Analiz Talep Sözleşme Formu - Ekin Kimya Laboratuvarı İzmir

Yorumlar

Transkript

Analiz Talep Sözleşme Formu - Ekin Kimya Laboratuvarı İzmir
EKİN KİMYA LABORATUVARI
ANALİZ TALEP SÖZLEŞME FORMU
Numune Cinsi:
Numuneyi Teslim Alan:
Deney
Metodu
Talep Edilen Analizler
KömürKok
Deney
Metodu
Genel Analizler için
Numune Hazırlama
Yöntemi **
ASTM D 2013/ D
2013 M
TS 4744
Genel Analizler için
Numune Hazırlama
Yöntemi*
Toplam Rutubet Tayini**
TS 690 ISO 589
Metot C
Nem Miktarı Tayini
Gravimetrik Yöntem*
ISO 664
TS ISO
5502
TS 1632
EN ISO 665
ISO 771
Tane Büyüklüğü
Dağılımı Tayini*
TS ISO 1953
Kül Miktarı Tayini*
ISO 749
Serbest Kabarma İndisi
Tayini*
ASTM D 720
Uçucu Madde Miktarı
Tayini
Gravimetrik Yöntem*
TS EN
15402
Yağ Miktarı Tayini
Gravimetrik Yöntem*
ISO 734-1
Sodyum (Na) Tayini
Alev Atomik
Spektrometrik Yöntem*
ASTM D
3682
TS ISO 1928
Üst Isıl Değer Tayini ve
Alt Isıl Değerin
Hesaplanması*
TS EN
15400
ASTM D 3172
Kükürt (S) Tayini
Ön İşlem: Bombalı
Kalorimetre Metodu
Analiz: Baryum Klorür ile
Çöktürme
İşletme İçi
Metot
“P.15-T.23”
(ISO 334/
TS EN
15400)
Nem Miktarı Tayini**
ASTM D 3173
Major Elementlerin
(Al2O3, CaO, Fe2O3,
K2O, MgO, TiO2, Na2O,
SiO2, MnO) Tayini AAS
yöntemi*
ASTM C
1301-95
Kül Miktarı Tayini**
ASTM D 3174
Kızdırma Kaybı Tayini*
ISO 26845
ASTM D 3175
Altın Cevheri
Altın (Au) Miktarı Tayini
Asitte Çözünürleştirme
Yöntemi*
İşletme İçi
Metot
(ISO
15249)
ASTM D 3682
Gümüş
Cevheri
Gümüş (Ag) Miktarı
Tayini
Asitte Çözünürleştirme
Yöntemi*
İşletme İçi
Metot
(TS ISO
15247)
Toplam Kükürt Miktarı
Tayini
Eschka Yöntemi**
Üst Isıl Değer Tayini
Mikroprosesör Kontrollü
İzoperibol Bomba
Kalorimetresi ile**
Kömürde Üst Isıl Değer
Tayini ve Alt Isıl
Değerin
Hesaplanması**
Sabit Karbon Miktarı
Nem ve Uçucu Madde
Tayini ile Birlikte**
Uçucu Madde Miktarı
Tayini**
Kömür
Külü
Talep Edilen Analizler
Major Elementlerin
(Al2O3, CaO, Fe2O3,
K2O, MgO,TiO2, Na2O,
SiO2) Tayini
AAS Yöntemi*
TS ISO 334
ASTM D 5865
TS ISO 1928
Zeytin
ÇekirdeğiPrina ve
Diğer
Biyokütle
Biriketleri
veya
Yanabilen
Katı Atıklar
Kireç TaşıKireç
Gönderme Şekli
Numune Kabul / Red
Analizler İle İlgili Diğer Talepler:
Numune / Analizin Kabul Edilmeme Sebepleri:
Sonuçların Bildirilmesi: Elden Teslim (…)
Fax (…)
Posta (…)
Kargo (…)
Eposta (…)
AÇIKLAMALAR:
1. Analizi yapılması istenen parametre/parametreler istek sütununa çarpı (x) ile işaretlenmelidir.
2. (*) ile işaretli parametreler Akreditasyon kapsamındadır.
3. (**) ile işaretli parametreler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Analiz Yeterlik Belgesi
kapsamındadır.
4. Numune sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe analizler belirtilen metoda göre yürütülecektir.
P.02-FR.01/Rev.04/18.12.2015
EKİN KİMYA LABORATUVARI
ANALİZ TALEP SÖZLEŞME FORMU
5. Analiz için gerekli olan numune miktarı en az 2 (iki) kilogram, tane büyüklüğü dağılımı tayini
için gerekli olan numune miktarı en az 10 (on) kilogram olmalıdır.
6. Numuneler uygun kaplarda (çuval,kutu,poşet vb.) güneş ışığı teması olmadan laboratuvara
getirilmelidir.
7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kapsamında gelecek numunelerin mühürlü ve tutanağı ile birlikte
getirilmesi gerekmektedir.
8. Numunelerin uygun taşıma koşullarında laboratuvara iletilmeleri gerekmektedir.
9. İş bu sözleşme sürekli analiz numunelerinde taraflarca aksi beyan edilmedikçe 1 (bir) yıl
sürekli olarak geçerlidir.
10. Numunenin müşteri tarafından alınması durumunda, analiz şartlarına göre numune alma
müşterinin sorumluluğundadır.
11. Rapor Teslim Süresi: Numuneler laboratuvara teslim alındığı andan itibaren 5 (beş) gün
içerisinde raporlanır.
12. Kargo ile teslim edilen numunelerde kargoda meydana gelen hasar müşteriye aittir.
13. Laboratuvarımıza gelen numune, saklama süresi olan 6 ay (altı ay) dolduktan sonra imha
edilmektedir.
14. Analiz ücretlerinin tahsilatında laboratuvar hizmet fiyat listesi geçerlidir. Analiz talep sözleşme
Formu ekinde bulunmaktadır.
15. İstenildiği takdirde ölçüm belirsizliği verilecektir.
16. Laboratuarımız tarafından verilen deney sonuçlarına itiraz halinde şahit numune bedeli
masrafı haksız tarafça ödenmek koşulu ile her iki tarafın kabul ettiği ve TS EN ISO/IEC 17025
standardı şartlarını sağlayan hakem laboratuvara gönderilir.
17. Laboratuvarımız taşeron laboratuvar kullanmamaktadır.
18. Bu form, laboratuarımıza özel olarak müşteri tarafından getirilen kömür-kok, katı yakıt-prina,
cevher-kayaç, metal numuneleri ile ilgili müşteri ile laboratuvar arasında oluşabilecek
belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacı ile hazırlanmış olup, sözleşme niteliği taşımaktadır.
19. Analiz ücretleri yatırılmadan rapor teslim edilmeyecektir.
20. Analiz ücretleri M. Emin Solak- EKİN KİMYA LABORATUVARI İZMİR TÜRKİYE İŞ BANKASI
Manavkuyu Şubesi TR78 0006 4000 0013 3870 0787 05 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.
Açıklama kısmına ‘’firma açık adı adresi, vergi dairesi ile numarası ve yapılan iş‘’ olarak
belirtilecektir.
21. Yukarıda yazılan hususları okudum ve kabul ediyorum.
Numune Sahibi:
Şirket Adı:
Adres:
Laboratuar Onayı
Adı Soyadı:
Tarih:
Tel:
Fax:
Email:
Tarih:
İmza:
P.02-FR.01/Rev.04/18.12.2015
İmza:

Benzer belgeler