SOZUNOZU AKILLI DENEME BASLIKLARI

Yorumlar

Transkript

SOZUNOZU AKILLI DENEME BASLIKLARI
Akıllı Deneme
Takvimi
2014-2015
www.sözünözü.com
www.sozunozu.net
www.sözünözü.com
SÖZÜN ÖZÜ
AKILLI DENEME TAKVİMİ
Ürün Adý
Uygulama Tarihi
Ürün Adý
Uygulama Tarihi
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 1
15 Ekim 2014 Çarþamba
5. Sýnýf Akýllý Deneme - 1
18 Kasým 2014 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 1
16 Ekim 2014 Perþembe
5. Sýnýf Akýllý Deneme - 2
16 Aralýk 2014 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 2
4 Kasým 2014 Salý
5. Sýnýf Akýllý Deneme - 3
31 Mart 2015 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 2
5 Kasým 2014 Çarþamba
5. Sýnýf Akýllý Deneme - 4
14 Nisan 2015 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 3
18 Kasým 2014 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 3
19 Kasým 2014 Çarþamba
4. Sýnýf Akýllý Deneme - 1
18 Kasým 2014 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 4
16 Aralýk 2014 Salý
4. Sýnýf Akýllý Deneme - 2
16 Aralýk 2014 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 4
17 Aralýk 2014 Çarþamba
4. Sýnýf Akýllý Deneme - 3
31 Mart 2015 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 5
24 Þubat 2015 Salý
4. Sýnýf Akýllý Deneme - 4
14 Nisan 2015 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 5
25 Þubat 2015 Çarþamba
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 6
10 Þubat 2015 Salý
3. Sýnýf Akýllý Deneme - 1
18 Kasým 2014 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 6
11 Þubat 2015 Çarþamba
3. Sýnýf Akýllý Deneme - 2
16 Aralýk 2014 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 7
31 Mart 2015 Salý
3. Sýnýf Akýllý Deneme - 3
31 Mart 2015 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 7
1 Nisan 2015 Çarþamba
3. Sýnýf Akýllý Deneme - 4
14 Nisan 2015 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 8
14 Nisan 2015 Salý
8. Sýnýf Akýllý Deneme - 8
15 Nisan 2015 Çarþamba
2. Sýnýf Akýllý Deneme - 1
18 Kasým 2014 Salý
2. Sýnýf Akýllý Deneme - 2
16 Aralýk 2014 Salý
7. Sýnýf Akýllý Deneme - 1
18 Kasým 2014 Salý
2. Sýnýf Akýllý Deneme - 3
31 Mart 2015 Salý
7. Sýnýf Akýllý Deneme - 2
16 Aralýk 2014 Salý
2. Sýnýf Akýllý Deneme - 4
14 Nisan 2015 Salý
7. Sýnýf Akýllý Deneme - 3
24 Þubat 2015 Salý
7. Sýnýf Akýllý Deneme - 4
31 Mart 2015 Salý
7. Sýnýf Akýllý Deneme - 5
14 Nisan 2015 Salý
6. Sýnýf Akýllý Deneme - 1
18 Kasým 2014 Salý
6. Sýnýf Akýllý Deneme - 2
16 Aralýk 2014 Salý
6. Sýnýf Akýllý Deneme - 3
24 Þubat 2015 Salý
6. Sýnýf Akýllý Deneme - 4
31 Mart 2015 Salý
6. Sýnýf Akýllý Deneme - 5
14 Nisan 2015 Salý
w.s sööz züünnööz züü. c. coomm
wwwww.
23
w.s sooz zuunnooz zuu. n. neet t
wwwww.
2. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
TÜRKÇE
1 2 3 4
Kelime
Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma
Kelimelerin Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Bilme
Zýt Anlamlý Kelimeleri Bilme
Sözcükleri Sýnýflandýrma
Hecelerden Kelimeler Oluþturma
Kelimeleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme
Kelimeleri Hecelerine Ayýrma
Verilen Harflerden Kelimeler Üretme
Eþ Sesli Kelimeleri Bilme
Kelimelerin Sözlük Anlamýný Bulma
Kelimeler Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama
Cümle
Eksik Býrakýlan Cümleyi Tamamlama
Karýþýk Olarak Verilen Kelimeleri Düzenleyerek Anlamlý Cümleler Oluþturma
Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama
Metin
Görsellerin Ýfade Ettiði Sözcükleri Bulma
Metin Oluþturma
Metnin Konusunu Belirleme
Trafik Levhalarýnýn Anlamlarýný Fark Etme
Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme
Metin Tamamlama
Metnin Baþlýðýný Bulma
Metnin Anahtar Kelimesini Belirleme
Metnin Hikâye Haritasýný Çýkarma
Afiþ Yorumlama
5N 1K Sorularýna Cevap Verme
Akrostiþ Þiirin Mantýðýný Kavrama
Metnin Ana Fikrini Belirleme
Trafik Levhalarýnýn ve Akýllý Ýþaretlerin Anlamlarýný Fark Etme
Metne Ýliþkin Sorular Oluþturma
Þiirin Ýfade Ettiði Duyguyu Belirleme
Yazým Kurallarý
Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Bilme
Satýr Sonuna Sýðmayan Kelimelerin Yazýmýný Kavrama
Yanlýþ Yazýlan Kelimeleri Tespit Etme
Noktalama Ýþaretleri
Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Nokta, Virgül, Kýsa Çizgi, Soru Ýþareti)
Tekil ve Çoðul Kelimeler
Kelimenin Tekil veya Çoðul Olduðunu Kavrama
Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Kelimeler
Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Kelimeleri Bilme
Ek - Kök
Eklerden Yeni Sözcükler Türetme
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
4
w w w. s o z u n o z u . n e t
2. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
MEB YAYINLARI
DÖRTEL YAYINLARI
DENEMELER
1 2 3 4
1 2 3 4
Yüzler, Köþeler ve Ayrýtlar
Yüzler, Köþeler ve Ayrýtlar
Uzunluklarý Ölçüyorum
Onluklar ve Birlikler
Geometrik Þekillerin Yüzleri ve Ýsimleri
Eldesiz Toplama Ýþlemi Yapalým
Geometrik Þekillerin Sýnýrlarý
Çýkarma Ýþlemi Yapalým
Tablo Oluþturuyorum
Uzunluklarý Ölçüyorum
Onluklar ve Birlikler
Geometrik Þekillerin Yüzleri ve Ýsimleri
Sýra Bildiren Sayýlar
Geometrik Þekillerin Sýnýrlarý
Þekiller, Köþeler ve Kenarlar
Zaman Ölçme
Bütün, Yarým ve Çeyrek
Eldeli Toplama Ýþlemi Yapalým
Eþlik ve Simetri
Onluk Bozarak Çýkarma Ýþlemi
Zaman Ýlerliyor
Örüntüdeki Eksikleri Tamamlayalým
Farklý Þekillerde Sayalým
Simetri
Örüntüdeki Eksikleri Tamamlayalým
Sayýlarý Sýralayalým
Sayýlarý Sýralayalým
Verilmeyen Toplananý Bulalým
Eldesiz Toplama Ýþlemi Yapalým
Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulalým
Eldeli Toplama Ýþlemi Yapalým
Þekiller, Köþeler ve Kenarlar
Çýkarma Ýþlemi Yapalým
Bütün, Yarým ve Çeyrek
Verilmeyen Toplananý Bulalým
Tartma
Paralarýmýz
Sývýlarý Ölçelim
Zihinden Toplayalým
Sayý Örüntüsü
Hangisine Daha Yakýn?
Zihinden Toplayalým
Önce Tahmin Edelim,Sonra Toplayalým
Zihinden Çýkaralým
Uzunluklarý Tahmin Edelim
Çarpma Ýþlemi
Onluk Bozarak Çýkarma Ýþlemi
Bölme Ýþlemi
Zihinden Çýkaralým ve Tahmin Edelim
Sýra Bildiren Sayýlar
Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulalým
En Yakýn Onluðu Bulalým
Problem Çözelim ve Kuralým (Toplama-Çýkarma)
Toplama Ýþleminde Tahmin
Sývýlarý Ölçelim
Çarpma Ýþlemini Öðreniyorum
2, 3, 4 ve 5 ile Çarpalým
1 ve 0'ýn Hikayesi
Çarpanlarýn Yerlerini Deðiþtirelim
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
DENEMELER
5
w w w. s o z u n o z u . n e t
2. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
DENEMELER
1 2 3 4
1 2 3 4
Okula Hazýrým
Meslekler Hayatý Kolaylaþtýrýr
Unuttuðum Bir Þey Var Mý?
Nasýl Bir Çocuktu?
Bakýmlý Olmak Ýçin
Annem, Babam ve Ben
Neredesin?
Benim de Bir Fikrim Var
Kurallar Bizim Ýçin
Evimizdeki Kurallar
Seçim Var!
Aile Ýçi Görevler
Gazetemiz
Eþyalar Özen Ýster
Bayraðýmýz ve Ýstiklal Marþý'mýz
Görerek, Duyarak, Dokunarak
Dengeli ve Düzenli Beslenelim
Sinirlerine Hâkim Ol
En Ýyi Yaptýðým Ýþ
Bana Güvenebilirsiniz
Biz Arkadaþýz
Hayýr Diyebilirim
Sevinince Ne Yaparsýnýz?
Ders Çalýþabilmek Ýçin
Bu Okul Hepimizin
Atatürk'ün Önderliðinde Kazandýklarýmýz
Okul Yolu
Þimdi de Ben Liderim
Karþýlaþtýðýmýz Ýnsanlar
Para Biriktirmeliyim
Vücudumuz Deðerlidir
Hayatýmýzý Nasýl Kolaylaþtýrýr?
Saðlýðýmýzý Koruyabiliriz
Dikkatli Olalým
Eðlence Var
Kaynaklar Tükenebilir
Eðrisi Doðrusu
Yeterli Param Olursa
Ýnsanlar Konuþa Konuþa
Ayþe'nin Tatil Planý
Meslekler ve Özellikleri
Doðada Olanlara Bak
Okulumu Seviyorum
Bir Baþkadýr Benim Ülkem
Bilinçli Tüketelim
Okulumuzu Koruyalým
Öðrenim Hayatým
Cumhuriyet Bayramý
Dinî Bayramlarýmýz
Kitaplardan Öðrenmek
Çözüm Arýyorum
Yaþadýðýmýz Yer
Evimi Seviyorum
Güneþ Hangi Yönden Doðar?
Eviniz Nerede?
Adresini Öðren!
Ne Ýle Nasýl Bir Ýletiþim?
Organlarým Görev Baþýnda
Saðlýklý Büyümek Ýstiyorum
Yemekteyiz
Planlýyým, Baþarýlýyým
Onlar da Çocuktu

Devam Ediyor...
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
6
w w w. s o z u n o z u . n e t
3. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
DENEMELER
TÜRKÇE
1 2 3 4
Kelime
Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma
TÜRKÇE
Noktalama Ýþaretlerini
Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Nokta, Virgül, Soru Ýþareti)
Yazým Kurallarý
Eþ Anlamlý Kelimeleri Bilme
Büyük Harflerin Kullanýmýný Kavrama
Nezaket Bildiren Kelimeleri Bilme
Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Doðru Yazýmýný Bilme
Kelimelerin Zihnimizde Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Fark Etme
Ek - Kök
Zýt Anlamlý Sözcükleri Kavrama
Sözcük Türeten Ekleri Bilme
Kelimeler Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama
Eklerden Sözcük Türetme
Nesnelerin Kime Ait Olduðunu Belirten Ekleri (Ýyelik Ekleri) Kavrama
Cümledeki Gereksiz Sözcüðü Belirleme
Kelimelerin Sözlük Anlamlarýný Çýkarma
Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükler
Eþ Sesli Kelimeleri Bilme
Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükleri Kavrama
Cümledeki Gereksiz Sözcüðü Belirleme
Ýsimlerin Yerine Kullanýlan Sözcükler
Varlýlarý ve Kavramlarý Sýnýflandýrma
Ýsimlerin Yerine Kullanýlan Sözcükleri Bilme
Sözcükleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme
Adlar
Destekleyici ve Açýklayýcý Ýfadeleri Kavrama
Sayýlarýna Göre Ýsimleri (Tekil, Çoðul, Topluluk) Kavrama
Cümle
Eksik Býrakýlan Cümleyi Uygun Kelimelerle Tamamlama
Cümledeki Benzeyen ve Benzetilen Varlýklarý Fark Etme
Cümledeki Hayal Ürünü ve Abartýlý Ýfadeleri Belirleme
Karýþýk Olarak Verilen Kelimelerden Kurallý ve Anlamlý Cümleler Oluþturma
Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama
Metin
Metnin ve Þiirin Baþlýðýný Tahmin Etme
Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme
Metnin Konusunu Belirleme
Metnin Ana Fikrini Belirleme
5N 1K Sorularýna Cevap Verme
Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleme
Trafik Ýþaretlerinin ve Levhalarýnýn Ne Anlama Geldiðini Bilme
Metnin Anahtar Kelimesini Belirleme
Metni Uygun Ýfadelerle Tamamlama
Metnin Hikâye Haritasýný Belirleme
Karikatür ve Görsel Yorumlama
Tablo ve Grafik Yorumlama
Karýþýk Olarak Verilen Cümlelerden Bir Paragraf Oluþturma

w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
Devam Ediyor...
7
w w w. s o z u n o z u . n e t
1 2 3 4
3. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
MEB YAYINLARI
DENEMELER
DENEMELER
MATEMATİK 2
1 2 3 4
Nokta, Düzlem, Düzlemsel Þekiller
Düzlem
Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri
Simetri
Tablo ve Þekil Grafiði
Örüntü ve Süslemeler
Üç Basamaklý Doðal Sayýlar (Prb.lere kadar)
Doðal Sayýlar
Sayýlardaki Örüntüler
Doðal Sayýlarla Toplama Ýþlemi
Doðal Sayýlarla Toplama Ýþlemi
Tablo
Paralarýmýz
Þekil Grafiði
Doðru, Doðru Parçasý, Iþýn
Doðru
Simetri
Nokta
Örüntü ve Süslemeler
Sayý Örüntüleri
Alan
Romen Rakamlarý
Doðal Sayýlarda Çýkarma Ýþlemi
Doðal Sayýlarda Çýkarma Ýþlemi
Açýlar
Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýliþkisi
Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Çember
Tartma
Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi
Paralarýmýz
Metre ve Santimetre
Açý
Çevre Uzunluðu
Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi
Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi
Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi
1
2 3 4
Kesirler
Uzunluklarý Ölçme
DENEMELER
1 2 3 4
Duyu Organlarý ve Görevleri
Varlýklarýn Hareket Özellikleri
Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddenin Hâlleri
Iþýðýn Görmedeki Rolü
Iþýk Kaynaklarý
Sesin Ýþitmedeki Rolü
Çevremizdeki Sesler
Çevremizdeki Varlýklarý Tanýyalým
Ben ve Çevrem
Doðal ve Yapay Çevre
Bilinçli Tüketici
Saðlýklý Yaþam
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
8
w w w. s o z u n o z u . n e t
3. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
DENEMELER
1 2 3 4
Okul Hazýrlýðýný Yaptýn Mý?
1 2 3 4
Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr
Yaþamýn Zenginlikleri
Ýletiþim Türleri
Benim Arkadaþlarým Nasýl Olmalý?
Sen de Fikrini Söyle
Doðru ve Etkili Ýletiþim
Ailede Herkesin Bir Ýþi Var
Beni Anlayýn Lütfen!
Planlý Hayat, Oh Ne Rahat
Duyarlý Olalým
Baþarýlý Olmak Ýçin
Okulda Demokratik Yaþam
Hayalim Ýçin
Tarafsýz Olmalýyýz
Birbirimizin Haklarýna Saygý Duyalým
Çözüm Benim Ýþim
Atatürk ve Ýnsan Haklarý
Sýnýfýmýzýn Krokisini Çizelim
Görgü Kurallarý
Okulumuzun Tarihi
Hepimizin Bir Amacý Var
Son Piþmanlýk Fayda Etmez
Her Þeye Raðmen
Dostluk Kazansýn
Eðlenceli Gün
Okul Kurallarý Bizim Ýçin
Liderin Etkileri
Okulumu Seviyorum
Ödünç Eþyalar
Acil Durum, Yardým Edelim!
Ev Kazalarýna Dikkat!
Paylaþýlan Neþeli Günler
Doðal Afetlerden Korunmayý Öðreniyorum
Cumhuriyet Bayramý’ný Neden Kutluyoruz?
Evimi, Okulumu, Ülkemi Seviyorum
Atatürk’ün Öðrenim Hayatý
Ülkem Ýçin Ne Yapmalýyým?
Bilinçli Tüketici
Bizim Gezegenimiz
Nasýl Daha Ýyi Öðreniyorum?
Nasýl Kullanýrým?
Okul Yolu, Dikkat Yolu
Hayýr, Kabul Edemem
Birlikte Baþarabiliriz
Dürüstlük ve Güven
Bana Güveniyorlar
Evimdeyim, Güvendeyim
Hayalimdeki Ev
Ben Adresimi Bilirim
Eski Albümlere Bakalým
Farklýlýklar Güzeldir
Bedenimle Mutluyum
Onlar da Çocuktu
Benim Mesleðim Ne Olacak?
Bedenimizin de Dili Var
Ailemiz Bizim Ýçin Özeldir
Herkesin Ailesi Farklýdýr
Birbirimizi Sevelim, Sayalým

Devam Ediyor...
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
9
w w w. s o z u n o z u . n e t
4. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
TÜRKÇE
DENEMELER
TÜRKÇE
1 2 3 4
Kelime
Ek - Kök
Kelimelerin Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Bilme
Hâl Eklerini Bilme
Kelimeleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme
Sözcük Türeten Ekleri Bilme
Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma
Yazým Kurallarý
Eþ Anlamlý Sözcükleri Bilme
Mi Soru Ekinin Yazýmýný Kavrama
Zýt Anlamlý Sözcükleri Bilme
Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Doðru Yazýmýný Kavrama
Eþ Sesli Sözcükleri Bilme
Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Bilme
Terim Anlamlý Sözcükleri Bilme
Kýsaltmalarýn Yazýmýný Kavrama
Destekleyici ve Açýklayýcý Ýfadeleri Bilme
Ki'nin Doðru Yazýmýný Bilme
Önem Belirten Ýfadeleri Bilme
De'nin Yazýmýný Kavrama
Özetleyen ve Sonuç Bildiren Ýfadeleri Bilme
Noktalama Ýþaretleri
Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma
Düþüncenin Yönünü Deðiþtiren Ýfadeleri Bilme
(Virgül, Kesme Ýþareti, Nokta, Parantez, Ýki Nokta, Konuþma Çizgisi)
Cümle
Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükler
Eksik Býrakýlan Cümleyi Uygun Sözcüklerle Tamamlama
Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükleri Bilme
Cümledeki Benzeyen ve Benzetilen Varlýklarý Belirleme
Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcükler
Karýþýk Olarak Verilen Kelimelerle Anlamlý Cümleler Oluþturma
Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcükleri Kavrama
Karþýlaþtýrma Yapma
Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcüðün Ýfade Ettiði Zamaný Belirleme
Sebep-Sonuç Cümlesini Bilme
Adlarýn Yerine Kullanýlan Sözcükler
Anlatým Bozukluðunu Sebep Olan Sözcükleri Belirleme
Adlarýn Yerine Kullanýlan Sözcükleri Kavrama
Gerçek ve Hayal Ürünü Unsurlarý Ayýrt Etme
Edebî Türler
Öznel ve Nesnel Anlatýmlý Cümleleri Bilme
Metnin Türünü Belirleme (Aný, Biyografi, Münazara)
Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Bilme
Öznel ve Nesnel Anlatýmlý Cümleleri Bilme
Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Bilme
Metin
Metnin Anahtar Kelimelerini Belirleme
Þiirin Ana Duygusunu Belirleme
Karýþýk Olarak Verilen Cümlelerle Metin Oluþturma
Metnin Hikâye Haritasýný Belirleme
Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme
Metnin Baþlýðýný Tahmin Etme
5N 1K Sorularýna Cevap Verme
Metnin Ana Fikrini Belirleme
Eksik Býrakýlan Metni Tamamlama
Metnin Yardýmcý Fikrini Belirleme
Tablo ve Grafik Yorumlama
Deyim
Deyimlerin Anlamýný Bilme
Atasözü
Atasözlerinin Anlamlarýný Öðrenme

w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
Devam Ediyor...
10
w w w. s o z u n o z u . n e t
1 2 3 4
4. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
MEB YAYINLARI
TUTKU YAYINLARI
DENEMELER
DENEMELER
1 2 3 4
1 2 3 4
Açý ve Açý Ölçüsü
Açý ve Açý Ölçüsü
Üçgen, Kare ve Dikdörtgen
Üçgen, Kare ve Dikdörtgen
Simetri
Simetri
Örüntü ve Süslemeler
Örüntü ve Süslemeler
Sütun Grafiði
Sayý Örüntüleri
Doðal Sayýlar
Sütun Grafiði
Yýl, Ay, Hafta, Gün
Doðal Sayýlar
Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri
Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri
Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi
Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi
Doðal Sayýlarla Zihinden Çarpma Ýþlemi
Doðal Sayýlarla Zihinden Çarpma Ýþlemi
Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi
Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi
Tartma
Çarpma ve Bölme Ýþleminde Tahmin
Sývýlarý Ölçme
Tartma
Zihinden Toplama ve Çýkarma Ýþlemi
Toplama ve Çýkarma Ýþleminde Tahmin
Toplama ve Çýkarma Ýþleminde Tahmin
Zihinden Toplama ve Çýkarma Ýþlemi
Olasýlýk
Sývýlarý Ölçme
Kesirler
Kesirler
Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemi
Saat, Dakika ve Saniye
Alan Ölçme
Yýl, Ay, Hafta, Gün
Ondalýk Kesirler
DENEMELER
DENEMELER
1 2 3 4
1 2 3 4
In The Classroom
Destek ve Hareket
Children's Day
Soluk Alýp Verme
Free Time
Kanýn Vücutta Dolaþýmý
Cartoon Characters
Egzersiz Yapalým
My Day
Maddenin Özellikleri
Doing Experiments
Maddenin Hâlleri
Jobs
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
My Clothes
Maddenin Deðiþimi
Isý ve Sýcaklýk
Saf Madde ve Karýþýmlar
Hareketli Varlýklarý Gözlemleyelim
Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve Þeklini Etkiler
Karanlýkta Görebilir miyiz?
Geçmiþten Günümüze Aydýnlatma
Iþýk Çevreyi Etkiler mi?
Her Sesin Bir Kaynaðý Vardýr
Ses Nasýl Oluþur?
Sesde Çevreyi Etkiler mi?
Dünya’mýzý Tanýyalým
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
11
w w w. s o z u n o z u . n e t
4. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
1 2 3 4
Benzer ve Farklý Yönlerim
Duygularýmla, Düþüncelerimle Varým
Duygularýmý, Düþüncelerimi Nasýl Ýfade Edebilirim?
Baþkalarýna Saygýlýyým
Ülkemin Vatandaþýyým
Ailemin Tarihini Yazýyorum
Kültürel Zenginliðimiz
Hangi Oyunlarý Oynuyoruz?
Kültür Elçisiyiz
Kurtuluþtan Kuruluþa
Ýzci Kampýndayýz
Krokinin Yaþamýmýzdaki Yeri
Hava Nasýl Oralarda?
Çevremizde Gördüklerimiz
Efsane Ve Þiirlerde Yaþayan Yerler
Güvenli Yaþam
Ýhtiyaç mý, Ýstek mi?
Kaynaðým Ne?
Alýþveriþteyim
Bilinçli Tüketici miyiz?
Üretim, Daðýtým ve Tüketim Macerasý
Bizim Ýçin Çalýþanlar
Hayatýmýzdaki Teknoloji
Zamaný Ölçüyoruz
Bir Zamanlar…
Hayatýmýz Hýzlanýyor
Bizden Projeler
Nasýl Kullanmalýyýz?
Toplum - Devlet El Ele
Etkin Yurttaþlýk
Sosyal Kulüpler
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
12
w w w. s o z u n o z u . n e t
5. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
TÜRKÇE
DENEMELER
TÜRKÇE
1 2 3 4
Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
Deyimler
Sözcük Daðarcýðýný Zenginleþtirme
Deyimlerin Anlamlarýný Tahmin Etme
Eþ Anlamlý Sözcüleri Kavrama
Atasözü-Özdeyiþ
Kelime Gruplarýnýn Anlamlarýný Tahmin Etme
Atasözlerinin Anlamlarýný Tahmin Etme
Kelimelerin Zihnimizde Çaðrýþtýrdýklarýný Ýfade Etme
Özdeyiþlerin Konularýný Belirleme
Genel ve Özel Durum Bildiren Ýfadeleri Belirleme
Ek - Kök
Gerçek ve Mecaz Anlam Arasýndaki Farký Kavrama
Eklerle Sözcükler Türetme (-lý, -lýk, -cý, -sýz)
Zýt Anlamlý Kelimeleri Kavrama
Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü
Varlýklarý ve Olaylarý Sýnýflandýrma
Betimleme Tekniðini Kavrama
Yabancý Sözcüklerin Türkçe Karþýlýklarýný Bilme
Öyküleme Tekniðini Kavrama
Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
Açýklama Tekniðini Kavrama
Gerçek ve Hayal Ürünü Ýfadeleri Kavrama
Yazým Kurallarý
Öznel ve Nesnel Yargýlarý Ayýrt Etme
Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Yazýmýný Kavrama
Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Kavrama
Cümledeki Boþluklarý Tamamlama
Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama
Cümlede Anlatýlmak Ýsteneni Bulma
Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü
Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme
Hikayenin Unsurlarýný Kavrama
Metnin Ana Fikrini Belirleme
Metindeki Soruna Çözüm Üretme
Metni Tamamlama
Görselleri Yorumlama
Metnin Konusunu Belirleme
Metindeki Farklý Düþünmeye Yönlendiren Ýfadeleri Fark Etme
Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleme
Farklý Metinleri Karþýlaþtýrma
Metne Baþlýklar Bulma
Metnin Yardýmcý Fikirlerini Belirleme
5N 1K Sorularýna Cevap Verme
Hikayenin Giriþ, Geliþme ve Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama
Metindeki Kelime veya Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma
Tablo ve Grafik Okuma

w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
Devam Ediyor...
13
w w w. s o z u n o z u . n e t
1 2 3 4
5. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
DENEMELER
1 2 3 4
Doðal Sayýlar
Doðal Sayýlarla Ýþlemler
1 2 3 4
Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz
Rollerimiz
(Karesi, Küpü, Parantezli Ýþlemler Hariç)
Zaman Ölçme
Haklarýmýz ve Sorumluluklarýmýz Var
Veri Toplama
Verileri Düzenleme ve Yorumlama
Çocuk Haklarýna Yolculuk
("Aðaç Þemasý Yaparak Verileri Düzenler"e kadar)
Zengin Kültürümüz
Geometrik Kavramlar
Atatürk'ü Anlamak
Çokgenler
Haritanýn Dili
Üçgen Çeþitleri
Ýklim ve Ýnsan Faaliyetleri
Kesirler
Yaþanacak Yerler
Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri
Doða ve Ýnsan
Ondalýk Gösterimler
Ülkemizde Afetler
Ondalýk Gösterimlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri
Doðal Afetler ve Ýnsan
Güzel Ülkem
Nerede Yanlýþ Yaptýk?
DENEMELER
1 2 3 4
Bölgelerimizdeki Ekonomik Faaliyetler
Ýnsan ve Ekonomi
Besinler ve Özellikleri
Üretime Katýlalým, Geleceðimizi Kurtaralým
Besinlerin Sindirimi
Hayatýmýz Nasýl Kolaylaþtý?
Vücudumuzda Boþaltým
Teknolojiyle Gelen Deðiþim
Kuvvetin Ölçülmesi
Hayatýmýzý Kolaylaþtýranlar
Sürtünme Kuvveti
Atatürk'ün Gösterdiði Yol
Maddenin Hâl Deðiþimi
Alýyorum, Okuyorum, Öðreniyorum
Maddenin Ayýrt Edici Özellikleri
Bilgi Kaynaklarýmýz
Isý ve Sýcaklýk
Bize Hizmet Edenler
Isý Maddeleri Etkiler
Elimizde Tutanlar
Iþýðýn Yayýlmasý
Gönüllüyüz
Iþýðýn Madde Ýle Karþýlaþmasý
Tam Gölge
DENEMELER
Sesin Yayýlmasý
1 2 3 4
Sesin Farklý Ortamlarda Farklý Duyulmasý
My Daily Routines
Canlýlarý Tanýyalým
My Town
Hello
Games and Hobbies
Health
Movies
Party Times
Fitness
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
14
w w w. s o z u n o z u . n e t
6. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
TÜRKÇE
DENEMELER
TÜRKÇE
1 2 3 4 5
Ek - Kök
Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü
Kök ve Eki Kavrama
Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme
Kelimeyi Kök ve Eklerine Ayýrma
Görseli Okuduðu Metinle Ýliþkilendirme
Ýsim Kökü Ýle Fiil Kökünü Ayýrt Etme
Hikayenin Unsurlarýný Kavrama
Metinden Hareketle Kelime ve
Kelime
Gruplarýnýn
Anlamýný Çýkarma
Görselleri
Yorumlama
Mastar Ekinin Ýþlevini Kavrama
Yapým Ýle Çekim Eklerinin Ýþlevini Kavrama
Gövde Türlerini Kavrama
Yapým Eklerinin Ýþlevlerini ve
Kelimeye Kazandýrdýðý Anlam Özelliklerini Kavrama
Hal Eklerinin Ýþlevlerini Kavrama
1 2 3 4 5
Okuduðu Metnin Ana Fikrini Bulma
Okuduðu Metne Uygun Baþlýklar Bulma
Ýyelik ve Hal Eki Arasýndaki Farký Kavrama
Metnin Ana Fikir ve Yardýmcýný Fikirlerini Ayýrt Etme
Metnin Giriþ Geliþme ve
Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama
Metnin Uyandýrdýðý Duygularý Bulma
Ses Bilgisi
5N 1K Sorularýna Cevap Verme
Büyük Ünlü Uyumunu Kavrama
Metindeki Anahtar Kelimeleri Belirleme
Ünsüz Sertleþmesini Kavrama
Olaylarý Oluþ Sýrasýna Göre Sýralama
Ünlü Düþmesini Kavrama
Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Bulma
Ünlü Daralmasýný Kavrama
Yazým Kurallarý
Birleþik Kelimelerdeki Ünlü Düþmesini Kavrama
Bitiþik ve Ayrý Yazýlan Sözcükleri Ayýrt Etme
Yardýmcý Ünsüzün Ýþlevini Kavrama
Sayýlarýn Yazýmýný Kavrama
Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
Sayýlara ve Kýsaltmalara Getirilen Eklerin Yazýmýný Kavrama
Eþ Anlamlý Sözcükleri Kavrama
"Mi" Soru Ekinin Yazýmý
Zýt Anlamlý Sözcükleri Kavrama
"Da" "De" Baðlacýnýn Yazýmý
Yabancý Sözcüklerin Türkçe Karþýlýklarýný Bilme
"Ki" Baðlacýnýn Yazýmý
Kelimeleri Birbiriyle Ýliþkilendirme
Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Kavrama
Gerçek ve Mecaz Anlam Arasýndaki Farký Kavrama
Ayrý ve Bitiþik Yazýlan Birleþik Kelimeleri Kavrama
Tiyatro Terimlerini Kavrama
Deyimler
Varlýklarý Sýnýflandýrma
Deyimlerini Anlamlarýný Tahmin Etme
Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
Edebî Türler ve Söz Sanatlarý
Amaç-Sonuç Ýliþkisini Kavrama
Kiþileþtirme Sanatýný Kavrama
Cümledeki Örtülü Anlamlarý Bulma
Benzetme Sanatýný Kavrama
Mi Ekinin Cümleye Kattýðý Anlamlarý Kavrama
Masal Türünün Özelliklerini Kavrama
Cümledeki Boþluklarý Tamamlama
Mektubun Yazýmýyla Ýlgili Kurallarý Kavrama
Öznel ve Nesnel Yargýlar Arasýndaki Farký Kavrama
Dilekçe ve Davetiye Arasýndaki Farký Kavrama
Sözcük Yapýsý
Birleþik Kelimeyi Oluþturan Nesneler
Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama
Basit, Türemiþ ve Birleþik Kelimeleri Ayýrt Etme
Biyografi Türünün Özelliklerini Kavrama
Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü
Tekil ve Çoðul Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama
Ýyelik Eklerinin Ýþlevlerini Kavrama
Gezi Yazýsý Türünün Özelliklerini Kavrama
Ýsim (Ad)
Özel ve Cins Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama
1. ve 3. Kiþi Aðzýyla Anlatýmý Kavrama
Somut ve Soyut Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama
Düþünceyi Geliþtirme Yollarýný Kavrama
Topluluk Ýsminin Anlam Özelliðini Kavrama
Metni Dil ve Anlatým Yönünden Deðerlendirme
Zamir (Adýl)
Betimleme Çeþitlerini Kavrama
Zamirlerin Cümledeki Ýþlevlerini Fark Etme
Anlatýmda Duyulardan Yararlanma


Devam Ediyor...
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
15
w w w. s o z u n o z u . n e t
Devam Ediyor...
6. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
TÜRKÇE
DENEMELER
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Noktalama Ýþaretleri
Peygamber ve Peygamberlere Ýman
Noktanýn Ýþlevlerini Kavrama
Peygamberlerin Ýnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
Virgülün Ýþlevlerini Kavrama
Peygamberlerin Nitelikleri
Ýki Noktanýn Ýþlevlerini Kavrama
Peygamberlere Gelen Mesajlarýn Ortak Amacý
Soru Ýþaretinin Ýþlevlerini Kavrama
Ýlahî Kitap ve Ýlahî Kitaplara Ýman
Noktalý Virgülün Ýþlevlerini Kavrama
Allah Niçin Vahiy Göndermiþtir?
Ýsim Tamlamalarý
Ýlahî Kitaplar
Ýsim Tamlamalarýnýn Kuruluþ ve Anlam Özelliklerini Kavrama
Asr Suresi ve Anlamý
Namaz Nedir? Niçin Kýlýnýr?
Namazýn Þartlarý
Namaza Hazýrlýk Þartlarý
Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
Namaza Hazýrlýðýn Diðer Þartlarý
Namazýn Kýlýnýþ Þartlarý
Namaza Çaðrý: Ezan ve Kamet
DENEMELER
MATEMATİK
1 2 3 4 5
Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Üslü Ýfadeler)
Günlük Namazlar (Beþ Vakit Namaz)
Cemaatle Namaz
Cuma namazý
Bayram Namazý
Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Ýþlem Önceliði)
Cenaze Namazý
Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Ortak Çarpan ve Daðýlma Özelllikleri)
Teravih Namazý
Doðal Sayýlarla Ýþlemler (Dört Ýþlem Problemleri)
Namazý Bozan Durumlar
Bölünebilme Kurallarý
Namazýn Ýnsana Kazandýrdýklarý
Çarpanlar ve Katlar
Kunut Dualarý ve Anlamlarý
Açýlar
Hz. Muhammed’in Çaðrýsý: Mekke Dönemi
Oran
Ýlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adýyla Oku!
Kesirlerle Ýþlemler (Çarpma Ýþlemine Kadar)
Yakýn Çevreye Çaðrý
Ondalýk Gösterim
Çaðrýnýn Yaygýnlaþmasý
Veri Ýþleme ve Veri Analizi
Hicret Olayý
Tam Sayýlar
Hz. Muhammed’in Çaðrýsý: Medine Dönemi
Cebirsel Ýfadeler (4. Sýnavda Sadece Sayý Örüntüleri)
Peygamber Mescidi ve Sosyal Ýþlevi
Eðitim ve Öðretim Etkinlikleri
Toplumsal Barýþýn Kurulmasý
Hudeybiye Antlaþmasý ve Mekke’nin Fethi
Veda Hutbesi
Hz. Muhammed’in Vefatý
Nasr Suresi ve Anlamý
Kur’an-ý Kerim’in Belli Baþlý Konularý
Ýnanç
Ýbadet
Ahlak
Kýssalar
Sabýr Örneði: Hz. Eyüp
Kureyþ Suresi ve Anlamý
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
16
w w w. s o z u n o z u . n e t
6. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
DENEMELER
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
After School
Olaylar Kimleri Nasýl Etkiliyor?
Yummy Breakfast
Olgu ve Görüþü Ayýrt Ediyorum
A Day In My City
Çözüm Buluyoruz
Weather and Emotions
Ben Etkin Bir Vatandaþým
At The Fair
Atatürk ve Sosyal Bilimler
Vacation
Dünya Bir Kaðýda Nasýl Sýðar?
Occupations
Farklý Yaþam Þekilleri ve Ýklim
Detectives At Work
Türkiye'nin Ýklimi
Geçmiþten Günümüze Yerleþme
Uygarlýklarýn Beþiði
DENEMELER
Anayurttan, Anadolu'ya
1 2 3 4 5
Atlý Askerlerden Modern Türk Ordusuna
Hücre
Doðu ile Batýyý Buluþturan Yol: Ýpek Yolu
Destek ve Hareket Sistemi
Ýslamiyet'in Doðuþu ve Yayýlýþý
Solunum Sistemi
Ýlk Türk Ýslam Devletleri
Dolaþým Sistemi
Kültürümüzün Yaþayan Deðerleri: Kutlamalar
Bileþke Kuvvet
Bozkýrýn Sanatkarlarý
Sabit Süratli Hareket
Doðal Kaynaklar ve Ekonomi
Maddenin Tanecikli Yapýsý
Projeler Yarýþýyor
Fiziksel ve Kimyasal Deðiþmeler
Dünya Alarm Veriyor!
Yoðunluk
Vergi Verelim
Iþýðýn Yansýmasý
Nitelikli Ýnsan ve Mesleklerin Özellikleri
Sesin Maddeyle Etkileþmesi
Dünya'da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Geliþme
Kaynaklar ve Ýhtiyaçlar
Madde ve Isý
Uluslararasý Ýliþkilerimiz
Yardýmlaþma ve Ýþ Birliði
Toplumlar Arasý Etkileþim
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
17
w w w. s o z u n o z u . n e t
7. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
TÜRKÇE
DENEMELER
TÜRKÇE
1 2 3 4 5
Fiil (Eylem)
Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü
Fiillerin Anlam Özelliklerini Kavrama
Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme
Çekimli Fiilin Özelliklerini Kavrama
Görsel Ögeleri Yorumlama
Mastar Ekinin Ýþlevini Kavrama
Metindeki Geçiþ ve Baðlantý Unsurlarýný Fark Etme
Bildirme ve Dilek Kiplerini Kavrama
Hikâyenin Unsurlarýný Kavrama
Bildirme Kiplerinin Anlam Özelliklerini Kavrama
Metnin Anahtar Kelimelerini Belirleme
Dilek Kiplerinin Kullaným Özelliklerini Kavrama
Metne Uygun Baþlýklar Bulma
Fiillerin Soru ve Olumsuz Çekimlerini Kavrama
Metnin Ana Fikrini ve Ana Duygusunu Belirleme
Þahýs Eklerini Bilme
Fiil Kiplerinde Zaman ve
Anlam Kaymalarýnýn Nasýl Gerçekleþtiðini Kavrama
Deyim
Metindeki Yardýmcý Fikirleri ve Duygularý Belirleme
Metnin Konusunu Belirleme
Atasözü
Olaylarý Oluþ Sýrasýna Göre Sýralama
Metnin Giriþ, Geliþme ve
Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama
Edebî Türler ve Söz Sanatlarý
Atasözlerinin Anlamlarýný Tahmin Etme
Metnin Türünü Kavrama
Yazým Kurallarý
Söz Sanatlarýýný Bilme
Bitiþik ve Ayrý Yazýlan Kelimeleri Kavrama
Sözcük Türleri
Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcükleri Kavrama
Kelimeleri Cümlede Farklý Görevde Kullanma
Sayýlarýn Yazýmýný Kavrama
Zarf (Belirteç)
Kitap, Dergi, Gazete Adlarýnýn ve Levhalarýn Yazýmýný Kavrama
Zarflarýn Cümledeki Ýþlevlerini Fark Etme
Kaynakça Yazýmýný Kavrama
Zarflarý Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma
Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
Cümlede Zaman Zarflarýný Fark Etme
Eþ Anlamlý Sözcükleri Kavrama
Noktalama Ýþaretleri
Terim Anlamlý Kelimeleri Kavrama
Noktayý Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma
Kelimelerin Zihnimizde Oluþturduðu Çaðrýþýmlarý Kavrama
Virgülü Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma
Ayný Kavram Alanýna Giren Sözcükleri Bulma
Ýki Noktayý Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma
Eþ Sesli Sözcükleri Kavrama
Üç Noktayý Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma
Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
Soru Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma
Okuduklarýndaki Örtülü Anlamlarý Bulma
Týrnak Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma
Türkçenin Kurallarýna Uygun Olmayan Cümleleri Kavrama
Kesme Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma
Günlük Hayatta Söylenen Dilek Ýfade Eden Cümleleri Kavrama
Fiil Yapýsý
Basit, Türemiþ ve Birleþik Fiillerin Kuruluþ ve
Anlam Özelliklerini Kavrama
Ek Fiil
Ýsim Türünden Kelimelerin Kip ve
Kiþi Açýsýnda Çekimlendiðini Fark Etme
Deyimlerin Anlamlarýný Tahmin Etme
Cümleleri Uygun Ýfadelerle Tamamlama
Öznel ve Nesnel Yargýlarý Kavrama
Amaç-Sonuç Cümlelerini Kavrama
Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama
Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü
Düþünceyi Geliþtirme Yollarýný Kavrama
Anlatýmýn Kaçýncý Þahýs Tarafýndan Yapýldýðýný Kavrama
Anlatým Biçimlerini Kavrama

w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
Devam Ediyor...
18
w w w. s o z u n o z u . n e t
1 2 3 4 5
7. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
MEB YAYINLARI
MATEMATİK 1
ADA YAYINLARI
DENEMELER
1
MATEMATİK 2
2 3 4 5
Tam Sayýlar
Tam Sayýlar
Rasyonel Sayýlar
Tam Sayýlarýn Kuvveti
Rasyonel Sayýlarla Ýþlemler
Rasyonel Sayýlar
Tam Sayýlarýn Kuvveti
Rasyonel Sayýlarla Ýþlemler
Sayý Örüntüleri
Cebirsel Ýfadeler
Cebirsel Ýfadeler
Sayý Örüntüleri
Denklemler (Sadece Denklem Çözme)
Denklemler (Sadece Denklem Çözme)
Koordinat Sistemi
Koordinat Sistemi
Doðrular ve Açýlar
Oran ve Orantý
Oran ve Orantý
Yüzde ve Faiz Hesaplarý
Yüzde ve Faiz Hesaplarý
Doðrular ve Açýlar
Yansýma, Dönme ve Süsleme
Çokgenler
Çokgenler
Yansýma,Dönme ve Süsleme
Çemberin Elemanlarý ve Çemberde Açýlar
Çokgenlerin Eþliði ve Benzerliði
Türk Bayraðý
Çemberde Uzunluk ve Dairede Alan
Dörtgenlerin Özellikleri
Dörtgensel Bölgelerin Alan Baðýntýlarý
(Sadece Çemberin Uzunluðu)
Çemberin Elemanlarý ve Çemberde Açýlar
Çokgenlerin Eþliði ve Benzerliði
Grafikler (Sadece Daire Grafiði)
DENEMELER
1 2 3 4 5
Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Saðlýðý
Boþaltým Sistemimiz Vücudumuzdan Atýklarý Uzaklaþtýrýr
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz
Duyu Organlarýmýz
Vücudumuzdaki Sistemlerin Saðlýðý ve Organ Baðýþý
Yaylarý Tanýyalým
Ýþ ve Enerji
Basit Makineler
Enerji ve Sürtünme Kuvveti
Cisimleri Elektriklendirelim
Elektrik Akýmý Nedir?
Seri ve Paralel Baðlama
Elementler ve Sembolleri
Atomun Yapýsý
Elektron Dizilimi ve Kimyasal Özellikler
Kimyasal Bað
Bileþikler ve Formülleri
Karýþýmlar
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
19
w w w. s o z u n o z u . n e t
DENEMELER
1
2 3 4 5
7. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
1 2 3 4 5
DENEMELER
Varlýklar Âlemi
1 2 3 4 5
Meleklere Ýman
Ýletiþim Bir Sanattýr!
Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
Bir Tuþla Dünya Evimize Geldi!
Meleklere Ýmanýn, Davranýþlarýn Güzelleþmesine Katkýsý
Özgür Basýn Demokrasinin Temelidir!
Kur’an’a Göre Cin ve Þeytan
Herkesi Ayrý Ayrý Dinlemekten Zevk Alýrým
Þeytanýn Kötülüðünden Korunma Konusunda Kur’an’ýn Öðütleri
Yaþadýðýmýz Yerler
Toplumda Yaygýn Olan Bazý Batýl Ýnançlar
Türkiye Nüfusunun Özellikleri
Ahirete Ýman
Göçün Neden ve Sonuçlarý
Kýyamet ve Yeniden Dirilme
Eðitim ve Çalýþma Hakký
Dünya Hayatýnda Yapýlanlarýn Karþýlýðý: Ahiret
Yerleþme ve Seyahat Özgürlüðü
Nâs Suresi ve Anlamý
Türklerin Yeni Yurdu Anadolu
Ramazan Ayý ve Önemi
Beylikten Devlete: Osmanlý'nýn Kuruluþu
Ramazan Orucu
Karalarýn ve Denizlerin Hakimi Osmanlý
Ramazan Ayý ve Oruçla Ýlgili Kavramlar
Farklýlýklara Raðmen
Muharrem Orucu
Gez Dünya'yý Gör Konya'yý
Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Nasýl Etkiledik, Etkilendik?
Orucu Bozan Durumlar
Seyyahlarýn Dilinden Osmanlý Kültürü
Oruç Ýbadetinin Kiþiye ve Topluma Kazandýrdýklarý
Yeni Kurumlarla Deðiþen Toplum Hayatý
Ramazan Bayramý Sevinci
Her Bilimsel Buluþ Yeni Bir Baþarýdýr
Mâ’ûn Suresi ve Anlamý
Söz Uçar Yazý Kalýr
Hz. Muhammed’in Ýnsani Yönü
Türk ve Ýslam Devletlerinde Yetiþen Bilginler
Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
Bilimsel Birikim Nasýl Oluþtu?
Hz. Muhammed Son Peygamberdir
Düþünce Özgürlüðü Ve Bilim
Hz. Muhammed Kur’an’ý Açýklayýcýdýr
Topraðýn Gücü
Hz. Muhammed Ýnsanlýk Ýçin Bir Uyarýcýdýr
Devletler Geliþiyor
Hz. Muhammed Ýnsanlýða Bir Rahmettir
Ýnsan Gücünden Makineye
Hz. Muhammed Güzel Ahlakýn Tamamlayýcýsýdýr
Sosyal Yaþamda Vakýflar
Din ve Din Anlayýþý
Nasýl Eðitim Gördüler?
Din Anlayýþýndaki Yorum Farklýlýklarýnýn Sebepleri
Mesleðimi Nasýl Seçmeliyim?
Ýslam Düþüncesinde Yorum Biçimleri
Ýnançla Ýlgili Yorumlar
DENEMELER
Fýkhi Yorumlar
1 2 3 4 5
Tasavvufi Yorumlar
Apperance and Personality
Yesevilik
Biographies
Kadirilik
Sports
Nakþibendilik
Wild Animals
Mevlevilik
Television
Alevilik-Bektaþilik
Parties
Cem ve Cemevi
Superstitions
Razýlýk ve Kul Hakkýnýn Sorulmasý
Public Buildings
On iki Hizmet
Semah
Musahiplik (Yol Kardeþliði)
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
20
w w w. s o z u n o z u . n e t
8. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
TÜRKÇE
1 2 3 4 5 6 7 8
Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
Kelimenin Gerçek ve Mecaz Anlamý Arasýndaki Farký Kavrama
Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma
Eþ Anlamlý Sözcükleri Bilme
Ayný Kavram Alanýna Giren Kelimeleri Bulma
Eþ Anlamlý Sözcükleri Kavrama
Zýt Anlamlý Kelimeleri Kavrama
Eþ Sesli Kelimeleri Kavrama
Terim Anlamlý Sözcükleri Kavrama
Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar
Öznel ve Nesnel Yargýlarý Ayýrt Etme
Cümledeki Örtülü Anlamý Bulma
Karýþýk Olarak Verilen Kelimelerden Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma
Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama
Amaç-Sonuç Cümlelerini Kavrama
Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü
Metne Farklý Baþlýklar Bulma
Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme
Metnin Ana Fikrini ve Ana Duygusunu Belirleme
Karýþýk Olarak Verilen Cümlelerden Anlamlý Paragraflar Oluþturma
Metindeki Anahtar Kelimeleri Fark Etme
Metindeki Yardýmcý Fikirleri Belirleme
Olaylarý Oluþ Sýrasýna Göre Dizme
Hikayenin Unsurlarýný Belirleme
Farklý Metinleri Ýçerik Yönünden Karþýlaþtýrma
Eksik Býrakýlan Metni Tamamlama
Metne Ýliþkin Sorular Oluþturma
Metnin Konusunu Belirleme
Metnin Giriþ, Geliþme ve Sonuç Bölümlerini Kavrama
Görselle Metni Ýliþkilendirme
Metinde Bahsedilen Sorunlara Çözümler Üretme
Metni Oluþturan Unsurlar Arasýndaki Geçiþ ve Baðlantýlarý Fark Etme
Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü
Düþünceyi Geliþtirme Yollarýný Kavrama
Anlatým Biçimlerini Kavrama (Açýklama, Betimleme)
Metinde Anlatýmýn Kimin Aðzýndan Yapýldýðýný Belirleme

w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
21
Devam Ediyor...
w w w. s o z u n o z u . n e t
8. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
TÜRKÇE
1 2 3 4 5 6 7 8
Yazým Kurallarý
Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Bilme
Mi Ekinin Yazýmýný Kavrama
Da, De Baðlacýnýn Yazýmýný Kavrama
Ayrý ve Bitiþik Yazýlan Sözcükleri Kavrama
Sertleþme Kuralýný Kavrama
Kaynakça Yazýmýný Kavrama
Sayýlarýn Yazýmýný Kavrama
Cümlenin Ögeleri
Cümlenin Temel Ögelerini Kavrama
Cümlenin Yardýmcý Ögelerini ve Özelliklerini Kavrama
Cümlede Vurgulanmak Ýstenen Ýfadeyi Belirleme
Fiilimsiler
Fiilimsiyle Fiil ve Ýsim Soylu Kelimeler Arasýndaki Farký Kavrama
Fiilimsilerle Ýlgili Bilgi ve Kurallarý Kavrama
Fiilimsi Eklerinin Anlam Özelliklerini Kavrama
Fiilimsilerin Ýþlevlerini ve Kullaným Özelliklerini Kavrama
Zarf Fiil Ekleriyle Cümleleri Birleþtirme
Fiilimsileri Özelliklerine Uygun Biçimde Kullanma
Cümlede Fiilimsiye Baðlý Kelime Veya Kelime Gruplarýný Bulma
Fiilimsi Özelliðini Kaybederek Kalýcý Ýsim Olan Sözcükleri Kavrama
Fiil Çatýsý
Etken ve Edilgen Çatýlý Fiilleri Kavrama
Geçiþli ve Geçiþsiz Fiilleri Kavrama
Cümle Çeþitleri
Ýsim ve Fiil Cümlelerini Kavrama
Olumlu ve Olumsuz Cümleleri Kavrama
Cümlenin Yapý Özelliklerini Kavrama
Kurallý ve Devrik Cümleleri Kavrama
Kalýplaþmýþ Cümle Yapýlarýný Kavrama
Noktalama Ýþaretleri
Virgülü Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma
Kýsa Çizgiyi Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma
Noktalý Virgülü Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma
Deyimler
Deyimlerin Anlamýný Bilme
Atasözü - Özdeyiþ
Atasözlerinin Anlamýný Bilme
Edebî Türler ve Söz Sanatlarý
Söz Sanatlarýný Kavrama
Metnin Türünü Fark Etme (Deneme, Söyleþi, Aný)
Metnin Türünü Fark Etme (Deneme, Söyleþi, Biyografi, Aný, Otobiyografi, Gezi Yazýsý)
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
22
w w w. s o z u n o z u . n e t
8. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
MATEMATİK
DENEMELER
1 2 3 4 5 6 7 8
Mitoz
Fraktal
Koordinat Düzleminde Simetri
Histogram
Kalýtým
Üslü Sayýlar
Mayoz
Kareköklü Sayýlar (Kök Dýþýna Çýkarma Dahil)
DNA ve Genetik Kod
Olasýlýk
Adaptasyon ve Evrim
Standart Sapma
Kaldýrma Kuvveti
Üçgenler
Bazý Cisimler Neden Yüzer?
Üçgenlerde Eþlik ve Benzerlik
Basýnç
Pisagor Baðýntýsý
Elementlerin Sýnýflandýrýlmasý
Trigonometri
Kimyasal Baðlar
Sayý Örüntüleri
Kimyasal Tepkimeler
Özdeþlikler
Asitler-Bazlar
Çarpanlara Ayýrma
Su Arýtýmý
Kombinasyon
Ses Dalgalarý
Denklemler
Sesin Özellikleri
Müzik ve Fen
Ses Bir Enerji Türüdür
Isý ve Sýcaklýk
Enerji Dönüþümü ve Öz Isý
Maddenin Hâlleri ve Isý Alýþveriþi
Erime-Donma ve Buharlaþma-Yoðuþma Isýsý
Isýnma-Soðuma Eðrileri
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
23
w w w. s o z u n o z u . n e t
1 2 3 4 5 6 7 8
8. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
DENEMELER
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Mustafaʼnýn Çocukluðu ve Eðitim Hayatý
Friendship
Mustafa Kemalʼin Askerlik Hayatý ve 19 Mayýs 1919
Road To Success
Mustafa Kemalʼin Hayatýndaki Dört Þehir
Improving One's Looks
1. Dünya Savaþýʼnda Osmanlý Devleti
Dreams
Kuvayýmilliye Ruhu ve Cemiyetler
Atatürk
Millî Mücadele Baþlýyor
Detective Stories
Sevr Antlaþmasý
Personal Experiences
Kurtuluþ Savaþý
Cooperation In The Family
Maarif Kongresi
Success Stories
Fedakâr Türk Ýnsaný
Reading For Entertainment
Kurtuluþumuz Nasýl Anlatýlýyor?
Personal Goals
Saltanattan Millet Egemenliðine ve Lozan Barýþý
Personality Types
Cumhuriyetʼin Ýlaný
Halifeliðin Kaldýrýlmasý ve Çok Partili Sisteme Geçiþ Denemeleri
Eðitim, Kültür, Sanat ve Ekonomi Alanlarýndaki Ýnkýlaplar
Sosyal Alanlardaki Ýnkýlaplar
Atatürkʼün “Nutuk” Kitabý ve Onuncu Yýl Nutku
Atatürkçü Düþünce Sistemi
Atatürk Ýlkeleri
Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýnýn Esaslarý
Örnek Atatürk
Atatürk Ýlkelerine Sahip Çýkacaðýz
8. Sınıf Öğrenciler
Soru Bankaları
İle Çalışır
facebook/SozunOzuYayin
twitter.com/SozunOzuYayin
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
24
dan
n
ı
s
a
k
n
a
B
u
Bir Sor a Fazlası
Dah itapçılarda
Seçkin K
w w w. s o z u n o z u . n e t
8. SINIF
Akıllı Deneme Konuları
DENEMELER
1 2 3 4 5 6 7 8
Allah Her Þeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmýþtýr
Kader ve Evrendeki Yasalar
Ýnsan Ýradesi ve Kader
Ýnsanýn Özgürlüðü ve Sorumluluðu
Ýnsanýn Çabasý: Emek ve Rýzýk
8. SINIF
7. SINIF
6. SINIF
4. SINIF
3. SINIF
2. SINIF
Dünya Hayatýnýn Sonu: Ecel ve Ömür
Allah'a Güvenmek (Tevekkül)
Ayete'l-Kürsi ve Anlamý
Ýnsanýn Paylaþma ve Yardýmlaþma Ýhtiyacý
Ýslam’ýn Paylaþma ve Yardýmlaþmaya Verdiði Önem
Paylaþma ve Yardýmlaþma Ýbadeti Olarak Zekât
Toplumsal Dayanýþma Ýbadeti Olarak Sadaka
Yardýmlaþma Kurumlarýmýz
Hac Nedir ve Niçin Yapýlýr?
Hac ve Umre Ýle Ýlgili Kavramlar
Haccýn Ýnsan Davranýþlarý Üzerindeki Etkisi
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
Hz. Muhammed Ýnsanlara Deðer Verirdi
Hz. Muhammed Güvenilir Bir Ýnsandý
Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
Tut,
Hz. Muhammed Danýþarak Ýþ Yapardý
Hz. Muhammed Merhametli, Hoþgörülü ve Affediciydi
Hz. Muhammed Çalýþmayý Sever ve Zamaný Ýyi Deðerlendirirdi
Gör.
Hz. Muhammed Sabýrlý ve Cesaretliydi
Hz. Muhammed Hakký Gözetirdi
Hz. Muhammed Doðayý ve Hayvanlarý Severdi
Aklýn Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
Kur’an Aklýmýzý Kullanmamýzý Ýster
Kur’an Doðru Bilgiye Önem Verir
Kur’an’da Bilgi Edinme Yollarý
Bilgi Taassubu Önler
Sevgi ve Merhamet Örneði: Hz. Yusuf
Alkollü Ýçki Ýçmek ve Uyuþturucu Kullanmak
Kumar Oynamak
Kötü Alýþkanlýklar Nasýl Baþlýyor?
Kötü Alýþkanlýk ve Davranýþlardan Nasýl Korunalým?
Baþkalarýna Zarar Vermek: Kul Hakký
Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
Günümüzde Yaþayan Dinleri Tanýyalým
Hinduizm ve Budizm
BU TESTLER
SET HALİNDE DE
SATILMAKTADIR.
w w w. s ö z ü n ö z ü . c o m
25
w w w. s o z u n o z u . n e t
5. SINIF
Özünde yarar,
sözünde güven var.

Benzer belgeler