ilan eskişehir defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden

Yorumlar

Transkript

ilan eskişehir defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden
İLAN
ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar
1
26010103028
Orhangazi
19L-IVb
7568
10
HAZİNE
YÜZÖLÇÜM
(M²)
270,00
Konut
Arsa
Tam
81.000,00
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL)
24.300,00
27.09.2016
09:00
2
26010103026
Orhangazi
19L-IVb
7568
8
303,00
Konut
Arsa
Tam
90.900,00
27.270,00
27.09.2016
09:15
3
26010103038
Orhangazi
19L-IVb
7578
1
155,00
Konut
Arsa
Tam
69.750,00
20.925,00
27.09.2016
09:30
4
26010103036
Orhangazi
19L-IVb
7573
4
177,00
Konut
Arsa
Tam
79.650,00
23.895,00
27.09.2016
09:45
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
26010103034
26010103029
26010103022
26010103027
26010103021
26010103147
26140114107
26140114287
26140114295
26150112579
26150112592
26150114312
479-140
Orhangazi
Orhangazi
Orhangazi
Orhangazi
Orhangazi
Orhangazi
Orhangazi
Kurtuluş
Kırmızıtoprak
Sepetçi
Sepetçi
Sepetçi
Tunalı
19L-IVb
19L-IVb
19L-IVb
19L-IVb
19L-IVb
20M-Iva
7573
7568
7568
7568
7568
1607
10488
13727
13551
189
143
1
11
2
9
1
25
29
19
11
12
13
1791
1
129,00
Konut
Konut
Konut
Konut
Konut
Konut
Konut
Ticaret
Konut
İmarsız
İmarsız
İmarsız
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Tarla
Tarla
Arsa
Avlulu Kerpiç Ev
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
54.825,00
103.675,00
97.200,00
86.100,00
295.100,00
230.650,00
84.507,00
26.550,00
34.530,00
18.850,00
32.490,00
8.520,00
144.000,00
16.447,50
31.102,50
29.160,00
25.830,00
88.530,00
69.195,00
25.352,10
7.965,00
10.359,00
5.655,00
9.747,00
2.556,00
43.200,00
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
27.09.2016
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
13:30
13:45
14:00
14:15
15:00
KİRALAMA AMACI
HAZİNE
HİSSESİ
İLK YIL
TAHMİNİ
KİRA
BEDELİ (TL)
Tarımsal Amaçlı
Tam
6.200,00
Sıra
TAŞINMAZ NO
No
MAHALLE
PAFTA
ADA PARSEL
İ25A21C-1D-2
İ25-B-13-D
İ25-B-12-B
19
1395
319,00
324,00
287,00
908,00
170,85
49,71
6,89
11,51
5.385,00
8.120,42
500,61
96,00
İMAR
DURUMU
CİNSİ
HAZİNE
HİSSESİ
Ticaret ve Yol
TAHMİNİ
BEDEL (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
Kiraya Verilecek Taşınmaz Mallar
Sıra
TAŞINMAZ NO
No
18
26150112582
MAHALLE
PAFTA
Sepetçi
İ25-B-13-A
YÜZÖLÇÜMÜ
/ KİRAYA
ADA PARSEL
VERİLECEK
ALAN (m²)
199
1
103.031,68
KİRA
SÜRESİ
5 Yıl
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL)
1.860,00
İHALE
TARİHİ
27.09.2016
İHALE
SAATİ
14:30
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-16 sıradaki taşınmazların satış, 18. sıradaki taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık
Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54-Dahili 154) adresindeki Defterdarlık Milli Emlak
Müdürlüğü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki
kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza
sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.
3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi
ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki
gecikmeler kabul edilmez.
5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate
alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri
sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Ayrıca; 17 nci sırada yer alan taşınmaz 4721 sayılı Kanun ile 3561 sayılı Kanun ve Yönetmeliği uyarınca kayyım idaresinde olup, satış ihalesi açık teklif usulü ile aynı adreste Kayyım onayı ile oluşturulan
komisyonca yapılacak olup, ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İstenilen belgeler: T.C.numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu, tüzel kişiler için ayrıca; imza
sirküsü, cari yılda meslek odasından alınmış sicil kayıt belgesi, vergi numarası, noter tasdikli yetki belgesi, vekaleten katılacaklarda noter tasdikli vekaletname. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenilen belgeleri
ihale saatine kadar Kayyım bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Satış şartnamesi, aynı adresteki Kayyım Bürosunda ücretsiz olarak görülebilir. Teminat: Halkbank Eskişehir Şubesi TR50 0001 2009 3480 0085 0002
16 nolu banka hesap numarasına yatırılacaktır.Ayrıntılı bilgi için irtibat telefonu yukarıda belirtilmiştir.
İlan olunur.
NOT:Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

Benzer belgeler

İ L A N ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İ L A N ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletna...

Detaylı

uşak defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden ilan

uşak defterdarlığı milli emlak müdürlüğünden ilan e)- Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan hazine taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtile...

Detaylı

yalova ili merkez ilçede satışı yapılacak taşınmazlar sıra no taşınmaz

yalova ili merkez ilçede satışı yapılacak taşınmazlar sıra no taşınmaz 1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 2- İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh ...

Detaylı

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ 1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 2- İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh ...

Detaylı