Kullanim Kilavuzu - VEGAPULS WL 61 - 4 … 20 mA/HART

Yorumlar

Transkript

Kullanim Kilavuzu - VEGAPULS WL 61 - 4 … 20 mA/HART
Kısa kullanım kılavuzu
Sürekli su ve atık su seviyesi ölçümü için
radar sensörü
VEGAPULS WL 61
4 … 20 mA/HART - İki Telli
Document ID: 47095
İçindekiler
İçindekiler
1 Kendi emniyetiniz için
1.1 Yetkili personel.................................................................................................................. 3
1.2 Amaca uygun kullanım...................................................................................................... 3
1.3 Yanlış kullanma uyarısı....................................................................................................... 3
1.4 Genel güvenlik uyarıları..................................................................................................... 3
1.5 CE uygunluğu.................................................................................................................... 3
1.6 NAMUR tavsiyeleri............................................................................................................ 4
1.7 Avrupa için radyo tekniği kapsamında ruhsat.................................................................... 4
1.8 ABD/Kanada için radyo tekniği kapsamında ruhsat........................................................... 4
1.9 Çevre ile ilgili uyarılar......................................................................................................... 5
2 Ürün tanımı
2.1 Yapı................................................................................................................................... 6
3 Monte edilmesi
3.1 Montaj türleri..................................................................................................................... 8
3.2 Montaj hazırlıkları montaj kulbu....................................................................................... 11
4 Besleme gerilimine bağlanma
4.1 Bağlantı şeması............................................................................................................... 12
5 VEGADIS 82 ile devreye alma
5.1 Çalışma şekli ve bağlantı................................................................................................. 13
5.2 Ayar kapsamı................................................................................................................... 13
5.3 Devreye alım prosedürü.................................................................................................. 14
6 PACTware ile devreye alma
6.1 Bilgisayarı bağlayın.......................................................................................................... 15
6.2 PACTware ile parametrelendirme.................................................................................... 16
7 Ek
7.1
Teknik özellikler............................................................................................................... 18
Bilgi:
Bu kısa kullanım kılavuzu cihazınızı hızla devreye almanızı sağlar.
Kullanım kılavuzu VEGAPULS WL 61 - 4 … 20 mA/HART - İki
telli: Döküman no. 38061
Kısa kullanım kılavuzunun redaksiyon durumu: 2014-05-05
2
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
47095-TR-140813
Ayrıntılı bilgiyi kapsamlı kullanım kılavuzunda ve SIL yeterliği olan
cihazlarda Güvenlik Kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu bilgilere, cihazınızla
birlikte verilen DVD'den veya "www.vega.com" adresindeki dosyaları
indirerek ulaşabilirsiniz.
1 Kendi emniyetiniz için
1 Kendi emniyetiniz için
1.1 Yetkili personel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
1.2 Amaca uygun kullanım
VEGAPULS WL 61 sürekli seviye ölçümü yapan bir sensördür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
1.3 Yanlış kullanma uyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
1.4 Genel güvenlik uyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan
kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı,
cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına,
yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan
kaçınma kurallarına uymak zorundadır.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
47095-TR-140813
Ayrıca, cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına
uyulması gerekmektedir.
Radar sensörlerinin verici frekansları her cihaz modeli için C veya K
bandı aralığındadır. Küçük verici performansları uluslararası kabul edilen sınır değerlerinin çok altındadır. Amaca uygun kullanıldığı takdirde,
sağlıkla ilgili herhangi bir şikayetin görülmemesi gerekmektedir.
1.5 CE uygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
3
1 Kendi emniyetiniz için
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
1.6 NAMUR tavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
NE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesi
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 - Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
1.7 Avrupa için radyo tekniği kapsamında ruhsat
Cihaz, EN 302729-1/2 LPR (Level Probing Radar) radyolink yönetmeliğine uygundur.
Cihazın, yönetmelik gereklerini yerine getiren Avrupa Birliği ve EFTA
(Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerinde kapalı haznelerin içinde ve
dışında tahditsiz kullanım sertifikası vardır. Bu ülkeler şunlardır:
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Danimarka, Estonya,
Fransa, Yunanistan, İngiltere, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya,
Portekiz, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Kıbrıs
Radyo nizannamesini başka bir tarihte yürürlüğe koyacak ve CE
Uyum Beyannamesinde de adı geçen ülkelerden olan Finlanda ve
Macaristan bu yetki kapsamının dışında kalmaktadır.
Kapalı hazneler dışında kullanım için iu koşulların mevcut olmasın
gerekmektedir:
•
•
•
•
Kurulum uzman personel tarafından yapılmalıdır.
Alet sabit bir yere takılmış ve anten dik bir şekilde aşağı ayarlanmış
olmalıdır
Montaj yeri, –yetkili ulusal sertifika makamı tarafından özel bir izin
verilmemiş olması halinde– radyo astronomi istasyonlarından en
az 4 km uzakta bulunmalıdır.
Cihaz, herhangi bir radyo astronomi istasyonuna 4 ila 40 km'lik bir
uzaklıkta montaj edilecekse, yerden 15 metreden daha yükseğe
monte edilmemelidir.
Radyo astronomi istasyonlarının listesini Ek bölümününde bulabilirsiniz.
The instrument is in conformity with part 15 of the FCC regulations.
Operation is subject to the following two conditions:
•
4
this device may not cause harmful interference, and
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
47095-TR-140813
1.8 ABD/Kanada için radyo tekniği kapsamında
ruhsat
1 Kendi emniyetiniz için
•
•
this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
the antenna must be directed vertically downward
FCC requirements limit this device to be used only in a fixed installation, never in a portable installation or in installations that are in motion
(i.e. cement trucks, etc.).
Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
•
•
this device may not cause interference, and
this device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes:
•
•
l'appareil ne doit pas produire de brouillage , et
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement
1.9 Çevre ile ilgili uyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
47095-TR-140813
•
•
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
5
2 Ürün tanımı
2 Ürün tanımı
Model etiketi
2.1 Yapı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
17
16
2
3
15
4
5
6
7
8
9
14
13
12
11
10
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1 Cihaz tipi
2 Ürün kodu
3Onaylar
4 Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
5 Koruma tipi
6 Ölçüm aralığı
7 Proses ve çevre sıcaklığı, proses basıncı
8 Madde - Islanmış parçalar
9 Donanım ve yazılım versiyonu
10 Sipariş numarası
11 Cihazın seri numarası
12 Smartphone App'ı için veri matriksi kodu
13 Cihaz koruma sınıfı simgesi
14 Cihaz belgelerine ait ID numaraları
15 Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
16 CE işareti için bildirim yapılan yer
17 Ruhsat yönergesi
Seri numarası - cihaz
arama
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
6
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
47095-TR-140813
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
2 Ürün tanımı
•
47095-TR-140813
•
•
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
7
3 Monte edilmesi
3 Monte edilmesi
Gevşetme kıskacı
3.1 Montaj türleri
Cihazın montajı, en kolay şekilde bir gevşetme kıskacı ile yapılır. Bunun için bağlantı kablosuna kevlardan mamul bir çekme halatı takılır.
Ölçüm hatalarından kaçınmak için bunu yaparken sensörün sallanmamasına dikkat edilmelidir.
> 200 mm
(7.87")
Res. 2: Bir gevşetme kıskacı vasıtasıyla montaj
Montaj dirseği
Sabit bir montaj için ö rn. VEGA-Teslimat proğramından G1½ ağızlı
montaj dirseği tavsiye olunur. Sensörün dirseğe sabitlenmesı plastik
bir G1½-karşi somun ile sağlanır. Duvara mesafe için "Montaj açıklamaları" bölüümü dikkate alınmalıdır.
Res. 3: Bir montaj dirseği ile montaj
8
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
47095-TR-140813
> 200 mm
(7.87")
3 Monte edilmesi
Kurulum bileziği
Opsiyonel montaj kulbu ile sönsörün ör n. tavana, duvara veya dirseğe
takılmasını mümkündür. Montaj kulbu şu modellerde mevcuttur:
•
•
Montaj bileziği - Tavana
montaj
Tavan montajı için 300 mm uzunluğunda
Duvar montajı için 170 mm uzunluğunda
Montaj bileziğiyle yapılan montaj, standart olarak tavandan aşağı
doğru sarkacak şekilde yapılır.
Bu, optimum ayar için sensörü 180° ‘ye kadar eğme olanağı sunar.
Res. 4: 300 mm boyunda bir montaj bileziğinden tavana montaj
Res. 5: Tavan montajında ortada döndürmek
Montaj bileziğiyle başka bir montaj şekli ise, duvara yatay veya çapraz
şekilde yapılır.
47095-TR-140813
Montaj bileziği - Duvar
montajı
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
9
3 Monte edilmesi
> 200 mm
(7.87")
Res. 6: 170 mm boyunda bir montaj bileziğinden duvara montaj
Res. 7: 300 mm boyunda montaj bileziğiyle duvara çapraz yapılan montaj
Flanş montajı
Cihazın bir soket veya kuyu kapağı üzerine montajı için opsiyonel olarak DN 80 (ASME 3" veya JIS 80) için kombi sıkıştırma flanşı vardır; bu
sıkıştırma flanşı donanım olarak teslimattan sonra da temin edilebilir.
Bu montaj opsiyonuyla ilgili çizimler "Ebatlar" bölümüne bakın.
47095-TR-140813
10
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
3 Monte edilmesi
Res. 8: Adaptör flanşı ile montaj, ö rn. kuyu kapağına.
3.2 Montaj hazırlıkları montaj kulbu
Opsiyonel montaj kulbu ambalajsız olarak birlikte teslim edilir Montaj
kulbu, devreye almadan önce ilişikte sunulan vidalarla sensöre takılmalıdır. Max. tork için "Teknik özellikler" bölümüne bakın. Gereki takım:
4'lük iç alyen anahtar.
47095-TR-140813
Kulpu sensöre takmak için iki tip model mevcuttur. Seçilen tip modele
göre sensör kulpta 180° kademesiz veya üç kademeli 0°, 90° ve 180°
hareket ettirilebilir.
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
11
4 Besleme gerilimine bağlanma
4 Besleme gerilimine bağlanma
Tel atama bağlantı kablosu
4.1 Bağlantı şeması
1
2
Res. 9: Tel doğrulama sıkı bağlanmış bağlantı kablosu
1 Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj
47095-TR-140813
12
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
5 VEGADIS 82 ile devreye alma
5 VEGADIS 82 ile devreye alma
5.1 Çalışma şekli ve bağlantı
VEGADIS 82 ek yardımcı enerjisi olmayan bir dış gösterge ve ayar
birimidir.
Cihaz ölçüm değeri göstergesine ve HART protokollü sensörlerin
kumanda kontrolünün yapılmasına uygundur. İstenilen bir yerde doğrudan 4 … 20 mA sinyal kablolarına takılır. Başka bir yardımcı enerjiye
gerek duyulmamaktadır.
5
4
3
2
1
Res. 10: VEGADIS 82 cihazının sensöre bağlanması, kumanda gösterge ve ayar
modülü üzerinden yapılır
1
2
3
4
5
Güç kaynağı/Sinyal çıkışı - Sensör
VEGADIS 82
Gösterge ve ayar modülü
4 … 20 mA/HART sinyal hattı
Sensör
5.2 Ayar kapsamı
Ana menü: Devreye alma, Tanı, Diğer Ayarlar, Bilgi
47095-TR-140813
Devreye alma: Ortam, kullanım, hazne şekli, seviye ayarı ve sinyal
çıkışı gibi gibi özellikler
Tanı: cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenirliği, yankı eğimi belleği, simülasyon gibi bilgiler
Diğer ayarlar: Yanlış sinyal bastırma, lineerizasyon, reset
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
13
5 VEGADIS 82 ile devreye alma
Bilgi: cihaz tipi ve seri numarası
5.3 Devreye alım prosedürü
VEGAPULS WL 61 hakkındaki devreye alma prosedür adımlarının
ayrıntılarını "VEGADIS 82 - 4 … 20 mA/HART" kılavuzundan bulabilirsiniz.
47095-TR-140813
14
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
6 PACTware ile devreye alma
6 PACTware ile devreye alma
6.1 Bilgisayarı bağlayın
2
4
1
USB
N
OPE
3
TWIST
LO
CK
Port adaptörü üzerinden
sinyal hattına
5
Res. 11: Bilgisayarın sinyal hattına bağlanması
1
2
3
4
5
Sensör
HART direnci 250 Ω (Değerlendirmeye bağlı olarak seçilebilir)
2 mm'lik pini ve klemensi olan bağlantı kablosu
Analiz sistemi/PLC/Besleme gerilimi
VEGACONNECT arayüz adaptörü
47095-TR-140813
Uyarı:
Entegre HART dirençli (İç direnç yakl. 250 Ω) besleme yuvalarında
ilaveten harici dirence gerek yoktur. Bu, örn. VEGATRENN 149A,
VEGAMET 381 ve VEGAMET 391 VEGA cihazları için geçerlidir. Piyasada bulunan harici besleme yuvaları da çoğunlukla yeterli büyüklükte
bir akım sınırlama direnci ile donatılmıştır. Bu durumlarda arayüz konvertörü 4 … 20 mA hattına paralel olarak bağlanabilir (Önceki şekilde
kesik çizgilerle gösterilmiştir.).
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
15
6 PACTware ile devreye alma
Port adaptörü üzerinden
VEGAMET analiz cihazına
3
1
2
1
2
EN
OP
CK
USB
%
VEGAMET 381
LO
1
TWIST
2
on
4
Res. 12: Bilgisayarın VEGAMET analiz cihazına bağlanması
1
2
3
4
Koşullar
Sensör
2 mm-Pimli bağlantı kablosu
Analiz cihazı ö rn. VEGAMET 381
VEGACONNECT arayüz adaptörü
6.2 PACTware ile parametrelendirme
Sensörün Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için
PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz
sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve
mevcut tüm DTM’ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca
DTM’ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.
Uyarı:
Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl
yapılacağı da yine internette mevcuttur.
Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.
47095-TR-140813
16
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
6 PACTware ile devreye alma
Res. 13: Bir DTM görünümü örneği
Standart sürüm/Tam
sürüm
Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple
versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için
gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin
kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka
bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart
sürümün özellikleri arasındadır.
Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı
eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo
hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının
analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir izleyici mevcuttur.
47095-TR-140813
Standart sürüm www.vega.com/downloads ve "Software" adresinden indirilebilir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
17
7 Ek
7
Ek
7.1
Teknik özellikler
Elektromekanik veriler - Model IP 66/IP 68 (2 bar)
Kablo girişi
IP 68-Kablo vidası
Bağlantı kablosu
ƲƲ Yapı
İki tel, bir kevlar-halat, yalıtım örgüsü, kabuk
ƲƲ Standart uzunluk
6 m (19.69 ft)
ƲƲ Tel kesidi
ƲƲ Maks. uzunluk
ƲƲ Min. bükülme yarıçapı
ƲƲ Çap yakl.
ƲƲ Tel yalıtımlama ve kablo kabuğu
ƲƲ Renk - Standart
ƲƲ Renk - Ex modeli
ƲƲ Yangına karşı koruma türü
Besleme gerilimi
Çalışma gerilimi
ƲƲ Ex olmayan cihaz
ƲƲ Ex-ia cihazı
Polarite hatasına karşı koruma
0,5 mm² (AWG 20)
550 m (1804 ft)
25 °C (77 °F)'de 25 mm (0.984 in)
8 mm (0.315 in)
PUR
Siyah
Mavi
UL94-V0
9,6 … 35 V DC
9,6 … 30 V DC
Entegre
İzin verilen kıpırtı - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
ƲƲ 9,6 V< UN < 14 V için
ƲƲ 18 V< UN < 36 V için
Yük direnci
ƲƲ Hesaplama
ƲƲ Örnek - UB= 24 V DC'de Ex olmayan
cihaz
≤ 0,7 Veff (16 … 400 Hz)
≤ 1,0 Veff (16 … 400 Hz)
(UB - Umin)/0,022 A
(24 V - 9,6 V)/0,022 A = 655 Ω
47095-TR-140813
18
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
47095-TR-140813
Notes
VEGAPULS WL 61 • 4 … 20 mA/HART - İki Telli
19
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2014
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
47095-TR-140813
Baskı tarihi:

Benzer belgeler

Kısa kullanım kılavuzu - VEGAPULS 61 - 4 … 20 mA/HART

Kısa kullanım kılavuzu - VEGAPULS 61 - 4 … 20 mA/HART (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerinde kapalı haznelerin içinde ve dışında tahditsiz kullanım sertifikası vardır. Bu ülkeler şunlardır: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Danimarka, Es...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu VEGAPULS WL 61

Kullanım Kılavuzu VEGAPULS WL 61 Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı,...

Detaylı

DTM Collection/PACTware

DTM Collection/PACTware bir akım sınırlama direnci ile donatılmıştır. Bu durumlarda arayüz konvertörü 4 … 20 mA hattına paralel olarak bağlanabilir (Önceki şekilde

Detaylı