KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Transkript

KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAYSERİ 2. SULH HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2008/33 Esas
KARAR NO : 2015/1893
Davacı MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan
Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce verilen 22/12/2015 tarih ve 2008/33 Esas-2015/1893 Karar sayılı
ilam ile;
1- Davalılardan Fatma Emen (Hasan kızı) hakkında açılan davanın bu davalının
baştan beri tapu kaydında malik olmaması nedeniyle hakkında açılan davanın
HMK.114/1-d , 115/2 Maddesi gereğince dava şartı yokluğundan usulden REDDİNE;
2- Diğer davalılar hakkında açılan davanın KABULÜ ile;
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettinveli Mahallesi, 5202 Ada, 10 parsel sayılı
taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından, ALENEN AÇIK ARTTIRMA SATIŞ
SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,
Dava konusu taşınmaz üzerindeki bir adet evin davalılardan Tunçer Ferahbaş,
Güvener Ferahbaş, Türkan Ferahbaş ve Doağaner Ferahbaşa'a ait olduğu Kayseri
1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/251 Esas 2013/248 Karar sayılı ilamından
anlaşıldığından, bu taşınmazın satışından öncelikle %1.32 payın davalılar Tunçer
Ferahbaş, Güvener Ferahbaş, Türkan Ferahbaş ve Doağaner Ferahbaşa'a
verilmesine,
3- Kendisine kayyım tayin edilen davalı Nafiz Karısı Kızı Kadriye'nin hissesine
düşecek paranın Vakıflar Bankası Kayseri Adliye Şubesinde açılacak 3'er aylık vadeli
hesaplara yatırılmasına,
4- Satış memuru olarak 2.Sulh Hukuk Mahkemesi yazı işleri Müdürü'nün tayinine,
5- Satıştan elde edilecek paranın son tapu kaydı ve dosyada mevcut murisler
Rıfat Sipahioğlu, Safiye Yedekcioğlu, Muhammet Emin Altınışık, Perihan Altunbay
ve Abdullah Serin'in veraset ilamındaki hisseleri oranında davacı, davalılar, dahili
davalılar arasında paylaştırılmasına.
6- Satıştan elde edilecek paradan % 011,38 oranında harcın taraflar arasında
hisseleri oranında tahsili ile Hazineye gelir kaydına,
7- Kendisini vekille temsil ettiren davacı, davalılar Telat Sipahioğlu ve Kadriye
Sipahioğlu vekili, kayyım vekili, Hacı Mehmet Yedekçioğlu vekili, davalılar Türkan
Güvener, Tunçer ve Doğaner Ferahbaş vekili ile davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü
vekili için karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 1.500,00'er TL maktu
vekalet ücretinin paydaşlardan veraset ilamlarındaki ve tapu kaydındaki payları
oranında alınarak, taraflara verilmesine,
6-Davacı tarafından yapılan aşağıda dökümü yazılı bulunan toplam 2.845,88.-TL
yargılama giderlerinin taraflardan hisseleri oranında tahsiline karar verilmiş olup,
verilen karar davalı Ebuzer Lütfi Şahin ve Hacı Kadın Çağlıköse (Mustafa Kızı)'na
tebliğ edilemediğinden, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalı
Ebuzer Lütfi Şahin ve Hacı Kadın Çağlıköse (Mustafa Kızı)'na karar ilam tarihinden
itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar tebliğinden itibaren 8 gün
içerisinde kararı temyiz etmeleri gerektiği, aksi taktirde kararı temyiz etmediklerinden
kesinleştirileceği,
7201 Sayılı Tebligat yasasının 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ
olunur. 05/02/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 271877)

Benzer belgeler

ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ`NDEN

ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ`NDEN Davacı tarafından yapılan 8,60TL başvurma harcı, 450,00 TL tebligat gideri, 103,40 TL müzekkere gideri, 820,80TL keşif ve bilirkişi ücretinden ibaret toplam 1.382,80 TL yargılama giderinin davalıla...

Detaylı

no numara soyad ad 1 201443814 arca emrah 2 201434825 aslan

no numara soyad ad 1 201443814 arca emrah 2 201434825 aslan MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ 2014 - 2015 YAZ DÖNEMİ 1,75 GRUBU

Detaylı

İSTANBUL 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ`NDEN

İSTANBUL 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ`NDEN Davacı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vekili tarafından davalılar Selahattin Şahna v.d. aleyhine açılan alacak davasında; “Mahteye Çınar Mahallesi Mağara Çıkmazı No: 42 Küçükyalı/İSTANBUL adresinde ikame...

Detaylı