Kullanım Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Kullanım Kılavuzu
Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki
uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda
sorumluluk kullanýcýya aittir. Bu durumda oluþan arýzalarda cihaz garanti kapsamýndan çýkar.
ENDA EPA741 PROGRAMLANABÝLÝR AC/DC AMPERMETRE
ENDA EPA741 programlanabilir AC/DC ampermetreyi tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.
* 72 x 72mm ebatlý.
* 4 hane dijital göstergeli.
* Ön paneldeki tuþlardan kolayca ayarlanabilir.
* Akým trafosu veya þönt ile kullanýlabilme.
* 5A ile 9999A arasý programlanabilir skala.
* Alt ve üst sýnýrlar için çok fonksiyonlu alarm çýkýþý (NO+NC)
* EN Standartlarýna göre CE markalý.
* Seçilebilir AC, DC veya True RMS ölçme özelliði.
OUT
Sipariþ Kodu : EPA741--
1
1 - Giriþ Tipi
S.......Dahili Þönt Dirençli
Boþ...Harici Þönt Dirençli
2
EPA 741
AC
DC
ACDC
3
2 - Çýkýþ
R........Röle
Boþ....Röle yok
SSR...Lojik çýkýþ
3 - Besleme Voltajý
230VAC...230V AC
24VAC.....24V AC
SM...........9-30V DC / 7-24V AC
SET
ENDA
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
Teknik Özellikleri
ÇEVRESEL ÖZELLÝKLER
Ortam/depolama sýcaklýðý
Baðýl nem
Koruma sýnýfý
Yükseklik
0 ... +50°C/-25 ... 70°C
31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalýp 40°C’de %50'ye düþen nemde çalýþýr.
EN 60529 standardýna göre ;
Ön panel : IP60 , Arka panel : IP20
En çok 2000m
Yanýcý ve aþýndýrýcý gaz bulunmayan ortamlarda kullanýlmalýdýr.
ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER
Besleme voltajý
Güç tüketimi
Baðlantý
Skala
Duyarlýlýk
Doðruluk
Giriþ aralýðý
Giriþ empedansý
Frekans aralýðý
EMC
Güvenlik gereksinimleri
230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya isteðe baðlý 9-30V DC / 7-24V AC ±%10
En çok 7VA
2.5mm²'lik soketli klemens
0A...9999A (c.tr.r parametresi ile belirlenir. ör: c.tr.r=5 için sakala 0A...5A)
AC ve RMS
-999A...9999A (c.tr.r parametresi ile belirlenir. ör: c.tr.r=5 için sakala -5A...5A)
DC
0.002A x c.tr.r
( Örneðin c.tr.r=5 için duyarlýlýk 0.01A )
± %1
(tam skalanýn)
(Kare dalga için ± %2)
AC
± %1
(tam skalanýn)
DC
(Kare dalga için ± %2)
± %1
(tam skalanýn)
RMS
EPA741Sxx -5A...5A
(10Apeak ve üzeri akýmlarda cihazda hasar oluþur.)
EPA741xx -60mV...60mV (50Vpeak ve üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluþur.)
EPA741Sxx 10MÙ
EPA741xx 40kÙ
DC , 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz - 70Hz)
EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001 (EMC deneyleri için performans kriteri B’yi saðlar.)
EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aþýrý gerilim kategorisi II)
ÇIKIÞLAR
Alarm çýkýþý
Röle ömrü
Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC veya 12V DC 20mA lojik çýkýþ.
Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.
KUTU
Kutu þekli
Ebatlar
Aðýrlýk
Sýkýþtýrýlarak panoya yerleþtirilir.
G72xY72xD97mm
EPA741
Yaklaþýk 350g (ambalajlý olarak)
EPA741-24 Yaklaþýk 350g (ambalajlý olarak)
Kutu malzemeleri
Kendi kendine sönen plastikler kullanýlmýþtýr.
Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aþýndýrýcý temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.
SÝSEL MÜHENDÝSLÝK ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.
Yukarý Dudullu Barbaros Cad. Kutup Sok. No:20 34775 - ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL/TÜRKÝYE
Tel : +90 216 499 46 64 Pbx. Fax : +90 216 365 74 01
url : www.enda.com.tr
1/3
EPA741-T-05
Boyutlar
97mm
UP.l1 + HYS.U
UP.l1
UP.l1 - HYS.U
75mm
1
EPA 741
+0.7
68
78mm
72mm
Input
Panel yuva kesiti
Derinlik
2
mm
LO.l1 + HYS.U
ACDC
LO.l1
LO.l1 - HYS.U
+0.7
DC
mm
AC
OUT
t
68
SET
PROGRAMMABLE AC/DC AMPERMETER
dly.U
Out
84mm
ENDA
Baðlantý
kablolarý
dly.U
dly.l
dly.l
A.out = n.o.
t
Out
Cihazý panelden çýkarmak için:
- Sýkýþtýrma aparatýný 1 yönünde yana itiniz.
- Aparatý 2 yönünde çekiniz.
A.out = n.c.
t
Not :
1) Panel montajý yapýlýrken baðlantý kablolarý
için ilave yer ayrýlmasý gerekmektedir.
2) Panel kalýnlýðý en fazla 10mm olabilir.
3) Cihaz arkasýnda en az 90mm boþluk
býrakýlmaz ise, panelden sökülmesi
zorlaþýr.
Sýkýþtýrma
aparatý
Panel
Conta
0
ENDA
EPA741 pano tipi kontrol cihazýdýr. Cihaz talimatlara uygun
kullanýlmalýdýr. Montaj ve elektriksel baðlantýlar, teknik personel tarafýndan,
kullanma kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Montaj yapýlýrken
baðlantý kablolarýnda elektrik bulunmamalýdýr. Cihaz rutubetten, titreþimden ve
kirlilikten korunmalýdýr. Çalýþma ýsýsýna dikkat edilmelidir. Montaj kablolarý
yüksek güç taþýyan hatlarýn ve cihazlarýn yakýnýndan geçirilmemelidir.
SN: XXXXXXXXX
SN: XXXXXXXXX
+
+
11
_
14
230V AC +10% -20%
50/60Hz 7VA
15
BESLEME:
184-253V AC 14
50/60Hz 7VA 15
Faz
Sigorta kullanýlmalýdýr.
Anahtar
230V AC
Besleme
Nötr
Kablo kesiti: 1,5mm²
13
A 1
2
2T
0.000
A 1
2
-A
0
T/2
T
3T/2
T/2
T
3T/2
0.308 A
A 2
p
A 1
2
0.386 A
A1
A 1
2
A
0.000
A
A 1
2
A 1
2
A 1
2
2T
A
CAT II
CAT II
Max. 60mV
AC / DC _
3T/2
T
15
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA741S-SSR-230VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
1) Cihaz kablolarý IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalýdýr.
2) Güvenlik kurallarý gereðince þebeke anahtarý operatörün kolaylýkla ulaþabileceði bir konumda
olmasý ve anahtarýn cihazla ilgili olduðunu belirten bir iþaretin bulunmasý gerekmektedir.
T/2
14
230V AC +10% -20%
50/60Hz 7VA
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA741-SSR-230VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
+
(rms)
A
ENDA
ENDA
Sigorta
F 100mA
250V AC
_
13
Ac.dc
11
LOGIC OUT
12V DC 20mA
LOGIC OUT
12V DC 20mA
dc
A
Vida sýkma momenti 0.4-0.5Nm
Baðlantý Diyagramý
NOT :
ac
Cihazýn tümünde ÇÝFT YALITIM vardýr.
Max. 5A +
AC / DC _
19
20
19
20
0
p
A
0
T
T/2
3T/2
2T
-A
SN: XXXXXXXXX
SN: XXXXXXXXX
OUTPUT
250V AC 8A
RESISTIVE
LOAD
12
13
12
24V AC +10%
50/60Hz 7VA
15
ENDA
ENDA
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA741S-R-230VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA741S-R-24VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
CAT II
CAT II
Max. 5A +
AC / DC
19
20
CAT II
13
15
SN: XXXXXXXXX
SN: XXXXXXXXX
11
OUTPUT
250V AC 8A
RESISTIVE
LOAD
14
14
230V AC +10% -20%
50/60Hz 7VA
SN: XXXXXXXXX
SN: XXXXXXXXX
11
11
OUTPUT
250V AC 8A
RESISTIVE
LOAD
15
ENDA
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA741S-230VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
CAT II
CAT II
0
19
20
Max. 5A +
AC / DC
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA741-R-24VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
2T
15
24V AC +10%
50/60Hz 7VA
15
ENDA
ENDA
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA741-230VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA741-24VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
A
0
A
d
d
2T
T
d
T
d2
2
T
A d
T
A
d
T
A
19
20
3T/2
T
14
14
230V AC +10% -20%
50/60Hz 7VA
CAT II
Max. 5A +
AC / DC
T/2
13
24V AC +10%
50/60Hz 7VA
15
ENDA
A
14
14
230V AC +10% -20%
50/60Hz 7VA
12
Max. 60mV
AC / DC
+
19
20
Max. 60mV
AC / DC
+
19
20
2/3
Max. 60mV
AC / DC
+
19
20
0
T/2
T
3T/2
2T
A 1
3
0.000
A 1
3
-A
EPA741-T-05
EPA 741
ÇALIÞMA KONUMU
HATA MESAJLARI
OUT
AC
DC
ACDC
Çalýþma konumunda iken
tuþu kullanýlarak Up.l1 veya lo.l1 menülerine girilebilir.Daha sonra
parametre ayarlama yöntemi izlenerek istenen deðer ayarlanýlabilir.
SET
SET
ENDA
Ölçüm deðeri alt
skalanýn altýnda
SET
&
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
Ölçüm deðeri üst
skalanýn üstünde
Çalýþma konumundan programlama konumuna geçmek için
ve
çalýþma konumuna dönmek için üst menüdeyken ayný yol izlenir.
tuþlarýna birlikte basýlýr. Tekrar
PROGRAMLAMA KONUMU
*
Üst limit deðeri c.tr.r
parametresi ile belirlenen üst
skala deðeri ile alt skala
deðeri arasýnda istenen
deðere ayarlanabilir.
Bu parametre
(lo.l1 + HYS.l+ HYS.U )
deðerinden küçük olamaz.
Üst limit histerisiz deðeri
0 ile c.tr.r /20 arasýnda
istenilen deðere ayarlanabilir. Bu parametre
(Up.l1 - Lo.l1 - Hys.l)
deðerinden büyük olamaz.
Üst limit alarmý için
gecikme süresi 0 ile
900 saniye arasýnda
istenilen deðere
ayarlanabilir.
Alt limit deðeri c.tr.r
parametresi ile belirlenen üst
skala deðeri ile alt skala
deðeri arasýnda istenen
deðere ayarlanabilir.
Bu parametre
(Up.l1 - HYS.U- HYS.L )
deðerinden büyük olamaz.
Alt limit histerisiz deðeri
0 ile c.tr.r / 20 arasýnda
istenilen deðere ayarlanabilir. Bu parametre
(Up.l1 - Lo.l1- Hys.U )
deðerinden büyük olamaz.
Alt limit alarmý için
gecikme süresi 0 ile
900 saniye arasýnda
istenilen deðere
ayarlanabilir.
Alarm çýkýþ konumu n.o.
veya N.c. olacak þekilde
ayarlanabilir. n.o seçilirse
alarm durumunda çýkýþ
rölesi enerjilenir.
Ölçüm metodu ac , dc veya acdc olacak
þekilde ayarlanabilir. Ekranýn alt kýsmýndaki
üç led ayarlanan ölçüm metodunu
göstermektedir.
Akým dönüþtürme oraný
5.00 (/5) ile 9999 (/5) arasýnda istenilen
deðere ayarlanabilir.Bu parametre deðiþince
üst limit deðeri üst skala deðerine ,alt limit
deðeri alt skala deðerine , histerisiz
deðerleri ise 0’a set edilir.
Ondalýk Hanenin Ayarlanmasý
(*) Rölesiz modellerde (EPA741 , EPA741-24 , EPA741S , EPA741S-24) yalnýzca 1nPt menüsü bulunur.
SET
Parametre ayarlama yöntemi
&
SET
Seçili parametreyi ayarlamak için önce
tuþu basýlý tutulur. Daha sonra
veya
tuþlarý kullanýlarak ayarlama yapýlýr.
Parametreler deðiþtirilirken tuþlar 0.6 saniye basýlý tutulursa hýzlý deðiþim moduna geçilir. Eðer tuþlara 5 saniyeden fazla sürekli
basýlacak olursa aktif parametre çok daha hýzlý deðiþecektir.
Tuþlara basýlmadan 25 saniye beklenir veya enerji kesilip yeniden verilirse çalýþma konumuna dönülür.
Akým dönüþtürme oraný , 10’dan küçükse ölçüm deðeri iki ondalýk hane ile (0.00) veya bir ondalýk
hane ile (0.0) gösterilebilir.
Akým dönüþtürme oraný , 10 ile 100 arasýda ise ölçüm deðeri bir ondalýk hane ile (0.0) veya ondalýksýz
(0) þekilde gösterilebilir. Akým dönüþtürme oraný , 100’den büyükse ondalýk hane gösterilmez.
Ondalýk hanenin gösterilme þeklini deðiþtirmek için c.tr.r menüsünde iken önce
Ve daha sonra
tuþu kullanýlarak istenilen gösterim þekli seçilir.
3/3
SET
tuþuna basýllýr.
EPA741-T-05

Benzer belgeler

ENDA EPA141 PROGRAMLANABİLİR AC/DC AMPERMETRE

ENDA EPA141 PROGRAMLANABİLİR AC/DC AMPERMETRE Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.

Detaylı

Kullanım klavuzu

Kullanım klavuzu EPA141xx -60mV...60mV (50V peak ve üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluþur.) EPA141Sxx 12mÙ EPA141xx 40kÙ DC , 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz) EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001 (EMC den...

Detaylı

EDP141-T-08-R

EDP141-T-08-R için ilave yer ayrýlmasý gerekmektedir. 2) Panel kalýnlýðý en fazla 10mm olabilir. 3) Cihaz arkasýnda en az 90mm boþluk býrakýlmaz ise, panelden sökülmesi zorlaþýr.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu ETS1410-230VAC DIGITAL TACHOMETER

Detaylı

Kullanım klavuzu

Kullanım klavuzu Ortam/depolama sýcaklýðý Baðýl nem Koruma sýnýfý Yükseklik

Detaylı