Cukurkonak I.O. 2013-2014 Yılı Stratejik Planı

Yorumlar

Transkript

Cukurkonak I.O. 2013-2014 Yılı Stratejik Planı
ÇUKURKONAK
İLKOKULU
2013-2014
STRATEJİK PLANI
T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKURKONAK KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU
2013-2014 STRATEJİK PLANI
Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
Mustafa Kemal ATATÜRK
İSTİKLAL MARŞI
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma; kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklâl
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın afakini sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın.
Kim bilir belki yarın... belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri «toprak!» diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda, fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli,
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar - ki şahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstünde benim inlemeli,
O zaman vecdile bin secde eder - varsa - taşım.
Her cerihamdan, ilâhi boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır; hakka tapan, milletimin istiklâl.
Mehmet Akif ERSOY
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet,
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel,
senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden
mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir
gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve
şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri
zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu
şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi,
vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç
olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
ÇUKURKONAK İLKOKULU
Kurum Adı
B TİPİ KÖY İLKOKULU
Kurum Türü
Kurumda Çalışan Personel Sayısı
Yönetici : 1
Öğretmen: 1
Hizmetli : --Memur : --50
Öğrenci Sayısı
Normal
İkili
Öğretim Şekli
1982
Okulun Hizmete Giriş Tarihi
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kurum Telefonu/Fax
Tel : --Fax : ------Kurum Web Adresi
----Mail Adresi
Mahalle: ÇUKURKONAK KÖYÜ
Kurum Adresi
Posta Kodu: 04700
İlçe: TUTAK
İl: AĞRI
Mustafa ÇETİN
Kurum Müdürü
GSM Tel: 0535 772 71 99
----Kurum Müdür Yardımcıları
BİRİNCİ BÖLÜM
MEVCUT DURUM ANALİZİ
1. TARİHSEL GELİŞİM
Okulumuz 1982 yılında birleştirilmiş sınıflı bir köy ilkokulu olarak hizmete
açılmıştır. 2004 yılında ihata duvarı tamamlanmıştır. Uzun yıllar su problemi
yaşanmış ve 2008 yılında hem köye hem de okulumuza su şebekesi çekilmiştir.
Okul herhangi bir tarihte kapalı olmamıştır.
2. PAYDAŞ ANALİZİ
Payda Sınıflandırma Matrisi
PAYDAŞLAR
Milli Eğitim
Bakanlığı
Valilik
MEM Çalışanları
Okullar ve Bağlı
Kurumlar
Öğretmenler ve Diğer
Çalışanlar
Öğrenciler
Veliler
Okul-Aile Birliği
Üniversite
Ağrı İli Özel İdare
Belediye
Güvenlik Güçleri
Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü
Gençlik ve Spor
Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
Kültür Müdürlüğü
Hayırseverler
Sivil Toplum
örgütleri
Medya
İş Veren Kuruluşlar
Muhtarlıklar
İÇ
PAYDAŞLAR
Çalışanlar,
Birimler
DIŞ PAYDAŞLAR
YARARLANICI
Temel Stratejik Tedarikçi
Ortaklar Ortaklar
*
*
Hedef Kitle
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3. KURUM İÇİ ANALİZ
3.1 ÖRGÜTSEL YAPI
Okul Teşkilat Şeması
Mustafa ÇETİN
MÜDÜR
Türkan ÇETİN
ÖĞRETMEN
3.2 İNSAN KAYNAKLARI
2013 Yılı Kurumdaki Mevcut Personel Sayısı
Görevi
Erkek Kadın Toplam
1 Müd. Yet. Öğretmen
1
--1
2 Öğretmen
--1
1
Kurum Personelinin Eğitim Durumu
Eğitim Düzeyi
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
2013 Yılı İtibari ile
Kişi Sayısı
%
----2
% 100
-----
Kurum Personelinin Yaş İtibari ile Dağılımı
Yaş Düzeyleri
20-30
30-40
40-50
2010 Yılı İtibari ile
Kişi Sayısı
%
----2
% 100
----Kurum İçi Personel Sirkülasyon Oranı
Yıl içerisinde Kurumdan
Ayrılan Personel Sayısı
2011
2012
2013
Toplam
-------
Yıl İçerisinde Kurumda Göreve
Başlayan Personel Sayısı
2011
2012
2013
-------
Çalışanların Görev Tanımları
S.
NO
1
2
UNVAN
GÖREVLERİ
Ders okutur. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere
uygun olarak görevlerini yürütür. Okulu düzene koyar. Okulu denetler.
Okul
Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden,
Müdürü
değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.
Okul müdürü görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından
okutulur. Öğretmenler: kendilerine verilen sınıfın veya şubenin
derslerini, programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak,
bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun
eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu
konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine
getirmekle yükümlüdürler.
Sınıf öğretmenleri okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.
İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek
isteyen; beden eğitim, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak
Öğretmenler bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur.
Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde
yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yaparlar. Okulun bina ve
tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim
gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce
düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan
okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi
devresinde nöbet tutarlar.
Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki
eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını
sağlarlar.
AMAÇ- KAPSAM- DAYANAK
1. AMAÇ:
Çukurkonak İlkokulunun yürüttüğü faaliyetleri Milli Eğitim temel Kanununda belirlenen
ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler
çerçevesinde planlamak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını , ölçülebilir hedeflerini
saptamak, önceden belirtilmiş göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve stratejik
planlama yapmak.
2. KAPSAM:
Bu stratejik plan dokümanı Çukurkonak İlkokulunun 2013-2014 yılları arasında yürüteceği
faaliyetleri kapsar.
3. DAYANAK:
İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı TD yayımlanan
Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi- Şubat 2002 tarih ve 2533 Sayılı TD
yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi, 10 / 12 / 2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi.
3.3 TEKNOLOJİK DÜZEY
Okulun Teknolojik Altyapısı
Araç-Gereçler
2011 2012 2013 İhtiyaç
Bilgisayar
3
3
3
Yazıcı
1
1
1
Tarayıcı
1
1
1
Tepegöz
1
1
1
Projeksiyon
1
1
1
Televizyon
İnternet bağlantısı
1
1
1
Fen Laboratuarı
1
Bilgisayar Laboratuarı
1
Fax
Video
DVD Player
Fotoğraf Makinesi
Kamera
Okul/kurumun İnternet Sitesi
1
Personel/e-mail adresi oranı %100 %100 %100
-
Fiziki Mekan
Öğretmenler
Odası
Müdür Odası
Öğretmen WC
Öğrenci WC
Kütüphane
Kantin
Sınıf
Ekipman Odası
Okulun Fiziki Altyapısı
Var Yok Adedi İhtiyaç Açıklama
X
-X
X
2
X
X
--1
Öğretmenler öğrenci WC’ lerini
kullanmaktadırlar.
X
X
X
Tek sınıf olduğunda ikili öğretim
yapılmaktadır.
--
3.4 MALİ KAYNAKLAR
Okulun Kaynak Yapısı
Kaynaklar
2010
2011
2012
Genel Bütçe
------Okul Aile Birliği
------Özel İdare
------Vakıf ve Dernekler ------Dış Kaynak/projeler 500 TL 600 TL 700 TL
Köy Bütçesi
------500 TL 600 TL 700 TL
TOPLAM
2013
--------800 TL
--800 TL
2014
--------900 TL
--900 TL
Okulun Gelir-Gider Tablosu
YILLAR
2010
2011
HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR
Temizlik
50 TL
Küçük onarım
100 TL
Bilgisayar harcamaları
Büro makineleri harcamaları
300 TL
400 TL
Telefon
Yemek
Sosyal faaliyetler
Kırtasiye
50 TL
Yakıt
100 TL
GENEL
300 TL 300 TL 400 TL
2012
GİDER GELİR GİDER
50 TL
75 TL
150 TL
200 TL
500 TL
50 TL
75 TL
150 TL
150 TL
400 TL 500 TL 500 TL
3.5 İSTATİSTİKİ BİLGİLER
Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
2010
2011
2012
Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek
Öğrenci Sayısı
26 27
21 27
22 30
Toplam Öğrenci Sayısı
53
48
52
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Öğretim yılı Toplam Öğrenci sayısı Sınıf Tekrarı yapan Öğrenci Sayısı
2008-2009
53
3
2009-2010
53
3
2010-2011
48
--2011-2012
52
---
Öğretim yılı
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Öğrenci
Sayısı
53
Devamsızlık Nedeni ile Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci
Devamsızlıktan dolayı Sınıf Tekrarı yapan Öğrenci
sayısı
Sayısı
53
--53
--48
--52
---
Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Sayısı
2010
2011
2012
Mezun
Öğrenci
Mezun
Öğrenci
Mezun
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
6
48
7
52
21
Öğrenci Ödül ve Cezaları
2010-2011
2011-2012
Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı
Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı
----Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı
4
6
Takdir Belgesi Alan Öğrenci Sayısı
4
3
Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı
-----
Dersler
Türkçe
Matematik
Hayat Bilgisi
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Yabancı dil
2013 Yılı Ders Başarı Durumu
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
Ortalaması
Ortalaması
Ortalaması
80
80
80
80
65
80
70
70
70
-------------------
Yıllara Göre Ortalama Sınıf
Mevcutları
2011
2012
2013
10
10
13
2
Toplam Alan (m )
1120
4. Sınıf
Ortalaması
85
75
--70
65
55
Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci
Sayısı
2011
2012
2013
25
25
25
Yerleşim Alanı
Bina Alanı (m2)
120
Bahçe Alanı (m2)
1000
4. GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR, TEHDİTLER) ANALİZİ
Güçlü Yönler:
1- Yeterli sayıda bilgisayar ve ekipmanının olması
2- Projeksiyon ve perde gibi görsel-işitsel eğitim araçlarına sahip olması.
3- Sınıfın fiziki olarak eksiksiz olması.
4- İnternet bağlantısının bulunması.
Zayıf Yönler
1- Sınıf sayısının yetersiz olması.
2- WC lerin eksik olması.
3- Öğretmen odasının mevcut olmaması.
Fırsatlar
1- Okulun karakola yakın olması.
2- Köylülerin eğitim-öğretime önem veriyor olmaları.
Tehditler
1- Tek sınıf olması sebebiyle ikili öğretim saatlerinin sabah çok erken akşam geç saatte
olmasından dolayı öğrencilerin köy içinde hayvan saldırısına uğrama ihtimalleri
bulunmaktadır.
İKİNCİ BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
5. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER
MİSYONUMUZ
Çukurkonak Köyü İlkokulu’nda;
Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, teknolojiyi kullanabilen, araştıran, sorgulayan, üreten,
yeniliklere açık, bilgiyi yapılandıran, yaratıcı, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinen bireyler
yetiştirmeyi görev edinilmiştir.
VİZYONUMUZ
Gerek personelinin çalışma disiplinleri gerekse yetiştirdiği bireylerle örnek gösterilen; tüm
amir ve velilerin sevgi, saygısını kazanmış personeliyle; bir bütün olarak mensubu olunmaktan
gurur duyulan bir eğitim merkezi olmaktır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
* Ferdin ve toplumun ihtiyaçlarını gözetme
* Eğitim hakkı
* Atatürk ilke ve inkilapları
* Atatürk milliyetçiliğine bağlılık
* Fırsat ve İmkan eşitliği
* Süreklilik
6. ÇUKURKONAK KÖYÜ İLKOKULU TEMA-STRATEJİK
AMAÇ-HEDEF-FAALİYET TABLOSU
ATATTÜRK
MİLLİYETÇİLİĞİ
TEKNOLOJİYİ KULLANMA
TEMA STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEFLER VE FAALİYETLER
Hedef 1: Bilgisayar kullanabilen öğrenci sayısını %
20’lerden her yıl % 15 arttırarak 2014 sonunda %
70-75’ lere çıkartmak.
Hedef 2: İnternetten faydalı bir şekilde
yararlanabilen öğrenci sayısını % 10’lardan 2014
Teknolojiden faydalanabilen ve
sonunda % 80 ‘lere çıkartmak.
teknolojiyi iyi tanıyan bireyler
Faaliyet 1: Bilgisayar bileşenlerini tanıtmaya
yetiştirmek.
yönelik kurslar verilecektir.
Faaliyet 2: İnterneti tanıtıcı ve kullanmaya yönelik
hafta sonu kurslar açılacaktır.
Atatürk milliyetçiliğini
benimsemiş ve özümsemiş
bireyler yetiştirmek.
Hedef 1: Atatürk’ü iyi tanıyan, onun görüşlerini,
fikirlerini anlayan birey sayısını % 60’lardan
2014 sonunda % 100’lere çıkartmak.
Hedef 2: Atatürk’ün milliyetçilik tanımını anlayıp
çok iyi benimsemiş birey sayısını % 30’lardan 2014
sonunda % 80’lere çıkartmak.
Faaliyet 1: Atatürk’ün hayatı ve kişiliğini, bu ülke
için yaptıklarını anlatan görsel ve işitsel sunular
yapılacaktır.
Faaliyet 2: Atatürk milliyetçiliğine uygun görsel
film,sunular yapılacak kitaplar dağıtılacaktır.
7. STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU
TEKNOLOJİYİ
KULLANMA
Teknolojiden faydalanabilen ve teknolojiyi iyi
tanıyan bireyler yetiştirmek.
Hedef 1
1.000 TL
Hedef 2
1.000 TL
ATATÜRK
MİLLİYETÇİLİĞİ
MALİYETİ
2.000 TL
Atatürk milliyetçiliğini benimsemiş ve özümsemiş
bireyler yetiştirmek.
500 TL
Hedef 1
200 TL
Hedef 2
300 TL
2013 YILI TOPLAM
MALİYETİ
2.500 TL
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA EKİBİ ÜYELERİ
ADI SOYADI
Mustafa ÇETİN
Türkan ÇETİN
UNVANI
TELEFON
E-MAİL ADRESİ
Müd. Yet. Öğrt. 0535 772 71 99 [email protected]
Sınıf Öğretmeni 0536 440 05 11 [email protected]

Benzer belgeler