6 MI - Şeker Leasing

Yorumlar

Transkript

6 MI - Şeker Leasing
SEKER liNANSAL KiRALAMA ANONIM SiRKETI
?Sid
Hu tizet, Sermaye Piyasasi Kurulu (KuruIrtsca .QA/05/2016 la rillinde
ona)lantnr,tir.
Ortaklignsuzin toplam 150.000.000 TL tutarmdaki ihrac (avant kapsamindaki
borelatima araelarinin halka an edilecek 27.000.000 TL nominal degerli 350 giin adeli
35 Omit, hir kupon iitlemeli bono Ye 27.000.000 TL nominal degerli 728 gun sucleli 91
giinde bin kupon ödemeli tahvil olmak there, toplam 54.000.000 kisminin hallo
arias* iliskin tizettir.
Ozetin onstylanmast, tizette yer alan bilgilerin dogru olduguntin Kurulca
anlamma gehneyecegi gibi, soz konusu borclanma araclarma iliskin bit- taYsiye olarak
da kabtal edilemez. Bu özet cercevesinde ihrae edilecek borelatuna araclarma iliskin
ihraccitun yalirtmetlara Karst olan tideme ytiktimItiliigii, ICurul veya herhangi bir kanut
hurulusu taralindan garanti Anna alinmanustir. Anita halka arz edikeek borelammt
araelaritim liyannto belirlentnesinde Kurul'un herhangi bir takdir y a da inlay yetkisi
yoktti I.
Bit lizet, iltracet bilgi doktimant se sermaye plyasasi araet notu 1k birlikte gecerli bir
iza ! manic olusturur ve thricet bilgi dolciimant y e sermaye piyasast :tract nolunda yer
a la it iiilgileiin Ozetini iecrir. Bu nedenle, tizet izalinameye girls olaral«Mun malt se haiku
arz etlikeek hovel:I na araelarma iliskin yattrun Itararlart ihraect bilgi doktimant,
sermaye piyasast ante' notu y e iizetin bir 'MUM degerlentlirilmesi sonnet'
verilmelidir.
Bu iizet ile birlikte ineelenmesi gerekett ihracct bilgi dokiimant 25/05/2015 tarillinde,
clegiikIiklcni ieeren giincellenmis ihracei bilgi dokiintani 14/12/2015 ik ..../..../20I6
tarililerinde y e hu ihraca iliskin sermaye piyasast araet nob] Ise ..../..../2016 tarihinde
Ortakligtmszni y e halka arzda satisa at-stealth edeeek ticker l'atirtm Menkul Degerler
A.S.'nin www.sekerleasing.com.tr se www.sekeryatirim.com adresli intcrnet siteleri
y
Kamuyu Aydinlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.go .(r) yitymilanntistir. Ayrica
basvuru yerlerinde incelemeye aetk tutultnaktadir.
SPKn'nun 10'uncu maddcsi uyannea, izalmatneyi olusturan belgeler se Int belgelerin
eklerinde yer alms yanks, yandttet se eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraeet
sorundudur. Zararm ihraeeldan tannin edilememesi veya edilemeyeeeginin actlica bell
olmasi ha linde; halka art edenler, ihraca aractlik etlen setkili kuridus, varsa garantiir VC
ihraeemin yiinetim kurulti tiyeleri kusurlartna Ye durtuntm gereklerine gore zararlar
ketsdilerine vukletilebildigi iiletide sortunludur. Ancak, i,aluttatiivvi olukttinin
helgelenle birlikte nkuncluau talcdircle iitnin vanillin, hatali vent nitarsit oltna,.0 durinnu
haric (think uzenc, sadece nick halt oIanal ilt2ililere huerhiantji bir liuktiki
viiklenonct. ilagunsirt 4.1cnctim, derecelonlirtiic s c cleenletuie kitruluslart gibi
italinameyi
() bushman belgelerde yet- alma!: &ere hatirlanan raporlan haiirlayan kisi we hurumlar
da hatirlatilklart raporlarda yen alan yanIts, yamlnet vc eksik bilgilerden SPKn
Itiikiimleri cercevesinde sorumludur.
6 MI',
sr
ER Fi
P.
NSAL iRAIAMAr — .
It d Metro KO} Merk Koh
171 34394 1 sentepe !STAN LA
pzio kulundal V
Ici,___
. —.)
1
-------)
\ky
1k7
K 4-1..
-
1
icINDEKILER
I. OZET1N SORUMLULUOUNU YOKLENEN K1$1LER
3
2. IHRAccIYA !LASKIN BILG1LER
4
3. IIIRAc ED1LECEK BOKLANMA ARAcLARINA 11.1$K1N BILGILER
8
4. RISK FAKTORLER1
11
S. IIALKA ARZA 11.1$KIN BILG1LER
14
KISALTMA VE TANIMLA R
Kisaltma
norsa Istanbul vcya BIAS
DII3S
I lazine
1SIN
K AP
Kurul vcya SPK
MKK
SGMK
Seker `tannin, Ante: Kurum
$irket veya Seker Leasing
IC
'1 TK
I) Nil
YK veya You Ku r.
Tatum
Boma Istanbul Anonim Sirketi
Devlet le Borçlanma Senedi
Tiirkiye Cumhuriyeti Hazine Müstesarltgi
Uluslararasi Menkul Kiymet Tanimlama Numaras,
Kamuyu Aydinlatina Platfomni
Sermaye Piyasasi Kurulu
Merkezi Kayit Kurulusu
Sabit Getirili Menkul Kiymet
$eker Yatirrn Menkul Degerler Anonim $irkcti
Seker Finansal Kiralama Anonim $irketi
TUrkiye Cumhuriyeti
Turk Lirasi
Turk Ticaret Kanunu
Ozel Hukukun Hirlestirilmesi Ii luslararasi EnstinIsti
Yönctim Kurulu
AAf
$EKERViN
KIRALAMAA4.
8
-• re e M.t (5 ly
it?s4 ile,t t yp ISTAN8u1
I
2
C\--)
j
.0140
I. (5ZETİ N SORUMLIQUĞUNU YOKLENEN K1 Şİ LER
kanutti yetki ve sorurnIttluklarun ız dabili ıı de ve görevitnit çerçevesinde bu özette
ve eklerinde yer alan sorundu olduguntuz k ı s ı ndarda In ı lunan bilgilerin ve verilerin
gerçege nygun olduğ unu ve tizette bu bilgiderin anlam ı n ı değistireeek nitelikte bir
eksiklik bultı n ınarnast için ber türIü ntakul lizenin gösteril ınis oklu ğunu beyan ederiz.
İ ltraççı
Şeker FinansaI ICiralatna A.Ş. Yetkilisi
Cenk Erten
YK Oyesi ve Genel Müdür
Osman GÖKTAN
Yöneti ııı 1<tı rulu Oyesi
(
Ş EKER FIN • • KIRALAMA A
(9•0,/..11.,4 d . ı' : 0343M etsö ı ty I> Meril A Ş! k
',
--_
özE,Tİ N TAMAM1
n
.
l
SortnnItı Okluğu K ıs ı tn:
i şa .•111(10“"Lir:ttr'No tı t 0011 $4 --‘
--.)
( ‘,...__)
05.05.2016
Flalka Arza Arac ı l ı k Etlen Yetkili Kurulus
selter Yat ı rl ın Menkul Degerler A. Ş .
Kadir TEZELLE12
Arastı rına, Dan ısmanl ı l:
Ve Kurunisal Finans ınan
Grup Baskan ı
Sorundu Oklugu
Ilanu Yargıl ı
Operasyon Grup 11askant
İ
\k‘
9>
, iğ
t-
[ı
401
f.,,,
ÖZETIN TAMAMI
<
05.05.20 16
3
3 6 mAv ı
ç
20<6
2. 11112AcCIYA ilI5KIN 1111,GILF,R
2.1. 1 lirsiç onn ticaret minim
Seker Finansal Kiralama Anonim Sirketi
2.2. ihraccimit halcaki stattisii, tabi &dui:tit ine y zuat, ihrtieemin 1:uritMugu lithe
ile iletisim bilgileri
Anonim Sirket
ihraccuun haktild statiisii:
T.0 Kanunlart
L a In Oldtigti Meyzuat
ItIrkiye
Iiiraeemut 1<uraldugu (like:
BUyakdere Caddesi, Metrocity l§ Merkezi A Blok
Merlcez Adresi
No:I71 Kat: 8 Esentepe / $isli / ISTANBUL
0212 362 34 00
(Tel)
0212 362 34 66
www.sekaleasing.com.tr
Internet Adresi:
Konuya iliskin ayritath bilgi ihram bilgi dokOmanimn 5.1.4 no'lu maddesinde yer
almaktadir.
2.3.111raeelyi y e litaliyet gtisterilen sektörti etkileyen iinemli egilimler
13.12.2012 tarillinde kabul edilcn 6361 sayilt Kanun lie linansal kiralama mcvzuati
ABD y e AB illkcleri uygulatnalart ile y e UNIDROIT (Net I lukukun Birlestirilmesi
Uluslararam linstitils0) tarafindan hazirlanan "Kiralama Flakkinda Taslak Model Kamm" lie
uyumlu hale gelinistir. Yeni kantin lie sektörün sundug'tt ye hizmet yelpazesi de
genislemistir.
Ontimilzdeki doneinde piyasalardaki volatilitenin devain edecegi öngörültirken, ABD
Merkez Bankast FED'den beklenen faiz artirtmlart piyasalarm yttrium:in belirlenmesinde etkili
olaeaktir. 1)olayistyla Seker Leasing, islemlerinde daha temkinli haNkci ederek pazar paymi
artirma stratejisi stirdthmeyi hedetlemektedir.
Konuya iliskin ayrintili bilgi ihraeet bilgi doknmantnin 8.2 nolu maddesinde ycr
almaktadir.
liakk !mkt hilgi
2Ailiraveinm daitil oldugu grup y e grup icindeld Icon o
grubtatun fittansal istirakleri arasindit
Setter Finansal Kiralama A.5., $ekerbank
yer altnaktadir. Sirketin %84,20'si Sekerbank y e grubuna alt olup, gcri kalan %15,80'i ise
Personcli Munzam Sosyal Cdivenlik ve Yardunlasma Sandigt
halka açiktir. Sekerbank
Sirkerin yonetiin y e denetimini dogrudan vcya dolayli olarak
Vakti ve $ckerbank
kontrol edebilinektedir.
Sekerbanlem 31.12.2015 itibartyla, Tarkiye capinda 301 subesi, 3'0 Istanbul vc 8'i
Anadolu i da olmak Ozere 11 btilge müditrItIgn bulunmaktadir. Subelerinin yüzde 66'st
Anadolteda bulunan Bankamn istirakleri arasinda Seim- Yatirim Menktil Degerler A.$., $cker
Finansal Kiralama A.$., Seim- Faktoring A.$., Sekerbank International Banking Unit Ltd.,
$cker Mortgage Finansman A.$., $ckerbank Ktbris lid. y e Zahlungsdienste Gmbl I der
ycr almaktadtr.
Sekerbank
Konuya iliskin ayrinnli bilgi ihraect bilgi dokiimaninin 7.1 no'llt maddesinde yer
almaktadir.
2.5. Kar lahniiii y e beklcnt ileri
Yoktur.
S
(
bi
b KIRALAMA A.
ri 4
Ce 1 .4trc ( tvly %firek A Gt,
""1
:
*Ku K't 0 44
Ef t
tits it A s
doldimaninda yer alan finansal tablolara ilikin Intannsiz
2.6. thraeet
dent:Inn raporlartna 4art oltoturan Intsuslar Itaklittnla aelltlama:
Yoktur.
2.7. Set:11E114 finansal bilgikr e faaliyet son ttelart
Seker leasing Ozet Konsolide Bilaneosu
y
Sirkeein Bagimsrz denctimden gceini 31.12.2013, 31.12.2014 e 31.12.2015 yil
sunu temel bilanço bOyOklüklerine ztag,tcla yer verilmektedir:
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
inion
Iiin ti,
Bin TI,
Bin II.
Itaporlama Ilirimi
y
p
13 4.1inisiz
Dent 1 linden
Gemil.
Itaünnsit
I) vii
Cleyinili
liaitifilsri.
Denctimil en
Gecnib,i
mail; 1<ALEMLER
5.349
I3ANKALAR
KIRALAMA 1SLEMLERINDEN
A1,ACAKI,Alt
l'AKIPTEK1 ALACAK1 Alt (Net)
MADD1 DURAN N'ARLIKLAR (Net)
DIOER AKT1ELER
AKTIF TOPIAMI
343.132
20.108
11.765
18.238
398.592
8.289
37.505
326.987
26.796
16.540
22.067
400.677_
316.909
26.662
16.202
31.203
428.481
Selcer Leasing Konsolide Gelir Tablosu
Sirkerin 31.12.2013, 31.12.2014 e 31.12.2015 ytl sonu sceilmi§ gelir tablosu kalemlerine apgicla
'1
2016
ycr %Trill/1411r.
31.12.2015
31.12.2014
DOnem
Bin II,
Bin 'Ii.
Bin TI,
Raporlama Birimi
Baanitslt
Itaj4linsiz
BakII11117.
Benctinnlen
Denelinulen
D end im den
Gem is
37.861
41.404
33.805
ESAS FAALIYETGELIRLER1
-26.782
-28.685
-20.169
EINANSMAN G1DERLER1(-)
...t t , 7 1 A
. . i YAM '
y
1
$EXER FrN
(VIere
-
KiRAUkNIA
Met_ ( ? f ly 'Ark A t',1
I 343911TPMFgiaract-VD No SOI XI I I
Evt(onlat
(N__n)
5
Nil
'
EA
c • rc Cto 1
.
it
.
1----.
i
.
-12.378
130.629
TAKIPTER1 ALACAKLARA 1LISKIN
OZEL KARSILIKLAR (-)
-14.431
12.536
DIOER FAAL1YET GIDERLE1t 1 (-)
SORDOROLEN FAA1,1YETI,ER
VERGI ONCESI K/Z
SORD012 OLEN FAAL1YETLER
VERO KAR5IL161(+1-)
106.830
-67.919
8.069
-1.209
2.391
-1.235
6.841
NET DONEM KARITZARARI
Sirkerin 31 Aralik 2013 yil sonu hesap (Rim:mine iliskin konsolide tinansal tablolan ve buna iliskin
ty://www. kap.gov . tr/bi Id i ri m-sorgulari/bi I d iri
dipnotlan 13 Subat 2014 tarihindc
detavi.asnx?id = 336713), 31 Aralik 2014 yil sonu hcsap döncmine iliskin konsolidc finansal tablolan
vc buna Riskin dipnotlan 23 Subat 2015 tarihinde P (Imp://1.vww.kap.gov.tribildirimy
sorgulari/bildirim-delayi.aspx?id-415336) e 31 Aralik 2015 } tl sonu hesap dönemine iliskin
konsolide finansal tablolan ve buna iliskin dipnotlan 27 Subat 2016 tarihinde
=
KAP'ta
(Imp://www. kap.gov. tr/bi Id i ri m-sorgularifbi i ri in-detayi.aspx?id 509048)
(www.kap.gov.tr) vc $cker I.casing'in (www.sekerleasing.com.tr ) Internet adreslerinde
yaynnlannustir.
Son fmansal tablo tarihinden itibaren Seker Leasing'in finansal durumu ve faaliyetlerinde Onemli
bir dcgisiklik olmainistir.
2.8. ihramnin iideme giletintin degerlendirilmesi 1cm iinemli elan, ihrawya iliskin son
zamanlarda tneydana gelmis olaylar baklunda bilgi
Yoktur.
2.9. Ihraçcinin gulp içerisindeld diger hir irLetin ya da irketlerin
faaliyetlerintlen iinemli blçUcie etkileninesi durum unda bu husus liaklunda bilgi
Sekerbank T.A.S. vc grubuna alt sirketlerden bin olan Seker Leasing, bankanin yun
ici §ubcleri araciliglyla leasing tanitimi yapmaktadir. Bu durum $eker Leasing:in islem
hacminin artmasma katluda bulunmaktadir. Dolayiszyla, Sekerbank T.A.$.'nin mall durumu
y
e subc agi Selo- I.easing in faaliyeticrini etkileyebilmektcdir.
Konuya ilikin aynntili bilgi ihram bilgi doktimaninin 7.2 nolu maddesinde yer
almaktadir.
2.19. ihraçonitt aim faaliyet alan Ian liakkattla bilgi
Sirkee in ana faaliyet konusu, yururlUkteki mevzuat huktimieri cercevesinde yunici vc
yurtdisi finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmaktir. Leasing, sirketlerin yatirimlannda
menktil ve gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaclarini karsilamada kullanilan on ve uzun
vadcli bir finansman yöntemidir. Leasing islemlerinde, yatinm malt leasing sirketi tarafindan
satin alum ve Concede') yatinmci ile kariIikli olarak bclirlenen 4artlar ve sözlesmede yer alan
kira plan: karsiliginda yatinmeiya kullandirihr. Yatinmeinin Milan yukumltlttikleri yerine
getirmesine bagli olarak stizlesme dOnemi sonunda, sembolik bir bedel iizerinden trailkiyet
kiraciya devredilir.
Konuya iliskin ayrintill bilgi it/ram bilgi dokUmaninin 6.1 nolu böltImünde yer
_
almaktadir.
$ R FIN ARALAMIA-4.
0
‘
X
g
Pe A Alt 00 City
i
. 71 34394 lien
az,c,Kuruml3t V 0 No
h Merk, 0104
•
Ut
47.4 ---)
6
c.‘
(
410
•
4
2.11. İ lı raçc ı n ı n yönctin ı lı akinı tyctinc sahip ok ı nl ıı r ı n aıl ı, soy ıııl ı , ticarct 11111'a iıı ,
ytinctim lı aki ıniyetinin kayna ğı
Kontroliin
Adı-Soyadd
Tedbirler
Oran
Şekerbank T.A. Ş.
24.357.739 İ
54,13
YOKTUR
Olunan
Konuya ili şkin ayrı nt ı l ı hilgi ihraççı bilgi dokthnan ı nı n 12.4 no'lu maddesinde yer
almaktad ı r.
2.12. 1)ereeelentlirme notu l ı akk ı nda bilgi
$eker Finansal Kiralama A. Ş . uluslararas ı kredi derecelendirme kurtı luşu JCR Eurasia
i
Rating den derecelendirme (rating) hizmeti almaktad ır. JCR Euntsia Ratingt son olarak
düzenlenen 17 Haziran 2015 tarilı li raporunda, Şeker Finansal Kiralama A. Ş . yi ulusal ve
uhıslararas ı düzeyde yatı nın yap ı labilir kategorisinde degerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal
Notu'nu 'BBB+ (Trk)', K ısa Vadeli Ulusal Not ıfnu 'A-2 (Trk)' olarak revize etmi ş olup söz
konusu notlara ili şkin görüninnleri ise 'Stabil' olarak belirlerni ştir. Diger taraflan, şeker
Finansal Kirala ına A. Ş .'nin Uzun Vadeli Uluslararas ı Yabanc ı Para ve Uzıal Vadeli
Ulusl ıırarası Yerel Para Notları 'BBB-' olarak teyit edil ıniştir. Şeker I,easing'in kredi
notlarmın son durumu a şagıdaki gibidir.
Uzlın Vzıdeli Uluslararas ı Yabancı Para : I3BB- / (Stabil Görtinitm)
Uzun Vadeli Uluslararas ı Yerel Para Notu : BBI3- / (Stabil (iörünüln)
Uzun Vadcli Ulusal Notu : BBB+ (Trk)/ (Stabil Görülüln ı)
K ı sa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil Görüntl ın)
K ısa Vadeli Uluslararas ı Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm)
K ı sa Vadcli Ulusal Notu : A-2 (Trk)/ (Stabil Görünt1m)
Desteklenme Notu: 2
Ortaklardan Bag ımsızl ı k Notu: AB
i
Konuya ili şkin ayrıntı l ı bilgi sermaye piyasas ı arac ı not ınum 8.3 no llı maddesinde yer
almaktad ı r.
2.13. Garanti hilkümleri
Yoktur.
2.14. Garantör hakk ı ndaki
Yoktıır.
2.15. Yönetim kurulu üyeleri l ı akkında bilgiler
31.03.2016 Tarihinde yap ı lan Genel Kurul sonras ı Yonetim Kıınılıı tiyeleçine ili şkin bilgiler,
,)
aşagıdaki gibidir;
Gtirevi
Ad ı Soyad ı
Kunı lu Başkan ı
Dr. Ilasan Basri Y
ve Murahhas Oye
GOKTAN
Yönetim Kurultı Başkan
Zafer
Vekili
ıN ğitkIRALAMA Ar
Metet ı ty İş
Görev Süresi Serınaye Payı
/ Kala ıı
Chrev Süresi (TL) 1 (°/0)
Son 5 Yı lda İ hraçç ıda
Üstlendi ği Chrevler
3 y ı 1/2 y ı l 11
Yönetim Kurulu
tı rultı
I
3 yı 1/2 y ı l 11
M ıı rahhas
7
cauv)
Me ı A
34394 Esenten • ISTANIf ın
i
Yönetim Kurulu Oyesi
(Kurumsal Denetim
Komitesi Oyesi)
Yonetim Kumlu
Baglinsiz Clyesi
(Denctim Komitesi
Baskani, Kurumsal
Yönetim Komitesi Oyesi
)
Yönctim Kurulu
liagunstz
Oyesi(Kurumsal
Yonctim Komitcsi
Baskani, Denctim
Komitesi Oyes°
Yönctim Kurulu Oyesi
(Kurumsal Dcnctim
Komitesi Oyesi)
Yonetim Kurulu
Bitgunsiz fiyesi
(Dcnetim Kotnitcsi
Baskant, Kurumsal
Yonetim Komitcsi
Oyes')
Canan
AYDINOL
Yonetim Kurulu Oyesi
-
Cenk ERTEN
Yönctim Kurulu OyesiGene' Mildür
Yönetim Kundu elyesiGene! Milder
Osman
GOKTAN
I likmet Aydin
SNIT
,
üzeyir
BAYSAL
3 y11/2 yil It
ay
-
-
.
.
.
.
-
-
-
-
3 y11/2 yt1 II
ay
3 yt1/2 yil II
1
ay
Yonetim Kurulu
Bagunstz Oyesi
3 'it/2 'it 1 1
ay
3 yi1/2 yil
ay
II
Konuya itikin ayrintili bilgi sermaye piyasast araci nominal 10.2.1 böltimonde yer
almaktadir.
2.16. litagunstz denetint ve hagunsit (tenet ini ItiiittIiiii halikuula
*ckcr Leasing' in 31 .12.2013, 31.12.2014 vc 31.1 2.2015 liesap dönemi nc nit konsolide
finansal tablolarma ilikin hagunsiz denetim raporlan Akis Ilag,unsiz Denetim e Serbcst
Mulutsebeei Mali Masavirlik A.*. tarafindan ham humus olup behrtilen dönemler iein olumlu
goals vcrilmistir.
y
:
13agimsiz Dcnctim Kurulusu Adrcs:
Kavacik ROzgarli Bit* Mah. Ka ak Sok. No:29 Bcykoz 34805 Istanbul
Erdal Tikmak (31.12.2013 vc 31.12.2014)
y
Sorumlu ortak bits denetei:
Orhan Akova (31.12.2015)
3. i lIItAç EDILECEK 11011CLANMA ARACLARINA iLi$KiN Ili I,GiLER
3.1.ihraç edilecek bordanma araelara ite ilgili bilgiler
Ortakligunri tarafindan 350 On vadcli 35 giinde bir kupon ödemeli 27.000.000 TI,
nominal degerli bono e 728 On vadcli 91 günde bir kupon ödemeli 27.000.000 TL nominal
dcgcrli tahvil ohnak Ozcre toplam 54.000.000 TL nominal degerli borelatima aract ihrae
cdileeektir.
Konuya iliskin ayrintill bilgi sermayc piyasasi aract notunun 4. bolOmOnde yet:
almaktadir.
hahlotula hilgi
3.2.1torvlanma atraclarmin hangi para hirimine gore ihrae
y
Borclanma araclan TOrk Liras' cinsindcn satisa sunulacaktir.
3.3. IIalka an edilecek borelanma araçlari üzerinde, borelanm a arannin devir
we tedaviiltinn kisitla n in vent borelanma aracnn alanlann kaki:trim hullamnasma engel
olaeak kaynlann Indium) bulunmadOna
f OW
r. n
SOUR
v
.
%. . •
C--j
KAUtMA
8
ov")
Yoktur.
•
3.4. ihnie eiliteeek borela ulna araelarmin yatirimelya sagladigi hakla , bil
kullamm esitslan we bu haldara ii iIu u kisitlainalar ilc (Iereeelendirme
Boric:lacuna araci yatinincilari, 'luau gereeklestiren Sirketin aiacnkiisi konumunda
olup ihraggi aktifleri üzerincle alacaklarindan baska bir hakka sahip degildirler; yOnetinule yer
alamaztar, alaeaklanni tahsil ettikten sonra lhraccenin malvarligi ilzerinde bir hak iddia
edemezler, ihracçe tun karizararinclan etkilenmezter ve vadesi geldiginde faiz ve anaparalannt
atirlar.
Yatinmeilar, ihrag edileeek borylamna araclan kin belirtilen hesaplama yOntemi lie
hesaplanaeak anapara ve faizlerini, Odeme gflfl almaya hak kazanaeaklardir.
t
Kontiya Riskin ayrnitili bilgi sermaye piyasasi araei nottmun 4.6 no l u maddesinde yer
almaktadir.
3.5. Nominal faii, oram we odeneeek faits iliskin esaslar:
a) Nominal faiz oram:
Oink edikeek borelannia ariklannin faiz °Fantail is bu özetin madde 3.5 d) ye eide
belirtilen yönteme gore hesaplanarak talep toplamanin son güntl 13 May's 2016
tariliinde kesinleserek takip eden is gtInil ilan edileecktir.
19 BorOanma aracinin vadesi vu it In plain:
350 Gun vadeli kuponlu bonnier kin;
17.05.2016
02.05.2017
Vade Baslangie Tarihi:
Vade Sonu:
728 giin vadcli kuponlu tahvillcr iOn;
17.05.2016
Vadc Baslangie Tarihi:
15.05.2018
Vade Sonu:
olacaktir.
lie faizin fit zanaan iidennicyc balanacagl, son iidenic
c) Kupon ii(lcniv
350 On vadeli kuponin honolar
Bonolar 35 cuticle bir olinak ilzere (holmium vadesi stiresinee toplam 10 (iefa) kupon
Odemesinde bu)tmulacaktir. Bonolann anaparasi, son kupon Odemesi Ile birlikte vade
bitiminde bir defada Odenecektir. Bonolann vade bastangi9 thrill' 17.05.2016 olaeaktir.
Bonolarm ilk kupon &lone tarihi 21.06.2016, son kupon Ode= we itfa tarihi ipec , nn16
LU
) 6 MAN
02.05.2017 tarihinde yapilaeaktir.
Kupon tideme gUntintin tatil gUnti °Imam durumunda, kutxm Odemesi takip eden 4 genii
yapilacaktir.
vadeli kuponlu
Tahviller 91 gundc bit olinak Uzere (tahvilin vadesi silresinee toplam 8 dcfa) kupon
Odemesinde bulunulaeaktir. Tahvillerin anaparasi, son kupon Odemesi lie birlikte vade
bitiminde bir defada Odeneeektir. Tahvillerin vade bastangic tarihi 17.05.2016 olaeaktir.
Tahvillerin ilk kupon Odeme tariln 16.08.2016, son kupon (Acme ve itfa tarihi isc
15.05.2018 tarihinde yapilacaktir.
728 On
S KEFI 'INA
t
hr
1
--
C
KIRALAMA I
I
9
P.33.tra-C•ty i '14,1 A 3It
, 1 34314 It
- . U4P411.
-,. n Pr,
, - i C.) 4: 5
n
.
iltty
Kupon tiderne gütnIntln
yaptlacakttr.
günti &mast durumunda, kupon Odemesi takip eden is gilthl
d) Faizin degisken olmast
ru rn unda, day:In(110 gtisterge faiz oram:
350 gun vadeli 35 giinde bir Itupon iitlemeli bonolar
350 gUn vadeli kuponlu bonolar dcgisken faizli olacaltur ve kupon odemeleri 35 gilnde
bir gerceklestirilecektir.
350 gun vadeli bonolann kupon faizi hesaplamasma baz teskil edecek olan "Gösterge
Faiz Grant" (Gösterge Yillik 13ilesik Faiz), T.C. I lazine MUstesarligt taraftndan
gösterge niteliginde ihrac edilmis devlet ic borclanma senedi dikkatc almarak
hesaplanacakur. 13u D1BS'in talep toplammin son gilntl dahil gcriye &Salk tic 'stem
gününde BIST Tahvil ve Bono Kesin Ahm-Satim pazarinda olusan aym gUn valtrIO
agirlikh ortalama yillik bileik faizlerinin aritmctik ortalamast al inarak "Gösterge Faiz
Grant" hesaplanacaktr. "Gösterge Faiz Orant"dan 3 aylik gösterge dory:mm:1 fart
Ufretilerek kupon ödemesine baz teskil edecck Gt5stcrge Dtinemscl Basit Faiz Grant
bultinacaktir.
Gösterge Dönemsel Basit Eaiz Oranena "Ek Gctiri Orate s = (350 Gun Vadcli
Kuponlu Bonolara ödenecek olan Ek Getiri Orant yillik %2,75 (275 baz puan)
olacakttr) (35/365) olan 35 &Unit& Ek Getiri orantntn eklenmesi surctiylc dc "Bononun
Donemsel Kupon Faiz Oran( bulunacaktr. I lalka arm ilikin talep toplamamn son
gthill ilk kupon tidemesine iliskin, sonraki her bit kupon ödemesi gününden bir
Once ise geriye dön0k iki gunluk gözlem periyodu gözetilerek yukandaki hesaplama
tekrarlanacakur.
Ilk kupon faizi hesaplamasInda gösterge taltvil olarak, jinn tarthinde gecerli olan
14.06.2017 itfa tarihli TIM406171'17 taniniti laymet baz almacaktm
Digcr kuponlarm faizinin behrlenmesinde ise, kttpon faizi hesaplannt döneminde
gecerli olan gosterge baz almarak yukaridaki islem tekrarlanaeaktir.
Halka aria iliskin talep toplamanm son giiniinden Once vcya diger 'upon hesaplama
dönemlerinde gösterge tahvil yeni ihrac olmus ve hentlz DIST Tahvil ve Bono Kesin
Ahm-Satim Piyasasmda tic (3) gtin islem görmemis isc bir öneeki gösterge tahvile gore
hcsaplama yapilacakt tr.
`Japan hesaplamalar sonunda ihrac edilecek bononun Dönemsel Kupon Basit Eaiz
Oranenin %I .10'un altinda gikmast halinde Dönemsel Kupon Basit Faiz Orant%1.10
olarak kabul edilecck ve bononun dönemsel kupon faizi burnt gore belirlenecektir.
728 gun vadeli 91 günde bir kupon odemeli degisken kuponlo tahviller
728 gun vadeli kuponlu tahviller degisken faizli olacaktir vc kupon odemeleri 91 gtinde
(0c ayda) bit gerceklestirileeektir.
728 gun vadeli tahvillerin kupon faizi hesaplamastna baz teskil cdccek olan "Gosterge
Faiz Grant" (Gösterge Yillik I3ileik Faiz), T.C. 11azine Müstesarligi tarafindan
gösterge niteliginde ihrag edilmi devlet ic borclantna senedi dikkate almarak
hesaplanacaktir. flu DIBS'in talcp toplammin son &MU dahil geriyc cloak iki islem
gününde 131ST Tahvil ve Bono Kesin Ahm-Satun pazartnda olusan aynt gUn valorlii
agtrItich ortalama yin& bilqik faizlerinin arittnetik ortalamasi almarak "Gösterge Faiz
Orani" hesaplanacakur. "Gosterge Faiz Oranrdan 91 günitlk gosterge dönemsel faiz
tUretilerek kupon ödemesine baz teskil edecek Gösterge Dönemsel Basit Faiz Grant
bulunacaktir.
VA f
$ [REIN'
•
IRALAMIC
%d y e • Mel., nty Me g A R I: k
/ 3431: henlept • ISIANBtil
.ciKtrumlat
,
eat
10
SW
\
, 4.
Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranena Cietiri Grant inn (728 Gtin Vadeli
Kuponlu Bonolara Odeneeek olan Ek Getiri Dram yak %3,50 (350 baz puan)
olacaktir) (91/365) Man 91 gtinItik Ek Cretin oraninin eklenmesi surctiyle de “Tahvilin
Dönemsel Kupon l'aiz Omni" bulunacaktir. I lalka arza iliskin talep toplamanin son
gtinti ilk kupon odemesine iliskin, sonraki her bin kupon ödemesi gilntinden bir
Once ise geriye dtintik iki gOnliik gözlem periyodu gozetilerek yukaridaki hesaplama
tekrarlanacaktir.
Ilk kupon faizi hesaplamasinda gösterge tall il olarak, ihiaç tarihinde gecerli ohm
14.06.2017 itfil tarihli TRT140617T17 tam nth Lyme( bat. almacaktir.
Diger kuponlarin faizinin belirlenmesinde ise, kupon faizi hesaplama doneminde
geccrli olan gösterge baz alinarak yukaridaki islem tekrarlanacaktir.
Mika arm iliskin talcp toplamanin son güntinden Once veya diger kupon hesaplama
dönemlerinde gösterge tahvil yeni ihrac °Innis e hentiz 131ST Tahvil e Bono Kesin
Piyasasinda tic (3) gtin islem görmemis isc bin önceki gösterge tahvile gore
hesaplama yamlacaktir.
Ilallia an edileeck borclanma aracla um in illik getiri oran
350 gun vadeli 35 giinde bin kupon odemeli bonolarin yillik getiri orani, bonolar icin
hesaplanan gösterge basit faiz oramna %2,75 (275 baz puan) ck getiri oram
eklcnincsiyle bchrlenecektir. 35 Ski& uygun ck gctiri orant %0,2637 (26,37 baz
pun) seviyesindedir.
728 gtin vadeli tic ayda bin kupon (Amen tah illerin y ak getiri orani, tahviller icin
hcsaplanan gösterge bash t faiz mama %3,50 (350 baz puan) ek getiri oram
eklenmesiyle belirlenecektir. 91 gOnItige uygun ek old orani %0,8726 (87,26 baz
puan) seviyesindedir.
Borelanma araci sallipleri temsilcileri haklanda bilgi: Yoktur.
Faiz Odemesinin tiirev bir losmuun Wm:1st durumunda, yaturumn degerinin
dayanak araem degerinden, üzellikle risklerin aelk bir sekilde ortaya çiktii durumlarda
nasd etkilendigi bakkinda bilgi: Yoktur.
3.6. llorelatuna araelarmm borsada islem görmesine iliskin esaslar lie islent
görnte taribleri:
Ilalka arz edilen boNlatuna araelarmin saust tamamlandiktan sonra Borsa Istanbul
A.S.'cle isletn görtnesi Borsa Istanbul A.$. MeYzuatinin ilgili hukurnleri een;evesinde Borsa
Yönetim Kurulu'nun onayina baglidir. Borclanma araclaumn halka arzma iIikin dagitun
listelerinin onaylamnast ve borclanma araclarmin yatinmci hesaplarma aktarmuni takiben,
B1A$ tarafindan belirlenecek tarihten itibaren Borsa Istanbul Tahvil Ye Bono 4, e sin Alum-.
JC
Swim Pazarenda islem gönneye baslamasi bcklenmektedir.
Konuya iliskin ayrinult bilgi sermaye piyasasi araci notunun 6.1 no'lu maddesinde yen
almaktadir.
4. RISK FA ICFÔRLERi
4.1. ihraeemin borelatuna araelarma iliskin ytikiimlüliiklerini yerine getirme
giiciinii etkileyebileeek riskier
ICredi riski; Kredi riski, karsdtklt iliski ieinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliskin
olarak yapilan sözlesme gercklerine uymayarak ytiktimlithigiinti yerine getirememesi sonucu
diger tarafm finansal acidan zarara ugramast riskidir. Iliskide oldugu taraflar ile yamlan
—
y
y
y
y
?
$ ER FINAN
1,4
OKL
o
\
LAMA A., c----
i I
<l o re Cd leocoo i ly w t ., A Riot
4394
e e- ST4:401/1
,t Kurundar
---.)
C
)
0.try
i
rer
_
sözleşmelerde, ili şkili taralları n sözleşıne gereklerine oymayarak yükümlfilügtınü k ı smen
veya taınamen zaman ı nda yerine getir(e)memesi durumunda $eker Leasing maddi kay ı plara
maruz kalabilir.
Piyasa riski; Al ı m sat ı m hesaplarında izlenen fınansal araçlara ib şkin pozisyonları n
degerinde, piyasa flyatlar ı ndaki hareketlilige bagl ı olarak meydana gelebilecek
degi şikliklerden dolay ı Ş irket'in maruz kalabilecegi zarar olası l ı gıdı r.
Likidite riski; Likidite riski genel olarak, bir kun ıhıştın net finansman ihtiyaçlar ı n ı
saglayamama riski olup, fı nansman kaynaklar ı n ın bulunamaınasına sebep olabilen piyasa
bozulmakın ile kredi derecesindeki düşüşlerden kaynaklanabilir. Sbz konusu risk, hem
fı nansman maliyetlerindeki beklenmeyen art ışlara ili şkin risk ile Şeker Leasing'in pasitlertnin
vade tariblerini aktiflerininkilere uygun şekilde yap ıland ıramaına riskini, hem de likidite
baskı ları nedeniyle ödeme yilkümlülüklerini zaman ında ve makul bir fiyat üzerinden
karşı layamaz durıunda olma riskini içerrnektedir. $cker Leasing, yurtiçi bankalar ve finans
kuruluşları ndan kısa, orta ve uzun vadeli fon temin etmektedir. Şirket, varl ıklardaki art ışı n
fonianarnamas ı ve vadesi gelmiş yükümfülükleri kar şılayamaması nedeniyle zor durıundan
kalabilir. Şirketin likit olmayan piyasalarda yapt ıgı işlemlerde karşı laşı labileeek sorunlar
ş irker in fı nansal durumunu ol ıımsuz yönde etkileyebilir.
Faiz oran ı riski; Şirkee in sabit ve degi şken faiz oranlar ı üzerinden borçlanmrısı , Ş irket'i faiz
oran ı riskine maruz b ı rzık ınaktad ı r. Şirketin kullanıııış oldugu krediler ile kulland ı rm ış oldugu
fonları n vadeleri ve para biri ııı i dagı hrn ı n ı n farkl ı olmas ı nedenryle faiz ve fı yat degi şim riski
taşı maktad ır.
1<ur riski; Yabanc ı para cinsinden i şlemler, ktır riski ıı i ıı oluşması na sebebiyet vennektedir.
Dbviz cinsi pozisyonları n clegerlerinde, döviz k ıırları ndaki hareketlere bagl ı olarak meydana
gclebilecek degi şikliklerden dolay ı Ş irkerin maruz kalabilceegi zarar olas ı l ıgıdı r.
Sermaye riski; Şirkef in ıneveut faaliyetlerini stirdürürken linansal kay ıplara karşın yeterli
ııı iktarda sermayeye sahip olmaınası riskidir.
Operasyonel risk; lç süreçlerin, sistemlerin vcya insan kaynaklar ı n ı n yetersizliginden ya da
deprem, yangı n ve sel gibi felaketlerden veya terbr sakhr ı lan gitıi dış etkenlerden dolay ı
Ş irker in maruz kalabilecegi zarar olas ı l ı gıd ı r. Ş irket bu olaylardan kaynakl ıman operasyonel
riskler nedeniyle maddi kay ıplara manız kalabilir.
İ tibar riski; Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafkr ın Şirket
hakkındaki olumsuz düş ünceleri ya da yasal dilzenlemelere ılygun davrand ınamas ı sonueu
kamuoyunda Şirket'e duyulan güvenin azalmas ı ya da negatif ka ınuoyu olu şmasından dolay ı
Ş irket'in ınaı-uz kalabilecegi zarar olas ı lıgıdır. Şirkete duyulan güvenin anılması dolayıslyla
şirket maddi kay ıplara nıaruz kalabilir.
) 6 kıltrk'I' S 2015
Strateji riski; Büyüme stratcjisinin gerçckleştirilmesinde, fırsatları n belirlenememesi, Şirket
faaliyetlerini etkileyebileeek olas ı tehditlerin yeterincc degerlendirdememesi, büyüme için
gereken (mali, fı ziki, beşen ve teknik) altyap ının ve organi ı,asyon yapısının yetersizligi
unsurları ndan dolayı Ş irket'in manız kalabilecegi zarar olas ı l ıgıdır.
4.2. Diger riskler hakk ı ndaki temel
Mevzuat riski; Türkiye'de yerle şik, Türkiye kanuntar ı ve ınevzuatı na tabi olan $cker
Finansal Kiralama kontrolü dışı nda, gelecekte kanunlarda ve ıııevzuatta yapı lacak
degi şiklikler sektörü etkileyeeeginden Ş irkerin faaliyetleri ve fı nansal sonuçlan üzerinde
dogrudan veya dolayl ı etki oluşturabilir.
ŞIK1 I YA ı
t.i
S ER F İ Aİ
AL K
LANIA
o , :drre d Metro frı y
ik Merk. A Bk ,
e . ı 34394 r; Prı tepe l$TANOut
A. C.%-
iso :<;KurumIkira
~r9r1Cr- -
12
--.)
ı ,/(
.
C* 4
.
, .
Ğrşit
En A ,
ı jeer ti
.1<1
No • I r ı x -k . .
r
( 1 1 4 1,, ,. ..-Şi l i 13 l^ _,,,_,İi g ‘
' ' - . .> 3 ..4 ösit•IŞİŞŞ.
e
^.r 0: .', e N-, k5.21 > 0
ec-On - K , -,‘ •,.. • V 1, 0C1 009 19°'
,
-..
elly0k.
•
i
•
Finansal Kiralama Faaliyet Ortami Riski; Faaliyet onatni riski, hacimonarj ve giderlerdeki
dalgalanmalardan y e $irket'in faaliyet gösterdigi ortamdaki rekabetten kaynaklanan
faktörlcrin Sirkerin faaliyetlerini olumsuz etkilemesi riskidir.
$irket'in muierileri pck cok sektorde faaliyet göstermekle bcraber, genet olarak bakildiginda
bu mush:Hier leasing hizmetine yaurim harcamalan icin ihtiyac duymakta olup, yatinm
harcamalan da genel ekonomik durum lie dogrudan baglantili olarak seyretinektedir. Bu
acidan global ekonomideki yavaslamanin etkisi veya dogrudan illkemizde ortaya eikabilecek
olumsuz ekonomik kosullar sebebiyle Sirkerin miisterilcri yatinin planlanni crteleme vcya
iptal etme yoluna gidebilirler. Bu durum $irket'in faaliyet hacmini olumsuz ctkileyebilir.
Ayrica, Sirket'in leasing sektöninde rekabet icinde oldugu sirketlerin vcya leasinge altcrnatif
krcdi Urtinieri saglayan bankalar ve diger finansal kuruluslann pazar paylanni anirma cabalan
sonucu fiyatlamalarda olusabilecek bash sektördeki marjlar tlzerinde olumsuz etkiye yol
agabilir. $irket, fiyatlanni sektörde olusabilecck fiyat bashlan neticesinde düstlrtIrse kar marji
kayiplanna, dilstIrmedigi takdirde ise pazar pay: kayiplarina maruz kalabilir.
Global Kredi Piyasalarmdan Kaynaklanan Riskier; Bazi Olkelerin kredi itibanna yönelik
arum endiscler, global olarak borglanma maliyetlerinin artmasina yol acabilirken, di piyasalar
kaynakli ekonomik durgunluk tIlkerniz ekonomisinde de yavaslamaya yol acabilir. Bu durum,
$irkerin hem finansman maliyetlerine, hem de is hacminc olumsuz yansiyabilin Bu air
olumsuz yansimalar, $irket'in faaliyet karliligi, likiditesi ve tinansman maliyetlerinde
olumsuz etkilerc yol acabilir.
4.3. I h rite edilecek borclannia araclarma iliskin riskier halclundaki temel bilgiler
Nyasa riski: lkincil piyasada islem gören borclannut araclannin fiyatlan, piyasa faiz
oranlanndaki dalgalanmalara bagh olarak degiskenlik gtisterebilir.
BoKlanma araclan ilu : ac edildikten (satildiktan) sonra, bu araclann faiz oram Seker
Leasing'in operasyonel sonuclanna, faaliyet gösterilen sektt5rdeki gelismelere, ilgili incyzuata
yönelik dilzenlemelere y e ekonomik beklentilere bagh olarak, isbu duyurti ile ilan edilen faiz
oranindan farkli olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Aynca, son yillarda küresel
piyasalarda yasanan dalgalanmalann ycnidcn yasanmasi halinde ihrac edilccek borclanma
araclarmin piyasa fiyau, ihraccidan bagunsiz olarak olumsuz etkilenebilir. Böylece borclanma
araclannm itfa tarihinc kadar olan degcri, faiz oranlarmdaki degisikliklere bagh olarak
degisebilecektir.
Gdememe riski: ihraccimn temernide dtlsmesi ve vadc tarihindeki yukumtUitigUnU yerine
getirememesinden kaynaklanan risktir. Bu durumda borclanma araci yatinmcismin yatirdigi
anaparayi y e faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafindan borelanma arac: sat:cis:Tun
odeme ytiktimlültigtin0 yerine getirememesi durumu igin bir garanti verilmemektedir. 1hrac
edilecek borclamna araclan TMSF'ye Si bir Orlin olmayip, TMSrnin herhangi bir ödemc
garantisi yoktur.
Likidite riski: Borclanma araclannin sans sonrasinda pazannda kote olarak
islem giirmeye bashunasi beklenmektedir; ancak borclanma araclan 1cm aktif bir ahm-satim
piyasas: olusmayabilir. ihracc: kredi dunimundan bag:ins:z olarak alici ye sat:charm piyasaya
katilmunin diismesi sebebiyle islem hacimlerinin düsmesi y e piyasa derinliginin yetersiz
kalmas: ihraca iliskin likidite riskini ortaya cikarabilir. Likidite riski borclanma araclannin
vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak istcycn yaw:me:tar icin borclanma araclanni
istedikleri an satamamalan ya da edcrinden dOstlk bir fiyata satmalanna yol acabilir.
Mevzuat Riski: Borclanma araclannin halka arz edildigi döncmden sonra yasal mevzuatta vc
dOzenleyici otoritelerin dilzenlemelerinde meydana gelcn degiiklikler, boclanma araclannin
it;
FIN. 'SAL • • LAMA
d Metro Oty 1v Met k A MIL
: • 171 34394 Esenlept • (STAN t.9
"itaz ; : . V tournleru .
erer:CM
13
130ylaIltil .
Boeor ..
.,
.
0
,
o • t : • 6, J 1 tn,d 40135
\
ikineil piyasadaki dcgerinin ditsmesine vcya vade sonunda elde cdticeck faiz gclirinin
azalmasina neden olabileeektir.
Borclanma a iii cia ri ii in Likiditesinin Vanillin:111111 Hindi: Hultman Tulara nap Olarak
K isitla n mast Itiski: [twat; edileeek borc la ma araclartnin islem göreccgi piyasada yapilacak
islem miktarlart tic ilgili an !tinnier bulunmaktadir. Vattrimemin halka arzdan sonra sahip
oldugu borclatuna araylannin bu all Untitled!) altmda kalmast durumunda borclammt araclart
bu piyasada satilmasi imkansiz hale gelebilir.
Vergi Riski: Borclatuna araclannin gclir ye ohm/sawn kazanclan sermayc piyasata araet
notunun 9 nolu maddesinde aciklanan vergilendirme esaslanna tabidir. nu csaslardaki
degisimlere bagli olarak yatirtmcilann cldc edecegi net getiriler dcgisebilir ve buna bagli
olarak borcianma araclannm fiyatinda degisiklikicr Mobil
Tasfiye Durtnnunda Borclanm a Araclarwm Diger A laeaklara Göre Siralamasind a
Kaynaklanan Risk: Borclanma araclan, lent y e Iflas Kanunti hukumicri bakinundan adi borc
senedi MIkOmlerine tabidirler.
Konuya iliskin aynntili bilgi throw bilgi clokilmatimm 4., scnnaye piyasast araci notunun ise
2. bölttnnInde yer almaktadir.
5. IIALKA ARZA !LE WIN BiLGILER
nim yerleri
5.1.1Ialka arm gerekeesi ve halka an gefirlerinin
lialka Amin Gerekcesi
y
Sirket meveut durumda Oz sermaye e banka kredileri ile yaratilan kaynaklara,
sennaye piyasalanndan borclanma arm ihract yontemi lie yeni bit fon temininin ekleruncsi
sonrasinda pasif yaptsini cesitlendirilecck ye agtrilkh olarak yattrtm mallan finansmaninda
kullandan bu kaynaklari uygun maliyet ve vade lie milsterilerine aktannaya devam cdccektir.
Borclantna arael ihracmda haiku an yOntemi kullanilarak genis bit yannmel kesimine
ulasilarak yurticindeki tasarruf sahiplerine T.C. }1aiinesinin ihrac ctmis oldugu devict ic
borglaluna senctlerinin getirisi Ozer-tilde gsetiri elde ctmc imkani sunulmus olaeaktir. Bu
nedenle sermaye piyasalarindaki Oran ceitliligi ve derinliginin anmasina da katki
saglanaeaktir.
I Ialka Arzdan Elde Edileeek Fonun Kullanim Yerieri
Sirketin toplam 150.000.000 IL tutanndaki iluac tavani kapsaminda isbu Sermayc Piyasasi
araclanndan elde
Aract Now ilc ihraei planlanan 54.000.000 TL nominal tutarli borclanrna
y
cdileeck fonun yaklasik %60'inin losa vadeli kredi gcri ödeme e vadesi geleeek bono ve
talivillerin Odcmcsinde gcri kalan %40'inin 1st yeni finansal kiralama islcmlerinin
finansmatunda kullandmasi planlanmaktachr.
Kontiya iliskin ayrintill bilgi sermaye piyasasi arm notunun 3.2 no'lu maddesinde yer
almaktadir.
6 tviAY1S 2016
5.2. II al ka aria iliskin tent el bilgiler
Seker Leasing' in, 350 gait vadeli 35 günde bit kupon Odemeli 27.000.000 IL nominal
degerli bonolan ve 728 On vadeli 91 günde bit kupon Odcmeli 27.000.000 TL nominal degerli
tahvillcri 12-13 May's 2016 tarihlerinde halka arz yoluyia ihrac edileeektir.
ihrac edileeek 350 On vadeli kuponiu bonolar vc 728 gitn vadeli kuponlu tahvillerden
y
herhangi birine planlanan ihrac tutarindan daha az miktarda e digerlerinc planlanandan daha
fazia miktarda talcp gelincsi durutnunda az talep gelen borclanma araci icin kullanilmayan
bakiye nominal tutar digcr borclanma araclannin ihrac tutanna Seker I.easing'in °nay' tic
eklcnebileeektir. Kiymetlerin ihrac tutarlan arastnda gelen talebe gore tahviller ve bonolar
arasinda aktanin yaptlabilmesine $cker Leasing'in onayt lie karar verileeektir.
' VA
5EK iFINAN
Kl5n
14
14 VS
'IA
ariçI VutumlAr V O. No h....,(Ift
_
BoNlanma araçlart halka arzmda sans, Seker Yattrun Ye Etnir lletimine Ante'Ilk
Sözlestnesi bulunan $ckerbank T.A.$. ($ekerbank) subelcri taralindan Sermaye Piyasast
Kundu'nun (SPK) 11-5.2 "Sennaye Piyasast Araclarmin Satist Tebligi"nde tantmlanan talep
toplama yönteminden sabit tiyatla talcp toplama yöntemi kullamlarak gereeklestirilecektin
Konuya iliskin aynnult bilgi sermaye piyasast aract notunun 5.1 no'llt maddesinde yet.
almaktadir.
5.3. Menfaatler haklunda bilgi
Borelanma araglannin halka arzmda aractbk yapacak olan $eker lan = aractlik
sözlesmesi ecrçcvcsinde komisyon gcliri elde edecek olup hunun haricinde halka are lie
menfaat saglayacak geryek veiveya tüzel kisi yoktur.
Konuya Riskin aynnttli bilgi sermaye piyasast aract notunun 3.1 no'lu znaddcsinde yer
altnaktadtr.
Ilallia arzdan talepte bultman yaw-mu:11am katlanaeagt maliyetler
bald:m(1a bilgi
I
Yattruncilann sea konusu Borclatuna aract ihract kapsanunda hesap acma, borelanma
araclannin MKK'ya vinnan ticrcti, yattruncuun baska aract kurulustaki hesabma virman
Ucreli e EFT hcretleri talep edilmeyecektir. MKK tarafmdan altnan saklatna e hesap isletitn
Ouch müsterilerden tahsil edilecektir.
y
y
Kontlya iliskin aynntilt bilgi sermaye piyasast aract notunun 5.6 no'Iu maddesinde yer
almaktadir.
liorclanma araclanna iliskin vergilendirme csaslan sermaye piyasast aract [toll:nun
'Borelanma Araclan 11e 1lgili Vergilendirtne Esaslare basilic!' 9. Maddesinde
3 6 MAY $3 2016
t.Eta4 YAT Willi M.7,4 4,
M
et'n City is Mee.
34354 E:entece
ISTANISLI
Kor pc.
15
a HA lit ,

Benzer belgeler

EKER FiNANSAL KiRALAMA ANON`S SiRKETi

EKER FiNANSAL KiRALAMA ANON`S SiRKETi lin seirmaye piyasasi :tract notu lie birlikte incelenmesi geneken ihnaccu bilgi dokiiniam 25/05/2015 tanihinde, degisiklikleri iceren giincelleninis ihracci dokiimani 14/12/2015 ile ..../..../2016...

Detaylı