Hazine Müsteşarlığı Tecrübe Paylaşım Programı

Yorumlar

Transkript

Hazine Müsteşarlığı Tecrübe Paylaşım Programı
Basım Yılı: 2014
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
Ekonomi yönetiminin en önemli aktörlerinden biri olan Müsteşarlığımız kamu mali varlık ve yükümlülük
yönetimi, uluslararası ekonomik ilişkiler, kambiyo, sigortacılık ve özel emeklilik ve devlet destekleri
alanlarında önemli görevler ifa etmektedir.
“Ülkemizin rekabetçi ekonomi, güçlü finansal sektör, sağlam kamu maliyesi ve uluslararası sistemde etkin
rol hedeflerine ulaşmasında öncü, yurtiçinde ve yurtdışında saygın, kurumsal yönetimde örnek bir kurum
olmayı” kendisine vizyon olarak belirleyen Müsteşarlığımız, son on yılda yoğunluğunu artıran Türkiye
ekonomisinin yapısal dönüşümü ve sağlamlaştırılması sürecinde ekonomi yönetiminin tüm aktörlerince
yapılan birçok başarılı çalışmanın içinde yer almış ve sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimini daha üst
seviyelere çıkarmıştır.
Bilgi ve tecrübe birikimini sürekli kılma ve zenginleştirmenin yolunun edinilen bilgi ve tecrübenin
paylaşılması olduğu inancı ile Hazine Müsteşarlığı Tecrübe Paylaşım Programını hazırlamış
bulunmaktayız. Müsteşarlığımız tecrübesinin paylaşılması yoluyla kapasite ve farkındalığın artırılması,
bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında etkin ve verimli kurumsal yapıların işleyişinin sürekli geliştirilmesine
yönelik olarak işbirliği imkânlarının artırılması hedeflenmektedir.
Tecrübe Paylaşım Programının tüm taraflara faydalı olmasını diler, içeriğinin daha da zenginleştirilmesi
amacıyla her türlü görüş ve öneriye Müsteşarlık olarak açık olduğumuzu ve önem verdiğimizi belirtmek
isterim.
İbrahim H. ÇANAKCI
Hazine Müsteşarı
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
GİRİŞ
Hazine Müsteşarlığı doğrudan Başbakanlığa bağlı olarak, yedi ana hizmet birimi, beş danışma ve denetim
birimi, üç yardımcı birim, bir bağlı kuruluş ve bir ilgili kuruluştan oluşmakta ilgili mevzuat kapsamında aşağıdaki
görevleri yerine getirmektedir:
Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak,
Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
Kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler ile devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği
faaliyetleri gerçekleştirmek,
İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek,
Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yapmak,
Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemleri yapmak
ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek,
Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerinde bulunmak,
Devlet destekleri ilke ve esaslarını belirlemek üzere araştırma ve çalışmalar yapmak, devlet desteklerini
izlemek ve değerlendirmektir.
Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı Finansal İstikrar Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunun sekretarya
görevini de yerine getirmektedir.
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
İÇİNDEKİLER
KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ
İç Borçlanma .................................................................................................................................................................... 2
Nakit Yönetimi İşlemleri ....................................................................................................................................................3
Piyasa Riski ve Kredi Riski Yönetimi ................................................................................................................................. 4
Operasyonel Risk Yönetimi .............................................................................................................................................. 5
Borç İşlemleri, İstatistik, Raporlama ve Muhasebe ............................................................................................................ 6
Kamu Finansmanı Bilgi Sistemleri......................................................................................................................................7
DIŞ BORÇLANMA VE ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
Uluslararası Sermaye Piyasalarından Borçlanma, Yatırımcı İlişkileri ve Yatırımcı İlişkilerinin Geliştirilmesi ........................ 8
Uluslararası Kuruluşlar ile İlişkilerin Yönetimi .................................................................................................................... 9
Dış Kaynaklardan Proje Finansmanı Sağlanmasına İlişkin Uygulamalar ve Türkiye Tecrübesi...........................................10
Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları ve Türkiye Tecrübesi .................................................................................................... 11
Üyelik Öncesi Avrupa Birliği Yardımlarının Etkin Kullanımı ..............................................................................................12
KAMBİYO REJİMİ UYGULAMALARI VE OECD LİBERALİZASYON KODLARI
Kambiyo Rejimi Uygulamaları ve OECD Liberalizasyon Kodları ....................................................................................... 13
FİNANSMANA ERİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK
Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi ..................................................................................................................................14
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Faaliyetlerinin Denetimi .................................................................................................... 15
Doğal Afet Risklerinin Finansal Yönetiminde Türkiye Modeli ...........................................................................................16
Sigortacılık Sektöründe Bilgi Merkezleri: Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Örneği .............................................................. 17
Sigortacılık Sektöründe Uyuşmazlıkların Alternatif Yolla Çözümü: Sigorta Tahkim Komisyonu .......................................18
YAPISAL REFORMLAR
Türkiye’nin Gerçekleştirdiği Yapısal Reformlar ve Dönüşüm Süreci..................................................................................19
Türkiye’de Sosyal Güvenlik, Sağlık ve İstihdam Piyasası Reformları Deneyimi ................................................................ 20
Tarımsal Destek Sistemi Reform Süreçleri .......................................................................................................................21
Türkiye’de Elektrik ve Doğalgaz Piyasasında Reform Süreçleri ....................................................................................... 22
Türkiye’deki Kamu Sermayeli Bankaların Yeniden Yapılandırılması Süreci.......................................................................23
BİLGİ SİSTEMLERİ ve STRATEJİK YÖNETİM
Hazine Bilgi Sistemleri .................................................................................................................................................... 24
Hazine Müsteşarlığında Stratejik Planlama Süreci .......................................................................................................... 25
TECRÜBE PAYLAŞIM PROGRAMININ UYGULAMA YÖNTEMLERI ............................................................................. 27
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
Tecrübe Paylaşım
Programı
KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ İŞLEMLERİ
İç Borçlanma
Hedef Kitle
Borç ofislerinde borçlanma enstrümanlarının ihracı ve geliştirilmesinde rol alan borç yöneticileri ve
uzmanlar.
Amaç ve İçerik
Bu programda Türkiye tecrübesi ışığında sağlam temellere dayanan borçlanma politikaları üretebilmek
ve iç borçlanma piyasasını geliştirmek adına atılabilecek adımlara yer verilecektir. Bu kapsamda,
finansman programının oluşturulması ve ihale takvimlerinin hazırlanması üzerine teknik bilgiler
verilmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu programla temel olarak birincil ve ikincil borçlanma piyasalarının geliştirilmesi amacıyla:
Finansman programının hazırlanması
İhraç teknikleri ve ihale yöntemleri
İç borçlanma enstrümanlarının geliştirilmesi
Geri alım, senet değişimleri vb. araçların kullanılması
Piyasa Yapıcılığı Sisteminin tasarlanması
gibi hususlar değerlendirilecektir.
2
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ İŞLEMLERİ
Nakit Yönetimi İşlemleri
Hedef Kitle
Maliye Bakanlığı, Hazine veya borç ofislerinde görevli nakit yöneticileri; kamu varlık-yükümlülük
yönetimi alanında çalışan uzmanlar.
Amaç ve İçerik
Hazine nakit yönetiminde etkinliğin artırılması ve uygulamaların modernizasyonu için yürütülebilecek
faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımı yapılması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda:
Nakit ve borç yönetiminin entegrasyonu
Hazine nakit programının hazırlanması ve yürütülmesi
Kurumlar arası bilgi paylaşımının artırılması
Tek Hazine Hesabının oluşturulması ve kamu ödeme ve tahsilât işlemlerinin modernize edilmesi
Rezerv yönetimi
Nakit yönetimi amaçlı kısa vadeli finansman araçları
Kamu haznedarlığı
hususları, Türkiye uygulamaları üzerinden kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
3
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ İŞLEMLERİ
Piyasa Riski ve Kredi Riski Yönetimi
Hedef Kitle
Borç ofislerinde çalışan risk yönetimi uzmanları ile borç yöneticileri.
Amaç ve İçerik
Kamu alacak, borç ve nakit portföyünün karşı karşıya bulunduğu risklerin yönetimi kapsamında söz
konusu risklerin ölçümü, analizi, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile raporlanmasına yönelik bilgi ve
tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede:
Risk bazlı kamu varlık ve yükümlülük yönetimi analizleri
Risk ve maliyet göstergeleri
Piyasa riski yönetiminde analitik yöntemler
 Orta vadeli ölçüt stratejilerin geliştirilmesi
 Borcun sürdürülebilirliği ve senaryo analizleri
 İzleme ve raporlama araçları
Kredi riskinin yönetimine ilişkin olarak geliştirilen modeller
Türkiye’de yerel yönetimlerin borçlanması
Kamu özel sektör işbirliği projelerinde risk yönetimi
KOBİ’ler için Hazine destekli kefalet sistemine
ilişkin hususlar, Türkiye tecrübesi esas alınarak çeşitli uygulama yöntemleri aracılığıyla paylaşılacaktır.
4
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ İŞLEMLERİ
Operasyonel Risk Yönetimi
Hedef Kitle
Borç ofislerinde çalışan risk yönetimi uzmanları ile borç yöneticileri.
Amaç ve İçerik
Borç yönetimi iş süreçlerinde karşılaşılan iç ve dış kaynaklı risklerin tespit edilmesi, söz konusu risklerin
ölçülmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak üzere Türkiye uygulaması esas alınarak atılabilecek
adımlara yer verilecektir.
Bu kapsamda:
Borç ve alacak yönetiminde operasyonel risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması,
düzenli izlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar
Acil durum iş sürekliliği planının oluşturulması
İş analizi
Proje yönetimine ilişkin bilgiler
katılımcılarla paylaşılacaktır.
5
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ İŞLEMLERİ
Borç İşlemleri, İstatistik, Raporlama ve Muhasebe
Hedef Kitle
Arka ofislerde, istatistik birimlerinde çalışan uzmanlar, muhasebe ve ödeme yetkilileri.
Amaç ve İçerik
Borç yönetiminde arka ofis uygulamalarına ilişkin tecrübelerimizin paylaşılması amaçlanmaktadır.
Program kapsamında:
İç ve dış borç ödeme işlemleri
Hazine alacaklarından kaynaklanan tahsilât işlemleri
Borç yönetimine ilişkin istatistiklerin üretilmesi
İstatistiklerin uluslararası standartlara göre geliştirilmesi ve raporlanması
Etkin bir muhasebe sisteminin oluşturulması
Muhasebe işlemlerinin denetimi
Muhasebe birimi ile Merkez Bankası ilişkileri
hususları ele alınacaktır.
6
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ İŞLEMLERİ
Kamu Finansmanı Bilgi Sistemleri
Hedef Kitle
Kamu borç yönetimi bilgi sistemlerinin kullanıcısı olan personeli ve söz konusu sistemlerin
geliştirilmesinde görev alan bilgi işlem personeli.
Amaç ve İçerik
Borç, risk ve nakit yönetiminin bilgi-işlem altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır:
Bu kapsamda:
Hazine bünyesinde kullanılan kamu finansmanı bilgi sistemleri
Bilgi sistemlerinin (iç ve dış borç, nakit yönetimi, kamu haznedarlığı, alacak yönetimi ,
muhasebe ve kapatılan fonlar bilgi sistemleri vb.) geliştirilmesine ilişkin süreçler
hakkında bilgi ve tecrübe aktarımında bulunulacaktır.
7
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
DIŞ BORÇLANMA ve ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
Uluslararası Sermaye Piyasalarından Borçlanma, Yatırımcı İlişkileri
ve Yatırımcı İlişkilerinin Geliştirilmesi
Hedef Kitle
Finansal yatırımcı ilişkilerinden ve tahvil ihracından sorumlu alt ve/veya orta düzey yöneticiler ve
uzmanlar.
Amaç ve İçerik
Uluslararası sermaye piyasalarında yatırımcı ilişkileri ofisi faaliyetleri, kredi derecelendirme kuruluşları
ile ilişkiler, tahvil ve kira sertifikası ihracı süreci, piyasa ve enstrümanların tanımı, piyasa takibi için
kullanılan araçlar, borçlanma limitinin belirlenmesi, tahvil ihracına karar verilmesi ve sürece ilişkin
bilgilerin paylaşılmasıdır.
Program aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
Uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihracı süreci ve hukuki altyapı



Uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihraç etmek için izlenen süreç
İhraç edilen tahvillerin hukuki dokümantasyon süreci ve hazırlanan dokümanların özellikleri
Uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç süreci, hazırlanan dokümantasyon,
kullanılan modelin yapısı ve işlemlerin hukuki altyapısı
 Piyasa ve enstrümanların kısa tanımı, piyasa takibi için kullanılan araçlar, borçlanma
limitinin belirlenmesi, tahvil ihracına karar verilmesi ve dokümantasyon süreci
 Dış borçlanma işlemlerini düzenleyen yerel mevzuat
Yatırımcı ilişkileri ofisi faaliyetleri

Uluslararası çapta yatırımcı ilişkileri ofisi kurulması ve yönetimi konusundaki Hazine
Müsteşarlığı tecrübesi
 Yatırımcı İlişkileri Ofisi’nin kuruluşu, görev ve sorumlulukları ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ile
uluslararası en iyi uygulamalar
Kredi derecelendirme kuruluşları ile ilişkiler

Kredi derecelendirme kuruluşları ile ilişkiler ve Türkiye tecrübesi.
8
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
DIŞ BORÇLANMA ve ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
Uluslararası Kuruluşlar ile İlişkilerin Yönetimi
Hedef Kitle
Gelişmekte olan ülkelerin Hazineleri ve/veya Maliye Bakanlıkları, Merkez Bankaları ve uygulayıcı kamu
kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerden sorumlu birimleri, uygulayıcı ve denetleyici kuruluşları
ile başta ECO ve MENA bölgesi ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin özel sektör temsilcileri.
Amaç ve İçerik
Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Grubu ile ilişkiler başta olmak üzere uluslararası mali kuruluşlar
ve çok taraflı kalkınma bankaları ile yürütülen ikili ilişkilerimiz kapsamında Türkiye tecrübesinin
aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Dünya Bankası tarafından finansmanı sağlanan projelerin
bağımsız denetimi çerçevesinde bağımsız denetim kavramı ile ilgili farkındalık sağlanması
amaçlanmaktadır.
Seminer aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
IMF ile İlişkiler
 IMF’nin organizasyon yapısı
 IMF yönetişim ve kota reformu çalışmaları
 IMF enstrümanları
 IMF‘nin gözetim fonksiyonu
 IMF stand-by düzenlemeleri: Türkiye tecrübesi
Dünya Bankası ile İlişkiler ve Ülke İşbirliği Stratejisi Hazırlama ve Uygulama Süreci





Dünya Bankası Grubu (DBG) genel bilgiler ve faaliyetler
DBG kuruluşları ile Türkiye ilişkileri
Ülke İşbirliği Stratejisinin oluşturulması
Proje ve program finansmanı uygulamaları ve tamamlanma süreçleri
Dünya Bankasınca Finanse Edilen Projelerde Satın Alma Kuralları ve Projelerin Bağımsız
Denetimi (HKK)
Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ile İlişkiler



Çok taraflı kalkınma bankalarının tanıtımı
Çok taraflı kalkınma bankalarına yaklaşım
Üyelik süreçleri ve üyelik statüsünde değişiklik.
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
9
DIŞ BORÇLANMA ve ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
Dış Kaynaklardan Proje Finansmanı Sağlanmasına İlişkin
Uygulamalar ve Türkiye Tecrübesi
Hedef Kitle
Dış borçlanma kapasitesini artırmayı amaçlayan gelişmekte olan ülkelerin Hazine Birimleri, Maliye
Bakanlıkları, uygulayıcı kamu kuruluşları ve yerel yönetim kuruluşlarının uzman ve yöneticileri .
Amaç ve İçerik
Dış finansman kaynaklarından sağlanan proje finansmanı çerçevesinde dış borçlanma yöntemleri,
garanti ve ikraz taleplerinin değerlendirilmesi ve reel sektörün finansman imkânlarının artırılmasına
yönelik Türkiye tecrübesinin paylaşılması hedeflenmektedir.
Programın içeriği aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:
Dış borçlanma ve müzakere yöntemleri
Garanti ve ikraz taleplerinin değerlendirilmesi
Reel sektörün desteklenmesi.
10
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
DIŞ BORÇLANMA ve ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları ve Türkiye Tecrübesi
Hedef Kitle
Kamu özel işbirliği modelleri ve uygulamaları konusunda faaliyet gösteren ve bu konularda kapasite
artırmayı hedefleyen ülkelerin Hazine Birimleri, Maliye Bakanlıkları ve uygulayıcı kamu kuruluşları
temsilcileri.
Amaç ve İçerik
Kamu özel işbirliği modeli ile özel sektör aracılığıyla yürütülmekte olan kamu projelerinin
uygulamalarına ve Türkiye tecrübesine yönelik bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir.
Programın içeriği aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:
Mevzuat
Anlaşma müzakereleri
Garanti taleplerinin değerlendirilmesi
Proje deneyimleri.
11
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
DIŞ BORÇLANMA ve ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
Üyelik Öncesi Avrupa Birliği Yardımlarının Etkin Kullanımı
Hedef Kitle
Avrupa Birliği mali yardımları konusunda kapasite geliştirmeyi amaçlayan potansiyel üye ülkelerin ilgili
kurum temsilcileri, Avrupa Birliği tarafından sağlanan projelerde görev alan personel, Avrupa Birliği
fonlarının denetimiyle ilgili AB düzeyinde ve ulusal düzeyde yetkili denetim birimlerinde çalışan
personel.
Amaç ve İçerik
Avrupa Birliği mali yardımları, ülkemizde uygulanmakta olan merkezi olmayan yapılanma sistemi
(Decentralized Implementation System - DIS), katılım öncesi yardım aracı uygulamaları, AB fonlarının
etkin kullanımı, insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi, akreditasyon süreci, denetim yaklaşımı ve
metodolojileri vs. gibi alanlarda edinilen tecrübenin aktarılması hedeflenmektedir.
Programın içeriği aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:
AB Fonlarının Yönetimi ve Merkezi Olmayan Yapılanma
Sistem Kurulumu ve Kapasite Oluşturulması


Yasal, idari ve teknik kapasitenin oluşturulması
İnsan kaynakları kapasitesinin oluşturulması
Akreditasyon Sürecinin Etkin Yönetimi


Akreditasyon eylem planlarının hazırlanması
Üst ve teknik düzeylerde düzenli toplantılar
Fonların Mali Yönetimi ve Etkin Kullanımı
İzleme ve Yerinde Kontrol
Usulsüzlük Yönetimi
Yönetim ve Kontrol Sistemlerinde Değişiklik Yönetimi
AB Fonlarının Kullanımında ve Denetiminde Özellikli Konular (HKK)



Uygun Harcamalar
Satın Alma Kuralları
Görünürlük Kuralları.
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
12
KAMBİYO REJİMİ VE OECD LİBERALİZASYON KODLARI
Kambiyo Rejimi Uygulamaları ve OECD Liberalizasyon Kodları
Hedef Kitle
İSEDAK üyesi ve bölge ülkelerde faaliyet gösteren sermaye hareketleri ve yatırım politikalarından
sorumlu Maliye Bakanlıkları, Merkez Bankaları ve diğer kamu kuruluşlarında uzmanlar ile orta ve üst
düzey yöneticiler.
Amaç ve İçerik
Bu programın amacı:
Türkiye’de 1930 yılından 1980’li yıllara kadar yoğun bir şekilde uygulanan kambiyo kontrolleri ile
1980’den sonra kambiyo rejiminin serbestleştirilmesi ve mevcut kambiyo mevzuatı uygulama
sürecine ilişkin tecrübelerin,
Döviz piyasalarında bankalara alternatif kurumlar olarak gelişen ve küçük tasarruf sahiplerinin
kolay ve daha az maliyetle ulaşabildiği döviz bürolarının yetkilendirilmesi, denetimi ve diğer mali
mevzuatın uygulanması sürecinde edinilen tecrübelerin ve
OECD’nin kuruluşundan bu yana belli bir sistematiği olan ve sermaye hareketleri ile görünmeyen
işlemleri kapsayan Liberalizasyon Kodları ve Türkiye’nin bu alandaki genel pozisyonu ile
tecrübesinin
paylaşılmasıdır.
Programda genel hatları ile aşağıda belirtilen konular ele alınacaktır:
Türkiye’de kambiyo rejiminin serbestleştirilmesi süreci ve mevzuat çalışmaları,
Mevcut kambiyo rejimi uygulamaları
Kambiyo rejiminin serbestleştirilmesi ve iktisat politikaları arasındaki ilişkiler,
Serbestleştirmenin ekonomi ve özellikle ödemeler dengesi üzerindeki etkileri,
Döviz bürolarının lisanslaması, denetimi ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mevzuatının
uygulanması,
OECD Kodlarına ilişkin olarak, kodların genel sistematiği, Türkiye’nin ülke pozisyonu ve kriz
sonrası kodlarla ilgili yapılan genel tartışmalar,
Ülkelerin daha fazla doğrudan yabancı yatırım ve sermaye çekmelerini teminen, uluslararası en
iyi uygulamaların ülke politikalarına uyumunu destekleyen OECD Yatırım Komitesine üyelik
süreci ve bu süreçte Kodların önemi.
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
13
FİNANSMANA ERİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK
Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi
Hedef Kitle
Melek yatırımcılığı geliştirmeye yönelik politikalar geliştiren Hazine Birimleri, Maliye Bakanlıkları ve
uygulayıcı diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uzman ve yöneticileri
Amaç ve İçerik
Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin (BKS) ülkemizde hayata geçirilmesinde kazanılan deneyimlerin
paylaşılması hedeflenmektedir;
Melek yatırımcılık ve önemi
BKS öncesi Türkiye finansal ekosisteminde girişimcilik ortamının ve melek yatırımcılığın
durumu
BKS mevzuatının hazırlanması süreci
Melek yatırımcılığı yaygınlaştırmaya yönelik olarak geliştirilen bireysel katılım sermayesi
sisteminin amacı
Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi ile yatırımcılara ve girişimcilere sağlanan faydalar
Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminde yatırımcıların lisanslanması süreci
Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi ile sağlanan vergi desteği süreci
Bireysel katılım Sermayesi Sisteminde Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağlarının fonksiyonları ve
önemi
Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi ile sağlanan desteklerin diğer ülke uygulamaları ile
karşılaştırılması
BKS’nin ülkemizde uygulanmaya başlanmasından sonra kaydedilen gelişmeler, BKS’nin
finansal ekosisteme etkileri
14
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Faaliyetlerinin Denetimi
Hedef Kitle
Sigortacılık ve Özel Emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kamu kurum ve
kuruluşları ile ilgili sektör temsilcileri.
Amaç ve İçerik
Bu programın amacı; ülkemizdeki sigortacılık ve özel emeklilik sektörleri ile reasürans faaliyetlerine
ilişkin genel bilgilendirmenin yapılması, yürütülen denetim faaliyetleri, kamunun denetim yaklaşımı ile
uluslararası standartlara uyum sürecinde yürütülen çalışmalar ve bu kapsamda edinilen tecrübelerin
paylaşılmasıdır.
Bu çerçevede, temel olarak aşağıda yer alan konular ele alınacaktır:
Türkiye’de sigortacılık ve özel emeklilik sektörleri ile reasürans faaliyetlerine ilişkin genel
değerlendirme
Sigortacılık ve özel emeklilik sistemlerinin denetiminde kurumsal yapı
Sigortacılık ve özel emeklilik sistemlerinin denetimi
Reasürans faaliyetlerine yönelik denetim yaklaşımı
Uluslararası standartlara uyum ve risk odaklı denetim yaklaşımı.
15
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK
Doğal Afet Risklerinin Finansal Yönetiminde Türkiye Modeli
Hedef Kitle
Sigortacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları
başta olmak üzere, doğal afet risklerinin finansal yönetimiyle ilgili yabancı ülke kurum ve kuruluş (özel
sektör/sivil toplum kuruşları vs.) temsilcileri.
Amaç ve İçerik
Program kapsamında, büyük ölçekli doğal afetlerin finansal sonuçlarının yönetiminde sigorta
mekanizmasının etkin biçimde uygulanması kapsamında Türkiye’de uygulanmakta olan sistemlerin ana
hatlarının tanıtılması, söz konusu mekanizmalar kapsamında bugüne kadar kazanılan tecrübelerin ilgili
ülke katılımcılarına aktarılması yoluyla programa katılan adayların bu konulardaki kazanımlarının
zenginleştirilmesi hedeflenecektir.
Programda temel olarak aşağıda yer alan konular ele alınacaktır:
Zorunlu Deprem Sigortası Uygulaması hakkında temel bilgiler


Zorunlu Deprem Sigortası ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
Zorunlu Deprem Sigortası Sisteminden sağlanan faydalar, gelinen nokta, Türkiye
tecrübesinde önem arz eden hususlar
Devlet Destekli Tarım Sigortası hakkında temel bilgiler


Devlet Destekli Tarım Sigortası ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
Devlet Destekli Tarım Sigortası Sisteminden sağlanan faydalar, gelinen nokta, Türkiye
tecrübesinde önem arz eden hususlar.
16
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK
Sigortacılık Sektöründe Bilgi Merkezleri: Trafik Sigortaları Bilgi
Merkezi Örneği
Hedef Kitle
Sigortacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları
başta olmak üzere, motorlu taşıt sigortalarıyla ilgili yabancı ülke kurum ve kuruluş (özel sektör/sivil
toplum kuruşları vs.) temsilcileri.
Amaç ve İçerik
Türkiye’de uygulanmakta olan sistemin ana hatlarının tanıtılması, söz konusu mekanizma kapsamında
bugüne kadar kazanılan tecrübelerin ilgili ülke katılımcılarına aktarılması yoluyla programa katılan
adayların bu konulardaki kazanımlarının zenginleştirilmesi hedeflenecektir.
Bu program kapsamında temel olarak aşağıda yer alan konular ele alınacaktır:
Sigortacılık Sektöründe yer alan Bilgi Merkezleri
Motorlu Taşıt Sigortaları Hakkında Genel Bilgiler
Motorlu Taşıt Sigortaları Uygulamasında Bilgi ve Gözetim Merkezlerinin Önemi: Trafik
Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER)
Sistem hakkında temel bilgiler
Sistemden sağlanan faydalar, gelinen nokta, Türkiye tecrübesinde önem arz eden hususlar.
17
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK
Sigortacılık Sektöründe Uyuşmazlıkların Alternatif Yolla Çözümü:
Sigorta Tahkim Komisyonu
Hedef Kitle
Sigortacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları
başta olmak üzere, sigortacılık teminatı veren ilgili yabancı ülke kurum ve kuruluş (özel sektör/sivil
toplum kuruşları vs.) temsilcileri ile uyuşmazlık çözümü ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri.
Amaç ve İçerik
Sigortacılık sektöründe uyuşmazlıkların basit, süratli ve adil bir biçimde çözümüne ilişkin olarak
Türkiye’de uygulanmakta olan tahkim mekanizması hakkında bilgilendirme yapılması, söz konusu
mekanizma kapsamında bugüne kadar kazanılan tecrübelerin ilgili ülke katılımcılarına aktarılması
yoluyla programa katılan adayların bu konulardaki kazanımlarının zenginleştirilmesi hedeflenecektir.
Bu çerçevede, temel olarak aşağıda yer alan konular ele alınacaktır:
Sigorta Tahkim Komisyonu hakkında genel bilgiler
Sistemden sağlanan faydalar, gelinen nokta, Türkiye tecrübesinde önem arz eden hususlar
İstatistiksel bilgiler
18
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
YAPISAL REFORMLAR
Türkiye’nin Gerçekleştirdiği Yapısal Reformlar ve Dönüşüm Süreci
Hedef Kitle
Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlardan temsilciler.
Amaç ve İçerik
Türkiye'nin makroekonomik ve yapısal alanlardaki dönüşüm sürecine ilişkin bilgi ve deneyim aktarılması
amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda aşağıdaki konular ele alınacaktır:
Türkiye politika çerçevesine istikrar kazandırmak ve kurumsal yapısını güçlendirmek için neler
yaptı?


Türkiye’nin Ekonomik Dönüşümüne İlişkin Temel Göstergeler (2003-2013)
Başarılı Dönüşüm için Temel Unsurlar
Güçlü Mali Çerçeve
o
o
Mali Disiplinin Sağlanması ve Sürdürülmesi
Yapısal Mali Reformlar
I. Kamu Mali Yönetimi Reformu
II. Kamu Borç Yönetimi Reformu
III. Vergi Reformu
IV. Sosyal Güvenlik Reformu
Güçlü Parasal Çerçeve
Güçlü Finansal Sistem
Özel Sektörün Rolünün Artırılması
Yatırım ve İş Ortamının İyileştirilmesi
Sosyal İçermenin Geliştirilmesi
o Sağlık Reformu, Eğitim Reformu, Sosyal Yardım Reformu, İşgücü Piyasası
Reformu
Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Güçlendirilmesi
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
19
YAPISAL REFORMLAR
Türkiye’de Sosyal Güvenlik, Sağlık ve İstihdam Piyasası Reformları
Deneyimi
Hedef Kitle
Sosyal güvenlik, sağlık ve istihdam alanında çalışmalar yapan kamu ve özel sektör çalışanları,
akademisyenler ve öğrenciler.
Amaç ve İçerik
Katılımcıların, Türkiye'de son dönemde sosyal güvenlik, sağlık, sosyal yardım ve istihdam alanlarında
geliştirilen politikalar, bu politikaların sonuçları ve birbiri arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmaları
amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda,
Emeklilik Sistemi Reformu

Kurumsal reform, Parametrik reform, Özel emeklilik sistemi
Sağlık Reformu

Yönetişimin merkezileştirilmesi, Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin sağlanması, Genel Sağlık
Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Maliyet kontrolü önlemleri
Sosyal Yardım Reformu

Sosyal yardım sisteminin merkezileştirilmesi, Gelir testi sistemi, Sosyal yardım veri tabanı
sistemi, Sosyal yardım ve istihdam arasındaki ilişkinin sağlanması
İstihdam Piyasası Reformu

İşsizlik sigortası, Aktif İşgücü Piyasası Politikaları, İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması,
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele
başlıklı konular hakkında özet bilgi verilmesi planlanmaktadır.
20
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
YAPISAL REFORMLAR
Tarımsal Destek Sistemi Reform Süreçleri
Hedef Kitle
Tarım alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör çalışanları ile üniversitelerde tarımla ilgili
çalışmalar yapan akademisyenler ve öğrenciler.
Amaç ve İçerik
Tarımsal Destekleme sisteminin Türkiye’de zaman içindeki gelişimi üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımı
amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda aşağıdaki konular ele alınacaktır:
Tarımsal Destek Nedir?
Tarım Neden Desteklenir?
Tarımsal Desteklere İlişkin Tarihsel Gelişim
 Osmanlı Döneminden 2000 Yılına Kadar Geçen Dönem
 2000 Yılından Günümüze Kadar Geçen Dönem
Tarım Sektörünün ve Tarımsal Desteklemenin Yıllar İtibariyle Görünümü (Sayısal Veriler)
OECD Tarımsal Destekler Sınıflandırması.
21
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
YAPISAL REFORMLAR
Türkiye’de Elektrik ve Doğalgaz Piyasalarında Reform Süreçleri
Hedef Kitle
Enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör çalışanları ile üniversitelerde enerji piyasaları
üzerine çalışan akademisyenler ve öğrenciler.
Amaç ve İçerik
2001 yılında 4628 sayılı Kanunun kabulünden sonra başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere enerji
sektörünün yeniden yapılandırılması ve sektörün serbestleştirilmesi yönünde Türkiye’nin attığı adımlar
ile 2013 yılında yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile getirilen yenilikler hakkında bilgi
ve tecrübe paylaşımı amaçlanmıştır.
Bu kapsamda:
Elektrik ve doğalgaz piyasalarında reform süreçleri: teorik çerçeve
Dünyada elektrik ve doğalgaz piyasalarında yaşanan reform uygulamaları
Türkiye’de elektrik ve doğalgaz piyasalarında yaşanan reform süreçleri
konularına yer verilecektir.
22
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
YAPISAL REFORMLAR
Türkiye’deki Kamu Sermayeli Bankaların Yeniden Yapılandırılması
Süreci
Hedef Kitle
Bankacılık alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör çalışanları ile üniversitelerde bankacılık ve
finans sektörü üzerine çalışan akademisyenler ve öğrenciler.
Amaç ve İçerik
Finansal ve yapısal sorunlar yaşayan kamu sermayeli bankaların, modern bankacılık ilkeleri çerçevesinde
ve piyasa şartlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan yeniden yapılandırma süreci
kapsamında yapılan çalışma ve tecrübelerin paylaşılmasıdır.
Bu çerçevede, temel olarak aşağıda yer alan konular ele alınacaktır;
Türkiye’deki kamu bankalarına ilişkin genel bilgi
Yeniden yapılandırma sürecinin amacı
Yeniden yapılandırma sürecinin uygulanması
Süreç sonunda elde edilen kazanımlar.
23
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
BİLGİ SİSTEMLERİ ve STRATEJİK YÖNETİM
Hazine Bilgi Sistemleri
Hedef Kitle
Tüm kamu kurumu çalışanları.
Amaç ve İçerik
Hazine Müsteşarlığı Bilgi Sistemleri ile ilgili uygulamaların anlatılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda aşağıdaki konular ele alınacaktır:
Borç Yönetimi Bilgi Sistemi
İç Borç ve Dış Borçlardan doğan yükümlülükleri ile Hazine alacaklarının takip edildiği ve
muhasebe süreçlerinin otomatize edildiği bilişim sistemleri
Talep Yönetimi
Hazine Müsteşarlığı Bilişim, Matbaa, Araç gibi kullanıcı taleplerinin yönetildiği Bilişim sistemleri
Kurumsal Veri İletişimi
Müsteşarlığımızın dış paydaşlardan ihtiyaç duyduğu verilerin otomatik olarak toplanmasında
kullanılan bilişim süreci otomasyon alt yapısı
Karar Destek Sistemleri
KİT'ler, Sigorta Şirketleri ve Bankalar gibi dış paydaşlardan periyodik veri toplanan ve veri
ambarına atılıp raporlama sunan bilişim alt yapısı.
Operasyonel Risk Yönetimi Bilgi Sistemi
Borç, alacak ve nakit yönetimi süreçlerinde yaşanan operasyonel risklerin belirlenmesi,
izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması için kullanılan bilgi sistemidir.
Bilişim Teknolojileri Denetimi
24
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
BİLGİ SİSTEMLERİ ve STRATEJİK YÖNETİM
Hazine Müsteşarlığında Stratejik Planlama Süreci
Hedef Kitle
Kamu ve özel sektörde çalışan ve stratejik plan hazırlık sürecine katılan personel ve yöneticiler
Amaç ve İçerik
Katılımcılara, stratejik planlama konusuna ilişkin temel bilgiler verilerek, Hazine Müsteşarlığı Stratejik
Planlama sürecine ilişkin tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Söz konusu program kapsamında temel olarak:
Stratejik Planlamanın Tanımı
Misyon, Vizyon, Temel İlke ve Değerler
Amaç, Hedef, Strateji ve Performans Göstergesi Kavramları
Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planlama Süreci








Literatür Taraması ve Yerinde İncelemeler
Stratejik Planlama Yönergesinin Yayımlanması ve Eylem Planının Hazırlanması
Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması ve Eğitimi
İletişim Kanallarının Oluşturulması
Duyuru Mekanizmalarının Belirlenmesi
İntranet Sitesinin Oluşturulması
Periyodik Toplantıların Yapılması
Mevcut Durum Analizi Yapılması ve Sonuçların Değerlendirilmesi
Mevzuat ve Görev Analizi
Uluslararası İyi Uygulamaların İncelenmesi
İç ve Dış Paydaş Analizleri
Risk Analizleri
Misyon, Vizyon, Temel İlk eve Değerlerin Oluşturulması
Stratejik Yönetim Öğelerinin (Amaç, Hedef ve Performans göstergeleri) Belirlenmesi
Stratejik Plan Taslağının Oluşturularak Gözden Geçirilmesi
Stratejik Planın Yazılması, Onaylanması ve Yayımlanması
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
25
26
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
Tecrübe
Paylaşım
Programı
Uygulama
Yöntemleri
Bu katalogda yer alan programlar Hazine Müsteşarlığı ile programın yapılacağı tarafların birlikte
belirleyeceği ve aşağıda yer alan yöntemlerle yürütülecektir:
Seminer
Kurs/ Eğitim Programları
Çalıştay
Hazine Müsteşarlığınca yerinde eğitim programları
Eşleştirme Projesi Uygulamaları
Danışmanlık Hizmet Sözleşmeleri
Programların yürütülmesinde yukarıda yer alan yöntemlerin dışında tarafların programın niteliğine bağlı
olarak belirleyeceği yöntemler de kullanılabilecektir. Programa ilişkin hususlar, Hazine Müsteşarlığı ile
taraflar arasında karşılıklı yazışma, mutabakat zaptı, protokol, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri ve
benzeri yöntemlerle belirlenebilecektir.
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı
27
28
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı | Tecrübe Paylaşım Programı