2_Sistem ve Süreç Analizi

Transkript

2_Sistem ve Süreç Analizi
InnoSupport – KOBİ’lerde İnovasyonu Desteklemek
3. Bir işletmenin inovasyon ihtiyaçlarını nasıl tespit ederiz?
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
3 Bir işletmenin inovasyon ihtiyaçlarını nasıl tespit ederiz
3.2 Sistem ve Süreç Analizi
Anahtar Kelimeler: sistem analizi, süreç analizi, akış şeması, iş süreci, süreç döngüsü,
kara kutu yöntemi
Öğrenme Hedefi
Bu bileşeni okuduktan sonra sistem ve süreç analizinin ne olduğunu
öğrenebileceksiniz. Ayrıca, işletmenizin inovasyon ihtiyaçlarını belirlemek için de
burada öğreneceğiniz iki aracı kullanabileceksiniz. Bu modül için 1.5 saat
ayırmanız gerekecektir, ancak harcayacağınız süre incelediğiniz probleme ve birlikte
çalıştığınız ekibe bağlı olarak değişebilir.
Giriş
Günümüzün iş dünyasındaki en yaygın şey değişimdir. Organizasyonlar her zaman iş
yapma şekillerini iyileştirmenin yollarını ararlar. Siz de istisna değilsiniz. Hem yurt içi hem
de yurt dışı pazarlarda daha fazla tanınmak istiyor olabilirsiniz.
Her zaman en mükemmeli hedeflemelisiniz ve bunu yapabilmek için de sistem ve süreç
analizlerinden faydalanarak işletmenizin verimliliğini korumanız gerekir. Bu tür analizler
yaptığınızda sorunların ortaya çıkabileceği temel alanlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Bu bileşen, inovasyon sistemlerini sistem ve süreç analizini kullanarak analiz etmek için
kullanılacak yöntemlerin ve teorik kavramların geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.
3.2.1 Sistem ve süreç analizi nedir?
Sistem ve süreç analizi, bir işletme problemi çözmek için nasıl bir inovasyona
ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için kullanılabilir. Sistem analizi, işletmelere
sistemlerinde değişiklik yapmaları gereken yerleri tespit etmelerine yardımcı olur.
Bu sayede zaten kısıtlı olan kaynaklar gerekli yerde kullanılabilir. Süreç analizi ise
ölçülebilir bir çıktı oluşturmak için atılması gereken adımları belirler. Bir iş akışındaki
problemli noktaların belirlenmesine, performansı etkileyen faktörlerin anlaşılmasına ve
neden belli işlerin yapılması gerektiğinin sorgulanmasına imkân tanır.1
Sistem ve süreç analizi başarılı inovasyon çıktısı elde etmek bakımından çok önemlidir. Bu
iki araç, bir işletme problemi çözmek için nasıl bir inovasyona ihtiyaç duyulduğunu
belirlememizi sağlar.
1
InnoSupport: KOBİ’lerde İnovasyonu Desteklemek. 3.2 Sistem ve Süreç Analizi. 2005
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
Ancak kimi zaman işletme probleminin kendisini tanımlamak zor olabilir. Aslında genellikle
herkes problemi farklı algılar. Problem açıkça tanımlanmadığı, ifade edilmediği,
belgelendirilmediği ve anlaşılmadığı takdirde projenin başarılı olması pek mümkün değildir.
İşletme probleminizi tanımlamak için bu üç soruyu yanıtlayın:
1. İşletmedeki temel problemlerimiz …
(Olumsuz durum ne?)
2. İşletme problemlerimiz genellikle şunlardan etkilenir: …
(Paydaşlar kim?)
3. Problemlerin etkisi …
(Problemin etkisi ne?)
Örnek:
İşletmeyle ilgili problemimiz şu: müşterilerimizin her biri ile sürekli temasta kalamıyoruz ve
bu durum da başta Satış ve Sevkiyat olmak üzere tüm personelimizi etkiliyor. Sonuçta,
siparişte bir problem varsa, artık çözmek için çok geç olana kadar bu problemden
haberdar olamıyoruz2
3.2.2 Sistem ve süreç analizi genellikle nerede ve neden kullanılır?
Yeni ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi sırasında birden fazla oyuncunun etkileşimi
söz konusudur. Farklı seviyelerdeki (örn. organizasyon içindeki ve organizasyonlar
arasındaki) öğrenme süreçleri ve inovasyon ağlarının yapısı ve performansı, inovasyon
süreçleri açısından büyük önem taşır.3.
Sistem ve süreç analiz teknikleri kullanırsanız, operasyonunuzu açıkça görebilir ve
nerelerde iyileştirme yapmanız gerektiğiniz anlayabilirsiniz.
Sistem ve süreç analizini organizasyonunuz içinde bir çok alanda kullanabilirsiniz:
Araştırma/istatistik
Yaratıcılık/inovasyon
Mühendislik
Proje yönetimi
İmalat
Pazarlama/satış
İdare/belgelendirme
Servis/destek
2
http://www.projectperfect.com.au/info_vision.php (3 Eylül 2008’de görüntülendi)
3
www.eawag.ch/organisation/abteilungen/cirus/schwerpunkte/innovationssystemanalyse/index_EN - 13k (8 Temmuz
2008’de görüntülendi)
25.09.2015
2/12
© INNOCASE
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
Müşteri kalite metrikleri
Değişim yönetimi
3.2.3 Sistem ve süreç analizini nasıl kullanırız?
Tablo 1’de sistem veya süreç analizinin en çok işe yaradığı koşullar özetlenmiştir
Sistem analizinin farklı uygulamaları
Üretim veya hizmet süreçlerinin
sıralamasını, iletişim hatlarını ve kalite
konusundaki geri bildirim döngülerini
genel olarak belirlemek
Süreç analizinin farklı uygulamaları
Sistem yaklaşımını kullanarak ortak bir
anlayışa ulaşmak
Rolleri, görev ve sorumlulukları ve
sistem şartlarını tanımlamak
Süreci iyileştirme fırsatlarını tespit
etmek
Kurumsal değişim projesindeki
süreçlerde son düzenlemeleri yapmak
Mevcut bir süreci gözden geçirmek,
analiz etmek ve iyileştirmek
Tablo 1: Sistem analizinin ve süreç analizinin farkları
Aşağıdaki sorulara organizasyonunuzdaki faaliyetleri düşünerek yanıtlamaya
çalışın!
Sektörünüzdeki yeni ürünler, teknolojiler ve hizmetler nasıl gelişiyor?
Genellikle hangi faktörler veya faktör kümeleri radikal inovasyonların yapılmasını sağlıyor?
Bir inovasyon sisteminde farklı aktörlerin veya aktör gruplarının rolü nasıl belirlenebilir?4
Sistem ve süreç analizine ilişkin notlar ve önemli noktalar5
Sistem analizini, sistem analiz diyagramını kullanarak yapabilirsiniz. Bu diyagram, süreç
akışını arz tarafından (veya kaynakların girdi olarak kullanılmasından) başlayarak ürünlere
veya hizmetlere dönüştürülmesine; nihai kalitenin doğrulanmasına ve müşteriye
sunulmasına (çıktının oluşmasına) kadar gösteren bir araçtır. Organizasyon ve müşteri
seviyesinde geri bildirim döngüleri kullanarak önemli görevler arasındaki ilişkileri, işin
aşamalarını ve iyileştirme fırsatlarını tespit edebilirsiniz.
Aşağıda Tablo 2’de firmanızdaki farklı akışları tespit etmede kullanılan sistem analiz
aracının en önemli sembollerini görebilirsiniz.
4
www.eawag.ch/organisation/abteilungen/cirus/schwerpunkte/innovationssystemanalyse/index_EN - 13k (8 Temmuz
2008’de görüntülendi)
5
InnoSupport: KOBİ’lerde İnovasyonu Desteklemek. 3.2 Sistem ve Süreç Analizi. 2005
25.09.2015
3/12
© INNOCASE
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
Alt sistem
Malzeme akışı
Bilgi akışı
Tablo 2: Sistem analizinin standart sembolleri
Sistem analizi prosedürü:
1.
Sistem analiz şemasının birbiriyle bağlantılı farklı blokları tespit
edilir, dahili ve harici geri bildirim döngüleri eklenir. Farklı alt sistemler ve bunları
birbirine bağlayan unsurlar tespit edilir.
2. Bloklar, proseslerle veya istenen şartlarla ilgili bilgileri içerir, dolayısıyla sisteminizin
nasıl oluştuğunu tanımlamanız ve planlamanız gerekir.
3. Sistem Analiz Şemasını hazırladıktan sonra bu şemanın rehberliğinde potansiyel
sorunlu alanları ve süreçte iyileştirme yapılabilecek yerleri incelebilirsiniz. Grafik
1’de modelin bir örneğini görebilirsiniz.
Üretim Planını
Hazırlamak
Ürün
Geliştirme
İnsan
Kaynakla
Üretim
Muhasebe
Nihai ürün
satışı
Hammadde
Temini
Pazarlama
Grafik 1: İnovatif üretim şirketi modeli
Lütfen yukarıdaki örnekten faydalanarak kendi firmanızın bir sistem analizini
hazırlayın! Sembolleri (bilgi akışı, malzeme akışı, alt sistem) kullanmayı
unutmayın.
Sistem analizini tamamlayan bir firma bu analizi bir destek aracı olarak kullanabilir ve
önemli süreçlerdeki kritik noktaları analiz edebilir. Planlama süreci analizi, bozuklukları
ortaya çıkarabilir ve firmanın faaliyetinin daha iyi duruma getirilmesine yardımcı olabilir.
25.09.2015
4/12
© INNOCASE
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
Sistemi ve süreç analizini kullanan KOBİ’ler (küçük ve orta ölçekli işletmeler) inovasyon
faaliyetlerini optimize edebilirler.
Süreç analizi prosedürü:
Tablo 3’e bakarak süreç analizinde en çok işinize yarayacak sembolleri ezberleyebilirsiniz
İşletme faaliyeti
Muayene veya kontrol noktası
Karar alma noktası
Sürecin başı ve sonu
Başlangıç ve bitiş noktası
Süreç akışı
Tablo 3: Süreç analizi akış şemasında kullanılan standart semboller
Süreç analizinin kullanılması organizasyonunuza yardım edebilir, malzeme ve bilgi
akışlarını görselleştirmenizi sağlayabilir. Unutmayın eğer bir süreci tanımlayabilirseniz
olası zamanlama hatalarını ve periyodik hataları da hemen görebilirsiniz. Şemanızda en
kritik noktalar gözüküyorsa bu noktalarda verimliliği arttırabilirsiniz.
Akış şemalarının yapısı ve ayrıntıları kullanımına bağlı olarak değişecektir.
Örneğin, bir şemada sadece önemli adımlar veya süreçteki her şey yer alabilir
veya sürecin katılımcıları da gösterilebilir (görevlendirme akış şeması).
Süreç analizi prosedürü:6
1.
Ön şart olarak, bir rehber eşliğinde çalışan ekip, seçilen süreç için aktivite
düzeyinde bir süreç akış şeması hazırlar. Süreç akış şemasını hazırlarken lütfen
aşağıdaki adımları takip edin:
Ekip rehberi süreci tüm yönleriyle anlayan kişilerden bir ekip oluşturur. Ekip
üyeleri süreç akış şemasının genel kapsamını tespit eder sonra da başlangıç ve
bitiş noktalarını belirler
6
InnoSupport: KOBİ’lerde İnovasyonu Desteklemek. 3.2 Sistem ve Süreç Analizi. 2005
25.09.2015
5/12
© INNOCASE
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
Daha sonra ekip üyeleri tüm önemli süreç adımlarını ve hangi sıra ile
tamamlandıklarını belirler. Süreç aktivitesini ve sıralamasını göstermek için
sembolleri ve akış hatlarını kullanırlar (bkz. Yukarıda). Rehber akış şemasını
beyaz tahtaya çizer. Ekip üyeleri rehberin tüm süreç adımlarını doğru sıra ile
çizmesine ve birbirine bağlamasına yardım eder.
Son olarak sembolik akış şemasının doğru olup olmadığı kontrol edilir ve tarih
atılır.
2.
Rehber, bir dizi standart süreç analiz sorularını masaya koyar. Ekip, analiz edilecek
sürecin eksiksiz ele alınması için sorulara gerekli eklemeleri, çıkarmaları yapar.
3.
Ekip, son haline getirilmiş soru listesini kullanarak süreçteki tüm aktiviteleri tartışır
ve sorulara yanıt verir
4.
Son olarak, rehber katılımcılardan tüm yanıtları yeniden kontrol etmelerini, nihai
revizyonları yapmalarını ve listeye tarih atmalarını ister.
5.
Ekibin bir sonraki adımı farklı bir süreç üzerinde çalışmak olacağından, bu bilgiler
diğer süreç için de kullanılır.
Grafik 1’de bazı süreç analizi örnekleri görebilirsiniz. Grafik 1’deki turuncu
kutulara tıklarsanız süreç analizi örneğine ulaşabilirsiniz
Animasyon sadece çevrim içi rehberde mevcuttur (www.innosupport.net)
Üretim Planını
Hazırlamak
Ürün
geliştirme
İnsan
Kaynakları
Üretim
Muhasebe
Nihai ürün
satışı
Hammadde
Temini
Pazarlama
Şimdi de ekibinizle oturup bunun üzerinde çalışın. Bir ekip rehberi seçin. Beyaz
tahtaya sorun yaşadığınız bir sürecin akış şemasını çizin. Yukarıda sıralanan
25.09.2015
6/12
© INNOCASE
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
noktaları takip edin ve sorunları çözmek için hangi düzeltici eylemlerin yapılması
gerektiğine karar verin.
Akış şemasını çizdikten sonra ekip rehberi toplantıda tartışılan tüm süreçleri
kapsayan bir dizi soruyu sıralar. Aşağıdaki tabloda sorulan soruları ve verilen
yanıtları görebilirsiniz.
Süreç Analizinde Sorulan Tipik Sorular7
1. Birbiriyle bağlantılı işler mantıklı bir sırada mı yapılıyor?
2. Tanımlanan süreçte ikiden fazla geri dönüş var mı?
3. Münferit işlerin döngüleri çok mu uzun?
4. Her iş sürece değer katıyor mu?
5. Lüzumsuz yapılan işler var mı?
6. Süreç aşırı gecikmeleri yansıtıyor mu?
7. Süreçte önemli tutarsızlık kaynakları var mı?
8. İkiden fazla onay şartı var mı?
9. Süreç akışı işleri azaltacak şekilde değiştirilebilir mi?
10. Bu sürecin yüksek düzeyde bir tutarlılığı var mı?
Tablo 4: Bilgilerinizi sorulara bakarak kontrol edin
3.2.4 Vaka çalışması
Bu vaka çalışması bilgisayarlarla kontrol edilen karmaşık metal işleme makineleri üreten
bir küçük işletme hakkında. Bu işletmede zaman zaman bazı arızalar oluyor,
tedarikçilerden satın alınan kötü parçalar bir şekilde üretim hattına giriyor, bu da verimliliği
ve üretilen makinelerin nihai kalitesini etkiliyor. Bu yüzden de şirket satın alma faaliyetini
incelemeye karar veriyor ve bir akış şeması hazırlıyor.
Ekip üyeleri arızaları birlikte incelerken beyin fırtınası tekniğini kullanıyorlar.
Akış şeması hazırlama adımları
• Katılımcılara akış şeması sembollerini anlatmak
• Süreçteki önemli işlerle ilgili beyin fırtınası yapmak
• Sürecin akış şemasını sembolleri kullanarak kâğıt tahtasına çizmek. Her süreçte bir
başlangıç ve bir de bitiş olmalıdır (uzamış çemberlerle gösterilir). Tüm süreçlerde
görevler olacak ve çoğunda da karar noktaları olacaktır (baklava ile gösterilir)
• Akış şemasında karar alma noktalarına, belli bir adımda neyin yolunda
gitmeyebileceğine, olay başına düşen zamana, operasyon veya görev tekrarlarına,
aynı şeyin iki kez yapılıp yapılmadığına, gereksiz işlere vs. bkz.
7
InnoSupport: KOBİ’lerde İnovasyonu Desteklemek. 3.2 Sistem ve Süreç Analizi. 2005
25.09.2015
7/12
© INNOCASE
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
1. ADIM : Öncelikle bir beyin fırtınası yaparak aşağıdaki sorulara yanıt buluyorlar:
• „Süreçte sonra ne oluyor?”
• „Bir sonraki adımı atmadan önce bir karar almak gerekir mi?”
• „Bir sonraki işe geçmeden önce hangi onaya ihtiyaç var?”
• „Bu adımda yolunda gitmeyebilecek bir şey var mı?”
Soruların yanıtları:
Adım
Sembol
Belge
Alıcılardan gelen
parçaları al
Parçaları kontrol et
Kalitesi iyi mi?
Hatalı bir parçayı
ayrı kutuya koy
İyi parçaları montaj
hattına taşı
Kötü parçaları alıcıya
geri gönderilmek
üzere beklet
İyi parçaları montaj
için beklet
Belgeler
Semboller
Kalite
standardı
Uygunsuzluk
kaydı
Parça taşıma
talimatı (2X)
Olası
uygunsuzluk
listesi
Kontrolde kullanılan
operasyon
standartları
Parça alındı belgesi
Tablo 5: Vaka Çalışması
Belgeleri ve sembolleri nereye koymanız gerektiğini düşünün?
25.09.2015
8/12
© INNOCASE
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
2. ADIM: Ekip rehberi, katılımcılara akış şeması sembollerini anlatıyor
3. ADIM: Ekip üyeleri sembolleri işlere atıyorlar ve belgeler ile uygun adımları
eşleştiriyorlar
Adımlar
Semboller
Belgeler
Alıcılardan gelen
parçaları al
Parça alındı belgesi
Parçayı kontrol et
Kalite
standardı
Kontrolde kullanılan
operasyon standartları
Kalitesi iyi mi?
Hatalı parçayı ayrı
bir kutuya koy
Olası uygunsuzlukların
listesi
İyi parçayı montaj hattına
taşı
Uygunsuzluk kaydı
Kötü parçaları alıcıya
geri gönderilmek üzere
beklet
Parça taşıma
talimatı
İyi parçayı montaj
için beklet
Parça taşıma
talimatı
Tablo 6: Vaka Çalışması, bilginizi kontrol edin
Tekrar düşünün ve süreç analizi akış şemasını bu diyagrama göre çizin, eğer
tıklarsanız vaka çalışmasının akış şemasını görebilirsiniz.
Animasyon sadece çevrim içi rehberde mevcuttur (www.innosupport.net)
3.2.5 Önemli noktaların özeti
Sistem ve süreç analizi başarılı bir inovasyon çıktısına ulaşmak açısından önemlidir. Bu
araçlar, işletmeyle ilgili bir sorunun çözülmesi için ihtiyaç duyulan inovasyonu tanımlamak
için kullanılır. Sistemi analiz ederek sistemde değişiklik yapılması gereken yerleri tespit
25.09.2015
9/12
© INNOCASE
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
edebilirsiniz. Gerekli grafikleri kullanarak ve sonuçları analiz ederek firmanızdaki sınırlı
kaynakları gerçekten problemli alanlara yöneltebilirsiniz. Süreç analizi ölçülebilir bir çıktı
oluşturmak için bir görev sırasında hangi adımları atmanız gerektiğini gösterir.
Bu modülde sistem ve süreç analizinin ne olduğunu bunları nasıl kullanacağınızı ve
bir işletme problemini çözmek için ihtiyaç duyulan inovasyonu bu araçlarla nasıl
tanımlayabileceğinizi öğrendiniz. Akış şemasındaki ana sembolleri, kendi sistemlerinizi ve
süreçlerinizi görselleştirmenize yarayacak bir süreç ve sistem analizi hazırlamak için bu
sembolleri nasıl kullanacağınızı öğrendiniz.
KAYNAKÇA
Jochen Markard: Innovation system analysis - transition management
www.eawag.ch/organisation/abteilungen/cirus/schwerpunkte/innovationssystemanalyse/in
dex_EN
İsviçreli kuruluş Cirus’un Sürdürülebilir inovasyon ve altyapılarda dönüşüm süreçlerinde
odaklanan araştırması (8 Temmuz 2008’de görüntülendi)
Project Perfect, Project Management Software, Specialists in Project Infrastructure
http://www.projectperfect.com.au/info_vision.php (3 Eylül 2008’de görüntülendi)
InnoSupport: Supporting Innovations in SME. 3.2 System and Process Analysis. 2005.
<http://archive.innosupport.net> (8 Temmuz 2008’de görüntülendi)
R.J. Ellison, R.C. Linger, T. Longstaff, N.R. Mead (1998) A Case Study in Survivable
Network System Analysis, http://www.cert.org/archive/pdf/network-analysis.pdf%20 (8
Temmuz 2008’de görüntülendi)
Women’s Health & Safe Motherhood Project-Partnerships Component: Community based
management
doh.gov.ph/chdp/Disc%203/module%2009.pdf
(17
Eylül
2008’de
görüntülendi)
İlave Kaynaklar
Walter J. Michalski, Ed. D., "Tool Navigator", Productivity Press-Portland, Oregon
The Fast Forward MBA in Project Management, 2. Baskı (Fast Forward MBA) by Eric
Verzuh (2005)
J. K. O' Keefe. (1964) "An introduction to systems analysis”
Flood, R.L.; Jackson, M.C. (1991). Creative Problem Solving: Total Systems Intervention,
Wiley, Chichester.
25.09.2015
10/12
© INNOCASE
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
Jackson, M.C. (2000). Systems Approaches to Management, Kluwer/Plenum, New York.
Espejo, R. ; Schwaninger, M. (eds.) (1993). Organizational Fitness: Corporate
Effectiveness through Management Cybernetics, Campus Verlag, New York.
Web siteleri
Principia Cybernetica ağının bir parçası olan bu web sitesinde sistem analiz yönteminden
bahsediliyor:http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/SYSTEM_ANALY.html
(8 Temmuz 2008’de görüntülendi)
TECHinsights adresinde süreç analizi ve süreç analiz hizmetleri hakkında bilgiler
bulunuyor: http://www.semiconductor.com (8 Temmuz 2008’de görüntülendi)
İsviçreli kuruluş Cirus’un Sürdürülebilir inovasyon ve altyapılarda dönüşüm süreçlerinde
odaklanan araştırması
http://www.eawag.ch/organisation/abteilungen/cirus/schwerpunkte/innovationssystemanaly
se/index_EN (8 Temmuz 2008’de görüntülendi)
Sistem ve süreç analizi konusunda çok geniş bir yelpazeye yayılmış kitaplar
http://www.business.mmu.ac.uk/mascla/resources/bibliography.php
(8 Temmuz 2008’de görüntülendi)
Aşağıdaki web sitesinde sistem ve süreç analizini aratın. Bu sitelerde konuyla ilgili
kitapların kapsamlı bir listesini görebilir, bazı kitapların sayfalarına bakabilirsiniz
http://www.cit.gu.edu.au/~davidt/tech_biblio.htm (8 Temmuz 2008’de görüntülendi)
TERİMLER SÖZLÜĞÜ
grup rehberi: grubun tartışmaları sırasında belli bir görüşü benimsemeksizin, grubun
üyelerinin ortak hedefleri anlamalarına ve bu hedeflere ulaşmak için plan yapmalarına
yardımcı olur. Rehber, grubun daha önceden var olan veya toplantı sırasında ortaya çıkan
anlaşmazlıklarla ilgili uzlaşmaya varmalarına, böylece gelecekte yapılacak işlere sağlam
bir temel oluşturulmasına yardımcı olmaya çalışır. Bu rol, bir ebenin rolüne benzetebilir.
Ebe doğuma yardım eder ancak nihai sonucu üreten kişi değildir (kaynak:
http://en.wikipedia.org/wiki/Facilitator)
akış şeması: Kalite kontrolünde kullanılan yedi temel araçtan biridir. Akış şeması
dışındaki araçlar histogram, Pareto diyagramı, kontrol listesi, kontrol tablosu, neden-sonuç
şeması ve saçılım diyagramıdır. Bu araçlar ticari/ekonomik sunumlarda yaygın olarak
25.09.2015
11/12
© INNOCASE
3.2. Sistem ve Süreç Analizi
kullanılır, izleyicilerin sunumun içeriğini daha iyi anlamasına veya süreçteki hataları
bulmasına yardımcı olur (Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Flowchart)
sistem analiz şeması: Sistem analiz şeması, organizasyonun süreç akışının
görselleştirilmesinde kullanılan bir araçtır. Bu şema, kuruluşun bir sürecinde veya
faaliyetindeki görevler ve iş aşamaları arasında bağlantıların tespit edilmesine yardımcı
olur.
Müşteri kalite metrikleri: Kalite metrik verileri performanstaki eğilimleri belirlemek,
alternatifleri karşılaştırmak, performansı tahmin etmek için kullanılabilir.
Bununla beraber organizasyonlar belli bir kalite metriğine ilişkin bilgi toplamanın
maliyetlerini ve faydalarını düşünmelidir. Sadece veri toplanarak performans seviyesi
yükseltilemez. Kalitesi yüksek firmalar genellikle rakiplerinden daha az metrik kullanırlar.
(Kaynak: homepages.stmartin.edu/fac_staff/dstout/MEM650/Ch04%20Metrics.ppt )
Beyin fırtınası: bir sorunu çözümü için çok sayıda fikir üretmek üzere tasarlanmış bir grup
yaratıcılık tekniğidir.(Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming)
25.09.2015
12/12
© INNOCASE