Güvenlik Bilgi Formu

Yorumlar

Transkript

Güvenlik Bilgi Formu
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
Basım tarihi 15/03/2016
FUGANET
Sayfa no. 1/15
Güvenlik Bilgi Formu
BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği
1.1. Madde/Karışım kimliği
Unvanı
FUGANET
1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Detergent for joints.
Tanımlama/Kullanım
Belirlenen Kullanımlar
Kullanımlar
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Şirket Unvanı
Adres
Mevki ve Ülke
Endüstriyel
-
Profesyonel
Tüketim
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Via Garibaldi, 58
35018 San Martino di Lupari (PD)
ITALIA
tel. +39.049.9467300
faks +39.049.9460753
yetkili kişinin e-posta adresi,
Güvenlik bilgileri formu sorumlusu
[email protected]
1.4. Acil durum telefon numarası
Acil bilgiler için danışınız
TEL +39.049.9467300 - ITALIA: +39 02 66101029 Ospedale Niguarda di Milano -
BÖLÜM 2. Zaralilik tanimlanmasi.
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması.
Ürün, 1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) hükümleri (ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu doğrultuda
ürün, 1907/2006 (AT) Yönetmeliği hükümleri ve sonraki değişikliklerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini gerektirir.
Sağlık ve/veya çevreye yönelik olarak taşıdığı risklere ilişkin olası ilave bilgiler, işbu formun 11 ve 12. bölümlerinde bulunur.
2.1.1. 1272/2008 Yönetmeliği (CLP) ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar .
Sınıflandırma ve tehlikelerin tanıtımı:
Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2
H319
Ciddi göz tahrişine yol açar.
2.1.2. 67/548/AET ve 1999/45/AT Direktifleri ve sonraki değişiklikleri ve uyarlamalar.
Tehlike sembolleri:
-R Cümleleri:
-2.2. Etiket unsurları.
1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) ve sonraki değişiklikler ve uyarlamaları uyarınca tehlike etiketleri.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 2/15
Uyarı Kelimesi:
Dikkat
Tehlike bilgileri:
H319
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Önlem ifadeleri:
P101
P102
P264
P280
P305+P351+P338
P337+P313
Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
Elleçlemeden sonra . . . ile iyice yıkayın.
Göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
2.3. Diğer zararlar.
Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.
BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkinda bilgi.
3.1. Maddeler.
İlgili olmayan bilgiler.
3.2. Karışımlar.
Kapsadıkları:
Tanıtımı.
BENZİLİK ALKOL
Kons. %.
Sınıflandırma 67/548/AET.
Sınıflandırma 1272/2008 (CLP).
C.A.S. 100-51-6
5-9
Xn R20/22, Xi R36
Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2
H319
1-5
R10
Flam. Liq. 3 H226, Eye Irrit. 2 H319
AT. 202-859-9
İNDEKS. 603-057-00-5
Tes. No. 01-2119492630-38
1-propoxypropan-2-ol
C.A.S. 1569-01-3
AT. 216-372-4
İNDEKS. Tes. No. 01-2119474443-37
Monoethanolamine oleate
C.A.S. 2272-11-9
AT. 218-878-0
İNDEKS. -
1-5
Eye Irrit. 2 H319
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 3/15
ETANOLAMİN
C.A.S. 141-43-5
0,1 - 0,5
C R34, Xn R20/21/22
Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox.
4 H332, Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335,
Aquatic Chronic 3 H412
AT. 205-483-3
İNDEKS. 603-030-00-8
Tes. No.
01-2119486455-28
Not: Menzil üst değeri hariç.
Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur.
T+ = Çok Zehirli(T+), T = Zehirli(T), Xn = Zararli(Xn), C = Aşindirici(C), Xi = Tahrİş Edici(Xi), O = Yakici(O), E = Patlayici(E), F+ = Son Derece
Parlayici(F+), F = Kolay Parlayici(F), N = Çevre İçin Tehlikeli(N)
BÖLÜM 4. İlk yardim önlemleri.
4.1. İlk yardım tedbirlerinin tanımı.
GÖZLER: Olası lensleri çıkarın. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Problemin devam etmesi halinde bir doktora
danışınız.
DERİ: Kirlenmiş giysileri üzerinizden çıkarınız. Derhal ve bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ediyorsa, bir doktora danışınız. Kirlenmiş giysileri tekrar
giymeden evvel yıkayınız.
SOLUNUM: Kişiyi açık havaya çıkarınız. Solunumda güçlük çekilmesi halinde, derhal bir doktor çağırınız.
YUTMA: Derhal bir doktora danışınız. Sadece doktor tavsiyesi üzerine kusturmaya çalışınız. Kişi bilincini kaybetmiş ise ve doktor tarafından izin
verilmemiş ise, ağızdan hiçbir şey vermeyiniz.
4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler.
Kapsanılan maddelerden kaynaklanan belirti ve etkiler, için 11. bölüme bakınız.
4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler.
Bulunmayan bilgiler.
BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri.
5.1. Yangın söndürücüler.
UYGUN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI
Yangın söndürme teçhizatları: karbonik anhidrit, köpük, kimya tozu. Yanmamış ürün kaçakları ve dökülmeleri halinde, tutuşabilir buharları dağıtmak ve
kaçakları durdurmaya çalışan kişileri korumak için su buharı kullanılabilir.
UYGUN OLMAYAN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI
Su jetleri kullanmayınız. Su, yangını söndürmek için etkili değildir, ancak patlama ve infilakları önleyerek, alevlere maruz kalmış kapalı kapların
soğutulması için kullanılabilir.
5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar.
YANGIN HALİNDE MARUZİYETTEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 4/15
Patlama tehlikesi doğurarak, ateşe maruz kalmış olan kapların içinde aşırı basınç meydana gelebilir. Yanma ürünlerini teneffüs etmekten kaçınınız.
5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler.
GENEL BİLGİLER
Ürünün ayrışmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak tehlikeli maddelerin meydana gelmesini önlemek üzere kapları su jetleri ile soğutunuz. Daima
yangına karşı koruma ile komple ekipmanlar kullanınız. Kanalizasyona boşaltılmamaları gereken yangın söndürme sularını toplayınız. Yangın söndürme
için kullanılmış kontamine su ve yangın artıkları yürürlükteki kanunlara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
EKİPMAN
Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı (EN 137), yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler (EN469), itfaiyeciler
için koruyucu eldivenler (EN 659) ve itfaiyeci çizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yangınla mücadele için normal donanımlar.
BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayilma karşi önlemler.
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri.
Tehlike olmadığı takdirde, kaçağın yayılmasını önleyiniz.
Deri, gözler ve kişisel giysilerin kontamine olmasının önlenmesi için uygun koruyucu donanımları (güvenlik bilgi formunun 8`inci bölümünde yer alan
kişisel koruyucu donanımlar dâhil) giyin. Bu bilgiler gerek çalışan görevliler gerekse acil durum müdahaleleri için geçerlidir.
6.2. Çevresel önlemler.
Ürünün kanalizasyonlara, yüzeysel sulara, yeraltı sularına sızmasını önleyiniz.
6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller.
Sızan/akan ürünü uygun bir kap içerisine toplayınız. Bölüm 10`u kontrol ederek, ürün ile kullanılacak kabın uygunluğunu değerlendiriniz. Geri kalanı, atıl
emici malzeme ile emdiriniz.
Kaçağın meydana gelmiş olduğu yerin yeterli derecede havalandırılmasını sağlayınız. Bölüm 7`deki kapların malzemesi için olası uyumsuzlukları kontrol
ediniz. Kontamine olmuş materyalin bertaraf edilmesi, madde 13 bağlamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
6.4. Diğer bölümlere atıflar.
Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir.
BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama.
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler.
Tesisler ve kişiler için uygun bir topraklama sistemi bulunmasını garanti ediniz. Cilt ve gözlerle temasından kaçının. Olası tozları veya buharları veya
sisleri solumayınız. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayın. Ürünün çevreye yayılmasını
önleyin.
7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
Basım tarihi 15/03/2016
FUGANET
Sayfa no. 5/15
Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Havalandırılan yerlerde, kuvvetli tetikleme kaynaklarından uzakta muhafaza ediniz. Kapları hermetik şekilde
kapalı muhafaza ediniz. Ürünü açık şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza ediniz. Aşırı ısınma kaynağından kaçınınız. Şiddetli darbelerden kaçınınız.
Bölüm 10`da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.
7.3. Belirli son kullanımlar.
Bulunmayan bilgiler.
BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma.
8.1 Kontrol parametreleri.
Referans Standartlar:
CZE
Česká Republika
DEU
DNK
ESP
Deutschland
Danmark
España
FIN
Suomi
FRA
GRB
GRC
France
United Kingdom
Ελλάδα
HRV
ITA
NLD
Hrvatska
Italia
Nederland
NOR
POL
Norge
Polska
SVN
SWE
EU
Slovenija
Sverige
OEL EU
TLV-ACGIH
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci
MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
Graensevaerdier per stoffer og materialer
INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en
España 2015
HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2012:5
JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
EH40/2005 Workplace exposure limits
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9
Φεβρουαρίου 2012
NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values,
AF 2011:18
Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia
16 grudnia 2011r
Uradni list Republike Slovenije 15. 6. 2007
Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18
Yönetmeliği 2009/161/AB; Yönetmeliği 2006/15/AT; Yönetmeliği
2004/37/AT; Yönetmeliği 2000/39/AT.
ACGIH 2014
BENZİLİK ALKOL
Eşik sınır değer.
Tip
Ülke
ZAO/8saat
TLV
CZE
40
HTP
FIN
45
NDS
POL
240
mg/m3
STEL/15dak
ppm
mg/m3
ppm
80
10
Çevre üzerinde öngörülen etkisiz konsantrasyon - PNEC.
Tatlı sularda referans değer
Deniz suyunda referans değer
Tatlı sulardaki sedimantasyonlar için referans değer
Deniz suyundaki sedimantasyonlar için referans değer
1
0,1
5,27
527
mg/l
mg/l
mg/kg
mg/kg
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
Basım tarihi 15/03/2016
FUGANET
Sayfa no. 6/15
Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye - DNEL / DMEL
Maruziyet Yolu
Tüketiciler
üzerindeki
etkisi.
Lokal akut
Sistemik akut
Ağızdan.
VND
25 mg/kg/d
Soluma.
VND
40,55 mg/m3
Cilt.
VND
28,5 mg/kg/d
Lokal kronik
VND
Sistemik
kronik
5,7 mg/kg/d
Çalışanlar
üzerindeki
etkiler
Lokal akut
Sistemik akut
Lokal kronik
Sistemik
kronik
VND
450 mg/m3
VND
90 mg/m3
VND
47 mg/kg/d
VND
9,5 mg/kg/d
Lokal kronik
VND
Sistemik
kronik
217 mg/m3
VND
9 mg/kg/d
Lokal kronik
Sistemik
kronik
1-propoxypropan-2-ol
Çevre üzerinde öngörülen etkisiz konsantrasyon - PNEC.
Tatlı sularda referans değer
Deniz suyunda referans değer
Tatlı sulardaki sedimantasyonlar için referans değer
Deniz suyundaki sedimantasyonlar için referans değer
Su için referans değer, aralıklı salınım
STP mikroorganizmaları için referans değer
Kara kompartımanı için referans değer
0,1
0,01
0,386
0,0386
1
4
0,0185
mg/l
mg/l
mg/kg
mg/kg
mg/l
mg/l
mg/kg
Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye - DNEL / DMEL
Maruziyet Yolu
Tüketiciler
üzerindeki
etkisi.
Lokal akut
Sistemik akut
Lokal kronik
Soluma.
VND
Sistemik
kronik
26 mg/m3
Cilt.
VND
2,2 mg/kg/d
Çalışanlar
üzerindeki
etkiler
Lokal akut
Sistemik akut
Monoethanolamine oleate
Çevre üzerinde öngörülen etkisiz konsantrasyon - PNEC.
Tatlı sularda referans değer
Deniz suyunda referans değer
Tatlı sulardaki sedimantasyonlar için referans değer
Deniz suyundaki sedimantasyonlar için referans değer
Su için referans değer, aralıklı salınım
STP mikroorganizmaları için referans değer
Kara kompartımanı için referans değer
0,478
0,0478
8020
802
0,141
0,562
1600
mg/l
mg/l
mg/kg
mg/kg
mg/l
mg/l
mg/kg
Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye - DNEL / DMEL
Maruziyet Yolu
Tüketiciler
üzerindeki
etkisi.
Lokal akut
Sistemik akut
Ağızdan.
VND
25 mg/kg bw/d
Çalışanlar
üzerindeki
etkiler
Lokal akut
Lokal kronik
Sistemik
kronik
Sistemik akut
Soluma.
VND
43,5 mg/m3
VND
146,9 mg/m3
Cilt.
VND
25 mg/kg
bw/d
VND
41,7 mg/kg
bw/d
ETANOLAMİN
Eşik sınır değer.
Tip
Ülke
ZAO/8saat
TLV
CZE
2,5
AGW
DEU
5,1
2
10,2
4
10,2
4
mg/m3
STEL/15dak
ppm
mg/m3
ppm
DERİ.
7,5
DERİ.
MAK
DEU
5,1
2
TLV
DNK
2,5
1
VLA
ESP
2,5
1
7,5
3
DERİ.
HTP
FIN
2,5
1
7,6
3
DERİ.
VLEP
FRA
2,5
1
7,6
3
DERİ.
WEL
GRB
2,5
1
7,6
3
DERİ.
DERİ.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
Basım tarihi 15/03/2016
FUGANET
Sayfa no. 7/15
TLV
GRC
2,5
1
7,6
3
GVI
HRV
2,5
1
7,6
3
DERİ.
TLV
ITA
2,5
1
7,6
3
DERİ.
OEL
NLD
2,5
TLV
NOR
2,5
NDS
POL
2,5
MV
SVN
2,5
1
MAK
SWE
OEL
EU
TLV-ACGIH
DERİ.
7,6
DERİ.
1
7,5
DERİ.
8
3
15
6
DERİ.
2,5
1
7,6
3
DERİ.
7,5
3
15
6
Çevre üzerinde öngörülen etkisiz konsantrasyon - PNEC.
Tatlı sularda referans değer
Deniz suyunda referans değer
Tatlı sulardaki sedimantasyonlar için referans değer
Deniz suyundaki sedimantasyonlar için referans değer
Su için referans değer, aralıklı salınım
STP mikroorganizmaları için referans değer
0,085
0,0085
0,434
0,0434
0,028
100
mg/l
mg/l
mg/kg
mg/kg
mg/l
mg/l
Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye - DNEL / DMEL
Tüketiciler
üzerindeki
etkisi.
Lokal akut
Maruziyet Yolu
Sistemik akut
Lokal kronik
Çalışanlar
üzerindeki
etkiler
Lokal akut
Ağızdan.
VND
Sistemik
kronik
3,75 mg/kg/d
Sistemik akut
Lokal kronik
Sistemik
kronik
Soluma.
2 mg/m3
VND
3,3 mg/m3
VND
Cilt.
VND
0,24 mg/kg/d
VND
1 mg/kg/d
Açiklamalar:
(C) = CEILING ; SOLUN = Solunabilir Fraksiyon ; TENEF = Teneffüs Edilebilen Fraksiyon ; GÖĞÜS = Göğüssel Fraksiyon.
VND = tehlike belirlenmiş ancak mevcut DNEL/PNEC yok ; NEA = öngörülen maruziyet yok ; NPI = belirlenen tehlike yok.
Solvent karışımları TLV:
7,5 mg/m3.
8.2. Maruz kalma kontrolleri.
Uygun teknik önlemlerin alınmasının, kişisel koruma ekipmanlarına nispet ile daima öncelikli olması gerektiği ışığında, etkin bir yerel emme aracılığı ile
çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir. Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE
işaretini taşımalıdır.
Göz yüz yıkama haznesi ile acil duşu öngörünüz.
EL KORUMA
Elleri, kategori III iş eldivenleri ile koruyunuz (ref. EN 374 standardı).
İş eldivenleri malzemesinin kati seçimi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: uyumluluk, degradasyon, kırılma süresi ve içine işleme.
Müstahzarlar halinde, iş eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin edilebilir olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir.
Eldivenler, kullanım süresi ve şekline bağlı olan bir aşınma süresine tabidirler.
CİLT KORUMA
Kategori I profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu iş giysileri ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN ISO 20344 standardı).
Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabun ile yıkanınız.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 8/15
GÖZ KORUMA
Hava geçirmez koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir (ref. EN 166 standardı).
SOLUNUM KORUMA
Maddenin veya üründe bulunan bir veya daha fazla maddenin eşik değerinin (ör. TLV-TWA) aşılması halinde, sınıfı (1, 2 veya 3) kullanım limiti
konsantrasyonuna göre seçilecek olan A tip filtreli bir maskenin takılması tavsiye edilir. (ref. EN 14387 standardı). Farklı doğalı gaz veya buharların
ve/veya partiküllü gaz veya buharların (aerosol, duman, sis, vb.) bulunması halinde kombine tip filtreler öngörmek gerekir.
Uygulanan teknik önlemlerin, işçinin dikkate alınmış eşik değerlerine maruziyetini sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum yollarını koruma
araçlarının kullanılması gerekir. Her halükarda maske ile sağlanan koruma sınırlıdır.
Dikkate alınan maddenin kokusuz veya bunun koku eşiğinin ilgili TLV-TWA değerinden daha fazla olması halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli
açık devreli basınçlı hava solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya dış hava alımlı solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) takınız. Solunum yolları
koruma donanımının doğru seçilmesi için, EN 529 standardını referans olarak alınız.
ÇEVRESEL MARUZIYET KONTROLLERI.
Havalandırma cihazlarından emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin emisyonları çevreyi koruma normatiflerine uygunluk açısından kontrol
edilmelidir.
BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler.
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi.
Fiziksel Durumu
Renk
Koku
Koku eşiği.
pH.
Erime noktası/donma noktası.
Başlangıç kaynama noktası.
Kaynama aralığı.
Parlama noktası.
Buharlaşma hızı
Alevlenirlik katı ve gaz
Alt alevlenirlik limitleri.
Üst alevlenirlik limitleri.
Alt patlayıcı limitleri.
Üst patlayıcı limitleri.
Buhar basıncı.
Buhar yoğunluğu
Bağıl yoğunluk.
Çözünürlük
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su
Kendiliğinden alevlenme ısısı.
Bozunma sıcaklığı.
Akışkanlık
Patlayıcı özellikleri
Yanıcı özellikler
sıvı
Light yellow
Pine fragrance
Mevcut değil.
10
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
> 93 °C.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
1,008 Kg/l
Readily soluble
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
Mevcut değil.
9.2. Diğer bilgiler.
Kuru Artık.
VOC (2010/75/AT Yönetmeliği) :
VOC (uçucu karbon) :
0,25 %
9,80 % - 98,78
Mevcut değil.
BÖLÜM 10. Kararlilik ve tepkime.
g/litre.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 9/15
10.1. Tepkime.
Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur.
10.2. Kimyasal kararlılık.
Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır.
10.3. Zararlı tepkime olasılığı.
Normal kullanım ve depolama şartlarında tehlikeli reaksiyonlar öngörülmez.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar.
Kaçınılması gereken herhangi bir özel durum yok. Her halükarda genelde kimyevi ürünlere ilişkin alışagelmiş tedbirleri uygulayınız.
10.5. Kaçınılması gereken maddeler.
Bulunmayan bilgiler.
10.6. Zararlı bozunma ürünleri.
Termik ayrışma veya yangın halinde sağlık açısından potansiyel zararlı gaz ve buharlar meydana gelebilir.
BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler.
11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi.
Ürün ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmaması halinde, ürünün sağlık açısından olası tehlikeleri kapsanan madde özellikleri bazında
sınıflandırma için referans alınan normatif bağlamında öngörülen kriterlere göre değerlendirilmiştir.Bundan dolayı, ürüne maruziyetten kaynaklanan
toksikolojik etkileri değerlendirmek için, olası olarak 3. bölümde belirtilmiş tek maddelerin konsantrasyonlarını dikkate alınız.
Akut etkileri: Göz ile teması tahriş etkisi yapabilir; belirtileri kızarma, ödem, ağrı ve gözlerde yaşlanma olabilir. Yutma, yanmalı karın ağrısı, bulantı ve
kusmayı içererek sağlık bozukluklarına sebep olabilir.
1-propoxypropan-2-ol
LD50 (Oral).> 2000 mg/kg Rat
LD50 (Deri).> 2000 mg/kg Rat
ETANOLAMİN
LD50 (Oral).1515 mg/kg rat male/female
LD50 (Deri).2504 mg/kg male rabbit
BENZİLİK ALKOL
LD50 (Oral).1230 mg/kg Rat
LD50 (Deri).2000 mg/kg Rabbit
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 10/15
LC50 (Soluma).> 4,1 mg/l/4h Rat
Monoethanolamine oleate
LD50 (Oral).1089 mg/kg rat male/female
LD50 (Deri).2504 mg/kg male rabbit
LC50 (Soluma).> 1,3 mg/l/4h 6h rat male/female
BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler.
Preparat hakkında özellikli bilgiler mevcut olmadıklarından ürünü çevreye atmadan iyi çalışma pratiklerini uygulayınız. Ürünü kesinlikle zemin ve su
yollarına atmayınız. Ürün su yollarına veya ulaşmış veya toprak veya bitkileri kirletmiş ise yetkili makamlara haber veriniz. Su tabakası üzerinde etkileri
minimuma indirmek için gerekli önlemleri uygulayınız.
12.1. Toksisite.
1-propoxypropan-2-ol
LC50 - Balık.
> 100 mg/l/96h Rainbow Trout
EC50 - Yumuşakçalar.
> 100 mg/l/48h Daphnia Magna
ETANOLAMİN
LC50 - Balık.
349 mg/l/96h Cyprinus carpio
EC50 - Yumuşakçalar.
65 mg/l/48h Daphnia Magna
EC50 - Yosunlar / su
Bitkileri.
Kronik NOEC Balık.
2,1 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata
1,24 mg/l 41d Oryzias latipes
BENZİLİK ALKOL
LC50 - Balık.
460 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - Yumuşakçalar.
230 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Yosunlar / su
Bitkileri.
770 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata
Monoethanolamine oleate
LC50 - Balık.
349 mg/l/96h Cyprinus carpio
EC50 - Yumuşakçalar.
65 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Yosunlar / su
Bitkileri.
2,5 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik.
1-propoxypropan-2-ol
Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir.
>70% 10d
ETANOLAMİN
Suda çözülebilir.
Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir.
>70% 28d
mg/l 1000 - 10000
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 11/15
BENZİLİK ALKOL
Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir.
87% 28d
Monoethanolamine oleate
Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir.
>90% 21d
12.3. Biyobirikim potansiyeli.
ETANOLAMİN
Ayırma katsayısı: noktanol/su.
-2,3
BENZİLİK ALKOL
Ayırma katsayısı: noktanol/su.
1,05
12.4. Toprakta hareketlilik.
ETANOLAMİN
Ayırma katsayısı: Toprak/su.
-0,5646
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları.
Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.
12.6. Diğer olumsuz etkiler.
Bulunmayan bilgiler.
BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri.
13.1. Atık işleme yöntemleri.
Mümkün ise, tekrar kullanınız. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliği, yürürlükteki
kanun hükümlerine göre değerlendirilmelidir.
Bertaraf edilme, ulusal ve olası yerel kanunlara uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir.
KONTAMİNE AMBALAJLAR
Kontamine olmuş ambalajlar, atık idaresine ilişkin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanım veya imha edilmek üzere gönderilmelidir.
BÖLÜM 14. Taşımacilik bilgileri.
14.1. UN numarası.
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 12/15
Uygulanmaz.
14.2. Uygun UN taşımacılık adı.
Uygulanmaz.
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı.
Uygulanmaz.
14.4. Ambalajlama grubu.
Uygulanmaz.
14.5. Çevresel zararlar.
Uygulanmaz.
14.6. Kullanıcı için özel önlemler.
Uygulanmaz.
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık.
İlgili olmayan bilgiler.
BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri.
15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı.
Seveso Kategorisi.
Hiçbiri.
1907/2006 (AT) Yönetmeliği XVII Ekinde kapsanılan ürün veya maddelere ilişkin kısıtlamalar.
Ürün.
Nokta.
3
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 13/15
Candidate Listesinde (REACH Madde 59) yer alan maddeler.
Hiçbiri.
İzne tabi maddeler (REACH XIV Eki).
Hiçbiri.
649/2012 (EC) Yönetmeliği uyarınca ihracat bildirim yükümlülüğüne tabi maddeler.
Hiçbiri.
Rotterdam Anlaşmasına tabi maddeler:
Hiçbiri.
Stockholm Anlaşmasına tabi maddeler:
Hiçbiri.
Sağlık Kontrolleri.
Mevcut risk değerlendirme verilerinin, işçi sağlık ve güvenliğine ilişkin risklerin az olduğunu ve 98/24/EC direktifine uyulduğunu kanıtlamaları şartı ile bu
kimyasal maddeye maruz kalmış işçiler sağlık kontrollerinden geçmeyecektir.
648/2004 sayılı Yönetmelikte (AT) uygun bileşim maddeleri
%5 ve%15 arası
sabun
esanslar, Linalool
Bu preparatın içerdiği yüzey aktif madde (maddeler), temizleme maddelerine ilişkin 648/2004 sayılı Yönetmelikte (AT) belirlenmiş biyoparçalanabilirlik
kriterlerine uygundur.
15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi.
Kapsanılan aşağıdaki maddelere ilişkin olarak bir kimyevi güvenlik değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir:
BENZİLİK ALKOL
1-propoxypropan-2-ol
ETANOLAMİN
BÖLÜM 16. Diğer bilgiler.
Form`un 2-3 bölümlerinde belirtile (H) tehlike bilgilerinin metni:
Flam. Liq. 3
Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3
Acute Tox. 4
Akut Toksisite, Zararlılık Kategorisi 4
Skin Corr. 1B
Ciltte Aşınma, Zararlılık Kategorisi 1B
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 14/15
Eye Irrit. 2
Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2
STOT SE 3
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3
Aquatic Chronic 3
Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3
H226
Alevlenir sıvı ve buhar.
H302
Yutulması halinde zararlıdır.
H312
Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H332
Solunması halinde zararlıdır.
H314
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H319
Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335
Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H412
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Form`un 2-3 bölümlerinde belirtilen (R) risk cümleleri metinleri:
R10
ALEVLENIR.
R20/21/22
R20/22
SOLUNDUĞUNDA, CILT ILE TEMASıNDA VE YUTULDUĞUNDA SAĞLıĞA
ZARARLıDıR.
SOLUNDUĞUNDA VE YUTULDUĞUNDA SAĞLıĞA ZARARLıDıR.
R34
YANıKLARA NEDEN OLUR.
R36
GÖZLERI TAHRIŞ EDER.
AÇIKLAMALAR:
- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması
- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service kayıt Numarası
- CE50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde etki gösteren konsantrasyon
- CE NUMBER: ESIS`deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arşivi)
- CLP: EC1272/2008 Yönetmeliği
- DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için dünya genelinde harmonize edilmiş sistem
- IATA DGR: Uluslararası hava taşımacılığı Birliği`nin tehlikeli maddelerin taşınması Yönetmeliği
- IC50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde immobilizasyon konsantrasyonu
- IMDG: Tehlikeli Maddelerin taşınması için Uluslararası Denizcilik Kodu
- IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü
- INDEX NUMBER: CLP`nin VI Ek`teki belirleme numarası
- LC50: Ölümcül konsantrasyon %50
- LD50: Ölümcül konsantrasyon %50
- OEL: Mesleki maruziyet seviyesi
- PBT: REACH`e göre kalıcı, biyobirikimli ve zehirli
- PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu
- PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi
- PNEC: Öngörülen etkisiz konsantrasyon
- REACH: EC 1907/2006 Yönetmeliği
- RID: Tren ile tehlikeli maddeleri uluslar arası taşıma Yönetmeliği
- TLV: Eşik sınır değer
- ESD TAVAN DEĞERİ:mesleki maruziyet süresinin her anı esnasında aşılmaması gereken konsantrasyon.
- TWA STEL: Kısa süreli maruziyet sınırı
- TWA: Zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırı
- VOC: Uçucu organik bileşik
- vPvB: REACH`e göre çok kalıcı ve çok biyobirikimli
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).
GENEL BİBLİYOGRAFİSİ:
1. 1999/45/AT Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler
2. 67/548/AET Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
Revizyon no. 12
Revizyon tarihi 14/03/2016
FUGANET
Basım tarihi 15/03/2016
Sayfa no. 15/15
3. Regulation (AB) 1907/2006 (REACH)
4. Regulation (AB) 1272/2008 (CLP)
5. Regulation (AB) 790/2009 (I Atp.CLP)
6. Regulation (AB) 453/2010
7. Regulation (AB) 286/2011 (II Atp.CLP)
8. Regulation (AB) 618/2012 (III Atp.CLP)
9. Regulation (AB) 487/2013 (IV Atp. CLP)
10. Regulation (AB) 944/2013 (V Atp. CLP)
11. Regulation (AB) 605/2014 (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi
Kullanıcılar için bilgi:
Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına
göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdırlar.
Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir.
Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına
uymalıdırlar. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
Kimyasal ürünlerin kullanılması ile görevli personel uygun eğitimden geçirilmelidir.
Önceki revizyona göre değişiklikler:
Belirtilen kısımlarda değişiklik yapıldı:
02 / 03 / 04 / 08 / 09 / 11 / 12 / 13 / 15 / 16.

Benzer belgeler

FUGAPROOF_12 TUR.rtf

FUGAPROOF_12 TUR.rtf Yangın söndürme teçhizatları geleneksel araçlardır: karbonik anhidrit, köpük, toz ve su buharı. UYGUN OLMAYAN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI Özellikle uygun olmayan teçhizat yoktur.

Detaylı

FILANO RUST_1 TUR.rtf

FILANO RUST_1 TUR.rtf Deri, gözler ve kişisel giysilerin kontamine olmasının önlenmesi için uygun koruyucu donanımları (güvenlik bilgi formunun 8`inci bölümünde yer alan kişisel koruyucu donanımlar dâhil) giyin. Bu bilg...

Detaylı

HYDROREP ECO_2 TUR.rtf

HYDROREP ECO_2 TUR.rtf uzakta muhafaza ediniz. Bölüm 10`da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Deri, gözler ve kişisel giysilerin kontamine olmasının önlenmesi için uygun koruyucu donanımları (güvenlik bilgi formunun 8`inci bölümünde yer alan kişisel koruyucu donanımlar dâhil) giyin. Bu bilg...

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu sınıflandırma için referans alınan normatif bağlamında öngörülen kriterlere göre değerlendirilmiştir.Bundan dolayı, ürüne maruziyetten kaynaklanan toksikolojik etkileri değerlendirmek için, olası o...

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu DERİ: Kirlenmiş giysileri üzerinizden çıkarınız. Derhal bir duş alınız. Derhal bir doktora danışınız. YUTMA: Mümkün olduğu kadar çok miktarda su içiriniz. Derhal bir doktora danışınız. Doktor taraf...

Detaylı