269020-269009

Yorumlar

Transkript

269020-269009
T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/19539 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 02/03/2016
1. İhale Tarihi: 07/04/2016 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
2. İhale Tarihi: 03/05/2016 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
İhale Yeri: Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu Ankara Adliyesi MERKEZ/ANKARA
No
Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
100.000,00
1
%18
1 Adet MARKA YEDA (TESCİL NO: 75352) İSİMLİ
MARKA.
(İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
(Basın: 269020 www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 3. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/3207 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Bilgileri: İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Bayraklı TM, Alurca Mahallesi 7 Cilt, 624 Sayfa, 36254 ada, 4 parsel de
kayıtlı 182.00 m2 yüzölçümlü “BİR KATLI AVLULU EV” vasıflı taşınmazın: 6400/34944 payı (33.33 m2) Satılacaktır.
Özellikleri: Taşınmaz; İzmir ili, Bayraklı İlçesinde, tapu kaydına göre Alurca, belediye kayıtlarına göre Org. Nafiz
Gürman Mahallesinde, 7169 Sokaktan 7 numara alan 2 katlı bina ve arsasıdır. Parsel güney batısında 7169 sokağa
cepheli olup diğer yönlerde diğer parsellere komşudur. Parsel üzerindeki bina b.a. karkas yapı tarzında, yığma tuğla
duvarlı inşa edilmiş olup Zemin Kat ve 1. Katlarda bitmiş iskan edilir halde mesken ile 2. Katta sundurmadan ibarettir.
Bayraklı Belediyesi imar müdürlüğü tarafından dosyaya sunulan belgelerde yapılan incelemelerde; Parsel üzerindeki
taşınmazın yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığı belirtilmiş olup bu durum söz konusu taşınmazın
ruhsatsız ev kaçak olarak yapıldığını göstermektedir. Taşınmaz %25 yıpranma paylıdır. Parsel üzerindeki bina dıştan
dışa brüt 149.83 m2 alanlı olup 2 katın tamamında toplam inşaat alanı 299.60 m2’dir. 2. Katta yer alan sundurma ise
149.83 m2 alanlıdır. Mahallinde yapılan incelemede; Parsel üzerindeki 2 katlı taşınmazın Zemin Katındaki meskenin
ve 1. Katındaki meskenin iskan edilir halde olduğu görülmüştür. 2. Katta saç sundurma mevcuttur. Tapu kaydında
borçlunun binada hissesinin mevcut olmadığı belirtilmiştir. Buna göre borçlunun binada payı bulunmadığından sadece
arsa payı kadar kısmı satışa çıkartılacaktır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle; Gümüşpala İlköğretim Okuluna
178 mt. Bilal-i Habeşi Camiine 146 mt direkt (kuş uçuşu) ve yürüme mesafesinde yer almıştır. Belediye hizmetlerinden
yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır.
Adresi: 7169 Sokak No: 7 Org. Nafiz Gürman Mahallesi- Bayraklı- İzmir Bayraklı/İZMİR
Yüzölçümü: 182 m2
Arsa Payı: 6400/34944
İmar Durumu: İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 26M3d pafta, 36254 ada, 4 parsel sayılı
taşınmaz; 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Hmax: 6.80 mt gabarili yapılaşma koşullu konut adasında
kalmaktadır. Arşiv dosyası tetkikinde herhangi bir ruhsat ve yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştır.
Kıymeti: 20.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Muhdesat (parsel üzerindeki 1 katlı avlulu ev Abdülbaki Erol'a aittir) ile birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü: 06/04/2016 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü: 06/05/2016 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri: İZMİR ADLİYESİ MEZAT SALONU G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONU - İZMİR ADLİYESİ
BAYRAKLI/İZMİR
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek
şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu (kesin ve süresiz) vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanının "tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı
iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2015/3207 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 29/02/2016
(Basın: 269009 www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İNCESU İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/1 İFLAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa
çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde
yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı
taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2.
artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin
malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların
paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra
dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin
bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize
başvurmaları ilan olunur. 19.02.2016
1. İhale Tarihi: 08/03/2016 günü saat: 09.00 - 09.05
2. İhale Tarihi: 23/03/2016 günü saat: 09.00 - 09.05
İhale Yeri: Taksan Fabrikası Kayseri-Adana 43. Km. İncesu KAYSERİ
No
Takdir Edilen Değeri TL.
Adedi
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
983.915,00
Muhtelif
Muhtelif cins, adet ve ebatta taşlama, matkap, planya, freze,
takım bileme, torna, delik delme, yatay işleme, hızar, planya, kalınlık, çoklu dilme, kanal açma, mors, jumba, palet
zımparalama, yatay testere, pergel vinç vinç, yüzey parlatma, ince zımpara, sertlik, metal mikroskop kamera monitörü,
sertlik test, derinlik ölçme mukavemet, kaba zımpara, bakalit alma, su verme tankı, soğutma çukuru, fırın, su ve yağ tankı,
süzdürme potası, su boşaltma v.s. parçaları sökük, çoğu tahrip edilmiş ve paslanmış, çalışması için gerekli aksamları eksik,
tamamının elektrik kabloları yok, kumanda panelleri parçalanmış makine, cihaz ve tesisat vasıflı menkuller.
* Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
** Menkullerin, adet, cins, mahiyet ve birim fiyatlarını gösterir ayrıntılı listeler ile satış şartnamesi, İncesu icra ve İflas Müdürlüğü'nden
edinilebilir. Satış ilanında belirtilen tüm menkuller Taksan Fabrikası Kayseri-Adana 43.km. İncesu Kayseri adresinde olup ihaleye
katılanlar menkulleri bu adreste görmüş ve iflas dosyasındaki tüm malumatı edinmiş sayılacaklardır. Elektronik ortamda ihaleye
katılacaklar teminatı İncesu İcra ve İflas Müdürlüğü'nün TR57 0001 5001 5800 7300 6326 21 nolu hesabına yatırabilirler.
(Basın: 269074 www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.