3M™ Yara Bak›m Ürünleri Katalog

Transkript

3M™ Yara Bak›m Ürünleri Katalog
3M™ Yara Bak›m Ürünleri
Katalog
3Medikal Ürünler
Önsöz
Dr. R. Gary Sibbald
Son 20 y›lda yara bak›m› önemli ölçüde geliflme gösterdi. Yeni teknolojinin kan›ta dayal›
yönergelerle birleflmesi kronik ve akut yaralar›n bak›m›n› yaflam kalitesini artt›ran daha disiplinli, ekonomik, hasta odakl› bir yaklafl›ma tafl›d›.
Yaralar pek çok farkl› nedenden ötürü oluflur. Bu nedenle, sadece bir tedavi flekli veya sadece
bir ürün, klinik uygulamalarda görülen farkl›l›¤a çözüm getiremez. Dolay›s›yla, sa¤l›k profesyonellerinin bilgisi ve uzmanl›¤› artt›kça klinik problemler için haz›r bir referans bulunmas› ihtiyac› art›yor.
Yara Bak›m›, çok dikkatli ve bilgili bir flekilde tedaviye yaklafl›lmas›n› gerektirir.
Cilt sadece hastal›k veya yaralanmalarda de¤il, ayn› zamanda sa¤l›k durumunun iyi oldu¤u zamanlarda da sa¤l›kl› tutulmas› gereken kompleks bir
yaflamsal organd›r.
3M Cilt Bak›m›, 3M Sa¤l›k Ürünlerinin sadece kronik ve akut cilt
bak›m›yla ilgilenen bölümüdür.
3M Sa¤l›k Bak›m› kendini sa¤l›kl› cildi koruma, deri hastal›klar›n› engelleme ve deri
hastal›klar›n› tedavi etmeye adam›flt›r. Hastalar›n›z›n tedavisinde 3M Yara Bak›m Ürünlerinin çok
faydal› oldu¤unu göreceksiniz.
Seçim K›lavuzu
3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan Bariyer Film
1-4
3M™ Cavilon™ Dayan›kl› Bariyer Kremi
5-6
3M™ Tegaderm™ Absorbent fieffaf Akrilik Örtü
7-8
3M™ Tegaderm™ fieffaf Örtü
9-10
3M™ Köpük S›rtl› Örtü
11-16
3M™ Yap›flkanl› Köpük S›rtl› Örtü
17-20
3M™ Tegagen™ Aljinat Örtü
21-22
3M™ Tegasorb™ Hidrokolloid Örtü
23-26
3M™ Tegapore™ Yara Kontak Materyali
27-30
3M™ Tegaderm™ Hidrojel Yara Dolgu Jeli
31-32
3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan Bariyer Film
72 saate kadar cilt korumas› sa¤layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film
1
3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan Bariyer Film
72 saate kadar cilt korumas› sa¤layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film
Ostomi bölgesi
Endikasyonlar› ve Avantajlar›
‹drar kaça¤› nedeni ile tahrifl olmufl bölgeyi korumada, sa¤l›kl› cildi vücut
s›v›lar›na karfl› korumada, hassas ciltleri flaster ve örtü soyulmas›na karfl›
korumada ve yara çevresi maserasyonunda tedaviyi gerçeklefltirmede
yard›mc› olur.
• Cilde uyguland›¤›nda s›v› geçirmez bariyer film oluflturur.
• Alkol içermez. Soyulmufl, k›zarm›fl, tahrifl olmufl ciltte bile yanma hissi
yapmaz. (2)
• Cavilon cildi yakmayan bariyer filmi bozulmufl cilt üzerinde kullan›lan
tek cilt koruyucusudur.
• Vazelin içermeyen baz. ‹drar kaçaklar›nda kullan›lan hasta bezlerine engel
teflkil etmez. Araflt›rmalara göre vazelin bazl› bariyer kremleri hasta
bezlerinin emicili¤ine engel olarak etkinliklerini azaltmaktad›r. (4)
(“Ped Emicili¤i” grafi¤ine bak›n›z)
• Uygun maliyet. 72 saate
Ped Emiciliği
kadar koruma sa¤lar. (3)
• Hassas cildi flasterlerin
yap›flkan etkilerine ba¤l›
aç›lmalardan korur.
3M Cavilon Cildi
Yakmayan Bariyer Filmin
tekrarlanan flaster
uygulamalar›nda cilt
tahribat›n› azaltt›¤›
3M™ Cavilon™
Vazelin Bazlı
Jenerik
Vaseline
Cildi Yakmayan
Merhemler
A&D
görülmüfltür. (5)
Bariyer Film
Merhemleri
(“Cilt Soyulma Çal›flmas›”
grafi¤ine bak›n›z)
• fieffaf. Yaran›n
Cilt soyulma çalışması
kolayca izlenebilmesini
sa¤lar
Alkol bazlı
koruyucular
• Kolay uygulama. Tek
kullan›ml›k steril köpük
Koruyucu
çubuk aplikatör
yok
(1ml ve 3ml) ve genifl
Alkolsüz
(3M Cavilon NSBF)
alanlar için sprey flifle
(28 ml)
Flaster yok/Koruyucu yok
• Hücrelere zarar vermez
Pedin sıvı emiciliği %
Not
3M Cavilon Cildi Yakmayan
Bariyer Filmi vücut s›v›lar›ndan
kaynaklanan tahrifle karfl› tek
bafl›na bariyer olarak kullan›l›r.
Di¤er ürünlerin, kremlerin ya da
losyonlar›n kullan›lmas›
etkinli¤ini önemli ölçüde
azaltabilir.
Yara çevresi
®
Ortalama su kaybı (gm/m2/hr)
3M Cavilon Cildi Yakmayan
Bariyer Film kliniklerce
onaylanm›flt›r. Cilde uyguland›¤›nda
fleffaf, koruyucu bir film oluflturarak
cildi ola¤anüstü bir flekilde uzun
süreli korur.
Yetiflkinler, çocuklar ve bir ayl›ktan
itibaren bebeklerde, birinci safha
ya da hafif ak›nt› olan ikinci safha
bas› yara aç›lmalar›nda, idrar kaçaklar›na ba¤l› deri iltihab›nda, stoma,
venöz ülseri, yap›flmaya ba¤l›
travmada ve
yara çevresini
koruyucu
olarak
kullan›labilir.
Gün
2
3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan Bariyer Film
72 saate kadar cilt korumas› sa¤layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film
Diren girifl bölgeleri
‹drar ve d›flk› nedeniyle oluflan tahrifl olmufl
ve derisi s›yr›lm›fl k›rm›z› bölgeler
Cilt soyulmas›
di¤er vücut s›v›lar› ile temastan
korunmay› sa¤lar. Ayn› zamanda idrar
ve d›flk›n›n birikti¤i çatlak ve yar›klarda
kolay uygulan›r. Film solüsyonun
ellerinize ve eldivenlerinize bulaflmas›n›
önler.
• Cilt maserasyonuna engel olarak yara
kenarlar› ve ostomi bölgelerinde
kusursuz uygulama sa¤lar.
• Flasterlerin alt›nda cilt soyulmas›n›
önlemek için
• Tek kullan›m içindir.
Sprey flifle, daha genifl alanlar›n daha
kolay ve daha ekonomik olarak korunmas›n› sa¤lar.
• Özellikle bel bölgesi, bacaklar
gibi daha genifl alanlarda tahrifl
(k›rm›z› ve irite) olmufl cildi üre, d›flk›
ve di¤er vücut s›v›lar›ndan korumak
için uygulan›r.
• Yaklafl›k 170 uygulama yap›labilir.
fiekil 1: Kuyruk sokumu , hafif k›zar›kl›k,
afl›nma yok.
fiekil 2: ‹lk tedaviden dört hafta sonra. 3M
Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Filmi uyguland›ktan sonra hafif k›zar›kl›k sürekli olarak
iyileflmeye devam etti.
(4) Grove G.L., Lutz J.B., Burton S.A., Tucker J.A.,
"Assessment of Diaper Clogging Potential of Petrolatum
Based Skin Protectants"
(5) Grove G.L., Leyden J.J. (1993), "Comparison of the Skin
protectant Properties of Various Film-Forming Products" –
3M data on file
(6) Lutz J.B., "Performance Assessments of Film Forming
Skin Protectants (Sealants)" – 3M data on file.
(7) Grove G.L., "Comparison of the Cytoxicity of Alcohol and
Non-Acohol Containing Film Forming Skin Protectants" –
3M data on file
(8) Hagelstein S., Bales S, Harding KG (1998 ‘Evaluation of
3M™ Cavilon™No Sting Barrier Film in the management
of Incontinent Dermatitis’. Oral Presentation at 8th
EWMA, JWC, Autumn Conference, Harrogate.
‹ki pratik uygulama metodu
3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer
Film,
köpük
çubuk
aplikatör
(1ml ve 3 ml) ve
sprey flifle
(28 ml) olarak
mevcuttur.
Köpük çubuk
aplikatörü yara ve
Vaka analizi
(8)
Hasta profili:
Sa¤ CVA ve sol hemipleji ile 77
yafl›nda yafll› bir bayan. Sandalye
ba¤›ml›s› ve depressif. Hasta sürekli
d›flk› ak›nt›s›ndan zarar görüyor.
Tedavi edilen bölge: sakrum ve kalça
13cm x 25 cm.
(1) Hampton S., Eastbourne Hospitals NHS Trust "Treatment
of Macerated and Excoriated Peri-Wound Areas"
(2) Grove G.L., Lutz J.B., Schwartzmiller D.H. (1994),
"Measuring Sting Potential of various Film Forming Skin
Protectants"
(3) Kennedy K.L., Leighton B., Lutz J.B., "Cost-Effectiveness
Evaluation of a New Alcohol Free Film-Forming
Incontinence Skin Protectant"
3
3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan Bariyer Film
72 saate kadar cilt korumas› sa¤layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film
Uygulama Teknikleri
30
saniye
1. Cavilon cildi
yakmayan bariyer
filmi uygulanmadan
önce cilt kuru ve
temiz olmal›d›r.
2. Köpük aplikatörü kullan›rken bütün
tedavi alan›na ayn› oranda film örtüsü
uygulay›n.
Sprey flifleyi kullan›rken, ciltten 10-15 cm
uzakta tutun ve spreyi genifl alan üzerinde
hareket ettirerek tedavi edilecek bölgede
pürüzsüz, eflit bir tabaka oluflturun.
3. Bir alan atlan›rsa,
bu bölgeye sadece ilk
uygulama kuruduktan sonra tekrar
uygulama yap›n
(yaklafl›k 30 saniye).
Temizleme Tekni¤i
4. Cavilon bariyer
filmi uygularken,
derinin üst üste geldi¤i
bölgelerde iki derinin
birbirinden ayr›lm›fl
olmas›na dikkat edin ve
normal pozisyona dönmeden önce film
tabakan›n kurumas›n›
bekleyin.
5. Tekrar uygulama en
az 48-72 saatte bir
(normal kullan›mlarda)
tavsiye edilir, ya da
gerek görülürse daha
s›k uygulama
yap›labilir.
• Tekrar uygulamalar aras›nda filmin temizlenmesi gerekli de¤ildir.
• Fakat istenilirse film, medikal yap›flkan gidericiler ile temizlenebilir.
• Cavilon bariyeri tekrar uygulamak için tedavi edilecek bölgeyi temizleyin, kurulay›n ve Cavilon cildi yakmayan
bariyer filmi yukar›daki gibi tekrar uygulay›n.
• Kullan›lmad›¤› durumlarda spreyin a¤z›n› kapal› tutun.
Önlemler
• Ped veya örtü uygulamadan önce filmin tamamen kurumas›n› bekleyin.
• Çok fazla kat uygulanmas› filmin gergin hissedilmesine neden olabilir
• Cavilon cildi yakmayan bariyer filminin elektrodlar alt›nda kullan›lmas› traseye etki edebilir
Siparifl Bilgileri
Kod Numaras›
Birim (ml)
3343P
3345P
3346P
1 ml köpük aplikatör
3 ml köpük aplikatör
28 ml sprey flifle
4
Birim / Kutu
5
5
1
™
™
3M Cavilon Dayan›kl› Bariyer Krem
Bütünlü¤ünü kaybetmemifl ciltler için - vücut s›v›lar›na karfl›, benzersiz uzun
süreli koruma sa¤layan nemlendirici bariyer krem.
5
™
™
3M Cavilon Dayan›kl› Bariyer Krem
Bütünlü¤ünü kaybetmemifl ciltler için - vücut s›v›lar›na karfl›, benzersiz uzun
süreli koruma sa¤layan nemlendirici bariyer krem.
Endikasyonlar›
• Vücut s›v›lar›ndan kaynaklanan tahrifle karfl›
bariyer oluflturmak
• ‹drar kaça¤›na ba¤l›
cilt hasar›n› önlemek
• Çok kuru ciltleri
nemlendirmek
• K›zar›k, çatlak
ciltleri
korumak
Avantajlar›:
• Ekonomik kullan›m – yo¤unlu¤unun yüksek olmas›
nedeniyle küçük bir miktar uzun süre etki eder.
• Y›kamaya karfl› dayan›kl› – s›k tekrarlamaya
gerek yoktur.
• Cildin nefes almas›na izin veren koruyucu bir
bariyer sa¤lar – cilt d›fl etkenlerden korunur
• Hasta bezlerinin emicili¤ine engel olmaz
• Flaster ya da örtü yap›flkanl›¤›n› azaltmaz
• pH dengeli – cildin naturel örtüsünü korur
• Cildi nemlendirir ve su buharlaflmas›n› engeller
• Tazeleyici ve yenileyici özelli¤i ile cilde
yumuflak, pürüzsüz ve esnek bir görünüm sa¤lar
• Hipoallerjeniktir
Uygulama Teknikleri
1. Temiz ve kuru cilt üzerinde
kullan›n.
2. Az miktarda Cavilon Dayan›kl›
Kremi uygulay›n, nazikçe cilde
yedirin.
3. Krem, kuru cilde gün afl›r›
uygulanmal›d›r. Her 3 idrar
kaça¤› temizli¤inden sonra
tekrardan uygulay›n.
Çok önemli: Az miktarda
uygulay›n. E¤er uygulama
sonras› his ‘ya¤l›’ ise çok
uygulad›n›z demektir.
1
Siparifl Bilgileri
Kod Numaras›
3391E
3392E
3392S
Birim (gr)
Paketleme
28 g/tüp
92 g/tüp
2 g/poflet
1 tüp/kutu, 12 kutu/koli
1 tüp/kutu, 12 kutu/koli
20 poflet/kutu, 12 kutu/koli
6
™
™
3M Tegaderm Absorbent
fieffaf Akrilik Örtü
Hem fleffaf
hem emici net bir çözüm
7
™
™
3M Tegaderm Absorbent
fieffaf Akrilik Örtü
Hasta bak›m›n› artt›ran, ekonomik çözüm yolu
Hasta Bak›m›nda Geliflmifl Kalite
Güvenli ve etkin
• Yara s›v›s›, bakteri ve
virüs kontaminasyonunu
engeller
• Hipoallerjeniktir ve
lateks içermez
• Sterildir
Hasta konforu
• Cilt maserasyonu oluflma
riskini azalt›r
• ‹ncedir
• Çok rahatt›r
• Yüzeysel sürtünmesi azd›r
• Hidrokolloidden kay
naklanan kokuyu giderir
Kullan›m kolayl›¤›
• Yara üzerine yerlefltirme ve
uygulama kolayd›r
• Örtü parçalanmaz
• Ciltten ç›kar›lmas› kolayd›r
• Y›kanabilir
• Uzun süreli uygulama için
tasarlanm›flt›r
Yaran›n kolay gözlemlenmesi
• Örtü de¤iflimine gerek
kalmaz
• Yara gözlemlenirken
otolitik debridman
sa¤lanm›fl olur
Endikasyonlar›
Bölgesel ve derin dermal ülserlerde:
• Bas› ülserleri
• Cilt aç›lmalar›
• Afl›nma ve yüzeysel yaralarda
• Donör sahalarda
Yenilikçi Örtü Yap›s›
1. Sürtünmeyi en aza indirmek
için kaygan tabakal› Tegaderm
film
2. Benzersiz, patentli saydam
akrilik polimer
3. Perfore Tegaderm Film eksu
dan›n at›lmas›na izin verir.
Nemli cilt yap›flkan› güvenli ve
yumuflak yap›flma sa¤lar
Nem buhar›n›n iletilmesi
1. Nefes alabilen Tegaderm Örtü film
2. Benzersiz, patentli saydam akrilik polimer
3. Nemli cilt yap›flkan› olan perforeli Tegaderm Örtü
Eksudan›n çekilip, at›lmas›
Siparifl Bilgileri
Ped
Boyutu (cm)
Örtü
Boyutu (cm)
90800 Oval
3,8 x 5,7
7,6 x 9,5
5 adet/kutu, 6 kutu/koli
90801 Oval
6,0 x 7,6
11,1 x 12,7
5 adet/kutu, 6 kutu/koli
90802 Kare
10,1 x 10,1
14,9 x 15,2
5 adet/kutu, 6 kutu/koli
90803 Oval
8,5 x 10,7
14,2 x 15,8
5 adet/kutu, 6 kutu/koli
90805 Kare
14,9 x 15,2
20,0 x 20,3
5 adet/kutu, 4 kutu/koli
Katalog Numaras›
8
Paketleme
™
™
3M Tegaderm fieffaf Örtü
Cilt ve yaralar› kapat›r ve korur
• Riskli cilt üzerine koruyucu örtü
• Nemli yara ortam› sa¤lamak için
ikincil derecede örtü
• Yüzeysel veya epitel doku
yaralar›nda birinci kontak
katman›
9
™
™
3M Tegaderm fieffaf Örtü
Yara bak›m›n› kolaylaflt›r›r
Hemen hemen her yara örtüsü ihtiyac› için bir 3M Tegaderm fieffaf Örtü mevcuttur. Tegaderm,
lateks içermeyen, hipoallerjenik yap›flkanl› ince bir film s›rt yap›s›na sahiptir. Tegaderm oksijen ve
nem buhar› al›flveriflini sa¤layan nefes alabilir yap›dad›r. Su, s›v›, bakteri ve virüsleri geçirmez.
3M Tegaderm bölgeyi kontaminasyona karfl› korur.
• H›zl› ve kolay uygulama için orijinal çerçeve
sistemi
• Kenarlar›n k›vr›lmas›n› önleyen yuvarlak
köfleler
• fieffaf: kolay cilt ve yara gözlemlenmesini
sa¤lar
• Düflük maliyetli: Yedi güne kadar kullan›m
ile daha seyrek örtü de¤iflimi
• Vücut hatlar›na kolayca uyum sa¤lar ve
vücut ile hareket ederek kullan›m süresini
uzat›r.
• Kolayca ç›kar›l›r
• Daha fazla hasta konforu sa¤lan›r
• Micropore™ Gün/Saat etiketi ile kolay kay›t
tutulur
Endikasyonlar›:
3M Tegaderm fieffaf Film Örtü yaralar› kapatmak ve korumak için, yara tedavisinde nemli ortam
sa¤lamak için, ikinci derecede örtü olarak ve risk alt›ndaki cildi koruyucu örtü olarak kullan›labilir.
Ayr›ca Tegaderm otoliz debridmana yard›mc› olmak için nemli bir yara ortam› sa¤lar.
Kullan›m alanlar›:
•
•
•
•
Temiz, kapal› cerrahi yaralar
Deri afl›lama donör sahalar›
Birinci ve ikinci derece bas› ülserleri
Gazl› bez, aljinat veya hidrojel üzerine ikinci
bir örtü olarak
• Afl›nma, cilt soyulmas› ve su toplamas› gibi
yüzeysel yaralarda
Germe Tekni¤i
Ç›kar›lmas›
Örtüyü ç›kar›rkan cildi (ve varsa drenaj tüpünü)
destekleyin. Parmaklar›n›zla yap›flkanl› film
örtünün bir köflesini nazikçe tutun veya örtünün
kenar›n› bir parça flaster kullanarak kald›r›n.
• Birinci ve ikinci derece yan›klarda
• Banyo ve duflta suya karfl› koruyucu örtü
olarak
• Y›pranm›fl cilt veya sürekli neme maruz
kalan ciltlerde
Örtüyü kendi üzerine (cilde paralel olarak), tüylerin ç›k›fl yönüne do¤ru yavaflça ç›kar›n. Ciltten
yukar›ya do¤ru çekmek yerine geriye do¤ru çekerek cilt travmas› oluflmas›n› engelleyin.
Di¤er elinizle dikkatlice cildi tutarken örtünün bir
kenar›n› al›n ve yanlara do¤ru çekip, gerin. Germe
tekni¤i ile materyal, örtü tamamen ç›kar›lana kadar
genifller.
Siparifl Bilgileri
Katalog Numaras›
1626
1627
1628
1629
Boyutlar
Paketleme
10 cm x 12 cm
10 cm x 25 cm
15 cm x 20 cm
20 cm x 30 cm
50 adet/kutu, 4 kutu/koli
20 adet/kutu, 4 kutu/koli
10 adet/kutu, 8 kutu/koli
10 adet/kutu, 8 kutu/koli
10
™
3M Köpük S›rtl› Örtü
Yap›flkans›z Bariyer Köpük S›rtl› Örtü – uzun süreli kullan›m
11
™
3M Köpük S›rtl› Örtü
Yap›flkans›z Bariyer Köpük S›rtl› Örtü – uzun süreli kullan›m
Y
ara s›v›lar›n› kontrol
Uzun Süreli Kullan›m ‹çin Tasarlanm›flt›r
alt›na almak sa¤l›k
Yüksek emici köpük ve nefes alabilen film, uzun süreli kullan›m ve düflük
maliyet ile sonuçlanan mükemmel ak›nt› kontrolü sa¤lar.
çal›flanlar› için yorucu
bir mücadeledir. Sürekli ak›nt›l›
H›zl› S›v› Kontrolü
yaralarda örtüyü s›k s›k de¤ifltirmek
Ped, yara ak›nt›s›n› h›zla emer ve birikme veya çevredeki dokulara s›zma
önlenmifl olur. Bu flekilde cilt maserasyonu potensiyeli azalt›l›r.
gerekir - bu da hem pahal›, hem de
hasta için rahats›z edici bir
yöntemdir. Bunun yan›s›ra, yara
ak›nt›lar›n› emen pek çok yara
örtüsü, yaran›n iyileflmesi için
gerekli olan nemli ortam›
sa¤layamayabilir.
Yeni 3M Köpük S›rtl› Örtü pek çok
çeflit dermal ülserlerde düflük
maliyetli uzun süreli kullan›m için
tasarlanm›flt›r. Yap›flkans›z köpük
s›rtl› örtü, fliflmeyen, ak›nt›y›
önleyen ve cilt maserasyonu potansiyelini azalt›c› nefes alabilen
poliüretan bariyer filmli emici
poliüretan köpük pedden oluflur.
Köpük fiiflmez
Köpük Ped, çok emici olmas›na ra¤men fliflmez, bu flekilde iyileflen dokular›n zarar görme potansiyeli azalm›fl olur.
Kullan›m› Kolay
Örtü üzerindeki mavi kareli gösterge ve 3M logosu yukar›ya gelecek flekilde
ped uygulan›r.
S›zmaya Karfl› Bariyer
En üstteki film nefes alabilir ve ayn› zamanda d›flar›dan gelecek bakterilere
ve yara s›v›s›n›n s›zmas›na karfl› bariyer oluflturur.
Farkl› Ebatlar ve Modeller
Büyük yaralar için rulo dahil, boyundan trakeaya delik açmada kullan›lan
tüpler ve di¤er deri yolu tüpleri veya kanallar› için özel delikli örtüler
mevcuttur. Kullan›m için do¤ru örtüyü seçmek çok kolay.
Endikasyonlar›:
Az ve çok yara ak›nt›s› olan bölgesel ve derin dermal yaralarda ideal olmak
üzere 3M Köpük S›rtl› Örtü'nün (yap›flkans›z) kullan›m alanlar›:
• Bas› yaras› ülserleri
• (Venöz bacak ülserleri) kompresyon sarg›lar›n›n alt›nda katman olarak
• Cilt soyulmalar›
• Neuropathic (diyabetik) ülserler
• Afl›nma
• Deri afl›lamas› ba¤›fl alanlar›
• 3M Köpük S›rtl› Örtü (enfekte yaralarda) sadece sa¤l›k profesyonelleri
gözetiminde kullan›labilir
• 3M Köpük S›rtl› Örtü aljinat, gazl› bez gibi yara bölgesini dolduran
ürünlerin üzerine emici bir örtü olarak kullan›labilir.
• Örtünün de¤iflme s›kl›¤› yaran›n tipine, yara s›v›s›n›n hacmine ve klinik
duruma göre de¤iflim gösterebilir. En az 7 günde bir veya tedavi
protokolünde belirtildi¤i gibi de¤ifltirilmelidir.
Kontraendikasyonlar› ve Uyar›lar:
Bilinen herhangi bir kontraendikasyonu yoktur.
Önlemler:
Örtüyü hidrojen peroksit hipochlorite solüsyonu gibi oksitleyici bileflenlerle
birlikte kullanmay›n›z. Bu solüsyonlar, poliüretan köpü¤ü yap›s›n› ve
performans›n› etkileyebilir.
12
™
3M Köpük S›rtl› Örtü
Yap›flkans›z Bariyer Köpük S›rtl› Örtü – uzun süreli kullan›m
Vaka Analizi 1
Uzun süreli akut bak›m› hastanesinde
bulunan hemflire ve solunum terapisi
çal›flanlar› yeni bir köpük s›rtl› örtüyü
de¤erlendirdiler1. Hastalar için boyundan traekaya delik aç›lmas›nda cilt
bozulmas› ile ilgili yeni protokol geçerliydi. Yeni bariyer köpük s›rtl› örtü
yara s›v›lar›n›n daha iyi kontrol alt›nda
tutulmas›yla enfeksiyon kontrolü ile
ilgili endifleleri ortadan kald›rd›.
Prosedür, yara s›v›lar›n›n kontrol alt›na
al›nmas›yla örtü de¤ifltirme oran›n›
azaltarak maliyetleri azaltt› ve zaman
kazand›rd›.
Vaka Analizi 2
1. A¤›z çevresinde boyundan traekaya delik
aç›lmas›nda oluflan cilt bozulmas›n›n tipik
sunumu. Ameliyat yaras› trakeaostomi bölgesine
yak›n, trakeaostomi tübüne dayal› deri iltihab›
maserasyonu.
2. Trakeaostomi bak›m›ndan sonra 3M Köpük
S›rtl› Örtünün uygulanmas›. Örtü trakeaostomi
ba¤lar› ile sa¤lamlaflt›r›lm›fl.
Sa¤ ön alt bacak ülseri
Vaka analizi2, dört y›ll›k venöz bacak
ülseri geçmifli olan bir bayan hastan›n
zorlu kilinik gidiflat›n› gösteriyor.
Foto¤raflar bafllang›çta deri bozulmas›n›n ne kadar ciddi oldu¤unu ve
yaralar›n tamamen kapanmas›na kadar
geliflmeyi belgeliyor.
1. (4-14-00) — ‹ki gün 3M
Köpük S›rtl› Örtü kullan›ld›ktan
sonra bölgesel ülser kal›nl›¤›
0.1 cm derinli¤inde 6,6 cm x 5,2
cm olarak ölçüldü. 3M Köpük
S›rtl› Örtü yap›flkanl› bir bandaj
[(Gelocast® (Unna's Boot)] ile
ve kendi kendine yap›flan bandaj
(3M™ Coban™ Kendi Kendine
Yap›flan Bandaj) ile sabitlendi.
2. (4-24-00) — Bölgesel ülser
kal›nl›¤› 0.1 cm derinli¤inde
4.0 cm x 4.0 cm olarak ölçüldü.
Tedavi plan› devam etti
3. (5-11-00) — Bölgesel ülser
kal›nl›¤› 0.1cm derinli¤inde
3.2 cm x 3.5 cm olarak ölçüldü.
Tedavi plan› devam etti.
5. (4-24-00) — Ülser 0.1 cm
derinli¤inde 0.6 cm x 0.7 cm
olarak ölçüldü. Artan s›v› ak›m›
nedeniyle 3M Köpük S›rtl› Örtü
uyguland›, üzerine yap›flkanl›
bandaj ve kendi kendine yap›flan
bandaj sar›ld›.
6. (5-11-00) — Ülser tamamen
kapand›.
Sol ayak bilek ülseri
1
Uzun süre tedavi görülen akut yaralar hastanesinde
trakeaostomi cilt bütünlü¤ünden kaynaklanan
sonuçlar› iyilefltirmeye yönelik çal›flma. Breeon
Hanks, BS, RRCP, MBA, Solunum yolu bak›m›
direktörü, Vencor Hastanesi, Mineapolis (2000)
2
Evde Bak›mda Kronik Venöz Bacak Ülserlerinde
yeni bir köpük s›rtl› örtünün maliyet karfl›laflt›rmas›.
Marsha Kline, RN, BSN, CWCN ve Brenda
Hathaway, RN, BSN Provena Evde Bak›m, Inc. ,
Joliet, Illinois (2000)
4. (4-7-00) — Bölgesel ülser
kal›nl›¤› 0.1 cm derinli¤inde
0.7cm x 1.4cm olarak ölçüldü.
Tedavi plan› devam etti.
3M™Tegasorb™ Hidrokolloid
Örtü ülserli bölgeye uyguland›,
yap›flkanl› bir bandaj [Gelocast®
(Unna's Boot)] ve kendi kendine
yap›flan bandaj(3M™ Coban™
Kendi Kendine Yap›flan Bandaj)
ile sabitlendi.
13
™
3M Köpük S›rtl› Örtü
Yap›flkans›z Bariyer Köpük S›rtl› Örtü – uzun süreli kullan›m
3M™ Köpük S›rtl› Örtü (yap›flkans›z), yüksek emici, nefes alabilen,
yap›flkan olmayan bir yara örtüsüdür. Nefes alma özelli¤ine sahip film
s›rtl› cilde uyumlu poliüretan köpükten oluflur. Film s›rt yara s›v›s›n›n
d›flar› s›zmas›n› engeller ve d›flar›dan gelecek bakterilere karfl› bariyer
görevi görür. Örtü, yara iyileflmesini h›zland›ran nemli bir ortam haz›rlar.
Uygulama
Uygulama Öncesi
Ellerinizi y›kay›p steril hale getirin, malzemeler ile temiz bir alan sa¤lay›n,
eldiven giyin. Kuruluflunuzun protokolüne göre yaray› ve yara çevresini
temizleyin. Yara çevresindeki bölgeyi kuru gazl› bez ile kurulay›n.
Yara çevresi hassas ise veya yara s›v›lar›na maruz kal›nmas› muhtemelse
3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan Bariyer Film gibi bir bariyer film
uygulay›n›z. Kurumaya b›rak›n›z.
Örtünün Uygulanmas›
3M Köpük S›rtl› Örtüyü pofletinden ç›kar›n ve yaran›n ortas›na yerlefltirin,
mavi kareli göstergenin yukar› bakmas›na dikkat edin.
Örtüyü kenarlar› bozulmam›fl cilt üzerine gelecek flekilde yara üzerine
yerlefltirin.
• Örtüyü yaran›n boyutuna veya yara flekline uymas› için kesebilirsiniz.
• Flaster, elastik, kendi kendine yap›flan bandaj veya di¤er methodlar›
(örtüyü sabitleme seçeneklerine bak›n›z) kullanarak sabitleyin.
14
™
3M Köpük S›rtl› Örtü
Yap›flkans›z Bariyer Köpük S›rtl› Örtü – uzun süreli kullan›m
Örtüyü Sabitleme Seçenekleri
Flaster: Örtünün etraf›n› flasterler ile çerçeveleyin (3M™ Medipore™
Kumafl S›rtl› veya 3M™ Micropore™ Ka¤›t S›rtl› Cerrahi Flaster).
Not: Nemin buharlaflmas›n› sa¤lamak için flasteri örtünün sadece
kenarlar›n› çerçeveleyecek flekilde yap›flt›r›n.
fieffaf Film Örtü: Örtüyü sabitlemek için fleffaf film örtü (3M™ Tegaderm™
fieffaf Film Örtü) kullan›labilir. Köpük Örtünün kenarlar›ndan 2,5 cm
taflacak büyüklükte bir film örtü seçin.
Not: fieffaf film örtünün kullan›lmas› nemin buharlaflma oran›na etki
edebilir.
Bandajlar: Uç noktalara uygularken ve yara etraf›n›n hassas olmas›
nedeniyle yap›flkan kullan›m›n›n limitli oldu¤u uygulamalarda örtüyü gaz
sarg›yla, kendi kendine yap›flan bandajla (3M™ Coban™ Kendi Kendine
Yap›flan Bandaj), alç› çorab› veya elastik bandaj ile sabitleyin.
Tüp Ç›k›fl Noktalar›: Örtüyü emme amac›yla ve tüp bölgelerini desteklemek
amac›yla kullan›rken (trakeaostomi ve mide tüpleri gibi), örtü tüpün kendisi
ile veya etraf› flaster ile çerçevelenerek sabitlenebilir.
Alt Ekstremite Kompresyon Bandajlar›: Örtü, venöz yetersizlik bacak
ülserlerinin tedavisi için kompresyon bandaj sistemlerinin alt›nda kullan›l›r.
‹lave flasterleme gerekli de¤ildir.
Ç›kar›lma Tekni¤i
• Örtüyü s›k s›k kontrol edin. Örtü s›v›y› emdikçe, yara s›v›s› örtünün en
üst katman›na kadar ç›kar ve renk fark› görülür. Yara s›v›s› örtünün
kenarlar›na yay›ld›¤›nda veya s›z›nt› bafllad›¤›nda örtünün de¤ifltirilmesi
gerekir.
• Yap›flkan flaster kenar› veya üzerine sar›lan bandaj› nazikçe ç›kar›n.
• 3M Köpük S›rtl› Örtüyü yara yata¤›ndan ç›kar›n. E¤er örtü yara yüzeyine
yap›flm›flsa, normal tuz emdirin ve nazikçe gevfletin.
• Örtüyü hastane protokolünüze göre ç›kar›n.
15
™
3M Köpük S›rtl› Örtü
Yap›flkans›z Bariyer Köpük S›rtl› Örtü – uzun süreli kullan›m
Örtünün Yara S›v›s› ile Doymas›na Kadar Geçen Yaklafl›k Gün
Yara s›v›s›, örtünün s›v› kontrol
seviyesinin üstüne ç›kt›¤›nda
örtünün emicilik kapasitesine
ulafl›lana kadar s›v› örtü içinde
birikir. Bu noktadan sonra örtüde
s›zma olacakt›r. Bununla birlikte
yara bölgesi dokular›nda
maserasyon riski artar.
3M™ Foam
Allevyn*
BAR‹YER ÖZELL‹KL‹ ÜRÜNLER
PolyMem*
Curafoam Plus*
0
1
2
3
4
5
6
GÜNLER
Grafik saat bafl› 1cc yara s›v›s›
ak›m› düflünülerek s›z›nt›n›n olaca¤›
zaman› göstermektedir.
* Allevyn bir Smith&Nephew tescilli markas›d›r..
* PolyMem bir Ferris Mfg. Corp. tescilli markas›d›r.
* Curafoam Plus bir The Kendall Company(Tyco) tescilli
markas›d›r.
Köpük yara örtülerinin fiziksel performans karakteristiklerinin
karfl›laflt›rmas›” Mark M: Swenson, BS Che, 3M Cilt Sa¤l›¤›
Laboratuarlar›, St Paul, MN taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Siparifl Bilgileri: 3M™ Köpük S›rtl› Örtü (yap›flkans›z)
Kod Numaras›
90600
90601
90602
90603
90604
90605
Boyut
5.0 cm x 5.0 cm
10.0 cm 10.0 cm
10.0 cm x 20.0 cm
20.0 cm x 20.0 cm
8.8 cm x 8.8 cm
Rulo 10.0 cm x 60.0 cm
16
Paketleme
10 adet/kutu, 4 kutu/koli
10 adet/kutu, 4 kutu/koli
5 adet/kutu, 6 kutu/koli
5 adet/kutu, 6 kutu/koli
10 adet/kutu, 4 kutu/koli
1 rulo/poflet, 6 rulo/koli
™
3M Yap›flkanl› Köpük S›rtl› Örtü
Tam S›v› Kontrolü ve Nemli Ortam Yaratma
17
™
3M Yap›flkanl› Köpük S›rtl› Örtü
Tam S›v› Kontrolü ve Nemli Ortam Yaratma
ara s›v›lar›n› kontrol
alt›na almak sa¤l›k
çal›flanlar› için zor bir
mücadeledir. Sürekli ak›nt› olan
yaralarda örtüyü s›k s›k de¤ifltirmek gerekir - bu da sadece
pahal› bir uygulama de¤il, ayn›
zamanda hasta için de rahats›z
edicidir. Bunun yan›nda, yara
ak›nt›lar›n› emen pek çok yara
örtüsü, yaran›n iyileflmesi için
gerekli olan nemli ortam›
sa¤layamayabilir.
Cilt Maserasyonu Riskini Azalt›r
Yeni 3M Yap›flkanl› Köpük Örtü
pek çok çeflit dermal ülserlerde
düflük maliyetli uzun süreli kullan›m için özel örümcek çerçeve
sistemi ile tasarlanm›flt›r.
Poliüretan köpük ped, ilave
olarak emici, örgüsüz katman ve
en üst katman olarak fleffaf
yap›flkan filmden oluflan çok
emici bir yara örtüsüdür. Bu film
nem buharlaflmas›na izin vererek
yara s›v›s›n›n s›zmas›n› engeller
ve d›flar›dan gelebilecek bakterilere karfl› koruma sa¤lar.
Benzersiz flekil sayesinde örtüyü pek çok yaraya uyum sa¤lamas› için
kesmenize gerek kalmaz. fiekiller örtülmesi zor bölgeleri (topuk, dirsek ve
sakral-koksiks gibi) daha iyi kapayabilmek ve kenarlar›n kalkmas›n›
engellemek için tasarlanm›flt›r.
Y
Yara ak›nt›s› h›zla pede emilerek birikme veya çevredeki dokulara s›zma
önlenmifl olur. Bu flekilde cilt maserasyonu riski azalt›l›r. Yüksek emici
köpük örtü ve nefes alabilen film tam bir s›v› kontrolu sa¤lar.
Kuru ve Nemli Deri için Tasarlanm›flt›r
Benzersiz 3M yap›flkan› hem kuru hem de nemli ciltlerde (örne¤in afl›r› terleme görülen) kullan›lmaya uygundur. 3M Yap›flkanl› Köpük Örtü uzun süreli kullan›m sa¤lar.
Yumuflak, Rahat - Hasta Rahatl›¤›
Benzersiz köpük ped mükemmel hasta rahatl›¤› için destek sa¤lar.
Vücut Kontürlerine Uyum
Örümcek A¤› Çerçeve Sistemi ile Kolay Uygulama
Örümcek a¤› çerçeve sistemi örtünün daha kolay yerlefltirilmesini sa¤lar ve
örtünün kendi kendine yap›flmas›n› engeller. Çerçeve sistemi tutacaklar› h›zl›,
tek elle uygulamay› sa¤lar. Genifl, yap›flkans›z fleritler eldivenli uygulamada
kolayl›k sa¤lar.
Endikasyonlar›:
Az, orta ve çok yara ak›nt›s› olan bölgesel ve derin dermal yaralarda
kullan›m› idealdir. 3M Köpük S›rtl› Örtü'nün endikasyonlar›:
• Bas› yaras› ülserleri
• Cilt Afl›nmalar›
• Venöz bacak ülserleri
• Donör sahalar›
• Cilt soyulmalar›
• Birinci ve ikinci derece yan›klar
Nöropatik
ülserler
•
• Arterial ülserleri
Ek kullan›m alanlar›:
• Yara dolgular› (gazl› bez veya aljinatl› örtüler gibi) ile birlikte ikinci
katman örtü olarak.
• Venöz bacak ülserleri tedavisinde kompresyon sarg›s› alt›na.
Kontraendikasyonlar› ve Uyar›lar: Herhangi bir kontraendikasyon görülmemifltir.
Uyar›lar:
1. Örtüyü hidrojen peroksit hipochlorite solüsyonu gibi oksitleyici bileflenlerle birlikte
kullanmay›n›z. Bu solüsyonlar poliüretan köpü¤ün yap›s›na ve performans›na etki edebilir.
2. Atefl, ac›da art›fl, k›rm›z›l›k, kabarma veya al›fl›lmad›k koku veya akma gibi belirtiler ile
gözlemleyebilece¤iniz enfeksiyon riskine karfl› yaray› gözlemleyin. 3M Köpük Örtü sadece
sa¤l›k profesyonelleri gözetiminde enfekte yaralarda kullan›labilir
3. Yarada iyileflme görülmüyorsa veya di¤er beklenmedik belirtiler görülüyorsa bir sa¤l›k
profesyoneline dan›fl›n.
18
™
3M Yap›flkanl› Köpük S›rtl› Örtü
Tam S›v› Kontrolü ve Nemli Ortam Yaratma
Uygulama
1
2
3
4
1
2
3
4
Örtüyü paketinden ç›kar›n.
Örtüyü kenar fleritlerinden
birinden tutarak yap›flkanl›
örümcek a¤› çerçeve ortaya
ç›kacak flekilde astar›
ç›kar›n.
Örtünün yap›flkanl›
kenarlar›n› nazikçe cilde
bast›r›n.
Topuk: Bir elinizle bacak
ve etraf›ndaki dokuyu sabit
tutarken di¤er elinizle
örtüyü yaran›n üzerine
yerlefltirin
Di¤er: Örtüyü yara üzerine
yerlefltirin.
Örtünün ortas›ndan bafllayarak kenar fleritlerinden birini
tutun ve d›fl kenarlara do¤ru
çekin. Tüm ka¤›t örümcek
a¤› çerçeve ç›kana kadar
tekrar edin. Örtüyü ortadan
kenarlara do¤ru iyice
düzeltin.
Ç›kar›lmas›
• Örtü kenarlar›n› yavaflça ciltten ç›kar›n. E¤er örtüyü ç›karmak zor oluyorsa,
kenara bir flaster yap›flt›r›n ve flasteri kullanarak örtüyü ç›kar›n.
• Tüm kenarlar ciltten ç›kana kadar çekmeye devam edin. Örtüyü ç›kar›n.
Örtüyü De¤ifltirirken Dikkat Edilecek Noktalar:
• Örtüyü s›k s›k kontrol edin. Örtü emdikçe, yara s›v›s› örtünün yüzeyine
do¤ru ç›kar ve renk farkl›l›¤› gözlenebilir. Yara s›v›s› kenarlara yay›ld›¤›nda
veya örtüden s›z›nt› olmaya bafllad›¤›nda de¤ifltirilmesi gerekir.
• Örtü de¤iflim s›kl›¤› yaraya, yara s›v›s› hacmine ve klinik durumlara göre
farkl›l›k gösterir. En az 7 günde bir veya tedavi protokolünde belirtildi¤i gibi
de¤ifltirin.
19
™
3M Yap›flkanl› Köpük S›rtl› Örtü
Tam S›v› Kontrolü ve Nemli Ortam Yaratma
Uygulamadan Önce
• Ellerinizi y›kay›p dezenfekte ettikten sonra hastane protokolüne göre
uygulamaya devam edin.
• Hasta rahatl›¤›n› sa¤lamak için fazla tüyleri kesin.
• Hastane protokolünüze göre yara ve yara çevresini temizleyin.
• Yara çevresindeki bölgeyi kurulay›n.
Not: Yara çevresi hassas ise veya yara s›v›lar›na maruz kalmas›
muhtemelse 3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan Bariyer Film
gibi bir bariyer film uygulay›n›z. Örtüyü uygulamadan önce
bariyer filmin kurudu¤una emin olun.
Yaray› ölçün. Köpük kenarlar›n›n yaradan sa¤l›kl› cilde 2,5 cm taflmas›na
dikkat ederek uygun ölçüde bir örtü seçin.
Not: Gerekirse örtü yaraya uygun olarak kesildikten sonra uygulanabilir.
Siparifl Bilgileri
Kod
Numaras›
90610
90611
90612
90613
90616
90619
Köpük Ped Boyutu
(cm)
Toplam Örtü
Boyutu (cm)
Paketleme
5,0 x 5,0
6,0 x 7,6
10,0 x 10,0
10,0 x 11,0
14,0 x 17,1
7,62 x 7,62
8,8 x 8,8
10,0 x 11,0
14,3 x 14,3
14,3 x 15,6
19,0 x 22,2
13,97 x 13,97
10 adet/kutu, 4 kutu/koli
10 adet/kutu, 4 kutu/koli
10 adet/kutu, 4 kutu/koli
5 adet/kutu, 6 kutu/koli
5 adet/kutu, 3 kutu/koli
5 adet/kutu, 4 kutu/koli
(Yuvarlak)
(Oval)
(Kare)
(Oval)
(Oval)
(Yuvarlak)
20
™
™
3M Tegagen
Aljinat Örtü
Az, orta ve çok ak›nt›l› yaralar için %100 kalsiyum
aljinat lifli örtü
Kullan›m Alanlar›
• Bas› yaralar›
• Venöz ve arterial bacak ülserleri
• Diyabetik ülserler
• Donör sahalar›
• Travmatik ve di¤er dermal yaralar
• Çukurlaflm›fl yaralar (sadece 2 x 30cm)
Avantajlar›
• Örtü bütünlü¤ü ile yüksek emici özellik
• Yumuflak, esnek ve kolayca katlanabilir
• Yara tedavisi için nemli tedavi ortam› sa¤lar
• Kurumaz veya yara yüzeyine yap›flmaz
• Farkl› kullan›mlar için 3 boyutta mevcuttur
21
™
™
3M Tegagen
Aljinat Örtü
Az, orta ve çok ak›nt›l› yaralar için %100
kalsiyum aljinat lifli örtü
30
25
24.7
20
21.7
15
18.3
18.5
16.2
10
5
0
Tegagen
Algisite M
Aquacel
Kaltostat
Sorbsan
Örtü
Siparifl Bilgileri
Ürün Kodu
Boyut
Paketleme
90110P
5x5cm
10 adet/kutu
90112P
10x10cm
10 adet/kutu
90120P
30x2cm
5 adet/kutu
Referans 1. Thomas S. Alginate Dressings in Surgery and Wound Management part 1. Journal of Wound Care 2000, vol.9, no.2.
22
™
™
3M Tegasorb
Yap›flkan film çerçeveli emici, hidrokolloid yara örtüsü
23
™
™
3M Tegasorb
fieffaf - yara bölgesinin gözlemlenebilmesi için
Endikasyonlar›
Özellikleri
3M Tegasorb Örtü:
Orta ve çok ak›nt›l› yaralarda
• Sürekli ak›nt›y› emer
• ‹yileflen yara çevresinde optimum nemi
sa¤lar
• Yaray› vücut s›v›lar›ndan, kirden, bakteri
ve virüslerden korur
• Pectin, chitosan, colophony, pentilum H
ve colophony rosin içermez
• Örtülmesi zor bölgelerde kolayca
uygulanabilir
• 7 güne kadar kalabilir
Afla¤›daki durumlarda kullan›lmak için
uygundur:
• Bas› yaralar›, bacak ülserleri, di¤er
bölgesel ve derin yaralarda
• Sürtünmeden kaynaklanacak zarar›
önlemek için koruyucu örtü
3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan Bariyer Film
Kullan›c› önerileri:
Bu alkol içermeyen bariyer film cildi idrar kaça¤› ve yap›flkandan korur. Ayr›ca, Cavilon yara
kenarlar›n› daha çok zarar görmekten korur. Cilt temizlenip kurutulduktan sonra 3M Cavilon
Cildi Yakmayan Bariyer Film yara kenarlar›na uygulanabilir.
Uygulama:
1
Yaray› gözlemleyin ve uygun
ölçüyü seçin (yaran›n çevresinden 2,5 cm hidrokolloid
artmas›na dikkat edin). Steril
örtüyü korucu ka¤›t astardan
ay›r›n. Örtüyü kenarlar›ndan
tutun.
2
3
Örtüyü germeden yaraya
uygulay›n. Örtüyü düzeltin ve
sabitleyici Tegaderm kenarlar› yerine yerlefltirin. 3M
Tegasorb oval flekilleri sayesinde topuk ve dirsek gibi zor
bölgelere bile s›k›ca yap›fl›r.
“2” iflaretli bölümleri oklar›n
yönünde ç›kararak plastik
korumalar› örtüden ay›r›n.
Örtü kenarlar›n› kald›rmamaya dikkat edin.
24
4
“1” ile iflaretlenmifl kenar
fleritlerini nazikçe ç›kar›n.
Örtünün kenarlar›n›n kalkmas›na neden
olabilece¤inden kenarlar›
yukar›ya do¤ru çekmekten
sak›n›n. Yap›flkanl›¤›
artt›rmak için film çerçeve
üzerine hafifçe bask› uygulay›n.
™
™
3M Tegasorb – sakral
Özel tasar›m - örtü daha uzun süreli kullan›labilir
‹drar kaçaklar›, yara s›v›lar›, rahats›z bir
hasta ve sakral bölgede bulunan düzensiz
vücut hatlar› genellikle örtünün k›sa süreli
kullan›lmas›na neden olur, bu durum
tedavi süresince kullan›lan örtü say›s›n›
artt›rarak daha çok maliyet ile sonuçlan›r.
Yeni 3M Tegasorb Sakral hidrokolloid
örtü sistemi, örtünün tek elle uygulanabilmesini sa¤lar. Yeni hidrokolloidli örtü
Tegaderm™ yap›flkan tabakay› uygulamay› kolaylaflt›ran çerçeve sistemi ile
birlefltiriyor. Bu yenilikçi ürün sakral bölgede örtünün daha uzun süreli
kullan›labilmesini garantilemek için özel
olarak tasarlanm›flt›r.
Benzersiz uygulama
sistemi
• Benzersiz uygulama sistemi ve iki yanda
bulunan kenar fleritleri örtüyü eldiven
giyerken bile tek elle uygulamaya
olanak sa¤lar.
• Kalça aras›nda iyi yap›flmama nedeniyle
hava kabarc›klar› oluflmas›n› engeller.
• Uygulama methodu 3M™ Tegaderm™
fieffaf Film Örtü ile ayn›d›r.
Örtüyü uygulamadan önce:
1. Hasta konforunu sa¤lamak için fazla vücut tüylerini t›rafl edin.
2. Cildi ve yaray› iyice temizleyin. Örtüyü uygulamadan önce cildin kurumas›na izin verin.
3. E¤er hastan›n cildi hassas ise veya yara s›v›s› yara kenarlar›n› etkileyecek gibiyse
3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film uygulayabilirsiniz.
Özel sakral tasar›m›n uygulanmas›:
1
Bask›l› yüzeyi ç›karmadan önce örtüyü
ikiye katlay›n ve kat
yerinden bast›r›n. Bu
tek elle uygulamaya
büyük ölçüde yard›mc›
olacakt›r.
2
Kenarlar› birarada
tutun. Yap›flkan yüzey
tamamen aç›kta kalana
kadar bask›l› k›sm› bir
tarafa do¤ru ç›kar›n.
3
4
Daha iyi yerlefltirebilmek
için kalçalar› ay›r›n. ‹ki
kenar› da tutarken örtünün ortas›n› kuyruk
sokumuna hizalay›n.
Örtünün ortas› kuyruk
sokumuna hizalanacak
flekilde örtüyü yara üzerine sabitleyin. ‹drar
kaça¤› kontaminasyonu
veya k›r›flmay› engellemek için örtü ortas›n›
anal aç›kl›¤a yak›n olacak flekilde sabitleyin.
25
Ortadan d›flar›ya do¤ru
yap›flkanl› bölümlere
nazikçe bask› uygulay›n. Örtüyü veya
cildi germekten
kaç›n›n.
5
Üstten bafllayarak çerçeveyi ç›kar›n ve örtü
kenarlar›na s›k›ca
bast›rarak sabitleyin.
Yap›flkanl›¤› artt›rmak
için ortadan kenarlara
do¤ru örtüyü kuvvetlendirin ve düzeltin.
Çerçevenin tamam›
ç›kar›lana kadar tekrar
edin.
™
™
3M Tegasorb
fieffaf Hidrokolloid Örtü
Ç›kar›lmas›:
2
1
Cilde destek uygulayarak filmin kenarlar›n› dikkatlice
gevfletin. Filmin kenarlar›
ciltten tamamen ç›kana kadar
bu iflleme devam edin.
Örtüyü yatay biçimde ikiye
katlayarak ç›kar›n. Örtüyü
vücut tüylerinin ç›k›fl
yönünde ç›kar›n ve ifllem
süresince cildi desteklemeye
özen gösterin.
E¤er filmi bu flekilde ç›karmak zorsa, örtünün kenar›na
bir parça flaster (3M
Micropore, 3M Durapore)
yap›flt›r›n ve flasteri, filmi
ç›kartmak için yavaflça çekin.
Siparifl Bilgileri
Ürün
Kod No
Boyut (cm)
Paketleme
90001*
90002
90003*
90004*
90005
10 x 12
10 x 10
13 x 15
17 x 20
15 x 15
10 adet/kutu
10 adet/kutu
5 adet/kutu
5 adet/kutu
5 adet/kutu
9007*
16,1 x 17,1
6 adet/kutu
Kod No
Boyut
Paketleme
3343P
1 ml swab
3345P
3 ml swab
3346
28 ml swab
1 swab/poflet,
5 poflet/kutu,
20 kutu/koli
2 swab/poflet,
5 poflet/kutu,
20 kutu/koli
1 sprey/kutu,
12 kutu/koli
3M™ Tegasorb™
3M™ Tegasorb™ sakral
* 3M Tegaderm ürün yap›flkanl› film çerçeveli
3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan
Bariyer Film
26
™
™
3M Tegapore
Yara Kontak Materyali
27
™
™
3M Tegapore
Yara Kontak Materyali
3M™ Tegapore™
yara kontak materyali
o kadar fleffaf ve
geçirgendirki hiçbir
fley yaraya yap›flmaz.
3M Tegapore yara kontak materyali
yara ile direk temas halindedir ve
yara s›v›s›n›n geçmesini sa¤layarak
ikinci bir örtünün emmesine izin
verir. Yara kontak materyali yaraya
yap›flmaz, böylece seyrek ve ac›s›z
örtü de¤iflimi sa¤lan›r.
Taze iyileflme dokusu zarardan
korunmufl olur. 3M Tegapore yara ile
temas etti¤inde fleffaf bir hale gelir,
böylece örtü de¤iflimi s›ras›nda yara
kontak materyali ç›kar›lmadan yara
gözlemlenebilir. Yaraya ve yara
s›v›s›na göre köpük veya hidrokolloid
örtü uygulanmal›d›r. Yara üzerinde 7
gün kalabilir.
3M Tegapore yara kontak
materyalinin hipoallerjenik,
mikro delikli, s›v› geçirgen
poliyamid dokusu sayesinde
yara s›v›s› kolayca geçebilir.
3M Tegapore kontak materyali bas›
ülserleri, diyabetik ülserler, bacak
ülserleri, ikinci derece yan›k, enfekte
yaralar, afl›nma, akut yaralar, parça
ekleme ve donör sahalar› gibi
travmatik ve cerrahi yaralar için
do¤ru seçimdir. Tedbir al›narak
enfekte yaralar 3M Tegapore ile
tedavi edilebilir.
28
™
™
3M Tegapore
Yara Kontak Materyali
Uygulama:
3M™ Tegapore™ yara s›v›s›n›n
geçmesine izin verir ve nemli
oldu¤unda fleffaft›r.
3M Tegapore yara kontak
materyalini yara ak›nt›s›n›n
miktar›na göre kuru veya ›slatarak
steril tuz çözeltisi ile uygulay›n.
3M Tegapore yara kontak
materyalinin kenarlar› yaran›n d›fl›na
taflmal›d›r.
Otolizi desteklemek için 3M
Tegapore yara kontak materyali ile
art› enzimler uygulanabilir.
Gazl› bez, köpük veya hidrokolloidli
örtüyü ikinci örtü olarak kullan›n.
3M Tegapore yara kontak materyali
az yara ak›nt›s› varken yaradan
ç›kar›lmadan önce steril tuz çözeltisi
ile nemlendirilmelidir.
Yara çevresindeki bölgeyi korumak için 3M Tegapore yara kontak materyali ile
birlikte 3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan Bariyer Filmi kullan›labilir.
Uygulama Önerileri:
Yaray› temizleyip kurulad›ktan sonra yara çevresindeki bölgeye 3M Cavilon
NSBF* uygulay›n. Bu alkol içermeyen bariyer film, bariyer oluflturarak idrar kaça¤›
ve yap›flkanlardan kaynaklanan cilt hasar›n› engeller ve yara çevresi cildi daha fazla
hasardan korur.
*Cildi Yakmayan Bariyer Film
Uygulama Alan›
Bas› ülserleri:
3M Tegapore yara kontak materyali
taze iyileflme dokusunu korur.
Bacak ülserleri:
3M Tegapore önceden a¤›r zarar
görmüfl yara bölgesini korur.
29
‹kinci derece yan›klar:
3M Tegapore yara kontak materyali
yara s›v›s›n›n geçifline izin vererek
örtü de¤iflimini ac›s›z hale getirir.
™
™
3M Tegapore
Yara Kontak Materyali
Siparifl Bilgileri
3M™ Tegapore™ Yara Kontak Materyali
Katalog Numaras›
Boyut
Paketleme
5634
7.5 cm x 10 cm
25 adet/kutu, 4 kutu/koli
5638
7.5 cm x 20 cm
25 adet/kutu, 4 kutu/koli
5640
20 cm x 25 cm
10 adet/kutu, 4 kutu/koli
3M™ Cavilon™ Cildi Yakmayan Bariyer Film
Katalog Numaras›
Birim (ml)
Birim / Kutu
3343P
1 ml köpük aplikatör
5
3345P
3 ml köpük aplikatör
5
3346P
28 ml sprey flifle
1
30
™
™
3M Tegaderm Hidrojel
Yara Dolgusu: Kullan›m› Kolay
• Uygulamas› kolay
• Pratik 15g'l›k tüplerde
• Lateks içermez
31
™
™
3M Tegaderm Hidrojel
Yara Dolgusu: Kullan›m› Kolay
Tek hastada kullan›m için uygun miktar
3M Tegaderm Hidrojel, yara iyileflmesini h›zland›rd›¤› kan›tlanan nemli bir tedavi ortam›
sa¤lanmas›na olanak veren donuk hidrojel bir formüle sahiptir.
Önerilen Kullan›m Alanlar›
• Kuru ve hafif ak›nt›l› dermal ülserler: bas›, arterial, venöz, diyabetik
• Kabuk ba¤lam›fl veya otolitik debridman gerektiren deri soyulmalar›nda
3M Tegaderm Hidrojel hücre yap›s›n› bozmaz. Uygulamas› kolay 15 g'l›k steril tüplerde
sunulmaktad›r.
3M Tegaderm Hidrojel 3M ailesinin tüm örtüleri ile uyumludur:
• 3M™ Tegaderm™ fieffaf Örtü
• 3M™ Tegaderm™ + Pad Emici Pedli fieffaf Örtü
• 3M™ Medipore™ + Pad Yumuflak S›rtl› Yara Örtüsü
• 3M™ Tegapore™ Yara Kontak Materyali
Uygulama Tekni¤i
Siparifl Bilgileri:
Katalog Numaras›
91110
Ürün ‹smi
Boyut
Paketleme
3M Tegaderm Hidrojel
15 gr
10 tüp/kutu, 10 kutu/koli
32
3
3M Medikal Ürünler
Nisbetiye Cad. Akmerkez Blok 3
Kat:4-5-6 Etiler 34340
‹stanbul/Türkiye
Tel: (0212) 350 77 77
Fax: (0212) 282 12 72
www.3m.com.tr
© 3M Sa¤l›k Ürünleri
3M, Cavilon, Tegaderm, Tegasorb, Tegapore,
Tegagen, Coban, Medipore, Micropore,
Durapore 3M firmas›n›n tescilli markalar›d›r.

Benzer belgeler

3m yapıskanlı kopuk bros

3m yapıskanlı kopuk bros do¤ru ç›kar ve renk farkl›l›¤› gözlenebilir. Yara s›v›s› kenarlara yay›ld›¤›nda veya örtüden s›z›nt› olmaya bafllad›¤›nda de¤ifltirilmesi gerekir. • Örtü de¤iflim s›kl›¤› yaraya, yara s›v›s› hacmin...

Detaylı

3M™ Köpük S›rtl› Örtü

3M™ Köpük S›rtl› Örtü Büyük yaralar için rulo dahil, boyundan trakeaya delik açmada kullan›lan tüpler ve di¤er deri yolu tüpleri veya kanallar› için özel delikli örtüler mevcuttur. Kullan›m için do¤ru örtüyü seçmek çok ...

Detaylı