elazığ iktisadi rapor 2015 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Yorumlar

Transkript

elazığ iktisadi rapor 2015 - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ELAZIĞ
İKTİSADİ RAPOR
2015
ELAZIĞ
2015
Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na aittir…
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın ismi kaydedilmek suretiyle yayından alıntı yapmak
mümkündür. Ancak Elazığ TSO’nun yazılı izni olmaksızın yayının tamamı yada bir
bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz.
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Cumhuriyet Mah. Korg. H.Sayın Cad. No:117- ELAZIĞ
Tel: (0424) 218 35 00 – 218 9690 Faks: (0424) 218 9691
E-Posta: [email protected]
Web: www.elazigtso.org.tr
HAZIRLAYAN
M.Mehmet KARABULUT
Genel Sekreter
Etem YALIN
Elazığ TSO Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
“Ben ekonomik hayat denince ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve bütün bayındırlık işlerini
birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir bütün sayarım. Bu vesile ile şunu da
hatırlatmalıyım ki bir millete bağımsız hüviyet ve kıymet veren siyasi varlık makinesinde devlet,
fikir ve ekonomi hayat mekanizmaları birbirlerine bağlı ve birbirlerine tabidirler. O kadar ki bu
cihazlar birbirine uyarak aynı ahenkte çalıştırılmazsa hükümet makinesinin önde gelen
sürükleyici kuvveti israf edilmiş olur, ondan beklenen tam verim elde edilemez. Onun içindir ki bir
milletin kültür seviyesi üç sahada; devlet, fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarıları
neticelerinin hasılasıyla ölçülür.”
M. Kemal ATATÜRK
SUNUŞ
1920 yılında kurulan Odamız, üyelerimizin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda
politikalar üreterek, sanayi, ticari ve sosyal bakımdan bölgenin ve ülkemiz kalkınmasına
destek sağlamayı tarihi süreç içerisinde kendine misyon edinerek bugünlere gelmiştir.
Bu misyon bağlamında şehrimizde iş dünyasının daha fazla yatırım yapabileceği
cazip bir ortamın sağlanması büyük önem arz etmektedir. Yatırım ortamını iyileştirmek ise
sorunların doğru tespit edilmesiyle mümkündür. Bunun başlıca yolu da elinizdeki güvenilir ve
doğru bilgiyle mümkündür.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yapmış olduğumuz araştırma, uzman
kuruluşlarla yapılan müşterek çalışmalar ve hazırlanan raporlar ile ilimizin fotoğrafını çekerek
geleceğe hazırlanması noktasında ilgili tüm makamların dikkatini çekmek ve bu perspektif
doğrultusunda stratejiler oluşturmasını arzu ediyoruz. Odamız tarafından hazırlanan ve ilgili
tüm paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılan çeşitli çalışmalar bu amacı taşımaktadır.
Odamız tarafından hazırlanan bu raporlar bir çok kurumun ve Odamızın titiz
çalışması sonrasında elde edilen verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu
çalışmada şehrimize ait toplumsal ve kültürel yapı, ekonomik yapı ve makroekonomik
göstergelere yer verilmiştir. Raporumuzun başta üyelerimize, karar vericilere, iş dünyasına,
akademisyenlere, kısacası toplumdaki bütün kesimlere yönelik bir yol haritası oluşturacağına
inanıyorum.
Bu vesileyle “Elazığ İktisadi Rapor 2015” çalışmasının hazırlanmasında Odamız
çalışanları başta olmak üzere katkısı olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eder,
Saygılar sunarım…
İdris ALAN
Yönetim Kurulu Başkanı
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1
ELAZIĞ KRONOLOJİSİ
İLİN PROFİLİ
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
 Tarihçe
 Yasal Yükümlülüklerimiz
 Odamızın Görevleri
 Meclisimizin Görevleri
 Yönetim Kurulunun Görevleri
 Genel Sekreterin Görevleri
 Faaliyet Alanımız
 Elazığ TSO Organizasyon Şeması
 Elazığ TSO Vizyon
 Elazığ TSO Misyon
 Elazığ TSO 2013-2014 Hizmet İstatistikleri
 Elazığ TSO Üye Sayıları Tabloları
 Elazığ TSO Yıllar İtibarıyla Kurulan İşletme Sayıları
 Elazığ TSO Yıllar İtibarıyla Kapanan İşletme Sayıları
 Elazığ TSO’nun Kuruluşunda Günümüze Hizmet Yapmış Yönetim Kurulu Başkanları
 Elazığ TSO’nun Kuruluşunda Günümüze Hizmet Yapmış Meclis Başkanları
 Elazığ TSO’nun Kuruluşunda Günümüze Hizmet Yapmış Genel Sekretreler
 Elazığ TSO Faaliyet Kollarına Göre Meslek Grupları
 Elazığ TSO 2013-2016 Dönemi Meclis Üyeleri
 Elazığ TSO 2013-2016 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri
 Elazığ TSO 2013-2016 Dönemi Meslek Komitesi Üyeleri
 Elazığ TSO Tarafından Uygulanan Projeler
BÖLÜM 2
ELAZIĞ’IN TARİHÇESİ
 Genel Tarih
 Harput Kültürü
 Elazığ Tarihinde Belli Başlı Dönemler











COĞRAFİK YAPI
İlin Konumu
Dağlar
Akarsular ve Uzunlukları
Göller
Yer altı Suları
Ovalar
Platolar
İlin Yüzölçümü ve Yüksekliği
Türkiye ve İllerin Yüzölçümleri Tablosu
Bitki Örtüsü
İklim Verileri
İDARİ VE SOSYO-EKONOMİK DURUM
 Nüfus, Alan, İlçeler, İlin Öne Çıkan Özellikler
 Sınıflamalar (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması İBBS)
BÖLÜM 3










NÜFUS VE DEMOGRAFİK GÖSTERGELER
İlçelere Göre Merkez, Belde ve Köy Nufusları
Yaş Grubu ve Cinsiyetlere Göre Nüfus
İlçelere Göre Hanahalkı Büyüklüğü
Yaş ve Cinsiyetlere Göre Seçmen Profili
İllerin Nüfus Büyüklükleri Tablosu
İllerin Kentleşme Oranı Tablosu
İller Bazında Nüfus Artış Hızları
İller Net Göç Artış Hızı
Elazığ’ın Aldığı ve Verdiği Göç Tablosu
Elazığ’ın Sayım Yıllarına Göre Nüfusu








MİLLİ GELİR
İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE)
İller Bazında Gelişmişlik Sıralaması Tablosu
6 Kademeli İller Gelişmişlik Sıralamasına Göre Türkiye Haritası
Düzey 2 Bölgelerinni Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeks Değeri
İllerin Gelişmişlik Tablosu
Gelişmişlik Endeksinin Belirlenmesinde Baz Alınan Kriterler ve Oranları
2010-2012 İllerin Gelişmişlik Karşılaştırması Tablosu
Cari Fiyatlarla Bölgesel Gayri Safi Katma Değer Tablosu
SOSYAL GÜVENLİK
 SGK Elazığ İl Müdürlüğü Verileri
FİYAT ve ENDEKSLER
 Tüketici Fiyatları Değişim Oranı Tablosu







DIŞ TİCARET
Yıllar İtibarıyla İhracat
Ekonomik Faaliyetlere Göre İthalat 2009-2013
Ekonomik Faaliyetlere Göre İhracat 2009-2013
Elazığ’dan Yapılan Doğrudan İhracatın Sektörel Performansı
Elazığ’dan Yapılan İhracatın Ülke Performansı
2013 Yılı (TİM) Elazığ İhracatçılar Listesi
2013 Yılı (DAİB) Elazığ İhracatçılar Listesi
İŞ İSTATİSTİKLERİ
 İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları
 Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri










BANKACILIK ve MEVDUAT
TRB1 İlleri Banka ve Şube Sayıları
TRB1 İllerinde Yıllar İtibarıyla Banka ve Şube Sayıları
TRB1 İllerindeki Banka Şube Sayılarının Yıllık Artış Oranı Tablosu
Şube Başına Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı
Şube Başına Kredilerin Türlerine Göre Dağılımı
TRB1 İllerindeki Mevduatın Dağılımı
Yıllar İtibarıyla Şube Başına Düşen Mevduat
Yıllar İtibarıyla Şube Başına Düşen Ortalama Kredi
Mevduatın İllere ve Bölgelere Dağılımı Tablosu
TRB1 İllerinde Protesto Edilen Senetlerin Yıllar Bazında İllere Dağılımı









VERGİ İSTATİSTİKLERİ
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin TRB1 İllerine Dağılımı
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin TRB1 İllerine Dağılımı
Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Mükelleflerinin TRB1 İllerine Dağılımı
Gelir Vergisi Faal Mükelleflerin TRB1 İllerine Dağılımı
Gayri Menkul Sermaye İradı (GMSİ) Faal Mükelleflerin TRB1 İllerine Dağılımı
2013 Yılı TRB1 İllerinin Vergi Gelirleri
TRB1 İllerinde Son 5 Yıldaki Faal Mükellef Sayıları
Elazığ 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Rekortmenleri (İlk 50)
Elazığ 2013 Yılı Gelir Vergisi Rekortmenleri (İlk 50)
İNŞAAT
 Kullanım Amaçlarına Göre Yapılacak Yeni İlave Yapılar
 İller ve Yıllara Göre Konut Satışları
ENERJİ
 Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi
 Kullanım Yerlerine Göre Doğalgaz Tüketimi
BÖLÜM 4










İSTİHDAM
İşsizlik Oranı Tablosu
İstihdam Oranı Tablosu
İşgücü Göstergeleri
Umut Düzeyi Tablosu
Mutluluk Düzeyi Tablosu
İşgücü İstatistikleri
Kurumsal Olmayan Nüfusun Yıllara Göre İşgücü Durumu
İş Arama Süresine Göre İşsizler
Eğitim Durumuna Göre, İşgücü, İşsizler, İstihdam Durumu
İstihdam Edilenlerin Yıllara Göre İşteki Durumu




EĞİTİM
TRB1 İlleri Eğitim Göstergeleri
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları
Eğitim Düzeyine Göre Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları
Fırat Üniversitesi




SAĞLIK
Kişi Başına Düşen Hastane Yatak Sayıları Tablosu
TRB1 İllerinin Sağlık Göstergeleri
Hastane ve Yatak Sayıları
Elazığ İli Sağlık Personeli Sayıları





KÜLTÜR ve TURİZM
Turist İstatistikleri
Havaalanı ve Hudut Kapılarından Gelen Ziyaretçi Sayıları
Elazığ’da İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri
Elazığ’da Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri
Elazığ’da İşletme Belgeli Seyahat Acentaları
SPOR
 Tescilli Spor Klüpleri
 TRB1 İllerindeki Sporcu Sayıları





ÇEVRE
Belediye Su İstatistikleri
Atık Su İstatistikleri
Çekilen Su Miktarı
Arıtma Tesisleri Mevcut Durumu
Belediyelerin Çevresel Harcamaları
BÖLÜM 5


















TARIMSAL YAPI
Arazi Varlığı ve Dağılımı
Tarım Alanları Kullanımı ve Üretim
Ekilen Alan Üretim Miktarı Grafiği
Sulanan Arazi Miktarı
Tarımsal Makine Varlığı
Elazığ İli Ürün Haritası
Elazığ İli Toprak Verimlilik Haritası
İlçeler Bazında Meyve Üretim Miktarı
İlçeler Bazında Sebze Üretim Miktarı
İlçeler Bazında Bitkisel Üretim Miktarı
Elazığ İli Hayvan Varlığı
Hayvansal Üretim Miktarı
Su Ürünleri Üretim Miktarı
İlin Su Kaynakları
Elazığ İşletme Büyüklüğü Grafiği
Elazığ İşletme Büyüklüğü Dağılımı
Büyükbaş Hayvancılık İşletmeleri Dağılım Grafiği
Tarımsal Destekler Tablosu
BÖLÜM 6













SANAYİ
Elazığ’da Sanayinin Tarihçesi
Cumhuriyet Öncesi Sanayi
Cumhuriyet Dönemi Sanayi
Elazığ Sanayisinde Mevcut Durum
Elazığ Sanayi Bölgeleri
NACE Faaliyet Kollarına Göre İşletmelerin İl Genelindeki Dağılımı
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi
Fırat Teknopark
Fırat Kalkınma Ajansı
Fırat Kalkınma Ajansı Desteklerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı
Elazığ KOSGEB Müdürlüğü Desteklerinin Dağılımı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Desteklerinin Dağılımı
Elazığ İmalatçı Firmalar Listesi
BÖLÜM 7











YATIRIM TEŞVİK
Yeni Teşvik Yasası
Teşvik Yasası Destekleri ve Oranları
Elazığ’ın 2001-2014 Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri
Elazığ’ın 2001-2014 Dönemi Yatırım Teşvik Belgeleri Sektörel Dağılımı
Marka / Patent / Faydalı Model / Endüstriyel Tasarım
Elazığ’ın Sanayi Mülkiyet Verileri Yıllar İtibarıyla
AB Hibelerinin İllere Göre Dağılımı
Elazığ İli SWOT Analizi
Elazığ İçin Uygun Yatırım Alanları
Elazığ TSO 2023 Manifestosu
Elazığ’ın 1/100.000 Ölçekli Çevre Plan Düzenine Talep ve Önerileri
BÖLÜM 8








ELAZIĞ’IN KALKINMA VE GELİŞMESİ HUSUSUNDA YAPILAN PROJELER
VE ÇALIŞMALAR
Doğu Anadolu Projesi (DAP) 1998-2000
Elazığ 1.Ekonomi Kurultayı (2000-2001)
Elazığ Buluşuyor (2006-2008)
Elazığ Kümeleme Çalışması (2007-2008)
Elazığ İlinin Ekonomik Gelişimi Semineri (2009)
Elazığ Lobi Çalıştayı (2010-2011)
Elazığ Tanıtım Günleri (2011-2014)
Elazığ 1. Kalkınma Kurultayı (2014)
BÖLÜM 9












FİNANSMANA ERİŞİM
AB Hibe Fonları
Türk Eximbank
KOBİ A.Ş.
Teskomb Kredi-Kefalet Sistemi
TTGV
T.Kalkınma Bankası
Kredi Garanti Fonu
Kalkınma Ajansları
TKDK Destekleri
KOSGEB
iVCi Türkiye
Banka Kredileri
KAYNAKÇA
2001 Elazığ Ekonomi Kurultayı
AB Genel Sekreterliği
AKSA Doğalgaz A.Ş.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB)
Ekonomi Bakanlığı
Elazığ 1. Kalkınma Kurultayı Raporları
Elazığ Buluşuyor Sonuç Raporu
Elazığ Belediyesi
Elazığ Defterdarlığı
Elazığ KOSGEB Müdürlüğü
Elazığ OSB Müdürlüğü
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
Elazığ TSE Temsilciliği
Elazığ Valiliği
Emniyet Genel Müdürlüğü
Fırat Kalkınma Ajansı
Fırat Üniversitesi
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Harita Genel Komutanlığı
İş Bankası Verilerle Türkiye’deki İllerin Gelişmişlik Düzeyi
İŞGEM Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı
Muhasebe Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SGK Elazığ İl Müdürlüğü
TEDAŞ
Teknokent A.Ş. Müdürlüğü
TKDK Elazığ Genel Sekreterliği
TOBB
TÜİK
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
ELAZIĞ KRONOLOJİSİ
1834 1857 1866 1866 1867 1869 1879 1883 1889 1896 19081911 1920 1921 1922 1923 1925 1930 1930 1931 19321934 1935 1936 1936 1937 1937 1937 1939 1940 1942 1942 1944 1950 1951 1953 1954 1956 1959 -
ELAZIĞ’IN “MEZRA” DENİLEN OVAYA KURULUŞU
AMERİKALILAR TARAFINDAN HARPUT’TA AMERİKAN KOLEJİ KURULDU
ELAZIĞ İZZETPAŞA CAMİİ DÖNEMİN VALİSİ HACI İZZETPAŞA TARAFINDAN
KERPİÇTEN YAPTIRILDI
ELAZIĞ’DA İLK MATBAA (TAŞ DESTİGAH) VALİ HACI İZZETPAŞA
TARAFINDAN KURULDU
DÖNEMİN PADİŞAHI ABDULAZİZ ONURUNA YENİ KURULAN ŞEHRE
“MAMURETÜL AZİZ” İSMİ VERİLDİ. HALK ARASINDA KISACA “EL-AZİZ “
OLARAK SÖYLENEGELMİŞTİR.
FRANSIZLAR TARAFINDAN HARPUT’TA FRANSIZ KOLEJİ KURULDU
ELAZIĞ’IN YENİDEN VİLAYET OLARAK TESCİLLENMESİ
MAMURETÜL AZİZ GAZETESİ’NİN ELAZIĞ’DA YAYINLANMAYA BAŞLAMASI
ELAZIĞ MERKEZ ZİRAAT BANKASI ŞUBESİNİN AÇILIŞI
ALMANLAR TARAFINDAN ELAZIĞ VE HARPUT’TA ALMAN KOLEJİ KURULDU
ELAZIĞ İPEKÇİLİK MEKTEBİNİN AÇILIŞI
BEŞKARDEŞLER İPEK VE İPLİK FABRİKASI KURULDU.
BU TARİHTE ABD’DEN DOKUMA TEZGAHLARI GETİRİLDİ.
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI KURULDU
MALATYA VE DERSİM SANCAKLARININ ELAZIĞ’DAN AYRILIŞI
SATVET-İ MİLLİYE GAZETESİ’NİN ELAZIĞ’DA YAYINLANMAYA BAŞLAMASI
“DAR’ÜL İTHAMI SAN’AT MEKTEBİ” KURULUDU
ELAZIĞ EMRAZI AKLİYE VE ASABİYE HASTANESİ’NİN HİZMETE AÇILMASI
GÜLÜŞKÜR KÖPRÜSÜ HİZMETE BAŞLADI
TURAN GAZETESİ’NİN ELAZIĞ’DA YAYINLANMAYA BAŞLAMASI
(HALEN DEVAM EDİYOR)
ELAZIĞ İPEK VE İPLİK T.A.Ş. KURULDU. BİR SÜRE İPEK KISMI ÇALIŞTIRILDI
ELAZIĞ BELEDİYESİ KURULARAK HİZMETLERİNE BAŞLADI
ELAZIĞ’A İLK TRENİN GELİŞİ
ETİBANK KEBAN SİMLİ KURŞUN İŞLETMESİ KURULARAK BÖLGEDE
MADENCİLİK FAALİYETLERİNİ DEVAM ETTİRDİ
ŞARK KROMLARI T.A.Ş. KURULARAK MADEN/GULEMAN BÖLGESİNDE KROM
CEVHERİ ÜRETİMİ VE İHRACATINA BAŞLADI
ELAZIĞ TİCARET BORSASI KURULDU
ATATÜRK TARAFINDAN TAHIL AMBARI, BOLLUK VE BEREKET ANLAMINDA
“EL-AZIK” İSMİ VERİLDİ. TÜRKEÇE SES UYUMUNA UYGUNLUĞU VE SÖYLENİŞ
KOLAYLIĞI NEDENİYLE ELAZIĞ OLARAK KULLANILMIŞTIR
ATATÜRK’ÜN ELAZIĞ’A GELİŞİ
KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI
MAHDUT MESULİYETLİ ŞARKKROMLARI İŞLETMESİ MÜESSESESİ
KURULARAK ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK BÖLGEDE
KROM ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜ.
ELAZIĞ HAVAALANININ ASKERİ AMAÇLI KULLANIMA BAŞLAMASI
21 KURUCU ORTAK İLE ELAZIĞ’IN İLK KOOPERATİF ŞİRKETİ OLAN ELAZIĞ
İPLİK VE DOKUMA KÜÇÜK SAN’AT KOOPERATİFİ KURULDU.
ELAZIĞ TEKEL İŞLETMELERİ KURULDU
ELAZIĞ ŞARAP FABRİKASI KURULDU
KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
İLLER BANKASI ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI KURULDU
ELAZIĞ ALTINOVA ÇİMENTO FABRİKASI ÜRETİME BAŞLADI
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
1960 1966 1966 1967 1967 1967 1967 1968 1968 1968 1969 1970 1970 1974 1973 1974 1986 1977 1977 1986 1987 19871988 1992 19941994 1995 2001 2002 2007 2009200920122012201320132014-
ELAZIĞ HAVAALANININ SİVİL AMAÇLI KULLANIMA BAŞLAMASI
KABEN BARAJI İNŞAATINA BAŞLANMASI
İZZETPAŞA VAKFI KURULARAK BUGÜNKÜ İZZETPAŞA CAMİİ YAPTIRILDI
FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NİN TEMELİ YÜKSEK TEKNİK OKULUN AÇILMASIYLA
ATILDI
ELAZIĞSPOR KURULDU
“ELAZIĞ SANAYİ DERNEĞİ” KURULDU
ELAZIĞ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 831 İŞYERİ İLE HİZMETE AÇILDI
ELAZIĞ ET KOMBİNASI ÜRETİME BAŞLADI
İSHAK SUNGUROĞLU TARAFINDAN “HARPUT YOLLARINDA” ADLI 4 CİLTLİK
İLİN; KÜLTÜR VE SANAT HAYATI, GELENEKLERİ, COĞRAFYASI, FOLKLÖRÜNÜ
İŞLEYEN 1668 SAYFALIK ESER YAYINLANDI
HALK İŞTİRAKLERİNE AÇIK OLAN KEBAN HOLDİNG A.Ş. KURULDU
KEBAN HOLDİNG BÜNYESİNDE, PLASTİK, BETON, AĞIN DERİ, DEMİR ÇELİK
SANAYİ, KÖMÜR SANAYİ VE ELAZIĞ BAKIRLARI LTD ŞTİ. KURULDU.
KEBAN BARAJ GÖLÜ NEDENİYLE SULAR ALTINDA KALAN GÜLÜŞKÜR
KÖPRÜSÜNÜN YERİNE YENİSİ YAPILDI
ELAZIĞ (SİVRİCE) SÜPERFOSFAT FABRİKASI ÜRETİME BAŞLADI
KEBAN BARAJINDA ELEKTİRK ÜRETİMİNİN BAŞLAMASI
ELAZIĞ’DA İLK SANAYİ SERGİSİ (FUAR) ORGANİZASYONU YAPILDI
ELAZIĞ ATATÜRK STADYUMU’NUN HİZMETE GİRİŞİ
2 BİN 500 METRE İLE TÜRKİYENİN EN UZUN KÖPRÜSÜ OLAN FIRAT
DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI
FERROKROM İŞLETMESİ FAALİYETE GEÇTİ
ELAZIĞ YEM FABRİKASI KURULDU
YENİDEN YAPILAN KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI
ELAZIĞ İMALAT OSB KURULDU
TÜRKİYE’NİN İLK HAYVAN ÜRÜNLERİ OSB’Sİ ELAZIĞ’DA KURULDU
FIRAT HAVZASI GAZETECİLER CEMİYETİNİN KURULUŞU
ULUSLAR ARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİNİN
İLKİ YAPILDI
NURETTİN ARDIÇOĞLU KÜLTÜR MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI
KANAL 23 TV ile KANAL E TV YAYIN HAYATINA BAŞLADI
250 İŞYERİ KAPASİTELİ AKÇAKİRAZ YENİ KSS HİZMETE AÇILDI
ELAZIĞ 1. EKONOMİ KURULTAYI YAPILDI
ELAZIĞ HİPODROMUNDA YARIŞLARIN BAŞLAMASI
FIRAT TEKNOKENT’İN KURULUŞ KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI
ELAZIĞ HAVAALANI YENİ PİSTİ HİZMETE GİRDİ
ELAZIĞ’DA DOĞALGAZ KULLANIMI BAŞLADI
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ HİZMET BİNASI HİZMETE GİRDİ
ELAZIĞ HAVAALANI YENİ ÜSTYAPI VE APRONLARI İLE HAVA LİMANINA
DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
ELAZIĞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ OSB’DE HİZMETE AÇILDI
NURETTİN ARDIÇOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
ELAZIĞ 1.KALKINMA KURULTAYI YAPILDI
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
İLİN PROFİLİ
GÖSTERGE
İLİN GENEL NÜFUSU
MERKEZ NÜFUSU
İLİN YÜZÖLÇÜMÜ
İLİN RAKIMI
İLÇE SAYISI (MERKEZ İLÇE DAHİL)
KÖY SAYISI
BELEDİYE SAYISI
KİŞİ BAŞINA GELİR (2001)
GSMH’DAKİ PAYI (2001)
SOSYO EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI
İLLERİN GELİŞMİŞLİK SEVİYESİ (İGE)
KENTLEŞME ORANI
ŞEHİR VE KÖY NÜFUS ORANLARI
YAŞANABİLİR İLLER SIRALAMASI
OKUMA YAZMA ORANI (15+ Yaş Üstü)
ÖĞRENCİ SAYILARI
FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYISI
İLDEKİ HASTANE SAYISI
HASTANE YATAK SAYISI
ÖRGÜN EĞİTİMDEKİ OKUL SAYISI
TARIM ARAZİSİ VARLIĞI
SULANAN ARAZİ MİTARI
ORMAN ARAZİSİ VARLIĞI
KAMU YATIRIMLARI TOPLAMI
ELAZIĞ’IN MEVDUAT TOPLAMI
PROTESTO EDİLEN SENET SAYISI
İLDE BULUNAN BANKA SAYISI
İLDE BULUNAN BANKA ŞUBE SAYISI
TAHAKKUK EDEN VERGİ TOPLAMI
FAAL MÜKELLEF SAYISI
NÜFUSA GÖRE İŞSİZLİK ORANI ve SIRASI
İŞYERİ SAYISI (Sigortalı Eleman Çalıştıran)
SOSYAL GÜV. KAPSAMINDA ÇALIŞAN SAYISI
TOPLAM SSK’LI SAYISI
TOPLAM BAĞ-KUR’LU SAYISI
TOPLAM EMEKLİ SANDIĞINA KAYITLI SAYISI
ÇİFTÇİ AİLE SAYISI (ÇKS Kayıtlı Olanlar)
İLDEKİ TOPLAM MOTORLU KARA TAŞITI
SİVİL TOPLUM
SYDV’dan YARDIM ALAN KİŞİ SAYISI
NACE FAALİYET KOLLARINA GÖRE İMALAT
SANAYİNDEKİ İŞLETME SAYILARI
AB HİBELERİ
KAPASİTE RAPORU OLAN İMALATÇI SAYISI
İLDE YER ALAN SANAYİ BÖLGELERİ ve
BÖLGELERDE YER ALAN İŞLETME SAYILARI
İLDEKİ İHRACATÇI FİRMA SAYISI
ELAZIĞ’IN 81 İL İÇİNDEKİ İHRACAT SIRASI
ELAZIĞ
YIL
KAYNAK
568.753
412.220
9313 Km2
1.067 m.
11
544
26
1.704 $
BİNDE 70
81 İL İÇERİSİNDE 39.
81 İL İÇERİSİNDE 28.
% 71.05 (39. Sıra)
Şehirde Yaşanlar: %74
Köylerde Yaşayanlar:%26
81 İL İÇERİSİNDE 40.
% 91.8
Okul Öncesi, İlkokul, Orta
Öğretim Toplamı: 154.006
31.000
14
2968
509
286.044 Hektar
104,530 Hektar
154.552 Hektar
2013: 252 Milyon 827 TL
2014: 213 Milyon 056 TL
2.886.432 TL
2867 (81 İl İçerisinde 47.)
14
47
734.569.852 (TL)
25.784
% 7.8 Oranı ile 35.
6.473
106.474
62.441
17.470
26.563
17.188
87.924 Adet
Dernek Sayısı:545
Dernek Üye Sayısı:42.930
138.819
2015
2015
2014
2014
2014
2012
2014
2001
2001
2014
2012
2014
TÜİK
TUİK
E.Valiliği
E.Valiliği
E.Valiliği
E.Valiliği
E.Valiliği
TÜİK
TÜİK
Kalkınma Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
TÜİK
2014
TÜİK
2014
2011
CNBC-e Bussines
Elazığ Valiliği
2014
İl Milli Eğitim Müd.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
F.Ü. Rektörlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
İl Tarım Müdürlüğü
İl Tarım Müdürlüğü
Elazığ Valiliği
2015
Kalkınma Bakanlığı
2015
2012
2015
2015
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2012
T.Bankalar Birliği
T.Bankalar Birliği
T.Bankalar Birliği
T.Bankalar Birliği
Muhasebe G.Müd.
Muhasebe G.Müd.
TÜİK
Sosyal Güv.İl. Müd.
Sosyal Güv.İl. Müd.
Sosyal Güv.İl. Müd.
Sosyal Güv.İl. Müd.
Sosyal Güv.İl. Müd.
İl Tarım Müd.
İl Emniyet Müd.
2014
İl Dernekler Müd.
2014
Elazığ Valiliği
543
2014
Elazığ TSO
2013
2015
ABGS
Elazığ TSO
2015
Elazığ TSO
2015
2015
TİM
TİM
55 Proje ile 81 il içerisinde 9.
283
İMALAT OSB: 108
HAYVAN ÜR. OSB:4
TEKNOKENT:48
İŞGEM:28
4 AYRI KÜÇÜK SANAYİ
SİTESİ:1383
58
41.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
İHRACAT TOPLAMI
İTHALAT TOPLAMI
TURİST SAYILARI
İŞLETME VE YATIRIM BELGELİ TURİZM TESİS
SAYISI
OTELLERİN ODA VE YATAK SAYILARI
MÜZE SAYISI
SİNEMA SAYISI
TARİHSEL DEĞERE SAHİP MEKANSAYISI
TİYATRO SAYISI
2012:55 Milyon $
2013:262 Milyon $
2014:228 Milyon $
2015:168 Milyon $
2012:47.394 Milyon $
2013:21.389 Milyon $
2014: 20.676 $ (9 Ay)
Gelen Yerli:98.278
Gelen Yabancı:2.631
2015
Ekonomi Bakanlığı
2015
Ekonomi Bakanlığı
2015
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü
Kül. Ve Tur. İl Müd.
19
2015
Yatak:1821
1
2
44
1
A.Ş. :
383
Diğer:
2
Gerçek Kişi:
1852
Kollektif Şirket :
7
Kooperatif :
161
Limited Şirket:
2739
TOPLAM:
5145
Bölgesel Teşvik Uy. 4. Bölge
2012 Bel. Sayısı: 31- 136 Mil.TL
2013 Bel. Sayısı: 33- 382 Mil.TL
2014 Bel.Sayısı: 30- 158 Mil. TL
2015 Bel. Sayısı: 27- 591 Mil.TL
Marka:286
Patent:1
Faydalı Model:0
Edüstriyel Tasarım:7
İlk 500: Ferrokrom Tesisleri
İkinci 500: Elazığ Çimento
Fabrikası
2015
2015
2015
2015
2015
Kül. Ve Tur. İl Müd.
Kül. Ve Tur. İl Müd.
Kül. Ve Tur. İl Müd.
Kül. Ve Tur. İl Müd.
Kül. Ve Tur. İl Müd.
2015
Elazığ TSO
2012
Kalkınma Bakanlığı
2015
Ekonomi Bakanlığı
2015
TPE
2015
İSO
Bina Sayısı: 40.592
Konut Sayısı: 156.408
2015
Elazığ Belediyesi
Su Abonesi Sayısı:129.751
Günlük Su Miktarı: 72.500m3
2015
Elazığ Belediyesi
2012
Elazığ Valiliği
2012
Elazığ Valiliği
2015
Aksa Elazığ Gaz
Sabit Hat Kullanıcısı:202.732
ADSL Kullanıcısı:48.712
2015
İl Telekom Müd.
10
2015
Elazığ Valiliği
KARASAL YAYIN YAPAN TV SAYISI
3
2015
Elazığ Valiliği
UYDUDAN YAYIN YAPAN TV SAYISI
1
2015
Elazığ Valiliği
10
2015
Elazığ Valiliği
İLDE BULUNAN ŞİRKET DAĞILIMLARI
ELAZIĞ’IN YARARLANDIĞI TEŞVİKLER
TEŞVİK BELGESİ İSTATİSTİKLERİ
SINAİ MÜLKİYET VERİLERİ
500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU
ELAZIĞ’DAKİ KONUT İSTATİSTİKLERİ
SU KULLANIMI İSTATİSTİKLERİ
ENERJİ TÜKETİMİ YAPAN ABONE SAYILARI
ENERJİ TÜKETİM MİKTARLARI (kwh)
DOĞALGAZ KULLANIMI
HABERLEŞME-TELEKOMÜNİKASYON
GÜNLÜK YAYIN YAPAN GAZETE SAYISI
YAYIN YAPAN RADYO SAYISI
Oda:1.190
Mesken:218.072 Adet
Ticarethane:29.323 Adet
Sanayi:232 Adet
Toplam: 273.411 Adet
Mesken:245.832.178
Ticarethane:78.374.909
Sanayi:514.166.775
Toplam: 1.034.941.359
Abone Sayısı:61.568
Kullanıcı Sayısı: 44.537
Kullanılan Miktar: 72.160.130
(sm3)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Odanın Tarihçesi
Dünyada Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaya çıkış XVl.yüzyılın sonralına rastlar. Ticaret Odası
adını alan ilk kuruluş Marsilya Ticaret Odası olup, kuruluş yılı 1600’dür. Kuzey Amerika’da ilk Ticaret
Odası 1768’de New York’ta kurulmuştur. Kanada’da ilk Ticaret Odası ise 1804 yılında Halifax’ta
açılmıştır.
Günümüzde batılı ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odalarında müşterek olan husus, devlet otoritelerine
ve işletmelere yönelik olan müşavirlik fonksiyonlarıdır.
Dünyadaki Ticaret ve Sanayi Odalarının bir ortak özelliği de milli, merkezi bir üst organizasyon
içinde bir araya gelmeleridir. Ülkemizdeki örneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir.
Osmanlı toplumunda Oda fikri, batılaşma hareketleri ile birlikte gündeme gelmiştir. Bir dizi reform
ve yenilikler içeren 1856 tarihli Islahat Fermanı, tüccarların odalar kurarak örgütlenmeleri gereğini ortaya
çıkarmıştır. Ferman gereği nizamnameler yayımlanıp Odalar kurulmaya başlanmıştır.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu Odamızdaki eski kayıtlar incelendiğinde oldukça eski
yıllara dayandığı görülür. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarına kadar önemli bir ticaret merkezi konumunda
olan Harput’ta bu dönemlerde 850’ye yakın çeşitli iş kollarında dükkan ve mağazaların varlığı dönemin
salnamelerinde (yıllık) görülmektedir.
Harput’un bu dönemi Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı Kitabında şu şekilde değerlendirilmektedir: “
Elazığ’ın Cumhuriyetten önceki döneme ait sanayisini incelerken Harput’un sanayi durumuna bakmak
gerekir. Harput, XlX uncu yüzyıl sonlarına kadar hatta XX. Yüzyıl başlarında önemli bir ticaret merkezi
olma yanında sanayide, her sınıftan faaliyet gösteren çeşitli meslek kuruluşları şeklinde teşkilatlanmış bir
yapıya sahiptir. Büyük ticaret hanları, 850’ye yakın mağaza ve dükkanları, faal ticaret kervanları ve iyi
ahlak sahibi esnafı ile tanınmış bulunmaktadır.
Bu dönemde, dokuma ve giyim sanayi ile el sanatları sanayi malları imalatı ile ilgili faaliyetler göze
çarpmaktadır. Hemen hemen her evde pamuk ipliği yapmaya elverişli çıkrıklar ve yine her evde dokuma
kuyuları denilen el tezgahları mevcuttu. Öte yandan, debbağçılık (derileri sepileyip meşin, sahtiyan, kösele
vs. yapan esnaf) ile uğraşan 30-35 imalathane mevcut olup, bunların bir kısmı ihraç edilirdi.”
Denilmektedir.
Harput’ta ki, bu zengin ticari birikim esnaf örgütlenmesine de yansımış ve Harput Ticaret Odası’nın
bu dönemde faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilmektedir.
18. yüzyılın sonlarına doğru yeni yerleşim yeri olarak sürekli büyümeye başlayan Elazığ’da 19 Eylül
1920 yılında Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulduğu ve 10 Mart 1926 yılına kadar Başkanlığını Şedele
Fehmi Efendi’nin yaptığı Odamız kayıtlarında mevcuttur.
655 sayılı kanunu göre, 19 Eylül 1336 tarih ve 4418/366 sayılı Elazığ Vilayet Makamının yazısı ile
İlk Oda seçimleri 10 Mart 1926 tarihinde yapılmış ve Hacı Saitzade Sait Efendi başkanlığa seçilmiş
dönemin Oda mühründen de anlaşıldığı gibi “Elaziz Ticaret ve Sanayi Odası” ünvanı ile Odanın resmi
kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
Atatürk’ün 1937 yılında Elazığ’ı teşrifleri ile Elaziz isminin Elazığ olarak değiştirilmesinin ardından
Odanın ünvanı da “Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası” olarak değiştirilmiştir.
Yüksek Ticaret Bakanlığı’nın 28 Ekim 1948 tarih ve 9290 sayılı emirleri doğrultusunda ticari
potansiyeli bulunan Maden ve Palu İlçelerine Odanın birer Ajanlık kurulması yönündeki talebi üzerine,
Oda Yönetim Kurulu 15 Kasım 1948 tarih ve 20 sayılı karar ile adı geçen iki ilçede Oda Ajanlıklarını
kurmuştur.
21 Ekim 1951 tarihinde Odaların çalışma ve görevlerini belirten 5590 sayılı kanunun çıkmasının
ardından, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda ve Yüksek Ticaret Bakanlığı’nın 24 Aralık 1952 tarih ve
4/14320 sayılı emirleri gereğince ve Vilayet Makamının 3 Ocak 1953 tarihli ve 2 sayılı yazısına istinaden
Oda Yönetim Kurulu 6 Mart 1953 tarih ve 4 sayılı kararı ile Maden ve Palu’daki Ajanlıklarının
faaliyetlerini bu tarihten itibaren süresiz olarak durdurmuştur.
Harput'a ticari hayatı şekillendiren daha sonra Elazığ şehir merkezinde resmi bir hüviyete kavuşan
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası hizmetinde kesintiye uğramadan faaliyetlerini bugüne kadar sürdürmüştür.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
Yasal Yükümlülüklerimiz
Odaların Kuruluşu
Odalar üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda
yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla 5174 sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar kanununa göre kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Odamızın Görevleri
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar kanununa göre
Odaların görevleri;
a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu
yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.
b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar
çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada
ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde
edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek
girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.
c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî
faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve
bunları uygun vasıtalarla yaymak.
d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak;
üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri
adına veya kendi adına dava açmak.
f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına
sunmak ve ilân etmek.
g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal
ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak
tespit etmek ve onaylamak.
j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde
gelişmesine çalışmak.
k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak,
Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri
toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son
gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak.
l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları,
konşimento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak.
m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının
imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri
bilgileri sağlamak.
n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak.
o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.
r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek
görevleri yapmak.
s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri
saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda
belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer
faaliyetlerde bulunmak.
z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite
raporları düzenlemek.
Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;
a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya bunlara iştirak
etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri
sunmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları
açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci
okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme
çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu
kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek,
c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,
d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve
kütüphanelere katılmak,
e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218
sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo
işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara
iştirak etmek, görevlerini de yaparlar.
Meclisimizin Görevleri
a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu
sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,
mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara
bağlamak.
ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu
görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya,
kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve
vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.
k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak
verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege
göndermek.
o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve
odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında
meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve
gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak
davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli
gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere
meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulumuzun Görevleri
a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.
c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar
vermek.
e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para
cezalarının uygulanmasını sağlamak.
f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor
hazırlayıp meclise sunmak.
ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere
ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek
ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller
çerçevesinde karara bağlamak.
l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve
yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
n) Hakem veya hakem heyeti seçmek.
o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer
görevleri yerine getirmek.
Genel Sekreterin Görevleri
a) Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
b) Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin
toplanmasını sağlamak.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
c) Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin
üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini
tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar
defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
d) Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.
e) Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin
yerine getirilmesini sağlamak.
f) Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son
verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.
g) Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
h) Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında
yönetim kurulunu bilgilendirmek.
ı) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve
kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak.
i) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini
muhafaza etmek.
j) Yayın işlerini yönetmek.
k) Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
l) Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve
bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları
yapmak.
m) Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili
organ kararları çerçevesinde yürütmek.
n) Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.
o) Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim
kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle
yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya
yetkilidir.
Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.
Genel sekreter, yönetim kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir
bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere Genel Sekreter yardımcısına devredebilir.
Genel sekreterin görevli veya izinli olduğu sürelerde Genel Sekreter yardımcısı yönetim kurulu
başkanının onayıyla genel sekreterliğe vekâlet eder.
Oda Meclisi, Oda Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterin görevleri 5174 sayılı kanun ve Oda
Muamelat Yönetmeliğine göre yazılmıştır. Elazığ TSO Organizasyon Şemasında yer alan tüm birimlerin
görevleri Oda Kalite Yönetim Sistemi içerisinde Görev Tanımlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. [EK
Görev Tanımları]
Faaliyet Alanlarımız
Odamızın yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizleri çıktılarından yararlanarak oluşturduğumuz temel
ürün ve hizmetler, Prosesler şeklinde Odamız Kalite Yönetim Sistemi İçerisinde tanımlanmıştır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
Elazığ TSO’nun Vizyonu
Oda üyelerinin ticari gelişimi, ilerlemesi ve yurtdışına açılarak uluslararasılaşması doğrultusunda
kaliteli, etkin ve hızlı hizmet sunmak. Yapacağımız çalışmalarla ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı
sağlamak, Yerel yöneticilere ve ülke yöneticilerine halkımızın beklentileri konusunda ışık tutmak, Oda
üyeliğini saygın ve cazip kılmak, Odamızın saygınlığını koruyarak tarafsız hizmet sunmak, Oda-Üye
bütünleşmesini sağlamak, Odamızı iş dünyası nezdinde danışman bir kurum haline getirmek, Üyelerimize
yönelik çağımızın gerektirdiği hizmetleri sunmak, Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda ticari
potansiyellerinin yükseltilmesine dönük çalışmalar yapmak ve Hizmetlerimizi sunarken Toplam Kalite
bilincini yükseltmektir.
Elazığ TSO’nun Misyonu
Elazığ ili ve ülkemizin, kalkınma ve gelişmesi için sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarını
bulmak. Üyelerimizin mesleki faaliyetlerine katkı sağlamak, Daha iyi bir hizmet sunmak için Odamız
Üyelerine yönelik periyodik eğitim ve seminerler düzenleyip projeler üretmek, Elazığ ilinin öncü kuruluşu
olarak, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere, müteşebbislere, kurum ve kuruluşlara ilin beklentileri
doğrultusunda önderlik etmek ve kanunlarla belirlenmiş görevlerini yerine getirirken, üyelerinin hak ve
menfaatlerinin korunmaktır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
2014 -2015 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet İstatistikleri
Verilen Hizmetler
2014 / 2015
1- 47. Maddeye Göre Yetki Belgesi.................................................. 13/8
2- 55. Maddeye Göre Yetki Belgesi................................................. 26/14
3- Acentelik Vekaletnamesi ve Fesihname....................................... 47/31
4- Anasözleşme Tasdikleri................................................................ 9/6
5- Anonim Şirket Genel Kurul Kararı............................................... 47/30
6- Banka Defter Tasdiki..................................................................... 12/5
7- Banka Yönetim Kurulu Kararı....................................................... 71/4
8- Belge Tasdiki................................................................................ 1869/1645
9- Faaliyet Belgeleri.......................................................................... 803/711
10- Fatura Suretlerinin Onayı............................................................ 4/1
11- Fiili Sarfiyat Belgeleri................................................................. 2/0
12- Gayrimenkul Tasarruf Vesikası.................................................. 300/218
13- İhale Durum Belgeleri................................................................. 330/325
14- İş Makinesi Tescil Belgesi.......................................................... 45/35
15- Kapasite Raporları....................................................................... 75/32
16- Konsolosluk Vize Yazıları........................................................... 5/4
17- Kooperatif Genel Kurul Kararı.................................................... 135/122
19- Oda Sicil Kayıt Belgeleri............................................................. 6857/5548
20- Ortaklar Kurulu Kararı................................................................ 291/210
21- Ortaklık Teyit Belgesi.................................................................. 7/5
22- Şirket Kuruluşu........................................................................... 268/586
23- Şirketler Defter Tasdiki............................................................... 3/2
24- Şirketler Sermaye Artırımı.......................................................... 105/87
25- Şirketler Tadil Metni................................................................... 58/52
26- Ticaret Sicil Belgesi.................................................................... 1/0
27- Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri Onayı......................................... 1478/1301
28- Ticari İkametgah Belgesi ............................................................ 69/48
29- Ticari İşletme Rehin Sözleşmesi................................................. 2/0
30- Yetki Belgeleri............................................................................. 151/136
31- Yönetim Kurulu Kararı................................................................ 48/48
32- Meclis Kararı............................................................................... 12/12
33- Yeni Kayıt İşlemleri…………..………………………..……… 413/586
34- Kayıt Silme İşlemleri……………………………………...…… 158/261
35- Piyasa İstihbarat İşlemleri……………………………………... 1360/1288
36- K Yetki Belgeleri İşlemleri(Dosya)………………...………….. 141/114
37- Yayınlanan Basın Bülteni Sayısı………………………………. 85/89
38- TSE İşlemi Yapılan Firma Sayısı……………………..……….. 198/177
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE SAYILARI VE İSTATİSTİKLERİ
ELAZIĞ TSO TOPLAM ÜYE SAYISI
ŞİRKET TİPİ
A.Ş.
DİĞER
GERÇEK KİŞİ
KOLLEKTİF ŞİRKET
KOOPERATİF
LİMİTED ŞİRKET
TOPLAM
Not: 2015 Yılı
ADET
383
2
1852
7
161
2739
5145
KURULUŞ TÜRLERİNE GÖRE YILLAR İTİBARIYLE KURULAN İŞLEME TABLOSU
ŞİRKET TÜRÜ
A.Ş.
DİĞER
GERÇEK KİŞİ
KOLLEKTİF ŞİRKET
KOOPERATİF
LİMİTED ŞİRKET
TOPLAM
Not: 2015 Yılı
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
13
23
22
29
33
80
13
98
111
118
219
190
320
69
1
19
8
13
10
9
10
4
270
203
290
289
204
295
78
412
345
443
548
436
705
164
KURULUŞ TÜRLERİNE GÖRE YILLAR İTİBARIYLE KAPANAN İŞLETME TABLOSU
ŞİRKET TÜRÜ
A.Ş.
DİĞER
GERÇEK KİŞİ
KOLLEKTİF ŞİRKET
KOOPERATİF
LİMİTED ŞİRKET
TOPLAM
Not: 2015 Yılı
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10
5
7
23
29
13
1
124
72
81
89
219
73
34
7
10
18
13
28
18
1
28
23
33
59
348
79
13
169
110
139
184
626
184
49
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
ELAZIĞ TSO’NUN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR GÖREV YAPMIŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI
ADI SOYADI
Şedele Fehmi Efendi
Hacı Saidzade Sait Efendi
Sunguroğlu Mehmet Şükrü Bey
Azizenli İbrahim Özcan
Azizenli İbrahim Özcan
Azizenli İbrahim Özcan
Azizenli İbrahim Özcan
Şerif Kömürlü
Mehmet Sanaç
Şerif Kömürlü
Remzi Dabak
Şerif Kömürlü
Şerif Kömürlü
Sıtkı Arpacı
Sıtkı Arpacı
Sıtkı Arpacı
Sıtkı Arpacı
Sıtkı Arpacı
Şevket Cumaoğlu
A.Ünal Akbay
Naci Koloğlu
A.Ünal Akbay
Ergun Soyuyüce
Mithat Coşkun
Nuri Önal
Suat Öztürk
Suat Öztürk
Suat Öztürk
Ali Şekerdağ
Ali Şekerdağ
İdris Alan
GÖREV TARİHİ
19.09.1920/10.03.1926
10.03.1926/15.12.1929
15.12.1929/11.03.1933
11.03.1933/14.05.1937
14.05.1937/03.05.1945
03.05.1945/22.03.1948
22.03.1948/21.10.1951
21.10.1951/21.04.1952
24.04.1952/14.11.1954
14.11.1954/01.12.1955
01.12.1955/26.11.1959
26.11.1959/21.07.1960
21.07.1960/14.11.1963
14.11.1963/19.11.1966
19.11.1966/15.11.1969
15.11.1969/18.11.1972
18.11.1972/02.11.1975
02.11.1975/18.06.1976
18.06.1976/09.02.1979
09.02.1979/10.02.1984
10.02.1984/11.11.1987
19.11.1987/02.09.1991
04.09.1991/17.03.1992
19.03.1992/23.11.1993
24.11.1993/14.07.1994
14.07.1994/30.10.1999
30.10.1999/17.03.2005
17.03.2005/11.02.2009
11.02.2009/11.05.2013
11.05.2013/ 10.02.2015
27.02.2015/ Devam
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
ELAZIĞ TSO’NUN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR GÖREV YAPMIŞ
MECLİS BAŞKANLARI
ADI SOYADI
Mustafa Ünlü
Veli Erdem
Ali Güler
Dursun Er
Hanifi Müjde
Rıfat Çiçekci
Cahit Şenel
Nurettin Ergücü
Selahattin Pamukcu
Muhammet Çetindağ
Mehmet Süngü
Nuri Önal
Mithat Coşkun
Hükmü Şağbanşua
Hükmü Şağbanşua
Hükmü Şağbanşua
Nuri Önal
A.Hamit Kaya
GÖREV TARİHİ
1954-1960
1960-1963
1963-1966
1966-1972
1972-1975
1975-1979
1979-1982
1982-1984
1984-1987
1987-1989
1989-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1999
1999-2005
2005-2009
2009-2013
2013-Devam
ELAZIĞ TSO’NUN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR GÖREV YAPMIŞ
GENEL SEKRETERLER
ADI SOYADI
Mehmet Efendi
Recep Efendi
Lütfü Bey
Nusret Can
Suphi Sanaç
Kemal Gör
Mehmet Gökmen
Osman Gürsel
Osman Demirtaş
Mustafa Yılmaz
Selahattin Öz
Adnan Bozat
M.Mehmet Karabulut
GÖREV TARİHİ
1920-1926
1926-1933
1933-1939
1939-1941
1941-1946
1946-1949
1949-1951
1951-1953
1953-1982
1982-1987
1987-2002
2002-2005
2005- Devam
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
MESLEK GURUPLARI
1. MESLEK GURUBU:
SANAYİCİLER-KİT’LER-BANKALAR-LOKANTA, FIRIN, TURİSTİK İŞLETMELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
SANAYİCİ
KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLERİ
MADEN MERMER VE MADENCİLİK İŞLERİ
İMALATÇILAR
BANKACILAR
OTEL VE TURİSTİK TESİS İŞLETMECİLERİ
LOKANTA-KULÜP VE OYUN SALONU İŞLETMECİLERİ
FIRIN İŞLETMECİLİĞİ
KIRAATHANE İŞLETEMCİLİĞİ
SOĞUK HAVA TESİSLERİ VE SOĞUK HAVA DEPOLARI
SPOR SALONLARI VE SPOR TESİSLERİ İŞLETEMCİLİĞİ
YURT İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE SEYHAT ACENTASI İŞLETEMCİLİĞİ
BASIN YAYIN-RADYO TV KURULUŞLARI
MENKUL KIYMETLER VE DÖVİZ BÜROLARI
DÖKÜM VE SONDAJCILIK İŞLERİ
HAZIR YEMEK İŞLERİ
UN İMALATÇILARI
YEM İMALATÇILARI
AKÜ İMALATI
ASANSÖR İMALATI
TUĞLA İMALATI
ÇELİK EŞYA İMALATI
SOĞUK HAVA TESİSİ İMALATÇILARI
ISI SİSTEMLERİ VE ISITMA İMALATÇILARI
SABUN, DETERJAN TEMİZLİK MADDELERİ İMALATÇILARI
ELEKTRİK ÜRETİMİ
ELEKTRİK MOTORU İMALATI
MENBA VE MEYVE SULARI
FİDAN ÜRETİMİ
SANAYİ MAKİNELERİ TAMİR VE OTOMASYON
FUAR SERGİ PANAYIR
PLASTİK POŞET İMALATI
2. MESLEK GURUBU:
CANLI HAYVAN-ET VE ET ÜRÜNLERİ-DERİ BAĞIRSAK TİCARETİ-TAVUKÇULUK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CANLI HAYVAN TİCARETİ VE BESİCİLİĞİ
CANLI HAYVAN İHRACATI
KASAP VE ET TAHHÜT İŞLERİ
DERİ VE BAĞIRSAK TİCARETİ
SAKADAT VE SUCUK İMALATI
TAVUKÇULUK VE YUMURTACILIK
ARCILIK VE BAL ALIM SATIMI
SU ÜRÜNLERİ
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
3. MESLEK GURUBU:
KONFEKSİYON-TUHAFİYE-MANİFATURA-ATTARİYE-SARACİYE-KUMAŞ-ORLON
İMALATI VE TİCARETİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
KONFEKSİYON VE TUHAFİYE İMALATI
TUHAFİYE - KONFEKSİYON VE MANİFATURA
ATTARİYE İŞLERİ
AYAKKABI ALIM-SATIM
TÜCCAR, TERZİ VE KUMAŞ TİCARETİ
YÜN VE ORLAN TİCARETİ
DOKUMA İMALATÇISI
SARACİYE İŞLERİ
DÜĞÜME MALZEMELERİ
YATAK YORGAN İMALATI
TEKSTİL ÜRÜNLERİ ALIM-SATIM
MODA TASARIM İŞLERİ (DESİNETÖR)
TEKSTİL İMALATI
MEFRUŞAT ALIM SATIMI
4. MESLEK GURUBU:
HALI-MOBİLYA-DAY.TÜK.MALLARI-ELEK. ALETLER-ZÜCCACİYE-EĞİTİM HİZMETLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
HALI – MOBİLYA VE MEFRUŞAT İŞLERİ
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
ZÜCCACİYE İŞLERİ
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA TİCARETİ
HEDİYELİK EŞYA
TÜP ALIM-SATIM İŞLERİ
BİLGİSAYAR ALIM-SATIMI VE PAZARLAMA
AMBALAJ İŞLERİ VE ÇİÇEK ALIM-SATIMI
DEKORASYON İŞLERİ
MOBİLYA İMALATI
HALI DOKUMA
LPG VE DOĞAL GAZ SİSTEMLERİ
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ALIM-SATIMI VE DOLUMU
GÜVENLİK HİZMETLERİ
5. MESLEK GURUBU:
KUYUMCULUK-ECZA, MEDİKAL,TIBBİ MALZ.-GAZETE, KİTAP, KIRTASİYE-FOTOGRAF
SÜTÜDYOLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KUYUMCULUK İŞLERİ
KİTAP VE KIRTASİYE İŞLERİ
ORGANİZASYON İŞLERİ
FOTOGRAF VE REKLAM AJANS SÜTÜDYOLARI
VİDEO-BANT KAYIT VE FOTOKOPİ İŞLERİ
MATBAACILIK İŞLERİ
TELEKOMÜNİKASYON
İLETİŞİM CİHAZLARI
TURİSTİK VE ANTİK EŞYA ALIM-SATIM İŞLERİ
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
6. MESLEK GURUBU:
BAKKALİYE- GIDA MAD.-SEBZE-MEYVE KOMİSYONCULARI-YEM TİCARETİ
1. MARKET İŞLETMECİLİĞİ, BAKKAL VE BAYİLER
2. SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULARI
3. BORSA MADDELERİ TİCARETİ
4. FENNİ YEM VE GÜBRE TİCARETİ
5. ŞEKER ALIM-SATIMI
6. GIDA MADDELERİ İMALATI
7. UN-KEPEK ALIM SATIMI
8. TUZRUHU, ÇAMAŞIR SUYU VE BAHARAT İMALATI
9. TEKEL TOPTAN SATICILIĞI
10. ŞEKER İMALATI İŞLERİ
11. TÜKETİM KOOPERATİFLERİ
12. ÇAY PAKETLEME İŞLERİ
13. BAKKALİYE VE ŞEKER ALIM SATIMI
14. ŞARKÜTERİ VE GIDA MADDELERİ
15. GIDA MADDESİ POŞETLEME İŞLERİ
16. GIDA MADDELERİ ALIM-SATIMI
17. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
18. ZİRAİ ÜRÜNLER
7. MESLEK GURUBU:
OTO-OTO YEDEK PARÇALARI AKARYAKIT İŞLERİ, ODUN-KÖMÜR TİCARETİ
1. OTO ALIM SATIMI
2. OTO YEDEK PARÇA TİCARETİ
3. OTO LASTİK TİCARETİ
4. PALKASIZ MOTORLU ARAÇLAR TİCARETİ
5. OTO TAMİR-BAKIM-BALATA VE DİNGİL İŞLERİ
6. AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ TİCARETİ
7. ODUN VE KÖMÜR SATICILARI
8. SANAYİ VE İŞ MAKİNALARI ALIM VE SATIMI
9. ANTİFİRİZ DOMULU VE İMALATI
10. OTO GAZ SİSTEMLERİ VE DOLUM TESİSLERİ
8. MESLEK GURUBU:
İNŞAAT -KERESTE-ELEKTİRK MLZ.-CAM, DEMİR VE YAPI MALZEMELERİ TİCARETİ
1. İNŞAAT MALZEMESİ TİCARETİ
2. KERESTE-SUNTA-FORMİKA-MDF. ALIM-SATIMI
3. MARANGOZLUK VE DOĞRAMA-MOBİLYA MALZEMESİ TİCARETİ
4. ELEKTRİK MALZEMESİ TİCARETİ
5. CAM TİCARETİ
6. ISI-SIHHİ TESİSAT VE KAYNAK İŞLERİ
7. HIRDAVAT İŞLERİ
8. DEMİR VE PROFİL TİCARETİ
9. KARO-BÜZ VE MOZAİK İŞLERİ
10. YAPI MALZEMELERİ VE PLASTİK DOĞRAMACILIK İŞLERİ
11. DİPÇİK İMALATI VE PAZARLAMASI
12. DEMİR DOĞRAMA İŞLERİ
13. HAZIR BETON İMALATI
14. KUM İMALATI
15. AĞAÇ PARKE İMALATI
16. PREFABRİK YAPI MALZEMELERİ
17. ISI CAM İMALATI
18. ORMAN ÜRÜNLERİ
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
9. MESLEK GURUBU:
NAKLİYE, HARFİYAT-YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI, ELEKTRİK TAAHHÜT
1. NAKLİYE VE NAKLİYE TAAHHÜT İŞLERİ
2. YOLCU TAŞIMA VE NAKLİYE İŞLERİ
3. ELEKTRİK TAAHHÜT TİCİRLERİ
4. KARAYOLU İLE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMA VE BU KONUDA ACENTALIK
5. ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM BAKIM MONTAJ, ENERJİ SANTRALİ YAP. İŞLETME
6. MOOTRLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
10. MESLEK GURUBU:
PLAN,PROJE, İNŞAAT TAAHHÜT TACİRLERİ-YAPI KOOPERATFİLERİ
1. PLAN,PROJE VE TAAHHÜT İŞLERİ (MÜTEAHHİTLER)
2. YAPI KOOPERATİFLERİ
3. SULAMA KOOPERATİFLERİ
4. TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ
5. EMLAK ALIM SATIMI
6. ÜRETİM TEDARİK KOOPERATİFLERİ
7. SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ
8. ESNAF KEFALET KOOPERATİFLERİ
11. MESLEK GURUBU:
HER NEVİ TAAHHÜT İŞLERİ (MÜTEAHHİTLİK)
1. HER NEVİ TAAHHÜT İŞLERİ
2. İNŞAAT TAAHHÜTÜ TACİRLERİ (MÜTEAHHİT)
3. HAZIR YEMEK İŞLERİ
12. MESLEK GURUBU:
TOPTAN GIDA TACİRLERİ
1. TOPTAN BAKKALİYE KANTARİYE İŞLERİ
2. İTHALAT – İHRACAT İŞLERİ
3. MEŞRUBAT ALIM SATIMI
4. SABUN, DETERJAN TEMİZLİK MAD. İMALATI
13. MESLEK GURUBU:
ECZACILIK MEDİKAL MALZEME VE SAĞLIK KURULUŞLARI
1. MENBA VE MEYVE SULARI
2. ECZACILIK İŞLERİ
3. MEDİKAL KİMYEVİ MADDE VE OPTİK İŞLERİ
4. KOLANYA PARFÜMERİ VE İTRİYAT İŞLERİ
5. ÖZEL HASTANE VE SAĞLIK İŞLERİ
6. ECZA İTRİYAT VE TIBBİ MLZ. DEPOSU İŞLERİ
7. ZİRAİ VE VETERİNER İLAÇLARI
8. ZİRAİ ALETLER ALIM SATIMI VE ONARIMI
9. ZİRAİ ÜRÜNLER
10. ORTOPEDİK MALZEME İMALATI
11. SULAMA SİSTEMLERİ
14. MESLEK GURUBU:
SİGORTA HİZMETLERİ VE HİZMET İŞLETMELERİ
1. SİGORTA ACENTALIKLARI VE MALİ MÜŞAVİRLİK
2. SİNAMA, HAMAM İŞLETMELERİ
3. PASTANE, KAFETERYA VE DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLİĞİ
4. DANIŞMANLIK VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ
5. PARK İŞLETMECİLİĞİ
6. KUAFÖR SALONU İŞLETEMCİLİĞİ
7. AV VE SPOR MALZEMELERİ TİCARETİ
8. EĞİTİM HİZMETLERİ
9. TEMİZLİK HİZMETLERİ
10. PEYZAJ
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
ELAZIĞ TSO MECLİS ÜYELERİ (2013-2016 DÖNEMİ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
A.Hamit KAYA
İhsan ÇALIŞKAN
Mustafa TUNÇ
Mesut SAĞLAMPINAR
Ali Ersin ÖZSOY
Zülfü ALTINTAŞ
Erhan KALINCA
Ayhan ŞİMŞEK
Ferhat TUNÇ
Mustafa CANDAN
Tevfik ÖZLÜ
Yıldırım DEMİRBAĞ
Necmettin KUBULAY
Ali ŞEKERDAĞ
Mehmet ERCAN
Mehmet Tersun İNCE
Namık ÇEÇEN
Mustafa TAVUŞ
İdris ALAN
Sinan PERDECİ
Bünyamin GENÇ
Halis DAĞOĞLU
Selçuk AKSU
Ahmet KÜÇÜKAY
Suat KARATAŞ
Ahmet Feti YILMAZ
Taner SÜNER
Ali KAYA
Mehmet Hayri YILDIRIM
Hasip BAHÇECİ
Murat YAMANOĞLU
Adnan YÜKSEL
Osman BAYSAK
Kasım ÇELİK
Polat ŞAROĞLU
Adem AKBULUT
Bilal AKPOLAT
Cihan TELO
Hakan AKAN
Erhan GÜLER
Hikmet AFACAN
Müfit ÇETİNER
Başkan
Başkan Yrd.
Başkan Yrd.
Katip Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
ELAZIĞ TSO YÖNETİM KURULU (2013-2016 DÖNEMİ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
İdris ALAN
Halis DAĞOĞLU
Polat ŞAROĞLU
Suat KARATAŞ
Tevfik ÖZLÜ
Mustafa TAVUŞ
Hakan AKAN
Ahmet Feti YILMAZ
Adnan YÜKSEL
Ahmet KÜÇÜKAY
Adem Akbulut
Başkan
Başkan Yrd.
Başkan Yrd.
Sayman Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
ELAZIĞ TSO MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ (2013-2016 DÖNEMİ)
1 Nolu Meslek Grubu
Yusuf Zeki KILIŞCI
Zülfü ALTINTAŞ
Erhan KALINCA
Ali Ersin ÖZSOY
Ahmet DEMİRHalil
ORMANOĞLU
Ferhat DAĞDÖĞEN
2 Nolu Meslek Grubu
Ayhan ŞİMŞEK
Ferhat TUNÇ
Mustafa CANDAN
Mehmet ŞİMŞEK
İzzettin YILDIRIM
İskan ARSLAN
Keko ÇAKMAK
3 Nolu Meslek Grubu
Tevfik ÖZLÜ
Yıldırım DEMİRBAĞ
Necmettin KUBULAY
Mahmut ERCAN
Fikri ALANOĞLU
Fırat GÜNGÖR
Zülfü ÖZBAY
4 Nolu Meslek Grubu
Ali ŞEKERDAĞ
İhsan ÇALIŞKAN
Mehmet ERCAN
Cuma Ali ÖLÇÜCÜOĞLU
İzzet Ersin KILIÇ
Enes BAYRAM
Hilmi Serdar HARDALAÇ
5 Nolu Meslek Grubu
Abdullah EVLİYAOĞLU
Namık ÇEÇEN
Mustafa TAVUŞ
Mehmet ŞENGÜN
Mehmet Tersun İNCE
Onur YAŞAR
Öner ÇAM
6 Nolu Meslek Grubu
İdris ALAN
Sinan PERDECİ
Bünyamin GENÇ
Hasan AKKOÇ
Murat YILDIRIM
Burhan ÇELİK
Abdulkadir TEKİN
7 Nolu Meslek Grubu
Halis DAĞOĞLU
Selçuk AKSU
Ahmet KÜÇÜKAY
Yetiş KARA
Diyadin AKDAŞ
Okan ÇELİK
Rıdvan BİLİCİ
8 Nolu Meslek Grubu
Suat KARATAŞ
Ahmet Feti YILMAZ
Ahmet Rufai KAYA
Taner SÜNER
Nusret CANGİR
Ömer Naci TEKİN
Ziyattin KÜÇÜKSU
9 Nolu Meslek Grubu
A.Hamit KAYA
Ali HANEGE
Mehmet Hayri YILDIRIM
Ali KAYA
Cuma GÜLNAR
Fazıl Mustafa ÖKTEM
Ahmet CİHAN
10 Nolu Meslek Grubu
Hasip BAHÇECİ
Murat YAMANOĞLU
Adnan YÜKSEL
Cahit YEŞİLKAYA
Murat SEVİNÇ
Mehmet BAYKARA
Gürkan TAPTI
11 Nolu Meslek Grubu
Süleyman ŞEKER
Kasım ÇELİK
Mustafa TUNÇ
Osman BAYSAK
İrfan KARAKUŞ
Ömer CİRİT
Sami ERDOĞAN
12 Nolu Meslek Grubu
Polat ŞAROĞLU
Adem AKBULUT
Bilal AKPOLAT
Nuri ÖZBAY
Şemsettin DAĞDÖĞEN
Cahit GÜRLÜK
Harun ERASLAN
13 Nolu Meslek Grubu
Cihan TELO
Hakan AKAN
İsmail AKDEMİR
Erhan GÜLER
Ahmet Fethi POLAT
Hüseyin AKBULUT
Ali DURUKSU
14 Nolu Meslek Grubu
Hikmet AFACAN
Müfit ÇETİNER
Mesut SAĞLAMPINAR
İzzettin KARABULUT
Sinan GENÇOĞLU
Musa SEKMEN
Fatma SUBAY
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
ELAZIĞ TSO TARAFINDAN UYGULANAN PROJELER
Proje başlığı: Aktif İşgücü Programları Yeni Fırsatlar Programı (Girişimcilik Kursu)
Projenin
Projenin maliyeti
Lider kuruluş
Finansman
uygulandığı
(AVRO)
sağlayan kuruluş
yer
Elazığ
163.000,00
Elazığ TSO
AB Komisyonu
Proje
Ortakları
F.Ü. MYO
Tarih
2004-2006
Projenin hedefi ve sonuçları
Proje Elazığ yöresinde girişimciliği teşvik
etmek maksadıyla hazırlanmıştır.
Proje kapsamında Elazığ TSO ya 600 müracaat olmuş ve 200
kursiyer projede belirtildiği gibi eğitime alınmıştır. Kurs sonunda 4
kursiyer kendi işini kurmuş, 42 kursiyer ise özel sektörde işe girmiştir.
Proje başlığı: Yerel Kalkınma Girişimleri Programı (ETSO Üyelerinin Bilişim Altyapılarının Güçlendirilmesi Projesi)
Projenin
Projenin maliyeti
Lider kuruluş
Finansman
Proje
Tarih
uygulandığı
(AVRO)
sağlayan kuruluş
Ortakları
yer
Elazığ
104.002,46
Elazığ TSO
AB Komisyonu
F.Ü.
2006-2007
Enformatik
Bölümü
Projenin hedefi ve sonuçları
Proje Elazığ TSO Üyelerinin Bilişim
Proje kapsamında Oda üyesi 600 işletme temsilcisine Web sitesi
teknolojilerini etkin kullanmak için
yapma ve bilgisayar kullanımı eğitimi verilmiştir.
hazırlanmıştır.
Proje başlığı: Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı (Pazarlama Elemanı Yetiştirme Eğitim Projesi)
Projenin
Projenin maliyeti
Lider kuruluş
Finansman
Proje
Tarih
uygulandığı
(AVRO)
sağlayan kuruluş
Ortakları
yer
Elazığ
33.420,67
Elazığ TSO
AB Komisyonu
F.Ü. MYO
2006-2007
Projenin hedefi ve sonuçları
Proje Elazığ ilindeki işletmelerin iharacat
potansiyellerinin artırılması için nitelikli
eleman yetiştirmeyi hedeflemiştir.
Kurs kapsamında toplam 200 kişiye eğitim verilmiştir. Bu
kursiyerlerden 81’i çeşitli işletmelerde istihdam edilmişlerdir.
Proje başlığı: Genç İstihdamının Desteklenmesi (Gençlerin Yüzü Bilişimle Gülüyor Projesi)
Projenin
Projenin maliyeti
Lider
Finansman
Proje Ortakları
Tarih
kuruluş
sağlayan kuruluş
uygulandığı
(AVRO)
yer
Elazığ
Elazığ TSO
AB Komisyonu
2010-2011
300.789,84
Fırat Üniversitesi
T. Bilişim Derneği,
Teknokent A.Ş.
Projenin hedefi ve sonuçları
Proje Elazığ ilindeki işletmelerin bilişim
2011 yılı onuncu ayında sona erecek olan proje kapsamında farklı
eğitim düzeylerine sahip toplam 240 işsize temel bilgisayar, bilgisayar
alanındaki eleman sorununu çözmek ve
bakım ve onarım, Web programcılığı, Ağ İşletmenliği eğitimi
işsiz gençleri meslek sahibi yapmak için
verilmektedir.
uygulanmaktadır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
DIŞ TİCARET EĞİTİMİ
2006 yılında İş Kur İl Müdürlüğü ile birlikte Elazığ TSO Eğitim sınıfında 6 ay süren eğitim kapsamında
toplam 30 kişiye Dış Ticaret Eğitimi Verilmiştir.
ELAZIĞ VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ
2007-2008 yılları arasında 7 bin kişiye seminer, konferans ve çalıştaylarla eğitimler verilmiştir.
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
2008-2014 yılları arasında, Elazığ TSO, KOSGEB ve İş-Kur İl Müdürlüğü müşterekliğinde yıllık ortamla
5 girişimcilik kursu düzenlenmiştir. Her kursa 30 kursiyer katılmış olup, toplam 35 ayrı kursa 1050
kursiyer katılmıştır. Bu kursiyerlerden %50’si kendi işini kurmuşlardır.
BAYANLARA YÖNELİK TEMEL BİLGİSAYAR KURSU
2009-2010 yılları arasında Elazığ Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği yapılarak Elazığ TSO Bilgisayar
Laboratuarlarında bir yıl süren eğitimler kapsamında toplam 160 bayana temel bilgisayar eğitimi
verilmiştir.
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
2010 yılında İş Kur İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 6 ay süren eğitim kapsamında toplam 20 kişiye
bilgisayarlı muhasebe eğitimi verilmiştir.
UMEM PROJESİ
2011 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol ile
Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri
(UMEM) Projesi kapsamında Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İş Kur İl Müdürlüğü ile müşterek bir
çalışma yapılmış ve ilk etapta Elektrik Ark Kaynakçısı, Demir Doğrama, Mobilya İmalatçısı, Üst Yüzey
İşlemecisi, Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı, Elektrik Pano Tasarım ve Montajcısı, Sayacılık,
Muhasebe, Mozaik Yüzey İşleme, meslekleri için ara eleman yetiştirilmesi eğitimleri uygulanmış olup
bugüne kadar 740 kişiye meslek edindirme eğitimi verilmiştir.
REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ
2010 yılında İş Kur İl Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışma doğrultusunda 20 kişiye yönelik
reklamcılık ve halkla ilişkiler eğitimi verilmiştir.
ULUSAL REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
TC. Babakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi tarafından açıklanmış olan
Ulusal Rekabetçiliğin Desteklenmesi Projesi kapsamında Elazığ TSO tarafından hazırlanan “Elazığ
İşletmeleri Kümeleme Odaklı Büyüyor” isimli projenin uygulanmasına 2011 yılı Nisan Ayı itibarı ile
başlanacak olup, proje kapsamında ihracat potansiyeli olan 80 firma yer alacaktır.
KUYAP PROJESİ
AB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile aralarında Elazığ TSO’nun da bulunduğu 5
koordinasyon Oda tarafından finanse edilen ve kısa adı KUYAP olan “Çalışanların ve İşverenlerin
Küresel Ekonomiye Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi” 2014 yılında Elazığ’ın koordinasyonunda
Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Batman illerinde başlatılmıştır. 750 KOBİ’ye eğitim vermeyi hedefleyen
proje kapsamında çok sayıda etkinlik, çalıştay, sektör değerlendirme toplantıları, yurt dışı ve yurt içi
teknik geziler ile uzmanların katılımı ile deneyim paylaşım toplantıları organize edilmiştir.
İRTİBAT KİŞİ
M.Mehmet Karabulut Genel Sekreter [email protected]
Etem Yalın Basın Sorumlusu
[email protected]
0424 218 3500 (1118)
0424 218 35 00 (1146)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
ELAZIĞ’IN TARİHÇESİ
Genel Tarih
Elazığ, Doğu Anadolu da Tarihi Harput Kalesinin bulunduğu tepenin eteğinde kurulmuş bir şehirdir.
Deniz seviyesinden 1067 metre yükseklikte bulunan şehir hafif meyilli bir zemin üzerindedir. Elazığ ın
yerleşim yeri olarak tarihi yeni olmakla beraber bölgenin tarihi oldukça eskidir. Bu nedenle Elazığ tarihini,
Harput un tarihi ile birlikte ele almamız gerekir.
Mevcut tarihi kaynaklara göre Harput'un en eski sakinleri M.Ö. 2000 yıllarından itibaren Doğu
Anadolu'ya yerleşen Hurriler’dir. Yine tarihi kayıtlara göre Hurriler’den sonra bölgenin Hitit hakimiyeti
altına girdiğini görmekteyiz. Çok uzun sürmeyen Hitit hakimiyetinden sonra M.Ö. 9. Asırdan itibaren Doğu
Anadolu'da devlet kuran Urartular Harput'ta uzun süre hüküm sürmüştür. Bugün bile tarihi heybetiyle ayakta
duran Harput Kalesi Urartu devrinin izlerini taşımaktadır. Kale'de kaya içine oyulmuş merdivenler, tünel ve
hücrelerle su yolu bulunduğu tespit edilmiştir. M.Ö. 9. Asırdan beri bu kalesiyle müstahkem mevkii olarak
bilinen Harput, 4000 yıllık bir maziye sahiptir. Harput isminin ilk hecesi olan Har, taş (kaya) anlamına, son
hecesi olan put (berd) ise kale anlamına gelmektedir. Günümüz Türkçe'si ile Taş Kale anlamını taşımaktadır.
Harput'un tarihini derinliğine incelediğimizde, M.S. 1. asırdan 3. asra kadar, zaman zaman
Romalıların siyasi ve askeri nüfuzunda kaldığını görmekteyiz. Ancak Romalıları Anadolu'dan çıkarmak için
uzun ve çetin mücadeleler yapan Pontus Kralı Mithradates devrinde ve ondan sonraki zamanlarda bir takım
eller değiştirdiği de bilinmektedir. Bununla beraber, Miladi 3. asırda, İmparator Dioclatianus zamanından
itibaren Harput bölgesi tamamen Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Daha sonra Sasanilerle, Bizanslılar
arasında devam eden harplerde daima ihtilaf hududu olarak görülen ve zaman zaman Sasanilerin, zaman
zaman Bizanslıların hakimiyetine girerek el değiştiren Harput'ta Bizans hakimiyetinin ilk devresi 7. asrin
ortalarına rastlar. Ancak Hz. Ömer zamanında Suriye ve Irak'ı ele geçiren Arapların 7. asrin ortalarına doğru
Harput ve çevresini de zapt ettiklerini görüyoruz. Bu şekilde başlayan Arap hakimiyeti, 10. asrin ortalarına
kadar devam etmiştir. Romalılar devrinde olduğu gibi, Araplar devrinde de Harput'ta etkin bir ize
rastlanmamıştır. Bölge, daha çok Bizans ve Arap siyasi ve askeri gücünün gövde gösterilerine sahne
olmuştur. Harput'un Bizanslıların hakimiyetine ikinci defa geçişi 10. asra rastlar. Bizanslıların İslam alemine
karsı giriştikleri büyük seferlerin ilk hedefi daima Harput olmuştur. Nitekim, ilk taarruzda Bizanslılar
Harput'u ele geçirmişler ve burada bir vilayet teşkilatı kurarak kaleleri tahkim etmişlerdir. Bizans tarihinde
Harput, bugünkü söyleyişe çok yakın olarak "Harpote" diye geçmektedir. Harput'ta Bizans hakimiyeti aşağı
yukarı 11. asrin sonuna kadar devam etmiştir.
Harput ve çevresi, 26 Ağustos 1071 Malazgirt muharebesinden sonra kesin olmamakla beraber 1085
yılında Türklerin eline geçmiştir. Bu ise Selçuklular devrine rastlamaktadır. Harput'un ilk Türk hakimi
Çubuk Bey'dir. Çubuk Bey, burada diğer Selçuk ümerası gibi Selçuklu Sultanına bağlı olmak şartıyla bir
Hükümet kurmuştur. Kendisine oğlu Mehmet Bey, halef olduğu içindir ki, Harput tarihinde bu devire
"Çubukoğulları Devri" denir. Çubukoğulları ve onlarla birlikte gelen Türkmenlerin Harput halkının ecdadını
teşkil ettiğine şüphe kalmamıştır.
Harput'un Türkler tarafından alınmasına kadar sadece müstahkem bir kale hüviyetinde kalan bu yer,
Türklerle beraber büyüyen bir şehir haline gelmiştir. Çubukogulları devrinden sonra Harput'ta "Artukoğulları
Devri" baslar. 12. asrın ilk yıllarında başlayan bu devir, 1234 yılına kadar devam etmiştir. Artukoğulları’nın,
Türkmenleriyle beraber Doğu Anadolu'ya gelip yerleşmelerinden sonradır ki bir kolda Harput'a gelmiştir.
Bunlara bu sebeple "Harput Artukluları" denmektedir.
Artukoğulları devrinde; adı hala Harput ve Elazığ'da anılan Belek (Balak) Gazi'nin Harput'un
yetiştirdiği en ünlü Türk Fatihi olduğu bilinmektedir. (1965 yılında Harput Turizm Derneği tarafından Belek
Gazi'nin, at üstünde güzel bir heykeli yaptırılmıştır.) Onun en önemli hizmeti, Haçlı seferleri sırasında
görülmüştür. Selahattin Eyyubi ile mukayese edenler bile olmuştur. (Tarihçiler son araştırmalar ışığında
Balak Gazi'nin asil isminin "Belek Gazi" olduğunu ifade etmektedirler.)
Balakgazi'den sonra 1185 yılına kadar Harput'ta yine Artukoğulları’ndan gelen Prensler, hüküm
sürmüşlerdir. Bunlardan Fahrettin Karaaslan'ın da Harput tarihinde unutulmaz yeri ve eserleri vardır.
Karaaslan 1148-1174 yılları arasında Harput'ta hüküm sürmüş ve burada bulunan Ulu Camiyi yaptırmıştır.
1234 yılında Harput'ta Artık Hanedanının hakimiyeti son bulur ve Harput Selçuklu Hanedanına ilhak
olunur. Selçuklular devrinde Harput, bir Subaşı tarafından idare edilmiş ve bu devirde "Arap Baba Camii "
ve bitişiğindeki türbe hariç önemli bir eser bırakılmamıştır.
Anadolu Selçuklularının bölgedeki hakimiyeti sona erince, 14. asırda Harput'ta bir müddet
İlhanlıların daha sonra da Dulkadiroğulları'nın hüküm sürdüklerini görüyoruz. Uzun sürmeyen
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
Dulkadiroğluları devrinden sonra da Harput, 1465 de Uzun Hasan tarafından zaptedilmiş ve 40 yıl kadar
Akkoyunlular'ın idaresinde kalmıştır. Akkoyunlular'dan sonra 1507 yılında Harput, Sah İsmail'in idaresine
geçmiştir. 1516 yılında Çaldıran muharebesi'nden sonra Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir.
Osmanlı İdaresine geçen Harput, başlangıçta Diyarbakır Eyaletine bağlı bir sancak halinde
teşkilatlandırılmıştır. 1530 tarihli bir kayda göre Harput'ta o zaman 14 Müslüman, 4 Ermeni mahallesi vardı.
Kamus-ül-a'lam'a göre ise 19. Asrin sonlarında Harput'ta 2670 ev, 843 dükkan, 10 cami, 10 medrese, 8
kütüphane ve kilise, 12 han ve 90 hamam bulunmakta idi.
Yukarıda tarihi devirlerinden kısaca bahsettiğimiz Harput, birbirine benzeyen sebeplerle tarihe
karışan birçok eski Türk şehirleri gibi nihayet terkedilmiş ve yerini bugünkü Elazığ'a bırakmıştır. Bugünkü
Elazığ, II. Mahmut zamanında, 1834 yılında sark vilayetlerinde ıslahata ve devlet otoritesini yeniden
kurmaya memur edilen Reşit Mehmet Pasa zamanında halk arasında " Mezra " denilen şimdiki yerine
kurulmaya başlanmıştır. Ayni yıl içinde (1834) hastane, kışla ve cephane binaları yapılmış Vilayet Merkezi
Harput'tan buraya nakledilmiştir. Bu nakilde Harput'un artık bir hudut şehri olmaktan çıkması, ana yollara
sapa kalması, bilhassa kış mevsiminde ulaşım güçlüğü ve mezranın güzel bir şehir kurulmasına elverişli
bulunmaması rol oynamıştır.
Yeni kurulan şehir önceleri eyalet ve bilahare vilayet merkezi olmuş, bir ara Diyarbakır vilayetine
bağlı bir Sancak haline gelmiştir. 1875'de Müstakil Mutasarrıflık, 1879'da da tekrar vilayet olmuştur.
Osmanlı devletinin son yıllarında Malatya ve Dersim Sancakları da buraya bağlanmış 1921'de bu iki
sancakta Elazığ'dan ayrılmıştır.
Sultan Addulaziz'in tahta çıkısının 5. yılında Hacı Ahmet İzzet Pasa devrinde buraya tayin edilen
Vali İsmail paşanın teklifi ile 1867 yılında "Mamurat ül -Aziz" adı verilmiştir. Fakat telaffuzu güç
olduğundan halk arasında kısaca "EL AZİZ" olarak söylenegelmiştir. Atatürk'ün 1937 yılında şehire teşrifleri
sırasında "Azık İli" anlamına gelen "ELAZIK" adı verilmiş, bu isim daha sonra "ELAZIĞ"a dönüşmüştür.
Harput Kültürü
Elazığ-Harput hem stratejik hem de doğal kaynakları nedeniyle Paleoitik dönemden beri yerleşmeye
sahne olmuştur. Türk hakimiyetine kadar eski kavimler yörede önemli devletler ve uygarlıklar kurmuşlardır.
1085 yılından sonra Türkler Harput ve civarını kale ve askeri şehir konumundan çıkartmaya başlamış,
Osmanlı imparatorluğu döneminde ise kültür, sanat ve ticaret merkezi haline getirerek, Harput’un her
zerresine Türk damgasını vurmuşlardır. Dünün kalesiyle, mektep ve medreseleriyle, camileri, hanları
hamamları çarşıları alim ve sanatkarları ile ünlü Harput’u; ayni özeliklerini zaman içerisinde geliştirerek,
bugünün üniversitesi, eğitim ve öğretim kurumları, ulaşıma, alim ve sanatkarları; gelişmekte olan ağır sanayi
ile bölgenin önemli bir merkezi haline getirmekte olan Elazığ’ı ortaya çıkarmıştır.
Binlerce yıldır insanların üzerinde yaşadığı Harput, Türk sahiplerinin Orta Asya’dan getirdiği öz
değerleriyle çok zengin ve anlamlı bir hayat tarzı ortaya koymuştur. Bu sebeple ilimiz kültür unsurları
bakımından çok zengin değerlere sahiptir. örf, adet, gelenek ve görenekleri, törenleri, türkü ve manileri, halk
tecrübesini yansıtan halk hekimliği, geleneksel el sanatları ve halk oyunları, mutfağı vb. milli kültürümüz
içerisinde kendine has özellikleriyle ölümsüz yerini almıştır.
ELAZIĞ TARİHİNDEKİ BELLİ BAŞLI DÖNEMLER
Harput’ta hüküm sürmüş uygarlıklar şunlardır:
• Hurriler
(M.Ö.20.yy.)
• Hititler
(M.Ö.14-13.yy.)
• Urartular
(M.Ö.9.yy.)
• Romalılar
(M.Ö.8. yy.)
• Bizanslılar
(M.S.10.-11. yy.)
• Azeri Türkleri
(M.S.11.yy.)
• Araplar
(M.S.11.yy.)
• Çubukoğulları
(M.S.12.yy.) 1087
• Artukoğulları
(M.S.12.yy.)
• Selçuklular
(M.S.13.-14.yy.)
• Dulkadiroğulları
(M.S.14.yy.)
• Akkoyunlular
(M.S.15.yy.)
• Osmanlılar
(M.S.16.yy.)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
COĞRAFİ YAPI
İLİN KONUMU
Elazığ ili Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır.
Yüzölçümü 8.455 Km2 si kara, 826 Km2 si baraj ve doğal göl alanları olmak üzere toplam 9.281 Km2 dir.
Denizden yüksekliği 1067 metre olan Elazığ, yeryüzü şekilleri açısından topraklarını dağlık alanlar, platolar
ve ovalar oluşturmaktadır. Türkiye topraklarının % 0,12’sini meydana getiren il sahası, 40º 21’ ile 38º 30’
doğu boylamları, 38º 17’ ile 39º 11’ kuzey enlemleri arasında kalmaktadır. Bu çerçeve içinde şekil olarak
kabaca bir dikdörtgene benzeyen Elazığ ili topraklarının D-B doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık 150 km, KG yönündeki genişliği ise yaklaşık 65 km civarındadır.
Coğrafi konumu itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında
bulunmaktadır. İli, doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve güneybatıdan
Karakaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri çevrelemektedir.
İl Sınırları içindeki en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. 86 Km2 yüzölçümü olan Hazar Gölü, İl
merkezine 30 Km. mesafededir. Ayrıca İlimiz Keban, Karakaya, Kralkızı ve Özlüce gibi önemli baraj
gölleri ile çevrilidir.
Geçmişte karasal iklimin hüküm sürdüğü Elazığ, yapılan ve yapılmakta olan barajların etkisi ile ılıman
bir iklime geçiş yapmıştır.
DAĞLAR
Elazığ, doğusundan, batısından ve güneyinden, Güneydoğu Torosların batı uzantıları ile çevrili olup,
Güneydoğu Toroslar, Malatya ili sınırları içinde doğuya doğru uzanarak Elazığ’dan geçer. Van gölünün
güneyine doğru kıvrımlar halinde devam ederek ülkemizin sınırlarını terkederler. Bu dağların en yüksek
noktasını İl’in batısındaki Hasan Dağları (2118 Mt) oluşturur. Hasan Dağının güneyinde Bulutlu Dağı (2004
Mt.), Karga Dağı (1925 Mt.) ve Kamışlık Dağı (2016 Mt.) yer alır.
Elazığ ovasının güneyinde bulunan Meryem Dağının yüksekliği 1490 metredir. Sıra dağlar Elazığ
ovasının kuzeyinde , yeniden yükselir. Beydoğmuş yöresinde 1724 metreye çıkarak, Keban Barajı çöküntü
alanına dek sürer. Çöküntü alanından sonra doğuya doğru, önce Asker Dağını, sonra Palu İlçesinin
doğusunda Gökdere Dağını oluşturur. Kuzeye doğru açılarak İl’in Bingöl ile olan sınırını çizer. Burada
bulunan Karaboğa dağlarının en yüksek noktaları, Elazığ İl sınırları içinde kalır. Hazar Gölünün kuzeyinde
2140 metre yüksekliğindeki Mastar Dağı yer alır. Güneyinde ise en yüksek dağ silsileleri Hazarbaba (2230
metre) dağını meydana getirir.
Bu dağ silsilelerinden başka Elazığ’ın etrafında sıralanan bazı küçük tepeler vardır. Bunlar güneyde
sırası ile, Boztepe, Rıdvantepe, Yalavuz tepeleridir. Bu tepelerin uzantıları Meryem Dağına kadar
uzanmaktadır. Sonra Yemişlik (Miyadun) in üstünde Karababa tepesi, Altınçevre (Etminik) sırtları ile
Akçakiraz (Perçenç) gediğine buradan da karşı tarafa geçilince Beyyurdu, Karakaya, Hoş ve Kıraç Tepeleri,
Hasret Dağı eteklerine yaslanır.
DAĞLAR
Yükseklik (m)
Bulunduğu İlçe
Ya da İlçelerin Adı
Üzerinde Bulunduğu
Sıradağ
Akdağ
2.544
Arıcak-Palu
Doğu Toroslar
Bulutlu Dağ
2.0 0
Baskil
Doğu Toroslar
Haroğlu Dağı
2.110
Baskil
Doğu Toroslar
Hazar Dağı
2.347
Sivrice
Doğu Toroslar
Karaoğlan Dağı
2.171
Sivrice
Doğu Toroslar
Kuruca Dağı
2.372
Karakoçan
Kuruca
Mastar Dağı
2.134
Sivrice-Maden
Doğu Toroslar
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
AKARSULAR
Elazığ, akarsu havzası açısından İlin güney kesimi dışında bütünü ile Fırat Havzası içinde kalmaktadır.
Fırat Doğu Anadolu’nun en önemli akarsuyudur. Keban ilçesine kadar olan bölümü başlıca iki ana koldan
oluşur. Bunlar Karasu ve Murat Nehirleridir. Elazığ ilinin sularını ise Murat ve onun kolları boşaltır. Murat
nehrinin Palu İlçesi civarında Keban Baraj Gölü’ne karıştığı noktaya kadar olan uzaklığı yaklaşık 500
Km.dir. 42000 km2’lik akaçlama havzasıyla, Fırat’ın en önemli koludur. İlk kaynaklarını İl sınırları
dışından, Van Gölünün kuzeyindeki Aladağ’ın kuzey eteklerinden alır.Sürekli batı yönünde akarak Palu
ilçesine ulaşır ve Keban Baraj Gölüne dökülür. Fırat nehrinin kolları olan Murat Irmağı ile Karasu, Keban
İlçesinin kuzeyinde birleşir. Bu noktadan sonra oluşan Fırat Nehri, önce güneybatı yönünde akar. Keban
İlçesinin Dummu yöresinden sonra Elazığ-Malatya İl sınırlarını oluşturacak şekilde geniş bir yay çizer ve
Elazığ-Diyarbakır sınırına kadar gelir. Toplam uzunluğu 2800 Km.’dir. Hazar Gölü’nün Güneydoğusundan
süzülen sular, Dicle Havzasının üç deresinden biri olan Behremaz Deresi ile birleşerek Dicle Nehrinin ilk
kaynağını teşkil eder. Maden dağlarından ve Behramaz ovasının ortasından kuzeydoğu yönünde akan nehir,
önce doğuya, sonra güneydoğuya yönelerek Maden İlçesini geçer ve İl sınırları dışına çıkar.
Murat Nehri :
Murat nehrinin Palu İlçesi civarında Keban Baraj Gölü’ne karıştığı noktaya kadar olan uzaklığı yaklaşık
500 Km.dir. 42000 km2’lik akaçlama havzasıyla, Fırat’ın en önemli koludur. İlk kaynaklarını İl sınırları
dışından, Van Gölünün kuzeyindeki Aladağ’ın kuzey eteklerinden alır. Gülizar Yaylalarından gelen pekçok
suyuda toplar. Murat nehri, Ağrı’dan geçtikten sonra Güneybatıya yönelir. Bingöl’ün Genç İlçesini geçerek
Elazığ topraklarına girer. Sürekli batı yönünde akarak Palu ilçesine ulaşır ve Keban Baraj Gölüne dökülür.
Fırat Nehri :
Fırat nehrinin kolları olan Murat Irmağı ile Karasu, Keban İlçesinin kuzeyinde birleşir. Bu noktadan
sonra oluşan Fırat Nehri, önce güneybatı yönünde akar. Keban İlçesinin Dummu yöresinden sonra ElazığMalatya İl sınırlarını oluşturacak şekilde geniş bir yay çizer ve Elazığ-Diyarbakır sınırına kadar gelir.
Toplam uzunluğu 2800 Km.’dir.
Dicle Nehri :
Hazar Gölü’nün Güneydoğusundan süzülen sular, Dicle Havzasının üç deresinden biri olan Behremaz
Deresi ile birleşerek Dicle Nehrinin ilk kaynağını teşkil eder. Maden dağlarından ve Behramaz ovasının
ortasından kuzeydoğu yönünde akan nehir, önce doğuya, sonra güneydoğuya yönelerek Maden İlçesini geçer
ve İl sınırları dışına çıkar.
Peri Çayı :
Murat nehrinin en önemli kollarından biridir. Saniyede ortalama 100-200 m3 su akıtan Peri Çayı,
Bingöl’ün Şeytan dağlarından doğar. Munzur dağlarından çıkan Munzur suyu ile birleşerek İl sınırlarımız
içerisinde Murat Nehrine katılır.
Haringet Çayı :
Elazığ’a 27 Km. uzaklıktaki Kamışlık Köyü dolaylarından çıkan çay, çeşitli derelerle birleşerek
Uluova’nın ortasından geçip Keban Baraj Gölüne dökülür.
AKARSULAR
• Maden çayı,
• Peri suyu
• Murat nehri
• Bulanık deresi
• Merivançayı
• Haringetçayı
• Sarını (Cip suyu) çayı
• Ohi deresi
• Han çayı
• Uluçay (Keydan) çayı
• Keban çayı
• Caro deresi
81,3 km.
79,7 km.
53,3 km.
45,4 km.
43,4 km.
41,4 km.
38,1 km.
37,5 km.
36,2 km.
33,00 km.
28,00 km.
26,5 km.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
GÖLLER
Hazar Gölü (Gölcük) :
İlimizin Güneydoğusunda bulunan ve İl merkezine 25 Km. uzaklıkta, Elazığ-Diyarbakır karayolu’na
paralel olan Hazar Gölü, tektonik bir göldür. Güneyinde Hazarbaba Dağı bulunan göl, Uluova’dan Mastar
Dağlarıyla ayrılır. Denizden 1250 mt. yükseklikteki gölün uzunluğu yaklaşık 22 Km. en geniş yeri ise 5-6
Km. ‘dir Yüzölçümü 86 Km2.’yi bulan gölün derinliği 200-250 metre arasında değişmektedir. Hazar
Gölünden turistik ve ekonomik olarak yararlanılmaktadır.
Keban Baraj Gölü:
Keban Baraj Gölü Türkiye’nin en büyük yapay gölüdür. Doğal Göller arasında 675 km2’lik alanıyla 3.
sırada yer almaktadır. Baraj Gölünün Murat vadisi boyunca uzunluğu 125 km.dir. Genişliği yer yer
değişmektedir. Keban baraj gölünde elektrik üretiminin yanısıra su avcılığı yapılmakta ve balık üretimi de
gerçekleştirilmektedir. Enerji açısından Türkiye’nin ilk büyük yatırımlarındandır. 1965 yılında yapımına
başlanılmıştır.1974 yılında ilk 4 büyük tribünü,1981 yılında da diğer 4 tribünü devreye girmiştir. Barajın
toplam kurulu gücü 134 Megawatt olup yıllık enerji üretimi 7,5 Milyar KW/Saat dir. Kurulduğunda
Türkiye’de üretilen elektriğin %20 sini tek başına karşılayan santral şu an tüketilen toplam elektriğin % 8’ini
karşılamaktadır.
Cip Baraj Gölü:
İlimizin 10 km. batısında bulunan Cip Barajı, Murat Nehri ile birleşen Cip Çayı üzerinde ve Cip
Köyünün güneyinde yer almaktadır. Baraj’ın yapımıyla oluşan göl sularıyla , 800 hektar alan
sulanmaktadır.Göl çevresi ise mesire yeri olarak kullanılmaktadır.
YERALTI SULARI
Elazığ il genelinde yeraltı suyu temin edilen başlıca alanlar Murat Nehri kenarlarında biriken alüvyon
birimler, Uluova, Behremaz Ovası, Elazığ Ovası, Baskil ilçesi ve çevresi, Karakoçan Ovası ve Kovancılar
Ovası’dır. Elazığ il genelinde alınan yer altısuyu genelde sulamalarda kullanılmaktadır. Beslenmesi yağışlara
bağlı bölgelerde yeraltı suyu içme ve kullanmaya yeterli değildir. Beslenmesi barajlar ve nehirlere komşu
olan kısmi yerlerde yer altı suyu yeterlidir. Bu yerler Murat Nehri kenar kısımları, Keban ve Karakaya
Barajları göl kıyılarıdır. İlde karasal iklim hüküm sürer. Karasal iklimin yanı sıra yer yer Akdeniz iklimi
özelliği taşımaktadır.
OVALAR
Elazığ İlindeki ovalar genellikle depresyon alanlarına karşılık gelmektedir. Bu çöküntü alanlarının
akarsuların taşıdığı maddelerle dolması sonucu oluşmuşlardır. Genellikle alüvyal topraklarla kaplı bu verimli
ovaların, İl tarımında önemleri büyüktür.
Elazığ Ovası
Güneybatı- kuzeydoğu yönünde uzanan küçük bir depresyondur. Denizden yükseltisi 1000-1050 mt.dir.
36 Km2 lik alanı kaplayan ova, bir çöküntü havzasının alüvyonlarla dolması sonucunda meydana gelmiştir.
Ovanın kuzeyinde üzerinde tarihi Harput şehrinin yer aldığı eski bir aşının yüzeyine karşılık gelen geniş
dalgalı yüksek bir düzlük bulunur. Elazığ Ovası, yükselmiş, yükselirken çarpılmış ve genel olarak güneye
meyillenmiş bu yontukdüz (Penelen) sahasından dik yamaçlarla ayrılmıştır. Ovayla bu yontukdüz arasındaki
yamaçların dik oluşu ovanın kuzeyinde çok belirgin birikinti konilerinin meydana gelmesine yolaçmıştır.
Etrafı dağlarla çevrili ova güneye doğru eğilimlidir. Elazığ ovasının sularını Uluova’ya taşıyan Elazığ
Deresi, Gümüşkavak boğazından geçer. Ovayı, Uluovadan ayıran eşik güneybatıda yer alan Meryem Dağı ile
birleşir. Meryem Dağı ile Elazığ ovasının batı ve kuzeybatısındaki Sarını (Cip Çayı) suyunun direne ettiği
Kuzovadan ayıran bir tepelik alan yer alır. Bugün Elazığ kentinin kurulmuş olduğu ova, gerçekte geniş
depresyon dizilerinden biri olan Uluovanın bir parçasıdır.
Uluova
Güneydoğu Torosların uzanış yönüne bağlı ve Hazar depresyonuna paralel olarak, GüneybatıKuzeydoğu yönünde uzanır. Elazığ’ın en geniş ovasıdır. Kuzeyden kırık hatlar halinde uzanan, yükseltisi az
Karakaya dağları ile çevrilidir. Güneyden Çelemlik, Mastar ve Kamışlık dağları dizisi ile sınırlanmıştır.
Kuzeydoğuda Keban Baraj gölüne kadar uzanır. Ovanın uzunluğu yaklaşık 56 Km., genişliği l5 Km.
kadardır. Yüzölçümü 325 Km2 yi bulur. Yükseltisi azalarak Keban Baraj Gölüne kadar sokulan bu ova, kalın
bir alüvyal toprak tabakası ile örtülüdür. Ovanın ortasından Haringet Suyu geçer. Bu akarsu sağdan ve soldan
kaynak suları ile beslenen birçok dereden oluşur. Haringet Suyu, yazın sulamada yoğun olarak kullanılır. Bu
nedenle genellikle yaz aylarında Keban’a Baraj Gölüne ulaşmadan kurur. Uluovanın uzun ekseni boyunca
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
yerleşmiş bulunan Haringet Çayının kuzeyinde tipik bir Piyetmont kuşağı (Dağeteği ovası) uzanmaktadır.
Meryem Dağı kütlesinden Uluova’ya inen kolların oluşturduğu bu dağ eteği ovası kuşağı, aynı zamanda
yoğun tarımsal faaliyetlerin görüldüğü bir alandır. Yerleşmeler, bu birikinti konileri üzerinde yer alırlar.
Kuzova
Kuzeye akarak Murat Nehri ile birleşen Cip (Sarını) Çayının iki yanında yer alan uzun bir ovadır.
Kuzeye gidildikçe genişleyen denizden 900-1000 metre yükseklikte olan ovanın, yüzölçümü yaklaşık 110
Km2’ dir. Basamaklı bir durum gösteren Kuzova verimli bir ovadır. Sadece Sarını çayı vadisinde alüvyal
topraklara rastlanır. Bu ırmağın suyu az olduğundan sulamaya yetmez. Bu nedenle ovada sulama amacına
yönelik Cip Barajı yapılmış, birçok kuyu açılmıştır.
Kuzova, Güneyde Tilki Tepe Karşıdağ-Kurt tepe- Kızıldağ ve Kekliktepe’den oluşan ve güneybatı ve
kuzeydoğu yönünde uzanan ve bir sırtı andıran tepeler dizisi ile adeta iki bölüme ayrılmıştır. Çok daha geniş
bir alanı kaplayan asıl Kuzova’ya karşılık gelen ovanın kuzey bölümü bir senklinal halindedir. Kuzova
havzasının doğusu volkanik bir araziden meydana gelir. Yaklaşık 48 Km2’ bir alan kaplayan bu volkanik
arazi, Elazığ’ın 8-10 Km. kadar kuzeybatısında yer alan kısım “Karayazı” adıyla anılır. Burada doğu-batı
yönlü bir kırık çizgisinden çıkmış olan olivinli bazatlar kuzeye doğru ova eğimi yönünde akarak bir lave
yelpazesi meydana getirmiştir.
Behremaz Ovası
Sivrice İlçesinin güneyindeki Hazarbaba Dağı ile Maden dağları arasındaki Behremaz Deresinin iki
yanında yer alan bir ovadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanır. Hazar Gölüne yaklaştıkça genişler.
Alüvyonlarla kaplı olan ovada, daha çok buğday, arpa, mısır ve fasulye ekimi yapılır.
Palu (Yarımca) Ovası
Palu ilçesinin batısında Murat Nehrinin taşımış olduğu eski alüvyonlarla kaplıdır. Daha çok buğday,
şeker pancarı, mısır, arpa ve baklagiller ekimi yapılır.
Elazığ ilinde bu ovaların dışında, Harput’un kuzeyinde genellikle üzüm bağlarının yaygınlık kazandığı ,
meyve ve sebzeciliğin yapıldığı Mürüdü Ovası ile Harput’un kuzeyinde yaz aylarında suyu kuruyan Çakıl
Deresi çevresinde Zahini Ovası vardır. Bu ovalarda nohut, arpa, buğday ve burçak ekimi yapılmaktadır.
PLATOLAR (Yaylalar)
İl alanı daha çok dağlar ve platolarla kaplıdır. İl toplam alanının çoğunu platolar oluşturur. Platolara
Elazığ’ın kuzeyinde Harput çevresinde Murat Nehrinin kuzey kesimlerinde ve Ağın yöresinde rastlanır.
Hayvancılık faaliyetinin yoğunluk kazandığı alanlar, İl’in doğusunda Bingöl ile sınır oluşturan Karaboğa
Dağlarında Gökdere ve Akdağ üzerindedir.
İlin Yüzölçümü ve Yüksekliği
İLÇE
Toplam
Merkez
Ağın
Alacakaya
Arıcak
Baskil
Karakoçan
Keban
Kovancılar
Maden
Palu
Sivrice
Yüzölçümü
(km2)
İl Yüzölçümüne
Oranı (%)
Yükseklik
(m)
8.455
1.846
138
268
400
1.210
1.082
446
871
807
774
613
100
21,83
1,62
3,16
4,73
14,31
12,79
5,27
10,30
9,59
9,15
7,25
1.067
900
1.150
1.110
1.240
1.090
780
960
1.100
850
1.266
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
Türkiye ve illerin yüzölçümleri (km2)
Türkiye
İl
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bursa
Burdur
Bolu
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
785 347 km2
Yüzölçümü
14 125
7 644
14 772
11 520
7 997
5 702
25 437
20 909
5 156
7 359
7 943
14 272
2 076
4 680
3 741
4 310
8 277
8 855
10 882
7 174
8 341
9 955
7 490
12 797
11 861
15 272
2 574
6 119
9 313
11 746
25 355
13 925
6 887
6 831
6 440
7 228
5 867
3 546
8 913
5 461
12 007
İl
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Konya
Kütahya
Kırklareli
Kırıkkale
Kırşehir
Kilis
Manisa
Malatya
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Sakarya
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Yüzölçümü
14 525
4 103
8 924
9 939
13 136
17 170
3 623
41 001
12 043
6 304
4 575
6 544
1 444
13 269
12 146
8 858
15 620
12 974
8 090
5 407
7 400
5 952
3 215
3 919
9 352
5 499
5 805
28 619
19 451
7 203
4 878
6 339
10 073
4 662
7 705
5 382
21 334
850
14 097
3 306
Kaynak: Harita Genel Komutanlığı (TÜİK 2013 İstatistiklerle Türkiye Raporu)
(Not. Harita Genel Komutanlığına ait 1/1 000 000 ölçekli Mülki İdari Bölümleri Haritası vektör
verisinden hesaplanarak elde edilmiştir.)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
BİTKİ ÖRTÜSÜ
İlimiz topraklarının % 50’si çayır ve meralar, % 28’i tarım arazisi, % 12’si orman arazisi, % 10’u su
yüzeyi (Baraj ve göller) ile kaplıdır. Tarım arazisinin % 87’si sulanabilir tarım arazisidir.İlimizde 123.043
hektarlık orman alanı vardır. Bölgenin yüksek yerlerinde dişbudak, kızılağaç, ceviz, çitlembik ve ardıç
türlerine rastlanmaktadır. Dere ve nehir boylarında ise kavak ve söğüt ağaçlarına rastlanır.
İKLİM VERİLERİ
• Yıllık toplam yağışın %70’i Ekim-Mart arası soğuk periyotta görülür. Ancak Keban ve Palu Elazığ’a
göre daha sıcaktır.
• Ortalama yıllık yağış miktarları 435-570 mm. Arasında değişmektedir.
• İl bazında gerçekleşmiş olan en yüksek ve en düşük sıcaklıklar 42,6 C’ ve 26,8 C’derecedir.
• Donlu gün sayısı 53-82 gün arasındadır. Don olayı genelde Elazığ merkezde görülür.
• Karla örtülü gün sayısı 23-33 gün kadar olup, en fazla Elazığ’da, en az Keban’da görülür.
• En yüksek kar kalınlığı Keban’da 146 cm. olarak kaydedilmiştir.
Bu iklim değişikliği Keban Barajı kurulduktan sonra meydana gelmiştir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk
ve sert geçer. Isı-15 °C ile +42 °C arasında seyreder. Senelik yağış ortalaması 433 mm’dir. En fazla yağış
ilkbahara aittir.
Karasal iklime sahip olan Elazığ’da barajlar nedeniyle, güney ve batıdan nem geçişlerinin etkisi
sonucunda iklim ılımanlaşmıştır. Elazığ’da yıllık ortalama sıcaklık 13,1 °C dir.
Uzun Yıllar İçerisinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975-2012)
Kaynak: Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
8
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İDARİ VE SOSYO-EKONOMİK DURUM
İdari Yapı: Elazığ’da merkez ilçe dahil 11 ilçe, 26 belediye ve 544 köy bulunmaktadır.
Nüfus: İlin nüfusu, 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 562 239’dur.
Alan: Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Elazığ 9 281 km2’lik (göl dahil) yüzölçümü ile Türkiye
yüzölçümünün % 1,2’sine denk gelmektedir.
İlçeler: Elazığ’ın Merkez İlçe ile birlikte toplan 11 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Ağın, Alacakaya,
Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Merkez, Kovancılar, Karakoçan ve Palu’dur.
Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi, Merkez ilçe, nüfus bakımından en küçük ilçesi ise Ağın’dır.
9
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İlin Öne Çıkan Özellikleri
Ekonomik: Elazığ’da biri ihtisaslaşmış iki adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) vardır. Elazığ
OSB’lerine bakıldığında ağırlıklı sektörlerin gıda, mermer, inşaat malzemeleri, döküm, mobilya, makine,
PVC, tekstil olduğu görülmektedir. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin yetersizliğini,
dağınıklığını gidermek ve çevre sağlığına duyarlı entegre tesisler meydana getirmek amacıyla Türkiye’de
ihtisaslaşma açısından ilk uygulama olan Elazığ OSB(Hayvan Ürünleri) 1997 yılında faaliyete geçmiştir.
2009 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak onaylanan Elazığ Teknokent’in kurulması ile birlikte
özellikle bilişim sektöründe 40 firma ar-ge ve bilişim sektöründe faaliyete geçmiştir. Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle birlikte ilde özellikle kanatlı hayvancılık
yatırımları çok ciddi bir artış göstermeye başlamış olup, bu sektörde Elazığ ülkemizin önde gelen
illerinden biri olma yolunda hızlı bir gelişim içerisine girmiştir. Su ürünleri sektöründe ülkemizin en önde
gelen illerinden biri olan ve Alabalık yetiştiriciliğinde ülkede birinci sırada yer alan Elazığ’da 2013 yılı
balık Alabalık üretim miktarının 36 bin ton olduğu görülmüştür. Bu sektörde Elazığ AB ülkelerine
ihracata da başlamış bulunmaktadır. Bu sektörlerle birlikte ilde Turizm alanında da önemli bir gelişme
yaşanmaya başlanmıştır. 2012-2014 yılları arasında ilde 3 ve üzeri yıldızlı 8 ayrı otel yapımı başlatılmış
olup bu yatırımların tamamlanması için ön görülen takvim 2015 yılıdır.
2014 yılında Elazığ Valiliği öncülüğünde Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve Elazığ TSO
tarafından başlatılan 1. Elazığ Kalkınma Kurultayı çalışması kapsamında ilde Su Ürünleri, Maden ve
Mermer ile Turizm sektörlerinin ilin lokomotifi olabileceği ve kalkınmanın bu sektörler üzerinde
odaklaşması sonuç çıkmıştır.
2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre 2 Ekim 2011 tarihi itibari ile Elazığ ilinin işsizlik
oranı % 10,6, işgücüne katılma oranı % 42,5 ve istihdam oranı % 38,0’dir.
Elazığ ili çeşitli madenler bakımından Doğu Anadolu Bölgesinin en zengin illerinden birisidir.
Özellikle mermercilik alanında Dünya çapında ünlü “Vişne” mermeri sadece Elazığ’da
bulunmaktadır. Elazığ ilinin 2012 yılında toplam tarımsal alanı 158 348 ha’dır. Bu alanın 134 959 hektarı
toplam işlenen tarım alanı, geri kalanı ise uzun ömürlü bitkiler ve yem bitkileri alanıdır.
Sosyal: İl ve ilçe merkez nüfusunun toplam nüfusa oranı % 74'dür. Nüfusun 418 991 kişisi il
merkezi ve ilçe merkezlerinde, 143 712 kişisi belde ve köylerde yaşamaktadır. İl merkez nüfusu 347
857’dir. Elazığ ilinde 2012 yılında il nüfusunun % 42,6’sı 25 yaşın altındadır. 25-64 yaş arası nüfus
toplam nüfusun % 49,2’sini, 65 yaş üstü nüfus ise toplam nüfusun % 8,2’sini oluşturmaktadır. Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilin kilometrekareye 67 kişi olan nüfus yoğunluğu, 98 olan
ülke nüfus yoğunluğunun altındadır. Elazığ ili 2012 yılı yıllık nüfus artış hızı ‰ 7,4’dür. Aynı yılda 6 yaş
üzeri nüfus için okuryazarlık oranı % 94,59’dur. 2011-2012 yılları için Elazığ ilinin ‰ -2,19 net göç hızı
ile göç verdiği anlaşılmaktadır.
Kültürel: Elazığ hem stratejik hem de doğal kaynakları nedeniyle Paleolotik dönemden beri
yerleşmeye sahne olmuştur. 1085 yılından sonra Türkler Harput ve civarını kale ve askeri şehir
konumundan çıkartmaya başlamış, Osmanlı imparatorluğu döneminde ise kültür, sanat ve ticaret merkezi
haline getirilmiştir. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Kampüsü içerisinde bulunmaktadır. Elazığ da ilk müze 1965 yılında Harput'ta bulunan Alacalı caminin
içerisinde açılmıştır. 1981 yılında Kültür Bakanlığınca yaptırılan bu günkü binasına taşınmış ve 1982
yılında da ziyarete açılmıştır. Elazığ Müzesi bir Bölge Müzesi konumundadır. Keban Barajı göl sahası
içerisinde kalan yerlerdeki bilimsel kazılardan elde edilen çok önemli arkeolojik eserlerle birlikte
etnografik eserlerde müzede sergilenmektedir. Müzede yaklaşık 24 000 adet eser sergilenmektedir.
Sınıflamalar (Elazığ TRB1 Bölgesinde Yer Almaktadır)
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması(İBBS), bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi,
bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikalarnı çerçevesinin belirlenmesi ve
Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi’ne uygun, karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması
amacıyla ülke çapnnda İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıştır. İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflamasında iller 3. düzey olarak tanımlanmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren
10
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
komşu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak 1. düzey ve 2. düzey
olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarşik İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması yapılmıştır.
Buna göre:
1. düzey: 2. Düzey Bölge Birimlerinin gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 12 adettir.
2. düzey: 3. Düzeydeki komşu illerin gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 26 adettir.
3. düzey: İl düzeyinde 81 adet İstatistiki Bölge Birimi yer almaktadır. Her il bir İstatistiki Bölge
Birimini tanımlamaktadır. Buna göre; Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri TRB1 bölgesini
oluşturmaktadır.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS)
11
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
NÜFUS VE DEMOGRAFİK GÖSTERGELER
İllere göre nüfus
İl
Adana
Adıyaman
A.Karahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Türkiye Toplam Nüfus: 76 667 864
İl
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
K.Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Nüfus
2 149 260
597184
707123
551 177
321 977
5 045 083
2 158 265
169 334
1 020 957
1 162 761
208 888
265 514
337 156
283 496
257 267
2 740 970
502 328
190 909
532 080
963 464
1 607 437
398 582
568 753
219 996
766 729
799 724
1 844 438
Nüfus
425 007
141 412
273 041
1 503 066
417 774
1 705 774
14 160 467
4 061 074
300 874
368 093
1 295 355
340 559
223 498
1 676 202
2 079 225
572 059
762 538
1 359 463
1 075 706
779 738
866 665
412 553
285 460
343 658
731 452
328 205
917 373
İl
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Nüfus
1 261 810
314 153
204 568
623 824
874 475
598 708
758 237
85 428
1 801 980
346 508
1 070 113
444 211
601 567
382 806
75 620
237 939
274 658
547 581
475 255
189 139
102 782
190 424
220 122
230 251
128 586
498 981
351 509
İlçelere Göre İl ve İlçe Merkezleri İle Belde ve Köyler Nüfusu, 2014
İlçe Merkezi
Köy ve Beldeler
Erkek
Kadın
Toplam
Merkez
351.504
60.716
203.488
208.732
412.220
Ağın
1.762
1.057
1.348
1.471
2.819
Alacakaya
2.930
3.955
3.566
3.319
6.885
Arıcak
3.232
12.074
7.898
7.408
15.306
Baskil
5.332
9.134
7.030
7.436
14.466
Karakoçan
13.437
15.447
14.518
14.366
28.884
Keban
4.845
2.186
3.362
3.669
7.031
Kovancılar
23.344
16.446
19.782
20.008
39.790
Maden
5.165
7.295
6.128
6.332
12.460
Palu
9.454
10.581
10.155
9.880
20.035
Sivrice
3.989
4.868
4.308
4.549
8.857
Toplam
424.994
143.759
281.583
287.170
568.753
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İlçelere göre ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2013
Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü
Elazığ
Merkez
Ağın
Alacakaya
Arıcak
Baskil
Karakoçan
Keban
Kovancılar
Maden
Palu
Sivrice
3,88
3,75
2,49
4,18
5,24
3,68
4,12
3,38
4,75
3,87
4,65
3,68
İlçe Sıralaması
7
10
4
1
8
5
9
2
6
3
8
Yaş ve cinsiyete göre seçmen profili, 2014
2014 yılı Mahalli İdareler Seçim sonuçları, seçmen profiline bakıldığında, Elazığ'ın 18-39 yaş grubundaki
seçmen sayısının, toplam seçmen sayısı içindeki oranı %49,6'dır.
Toplam
Türkiye
52 695 832
Erkek
25 991 075
Kadın
26 704 757
Elazığ
Erkek
Kadın
389 812
187 899
201 913
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
Not: 1. Tüm seçmenler kapsanmıştır. 2. Seçmenlerin yaşı, 30 Mart 2014 tarihine göre gün, ay ve yıl dikkate alınarak
hesaplanmıştır.
TRB1 Bölgesindeki Nüfus
Malatya: 762 538
Elazığ: 568 753
Bingöl: 265 514
Tunceli: 85 428
İl’de ikamet eden nüfusun % 74’ü şehirde % 26’sı ise köyde yaşamaktadır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Ülkedeki nüfusun % 0,74’ü Elazığ’da yaşamaktadır.
İllerin Nüfus Büyüklükleri
31 Aralık 2013 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Elazığ İl nüfus büyüklük olarak
568 239 değeri ile 37. Sırada gelmektedir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Kaynak: TÜİK 2013 (Sıralamada 1. Sırada yer alan İstanbul 14 160 467 değeri ile grafiğe dahil edilmemiştir.)
İllerin Kentleşme Oranı
31 Aralık 2013 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Elazığ’da nüfusun %71,5’i il ve
ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Türkiye için bu oran %91,3’tür.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Kaynak: TÜİK 2013
İller Bazında Yıllık Nüfus Artış Hızı, 2012-2013 (%o)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
31 Aralık 2013 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre bir önceki yıl göre, nüfus artış
hızı Elazığ’da binde 9,8 ile binde 13,7 değerini alan Türkiye değerinin altındadır.
Kaynak: TÜİK 2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İller Yıllık Net Göç Artış Hızı, 2012-2013 (%o)
2012-2013 net göç hızına bakıldığında Elazığ binde 0,2 değeri ile göç alan iller arasındadır. En fazla göç
alan il binde 39,8 ile Gümüşhane, en fazla göç veren il -33,0 ile Tokattır.
Kaynak: TÜİK 2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Elazığ İlinin Aldığı ve Verdiği Göç
Beklenen değişimler – iç göç ve dış göç (toplam, kadın/erkek, yaş), yer, doğum ve ölüm oranı (eğilimler)
Elazığ ilinin aldığı göç (2011- 2012 dönemi)
Elazığ’ın en çok göç aldığı beş̧ il sırasıyla İstanbul, Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Ankara’dır.
Aldığı göç
Adana
Adıyaman
Ankara
Antalya
Bingöl
Bursa
Diyarbakır
Gaziantep
Hatay
Mersin
İstanbul
İzmir
Malatya
Tunceli
Van
Elazığ
745
238
860
277
1.200
335
1.429
423
288
449
2.133
474
1.492
776
243
ELAZIĞ’I EN ÇOK TERCİH EDEN 5 İL
(Nüfusa kayıtlı olunan illere göre)
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Elazığ ilinin verdiği göç (2011- 2012 dönemi)
Elazığ’ın en çok göç verdiği 5 il sırasıyla İstanbul, Malatya, Ankara, Diyarbakır ve Bingöl’dür.
Verdiği göç
Elazığ
Adana
553
Elazığ’ın Sayım Yıllarına Göre Nüfusu
Ankara
1.202
Sayım Yılı
İl Nüfusu
Antalya
552
1927
213.531
Bingöl
646
1945
198.081
Bursa
461
1960
278.332
Diyarbakır
1.038
1975
417.924
Erzurum
198
1990
498.225
Gaziantep
323
Hatay
247
2000
569.616
Mersin
486
2007
541.258
İstanbul
3.007
2008
547.562
İzmir
724
2009
550.667
Kayseri
319
2010
552.646
Malatya
1.716
2011
558.556
Kahramanmaraş
279
2012
562.703
Muş
148
Tunceli
625
2013
568. 239
Şanlıurfa
203
Kaynak: Elazığ Valiliği
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
2012-2013 (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sonuçları)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
MİLLİ GELİR
İLLERİN SOSYO-EKONOMIKGELISMISLIK SIRALAMASI (SEGE)
(Kalkınma Bakanlığı’nın SEGE Raporu ile ilgili özeti)
SEGE-2011 çalışmasında kullanılan tum göstergeler 81 il bazında olup, bunların bir bolumu illerin
Türkiye genelindeki durumunu yansıtan sayı ya da oran değerleri, bir kısmı ise ildeki bireylerin
durumlarını yansıtan oran ya da kişi başına değer biçimindeki göstergelerdir. SEGE-2011 çalışmasında
sekiz başlık altında 61 göstergeden yararlanılmıştır. Bu çalışma, SEGE-2003 çalışmasında kullanılan veri
setine yakın bir veri seti kullanmakla birlikte bire bir karşılaştırma yapılması uygun olmayacaktır. Zira
ülkemizin son 10 yılda gecirdiği ekonomik değişim ve donuşum süreci, teknolojik gelişmenin sosyoekonomik gelişmede ağırlığını iyice hissettirmesi, erişilebilirlik ve çevreye duyarlılığın öneminin artması
gibi nedenlerle bu çalışmada veri setinin güncellenmesi kaçınılmaz olmuştur.
OECD’nin bölgesel gelişme alanında pek cok araştırması bulunmaktadır. Kuruluş tarafından
bölgelerin karşılaştırılması amacıyla endeksleme çalışmaları da yapılmaktadır. OECD tarafından, üye
ülkelerde bulunan 362 bölge için oluşturulan bileşik endeks calışmasında2, üç başlık altında 51 gösterge
belirlenmiş, ancak veri kısıtı nedeniyle 22 gösterge kullanılarak endeks oluşturulmuştur. Bu üç başlıktan
ilki olan rekabetçilik altında 10 değişken bulunmaktadır. Gelir, istihdam, demografi ve patent sayısı gibi
konular rekabetçilik altında ele alınmıştır. Alt-başlıklardan ikincisi sosyal içermedir.
Bu başlık altında sekiz gösterge bulunmaktadır. Sosyal içerme içerisinde fertlerin eğitim, sağlık ve
ulaştırma imkanları ile istihdam piyasasına erişimi gibi hususların on planda olduğu görülmektedir.
Uçuncu alt-başlık olan çevresel sürdürülebilirlik başlığı altında ise hava kirliliği ve özel araç
kullanımına ilişkin dört değişken kullanılmıştır. Söz konusu değişkenler SEGE-2011 çalışmasında da göz
önünde bulundurulmuştur.
Son donemde OECD’nin üzerinde önemle durduğu hususlardan birisi de bireysel refah seviyesinin
ölçülmesidir. Bölgesel düzeyde yoksulluğa ilişkin gösterge seti geliştirilmesi, yaşam kalitesi içerisinde
çevresel göstergelerin önemi, büyükşehirlerde yığılma ekonomilerinin sağladığı faydalar ile sosyal
dışlanma, cevre kirliliği, trafik gibi negatif unsurların yapılan analizlere dahil edilmesi OECD’nin tartışma
konuları arasındadır (OECD, 2011b). Bu çerçevede, SEGE-2011 çalışmasında “Yaşam Kalitesi
Göstergeleri” başlığı altında yeni bir gösterge grubu belirlenmiştir. SEGE-2003 çalışmasında “Diğer Refah
Göstergeleri” başlığı altında beş gösterge bulunurken SEGE-2011calışmasında dokuz göstergeye yer
verilmiştir. Bu çalışma ile rekabetçilik, sosyal içerme ve çevresel sürdürülebilirlik göstergeleri kullanılarak,
OECD Bölgeleri icin tek bir endeks oluşturulmuştur.
SEGE-2011 çalışmasında kullanılan gösterge seti yeni bölgesel gelişme teorilerine de uyumlu
şekilde seçilmiştir. İçsel büyüme teorilerinin kalkınmanın ve iktisadi büyümenin açıklanmasında
giderek önem kazanmasının bir sonucu olarak, bölgesel insan kaynakları ve yenilikçilik kapasitesini ölçen
göstergelerin kullanılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, SEGE-2011 çalışmasında marka
ve patent başvuru sayıları, GSM ve ADSL aboneliği ile yükseköğrenim gören nüfus, yüksek lisans ve
doktora sahibi nüfus gibi içsel potansiyeli gösteren değişkenler kullanılmıştır. Değişken seçiminde
ölçekleri ve yatırım tutarları büyük olan, ancak yapısı ve özellikleri itibarıyla o ilin sosyal ve ekonomik
gelişmişlik düzeyine kısıtlı etkisi olan büyük tesislerin durumu (or: hidroelektrik santraller gibi) da dikkate
alınmıştır.
Yeni gösterge setinin avantajlarından birisi de sürekli güncellenen verilere dayanmasıdır.
SEGE-2003 çalışmasında kullanılan verilerin çoğunlukla genel nüfus sayımına dayanması veri
güncellemesi konusunda sıkıntılara neden olmuştur. Ancak yeni veri setindeki pek çok değişken
TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) yıllık bazda elde edilebilmektedir.
Keza, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi bu
çalışmaya veri girdisi sağlayan kurum ve kuruluşlar da güncel ve düzenli bicimde veri sağlamaktadır.
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (Bölgesel Gelişme ve Uyum Genel Müdürlüğü 2013)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Uyum Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılında yayınlamış
olduğu “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Raporunda Elazığ 81 il
içerisinde 39. Sırada yer almıştır. TRB İllerini oluşturan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli sıralamasında
ise Elazığ 1. Bingöl ise 4. Sırada yer almıştır.
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (Bölgesel Gelişme ve Uyum Genel Müdürlüğü 2013)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
SEGE-2011 Esas Alınarak Karara Bağlanan 6 Kademeli Yeni Teşvik Sistemi Haritası (15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Düzey-2 Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeks Değeri
Düzey-2 sıralamasına temel teşkil eden endeks değeri hesaplamasında, illerin nüfusları düzey-2 bölgesinin
nüfusuna göre ağırlıklandırılarak, bu ağırlıkların ilin endeks değeri ile çarpılması sonucu düzey-2’lerin
endeks değeri elde edilmiştir. SEGE 2011 çalışması ile bir onceki SEGE araştırması farklı sayı ve nitelikte
veri kullanması sebebiyle kıyaslanabilir değildir.
Düzey-2’lere ilişkin sıralama sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda koyu harflerle belirtilen iller
kalkınma ajanslarının merkezi olan illeri göstermektedir.
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (Bölgesel Gelişme ve Uyum Genel Müdürlüğü 2013)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İllerdeki Gelişmişlik Seviyesine İlişkin Temel Bulgular
İllerdeki gelişmişlik seviyesini ölçmeye yönelik oluşturulan endekste iktisadi faaliyete ilişkin veri sayısının
fazla olduğu ve söz konusu verilerin gelişmişlik seviyesini güçlü bir şekilde açıkladığı görülmektedir. Bu
nedenle, İGE genel olarak illerdeki ekonomik aktiviteye paralel bir seyir izlemektedir. 2012 yılı için
oluşturulan endeks sonuçlarına göre ilk üç sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yer almaktadır. Bu illeri
Antalya, Bursa, Kocaeli ve Muğla takip etmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Ağrı, Ardahan ve
Hakkari ise endekste son 3 sırada bulunmaktadır. Elazığ 2011 yılında 39. Sırada yer alırken bir yıl sonraki
değerlendirmede 28. Sıraya yükselmiştir.
Not: İGE değerleri illerin “0” etrafındaki gelişmişlik dağılımını yansıtmakta olup negatif değerler herhangi bir
olumsuzluğu ifade etmemektedir.
Gelişmişlik Endeksi Hesaplamasında Baz Alınan Kriterler ve Ağırlıkları
*İşgücüne katılım oranı değişkeninin endeksteki ağırlığı -0,00368’dir.
Kaynak: İŞ Bankası 2010 ve 2012 verileriyle Türkiye’deki illerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması Şubat:2014
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
2010 ve 2012 Yılı İllerin Gelişmişlik Endeksi (İGE) Sıralamalarının Karşılaştırılması
2012 yılına ait veriler kullanılarak oluşturulan illerin gelişmişlik endeksi aynı yöntem kullanılarak
2010 yılı için de hesaplanmış ve bu sayede illerdeki gelişmişlik seviyesindeki değişimin daha detaylı bir
şekilde analiz edilmesi amaçlanmıştır. 2010 sıralaması ile karşılaştırıldığında, her iki dönem için de ilk 8 il
değişmezken ilk 20’de yer alan illerden Trabzon, Gaziantep’in 2012’de hızlı bir gelişme kaydettiği;
Eskişehir, Mersin ve Manisa’nın ise ilk 20’de kalmakla birlikte daha alt sıralara gerilediği göze
çarpmaktadır.
Elazığ’ın 2010-2012 döneminde 3 basamak yukarı çıkarak gelişme kaydettiği gözlemlenmiştir.
Elazığ’ın da içinde bulunduğu TRB1 İllerinden Malatya bu dönemde 32. Sıradaki değişimini
korurken, Böngel -1, Tunceli ise -9 basamak gerilemiştir.
Bu dönemde Nevşehir 8 basamak gelişme kaydederek ilk sırada yer alırken, Uşak, Karaman ve
Tunceli illeri ise -9 gerileme ile sıralamada son sırada yer almışlardır.
Kaynak: İŞ Bankası 2010 ve 2012 verileriyle Türkiye’deki illerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması Şubat:2014
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Cari fiyatlarla bölgesel gayrisafi katma değer, 2007-2011
[İktisadi faaliyet kollarına göre temel fiyatlarla]
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli düzey 2 bölgesi (TRB1) cari fiyatlarla bölgesel gayrisafi katma değerinin
sektörel paylarına bakıldığında hizmetler sektörü 2011 yılında %63,2 ile en büyük payı oluşturmaktadır.
Yine aynı yılda sanayi sektörü %22,8 ile ikinci sırada gelmektedir.
Kaynak: TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Elazığ, 2013
Not.1. Yuvarlama nedeniyle veriler toplamı vermeyebilir.
2. TL olarak gösterilen para birimi 2007-2009 yıllarında YTL, 2010 yılından sonra TL olarak kullanılmıştır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
SOSYAL GÜVENLİK
İş yeri sayısı
6.473
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif+Gelir Testi Yaptıranlar)
559.655
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Gelir Testi Yaptıranlar Hariç)
459.921
Sosyal Güvenlik Kapsamının (Gelir Testi Yaptıranlar Hariç) Toplam il Nüfusuna Oranı (%)
80,94
Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfus
8.584
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan kişi sayısı
Emekli Sandığı (4/c)
26.563
Bağ-Kur (4/b)
17.470
SSK (4/a)
62.441
Toplam
106.474
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam il Nüfusuna Oranı(%)
18,74
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sayısı
Emekli Sandığı (4/c)
14.690
Bağ-Kur (4/b)
11.856
SSK (4/a)
46.087
Toplam
72.633
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin Toplam il Nüfusuna Oranı(%)
12,78
Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların) Sayısı
Emekli Sandığı (4/c)
68.671
Bağ-Kur (4/b)
62.279
SSK (4/a)
149.865
Toplam
280.814
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki bakmakla yükümlü tutulanların oranı (%)
49,42
GELİR TESTİ YAPILAN KİŞİ SAYISI
99.734
Kaynak: SGK İl Müdürlüğü (2014)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
FİYAT VE ENDEKSLER
Tüketici fiyatları değişim oranları (2003=100), 2011-2013
Tüketici fiyatları değişim oranları incelendiğinde ana harcama gruplarına göre bir önceki yılın aynı ayına
göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesinde en yüksek artış 2013 yılı için %12,91 ile eğitimde
gerçekleşmiştir. Yine aynı yılda alkollü içecekler ve tütün %10,55 ile ikinci, sağlık %10,16 ile üçüncü
sırada gelmektedir.
Kaynak: TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Elazığ, 2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
DIŞ TİCARET
ELAZIĞ’IN YILLAR İTİBARI İLE İHRACAT RAKAMLARI (ABD DOLARI)
2000: 31 Milyon
2001: 27 Milyon
2002: 34 milyon
2003: 13 milyon
2004: 48 milyon
2005: 46 milyon
2006: 68 milyon
2007: 58 Milyon
2008: 37 Milyon
2009: 30 Milyon
2010: 40 Milyon
2011: 43 Milyon
2012: 55 Milyon
2013: 256 Milyon
2014: 227 Milyon
2015: 168 Milyon
ELAZIĞ’DAN 2014-2015 YILLARINDA YAPILAN İHRACATIN SEKTÖREL DAĞLIMI
(1000 ABD DOLARI)
SEKTÖR
Çelik
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
Demir ve Demir Dışı Metaller
Deri ve Deri Mamulleri
Diğer Sanayi Ürünleri
Elektrik Elektronik ve Hizmet
Fındık ve Mamulleri
Halı
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
İklimlendirme Sanayii
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Kuru Meyve ve Mamulleri
Madencilik Ürünleri
Makine ve Aksamları
Meyve Sebze Mamulleri
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
Otomotiv Endüstrisi
Savunma ve Havacılık Sanayii
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
Tekstil ve Hammaddeleri
Yaş Meyve ve Sebze
TOPLAM
Kaynak: TİM
2014
763,07
109,80
430,29
4,91
30,29
3,39
2,11
5,09
132,93
821,37
904,36
2.943,84
34,77
206.671,09
1.043,96
92,15
2.386,75
15,39
0,00
11.495,22
0,19
2,00
227.892,98
1 OCAK - 31 ARALIK
2015
DEĞ.
326,46
-57,22%
70,65
-35,65%
475,38
10,48%
96,20
1860,98%
14,40
-52,45%
159,49
4599,16%
0,00
-100,00%
0,00
-100,00%
45,06
-66,11%
565,79
-31,12%
586,60
-35,14%
1.774,15
-39,73%
0,00
-100,00%
149.371,44
-27,73%
1.460,02
39,85%
42,84
-53,51%
2.560,64
7,29%
0,00
-100,00%
1,95
10.784,03
-6,19%
0,44
127,23%
0,00
-100,00%
168.335,54
-26,13%
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İHRACATÇI FİRMALARIN KANUNİ MERKEZLERİ BAZINDA ÜLKE
İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
ÜLKE VE SERBEST BÖLGE
AFGANİSTAN
AHL SERBEST BÖLGE
ALMANYA
ARJANTİN
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
BAHREYN
BANGLADEŞ
BELÇİKA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
BİRLEŞİK DEVLETLER
BİRLEŞİK KRALLIK
BREZİLYA
BULGARİSTAN
CAD
CEZAYİR
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
ENDONEZYA
ETİYOPYA
FAS
FILIPINLER
FRANSA
GINE
GUATEMALA
GÜNEY AFRİKA CUMHURİ
GÜNEY KORE CUMHURİYE
GÜN.GEORG.VE SAND.AD
GÜRCİSTAN
HINDISTAN
HOLLANDA
HONG KONG
IRAK
İRAN (İSLAM CUM.)
İSPANYA
İSRAİL
İSVEÇ
İŞGAL ALT.FİLİSTİN T
İTALYA
JAPONYA
KAMERUN
KANADA
KATAR
KENYA
KIRGIZİSTAN
KKTC
KOLOMBİYA
KUVEYT
ŞEHİR
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
2014 YILI
115,59
31,44
232,08
0,00
1.295,33
8,50
271,39
0,00
25,51
2.705,57
2.650,64
34.622,79
411,00
1.365,32
1,74
0,00
131,69
37.158,93
169,11
298,73
31,31
6,05
126,88
42,22
0,00
7,98
43,66
21,34
1.357,43
4.861,48
41.667,82
115,22
20.025,75
305,82
1.780,75
313,42
46.682,07
26,34
8.268,73
5.814,75
0,00
1.546,87
473,89
0,00
0,00
99,37
0,39
14,68
2015 YILI
157,05
0,00
329,48
952,71
327,96
0,00
218,79
31,33
109,15
2.402,20
3.138,09
21.908,55
202,45
250,83
0,00
0,57
131,42
18.173,72
66,61
604,91
0,00
0,00
41,74
0,00
55,37
26,41
175,02
15,21
2.072,58
1.540,84
17.965,05
191,49
15.032,70
455,12
1.757,78
639,18
47.717,71
12,64
8.403,54
1.481,67
46,80
5.305,19
145,50
70,38
6,83
82,72
0,00
119,59
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
LİBYA
LİTVANYA
LÜBNAN
MAKEDONYA
MALEZYA
MALTA
MEKSİKA
MENEMEN DERİ SR.BLG.
MERSİN SERBEST BÖLGE
MISIR
MORİTANYA
NEPAL
NİJERYA
ÖZBEKİSTAN
PAKISTAN
PANAMA
ROMANYA
RUSYA FEDERASYONU
SENEGAL
SINGAPUR
SLOVENYA
SRI LANKA
SURİYE
SUUDİ ARABİSTAN
ŞİLİ
TACİKİSTAN
TAYLAND
TAYVAN
TRAKYA SERBEST BÖLGE
TÜRKMENİSTAN
UKRAYNA
UMMAN
VIETNAM
YUNANİSTAN
Kaynak: TİM
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
275,23
123,98
76,48
0
138,20325
23,27752
1116,09027
157,12376
18,29492
372,46424
8,6904
33,094
25,849
2
0
12,684
571,56722
461,63065
22,18619
284,27725
2095,16918
0
34,7325
1756,01879
782,53707
191,77679
781,65332
2895,72257
33,9552
232,78471
20,0515
0
27,5853
114,40961
261,94
0,00
61,11
64,21005
172,89466
28,9408
1180,59939
817,86254
15,54052
406,03612
0
15,027
65,6115
40,86839
14,4
40,34016
661,98699
71,83566
0
8,18625
1635,1172
38,45
14,8
3765,87374
132,56534
120,49522
1320,87019
3770,57838
0
518,81119
144,81792
140,43291
271,28435
2,62
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
2013 YILI ELAZIĞ İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ
FİRMA UNVANI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Etı Krom A.S. Genel Mudurlugu
Alacakaya Dış Ticaret Ve Pazarlama A.Ş.
Veysi Madencilik İnş. Nak. Pet. Tem.San.Tic.Ltd.Şti
Bahçeli Madencilik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Hilalim Piliç Et Ve Et Ürünleri Gıda Hayv.İnş.Nak.San.Tic.Ltd.Şti
Runo Mobilya Çelik Eşya Üretim Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İnnova Mermer İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Eydo İthalat İhracat Nak. Mad. İnş.Malz. San. Ve Tic.Ltd.Şti
Mesta Traverten Mermer San.Ve Tıc.A.Ş.
Tan Çelik Döküm Makina San.Tic .Aş.
Cesur Yalıtım Paketleme Gıda Pls. Mad. Tar. Ürt. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Eralp Beton Yapı Elem. Taah. Gıda İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Hüseyin Keser
Golalan Mermer Madencılık Ur. Paz.Ith.Ihr.Tıc.Ve San.Ltd.Stı
Ro-Mer Mermer Mad.San.Ve Tıc. Ltd.Stı.
Abamer Mermer Maden Metal Iml. Yapı Malz.San Ve Tıc A.S
Sarkgaz Ve Madenı Yaglar A.S.
Netsa Mobilya İnşaat Tekstil Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Urartu Mermer Nak. İş Mak. İnş..San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Bayrak Gıda İmalat İth.İhracat San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Dm2 Dış Tic.Mad.Pet.Nak.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Arslanlı Alçı Ham Mad San Tic A.Ş.
Samet Mob.Nak.İnş.Ltd.Şti
Dağdöğen Mkn.İnş.Trz.Med.Tem. Gıda.Nkl.Pet.Mah.San.Ltd.Şti.
Mir Yıldız Mühendislik İnş.Tic İth.İhr.Ltd.Şti.
Kazımoğlu Teks.İnş.Ürt.Paz.İth İhr.Ltd.Şti
Elazığ Madencilik San.Ve Tic. Ltd.Şti.
Zorlu Plast.Turiz.Makn.Ürt.Paz İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Tem-Mak Sondaj Mak.San Tic.Ltd .Şti.
Akdağ Granit Mermer Ve Maden San.Tic.A.Ş.
Altungök Raf Ve Metal San.Paz. Tic.Ltd.Ştı.
Saheser Mermer Ic Ve Dıs Tıc. Imalat Ve Sanayı Ltd.Stı.
Su-Do İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti
Kalmer Mermer Nakliyat Pet.İnş Gıda Teks.San.Tic.Ltd.Şti.
Murat Aslan
Altıntaş Isı Sanayi Tic.Ltd. Şti.
Özbaylar Güneş Enerjisi Ve Çelik Kap.İm.İth.İhr.San.Tic.
Kadir Bulut
Civelek İnş. Ve Yapı Malz. İmlt. Paz. San. Tic Aş.
Hayri Gunay
Akyıldız Orman Ürün.İnş.Ve Paz Tic.Ltd.Şti.
Aktaş Isı Sist.İnş.Gıda Ürt. Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Dai Madencilik Nak. İnş. Gıd. Turz. Pet. Ve Pet. Ürün. Ener. San. Ltd. Şti.
Belen Çocuk Oyun Park.İnş.Pey.Komp.İth.İhr.San Ve Tic.Ltd.Şti
Vahdet Muh.Dogalgaz Isı.Sog.Sı S.Mad.San.Tıc.Ltd.Stı.
Enekar Dek. Yapı Malz. İml. Tu Rz. Tic. Ltd. Şti.
İzamer İnş.Madencilik İnş.Mlz.İml.İth.İhr. Tic.Ltd.Şti
Yıltat Gıda İnş.Paz. San. Ve T İc. Ltd. Şti.
Asmer Mermer Ic Ve Dıs Tıcaret Pazarlama Ltd.Stı.
Trapez Yalıtım İns.Müh.Elek.Tur.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Uluağaç Beton Mam. Ve Karo İml. İnş. Yap. Ve Onr. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Mzs Dıs Tıc.Madencılık Ins.San Ve Tıc.Ltd.Stı.
Elazığ Mermer San.İnş.Ve Tic. Ltd.Şti.
Günhan Ark Iml.Dokum Sondaj Taah.San.Tıc.Ltd.Stı.
All Armatür İnş.Ve Malz.Nak.Turizm Pazarlama San.Ve Tic.Ltd.Şti
Enver Öz
Omega Mermer Mad. Müş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Arnika Tarım San.Tic.Ltd.Şti.
NOT: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan 2014 yılı Elazığ İhracatçı Firmalar Listesi
(Sıralama en yüksek ihracat yapan firmadan aşağıya doğru sıralanmıştır.)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’ne Kayıtlı Olarak İhracat Yapan Elazığ Firmaları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Akdağ Granit Mermer Ve Maden San.Tic.A.Ş.
Aktaş Isı Sist.İnş.Gıda Ürt. Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Akyıldız Orman Ürün.İnş.Ve Paz Tic.Ltd.Şti.
All Armatür İnş.Ve Malz.Nak.Turizm Pazarlama San.Ve Tic.Ltd.Şti
Altungök Raf Ve Metal San.Paz. Tic.Ltd.Ştı.
Alvem İnş. Mob. Ambalaj Gıda Met. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Arnika Tarım Ürt. Gıda İnş.İth. Ve İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Arslanlı Alçı Ham Mad San Tic A.Ş.
Bahçeli Madencilik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Belen Çocuk Oyun Park.İnş.Pey.Komp.İth.İhr.San Ve Tic.Ltd.Şti
Buğubal Mobilya Madencilik İnş Üretim San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Ciplioğlu Mobilya İnş.Malz.Gıd.Turz.Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Civelek İnş. Ve Yapı Malz. İmlt. Paz. San. Tic Aş.
Dağdöğen Mkn.İnş.Trz.Med.Tem. Gıda.Nkl.Pet.Mah.San.Ltd.Şti.
Dai Madencilik Nak. İnş. Gıd. Turz. Pet. Ve Pet. Ürün. Ener. San. Ltd. Şti.
Devşem Dev Şemsiye Ve Gölg. Sis. Teks. İhr. İth. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Doğu Döküm San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Elazığ Madencilik San.Ve Tic. Ltd.Şti.
Elazığ Yem San. A. Ş.
Enekar Dek. Yapı Malz. İml. Tu Rz. Tic. Ltd. Şti.
Enver Öz
Eralp Beton Yapı Elem. Taah. Gıda İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Erike Mobilya San.Ve Ticaret Ltd.
Erol Harman
Eydo İthalat İhracat Nak. Mad. İnş.Malz. San. Ve Tic.Ltd.Şti
Farma Gıda Tem.Tur.Nak.Mad.İnş San.Tic.Ltd.Şti.
Florya Plastik Amb. Kimya Koz. Tem. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Hilalim Piliç Et Ve Et Ürünleri Gıda Hayv.İnş.Nak.San.Tic.Ltd.Şti
İnnova Mermer İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
İzamer İnş.Madencilik İnş.Mlz.İml.İth.İhr. Tic.Ltd.Şti
Kadir Bulut
Kayaoğulları Mad. Nak. İnş. Ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.
Mir Yıldız Mühendislik İnş.Tic İth.İhr.Ltd.Şti.
Murat Aslan
Netsa Mobilya İnşaat Tekstil Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Omega Mermer Mad. Müş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Ömer Bostancıoğlu - İstanbul Kristal
Özbaylar Güneş Enerjisi Ve Çelik Kap.İm.İth.İhr.San.Tic.
Runo Mobilya Çelik Eşya Üretim Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Samet Mob.Nak.İnş.Ltd.Şti
Sinerji Yalıtım İzol.İnş.Ener.Ve Yapı Malz.San.Tic. A. Ş. Elazığ Şubesi
Tan Çelik Döküm Makina San.Tic .Aş.
Tem-Mak Sondaj Mak.San Tic.Ltd .Şti.
Trapez Yalıtım İns.Müh.Elek.Tur.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Urartu Mermer Nak. İş Mak. İnş..San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Veysi Madencilik İnş. Nak. Pet. Tem.San.Tic.Ltd.Şti
Yıltat Gıda İnş.Paz. San. Ve T İc. Ltd. Şti.
Ziyar Mermer Mad.İnş.İth.İhr. San.Tic.Ltd.Şti.
Zorlu Plast. Turiz. Makn. Ürt. Paz. İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Kaynak: Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) 2012-2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Ekonomik faaliyetlere göre ithalat, 2009-2013
Elazığ'dan yapılan ithalatın 2013 yılı için ekonomik faaliyetlere göre dağılımına bakıldığında en büyük pay
%98,3 ile imalat sektörüne aittir.
Kaynak: TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Elazığ, 2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İŞ İstatistikleri
İş kayıtlarına göre girişim sayısı, 2013
Elazığ ilinde en çok girişim 2013 yılında toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı sektöründedir. Bunu sırasıyla ulaştırma ve depolama ile konaklama ve yiyecek
hizmeti faaliyetleri izlemektedir.
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı
Mali aracı kuruluş istatistikleri, 2008-2012
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
Kredi Kuruluşları
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
Yerel
birim
sayısı
148
149
157
163
172
Çalışanların
yıllık
ortalama
sayısı
1 502
1 506
1 752
1 657
1 708
Ücretle
çalışanların
yıllık
ortalama
sayısı
1 502
1 506
1 752
1 657
1 708
Maaş ve
ücretler
(Bin TL)
58 110
62 482
68 775
76 825
84 201
Sigorta ve reasürans şirketleri
Ücretle
çalışanların Maaş ve
yıllık
ücretler
Yıllar
ortalama
(Bin TL)
sayısı
3
20
20
760
2008
3
22
22
1 009
2009
3
20
20
1 022
2010
3
20
20
1 051
2011
3
14
14
652
2012
Kaynak: TÜİK Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013
Yerel
birim
sayısı
Çalışanların
yıllık
ortalama
sayısı
Finansal hizmet faaliyetleri
(sigorta ve emeklilik fonları hariç)
Ücretle
Çalışanların
Yerel
çalışanların Maaş ve
yıllık
Birim
yıllık
ücretler
ortalama
Sayısı
ortalama
(Bin TL)
sayısı
sayısı
150
1 673
1 673
64 826
151
1 678
1 678
70 070
159
1 905
1 905
76 406
166
1 816
1 816
85 795
175
1 855
1 855
94 930
Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için
yardımcı faaliyetler (3)
Ücretle
Çalışanların
Yerel
çalışanların Maaş ve
yıllık
Birim
yıllık
ücretler
ortalama
Sayısı
ortalama
(Bin TL)
sayısı
sayısı
36
125
102
1 219
325
851
488
4 516
324
517
238
2 786
331
892
539
5 555
289
1 033
593
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
BANKACILIK VE MEVDUAT
12
12
8
6
1
1
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
47
46
23
17
4
2
18
0
4
0
0
1
0
0
2
3
5
3
0
0
5
5
0
0
0
0
0
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
14
61
61
26
16
5
5
26
0
5
0
0
1
0
0
3
7
6
4
0
0
9
9
1
0
0
0
0
2
0
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Tunceli
Malatya
Bankalar
Sektör
Mevduat Bankaları
Kamusal Sermayeli Bankalar
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Özel Sermayeli Bankalar
Adabank A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tekstil Bankası A.Ş.
Turkish Bank A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Tas. Mevd. Sig. Fonuna Devr. Bankalar
Birleşik Fon Bankası A.Ş.
Yabancı Bankalar
Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Bankalar
Alternatifbank A.Ş.
Arap Türk Bankası A.Ş.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Citibank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Deutsche Bank A.Ş.
Finans Bank A.Ş.
HSBC Bank A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Turkland Bank A.Ş.
Türkiye´de Şube Açan Yabancı Bankalar
Bank Mellat
Habib Bank Limited
JPMorgan Chase Bank N.A.
Société Générale (SA)
The Royal Bank of Scotland Plc.
Kamusal Sermayeli Bankalar
İller Bankası A.Ş.
İllerde bulunan banka sayısı
Elazığ
Bingöl
TRB1 İllerindeki Banka ve Şube Sayıları (2013)
14
14
10
8
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Kaynak: http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/--2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Yıllar İtibarı ile TRB1 İllerindeki Banka Şube Sayıları (2013)
TRB1
İlleri
2006
Bingöl
Elazığ
Malatya
Tunceli
2007
10
30
34
12
2008
10
33
38
12
2009
10
36
40
12
2010
10
38
41
12
2011
11
38
42
13
2012
12
40
48
14
2013
12
43
58
14
12
47
61
14
Kaynak: http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektorbilgileri/istatistiki-raporlar/--2013
TRB1 İllerindeki Banka Şube Sayılarındaki Artış (2006-2013)
TRB1 İlleri
2006-2013
Bingöl
Elazığ
Malatya
Tunceli
2
17
27
2
Şube Başına Ortalama Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı, Bin TL (2013)
Tasarruf
Mevduatı
TRB1 İlleri
Resmi
Kuruluşlar
Mevduatı
Ticari
BankalarKuruluşlar
arası
Mevduatı Mevduatı
Döviz
Tevdiat
Iesabı
Kıymetli
Diğer
Madenler
Kuruluşlar
Depo
Mevduatı Hesapları
Toplam
Bingöl
14.499
10.416
4.101
0
6.688
1.277
2.287
39.267
Elazığ
19.184
3.852
4.700
0
11.469
1.076
1.983
42.265
Malatya
20.394
2.857
3.768
0
12.337
870
1.995
42.222
Tunceli
23.926
7.078
1.903
0
11.992
1.379
1.161
47.438
Kaynak: http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/--2013
Şube Başına Ortalama Kredilerin Türlerine Göre Dağılımı, Bin TL (2013)
İhtisas Kredileri
Bingöl
Tarım
Gayrimenkul
3.207 0
Mesleki
559
Denizcilik
0
Turizm
0
Diğer
872
İhtisas Dışı
Krediler
Toplam
47.028
51.666
Elazığ
3.129
0
478
0
0
291
54.457
58.354
Malatya
5.283
0
866
0
0
889
54.487
61.526
Tunceli
3.781
0
664
0
0
271
28.437
33.153
TRB1 İlleri
Kaynak: http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektorbilgileri/istatistiki-raporlar/--2013
İller Bankası A.Ş.'nin bilgileri ayrı bir satır olarak gösterilmiştir.
31.12.2013 İtibariyle Mevduatın TRB1 Bölgesindeki Dağılımı (Bin TL)
TRB1
İlleri
Tasarruf
Mevduatı
Resmi
Kuruluşlar
Mevduatı
Bingöl
Elazığ
Malatya
Tunceli
173.984
901.648
1.244.052
334.960
124.993
181.023
174.286
99.094
Ticari
Kuruluşlar
Mevduatı
49.208
220.906
229.864
26.635
Bankalar
Mevduatı
0
4
4
0
Döviz
Tevdiat
Hesabı
80.258
539.065
752.571
167.881
Diğer
Kuruluşlar
Mevduatı
Kıymetli
Madenler
Depo
Hesapları
15.323
50.584
53.063
19.312
27.443
93.202
121.708
16.256
Kaynak: http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektorbilgileri/istatistiki-raporlar/--2013
Toplam
471.209
1.986.432
2.575.548
664.138
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Yıllar İtibariyle Şube Başına Düşen Ortalama Mevduat, Bin TL
TRB1
İlleri
2006
TP
Bingöl
Elazığ
Malatya
Tunceli
2007
YP
Toplam
TP
2008
YP
Toplam
2009
Toplam
TP
YP
2010
Toplam
TP
2011
YP
Toplam
TP
2012
YP
Toplam
TP
YP
2013
TP
YP
8.225
4.961
13.186
8.998
5.310
14.308
11.703
5.116
16.819
15.849
6.195
22.044
19.640
5.812
25.451
19.961
5.337
25.298
21.323
5.993
Toplam
27.316
TP
32.579
YP
6.688
Toplam
39.267
14.076
11.476
25.551
14.688
9.779
24.466
17.576
9.938
27.514
20.310
10.627
30.936
24.913
10.982
35.895
29.355
11.240
40.595
25.936
10.824
36.760
30.795
11.469
42.265
16.897
10.837
8.795
4.398
25.693
15.235
18.756
12.596
7.703
4.631
26.459
17.227
23.615
16.526
9.052
5.958
32.667
22.484
26.690
22.047
10.264
7.163
36.954
29.210
32.473
27.050
9.708
7.431
42.181
34.481
30.721
28.056
10.625
8.755
41.346
36.812
29.158
29.910
10.494
9.284
39.653
39.194
29.885
35.447
12.337
11.992
42.222
47.438
Yıllar İtibariyle Şube Başına Düşen Ortalama Kredi, Bin TL
TRB1
İlleri
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
İhtisas
İhtisas
İhtisas
İhtisas
İhtisas
İhtisas
İhtisas
İhtisas
İhtisas
Dışı
Kredi.
Kredi.
Toplam
Bingöl
898
11.397
12.295
Elazığ
1.436
13.926
Malatya
5.830
805
Tunceli
İhtisas
Dışı
İhtisas
Dışı
Kredi.
Kredi.
Toplam
Kredi.
Kredi.
Toplam
İhtisas
Dışı
İhtisas
Dışı
İhtisas
Dışı
İhtisas
Dışı
İhtisas
Dışı
Kredi.
Kredi.
Toplam
Kredi.
Kredi.
Toplam
Kredi.
Kredi.
Toplam
Kredi.
Kredi.
Toplam
Kredi.
Kredi.
1.401
14.216
15.617
1.663
18.424
20.087
1.909
21.211
23.120
3.401
25.625
29.027
4.259
30.365
34.624
4.366
38.276
42.642
4.638
47.028
15.363
2.092
17.051
19.143
2.395
20.027
51.666
22.422
2.655
20.134
22.789
4.411
27.199
31.610
5.568
44.248
49.816
4.217
47.651
51.868
3.897
54.457
16.553
22.383
2.903
18.830
21.733
3.479
58.354
22.958
26.436
4.088
24.215
28.303
6.906
34.192
41.098
8.073
45.079
53.153
7.416
49.356
56.772
7.038
54.487
4.520
5.325
1.416
6.112
7.528
1.639
61.526
7.598
9.237
1.687
8.826
10.512
2.046
13.046
15.092
2.792
16.283
19.074
3.561
20.554
24.114
4.717
28.437
33.153
Toplam
NOT: İller Bankası'nın Belediyelere vermiş olduğu kredilerin il bazında dağılımı yapılamadığı için tabloda ayrı bir kalem olarak incelenmiştir.
Mevduatın İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı, Bin TL
TRB1
illeri
2006
TP
YP
2007
Toplam
TP
YP
2008
Toplam
TP
YP
2009
TopIam
TP
YP
2010
TopIam
TP
YP
2011
TopIam
TP
YP
2012
TopIam
TP
YP
2013
TopIam
TP
YP
TopIam
Bingöl
82.254
49.609
131.863
89.976
53.103
143.079
117.029
51.158
168.187
158.488
61.954
220.442
216.037
63.928
279.965
239.533
64.042
303.575
255.879
71.912
327.791
390.951
80.258
471.209
Elazığ
422.276
344.267
766.543
484.701
322.693
807.394
632.733
357.779
990.512
771.775
403.809
1.175.584
946.686
417.317
1.364.003
1.115.493
427.109
1.542.602
1.115.240
465.427
1.580.667
1.447.367
539.065
1.986.432
Malatya
574.506
299.040
873.546
712.744
292.710
1.005.454
944.601
362.088
1.306.689
1.094.281
420.824
1.515.105
1.363.870
407.730
1.771.600
1.474.621
509.976
1.984.597
1.545.400
556.185
2.101.585
1.822.977
752.571
2.575.548
Tunceli
130.046
52.773
182.819
151.150
55.578
206.728
198.312
71.491
269.803
264.565
85.953
350.518
351.648
96.607
448.255
392.790
122.573
515.363
418.738
129.971
548.709
496.257
167.881
664.138
Kaynak: http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektorbilgileri/istatistiki-raporlar/--2013
Protesto Edilen Senetlerin İller Bazında Yıllara Dağılımı
2010
TRB1 İLLERİ
Adet
Sıra
Pay
Adet
0,39%
Elazığ
3553
48
2499
Malatya
5669
32
0,63%
3813
Bingöl
878
75
0,10%
470
Tunceli
218
81
0,02%
147
Kaynak: http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektorbilgileri/istatistiki-raporlar/--2013
2011
Sıra
41
28
77
81
Pay
0,48%
0,73%
0,09%
0,03%
Adet
2862
5138
545
102
2012
Sıra
47
26
78
81
Pay
0,45%
0,80%
0,09%
0,02%
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
KREDİ RİSK HARİTASI ve KREDİ RİSK ENDEKSİ NEDİR?
CRIF Türkiye Kredi Risk Haritası, Türkiye’nin ticari hayatı ve eğilimleri temsil eden CRIF şirket
veritabanı ile hazırlanan istatistiki bir araçtır. Her çeyrek itibarıyla hazırlanan çalışmada, Türkiye ve
dünyadaki yerleşik firmaların, finansal kuruluşların, ithalat ve ihracatçıların ve kredi sigortası şirketlerini
raporlarını talep ettiği Türk şirketlerinin rating sonuçları ayrıntılı olarak karşılaştırılmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) esas alınarak
hazırlanan raporda, bölge, il ve ana sektörlere (SIC) göre detaylı risk endeksi analiz sonuçları yer almaktadır.
CRIF Türkiye Kredi Risk Endeksi, her çeyrek dönem için rating (kredi riski) hesaplanmış firmalar ile
oluşturulmuştur. Endeks içerisinde dört adet risk kadegorisi (Minimum Risk, Düşük Risk, Orta Risk, Yüksek
Risk) kullanılmıştır. 2011 yılının ilk çeyreğinin başlangıç dönemi olarak kabul edildiği çalışmada, ilk çeyrek
için hesaplanan CRIF Türkiye Kredi Risk Endeksi 1.000’e eşitlenmiş, diğer alanlardaki tüm kredi risk
endeksleri bu çeyrek referans alınarak hesaplanmıştır.
Endeks, 0 - 2.000 aralığında gerçekleşmektedir. 2.000 değeri var olan tüm firmalar için hesaplanan
riskin minimum olduğu durumu, 0 değeri ise maksimum olduğu durumu göstermektedir. Risk endeksi, 0
değeri kırmızı, 1.000 değeri sarı ve 2.000 değeri yeşil olacak şekilde kredi risk haritası ile ilişkilendirilmiştir.
Kredi Risk Renk Skalası
Bölgelere Göre Kredi Risk Endeksi
2013’ün son çeyreğinde 1053’e ani düşüş gösteren Türkiye Kredi Risk Endeksi, yeni yılın ilk çeyreğinde
1051 ile hemen hemen aynı seviyeyi koruduktan sonra 2014’ün ikinci çeyreğinde tekrar yükselişe geçmiştir.
Ancak yılın üçüncü çeyreğinde tekrar keskin bir düşüşle Enks’in hesaplanmaya başlandığı 2011 yılından
günümüze gözlemlenen en düşük seviye olan 1035’e inmiştir. Geçtiğimiz çeyreklerde yaşadıklarımıza
bakıldığında iki seçim dönemi geçirilmiş, geopolitik risklerde artışlar olmuş ve ekonomik büyümenin
tahminlerin altında kalacağı anlaşılmıştır. Bu önemli gelişmelerin şirket risklerinde keskin dalgalanmalara
neden olduğu açıktır.
Son dört çeyreğe bakıldığında, Adıyaman ve Van illerinin iki kez, Ş.Urfa, Yozgat, Artvin, Bilecik, Siirt,
Bartın, Ağrı ve Erzincan illerinin ise birer kez en yüksek riskli iller listesinde ilk üç arasına girmişlerdir. Öte
yandan en az riskli üç il listesinde, Karaman dört kez, Kastamonu, Bolu ve Karabük ikişer kez, Samsun,
Edirne ise birer kez yer almışlardır.
TRB1 illerinde ise riski en az olan il Elazığ’dır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
2014 Yılı Üçüncü Çeyrekte Bölgesel Türkiye Kredi Risk Haritası
Kaynak: CRİF Türkiye Kredi Risk Haritası 3. Çeyrek 2014 Not: Beyaz ile renklendirilmiş iller, yeterli adet olmaması
nedeniyle kredi risk endeksi hesaplanamayan illeri göstermektedir.
Orta Anadolu Bölgesi Kredi Risk Haritası
Kaynak: CRİF Türkiye Kredi Risk Haritası 3. Çeyrek 2014 Not: Yeterli ekonomik etkinlik olmadığı için Hakkari, Muş
ve Tunceli illerinin kredi notu hesaplanamamış ve haritaya beyaz olarak işlenmiştir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
VERGİ İSTATİSTİKLERİ
KATMA DEĞER VERGİSİ
FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL
İLLER
ARALIK-2013
EYLÜL-2014
KODU
23
ELAZIĞ
11.401
11.046
12
BİNGÖL
3.391
3.472
44
MALATYA
14.981
14.751
62
TUNCELİ
1.355
1.285
KURUMLAR VERGİSİ
FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL
İLLER
ARALIK-2013
EYLÜL-2014
KODU
23
ELAZIĞ
2.930
2.961
12
BİNGÖL
1.161
1.199
44
MALATYA
3.348
3.298
62
TUNCELİ
254
256
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ
FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL
İLLER
ARALIK-2013
EYLÜL-2014
KODU
23
ELAZIĞ
6.837
7.505
12
BİNGÖL
2.467
2.582
44
MALATYA
9.496
10.016
62
TUNCELİ
1.252
1.375
GELİR VERGİSİ
FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL
İLLER
ARALIK-2013
EYLÜL-2014
KODU
23
ELAZIĞ
8.722
8.316
12
BİNGÖL
2.130
2.174
44
MALATYA
11.824
11.679
62
TUNCELİ
1.114
1.057
GAYRİ MENKUL SERMAYE İRADI (G.M.S.İ.)
FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL
İLLER
ARALIK-2013
EYLÜL-2014
KODU
23
ELAZIĞ
6.027
6.041
12
BİNGÖL
1.290
1.337
44
MALATYA
7.274
7.278
62
TUNCELİ
1.530
1.502
Kaynak: www.gelirler.gov.tr.
Not: Tablolar oluşturulurken iller sıralamasında TRB1 illeri baz alınmıştır
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
2013 YILI İTİBARİYLE İLLER BAZINDA GENEL BUTCE VERGİ GELİRLERİ (TL)
İL
KODU
İLLER
23
ELAZIĞ
734.569.852
598.167.854
81,43
0,16
12
BİNGÖL
168.233.312
140.705.860
83,64
0,04
44
MALATYA
924.857.310
741.039.092
80,12
0,20
62
TUNCELİ
78.715.209
72.546.015
92,16
0,02
TAHAKKUK
TAHSİLAT
TAHSİLAT
ORANI
VERGİ
GELİRLERİNİN
TOPLAM
TAHSILAT
İCİNDEKİ PAYI
(%)
Kaynak: Muhasebe Genel Müdürlüğü
NOT: 1- Tablo oluşturulurken TRB1 illeri baz alınmıştır.
2- 2013 Yılı Bütçe Kanunu'nda Mahalli İdare ve Fon Payları ile Red ve iadeler dahil olduğundan, 2013 rakamlarında
da Mahalli İdare ve Fon Payları ile Red ve iadeler dahildir.
3- 2013 Yılı Vergi Gelirleri içerisindeki Gelir Vergisi Tevkifat rakamına Asgari Geçim İndirimi tutarı dahildir.
İLLER BAZINDA SON 5 YILDA FAAL MÜKELLEF SAYILARI
İLLER
ELAZIĞ
BİNGÖL
MALATYA
TUNCELİ
2009
21.527
6.532
28.858
3.547
2010
22.168
6.610
29.607
3.683
Kaynak: Muhasebe Genel Müdürlüğü
NOT: 1- Tablo oluşturulurken TRB1 illeri baz alınmıştır.
2011
22.624
6.706
29.729
3.805
2012
24.626
7.306
31.823
4.192
2013
25.784
7.693
33.489
4.458
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
2013 YILI ELAZIĞ İLİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
Adı-Soyadı
1. Açıklanmak İstemiyor
2.Ahmet Arıkan
3.İbrahim Taşel
4.Hıdır Zorlu
5.Açıklanmak İstemiyor
6.Kaya Erdem
7.Mustafa Murat Atik
8.İbrahim Gençer
9.Osman Demirel
10.Sabrina Şekerlisoy
11.Ramazan Polat
12.Mustafa Ballıca
13.İsmail Akdemir
14.Veysel Esen
15.Deniz Çoban
16.Nahit Zirekgür
17.Fariz Çelik
18.Raşit Hacıoğulları
19.Açıklanmak İstemiyor
20.Gülay Koç
21.Naim Koç
22.Zülküf Çobanoğlu
23.Ömer Ayhan
24.Zülfü Çelik
25.Hakkı Sönmez
26.Cemalettin Hüsnü Doğan
27.Açıklanmak İstemiyor
28.Suat Yaşa
29.Ahmet Akpınar
30.Orhan Demirel
31.Serdar Ersöz
32.Hayati Bozkurt
33.Behiç Cantürk
34.Bülent Karakaya
35.Aziz Özen
36.Ömer Selman Cipli
37.Savaş Türk
38.Sabit Karakaya
39.Mehmet Ufuk Temizer
40.Taşkın Özel
41.Adnan Demirel
42.Ali Özgür
43.Saim Berçin
44.Çetin Güneşli
45.Turgut Ay
46.Memet Karabulut
47.Erkan Aktaş
48.Mehmet Zorlu
49.Nazım Demirbağ
50.Mehmet Emrem
Faaileyet Konusu
Noterlik Faaliyetleri
Noterlik Faaliyetleri
Özel Öğretim Kurumları
Beyaz Eşya Perakende Ticareti
Noterlik Faaliyetleri
İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı
İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı
Şehir Ve Bölge Planlama Faaliyetleri
Yeminli Mali Müşavirlik Faaliyetleri
Eczacılık Ürünlerinin Perakende Satışı
Elektrik Tesisat Malz.i Perakende Satışı
İnşaat Malzemeleri Perakende Satışı
Tıbbi ve Medikal Mlz. Toptan Ticareti
Hukuk Danışmanlığı Ve Temsil Faaliyetleri
İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı
Kendi Adına Menkul Sermaye İradı
Muhasebe Ve Defter Tutma Faaliyetleri
İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı
Kendi Adına Menkul Sermaye İradı
Kedi Adına Menkul Sermaye İradı
Kedi Adına Menkul Sermaye İradı
Akaryakıt Ticareti
Özel Muayenehanelerde Sağlık Hizmeti
İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı
Eczacılık Ürünlerinin Perakende Ticareti
Akaryakıt Ticareti
Akaryakıt Ticareti
Bina Projelerine Yönelik Müh. Faaliyetleri
Spor Giysisi Perakende Ticareti
Tıbbi Ve Ortopedik Ür.Perakende Ticareti
Hukuk Danışmanlığı Ve Temsil Faaliyetleri
İkamet Amaçlı Olmayan Binaların İnşaatı
Hukuk Danışmanlığı Ve Temsil Faaliyetleri
Değerli Metallerden Mücevher İmalatı
Araç Yedek Parça Perakende Ticareti
Tehlikeli Ürünleri Paketleme Faaliyetleri
Bina Projelerine Yönelik Müh. Faaliyetleri
Değerli Metallerden Mücevherlerin İmalatı
İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı
Elektrik Enerjisinin Dağıtımı
Kendi Adına Menkul Sermaye İradı
Kendi Adına Menkul Sermaye İradı
Kendi Adına Menkul Sermaye İradı
Kendine Adına Menkul Sermaye İradı
Dershane Hizmeti
Otopark Ve Garaj İşletmeciliği
Mimarlık Faaliyetleri
Beyaz Eşya Perakende Ticareti
Eczacılık Ürünlerinin Perakende Satışı
Gençlere Yönelik Rehabilitasyon Hizmetleri
Matrah
731,425.09
606,591.89
588,403.18
582,253.48
529,056.93
479,177.38
464,724.70
393,855.98
377,306.97
369,858.45
366,081.62
351,799.27
338,319.33
298,494.66
286,037.35
285,573.78
284,068.47
282,282.10
277,767.91
274,936.29
267,961.29
250,299.54
248,486.51
247,873.10
241,920.62
230,000.00
220,677.60
220,167.43
216,395.41
209,199.04
205,193.41
203,963.33
199,072.68
193,582.39
186,183.02
180,201.28
176,724.93
176,596.22
176,369.19
175,299.04
174,085.00
174,085.00
174,085.00
167,297.50
163,124.55
158,852.95
155,646.34
155,608.83
149,733.65
148,472.16
Kaynak: Elazığ Defterdarlığı NOT: Sıralama TAHAKKUK Miktarına Göre Yapılmıştır.
(Bin TL)
Tahakkuk
248,843.78
205,152.16
198,786.11
196,633.72
178,014.93
160,557.08
155,498.65
130,694.59
124,902.44
122,295.46
120,973.57
115,974.74
111,256.77
97,318.13
92,958.07
92,795.82
92,268.96
91,643.74
90,063.77
89,072.70
86,631.45
80,449.84
79,815.28
79,600.59
77,517.22
73,345.00
70,082.16
69,903.60
68,583.39
66,064.66
64,662.69
64,232.17
62,520.44
60,598.84
58,009.06
55,915.45
54,698.73
54,653.68
54,574.22
54,199.66
53,774.75
53,774.75
53,774.75
51,399.13
49,938.59
48,443.53
47,321.22
47,308.09
45,251.78
44,810.26
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
2013 YILI ELAZIĞ İLİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
(Bin TL)
Sıra Mükellef
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ETİ KROM A.Ş.
FIRAT ELEKTRİK PAREKENDE SATIŞ A.Ş.
AÇILIM İNŞ. TİC. SAN.LTD.ŞTİ.
FİNAL YAYINCILIK REK. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
ALACAKAYA MERMER VE MADEN A.Ş.
AKDAĞ GRANİT MERMERVE MADEN A.Ş.
ARSLANLI ALÇI A.Ş.
ELDAŞ SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT A.Ş.
YILKROM MADEN VE ENERJİ YATIRIM A.Ş.
VEYSİ MADENCİLİK İNŞ. TİC.LTD.ŞTİ
YÜNGÜL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
CİVELEK İNŞAAT VE YAPI MALZ. A.Ş.
HAYMA İNŞAAT TAHHÜT TİCLTD ŞTİ
KÜÜM GIDA İNŞ.NAK.TURZ.ÜRET.PAZ.A.Ş.
MİR YILDIZ İNŞ.TİC.İTH.İHR.LTD. ŞTİ.
ERME İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FIRAT MÜH. MİMARLIK İNŞ. TİC.LTD.ŞTİ.
ALKEN İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ATALAR İNŞ. – M.SEPTİOĞLU ORTAKLIĞI
ENYAPI GRUP İNŞAAT TAAH. TİC.A.Ş.
TEKNO KANAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
ATALAR İNŞ. TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
YAVRU VATAN EMLAK AŞ
ALACAKAYA DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş
ELAZIĞ ÖZEL HASTAHANESİ A.Ş.
ETİPET PETROL TURİZM SAN. TİC. A.Ş.
ÇELİK MOTOR OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ODAK GIDA TURİZM ÜR. VE PAZ. LTD.ŞTİ.
SOYUYÜCE ELEKTRİK İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.
MASTER MEDİKAL SAĞ.HİZ.LTD.ŞTİ.
SARAÇLAR İNŞAAT VE MLZ.LTD.ŞTİ.
İSAŞ GIDA SANAYİ VETİCARET LTD.ŞTİ.
HIZIR CÖMERT MEDİKAL TEKS. TİC.LTD.ŞTİ.
YILPA GIDA MAD.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ENDOST ENDÜSTRİYEL OTM.SİS.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜNTAŞ DEMİR NAK. İNŞ. SAN VE TİC. LTD.ŞTİ.
CİHAN İNŞAAT SANAYİVE TİCARET LTD.ŞTİ.
YASİN MOBİLYA ÇELİK EŞYA SAN.TİC.A.Ş
PETSAN İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.A.Ş.
DENSON MAD. NAK. SAN. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ME-SON İNŞ. MED. TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ETİ BETON VE ATIK GERİ KAZANIM SAN. A.Ş.
ESEN İNŞ.TAAH.SANTİC.LTD.ŞTİ.
METİNLER OTOMOTİVTİC LİM ŞTİ.
ÇOBANOĞLU İNŞ. ÜRT.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
TAN ÇELİK DÖKÜM MAKİNA A.Ş.
LEVENT ELEKTRİK İM. SAN.İ VE TİC. A.Ş.
EVYAŞAM ZÜC. DAY.TÜK. TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
ÖZYILDIZLAR İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Matrah
Tahakkuk
63.206.281,61
48.414.827,38
19.524.799,45
14.351.226,58
10.824.991,35
5.940.001,93
5.324.900,77
5.076.424,04
4.075.171,72
3.210.691,77
3.103.458,73
2.278.106,78
2.239.067,60
1.947.673,06
1.597.511,84
1.227.578,67
1.190.800,47
1.144.059,41
1.134.788,13
1.098.200,80
1.040.597,33
1.015.330,48
1.014.177,87
1.013.649,65
928.330,73
1.399.469,42
910.249,17
875.128,00
866.274,26
852.479,14
799.552,64
790.242,04
778.474,92
764.544,92
756.184,55
753.895,57
742.250,07
701.101,48
700.661,91
699.918,56
676.839,79
674.189,03
644.725,95
627.594,42
621.270,24
589.121,17
569.962,60
565.605,88
549.580,00
539.197,24
Kaynak: Elazığ Defterdarlığı NOT: Sıralama TAHAKKUK Miktarına Göre Yapılmıştır.
12.641.256,32
9.682.965,48
3.904.959,89
2.870.245,32
2.164.998,27
1.188.000,39
1.064.980,15
1.015.284,81
815.034,34
642.138,35
620.691,75
455.621,36
447.813,52
389.534,61
319.502,37
245.515,73
238.160,09
228.811,88
226.957,63
219.640,16
208.119,47
203.066,10
202.835,57
202.729,93
185.666,15
183.658,40
182.049,83
175.025,60
173.254,85
170.495,83
159.910,53
158.048,41
155.694,98
152.908,98
151.236,91
150.779,11
148.450,01
140.220,30
140.132,38
139.983,71
135.367,96
134.837,81
128.945,19
125.518,88
124.254,05
117.824,23
113.992,52
113.121,18
109.916,00
107.839,45
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İNŞAAT
Kullanma amacına göre yapılacak yeni ve ilave yapılar, 2013
Elazığ'da kullanma amacına göre yapılacak yeni ve ilave yapılarda 2013 yılı için en büyük pay iki ve daha
fazla daireli binalara aittir.
[Yapı ruhsatlarına göre]
Kaynak: TÜİK Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Kullanma amacına göre tamamen veya kısmen biten yeni ve ilave yapılar, 2013
[Yapı kullanma izin belgelerine göre]
Kaynak: TÜİK Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013
İller ve Yıllara Göre Konut Satışları
TRB1 İLLERİ
2008
2009
2010
2011
2012
Elazığ
4613
5955
6626
8009
7297
Bingöl
313
322
203
247
210
Malatya
5375
6922
6913
7956
8560
Tunceli
280
429
388
467
679
Kaynak: TÜİK 2013 (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Not: 2014 yılı ilk 8 ay
2013
2014
8851
428
11237
1502
6617
333
7893
410
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ENERJİ
Kullanım yerlerine göre elektrik tüketimi, 2008-2012
2012 yılı kullanım yerlerine göre elektrik tüketimine bakıldığında, en büyük pay Türkiye genelinde ve
Elazığ'da sanayi işletmelerine aittir.
(MWh)
Kaynak: TÜİK Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Elazığ İli İşletmeye Açılmış Enerji Tesisleri
ENERJİ TESİSİNİN ADI
Keban HES
Hazar I HES ELAZIĞ
Hazar II HESELAZIĞ
Keban Deresi HES ELAZIĞ
Seyrantepe HES ELAZIĞ
İLİ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
KURULU
GÜÇ
(MW)
1.330,0
19,8
10,0
5,0
49,70
ORTALAMA
YILLIK
TOPLAMENERJİ
ÜRETİMİ
(GWh/yıl)
6.000,0
50,0
10,0
31,69
161,40
AÇILIŞ
YILI
1974
1957
1967
2007
2008
Devlet ve Özel Sektör Tarafından Yürütülen Hidroelektrik Enerji Faaliyetleri
(İnşaat Devam Eden Tesisler)
PROJELERİN
DURUMU
Pembelik Barajı ve HES
(Peri Suyu)
Tatar Barajı ve HES
(Peri Suyu)
Beyhan I Barajı(Murat
Nehri) ve HES
İLİ / İLÇESİ
(ELAZIĞ)
ORTALAMA
YILLIK
TOP.ENERJİ
ÜRETİMİ (GWh/yıl)
KURULU GÜÇ
(MW)
Karakoçan
130,26
405,00
Karakoçan
131,17
429,54
400
1.151,72
Palu
DOĞALGAZ
AKSA ELAZIĞ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. (2008-2014 yıllarına ilişkin bilgiler)
Abone Sayısı (Toplam)
Mesken Abone Sayısı
Ticarethane, Resmi Daire Vb. Abone Sayısı
Doğalgaz Kullanan Abone Sayısı
Kullanılan Doğalgaz Miktarı (toplam sm³)
Mesken (sm³)
Ticarethane, Resmi Daire Vb.(sm³)
Doğalgaz Ana Hat Çekilen Mahalle Sayısı
Çekilen Doğalgaz Ana Hattı (km)
2014 Yılı Kullanılan Doğalgaz Miktarı (sm³)
2014 Yılı Mesken Kullanılan Doğalgaz Miktarı (sm³)
2014 Yılı Ticarethane, Resmi Daire Vb. Kullanılan
Doğalgaz Miktarı (sm³)
Kaynak: Aksa Elazığ Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (2014)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
96.987
91.555
5.432
82.076
274.480.784
164.964.018
109.516.766
38
505,227
72.160.130
48.134.561
:
24.025.568
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ULAŞTIRMA
Karayolu
Elazığ, Doğu Anadolu’da kilit bir konumda bulunmaktadır. Komşuları olan Malatya’ya 98, Diyarbakır’a
153, Bingöl’e 142, Tunceli’ye 135, Erzincan’a 265 kilometre mesafede olup, doğudan batıya, kuzeyden
güneye giden karayolları ağının kavşak noktasında ve demir yollarının geçiş güzergâhında bulunması
nedeniyle stratejik ve avantajlı bir konuma sahiptir.
Ankara- Kayseri-Malatya üzerinden Elazığ’a ulaşan Devlet yolu Elazığ’ı batıya bağlayan en önemli
yollardan biridir. Doğu üzerinden uzanan yol Bingöl-Muş-Van üzerinden İran’a kadar ulaşmaktadır.
Kuzeyde Tunceli üzerinden Kuzeydoğu Anadolu ve Karadeniz’e, güneyde Diyarbakır üzerinden
Güneydoğu Anadolu’ya geçiş yapılır. Devlet yolları, Acil Eylem Planı kapsamındaki yollardan olup
bölünmüş yol çalışmaları devam etmektedir.
ELAZIĞ HAVALİMANI
Kullanım Amacı
İşletmeye Açılış Tarihi
Pist Alanı
Toplam Kapalı Alan
Kapasitesi (iç Hat-Dış Hat)
Sivil-Askeri
1940
3.000m x 45m
28.732 m2
2.000.000 Yolcu/Yıl
Demiryolu
Demiryolları Elazığ’da 1934 yılında işletmeye açılmıştır. Demiryolu ağıyla birlikte 15 adet tren istasyonu,
8 adet durak mevcuttur. Elazığ’dan çevre bölgelere üç tane hat bulunmaktadır. Ankara-Kayseri- SivasMalatya demiryolu Elazığ’da iki kola ayrılır. Bir kolu Diyarbakır- Batman’a, diğeri ise Palu-Genç- MuşTatvan’a ulaşır. İl sınırları içerisindeki demiryolu uzunluğu 304 km.dir. Malatya- Sivas-Kayseri-AnkaraEskişehir-Bilecik-İstanbul,Kütahya-Balıkesir- Manisa-İzmir-Konya-Afyon illerine ekspres treni ile yolcu
ve bagaj taşımacılığı yapılmaktadır.
Motorlu kara taşıtları, 2009-2013
Elazığ'da motorlu kara taşıtları içindeki en büyük pay otomobillere aittir. 2009 yılından itibaren sürekli
artan otomobil sayısı 2013 yılında 50 590'a ulaşmıştır.
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Not. Kamyon verileri ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsamaktadır (Çekici, Damperli, Tanker, Çöp Kamyonu vb.)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Yıl içinde devri yapılan motorlu kara taşıt sayısı, 2011-2013
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Not. Kamyon verileri ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsamaktadır (Çekici, Damperli, Tanker, Çöp Kamyonu vb.)
Trafik kazaları, 2009-2013
Elazığ'da ölümlü ve yaralanmalı kazaların sayısı 2009 yılından 2013 yılına kadar %77,9 oranında
artarak 1.279 'ye ulaşmıştır. Bu oran %45,2 olan Türkiye değerinin üstündedir.
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı
Not. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından alınan ölümlü ve yaralanmalı
kazalardır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Yol uzunlukları, 2009-2013
Elazığ'da il ve devlet yolu uzunluğu 2009 yılında 809 km iken 2013 yılında 827 km'ye ulaşmıştır.
Kaynak: Karayolları GM, Devlet Demiryolları İşletmesi GM ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Hava meydanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı ile iç ve dış hatlarda taşıma, 2009-2013
Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Not. 2010 yılından itibaren veriler Türkiye için tam kapsamlıdır. 2010 yılından önceki verilere Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeyen İstanbul Sabiha Gökçen, Zonguldak Çaycuma,
Eskişehir Anadolu ve Batman Havaalanları dahil değildir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
(1) Türk Yabancı ayrımında Ticari uçaklar esas alınmıştır.
(2) İç hat ticari hava yolu ulaşımı sadece Türk tescilli havayolu taşıyıcıları tarafından sağlanmaktadır.
(3) Ticari olmayan uçuşları (genel havacılık, askeri, lokal) kapsar.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
KAMU YATIRIMLARI
2003 - 2014 YILLARI KAMU YATIRIM TAHSISLERININ ILLERE GORE DAGILIMI
(Cari Fiyatlarla Bin TL)
TRB1
İLLERİ
Elazığ
Malatya
Bingöl
Tunceli
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
33 732
22 190
37 496
49 542
80 736
85 442
97 875
85 849
198 831
57 469
52 230
58 262
41 866
56 033
105 795
148 203
167 436
180 375
39 192
52 045
45 714
58 740
68 074
69 730
64 568
178 301
273 462
43 616
35 045
23 592
16 509
16 204
20 667
26 926
46 364
56 666
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (2014) Not: Tablolar oluşturulurken Elazığ’ın içinde bulunduğu TRB1 illeri baz alınmıştır.
2012
2013
2014
149 298
165 238
169 863
52 911
252 827
209 553
398 614
62 163
213 056
352 331
439 517
72 962
2010 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLLERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI
(Bin TL)
TRB1
İLLERİ
Elazığ
Malatya
Bingöl
Tunceli
Tarım
9 055
84 786
9 574
1 195
Madencilik
İmalat
895
609
29
51
1
1
3 660
0
Enerji
10 000
0
100 000
1
Ulaştırma
Haberleşme
11 383
19 168
19 185
2 763
Turizm
1 300
0
0
0
Konut
1 000
276
7 132
2 800
Eğitim
25 223
30 838
25 455
21 246
Sağlık
8 050
16 710
5 860
2 700
Diğer
Kamu
Hizmetleri
İl
Toplamı
18 942
15 048
7 406
15 608
85 849
167 436
178 301
46 364
2011 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLLERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI
(Bin TL)
TRB1
İLLERİ
Elazığ
Malatya
Bingöl
Tunceli
Tarım
12 390
77 053
27 121
565
Madencilik
İmalat
485
768
83
62
5
3 460
7 500
0
Enerji
4 602
1 830
133 200
4
Ulaştırma
Haberleşme
42 603
15 926
17 932
3 946
Turizm
2 050
0
0
300
Konut
76 630
585
29 794
1 326
Eğitim
29 909
37 708
38 096
26 555
Sağlık
8 150
18 950
6 850
3 470
Diğer
Kamu
Hizmetleri
İl
Toplamı
22 007
24 095
12 886
20 438
198 831
180 375
273 462
56 666
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
2012 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLLERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI
(Bin TL)
TRB1
İLLERİ
Elazığ
Malatya
Bingöl
Tunceli
Tarım
14 132
59 855
27 273
174
Madencilik
İmalat
1 531
2 752
568
72
0
0
0
0
Enerji
23 188
0
39 500
202
Ulaştırma
Haberleşme
19 202
18 995
23 420
1 613
Turizm
50
0
0
0
Konut
90
0
1 373
4 095
Eğitim
35 250
49 207
53 238
29 706
Sağlık
19 930
12 454
6 700
900
Diğer
Kamu
Hizmetleri
İl
Toplamı
35 925
21 975
17 791
16 149
149 298
165 238
169 863
52 911
2013 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLLERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI
(Bin TL)
TRB1
İLLERİ
Elazığ
Malatya
Bingöl
Tunceli
Tarım
27 489
51 722
23 437
1 893
Madencilik
İmalat
991
1 028
1
1
1
1 184
0
0
Enerji
24 412
104
255 000
304
Ulaştırma
Haberleşme
20 685
28 404
27 856
7 207
Turizm
71
0
0
0
Konut
80 427
775
9 458
3 442
Eğitim
51 146
57 100
58 948
35 241
Sağlık
19 300
38 580
9 102
770
Diğer
Kamu
Hizmetleri
İl
Toplamı
28 305
30 656
14 812
13 305
252 827
209 553
398 614
62 163
2014 YILI KAMU YATIRIMLARININ İLLERE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI
(Bin TL)
TRB1
İLLERİ
Elazığ
Malatya
Bingöl
Tunceli
Tarım
18 847
44 351
22 025
5 543
Madencilik
İmalat
0
0
0
149
0
0
0
0
Enerji
26 181
2 102
317 596
1 254
Ulaştırma
Haberleşme
29 638
53 904
4 954
23 727
Turizm
0
0
0
0
Konut
32 141
650
8 219
1 284
Eğitim
49 549
155 322
61 140
34 373
Sağlık
16 427
57 652
2 388
1 270
Diğer
Kamu
Hizmetleri
İl
Toplamı
40 273
38 350
23 195
5 362
213 056
352 331
439 517
72 962
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İSTİHDAM
2013 yılı işsizlik oranı Elazığ’da % 7,8 değerini almış olup bu oranla en yüksek işsizlik oranına sahip 35. İl
konumundadır. Türkiye işsizlik oranı ise % 9,7’dir. İşsizliğin en az olduğu il Karaman en fazla olduğu il ise
Batmandır.
İşsizlik Oranı 2013 (%)
Kaynak: TÜİK (Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İstihdam Oranı 2013 (%)
2013 yılında Elazığ’da istihdam edilenlerin oranı %48,9 olup bu değer ile 29. Sıradadır. Türkiye ortalaması
ile 45,9’dur.
Kaynak: TÜİK (Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
TRB1 İlleri İşgücü Göstergeleri, 2013
(İstatistiki Bölge Sınıflamasında TRB1 İllerini, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli İlleri oluşturmaktadır.)
TRB1 İlleri İşgücü Göstergeleri
İşsizlik Oranı
İş Gücüne Katılım Oranı
TÜRKİYE
Malatya
Elazığ
Bingöl
Tunceli
%
9,7
7,8
7,8
7,0
8,1
Sıra
35
35
46
30
Sıra
24
28
20
26
%
50,8
54,1
53,1
54,6
54,0
İstihdam Oranı
Sıra
21
29
17
22
%
45,9
49,9
48,9
50,8
49,7
TRB1 İlleri Umut Düzeyi Göstergeleri, 2013
Umut Düzeyi (%)
TÜRKİYE
Malatya
Elazığ
Bingöl
Tunceli
Toplam
77,0
79,4
76,6
77,3
67,2
Umutlu
Erkek
76,5
78,9
73,3
74,9
64,9
Umutlu Değil
Toplam
Erkek
23,0
23,5
20,6
21,1
23,4
26,7
22,7
25,1
32,8
35,1
Kadın
77,5
79,9
79,7
79,6
69,7
Kadın
22,5
20,2
20,3
20,4
30,3
TRB1 İlleri Mutluluk Düzeyi Göstergeleri, 2013
Mutluluk Düzeyi (%)
Mutlu
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
TÜRKİYE
59,0
56,1
61,9
30,2
Malatya
53,9
49,1
58,5
31,5
Elazığ
51,7
48,4
54,8
32,8
Bingöl
59,5
54,9
63,9
27,2
Tunceli
42,0
40,6
43,4
33,8
Kaynak: TÜİK (Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013)
Orta
Erkek
32,0
34,3
33,7
29,4
32,9
Kadın
28,5
28,8
31,9
25,0
34,8
Toplam
10,8
14,6
15,5
13,4
24,2
Mutsuz
Erkek
11,9
16,6
17,9
15,7
25,4
Kadın
9,6
12,7
13,3
11,2
21,8
İş kayıtlarına göre girişim sayısı, 2013
Elazığ ilinde en çok girişim 2013 yılında toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı sektöründedir. Bunu sırasıyla ulaştırma ve depolama ile konaklama ve yiyecek
hizmeti faaliyetleri izlemektedir.
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İşgücü
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesinde 2013 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun işgücüne
katılma oranı %53,6 iken işsizlik oranı %7,7'dir. İstihdam edilenlerin %37,9'u hizmetler, %17,7'si sanayide
istihdam edilmektedir. Tarım sektöründeki istihdam ise %44,5 ile hizmetlerden önce gelmektedir.
1- Kurumsal olmayan nüfusun yıllara göre işgücü durumu, 2011-2013
(15 + yaş)
2-
İş arama süresine göre işsizler, 2011-2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Eğitim durumuna göre işgücü, işsiz, istihdam durumu, 2011-2013
2013 yılında Türkiye ve TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesinde en fazla istihdam lise altı
eğitimlilerde gerçekleşmiştir. TRB1 bölgesinde 2013 yılında 15 ve üzeri yaştaki 52 bin işsizden 23 bininin
eğitim durumu lise altı, 14 bininin lise ve dengi meslek okulu, 13 bininin ise yükseköğretimdir.
İstihdam edilenlerin yıllara göre işteki durumu (15+ yaş), 2011-2013
Kaynak: TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Elazığ 2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
EĞİTİM
TRB1 İlleri eğitim göstergeleri, 2013/'14
İlkokulda öğretmen
başına öğrenci sayısı
Türkiye
Malatya
Elazığ
Bingöl
Tunceli
19
15
17
19
11
Sıra
62
35
22
81
İlkokul net okullaşma
oranı
(%)
99,57
99,95
98,99
98,88
97,84
Sıra
14
66
68
75
Ortaokul net
okullaşma oranı
(%)
94,52
96,26
94,73
91,90
93,57
Sıra
21
48
65
57
Orta Öğretim (Lise) net
okullaşma oranı
(%)
76,65
85,02
82,78
64,55
81,54
Sıra
25
32
68
40
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı
Not. 2013-2014 eğitim öğretim yılında İlköğretim NET okullaşma oranları hesaplanırken; Ortaokula kayıtlı olması
gereken ancak, yönetmelik gereği kaydı ertelenen veya sınıf tekrarı yapan 10-13 yaş aralığındaki 220 877 ilkokul
öğrencisi ile ilkokulda olması gerekirken, okula erken başlayan yada sınıf atlayan 6-9 yaş aralığındaki 7 565 ortaokul
öğrencisi hesaplamalarda dikkate alınmıştır.(İl bazında da aynı hesaplama yöntemi uygulanmıştır.)
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, 2009/'10-2013/'14
İlkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2013/'14 öğretim döneminde Türkiye'de 19 iken, Elazığ'da
17'dir. Yine aynı öğrenim dönemi için ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Elazığ'da 14 ve
Türkiye'de 15 değerini almıştır.
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı
Not. 1. 2010/'11 dönemine kadar kadrolu ve sözleşmeli öğretmenleri, 2011/'12 döneminden itibaren ise, sadece kadrolu
öğretmenleri kapsar.
2. Açık ilköğretim ve açık öğretim lisesi öğrencileri kapsanmamıştır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Eğitim seviyesine göre okul, öğretmen ve öğrenci sayısı, 2009/'10-2013/'14
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı
Not. 1. İlkokul ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı hesaplanırken; genellikle aynı dersliği ilkokul ve
ortaokul birlikte kullandığından, ilkokul ve ortaokul birlikte değerlendirilmiştir.
2. 18.08.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun ile 1997/'98 öğretim yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz, 30.03.2012 tarihli ve
6287 sayılı Kanun ile 2012/'13 öğretim yılından itibaren de 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçilmiştir.
(1) 2010/'11 dönemine kadar kadrolu ve sözleşmeli öğretmenleri, 2011/'12 döneminden itibaren ise, sadece kadrolu
öğretmenleri kapsar.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Tarihçe
Köklü bir geçmişe sahip olan Fırat Üniversitesi, eğitim-öğretim hizmetine zengin bir kültür hayatı
bulunan Elazığ’da başlamıştır. Daha sonra Elazığ’ın ilçeleri başta olmak üzere, Bingöl, Muş ve Tunceli illeri
ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yükseköğretim kurumları açarak ve aynı zamanda lisansüstü faaliyetleri
ile üniversitelere eleman yetiştirerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yükseköğretimin gelişimine önemli
katkı sağlayan bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.
Elazığ’da ilk olarak 1967 yılında bir Yüksek Teknik Okul açılmış ve aynı yıl içerisinde Ankara
Üniversitesi Senatosu’nun Elazığ’da Veteriner Fakültesinin kurulmasını öngören kararı, Milli Eğitim
Bakanlığı’nca onaylanmıştır.
Yüksek Teknik Okul,1184 Sayılı Kanunla 1969 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi (EDMMA)’ne dönüştürülmüş, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı
olarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Elazığ’daki yükseköğretim kurumları, 11 Nisan 1975’de “Fırat Üniversitesi” adıyla tek bir çatı
altında toplanmış ve Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültelerinden oluşan bir yapı
çerçevesinde faaliyete başlamıştır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 41 sayılı KHK ile yeniden
yapılanan Fırat Üniversitesi’nde Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi adını
almış, EDMMA ise Mühendislik Fakültesi’ne dönüştürülerek, Üniversite bünyesine katılmıştır. Fırat
Üniversitesine bağlı olarak şimdiye kadar kurulmuş olan fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarının kuruluş yılları ve isimleri şöyledir:
·
1967 yılında Yüksek Teknik Okul,
·
1967 yılında Veteriner Fakültesi,
·
1969 yılında Elazığ DMMA (Başlangıçta Yüksek Teknik Okul adıyla kurulmuştu),
·
1975 yılında Fen Fakültesi
·
1975 yılında Edebiyat Fakültesi
·
1975 : F.Ü. Kuruluşu (Veteriner Fak., Fen Fak. ve Edebiyat Fak. ile)
·
1982 yılında Elazığ DMMA’nin, Mühendislik Fakültesi adını alarak F.Ü.’ne bağlanması,
·
1982 yılında, Tıp Fakültesi
·
1982 yılında Teknik Eğitim Fakültesi,
·
1983 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü,
·
1983 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
·
1983 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü,
·
1983 yılında Bingöl MYO,
·
1983 yılında Tunceli MYO,
·
1987 yılında Bingöl Hayvan Sağlığı Yüksekokulu,
·
1987 yılında Muş MYO,
·
1990 yılında Sağlık Hizmetleri MYO,
·
1990 yılında Sosyal Bilimler MYO,
·
1992 yılında Su Ürünleri Fakültesi,
·
1992 yılında Teknik Bilimler MYO (1986’da Elazığ MYO adıyla kurulmuştu),
·
1992 yılında Keban Süleyman Demirel MYO,
·
1993 yılında İlahiyat Fakültesi,
·
1995 yılında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden MYO
·
1995 yılında Sivrice MYO,
·
1996 yılında Elazığ Sağlık Yüksekokulu,
·
1996 yılında Kemaliye Hacı Ali Akın MYO,
·
1997 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
·
1997 yılında Devlet Konservatuvarı,
·
1997 yılında Eğitim Fakültesi,
·
1997 yılında İletişim Fakültesi,
·
1998 yılında Muş Eğitim Fakültesi,
·
2001 yılında Muş Malazgirt MYO,
·
2006 yılında Bingöl Ziraat Fakültesi,
·
2006 yılında Tunceli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
·2008 yılında Bingöl MYO, Bingöl Ziraat Fakültesi ve Bingöl Hayvan Sağlığı Yüksekokulu, Bingöl
Üniversitesine devredildi.
·2008 yılında Kemaliye Hacı Ali Akın MYO, Erzincan Üniversitesine devredildi.
·2008 yılında Muş MYO, Muş Eğitim Fakültesi ve Malazgirt MYO, Muş Üniversitesine devredildi.
·2008 yılında Tunceli MYO ile Tunceli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tunceli Üniversitesine
devredildi.
·2009 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
·2009 yılında Teknoloji Fakültesi kuruldu; Teknik Eğitim Fakültesi kapatıldı,
·2011 yılında Fen Fakültesi ile İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi kuruldu; Fen-Edebiyat Fakültesi
kapatıldı,
·2010 yılında Karakoçan MYO,
·2010 yılında Kovancılar MYO,
·2011 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
·2011 yılında Mimarlık Fakültesi,
·2011 yılında Baskil MYO,
·2011 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu,
RAKAMLARLA FIRAT ÜNİVERSİTESİ, 2014
Kampüs Alanı m²
Kapalı Alan m²
Enstitü Sayısı
Fakülte Sayısı
Yüksekokul Sayısı
Meslek Yüksekokulu Sayısı
Fakültelere Bağlı Bölüm Sayısı
Yüksekokullara Bağlı Bölüm Sayısı
Meslek Yüksekokullarına Bağlı Program Sayısı
Devlet Konservatuvarına Bağlı Bölüm Sayısı
Araştırma Merkezi Sayısı
Yüksek Lisans Program Sayısı
Doktora Program Sayısı
Akademik Personel Sayısı
İdari Personel Sayısı
Öğrenci Sayısı
Kaynak: www.firat.edu.tr
2.040.486
201.782
4
14
4
9
66
7
65
2
22
75
58
1.535
1.400
30.000
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
SAĞLIK
Yüzbin kişi başına düşen hastane yatak sayısı, 2012
2012 yılında yüzbin kişi başına düşen hastane yatak sayısı Elazığ’da 516 değeri ile Türkiye 265 değerinin
üstündedir. Bu değer ile Elazığ 81 il içerisinde ilk sırada yer almıştır. Diğer illere bakıldığında bu değer,
Şırnakta 125 ile en düşüktür.
Kaynak: TÜİK Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İBBS Göre TRB1 İllerinin Sağlık Göstergeleri, 2012
Yüzbin kişi
başına hastane
Toplam Hekim Sayısı
yatak sayısı
İLLERİ
Sıra
(%)
Türkiye
265
129 772 100,00
Malatya
302
18
1 468
1,13
Elazığ
516
1
1 228
0,95
Bingöl
237
45
299
0,23
Tunceli
211
59
114
0,09
Kaynak: Sağlık Bakanlığı
Not. Milli Savunma Bakanlığına bağlı hastaneleri de kapsamaktadır.
TRB1
Hemşire Sayısı
Sıra
23
27
65
80
134 906
1 917
1 342
518
169
(%)
100,00
1,42
0,99
0,38
0,13
Sıra
18
27
57
80
Hastane ve yatak sayısı, 2008-2012
Elazığ sağlık personeli sayısı, 2008-2012
2008 - 2012 yılları arasında Elazığ ilinde sağlık personeli sayısı içinde en yüksek artış, sağlık memuru ve
hemşirede olmuştur. 2012'de Elazığ'daki toplam hekim sayısı, Türkiye'deki hekim sayısının %0,95'i kadardır.
Uzman Pratisyen Asistan Toplam
Diş
Eczacı
Sağlık
Hemşire
Ebe
Hekim
Hekim
Hekim Hekim Hekimi
Memuru
493
319
375
1 187
116
144
875
916
476
2008
514
315
376
1 205
106
154
911
930
462
2009
528
320
337
1 185
116
159
974
948
478
2010
550
326
296
1 172
110
167
1 196
1 261
569
2011
599
342
287
1 228
92
173
1 197
1 342
580
2012
Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Not. 1. Fiili yatak sayıları verilmiştir.
2. Diğer kamu kuruluşları ve yerel idarelere ait hastaneleri kapsamaktadır.
3. Hastane birleşmeleri ve kapanmalarından dolayı rakamlar değişiklik gösterebilir.
4. 2012 yılı verisi Milli Savunma Bakanlığına bağlı hastaneleri de kapsamaktadır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
KÜLTÜR VE TURİZM
2002-2013 Yılları Arasındaki Yerli Ve Yabancı Turist İstatistikleri
YILLAR YERLİ YABANCI TOPLAM
2002
32.014
1.131
33.145
2003
65.000
3.500
68.500
2004
43.692
4.694
48.386
2005
63.129
4.257
67.186
2006
51.328
706
52.034
2007
64.556
572
65.128
2008
69.546
1.098
70.644
2009
68.441
1.444
69.885
2010
68.553
1.276
69.829
2011
95.911
2.498
98.409
2012
93.398
2.563
95.961
2013
98.275
2.631
100.906
Türk Hava Meydanları Elazığ Hudut Kapısından İlimize Giriş Yapan Ziyaretçi Sayısı
YILLAR
YERLİ
YABANCI
TOPLAM
2010
8.816
5.013
13.829
2011
10.133
7.611
17.749
2012
12.157
8.822
20.979
2013
12.302
9.061
21.363
Elazığ’da Bulunan Kültür Ve Turizm Bakanlığından İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri
TESİSİN ADI
AKGÜN ELAZIĞ OTELİ
ELAZIĞ RAMADA OTEL
THE MARATHON OTELİ
İLBEY OTEL
ELAZIĞ MAVİ GÖL
SUBARTU
HOTEL GRAND 23
TUR-POLTURİSTİK TESİSLERİ (MOTE)
Kaynak: Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 2014
ODA
SAYISI
142
136
63
66
35
40
42
39
YATAK
SAYISI
276
195
136
140
90
52
84
81
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Elazığ’da Bulunan Kültür Ve Turizm Bakanlığından Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri
TESİSİN ADI
Oda Sayısı
Yatak Sayısı SINIFI
ELP EL OTEL
148
296
4 YILDIZLI
DERVİŞOĞULLARI OTEL
85
178
4 YILDIZLI
ELAZIĞ GRAND ARAS
60
120
4 YILDIZLI
GRAND TAHA OTEL
94
188
4 YILDIZLI
BALADA PARK OTEL
58
116
4 YILDIZLI
OTEL FRENDO
21
42
3 YILDIZLI
BİRİZ GARDENOTEL
40
80
3 YILDIZLI
GÜNAY ELAZIĞ OTEL
30
61
3 YILDIZLI
ŞİRİN ELAZIĞ OTEL
36
67
3 YILDIZLI
ESN BUTİK OTEL
43
86
BUTİK OTEL
AKVAPARK BUTİK OTEL
12
24
BUTİK OTEL
Elazığ’da Bulunan Kültür Ve Turizm Bakanlığından İşletme Belgeli Seyahat Acentaları
SIRA
ACENTANIN ADI
SINIFI
NO
Elazığ Turizm Seyahat Acentası
A Grubu (Merkez)
1
Elazığ Turizm Seyahat Acentası
A Grubu (Şube-1)
2
Duman Turizm Seyahat Acentası
A Grubu
3
Uğur Turizm Seyahat Acentası
B Grubu
4
Hartur
Soylu
Evliyaoğlu
Seyahat
Acentası
A Grubu(Merkez)
5
HarturSoylu Evliyaoğlu Seyahat Acentası
A GrubuŞube-1)
6
Hartur Soylu Evliyaoğlu Seyahat Acentası
A Grubu(Şube-2)
7
Hartur Soylu Evliyaoğlu Seyahat Acentası
A Grubu(Şube-3)
8
23 Seyithanoğlu Turizm Seyahat Acentası
A Grubu
9
Yaka Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu
10
Yaka Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu(Şube-1)
11
Çedene Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu
12
Puan Tur Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu(Şube)
13
Gülasya Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu(Merkez)
14
Gülasya Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu(Şube-1)
15
Kuvars (Dünya) Turizm ve Seyahat Acentası A Grubu(Şube-1)
16
Kuvars (Dünya) Turizm ve Seyahat Acentası A Grubu
17
Azad Turizm Seyahat Acentası
A Grubu
18
Cuma Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu(Merkez)
19
Cuma Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu(Şube-1)
20
Cuma Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu(Şube-2)
21
Sermin Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu
22
Halilbey Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu
23
Nifer Tur Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu
24
Bexley Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu
25
Balak
Turizm
ve
Seyahat
Acentası
A Grubu
26
Balak Turizm Seyahat Acentası(Velioğlu)
A Grubu (Şube-1)
27
Zerka Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu
28
BNA Turizm ve Seyahat Acentası
A Grubu
29
Kaynak: Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 2014
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
SPOR
Elazığ’daki Tescilli Spor Kulüpleri
Sıra
No
Kulüp Adı
Kuruluş
Yılı
Branşı
Faaliyet bilgisine ulaşılamamıştır
Faaliyet bilgisine ulaşılamamıştır
Futbol, Voleybol, Jimnastik, Atletizm
Futbol, Voleybol, Atletizm, Güreş, Bisiklet, Boks, Jimnastik
Futbol, Atletizm, Boks, Güreş, Bisiklet, Eskrim, Susporları
Futbol, Boks, Atletizm
Futbol, Güreş, Boks, Eskrim, Atletizm
Futbol
Futbol
Basketbol, Voleybol, Tenis, Güreş, Boks, Atletizm, Atıcılık
ve Susporları
Futbol, Voleybol, Atletizm
Futbol
Futbol, Atletizm, Voleybol, Güreş, Atıcılık
Futbol, Boks
Futbol
Futbol ve Bayan Basketbol ve Voleybol Takımları
Futbol, Voleybol, Güreş
Futbol
Futbol
Futbol
Voleybol, Boks, Judo, Futbol, Masa Tenisi, Atıcılık,
Futbol, Voleybol, Basketbol, Atletizm, Boks, Güreş, Judo,
Jimnastik, Masa Tenisi, Hentbol
Atletizm, Futbol, Voleybol
Futbol, Voleybol
Futbol, Voleybol, Basketbol, Güreş
Futbol
Voleybol, Futbol, Atletizm, Güreş, Masa Tenisi
Masa Tenisi, Voleybol, Atletizm
Futbol, Voleybol
Futbol
Boks
Boks, Masa Tenisi
Futbol, Güreş, Voleybol, Basketbol
Futbol, Güreş, Voleybol, Basketbol
Futbol, Basketbol, Voleybol
Futbol
Futbol
Futbol, Basketbol
Futbol
Futbol, Atletizm
Futbol
Futbol, Basketbol, Masa Tenisi
Futbol, Voleybol, Taekwando
Futbol, Atletizm
Futbol, Atletizm
Futbol, Güreş, Masa Tenisi, Basketbol, Atletizm
Futbol, Voleybol
Futbol, Voleybol, Basketbol
Futbol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gençler Birliği
Gürbüz Derneği
Elazığ İdman Yurdu
Elazığ Türk Ocağı
Halkevi Spor Komitesi
Hazar Spor Gençlik Kulübü
Borat Spor Gençlik Kulübü
Harput Gençlik Spor Kulübü
Elazığ Merkez Gençlik Kulübü
Bakırspor Gençlik Kulübü
1915
1916
1919
1919
1931
1937
1938
1937
1937
1941
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Karagücü
Güvenspor
Yolspor Kulübü
Mastarspor Gençlik Kulübü
Hal Köyü Spor Kulübü
Şekerspor Kulübü
DSİ Spor Kulübü
Altınova Çimento Spor
Hazar Terim Gençlik Kulübü
Karakoçan Gençlik Spor Kulübü
Sivrice Gençlik Kulübü
Elazığspor
1945
1950
1952
1953
1942
1955
1958
1967
1963
1963
1967
1967
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Maden Gençlik Spor Kulübü
Paluspor
Şafak Gençlik Spor Kulübü
Gezin İdman Yurdu
Keban Tek Spor Kulübü
Fırat Tek Spor Kulübü
Ufuk Spor Gençlik Kulübü
Maden Karataş Spor
Boks İhtisas Kulübü
Aksaray Gençlik Spor Kulübü
Azot Spor
Ağın Gençlik Spor Kulübü
Sitespor Kulübü
Ferrokrom Spro Kulübü
Hankendi Belediye Spor
Akçakiraz-Sağlıkspor-Yalçatı
İçme Belediye Spor
Yurtbaşı Belediye Spor
Tayfun Spor
Rızaiye Amatör Spor Kulübü
Köy Hizmetleri Spor
Kovancılar Spor
Sürsürü Spor
Telekom Spor
Orman Spor
Kamu (Maliye) Spor
İşitme Engelliler Spor Kulübü
1960
1967
1968
1970
1970
1970
1970
1968
1973
1973
1978
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1985
1981
1984
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
50
51
52
53
54
Polisgücü Spor
Elazığ Amatör Spor Kulübü
Maden Spor Kulübü
Çocuk Islahevi Spor
Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor
Kulübü
Elazığ Belediye Spor Kulübü
Kesrik Hilalspor Kulübü
Tadım Spor
Harput Yetiştirme Yurdu Spor
1985
1967
1988
1989
1989
1991
1995
1995
62
63
64
65
66
67
Maden Belediyespor Kulübü
Alacakaya Belediye Spor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Spor Kulübü
Tenis İhtisas Kulübü
Atletizm İhtisas Kulübü
Hilalkent Spor Kulübü
Masa Tenisi İhtisas Kulübü
Görme Engelliler Spor Kulübü
Hazar İş Okulu Spor Kulübü
68
69
70
Çatal Çeşme Spor Kulübü
Metin Spor Kulübü
Elazığ İhtisas Spor Kulübü
2006
2006
2005
55
56
57
58
59
60
61
1989
1989
1990
1990
1997
2000
2005
2006
2006
2008
Futbol, Voleybol
Elazığspor’un Genç Takımı olarak liglerde yer almaktadır
Futbol
Futbol, Voleybol
Atletizm, Futbol, Güreş, Kayak, Hentbol, Masa Tenisi,
Taekwando, Voleybol, Basketbol, Boks
Futbol, Basketbol, Güreş, Masa Tenisi,
Futbol, Voleybol, Güreş, Atletizm, Masa Tenisi
Futbol
Futbol, Voleybol, Atletizm, Masa Tenisi, Basketbol, Güreş,
Hentbol
Futbol, Voleybol, Atletizm, Basketbol, Hentbol, M.Tenisi
Futbol
Atletizm, Badminton, Voleybol, Basketbol, M.Tenisi
Erkek ve Bayan Tenis Takımları
Atletizm
Futbol, Taekwando
Masa Tenisi
Futsal B3’de ve Goalball
Zihinsel Engelliler Federasyonun organizasyonunda
Basketbol ve Voleybol müsabakalarında mücadele ediyor.
Futbol
Basketbol, Karete, Boks, Masa Tenisi
Atletizm Kros, Basketbol, Voleybol,
TRB1 İllerindeki Sporcu Sayıları
İLLER
Elazığ
Bingöl
Malatya
Tunceli
Lisanslı
Bayan
Lisanslı
Erkek
TOPLAM
4326
2113
8816
2677
13367
7086
22311
5186
17693
9199
31127
7863
Kaynak: Gençlik Spor İl Müdürlüğü (2013)
Faal
Bayan
687
425
1079
313
Faal
Erkek
2123
989
3441
699
TOPLAM
2810
1414
4520
1012
Türkiye
Sıralaması
(81 İl İçinde
41
70
23
76
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ÇEVRE
Belediye su istatistikleri, 2004-2012
Kaynak: TÜİK (Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013)
Not. 1. Başka ildeki bir belediyenin arıtma tesisini kullanan belediyelerin nüfusları bağlı bulundukları ile dahil
edilmiştir. 2. Yuvarlamalar nedeniyle toplamlar farklı olabilir.
Belediye atıksu istatistikleri, 2004-2012
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Kaynaklarına göre belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak
üzere çekilen su miktarı, 2010-2012
Kaynak: TÜİK (Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013)
Belediyelerin içme ve kullanma suyu arıtma tesisi mevcut durumu, 2010-2012
Kaynak: TÜİK (Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Belediyelerin çevresel harcamaları, 2007-2012
Kaynak: TÜİK (Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013)
Not. 1. Toplamlar yuvarlamadan dolayı tutmayabilir. 2. TL olarak gösterilen para birimi 2007-2009 yıllarında YTL ve
2010 yılı ve sonrasında ise TL olarak kullanılmıştır. (1) Diğer çevresel harcamalara, doğal ortamın ve biyolojik
çeşitliliğin korunması, araştırma ve geliştirme hizmetleri ve harcaması bölünemeyen faaliyetler dahildir.
İlçelere göre belediyelerin çevresel harcamaları, 2012
Kaynak: TÜİK (Seçilmiş göstergelerle Elazığ, 2013)
(1) Diğer çevresel harcamalara, doğal ortamın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, araştırma ve geliştirme hizmetleri ve
harcaması bölünemeyen faaliyetler dahildir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
TARIMSAL YAPI ( 2013 )
Elazığ ilinin yüzölçümü toplam 931.300 hektar olup, dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Elazığ ilinde tarımsal işlenebilir arazi 286.044 ha (%30,07), orman ve yerleşim alanları 420.256 ha
(%45,73) ve mera arazisi ise 225.000 ha (%24,2) alan olarak il geneline dağılmıştır. Aşağıdaki tabloda
bu bilgiler özetlenmiştir.
Alanı
Arazi Varlığı ve Dağılımı
(ha)
Toplam Araziye
Oranı
(%)
İşlenebilir Arazi
286.044
30,07
Mera Arazisi
225.000
24,2
Orman ve Yerleşim Alanları ve Tarıma Elverişsiz Arazi
420.256
45,73
TOPLAM
931.300
100
Tarım Alanları Kullanımı (Ha) Ve Üretmi (Ton)
Tarım Alanı Dağılımı
2013
Üretim
84.802
199.615
Endüstri Bitkileri
1.225
51.709
Baklagiller
2.566
2.672
Yem Bitkileri
15.813
195.520
Nadas
24.203
Çekirdekli Üzüm
10.276
89,465
Sebze Alanları (Örtüaltı dahil)
6.128
116.206
Meyve Sahası (Üzüm dahil)
23.825
180.838
Hububat
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ÖNEMLİ ÜRÜNLER (2013)
Önemli Ürünler Ekilen Alan (Ha) Ve Üretim Miktarı (Ton)
İl genelinde üretim değerine göre üretim miktarı en yüksek 112.388 tonla arpadır.
Ürün Adı
Ekilen Alan
Türkiye
Ekilen
Alan
(ha)
(ha)
Toplam Üretim Miktarı
Ekilen
Alandaki
(ton)
Türkiye
Toplam
Üretim Üretimdeki
Miktarı
Payı
Üretim
Değeri
(ton)
(%)
(TL)
87.109 22.050.000
0,4
53.136.490
Payı
(%)
Buğday
40.533 7.772.600
0,5
Arpa
44.227 2.720.510
1,6
112.388
7.900.000
1,4
62.937.280
Üzüm
10.312
468.792
2,2
89.465
4.011.409
2,2
112.725.900
Mısır (Silajlık)
1.545
388.509
0,4
53.839 17.835.115
0,3
10.767.800
Kayısı
8.379
115.613
7,2
39.514
5,1
47.811.940
780.000
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Sulanan Arazi Miktarı (DSİ)
Pompajlı Sulama
( ha )
Cazibe Sulama
( ha )
Toplam
Sulanan
Alan
Brüt
2.633
NeT
1.802
Brüt
22.782
Net
17.081
Toplam Sulama Alanı
( ha )
Brüt
25.415
Net
18.883
Makine Varlığı (2013)
Sıra No
Makine Cinsi
Adet
1
Yayık
6,611
2
Traktör
5.105
3
Kulaklı Traktör Pulluğu
5,096
4
Kültüvatör
4.659
5
Sırt Pulverizatörü
3.343
6
Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi
2.743
7
Römork (Tarım Arabası)
5.191
8
Derin Kuyu Pompa
2.259
9
Santrifüj Pompa
1.894
10
Sap Döver ve Harman Makinesi (Batöz)
11
Elektropomp
12
Kuyruk Milinden Hareketli Pulverizatör
822
13
Damla Sulama Tesisi
926
14
Su Tankeri (Tarımda Kullanılan)
562
15
Kepçe (Tarımda Kullanılan)
317
16
Motorlu Pulverizatör
391
17
Biçerdöver
884
1.831
64
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Toprak Verimlilik Haritası
Haritadaki verimlilik 1 en düşük 10 en yüksek verimi gösterecek şeklide renksel dağılımı yapılmıştır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İLÇELER BAZINDA MEYVE ÜRETİMİ 2013 (TON)
Kızılcık
Çilek
Antep Fıstığı
İğde
0
0
0
0
0
ARICAK
21
8
14
39
103
5
6
24
8
4
6
0
3
37
0
29
9861
0
19
0
30
0
0
0
0
BASKİL
114
74
262
622
944
54
166
195
76
182
81
5
30223
490
80
226
2194
0
145
140
26
34
0
0
0
KARAKOÇAN
425
9
35
170
91
83
179
241
39
139
109
0
102
68
0
15
247
94
3
0
0
0
0
0
0
KEBAN
114
20
111
602
731
11
87
159
5
162
37
8
2043
34
16
26
928
591
32
14
25
4
4
8
3
KOVANCILAR
565
75
19
154
421
176
309
538
177
780
374
0
343
250
0
166
2876
561
84
180
0
153
0
0
0
MADEN
160
84
96
168
186
83
379
383
45
120
202
22
167
210
49
229
2368
1728
153
85
0
0
0
2833
0
PALU
126
0
78
118
84
24
70
179
18
51
98
0
134
24
0
42
1694
3
40
43
0
0
0
0
0
SİVRİCE
616
48
81
161
20
162
319
555
68
385
2602
0
723
941
0
287
2281
1076
1209
0
0
0
0
0
0
12
0
0
TOPLAM
6.572
0
0
55
0
0
319
2
30
104
1
13
623
346
3.553
372
6327
38.528
0
15
50.937
9
3.330
3739
2.556
51
3.673
128
39.514
23
519
159
4.602
1837
3.075
34116
980
5
21789
Trabzon Hurması
13
0
Zerdali
103
108
1
114
Vişne
3
7
0
115
2295
Üzüm (Şaraplık)
1
5768
Üzüm (Sofralık)
Nar
Şeftali
Kiraz
0
Kayısı
1
İncir
Elma (Starking)
2
155
Erik
Elma
(Grannysmith)
4
174
2295
479
4.766
101
1508
978
3.180
3
0
1137
1.256
12
105
543
4.457
35
87
2335
2.635
266
1487
1.242
554
715
1865
5.036
461
Elma (Golden)
0
293
Elma (Diğer)
4
1
Elma (Amasya)
4
ALACAKAYA
Dut
393
Ceviz
Ayva
2890
AĞIN
MERKEZ
Badem
Armut
İLÇELER
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İLÇELER BAZINDA SEBZE ÜRETİMİ 2013 (TON)
Patlıcan
84
198
4
117
2096
21
AĞIN
0
0
0
0
6
17
0
120
0
9
0
63
0
0
2
500
4600
0
0
0
0
0
13
0
0
ALACAKAYA
0
0
0
0
105
532
0
6371
0
216
0
267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
380
0
ARICAK
0
0
0
0
53
55
0
146
0
34
0
49
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
41
0
BASKİL
16
0
0
0
1000
198
70
1708
1023
67
0
450
0
0
5
4160
1250
0
2
0
0
0
561
0
5
0
0
36
65
0
644
0
113
0
180
0
0
4
23
1000
0
3
5
3
0
60
20
0
0
0
24
55
0
100
0
10
0
36
8
3
0
390
4480
0
2
3
0
0
0
0
0
0
6040
31
0
5833
0
22
0
1332
0
0
26
2025
5040
0
4
5
0
0
MADEN
29
6
0
0
208
263
0
1122
276
510
0
182
0
0
29
346
211
0
3
0
0
0
PALU
13
0
0
0
63
20
0
48
52
10
42
0
9
188
188
0
3
0
0
7
5
7
285
32
475
95
65
27
220
89
8
4
268
109
215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
0
0
132
0
0
0
0
1
625
27
0
40
21
0
0
75
4
0
0
604
0
0
62
0
0
0
29
0
0
170
8
0
6
0
17
0
0
3
0
0
0
2
70
130
6
2
130
6.463
1
21
Turp
21
Soğan (Taze)
84
Roka
27
Pırasa
82
3.892
5157
119
0
60
13.012
0
195
1.282
TOPLAM
141
SİVRİCE
3.733
KOVANCILAR
12.620
KEBAN
15
KARAKOÇAN
Tere
Nane
705
29
Marul (Kıvırcık)
7543
Sarımsak (Taze)
Marul (Göbekli)
5160
127
Maydanoz
1169
7
Lahana (Beyaz)
180
705
Kavun
266
24.401
Kabak (Sakız)
2133
Karpuz
Ispanak
99
183
Hıyar (Turşuluk)N
2677
334
Hıyar (Sofralık)
8792
4.887
Fasulye (Taze)
3780
Havuç
Domates (Salçalık)
3000
10.238
Domates (Sofralık)
1196
20.347
Biber (Salçalık)
4800
3.070
Biber (Sivri)
8
2.464
Bamya
22
Barbunya
(T.Fasulye)
Biber (Dolmalık)
Balkabağı
252
MERKEZ
22
Acur
216
301
İLÇELER
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Buğday (Durum) Sulu
Fasulye (kuru) Sulu
Burçak (Yeşil Ot)
Fiğ (Dane)
Korunga (Yeşil ot)
Yonca (Yeşil ot)
Nohut Kuru
Nohut Sulu
Soğan Kuru
Sarımsak (Kuru)
Susam (1. Ekiliş)
Mısır Silajlık
(1. Ekliş)
Mısır Silajlık
(2. Ekliş)
Patates (Diğer)
1. Ekiliş
Tritikale (Dane) Kuru
Yulaf (Dane) Kuru
392
452
78
902
9825
50
644
16800
27
3
6595
110
46
3948
102
18
11025
34510
1238
91
27
120
29
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
45
0
101
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
0
0
864
198
227
114
1
0
201
0
0
464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
504
139
0
3230
45
0
0
5
0
1847
7
0
8159
0
0
0
0
1
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7169
918
0
13938
1130
95
44
34
320
3345
0
201
468
30
24
18810
90
455
35
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
11920
124
0
9826
256
0
0
9
0
6935
25
0
9100
0
0
1038
0
77
1
360
28
0
2763
0
0
0
0
0
0
3531
1
0
752
1
0
0
1
0
840
0
0
42
0
0
808
0
429
0
26
6
0
0
0
0
0
0
0
0
18546
1184
0
8749
3287
56
0
0
0
27212
0
0
3591
66
17
1504
0
61
21
274
35
0
945
0
65
0
0
0
0
558
681
0
3683
168
0
230
664
2
3030
0
152
7460
3
2
12
0
11
14
18
7
0
2400
0
0
165
0
0
0
906
3135
0
1128
4052
13
45
57
0
2400
0
0
1889
18
50
0
0
5
18
39
14
0
1650
0
0
0
0
0
0
1945
586
0
3384
1350
9
2
137
64
1380
0
16
4500
9
1
188
0
50
1
33
5
0
546
0
0
30
0
0
0
289
62.283
23.098
792
887
1.288
57.615
82
1.013
52.473
153
97
28.950
90
1.300
136
4.724
197
36
19.329
34.510
65
1.433
91
27
120
Mürdümük (Dane)
Sorgum (Yeşil Ot)
Buğday (Durum)
Kuru
12631
247
Aspir Sulu
Buğday (Diğer) Sulu
16482
0
Kırmızı Mercimek
Kuru
Kırmızı Mercimek
Sulu
Mürdümük (Yeşil Ot)
Buğday (Diğer) Kuru
284
35
Fiğ (Yeşil Ot)
Arpa (Biralık) Sulu
12558
5357
986
Arpa (Diğer) Sulu
42196
19.369
MERKEZ
AĞIN
ALACAKAYA
ARICAK
BASKİL
KARAKOÇAN
KEBAN
KOVANCILAR
MADEN
PALU
SİVRİCE
TOPLAM
Arpa (Diğer) Kuru
İLÇELER
92.743
İLÇELER BAZINDA BİTKİSEL ÜRETİMİ 2013 (TON)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Elazığ İli Hayvansal Üretim ( 2013)
Hayvan Varlığı
Sığır (Baş)
Koyun (Baş)
Keçi (Baş)
Tavuk (Adet)
Kovan (Adet)
142.555
408.926
59.690
3.120.888
58.764
Hayvansal Üretim Miktarı (Süt, Bal vb.)
Miktarı
(ton)
179.895
453
23
464.269
838
Ürün Adı
Süt
Bal
Balmumu
Kırkılan Küçükbaş Hayvan(sayısı)
Yün, kıl, tiftik
Su Ürünleri Üretim Miktarı
Elazığ İli Su Ürünleri Üretimi (Avcılık ve Yetiştiricilik Yoluyla)
Su Ürünleri Üretimi
Toplam Miktar(Ton)
841
AVCILIK YOLUYLA (ton)
Akbalık 1
5
Alabalık 25
10
Çapak 1,5
4
Diğer 1,2
12
Gümüş 3
50
Gümüşi havuz balığı 2,4
40
Karabalık
44
Kayabalığı
3
Kefal
48
Kerevit
50
Sazan
325
Siraz
210
Yayın
40
YETİŞTİRİCİLİK YOLUYLA (ton)
15000
Alabalık (İçsu)
15000
15841
Genel Toplam
İlin Su Kaynakları
NEHİR VE AKARSULAR
Murat Nehri
Peri Çayı
Karasu
Haringit Çayı
Arapkir Çayı (Kozluk Çayı)
Fırat Irmağı
Behramaz Deresi
Keydan Deresi
Önşebgen Deresi
BARAJ GÖLLERİ
Keban Baraj Gölü
Karakaya Baraj Gölü
Cip Baraj Gölü
Kalecik Baraj Gölü
Kralkızı Baraj Gölü
GÖLLER
Hazar (Sivrice) Gölü
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMI (2013)
Kullanılan Alan
ELAZIĞ Genelindeki İşletme Büyüklüğü Dağılımı
(da)
<5
5-10
10-20
20-50 50-100 100-200
TOPLAM
93
366
1.558
4.198
3.505
1.933
200-500
578
5001000-2500 TOPLAM
1000
26
2
12.259
Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Dağılımı (2013)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İŞLETME
BÜYÜKLÜKLERİ
ELAZIĞ İLİ İŞLETME SAYILARI VE İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİ
İşletme Sayısı
Yüzde Oranı
1-4 BAŞ
10.530
63
5-10 BAŞ
3.091
18
11-20 BAŞ
1.878
11
21-50 BAŞ
994
6
51-100 BAŞ
177
1,06
101-200 BAŞ
43
0,26
201-500 BAŞ
8
0,05
Alan Bazlı Destekler
9.953.261
Mazot
Kimyevi Gübre
4.400.487
5.394.881
Toprak Analizi
Organik Tarım
Fark Ödemeleri
Kütlü Pamuk
Buğday
Hayvancılık Destekleri
Yem Bitkileri
Süt
Buzağı
Arıcılık
Su Ürünleri
Islah Amaçlı Küçükbaş Yetiştirici Birlikleri
Büyükbaş Hayvan
Bambus Arı
Et-Besi
156.833
1.060
2.158.415
6.361
2.152.055
27.455.866
2.176.391
330.712
282.681
345.265
7.692.299
4.186.192
1.943.339
120
7.257.434
Hastalıktan Ari Hayvan Tazminatı
1.836.345
Gen Kaynakları
1.405.090
Kırsal Kalkınma Desteği
1.757.940
Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
Sertifikalı Tohum Kullanım
Sertifikalı Fidan Kullanım
443.174
173.766
166.271
Ar-Ge Destekleri
103.138
Tarımsal Destekleme Toplamı
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü (2013)
41.768.657
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
SANAYİ
ELAZIĞ’DA SANAYİNİN TARİHÇESİ
Cumhuriyetten Önceki Sanayinin Durumu
Elazığ’ın Cumhuriyetten önceki döneme ait sanayisini incelerken ilin geçmişini teşkil eden Harput’un
sanayi durumuna bakmak gerekmektedir. Harput, XIX.uncu yüzyıl sonlarına kadar hatta XX. Yüzyıl
başlarında önemli bir ticaret merkezi olma yanında imalatta, her sınıftan faaliyet gösteren çeşitli meslek
kuruluşları şeklinde teşkilatlanmış bir yapıya sahiptir. Ticaret hanları, 850’ye yakın ticarethane, faal ticaret
kervanları ve iyi ahlak sahibi esnafıyla tanınmış bulunmaktadır.
Bu dönemde, dokuma ve giyim sanayi ile el sanatları sanayi malları imalı ile ilgili faaliyetler göze
çarpmaktadır. Hemen hemen her evde pamuk ipliği yapmaya elverişli çıkrıklar ve yine her evde dokuma
kuyuları denilen ev tezgahları mevcuttur. Özellikle ev tezgahlarından giyimde kullanılan çuha (has yünden
yapılan maruf kumaş) bezleri dokunduğu gibi kullanılır veya çok rastlanan şekliyle bu bezlerin üzerine
basmacılık ve desencilik uygulamaları da yapılmak suretiyle civar illere de satılırdı.
Öte yandan, debbağcılık (derileri sepileyi meşin, sahtiyan, kösele vs.) yapan esnaf ile uğraşan 30 -35
imalathane mevcut olup bunların tetir, mazı ve nar kabuğu kullanılmak suretiyle meşin ve sahtiyan
(tabaklanmış olan cilalı deri, bilhassa keçi derisi) işler yapılır, bilhassa kırmızı olanları da Rusya’ya ihraç
edilirdi. Gön debbağhanelerinde küçük ve büyükbaş hayvan derileri işlenir, yemeni imalinde kullanılırdı.
Küçük çaplı bu imalat devam ederken ilk sanayi kuruluşu ipek imalı ile faaliyette bulunan Hüsrevin
İpek Fabrikası’dır. 60-70 işçiyi istihdam eden bu iş yerinde ipek mevsiminde işçi sayısı 300-400 kişiye kadar
çıkardı. Ayrıca fabrikaya bağlı bir boyahanede bulunmakta ve dokunan Çıtara (bir ipekle üç pamuktan
mürekkep karışımından meydana gelen bir nevi kumaş) ve kutu içi çarşaflar iç piyasaya arz edilirdi.
Dokuma sanayinde 1900 yıllarındaki küçük çaplı tezgahlarda ipekten çarşaf ve kumaş, pamuk
ipliğinden bezler dokunmakta iken bu imalat 1911 yılında Amerika’dan getirilen demirden mamül ile el ile
çalıştırılan tezgahlarla büyük ölçekli hale gelmiş, böylece o günün şartlarına göre bu yeni imalat sistemi ile
çalışan Beş Kardeşler (Bugünkü Öğretmenlerevi Karşısı) İpek ve İplik Fabrikası (Bugünkü Yimpaş İnşaatının
Yeri) adı ile anılan fabrika kurulmuştur.
Fabrika, ipekli ve pamuklu kumaşları imal eden iki kısımdan meydana gelmekte idi. Birinci kısımda
sekiz adet demir tezgahta ipekli kumaşlar, ikinci kısımda ise 130 adet tahta tezgahta pamuklu kumaşlar imal
edilmekteydi. Ayrıca fabrikada bir adet boyahane ile 3 adet elektrik motoru mevcut olup, 200 işçi çalışmakta
ve burada dokunan ipekli ve pamuklu kumaşlar kalitesinin iyiliği ile aranıp rağbet görmekteydi.
Devletçe, ordu ihtiyacını karşılamak için 1914-1923 yılları arasında çalıştırılan Beş Kardeşler İpek ve
İplik Fabrikası savaştan sonra bir müddet Hususi Muhasebenin elinde kalmıştır. 12.05.1929 tarihinde de vali
Cemal Bey’in öncülüğünde ve Vilayet Hususi İdaresi’nin iştiraki ile anonim şirket haline getirilmek
istenmiştir. Ancak 01.12.1931 tarihinde 100.000 TL. sermaye ile ELAZİZ İPEK VE İPLİK T.A.Ş. kurularak
bir süre ipek kısmı çalıştırılmış bilahare tasfiyesine gidilmiştir.
Cumhuriyet Dönemi Sanayisi
Bu dönem, 1923’den 1950 yılına kadar geçen zaman içerisindeki sanayinin durumunu kapsamaktadır.
Cumhuriyetin ilanından sonra, ekonomik kalkınma sorununa yeni çareler aramak ve savaş yetimlerini
barındırmak gayesi ile Devletin Elazığ’da kurduğu “Dar’ül İtamı San’at Mektebinde demircilik, kunduracılık
tesviyecilik, dokumacılık, trikotaj, marangozluk, mobilyacılık bölümleriyle yedi şubeye açılmıştır. Burada
yetim çocuklara kabiliyetlerine göre san’at öğretildiği gibi halk siparişleri de kabul edilmek suretiyle üretilen
malların satışı yapılmakta ve özel teşebbüs himaye görerek özendirilmekteydi.
Cumhuriyet öncesinde ilde kurulan Hüsrevin İpek Fabrikası ile Beşkardeşler İpek ve İplik Fabrikası
ilin bu sektörlerde deneyim sahibi olmasına vesile olmuştur. Bu doğrultuda, tek bir şahsa ait olan ŞAYAK
KUMAŞ İMALATHANESİ 1929-1930 yılları arasında özellikle orduya dokuduğu Şayak Kumaşları ile
başarıya ulaşmıştır. Küçük çapta ve motorlu bu imalathane olan bu tesis, işletme sahibinin motor kayışı altında
kalıp ölmesi ile kapanmıştır.
Dokuma ve ipekçilik deneyimi bu kez kamu - özel teşebbüs, birlikte ELAZİZ İPEK VE İPLİK T.A.Ş
fabrikasını kurmak suretiyle kendini göstermiştir.
Sektör deneyimi bu kez 09.01.1942 tarihinde 21 kurucu ortak ile Elazığ’ın ilk kooperatif şirketi olan
ELAZİZ İPLİK VE DOKUMA KÜÇÜK SAN’AT KOOPERATİFİ’nin kurulması ile kurumsallaşmıştır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Kooperatif 200’e yakın tezgahta faaliyet göstermekte ve günde ortalama 6000 metre bez ve tril
dokumak suretiyle piyasadaki itibarını 20.12.1948 tarihine kadar sürdürmüş ve bu tarihte faaliyetine son
verilmiştir. Diğer taraftan Elazığ’ın yeraltı servetlerinden gümüş madeni Keban ilçesinde devletçe 1927 yılına
kadar işletilmiş, bu tarihte ara verilen faaliyetlere sonradan 1935 yılında kurulan Etibank, Keban Simli Kurşun
İşletmesi olarak faaliyetine devam etmiştir.
Yine 1936 yılında Maden ilçesine bağlı Guleman köyü yakınındaki bölgede bulunan krom
cevherlerinin işletilmesi ve krom cevheri olarak yurt dışına satılması amacıyla ŞARK- KROMLARI T.A.Ş.
kurularak faaliyetlerine başlamıştır. 1939 yılında ise MAHDUT MESULİYETLİ ŞARKKROMLARI
İŞLETMESİ MÜESSESESİ adı altında Etibank Genel Müdürlüğüne bağlanarak krom cevheri üretimi ve
zenginleştirme faaliyetlerine devam etmiştir. Bu tesis 1977 yılında faaliyete geçen Ferrokrom İşletmesi ile
1984 yılında birleştirilerek ETİBANK ŞARK KROMLARI-FERRO-KROM İŞLETMESİ MÜESSESESİ adı
altında faaliyetini halen sürdürmektedir. Kuruluş 1998 yılında ETİKROM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
olarak isim değiştirmiştir.
Elazığ’da bağcılığın yaygın olması ve kaliteli şarap imaline elverişli üzüm üretiminin yapılması
nedeniyle Tekel İdaresi tarafından 1944 yılında ELAZIĞ ŞARAP FABRİKASI (Bugünkü Akpınar
Mahallesinde)kurulmuştur.
Sonraki yıllarda, yine Devlet eliyle, 1956 yılında kurulan TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne bağlı ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI’sı, (Bugünkü OSB Yanı) 1959 yılında
işletmeye açılan ELAZIĞ ALTINOVA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş FABRİKASI,(Bugünkü Aksaray
Mahallesi) 1968 yılında işletmeye açılan ELAZIĞ ET KOMBİNASI (Bugünkü Aksaray Mahallesi) 1995
yılında özelleştirilmiş ve daha sonra kapanmıştır. 1970 yılında Sivrice ilçesinde işletmeye açılan AZOT
SANAYİ T.A.Ş.ye bağlı ELAZIĞ (SİVRİCE) SÜPERFOSFAT FABRİKASI kurulmuştur.
Yukarıda sıralanan sanayi kuruluşlarından ayrı olarak Elazığ’da o dönemde çeşitli sanayi kollarında
faaliyet gösteren ve şehrin eski yerleşim yerlerinde açılmış olan işletmelerden bazıları da şunlardır. 10 Adet
oto tamir atölyesi, 12 adet kereste atölyesi, 15 torna atölyesi, 3 adet dökümhane, 20 adet muhtelif tamirhane, 5
adet radyatör tamircisi, 3 adet akü tamircisi ve imalathanesi, 8 adet mozaik ve karo, büz imalathanesi, testi, su
kabı, saksı, küp, çömlek imalathaneleri, 2 adet buzhane ve soğuk hava deposu, 1 adet fabrikasyon
standartlarında imalatta bulunan kundura imalathanesidir.
Dünyanın sayılı krom yataklarından birinin Elazığ sınırları içerisinde bulunması ve burada çıkarılan
krom cevherlerinin işlenmeden ihracı hem ülke ekonomisi, hem de bölge ve Elazığ için büyük ekonomik
kayıptı. Bu kaybı gidermek üzere 1977 yılında inşa edilen Etibank Ferrokrom Fabrikası işletmeye açılarak
yüksek karbonlu ferrokrom üretimine başlanmıştır.
Keban Barajı nedeniyle çok sayıda vatandaşın aldığı istimlak paralarıyla KEBAN HOLDİNG A.Ş.
1969 yılı içinde üç iştirak olarak kurmuştur. Bunlar bugünkü havaalanı yolu üzerinde OSB girişinde “ KEBAN
HOLDİNG VE ORTAKLARI PLASTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ”,”KEBAN HOLDİNG VE
ORTAKLARI BETON SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ” ve “ELAZIĞ BAKIRLARI LİMİTED ŞİRKETİ” dir.
Bu şirketlerden ilk ikisinin yatırımı gerçekleştirilmiş, üçüncüsünün ise bakır ve prit rezervlerinin tespiti ile
kalınmıştır.
Daha sonra kurulan şirketler ise ; “KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI AĞIN DERİCİLİK
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ”, “KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI DEMİR-ÇELİK SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ”, “KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI KÖMÜR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ”,
“KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI EROK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ” dir.
Elazığ’da bu dönemde, Keban Holding dışında çeşitli sanayi tesislerinin de kurulduğu görülmektedir.
Esasen Keban barajının Elazığ’ın sanayileşmesine olan katkılarından biri de yeni sanayi dallarını ortaya
çıkarması hususudur.
Elazığ Sanayinde Mevcut Durum
Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak, Elazığ’da gerçek anlamda büyük sanayi tesislerinin
kurulması birkaç istisna dışında son 30 yıl içinde olmuştur. Ayrıca Keban barajının ekonomik etkisi ile Elazığ
merkezinde sanayileşme hız kazanmışsa da bunun yeterli düzeyde olmadığı da gerçektir. 1967 yılında Ticaret
ve Sanayi Odasına kayıtlı özel ve tüzel kişiliğe sahip üye sayısı 1.110 iken, bu sayı 1987’de 3.650’ye
çıkmıştır. 1980'lerin ikinci yarısında devlet teşvikleri ile başlayan yeni atılımlar sonucunda 1987 yılında Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş ve sanayi yatırımlarının önünün açılmıştır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
3 kısımdan oluşan Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde 108 işletme faaliyetlerini devam ettirmektedir.
OSB dışında bulunan ve Kapasite Raporu (Elazığ TSO tarafından verilen) işletmelerle birlikte imalatçı firma
sayısı yaklaşık 350’dir. Bu işletmelerin tamamı KOBİ niteliğindedir ve yaklaşık 17 bin kişiye doğrudan
istihdam sağlamaktadır. Ayrıca, Elazığ’da Türkiye de konusu ile ilgili ilk ihtisas bölge olan “Hayvan Ürünleri
Organize Sanayi Bölgesi” kurulmuş olup, 2 tesis üretime geçmiştir.
Yine Elazığ’da, “Besi Organize Sanayi Bölgesi” adı ile besicileri bir araya toplamak amacıyla bir
Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yer seçimi yapılmıştır.
Sanayi üretiminde ağırlıklı olarak; gıda sanayi, maden-taş ve toprağa dayalı sanayi, demir ve demir
dışı metal sanayi, mobilya ve orman ürünleri sanayi, plastik sanayi ile genel imalat sanayine yönelik üretimler
ağırlıklı olarak yapılmaktadır. İlde ülke ve dünya genelinde marka olan önemli firmalar yatırım yapmaya
başlamıştır. Bunların başında, Coca Cola, Banvit, Sanica Boru, Mert Dörüm, Arvato gibi firmalar gelmektedir.
İl’de halen üç kısımdan oluşan ve 1967 yılında yapılan Elazığ Merkez Küçük Sanayi Sitesinde 1077
işyeri faaliyette olup, 250 işyeri kapasiteli yeni küçük sanayi sitesi ile birlikte Kovancılar, Karakoçan ve
Keban küçük sanayi siteleri bulunmaktadır. İhracatçı firma sayısı 2014 yılında 58 olan Elazığ’da 2013 yılında
256 milyon dolar, 2014 yılı ilk 9 ayında ise 176 milyon dolar direk ihracat yapılmıştır.
İl’de halen ekonomi ve sanayiyi organize eden, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası,
Esnaf Odaları Birliği başta olmak üzere çok sayıda mesleki Oda ve dernek yer almaktadır.
ELAZIĞ SANAYİ BÖLGELERİ
2014 yılı itibarı ile firmaların NACE koduna göre ilimizde faaliyet gösteren işletme sayısı 543’tür.
Bu işletmelerden 216 firma Sanayi Bölgelerinde yer alırken, 327 firma ise şehrin muhtelif bölgeleri ve
ilçelerinde bulunmaktadır. İldeki sanayi kuruluşlarının %40’ı Sanayi Bölgelerinde, %60’ı ise sanayi alanı
dışındaki alanlarda yer almaktadır.
Sanayi Bölgesi
Merkez Küçük Sanayi Sitesi
Organize Sanayi Bölgesi
Hayvan Ürünleri Organize Sanayi
Bölgesi
Karakoçan Küçük Sanayi Sitesi
Kuruluş Yılı
1967
1987
1997
Kovancılar Küçük Sanayi Sitesi
Yeni Küçük Sanayi Sitesi
(Akçakiraz)
Elazığ İş Geliştirme Merkezi
(İŞGEM)
Fırat Teknokent
Keban Küçük Sanayi Sitesi
Diğer (OSB’ler dışındaki alanlar)
Alanı (Ha)
583 ha.
18,5 ha.
İşyeri Sayısı
1025
101
6
1997
-
1999
2005
-
Proje
aşamasında
102
188
2007
-
26
2009
2011
1939-2015
80 ha.
-
60
15
327
NACE FAALİYET KOLLARINA GÖRE İŞLETMELERİN DAĞILIMI
No
NACE Faaliyet Açıklaması
1
Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık
ağı, yük boşaltma ağları, vb.)
Ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap
merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık vb. imalatı
Alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı ürünlerin toptan
ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.)
Alüminyum kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb.
imalatı
2
3
4
OSB
Hayvan
Ürünleri
OSB
Fırat
Elazığ
Teknokent İŞGEM
Diğer
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el
yazmaları, atlas, harita vb. basım hizmetleri
Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile
diğer güvenlik ürünlerinin imalatı (solunum ekipmanları ve gaz
maskeleri hariç)
b.y.s. Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı
Bakırdan sofra ve mutfak eşyası imalatı (cezve, tencere, çanak,
tabak, ibrik vb.)
Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala
tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı
perakende ticaret)
Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa
tasarımı ile saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer
sayısal sunum ortamları, taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin
tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil)
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
(vakum tüpleri için emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici
bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan
yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.)
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makinelerin bakım ve onarımı
(yangın söndürme tüplerinin dolumu ve tamiri dahil)
Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik
asitler ve bileşiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor,
arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler,
hidrojen klorür vb.)
Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan
ticareti (kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil)
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle
yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda beyaz eşya ve elektrikli
küçük ev aleti perakende ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, su
ısıtıcı, vantilatör, davlumbaz, tost makinesi, mutfak robotu, vb.)
(radyo, televizyon ve fotoğrafçılık ürünleri hariç)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre
donanımlarının ve yazılımların perakende ticareti (video oyun
konsolları dahil)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. diğer yeni
(kullanılmamış) malların perakende ticareti (sentetik sünger dahil)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. elektrikli ev aletleri
perakende ticareti (ev tipi hırsız ve yangın alarmı, tıraş, dikiş,
dokuma ve örgü makinesi, fırın, soba, radyatör, vb.) (radyo, TV ve
fotoğrafçılık ürünleri hariç)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çimento, alçı, harç, kireç,
tuğla, kiremit, briket, taş, kum, çakıl vb. inşaat malzemeleri
perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti
(sakatatlar, av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev mobilyalarının ve
aksesuarlarının perakende ticareti (baza, somya, karyola dahil,
hasır ve sepetçi söğüdü gibi malzemelerden olanlar hariç)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanılan tekstil
takımları ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları perakende
ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu,
battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb.)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel
bakım malzemelerinin perakende ticareti (diş fırçaları, saç fırçaları,
elektriksiz tıraş makineleri, jilet, ustura, parfümeri ürünleri ve
kolonya, doğal sünger, sabun dahil)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve
motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.)
perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yangın söndürücüler ve
ekipmanlarının perakende ticareti (arabalar için olanlar ve yüksek
basınçlı olanlar hariç)
Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış),
içecek ve tütün toptan ticareti
Besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu yiyeceklerinin imalatı
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi
donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması,
bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
3
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
planlanması ve tasarlanması vb.)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network,
web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların
kodlanması vb)
Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb. eğitimi veren kursların faaliyetleri
(temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali,
teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya
diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi)
(yapı kooperatifleri hariç)
Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama
faaliyetleri (mermer, mozaik, granit, karo ve kaldırım taşlarının,
parke dahil ahşap yer ve duvar kaplamalarının döşenmesi vb.)
(halı, taban muşambası ve kağıt kaplama hariç)
Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma
ve iklimlendirme sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler (kombi, kazan
vb.) ve brülörlerin bakım, onarım ve kurulumu ile elektriksiz güneş
enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil)
Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum,
mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dahil, pencere, baca,
sanayi makinesi, vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç)
Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb.
plastik hammaddelerin imalatı
Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre
olarak herhangi bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç)
Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı
alanlar için mobilya imalatı (taş, beton, seramikten olanlar hariç)
(vestiyer, dosya dolapları, mihraplar, minberler, kürsüler, öğrenci
sıraları, büro tipi sandalye ve koltuklar, vb.)
Çelik dökümü
Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento
(boksit çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve
benzeri suya dayanıklı çimentolar)
Çimentodan, betondan veya suni taştan karo, döşeme taşı, kiremit,
tuğla, boru, vb. inşaat amaçlı ürünlerin imalatı
Çimentodan, betondan veya suni taştan prefabrik yapı elemanları
imalatı (gaz betondan ve kireç taşından olanlar dahil)
Dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı
1
1
4
4
2
1
2
1
3
3
2
2
1
1
Demir döküm
Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil,
kürk ve deriden olanlar hariç)
Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika,
işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dahil, özel
günlerde hizmet verenler hariç)
Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler,
meyveli içecekler, tonik, buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve
maden suları hariç)
Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
51
52
Diğer yazılım programlarının yayımlanması
53
Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)
1
1
54
Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol
ve dağıtımına özgü cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre
kesici, röle, yalıtım, devre ve yük ayırıcı anahtarlar, paratoner, voltaj
sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.)
Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ve elektriğin kontrol
ve dağıtımına özgü cihazların parçalarının imalatı (kumanda
panosu için tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler dahil, elektrik
düğmesi, fişi ve prizi hariç)
Elektrik enerjisi üretimi
Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
1
1
55
56
57
9
9
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel
bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)
Diğer ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
58
1
Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı (aksam ve
parçaları hariç)
Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri
(endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının ve otomatik üretim
tesislerinin tasarımı ve montajı, endüstriyel zaman ölçüm alet ve
cihazlarının kurulumu) (otomasyon destekliler dahil)
Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
(kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su,
güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve
dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden
üretilen)
Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden
üretilen)
Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil
malzemesinden ev eşyaları toptan ticareti (çarşaf, yatak takımı,
yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar
vb. dahil)
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri
ve başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları
ile tuğla, kiremit, karo vb. inşaat malzemeleri imalatı (seramikten
oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil)
Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada
dört kereden daha az yayınlananlar)
Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi
de dahil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)
Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da
emdirilmiş veya kaplanmış tekstil kumaşından olanlar)
Güneşle (güneş kolektörleri), buharla ve yağla ısıtma sistemleri ile
benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma
donanımlarının imalatı
Halı, kilim, vb. yer kaplamaları toptan ticareti
Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık
lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma,
küspe, vb.)
Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri
(mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dahil)
İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya
girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı
iştiraklerini yöneten holdingler dahil)
İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin
oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların
inşaatı hariç)
İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi
üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza,
alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark,
tuvalet, vb. inşaatı)
İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.)
İnşaatlarda izolasyon amaçlı kullanılan malzemelerin toptan ticareti
(rulolar halinde cam yünü, taş yünü, bitüm esaslı malzemeler, vb.)
Kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
1
1
1
1
1
81
Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya
leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler,
vb.)
Kereste ve kereste ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak toptan satışını yapan aracılar
Kot kumaşı imalatı
1
1
82
83
Krom madenciliği
Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)
5
1
5
1
84
85
Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı
Maden, taşocağı ve inşaatlarda kullanılan makinelerin kurulumu
86
Merkezi ısıtma kazanları (boyler) imalatı (kombi, kat kaloriferi ve
diğer merkezi ısıtma kazanları) (buhar jeneratörleri ve kızgın su
üreten kazanlar hariç)
Mermer ocakçılığı (traverten dahil)
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
87
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
5
5
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
8
8
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Mermer, granit, kayağan taşı, kum taşı vb. toptan ticareti
(işlenmemiş veya blok halde olanlar)
Mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı,
kabaca kırpılması ve kesilmesi
Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri
Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş
yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil,
soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri)
Motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis
edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs
benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az))
(galericiler dahil)
Pamuklu dokuma kumaş imalatı (havlu, peluş, vb. ilmeği
kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç)
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniş dokunmuş
kumaşların imalatı, karışık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen
vb.) dahil
Pasta, kek, börek, pay, turta, waffles,vb. imalatı
Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir/spiegeleisen)
üretimi (külçe, blok, veya diğer birincil formlarda)
Plastik ambalaj malzemesi imalatı
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu,
kasa, damacana, şişe, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak,
kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatı (idrar torbası dahil)
Plastikten inşaat amaçlı tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler
ve borular ile asfalt vb. malzemeden çatı kaplama ürünlerinin toptan
ticareti (inşaat, sera vb. için naylon örtü, shingle, mantolama amaçlı
strafor, vb. dahil)
Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı
elemanlarının imalatı (suni bağırsaklar dahil)
Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eşya (silikon kek kalıbı,
leğen, tas, kova vb.) ve diğer ev eşyası imalatı
Polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı boya ve vernik imalatı
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
104 Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması
1
1
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105 Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi,
reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için
senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi
ve sunumu vb.)
106 Sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı
107 Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık
faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi
makineleri, vb.)
108 Sandalye, koltuk, kanepe, oturma takımı, çekyat, divan, markiz, vb.
imalatı (plastik olanlar ile bürolarda ve park ve bahçelerde
kullanılanlar hariç)
109 Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dahil,
patatesten olanlar hariç)
110 Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri
dahil) (ateşe dayanıklı olanlar hariç)
111 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin
işlenmesi (mezbahacılık) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
olarak saklanması dahil)
112 Sıvı pompaları ve sıvı elevatörleri imalatı (yakıt, yağlama, soğutma
ve diğer amaçlar için) (deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile
benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil) (tulumba dahil,
içten yanmalı motorlar için olanlar hariç)
113 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol,
ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar,
gres yağları vb.)
114 Sönmüş alçıtaşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
2
2
1
1
1
1
115 Spor, dinlence, kültür ve dine ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
116 Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, yoğurt, peynir,
kaymak, tereyağ vb.)
117 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk
değneği vb. imalatı (parçaları dahil)
1
1
1
1
1
1
1
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
118 Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının
kiralanması
119 Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil,
pirinç unu hariç)
120 Tarım ve ormancılık alet ve malzemeleri toptan ticareti (balta,
kazma, orak, tırpan, vb. dahil, tarımsal amaçlı makine ve
ekipmanlar hariç)
121 Tarımsal amaçlı römork veya yarı-römork imalatı
1
1
1
1
1
1
1
1
122 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal
taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden,
kayağantaşından levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı,
yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç)
123 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı için
depolama alanlarının işletilmesi
124 Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme
temelinde yiyecek, içecek dahil sıvıların şişelenmesi, katı
maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma,
paket ambalajlama, vb.)
125 Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eşya
paketleme amacıyla kullanılanlar)
126 Toz harç imalatı
127 Tuğla, tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti
18
18
1
1
1
1
1
1
1
1
128 Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu ile kağıt tepsi, tabak, bardak,
çocuk bezi vb. toptan ticareti (plastikten olanlar hariç)
129 Üyelik gerektiren gönüllü sağlık dernek ve birliklerinin faaliyetleri
130 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin
işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.)
131 Yatak imalatı (yatak destekleri, kauçuk şişme yatak ve su yatağı
hariç)
132 Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası
takımı, gardırop, vestiyer, vb. imalatı (gömme dolap, masa, zigon,
vb. dahil)
133 Yurtiçi yük taşımacılığı
Toplam
1
1
2
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
154
4
37
21
327
543
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Elazığ; coğrafi konumu itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak
noktasında bulunmaktadır. İli, doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve
güneybatıdan Karakaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri
çevrelemektedir. TRBI Bölgesi içerisinde yer alan Bingöl, Malatya, Elazığ ve Tunceli illeri ile birlikte
Diyarbakır da dikkate alındığında bu illerin ortasında yer almaktadır. Elazığ İli, Doğu Anadolu Bölgesi’nin
kavşak noktası konumundadır. Elazığ Türkiye’nin dört bir yanına ana karayollarıyla bağlı olup, ayrıca
demiryolu (özellikle OSB’nin içerisinden geçen bir demiryolu) ve havayolu ulaşımına da sahiptir. Bu
jeopolitik konum Organize Sanayi bölgemizin önemini bir kat daha artırmaktadır.
Son zamanlarda işler hale gelen Tahran-Şam, Tahran-Haydarpaşa trenler de Elazığ’dan geçmektedir.
Özellikle OSB içerisinde kurulumuna başlanan konteynır yükleme ve boşaltma istasyonu Elazığ OSB’yi
Bölgede en önemli OSB’lerden biri haline getirmiştir. Aşağıda yazılan avantajlarla birlikte yatırımcılar
için özellikle de ulusal ve uluslar arası yatırımcılar için OSB’de kurulacak olan lojistik merkezi (demiryolu
konteynır yükleme ve boşaltma istasyonu)’nin navlun giderlerinde sağlayacağı avantaj (% 35’leri bulan
fiyat avantajı) daha şimdiden revaç bulmuş ve üretim alanında dünya beşincisi olan ulusal firmalarımızdan
biri ile yine uluslar arası döküm firmalarımızdan biri Elazığ’a yatırım yapmış ve üretime geçmişlerdir.
Dünyaiçecek devlerinden biri de ülkemizdeki 5. Büyük yatırımını yine Elazığ Organize Sanayi bölgesinde
gerçekleştirmiştir.Yine ulusal ve uluslar arası (yurt dışı) 2 büyük yatırımcı daha Organize Sanayi
bölgemizin yatırımcılara sunduğu avantajlardan dolayı Organize Sanayi bölgemize yatırım aşamasına
gelmiştir. Lojistik merkez inşasından sonra OSB’den yer isteyecek yatırımcı konusunda bir patlamanın
yaşanacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle OSB için yeni alanların kazandırılması en öncelikli
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
konulardan biri haline gelmiş ve 235 Hektarlık yeni bir alanın Elazığ’ımıza ve Organize Sanayi Bölgemize
kazandırılması noktasında sona yaklaşılmıştır.
Elektrik dağıtım ve tahsilâtı ile ilgili olarak EPDK ’ya başvurularak kanun gereği lisans talebinde
bulunulmuş ve 49 yıl süreyle OSB Dağıtım Lisansı alınmıştır.
Elazığ OSB Firmalarına Doğalgaz kullanım imkanı sağlayan bölgedeki birkaç OSB’den biridir.
Elazığ OSB’nin Tarihçesi
Elazığ OSB için büro çalışması mahiyetinde olan 1960 lı yılların sonundaki faaliyetler ancak, 1972
yılında bir ön proje hazırlık safhasına gelmiştir. Türkiye Odalar Birliğince 28-30 Haziran 1972 de
mahallinde yapılan incelemelerle çalışmalar fiilen başlamıştır. 3. beş yıllık kalkınma planında (1973-1977)
yer alan OSB kurulma çalışmaları o yılların siyasi ve sosyal çalkantıları nedeniyle bir anlamda rafa
kaldırılmış ancak, 5. beş yıllık kalkınma planı (1985-1989) döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
sorumluluğunda DPT müsteşarlığınca 1985 yılı yatırım programına alınmıştır. 26.06.1974 tarih ve 7/8505
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 22.05.1984 tarihinde Müteşebbis Teşekkül oluşturulmuş, OSB
çalışmaları bu tarihten sonra hız kazanmıştır. Elazığ OSB alt yapı tesislerinin temeli 22 Şubat 1987
tarihinde atılmıştır. Elazığ OSB revize alanları ile birlikte 475 Hektardır. Sosyal tesisler , cami kamu tesis
alanı ve hizmet parseli ile toplam 150 parsel vardır.
I. Bölgedeki çalışmalara 1986 yılında arazi alımı ile başlanmıştır. OSB nin alt yapı temeli atılan ilk
kısmı bugünkü OSB’nin yer aldığı alan olup, rezerv ve inkişaf alanları hariç 110 hektardır. OSB alanı 1998
yılında Bakanlığa müracaat sonrasında 400 hektara çıkartılmıştır. III. bölge ile II.ve I. bölge arasında
bulunan demiryolu OSB’mizin önemini bir kat daha artırmıştır. I. Bölge 110 Hektar olup alt yapı ve üst
yapı tesisleri tamamlanmıştır. 5000 ile 100.000 metrekare arasında değişen 58 sanayi parseli vardır.
Parsellerden biri sosyal tesis, cami, benzinlik ve diğer 2 parsel de Devlet Malzeme Ofisine ayrılmıştır.
Toplam 57 parsel bulunmaktadır. 57 sanayi parselinin tamamı müteşebbislere tahsis edilmiş olup, bu
parsellerde 49 firma faaliyetlerine devam etmektedir. 3 parselde ise inşaat faaliyetleri sürmektedir.
II.Bölge çalışmalarına 1990 yılında başlanılmıştır. Toplam alan 55.5 hektardır. AG-OG (Alçak ve
Orta gerilim) ve altyapı inşaat işlemleri 1997 yılında ihale edilmiş, enerji nakil hattı 2002 yılında
bitirilmiştir. Üst yapı yol kaplama işlemine 2004 yılında başlanmış ve 2006 yılı sonunda tamamlanmıştır.
II. OSB’deki tüm işletmeler faal durumdadır. İşletme sayısı 32’dir. İnşaatı devam eden işletme sayımız 3.
Proje aşamasındaki işletme sayısı ise 4’dür.
III. Bölge İmar planı çalışmaları 2006 yılında sonuçlandırılmış ve 38 sanayi parselinin tahsisi
yapılmıştır. Bu parsellerden 22 firma faaliyetlerine devam ederken, 6 parsel inşaat ve 8 parsel ise proje
safhasındadır.
Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren 2 teknokent’ ten biri olan FIRAT TEKNOKENT Ar-ge
faaliyetlerinin yürütülebileceği bir teknokent olma hüviyetiyle, OSB’mize gelecek yatırımcılar için ayrı bir
cazibe kaynağıdır. Ayrıca, Bünyesinde 1 mühendislik, 1 teknoloji fakültesi ve çeşitli meslek yüksek
okulları bulunan Fırat Üniversitesi, Sanat okulları, Meslek liseleri, Çıraklık Eğitim Merkezi gibi eğitim
kurumları Sanayi için de çok önemli bir nitelikli işgücü potansiyelini ortaya koymaktadır.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesinin Metropolitan Fiziki Planlamada Yer Seçiminde aşağıdaki
kriterler dikkate alınmıştır:
 Demiryolu karayolu alt yapı değerlerini taşıması
 Çevresinde hazine arazisinin çokluğu sebebiyle, ucuz arsa değerinin mevcudiyeti
 Kekliktepe şalt sahasına olan yakınlığı
 DSİ hidrolik etütlerince yer altı su seviye zenginliği
 İmar İskan Bakanlığı 26.10.1969 tarihli zemin etüdü ve zeminin kaya olması
 Şehir merkezine olan uzaklığının fazla olmaması,
 Havaalanına yakınlığı,
 Doğu Anadolu ulaşım bağlantılarında bulunması
 Şehre bir sanayi aksı oluşturması
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ OSB’NİN AVANTAJLARI
Niçin Kazanmaya Davet Ediyoruz? Çünkü;
1) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; Demiryolu lojistik Merkeziyle, Karayolu nakliyesine göre %45'leri
bulan fiyat avantajı sağlayan bir OSB'dir.
2) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; Ortak Sağlık ve işgüvenliği birimiyle işletmelerine bu hizmeti
işletmelerin bir birimi gibi veren bir OSB'dir.
3) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; ara eleman yetiştirme noktasında bünyesinde Meslek Yüksek
Okulu bulunan Ülkemizdeki birkaç OSB'den biridir.
4) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; bünyesinde bulunan Gümrük Müdürlüğü ile işletmelerine yerinde
gümrükleme imkanı sağlayan bir OSB'dir.
5) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; bünyesinde bulunan Üniversite Sanayi İşbirliği birimiyle
işletmelerinde AR-GE ve İnovasyon kültürü oluşturan bir OSB'dir.
6) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; bünyesinde tek durak ofisi bulunduran bir Organize Sanayi
Bölgesidir.
7) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; bünyesinde katı atık depolama alanı bulunan ender organize sanayi
bölgelerinden biridir.
8) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; jeopolitik konumu itibariyle doğu ve güneydoğunun tam bir geçiş
noktası ve doğal lojistik merkezidir.
9) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; işletmelerinin yurt dışı iş bağlantıları oluşturabilmesi için yurt dışı
organizasyonlara katılan ve bu konuda devlet imkanlarını işletmelerine kullandırma çalışmaları
organize eden bir organize sanayi bölgesidir.
10) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; 3035 nolu teşvik yasasında 5. Bölge avantajlarına sahip bir organize
sanayi bölgesidir.
İşte bu avantajlardan dolayı sizi "YATIRIMA DEĞİL, KAZANMAYA DAVET EDİYORUZ"
FIRAT TEKNOKENT
Fırat Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetici şirketi olan Fırat Teknokent, özellikle
yeni ve ileri teknoloji alanlarında ARGE faaliyetleri yürüten ve yazılım geliştirme alanında faaliyet
gösteren, teknoloji firmalarına uluslararası standartlarda teknokent hizmetleri sunan 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri yasasına göre 2009 yılında Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici
A.Ş. adıyla kurulmuş olan teknoparktır. Fırat Teknoparkt’da ulusal ve ülkemizin önde gelen 48 firması ARGE ve üretim çalışmalarını devam ettirmektedir.
Konum
Bir bilim ve teknoloji parkı olarak tasarlanan Fırat Teknokent , Fırat Üniversitesi kampus alanı
dahilinde kurulmuştur, Şehir merkezine, havaalanına, başlıca araştırma merkezlerine ve çeşitli sosyal
imkanlara yakın mesafede olması sayesinde hem araştırma alanında işbirliğini arttıracak hem de
katılımcılara nitelikli bir çalışma ortamı sağlayacak konumdadır.
Avantajlar
 Yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların, 2013 yılı sonuna
kadar gelir vergisinden, kurumlar vergisinden ve katma değer vergisinden muaf olması,
 Yazılım ve AR-GE personelinin 2013 yılı sonuna kadar gelir vergisinden muaf olması,
 Üniversite akademik personeli ile birlikte sürdürülen projeler için yapılan ücret ödemelerinin gelir
vergisinden muaf olması.
 Yabancı uyruklu yönetici veya AR-GE personeli çalıştırma olanağı,
 Bu yasa kapsamındaki faaliyetlerde; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay
Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmaması.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Üniversite
 Üniversitenin mevcut laboratuar, donanım gibi altyapılarından yararlanma,
 Eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif olanaklarından yararlanma,
 Üniversitenin nitelikli insan kaynaklarından yararlanma olanağı.
 Sanayi ile daha çok ve daha etkin işbirliği olanakları (firmalara danışmanlık ve firmaların Ar-Ge
birimleriyle ortak uygulamalı araştırma projeleri şeklinde),
 Firmalarla etkileşim sonucu ortaya çıkan yeni konularda temel ve uygulamalı araştırma imkânları,
 Üniversitedeki araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüşmesi.
 Teknoparklardan sağlanan fonların araştırmaya aktarılmasıyla üniversiteye kaynak yaratılması,
 Üniversite mezunlarına ve öğrencilerine istihdam olanağı sağlanması (mezunlara nitelikli iş olanağı
ve öğrencilere yarı zamanlı iş sağlanması yanında, oluşacak uygun ortam sayesinde yenilikçi firmaların
oluşmasını sağlayacak “girişimciler”in yetişmesi),
 Bunların sonucu olarak, daha çok araştırma ve dolaylı olarak daha iyi bir eğitim ortamının
oluşması.
Sanayicilere Sağlayacağı Faydalar
1. Ar-Ge çalışmaları için uygun mekân ve ortam sağlanması,
2. Üniversiteden daha kolay ve uygun koşullarda danışmanlık hizmetleri sağlanabilmesi (teknik
konular yanında, finans, iş idaresi, pazar analizi vb. konularda da) ve üniversiteyle daha etkin Ar–Ge
işbirlikleri kurulabilmesi,
3. Üniversitedeki araştırma altyapısından uygun koşullarla yararlanabilmeleri.
4. Benzeri Ar-Ge şirketleriyle bir arada olmanın sağlayacağı sinerji,
5. Teknokent şirketinin sağlayacağı hizmetler,
6. Bunların sonucu olarak, teknoloji transferinin ve gelişiminin daha kolay sağlanması.
Sektörler
 Teknolojik AR-GE çalışmaları ve işletmelerin danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 Maden Sektörü
 Bilişim-Elektrik-Elektronik Teknolojileri,
 Makine Tasarım ve Teknolojileri,
 Gıda Teknolojileri ve Gıda Güvenliği,
 Tarımsal Teknolojiler,
 İnşaat Teknolojileri,
 Enerji ve Çevre Teknolojileri
Kurucu Ortaklar
Ortakların Adı
Elazığ Fırat Üniversitesi
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
Elazığ Belediyesi
Elazığ Özel İdare Genel Sekreterliği
Elazığ Ticaret Borsası
Katılım Payı
% 60
% 20
% 10
%5
%5
FIRAT KALKINMA AJANSI
25/01/2006 tarih ve 5449 kanun numarası ile kabul edilen ve 08/02/2006 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanan Kalkınma Ajansları yasasına istinaden İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)
kapsamında TRB1 bölgesini oluşturan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerine hizmet vermek
amacıyla 2009 yılında Fırat Kalkınma Ajansı Malatya merkezli olarak kurulmuştur. Ajansın Elazığ TSO
Bünyesinde Yatırım Destek Ofisi bulunmakta olup 5 uzman ve yardımcı personellerle ildeki KOBİ’lere,
STK’lara ve kamu kurumlarına hizmet vermektedir. Ajansın Destek vermeye başladığı 2010 yılından
2014 yılına kadar Elazığ’da sağladığı destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
FKA 2010-2014
ELAZIĞ İLİ DESTEKLERİ SEKTÖREL DAĞILIMI
Proje
Sayısı
SEKTÖRLER
Proje
Bütçesi
Hibe
Tutarı
Küçük Ölçekli Altyapı İşleri
7
6.007.676,58
4.479.453,35
Sanayi Ürünleri İmalatı
4
2.317.389,02
1.141.667,29
Gıda Ürünleri İmalatı
7
4.215.252,44
2.022.866,22
Makine ve Ekipman İmalatı
6
3.009.005,00
1.465.417,50
Mobilya İmalatı
4
2.256.212,55
1.128.106,27
Tarım ve Hayvancılık
10
4.770.400,00
2.227.140,00
Tekstil ve Konfeksiyon
1
769.032,10
371.442,50
Yapı ve İnşaat Malzemeleri İmalatı
12
7.776.545,90
3.492.150,43
Metal Ürünler İmalatı
7
3.121.648,00
1.560.824,00
Diğer İmalatlar
3
981.601,77
455.235,73
DFD (Araştırma, Fizibilite Tanıtım Projeleri)
14
893.360,00
806.595,00
Toplam
75
36.118.123,36
19.150.898,29
Kaynak: Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği (2014)
ELAZIĞ KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ
2000 yılında Elazığ TSO bünyesinde Sinerji Odağı olarak kurulan birim 2009 yılında yine Elazığ
TSO’nun girişim ve müracaatı doğrultusunda müdürlüğe dönüşmüştür.
KOSGEB Elazığ Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2010-2014 Destek Rakamları
Destekler
Adet
Açılan
Girişimcilik
Eğitimi Sınıf
Sayısı
Eğitime
Katılan
Girişimci
Sayısı
İşini
Kuran
Girişimci
Sayısı
Verilen
destek
Miktarı (TL)
Desteklenen
İşletme
sayısı
130
3978
380
13.748.088,47
670
Veri
Tabanına
Kayıtlı
İşletme
Sayısı
5975
Kaynak: KOSGEB Elazığ Hizmet Müdürlüğü (2014)
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ
AB ve Uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının
uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na bağlı olarak ülkemizde belirlenen bölgelere kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ’da 2012 yılında kurulmuş olup, 2014 yılı 10. Ayına kadar IPARD
kapsamında 4 kez proje destek ilanı yapmıştır. Bu dönemde Elazığ’da 168 projeye 117.731.605,57 TL
hibe desteği sağlanmıştır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Bu desteklerin detayları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
9. ÇAĞRI KAPSAMINDA KABUL EDİLEN PROJE SAYISI
8
5
Toplam
Yatırım Tutarı
(TL)
14.232.341,48
6.416.934,31
12
15.423.899,68
9.774.419,38
2
2.446.168,95
1.223.084,47
1
272.140,00
136.070,00
1
795.116,78
397.558,39
9
731.714,00
365.857,00
3
41
1.208,465,00
41.526.780,20
604.232,50
25.729.380,45
Başvuru
Sayısı
Sektör Adı
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler
(Kanatlı Eti Yetiştiriciliği)
Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması (Kırmızı Et
İşleme Tesisi)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
(Arıcılık ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler)
Kültür Balıkçılığı
TOPLAM
Toplam Hibe
Tutarı (TL)
9.069.650,61
4.158.508,10
9. ÇAĞRI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN PROJE SAYISI
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kanatlı Eti Yetiştiriciliği)
Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
(Kırmızı Et İşleme Tesisi)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
(Arıcılık ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler)
TOPLAM
Gerçekleşen Proje Durumu
Gerçekleşen Toplam Yatırım
Gerçekleşen Destek Tutarı
5
4
10
1
Toplam
Yatırım
Tutarı (TL)
7.397.829,80
7.142.705,80
11.333.895,77
1.034.950,00
1
274.492,22
134.419,15
1
776.430,55
334.247,09
6
544.184,76
272.092,38
28
28.504.488,90
17.033.627,88
Başvuru
Sayısı
Sektör Adı
Toplam Hibe
Tutarı(TL)
4.550.917,57
4.202.245,41
7.023.456,28
516.250,00
: % 68
: % 69
: % 66
10. ÇAĞRI KAPSAMINDA KABUL EDİLEN PROJE SAYISI
Sektör Adı
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kanatlı Eti Yetiştiriciliği)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
(Arıcılık ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler)
Kırsal Turizm
TOPLAM
2
7
Toplam
Yatırım Tutarı
(TL)
1.068.597,87
8.097.759,55
2
242.243,00
121.221,50
1
12
888.747,41
10.297.347,83
444.373,71
6.264.763,66
Başvuru
Sayısı
Toplam Hibe
Tutarı (TL)
667.954,80
5.031.213,65
10. ÇAĞRI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN PROJE SAYISI
Sektör Adı
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kanatlı Eti Yetiştiriciliği)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
(Arıcılık ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler)
Kırsal Turizm
TOPLAM
4
2
Toplam
Yatırım Tutarı
(TL)
4.529.657,75
140.579,60
1
814.361,71
383.361,84
7
4
5.484.599,06
4.529.657,75
3.206.735,64
2.753.110,40
Başvuru
Sayısı
Toplam Hibe
Tutarı (TL)
2.753.110,40
70.263,40
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Gerçekleşen Proje Durumu
Gerçekleşen Toplam Yatırım
Gerçekleşen Destek Tutarı
: % 53
: % 53
: % 51
Kaynak: Elazığ TKDK (2014)
11. ÇAĞRI KAPSAMINDA KABUL EDİLEN PROJE SAYISI
3
2
41
1
Toplam
Yatırım Tutarı
(TL)
7.297.659,49
1.078.554,55
51.544.822,90
1.589.975,84
4.721.866,16
684.776,68
32.582.470,86
794.987,92
1
6.221.508,86
3.110.254,43
6
555.585,00
277.257,50
1
55
531.910,50
68.820.017,44
265.730,25
42.437.343,80
Başvuru
Sayısı
Sektör Adı
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kanatlı Eti Yetiştiriciliği)
Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
(Kırmızı Et İşleme Tesisi)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
(Arıcılık ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler)
Kültür Balıkçılığı
TOPLAM
Toplam Hibe
Tutarı (TL)
11. ÇAĞRI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN PROJE SAYISI
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kanatlı Eti Yetiştiriciliği)
Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
(Kırmızı Et İşleme Tesisi)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
(Arıcılık ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler)
Kültür Balıkçılığı
TOPLAM
Gerçekleşen Proje Durumu
Gerçekleşen Toplam Yatırım
Gerçekleşen Destek Tutarı
2
2
32
1
Toplam
Yatırım Tutarı
(TL)
4.555.845,12
1.078.554.55
40.236.250,11
1.589.975,84
2.961.299,32
684.776,68
26.281.755,02
794.987,92
1
6.221.508,86
3.110.254,43
6
555.585,00
277.257,50
1
45
531.910,50
53.691.075,43
265.730,25
34.376.061,12
Başvuru
Sayısı
Sektör Adı
Toplam Hibe
Tutarı (TL)
: % 81
: %78
: % 81
12. ÇAĞRI KAPSAMINDA KABUL EDİLEN PROJE SAYISI
Sektör Adı
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kırmızı Et)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kanatlı Eti)
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
(Kırmızı Et İşleme Tesisi)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi, Arıcılık
Yerel Ürünler
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığı
TOPLAM
Başvuru
Sayısı
6
7
72
1
Toplam Yatırım
Tutarı (TL)
13.503.790,86
11.872.640,82
93.717.905,66
1.877.744,71
Toplam Hibe
Tutarı (TL)
8.773.856,53
7.686.328,48
59.882.062,20
938.872,35
2
11.485.182,62
5.742.341,31
6
6
1
2
309.437,00
4.986.159,18
591.541,79
1.747.574,50
154.373,50
2.491.829,57
296.770,89
873.562,25
103
139.998.812,00
86.839.997,63
12. ÇAĞRI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN PROJE SAYISI
Sektör Adı
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kırmızı Et)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kanatlı Eti)
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
(Kırmızı Et İşleme Tesisi)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi, Arıcılık
Yerel Ürünler
Başvuru
Sayısı
5
6
67
1
Toplam Yatırım
Tutarı (TL)
8.572.982,26
9.707.453,43
77.546.728,68
1.830.139,53
Toplam Hibe
Tutarı (TL)
5.572.438,41
6.309.844,70
49.270.638,98
915.069,76
1
6.521.252,06
3.260.626,03
5
4
220.505,20
3.288.588,83
110.252,60
1.643.994,41
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığı
TOPLAM
Gerçekleşen Proje Durumu
Gerçekleşen Toplam Yatırım
Gerçekleşen Destek Tutarı
1
1
91
591.541,79
857.685,25
109.139.877,03
296.770,89
428.842,63
67.808.478,41
: % 88
: %78
: % 78
Kaynak: Elazığ TKDK (2014)
2013 YILI İTİBARİ İLE YAPILAN ÖDEMELER
Sektör Adı
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler
(Kanatlı Eti Yetiştiriciliği)
Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
(Kırmızı Et İşleme Tesisi)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi (Arıcılık)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
(Tıbbi ve Aromatik Bitkiler)
Kırsal Turizm
TOPLAM
Başvuru
Sayısı
4
4
Toplam
Yatırım Tutarı (TL)
6.376.429,62
6.137.611,56
Toplam
Hibe Tutarı (TL)
3.912.925,87
3.564.253,71
13
14.732.508,58
9.042.073,45
1
1.034.950,00
516.250,00
1
274.492,22
134.419,15
1
10
784.679,49
877.570,86
334.247,09
438.759,03
1
59.059,50
29.529,75
1
36
814.361,71
31.091.663,54
383.361,84
18.355.819,89
2014 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÖDEMELER
Sektör Adı
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler
(Kanatlı Eti Yetiştiriciliği)
Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
(Kırmızı Et İşleme Tesisi)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi (Arıcılık)
Yerel Ürünler
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığı
TOPLAM
Başvuru
Sayısı
8
9
Toplam
Yatırım Tutarı (TL)
18.059.635,98
12.951.195,37
Toplam
Hibe Tutarı (TL)
11.735.155,85
8.371.105,16
103
132.415.536,71
84.440.733,63
2
3.467.720,55
1.733.860,27
3
17.706.691,48
8.852.595,74
8
6
1
3
143
523.582,00
4.986.159,18
591.541,79
2.279.485,00
192.981.518,06
261.196,00
2.491.829,57
296.770,89
1.139.292,50
119.322.539,61
DÖRT ÇAĞRI DÖNEMİNDE ALINAN PROJELERİN DURUMLARI
Sektör Adı
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kanatlı Eti Yetiştiriciliği)
Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
(Kırmızı Et İşleme Tesisi)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
(Arıcılık ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler)
Yerel Ürünler
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığı
TOPLAM
Başvuru
Sayısı
17
16
132
4
Toplam
Yatırım Tutarı (TL)
35.033.791,83
20.436.727,55
168.784.387,79
5.913.889,50
Toplam
Hibe Tutarı (TL)
22.565.373,30
13.197.568,06
107.270.166,09
2.956.944,74
4
17.978.831,48
8.988.665,74
1
795.116,78
397.558,39
23
1.838.979,00
918.709,50
6
2
6
211
4.986.159,18
1.480.289,20
2.279.485,00
260.642.957,47
2.491.829,57
741.144,60
1.743.525,00
161.271.485,54
TÜM PROJELERİN SEKTÖR BAZLI İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
Alt Tedbir/ Sektör Adı
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler
İlçe Adı
Proje
Sayısı
Merkez
Karakoçan
Keban
Kovancılar
TOPLAM
Merkez
Merkez
7
2
1
1
11
12
86
Toplam
Yatırım Tutarı
(TL)
Toplam
Hibe Tutarı (TL)
19.544.567,20
13.856.508,29
16.202.932,19
126.635.011,85
10.531.905,92
82.312.757,70
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
(Kanatlı Eti Yetiştiriciliği)
Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve
Pazarlanması (Kırmızı Et İşleme Tesisi)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve
Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
(Arıcılık)
Yerel Ürünler
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığı
Alacakaya
Keban
Kovancılar
Sivrice
Karakoçan
Ağın
Palu
Maden
TOPLAM
Merkez
2
5
7
2
6
2
1
1
112
3
4.404.242,14
2.200.896,06
Merkez
3
12.509.716,73
6.252.031,40
Merkez
1
784.679,49
334.247,09
Merkez
Sivrice
Palu
Kovancılar
Arıcak
Maden
TOPLAM
Merkez
Karakoçan
Merkez
12
2
1
1
1
1
18
4
2
1
1.420.428,71
714.577,95
3.288.588,83
1.408.903,50
857.685,25
1.643.994,41
680.132,73
428.842,63
189.138.438,62
117.731.605,57
168
TOPLAM
Kaynak: Elazığ TKDK (2014)
DÖRT ÇAĞRI DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN PROJELERİN DURUMLARI
11
12
Toplam
Yatırım Tutarı
(TL)
19.544.567,20
20.000.000,00
Toplam
Hibe Tutarı
(TL)
13.856.508,29
13.000.000,00
112
124.439.166,27
78.384.644,77
3
4.404.242,14
2.200.896,06
3
12.509.716,73
6.252.031,40
1
784.679,49
334.247,09
18
1.369.428,71
684.577,95
4
2
2
3.288.588,83
1.408.903,50
1.389.145,75
1.643.994,41
680.132,73
694.572,87
189.138.438,62
117.731.605,57
Başvuru
Sayısı
Sektör Adı
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler Besicilik)
Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Kanatlı Eti
Yetiştiriciliği)
Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
(Kırmızı Et İşleme Tesisi)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
(Arıcılık ve Tıbbi-Aromatik Bitkiler)
Yerel Ürünler
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığı
TOPLAM
Gerçekleşen Proje Durumu
Gerçekleşen Toplam Yatırım
Gerçekleşen Destek Tutarı
168
: % 80
: %72,5
: % 73
Kaynak: Elazığ TKDK (2014)
ELAZIĞ İMALATÇI FİRMALARI
Sıra
Firma Ünvanı
Telefon
1
46 Edem Gıda Turizm Paz. İth. İhr.
San. Ve Tic. Ltd.Şti.
2
A.R.Keleşler Yem,Un,Gıda Ürt. San.
(424) 255-1649
Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 237-4144
Ürt. Konusu
Baklava,Yaşpasta, Kuru
Pasta, Yufka Ve
Dondurma İmalatı
Karma Hayvan Yemi
Ürt.
Adres
Cumhuriyet Mahallesi 150. Sokak No:15/A
Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 3.Yol Merkez
Elazığ
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
3
4
5
6
7
8
Aba Tem. İnş. Petrol Ürünleri Tekstil
(424) 237-3530
İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Abamer Yapı Mlz. İmalat Mad. San.
(424) 233-6134
Ve Tic. A.Ş.
Abdülmecitoğlu İnş. Nakliye Petrol
Ürünleri Gıda Tarım Ve Hyv. San.
(424) 611-7833
Tic. Ltd. Şti.Elazığ Alacakaya Şubesi
Abdülvahit Yaman
(424) 255-5203
Acarın Kuyumculuk İnş. San. Ve Tic.
(424) 238-2635
Ltd.Şti.
Ağa Mezrası Gıda Ve Yemek Hzm.
İnş. Hyv. Tem. Taşımacılık İth. İhr.
(424) 711-3672
Tic. Ve San. Ltd. Şti.
Tablot Yemek Ürt.
Mermer Blok Ürt.
Diyarbakır Yolu 13. Akçakiraz Merkez
Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 4. Yol Merkez
Elazığ
Beton Santrali Ve KumYıkama -Eleme
Altınoluk Köyü Alacakaya Elazığ
Muhtelif Ebatta Cilalı
Mermer İmalatı
Bingöl Yolu 14. Km. Kehli Yol Ayrımı
Merkez Elazığ
Cumhuriyet Mahallesi 7. Sokak No:14
Merkez Elazığ
Altın Bilezik İmalatı
Tabldot Yemek Ürt.
Yenimah. Danış Sokak No:4/1 Karakoçan
Elazığ
9
Ahmet Turan Yaman
(424) 241-0286
Kum Çakıl Ocağı Agrega Mıcır Ve Kum
Ürt.
Olgunlar Mahallesi Kılçık Sokak No:1/B
Merkez Elazığ
10
Akay Güvenlik Yemek Tem. Hzm.
Medikal İnş. İlaçlama Tic. Ve San.
Ltd.Şti.
(424) 233-0784
Yemek Hzm.
Bingöl Yolu 9. Km. Yazıkonak Merkez
Elazığ
11
Akbulut Kırmızı Ve Beyaz Et Ürünleri
Ürt. Gıda Hyv. İnş. Ve Mazlemeleri (424) 218-2147
Paz. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
12
Akdağ Granit Mermer Ve Maden
San. Tic. A.Ş.
13
Akdağ Sentetik San. İth. İhr. Ve Tic.
(424) 255-5433
Ltd.Şti
Sentetik Çuval İmalatı
14
Akra İplik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.
(424) 255-1272
Open-End Pamuk İpliği
15
Aktaş Isı Sistemleri İnş. Gıda Ürt.
Paz. San. Tic. Ltd.Şti
(424) 224-1447
Güneş Enerjisi
Sistemleri Ve Çelik Kapı Diyarbakır Yolu 2. Km. Merkez Elazığ
İmalatı
16
17
18
(424) 255-5433
Aktaş-San Pvc Ve Çelikkapı Elektrik
Enerjisi Isı San. İnş. Gıda Ürt. Paz. (424) 255-1574
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Alacakaya Mermer Ve Maden
(424) 255-1260
İşletmesi Tic. Ve San. A.Ş.
Alamer Maden İnş. Nakliyat Tic. Ve
(424) 255-1260
San. Ltd. Şti.
Sucuk,Kebap Kıyması
Köfte Kıyması, Kavurma
İmalatı,Salam, Sosis
İmalatı Ve Tavuk Eti
Paketlenmesi
Blok Mermer Ürt. Plaka Ve Ebatlı Mermer
İmalatı
Pvc Ve Çift Cam
İmalatı
Blok Mermer İmalatı
Ebatlı Mermer Ürt.
Hayv. Ürün. Organize Sanayi Bölgesi
Merkez Elazığ
Kavak Köyü Ruhsat Numarası:200804410
Gürün Sivas
Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:35
Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde Merkez
Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 29. Yol No:4
Yazıkonak Merkez Elazığ
Altınoluk Köyü Ruhsat Ruhsat No:7695
Alacakaya Elazığ
Organize Sanayi Mahallesi 5. Yol Merkez
Elazığ
19
Alat İnş. Ve Yapı Mlz. Tekstil Gıda
(424) 255-1701
Ürt. Paz. San. İth. İhr. Ve Tic. Ltd.Şti.
Tekstil Konfeksiyon
Baskı Nakış Ürt. Ve
İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol
Yazıkonak Merkez Elazığ
20
Alpin Mermer Mühendislik İnş.
Turizm San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Blok Ve Takoz Mermer
İmalatı
İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi
Harput İş Merkezi No:3K 3/11 Merkez
Elazığ
Mobilya İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol No:43
Merkez Elazığ
Kalorifer Kazanı İmalatı
Sanayi Sitesi 33.Sok. No:2 Merkez Elazığ
Karma Yem İmalatı
Elazığ-Bingöl Karayolu 15. Km. MollakendiElazığ
Katı Sıvı Ve Gaz Olmak
Üzere Farklı Yakıt
Türlerine Ait Kalorifer
Kazanları ,
Organize Sanayi Bölgesi 7. Yol No:33
Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 21. Yol Merkez
Elazığ
21
22
23
(424) 237-8879
Alternatif Halı Mobilya Ve Dayanıklı
Tüketim Malları Gıda
(424) 238-1320
Ürt.Paz.San.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.
Altınışık Isı Mad. İnş. Petrol Nakliye
(424) 255-5663
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Altınova Yem Hyv., Gıda, Akaryakıt,
İnsan Kaynakları Ve Aracılık Hzm.
(424) 253-2803
San. Ve Tic. A.Ş.
24
Altıntaş Isı İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
25
Altınvinç Isı Sistemleri, İnş., Elektrik
Ve Elektronik Nakliye, Gıda San. Ve (424) 233-9898
Tic. Ltd. Şti.
Çelik Konsrüsiyon
İmalatı
26
Altungök Raf Mobilya Metal Ve
Plastik Ürt. San.
(424) 281-3030
Büro Ve Ev Mobilyaları Malatya Yolu 10. Km. Merkez Elazığ
Mağaza Raf
27
Anadolu Parkesan Mobilya İnş. Ve
Mlz. Dekorasyon Taahhüt Paz. İth.
İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-5155
Muhtelif Mobilya
Ürünleri
(424) 255-5660
Organize Sanayi Bölgesi 2.. Kısım 10. Yol
No:6Merkez Elazığ
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
28
29
30
Analiz Mad. San. Ve Dış Tic. A.Ş.
(422) 326-4999
Elazığ Şubesi
Arnika Tarım Ürt. Gıda İnş. Ve Mlz.
Mad. Mahrukatçılık İthalat Ve İhracat (424) 272-2196
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Arslanlar Petrol Nak. Gıda İnş. İth.
(424) 721-5138
İhr. İmalat San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Pomza Ocağı
Ruhsat No:200804354Ağın Elazığ
Şarap Ürt.
Koruk Köyü Merkez Elazığ
Un Ve Kepek Ürt.
Başyurt Nahiyesi No:20/B Karakoçan Elazığ
Torbalı Toz Alçı, Yapı
Kimyasalları Ve
Mikronize Kalsit Ürt.
Kalorifer Kazanı, Buhar
Kazanı, Akaryakıt
Tankı, Boyler, Hidrofor
Ve Eşanjör İmalatı
Oksijen Gazı Ürt. Ve
Dolumu - Narkoz Gazı
Ürt. - Asetilen Gazı
Ürt. - Likid ( Sıvı )
Oksijen Ve ( Sıvı) Azot
Ürt.
Plaka Ve Ebatlı Mermer
Ürt.
31
Arslanlı Alçı Ve Hammaddeleri Tic.
San. A.Ş
(424) 255-5505
32
Artema Isı San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 224-1986
33
Asilgaz, Tıbbı Ve Sınaı Gazlar İmalat
(424) 224-1111
Ve Tic. Ltd. Şti.
34
Asmer İç Ve Dış Tic. Paz. Ltd.Şti.
35
Aston Grup Beton San. Ürt. Ve Paz.
(424) 241-6906
Tic. Ltd. Şti.
Beton Mamülleri İmalatı
36
Aşır Şimşek Bağcılık Şarapcılık
Balıkçılık Ürt. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
(424) 551-2816
Şarap Ürt.
37
Atalar İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
(424) 233-5600
Agrega Ürt.
38
Atalay Mühendislik Isı Sistemleri Ürt.
(424) 255-5842
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
39
40
41
42
Aydınlar Doğal Taş Ürt. Paz. Dış Tic.
Ltd. Şti.
Aydınlar Plastik Gıda Mad.Ürt. Paz.
İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
Aygün Dinlenme Tesisleri Petrol
Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti.
Ayhanlar Veteriner Kliniği Ecza
Deposu Ziraat Su Ürünleri İlaçları
Hyv. İnş. Taahhüt Turizm Paz. San.
Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 255-1317
(424) 255-5680
Havalandırma Kanalı Ve
Doğalgaz Bacası
İmalatı
Mermer Yüzey Cilalama
Ve Parlatma
(424) 238-7946
Plastik Poşet İmalatı
(424) 441-2377
Tabldot Yemek Ürt.
(424) 212-5063
A.Y.P.E Boru İmalatı
Organize 3. Bölge Yan Yol Yazıkonak
Merkez Elazığ
Sanayi Sitesi 5. Sokak No:13 Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol Merkez
Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol
Yazıkonak Merkez Elazığ
Diyarbakır Yolu 6. Km. Merkez Elazığ
Jandarma Çeşmesi Mevkii Ağın Merkez
Elazığ
İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi
Sokak Gültenler İş MerkeziKat:5 Daire:10
Yeni Küçük Sanayi Sitesi j Blok No:10
Akçakiraz Mevkii Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 4. YolDmo Karşısı
Merkez Elazığ
Mustafa Paşa Mahallesi Hacı Osman Cami
Sokak No:7 Merkez Elazığ
Elazığ-Maden Karayolu 75. Km.
Bahçelievler M. Maden Elazığ
Doğan kuş Köyü Girişi(Eski Havaalanı
Arkası) Yazıkonak Merkez Elazığ
Bosna Hersek Bulvarı Mühendisler İş
Merkezi No:7 Kat:5 Daire:9/10 Merkez
Elazığ
Koloğlu İş Merkezi Tuncay Sokak B Blok
Kat:3/8 Merkez Elazığ
43
Ayhas İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
(424) 255-5753
Çift Cam Ve Cam
Balkon Ürt.
44
Bahar Yapı Endüstri Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 238-7041
Agrega Mıcır İmalatı
45
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San.
A.Ş. (Banvitaş)Elazığ-Kesimhane
(42) 428-1218
Şubesi
Piliç Eti Ve Ürünleri
Baskil Yolu Üzeri 6. Km. Merkez Elazığ
46
Başarı Mermer Ve Maden İnş.
Turizm İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti.
Blok Mermer Ürt.
İcadiye Mahallesi 2. Harput Caddesi Fırat İş
Merkezi Kat:5/10 Merkez Elazığ
47
Bay-Daklar Gıda İnş. Tem. Ve
Taahhüt Nakliyat Mademcilik San. Ve (424) 241-5882
Tic. Ltd. Şti.
Ekmek Ve Unlu Mamül
İmalatı
Sürsürü Mahallesi Yeşil Sokak No:40
Merkez Elazığ
48
Baykal Turizm İth. İhr. San. Ve Tic.
Ltd.Şti.
(424) 238-7558
Bakliyat Paketleme
Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı
No:30 Organize Sanayi Bölgesi Merkez
Elazığ
49
Bayrak Gıda İmalat İth. İhr. San. Ve
Tic. Ltd.Şti.
(424) 255-1418
Aromalı Toz İçecek
İmalatı,
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 14. Yol
Yazıkonak Merkez Elazığ
50
Bayraklar Mermer San. İnş. Taahhüt
(424) 247-7654
Tic. Ltd.Şti.
Mermer Levha Ürt.
Malatya Yolu 9. Km. Cezaevi Kavşağı
Merkez Elazığ
51
Bayramlar Yemek Ürt. Gıda Otomotiv
(424) 275-3009
İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Tablot Yemek Ürt.
Bingöl Yolu 6. Km. Alpet Petrol Akçakiraz
Elazığ
52
Bereketim Gıda İnş. Mad. Eğitim
Hyv. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kuruyemiş İmalatı
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 8 Nolu Yol
Samet Mob. Üstü Merkez Elazığ
(424) 237-0563
(424) 237-1372
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
53
Besemot Mekatronik Sistemler
Elektrik Elektronik Bilişim Hzm.
(424) 247-7766
Yazılım Biyomedikal Sistemler Ar-Ge
Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Otomatik Kontrol
Sistemleri Kontrol
Devresi Ürt.
Fırat Üniversitesi Fırat Teknokent Binası
No:104Merkez Elazığ
54
Bilçağ Mad. İnş. Nakliyat San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-5315
Blok Ve Plaka Mermer
İmalatı
3. Organize Sanayi Bölgesi Yazıkonak
Elazığ
55
Bilfer Mad. Ve Turizm
A.Ş.Karaçeşme-Elazığ Şubesi
(312) 430-2880
Krom Cevheri Ürt.
Karaçeşme Köyü Ruhsat No:776 Palu
Elazığ
56
Binap Tarım Gıda Hyv. İnş. Makina
Enerji İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
(424) 254-2095
Endüstriyel Sera
(Salkım Domates Ürt.)
Değirmenönü Köyü No:184 Merkez Elazığ
57
Birlik Beton İnş. Ve Mlz. Ürt. San. Ve
(424) 288-2313
Tic. A.Ş.
Kalker Ocağı Ve Agrega
Keban Yolu 3. Km. Merkez Elazığ
Ürt. - Hazır Beton
58
Bozcan Gıda Tem. Hyv. Yem Ve İnş.
(424) 543-8554
San. Tic. Ltd. Şti.
Süt Ürünleri İmalatı
Poyraz Köyü No:112Merkez Elazığ
59
Cangirler Cam Orman Ürünleri Pvc
İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Cam İşleme Ve Cam
Balkon İmalatı
Sanayi Mahallesi Gündoğdu Sokak No:53
Merkez Elazığ
60
Cesur Yalıtım Paketleme Gıda
Plastik Mad. Tarım Ürt. İth. İhr. San. (424) 255-1145
Ve Tic. Ltd. Şti.
Plastik Tek Kullanımlık
Enjeksiyon Ürünleri Ürt.
Organize Sanayi Bölgesi 14 Yol No:14
Elazığ
61
Ciplioğulları Cam San. Ve Tic. Ltd.Şti (424) 255-1249
Çift Cam İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 9 Yol Merkez
Elazığ
62
Civan İnş. Nakliyat Ve Tic. Ltd. Şti.
Agrega (Mıcır , Taştozu) Hampınarı Sarıçubuk Köyü Merkez Elazığ
63
Coca-Cola İçecek A.Ş. Elazığ Şubesi (424) 255-5595
64
Coşkunlar Toprak San. Ve Tic. A.Ş.
(424) 236-0777
65
Çağdaş Mühendislik İnş. Mad. Ürt.
San.Ve Tic. Ltd.Şti
(424) 236-6717
Blok Mermer Ürt.
İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi Elazığ
Ticaret Merkezi No:35 Kat:4/15 Merkez
Elazığ
66
Çağlayan İnş. Demir Plastik İmalat
San. Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 276-2606
Muhtelif Çapta A.Y.P.E.
Ve Pvc Boru İmalatı
Sarayatik Mahallesi Hacı Hayri Caddesi
No:36/B Merkez Elazığ
67
Çedene Kuruyemiş Ürt. Paz. İth. İhr.
(424) 275-3238
San. Ve Tic. Ltd. Tşi.
Kuruyemiş Paketleme
Zafer Mahallesi Diyarbakır Yolu 6. Km.
Akçakiraz Merkez Elazığ
(424) 233-4843
Pomza Ocağı
Sarıçubuk Mahallesi (Ruhsat
No:200802130) Merkez Elazığ
(424) 255-5551
Hazır Beton İmalatı
Bosna Hersek Bulvarı No:49 Merkez Elazığ
(424) 255-5373
St Testere Bıçağı
İmalatı
(424) 236-7118
Agrega Mıcır Ürt.
Yeni Küçük Sanayi Sitesi Havaalanı Yolu
10. Km. No:F-14 Merkez Elazığ
Gümüşkavak Mahallesi Cahit Dalokay
Caddesi No:42 Elazığ
(424) 224-2478
Mermer Ürt.
Dilek Mahallesi Selli Köyü Mevkii Hankendi
Merkez Elazığ
68
69
70
71
72
Çelikler Mad. İnş. Ve Mlz. Tekstil Ürt.
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Çelikler Taahhüt İnş. Ve San. A.Ş.
Elazığ Şubesi
Çelmak Makina İnş. Mad. Hizmet
Taahh.Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Çobanoğlu İnş. Ve İnş. Mlz.
Nak.Mad. Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Dai Mad. Nakliye İnş. Gıda Turizm
Petrol Ve Petrol Ürünleri Enerji San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 224-1068
(424) 212-4978
Alkolsüz Meşrubat, Pet
Şişe Ürt.
Tuğla Ve Beton Kiremit
İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol Merkez
Elazığ
Diyarbakır Yolu 22. Km. Sivrice Elazığ
73
Demirbil Taahhüt Hafriyat İnş.
(424) 224-1501
Nakliye Peyzaj Ürt. Paz. Tic. Ltd. Şti.
Karo,Bims Ve Mozaik
İmalatı
Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi
No:145 Merkez Elazığ
74
Denson Mad. İnş. Turizm Nakliye
San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Kromit Cevheri
Çıkarılması
Ruhsat Nolu YILKEF 1(1278)-1416-1461Haydar Ocakları 1300-1341-1308-13611368 Galeri-Tepebbaşı Ocakları 1404-14561463-1478 Galerileri
75
Desen Mobilya San. Ve Tic. Ltd. Şti. (424) 255-5546
Mobilya İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi No:30 6. Yol
Merkez Elazığ
(424) 255-1072
Dev Şemsiye Ürt.
3. Organize Sanayi Bölgesi 21. Yol Merkez
Elazığ
(424) 224-5039
Blok Ve Moloz Mermer
Ürt.
Gölalan Mevkii Maden Elazığ
(424) 255-5696
Sondaj Borusu İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 14. Sokak No:18
Yazıkonak Merkez Elazığ
(424) 241-2986
Pvc Ve Çift Cam
İmalatı
Sürsürü Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi
No:42/A Merkez Elazığ
76
77
78
79
Devşem Dev Şemsiye Ve
Gölgelendirme Sistemleri Tekstil
İhracat İthalat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Dm2 Dış Tic. Maden Petrol Nakliye
İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Doğan Parke Beton Yapı Mamülleri
Mad. İnş. Nakliye Gıda Plastik Ürt.
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Doğanlar İnş. Pvc Isıcam
Mühendislik Ve Mimarlık Ürt. Paz.
San. Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 247-3675
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
80
Doğu Ahşap Mobilya İnş. Mad.
Turizm Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 224-4095
Mobilya İmalatı
Sanayi Sitesi 24. Sokak No:7 Merkez Elazığ
81
Doğu Döküm San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-5077
Alaşımlı Ve Alaşımsız
Çelik Döküm
Havaalanı Yolu 7. Km. Pk:41 Merkez Elazığ
82
Ed Strafor Ve Yapı Mlz. İmalatı Gıda
(424) 255-5735
Turizm Eğitim İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
Eps Strafor Ürt.
Hilalkent Mahallesi Baskil C. No:69 Merkez
Elazığ
83
Ek-Meksan Gıda Hyv. Turizm İnş. Ve
Mlz. Ürt. İth. İhr. Paz. San. Ve Tic.
(424) 225-5526
Ltd.Şti.
Ekmek Ve Ekmek
Çeşitleri
Ulukent Mahallesi Abide Sokak No:37
Merkez Elazığ
84
Elazığ Altınova Çimento San. Ve Tic.
(424) 224-3921
A.Ş.Elazığ Şubesi
Klinker Ve Çimento
İmalatı
85
Elazığ Aşsan Yemek Fabrikası San.
(424) 255-5635
Ve Tic. Ltd. Şti.
Tablot Yemek Ürt.
86
Elazığ Dış Tic. A.Ş.
(424) 255-1260
Plaka Ve Mermer Ürt.
87
Elazığ Hazır Beton Taah. İnş. Mad.
Nak.Petrol San. Tic. Ltd. Şti.
(424) 247-1212
Hazır Beton İmalatı
88
Elazığ Mad. San. Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 255-1212
Mermer Ocağı
89
Elazığ Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti. (424) 255-1133
Plaka Ve Küçük Blok
Mermer İmalatı
90
Elazığ Yem San. A.Ş.
(424) 275-2050
Karma Hayvan Yemi ,
91
Elbalık Su Ürünleri Gıda İç Ve Dış
Tic. San. Ltd. Şti.
(424) 225-4505
92
Elbeton Elazığ Beton San. A.Ş.
(424) 255-1430
93
Elbir Mühendislik Müteahhitlik İnş. Ve
(424) 225-4821
Mlz. İmalat San. Ve Tic. A.Ş.
94
95
Elbosan Elazığ Profil San. Ve Tic.
(424) 218-1061
Ltd. Şti.
Eler Gıda İnş. Hyv. Sağlık Paz. San.
(424) 648-7306
Ve Tic. Ltd. Şti.
Balık İşleme Ve
Donmuş Muhafaza
Beton Ve Beton
Mamülleri
Yeni Küçük Sanayi Sitesi o Blok No:4-5
Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol Merkez
Elazığ
Harput Mahallesi Güllübağ Köyü Çakıltepe
Mevkii Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi Yazıkonak Merkez
Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi Petrol Ofisi Yanı
Yazıkonak Elazığ
Diyarbakır Yolu 8. Km. Akçakiraz Merkez
Elazığ
Hayv. Organize Sanayi Karşıyaka Mahallesi
Cahit Dalokay Caddesi No:5 Merkez Elazığ
Havaalanı Yolu 8. Km. Elazığ
İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi
Muharrem Göktayoğlu İş Merkezi No:z/22
Merkez Elazığ
İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi
Teneke Kutu İmalatı
Kökçüoğlu Apt. No:13/2 Merkez Elazığ
Süt Ve Süt Ürünleri
Tadım Köyü Kooperatif Binası Merkez
İmalatı
Elazığ
Cahit Dalokay Caddesi Asri Mezarlık Bitişiği
Et Ve Et Ürünleri İmalatı Hayv. Ürün. Organize Sanayi Bölgesi
Merkez Elazığ
Pvc Doğrama Ve Çift
Cam İmalatı
96
Elet Et Ve Et Ürünleri Hyv. Ve Gıda
İnş. İmalat San. Tic. A.Ş.
(424) 224-2526
97
Elfama Plastik İnş. Gıda Medikal
Tem. Tarım Canlı Hayvan San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-1313
Plastik Boru İmalatı
98
El-Ka İnş. Mlz. Ve Gıda Paz. San.
Tic. Ltd.Şti.
(424) 255-5005
Beton Mamülleri (Parke
Bingöl Yolu 6. Çelkar Hazır Beton 100
Bordür Taşı Çit Direkleri
Metre Üstü Merkez Elazığ
Kutu Menfezi İmalatı)
99
Elkapı Mobilya İnş. Gıda Petrol
Ürünleri Hyv. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-1666
Ahşap Kapı Ve Mobilya
İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol Merkez
Elazığ
Et ,Et Ürünleri Ve
Paketlenmesi
Hayv. Ürün. Organize San. Bölgesi 5. Yol
Merkez Elazığ
Hurdacılık Geri
Dönüşüm
Sanayi Mahallesi Garaj Sokak 20/B Merkez
Elazığ
100
101
Elkas Elazığ Kasaplar Et Ve Et
Ürünleri Kesimi Canlı Hayvan
(424) 225-3010
Besicilik Ve Gıda Ürt. Paz. A.Ş.
Elkay Atık Toplama Ve Geri
Dönüşüm Orman Ürünleri İnş.
(424) 224-9401
Nakliye Petrol Makina Gıda San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Küçük Sanayi Sitesi P Blok No:7 Merkez
Elazığ
102
Elkisan Kireç Ve San. Tic. Ltd. Şti.
(424) 237-4223
Sönmüş Kireç-Beton
Elemanları-Kalker
Körpe Köyü Kapılıkaya Mevkii Merkez
Elazığ
103
Elsa Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-5542
Mercimek İmalatı
Bakliyat Ve Hububat
Paketleme
Organize San. Bölgesi 5 Nolu Yol No:7
Merkez Elazığ
104
Emir-Pet İnş. Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 611-3003
Agrega Mıcır Üterimi
Taşçanak Köyü Kovancılar Elazığ
Endüstriyel
Otomasyon
Organize Sanayi Bölgesi 3. Yol Merkez
Elazığ
İç Ve Dış Cephe
Dekorasyon Mlz.
3. Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde
No:19 Merkez Elazığ
105
106
Endost Endüstriyel Otomasyon
Sistemleri Elektrik Makina İnş. İmalat (424) 255-5959
Taahhüt Ve Tic. Ltd.Şti.
Ene-Kar Dekorasyon Ve Yapı Mlz.
İmalat Gıda Nakliye Turizm İthalat Ve (424) 255-1092
İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
107
Enver Öz-Elsan Soğutma
(424) 236-9011
Soğuk Oda İmalatı Ve
Poliüretan Panel
İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 16. Yol No:8
Merkez Elazığ
108
Ergüzeller Tarım Ürünleri İşleme
Paketleme Depolama Gıda Ürt. Ve
San. Tic. Ltd.Şti
(424) 291-2275
Küp Şeker Ve Sargılı
Küp Şeker İmalatı
Sarıçubuk Köyü Keban Yolu 7. Km. Merkez
Elazığ
109
Erhan Plastik Ürt. Paz. Yapı San. Ve
(424) 255-1080
Tic. Ltd.Şti.
Plastikten Mamül
Ambalaj Malzemesi Ve
Plastik Kangal Boru
İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 4. Yol Elazığ
110
Erler Mobilya İmalat İth. İhr. Paz.
Taahhüt San. Ve Tic. Ltd.Şti
(424) 224-0805
Mobilya İmalatı
Organize San. 9. Yol No:2Merkez Elazığ
111
Erözsoy Mad. Nak.Petrol
Mahrukatçılık İnş. San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
(424) 481-7211
Krom Cevheri Ürt.
Hürriyet Caddesi Elazığ Tic.. Merkezi No:35
K:4/13 Merkez Elazığ
112
Ersem Mühendislik Nakliye Mad. İnş.
(424) 212-1950
San. Tic. Ltd. Şti.
Demir Cevheri
Ürt.,Kırma ,Eleme Ve
Yıkama Tesisi
Dambüyük Köyü Ruhsat No:201003289
Merkez Elazığ
113
Erşahinler Elektro.Elek.Tekstil Ürt.
Paz. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Ekmek , Ekmek Çeşitleri Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir
Ve Unlu Mamüller
Caddesi No:8 Elazığ
114
115
116
117
118
(424) 212-3727
Er-Şim Entegre Et Tesisleri Turizm
İnş. Nakliye Mad. Paz. İth. İhr. San. (424) 233-1112
Ve Tic. Ltd. Şti.
Eryıl Süt Ve Hyv. Ekipmanları Tarım
Makinaları Gıda İnş. Ve İnş. Mlz.
(424) 263-5454
Endüstriyel Ürünler Ürt. Paz. İth. İhr.
San. Tic. Ltd. Şti.
Esbeton Prefabrik Yapı Mlz. San. Tic.
(424) 212-2323
Ve Taahhüt A.Ş.
Esk Kerestecilik Nak.İnş. Ve İnş. Mlz.
(424) 224-1274
Mad. Tic. San. Ltd. Şti.
Eti Beton Ve Atık Geri Kazanım San.
(424) 627-8004
Tic. A.Ş.
Et Ve Et Ürünleri
Gazi Caddesi Belediye İş Merkezi No:8/7
Merkez Elazığ
Mutfak Ekipmanları Ve
Süt Soğutma Tankı
İmalatı
Bingöl Yolu 8. Km. Yeni Sitesi E Blok No:5
Merkez Elazığ
Beton Ve Beton
Mamülleri İmalatı Ve
Konkasör Tesisi
Muhtelif Ebatta Kereste
İmalatı
Hazır Beton Tesisi
Organize Sanayi Bölgesi 13. Yol Yazıkonak
Elazığ
2. Şube Salıbaba Mahallesi Keresteciler
Sokak No:1 Merkez Elazığ
Sori Kef Dağı Mevkii İ.R. 2317 Alacakaya
Elazığ
Konya Yolu nÜzeri Mevlana Bulvarı No:174
Balgat Çankaya Ankara
119
Eti Gümüş A.Ş. Maden Şübesi
(424) 441-2323
Bakır Ve Krom Cevheri
120
Eti Krom Anonim Şirketi
(424) 627-8004
Krom Madeni Çıkarma Bingöl Karayolu 55. Km. Yarımca Beldesi
Konsantre ( Krom )
Kovancılar Elazığ
Cevher Ürt.
(424) 248-3508
Yangın Söndürme Tüpü Malatya Caddesi 8. Km. Misland Yanı
Dolumu
İşgem No:11 Merkez Elazığ
(424) 481-6636
Mermer Plaka İmalatı
Altınoluk Köyü Alacakaya Elazığ
121
122
Evliyaoğlu Optik Yangın Söndürme
Cihazları Telekomünikasyon İnş.
Medikal Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Ezgi Mermer Maden Nakliyat Petrol
İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
123
Farma Gıda Tem. Turizm Nakliye
Mad. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 247-0500
Deterjan Yardımcı
Maddeleri
Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No:18
Merkez Elazığ
124
Fethi Yumuşak
(424) 218-4509
Tuz Kırma Ve
Paketleme
Küçük Sanayi R Blok No:3 Merkez Elazığ
125
Fetih Durusoy-Durusoy Çelik Eşya
İmalatı
(424) 233-2357
Masa ,Sandalye Ve
Okul Sırası İmalatı
Balakgazi Caddesi No:58/A Merkez Elazığ
126
Fetihsan Ambalaj Gıda Ürt. Tem.
Plastik Matbaacılık Paz. San. Ve Tic. (424) 225-0908
Ltd. Şti.
Kağıt Esaslı Gıda
Ambalaj,Islak Mendil
Mimar Sinan Caddesi Oğuzhan İş Merkezi
No:37 Merkez Elazığ
127
Fırat Asansörleri Koll.Şti. İsmail Taşçı
(424) 236-8168
Ve Ortakları
Asansörün Montaj
Yoluyla İmali
Yneimahalle Kemal Şedele Caddesi
No:16/A Merkez Elazığ
128
Fırat Döküm Metallurji Makina
Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-1270
Çelik
,Pik,Kompozit,Sfero
Döküm
Organize Sanayi Bölgesi 16. Yol Elazığ
129
Fırat Makina San. Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 224-2088
Makina İmaltı
130
Fırat Sünger San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-5013
Sünger İmalatı
131
Filler Yapı Kimyasalları İnş. Nakliye
Boya Endüstriyel Makine San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-5576
Fayans Yapıştırıcısı,
Hazır Sıva Ve Derz
Dolgusu Vb. Ürt.
Sanayi Sitesi 28. Sokak No:25 Merkez
Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 24. Yol
Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol Merkez
Elazığ
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Islak Mendil,Tuz Ve
Şeker Sıvı Vb.
Maddeleri Paketleme
Beton Katkıları -Antfiriz
Ürt.
Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu
Caddesi No:60 Merkez Elazığ
Prefabrike Beton Ve
Beton Mamülleri Ürt.
Bhçelievler Mahallesi Palu Caddesi No:86
Kovancılar Elazığ
Blok Mermer İmalatı
Gölalan Mevkii Alacakaya Elazığ
Kültür Mantarı Ürt. Ve
Paketlenmesi
Elazığ-Malatya Yolu 20. Km. Hankendi
Jandarma Karakolu Karşısı No:67 Merkez
Elazığ
Yapı Kimyasalları
İmalatı
Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak Saraçlar
İş Merkezi No:2 Kat:4/7
Güler Kuruyemiş Gıda Plastik İmalat
(424) 275-3186
Paz. San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Kuruyemiş, Kurukahve
Ve Kuru Meyve İmalatı
Diyarbakır Yolu 4. Km. Merkez Elazığ
Güneş Pet Ambalaj Mlz. Ürt. Paz.
San. Tic. Ltd.Şti.
Güralplar Güneş Enerjisi Makina
Madeni Ve Çelik Eşya San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Pet Kavanoz Ve Plastik
Bidon İmalatı
Güneş Enerjisi Deposu ,
Soba , Banyo Kazanı
,Soba Kovası İmalatı
Akçakiraz Beldesi Yneice Mahallesi Harput
Sokak No:63 Merkez Elazığ
Florya Plastik Ambalaj Kimya
Koz.Tem. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
(424) 236-4713
Frc Boya Ve Kimya İmalat San. Ve
(424) 255-1121
Tic. Ltd. Şti.
Gıyasettin Koç Petrol Tekstil İnş. Ve
Mlz. Taahhüt Nakliye Mad. Gıda
(424) 611-6616
Sağlık Turizm Ürt. Paz. San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Gölalan Mermer Mad. Ürt. Paz. İth.
İhr. Tic. Ve San. Ltd.Şti.
(424) 238-4341
Gözde Kültür Mantarcılığı Soğuk
Hava Deposu Nakliyat İnş. Otomotiv (424) 698-2357
Tarım İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Güç Panel İnş. Ve İnş. Mlz. Enerji
Mad. Orman Ürünleri Nakliye San.
(424) 255-5522
Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 276-2610
(424) 233-7561
Organize Sanayi Bölgesi 17. Yol No:3
Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 24. Yol
Merkez Elazığ
141
Gürbüz Mak.İmalat Paz. İnş.San. Ve
(424) 275-2841
Tic.Ltd.Şti.
Makina İmalatı
Sanayi Sitesi 28. Sokak No:36 Merkez
Elazığ
142
Gürbüzler Kuruyemiş İnş.Ve İnş
Malz.Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti.
(424) 275-2697
Kuruyemiş,Kahve
,Lokum,Reçel,Helva Ve
Çikolata İmalatı
Bingöl Yoolu Üzeri Keklik Tepe Mevkii
Merkez Elazığ
OLU
Gürsel Mermer İnş. Mobilya Ürt. Paz.
(424) 224-2422
San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Merdiven Basamağı Ve
Mutfak Tezgahı İmalatı
Yeni Küçük Sanayi Sitesi O Blok No:1
Merkez Elazığ
144
Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal
(424) 224-1115
Endüstri A.Ş. Elazığ Şübesi
Sınaî Ve Tıbbi Gaz Ürt.
Kızılay Mahallesi Kazım Krarabekir Caddesi
No:6 Merkez Elazığ
145
Halit Tungay Oral
(424) 330-5670
Blok Mermer İmalatı
Güleman Köyü Ruhsar No:9760 Maden
Elazığ
146
Harput Gıda İmalat San.Ve Tic.
Ltd.Şti.
(424) 288-2319
Kuruyemiş ,Bakliyat Ve
Diğer Gıda Maddeleri
Ürt. Ve Paketleme
Şahinkaya Mevkii Merkez Elazığ
(424) 275-3323
Hazır Beton İmalatı
Gazi Caddesi Yeşildere Sokak No:1 Hazar
İş Merkezsi Kat:2/6 Merkez Elazığ
(424) 212-2323
Mozaik Ürt.
(424) 334-0218
Karma Yem Ürt.
(424) 212-4678
Muhtelif Çerez İmalatı
(424) 238-2991
Ekmek Ürt.
(424) 238-5644
Hububat Kırma
(424) 651-2344
Agrega (Mıcır-Taş
Tozu) Ürt. - Kum
Yıkama -Eleme
İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi
Davut Sümer Apartman No:10/1 Merkez
Elazığ
(424) 255-1659
Salça Ve Reçel Ürt.
Organize Sanayi Bölgesi 21. Yol 3. Kısım
Merkez Elazığ
Keklik Ve Bıldırcın Ürt.
Nailbey Mahallesi Gazi Caddesi Onurlar
Apartmanı No:33 Kat:4/401 Elazığ
Pvc Ve Çift Cam
İmalatı
Hicret Mahallesi Yasemin Sokak No:65/A
Merkez Elazığ
Et Ürünlerinin
Şoklanması Ve
Hicret Mahallesi Yasemin Sokak No:46
Merkez Elazığ
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Harput Hazır Beton Orman Ürünleri
Petrol Gıda Mad. Nakliye San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Harput Mozaik Kireç Mad. İth. İhr.
Tic. San. A.Ş.
Harput Yem San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Has Çerez Turizm Gıda İmalat Paz.
Ltd.Şti.
Has Ekmek Ve Gıda Ürünleri San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Hasbek Yem Un Ve Gıda İmalat
San. Tic. Ltd.Şti.
Hasel Mad. Taahhüt İnş. Petrol
Ürünleri Nakliye Otomotiv Makina
Elektrik Mühendislik Ürt. Paz. San.
Tic. Ltd. Şti.
Haselim Gıda İnş. Nakliye Mandıra
Petrol Tarım San. Ve Dış Tic. Ltd.
Şti.
Hazarhan Tarım Gıda İnş. Hyv. Mad.
(424) 292-3375
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Hazar-Pen Plastik İmalatı İnş. Cam
Soğuk Hava Deposu Ve Hayv. San. (424) 237-6534
Tic. Ltd. Şti.
Hazır Et Ve Et Ürünleri Ürt. San. Ve
(424) 233-5263
Tic. Ltd.Şti.
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 1. Yol No:
45 Merkez Elazığ
Gümüş Kavak Mahallesi Sivrice Cddesi
No:3 Merkez Elazığ
Pürüntür Mevkii Yeniköy Merkez Elazığ
Rızaiye Mahallesi 1. Harput Caddesi
No:25/C Merkez Elazığ
Gümüşkavak Barbaros Caddesi No:40
Merkez Elazığ
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Muhafazası, Et Ve Et
Ürünleri İmalatı
Paslanmaz Krom
Endüstriyel Mutfak
Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol Üzeri No:8
Ekipmanları Ve Hastane
Merkez Elazığ
Ekipmanları , Çelik Eşya
Ve Süt Soğutma Tankı
Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:21/A
Endüstriyel Otomasyon
Merkez Elazığ
158
Hıdır Bulut-Bulutlar Endüstriyel
Mutfak
(424) 237-9988
159
Hıdır Selçuk Emre
(424) 247-0133
160
Hilal Aral
(424) 427-1134
Şarap Ürt.
Eskibağ Mevkii Kürk Köyü Sivrice Elazığ
161
Hilalim Piliç Et Ve Et Ürünleri Gıda
Hyv. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.
(424) 225-0241
Tavuk Parçalama Ve
Şoklama
Aksaray Mahallesi Şehir Ferhat Bulut Sokak
No:102 Merkez Elazığ
162
Hürel Yapı Beton İnş. Ürt. San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
(424) 275-2308
Hazır Beton İmalatı
163
Hüseyin Keser-Keser Karo İml.
(424) 224-1396
Karo İmalatı
164
İdea Yapı Kimyasalları San. Ve Tic.
A.Ş. Elazığ Şubesi
(424) 255-1353
165
İmam Gündoğdu
(424) 255-5849
166
İmeta Teknik Yapı San. Ve Tic. Ltd.
Şti. Elazığ Şubesi
(424) 255-1554
Çelik, Pik, Kompozit,
Sfero Döküm
167
İnci Rüyam Tekstil Gıda İnş. Tem.
Balıkçılık Paz. Tic. Ltd. Şti.
(424) 236-7081
Ev Tekstili (Nevresim
,Uyku Seti,Yastık )
Beton Ve Çimento Katkı
Maddeleri
Üzüm Orciği, Üzüm
Pestili, Dut Pekmezi
Yeni Küçük Sanayi Sitesi O Blok No:8
Orciği, Dut Pestili Ve
Akçakiraz Merkez Elazığ
Ballı Lokma İmalatı
Karma Hayvan Yemi
İmalatı - Muhtelif Tip
Un, Kepek, Razmol Ve
Kırık Buğday İmalatı
Çelik Depo ,Akaryakıt
Tankı ,Silo ,Çelik Kalıp
Konteyner,Teleskobik
Direk ,İskele Ve Çelik
Konsriksiyon İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol Elazığ
Malatya Caddesi 8. Km. Misland Yanı
İşgem Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 4. Yol No:10
Merkez Elazığ
168
İsaş Gıda San. Ve Tic. Ltd.Şti.
169
İzamer İnş. Mad. İnş. Mlz. İmalat Ve
Taahhüt Paz. İth. İhr. Tic. Ve San.
(424) 247-3282
Ltd. Şti. Elazığ Şubesi
170
Kadir Bulut
(424) 417-8987
Çelik Konsrüksiyon Ve
Çevre Duvarı İmalatı
Yni Küçük Sanayi Sitesi R Blok No:6
Merkez Elazığ
171
Kalehan Enerji Ürt. Ve Tic.
A.Ş.Beyhan-1 Barajı Ve Hes
İşletmesi Şubesi
(424) 661-4201
Hazır Beton Sanratli
Hoşdere Caddesi No:216/4 Çankaya
Ankara
172
Kalmer Mermer Nakliyat Petrol İnş.
Gıda Tekstil San. Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 237-3225
Plaka Mermer Ürt. Blok Mermer İmalatı
İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi
Fatih İş Merkezi No:10/18 Merkez Elazığ
173
Karaca Harput Kireç Mad. İnş. Petrol
(424) 255-1242
Otomotiv Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Kireç Ürt.
Organize Sanayi 3.Bölge Coca Cola
Fabrikası üstü Elazığ
174
Karaca İnş. Mad. Ürt. Ve Paz. San.
Tic. A.Ş.
(424) 481-6517
Krom Madeni Çıkarma
Çarşı Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı
Elazığ İş Mmerkezi No:11 Kat:2/4 Merkez
Elazığ
(424) 224-0806
Damper,İtfaiye Çöp
Arabası İmalatı
Sanayi Sitesi Gündoğdu Sokak No:47
Merkez Elazığ
(424) 611-5252
Hazır Beton
(424) 611-3003
Agrega -Mıcır Ürt.
(32) 432-4401
Cam Ambalaj Atığı Geri Çukurova Mahallesi 231 Cadde No:7/A
Dönüşümü
Toroslar Mersin
175
176
177
178
179
180
181
Kardeşler Dorse Kasa Damper
İmalatı Makina İnş. Otom. Nak. San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Kaya Hazır Beton San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
Kayahan İnş. Taahhüt San. Ve Tic.
A.Ş.
Kayasan Geri Dönüşüm Nakliye İnş.
Taahhüt Tic. Ve San. Ltd.Şti.Elazığ
Şubesi
(424) 255-1042
Yüzbaşı Mahallesi Kıraç Sokak Bingöl Yolu
6. Km. Akçakiraz Merkez Elazığ
Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi
Demiryolu Altı Merkez Elazığ
Tunceli Yolu 1. Km. Şahmiran Mevkii No:1
Kovancılar Elazığ
Bağlar Mahallesi Elazığ Caddesi No:210
Kovancılar Elazığ
Alabalık ( Temizlenmiş,
Şoklanmış, Füme
,Fileto) Ürt.
Değirmen Başı Mahallesi Çırçır Şelalesi
Mevkii Keban Elazığ
(424) 236-8023
Alabalık Şoklanması
Üniversite Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi
No:112 Merkez Elazığ
(424) 255-1671
Romork,Su Tankı
,Pancar Yükleme
Kepçesi ,Kültüfatör
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 3. Yol
Merkez Elazığ
Keban Alabalık Su Ürünleri Gıda Ürt.
(424) 571-2323
Paz. San. Ve Tic. A.Ş.
Keban Su Ürünleri Gıda İnş. Tarım
Mad. Paz. San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Kemal Aktaş Tarım Makine San.
Petrol Ürünleri Nakliye İnş. İmalat
San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Ataşehir Mahallesi Nazlı Sokak No:1 Elazığ
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
182
183
184
185
Kimtaş Köksal İnş. Mlz. San. Ve Tic.
A.Ş.
Kök-Dal Nakliye Hay.Ürt. Ve Paz.
San Tic Ltd.Şti.
Köksan Orman Ürünleri San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Krom-En Mad. Enerji Nakliye İnş.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Hicret Mahallesi Öküzgözü Sokak No:32
Merkez Elazığ
Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No:10
Palu Elazığ
(424) 218-1318
Tuğla İmalatı
(424) 651-2041
Mıcır Ve Agrega Ürt.
(424) 255-5255
Kereste İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi Elazığ
(424) 281-3026
Krom Madeni Çıkarma
Malatya Yolu 13. Km. Merkez Elazığ
186
Kutlu Optik Paz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. (424) 255-1010
Gözlük-Gözlük
Çerçevesi İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 24. Yol
No:9 Merkez Elazığ
187
Kutludağ İnş. Nakliyat Mad. Tem.
Hzm. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Elazığ Şubesi
Pomza
Gümüşbağlar Köyü Ruhsat No:200903402
Merkez Elazığ
188
Küçüksular Yem Gübre Hay.İnş. Ve
(424) 113-3667
İnş.Malz. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Tuz Öğütme Ve
Paketleme
Bingöl Yolu Üzeri Nn:218 Kovancılar Elazığ
Küüm Gıda İnş. Nakliye Turizm Ürt.
Paz. San. Ve Tic. A.Ş.
Leben Mermer İnş. İth. İhr. San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Ledmer Elektronik Bilişim Hzm.
Yazılım Biyomedikal Sistemler
Mekatronik Sistemler Ar-Ge
Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Bakliyat Eleme Ve
Paketleme
Mermer Ebatlandırma
Ve Cilalama
Diyarbakaır Yolu 13. Km. Yenice Mahallesi
Harput Caddesi No:62 Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 14. Yol Merkez
Elazığ
Led Lamba Elektronik
Sürücü Devre Ürt.
Fırat Teknokent T.G.B. ARGE binası 2 No:1
Merkez Elazığ
Y
190
191
(412) 611-1020
(424) 247-8330
(424) 255-5288
(424) 247-0532
192
Limber İnş. İnş. Mlz. Orman Ürünleri
(424) 255-5700
Mobilya Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Seramik Yapıştırma
Harcı ,Seramik Toz
Dolgu Ve Yalıtım
Malzemesi Ürt.
Organize Sanayi Bölgesi 16. Yol Merkez
Elazığ
193
Lukston Elektrik Elektronik Bilişim Ar(424) 218-1858
Ge Ürt. San. Ve Tic. A.Ş.
Led Li Aydınlatma
Gereçleri
İşgem No:25 Merkez Elazığ
194
Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. Şti.
Elazığ Şubesi
(424) 411-2301
Doğal Kaynak Suyu
Dolumu , Pet Şişe Ürt.
PTT Kampı Yanı Devlet Demir Yolu Sivrice
Elazığ
195
Mahsel Mad. Mühendislik İnş.
Nakliye Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 236-2074
Krom Ocağı
Gazi Caddesi Yeni Belediye İş Merkezi
Kat:7 Daire:6 Merkez Elazığ
196
Mastar Metalurji San.i Ve Tic. A.Ş.
Elazığ Şubesi
(424) 255-1555
197
Mehmet Yıldız-Elazığ Doğa Mermer (424) 225-2046
198
199
200
Mert Döküm İnş. San. Ve Tic. Ltd.
Şti. Elazığ Şubesi
Mesta Traverten Mermer San. Ve
Tic. A.Ş.
Mey Alkollü İçkiler San. Ve Tic.
A.Ş.Elazığ Şarap Fabrikası
Müdürlüğü
Çelik ,Pik ,Kompozit
,Sfero Döküm
Mermer Ve Granit
İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol 4. Blok
Merkez Elazığ
Salıbaba Mahallesi Keresteciler Sokak
No:5/A Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Merkez
Elazığ
Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi No:62/2
Merkez Elazığ
(424) 255-1377
Sfero Döküm
(424) 255-1144
Blok Ve Takoz Mermer
İmalatı
(424) 236-8059
Şarap İmalatı
Abidei Hürriyet Caddesi Bolkan Center
No:211 Şişli İstanbul
201
Mina Ahşap Kapı Ve Mobilya San.
Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-5571
Kapı İmalatı
Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım
Caddesi No:130/A Elazığ
202
Mir Yıldız Mühendislik İnş. Tic. İth.
İhr. Ltd.Şti.
(424) 237-7337
Kum Ve Çakıl ElemeYıkama-Kırma
Mustafa Paşa Mahallesi Fikret Memişoğlu
Caddesi No:50/A Merkez Elazığ
203
Murat Hazır Beton Taahhüt İnş. Mad.
(424) 275-3150
Nakliye Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Hazır Beton İmalatı
Baskil Yolu 3. Km. Merkez Elazığ
204
Nasip Beton Mühendislik İnş. Petrol
Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Elazığ
Beton Santrali Şubesi
(424) 295-1313
Hazır Beton İmalatı
Sütlüce Köyü Merkez Elazığ
205
Nedim Kökçü
(424) 224-2051
Muhtelif Ebatta Kereste
İmalatı
Sanayi Sitesi 14. Sokak No:8 Merkez Elazığ
Krom Ocağı
İncebayır Köyü İR:2317(BATI LASİR
MOSTRA VE GALERİ OCAĞI) Alacakaya
Merkez Elazığ
Mobilya Ürt.
Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 15. Sokak
No:4 Merkez Elazığ
206
207
Nevra Mad. Nakliye Harfiyat İnş.
Taahhüt Endüstriyel Makina İth. İhr. (424) 943-1277
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Nka Mobilya Boya İnş. Ve İnş. Mlz.
Gıda Maddeleri Orman Ürünleri Oto (424) 224-8407
Döşeme San. Ve Tic. Ltd.Şti.
208
Nurel Plastik Ve Orman Ürünleri İnş.
(424) 255-1512
İmalat San. Ve Tic. Ltd.Şti
Plastik Mamülleri Ürt.
Akçakiraz Beldesi Kıraç Mahallesi Bingöl
Caddesi Yeni Küçük Sanayi Sitesi E Blok
No:13 Merkez Elazığ
209
Nurfa Mad. Ve Mermer İnş. Petrol Ve
(424) 481-7073
Ürünleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Krom Cevheri
Çıkarılması
Site Mahallesi Elazığ Caddesi No:12/ C
Alacakaya Elazığ
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
210
211
212
Obuzlar Çelik Eşya Ve Elektroteknik
(424) 255-5566
Endüstri A.Ş.
Oğurlu Ferforje Pvc Ve Demir
Doğrama İnş. Müteahhitlik İmalat İth. (424) 255-1516
İhr. Paz. San. Tic. Ltd.Şti.
Orhan Mobilya Makine Bileme İnş.
Turizm Eğitim Hzm. San. Ve Tic. Ltd. (424) 224-0670
Şti.
213
Orpek Gıda Tarım Eğitim Sağlık İnş.
(424) 255-1373
Ve Mlz. Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
214
Ortut Gıda Tarım İnş. Ve İnş. Mlz.
Ürt. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd.Şti.
215
216
Osman Yıldırım Yapı İnş. Mad.
Elektrik Elektronik Harfiyat Nakliye
İmalat San. Tic. Ltd. Şti.
Önder Prefabrik Beton Mamülleri
Beton Ve Betonarme Boru Ürt. İth.
İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 264-6232
(424) 233-3933
Çelik Eşya ,Her Tip Ve
Türde Elektrik Pano Ve
Tabloları
Demir Doğrama, P.V.C.
Doğrama, Ferforje
İmalatı
Kesimde Kullanılan
Daire Testerelerin
İmalatı
Üzüm Orciği, Üzüm
Pestili, Dut Pekmezi
Orciği, Dut Pestili , Orcik
Şekeri Ve Ballı Lokma
İmalatı
Üzüm Orciği, Üzüm
Pestili, Dut Pekmezi
Orciği, Dut
Pestili İmalatı
İzolasyonlu Yapı
Elemanı Bims Blok Ürt.
Tesisi
Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol Merkez
Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 25 Nolu
Yol Merkez Elazığ
Sanayi Sitesi 17. Sokak No:9 Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 21. Yol
No:34 Merkez Elazığ
Yeni Küçük Sanayi Sitesi L Blok No:8
Akçakiraz Merkez Elazığ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 30.
Yol No:1 Merkez Elazığ
(424) 255-5913
Prefabrike Beton Ve
Beton Mamülleri Ürt.
Bingöl Yolu 6. Km. Küçük Sanayi Sitesi
Arkası Merkez Elazığ
217
Örnek Ofset Matbaacılık Ambalaj
Basın İnş. Tic. Ve San. Ltd.Şti.
(424) 212-1732
Muhtelif Matbaa Ve
Ambalaj Mlz. Ürt.
Nailbey Mahallesi Gazi Caddesi No:45/P06
Erzen Psj Merkez Elazığ
218
Öz Tol San. Tic. Ve İnş. Ltd.Şti.
(424) 224-5829
Damper, Damper Kasa
Ve Yarı Römork İmalatı
Sanayi Sitesi 26. Sokak No:8 Merkez Elazığ
219
Özbaylar Güneş Enerjisi Ve Çelik
(424) 255-1470
Kapı İmalatı İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Güneş Enerji Sistemleri
Ve Çelik Kapı İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 14 Nolu Yol
Merkez Elazığ
220
Özbaylar İnş. Ve Toprak San. Tic.
Ltd.Şti.
(424) 233-4545
Blok Tuğla İmalatı
221
Özerhan İnş. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 255-1534
Mermer Ve Granit Ürt.
(44) 275-3043
Tabldot Yemek Ürt.
(424) 276-2606
Römork İmalatı
Diyarbakır Yoluı 10. Km. Merkez Elazığ
222
223
Öztürkler Turizm Gıda Tem. Paz.
San. Tic. Ltd.Şti
Raif Çağlayan Çağlayan Römork
San.
Rüstempaşa Mahallesi Hacı Hayri Caddesi
No:70/B Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 9. Yol Merkez
Elazığ
Malatya Yolu 8. Km. İşgem No:20-21Merkez
Elazığ
224
Ro-Mer Mermer Mad. San. Ve Tic.
Ltd.Şti.
(424) 255-5473
Mermer Levha Ürt.
Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol Yazıkonak
Merkez Elazığ
225
Ro-Mer Mermer Mad. San. Ve Tic.
Ltd.Şti.
(424) 255-5473
Blok Mermer İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol Yazıkonak
Merkez Elazığ
226
Rubi Mermercilik Kuyumculuk Tic. Ve
(424) 255-5288
San. A.Ş.
Mermer İmalatı
Organize Sanayi Sitesi 8. Yol No:1 Elazığ
227
Sağlam İş Makina San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
(424) 275-2542
Damper ,Kasa,Romork
Ve Dingil İmalatı
Bingöl Yolu Akçakiraz Yol Ayrımı Merkez
Elazığ
228
Sahara Pen Plastik Cam Kauçuk
İmalat San. Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 255-5152
Pvc Kapı-Pencere Ve
Çift Cam İmalatı
3. Organize Sanayi Bölgesi Merkez Elazığ
229
Samet Mobilya Nakliyat İnş. Turizm
İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd.Şti.
(424) 255-1345
Mobilya İmalatı
Gazi Caddesi 82/B Merkez Elazığ
230
Sanica Isı San. Anonim Şirketi Elazığ
(424) 255-5901
Şubesi.
Pvc Atık Su Borusu ,
Koruge Borusu Ve Pe
Boru İmalatı
Kavaklı Köyü Gürpınar Köyü No:10-1
Büyükçekmece İstanbul
231
Segezha Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
Elazığ Şubesi
San. Tipi Kraft Torba
İmalatı
Malatya Yolu 14. Km. Merkez Elazığ
232
Selami Çelik-Çelikler Koltuk Kanepe
(424) 224-1671
Ve Oturma Grubu İmalatı
Kanepe Ve Oturma
Grubu
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 3. Yol
Merkez Elazığ
233
Selim Şeker
(424)
Mermer Ürt.
Bingöl Yolu 9. Km. Merkez Elazığ
234
Sembol Plastik San. Ve Tic. A.Ş.
(424) 275-2318
Plastik Poşet İmalatı
Elazığ-Diyarbakır Karayolu 8. Km. No:16
Elazığ
235
Serdar İnş. İnş. Mlz. Nakliye
Otomotiv Mahrukatcılık Mad. İth. İhr. (424) 233-1704
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marn Çıkarılması Kalker Taşı Çıkarılması
Marn Çıkartılması
Tepe Köyü (İR.NO:20062009) Merkez
Elazığ
(424) 281-2881
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Serkan Ceylan
237
Se-Tek Orman Ürünleri Gıda Tekstil
(424) 225-6369
Ürt. Ve Paz. San. Ve Tic. Ltd.Şti.
238
Sevgi Kavak
(424) 225-4433
Kokolin (Krem)
239
Sevinç Örs
(424) 275-2266
Hurdacılık Geri
Dönüşümü
240
Seza İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.Elazığ
(424) 248-4910
Şubesi
Hazır Beton İmalatı
241
Sinerji Yalıtım İzolasyon İnş. Enerji
Ve Yapı Mlz. San. Ve Tic. A.Ş.
(424) 255-1440
Muhtelif Kalınlıkta Xps
Yalıtım Mlz. İmalatı
242
Siyami Murat
(424) 255-1133
Blok Mermer Ocağı
243
244
(424) 224-6266
Temel Sondaj
Makinesi,Enjeksiyonlu
Kuyu Pompası
236
Solpa Gıda İnş. Turizm Paz. İth. İhr.
(424) 277-2219
San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Soyplas Ambalaj Plastik İnş. San. Ve
(424) 722-1470
Tic. Ltd. Şti.
Yni Küçük Sanayi Sitesi C Blok No:16
Merkez Elazığ
Silah Dipçiği, Arı Kovanı Sanayi Sitesi 9. Sokak No:29 Merkez
Ve Kereste İmalatı
Elazığ
Süt Ürünleri İmalatı
Plastik File Ürt.
Salıbaba Mahallesi Demirciler Çarşısı
No:1/H Elazığ
Yeşil Uşak Mahallesi Diyarbakır Caddesi
No:32 Akçakiraz Merkez Elazığ
Pınarlı Köyü Gedeük Mevkii No:70 Baskil
Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 25. Yol
Merkez Elazığ
İzzetpaşa Mahallesi Şehit Ailhanlar Caddesi
No:2/5 Merkez Elazığ
Diyarbakır Yolu 18. Km. Gözebaşı Köyü
No:61 Merkez Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 3. Yol Merkez
Elazığ
245
Standart Medikal Tekstil Mad. San.
(324) 329-3323
Ve Tic. Ltd. Şti. Elazığ Arıcak Şubesi
Çinko Kırma -Eleme Ve Palmiye Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı
Zenginleştirme Tesisi
Oktay Apartmanı Kat:4 No:8 Mersin
246
Star Sıvılaştırılmış Gazlar Dağıtım Ve
(216) 999-4994
Paz. A.Ş. Elazığ Şubesi
Lpg Tüp Dolumu Ve
Depolama
247
Suat Biçerer
(424) 255-1310
Mobilya Ve Kapı İmalatı
(312) 438-4471
Kalker Ürt.
Pınarlı Köyü No:70 Baskil Elazığ
(424) 740-4216
Tablot Yemek Ürt.
Üniversite Mahallesi Ferman Sokak No:13/A
Merkez Elazığ
(424) 234-0623
Muhtelif Mermer Ürt.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Merkez
Elazığ
(424) 651-2487
Hazır Beton Ve Beton
Elemanları Ürt.
Gömeçbağlar Köyü Plu Elazığ
248
249
250
251
Sycs İnş. Çimento Mad. Turizm
Eğitim Petrol Ürünleri Su Ve Nakliyat
San. Ve Tic. A.Ş. Elazığ Şubesi
Şahdar Gıda Tem. Bilgisayar Spor
Hzm. Hyv. San. Ve Tic. Ltd.
Şti.Karakoçan Elazığ Şubesi
Şaheser Mermer İç Ve Dış Tic.
İmalat Ve San.ltd.Şti.
Şahinoğulları Nakliye İnş. Mad.
Hizmet Taahhütleri Petrol Ürünleri
Ürt. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi No:24
Ortadağ Sancaktepe İstanbul
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 16. Yol
No:2 Yazıkonak Merkez Elazığ
252
Şark Yem Hyv. Gıda İnş. Nak. Ürt.
Paz. İth. İhr. San.Tic. Ltd. Şti.
(424) 225-5232
Karma Yem İmalatı
Akçakiraz Beldesi Dalokay Caddesi No:9
Merkez Elazığ
253
Şarkgaz Ve Madeni Yağlar A.Ş.
(424) 275-2575
Lpg Tüp Dolum Tesisi
Diyarbakır Yol Ayrımı Kekliktepe Mevkii
Merkez Elazığ
(424) 255-1045
Bims Blok İmalatı
Elazığ 1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Bölüm
21. Cadde Merkez Elazığ
(424) 255-5560
Çelik Döküm İmalatı
254
255
Şaştımlar Bims Gazbeton İnş.
Kuyumculuk Kırtasiye Ürt. Paz. İth.
İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.Elazıg
Şubesi
Tan Çelik Döküm Makine Doğalgaz
San. Ve Tic. A.Ş.
256
Tarık Serdar
(424) 218-3132
Kalker Taşı Çıkarılması
257
Tarım Kredi Yem San. Ve Tic.
A.Ş.Elazığ Şubesi
(424) 253-2804
Karma Yem İmalatı
258
259
260
261
262
263
264
Tarmak Tarım Makinaları İmalat İnş.
(424) 224-2157
Hyv. San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Tatarlar Çelik Eşya İnş. Mad. İmalat
Ve Paz.Tic Ve San Ltd.Şti
Tem-Mak Sondaj Makina San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Tiryaki Spor Mlz. Uydu Sistemleri
Tekstildayanıklı Tüketim Malları Paz.
Nakliye San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Tiyaş Gıda Otomotiv İnş. Ve Mlz.
Nakliye Taahhüt Paz. San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Trapez Yalıtım İnş. Mühendislik Elek.
Turizm San.Tic. Ltd. Şti.
Tunç Teknik Soğutma San. Ve Tic.
A.Ş.
(424) 255-5647
(424) 224-6350
Tarım Amaçlı Römork
,Kültivatör, Tarla Silindiri
Ve Su Tankı İmalatı
Elektrik Tabloları
İmalatı
Sondaj Ve Enjeksiyon
Makineleri İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 7. Yol Merkez
Elazığ
İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi Polat İş
Hanı No:45/103 Merkez Elazığ
Bingöl Yolu Üzeri 15. Km. Merkez Elazığ
Sanayi Sitesi 25. Sokak No:31 Merkez
Elazığ
Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol Merkez
Elazığ
Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak Selin
Apartman No:2/1 Kat:4 Merkez Elazığ
(424) 237-5927
Spor Mlz. İmalatı,
Tekstil
Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay
Caddesi No:75 Merkez Elazığ
(424) 225-2521
Küp Şeker İmalatı Ve
Paketlenmesi
Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi
No:364/A Merkez Elazığ
Eps Isı Yalıtım Levhası
İmalatı
Soğutma Sistemleri Ve
Çelik Eşya
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 23. Yol
Merkez Elazığ
Salıbaba Mahallesi Tezgahtar Sokak Yeni
Demirciler Çarşısı B Blok No:3/E Elazığ
(424) 255-1444
(424) 225-2323
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
265
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ
(424) 251-2875
Şeker Fabrikası
Kristal Şeker İmalatı
Yurtbaşı Merkez Elazığ
266
Uğurdan Sakatat Dericilik Gıda İnş.
Ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti.
Sakatat Şoklama Ve
Soğuk Hava
Muhafazası
Hicret Mahallesi Yasemin Sokak No:66/A
Merkez Elazığ
Karo İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 7 Nolu Yol Merkez
Elazığ
Mermer İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 21. Yol
Merkez Elazığ
Blok Mermer Ürt.
Örençay Köyü Ruhsat No:50186 Merkez
Elazığ
267
268
269
270
271
272
(424) 236-5070
Uluağaç Beton Mamülleri Ve Karo
İmalatı İnş. Yapım Ve Onarım İth. İhr. (424) 255-1036
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Urartu Mermer Nakliyat İşmakinaları
İnş. Mahrukatçılık San. Ve Tic. Ltd. (424) 237-7863
Şti.
Ündağ Mad. Petrol Nakliye İnş. İş
(424) 224-5039
Makinaları San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Verona Mobilya İmalatı Dayanıklı
Tüketim Malları Nakliye San. Tic. Ltd. (424) 255-1332
Şti.
Vessam Prefabrik Mühendislik İnş.
Nakliye Mad. Turizm Doğalgaz İth.
(424) 255-5260
İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Yamanlar Beton Toprak San. İnş. Ve
Mlz. Nakliye Hyv. Mad. Petrol Paz. (424) 241-0286
İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
273
Yantaş Yavuzlar Plastik San. Ve Tic.
(424) 255-1509
A.Ş. Elazığ Şubesi
274
Yargı Makina İnş. San. Ve Tic. Ltd.
Şti. Elazığ Şubesi
(424) 234-0096
275
Yasin Mobilya Çelik Eşya İnş.
Nakliye Turizm San. Ve Tic. A.Ş.
(424) 281-2120
276
Yeni Aydın İnş. Taahhüt Tic. Ltd. Şti. (424) 247-0057
277
278
279
Yıldırım Petrol Tic. Ve Nakliyat A.Ş.
(424) 275-2435
Elazığ Şubesi
Yıldızbims Hafif Yapı Elemanları İnş.
Ve Mlz. Mad. Nakliyat San. Ve Tic. (424) 163-2323
Ltd. Şti.
Yılpa Gıda Maddeleri Paz. San. Ve
(424) 247-3300
Tic. Ltd.Şti.
Kanepe ,Koltuk ,Oturma Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7 Nolu
Grubu ,Yatak
Yol No:16 Merkez Elazığ
Prefabrike Beton
Elemanlarının Ve Çelik
Konstrüksiyon İmalatı
Organize Sanayi 3. Bölge 21. Yol Elazığ
Tuğla İmalatı
Diyarbakır Yolu 8. Km. Altınçevre Köyü
No:73 Merkez Elazığ
Pvc Boru - Pe Boru -Pvc
Pencere Profil Havaalanı Yolu 8. Km. Merkez Elazığ
Amerikan Siding- Pprc
Boru
Havalandırma Kanalı ,
Modüler Tank Ve
OSB 24 Nolu Yol No:7 Merkez Elazığ
Paslanmaz Baca
İmalatı
Mobilya Ve Çelik Eşya
Malatya Yolu 10. Km. Merkez Elazığ
İmalatı
Sultanuşağı Köyü (Ruhsat No:201002981)
Agrega Mıcır Ürt.
Baskil Elazığ
Ondokuz Mayıs Caddesi Novabaran Plaza
Lpg Dolumu
No:4 Kat:9 Şişli İstanbul
Bingöl Yolu Üzeri 20. Km. Çağlar Merkez
Elazığ
Beton Elemanları Ürt.
Gıda Maddeleri
Ataşehir Mahallesi Süleyman Paşa Sokak
Şoklama Ve Muhafazası No:181/A Merkez Elazığ
280
Yıltat Gıda İnş. Paz. San. Ve Tic. Ltd.
(424) 248-2080
Şti.
Muhtelif Gıda Maddeleri Malatya Yolu 8. Km. İşgem No:3 Merkez
Paketlenmesi
Elazığ
281
Yüceçay Gıda Ve Plastik San. Tic.
Ltd.Şti
(424) 255-1221
Tek Kullanımlık Plastik
Ve Köpük Mamul
İmalatı
282
Yüngül İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
(424) 218-7973
Agrega Ürt.
283
Zülal Dil-El-Leziz Tatlıdil Şekerleme
(424) 212-5767
Helva Lokum Ve Reçel
İmalatı
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Merkez
Elazığ
İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi
No:3 Kat:3 Daire:12 Elazığ
Sarayatik Mahallesi Şair Hayri Caddesi
No:40 Merkez Elazığ
Not: İmalat Sanayicileri Listesi, Elazığ TSO'ya Kayıtlı Geçerli Kapasite Raporu Olan Üyeleri İçerir. (Aralık 2014 İtibariyle)
2008-2014 YILLARI ARASINDA ELAZIĞ TSO TARAFINDAN
DÜZENLENMİŞ OLAN KAPASİTE RAPORLARI
YIL
2008
2009
İLK KAPASİTE
447
100
YENİLEME
4
8
TOPLAM
451
108
2010
115
18
133
2011
87
46
133
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
2012
59
63
122
2013
48
86
134
2014
57
96
153
913
321
1234
Aşağıda verilen tablolar 2008 - 2014 yılları arasında düzenlenmiş ve 2014 yılı sonu itibari ile
geçerliliği devam eden aktif Kapasite Raporlarındaki bilgilerden derlenmiştir.
2008 - 2014 YILLARI ARASINDA DÜZENLENMİŞ KAPASİTE
RAPORLARI
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
2008 - 2014 YILLARI ARASINDA DÜZENLENMİŞ KAPASİTE RAPORLARININ
SEKTÖREL DAĞILIMI
ÜRETİM KONUSU
GIDA
İMALAT
MADEN
MERMER
MOBİLYA
DÜZENLENMİŞ
KAPASİTE RAPORU
215
352
154
133
40
AKTİF
KAPASİTE RAPORU
70
161
50
44
15
2008 - 2014 YILLARI ARASINDA, GIDA, İMALAT,MADEN,MERMER
VE MOBİLYA SEKTÖRLERİNE GÖRE KAPASİTE RAPORU DAĞILIMI
GIDA

ALABALIK ŞOKLANMASI

BALIK

BİTKİSEL ÇAY PAKETLENMESİ, DOĞAL ÜRÜNLER VE SALÇA İMALATI

EKMEK, UNLU MAMÜLLER

ET VE ET ÜRÜNLERİ

KURU PASTA, BİSKÜVİ VE İÇİ DOLGULU KURABİYE İMALATI

KURUYEMİŞ,KAHVE ,LOKUM,REÇEL,HELVA,

KÜLTÜR MANTARI
9
KÜP ŞEKER İMALATI VE PAKETLENMESİ
10 MUHTELİF GIDA MADDELERİNİN ŞOKLANMASI VE SOĞUK HAVA MUHAFAZASI
11 PEYNİR,TULUM PEYNİRİ, KAŞAR PEYNİRİ İMALATI
12 SALÇA VE REÇEL İMALATI
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SERACILIK
SUCUK, SALAM, SOSİS, KAVURMA, KÖFTE VE PASTIRMA İMALATI
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
ŞARAP
TABLDOT YEMEK
TAVUK ETİ ŞOKLANMASI VE MUHAFAZASI
UN, KEPEK, RAZMOL
YOĞURT VE PEYNİR İMALATI
YUFKA, DONDURMA, TATLI PASTA
İMALAT
1 A.Y.P.E. BORU İMALATI
2
ALÇI DEKORASYONU İMALATI
3
ASANSÖRÜN MONTAJ YOLUYLA İMALİ
4
BAKLİYAT VE KURUYEMİŞ PAKETLEME
5
BARDAK,KASE (POLİSTİREN) ÜRETİMİ
6
BETON MAMULLERİ
7
BİMS BLOK İMALATI
8
CAM İŞLEME VE CAM BALKON İMALATI
9
ÇELİK EŞYA ?ELEKTİRİK MALZEMELERİ İMALATÇI
10 ÇELİK KAPI
11 ÇELİK, PİK, KOMPOZİT, SFERO DÖKÜM
12 ÇİVİ TEL İMALATI
13 DAMPER, DAMPER KASA VE YARI RÖMORK İMALATI
14 DERİ İŞLEME
15 DETERJAN YARDIMCI MADDELERİ, KİREÇ ÖNLEYİCİ, TÜL BEYAZLATICI,
16 DÖKÜM
17 ENDÜSTRİYEL MUTFAK, ÇALIŞMA TEZGAHI. FIRIN KUZİNE DAVLUNBAZ İMALATI
18 EPS STRAFOR ÜRETİMİ
19 FAYANS YAPIŞTIRICISI, HAZIR SIVA VE DERZ DOLGUSU VB. ÜRETİMİ
20 GÖZLÜK-GÖZLÜK ÇERÇEVESİ İMALATI
21 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ VE DEPO İMALATIDEMİR DOĞRAMA
22 HAZIR BETON
23 ISITMA CİHAZLARI VE YAKIT TANKI İMALATI
24 İTFAİYE ÇÖP ARABASI İMALATI
25 KAĞIT ESASLI GIDA AMBALAJ,ISLAK MENDİL VE PAKETLEM
26 KALORİFER KAZANI İMALATI
27 KANEPE VE OTURMA GRUBU İMALATI
28 KARMA HAYVAN YEMİ
29 KARO İMALATI
30 KARTON KUTU VE ÇANTA İMALATI
31 KERESTE İMALATI
32 KOLONYA İMALATI
33 LPG TÜP İMALATI
34 MASA , SANDALYE İMALATI
35 MATBAA VE OFSET
36 MUHTELİF EBATTA KERESTE İMALATI
37 P.V.C. DOĞRAMA, FERFORJE İMALATI
38 PARFÜM İMALATI
39 PET KAVANOZ VE PLASTİK BİDON İMALATI
40 PET KAVANOZ VE PLASTİK BİDON İMALATI
41 PLASTİK FİLE ÜRETİMİ
42 PLASTİK POŞET İMALATI
43 PREFABRİKE BETON VE BETON MAMÜLLERİ ÜRETİMİ
44 RÖMORK İMALATI
45 SANAYİ TİPİ KRAFT TORBA İMALATI
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
SINAÎ VE TIBBİ GAZ ÜRETİMİ
SOĞUK ODA İMALATI
SÜNGER İMALATI
TALAŞLI ÜRETİM (YEDEK PARÇA ) İNŞAAT VE İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI
TARIM MAKİNALARI ,SANAYİ MAKİNALARI İMALATI
TAVUK GÜBRESİNİN KURUTULMASI VE PAKETLENMESİ
TAVUK YEMİ İMALATI
TEMEL SONDAJ MAKİNESİ,ENJEKSİYONLU KUYU POMPASI ,ENJEKSİYON ÜST
TENEKE KUTU
TUĞLA KİREMİT KİLİ ÜRETİMİ
XPS (EKSTRÜDE POLİSTREN) ISI YALITIM LEVHASI İMALATI
YAKIT TANKI İMALATI
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ DOLUMU
MADEN
1
AGREGA
2
BAZALT
3
ÇAKIL
4
ÇİNKO
5
DEMİR
6
KALKER
7
KLİNKER
8
KROM
9
KROMİT
10 KURŞUN
11 KUVARSİT
12 MADEN
13 MANGANEZ
14 MARN
15 POMZA
MERMER
1
MERMER VE TRAVERTEN PLAKA
2
BLOK VE TAKOZ MERMER İMALATI
MOBİLYA
1
BÜRO MOBİLYALARI
2
MUTFAK VE DEKORASYON MOBİLYALARI
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
YATIRIM TEŞVİK
Teşvik Yasası
Yüksek Planlama Kurulu’nun 16 Ekim 1997 tarih, 97/88 sayılı kararı ile 1. Derecede Kalkınmada
Öncelikli Yöreler kapsamında olduğu belirtilen ve halen aynı statüde bulunan Elazığ, 19 Haziran 2012 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
karar ile desteklerin uygulanması açısından Ülkemizin 6 bölgeye ayrıldığı Yatırım Teşvik Sisteminde 4.
Bölgede yer almaktadır.
Elazığ’ın 4. bölgede yer aldığı Genel Teşvik Sisteminde asgari sabit yatırım tutarı 500 bin/ 1.000.000
TL olan yatırımlar desteklerden istifade edebilmektedir.
Elazığ’ın 4. Bölgede yer alması yeni yatırımların çekilmesi noktasında önemli bir düşüşe neden
olmuştur. Bunun başlıca nedeni ekonomik gelişmişlik seviyesi Elazığ’dan daha iyi konumda olan ve ülkemizin
batı ile iç bölgelerinde yer alan illerle aynı sekmentte yer alması, Sektör kısıtları, bazı sektörlerde asgari
yatırım kısıtı, SGK işveren payının 4. Bölgede yetersiz oluşu, yatırımların desteklenme süresi ve çevresindeki
illerin 5 ve 6. Bölge desteklerinden istifade etmesidir. Farklı teşvik sistemlerinin uygulandığı son 14 yılda
(2001-2014) Elazığ’da toplam 351 Yatırım Teşvik Belgesi çıkartılmış olup, bu belgeler ile ön görülen istihdam
8 bin 12 kişi yatırım tutarı ise 2 milyon 817 milyon TL’dir. Bu yatırımların 338’i yerli 13’ü ise yabancı
yatırımcılara aittir.
2012 yılında yeni teşvik sisteminin yayınlanması ile birlikte Elazığ önemli bir düşüş yaşamış ve bu
dönemde toplam 32 Yatırım Teşvik Belgesi çıkartılmıştır. 2010-2011 yıllarında Elazığ’ın bugünkü 6. Bölge
teşviklerinden istifade ettiği dönemde Elazığ en yüksek belgeye ulaşmış olup bu dönemde toplam 122 belge
çıkartılmıştır. Elazığ’ın potansiyel kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve yabancı yatırım çekmesi
noktasında Elazığ TSO tarafından hazırlanan ilin sorunlarını içeren rapor 2012-2014 yılları arasında çeşitli
dönemlerde Başbakan ve ilgili bakanlarla birlikte Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ve
TOBB’ye sunulmuştur.
Yeni Teşvik Yasasında Destek Unsurları ve Oranları
Destekler
BÖLGELER
1
Var
Var
20
2
Var
Var
25
3
Var
Var
30
4
Var
Var
40
5
Var
Var
50
6
Var
Var
55
15
20
25
30
40
50
55
60
70
80
90
95
50
55
60
70
80
90
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
12 yıl
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
15
20
25
35
50
55
10
15
20
25
35
50
Var
Var
Var
Yok
Yok
Döviz
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
5
puan
2
puan
Yok
Yok
Var
TL
Var
3
puan
1
puan
Yok
Yok
Gümrük vergisi muafiyeti
KDV istisnası
OSB’de Kurulu
Vergi indirimi
OSB dışında
(Yatırıma katkı oranı)
kurulu
OSB’de Kurulu
Vergi indirimi
OSB dışında
(İndirim Oranı)
kurulu
Sigorta primi işveren OSB’de Kurulu
hissesi desteği
OSB dışında
(destek süresi)
kurulu
Sigorta primi işveren OSB’de Kurulu
hissesi desteği
OSB dışında
(Yatırıma katkı oranı) kurulu
Yatırım yeri tahsisi
Faiz desteği
Gelir vergisi stopajı desteği
Sigorta primi işçi hissesi desteği
4 puan
1 puan
Yok
Yok
7 puan
2 puan
10 yıl
10 yıl
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
Ankara
Adana
Balıkesir
Afyonkarahisar
Adıyaman
Ağrı
Antalya
Aydın
Bilecik
Amasya
Aksaray
Ardahan
Bursa
Bolu
Burdur
Artvin
Bayburt
Batman
Eskişehir
Çanakkale
(Bozcaada ve
Gökçeada
İlçeleri Hariç)
Gaziantep
Bartın
Çankırı
Bingöl
İstanbul
Denizli
Karabük
Çorum
Erzurum
Bitlis
İzmir
Edirne
Karaman
Düzce
Giresun
Diyarbakır
Kocaeli
Isparta
Manisa
Elazığ
Gümüşhane
Hakkari
Muğla
Kayseri
Mersin
Erzincan
Kahramanmaraş
Iğdır
Kırklareli
Samsun
Hatay
Kilis
Kars
Konya
Trabzon
Kastamonu
Niğde
Mardin
Sakarya
Uşak
Kırıkkale
Ordu
Muş
Tekirdağ
Zonguldak
Kırşehir
Osmaniye
Siirt
Kütahya
Sinop
Şanlıurfa
Malatya
Tokat
Şırnak
Nevşehir
Tunceli
Van
Yozgat
Bozcaada ve
Gökçeada
İlçeleri
Yalova
Rize
Sivas
8 il
13 İl
12 il
17 il
16 il
15 il
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sek
tör
Ko
du
US-97 Kodu
Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
1
0121
Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere
entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari
kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
2
0500.0.04
Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası
üretimi dahil)
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
3
15
Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen
yatırım konuları hariç)
2 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları
sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)
Tekstilin
aprelenmesi
yatırımları için 10
Milyon TL, diğer
yatırım
konularında 2
Milyon TL
Tekstilin
aprelenmesi
yatırımları için 10
Milyon TL, diğer
yatırım konularında
2 Milyon TL
Tekstilin
aprelenmesi
yatırımları için 10
Milyon TL, diğer
yatırım
konularında 1
Milyon TL
Tekstilin
aprelenmesi
yatırımları için 10
Milyon TL, diğer
yatırım
konularında 1
Milyon TL
Tekstilin
aprelenmesi
yatırımları için
10 Milyon TL,
diğer yatırım
konularında 1
Milyon TL
500 Bin TL
1 Milyon TL'nin
üzerindeki tevsi
ve
modernizasyon
yatırımları
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
4
17
Desteklenmemek
tedir
Desteklenmemekte
dir
Derinin tabaklanması ve işlenmesi
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL'nin
üzerindeki tevsi
ve
modernizasyon
yatırımları
1 Milyon TL
1911
Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri
İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar)
1 Milyon TL
-
-
-
-
-
1912 ve 1920
Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
9
20
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve
buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
10
11
12
21
24
2412
10 Milyon TL
4 Milyon TL
4 Milyon TL
10 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
10 Milyon TL
2 Milyon TL
2 Milyon TL
10 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
10 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
13
2421
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
14
2423
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı
Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin
imalatı
İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel
kaynaklı ürünlerin imalatı
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
15
2424
Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
5
18
Giyim eşyası imalatı
6
19
7
8
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
16
17
2429.1
2511
Patlayıcı madde imalatı
İç ve dış lastik imalatı
2 Milyon TL
4 Milyon TL
2 Milyon TL
3 Milyon TL
1 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
500 Bin TL
18
26 (261, 2693.2,
2694.1, 2695.3
ve 2695.4 hariç)
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam
ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat
malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
26 (2610.2.03.01,
2693.2, 2694.1,
2695.3, 2695.4
hariç)
26 (2693.2,
2694.1, 2695.1,
2695.3, 2695.4,
2610.2.03.01
hariç)
2610.1, 2610.2
(2610.2.03.01
hariç), 2610.3,
2610.4
2610.1, 2610.2
(2610.2.03.01
hariç), 2610.3,
2610.4,
2610.5.07,
2691.3
2691.2, 2691.3,
2693.1
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım
camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç
hariç)
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış
kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri,
çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç,
çok katlı yalıtım camları hariç)
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok
katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok
katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve
camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım
malzemeleri imalatı
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım
malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
2695.1
2695.1,
2694.2.01,
2694.3.01
2695.1,
2699.2.06.30
İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı
beton ürünleri imalatı, kireç, alçı
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
19
20
21
22
23
24
25
26
İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole
edici eşya ve karışımlar
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm
sanayi
Metal eşya
27
2720, 273
28
28
29
2812.2, 2813
Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar
kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
30
31
32
33
34
29
2929
30
31
32
Makine ve teçhizat imalatı
Sınai kalıp
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
Elektrikli makine ve cihazları imalatı
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları
4 Milyon TL
4 Milyon TL
4 Milyon TL
4 Milyon TL
4 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
2 Milyon TL
2 Milyon TL
2 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
imalatı
35
33
Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
1 Milyon TL
1 Milyon TL
Motorlu kara
taşıtlarında
yatırım tutarı 50
Milyon TL;
motorlu kara
taşıtları yan
sanayinde yatırım
tutarı 4 Milyon TL
Motorlu kara
taşıtlarında yatırım
tutarı 50 Milyon TL;
motorlu kara
taşıtları yan
sanayinde yatırım
tutarı 3 Milyon TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
Motorlu kara
Motorlu kara
Motorlu kara
taşıtlarında
taşıtlarında
taşıtlarında
yatırım tutarı 50
yatırım tutarı 50
yatırım tutarı 50
Milyon TL;
Milyon TL;
Milyon TL;
motorlu kara
motorlu kara
motorlu kara
taşıtları yan
taşıtları yan
taşıtları yan
sanayinde
sanayinde yatırım sanayinde yatırım
yatırım tutarı 1
tutarı 2 Milyon TL tutarı 1 Milyon TL
Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
36
34
Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
37
38
3530.0.15
3591 ve 3592
Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı
Motosiklet ve bisiklet üretimi
4 Milyon TL
4 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
39
361
Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler
hariç)
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
40
Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)
4 Milyon TL
3 Milyon TL
2 Milyon TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
Oteller
3 yıldız ve üzeri
3 yıldız ve üzeri
3 yıldız ve üzeri
3 yıldız ve üzeri
3 yıldız ve üzeri
500 Bin TL
42
43
44
361
5510.1.01,
5510.2.01,5510.3
.02, 5510.5.02,
5510.5.04
5510.3.01
6302.0.01
6302.0.03
Öğrenci yurtları
Soğuk hava deposu hizmetleri
Lisanslı depoculuk
100 öğrenci
1.000 metrekare
2 Milyon TL
100 öğrenci
1.000 metrekare
2 Milyon TL
100 öğrenci
1.000 metrekare
1 Milyon TL
100 öğrenci
500 metrekare
1 Milyon TL
100 öğrenci
500 metrekare
1 Milyon TL
500 Bin TL
500 metrekare
500 Bin TL
45
80 (809 hariç)
1 Milyon TL
1 Milyon TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
46
8511.0.01-05,
8511.0.99,
8531.0.01-03
Hastane: 1
Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi
Hastane: 1 Milyon
TL
Huzurevi: 100 kişi
1 Milyon TL
1 Milyon TL
50 Milyon TL
40 dekar
1 Milyon TL
1 Milyon TL
50 Milyon TL
40 dekar
41
47
48
49
50
Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil,
yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
Hastane yatırımı, huzurevi
Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
Kömür gazı üretimi (sentez gazı)
Seracılık
Hastane: 500 Bin Hastane: 500 Bin
TL
TL
Huzurevi: 100 kişi Huzurevi: 100 kişi
500 Bin TL
500 Bin TL
50 Milyon TL
20 dekar
500 Bin TL
500 Bin TL
50 Milyon TL
10 dekar
Hastane: 500
Bin TL
Huzurevi: 100
kişi
500 Bin TL
500 Bin TL
50 Milyon TL
10 dekar
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
5 dekar
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Elazığ İli 2001-2015 Dönemi Yatırım Teşvik Belgeleri İstatistiği
Yıllar
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOPLAM
Belge Adedi
25
4
6
12
25
8
11
16
20
58
44
30
32
30
27
348
Öngörülen
İstihdam
641
277
139
209
1095
288
191
415
297
942
984
542
978
412
403
7.827
Yatırım
Tutarı
(Milyon TL)
23
41
3
8
99
6
27
102
90
169
1492
136
382
158
591
3.325
Yerli Yatırım
Yabancı
Yatırım
23
3
6
12
25
8
11
15
20
55
43
28
31
28
27
336
2
1
0
0
0
0
0
1
0
3
1
2
1
2
0
13
Elazığ İli 2001-2015 Dönemi Yatırımların Sektörel Dağılımı
Yatırım
Tutarı
(Milyon TL)
8
263
1356
Enerji
111
2270
923
Hizmetler
144
3341
717
İmalat
57
1176
236
Madencilik
28
777
93
Tarım
TOPLAM
348
7.827
3.325
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü.
SEKTÖR
Belge Adedi
Öngörülen
İstihdam
Yerli Yatırım
Yabancı
Yatırım
7
109
137
57
25
336
1
2
7
0
3
13
Elazığ İli 2015 Dönemi Yatırımların Sektörel Dağılımı
SEKTÖR
Belge Adedi
Öngörülen
İstihdam
Yatırım
Tutarı
(Milyon TL)
1
10
39
Enerji
13
177
59
Hizmetler
9
128
26
İmalat
3
30
14
Madencilik
1
20
3
Tarım
TOPLAM
27
365
141
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü
Yerli Yatırım
1
13
9
3
1
27
Yabancı
Yatırım
0
1
0
0
0
1
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
MARKA, PATENT, FAYDALI MODEL, ENDÜSTRİYEL TASARIM
Son 12 yılda Elazığ’dan Türk Patent Enstitüsüne 2337 sınayi mülkiyet başvurusu yapılmıştır. Elazığ, 2013 yılı
başvurularına göre 81 il arasında; Marka başvurularında 28. Patent başvurularında 18. Faydalı model başvurularında
32. Endüstriyel Tasarım başvurularında 50. Sıradadır. Elazığ iline ait başvuru sayıları değerlendirildiğinde; 2013
yılında 2002 yılına göre Marka başvuruları % 672 oranında artarak 37’den 286’ya ulaşmıştır. 2013 yılında 2012’ye
göre Patent başvuruları %1800 oranında artarak 1’den 19’a ulaşmıştır. Tescilli Coğrafi İşaretler; Elazığ’a ait 1
tescilli coğrafi işaret bulunmaktadır. (Elazığ Öküzgözü Üzümü)
ELAZIĞ SINAİ MÜLKİYET VERİLERİ (Başvuru Sayıları)
Yıl
Marka Patent
Faydalı
Endüstriyel
Model
Tasarım
37
1
0
0
2002
55
2
2
2
2003
61
0
1
2
2004
139
0
1
10
2005
142
0
1
2
2006
142
10
4
4
2007
180
4
5
1
2008
205
6
1
5
2009
351
7
3
3
2010
337
11
4
4
2011
258
8
1
10
2012
286
19
3
7
2013
232
14
2
7
2014
Toplam
2425
82
28
57
Kaynak: www.tpe.gov.tr
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
AB HİBE PROJELERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından sözleşmeye bağlanan projelere temin edilen hibe miktarları
(eşfinansman dahil) üzerinden illerin sıralamasını gösterir liste. İlk 40 il listelenmiştir. TRB1 illerinde
Elazığ 1. Sırada yer alırken bunu Malatya, Bingöl ve Tunceli illeri ilk 40 il arasında yer almıştır.
SIRAS
I
İL
SÖZLEŞME
YÜZDESİ
ADEDİ
HİBE
TUTARI(€)
1
İstanbul
182
5,88
22.344.334,37
2
Ankara
190
6,14
22.039.590,40
3
Kayseri
147
4,75
20.365.924,12
4
Van
201
6,50
19.986.564,89
5
Konya
176
5,69
17.469.725,92
6
Samsun
131
4,24
15.028.476,41
7
Trabzon
112
3,62
13.167.198,36
8
Sivas
98
3,17
12.456.226,94
9
Elazığ
55
1,78
10.329.212,95
10 Tokat
62
2,00
10.083.227,98
11 Malatya
51
1,65
8.672.535,84
12 Diyarbakır
49
1,58
8.485.968,78
13 Kastamonu
59
1,91
8.196.386,72
14 Çorum
60
1,94
8.138.577,59
15 Karaman
44
1,42
7.941.650,92
16 Bingöl
42
1,36
7.677.220,55
17 Hatay
39
1,26
7.394.431,35
18 Muş
62
2,00
6.799.756,70
19 Şanlıurfa
29
0,94
6.588.662,95
20 Amasya
54
1,75
6.473.752,98
21 Rize
54
1,75
6.270.103,95
22 Erzurum
80
2,59
6.268.282,34
23 Yozgat
31
1,00
5.754.420,01
24 Çankırı
27
0,87
5.632.984,89
25 Bitlis
63
2,04
5.531.460,61
26 Iğdır
15
0,48
5.408.031,26
27 Ordu
46
1,49
5.194.681,95
28 Bayburt
33
1,07
5.082.823,55
29 Hakkari
51
1,65
4.956.220,63
30 Kars
25
0,81
4.954.112,13
31 Ağrı
24
0,78
4.943.877,92
32 Erzincan
37
1,20
4.714.584,87
33 İzmir
43
1,39
4.490.548,31
34 Bursa
48
1,55
4.401.082,13
35 Giresun
41
1,33
4.081.055,90
36 Gümüşhane
32
1,03
4.079.490,61
37 Tunceli
18
0,58
3.998.685,11
38 Ardahan
20
0,65
3.962.531,15
39 Batman
22
0,71
3.791.521,59
40 Antalya
30
0,97
3.582.970,67
Kaynak: Merkezi Finans ve İhale Birimi, www.mfb.gov.tr (2013)
YÜZDESİ
5,78
5,70
5,27
5,17
4,52
3,89
3,41
3,22
2,67
2,61
2,24
2,19
2,12
2,10
2,05
1,99
1,91
1,76
1,70
1,67
1,62
1,62
1,49
1,46
1,43
1,40
1,34
1,31
1,28
1,28
1,28
1,22
1,16
1,14
1,06
1,06
1,03
1,02
0,98
0,93
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ İLİNİN SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
İlin bölgede tek sivil havalimanına sahip olması ve Avrupa’ya direk uçuşların yapılması
Kalkınma alternatifleri; Maden-Mermer, Tarım-Bağcılık, Hayvancılık, Su Ürünleri, Turizm ve
Hizmetler sektörlerinde avantajlarının olması
Şaraplık üzüm cinsleri Boğazkere ve Öküzgözü üzüm cinslerinin Elazığ’da oluşu ve son yıllarda
bağcılık sektörünün önemli bir canlılık göstermesi
Merkezi coğrafi konumu (Elazığ ili coğrafi konumu itibarı ile TRB1 Bölgesi içerisindeki illerin
merkezinde yer almaktadır) Elazığ bu nedenle önemli bir lojistik öneme sahiptir
İklim ve doğal yapı zenginliği
İşgücü varlığı
Organize Sanayi Bölgeleri
İŞGEM ve TEKNOKENT’in kurulmuş olması.
Ulaştırma ve Haberleşme altyapısı
Ücret düzeyi
Genç ve Dinamik Nüfus Varlığı
Bölgesel gelişme isteği
Eğitim olanakları ve düzeyi
Enerji maliyeti (5084 sayılı yasa gereği yeni yatırımlara sağlanan enerji desteği)
Yerel kuruluşlar arasındaki güçlü işbirliği
Konut kira maliyeti
Üniversite-Sanayi İşbirliği -FÜSİM (Fırat Üniversitesi Sanayici İşbirliği Merkezi)
Hayvancılık Sektörünün Gelişim İçinde Olması
Su Ürünleri Sektörünün Gelişim İçinde Olması (Kültür Balıkçılığının Yaygınlığı)
Sağlık Sektörünün Gelişim İçinde Olması ve İlin Sağlık Alanında Cazibe Merkezi Olma Potansiyeli
İleri Uzmanlık Gerektiren Operasyonların Yapılabildiği Hastanelerin Varlığı
Dünya Genelinde Organik Tarıma Yönelmenin Olması
Elazığ’ın İhracat Potansiyeli Yüksek Ürünlere Sahip Oluşu (Krom, Mermer, Maden, Su Ürünleri,
Tarım)
Elazığ’ın DAP kapsamında yer alması nedeniyle, Devlet Desteklerinden istifade etmesi.
Geliştirilebilir Turizm Potansiyelinin Varlığı (Sağlık, İnanç, Tarih, Doğa, Kış, Su Sporları,
Geleneksel Gıda Ürünleri)
Orta Doğu ve Orta Asya Ülkeleriyle Gelişmekte Olan Ticari İlişkiler
İlde Kümele Çalışmalarının Yapılmış Olması
ZAYIF YÖNLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
İlin daha az teşvik verilen 4. Bölgede yer alması
Sermaye Yetersizliği (Özellikle Risk Sermayesi yokluğu)
Elazığ Dışından Gelen Yatırımcı Yetersizliği
Yabancı Sermaye Yetersizliği
Kredi Maliyetleri
Sektörel Sanayi Sitelerinin Yokluğu
Sulanabilir tarım arazilerinin değerlendirilememesi
Kurumlar Vergisi Yükü
Yayla havancılığının meraların kapalı oluşu nedeniyle olumsuz etkilenmesi
Risk Sermayesi Yokluğu
İlin her yönü ile Ülke genelinde ve yurtdışındaki tanıtım yetersizlikleri
Kültürel Sosyal İmkanlar
Makine ve Teknolojideki Yenileme Zorlukları
Yatırım ve Danışmanlık Hizmeti Verecek Büro Yetersizliği
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
FIRSATLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
İlin Cazibe merkezi kapsamında bulunması
Mermer, Krom, Bakır (Diğer ihraç ürünleri) gibi yeraltı kaynakları, Su Ürünleri, Turizm, Tarım ve
Hizmetler Sektörlerinde ilin öncü sektörlerinin oluşu,
Şaraplık üzüm yetiştiriciliğinde yöreye özgü ve dünyaca ünlü üzüm cinsinin oluşu,
Bölgedeki tek sivil havaalanının kargo uçaklarının iniş ve kalkışını imkan veren yeni pisti ile birlikte
gümrükleme biriminin ilde bulunması.
Türkiye’de İlk Hayvan Ürünleri OSB’nin Elazığ’da oluşu,
Sulanabilir tarım arazi miktarı (İlin sulanabilir arazi varlığı toplamı 245 bin dönümdür.)
İmalat Organize Sanayi Bölgesinin varlığı,
Sahip olunan su kaynakları varlığı (Su yüzeyi toplamı 50.000 Ha.)
Doğalgaz kullanımına 2008’de OSB’de başlanmıştır,
Elazığ’da uluslararası niteliklere sahip bir Fuar Alanı kurulma çalışmaları,
İşgücü imkânlarının var oluşu,
Meraların yeni bir düzenleme ile hayvancılığa açılması,
Makine servis düzeyinde iyileşmenin oluşu (Sanayicinin makine alt yapısının iyileştirme çalışmaları)
Üretim miktar ve düzeyinde değişimin oluşu (Kapasite artımı)
Avrupa Birliği Hibe Programları çerçevesinde hibe programlarından yararlanacak iller arasında
Elazığ’ında yer alıyor oluşu,
Elazığ’ın ülkemizde DPT tarafında ilan edilen 12 Cazibe kentten biri olması.
TEKNOPARK ve İŞGEM’in kurulmuş olması.
Sektörel Sanayi Siteleriyle ilgili Yerel Yönetimlerin çalışma başlatmış olması.
TEHDİTLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Teşviklerin; iş dünyasının beklentilerinin tam olarak karşılamaması (Bu konuda yeni bir düzenleme
yapılmakta olup 2012 yılında yeni teşvik sistemine geçilecektir)
Beyin ve Sermaye Göçü (Özellikle 2000’li yıllardan sonra bu göç en az seviyelere inmiştir)
Yabancı sermaye ilgisi yok
Sulama projeleri inşaatlarının gecikmesi
Meraların kapalı olması hayvancılığın katma değer yaratmasını önlüyor
Yatırımcı sermaye stoku yetersizliği
Nitelikli işgücü göçü
Tarihi süreç içerisinde ilde kurulan çok sayıda kamu kurumu nedeniyle halkın Girişimciden çok
devlet memuru olma arzusu
Tarım Arazilerinin çoklu parçalara bölünmüş olması
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ İÇİN UYGUN YATIRIM KONULARI, ÖNERİLER VE
YATIRIM ALANLARI VE YATIRIMLARIN İL GENELİNDEKİ
BÖLGESEL DAĞILIMI
ADI
ELAZIĞ
1.
SEKTÖR
HİZMET
2. SEKTÖR
3. SEKTÖR
4. SEKTÖR
SANAYİ ve
MADENCİLİK
1) Krom
LOJİSTİK
1) Turizm
TARIM ve
HAYVANCILIK
1) Su Ürünleri
2) Sağlık
2) Besicilik
2) Mermer İşleme
2) Bölgesel, Ulusal ve
Uluslararası Dağıtım
3) Eğitim
3) Kanatlı Hayvancılık
3) Diğer İmalat
4) Bitkisel Üretim
a)Bağcılık
b)Diğer Üretim
4) Taş Ocakçılığı
1) Ürün Depolama-Paketleme
Sektörlere Ait Açıklama












Turizm: Otelcilik, Dinlenme Tesisleri, Yeme İçme Hizmetleri, Kayak Merkezi, Su
Sporları Merkezi, Su Kenarı Dinlenme Tesisleri (Otel/Motel/Apart Evler), Fuar
Alanı.
Sağlık: Özel ve Kamu İhtisas Hastaneleri, Klinikler, Termal Sağlık Tesisleri.
Eğitim: Özel ve Kamu Üniversiteleri, Özel Okullar, MYO'lar (Sağlık, Turizm,
Maden, Ziraat, Veterinerlik MYO'ları)
Su Ürünleri: İç Sularla Yetiştirilen Balık ve Diğer Su Canlıları.
Besicilik: Büyükbaş ve Küçükbaş Besiciliği, Süt Sığırcılığı.
Kanatlı Hayvancılık: Tavuk, Hindi Üretimi.
Bitkisel Üretim: Bağcılık, Diğer Üretim(Pancar, Tahıl Ürünleri, Baklagiller, Meyve
ve Sebze vb.)
Krom: Krom İşleme.
Mermer İşleme: Ocaklardan getirilen mermer bloklarının işlenmesi.
Diğer İmalat: Gıda, Mobilya, Döküm, Plastik, Tekstil, Makina, Kimya, Beton
Ürünleri ve diğer imalatlar)
Taş Ocakçılığı: Krom, Mermer, Bakır, Demir, Kurşun ve diğer maden ocakları.
Ürün Depolama-Paketleme, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Dağıtım : Elazığ'ın
coğrafi konumu, bölgedeki tek sivil havalimanına sahip oluşu, Elazığ ve çevresinde
ihracat potansiyeli olan ürünlerin varlığı, Demiryolu ve Karayolu ağının gelişmiş
oluşu Elazığ'da Lisanslı Depoculuğu ve Paketlemeyi ön plana çıkarmaktadır.
Elazığ'da kurulacak olan dağıtım ağıyla Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası dağıtım
yapılabilecektir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ADI
İLÇE ADI
MERKEZ TİPİ
1. SEKTÖR
2. SEKTÖR
ELAZIĞ
MERKEZ
İl Merkezi
HİZMET
AKÇAKİRAZ
MERKEZ
Belde Merkezi
Turizm
HANKENDİ
MERKEZ
Belde Merkezi
Eğitim
İÇME
MERKEZ
Belde Merkezi
MOLLAKENDİ
MERKEZ
Belde Merkezi
YAZIKONAK
MERKEZ
Belde Merkezi
Turizm
YURTBAŞI
MERKEZ
Belde Merkezi
AĞIN
AĞIN
İlçe Merkezi
Turizm,
Eğitim
Turizm
ALACAKAYA
ALACAKAYA
İlçe Merkezi
Su Ürünleri,
Bağcılık
Arıcılık
ARICAK
ARICAK
İlçe Merkezi
Arıcılık
BÜKARDI
ARICAK
Belde Merkezi
Arıcılık, Tarım
ERİMLİ
ARICAK
Belde Merkezi
Arıcılık, Tarım
ÜÇOCAK
ARICAK
Belde Merkezi
Arıcılık, Tarım
BASKİL
BASKİL
İlçe Merkezi
Eğitim
KARAKOÇAN
KARAKOÇAN
İlçe Merkezi
Turizm,
Sağlık
SARICAN
KARAKOÇAN
Belde Merkezi
KEBAN
KEBAN
İlçe Merkezi
KOVANCILAR
KOVANCILAR
İlçe Merkezi
ÇAKIRKAŞ
KOVANCILAR
Belde Merkezi
YARIMCA
KOVANCILAR
Belde Merkezi
MADEN
MADEN
İlçe Merkezi
GEZİN
MADEN
Belde Merkezi
PALU
PALU
İlçe Merkezi
BALTAŞI
PALU
BEYHAN
SİVRİCE
Turizm,
Eğitim
Turizm,
Eğitim,
Sağlık
3. SEKTÖR
TARIM ve
HAYVANCILIK
Tarım
SANAYİ ve
MADENCİLİK
Yan Sanayi
Tarım, Kanatlı
Hayvancılık
Su Ürünleri,
Tarım
Tarım
Hayvancılık,
Besicilik, Kanatlı
Hayvancılık
Tarım, Besicilik
Diğer İmalat
Tarım, Besicilik
Diğer İmalat
Tarım, Kanatlı
Hayvancılık, Su
Ürünleri
Tarım,
Hayvancılık,
Tarım,
Hayvancılık,
Su Ürünleri
Besicilik
4. SEKTÖR
LOJİSTİK
Ürün DepolamaPaketleme-Dağıtım
Ürün Depolama
Diğer İmalat
Diğer İmalat
Ürün DepolamaPaketleme-Dağıtım
Mermer
İşleme, Taş
Ocakçılığı
Taş
Ocakçılığı
Taş
Ocakçılığı
Taş
Ocakçılığı
Taş
Ocakçılığı
Taş Ocakçılığı
Taş Ocakcılığı,
Diğer İmalat
Taş Ocakcılığı
Taş Ocakçılığı,
Diğer İmalat
Diğer İmalat
Dağıtım
Besicilik, Tarım
Eğitim
Besicilik,
Tarım
Tarım, Arıcılık
Turizm,
Eğitim
Turizm
Tarım
Krom, Taş
Ocakçılığı
Taş Ocakçılığı
Tarım, Besicilik
Taş Ocakçılığı
Belde Merkezi
Tarım, Besicilik
Taş Ocakçılığı
PALU
Belde Merkezi
Tarım, Besicilik
Taş Ocakçılığı
SİVRİCE
İlçe Merkezi
Tarım, Arıcılık
Diğer İmalat
Turizm,
Eğitim,
Sağlık
Dağıtım
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI
Metalik Maden Yatakları
Elazığ ilinde ekonomik önemi olan metalik maden yatakları aşağıdadır.
BAKIR CEVHERİ
Maden İlçesi
Maden bakır yatağı, dünyanın bilinen en eski yataklarından biridir, Etibank tarafından ilk üretime
1939 yılında başlanmıştır. İşletme 31.12.1994 tarihinden itibaren özel sektöre devredilmiştir.
Masif cevher 300 m uzunluğunda, 100 m genişliğinde ve 45 m yüksekliğindeki boyutlara sahiptir.
Masif kütledeki cevherleşme % 9,11 Cu tenörüne sahiptir. Ağsı cevher ve saçınımlı cevherlerde Cu tenoru %
1'in altına kada' düşmektedir. Bu bölgedeki en önemli cevher mineralleri, pirit, kalkopirit, manyetit ve
pirotindir.
Bu işletmede 528 557 ton blister bakır, 133 565 ton sülfürik asit; blister bakırdan 1 316 kg altın ve 7
557 kg gümüş elde edilmiştir. Ana yataktan 1991 yılı sonu itibarıyla 17 410 044 ton ham cevher çıkarılmıştır.
1997 yılı itibarıyla 335 839 ton çıkarılmaya hazır, 3 306 286 ton çıkarılmaya hazır olmayan; olmak üzere
toplam 3 642 125 ton % 1,1 Cu tenörlü cevher rezervi bulunmaktadır.
Maden-Pütyan (Arslantaşı) Köyü
Bölgedeki cevherleşme 30-40 m genişliğe, 600 m uzunluğa sahiptir. Ayrıca; 2-3 m genişlikte 0,5-11 m
kalınlıkta masif bir pirit merceği görülmektedir. Etibank tarafından yapılan sondajlarda % 2,13 Cu içerikli 7 m
cevher kesilmiştir. Ortalama % 1,56 Cu tenörlü 509 932 ton görünür cevher rezervi olan yatak, 7 155 ton
metalik Cu'a sahiptir.
Kızıldağ-Billurik Dere Cevherleşmesi
Cevherleşme, Elazığ ilinin yaklaşık 15-25 km kuzeyinde Kızıldağ çevresi ve Billurik dere bölgesinde
damarlar şeklinde izlenmektedir. Cevher mineralleri olarak pirit, kalkopirit, sfalerit, galen, spekülarit
izlenmektedir. Cevherleşmenin ekonomik durumunu belirlemeye yönelik çalışmalar yeterli değildir. Ayrıntılı
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Helezür (Sivrice) Cevherleşmesi
Cevherleşme Karabayalık dere mevkiinde yarmalar ve açık işletme sonucu açığa çıkmıştır. Masif,
saçınımlı ve damar şeklinde izlenen cevherleşmenin esas mineralleri pirit, kalkopirit ve sfalerittir. Ortalama
tenor, masif cevherleşmelerde % 3,87 Cu, % 1,37 Zn, saçmımlı ve damar tipi cevherleşmede ise ortalama %
0,21 Cu, % 0,11 Zn değerleri bulunmuştur.
DEMİR CEVHERİ
Karakaş (Baskil) Demir Cevherleşmesi
Demir cevherleşmesi, Baskil ilçesinin 24 km batısındaki Karakaş köyünün hemen batısında yer alır.
Sahada % 52 Fe tenörlü 126 270 ton; % 33 Fe tenörlü 220 500 ton demir olduğu belirlenmiştir. Asıl demir
cevherleşmesinin batısında küçük kafalar şeklinde birkaç cevherli zon daha görülmüştür.
Aşvan Cevherleşmesi
Cevherleşme, Elazığ'ın 35 km batısındaki Aşvan köyünün 4 km doğusundadır. Asıl cevher minerali
manyetit olup hematit, limonit, ilmenit ve spekülarit mineralleri de izlenmektedir. Aşvan demir madeninde
yapılan çalışmalar sonucu ortalama % 55 tenörlü 23 798 ton; % 31,88 Fe tenörlü 164 250 ton görünür rezerv
hesaplanmıştır.
Yahyalı köyü (Keban) Demir Cevherleşmesi
Demir cevherleşmesi Yahyalıtepe'nin kuzeydoğusundaki Ziyaret sırtında ve Kaletepe'de ayrı iki
mostra vermektedir. Yahyalıtepe'deki cevher minerali limonit olup pirit ve markasit oksidasyon sonucu
oluşmuştur. Cevherli kütle 140 m uzunluğa sahiptir. Kaletepe zuhurunda ise cevher minerali hematit olup,
kırık ve çatlaklara yerleşmiştir. Cevherli kütle 25 m uzunluğa, 20-30 cm kalınlığa sahiptir. Yapılan kimyasal
analizlerde % 58-66 Fe2O3 içerdiği saptanmıştır.
MANGAN CEVHERİ
Koçkale Mangan Cevherleşmesi
Cevherleşme, Elazığ'ın yaklaşık 25 km Güneydoğusunda Koçkale köyü civarında yer almaktadır.
Manganez cevherleşmesinin %29 Fe, %17 Mn ve %13 Si içerdiği saptanmıştır. Fe ve Si miktarının yüksek
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
oluşu cevherin kalitesini düşürmektedir. Yapılan arazi çalışmaları sonucu bölgede yaklaşık 2 000 000 ton
cevher bulunduğu belirlenmiştir.
KROM CEVHERİ
Krom cevherleşmesi Elazığ ilinin Guleman bölgesinde yer almaktadır. 1935 yılında bulunmuş ve
Etibank tarafından işletmeye açılmış olan krom yatakları litoloji özellikleri, yapısal durum ve coğrafik
dağılımları dikkate alınarak dört kısma ayrılmıştır:
Gölalan sahası, Pütyan sahası, Rut-Taşlıtepe sahası ve Kefdağ-Kapin-Şabata sahası.
Bölgede 1936 yılından beri krom cevheri üretilmektedir. 1996 yılı sonuna kadar 8 594 509 ton tüvenan
kromit cevheri üretilmiştir. 1996 yılı sonu itibarıyla bölgedeki krom rezervi 4 800 000 ton görünür, 1 000 000
ton muhtemel olmak üzere 5 800 000 ton'dur.
Zenginleştirme tesisi olarak 1965 yılında devreye giren 150 000 ton/yıl kapasiteli eleme-triyaj ünitesi;
1951 yılında kurulan 30 000 ton/yıl kapasiteli Sori konsantratörü; 1981 yılında kurulan 27 000 ton/yıl
kapasiteli Jig tesisi ve 1991 yılında 250 000 ton/yıl kapasiteli Kef konsantratörü bulunmaktadır. Sori
konsantratörü 1992 yılından itibaren, eski teknoloji ve ekonomik olmayışı nedeniyle devre dışı bırakılmıştır.
Şark krom işletmesinde ocaktan çıkarılan cevher, zenginleştirme tesislerinde işleme tabi tutularak
konsantre cevher elde edilmektedir. Konsantre cevher, Ferrokrom üretim tesislerinde işlenerek ferrokrom elde
edilmektedir. Ferrokrom (ETİKROM) tesisleri, Elazığ-Bingöl karayolunun 55. km'sindedir. 1977 yılında
üretime alınan 50 000 ton/yıl kapasiteli A tesisi ile 1989 yılında üretime alınan 100 000 ton/yıl kapasiteli B
tesisinde, 1996 yılı sonuna kadar toplam 960 118 ton yüksek karbonlu ferrokrom üretilmiştir.
1998-2001 yılları arasında yılda 200 000 ton kapalı işletme yöntemi ile ve 300 000 ton açık işletme
yöntemi ile olmak üzere toplam 500 000 ton/yıl tüvenan krom üretimi hedeflenmiştir.
Kurşun-Çinko Cevherleşmeleri Keban ilçesi Pb-Zn Cevherleşmesi
Cevherleşme, Keban ilçesinin 2 km kadar güneyinde, Fırat vadisinin doğu kıyısı üzerinde
bulunmaktadır. En önemli ocağı Derebaca madeni, 1728 yılında işletmeye açılmış; 1953-1983 yılları arasında
Etibank tarafından, 1983-1988 yılları arasında ise müteahhit tarafından işletilmiştir. % 9 Pb, % 12 Zn, 300
gr/ton Ag ve 1 gr/ton Au içeren cevher ekonomik olmaktan çıktığı için maden, 1989 yılında terk edilmiştir.
1953 yılından itibaren toplam 422 000 ton tüvenan cevher çıkarılmıştır.
Billurik Dere-Kurtdere (Elazığ Kuzeybatısı) Kurşun-Çinko Cevherleşmesi
Kurşun-Çinko cevherleşmesi, damarlar şeklinde izlenmekte olup damar kalınlıkları 10-50 cm arasında
değişmektedir. Yapılan incelemelerde cevher minerali olarak galen, sfalerit ve pirit mineralleri saptanmıştır.
Cevherleşmenin ekonomik durumunun araştırılması gerekmektedir.
ALTIN CEVHERİ
Baskil Altınlı Kuvars Damarları
Baskil ilçesinin güneyinde, Nazaruşağı köyü civarında Elazığ Magmatitleri'ne ait derinlik kayaçları
içerisinde yer almaktadır. Bölgede, irili ufaklı toplam 28 adet kuvars damarı incelenmiştir. 4-312 m arasında
değişen uzunluklara sahip damarların kalınlığı 20-80 cm arasında değişmektedir. Yapılan mikroskobik
çalışmalarda kalkopirit, pirit, bizmut, manyetit, galen, sfalerit ve altın mineralleri belirlenmiştir. 10 m cevher
kalınlığında ortalama % 0,98 Cu; 1,09 gr/ton Au tenörlü 19 628,5 ton muhtemel rezerv hesaplanmıştır. Sondaj
verilerinden hareketle derinliğin 100 m olduğu düşünülürse 196 285 ton muhtemel + mümkün rezerv ortaya
çıkmaktadır.
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
Tuğla- Kiremit Hammaddesi
Sivrice ilçe merkezinin kuzey ve kuzeybatı kısımlarında bulunan asıl hammadde kaynağı, içerdiği silt
ve kil oranı ile ideal bir nitelik taşımaktadır. Bu sahanın dışında aşağıda belirtilen sahalar da hammadde
açısından değerlendirilebilir niteliktedir:
Sivrice Uslu köyü sahası, Murat mahallesi civarı, Başkavak-Hazar-Özyurt sahası, Hazar santralıKayalıköy sahası, Akmezra civarı, Dörtbölük köyü civarı, Kamışlık köyü civarı.
Çimento Hammaddesi
Çimento; kireçtaşı, kil, tras ve alçı taşının öğütülerek belirli oranlarda karıştırılması ve belirli ısılarda
pişirilmesi ile elde edilen bir malzemedir. Elazığ Altunova Çimento Fabrikası için kil ve kalker rezervleri
açısından sorununun bulunmadığı belirtilmektedir. Tras ile ilgili rezerv çalışmaları yapılmamıştır. Alçı taşının
hammaddesi olan jips, Elazığ bölgesinde yeterli düzeyde bulunmadığından il dışından getirilmektedir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
İşletme için kalker (kireçtaşı), 1996 yılına kadar Örentepe'den karşılanmıştır; ancak, bölgede
yerleşimin artması nedeniyle bu saha terk edilmiş, fabrikaya 13 km mesafedeki Kızıldağ-Karababa kalker
sahası açılmıştır. Kil ocağı, yine Kızıldağ'ın yanındadır. Tras, fabrikaya 80 km mesafedeki Karakoçan
bölgesinden ve 7 km mesafedeki Gümüşkavak bölgesinden temin edilmektedir. Alçı taşı, Sivas bölgesinden
temin edilmektedir.
Seramik Hammaddesi
Seramik hammaddesi olarak kullanılacak malzemede potasyum+sodyum oranının yüksek olması,
demir oranının ise düşük olması istenmektedir. Keban yöresindeki magmatik kayaçların içerisinde bulunan iri
feldspat kristalleri bu özellikleri taşımaktadır; bu nedenle bölgedeki kayaçlarm, işletilebilirlik bakımından
ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.
Flüorit
Flüorit mineralleşmesi, Keban-Arapkir karayolunun 5. km'sinde Keban Magmatitlerine ait kayaçlar
içerisinde yer almaktadır. Cevher minerali flüorit olup, buna pirit, molibdenit ve kalsit eşlik eder. Flor oranı %
42' ye kadar çıkmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre 604 ton görünün rezerv, 1800 ton da mümkün rezerv
saptanmıştır.
YAPI MALZEMELERİ
Yapı Malzemesi Ocakları
Yapı malzemesi olarak kullanılabilecek hammaddeler; yapı taşları, kum, mozaik ve kireçtir. Bu
hammaddelerin kaynağı olarak Elazığ'ın muhtelif bölgelerinde;
- 7 adet kum ocağı
- 8 adet taşocağı
- 1 adet mozaik ocağı
- 6 adet toprak ocağı
- 3 adet kireçtaşı ocağı
- 1 adet alçıtaşı ocağı
- 1 adet çakmaktaşı ocağı
- 1 adet kil ocağı
- 1 adet moloz taşı ocağı olmak üzere toplam 29 ocak faaliyettedir.
- Mermer Ocakları
Ticari anlamda mermer; blok çıkarılıp kesilebilen, parlatılabilen ve pazarlanabilen taşlar olarak
tanımlanmaktadır. Mermercilik son yıllarda gerek Elazığ'da gerekse Türkiye genelinde önemli bir atılım
yapmıştır.
Bölgede Elazığ Vişnesi olarak tanımlanan mermer Guleman ofiyolitinin Maden karmaşığı üzerine
bindirdiği tektonik hatlar boyunca oluşan zonda gözlenmektedir. Alacakaya bölgesinde çok sayıda mermer
ocağı bulunmaktadır. Elazığ Vişnesi iç ve dış kaplama ile dekorasyonda kullanılabilir niteliktedir. Oksitlenme
tehlikesi yoktur. Üretilen mermerin bir kısmı yurtdışına ihraç edilmektedir.
Bu mermerlerin dışında Keban ve Pütürge Metamorfitlerine ait mermer, gnays türü kayaçların
işletilebilirliğinin araştırılması gerekir; ayrıca son yıllarda magmatik kayaçlar, mermer olarak
kullanılmaktadır. Elazığ bölgesi, derinlik magmatik kayaçları açısından oldukça zengin bir bölgedir. Bu
kayaçların da blok verip vermemesi ve parlatılıp pazarlanabilmesi açısından incelenmesi gerekmektedir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ İLİ
SANAYİ, HİZMET VE TARIM
SEKTÖRLERİNİN REKABETÇİLİK
DÜZEYLERİNİN ANALİZİ
KALİTATİF (NİTEL) ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA YAPILAN SEKTÖRLER
Mermer Sektörü
Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü
Makine Sektörü
Mobilya ve Ahşap Sektörü
Plastik ve PVC Sektörü
Sağlık Sektörü
Turizm Sektörü
Et Ürünleri Sektörü
Süt Ürünleri Sektörü
Arıcılık Ürünleri Sektörü
Su Ürünleri Sektörü
Kanatlı Hayvan Sektörü
Bağcılık Sektörü
Elazığ İl Özel İdaresi ve Elazığ TSO tarafından 2007-2008 Yılında Yapılan Kümeleme
Çalışmasında Öne Çıkan Sektörlerin Rekabet Analizi Tabloları
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Elazığ İli Turizm Sektörünün Rekabetçilik Analizi (Düşük)
DEVLET
Devlet ( Orta )
(0) Yerel Yönetimin Sektöre Bakış Açısı
(0) Yatırım Teşvikleri
(0) Kültür ve Turizm Bakanlığı
Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı ( Düşük )
(-1) Sektörün Kısa ve Uzun Vadeli Startejileri
(-1) KOBİ Tarzı Yapılanma
(-1) Sektörde Kamunun Etkinliği
Talep Koşulları (Düşük)
(0) Doğal Kaynaklar
(-1) Konaklama Tesisleri ve Yatak
Sayısı
(-1) Yeme-İçme ve Eğlence
Tesislerinin Durumu
(-1) Tarihi Eserler ve Müzelerin
Durumu
(-1) Seyahat Acentalarının Durumu
(-1) İnsan Kaynaklarının Seviyesi
(0) Stratejik Konum
(-1) İç Talep
(-1) Dış Talep
FİRMA
STRATEJİSİ VE
REKABET YAPISI
Girdi Koşulları ( Düşük )
GİRDİ
KOŞULLARI
TALEP
KOŞULLARI
İLGİLİ VE
DESTEKLEYİCİ
KURULUŞLAR
İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar ( Düşük )
(-1) STK’ların Durumu
(-1) Eğitim Kurumlarının Durumu
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Elazığ İli Sağlık Sektörünün Rekabetçilik Analizi (Orta)
DEVLET
DEVLET
Devlet ( Orta )
(1) KDV İndirimi
(0) Kurumlar Vergisi
(1) Gümrük Verigisi İstisnası
(+1) Yatırım Teşvikleri
Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı ( Düşük )
(0) Sektörde Devletin Varlığı
(-1) Özel Hastaneerin Durumu
Talep Koşulları ( Orta)
(-1) İnsan Kaynaklarının Durumu
(1) Hastane Sayısının Durumu
(0) Stratejik Konum
(0) Acil Yardım ve Kurtarma
Hizmetlerinin Durumu
(0) Fiziksel Altyapı ve Tıbbi Teçhizat
(1) İç Talep
(-1) Dış Talep
FİRMA
FİRMAVE
STRATEJİSİ
VE
STRATEJİSİ
YAPISI
REKABET
REKABET YAPISI
Girdi Koşulları (Orta)
TALEP
TALEP
KOŞULLARI
KOŞULLARI
GİRDİ
GİRDİ
KOŞULLARI
KOŞULLARI
İLGİLİ VE
İLGİLİ VE
DESTEKLEYİCİ
DESTEKLEYİCİ
KURULUŞLAR
KURULUŞLAR
İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar ( Düşük )
(-1) STK’ların Durumu
(0) Eğitim Kurumlarının Durumu
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Elazığ İli Mermer Sektörünün Rekabetçilik Analizi (Orta)
DEVLET
DEVLET
Devlet (Düşük)
(-1) Mevzuat
(0) Yatırım Teşvikleri
Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı (Orta)
(0) Rekabet
(-1) KOBİ Tarzı Yapılanma
(0) Kapasite Kullanımı
Talep Koşulları (Orta)
(-1) İşgücü
(1) Hammadde
(0) Enerji
(-1) Nakliye
(0) Teknoloji ve Fiziksel Altyapı
(0) İç Talep
(0) Dış Talep
FİRMA
FİRMAVE
STRATEJİSİ
STRATEJİSİ
VE
REKABET
YAPISI
REKABET YAPISI
Girdi Koşulları (Orta)
TALEP
TALEP
KOŞULLARI
KOŞULLARI
GİRDİ
GİRDİ
KOŞULLARI
KOŞULLARI
İLGİLİ VE
İLGİLİ VE
DESTEKLEYİCİ
DESTEKLEYİCİ
KURULUŞLAR
KURULUŞLAR
İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar (Düşük)
(-1) Sivil Toplum Kuruluşları
(-1) Üniversite-Sektör İşbirliği
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
DEVLET
ELAZIĞ İLİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ REKABET
ANALİZİ (-1/DÜŞÜK)
Devlet (0/Orta)
(1) Kalkınmada öncelikli yörelere destek
(-1) Kayıt dışı rakiplerin denetimi
(0) Bölgesel Gelişim hamlesi
Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı (-1/Düşük)
(-1) KOBİ dezavantajı-Ölçekten kaynaklanan verimsizlik
(1) KOBİ avantajı-Ölçekten kaynaklanan esneklik
(-1) Çok düşük kapasite kullanımı
(-1) Ar-Ge Yönetimi
(0) Kurumsallaşma ve Rekabet Yönetimi
Girdi Koşulları (-1/Düşük)
(-1) Hammaddeye Erişim
(0) EnerjiKullanımı ve Maliyetleri
(-1) İşgücü Bolluğu ve Kalitesi
(0) Sermaye Yapısı ve Gücü
FİRMA
STRATEJİSİ VE
REKABET YAPISI
Talep Koşulları (-1/Düşük)
(0) Yerel talep
(-1) Ulusal büyük müşterilere erişim
(-1) Uluslararasılaşma
GİRDİ
KOŞULLARI
TALEP
KOŞULLARI
İLGİLİ VE
DESTEKLEYİCİ
KURULUŞLAR
İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar (-1/Düşük)
(0) Tedarikçilerle ilişkiler
(-1) Yan sanayi ve laboratuvarlar
(-1)Eğitim Kurumları ile işbirliği
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
DEVLET
ELAZIĞ İLİ MAKİNA TEÇHİZAT SEKTÖRÜ REKABET ANALİZİ(-1/DÜŞÜK)
Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı (-1/Düşük)
Devlet (-1/Düşük)
(-1) KOBİ dezavantajı-Ölçekten kaynaklanan
verimsizlik
(1) KOBİ avantajı-Ölçekten kaynaklanan esneklik
(-1) Tasarım ve Ar-Ge Yönetimi
(0) Kurumsallaşma ve Rekabet Yönetimi
(1) Kalkınmada öncelikli yörelere destek
(-1) Kayıt dışı rakiplerin denetimi
(0) Bölgesel Gelişim hamlesi
FİRMA
STRATEJİSİ VE
REKABET YAPISI
Girdi Koşulları (0/Orta)
(-1) Nitelikli İş Gücü
(0) Sermaye Yapısı ve Gücü
(0) Hammaddeye Erişim
Talep Koşulları (1/Yüksek)
(0) İç talep artışı
(1) Ortadoğu pazarına yakınlık
TALEP
(0) Müşterinin Kalite Bilinci
KOŞULLARI (1) Müşterinin Satış sonrası hizmet
talebi
GİRDİ
KOŞULLARI
İLGİLİ VE
DESTEKLEYİCİ
KURULUŞLAR
İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar (-1/Düşük)
(-1) Yan sanayi
(-1) Orta öğretim kurumları ile işbirliği
(0) Üniversiteler ile işbirliği
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
DEVLET
ELAZIĞ İLİ AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA SEKTÖRÜ REKABET ANALİZİ (-1/DÜŞÜK)
Devlet (-1/Düşük)
(1) Kalkınmada öncelikli yörelere destek
(-1) Kayıt dışı ballerinas denetimi
(0) Bölgesel Gelişim hamlesi
(-1) İhale sistemi.
Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı (0/Orta)
(-1) KOBİ dezavantajı-Ölçekten kaynaklanan verimsizlik
(1) KOBİ avantajı-Ölçekten kaynaklanan esneklik
(0) Tasarım Yeteneği
(0) Kurumsallaşma ve Rekabet Yönetimi
Talep Koşulları (1/Yüksek)
(-1) Nitelikli İşgücü.
(0) Teknoloji ve Fiziksel altyapı.
(1) Hammadde.
(0) Sermaye yapısı ve gücü.
(1) İç talep.
(1) İnşaat sektörü.
(1) Müşterinin Kalite bilinci
(-1)Kalite imajı
FİRMA
STRATEJİSİ VE
REKABET YAPISI
Girdi Koşulları (0/Orta)
GİRDİ
KOŞULLARI
TALEP
KOŞULLARI
İLGİLİ VE
DESTEKLEYİCİ
KURULUŞLAR
İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar (-1/Düşük)
(-1) Eğitim kurumları ile işbirliği.
(-1) Sektör içi işbirliği.
(0) Yan sanayinin desteği
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ İLİ PLASTİK SEKTÖRÜ REKABET ANALİZİ (-1/DÜŞÜK)
Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı (0/Orta)
DEVLET
DEVLET
(-1) KOBİ dezavantajı-Ölçekten kaynaklanan verimsizlik
(1) KOBİ avantajı-Ölçekten kaynaklanan esneklik
(0) Kurumsallaşma ve Rekabet Yönetimi
Devlet (0/Orta)
(1) Kalkınmada öncelikli yörelere destek
(-1) Kayıt dışı rakiplerin denetimi
(0) Bölgesel Gelişim hamlesi
FİRMA
FİRMAVE
STRATEJİSİ
STRATEJİSİ VE
REKABET YAPISI
REKABET YAPISI
Girdi Koşulları (-1/Düşük)
(-1) Nitelikli İş gücü
(-1) Hammadde
Talep Koşulları (0/Orta)
TALEP
TALEP
KOŞULLARI
KOŞULLARI
GİRDİ
GİRDİ
KOŞULLARI
KOŞULLARI
İLGİLİ VE
İLGİLİ VE
DESTEKLEYİCİ
DESTEKLEYİCİ
KURULUŞLAR
KURULUŞLAR
İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar (0/Orta)
(-1) Sektör içi işbirliği kültürü
(-1) Tedarikçilerle işbirliği
(-1) Eğitim kurumları ile işbirliği
(+1) İç Talep
(-1) Yurtdışı talep
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
DEVLET
DEVLET
ELAZIĞ İLİ ET VE ET ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ REKABET ANALİZİ (-1): DÜŞÜK
Devlet (-1): Düşük
T ürk T arımının AB OTP ile Uyumlaştırılması (-1)
Konu ile İlgili Uluslararası Mevzuat (0)
Hayvancılık ile İlgili Ulusal Politika ve Düzenleyici
Kurumlar (-1)
Kayıt Dışı Ekonomi (-1)
Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı (0): Orta
Markalaşma (0)
Organik Hayvancılık Konusundaki Çabalar (-1)
Ürün ve Fiyat Farklılaştırma (+1)
İşletmelerin Yapısı (-1)
Talep Koşulları (0): Orta
İşgücü ve Kalifiye Eleman (0)
Mera ve Otlakların Durumu (-1)
Hayvansal Yem Durumu ve Besicilik (-1)
Hammadde ve Pazarlara Yakınlık (0)
Hayvan Varlığının Özellikleri (-1)
Düve ve Suni T ohumlama (0)
Dış T alep (-1)
Ortadoğu ve Orta Asya T alebi (-1)
İç T alep (+1)
FİRMA
FİRMAVE
STRATEJİSİ
STRATEJİSİ
REKABET
YAPIVE
SI
REKABET YAPI SI
Girdi Koşulları (-1): Düşük
G İRDİ
G LLARI
İRDİ
KOŞU
KOŞU LLARI
TALEP
TALEP
KOŞU
LLARI
KOŞU LLARI
İLG İLİ VE
İLG İLİ
VE
DESTEK
LEYİCİ
DESTEK LEYİCİ
KURULUŞLAR
KURULUŞLAR
İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar (-1): Düşük
Soğuk Hava Depoları ve Zinciri (0)
Dağıtım Sistemi ve Pazarlama (-1)
Ar-Ge Çalışmaları (-1)
Diğer Sektör ve Kamu Kuruluşları ile İlişkiler (-1)
Çiftçi Örgütlenmeleri ve Kooperatifleşme (-1 )
Paketleme T esisi (0)
Kredi Olanakları ve Finansal Kuruluşlar (-1)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
DEVLET
DEVLET
ELAZIĞ İLİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ REKABET ANALİZİ (-1): DÜŞÜK
Devlet (-1): Düşük
Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı (-1): Düşük
Türk Tarımının AB OTP ile Uyumu (-1)
Konuyla İlgili Uluslararası Mevzuat ( 0)
Hayvancılıkla İlgili Ulusal Politika ve
Düzenleyici Kurumlar (-1)
Kayıt Dışı Ekonomi (-1)
Markalaşma (-1)
Organik Hayvancılık Konusundaki Çabalar (-1)
Ürün ve Fiyat Farklılaştırma (-1)
İşletmelerin Yapısı (-1)
FİRMA
FİRMAVE
STRATEJİSİ
STRATEJİSİ
VE
REKABET
YAPISI
REKABET YAPISI
Talep Koşulları (0): Orta
Girdi Koşulları (-1): Düşük
İşgücü ve Kalifiye Eleman (-1)
Mera ve Otlakların Durumu (-1)
Hayvansal Yem Durumu ve Besicilik (-1)
Hayvan Varlığının Özellikleri (-1)
Hammadde ve Pazara Yakınlık (+1)
Düve ve Suni Tohumlama (0)
TALEP
TALEP
KOŞULLARI
KOŞULLARI
GİRDİ
GİRDİ
KOŞULLARI
KOŞULLARI



İLGİLİ VE
İLGİLİ VE
DESTEKLEYİCİ
DESTEKLEYİCİ
KURULUŞLAR
KURULUŞLAR
İlgili ve Destekleyici Kuruluşlar (-1): Düşük
Soğuk Hava Depoları ve Zinciri (-1)
Dağıtım Sistemi ve Pazarlama (-1)
Ar-Ge Çalışmaları (-1)
Diğer Sektör ve Kamu Kuruluşları ile İlişkiler (-1)
Çiftçi Örgütlenmeleri ve Kooperatifleşme Düzeyi (-1)
Paketleme Tesisi (-1)
Kredi Olanakları ve Finansal Kuruluşlar (-1)
Dış Talep (+1)
Ortadoğu ve Asya
Talebi (0)
İç Talep (0)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZ IĞ İL İ A RI CI LIK SEK TÖR Ü R EKAB ET A N ALİ Zİ (-1) : D ÜŞ ÜK
DEVLET
DEVLET
Dev let (-1 ): Düşük
Arıcılık Po litik alar ın ın AB OTP ile
Uyu mlaştırılması (-1 )
Arıcılık la İlg ili Ulu sal Po litik a v e D ü zen ley ici
Ku ru mlar (-1)
Kon uy la İlg ili Ulu slararası Mev zu at (0 )
Firma Stra tejisi v e Rekabet Ya p ısı (-1 ): Düşük
Ürün v e Fiy at Fark lılaştırılması (-1 )
Org an ik Arıcılık (-1 )
İşletmelerin Yap ısı (- 1 )
Fİ RMA
Fİ RMA
STRATEJİ
Sİ VE
STRATEJİ
Sİ VE
REKABET
YAPI
SI
REKABET YAPI SI
Girdi Ko şulla rı (0 ): Orta
İşgü cü v eKalifiy e Eleman ( -1)
Doğ al Bitk i Örtü sü v e İk lim Şartları (0 )
Damızlık An a Arı Üretimi (-1 )
Kov an Ö zellik leri v e Verimlilik (0 )
Hammadd e v e Pazara Yak ın lık (0)
Gİ RDİ
Gİ RDİ
KOŞULLARI
KOŞULLARI
Ta lep Ko şulla rı (+1 ): Yüksek
İç Talep (0 )
Dış Talep (+1 )
TALEP
KOŞULLARI
TALEP
KOŞULLARI
İ LGİ Lİ VE
İ LGİ Lİ VE
DESTEKLEYİ
Cİ
DESTEKLEYİ Cİ
KURULUŞLAR
KURULUŞLAR
İlg ili v e Destekley ici Kurulu şla r (-1): Düşük
Gezici Arıcılar İçin Ko n ak lama İmk an ları (-1 )
Dağ ıtım Sistemi v e Pazarlama ( -1 )
Ar-Ge Çab aları (-1)
Arı Hastalık ları ile Mü cad ele (-1 )
Diğ er Sek tö r v e Kamu Kuru luşları ile İl işk iler (-1 )
Çiftçi Örg ü tlen mesi v e Koop eratifleşme (-1)
Pak etleme Tesisi (-1 )
Kred i Olan ak ları v e Fin an sal Ku ru lu şlar (-1)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
DEVLET
ELAZI Ğ İ Lİ SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ REKABET ANALİZİ (0):
ORTA
Dev let (-1 ): Düşük
 S u Ürü n leri P oliti k asının ABOTP ile
Uy u mlaştırılması (-1 )
 S u Ürü n leriy le İlg il i Ulusal Po lit ika v e
Dü zen ley ici Ku ru mlar (-1 )
 Ko n u y la İlg il i Uluslararası M evzu at (0)
Firm a S tra tejisi ve Rek a bet Yap ısı (0 ):Orta
 Ürü n v e F iy at F ark lı laştırılması (0)
 İşletmelerin Yap ısı (0 )
FİRMA
Ta lep Ko şu lla rı (+ 1): Yü ksek
STRATEJİ Sİ
VE
REK ABET
YAPI SI
Gird i Ko şu lla rı (0 ):Orta
 İşg ü cü v e Kalifiy e Eleman (-1)
 İk lim Ş artları v e S u Kayn ak ların ın
Du ru mu (+ 1 )
İlin Balık Varlığı ve Özellik leri (+1)
 Hammad d e v e P azara Yak ın lık (0)
 Yu mu rta, Yav ru Balık v e Damızlık
Du ru mu (-1 )
 Hay v an sal Yem Du ru mu (-1)
 İç Talep (0 )
 Dış Talep (+ 1 )
G İ RDİ
K O ŞULLARI
TALEP
K O ŞULLARI
İ LG İ Lİ VE
DESTEK LEYİ Cİ
K URULUŞLA R
İlg ili v e Destek ley ici Ku ru lu şlar ( -1 ): Dü şük
So ğ u k Hav a Depo ları v e Zin ciri (0 )
 Dağ ıtım S istemi v e P azarlama (0 )
 Ar-Ge Çab aları (-1 )
 Arı Hastalık ları ile M ü cad ele ( -1)
 Çiftçi Örg ü tlen mesi v e Koo peratifleşme ( -1 )
 P ak etleme Tesisi (-1 )
 Diğ er S ek tö r v e Kamu Ku ruluşları ile İlişk il er ( -1)
Kred i Olan ak ları v e Finan sal Kurulu şlar(0 )
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
DEVLET
ELAZI Ğ İ Lİ BAĞCILI K SEKTÖRÜ REKABET ANALİZİ (-1): DÜŞÜK
Devlet (-1): Düş ük
 Türk Tarımının AB OTP ile Uyumlaş tırılmas ı (-1)
 Konu ile İlgili Ulus lararas ı M evzuat (0)
 Hayvancılık ile İlgili Ulus al Politika ve Düzenleyici
Kurumlar (-1)
 Kayıt Dış ı Ekonomi (-1)
Firma Stratejis i ve Rekabet Yapıs ı (-1): Düş ük
 Organik Üretim (-1)
 Ürün ve Fiyat Farklılaş tırmas ı (-1)
 İş letmelerin M odern Teknik ve Teknolojileri
Kullanım Düzeyleri (-1)
Talep Koş ulları (+1): Yüks ek
 Dış Talep (+1)
 İç Talep (+1)
FİRMA
S TRATEJ İS İ VE
Girdi Koş ulları (1): Orta
REKABET YAPISI
 İş gücü ve Kalifiye Eleman (-1)
 İklim ve Toprak Yapıs ı (+1)
 İlin Üzüm Varlığı (+1)
Nitelikli Asma Fidan Üretimi (+1)
 İş letme Yapıs ı ve Verimlilik (-1)
 Hammadde ve Pazarlara Yakınlık (0)
GİRDİ
TALEP
KOŞ ULLARI
KOŞULLARI
İLGİLİ VE
DES TEKLEYİCİ
KURULUŞ LAR
İ lgili ve Des tekleyici Kuruluş lar (-1): Düş ük
 Soğuk Hava Depoları ve Zinciri (-1)
 Dağıtım Sis temi ve Pazarlama (-1)
 Ar-Ge Çalış maları (-1)
 Diğer Sektör ve Kamu Kuruluş ları ile İliş kiler (-1)
 Çiftçi Örgütlenmeleri ve Kooperatifleş me (-1)
 Paketleme Tes is i (-1)
 Kredi Olanakları ve Finans al Kuruluş lar (-1)
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Elazığ İlinde Faaliyet Gösteren Sektörlerin Toplam Rekabetçilik Pozisyonu
Firma Stratejisi ve
Sektörler
Girdi Koşulları
İlgili ve Destekleyici
Talep Koşulları
Rekabet Yapısı
Memer Sektörü
Toplam
Devlet
Kuruluşlar
Rekabetçilik Pozisyonu
Orta
Orta
Orta
Düşük
Düşük
Orta
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Orta
Düşük
Makina Sektörü
Orta
Düşük
Yüksek
Düşük
Düşük
Düşük
Mobilya ve Ahşap Sektörü
Orta
Orta
Orta
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Orta
Ortak
Düşük
Düşük
Düşük
Sağlık Sektörü
Orta
Düşük
Orta
Düşük
Orta
Orta
Turizm Sektörü
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Orta
Düşük
Et Ürünleri Sektörü
Düşük
Orta
Orta
Düşük
Düşük
Düşük
Süt Ürünleri Sektörü
Düşük
Düşük
Orta
Düşük
Düşük
Düşük
Arıcılık Ürünleri Sektörü
Orta
Düşük
Yüksek
Düşük
Düşük
Düşük
Su Ürünleri Sektörü
Orta
Orta
Yüksek
Düşük
Düşük
Orta
Kanatlı Hayvan Sektörü
Orta
Orta
Yüksek
Düşük
Düşük
Orta
Bağcılık Sektörü
Orta
Düşük
Yüksek
Düşük
Düşük
Düşük
Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü
Plastik ve PVC Sektörü
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
SONUÇ
Elazığ ilinde, tüm sektörlerin ekonomik yapısı ve uluslararası rekabetçilik pozisyonlarını tespit
etmeye yönelik yapılan bu çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak araştırma
yapılmış ve 13 farklı sektör inceleme kapsamına alınmıştır. Aşağıdaki Tabloda da işaret edildiği gibi,
yüksek düzey rekabetçilik pozisyonuna sahip sektör tespit edilememiştir. Orta düzey rekabetçilik
pozisyonunda yer alan mermer, sağlık, tavukçuluk ve su ürünleri sektörlerini; düşük düzey
rekabetçilik pozisyonunda yer alan demir-çelik, plastik, makina, mobilya, turizm, et ürünleri, süt
ürünleri, arıcılık ve bağcılık sektörleri izlemektedir. Elazığda faaliyet gösteren toplam sanayi-hizmettarım sektörleri göz önüne alındığında ise rekabetçilik gücü pozisyonu düşük düzeyde görülmektedir.
Elazığ ili sınırlarında faaliyet gösteren sektörlerin (mermer, sağlık, tavukçuluk, su ürünleri)
küçük bir bölümü orta seviyede rekabetçilik pozisyonunda yer almaktadırlar. Tabloda da görüldüğü
gibi, temel değişkenleri büyük benzerlikler gösteren sektörlerden Mermer, Sağlık, Tavukçuluk ve Su
Ürünleri sektörlerinin rekabetçilik düzeyleri orta seviyede tespit edilmiştir.
Elazığ ili sınırlarında faaliyet gösteren sektörlerden geri kalan 9 (Demir ve Demir Dışı Metaller,
Makina, Mobilya ve Ahşap, Plastik ve PVC, Et Ürünleri Süt Ürünleri, Arıcılık Ürünleri ve Bağcılık)
sektörün ise düşük düzey rekabetçilik pozisyonunda yer aldıkları görülmektedir. Sektörlere ait alt
değişkenlerin bir çoğu aynı düzeyde bulunmaktadır.
Elazığ ilinde yapılan nicel ve nitel araştırma yöntemleri sonucunda elde edilen veriler ve bu
bağlamda değerlendirilen bilgilere göre sektörlerin çok büyük bir kısmının rekeabetçilk güçleri düşük
düzeyde çıkmış, aynı zamanda, kısa, orta ve uzun dönemde küçülme eğilimi göstermektedirler. Sektör
temsilcilerinin büyük bir kısmı da geleceğe yönelik yaptıkları öngörülerde sektörlerinin rekabetçilik
durumlarının daha da kötüye gideceğini belirtmektedirler.
Öte yandan, (1) Mermer, (2) Sağlık, (3) Tavukçuluk ve (4) Su Ürünleri sektörleri, diğer
sektörlerin aksine olarak rekabetçilik düzeyleri orta düzey’de çıkmış olup büyüme eğilimi
göstermektedir. Özellikle, ülkemizin lider sanayiilerinden biri olma adayı olarak gösterilen mermer
sektörü, yine son yıllarda yapılan yatırımlar ile her geçen geçen yıl artan gelişmesine paralel olarak
birincil ve ikincil tedarikçisi konumunda olan diğer sektörlerin de büyüme performanslarını etkileyen
ve sinerjik bir etki ortaya çıkaran sağlık sektörü, coğrafik konumu dolayısı ile önemli bir rekabet
avantajı kazanan su ürünleri ve tavukçuluk, gelişme eğilimi olarak ön plana çıkan sektörler olarak
görülmektedir.
2013 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle birlikte
tarım, su ürünleri, hayvancılık, yöresel ürünler ve kırsal turizm alanlarında çok önemli yatırımlar
yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde TKDK toplam 168 proje başvurusunda destek sağlamış olup bu
yatırımların toplam tutarı yaklaşık 2 milyar TL’dir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde bölgenin en
önemli illerinden biri konumuna yükselen ve ülkemizin önde gelen marka firmalarının da (Banvit
A.Ş.) Elazığ’da yatırım yapmaya başlamasıyla sektörün önümüzdeki dönem içerisinde çok ciddi
manada büyüme göstermesi beklenmektedir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ TSO 2023 MANİFESTOSU
Elazığ’ı 2023 ve 2050’ye taşıması ve ilin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınma ve gelişmesini
sağlayacak olan bu rapor Elazığ TSO tarafından hazırlanmış ve ilgili bakanlıklarla takdim edilerek
kamuoyu ile paylaşılmıştır.
MODERN ŞEHİRLEŞME ALANINDAKİ SORUN VE BEKLENTİLER
Kentsel Dönüşüm: Elazığ ili ülkemizin en önemli deprem kuşaklarından biri olan Güneydoğu
Anadolu fayı üzerinde yer almakta ve yapılan tüm bilimsel araştırma, konferans ve panellerde
Elazığ’ın büyük risk altında olduğu vurgulanmaktadır. İlimizdeki afet riski yüksek yerlerde rezerv
alanların tespit edilmesi, bitişik nizam ve 40-50 yıllık binaların kentsel dönüşümle yeniden
değerlendirilmesi, kamu yapılarının güçlendirilmesi yada yenilenmesi ilin birinci derecede öncelikli
sorunu ve beklentisidir. Özellikle; İzzetpaşa, Nailbey, Rızaiye, Karşıyaka, Sürsürü ve Çarşı Mahallesi
gibi alanların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi bu alanlara parklar, otoparklar, yeşilalanlar
açılarak şehir merkezinin rahatlatılması gerekmektedir. Bu alanlardaki vatandaşlar için ise geleneksel
konut dokusuna uygun şehrin imajını olumlu etkileyecek yaşam alanları oluşturulmalıdır.
Yeni Toplu Konut Alanları: Elazığ şehir merkezinin depreme dayanıklılığı bakımından en sağlam
zemini ilin kuzey bölgesidir. Elazığ ilinin varoşları olarak kalan ve yıllardır hiçbir yatırım gitmeyen ve
imar planı dahi olmayan (Yıldızbağları, Safran) bu bölgeler il merkezine 4-7 km mesafede yer
almaktadır. Çarpık kentleşmeye meydan vermeden geleneksel konut doksusuna uygun bir mimari ile
bu bölgelerin yeni yerleşim yeri olarak değerlendirilmesi İlin imajına olumlu katkı sağlayacaktır.
Sanayi Tesislerinin ve Kamu Kurumlarının İl Merkezi Dışına Taşınması: Elazığ şehir merkezinde
kalmış olan Çimento fabrikasının il dışına taşınması için gerekli koşulların sağlanması ve bu konunun
ivedilikle çözülmesi beklenmektedir. Yine bugün şehir merkezinde yer alan ve kentin gelişmesi ve
modernleşmesinin önde engel teşkil eden kamu kurumları ile askeri alanların il dışına çıkartılması çok
önemli bir hizmet olacaktır. Özellikle Karayolları, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, tarihi Harput
beldesi ile Elazığ merkez arasında kalan askeri bölgelerin modern şehirleşme mantığı ile yeniden
planlanması ve bu alanların betonlaşmaya meydan vermeyecek şekilde ihtiyaçlara göre
projelendirilmesi gerekmektedir.
Uzun yıllar atıl durumda kalan ve yaklaşık bir yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan
inşaat halindeki eski Yimpaş binası halen metruk halde bulunmaktadır. Bu binanın SGK Bölge hizmet
binası olarak bir an evvel tamamlanıp hizmete açılması bulunduğu bölgenin imajını değiştirecektir.
Demiryolu Hattının İyileştirilmesi: Elazığ kent merkezinin güney kemsinde yer alan demiryolu,
şehri doğu batı istikametine doğru geçmekte ve yerel yönetimler tarafından güvenlik amaçlı örülen
duvar ile şehri adeta ikiye bölmektedir. Şehrin gelişmesini engelleyen ve görüntü itibarıyla modern
şehirlere yakışmayan bu duvarın kaldırılarak şehrin birleştirilmesi ve demir yolunun il merkezi dışına
çıkartılması veya hafif taşımalı şehir içi ulaşıma kazandırılması arzu edilmektedir.
Kent İçi Ulaşımın İyileştirilmesi: Kent içi trafik yükünün yenilikçi ulaşım sistemleri ile azaltılması
ilin öncelikli beklentisi ve sorunları arasında bulunmaktadır. Bu konuda doğu-batı istikametine doğru
genişleyen Elazığ’ın Doğukent-Hankendi uç noktalarının hafif taşımalı sistem yada metro ile
birleştirilmesi şehir trafiğine önemli rahatlama getirecektir. İl merkezinde otopark sayısının artırılması
şehir içindeki trafik sıkışıklığını da ortadan kaldıracaktır. İlçe merkezi ve ilçe iç yollarının da
kalitesinin artırılarak ulaşımın iyileştirilmesi beklenmektedir.
Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı: Modern kentlerin en önemli göstergelerinden biri olan yüksek hızlı tren
bağlantısının Elazığ’a kadar ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte Pertek Köprüsünün yapılarak,
Elazığ-Pertek, Tunceli-Erzincan bağlantılarının bu hat üzerinden yapılması, Keban ve Karakaya Baraj
Göllerinde iç su taşımacılığının geliştirilmesi için iskele sayısının artırılması gerekmektedir.
Kuzey Çevre Yolu: Elazığ’ın ulaşımını rahatlatacak ve şehrin bugün atıl durumda kalan kuzey
bölgesini canlandıracak olan Kuzey Çevre Yolu projesinin Bingöl yolu ile entegrasyonu sağlanacak
şekilde hayata geçirilmesi ilimizin beklentilerinden biridir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Altyapının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi: Elazığ ilinin çok ciddi manada altyapı sorunu
bulunmaktadır. Yarım saat yağan bir yağmur sonrası il merkezi adeta göle dönmekte ve ulaşım felç
olmaktadır. Bununla birlikte özellikle içme sularını taşıyan boruların kalitesi ve eski oluşu ilin su
kalitesini düşürmekte ve ciddi sağlık sorunları ile vatandaşı karşı karşıya getirmektedir. Bu nedenle
ilimizin çok ivedi olarak kanalizasyon, yağmur sularını taşıyacak altyapı ve içme suyu borularının
yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Elazığ Merkez Tabiat ve Botanik Park Projesi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımı
Elazığ Merkez Yerel Yönetime devredilen, Elazığ merkezdeki 18 bin metrekare fidanlık alanın tabiat
ve botanik parka dönüştürülmesi için dört yıldır beklemesine rağmen konu halen sonuçlanmış değildir.
Elazığ halkının nefes alabileceği doğal park ve mesire alanın ödenek sorunu olmamasına karşın halen
yapılamamış olması Elazığ adına bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.
Çevre Düzen Planı: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlanma Genel Müdürlüğünce
hazırlığı yapılmış olan 1/100.000 ölçekli ÇDP ile ilgili olarak, eksikler Odamızca 42 maddede tespit
edilmiş olup, düzeltilmesi konusunda gerekli itirazlar yapılmıştır. Üçüncü kez askıya çıkarılan planla
ilgili olarak Odamızın yapmış olduğu itirazlar neticesinde tespit edilen sorunlar 23 maddeye
düşürülmüştür. İlimizin sosyo-ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini planlayan ve 2040 yılına
kadar esas alınacak olan planın ilin talepleri doğrultusunda yenilenmesini beklenmektedir. Bu rapor
son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. İdris Güllüce’nin Ekim 2014 tarihinde Elazığ TSO’yu
ziyaretinde kendilerine takdim edilmiştir.
EKONOMİ ALANINDAKİ SORUN VE BEKLENTİLER
Yeni Teşvik Yasası: 2012 yılının Haziran ayında yayınlanan ve Elazığ’ın 4. Bölgede yer aldığı Yeni
Teşvik Yasası ile birlikte bir anda yatırım ve istihdamda bir önceki dönenme göre yüzde ellinin altında
geriye gidilmiştir. 2010-2011 döneminde 133 teşvik belgesi alınmış, ön görülen istihdam 2211 kişi ve
toplam yatırım tutarı ise 1 milyar 776 milyon TL olmuştur. Yeni Teşvik Yasasının yürürlükte olduğu
2012-2013 döneminde ise toplam 57 teşvik belgesi alınmış, ön görülen istihdam 475 kişi ve toplam
yatırım tutarı ise 1 milyar 318 milyon ile sınırlı kalmıştır. Bu tablo Teşvik Yasası’nın Elazığ’ı geriye
götürdüğünü ve ülkenin 2023 hedefleriyle uyumlu olmadığını göstermekte, dolayısı ile yeni bir
düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili olarak işdünyasının ve
yatırımcıların yeni bir düzenleme beklentisi mevcuttur.
Serbest Bölge Kurulması: TRB 1 Bölgesinin merkezinde yer alan Elazığ’da, Malatya, Bingöl ve
Tunceli illerinin de istifade edebileceği ve bu bölgenin üretim ve ihracat kapasitesini yükseltecek bir
Serbest Bölge kurulması ülkemizin 2023 hedefi olan dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma
hedefine önemli katkı sağlayacaktır.
Sektörel Sanayi Siteleri: Bugün Elazığ kent merkezinde aynı bölgede yada dağınık halde bulunan
kuru gıda toptancıları, inşaat malzemecileri, oto galericileri, mobilya imalat ve mağazaları, matbaacılar
gibi işyerleri il trafiğini olumsuz etkilemekte, sektörel anlamda gelişememekte ve il ekonomisine daha
büyük boyutlarda katma değer katamamaktadırlar. Adı geçen bu sektörlere yönelik kent merkezi
dışında yeni sanayi siteleri kurulması ve bunlara tır garajı da eklenerek yeni bölgelerin oluşması il
ekonomisini etkileyecek ve kentin modern bir görünüme kavuşmasına ve büyümesine imkan
sağlayacaktır.
Fuar Alanı: Yerel Yönetimlerin imar planında yer almasına karşın Elazığ maalesef halen kalıcı bir
fuar alanına sahip değildir. İl ekonomi ve sanayisini olumlu yönde etkileyecek, sosyal hayatı
canlandıracak ve şehrin bir bölgesini cazibe merkezi haline getirecek olan fuar alanı sorunun çözümü
işdünyasının ve Elazığ halkının önemli beklentilerinden biridir.
Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Kurulması: Elazığ 2. İŞGEM projenin Yöresel Gıda Ürünleri
imalatı ve pazarlanması merkezi olarak düzenlenmesi özellikle kırsal alandaki üretiminin
değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır. Bu alanda ilin doğal gıda ürünleri olan, Orcik, Pestil,
Pekmez, Dutunu, Kurutmalık sebzeler ve meyveler, tarhana, bitkisel ve aromatik çaylar, Ağın
leblebisi, Gezin çileği, Öküzgözü, Boğazkere, Ağın Beyazı Üzüm kurusu ve şerbeti gibi birçok ürünün
üretilmesi ve paketlenmesi ile satışı yapılabilecektir.
Kalkınma Ajanslarının Güçlendirilmesi: Bölgemizin kalkınma ve gelişmesi açısından son derece
önemsenen ve tüm kesimlerin büyük beklentileri bulunduğu Kalkınma Ajanslarının mali yapılarının
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
güçlendirilmesi ve yetki/sorumluluklarının artırılması son derece önemli bir çalışma olacaktır. Elazığ,
Malatya, Tunceli ve Bingöl illerine hizmet vermekte olan Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2013 yılı itibarı
ile kullandırmış olduğu destek miktarı toplamı 15 milyon TL civarındadır. 4 il için ayrılan bu kaynak
ne STK’ları, ne KOBİ’lerin nede gider kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamaya yetecek bir
kaynak değildir. Ajansın bölgeye katkı sağlaması hususunda kaynaklarının ve yetkilerinin artırılması
önem taşımaktadır. Yatırım Teşvik Belgeleri, Bedelsiz Arsa talepleri, ÇED Raporları, OSB
denetimleri gibi doğrudan yatırımları ilgilendiren konularda Ajanslar tam yetkili kılınmalıdır. Yetki
karmaşası ve kurumlar arasında boğulan yatırımcılar tek elden bilgilendirilmeli ve talepleri
karşılanmalıdır.
Cazibe Merkezleri: Cazibe merkezleri yaklaşımı, 2007 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından 9.
Kalkınma Planı çerçevesinde geliştirilmiş ve 10. Kalkınma Planında da mevcudiyetini muhafaza
etmiştir. Bu yaklaşım, ülkemizde tüm kaynakların etkin kullanılarak, belirli çekim merkezlerinde
yatırımların artırılması ve çevre illerin ve bölgelerin bu yatırımlar ile birlikte yaratılan refahtan
faydalandırılmalarını hedeflemektedir. Kalkınma Planlarında yer alan bu konuyla ilgili halen daha
Elazığ’da bir çalışma yapılmamış ve kaynak aktarımı olmamıştır.
Sektörel Kümelenme: 2007 yılında Elazığ Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü ve Elazığ Ticaret ve
Sanayi Odası işbirliğinde ilimizde 14 sektörde kümeleme çalışması yapılmış ve bu sektörlerin
“Rekabet Analizi” çıkartılmıştır. Yapılan bu çalışma sonrasında, Mermer, Su Ürenleri, Sağlık,
Hizmetler, Kanatlı Hayvancılık, Mobilya, Besicilik ve İmalat sanayinin ön plana çıktığı görülmüştür.
Adı geçen bu sektörlerin katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretebilmesi ve kümeleme odaklı bir
büyüme göstermesi için 6. Bölge teşviklerinden istifade etmesi gerekmektedir.
SAĞLIK VE EĞİTİM ALANINDAKİ SORUN VE BEKLENTİLER
Elazığ Sağlık Kampüsü: Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından 2013 yılı
Haziran ayında ihalesi yapılan Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü 495 yataklı Bölge Hastanesi, 299
yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 96 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 150 yataklı Yüksek
Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1040 yataklı bir Entegre Sağlık Tesisi
yatırımını kapsamaktadır. Elazığ ve Bölge için büyük önem taşıyan bu yatırımda, Elazığ ve çevre iller
açısından önemli bir ihtiyaç olarak görülen, Fizik Tedavi, Yanık Ünitesi, Onkoloji ve Tüp Bebek gibi
bölümlerin eklenmesi ve projenin biran evvel başlaması beklenmektedir.
Elazığ’da Yeni Üniversite Kurulması: Elazığ ekonomisini olumlu yönde etkileyecek, rekabet ortamı
oluşturacak ve bölge gençlerine yönelik farklı eğitim alternatifleri sunacak özel bir üniversite ihtiyacı
ilimizde uzun bir dönemden beri değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili olarak yapmış olduğumuz
girişim ve davetlerimizden maalesef olumlu sonuç çıkmamıştır. Bu konuyla ilgili çok değerli
destekleriniz Elazığ için unutulmaz bir hizmet olacaktır.
Fırat Üniversitesi’nin Fakülte ve Öğrenci Sayısının Artması: 1975 yılında kuruluşu
gerçekleştirilen Fırat Üniversitesi, halen 30 bin öğrenci kapasitesine sahip iken F.Ü. ile yaşıt
üniversitelerin öğrenci sayısı 100 bine yaklaşmıştır. F.Ü. öğrenci ve fakülte sayısı bakımından geri
kalmıştır. İl ekonomisinin en önemli etkileyici kurumlarından olan Fırat Üniversitesi bünyesinde
Hukuk ve Ziraat gibi yüksek öğrenci kapasiteli Fakültelerin açılması üniversite ve şehrin gelişimine
katkı sağlayacaktır.
Mesleki Eğitim Konusu: Mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlara göre şekillendirilerek, Elazığ OSB,
Teknokent, Merkez ve İlçelerin yapısına göre Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okulları kurularak
mevcut olanların altyapısının güçlendirilerek uygulama merkezleri olarak da hizmet vermesinin
sağlanması nitelikli ara eleman sorununa çözüm getirecektir.
TARIM-HAYVANCILIK ALANINDAKİ SORUN VE BEKLENTİLER
Arazi Toplulaştırmaları: Ülkemizin genelinde olduğu gibi İlimizde de coğrafi koşullar ve miras
yoluyla intikaller nedeniyle tarım arazileri küçülmüş ve parçalı bir yapı halini almıştır. Gerek tarımsal
üretim miktarı gerekse de tarımsal girdilerin tedariki noktasında son derece önemli olan ölçek
ekonomisi koşullarının sağlanabilmesi, arazilerin daha verimli değerlendirilebilmesi ve tarımsal
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
üretimin sürdürülebilirliğinin ve karlılığının sağlanabilmesi için arazi toplulaştırma çalışmalarının
zamana yayılmadan pratik şekilde çözümü gerekmektedir.
Öküzgözü ve Bogazkere Üzüm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Elazığ ili ülkemizin en önemli
şıralık üzüm üretim merkezlerinin başında gelmektedir. Yöreye özgü Boğazkere ve Öküzgözü üzüm
rekoltesi 120 bin tondur. İlde özellikle son yıllarda önemli bağ alanları yapılmaya başlanmış yakın
gelecekte üzüm rekoltesi 200 bin ton seviyesine ulaşacaktır. İlin bu önemli potansiyeline rağmen
sektörde halen sanayi üretimi bulunmamaktadır. Üzümcülüğün Elazığ’da desteklenerek yaklaşık 7 bin
çiftçinin ekonomik gelir seviyesinin yükseltilmesi ve bu ürünün katma değere dönüşmesi için sektör
teşviklerle desteklenmeli ve tarımsal sanayi üretimine yönelik üzümün değerlendirilmesi için Kırsal
Kalkınma Ajansı tarafından özel teşvikler verilmesi beklenmektedir.
Sulama Projelerinin Tamamlanması: Elazığ ilinin sulanabilir arazi varlığı toplamı 232.440 hektar
olmasına karşın, bu alanın ancak 137.273 hektarı sulanmaktadır.
Sürdürülebilir bir tarım ve ekonomi için, ilin mevcut sulanabilir arazilerinin kapalı sistem modern
sulama sistemi ile kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Yeni sulama projelerinin gerçekleşmesine
acil ihtiyaç olmakla birlikte halen yapımları devam eden ve 1000 hektar üzerindeki aşağıdaki
projelerin tamamlanması beklenmektedir.
Tamamlanması Beklenen Sulama Projeleri:
ADI
ELAZIĞ KANATLI SULAMASI
KUZOVA POMPAJ SULAMASI
I.KISIM
BALTAŞI SULAMASI
HATUNKÖY SULAMASI
GÜLÇATI SULAMASI
SERİNCE SULAMASI
AĞIN SULAMASI
İLİ
İLÇESİ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
PALU
MERKEZ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
PALU
SİVRİCE
KOVANCILAR
SERİNCE
AĞIN
NET
SULANACAK
ALAN (ha)
4911
4783
4367
3554
2505
1406
1129
Besicilerin Sorunları: İlimizde özellikle son yıllarda devlet destekleriyle birlikte modern
besicilik yaygınlaşmaya başlamıştır. Farklı sektörlerde yer alan girişimcilerimiz besiciliğe de
yönelmiş ancak Et ve Süt Kurumu (ESK) uygulamaları ve girdi maliyetleri besicileri zor duruma
sokmuştur.
Odamıza yapılan üye müracaatlarında özetle,
1-Devletin hayvan başına 300 TL teşvik, yüzde 50 faiz indirimi ve birçok destek vererek ancak
ayakta durmasına önayak olmuşken, ESK bizleri fonsuz getirdiği dondurulmuş etlerle rekabete
sokmak istiyor ve dahası sözleşmeli hayvanlarını kesime getirmeyen besicilerin 300 TL'sini
(yaklaşık kg'da 1 lira) irad kaydederek yakmak istiyor.
2-Bakanlığın karkas etin kilosuna 16 TL maliyet çıkardığı bir ürünü sözleşme yaptığı, benim iş
ortağımsın dediği besiciden zararına almak istiyor.
3-Sözleşmenin yapıldığı (yaklaşık 6 ay önce) tarihlerdeki canlı dana fiyatları 9.5 TL-10 TL
aralığında iken, şu an 11.5 TL-12 TL aralığına gelmiştir. Hayvanlarını şu an kesen besici yeni
alacağı hayvanlardan da canlı kilosundan 2 TL (Örnek:250x2=500 TL) zarar edecektir.
Elazığ için büyük önem taşıyan besicilik sektörünün gelişmesi ve ülke ekonomisine katkı
sağlaması hususunda sektör temsilcileri tarafından dile getirilen bu sorunların değerlendirilmesini
talep ediyoruz.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
TURİZM-KÜLTÜR-SPOR ALANINDAKİ SORUN VE BEKLENTİLER
Elazığ - Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi: Söz konusu
bölge 675 Km2 lik Keban Baraj sahası ve çevresi ile birlikte 4 ilimizi de içine alan muazzam bir
kültür ve turizm potansiyeline sahiptir. Başta Elazığ İli sınırlarındaki 4.000 yıllık bir mazisi olan
ve üzerindeki çeşitli dönemlere ait 49 adet tescilli eserin olduğu Koruma Amaçlı İmar Planına
sahip HARPUT olmak üzere, muhteşem bir doğal güzelliği olan Hazar gölü ve çevresi ile birlikte
çok önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Bölgenin ülke ve dünya turizmine
kazandırılması Türk turizmine de farklı bir soluk getirecektir. Bu nedenle Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alanın 2014 Strateji Eylem Planına Dahil Edilmesi
önemlidir.
Harput Koruma Amaçlı İmar Planının Uygulanması: 19.02.2009 tarih ve 2057 sayılı
Diyarbakır K.T.V. Koruma Kurulu kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Harput Koruma Amaçlı
İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesinin uygulanmasına hız verilmesi ve Planda öngörülen
hususların(Bedesten,Meskenler, Kale, Camiler, Çeşmeler, Türbeler, Kilise, Buzluk Mağarası,
Yöresel yiyecek, giyisi ve mahalli türküler v.b) hayata geçirilmesi tarihi HARPUT’un inanç, tarih
ve doğa güzellikleriyle turizme kazandırılması il ve Ülke ekonomisine büyük katkılar
sağlayacaktır.
Harput’un, Safranbolu örneğinde olduğu gibi ülke turizmine kazandırılması, sahip olduğu tarihi
miras ile mümkündür.
Hazar Gölü’nün Turizme Kazandırılması: Elazığ Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü Elazığ
ve bölgenin en önemli turizm merkezdir. Göl İçerisinde Kilise Adası ve Batık Kent, Yılanlı Ada
1991 yılında 1.derece Arkeolojik ve Doğal Sit olarak tescil edilmiştir. Hazar gölünün içerisindeki
doğal sitler, batık kent ve çevresi ile birlikte ülke turizmine kazandırılması beklenmektedir.
Muhteşem bir güzelliğe sahip Hazar Gölü 23.9.1997 tarihli 97/9985sayılı Bakanlar K.K ile
Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Ayrıca, Batık kentte dalış ve su altı turizminin geliştirilmesi
mümkün olup, Hazar gölü kıyı şeridinde yürüyüş parkurları, günübirlik turizm tesisleri, tekne
barınakları, tekne turları, yüzme alanları, su sporları, dalgıçlık kurs eğitim alanları gibi pilot
alanların oluşturulmasıyla Hazar gölü turizm acısından çok cazip hale gelecek, göle olan ilgi daha
da artacaktır. Gölün öncelikle kirlilikten korunması için kanalizasyon ve arıtma tesisinin
tamamlanması gerekmekte ve ilgili Bakanlıkça desteklenmesi gerekmektedir.Hazar Gölün’de
turizmin canlanması için önemli bir diğer sorun turizm tesislerinin yetersizliğidir. Bu konuda yeni
yatırımcılar ve mevcut işletmeler Kıyı Kenar Çizgisi sorunu ile karşılaşmakta olup 36 m olan
yapılaşma izninin eskiden olduğu gibi yeniden 42 m. çıkartılması beklenmektedir.
Hazarbaba Kayak Merkezinin Geliştirilmesi: 2347 m yükseklikte, muhteşem Hazar Gölüne
nazır, Hazar Baba dağı üzerinde, İl Özel İdaresine ait kayak merkezinin geliştirilmesi için alanda
konaklama tesisleri, restoran ve panoramik kafeteryaların yapılarak hizmete sunulması, kayak
merkezinin pistinin uzatılarak, yolunun turizm yol standartlarında yapılması bölgeyi daha cazip
hale getirecektir. Hazarbaba Kayak Merkezi’nin ilgili Bakanlık tarafından tüm tanıtım
materyallerinde değerlendirilmesi beklenmektedir.
Golan Kaplıcalarının Altyapısının Tamamlanması ve Tanıtılması: Golan Kaplıcaları
30.06.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlayarak Turizm ve Kütür Bakanlığı tarafından Termal
Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası alanda yapılacak tanıtım
organizasyonlarda Türkiye'nin gözde termal merkezleri arasında anılmalı ve kaplıcanın yol ve
çevre düzenlemesi yapılmalıdır.
Tarihi Palu’nun Turizme Kazandırılması: Çok eski bir yerleşim yeri olan Elazığ Palu ilçesinde
tescilli 20 adet kültür ve tabiat varlığı bulunmaktadır.
Urartu Döneminden gelen Palu Kalesi, kalede bulunan Kral Menua’nın Kitabesi, Kale Tüneli,
Orta Çağ Kilisesi, Osmanlı Hamamı, Palu Alacalı Mescidi, Palu Küçük Camii, Merkez Camii,
Palu Ulu Camii, Sor Çeşmesi, Eski Palu Köprüsü, Seydilli Köyü Camii, Amarat Bahçeleri (Ense
Bahçe) Evleri Ve Çınar Ağaçları, Çimşit Rüstem Paşa Külliyesi gibi tarih, doğa ve inanç turizmi
adına önemli eserler bulunmaktadır. Tüm bu eserlerin turizme kazandırılması noktasında
restorasyon ve çevre düzenlemeleri ile yol ve altyapının hazırlanması gerekmektedir.
Yeni Şehir Stadyumu: İlimizin önemli ihtiyaçlarından biri yeni şehir stadyumudur. Süperligde
futbol takımı bulunan Elazığ’ın halen modern bir stadyumu bulunmamaktadır. En az 25 bin
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
seyirci kapasiteli olacak şekilde, bu sorunun ivedi olarak çözümü halkımız tarafından
beklenmektedir.
Gençlerin ve Sporcuların Fiziki Mekan İhtiyaçları: Merkez nüfusu 348 bin olan Elazığ’da
115.940’ı Milli Eğitime bağlı okullarda, 23.481’i Üniversitede olmak üzere 138 bin 840 öğrenci
bulunmaktadır. Nüfusun yüzde 35’inden fazlasının gençlerin oluşturduğu Elazığ’da 15 bini sporla
uğraşmaktadır.
Ancak tesis yetersizliğinden bu gençlerin bir çoğu aktif spor yapamamaktadır. İlimiz başta
Atletizm olmak üzere, Boks, Badminton, Hentbol, Basketbol, Güreş, Okçuluk, Kick Boks,
Voleybol gibi alanlarda çıkardığı şampiyonlar ve Milli Takıma gönderdiği sporcularla ülke
genelinde ön plana çıkmaktadır.
İlimiz genç nüfusunun daha elit sporcular olarak yetişmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması
hususunda,
-Kamp Eğitim Merkezi ve Spor Eğitim Okulu
-Atletizm Tartan Pisti
-Çok Amaçlı Antrenman Salonları
-İl Merkezinde 2 Adet 1000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu
-İl Merkezinde 2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası
-Palu, Sivrice, Maden ve Baskil İlçelerine 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu
-Ağın, Sivrice, Keban, Arıcak, Alacakaya, Kovancılar, Maden İlçelerine sentetik çim yüzeyli
futbol sahasına ihtiyaç duyulmaktadır.
MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL-TUNCELİ 1:100.000 ÖLÇEKLİ
ÇEVRE DÜZENİ PLANI ELAZIĞ İLİMİZE AİT
İTİRAZ VE ÖNERİ RAPORUMUZ
1-
Doğukent mahallesi sınırlarında yer alan Fuar alanının, daha öne Nazım imar planında
çoğunluğu değiştiğinden hazırlanan ÇDP planında Kentsel Gelişme Alanı olarak işlenmeli
ve yapılacak olan fuar alanı alt planda çözümlenmelidir.
2-
OSB alanlarının kentin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte olmadığı
görülmektedir. Bu alanlara gelişme verilmesi gerekmektedir.
3-
Planda Organize Tarım/Hayvancılık amaçlı yeni alanların önerilmesi gerekmektedir.
4-
Mornik Mahallesinde 1/100.000’lik uygulama imar planında Kent Parkı olarak gösterilen
alanın ÇDP’de Kentsel Gelişme Alanı olarak plana işlenmelidir.
5-
Akçakiraz-Yazıkonak karayolunun her iki tarafı teşekkül ettiğinden Kentsel Gelişme Alanı,
Depolama Alanı ve Ticaret Alanı olarak ÇDP’ye işlenmesi gerekmektedir.
6-
Elazığ iline dair oluşturulan nüfus projeksiyonlarının önceki itirazlarımızda iddia ettiğimiz
gibi tekrar irdelenmesinin doğru olduğunu düşünmekteyiz.
7-
Depolama alanları olarak öngörülen alanların, ulaşım bağlantılarıyla entegrasyonun
sağlanacağı başka bir alanda öngörülmesi gerekmektedir.
8-
Entegre nitelik taşımayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara dair belirlenen yapılaşma
koşullarının plan hükümlerinde daha esnek bir hale getirilmesi gerekmektedir.
9- Duha Mezarlığının bulunduğu alanın güney kesiminde mevcut imar planı bulunmasına
rağmen plana işlenmeyen alanlar mevcuttur. Bu alanların ÇDP planına işlenmesi
gerekmektedir.
10- Şahinkaya köyü yerleşim merkezinde 1/100.000’lik uygulama imar planı bulunan alanın
ÇDP planına işlenmesi gerekmektedir.
11- Elazığ-Keban karayolunun Şahinkaya mevkiinde bulunan ve imarlı alana sınırı olan yaklaşık
20 hektarlık alanın, yine bu alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulaması
bozulan alanlarla birlikte değerlendirilerek Kentsel Gelişme Alanı olarak plana işlenmelidir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
12- Kekliktepe mevkiinde 1/100.000’lik uygulama imar planı olmasına rağmen plana
işlenmeyen alanlar söz konusudur. Bu alanların Ketsel Gelişme Alanı olarak ÇDP’ye
işlenmelidir.
13- Yazıkonak-Yurtbaşı yolunun güney kesiminde 1/100.000’liku uygulama imar planı bulunan
alanların ÇDP’ye işlenmesi gerekmektedir.
14- Elazığ-Bingöl ve Elazığ-Diyarbakır karayollarının kesiştiği kavşakta Diyarbakır doğu
yönünde 1/100.000’lik uygulama imar planları bulunan alanlar mevcuttur. Söz konusu bu
alanların ÇDP’ye işlenmesi gerekmektedir.
15- Elazığ kent yerleşme alanının batı yönünde, kuzey-güney doğrultusunda Hankendi Beldesini
ve Üniversite alanını içine alacak şekilde geçirilen Ekolojik öneme sahip alan kullanımı
verilen bölgenin yeniden irdelenmesinin doğru olacağını düşünmekteyiz.
16- Kentsel yerleşik alan ve çeşitli kullanımlar dışında kalan alanların bütünü planda tarım alanı
veya çayır-mera alanı olarak gösterilmiştir. Oysaki bu alanların içerisinde tarıma elverişli
olmayan alanlar mevcuttur. Bu alanların tarım alanları plan hükümlerine göre
değerlendirilmemesi gerekmektedir. Şayet bu şekilde değerlendirilecekse tarım amaçlı plan
hükümlerine yeni açıklamalar getirilerek her türlü maden ve tarım dışı kullanımlar ile alakalı
çalışmalar tamamlanmalıdır.
17- Çevre düzeni plan hükümlerinin genel hükümler başlıklı bölümünde TOKİ ve Özelleştirme
İdaresi Başkanlığınca yürütülen faaliyetlerde sağlanan bazı istinai durumların; 6306 Sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5393 Sayılı Belediyeler
Kanunun 73. Maddesi ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun vb. kanunlar kapsamında yürütülen iş ve
işlemlerde istisna getirilmelidir.
18- Hankendi Mevkiinde yer alan üniversite alanının güneyindeki demir yolu ile
karayolu arasındaki alanların 1/100.000’lik uygulama imar planı bulunmasına rağmen bu
alanlar çevre planı düzeninde gösterilmemiştir.
19- Kuzey çevreyolu güzergahı kentin ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve
bu yolun Elazığ-Bingöl yolu ile entegrasyonu sağlanmalıdır.
20- Elazığ güney çevre yolunun kuzeyi ile kent merkezi arasında kalan bağ bahçe nizamında
yapılaşma öngören alanların Kentsel Gelişme Alanı olarak plana işlenmesi gerekmektedir.
21- Kuzey çevreyolunun çevresi sağlı ve sollu olarak, Kentsel Gelişim Alanı içerisine
alınmalıdır.
22- Hankendi'den sonra Demiryolunun Meryem Dağının arkasından geçirilip, havaalanı
yakınlarında istasyon yapılması gerekir. Mevcut durumda Demiryolu kenti, kuzey-güney
aksında ikiye bölmektedir.
23- Çimento fabrikası ve o bölgede yer alan sanayi parsellerinin Organize Sanayi Bölgesine
taşınması gerekmektedir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
ELAZIĞ’IN KALKINMA VE GELİŞMESİ HUSUSUNDA YAPILAN
PROJELER VE ÇALIŞMALAR
DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) 1998-2000
Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer bölgelerle olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak,
mevcut verimlilik düzeyini geliştirerek ülke ekonomisine katkısını artırmak amacıyla 27 Ağustos 1998
tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından Doğu Anadolu Projesi (DAP) Ana Planı
başlıklı bir proje çalışması başlatılmıştır.
Bu proje Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl
Üniversitelerinin kendi aralarında oluşturdukları “Ortak Girişim” aracılığı ile yürütülmüş ve projeler
Aralık 2000 sonunda tamamlanmıştır.
Doğu Anadolu Projesi Ana Planı kapsamında “Mevcut Durum ve Analizi Raporu”, “Strateji ve
Yeniden Yapılanma Senaryoları”, “Doğu Anadolu Projesi Ana Planı“, “Ön Fizibilite ve Fizibite
Etütleri“ ve “Yönetici Özeti“ başlıklarını taşıyan raporlar hazırlanmıştır.
Mevcut Durum ve Analizi raporunda bölgesel gelişme ana planına veri oluşturmak üzere
bölgede hakim olan ekonomik ve sosyal göstergeler incelenmiştir. Türkiye ortalamaları ve uluslararası
standartlar dikkate alınarak ihtiyaçlar tespit edilmiş ve darboğazlar ile birlikte potansiyel gelişme
alanları ortaya konmuştur.
Strateji ve Yeniden Yapılanma Senaryoları çalışmalarında mevcut durum ve analizlerinden elde
edilen sonuçlar ülke ve dünyadaki sektörel gelişmeler dikkate alınarak bölgenin kalkınmasını
sağlayacak strateji ve politikalar tespit edilmiştir. Oluşturulan alternatif senaryolar bu strateji ve
politikalar çerçevesinde hazırlanmış ve beklenen gelişmeler ile değişik senaryolara göre beş ve on
yıllık perspektiflere göre üç alternatif senaryo geliştirilmiştir.
Yapılan çalışma ve geliştirilen senaryolardan, Plan’a esas olacak senaryonun tespitinden sonra
temel stratejiler belirlenmiş ve tüm sektörleri kapsayan Bölgesel Gelişme Ana Planı ortaya konmuştur.
Raporlardan elde edilen veriler ışığında, illerden gelen tüm talepler ve illerin potansiyelleri de
göz önünde bulundurularak her il için değişik alanlarda fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Elazığ için,
Turizm, Mermer, Meyve Suyu, Salça-Konserve fizibiliteleri hazırlanmıştır.
Projenin sürdürülebilmesi ve hedefleri doğrultusunda Erzurum’da Kalkınma Bakanlığı’na bağlı
olarak DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve faaliyetlerini devam ettirmektedir. Geniş
bilgi www.dap.gov.tr sitesinden alınabilir.
ELAZIĞ 1.EKONOMİ KURULTAYI (2000-2001)
Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Elazığ TSO
önderliğinde, İldeki Basın ve Medya Kuruluşları, Siyasi Partiler, STK’lar, Meslek Örgütleri ve özel
müteşebbislerin destekleriyle ve Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nin sekretaryasında 08 Kasım
2000 tarihinde start verilen Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı nihai toplantısı 01-02 Haziran 2001 tarihide
yapılmıştır.
Kurultay kapsamında, Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Su Ürünleri, Yer altı Kaynakları, Alt Yapı
(Ulaştırma-Kentleşme) Turizm, İmalat Sanayi, Finans ve Ticaret sektörleri oluşturulan komisyonlarca
değerlendirilmiş ve her sektör için mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri sunulmuştur.
Kurultay kapsamında Elazığ, Ankara ve İstanbul’da tanıtım toplantıları organize edilmiş,
Sektör Alt Komisyon Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı, Kurultaya Doğru Bölgesel Kalkınma ve
Elazığ Paneli, Kurultay Sektör Raporları TV Canlı Yalın Değerlendirme Oturumu, Kurultay
oturumları, Kurultaya Doğru Gazetesi, Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı Sonuç Rapor Kitabı ve Kurultay
Gazetesi tanıtım toplantısı yapılmıştır. Kurultay sürecinde Elazığ Akgün Otel ile Elazığ Marathon Otel
yatırımcılar tarafından Elazığ’a kazandırılmıştır.
ELAZIĞ BULUŞUYOR (2006-2008)
Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinde düzenlenen “Elazığ Buluşuyor 20082023” stratejik vizyonu kapsamında; Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri, işdünyası temsilcileri ve sektör
temsilcilerinden oluşturulan komisyonlar marifetiyle; Eğitim, Sağlık, Halk Müziği - Halk Oyunları El Sanatları,Tarım, Ormancılık, Sanayi, Yeraltı Kaynakları, Haberleşme, Medya, Spor, Su Ürünleri ve
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Çevre konularında 2 yıl süren bir çalışma yapılmış ve çalışma 19–21 Aralık 2008 tarihleri arasında
‘Elazığ Buluşuyor Zirvesi’ adı altında kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Çalışmanın amacı; Elazığ ilinin 2023 yılını hedef alarak sektörler bazında önceliklerini
belirleyerek vizyonunu ortaya koymak, Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan Elazığ kökenli
veya Elazığ sevdalısı kişilere ulaşarak, Elazığ İlinin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmak, maddi
ve manevi potansiyele sahip Elazığlıların mevcut durumlarını belirlemek ve ileride bu kişilerin
Elazığ'a ne tür katkılarının olabileceği hususunda stratejiler geliştirmek, planlar yapmak, yapılabilecek
yatırımlar için 2023 yılına kadar uzanan bir yol haritasını çizmektir.
Çok uzaklarda görünüyor olsa da stratejik ‘Elazığ Vizyonu’ için hedef olarak Cumhuriyetimizin
yüzüncü kuruluş yıldönümüne rastlayan 2023 yılının seçilmesi kitlelere hedef göstermek, motivasyon
sağlamak bakımından son derece önemlidir. ‘Elazığ Buluşuyor’ çalışması eğitimden tarıma, sanayiden
kültürel yenilenmeye, yabancı yatırımlardan yerel yatırımlara kadar her alanda yeni bir farkındalık
yaratmak olarak tanımlanmıştır.
Çalışma kapsamında çeşitli sektörel yayınlar ile birlikte tüm sektörleri kapsayan ve çalışmayı
özetleyen 395 sayfalık rapor yayınlanmıştır.
ELAZIĞ KÜMELEME ÇALIŞMASI (2007-2008)
Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
işbirliğinde yapılan, “Elazığ İli Sanayi, Hizmet Ve Tarım Sektörlerinin Rekabetçilik Düzeylerinin
Analizi Kalitatif (Nitel) Araştırma” çalışması profesyonel firma işbirliğinde 2007-2008 yıllarında
yapılmıştır. Çalışma kapsamında; Turizm Sektörü, Sağlık Sektörü, Mermer Sektörü, Demir ve Demir
Dışı Metaller Sektörü, Makina Sektörü, Mobilya ve Ahşap Sektörü, Plastik ve PVC Sektörü, Et
Ürünleri Sektörü, Süt Ürünleri Sektörü, Arıcılık Ürünleri Sektörü, Su Ürünleri Sektörü, Kanatlı
Hayvan Sektörü, Bağcılık Sektörü Rekabet analizleri yapılmıştır. Proje sonucunda 379 sayfadan
oluşan bir rapor ile 13 sektörün rekabet analizi yapılmıştır.
ELAZIĞ İLİNİN EKONOMİK GELİŞİMİ SEMİNERİ (2009)
Elazığ Valiliği öncülüğünde, İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından organize edilen “Elazığ İlinin Ekonomik Gelişimi” semineri Ekim 2009 tarihinde
yapılmıştır.
16 Temmuz 2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bölgesel ve Sektörel
Teşvik Uygulamasından Elazığ’ın en üst düzeyde yararlanması amacıyla yapılan seminerin duyurusu
Temmuz ayında yapılmış ve seminer İktisadi Araştırmalar Vakfı organizasyonunda
gerçekleştirilmiştir.
3 Ayrı oturum halinde bir gün süren seminerde 5 ayrı tebliğ sunulmuştur. Seminer kapsamında
yapılan paneller ve sunulan tebliğler 223 sayfadan oluşan bir yayında toplanmış ve kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
ELAZIĞ LOBİ ÇALIŞTAYI (2010-2011)
Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları ile il dışında bulunan Elazığ Dernek ve
Vakıflarının müşterekliğinde 2010-2011 tarihleri arasında “Elazığ Lobi” çalışmaları 4 kez farklı illerde
yapılmıştır.
Lobi Çalıştayının amacı; Elazığ'ın sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları ile sorunlarının tespit
edilerek ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere
işadamları, bilim adamları, sanatçılar, eğitimciler ile Elazığ'ı seven Elazığlıların bir araya getirilmesi
ve bu kişilerin ilin her sorununu takip ederek sonuçlandırmasına gayret göstermesi olarak
açıklanmıştır.
"Lobi Çalıştayı" ilk toplantısı Yareni Harput Derneği organizasyonu ve sekreteryasında Ocak
2010 tarihinde Elazığ’da, ikinci toplantısı Nisan 2010 tarihinde Elazığ Ankara Kültür ve Tanıtma
Vakıfı ve Elazığ Ankara Kültür ve Tanıtma Derneği organizasyonunda, üçüncü toplantısı İzmir
Elazığlılar Derneği ile İzmir Elazığlı İşadamları Derneğinin organizasyonu ve sekreteryasında Eylül
2010 tarihinde İzmir’de geniş katılımlarla yapılmıştır.
3-4 Mart 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 4. Toplantıda ise Divan Kurulu
oluşturulmuş olup, alınan kararlar şu şekilde açıklanmıştır:
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
 Divan Kurulu-Teknik Komisyon-Mali Komisyon-Hukuk Komisyonu-Kültür Sanat
Komisyonu-Elazığ Temsil Heyeti-Avrupa Komisyonu-Onur Kurulu ve Danışma Kurulu
oluşturulmuştur.
 Medya mensubu arkadaşlarımız ile ilimiz için tanıtım amaçlı katkılarının yapılması
işleminin daha da fazlalaştırılması kararlaştırılmıştır.
 Elazığ Kültür Merkezi ödeneği çıkarılmış ve 2011 yılı sonunda işin bitirilmesi hedeflendiği
ilgililerce açıklanmıştır. (Müsteşar Sn. İsmet YILMAZ bey ile görüşüldü)
 Havaalanının mevcut terminal binasının rantabıl hale gelmesi için yeni terminal binasının
bitirilmesi.
 1000 kişilik bir öğrenci yurdu’nun F.Ü. kampusü içerisine yapılması ve 2012 yılının
sonunda bitirilmesinin sağlanması.
 Bir yıllık bir çalışma sonunda özellikle Sn.Yücel CAN’ın (günışığı gazetesi)sürekli
köşesinde dillendirmesi ve Sn.Mustafa ATAŞ ve Prof Dr. Sn. H.Tahsin FENDOĞLU’nun
özel gayretleri ile Fırat Liman Başkanlığı 03-03-2011 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlayarak kuruluşu gerçekleştirildi.
 Tur operatörlerinin konaklama eksikliği sebebi ile turizm illeri statüsü ile gezi
programlarına almadığı ilimizde Otel-Devre, Otel ve Tatil Köyü projelerinden Harput'un
girişine otel yapılması, Diyarbakır yolu üzerine otel yapılması ve Gülmez'e otel yapılması
projelerinin yanında diğer projelerde takip edilerek ilimize kazandırılması sağlanacaktır.
 Çalıştay divan kurulu tarafından desteklenen F.Ü. BESYO Sentetik çim saha projesi Futbol
Federasyonu tarafından kabul edilerek, projeye uygun olarak yapımına başlandı.
 Çalıştay divan kurulu adına Yrd. Doç. Dr. Bilal ÇOBAN tarafından projelendirilen
Vodafon çağrı merkezi, Sayın Valimiz Muammer EROL başta olmak üzere yetkililerce
takip edilmiş ve 04-03-2011 tarihinde açılışı yapılarak hizmete girmiştir. ilk olarak 250
kişiye iş istihdamı sağlanacaktır. Ayrıca yine Bilal ÇOBAN tarafından projelendirilen
Türkcell ve Avea çağrı merkezlerinin de ilimize açılması çalışmaları devam etmektedir.
 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne F.Ü. BESYO tarafından hazırlanan “Öğrenci
sosyal destek merkezi' adlı bir proje başvurusunda bulunulmuştur. Projeye, 10 bin
öğrenciden imza toplanarak başvuru yapılmıştır. Diğer proje başvuruları içerisinde
farkındalık yaratmak amacı ile başvurulan çok isimli dilekçe, Türkiye’de ilk çok imzalı
başvuru olma özelliği taşımaktadır. İlgili kişiler ile görüşmeler yapılarak, siyasi destek
oluşturulmaya çalışılmıştır.
 Bu ay içerisinde Türkiye Elazığlılar Çalıştayı Web sayfası ve sekretarya kurulumu
tamamlanacaktır.
 Az para ile riski düşük çok ortaklı büyük yatırımların başlanması planlanmıştır.
 Sonuç olarak üstlenilen misyonun toplumsal olduğu ve bu misyonun kişilere endeksli
olmadığı, az madde üstlenilip netice alınmasının sağlanması, işsizliğin azaltılması için iş
istihdamlarının yaratılması,en az bir programımızın uluslar arası düzeye çıkarılmasının
sağlanması, sonuçların Türkiye’deki bütün Elazığlı STK'na bildirilmesi, lobinin amacının
yarım kalan veya başlanmamış projelere baskı grubu oluşturarak, Elazığ isminin her
ortamda kalıcı olumlu anılmasının sağlanması ve Elazığ'a yatırımın getirilmesinin öncelikli
konular arasında olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Ayrıca en kısa zamanda bütün
Elazığlı STK ile bir toplantı yapılması da kararlaştırılmıştır.
 “ELAZIĞ İÇİN ELELE' sloganı ile kamuoyuna saygı ile arz ederiz.
Divan Kurulu Adına; Enver ULUCAN, Nejat AK, Bilal ÇOBAN, Kadirhan
SUNGUROĞLU, Gürkan ÖZENSOY
ELAZIĞ TANITIM GÜNLERİ (2011-2014)
Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ TSO, Fırat Üniversitesi, Ankara, İstanbul ve
İzmir’deki çeşitli Elazığ Dernek ve Vakıfları, Elazığ Dernekler Federasyonu, İlçe kaymakamlıkları,
OSB, belediyeler ve sivil toplum örgütleri, özel sökter tarafından 2011 – 2014 tarihleri arasında
Elazığ Tanıtım Günleri 4 kez düzenlenmiştir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Tanıtım Günlerinin amacı; Elazığ’ın marka değerini yükseltmek, tarımsal ve hayvansal
ürünleri başta olmak üzere ticari ve hizmet sektöründeki ürünleri ile ilgili yeni pazarlar oluşturarak bu
sektörlerde hizmet veren firmaların kurumsal kimliklerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.
4. kez düzenlenen Tanıtım Günleri kapsamında, Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğü Elazığ
Musikisi ve Halk oyunları gösterileri yaparken, Elazığ TSO, Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ OSB, Fırat
Üniversitesi ilin genel tanıtımı noktasında çok sayıda basılı ve dijital tanıtım materyalleri dağıtmıştır.
Açılan stantlarda ilin yöresel ürünleri ve çok sayıda değeri tanıtılmıştır.
1. Elazığ Tanım Günleri
: 6-9 Ekim 2011 Ankara
2. Elazığ Tanıtım Günleri
: 1-4 Aralık 2011 İzmir
3. Elazığ Tanıtım Günleri
: 22-25 Kasım 2012 İstanbul
4. Elazığ Tanıtım Günleri
: 3-6 Eylül 2014 İstanbul
ELAZIĞ 1. KALKINMA KURULTAYI (2014)
Elazığ Kalkınma Kurultayı, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve Elazığ
Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde ildeki tüm kamu, özel ve sivil kesimlerin katkı ve
katılımlarıyla başlatılan bir girişimdir.
Benzerleri 2001 ve 2007 yıllarında da yapılan Kalkınma Kurultayının amacı, Elazığ ilinin
sosyal ve ekonomik durumunu tespit ederek, sorunları, çözüm önerilerini ve ilin potansiyel gelişim
alanlarını belirlemek, oluşturulacak projeksiyonlar ve benimsenecek stratejiler doğrultusunda orta
vadede 2023, uzun vadede 2050 yılları için hedefler ve eylem planları ortaya koymaktır.
Bilimsel ve katılımcı ilkelerle yürütülen çalışmalarda Elazığ ili; Bitkisel üretim, Hayvancılık,
Su Ürünleri, Yer Altı Kaynakları, Sanayi ve Teknoloji, Altyapı-Ulaştırma-Kentleşme, EğitimBilişim, Kültür ve Turizm, Spor, Sağlık, Çevre, Ticaret-Finans, Göç, İstihdam-Girişimcilik
konularından oluşan toplam 14 başlık altında ele alınmış olup, her bir konu başlığı dahilindeki
paydaşlardan oluşturulan çalışma grupları, toplantı ve çalıştaylar düzenlemek suretiyle alanlarıyla ilgili
mevcut durumu analiz etmiş, geleceğe yönelik öngörüler ortaya koymuşlardır.
2014 yılı Şubat-Aralık dönemine yayılmış olan Kurultay sürecinin bütünü üç aşamadan
oluşmaktadır.
1. Sektörlerin analiz edilmesi,
2. Sektörlerin önceliklendirilerek odak alanlarının belirlenmesi
3. Detaylı iş planlarının oluşturulması ve izleme alt sürecinin belirlenmesi.
Kurultay sürecinde iki kritik toplantı tanımlanmıştır.
1. Toplantı: 19-20 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 140 kişiden oluşan 7 ayrı masada
yapılan çalıştay sonrasında Sektör analizleri paylaşılmış ve öncelikli sektörler; “Yeraltı
Kaynakları”, “Su Ürünleri” ve “Turizm” olarak belirlenmiştir.
2. Toplantı: 29 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş ve sektörlere yönelik hazırlanmış planlar
katılımcılarla paylaşılmıştır. İlin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik gelecek stratejileri
344 eylem planından oluşturulmuştur. Çok sayıda kurum, meslek örgütü, stk ve özel sektör
ile bakanlığın sorumlu olduğu eylem planlarının izlenmesi için bir model oluşturulması
hususu ise yapılacak olan kurumlararası görüşmelerden sonra belirlenecektir.
Eylem Planı Raporu
Kurultay çalışmaları kapsamında Fırat Üniversitesi Öğretim Üyelerinin başkanlığında
oluşturulan komisyonların çalışması sonrasında kurultay yüklenici firması tarafından, Bitkisel Üretim,
Su Ürünleri, Hayvancılık, Turizm, Finans/Ticaret, Yer altı Kaynakları, İmalat Sanayi ve Kentleşme
sektörleri ile ilgili dünyadaki, Türkiye’de ki ve ilimizdeki mevcut durum analiz raporları hazırlanmış
ve 19-20 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen 1. Oturumda kamuoyu ile paylaşılmıştır. Aynı
tarihte 140 kişinin katılımı ile 7 ayrı masada yapılan çalıştay neticesinde Elazığ ilinin odak sektörleri
olarak “Yer altı Kaynakları”, “Su Ürünleri” ve “Turizm” olarak belirlenmiştir. Bu üç sektör için
hazırlanan Eylem planı ise 29 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen 2. Birlişim toplantısında
açıklanmıştır.
Üç sektör için 344 eylem planı oluşturulmuş olup, planda hedefler, göstergeler, ölçüm
peryodu, mevcut durum, hedef 2015, hedef 2023, 2015-2020 tarihleri arasında yapılması gereken
çalışmalar ve sorunlu kurumlar belirlenmiştir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
1
Yetiştirilen Balık Miktarını Artırmak
2
Alternatif Ürünler Yetiştirmek
3
İşlenmiş Ürün Miktarını Artırmak
4
İşlenmiş Ürün İhracatını Artırmak
5
Avcılık Hacmini Artırmak
6
Taze Ürün Birim Satış Değerini Artırmak
7
Sektöre AB (TKDK) Fonlarından Kaynak Sağlamak
8
Balık Tüketimini Artırmak
9
Devlet Tarafından Verilen Finansal Desteklerin
Artırılmasını Sağlamak
10
Balık Yetiştiricilerinin Kapasitelerini Artırmak
11
Alternatif Ürün Yetiştiricilerinin Sayısını Artırmak
14.400 ton
0
25.000 ton
0
0
0
0
50.000 ton
50.000 ton
3 Ay
4
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
20 ton
1087 ton
50 ton
90 ton
2,31 ton
6,5
AB (TKDK) Fonlarından KOBİlere Sağlanan Kaynak
12 Ay
0
2 mio Euro
0
En az 2 teşvik
(alternatif ürünlere)
En az 20
teşvik
ölçülmüyor
6 kg
ölçmek
7 kg
6 kg
11 kg
1 Proje
En az 10
Proje
32,5 bin ton
75%
350 ton
2
120 bin ton
80%
900 ton
15
40%
80%
1
1
0
1
katma değer
sağlanması
envanteri çıkarmak
3
2
1
5
AB (TKDK) Fonlarından Kooperatiflere Sağlanan Kaynak
12 Ay
Elazığ İli Yıllık Kişi Başı Balık Tüketimi (Kg/Kişi)
12 Ay
Türkiye Yıllık Kişi Başı Balık Tüketimi (Kg/Kişi)
Balıkçılık (Yetiştirme) Sektörüne Desteğin Artırılması
Amacı ile Çalışmaları Yapmak ve İlgili Devlet Kurumlarına
Sunmak
Balık Yetiştirme Kapasitesi (Ton/Yıl)
Kapasite Kullanım Oranı (%)
Ortalama Balık Yetiştirici Kapasitesi (Ton/Yıl)
Alternatif Ürün Yetiştirici Sayısı
Kapasite Kullanım Oranı (%)
12 Ay
Farklı Marka Sayısı
12
Su Ürünleri Markaları Oluşturmak
13
Balıkçılık Yan Sanayini Geliştirmek
14
Kooperatiflere Kurumsal Kimlik Kazandırmak
Uluslararası Anlamda Faaliyet Gösteren Marka Sayısı
Uluslararası Balık Yemekleri Zinciri Sayısı
Yan Sanayi Firma Sayısı
Yan Sanayi Firmalarınca Üretilen Katma Değer
Kurumsal Kimliği Olan Kooperatif Oranı
Kurulu Kapasite Büyüklüğü (Ton/Yıl)
15
Balık Yemi Sanayi Kurmak
16
Yavru Alabalık Üretim Tesisleri Verimliliğini
Artırmak
İl Dışından Alınan Balık Yemi Oranı
Kurulu Kapasite Büyüklüğü (Yavru sayısı)
0
0
0
30%
70%
PRJ/EYL
12 Ay
3 Ay
12 Ay
12 Ay
32,5 bin ton
48%
200 ton
0
3 Ay
12 Ay
12 Ay
12 Ay
12 Ay
0
0
0
0
12 Ay
12 Ay
ölçülmüyor
12 Ay
0
6 Ay
100%
12 Ay
0
160 mio adet
17
18
19
20
ÖZEL SEKTÖR
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
16
SU ÜRÜNLERİ
KOOR. KURULU
Yetiştirilen Balık Miktarı - Alabalık
Yetiştirilen Balık Miktarı - Sazan
Kerevit
Akvaryum Balıkçılığı (Balık sayısı)
Diğer Ürünler (Kurbağa, vb.)
Üretilen Balıkların (İlde) İşlenme Oranı
Üretilen Alternatif Ürünlerin İşlenme Oranı
İşlenmiş Ürünlerin (Balık+Alternatif) İhracat Oranı
İşlenmiş Ürünlerin (Balık+Alternatif) İhraç Edildikleri
Ülke Sayısı
Hazar Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl)
Keban Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl)
Keban Gölü Avlanan Kerevit Miktarı (Ton/Yıl)
Karakaya Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl)
Kalecik Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl)
Ortalama Balık Satış Fiyatı (TL/Kg)
15
DSİ
HEDEF
2023
GIDA TARIM ve
HAYVANCILIK BAK.
HEDEF
2015
ELAZIĞ TSO
MEVCUT
DURUM
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
ÖLÇÜM
PERYODU
GÖSTERGE
ELAZIĞ BELEDİYESİ
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ EYLEM PLANI
10 ton
1 mio adet
50 ton
70%
100%
85%








6
15+

25 ton
1200 ton
65 ton
150 ton
5 ton
7,5
300 ton
2000 ton
150 ton
500 ton
35 ton
10






30%
70%
20 bin ton
il içi üretimin
başlaması
160 mio adet




 





 

















(*)
100%
100 bin
ton+



0%

500 mio
adet

ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
17
Balık Sağlığını Koruyucu Altyapı Oluşturmak
18
Yetiştiriciliğe Uygun Alanları Tespit Etmek
19
Yetiştiricilik (Alt Ürünler) için Örnek Modeller
Kurmak
20
Alternatif Ürünlere Yönelik Araştırmalar
Gerçekleştirmek
Zayiat Oranı (Serbest Yüzme)
Balık Hastalıkları Kliniği Kurmak (Gezici / Sabit)
Balık Hastalıkları için Erken Uyarı Sistemi Kurmak
Hastalık Nedeni ile Kaybedilen Balık Miktarı (İl
Genelinde) (%)
Potansiyel Alanın Uygunluk Açısından Değerlendirilme
Düzeyi (Yetiştiricilik yapılma potansiyeli olan tüm su
alanlarının analiz edilerek uygun/uygun değil kararının
alınması)
Oluşturulan Örnek Model Sayısı
Örnek Modellerde Bilgilendirme Yapılan Aday Girişimci
Sayısı (Kümülatif)
Değerlendirilen Alternatif Ürün Sayısı (Kümülatif)
21
İşlenmiş Ürün Çeşitliliğini Artırmak
22
Balık İşleme Tesisleri Kurmak
23
Atıkları Değerlendirmek
24
Gıda Kontrol Laboratuvarını Balıkçılığa Yönelik
Geliştirmek
25
Balık Ağı Tesisi Kurmak
26
Diğer Yan Ürünlere Yönelik Tesis Kurmak
27
Su Ürünleri Kooperatiflerini Üst Çatıda
Birleştirmek
Mevcut Üreticilerin Alternatif Ürün Değerlendirmeleri ile
İlgili Bilgilendirilme Oranı
Alternatif Ürün Denemelerinin Birlikte Yapıldığı Üretici
Oranı
İşlenmiş Farklı Ürün Sayısı
Tüketime Hazır (Hazır Yemek, vb.) Ürün Sayısı
Raf Ömrü Uzun Ürün Sayısı
Balık İşleme Tesisi Sayısı
Balık İşleme Tesisleri Toplam Kapasitesi
Balık İşleme Tesisleri Kapasite Kullanım Oranı
Atıkların (Yenen ve Yemeyen Olarak) Ekonomik Ürünlere
Dönüştürülebilme Oranı
Gıda Kontrol Laboratuvarında Balıkçılık Analizlerini
Yapar Düzeye Gelmek
İl İçinde Yapılan Analiz Oranı
Balık Ağı Üretim Miktarı (Ton/Yıl)
Balık Ağı Üretim Tesisi Sayısı
İl Dışından Temin Edilen Yan Ürünler Değeri
Yan Ürünler Üretim Tesisi Sayısı
29
Av Yasaklarının Uygulanmasını Sağlamak
Ekonomik Türleri Kuluçkahanede Üreterek
Göllere Stoklamak
30
Stok Tespiti ve Dengesini Korumak
31
Su Kaynaklarının Kirlenmesini Önlemek
32
Sportif Balıkçılığa Uygun Alanları Belirlemek
50%
3 Ay
5%
5%
1%
12 Ay
ölçülmüyor
değerlendirilmiş alanı
belirlemek
100%
6 Ay
0
6 Ay
Göllerin Stok Tespiti ve Takibine Yönelik Altyapı Kurmak
Hazar Gölü Stok Oranı
Keban Gölü Stok Oranı
Diğer Göller Stok Oranı
Hazar Gölü Kirlilik Oranı
Keban Gölü Kirlilik Oranı
Karakaya Gölü Kirlilik Oranı
Kalecik Gölü Kirlilik Oranı
Amatör Balıkçılığa Uygun Alanları Tanımlamak



10


3
10
50%
100%




50%
15
5
1
2
11.000
45%
2
11.000
45%
5
82.500
85%
6 Ay
ölçülmüyor
0
40%
6 Ay
12 Ay
12 Ay
12 Ay
0
0
100%
50%
0
1
100%
80%
5
100%
12 Ay
0
0
50%
En az 13
İşletme
30 saat
(*)
3 Ay
ölçülmüyor
(*)
(*)
12 Ay
4.430.000
5.000.000
10.000.000




60 saat
(*)




















PRJ/EYL
ölçmek
ölçmek
ölçmek
ölçmek
ölçmek
ölçmek
ölçmek






ölçülmüyor
ölçülmüyor








6 Ay
3 Ay
PRJ/EYL
PRJ/EYL



PRJ/EYL
ölçülmüyor
ölçülmüyor
ölçülmüyor
ölçülmüyor

1000
6
1
0
0


6
10%
6 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
PRJ/EYL


50
3
0
0
PRJ/EYL

20%
6 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
12 Ay
12 Ay
3 Ay
PRJ/EYL
(Yıllık) Göllere Stoklanan Yavru Miktarı
0
6 Ay
Avlanmaya Yönelik Kuralları Tanımlamak
Av Yasaklarına Yönelik Yapılan Denetim Sayısı
Denetimleri Etkin Hale Getirecek Kurguyu Oluşturmak
Kaçak Avlanma Cezalarını Artırmak
Av Yasaklarına Aykırı Durum Oranı (Denetimlerde)
35%


6 Ay
Su Ürünleri Kooperatifleri Üst Çatısını Kurmak
Av Yasaklarına Yönelik Bilinçlendirme Eğitim Süresi
28
12 Ay
PRJ/EYL
PRJ/EYL
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
























ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
33
Kanalizasyon Arıtma Tesisleri Kurmak
34
Modern ve Bölgesel Balık Hali Kurmak
35
Balık Muhafaza Tesisleri Kurmak
36
Su Ürünleri AB Ofisi Kurmak
37
38
Tüketim Artırıcı Çalışmalar Yapmak
Ev Dışı Balık Tüketim Ortamlarını Yaygınlaştırmak
39
Su Ürünleri Mühendislerinin Yetkilerini Artırmak
40
Uygun Alanlara Ulaşıma Yönelik Altyapıları
Oluşturmak
41
Mesleki Eğitim Programları Oluşturmak
42
Marka ve Pazarlama Yönetimi ile İlgili Eğitim ve
Danışmanlık Vermek
43
İşletmeleri AB Standartlarına Yükseltmek
44
Uzman Eleman Yetiştirmek
45
Balık Halinde Satış Noktalarında Denetim
Altyapısı Kurmak
46
Yüzey Sularından Yararlananları Takip Altyapısı
Kurmak
47
Firma Veritabanı Oluşturmak
48
Proje Hazırlama Altyapısı Kurmak
49
AB Fonları Eğitimleri Vermek
50
Su Ürünleri Koordinasyon Kurulu Kurmak
(*) Sonra Tanımlanacak
PRJ/EYL: Proje/Eylem
Hazar Gölü Kanalizasyon Arıtma Tesisleri Tamamlanma
Oranı
Keban Gölü Kanalizasyon Arıtma Tesisleri Tamamlanma
Oranı
Diğer Göller Kanalizasyon Arıtma Tes. Tamam. Oranı
Balık Hali Kurmak
Ürün Satışlarının Balık Halinden Yapılma Oranı
Kurulu Balık Muhafaza Depo Kapasitesi (Ton/gün)
Balık Muhafaza Depoları Kapasite Doluluk Oranları
Su Ürünleri AB Ofisi Kurmak
AB Fonları ile İlgili Bilgilendirilen Şirket Oranı
Ulusal Balık Tüketim Kampanyası Başlatmak
İl İçinde Balık Tüketimine Yönelik Aktiviteler Yapmak
Balık Tüketimine Yönelik Ulusal Medyada Aktiviteler
Yapmak
Elazığ İlinde Ev Dışı Balık Tüketim Noktası Sayısını
Artırmak
Ev Dışı Balık Tüketim Noktaları Günlük Ortalama Müşteri
Sayısı
Su Ürünleri Mühendislerinden Beklentileri Tanımlamak
Beklentileri Karşılayacak Mevzuat Değişikliklerine
Yönelik Hazırlığı Yapmak ve İlgili Kurumlara Sunmak
Tespit Edilen Uygun Alanların Ulaşım İhtiyaçlarını
Tanımlamak
Ulaşım İhtiyaçlarını Projelendirmek
Proje Uyum Oranı
Eğitim Müfredatını Hazırlamak
Verilen Eğitim Süresi
Eğitim Müfredatını Hazırlamak
Verilen Eğitim Süresi
Eğitim Alan Farklı Şirket Sayısı
AB Standartlarına Uygunluk Denetimi Yapılan Şirket
Oranı
AB Standartlarına Uygun Şirket Oranı
Balık İşleme Konusunda Eğitim Programı Oluşturmak
Balık İşleme Konusunda Eğitim Alan Kişi Sayısı
6 Ay
80%
90%
100%
6 Ay
6 Ay
PRJ/EYL
80%
90%
90%
100%
100%
3 Ay
12 Ay
12 Ay
PRJ/EYL
0
0
12 Ay
PRJ/EYL
3 Ay
3 Ay

0
0
0
100%
100%
100%
50%
100%





ölçülmüyor
ölçülmüyor
10
10


1
3

10
15
30
6 Ay
ölçülmüyor
ölçmek
(*)
PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL

20%
100%
0
60 saat
120 saat
3 Ay
3 Ay
0
60 saat
5
120 saat
160
12 Ay
12 Ay
PRJ/EYL
0
0
0
100%
8*%
12 Ay
Bölüm açıldı
Yüzey Sularından Yararlanan Birimleri Tespit Etmek
PRJ/EYL
PRJ/EYL


























 






40 öğrenci ve 2
program





3 Ay
PRJ/EYL





12 Ay
PRJ/EYL






PRJ/EYL
PRJ/EYL



6 Ay
Denetim Altyapısını Kurmak
Yüzey Sularından Yararlanan Birimlerin Kirletme
Oranlarını Tespit Etmek
Kirletme Yükü Takip Etme Oranı
Kirletme Yükünün Aşılma Oranı
Su Ürünleri Şirketleri Veritabanı Altyapısı Oluşturmak
Veritabanına Kayıtlı Şirket Oranı
Proje Başvurusu Yapan Farklı Şirket Sayısı
Proje Başvuru Sayısı
Proje Kabul Oranı
Verilen Eğitim Süresi
Eğitim Alan Farklı Şirket Sayısı
Koordinasyon Çatısını Tanımlamak
Tanımlanan Çatıyı Devreye Almak



300 öğrenci

6 Ay
6 Ay
PRJ/EYL
0
0
20%
20%
100%
0%
12 Ay
6 Ay
6 Ay
6 Ay
3 Ay
3 Ay
PRJ/EYL
PRJ/EYL
50%
1
1
1
0
100%
5
25
20
1
5
100%
100
200
150
10
Tüm


































ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
1
2
3
Maden Potansiyelini Tespit Etmek
Maden Potansiyelini İşletmeye
Dönüştürmek
Mevcut Madenlerin Üretim Miktarlarını
Artırmak
İlin Mevcut Maden Potansiyelini Ortaya Çıkarmak
5
6
Mermer Sektöründe İhracat Seviyesini
Artırmak
Elazığ Madenciliğini Geliştirme
Sempozyumu Yapmak
Mevcut Maden Ruhsatlarının Aktif
Kullanımını Sağlamak
Madencilik Sektörünün Önündeki (Ulusal)
Bürokratik Engelleri Kaldırmak
9
10
11
Pazar Potansiyelini Artırmak
Metalik Maden Arama Çalışmaları Yapmak
Endüstriyel Hammadde Arama Çalışmaları
Yapmak
PRJ/EYL





ÖZEL SEKTÖR
FKA
20
YERALTI KAYN.
KOOR. KURULU
19
MTA

18
ULAŞTIRMA BAK.

17
ELAZIĞ TSO
16
ENERJİ ve TABİİ
KAYNAKLAR BAK.
15


Yeni Tespit Edilen Rezervlerde Yeni Yatırımcı Oranı
12 Ay
ölçülmüyor
0
25%
Elazığ ili Krom Üretim Miktarı (ton)
3 Ay
750.000
900.000
1.350.000

Elazığ İli Mermer Üretim Miktarı (m3)
3 Ay
40.000
50.000

Elazığ İli Diğer Madenler Üretim Miktarı (ton)
3 Ay
420.000
650.000
100.000
Potansiyellerin
analizi sonrası
tanımlanacak
85%



İhracat Miktarı (m )
6 Ay
24.000
30.000
40.000

Birim Satış Fiyatı (USD/m 3)
6 Ay
600 USD
600 USD
1200 USD

İhracat Yapılan Farklı Ülke Sayısı
6 Ay
15
20
50+

Sempozyumu Gerçekleştirmek (Eylül 2015)
PRJ/EYL


Ruhsat Kullanım Envanterini Oluşturmak
PRJ/EYL


Aktif Olarak Ruhsat Kullanmayan Firmaları Teşvik Yapısı
Kurmak
PRJ/EYL


Maden Şehirleri ile Birlikte Bir Çalışma Grubu
Oluşturmak
Sorun Raporu Hazırlamak ve İlgili Devlet Kurumuna
Sunmak
Tespit Edilen Sorunların Çözüm Oranı
Maden Şirketlerinin İş Yapma Yöntemlerini
(Yerel Ölçekte) Kolaylaştırmak
Mevcut
durumu tespit
etmek
HEDEF
2023
ölçülmüyor
Maden Şirketleri Sorunları Tespit Etmek
8
HEDEF
2015
12 Ay
Ruhsatların Aktif Kullanım Oranı
7
MEVCUT
DURUM
Ekonomik Seviyedeki Rezervlerin İşletilme Oranı
3
4
ÖLÇÜM
PERYODU
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GÖSTERGE
ELAZIĞ BELEDİYESİ
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
YER ALTI KAYNAKLARI ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ EYLEM PLANI
12 Ay
ölçülmüyor
en az 50%
PRJ/EYL

PRJ/EYL

20%
Maden Şirketleri İş Yapma Düzeyi Değerlendirme Anketi
Sonucu
12 Ay
ölçülmüyor
Operasyonunu Durduran Maden Şirketi Sayısı
12 Ay
ölçülmüyor
Hizmet Verilmeye Başlanan Yeni Pazarların (Coğrafi,
Ürün, vb.) Mevcut Pazar Büyüklüğüne Oranı
12 Ay
ölçülmüyor
Araştırma Yapılan Alan Büyüklüğü (Ha)
6 Ay
Araştırma Amaçlı Sondaj Miktarı (metre)
6 Ay
Araştırmaların Ekonomik Rezerv Bulma ile Sonuçlanma
Oranı
12 Ay
Araştırma Yapılan Alan Büyüklüğü (Ha)
6 Ay
235.000
25.000
% 12-15
60.000
Mevcut pazar
tespiti yapmak
400.000
35.000
% 12-15
70.000




Değerlendirme
altyapısı
kurmak
Takip altyapısı
kurmak

100%
PRJ/EYL
12 Ay

75%
85%




 


 

 




0

2015 yılı
değerinin 3
katı kadar

1.000.000
100.000
10%
100.000




ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Araştırma Amaçlı Sondaj Miktarı (m)
6 Ay
Araştırmaların Ekonomik Rezerv Bulma ile Sonuçlanma
Oranı
12 Ay
Seramik Sanayi Tesisi Fizibilitesi Hazırlamak
12
Seramik ve Cam Sanayi Alternatifini
Değerlendirmek
Cam Sanayi Tesisi Fizibilitesi Hazırlamak
30.000
% 10-12
40.000
% 10-12
PRJ/EYL
0
6 Ay
14
15
16
17
18
Mermer İhtisas OSB Kurmak
19
Yerli Ürünlerin Kullanımı ile İlgili Farkındalık
Oluşturmak
Metalik Maddeleri Zenginleştirme ve Nihai
Ürün Tesisleri için Destek Vermek

Karakoçan ve
Bölgesinde
çalışmalara
başlamak
20 adet
1000+ m
sondajlar

Araştırma Çalışmasını Gerçekleştirmek
PRJ/EYL


Laboratuvarın Kurumunu Gerçekleştirmek
PRJ/EYL


Maden Potansiyelinin Aktarıldığı Yatırımcı Sayısı
3 Ay
Aktarım Yapılan Yatırımcıların İşletmeye Geçme Oranı
3 Ay

TR
Madencilerinin
en az %10'u
TR
Madencilerinin
en az %25'i
5%
10%
Maden Atık ve Cüruflarının Ekonomik Olarak
Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma Hazırlamak
PRJ/EYL

Mevcut Atık ve Cüruf Envanterini Belirlemek
PRJ/EYL










Mevcut Atık ve Cüruf Envanterinin Kullanılma Oranı
12 Ay
ölçülmüyor
10%
100%

Yeni Maden Operasyonları Sonucu Oluşan Atık ve
Cürufun Değerlendirilme Oranı
12 Ay
ölçülmüyor
Kayıt altyapısını
oluşturmak
En az %80

OSB ile İlgili Planı Hazırlamak
PRJ/EYL
OSB Planını Uygulamaya Almak
PRJ/EYL
Yerli Mermer Kullanımına Yönelik Proje Geliştirmek





12 Ay


%50+
PRJ/EYL

PRJ/EYL





10%
Satışlarda İşlenmiş Mermer Oranı
6 Ay
ölçülmüyor
Mevcut düzeyi
tespit etmek
80%

Satışlarda İşlenmiş Krom Oranı
6 Ay
80%
80%
100%

ölçülmüyor
Mevcut düzeyi
tespit etmek
80%

Metal Zenginleştirme İçin Gerekli Destek İhtiyaçlarını
Tanımlamak
Destek Verilen Şirket Oranı
6 Ay
100%

12 Ay
Satışlarda İşlenmiş Diğer Madenler Oranı
21
 
6 Ay
Madenlerin Katma Değerli hale Getirilmelerine Yönelik
Modelleri ve Süreçleri Tanımlamak ve Güncellemek
Madenlerin Katma Değerli Hale Getirilmeleri ile İlgili
Bilgilendirilen Maden İşletmecisi Oranı (Kümülatif)
20

Mevcut
Firmaların
%50'sine
Araştırma Amaçlı Sondaj Sayısı (Adet)
Mermer Şirketlerinin OSB İçinde Yer Alma Oranı
Madenlerin Katma Değerli Ürünlere
Dönüştürülmesini Sağlamak
 
6 Ay
Yatırımcılar Bulmak
İşletilmiş Maden Atık ve Cüruflardan
Ekonomik Değer Elde Edilecek Çalışmalar
Yapmak

Araştırma Yapılan Alan Büyüklüğü
Enerji Hammaddeleri Arama Çalışmaları
Yapmak
Karakoçan Sıcak Su Kaynağının Enerji
Üretim Potansiyelini Araştırmak
Modern (Akredite) Maden Analiz
Laboratuvarı Kurmak

8%
PRJ/EYL
Fizibilitelerin Sunulduğu Şirket Sayısı
13

80.000

PRJ/EYL
12 Ay

10%
En az %50


ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Zenginleştirme Yapabilen Şirket Oranı
Entegre Mermer İşleyebilmek İçin Gerekli Destek
İhtiyaçlarını Tanımlamak
22
Entegre Mermer İşleme Tesislerinin
Kurulmasına Destek Vermek
Destek Verilen Şirket Oranı
Entegre Hale Gelen Şirket Oranı
23
24
25
26
28
29

En az %50

PRJ/EYL
12 Ay
10%
12 Ay
Mevcut
envanteri tespit
etmek
Mermer Borsası ile İlgili Planı Hazırlamak
PRJ/EYL
Mermer Borsası Planını Uygulamaya Almak
PRJ/EYL


En az %50

En az %80


Mermer Borsası Kurmak
Maden Ürünlerini ve Şirketlerini Ulusal
Markalara Dönüştürmek

Ulusal Marka Olmuş Şirket Sayısı
12 Ay
Uluslararası Olmuş Şirket Sayısı
12 Ay
Uluslararası Marka Olmuş Ürün Sayısı (Marka Değeri)
12 Ay
Fire / Atık Oranı
12 Ay
ölçülmüyor
Kişi Başı Üretim Miktarı (Ton/adam)
12 Ay
ölçülmüyor
AR-GE Çalışması Yürüten Şirket Oranı
12 Ay
Üretim Verimliliğini Artırmak
Üretim Alanında AR-GE çalışmaları
Yürütmek
Mevcut Maden Üretimlerini Kullanılan Üretim
Tekniklerine Göre Sınıflandırmak
27
Mevcut
envanteri tespit
etmek
12 Ay
Maden Altyapı (Elektrik, vb.) Destek Almak

En az 15+

En az 5+

En az 3+

2015 yılı
değerinin
%50'si kadar
2015 yılı
değerinin 2
katı kadar


Tüm Maden
Şirketlerinin
En az %25'i


PRJ/EYL
Orta ve Üzeri Üretim Teknikleri Kullanan İşletme Oranı
12 Ay
ölçülmüyor
Orta ve Üzeri Üretim Teknikleri Kullanılarak Üretilen
Maden Oranı
12 Ay
ölçülmüyor
Madencilik Sektörü Üretim Ekipmanları İmal Eden Firma
Sayısı
12 Ay
ölçülmüyor
Madencilik Sektörü Ekipman Alımlarının İl İçinden
Yapılma Oranı
12 Ay
ölçülmüyor
Madencilik Sektörü Ekipman Üreticilerinin Toplam Ulusal
Sektör İçi Payı
12 Ay
Maden Şirketlerinin Altyapı Giderlerinde Resmi
Kurumlardan Aldıkları Desteğin Toplam Gider İçi Payı
12 Ay
Modern Üretim Teknikleri Kullanmak
Üretim Ekipman / Makine Sanayi
Oluşturmak
Kriterleri
oluşturmak ve
mevcudu
değerlendirmek
Kriterleri
oluşturmak ve
mevcudu
değerlendirmek
Kriterleri
oluşturmak ve
mevcudu
değerlendirmek
Ürün bazında
il oranını
belirlemek
Ürün bazında
il oranını
belirlemek
AR-GE
çalışmaları
kapsamını
belirlemek ve
mevcudu
değerlendirmek
Ölçümü
yapmak ve
durumu tespit
etmek
Ölçümü
yapmak ve
durumu tespit
etmek
 
%75+ Seviyesi

%75+ Seviyesi

Envanteri
oluşturmak
10+
büyüklük
tanımlanacak

Takip altyapısı
kurmak
En az %25

(*)

Takip altyapısı
kurmak
Mevcut durum
değerlerini
oluşturmak
(*)
 

ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
30
Ortalama Proje Onay Süresi (İle Bağlı Kurumlar)
6 Ay
Ortalama Proje Onay Süresi (Ulusal Kurumlar)
6 Ay
Ortalama Rapor Değerlendirme Süresi (ile Bağlı
Kurumlar)
6 Ay
Ortalama Rapor Değerlendirme Süresi (Ulusal Kurumlar)
6 Ay
Proje, Rapor Prosedürlerini Kolaylaştırmak
Maden Şirketleri İçin Finansman İmkanları Oluşturmak
31
32
33
Finansman ve Enerji / SGK Teşviği Sağlamak
Yerel Halk ile Sorunların Çözümünü
Kolaylaştırmak
Demiryolu Ağını Geliştirmek
34
Yolları İyileştirmek
35
Marka ve Pazarlama Yönetimi ile İlgili Eğitim
ve Danışmanlık Vermek
 
2015 Değerine
Göre %20 kısa
2015 Değerine
Göre %50 kısa

PRJ/EYL
Finansman
imkanları
sağlamak
Teşvik
imkanlarını
sağlamak
Mevcut durum
değerini
belirlemek
Mevcut durum
değerini
belirlemek
Mevcut durum
değerini
belirlemek
Enerji ve SGK Teşviği Sağlanan Şirket Sayısı
12 Ay
Maden Şirketlerinin Oluşan Sorunlarının Ortalama
Çözüm Süresi
6 Ay
Maden Şirketlerinin Oluşan Sorunlarının Çözümünde
Mülki İdarenin Dahil Olma Oranı
6 Ay
Demiryolundan Faydalanabilen Maden Şirketi Oranı
12 Ay
Madencilik Sektörünün Faydalanabileceği Ölçüde Yapılan
Yeni Demiryolu Uzunluğu
12 Ay
Demiryolu İle Taşınan Maden Oranı
Maden Şirketlerinin Kullandığı Yolların İyileştirilmesi
Çalışmalarında Resmi Kurumların Payı
(*)




 
2015 Değerine
Göre %20 kısa
12 Ay


 
50%

25%
2015 Değerine
Göre %50
kısaltmak
 
2015 Değerinin
Yarısı Kadar

2015 Değerinin
2 katı

(*)
(*)

12 Ay
Mevcut durum
değerini
belirlemek
En az %50

12 Ay
(*)


PRJ/EYL

 
Verilen Eğitim Süresi
3 Ay
250 Saat / yıl
500 Saat / yıl
 

Eğitime Katılan Şirket Oranı
3 Ay
25%
100%
 

Kurumsallaşma Teşvik Altyapısını Oluşturmak
37
2015 Değerine
Göre %50 kısa
Finansman İmkanlarından Yararlanan Şirket Sayısı
Eğitim Müfredatını Hazırlamak
36
Mevcut durum
değerini
belirlemek
Mevcut durum
değerini
belirlemek
Mevcut durum
değerini
belirlemek
Mevcut durum
değerini
belirlemek

PRJ/EYL


Kurumsallaşma Teşvikleri Vermek
Teşvik Kapsamında Olan Şirket Oranı
12 Ay
25%
100%
 

Beyaz Yakalı Çalışanlara Verilen Eğitim (Adam/Saat)
6 Ay
(*)
(*)
 

Mavi Yakalı Çalışanlara Verilen Eğitim (Adam/Saat)
6 Ay
(*)
(*)
 

İnsan Kaynağını Geliştirmek
Ara Eleman İhtiyacını Tespit Etmek

PRJ/EYL
38
Ara Eleman Yetiştiren MYO'larını
Güçlendirmek
39
Ortak AR-GE Platformu Oluşturmak
AR-GE Platformunu Oluşturmak
PRJ/EYL

40
İhracatçı Birliği Temsilciliği Açmak
İhracatçılar Birliği ile Birlikte Elazığ Temsilciliğini Kurmak
PRJ/EYL

(*) Sonra Tanımlanacak
PRJ/EYL: Proje/Eylem
Eğitim Alan Kişi Sayısı
6 Ay
(*)


(*)





ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
1
Elazığ'a Gelen Turist Sayısını
Artırmak
3
4
5
6
7
8
9
Elazığ'a Birden Çok Kere
Gelinmesini Sağlamak
Elazığ'a Gelen Turistlerin
Memnuniyet Düzeyini
Yükseltmek
Turistlerin Daha Uzun Süre
Kalmalarını Sağlamak
Türkiye'ye Elazığ Odaklı
Gelen Turist Sayısını
Artırmak
Türkiye'de Önde Gelen Fikir
Liderleri İle İlişkiler Kurmak
Elazığ'a Yönelik Farkındalığı
Artırmak (Yerel/Global)
ÖZEL SEKTÖR
FAY-HİB
KARAYOLLARI GENEL MD.
ARICAK KAYM/BEL
BASKİL KAYM/BEL
KARAKOÇAN KAYM/BEL
KEBAN KAYM/BEL
AĞIN KAYM/BEL
PALU KAYM/BEL
SİVRİCE KAYM/BEL
TURİZM KOOR. KURULU
VAKIFLAR MD.
ETUDER
İL KÜLTÜR TURİZM MD.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAK.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ELAZIĞ TSO
ELAZIĞ BELEDİYESİ
HEDEF
2015
HEDEF
2023
Yerli Turist Sayısı
3 Ay
130 Bin
170 Bin
400 Bin

Yabancı Turist Sayısı
3 Ay
3 Bin
4 Bin
75 Bin

Toplam Turizm Geliri
3 Ay
Turist Başına Gelir
3 Ay
Ölçülmüyor
200 USD
İstihdam Büyüklüğü
6 Ay
2.000
3.000
12.000

Ölçmek
33%

Ölçmek
10%

80%
100%

(*)
(*)

Ölçülmüyor
35 mio USD
Yerli Turist Gelişleri İçinde 2.+
Geliş Oranı
Yabancı Turist Gelişleri İçinde 2.+
Geliş Oranı
12 Ay
12 Ay
Turist Memnuniyet Düzeyi
1 Ay
Turist Şikayet Sayısı / 1000 Turist
1 Ay
Şehir İçi Trafiği Azaltmak /
Ulaşımı Kolaylaştırmak
Ölçülmüyor
Ölçülmüyor
Ölçülmüyor
Ölçülmüyor
16
17
1,4 Gün
1,5 Gün
Yabancı Turist Ortalama
Konaklama Süresi
3 Ay
2,1 Gün
2,5 Gün
3 Ay
1,4 Bin
2 Bin
19
20


  
3 Ay
18
180 mio USD
TR
Ortalaması
(Yabancı
turist 800
USD)
PRJ/EYL
Yerli Turist Ortalama Konaklama
Süresi
Havalimanı Gümrüğü Yabancı
Turist Giriş Sayısı
Almanya'dan (Frankfurt) Direk
Uçak Seferi Yapılmasını Sağlamak
15
THY
MEVCUT
DURUM
FKA
ÖLÇÜM
PERYODU
GÖSTERGE
2
Elazığ'ın Turizm Gelirini
Artırmak
Turizm Kaynaklı İstihdamı
Artırmak
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
TURİZM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

TR'de 10.İl
Konumuna
Gelmek
TR'de 10.İl
Konumuna
Gelmek



50 Bin

PRJ/EYL

Hedef Listesini Oluşturmak ve
Amaçları Tanımlamak
PRJ/EYL
















Hedef Liste ile Temas Kurmak ve
Hedefleri Aktarmak
PRJ/EYL
 















Ulusal Medyada Yer Alan Haber
Sayısı / Değeri
Uluslararası Yayınlarda Yer Alan
Haber Sayısı / Değeri
3 Ay
3 Ay
Ölçülmüyor
Ölçülmüyor
(*)
(*)

(*)
(*)

ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Elazığ'a Ait Değerlerin Patentini
Almak / Markalaştırmak
Harput ve Elazığ'da Anıt Heykel
Yarışması Düzenlemek
Elazığspor'un Etkinliğini Artırmak
10
11
12
13
14
15
Turistlerin Memnuniyet
Düzeyini Ölçmek
Hizmet Seviyesini
Yükseltmek
Halkın Turizm Farkındalığını
Artırmak
Konaklama İmkanlarını
Geliştirmek
Turistik Değerlerin
Bilinirliğini Sağlamak
Turistik Değerlerin Sayısını
Artırmak
Dijital Ortamlarda ( Trip Advisor /
Booking.com / go Turkey.com /
vb.) Tanıtım Yapmak
Belgeseller / Tanıtım Filmleri
Hazırlamak / Dizilerde Yer Almak
Memnuniyet Düzeyi Ölçülen
Turist Oranı
Bütünsel Olarak Alınan
Hizmetlerden Memnuniyet Oranı
Turistlerin Genel Yaklaşımından
Memnuniyet Oranı
Turistlerin Davranış Kaynaklı
Şikayet Sayısı / 1000 Turist
Toplam Yatak Sayısı (Turizm
İşletme/Yatırım Belgeli)
İlçeler için Otel İhtiyaç ve Yatırım
Planları Yapmak
İlçelerin Yatak Sayıları (Turizm
İşletme/Yatırım Belgeli)
Doğal Ortamda Kalma Olanakları
Oluşturmak (Kamp Alanı,
Motocamp, Yaylada Konaklama
Alanları, Köy Pansiyonculuğu, vb.)
PRJ/EYL
 
PRJ/EYL

 
 
PRJ/EYL
PRJ/EYL

PRJ/EYL





3 Ay
Ölçülmüyor
10%
50%

6 Ay
Ölçülmüyor
80%
100%

6 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)

1 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)

3 Ay
1544
3.000
10.000


PRJ/EYL
3 Ay
Ölçülmüyor
200
      

1.000
PRJ/EYL

Kitap Yayınlamak - Harput
PRJ/EYL

Kitap Yayınlamak - Palu
PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL

Kitap Yayınlamak - Elazığ
Gastronomisi
Kitap Yayınlamak - Elazığ Musikisi
(Enver Demirbağ, vb.)
Dünya'da Turizm Literatüründeki
Etkin Yayınlarda (Basılı / Sanal)
Yer Alma Düzeyi (Gösterge
detaylandırılmalı)
Türkiye'de Turizm
Literatüründeki Etkin Yayınlarda
(Basılı / Sanal) Yer Alma Düzeyi
(Gösterge detaylandırılmalı)
Elazığ ve Elazığ ile İlgili
Konulardaki Web Sitesi Sayısı
Elazığ'ın Değerlerine Yönelik
(Tarihi, Ekolojik, vb.) Haritalar
Oluşturmak
Harput - Kent Tarihi Müzesinin
Kurulması
Palu - Kent Tarihi Müzesinin
Kurulması
Eko Turizme Yönelik Alanların
Oluşturulması (Milli Park, Tabiat
Parkı, Tabiat Anıtı, Yaban hayatı
Geliştirme Alanı, vb.)



































12 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)















 
12 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)















 
6 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)















 
 
 












 
PRJ/EYL

PRJ/EYL
 

















PRJ/EYL
 





 










 














PRJ/EYL




ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
16
Mevcut Turizm Değerlerini
Günışığına Çıkarmak
Hazar Gölü - Hazar Gölü Kumsal
Alanının Plaj Niteliğine
Kavuşturulması
Maden - Eski Madenlerin Ziyarete
Açılması / Madencilik Müzesinin
Kurulması
Şehrin Yeni Sembollerini İçeren
Sanat Projelerinin Yapılması
Hazar Baba Alanına Modern Kış
Sporları Tesisleri Kurulması (Tele
kabinli Taşıma, Dağcılık, Yayla
Turizmi, vb.)
Harput - Ölbe Vadisini
Mağaracılık, Dağcılık gibi
Sporlara Açılması
Harput - Harput Kazıları ve
Restorasyonu (Çıkan Eserlerin),
Çevre Düzenlemesi
İldeki Tüm Köylerde Yer Alan
Envanteri Ortaya Çıkarmak
Palu - Palu Çevresinde Yer alan
Tarihi ve Kültürel (Cami, türbe,
han, hamam, kilise vb.) Yapıların
Restorasyonu
Alacakaya - Cemşit Bey
Kervansarayı (IV. Murat Hanı)
Onarılması
Elazığ Merkez - Protestan Kilisesi
(Arpacı Un Fabrikası)
Restorasyonu
Harput - Ankuzu Baba ve
Gavurtaşı Tepesi
Seyrangahlarının Düzenlenmesi
Harput - Buzluk Mağarasının
Düzenlenmesi ve Ziyarete
Açılması
Harput - Hüseynik Tarihi Evleri /
Diğer Eserlerin ve Mezarlıkların
Restorasyonu
Harput - Koruma Amaçlı İmar
Planı Revizyonu Yapılması,
Harput Kalesinin Ören Yeri
Statüsüne Alınması
Harput - Mezarlıkların Islahı,
Rekreasyon Alanlarının
Planlanması (Ejderha Taşı, vb.)
Harput - Tescilli Yapıların (Sivil
Mimari-Han, hamam, vb.) Bakımlı
Hale Getirilmesi (Tapu
Sorunlarının Çözülmesi)
Keban - IV. Murat Kervansarayının
(Denizli Köyü) Restorasyonu
Maden - Eski Hükümet Konağı ve
Saat Kulesi Restorasyonu
Palu - Palu Arkeolojik Alanının
Çevre Düzenlemesi
Keban - Sarkıt Dikit Mağarasının
Turizme Kazandırılması
PRJ/EYL

PRJ/EYL
 
PRJ/EYL
 
PRJ/EYL















PRJ/EYL



PRJ/EYL
      





 














PRJ/EYL








 














PRJ/EYL
     







 

 










PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL


PRJ/EYL


PRJ/EYL
  

PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL
PRJ/EYL





























































 


















 









ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
17
Yeni Hizmetler ve Aktiviteler
Geliştirmek
Ağın - Ağın Evlerinin Tescili,
Restorasyonu ve Otantik
Yaşantının Korunması
Ağın - İspirzade Konağının
Restorasyonu
Baskil - Muşar Kilisesi, Derviş
Abdal Türbesi, Ahmet Yesevi
Türbesi ve Teslim Abdal
Türbelerini İnanç Turizmine
Kazandırılması
Karakoçan - Pir Cemal Abdal
Türbesi Etrafındaki Kutsal
Ormanın İnanç Turizmine
Kazandırılması, Kutsal Ormanın
Koruma Altına Alınması
Ağın - Kaya Mezarlarda Kazı
Çalışmaları Yapılması
Harput - Sarahatun Meydanının
Arkeolojik Kazısı ve Restorasyonu
Arıcak - Kral kızı Kalesi Kazılarının
Yapılması ve Onarımı
Palu - Zeve alanı içerisinde yer
alan kale ve mimari yapıların
arkeolojik Kazı ve Restorasyonu
Ağın Leblebisi, Baskil Kayısısı ve
Üzümün Patentinin Alınıp,
Festivaller ile Tanıtılması
Harput - Kültür Gezisi / Tarihi
Yolculuk Rotasının Belirlenmesi
Keban - Baraj Gölüne Teknik ve
Bilimsel Geziler Düzenlenmesi
Harput-Palu Kültür Yolu Bisiklet
Yarışı Rotasının Oluşturulması
Keban - Keban ve Karakaya Baraj
Sahasında Gemi Turlarının
Düzenlenmesi
Eko Turizm Aktiviteleri
Geliştirmek (Foto Safari, Yamaç
Paraşütü, Yön Bulma, Kuş
Gözleme, İzcilik, vb.)
Alacakaya - Alacakaya Palu
Demirkapı Kervanyolu, Cemşit
Bey Kervansarayı (IV.Murat Hanı)
Kral kızı Kalesi, Palu Köprüsü ve
Barajı Yürüyüş Rotasının
Oluşturulması
Harput - Kent İçinde Atlı Araçlarla
Turlar Gerçekleştirilmesi
Hazar Gölü - Hazar Gölündeki
Batık Şehre Geziler Düzenlenmesi
Divriği, Kemaliye, Arapgir, Ağın,
Harput, Palu Kervanyolu
Güzergahında Gezi Turu
Oluşturulması
Baskil - Baskil Çevresinde Yer Alan
Kültür Varlıklarını Kapsayan
Trekking Güzergahının
Belirlenmesi
PRJ/EYL


PRJ/EYL


PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL







PRJ/EYL


PRJ/EYL

















 




PRJ/EYL








 

 













PRJ/EYL


PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL



PRJ/EYL


PRJ/EYL





















 
 






 
PRJ/EYL


PRJ/EYL


PRJ/EYL


PRJ/EYL


PRJ/EYL


ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
18
19
20
21
22
23
24
Konaklama Dışı Hizmetleri
Geliştirmek (Yemek /
Hediyelik Eşya)
Sağlık Turizmi Planını
Oluşturmak
Spor ve Kongre Turizmi
Planını Oluşturmak
Memnuniyet Ölçme Sistemi
Kurmak
Turizm Sektörü
Çalışanlarının Yetkinliklerini
Artırmak
Rehber Potansiyelini
Artırmak
Turizm Farkındalığı
Eğitimleri Kurgulamak
Baskil - Malatya, Baskil, Elazığ /
Palu, Elâzığ Güzergahlarında Tren
Turlarının Düzenlenmesi
Elazığ Merkez - Geleneksel
Ürünlerin Sergilendiği, Satıldığı
Bedestenlerin Otantik Şekilde
Kurulması
Elazığ Merkez - Cumhuriyet Hanı
ve Kapalıçarşının Restorasyonu ve
Bedesten Şeklinde Kullanılmaları
Kürsübaşı Düzeneklerinin
Hazırlanması
Palu Konağı Projesinin Hayata
Geçirilmesi
Gastronomi ve Geleneksel Elazığ
Yemeklerinin Sunulacağı Yöresel
Mekanlar Oluşturulması +
Festivali
Harput - Çeşitli Geleneksel
Üretimlerin Yapıldığı Bir Köy
Planlaması ve Satış Noktaları
(Pazar, bedesten) Oluşturulması
Sağlık Turizmi Aksiyon Planının
Hazırlanması
Bölge Hastanesinin
Tamamlanması
Spor ve Kongre Turizm Aksiyon
Planının Hazırlanması
Turist Memnuniyet Ölçüm
Sistemini Oluşturmak
Verilen Toplam Mesleki Eğitim
Süresi (AdamxSaat)
Verilen Toplam Turizm Yaklaşımı
Eğitim Süresi (AdamxSaat)
Rehber Eğitim Programını
Oluşturmak
25
Ara Eleman Kapasitesini
Geliştirmek
 
 
PRJ/EYL
 
 
PRJ/EYL

 
PRJ/EYL
 
PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL

PRJ/EYL


















  

  
















3 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)



3 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)




PRJ/EYL
Sertifikalı Rehber Sayısı
12 Ay
Turizm Meslek Okullarında Eğitim
Gören Öğrenci Sayısını Artırmak
Fırat Üniversitesinde Turizm
Eğitimi Alırken, Aktif Olarak
Turizm Sektöründe Çalışan
Öğrenci Oranını Artırmak
Turizm Eğitimi Alan Fırat
Üniversitesi Öğrencilerinin
Elazığ'da Çalışma Oranını
Artırmak

 
 
PRJ/EYL
12 Ay
Eğitim Alan Kişi Sayısı

PRJ/EYL
Eğitim Gören Rehber Adayı Sayısı
Aktif Olarak Çalışan Sertifikalı
Rehber Sayısı
Bilinçlendirme Eğitimleri
Programını Oluşturmak
Verilen Toplam Sınıf Eğitimi
Süresi (AdamxSaat)

PRJ/EYL
12 Ay
0
0
0
(*)
(*)


(*)
(*)


(*)
(*)



PRJ/EYL
3 Ay
3 Ay

0
0
12 Ay

(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)


12 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)


12 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)


ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
26
27
28
29
Turizm Değerlerinin
Altyapılarını Geliştirmek
Yeni İşletmeler Oluşturmak
Turizm Koordinasyon Yapısı
Oluşturmak
Turizm Bilgilendirme
Altyapısı Kurmak
Harput - Harput’un XIX. yy
Rekonstrüksiyon Maketini
Tamamlamak
Hazar Gölü - Güney Sahil Yolunun
Hizmete Açılması
Hazar Gölü - Hazar Gölü
Çevresinde Su Sporlarının ve Gezi
Turlarının Yapılabileceği Liman
Oluşturulması
Keban - Keban Gölü Çevresinde Su
Sporlarının ve Gezi Turlarının
Yapılabileceği Liman
Oluşturulması
Palu - Murat Nehri Kıyı Sahili
Boyunca Trekking ve Çeşitli
Sporların Yapabileceği Yürüyüş
Alanlarının Oluşturulması
Şairler Meydanı, Kürsübaşı
Meydanı ve Konser Alanlarının
Belirlenmesi
Harput - Harput Hüseyik Arası
Teleferik Sistemini Tamamlamak /
Eski Yolun Açılması
İldeki Turistik Eşya/Gıda/Yemek
Satan İşletme Sayısı
İldeki Turistik Eşya/Gıda/Yemek
Satan İşletmelerde İstihdam
Edilen Personel Sayısı
Kapanan Turistik
Eşya/Gıda/Yemek Satan İşletme
Sayısı
Koordinasyon Çatısını
Tanımlamak
30

PRJ/EYL

PRJ/EYL



PRJ/EYL
 
PRJ/EYL
 
PRJ/EYL






 




















6 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)

6 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)

6 Ay
Ölçülmüyor
(*)
(*)

PRJ/EYL


PRJ/EYL


Alternatif Uygulamaları Derlemek
/ Değerlendirmek
PRJ/EYL

Karar Verilen Altyapıyı Kurmak
PRJ/EYL

Turizm Yatırımcılarına Yönelik
Bilgilendirme Altyapısını Kurmak
PRJ/EYL: Proje/Ey



PRJ/EYL



Tanımlanan Çatıyı Devreye Almak
Hizmet Verilen Turist Sayısı
Yatırımcı Bilgilendirme
Altyapısı Kurmak
(*) Sonra Tanımlanacak
PRJ/EYL
3 Ay
PRJ/EYL
(*)



 




(*)













ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2014
18
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
FİNANSMANA ERİŞİM VE İŞ DÜNYASINA DESTEK SAĞLAYAN
KURUMLAR
AB HİBE FONLARI
Avrupa Birliği Hibeleri katma değer yaratan işletmeler için büyük bir fırsat. İşletmeler bu
desteklerden yararlanmak istiyorlar ancak nereden başlayacaklarını bilemiyorlar.
Peki Avrupa Birliği Hibelerinden Başka Ülkemiz içerisinde başvurabileceğiniz HİBE
Fonları olduğunu biliyor musunuz?
Avrupa Birliği Hibe Desteklerinden Faydalanmak isteyen kuruluşların öncelikle ülkemizdeki
yerel HiBE Fonlarından yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Bu HİBE Fonlarındaki amaç kuruluşları
Avrupa Birliği Fonları için hazırlamak ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır. Fonları bir merdivenin
basamakları gibi düşünmek gerekir. HİBE Fonlarından yararlanmak isteyen kuruluşlar merdivenin
ilk basamağı olan Ülke içindeki yerel HİBE desteklerinden yararlanmadan, ikinci, üçüncü
basamaktaki Avrupa Birliği Hibe Desteklerinden yararlanma yoluna gittiklerinde zorlanmaktadırlar.
Peki Ülkemizde bulunan yerel Fon imkanları nelerdir?
Ar-Ge Destekleri noktasında, TÜBİTAK Kurumu sektör ayrımı yapmaksızın yenlik çalışması
yapan işletmeleri uzun yıllardır desteklemektedir. Ülkemizdeki büyük sanayi kuruluşları bu
destekleri her sene pek çok projeyle almaktadırlar. Ancak KOBİ ler bu desteklerden yeterli oranda
yararlanamamışlardır. İşte bu nedenle 2007 yılından itibaren TÜBİTAK kurumu yalnızca KOBİ
ölçeğindeki ( 250 kişiden az çalışanı ve 25 Milyon YTL den az varlık ve cirosu olan işletmeler)
işletmelerin yararlanabileceği KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMINI yürürlüğe
koymuştur.
KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI ile, yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir
ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ ler
tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK
tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Yeni ürün yalızca dünyada hiç olmayan bir ürün değil,
dünyada başka ülkelerde olup, ülke içinde olmayan bir ürün ve hatta rakip işletmelerde olup kendi
firamızda olmayan bir ürün de olabilir.Bu Program KOBİ’ lere proje odaklı gerçekleştirecekleri ArGe harcamaları için %75 e varan oranlarda geri ödemesiz HİBE desteği sağlamaktadır.
Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik
kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri
yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları,
ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Program kapsamında desteklenen projenin personel giderleri, seyahat giderleri, alet,teçhizat,
yazılım, yayın alım giderleri, malzeme , sarf giderleri, hizmet alımı ve danışmanlık alımı giderleri,
Ar-Ge hizmeti alımı giderleri ve Türk Patent Enstitüsü Tescil giderleri desteklenmektedir.
Diğer Bir yerel HİBE Desteği ise Tarımsal ve Hayvansal üretim ile Tarımsal ve Hayvansal
Sanayiye yöneliktir.
Tarım Bakanlığı KIRSAL KALKINMA PROGRAMI adı altında 2006 yılından itibaren
senede bir veya iki kez HİBE desteği vermektedir. Destek iki temel gruptadır.
Birinci Grup Tarımsal ve Hayvansal Sanayidir. Bu noktada 500.000 YTL tutarına kadar
gerçekleştirilecek yatırımlar %50 HİBE olarak desteklenmektedir. Destek konusu tarımsal ve
hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, anbalajlanması ve depolanmasıdır. Yatırımlar yeni
yatırım
şeklindede
olabilir,
kapasite
artırımı
şeklindede
olabilir.
İkinci Grup ise Tarımsal üretim yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik Makine- Ekipman
Desteğidir. Burada da 100.000 YTL yi geçmeyen makine-ekipman alımları %50 oranında HİBE
olarak desteklenmektedir.Bu kapsamda Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları, Balyalama
makinesi alımları, Silaj makinesi alımları,İşlemesiz tarım makineleri alımları, Bahçe el traktörü ve
ekipmanları alımları, Rüzgar makinesi ( pervanesi ) alımları, File sistemi kurulması,Yem hazırlama
araçları, Sap parçalama makinesi alımları,Otomatik sap toplamalı saman makinesi alımları, Kanola
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
hasat aparatı alımları, Mısır hasat tablası alımları,Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
alımları,Pülverizatör alımları,Lazerli tesviye aleti alımları,Sıkmalı çayır ve yonca biçme makinesi
alımları desteklenmektedir. Bunun dışında Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal
alımlarını içeren yatırımlar da 200.000 YTL yi geçmeyen bütçeli alımlar olmak üzere %50 oranında
eş finansman olarak HİBE şeklinde desteklenmektedir.
Tüm bu yerel HİBE desteklerinden yararlanmak isteyen işletmeler ve kişiler, desteği veren
kuruluşların yönetmeliklerine, mevzuatlarına ve şartnamelerine uygun projeler hazırlayarak başvuru
yapmaları gerekmektedir.
İşletmeler bu bürokratik süreçlerden çekindikleri ve sıkıldıkları için bu tür fırsatlardan
yararlanamamaktadırlar.
Küresel anlamda ekonomilerin ve sektörlerin sıkıntı yaşadığı bu günlerde bu tür geri ödemesiz
HİBE fırsatlarından yararlanmayan işletmeleri zor günler beklemektedir.
AB HİBELERİ İÇİN İLGİLİ LİNKLER
www.abgs.gov.tr
www.csgb.gov.tr
www.tubitak.gov.tr
EXİMBANK
Türk Eximbank’ın resmi web sitesine ulaşmak için lütfen http://www.eximbank.gov.tr.
Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin
çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette
paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında
faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence
kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim
ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda KOBİ’lere sağladığı kredilere
ulaşmak için lütfen ilgili linkleri tıklayınız.
1. Krediler
Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında
faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi kredi programları ile
desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak,
yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını indirime tabi
tutmaktadır.
Kısa Vadeli İhracat Kredileri
Kısa vadeli ihracat kredilerine ulaşmak için lütfen http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/156/kisa-vadeli-ihracat-kredileri.html sitesini ziyaret ediniz.
Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri
 İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi(EFIL-IV)
 Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi
 Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
 Özellikli İhracat Kredisi
 Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
Program kapsamındaki krediler için www.eximbank.gov.tr sitesini ziyaret ediniz
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
 Turizm Kredisi
 Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (UNPK)
 Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı
 Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü KREDİSİ
 Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
 Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Program kapsamındaki krediler için www.eximbank.gov.tr sitesini ziyaret ediniz
Faiz Oranları
Faiz oranlarına ulaşmak
oranlari.html. adresine tıklayınız.
için
lütfen http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-69/faiz-
2. Ülke Kredi ve Garanti
Türk Eximbank, Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arz eden
ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla, bu ülkelerde
Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde
finansman
desteği
sağlamaktadır.
Daha
Detaylı
bilgi
erişimi
için
lütfen
http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-824/genel-bilgi.html. sitesini ziyaret ediniz.
3. İhracat Kredi Sigortası
Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı
firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına
alınması ve Sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak
haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını
ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda ıskonto ettirmek suretiyle
hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri
amaçlanmaktadır.
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası
Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredisi Sigortası Programları
Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası için;
http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-191/teminat-mektuplarinin-haksiz-nakde-cevrilmesigortasi.html web sitesini ziyaret ediniz.
4. KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
Küçük ve Orta Boy İşletme tanımına giren;
- İmalatçı-İhracatçı
- İhracata yönelik mal üreten imalatçı Firmalar krediden faydalanırlar.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-68/kobiihracata-hazirlik-kredileri.html sitesini ziyaret ediniz.
KOBİ A.Ş.
KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni pazarlar, yeni teknoloji veya ürün, yeni bir üretim
şekli veya hizmet biçimi tasarlayan vizyon sahibi girişimcilerin yenilikçi projelerine yatırım
yapmayı,
Ürün/hizmet açısından rakiplerine göre avantajlı pozisyonda olmalarına rağmen, kapasite ve
finansman darlığı çeken KOBİ'lere finansman ve yönetsel destek sağlamayı,
Girişim sermayesi ve iş melekleri modellerinin ülkemizde de gelişmesi ve farkındalıklarının
artırılması için gerekli altyapıyı oluşturmayı misyon olarak edinmiştir.
Yatırım Şartları, Yatırım Süreci, Girişim Sermayesi hakkında detaylı bilgi için
http://kobi.tobb.org.tr/index.php/finansman-bilgileri/kob-a sitesini ziyaret ediniz.
TESKOMB KREDİ – KEFALET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
Ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla;
 Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası
görevlendirilmiştir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
 Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet
vermektedir.
 Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark
devlet tarafından karşılanmaktadır.
Ortaklık şartları
 Esnaf ve sanatkar olmak,
 Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak,
 İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
 Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.
Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar;
 Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler.
 Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır.
 Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;
 Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve
kefalet haddini tespit eder,
 Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir.
 İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır.
 İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.
TESKOMB'un sağladığı kredilere ulaşmak için;
http://www.teskomb.org.tr/index.asp?p=35 sitesini ziyaret ediniz.
Kredi faiz hesaplaması için;
http://www.teskomb.org.tr/index.asp?p=52 sitesini ziyaret ediniz.
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), KOBİ'lere verdiği desteklerle AR-GE ve
teknolojik yeniliklerin gelişimine katkı sağlamıştır. TTGV verdiği finansal desteklerle KOBİ'lerin
teknolojik gelişimlerine ve yeni teknolojik girişimlerine uygun şartları sağlamıştır.
TTGV Özetle
1991 yılından beri özel sektörümüzün Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik projelerine destek
sağlamakta olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Avrupa Birliği'nin Lizbon
Bildirisi'nde de ifade edilen kamunun araştırma ve geliştirme desteklerini özel sektöre ulaştırmada
ihtiyacı hissedilen yenilikçi ve dinamik aracı kanallara Türkiye'nin sunduğu Avrupa çapında başarılı
bir örnektir.
Ulusal hedefler doğrultusunda kamu ve özel sektör mevzuatları arasında ihtiyacı gün geçtikçe
daha fazla hissedilen köprülerden birini sağlayan TTGV, kamu fonlarının yönetiminde özel sektörün
katılımına imkan veren, şeffaf, izlenebilir ve etkin bir mekanizma olarak varlığını sürdürmektedir.
TTGV'nin desteklerinin ana prensibini oluşturan geri dönüşlü ve yürütücü katkılı destekler,
kamu fonlarının özel sektörün ulusal Ar-Ge harcamalarına daha fazla ağırlıkla katılmasını teşvik
ederek "çarpan etkisi" sağlayan niteliği ile bugüne kadar ülkemiz Ar-Ge kapasitesine önemli faydalar
sağlamıştır.
TTGV, özel sektör ve kamunun beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini değerlendirmekte, değişen
şartlara ve ülkemiz koşullarına uygun yeni destek mekanizmalarını geliştirerek, hizmete almaktadır.
TTGV bugün içeride ve dışarıda teknolojik yenileşim alanında aranan bir ortak olmuştur.
TTGV Nedir?
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve
15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç
anlaşması gereğince kurulmuş olduğu için, TTGV Kanunla Kurulmuş Vakıf statüsüne sahip 4
Vakıf'tan biridir.
TTGV Türkiye Cumhuriyeti'nin Vakıflar ile ilgili tüm mevzuatına tabidir.
Özel sektör ve kamunun özel sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü Ar-Ge
faaliyetlerinin desteklenmesi yolu ile güçlendirmek ortak hedefi ile biraraya geldiği TTGV,
Türkiye'de Ar-Ge ve yenileşimin desteklenmesi amacı ile kurulmuş ilk ve tek Kamu Özel Sektör
Ortaklığıdır. TTGV faaliyetlerinde kar amacını öncelikli bir hedef olarak gözetmez. Faaliyetlerden
sağlanan tüm gelir TTGV'nin giderlerinin karşılanması ve mevcut destek programlarının
geliştirilmesi için kullanılmaktadır.
Tüm faaliyetlerinde şeffaf ve izlenebilir olan TTGV yılda dört ayrı inceleme ve denetimden
geçmekte olup, tüm operasyonlarında Uluslararası Muhasebe Standartlarını uygulamaktadır.
TTGV 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu'nda
Özel Sektör 2/3 oranında temsil edilmekte, Yönetim Kurulu Başkanı da Özel Sektör temsilcileri
arasından seçilmektedir.
TTGV'nin toplam 33 tam zamanlı personeli bulunmaktadır. Ancak, faaliyetlerde proje
özelinde yararlanılan 1,500 e yakın uzmanın yer aldığı bir uzman havuzu ile birlikte çalışılmaktadır.
TTGV'nin verdiği finansal destekler ve destekleme yaklaşımı
Destek mekanizmalarımız, ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasına ve
Ulusal İnovasyon Sistemimizin gelişmesine katkıda bulunması hedefi doğrultusunda geliştirilmiş ve
Ağustos 2006 tarihinden itibaren destek yelpazemizi genişletecek yeni destek mekanizmalarının
başlatılmasına karar verilmiştir.
Bu destek mekanizmalarının oluşturulması aşamasında, üyesi olduğumuz ve Avrupa Birliği
Komisyonu tarafından da kabul görmüş "Bilginin Ticarileştirilmesi" (VALORISATION of
KNOWLEDGE) projesinin yaklaşımı model olarak alınmıştır.
Geliştirilen bu modele göre bir fikrin/firmanın gelişmişlik düzeyi :
Tanımlama (Identification): Fikrin bulunması aşamasını temsil etmektedir. Kavramın ispatı
aşamasında (Proof of concept) bitmektedir.
Beslenme (Breeding): Fikrin iş planından prototip aşamasına ve ilk gelişmenin başlamasına
(dahil) geçen dönemi kapsamaktadır.
Büyüme (Growing up): Şirketin hızla büyüdüğü dönemi temsil etmektedir.
Fikrin/firmanın gelişmişlik düzeyine bağlı olarak ilgili dönemlerde yapılan çalışmalar ve
gereken destekler :
Şirket; şirkette yaşanan gelişmeleri;
Altyapı; sağlanması gereken fiziksel ve kurumsal örgütlenme desteklerini;
Proje/Ürün; projede(ya da üründe) gelinen aşama ve yapılan çalışmaları;
Finansman; gereken kaynakların sağlanma yöntemlerini;
Girişimcilik; girişimcilik yetenekleri ve eğitimi kapsamında sağlaması gerekenleri;
özetlemektedir.
TTGV yaratıcı ve eşsiz fikirleri olan girişimcilere yönelik olarak Teknoloji Yatırım A.Ş.
adıyla oluşturduğu fon ile KOBİ'lere finansal destek vermektedir.
Teknoloji Yatırım A.Ş.
Teknoloji Yatırım A.Ş., başlangıç ve büyüme aşamasındaki teknoloji firmalarına yatırım
yapan bağımsız bir Girişim Sermayesi Fonu yöneticisidir. Amacı, yaratıcı, benzersiz fikirleri ve
vizyonu olan yetenekli girişimcilere yatırım yapmaktır.
Teknoloji Yatırım A.Ş. 2006 yılında kurulmuştur. 2007 yılında ilk fonunu oluşturmuş
ve yatırımlarına başlamıştır. Toplam fon büyüklüğü yaklaşık 5 Milyon ABD Doları olan fon, şu ana
kadar 5 adet yatırım gerçekleştirmiş olup, toplam yatırım miktarı yaklaşık 2 Milyon ABD Doları'dır.
TTGV'nin Teknolojik Girişimcilik Destekleri de Teknoloji Yatırım A.Ş. tarafından
yürütülmektedir.
Daha detaylı bilgi için:
Teknoloji Yatırım A.Ş.
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Arı Teknokent Arı II Binası Koruyolu A Blok Kat:7
Maslak/İstanbul
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Tel: 0212 276 75 60
Faks: 0212 276 75 80
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.teknolojiyatirim.com.tr
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI
Türkiye Kalkınma Bankası, Anonim Şirket statütüsündeki teşebbüslerin yatırımlarını yurtiçiyurtdışı kaynaklarla destekleyerek, öncü/örnek işletmelere iştirak ederek, girişimcilere teknik yardım
desteği sağlayarak, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunarak ülkemizin kalkınmasını ve
sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesini amaçlayan bir kuruluştur. Bu amaç doğrultusunda
Türkiye Kalkınma Bankası'nın sağlamış olduğu finansal desteklere ulaşmak için lütfen ilgili
başlıkları tıklayınız.
Kalkınma Yatırım Kredisi – TL
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce teşvik
edilebilir konular ve Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda yatırım yapan
yatırımcıların sabit yatırım tutarı harcamalarının finansmanıdır
Kimler Yararlanabilir?
Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar
yararlanabilir.
Kredi Limiti
Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
Kredilendirme Oranı
Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
Vadesi
Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
Kalkınma İşletme Kredisi
Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin işletme
sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullandırılır.
Kimler Yararlanabilir
Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler Yatırım Kredisi
ile birlikte yararlanabilir.
Kredi Limiti
Kredi değerlendirme çalışması sonucu hesaplanacak işletme sermayesi tutarıdır.
Kredilendirme Oranı
Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
Vadesi
Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi
Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim ve
enerji verimliliği projelerinin mal, hizmet, inşaat işlerine ilişkin yatırımlarının finansmanında
kullandırılır.
Kimler Yararlanabilir
Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve "Enerji Verimliliği" tanımlarına uyan ve Türkiye
Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen
düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar
yararlanabilir.
Kredi Limiti
En fazla, 50 milyon USD’dır.
Kredilendirme Oranı
En fazla, yatırım tutarının % 75’idir.
İstenilecek minimum öz kaynak oranı
Yenilenebilir enerji projelerinde %15, enerji verimliliği projelerinde %25’tir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Vadesi
Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı KOBİ Geliştirme Kredisi
KOBİ’lerin yapacakları yatırımların yurt içi ve yurt dışı harcamalarının finansmanıdır.
Kimler Yararlanabilir
Yatırım tutarı 25 milyon Euro’yu aşmayan ve çalışan sayısı 250 kişiden az olan Türkiye
genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gerçekleştirecekleri yatırımlar ve yenilenebilir
enerji projelerine ilişkin yatırımların finansmanında kullandırılır.
Kredi Limiti
En fazla 5 milyon Euro’dur.
Kredilendirme Oranı
Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
Vadesi
Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir.
İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Yatırım Kredisi
Detaylar: http://kobi.tobb.org.tr/index.php/finansman-bilgileri/tuerkiye-kalknma-bankas
Dünya Bankası KOBİ-II Apeks Kredisi
Detaylar: http://kobi.tobb.org.tr/index.php/finansman-bilgileri/tuerkiye-kalknma-bankas
Proje Finansmanı ve Kredilendirme
Başvuru Ve Ön Değerlendirme
Kredi Tahsis Edilecek Yatırımlarda Aranan Koşullar:
Bankamızca herhangi bir yatırım projesine kredi verilebilmesi için öncelikle;
Yatırımcının Anonim Şirket olması,
Turizm Yatırımları için Turizm Bakanlığı'ndan Yatırım ve/veya İşletme Belgesi bulunması,
Belirli bir fondan kredi verilecekse fonun işleyişi ile ilgili kararname ve tebliğde belirtilen
şartları taşıması,
Şirket hakkında yapılacak istihbarat sonuçları ve proje ile ilgili teknik, ekonomik ve mali
değerlendirme sonuçlarının olumlu olması gerekmektedir.
Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi:
Kredi talepleri ile ilgili yapılacak değerlendirme sonuçlarının olumlu olması halinde şirkete
Bankamızca kredi tahsis edilir ve kullandırılır.
Bankamızca yapılacak işlemlerin takibinde ve yürütülmesinde asıl olan yatırımcının bizzat
kendisinin (şirket Yönetim Kurulu üyelerinin) veya Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre
Şirketi temsile yetkili kişilerin işi takip etmesi ve yürütmesidir. Yetkili kişilerin yetkilerini
T.T.K.'nda öngörülen hukuki belgeler (Ticaret Sicili Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri) ile Bankaya
ibrazı gereklidir. Bunun dışında kişilerin ve vekaletname ile görevlendirilenlerin Bankaya
başvuruları ve iş takibi kabul edilmez.
Bankamızda finansman talepleri ön inceleme, istihbarat ve proje değerlendirme olarak üç
aşamada değerlendirilmektedir. Kurumsal veya Ticari Pazarlama Daire Başkanlıklarınca ön
değerlendirme yapılarak kredi talebinde bulunabileceği belirlenen şirketler, söz konusu birimden
temin edecekleri "Başvuru Formu" nu doldurarak bilgi ve belgelerle birlikte Bankamız Genel
Müdürlüğü'ne müracaat ederler. Ön inceleme aşamasından sonra, İstihbarat ve Kredi Değerlendirme
Birimlerine aktarılan taleplerin değerlendirme çalışmalarının sonuçlanmasından sonra kredi tahsisi
yapılır.
Bilgi Edinme ve Müracaat Formu
Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Kurumsal Pazarlama Daire Başkanlığı
Tel :0 312 229 40 00 – 231 49 24
Faks:0 312 231 96 27
e-posta :[email protected]
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
KREDİ GARANTİ FONU
KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte,
yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale
getirmektedir.
KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi
kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de
yararlanmasını mümkün hale getirmektedir.
KGF Kefaletini kimlerin alabileceği, nasıl başvurulduğu, kefaletin maliyeti, limiti,
değerlendirme kıstasları, ne tür krediler için kefalet verildiği, hangi banka ve finans kuruluşlarıyla
çalıştığı hakkında detaylı bilgi için lütfen
KGF KEFALETİ
Kimler yararlanabilir?
Nasıl başvurulur?
Kefaletin maliyeti nedir?
Kefalet limiti ne kadardır?
Değerlendirme kıstasları nelerdir?
Hangi tür kredilere kefalet verilir?
KGF riskin ne kadarını paylaşır?
KGF hangi banka ve finans kuruluşlarıyla çalışır?
Tüm bu soruların cevapları için;
http://www.kgf.com.tr/3kimleryararlnblr.htm sitesini ziyaret ediniz.
KALKINMA AJANSLARI
Kalkınma Ajansları'nın Kuruluşu
Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman
(bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel
idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı
Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri
Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik
kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet
gösteren kalkınma birimleridir.
Kalkınma Ajansları'nın Amacı
Kalkınma Ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu
olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır.
Fırat Kalkınma Ajansı: Elazığ ili, TRB1 kapsamında yer almakta olup, Elazığ, Malatya,
Bingöl ve Tunceli illeri TRB1 bölgesini oluşturmaktadır.
Ajans tarafından işletmelere yönelik olarak “Mali Destek Programları” yayınlanmakta olup,
yüzde 50 hibe olarak verilen bu destekler yılda bir yada iki kez ilana çıkmaktadır. Detaylı bilgi için
www.fka.gov.tr sitesini ziyaret ediniz.
TKDK DESTEKLERİ
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğü 2013 yılı
itibarı ile destek vermeye başlamıştır. 2014 yılı ilk yarısında 12. Çağrısını yapan TKDK’nın bu
dönemdeki İlan bütçesi 488 milyon 772 bin 128 Avro ’dur. TKDK destekleri Tarım, Gıda ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın oluru ile yıl içerisinde dönemler halinde ilan edilmemtedir.
12. Proje Başvuru Çağrı İlan’ında tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili olarak Elazığ’da on başlık
altında yer alan yatırımlar desteklenecektir. Uygun harcama olarak; yapım işleri, makine-ekipman
alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları esas alınacaktır. Bu kapsamda verilecek destek geri
ödemesiz olarak kullandırılacak olup destek oranı yüzde 50-65 arasında değişecektir.
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
Süt üreten tarımsal işletmelere yönelik yatırımlar için uygun harcamalar toplam tutarı en az 15
bin Avro, en fazla 1 milyon Avro iken "Et üreten tarımsal işletmelere yönelik yatırımlar için uygun
harcamalar toplam tutarı kırmızı et üreten tarımsal işletmelerde en az 20 bin Avro, en fazla 1 milyon
Avro; Kanatlı eti üreten tarımsal işletmelerde en az 15 bin Avro, en fazla 500 bin Avro,
Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar için uygun harcamalar
toplam tutarı süt işleyen işletmelerde en az 50 bin Avro ve en fazla 3 milyon Avro,
Süt toplayan üretici örgütlerinde ise en az 25 bin Avro ve en fazla 1 milyon Avro, Et ve et
ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması projeleri (Kırmızı et ve Kanatlı et) için uygun harcamalar
toplam tutarı en az 30 bin Avro, en fazla 3 milyon Avro,
Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması için uygun harcamalar toplam tutarı en az 50
bin Avro, en fazla 1 milyon 250 bin Avro, Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için uygun
harcamalar toplam tutarı en az 50 Bin Avro en fazla 1.500.000 Avro,
Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için; Arıcılık, Süs Bitkilerinin
Yetiştirilmesi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştirilmesi sektörlerinde uygun harcamalar toplam
tutarı en az 5 bin Avro, en fazla 250 Bin Avro, Elazığ yerel ürünlerinin üretilmesi kapsamında uygun
harcamalar toplam tutarı en az 10 bin Avro, en fazla 400 bin Avro, Kırsal turizm yatırımları için
uygun harcamalar toplam tutarı en az 15 bin Avro, en fazla 500 bin Avro ve kültür balıkçılığının
geliştirilmesi için uygun harcamalar toplam tutarı en az 15 bin Avro en fazla 200 bin Avro
olmaktadır.
Yatırım Süreleri
On ikinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri 2 taksiti
geçmeyecek şekilde planlanmalıdır.
-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp
İl Koordinatörlüğüne sunulması toplamda 5 (beş) ayı geçmemelidir.
-Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi
Paketinin Hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması 5 (beş) ay içerisinde olmalıdır.
12.Başvuru Çağrı Dönemi’nin Ülkemize ve Elazığ’a hayırlar ve bereketler getirmesini dilerim.
İletişim
TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü Adres: Ataşehir Mah. Malatya Cad. No: 177 (Misland
Kavşağı)Merkez/Elazığ Tel: 0424 248 07 69-70
Başvuru çağrı ilanı metni için:
TKDK Hakkında:
IPARD Programını uygulayacak olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(IPARD Ajansı) ve İl Koordinatörlükleri 18 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanunla kurulmuştur.
TKDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, bu kanunda hüküm
bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili
kuruluşudur.
TKDK Destekleri Hakkında Geniş Bilgi İçin; http://elazig.tkdk.gov.tr/
KOSGEB DESTEKLERİ
KOSGEB; girişimcilik, AR-GE, inovasyon, endüstriyel uygulamalar gibi konularda KOBİ'lere
verdiği finansal destek ve hizmetlerle KOBİ'lerin finansal sorunlarını çözerek KOBİ'lerin
standartlarını arttırmalarına yardımcı olmaktadır.
KOSGEB, KOBİ'lere bu başlık altında Kredi Faiz Destekleri sağlamaktadır.
KOSGEB DESTEKLERİ
 KOBİ Proje Destek Programı
 Tematik Proje Destek Programı
 İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
 Genel Destek Programı
 Girişimcilik Destek Programı
 Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
 Kredi Faiz Desteği
 Laboratuvar Hizmetleri
KOSGEB Desteklerine ulaşmak için;
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=32 sitesini ziyaret ediniz.
iVCi TÜRKİYE
Istanbul Venture Capital Initiative (iVCi), Türkiye’nin ilk fonların fonu ve eş-yatırım
programı olarak 2007’de kurulmuştur. Başlıca yatırımcıları arasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
(TTGV), Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), Garanti Bankası, National Bank of Greece
Grubu (NBG) ve European Investment Fund (Avrupa Yatırım Fonu – "EIF") bulunmaktadır. EIF
iVCi’nin danışmanlığını yapmaktadır.
iVCi, Avrupa Birliği’nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) için uzman
finansal kuruluşu ve European Investment Bank (Avrupa Yatırım Bankası – "EIB")’in risk sermayesi
kolu olan EIF’in tecrübesinden güç almaktadır.
iVCi Türkiye’de faaliyet gösteren sekiz fona yatırım yapmış, toplam taahhüt tutarı 144 milyon
Euro’ya ulaşmıştır. 2012 yılı içinde bölgesel girişim sermayesi fonuna gerçekleştirilecek yatırım ile
portföyde toplam dokuz fona ulaşılarak, iVCi kaynaklarının bütünüyle Türk Girişim Sermayesi
sektörüne taahhüt edilmiş olması öngörülmektedir.
Yatırım Süreci
Nasıl çalışıyoruz
Genel olarak fonların ve eş-yatırımların, EIF’in yatırım sürecinde şekillenmiş olan sıkı yatırım
kritelerine uyması gerekmektedir. Yatırım tekliflerini, tam bir durum değerlendirmesine (due
diligence) alma ve Yatırım Komitesi’ne sunma konusunda kendimizi rahat hissedinceye kadar farklı
taramalardan oluşan aşamalı bir sürece tabi tutmaktayız.
Nelere bakılıyor
Yatırım tekliflerinde nelere baktığımızın tek bir doğru cevabı bulunmamaktadır. Ancak,
üzerinde önemle durduğumuz konular:
Yatırım stratejisi: Fonun büyüklüğü nedir ve mevcut rekabet alanındaki yeri nedir? Fon hangi
sektör ve aşamadaki yatırımları hedeflemektedir ve neden?
Ekibin niteliği: Özellikle yeni fonlarda, birlikte çalışma ve takip eden fonlarda başarılı olma
yetisine sahip, beceri ve deneyim bakımından birbirini tamamlayan dengeli bir ekip kompozisyonuna
önem vermekteyiz.
Deneyim: Ekibin yatırım kapasitesini anlayabilmek için önceki yatırım başarıları ve
başarısızlıkları dikkatle analiz edilmektedir.
Çıkarların uyumu: Bir fondaki tüm paydaşları tespit etmek ve çıkarlarının uyum içinde
olmasını sağlamak önem verdiğimiz bir konudur. Dolayısıyla, yatırım tekliflerindeki yapılar dikkatle
incelenir ve gerekirse sorgulanır.
Eş-yatırımlar açısından, belli bir işlemde önemli derecede deneyime sahip, nitelikli ve
güvenilir bir ortak olması aranmaktadır.
Ne sunuyoruz
iVCi ilk Türk kurumsal yatırımcı kuşağını Avrupa çapında geniş bir yatırımcı ve fon ağına
sahip deneyimli bir uluslararası danışman ile biraraya getirmektedir. iVCi’nin yapısı da Türk girişim
sermayesi ve sanayicileri arasında bir ağ oluşturmaya izin vermektedir. Maddi katkı açısından ise,
iVCi kendi fon büyüklüğünün yıllık %20’sine kadar bir tutarı fonlara taahhüt edebilir.
BANKA KREDİLERİ
KOBİ’lerin en önemli sorunlarından biri finansmana erişimdir. Krediye erişim ve kredi
koşulları bakımından mikro işletmeler, yen, girişimciler, yeterli teminatı olmayan işletmeler ile
ELAZIĞ TSO – İKTİSADİ RAPOR 2015
gelişmişlik seviyesi düşük bölgelerdeki işletmeler özellikle banka kredilerine erişim bakımından en
fazla sorunu yaşayan kesimlerdir.
Bankalar, işletmelerin en önemli finansman kaynağı konumunda olmakla beraber kullanılan
kredinin niteliği, türü, vade ve faiz yapısı ülkelerin koşullarına göre önemli farklılıklar
gösterebilmektedir. Riske dayalı performans yönetimine geçilmesiyle birlikte bankalar, kredi
vermede daha ihtiyatlı davranmaktadırlar Bunun yanında birçok ülkede Basel II ile KOBİ’lerin
derecelendirilmeye başlanması, daha çok bilgi talep edilmesine ve kredi standartlarının artmasına yol
açmıştır. Bankacılık sisteminde yaşanan bu gelişmelerle birlikte;
 Özellikle gelişmekte olan ülkelerde teminat rejimi, sözleşme uygulamaları, iflas kanunları ve
uygulamaları, adli süreçler, tahsil süreçlerinde görülen zayıflıklar,
 Makro ekonomik durumun kötü olması ve istikrarın yetersiz olması,
 KOBİ finansmanı alanında uygulanan kamu politika ve desteklerinin yeterli ve etkin
olmaması genel olarak KOBİ’lerin kredilendirilmesini zorlaştıran finansla ve ekonomik sisteme
ilişkin faktörler olarak göze çarpmaktadırlar.
Son yıllarda bankalar, KOBİ kredilerine yönelmek suretiyle ve gelir hacimlerini arttırmayı
hedeflemişlerdir. Bu çerçevede KOBİ’lerle ilişkilerini geliştirmek ve Şubeler-Alternatif Dağıtım
Kanalları aracılığı ile daha iyi hizmet verebilmek amacıyla
 Bilgi asimetrisini ve yüksek risk potansiyelini azaltmak için puanlama sistemleri kullanma,
riske göre fiyatlama yapma, bilgi sağlayan kurumlardan (kredi kayıt büroları vb) yararlanma, üçüncü
kişiler ve kurumlarla paylaşma,
 Kredi maliyetlerini azaltmak için bilgi teknolojilerinden yararlanma ve kredilendirme
sürecini kısaltma,
 KOBİ bankacılığı konusunda çalışanları eğitme, KOBİ müşterilerini sınıflandırma ve özel
birimler oluşturma,
 Riski ve maliyetleri düşürme ile finansmanın yanı sıra danışmanlık benzeri hizmetleri
sağlama gibi çeşitli araç, yöntem ve stratejiler geliştirmişlerdir.
Tüm bu gelişmelerin neticesinde KOBİ kredilerinde önemli bir artışlar yaşanmıştır.
Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, HSBC, Ing Bank, İş
Bankası, Şekerbank, TEB, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası’nın KOBİ’lere
sunduğu nakdi kredilerin ayrıntılı dökümüne ulaşmak için lütfen www.elazigtso.org.tr sitesini ziyaret
ediniz.

Benzer belgeler