PDF formatında görüntülemek için tıklayın

Yorumlar

Transkript

PDF formatında görüntülemek için tıklayın
EBRU fi‹MfiEK’‹N BAV CAM‹ASI HAKKINDAK‹ ‹FT‹RALARINA EKRANLARINI AÇAN
STAR TELEV‹ZYONU’NA CEVAP
■ Ebru fiimflek, 22 A¤ustos 2007 sabah› Star TV’de yay›nlanan “Orada Neler ■ Ebru fiimflek’in iftira att›¤›n›n meydana ç›kmas›na sebep olan ikinci bilirkiOluyor” isimli programa konuk olarak kat›lm›fl ve BAV camias› hakk›ndaki
fli tesbiti ise TV’lere yans›yan gizli kamera çekimlerinin yap›ld›¤› ev ile ilgiseviyesiz üslubunu sürdürmüfltür. Oysa bu flahs›n beyanlar›n›n tamam›n›n
lidir. Ebru fiimflek, bir BAV mensubuna ait oldu¤unu ö¤rendi¤i bir villay› “çeiftira mahiyetinde oldu¤u art›k mahkemelerce ispat edilmifl durumdad›r ve Star
kimler burada gerçekleflti” iddias›yla polislere göstermifl ve bu durum resTV bu yay›nla suç ifllemifltir. Konu hakk›ndaki kanuni süreç halen devam etmi zab›t tutulmak suretiyle polis taraf›ndan belgelenmifltir. Oysa bunun da yamektedir.
lan oldu¤u bilirkifli raporlar›yla ortaya konulmufltur. Bilirkifli, Ebru fiimflek’in
■ Yaklafl›k 8 senedir devam eden BAV davas›nda, Ebru fiimflek’in söyledi¤i her keuygunsuz görüntülerinin, fuhufl pazarl›klar›n›n yer ald›¤› çekimleri incelelimenin, ortaya att›¤› her iddian›n yalan oldu¤u mahkemece sürdürülen genifl tahmifl ve burada görülen evin Ebru fiimflek’in polislere gösterdi¤i villa olamakikat sonucu ortaya konulmufltur. Mahkeme sürecinde, Ebru fiimflek’in, gayri ahyaca¤›n› rapor etmifllerdir. Dahas›, Ebru fiimflek’in o dönemki ev arkadafl› Filaki yollarla para kazand›¤›na flahit olan tan›klar›n ayr›nt›l› beyanlar›n› dinleyen,
liz Karatafl, olay›n içyüzünü ve Ebru fiimflek’in yalanlar›n› -birinci derecegeçmiflte TV’lere ve magazin bas›n›na konu olan haberleri inceleyen, Ebru fiimden flahit olarak- tüm aç›kl›¤›yla ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi huzurunflek’in beyanlar›n› bilirkiflilere inceleten mahkemelerin vard›¤› sonuç kesindir: Ebda anlatm›flt›r.
ru fiimflek yalan söylemektedir.
■ Örne¤in Ebru fiimflek, BAV camias› mensuplar› taraf›ndan kendisine silah ■ Malum medya, defalarca gerçek mahiyetleri ispat edilmifl olan konular› tekrar tekzoruyla hayat kad›n› rolü yapt›r›ld›¤›n› iddia etmifl ve bu olay›n ‹stanbul’un
rar gündeme getirmektedir. Ancak bu tip haberleri yapanlar her seferinde mah‹stinye semtinde bir BAV camias› mensubunun evinde gerçekleflti¤ini söyçup olmakta, her seferinde tekzip yay›nlamak zorunda kalmaktad›rlar. (Bu tekziplemifltir. Ancak bilirkifliler, Ebru fiimflek’in her iki iddias›n›n da gerçek d›fl› ollerden baz›lar›na afla¤›da yer verilmifltir.) BAV davas› zaten ‹stanbul 2.A¤›r Cedu¤unu ortaya koymufllard›r.
za Mahkemesi’nde beraat ile sonuçlanm›flt›r. Yarg› sürecinin devam› bu beraatin
■ Ebru fiimflek’e ait kamera çekimlerini seyreden psikologlar, bu çekimlerin tam bir
teyidinden ibaret olacakt›r. Bunu aksine çevirmek isteyenler bofluna u¤raflmakfuhufl pazarl›¤›n› yans›tt›¤›n›, Ebru fiimflek’in konuflma ve tav›rlar›nda, bask› ve
tad›r.
tehdit alt›nda oldu¤una dair hiçbir belirti bulunmad›¤›n›, tam tersine son derece
fluuru aç›k ve kendinden emin tav›rlar gözlemlediklerini rapor etmifllerdir. Özet- ■ Türk Milleti kimin iyi kimin kötü, kimin hakk›n kimin ç›karlar›n›n takipçisi oldu¤unu çok keskin biçimde ay›rt etmektedir. Haks›z uygulamalar ve çirkin
le, Ebru fiimflek’in kendi iradesi d›fl›nda zorla fuhufl pazarl›¤› yapt›¤› ve müflterisald›r›lar artt›kça Milletimizin BAV camias›na destek ve teveccühü artmaktasi ile olan diyaloglar› bask› alt›nda yapt›¤› yönündeki iddias›n›n yalan ve iftiradan
d›r. Yani yap›lan psikolojik savafl gerçekte hay›rlara vesile olmaktad›r.
ibaret oldu¤u bilirkifli taraf›ndan ortaya konulmufltur.
bru fiimflek’in iddialar›n›n gerçek d›fl› oldu¤u, ‹stanbul 2. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülen 2006/26 esas say›l› davada Baflsavc›l›¤›n verdi¤i BERAAT MÜTALAASI ve yine 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin 2007/7 No.lu BERAAT KARARI ile kesinlik kazanm›flt›r.
Beraat karar›nda yer alan ifadeler flu flekildedir.
“San›klar›n savunmalar›na, kat›lan Ebru fiimflek vekillerinin beyanlar›na, Ebru fiimflek ile ilgili izlenen CD görüntülerine, yine Ebru
fiimflek ile ilgili CD görüntüleri üzerinde görüfl beyan eden bilirkifli
Nevzat Tarhan’›n beyan›na, inflaat mühendisi bilirkifli Ça¤lar Göksu’nun Ebru fiimflek’in görüntülerinin al›nd›¤› evle ilgili beyan›na,
EBRU fi‹MfiEK’‹N ‹L‹fiK‹LER‹ konusunda beyanda bulunan savunma tan›klar› Özgür Aydemir, Mehmet Ali Y›ld›r›m, Tacettin ‹nce,
Yavuz Coflkun, ‹brahim Özcan, Ecevit fiahin’in anlat›mlar›na göre;
san›klar (..) hakk›nda TEHD‹T ‹LE MENFAAT SA⁄LAMAK (fiANTAJ) SUÇUNDAN AÇILAN DAVADA ATILI SUÇUN SÜBUT BULMADI⁄I (SAB‹T OLMADI⁄I) ANLAfiILMAKLA (...) SANIKLARIN
BERAAT‹NE KARAR VER‹LMES‹ GEREKT‹⁄‹ SONUCUNA VARILMIfiTIR.”
E
EBRU fi‹MfiEK’‹N ‹FT‹RA MAH‹YET‹NDEK‹ ‹FADELER‹ SEBEB‹YLE
MAHKEME KARARIYLA TEKZ‹P YAYINLAYAN KURULUfiLAR
YAYIN
VATAN GAZETES‹
VATAN GAZETES‹
VATAN GAZETES‹
VATAN GAZETES‹
TRT2
KANALD
KANALD
KANALD
KANALD
SKYTÜRK
CNBC-E
CNBC-E
KANALTÜRK
KANALTÜRK
NTV
STARTV
STARTV
RADYO FOREKS
RADYO TATLISES
‹STANBUL FM
RAD‹KAL GAZETES‹
TAKV‹M GAZETES‹
TAKV‹M GAZETES‹
GÖZCÜ GAZETES‹
VATAN GAZETES‹
VATAN GAZETES‹
KAPR‹S DERG‹S‹
KAPR‹S DERG‹S‹
KAPR‹S DERG‹S‹
GALA DERG‹S‹
POSTA GAZETES‹
POSTA GAZETES‹
EBRU fi‹MfiEK’‹N TEHD‹T ALTINDA VE fiUUR BULANIKLI⁄I ‹Ç‹NDE ÇEK‹LD‹⁄‹N‹ ‹DD‹A
ETT‹⁄‹ FUHUfi PAZARLI⁄I GÖRÜNTÜLER‹, ‹STANBUL 2. A⁄IR CEZA MAHKEMES‹
YARGIÇLARININ, DURUfiMA SAVCISININ VE B‹L‹RK‹fi‹N‹N HUZURUNDA ‹ZLENM‹fi, EBRU
fi‹MfiEK’‹N BU ‹DD‹ASININ GERÇEK OLMADI⁄I TARTIfiMASIZ B‹Ç‹MDE ANLAfiILMIfiTIR
Görüntülerde en ufak flüpheye mahal b›rakmaks›z›n fark edilebilen hususlar, Ebru fiimflek’in
iddialar›n›n gerçek d›fl› oldu¤unun aç›k ve somut
delilleridir. Bu hususlardan baz›lar› flu flekildedir:
● Ebru fiimflek’te herhangi bir sarhoflluk veya fluur
bulan›kl›¤› görülmemektedir.
● Hiçbir denge veya kontrol sorunu yaflamaks›z›n rahatça oturmakta, kalkmakta, yürümekte,
giyinmekte, soyunmaktad›r.
● Her söyleneni rahat ve kusursuzca alg›lamaktad›r.
● Kendisine verilen paray› saymakta ve hesap
yapmaktad›r.
● Kavram seçimi, dilbilgisi ve vurgu aç›s›ndan hatas›z cümleler kurmaktad›r.
● Haf›zas› yerindedir. Örne¤in görüntüdeki müflteri, arac›l›k yapan kiflinin ismini hat›rlayamamakta ve Ebru fiimflek’e sormaktad›r. Ebru fiimflek ise arac›l›k yapan kiflinin ismini (Semi) hiç
düflünmeden hemen söylemektedir. Ayn› flekilde kendisinden telefon numaras›n› isteyen müflteriye, hiç düflünmeden ve duraksamadan cevap vermektedir.
● Oldukça haz›r-cevap konuflmalar yapmaktad›r. Her
fleye an›nda (kendi hayat felsefesi do¤rultusunda)
mant›kl› ve tutarl› cevaplar verebilmektedir.
● Konuflmalar›nda gönülsüz bir rol havas› de¤il,
taklidi mümkün olmayan do¤al ve istekli bir hava vard›r.
● Konuflmalardaki konular spontane olarak yani önceden belirlenmemifl flekilde geliflmektedir.
● Gerekti¤inde kendini savunmakta, karfl› mant›klar gelifltirmektedir. ‹stemedi¤i fleylere itiraz
etmektedir. Menfaatlerini titizlikle korumaktad›r.
● fiafl›rma, gülme gibi tepkileri tamamen tabiidir.
● O s›radaki konuflma ve davran›fllar›n›n kaydedildi¤inden habersiz oldu¤unu gösteren davran›fllarda bulunmaktad›r. (Örne¤in, ›fl›¤› kapatmay› teklif etmektedir.)
● Sesinde, konuflmalar›nda ve hareketinde korku,
tedirginlik, endifle, heyecan gibi tehdit belirtileri bulunmamaktad›r. Ses titremesi, kesik kesik konuflma,
tereddüt, duraksama gibi, kiflinin rahat konuflmad›¤›n› gösteren belirtilerin hiç biri göze çarpmamaktad›r.
● Nefleli ve canl› bir ruh halindedir. Espriler yapmaktad›r. Karfl›s›ndakinin flakalar›na gülmektedir.
● Çevreden talimat alan bir kiflinin davran›fllar› görülmemektedir. Göz temas› do¤rudan karfl›s›ndaki kifliyledir. Çevrede baflka biri olmad›¤› anlafl›l-
●
●
●
●
●
maktad›r. Hiçbir flekilde (göz ucuyla bile olsa) kameraya bakt›¤› gözlenmemektedir.
Çevrede herhangi bir kiflinin (ya da iddia etti¤i
gibi) “silahl› kifliler”in oldu¤una dair gölge, ses
vs. hiçbir belirti yoktur. Ebru fiimflek, müflterisi ile tek bafl›nad›r.
Görüntülerin bafl›nda ekrana gelen (ve daha sonra kendisiyle röportaj yap›lan) Semi Karafl’›n bu gibi gayri meflru para karfl›l›¤› iliflkilere arac›l›k eden,
bu çevrelerde “muhabbet tellal›” tabir edilen bir kifli oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Semi Karafl tevilli olarak
bu durumu ikrar etmektedir. Bu husus, para al›flveriflinin ve para pazarl›klar›n›n mizansen olmad›¤›n› göstermektedir.
Semi Karafl da rol yapmamaktad›r. O dünyan›n
insanlar›na has konuflmalar ve davran›fllar sergilemektedir.
Semi Karafl’›n annesi, Show TV’nin Çok Özel program› ekibi taraf›ndan yap›lan gizli kamera çekiminde, kaydedildi¤inin fark›nda olmaks›z›n Ebru fiimflek’in gerçek durumunu aç›klamakta, Ebru fiimflek’in para karfl›l›¤› erkeklerle birlikte oldu¤unu
ifade etmekte, bu konuyla ilgili olarak Ebru fiimflek’in arad›¤›n› ve kendisini ele vermemelerini istedi¤ini aktarmaktad›r.
Ebru fiimflek, o dünyada kullan›lan profesyonel
müflteri kazanma tekniklerine baflvurmaktad›r.
Müflteri zannetti¤i gazeteciye yak›fl›kl› oldu¤unu, onu be¤endi¤ini, kendisinin tam tipi
oldu¤unu söylemektedir.
Bu görüntülerde Ebru fiimflek’in iddia etti¤i
gibi herhangi bir tehdit, bask›, rol, zorlama veya uyuflturucu ilaç etkisinin söz konusu olmad›¤›, Ebru fiimflek’in zor ve bask› alt›nda de¤il tabii ve kendi iradesi do¤rultusunda tav›rlar gösterdi¤i, bu görüntüdeki olay›n s›radan bir “gayri
ahlaki iliflki pazarl›¤›” oldu¤u, görüntüleri seyreden
herkes taraf›ndan anlafl›lm›flt›r. Nitekim ayn› konuyla ilgili iftira soruflturmalar›n› yürüten 8 ayr› savc›l›k, bu konuda dava dosyam›zda raporlar› bulunan
adli t›p uzmanlar›, profesörler, doktorlar ve daha
birçok kifli, görüntüleri izler izlemez Ebru fiimflek’in
iddialar›n›n gerçek d›fl› oldu¤u kanaatine ulaflm›fllard›r.
Dolay›s›yla halen bu kiflinin beyanlar›na ve
iddialar›na dayanarak yay›nlar yapanlar bofluna
u¤raflmaktad›rlar. Yarg›n›n tesbit etti¤i gerçekleri sapt›rarak vermenin kimseye faydas› yoktur. Türk Milleti bu tip haberlere aldanmaz; bu
tip haberleri yapanlar ise kendi güvenilirliklerini
ve sayg›nl›klar›n› yitirmektedirler.
YAYIN TAR‹H‹
KARAR MAHKEMES‹
KARAR TAR‹H‹
KARAR NO.SU
10/17/05
10/17/05
10/17/05
10/17/05
10/17/05
04-05.12.2005
04-05.12.2006
10/17/05
10/17/05
10/17/05
10/17/05
10/17/05
10/17/05
10/17/05
10/17/05
04-05.12.2005
04-05.12.2005
10/17/05
10/17/05
10/17/05
7/2/05
1/6/05
1/6/05
7/15/02
9/16/02
9/16/02
4/5/03
4/5/03
4/5/03
4/6/03
5/9/03
5/9/03
BÜYÜKÇEKMECE 1.SULH CEZA MAH.
BÜYÜKÇEKMECE 3.ASL‹YE CEZA MAH.
BÜYÜKÇEKMECE 1.SULH CEZA MAH.
BÜYÜKÇEKMECE 3.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 26.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 7.SULH CEZA MAH.
ANKARA 1.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 10.SULH CEZA MAH.
ANKARA 21.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 4.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 10.SULH CEZA MAH.
ANKARA 5.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 10.SULH CEZA MAH.
ANKARA 5.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 25.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 7.SULH CEZA MAH.
ANKARA 1.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 27.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 20.ASL‹YE CEZA MAH.
ANKARA 27.ASL‹YE CEZA MAH.
FAT‹H 1.SULH CEZA MAH.
‹STANBUL 1.SULH CEZA MAH.
‹STANBUL 2. ASL‹YE CEZA MAH.
BÜYÜKÇEKMECE ASL‹YE CEZA MAH.
FAT‹H 2.SULH CEZA MAH.
FAT‹H 2.ASL‹YE CEZA MAH.
BÜYÜKÇEKMECE ASL‹YE CEZA MAH.
BÜYÜKÇEKMECE SULH CEZA MAH.
ZEYT‹NBURNU 2.ASL‹YE CEZA MAH.
BÜYÜKÇEKMECE ASL‹YE CEZA MAH.
BÜYÜKÇEKMECE SULH CEZA MAH.
BÜYÜKÇEKMECE ASL‹YE CEZA MAH.
11/1/05
12/1/05
11/1/05
12/1/05
1/4/06
12/23/05
2/3/06
10/26/05
12/6/05
1/23/06
10/26/05
11/16/05
10/26/05
12/13/05
12/8/06
12/23/05
2/3/06
11/12/05
12/1/05
2/28/05
10/31/05
5/10/05
5/18/05
1/8/03
11/28/02
3/3/03
9/9/03
11/20/03
2005/1946 K.
2005/14 MÜT.
2005/1945 K.
2005/11 MÜT.
2005/12 K.
2005/57 K.
2006/24 MÜT.
2005/955 MÜT.
2005/274 MÜT.
2005/348 MÜT.
2005/953 MÜT.
2005/275 MÜT.
2005/954 MÜT.
2005/285 MÜT.
2005/152 MÜT.
2005/56 MÜT.
2006/23 MÜT.
2005/160 MÜT.
2005/213 MÜT.
2006/52 MÜT.
2005/1597 K.
2005/443 K.
2005/66 MÜT.
2003/6 K.
2002/467 K.
2003/22 K.
2003/240 K.
2003/492 K.
2004/29K.
2003/227 K.
2003/917 K.
2003/255 K.
8/29/03
8/7/03
9/15/03
Ebru fiimflek’in, fuhufl pazarl›¤› görüntülerinin bir
BAV mensubunun evinde çekildi¤i iddias›n›n iftira
mahiyetinde oldu¤u mahkemece ortaya ç›kar›lm›flt›r
Ebru fiimflek’in bir BAV mensubunun ‹stinye’deki
evinde çekildi¤ini öne sürdü¤ü görüntülerinin, gerçekte bu evle ilgisinin bulunmad›¤› bilirkifli raporuyla ortaya ç›km›flt›r. Bilindi¤i gibi, 1994 y›l›nda, Ebru fiimflek, ortaya att›¤› “benim görüntülerimi BAV mensuplar› silah tehdidiyle çekti” senaryosuna kendince inand›r›c›l›k katmak amac›yla, olay›n nerede gerçekleflti¤ini soran emniyet görevlilerine bir BAV mensubunun ‹stinye’deki evini göstermifltir. Bununla da yetinmeyerek,
-daha önce baflvurdu¤u mahkemelerin iddialar›n geçersizli¤ini görerek takipsizlik karar› verdi¤i- bu itham›n›, BAV Davas›’na tafl›m›flt›r. Bunun üzerine davaya bakan ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi, ‹stinye’deki bu
ev ile Ebru fiimflek’in görüntülerindeki evi, mahkeme
heyetinin de ifltiraki ile resmi bilirkifliye inceletmifltir.
Mahkemenin tayin etti¤i ‹nflaat Yüksek Mühendisi
Ça¤lar Göksu taraf›ndan gerçeklefltirilen bu bilirkifli tetkiki sonucunda, EBRU fi‹MfiEK’‹N KANAL 6’DA YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER‹NDEK‹ EV‹N KES‹NL‹KLE ‹ST‹NYE’DEK‹ EV OLMADI⁄I, bu iki evin tamamen
farkl› yerler oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bilirkiflinin buna
iliflkin verdi¤i raporun sonuç k›sm›nda flu ifadeler yer
alm›flt›r: “… Söz konusu mekanlar›n AYRI MEKANLAR oldu¤u, gizli kamera görüntülerinin kaydedildi¤i
mekandaki döfleme sisteminin asmolen döflemeli sisteme çevrilmesinin teknik olarak mümkün olmad›¤› kanaatindeyim.” (18.10.2004 tarihli bilirkifli raporu, sf.3)
Baflka bir deyiflle, Ebru fiimflek bafltan sona GERÇEK
DIfiI B‹R SENARYO ANLATMIfi, senelerce Türk Halk›’n› YANILTMAYA ÇALIfiMIfiTIR.
Ebru fiimflek’in gösterdi¤i evin görüntülerdeki evle
ilgisi bulunmad›¤› gibi, anlatt›¤› “silahl› tehdit” hikayesinin de görüntülerdeki gayriahlaki olayla ilgisi bulunmamaktad›r. Görüntülerdeki olay gerçek bir GAYR‹AHLAK‹ PAZARLI⁄A aittir ve konunun BAV camias›
mensuplar›yla hiçbir ilgisi bulunmamaktad›r.
‹stinye’deki villa ile
fuhufl pazarl›¤› görüntülerindeki evin
tafl›y›c› sistemleri
(kolon-kirifl yap›lar›) birbirinden tamamen farkl›d›r.
Ebru fiimflek’in görüntülerindeki yap›
“Betonarme plak
döfleme sistemiyle” (tavandan sarkan kirifllerin görüldü¤ü sistem)
infla edilmifltir.
TAVAN
K‹R‹fiL‹
GÖRÜNTÜLERDEK‹ EV‹N TAVANI: BETONARME
PLAK DÖfiEME (SARKAN K‹R‹fiL‹ TAVAN)
TAVAN
DÜZ
K‹R‹fi
YOK
‹stinye’deki villa
ise “Asmolen döfleme sistemiyle”
(kirifllerin tavan
içinde gömülü olduklar› için görülmedi¤i sistem) infla edilmifltir.
‹ST‹NYE’DEK‹ V‹LLANIN TAVANI: ASMOLEN
DÖfiEME S‹STEM‹ (ASMOLEN TAVAN)
BAV MENSUPLARI ÇETE ‹FT‹RASINDAN DA
MAHKEMELERCE AKLANMIfiLARDIR
‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin 2007/7 no.lu gerekçeli karar›,
BAV camias› mensuplar›n› çete iddialar›ndan aklam›flt›r. Bu iddian›n
mesnetsiz oldu¤unu belgeleyen kan›tlar› sayan mahkeme, BAV Davas›’nda çete suçunun da bulunmad›¤›n› flu ifadelerle kayda geçmifltir:
“San›klar›n savunmalar›na, savunma tan›klar›n›n ve bilirkiflilerin beyanlar›na ve 2004/337 esas say›l› dosyada dinlenen müflteki ve tan›klar›n yarg›lama s›ras›ndaki beyanlar›na ve yukar›da
deliller bölümünde tek tek gösterilen delillere göre san›klar›n cürüm ifllemek için teflekkül oluflturduklar›, bu örgütte yönetici ya
da üye olduklar› konusunda at›l› (...) SUÇLARIN SAB‹T OLMADI⁄I SONUÇ VE KANISINA VARILARAK, san›klar›n bu suçtan da
BERAATLER‹NE...”
Di¤er taraftan Ebru fiimflek’in eski avukat› Ercüment Yalt›r, 2002 y›l›nda, ‹stanbul C. Baflsavc›l›¤›na BAV mensuplar› aleyhinde, 313.
madde (cürüm ifllemek için teflekkül oluflturma) çerçevesinde suç duyurusunda bulunmufltur. Baflsavc›l›k suçun oluflmad›¤›n› tespit ederek TAK‹PS‹ZL‹K KARARI vermifltir. Bu karar, itiraz üzerine, Beyo¤lu A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan da tasdik edilmifltir.
O tarihten bugüne Ercüment Yalt›r ve arkadafllar›n›n baflvurular› dolay›s›yla çeflitli savc›l›klarca tam 7 kere soruflturulmufltur. Bu soruflturmalar›n tamam›nda takipsizlik kararlar› verilmifl ve bu kararlar a¤›r
ceza mahkemelerince tasdik olunmufltur. A¤›r Ceza Mahkemeleri kararlar›yla onaylanan bu takipsizlik kararlar›, davam›z yarg›lananlar›n›n ne eski TCK’n›n 313. maddesinde belirtilen ne de yeni yasan›n
220. maddesinde belirtilen suçlar› ifllemediklerinin kesin kan›tlar›d›r.
Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan› Sedat Altan

Benzer belgeler