endoprotezler - Prof. Dr. Cemil YILDIZ

Yorumlar

Transkript

endoprotezler - Prof. Dr. Cemil YILDIZ
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
26 Aralık Cumartesi 2015, Gazimağusa - K.K.T.C.
ENDOPROTEZLER
Prof.Dr.CemilYILDIZ
ORTAK AMACIMIZ
Protezler
Biomateryaller
İmplants
Hastalarımızın sağlık & mutluluğunu arttırmak
ENDOPROTEZ
•  ENDO+PROSTHESIS
•  İNTERNALPROTEZ
Kaybolmuşbirvucütparçasınınyerinevucütiçinekonulan
sunibircihazdır.
‘‘anar&ficialdevicetoreplaceamissingbodilypartthatisplacedinsidethebody’’
1950 -1975
bioMATERYAL
1975 - 2000
BİOMATERYAL
2000-
BİOmateryal
Biomateryaller Nerede Kullanılır?
Hastalıklı veya
hasarlanmış
parçaların
replasmanında
Total Kalça Replasmanı
Total Diz Replasmanı
Total Ayak Bileği Replasmanı
Total Omuz Replasmanı
İyileşme
yardımında
Kemik Plakları, İM
Rodlar, Vidalar,
Çapalar, Dikişler
Fonksiyonu
arttırmak için
Hepsi
ENDOPROTEZ
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Total / Parsiyel Kalça Protezi
Total / Parsiyel Diz Protezi
Total Omuz Protezi
Total Dirsek Protezi
Total Ayak Bileği Protezi
Küçük Eklem Protezleri
Ne Amaçla Kullanılır ?
Rekonstrüksiyon
•  Bazı tip kırıklar
•  Dejeneratif Eklem Hastalıkları
•  Kemik-Eklem Defektleri (Tümör, kırık
sekeli )
ŞEMSİYETERİM
OSTEOARTRİTNedir?
•  Osteo≈Kemiksel
•  Artro≈Eklem
•  İAs≈İl,hap
≈Kireçlenme
≈Artroz
≈YıpranmaArtri&
≈Dejenera&fEklemHastalığı
OSTEOARTRİT
Tanım?
•  Düşükseviyelienflamasyoneklem
kıkırdağınınyıpranmasıveyayokolmasına
yolaçansinovyalsıvınınazalmasıile
karakterizebirkliniksendromdur.
‘‘Wear&Tear’’
EklemKıkırdağı
•  Avasküler
•  Anöral
•  AlenfaAk
•  Şok absorbe eder
•  Sürtünmeyi azaltır
OSTEOARTRİT
Tanım?
•  Sinovyaleklemlerdekıkırdakkaybı
(kondropaA)veeşlikedenperiarAkülerkemik
tutulumubulgularıilekarakterizedurum
olaraktanımlanabilir.
KEMİK&EKLEMCERRAHİSİ
OSTEOARTRİT
•  Enyaygıngörülenkıkırdakhastalığıdır,
•  Ensıkdiazabilitenedenidir,
•  YaşamkalitesiniazalZr
OSTEOARTRİT
21millionAmerikalıOA,kıkırdak
dejenerasyonunuönlemekveyatersine
döndürecektedaviihAyacıgiderekartmaktadır!
2030:67milyonerişkin(ABDerişkinnüfüsunun%25)!
KIKIRDAĞIN
KENDİSİNİTAMİR
KAPASİTESİ
DEJENERASYON
BALANS/İMBALANS
DİNAMİKPATOLOJİKSÜREÇ
KlinikolarakbakXğımızda…
•  Yavaşilerleyen
• Hızlıilerleyen
Ağrı
¤Deformite
¤Fonksiyon
kaybı
¤Eklem
sertliği
¤Tutukluğu
GONARTROZ
¤KasZayıflığı
¤Lokal
hassasiyet
¤Eklem
hipertrofisi
¤Krepitasyon
TEDAVİDEKİ AMACIMIZ
•  Ağrıyı ve inflamasyonu azaltmak
•  Hareket açıklığını arttırmak & korumak
•  Fonksiyonel bağımsızlığı sağlamak
Fonksiyon
•  >90°sandalyedenkalmak
•  >105°merdivençıkmak
•  >120°tamfonksiyon
FTR
TIBBİTEDAVİ
EKLEMİÇİ
ENJEKSİYONLAR
TIBBİTEDAVİ
•  Semptomlarıazaltan
•  Hastalığınseyriniyavaşlatan/iyileşAren
PARASETAMOL •  1995 ACR kılavuzunda ilk basamak!
•  Bu kararda üç faktör önemli:
Ø Ucuz
Ø GİS yan etkileri az
Ø Parasetamol ile ibuprofen ve naproksen arasında fark
olmadığını gösteren randomize kontrollu çalışmalar!
•  Bradley ve ark. N Engl J Med 1991 Williams ve ark. Arthritis Rheum 1993
NSAİİ
•  Alevlenmelerde(aşırıağrı,eklemdeefüzyon
arZşıveeklemhareketaçıklığınınazaldığı)
etkilidir.
•  RuAnvekronikkullanılmamalıdır!
•  Biraydanfazlakullanılmamalıdır!
•  COX-2selekAfolmayan(ibuprofen,diklofenak)
•  COX-2selekAf(rofekoksib,selekoksib)
İNATÇIATAKLARDA
•  Opioidanaljezikler
•  Tramadol(37.5mg)+Parasetamol(325mg)
-GündeenazalXsaatarayla3-4tane
NutrasöAkler
•  GLUKOZAMİN,KONDROİTİN,ASU,YEŞİLÇAY
•  İÇERİKLEREDİKKAT!
NUTRASÖTİK ETKİMEKANİZMASI
GLUKOZAMİN
KONDROSİTLERDENGAG,
SİNOVİOSİTLERDENHYALURONİK
ASİTÜRETİMİNİARTTIRIR
DOZ
GÜNDE1500gr
KONDROİTİNSÜLFAT KIKIRDAKHASARIYAPAN
ENZİMLERİİNHİBEEDER(ANTİ
KATABOLİK)
GÜNDE800mg
GLUKOZAMİN/
SİNERJİTİKETKİ
KONDROİTİNSÜLFAT
KOMBİNASYONU
1500mg+1200mgX1
1000mg+800mgX2
ASU(Avakado
Soybean
Unsaponifable)
HIZLIETKİSAĞLAR
GÜNDE300mg
MATRİKSSENTEZİİNHİBİSYONUNU
ÖNLER
GELENEKSEL
TAMAMLAYICI
ve
ALTERNATİFTIP
UYGULAMALARI
(CAM)
EKLEMÇEVRESİLOKALANASTEZİK
&PROLOTERAPİ
•  Eklemçevresinedaireselolarak1-2cc%1’lik
Lidokain,birerhawaarayla7kezuygulanması
•  Proliferantsolüsyonların(Dekstroz,Lidokain
SF)dizçevresinedaireselolarakhawalıkveya
3hawaarayla4-6seanshalindeuygulanması
•  HasanDoğan:KronikDejenera&fEklemAğrılarındaLokalAnasteziklerinUzunEtkileri.
TOTBİDDergisi,2007;cilt6sayı:3-4:131.
•  Proloterapi:HasanDoğan(Ed),İnterXpYayınevi,2014.
EKLEM İÇİ ENJEKSİYONLAR
STEROİD
•  GüçlüanAenflamatuaretki
•  Hyaluronikasitsenteziniinhibeederler
•  Sinovyalpermeabiliteyivebunabağlıolarak
daeffüzyonmiktarınıazalZrlar
*Enyaygın:Triamsinolon&me&lprednizolon
•  Uğur M et ark. Diz Dejeneratif Osteoartritli Hastalarda İntraartiküler Hyaluronik Asit ile İntraartiküler Metil Prednizolon Asetatın
Etkinliklerinin Karşılaştırılması. The Eurasian Journal of Medicine. 2007: 39:185.
Ø  1960’lıyıllardaniAbaren….
Ø  1974Peyronveark….
PRP
(Trombositten Zengin Plazma)
SONUÇ
OLARAK…
HAFİF&ORTA
GLUKOZAMİN/
KONDROİTİNSÜLFAT/
ASU
GONARTROZ
CİDDİ
GLUKOZAMİN/
KONDROİTİN
SÜLFAT/ASU
PARASETAMOL
NSAİİ
(OralveTopikal)
NSAİİ
(Oralve/veya
Topikal)
GÜÇLÜ
ANALJEZİKLER
(Kısasüreli)
EKLEMİÇİ
ENJEKSİYONLAR
EKLEMİÇİ
ENJEKSİYONLAR
HAFİF&
ORTA
GONARTROZ
KİLO
VERME
HASTAEĞİTİMİVE
AKTİVİTE
MODİFİKASYONU
ZORLAYICIOLMAYAN
AEROBİKEGZERSİZLER/
GÜÇLENDİRMEEĞİTİMİ
BREYSLEME
ORTEZ
CİDDİ
KİLOVERME
(UYGUNSA)
HASTAEĞİTİMİVEAKTİVİTE
MODİFİKASYONU
ZORLAYICIOLMAYAN
AEROBİKEGZERSİZLER/
GÜÇLENDİRMEEĞİTİMİ
BREYSLEME/YÜRÜME
YARDIMI
ORTEZ
±FİZİKTEDAVİ
FİZİKTEDAVİ
UĞRAŞITEDAVİSİ
HipOA(septomaAk)
OSTEOARTHRITIS
ArZkbizimeklemlerideğişArme
gereksinimizvardır!
ArtroplasA/Replasman
CerrahisidekiAmacımız
ü Ağrıyıgidermek
ü Maksimumeklemhareketaçıklığınıarjrmak
ü Fonksiyonlarıvemobiliteyidüzeltmek
TotalEklemReplasmanı
•  Ortopedikcerrahideenyaygın
olarakyapılanveenbaşarılı
ameliyatlardanbirisidir.(Kliniksonuçlar
veimplantsağkalımınagöre)
TotalEklemReplasmanı
•  ‘‘maliyet-etkinlik’’
açısındanZptakitüm
cerrahilerdenenuygun
olanıdır!
TotalEklemReplasmanı
Primary and Revision TJA Procedures Performed in the US
2500000
Number of Procedures
Projections*
2000000
1500000
Primary TJA
Revision TJA
1000000
500000
0
2000
2005
2010
2015
Year
2020
2025
2030
TotalKalçaProtezi
SementliProtez
SementsizProtez
Teknik:TotalKalçaProtezi
•  Femurboynu
rezeksiyonuyapılır.
Teknik:TotalKalçaProtezi
•  Asetabularreaming
•  Asetabularkomponen,n
yerleş,rilmesi
Teknik:TotalKalçaProtezi
•  Femoralkomponen,n
Reaming/broşlanması
•  Femoralkomponen,n
yerleş,rilmesi
Teknik:TotalKalçaProtezi
•  Femurbaşıimpaksiyonu
n 
Final implant
KalçaOA(semptomaAk)
89kişi/100,000/yıl
300,000totalkalçaproteziyıl/ABD
Metal-Polie0len
PolieAlenaşınmasıgençhastalardaki
enönemlisorundur!
PolieAlenAşınmasınaBağlıDebris
KomponentGevşemesi
Metal-on-MetalKalçaProtezi
Erkenaşınma
Etrafkasvedokuiçine
metaldebrislerinyayılması
Çevredokularınhasarveölümü
Metalhastanınkanıiçine
yayılması
NekroAkdokularvemetalozisdebrisi
MedicinesandHeathcare
productsRegulatoryAgency
8000mağdurX$250.000
Biomateryaller
GÜVENLİ
EMNİYETLİ
EKONOMİK
Doğal Biomateryaller
✪ Dahaaztoksisiteveenflamasyonayolaçarlar
Bio/seramikler
✪İnert
✪Dayanıklı
✪Biouyumlu
èBioakAf
Seramik--Seramikyüzey
Seramik--Seramikyüzey
Kişiyeözelimplantlar✔
Makine Parkımız
GATA METÜM
DizOA(semptomaAk)
240/100,000/yıl
TotalDizProtezi
2010yılında,600,000üzerindetotaldizproteziABD’deyapılmışZr.
DizAnatomisi
DizProtezi—İmplantlar
Patellar
component
Polimerik Biomateryaller
✪ İstenilenşekillerdekolayüreAlebilir!
DizProtezi—Kemikkesileri
DizProtezi—İmplantların
yerleş0rilmesi
DizProtezi—Final
•  Ameliyattekniğibaşarıdaçokönemlidir!
Tek Kompartman Hastalığı
Eklem aralığında daralma
Unikondiler
Diz
Artroplastisi
UDA
•  Medial veya lateral eklem yüzeyinin, tüm
bağların korunarak değiştirilmesidir
F Kesin karar diz açıldıktan sonra verilmelidir.
•  Uygun bir teknikle yetersiz tespit ve
erken gevşeme önlenecektir.
F Fleksiyon ve ekstansiyonda paralel olmalı
Ameliyat Sonrası Rehabilitasyon
•  CPM: Cerrahi yapılan gün
•  Fizik Tedavi: İlk gün
Ø Koruyarak tam yük verme
Ø Aktif destekli kas kuvvetlendirme
Ø ROM egsersizleri
Ø Günlük yaşam aktiviteleri
Total Eklem Replasmanı
Başarısızlık nedenleri
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Taşıyıcı yüzeylerin aşınması
Aseptik/mekanik gevşeme
Osteoliz
Enfeksiyon
İnstabilite
Peri-prostetik kırık
İmplant Kırılması
Başarısızlık Ne Zaman Olur?
•  Erken (<10%)
–  Dislokasyon
–  Enfeksiyon
–  İmplant yetmezliği
•  Geç (> 5 yıl post op)
–  Eklem yapan yüzeylerin
aşınması
–  Osteoliz
–  Mekanik gevşeme
–  Peri-prostetik kırık
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Siyatik Sinir Paralizisi
Ekstre Eşitsizliği
İliopsoas sıkışması
Heterotopik ossifikasyon
Osteoliz
Squeaking
Kan transfüzyonu
Psödotümor
Vasküler yaralana
Periprostetik enfeksiyon
Dislokasyon
Periprostetik kırıklar
İMPLANTABAĞLI
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Patellar maltracking
İnstabilite (tibio-femoral)
Sertlik
Extensor mekanizma yırtığı
Nörolojik yaralanma (peroneal sinir)
Vasküler yaralanma
Yara komplikasyonları
Metal hipersensitivitesi
Heterotopik ossifikasyon
Kan kaybı ve anemi
Polietilen aşınması
Periprostetik enfeksiyon
Periprostetik kırık
Patellar klunk
İMPLANTABAĞLI
Kırık!
TER Başarısızlığı
•  İmplant ömrü
•  Genç /daha aktif hasta
grubu
Katastrofik PE Aşınması
•  Catastrophic failure is most commonly seen TKA
UZUN SÜRE DAYANAN
İMPLANTLARA ihtiyacımız var ✔
Biomateryaller
EKONOMİK
GÜVENİLİR
DAYANIKLI
YARA YERİ ENFEKSİYONLARI (SSI)
•  Yılda 300.000 vakadan fazla ( US Center for
Disease Control)
• 
• 
• 
• 
Direk maliyet ≈ $ 1 billion
İndirek maliyet ≈$ 10 billion
5 kat fazla tekrarlayan hastaneye yatış!
2 kat mortalite!
Periprostetik Eklem Enfeksiyonu
•  Primer total diz artroplastisi (TDA) sonrası
%1 - %2
•  Revizyon TDA sonrası %6
•  Primer total kalça artroplastisi (TKA)
sonrası %0.3 - %1.3
•  Revizyon TKA sonrası %3
MALİYET:$60.000to$100.000tedavibaşı
Periprostetik Eklem Enfeksiyonu
Biofilme – bağlı bakteriyel enfeksiyonlar
Enfeksiyon + Kemik kaybı
CİDDİ ve HAYATİ ÖNEMİ OLAN KOMPLİKASYON!
EklemYüzeyAşınmaları
AsepAk/MekanikGevşeme
Osteoliz
Allograft
Peri-ProsteAkKırık
•  Sri:PPfracture
Dislokasyon/İnstabilite
UDA & Sorunlar
L PE aşınması
L İlerleyici patellofemoral artrit
L Karşı kompartman dejenerasyonu
TEDAVİDEKİ AMACIMIZ
•  Ağrıyı ve inflamasyonu azaltmak
•  Hareket açıklığını arttırmak & korumak
•  Fonksiyonel bağımsızlığı sağlamak
Özet
•  Endoprotezlerçokyaygınolarakve
başarıylayapılmaktadır.
•  Başarıbirçokfaktörebağlıdır!
MÜKEMMEL YÜZEY HALA YOK!
Tasarım
Materyal
özellikleri
Biouyumluluk
BAŞARI

Benzer belgeler