Trafik

Yorumlar

Transkript

Trafik
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Trafik
Kodu
425
Haftalık Ders Saati
1
Dersin Verildiği Sınıf
:
2
Dersin Verildiği Yarıyıl
:
2
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Türü
:
Zorunlu
Dersin Seviyesi
:
Ön Lisans
Dersin Önkoşulu
:
Önleyici Kolluk Hizmetleri ve Adli Kolluk Hizmetleri
Dersin Veriliş Şekli
:
Yüz yüze
Dersin Öğretim Elemanı
:
Dersin Amacı
:
AKTS Kredisi
1
Bu dersin amacı,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Jandarma Genel
Komutanlığına verilmiş olan trafik görevlerini ve karşılaştığı olayları
etkin olarak çözecek şekilde gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Trafiğin önemini bilecek,
 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulama alanını
öğrenecek ve kanuna göre karayolu olarak kabul edilen yerleri
bilecek,
 Sorumluluk alanınız içerisinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik
Kanununu uygulayabilecek,
 J.Gn.K.lığı trafik birimlerinin kuruluş ve teşkilatlanmasını
bilecek,
 Trafik Tim Komutanının görevlerini bilecek,
 Trafiğin genel kurallarını kavrayacak
 Trafik kazalarında düzenlenmesi gereken tutanak ve diğer
evrakları bilecek ve bunları tanzim edebilecek.
 Araç ve Konvoy Komutanlığı yapabilmek için hangi konularda
bilgi sahibi olmak gerektiğini bilecek
Dersin İçeriği
:
Derste, Trafik, karakol, devriye ve asayiş tim komutanlığı yapacak
olan öğrencilere kanun ve nizamlarla verilmiş olan trafik görevlerini
sorumluluk bölgesi içerisinde başarıyla yerine getirmelerini
sağlayacak mesleki bilgi ve beceri kazandırmak.
-1-
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
Konular
Hazırlık
1
2918 S.K.T.K. Ve Uygulama Alanı
Kaynaklar
2
J.Gn.K.lığının Trafikle İlgili Görev ve Yetkileri İle Trafik Teşkilatlanması
Kaynaklar
3
Tescil ve Trafik Belgeleri ile Tescil Plakaları
Kaynaklar
4
Trafik Kuralları
Kaynaklar
5
Trafik Kuralları Uygulama
Kaynaklar
6
Trafik Kuralları Uygulama
Kaynaklar
7
Hız, Geçme ve Geçilme Kuralları ile Takip Mesafesi
Kaynaklar
8
Durma, Duraklama ve Park Etme Kuralları
Kaynaklar
Alkollü İçkiler ile Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddelerin Etkisi Altında Araç
Sürme Esasları
Bisiklet, Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Sürücüleri ile Hayvan Sürücüleri
Hakkında Kurallar.
Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar ve Eskort Hizmetleri
9
10
Kaynaklar
Kaynaklar
11
Trafik Kazaları
12
Trafik Kazaları Uygulama
13
Okul Geçidi Görevlileri, Geçitler ve Servis Araçları
Kaynaklar
14
Araç ve Konvoy Komutanlığı
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
Trafik Ders Kitabı, Ankara, J.Gn.K.lığı Basımevi, 2011
Yardımcı Kaynaklar
1.
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği
2.
JGY 27 2 (A) Jandarma Trafik Hizmetleri Yönergesi
3.
237 Sayılı Taşıt Kanunu
4.
Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik İşaretleri El Kitabı
5.
Genelkurmay Başkanlığının MY 55-4 (77-3) Askeri Araçların Kullanma Esasları, Karayolu
Ulaştırma Emniyeti ve Askeri Trafik Kontrol Hizmetleri Yönergesi
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
Adet
Puan
İzleme Testi
3
12
Ara sınav
1
28
Final Sınavı
1
60
TOPLAM
5
100
-2-
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dersin Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
-3-
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler