PowerPoint Sunusu

Yorumlar

Transkript

PowerPoint Sunusu
NAZOFARİNKS-OROFARİNKS-ORAL
KAVİTE ANATOMİSİ
Dr. Nezahat Erdoğan
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hedefler ve sunum akışı






Mukozal yüzey anatomisi
Temel patolojileri
Varyasyonlar / tuzaklar
Radyolojik değerlendirmede kritik noktalar
YHK’un yerleşim yerleri, davranış özelliklerini anlatmak
Olgu örnekleri ile pekiştirmek hedeflenmiştir
nazofarinks
orofarinks
hipofarinks





Konstrüktör adeleler
Medial pterygoid plate
Pterygomandibuler rapheye
Mandibula alveolar proçese
Dilin posterolateraline
Larinks kartilajlarına yapışır
Mukoza- minör tükürük bezleri
Lenfoid doku
Östaki orifisi
Torus tubarus
Faringobaziler fasya
Tensör / Levator veli palatini
Superior konstrüktör adeleler
Faringobaziler fasya
Bukkofaringeal fasya
Faringobaziler fasya
(mukoza ile kontsrüktör adele arasında)
Faringobaziler fasya
Superior konstriktör adele
Yumuşak damak
Orta
konstriktör
sore
throat,
adele
İnferior konstriktör adele
- krikofaringeal adele Özefagus
Kafa tabanından yumuşak damak düzeyine kadar uzanır
NF bukkofaringeal fasya
Levator veli palatini
Tensor veli palatini
Orbital kanal
İnferior orbital fissür
Sfenopalatin foramen
Pterygopalatin fissür
Büyük palatin kanal
Küçük palatin kanal
Lenf nodu
Sempatik zincir
IX.X.XI.XI. KÇI
Lohman BD, Sarıkaya B, Mckinney AM, Hadi M. Not the typical Tornwaldt's cyst this time? A
nasopharyngeal cyst associated with canalis basilaris medianus. Br J Radiol. 2011 Sep; 84(1005):
e169–e171.
30 y, E. Histopatolojik tanı: Thornwalt kisti
54 y, K. Mukozal kist
50 y, K. Ektopik adenohipofiz kaynaklı adenom
41 y, K
18 y, E. 4 ay önce adenektomi öyküsü
Kontrol listesi





Derine /enine invazyon var mı?
Tümör yayılım yolları? /Perinöral yayılım?
Kafa tabanı kemik doku invaze mi?
Kavernöz sinüs tutulumu?
LAP
T1 nazofarinkste sınırlı
T2 nazal kavite/orofarinkse uzanmış
T2a: parafaringeal tutulum yok
T2b: parafaringeal tutulum var
T3 komşu kemik yapılar / sinüsler
T4 intrakraniyal/KÇ/infratemporal fossa/ orbita /hipofarinks
6mm
Orofarinks

Tonsiller ve plikaları

Dil kökü (1/3 posterior), linguler tonsil

Vallekulalar

Yumuşak damak inferioru-uvula

Arka duvar (C2-3)
Foramen çekum
40 y, K. Ektopik tiroid




Yumuşak damak inferioru + uvula
Dil kökü + linguler tonsil
Palatal tonsiller+plikaları
Arka duvar (C2-3)
Pterigomandibuler raphe
Peritonsiller / paratonsiller boşluk - alan




Amiloidoz
Enfeksiyoz mononukleoz
AIDS
Lenfoma
41 y; E
LAM
28 y. K. Dil kökünde yumuşak doku artışı
T1 A
T2 A
+C
100mm 22
52 y, K. Dil kökünde kitle
59 y, E. SCC
40 y, E. SCC
Orak
Oral kavite

inferiorda dil sırtındaki
sirkumvallat papillalar

kranialde sert ve yumuşak damak bileşkesi

her iki yanda anterior tonsiller plikaların
biçimlendirdiği çizgisel bir hat ile orofarinksten ayrılır
Oral kavite

Üst ve alt dudakların mukozal yüzeyi

Sert damak

Üst ve alt alveolar arkuslar (gingiva)

Dilin 2/3 ön kısmı

Bukkal mukoza

Retromolar trigonlar

Ağız tabanı
Mobil
Dil kasları
• İntrensek; inferior ve superior
longitüdinal, vertikal ve transvers
(oblik) kaslar
Dilin motor innervasyonları palatoglossus
(XI) hariç hipoglossus sinirden
(XII. KÇ)
alırlar.
• Ekstrensek; geniohyoid, genioglossus, hyoglossus,
styloglossus ve palatoglossus kaslarıdır.
Dil 1/3 posterioru
Linguler tonsil
Base of tongue
Root of tongue
Fang WS, Wiggins RH, Illner A, Hamilton BE, Hedlund GL, Hunt JP, Harnsberger R. Primary Lesions of the
Root of the Tongue. Radiographics. 2011 Nov-Dec;31(7):1907-22
Linguler septum
Geniohiyoid kaslar
Genioglossus kaslar
Root of tongue
Fang WS, Wiggins RH, Illner A, Hamilton BE, Hedlund GL, Hunt JP, Harnsberger R. Primary Lesions of the
Root of the Tongue. Radiographics. 2011 Nov-Dec;31(7):1907-22
Sublingual boşluk
Submandibuler bez derin lobu
Sublingual bezler
Lingual sinir/lingual arter / ven
Whartin kanalı
Hipoglossal sinir: XII: KÇ
Toruslar
Palatal
Mandibuler
Maksiller
XII. KÇ denervasyon atrofisi
T1 A
T2 A
+C
Bukkal tümör: SCC
72 y, E. Bukkal SCC?
Sigara
Alkol
HPV
71 y, E. Dil SCC
Kontrol listesi
Yeri /büyüklüğü
Orta hat tutulumu
Sublingual boşluk tutulumu
Mandibula tutulumu
Eşlikçi LAP
Oral kavitenin lenfatik drenajı
IA
IB
II-III
TEŞEKKÜRLER…

Benzer belgeler