Masterflex© 150n

Transkript

Masterflex© 150n
MASTERFLEX® 150N
Silikon Kauçuk Esasl›, Tek Bileflenli, Elastomerik Derz Dolgu Masti¤i
Tan›m›
Havanın nemi ile hızlı kürlenme özelli¤ine sahiptir.
Zehirli madde içermez.
Yüksek elastikiyete sahiptir.
Beton, metal, ahflap, PVC ve di¤er inflaat
malzemeleri ile mükemmel aderans sa¤lar.
Birçok yüzeyde astarsız uygulanır.
Servis süresi boyunca, hava koflulları fiziksel
özelliklerini de¤ifltirmez.
Yüksel ısıl dayanıma sahiptir.
Solventsizdir (%100 silikon içerir).
Deterjan ve temizlik malzemelerine dayanıklıdır.
MASTERFLEX® 150N, silikon kauçuk esaslı,
hava flartlarına, UV ıflınlarına ve atmosferde
bulunan kimyasal maddelerin yol açtı¤ı bozulmalara
karflı yüksek dirence sahip, nötr kürlenen,
elastomerik derz dolgu masti¤idir.
Kullan›m Yerleri
‹ç-dıfl mekanlarda, düfley ve yatay
uygulamalarda,
Islak hacimlerin tüm birleflim detaylarında,
Sıhhi tesisat geçifllerinde,
Do¤al taflların derzlerinde,
Giydirme cephe elemanlarının derzlerinde,
Cam montajında,
Do¤rama birleflimlerinde güvenle kullanılır.
Uygulama Prosedürü
Derz Tasar›m›
MASTERFLEX® 150N kullanılacak derzlerde
genifllik 10 mm ile 30 mm, derinlik ise 10 mm ile
15 mm arasında olmalıdır. Derz derinlikleri için
sarfiyat tablosuna bakınız.
(Yaklaflık: Derinlik/Genifllik = 1/2). Derzlerde
oluflacak hareketler derz geniflli¤inin ± %25’ini
aflmamalıdır.
Avantajlar›
Kolay ve hızlı uygulanır.
Tek bileflenlidir.
Kullanıma hazırdır.
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
Yo¤unluk
Hareket Kabiliyeti
Shore A Sertli¤i (DIN 53505)
Kopmada Uzama De¤eri (DIN 53504)
Büzülme
Kopma Mukavemeti
Uygulanacak Zemin S›cakl›¤›
Servis S›cakl›¤›
Kürlenme Süresi
24 saat
7 gün
Silikon Kauçuk – Nötr Kürlenmeli
~1,02 g/cm3
≥ %25
~ 25
≥ %300
Yok
≥ 2,0 N/mm2
+5°C +40°C
-40°C +180°C
~ 3 mm
Tam Kürlenme
Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düflük s›cakl›klar uzat›r.
152
MASTERFLEX® 150N
takiben, doldurulan derz yüzeyi derz spatulası ile
düzeltilmeli ve yüzeyin son flekli verilmelidir. Daha
sonra maskeleme bantları derzin fleklini bozmadan
yüzeyden alınmalıdır.
Yüzey Haz›rl›¤›
Beton ve Tafl Yüzeyler:
Derzlerin iç ve dıfl yüzeylerinin sa¤lam, kuru,
taflıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde
ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey,
aderansı zayıflatacak her türlü ya¤, gres, pas ve
parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde
gevflek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki
bozukluklar Concresive® 1406 ile düzeltilmelidir.
Yüzey hazırlı¤ı tamamlanan derzlerin dıfl kenarları
uygun genifllikte maskeleme bandı yapıfltırılarak
korunmalıdır.
Sarfiyat
MASTERFLEX ® 150N kartufl (310 ml) ile
yapılabilen teorik derz uzunlukları:
DERZ GEN‹fiL‹⁄‹
Derz
Derinli¤i 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm
10,0 mm
Metal Yüzeyler:
Metal yüzeyler, aderansı zayıflatacak her türlü ya¤,
gres ve pas kalıntılarından iyice temizlenmelidir.
Yüzeyin gresli ve ya¤lı oldu¤u durumlarda
temizlemek için ya¤ sökücüler kullanılmalıdır.
Yüzey hazırlı¤ı tamamlanan derzlerin dıfl kenarları,
uygun genifllikte maskeleme bantı yapıfltırılarak
korunmalıdır.
3,10 m
2,07 m
1,55 m
12,5 mm
0,99 m
Sarfiyatlar teoriktir. Derzin düzgünlü¤üne ve polietilen fitilin
yerlefltirilme flekline ba¤l› olarak sarfiyatlar de¤iflir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
MASTERFLEX® 150N, +5°C’nin altında ve
+40°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır.
Dıfl yüzey uygulamalarında derzler, ilk 24 saat
ya¤murdan ve sudan korunmalıdır.
Silikon kauçuk bazlı sistemlerin çalıflma ve
reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklı¤ı ve
havadaki ba¤ıl nemden etkilenir. Düflük
sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavafllar, bu
tava ömrünü ve çalıflma zamanını uzatır. Yüksek
sıcaklıklar viskoziteyi artırır, kimyasal reaksiyonu
hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna
ba¤lı olarak kısalır.
Malzemenin kürünü tamamlaması için ortam
ve zemin sıcaklı¤ı, izin verilen minimum sıcaklı¤ın
altına düflmemelidir.
Bitüm ile temas etmemelidir. Etmesi durumunda
renk de¤iflimi ve aderans sorunları oluflabilir.
Üzeri boyanamaz.
Gıda maddeleri ile temasına izin verilmemelidir.
A¤ır yük altında kullanılan zemin derzleri için
uygun de¤ildir.
Mefle üzerine yapılacak uygulamalarda
kararmalar oluflabilir.
Ahflap Do¤ramalar:
MASTERFLEX® 150N, eski ve yeni ço¤u ahflaba
yapıflır. Ancak eski ahflap do¤ramalar, kalkmıfl
veya kabarmıfl eski boyalarından temizlenmeli ve
sa¤lam bir yüzey elde edilene kadar
zımparalanmalıdır.
Uygulama Yöntemi
Astar Uygulamas›:
MASTERFLEX® 150N astar gerektirmeyen bir
derz dolgu masti¤idir.
Mastik Uygulamas›:
MASTERFLEX® 150N kartufl, uygun kartufl
tabancasına yerlefltirilerek kartufl nozulu kullanma
flekline uygun olarak kesilir. Ardından
MASTERFLEX ® 150N kartufl, polietilen fitil
yerlefltirilmifl derzlerin, önce fitilin yüzeyinden
bafllayarak, astarlanmıfl sa¤ ve sol iç yüzeyine ve
daha sonra derzin kalan orta kısmına
doldurulmalıdır. Üç aflamada yapılan bu ifllemi
153
MASTERFLEX® 150N
Aletlerin Temizlenmesi
Güvenlik Tavsiyeleri
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar
uygun solvent ile temizlenmelidir. MASTERFLEX®
150N sertlefltikten sonra mekanik olarak yüzeyden
temizlenebilir.
Uygulama esnasında, ‹fl ve ‹flçi Sa¤lı¤ı kurallarına
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullanılmalıdır. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolayı, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması
durumunda acilen doktora baflvurulmalıdır.
Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamalıdır. Çocukların eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bakılmalıdır.
Standart Renkler
fieffaf
Beyaz
Gri
Aluminyum Gri
Kahverengi
Siyah
Sorumluluk
Ambalaj
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün
kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nasıl kullanılaca¤ı ile ilgili yazılı
öneriler dıflındaki ve/veya hatalı kullanımlardan
dolayı oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli
olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2010).
310 ml’lik plastik kartufl
Depolama
Açılmamıfl orijinal ambalajında, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa
süreli depolamalarda, en fazla 4 koli üst üste
konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler
üst üste konulmamalıdır.
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullarında, üretim tarihinden
itibaren 12 aydır. Ambalajları açılan ürünler
tüketilmelidir.
154

Benzer belgeler

Masterflex© 540

Masterflex© 540 konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır. Raf Ömrü Uygun depolama koflullarında, üretim tarihinden itibaren 1...

Detaylı

SONOLASTIC® NP 1

SONOLASTIC® NP 1 Yüksek elastikiyete sahiptir. Yüzeyi elastik boyalarla boyanabilir. Beton, tafl, metal, ahflap ve di¤er inflaat malzemeleri ile mükemmel aderans sa¤lar. Farkl› renk seçenekleri mevcuttur. Servis süres...

Detaylı