,85 İmarsız/İşgalli
607,00 İmarsız/İşgalli
624,59 İmarsız/İşgalli
1.248,44 İmarsız/İşgalli
1.558,30 İmarsız/İşgalli
273,98 İmarsız/İşgalsiz
4.328,69 İmarsız/İşgalsiz
5.587,85 İmarlı/İşgalsiz
5.379,43 İmarlı/İşgalsiz
4.099,97 İmarlı/İşgalsiz
2.272,05 İmarlı/İşgalsiz
4.138,40 İmarlı/İşgalsiz
Y.ÖLÇÜM
KİRA
SÜRESİ/YIL
KİRA ALANI M2
HAZİNE
HİSSESİ
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
KİRALAMA
AMACI
TAHMİNİ
GEÇİCİ
BEDEL
TEMİNAT
( TL )
46.539,50
13.961,85
32.662,21
9.798,66
54.420,31
16.326,09
34.388,55
10.316,57
4.535,51
1.360,65
4.670,40
1.401,12
4.811,87
1.443,56
5.689,95
1.706,99
4.249,00
1.274,70
4.372,13
1.311,64
8.739,08
2.621,72
10.908,10
3.272,43
5.500,00
1.650,00
86.600,00
25.980,00
615.000,00 123.000,00
592.000,00 118.400,00
451.000,00
90.200,00
250.000,00
50.000,00
455.500,00
91.100,00
İLK YIL TAH.
KİR. BED.
GEÇİCİ
TEMİNATI
İHALE
TARİHİ
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
03.12.2015
03.12.2015
03.12.2015
03.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
İHALE
SAATİ
09:45
10:30
11:15
12:00
14:15
15:00
15:45
09:45
10:30
11:15
14:15
15:00
15:45
09:30
10:30
11:30
14:30
09:30
10:30
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
Kocahasanlı
Bozaç
5000,12 Tarımsal
/ 1749
56.320,00
Tam
3,00
3.500,00
1.050,00 04.12.2015
11:30
2
Kocahasanlı
Bozaç
24881,22 Tarımsal
/ 1749
56.320,00
Tam
3,00
17.000,00
5.100,00 04.12.2015
14:00
3 Kocahasanlı/Üçtepe Havutlukonuş
25,00 Dükkan
/ 1721
2.300,00
Tam
3,00
500,00
150,00 04.12.2015
14:45
4 Kocahasanlı/Üçtepe Havutlukonuş
282,00 Dükkan(İşg.)
/ 1721
2.300,00
Tam
3,00
5.200,00
1.560,00 04.12.2015
15:15
5
Esenpınar
Damyıkığı
4706,84 Tarımsal
148 / 102
4.706,84
Tam
3,00
1.500,00
450,00 04.12.2015
15:45
1 - Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminatları belirtilen taşınmazların satış-kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" ile hizalarında
gösterilen tarih ve saatlerde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminata ilişkin belge(Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi
Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet
iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen
b)Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik
numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu
tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,İhale Komisyonu
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4 - İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler.Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5 - 4706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV'den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan
taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6 - Satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00.-TL, bu sınırlar dışında 1.000,00.TL'yi geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.
7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.mersindefterdarligi.gov.tr adresinde görülebilir.
İLAN OLUNUR

Benzer belgeler

ilan eskişehir defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden

ilan eskişehir defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden 1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 2- İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh ...

Detaylı

anamur malmüdürlüğünden satış ilanı

anamur malmüdürlüğünden satış ilanı TAHMİNİ BEDEL KDV HARİÇ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ SAATİ

Detaylı

yalova ili merkez ilçede satışı yapılacak taşınmazlar sıra no taşınmaz

yalova ili merkez ilçede satışı yapılacak taşınmazlar sıra no taşınmaz a)- Geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, geçici teminat mektubunun şekil ve içerisinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu kanun uyarında Yayınlanmış D.İ Genelg...

Detaylı

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirle...

Detaylı