Slayt 1 - Pagçev

Transkript

Slayt 1 - Pagçev
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMBALAJ VE ATIKLARININ
YÖNETİMİ
UYGULAMALARI
İstanbul / Şubat- 2016
Mevzuat
Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği
Üretim ve
Arz
Atıkların
Toplanması
Atıkların Geri
Dönüşümü
Ekonomik İşletmeler ( PS-TD-AÜ)
Belediyeler(Birlikler-Havalimanları-OSB )
TARAFLAR
Lisanslı Firmalar ( TAT-GDT-GKT )
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar
Bakanlık / İl Müdürlükleri
AMBALAJ ATIKLARININ
YÖNETMELİĞE GÖRE İŞLEYİŞİ
Ambalaj Atıkları Toplama Sistemi
Ambalaj
Atığı
Üreticisi
Mavi
Ekipman
Yeşil
beyaz
cam
Aktarma
Merkezi(T
AT şubesi
)
Satış Noktası
(Getirme
Merkezi)
Ambalaj
Üreticisi
Piyasaya
Süren
OSB
/Sanayi
İşletmesi
Havaalanı
Mücavir
Alan
sınırında
AAÜ
Depozito
sisteminde
Toplanan
Ambalaj Atığı
Mavi
ekipman
Yeşil
beyaz
cam
TAT
(Lisanslı/
GFB)
GDT(Lisa
nslı/GFB)
UYGULAMADA İŞLEYİŞ
SORUNLARIN TESPİTİ
ANA SORUN: İlgili paydaşların yönetmelikle ilgili sorumluluklarını
tam olarak yerine getirmemesi
a. Atık ambalaj yazılım programının etkin çalışmaması
Bazı ambalaj türlerinin geri dönüşüm alt yapısının olmaması
ÇŞB dışındaki diğer Bakanlıkların yönetime dahil olmaması
Evsel/Evsel olmayan ambalaj atıklarının birlikte ele alınması
Finansman modelinin net olmaması
Gelir seviyesi düşük il/ilçelerde toplamanın verimsiz olması
Hane halkının yeterli farkındalığının olmaması
Kayıt ve belgelendirme sisteminin yeterince şeffaf olmaması
Küçük ticari işletmelerin yeterli farkındalığının olmaması
Lisanssız çalışan toplama ve ayrıştırma tesislerinin olması
Paydaş grupları arasında ve içinde adil sorumluluk dağıtımı
olmaması
l. Piyasaya sürülen ambalaj miktarının net olmaması
m. Sokak toplayıcılarının toplama yapması
n. Tesislerin lisans kriterlerinin yetersiz olması
o. Toplama altyapısının yetersiz olması
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
p. Usulsüz belgelendirme yapılması
q. Yasal belirsizlikler olması
r. Yeterli denetim ve izleme olmaması
ELEKTRONİK YAZILIM PROGRAMI
(Ambalaj Bilgi Sistemi- ABS)
Yeni programın kullanımına ilişkin her paydaş için ayrı ayrı kullanıcı kılavuzları hazırlanmış olup, yeni
programın giriş panelinde yer almaktadır. Programın kullanımına ilişkin detaylı bilgilere kılavuzdan
ulaşılabilmektedir.
Programla ilgili görüş ve önerilerin [email protected] mail adresine iletilmesi
durumunda değerlendirilmektedir.
Ambalaj Elektronik Yazılım Programı
( ABS)
Süreç odaklı ve bütüncül
3 katmanlı mimari
Güncel teknoloji
Ölçeklenebilir
Mobil destekli güncel tasarımlı kullanıcı ara yüzleri
Entegrasyon
İzleme- Kontrol
Çevre İzin ve Lisansları
Firma Bilgi Sistemi
Maliye Bakanlığı
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar
Denetlenebilir
Müdahale Edilebilir
E.İ. Ekonomik İşletmeler ( PS-TD-AÜ)
Belediyeler ( Birlikler ve Havalimanları )
UYGULAYICILAR
L.F. Lisanslı Firmalar ( TAT-GDT-GKT )
Y.K. Yetkilendirilmiş Kuruluşlar
Bakanlık / İl Müdürlükleri
11
Ekonomik İşletmeler: Eİ
AÜ
PS
TD
Eİ
Ambalaj Üreticisi: AÜ
Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri,
Piyasaya Süren: PS
Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya
tüzel kişiyi, Üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda
ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel
kişiyi,
Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen
temsilciyi ve/veya ithalatçıyı ifade etmektedir.
Tedarikçi: TD
Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler
ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları,
12
Ekonomik İşletmeler: PS
PS Kod numarası almak
Bildirim yapmak (Ek-5)
Piyasaya
Süren
Geri kazanım hedeflerini
Belgelemek
Geri Kazanım Yükümlülük Çalışmalarına Katılmak
Geri kazanıma uygun ambalajı kullanmak
13
Ekonomik İşletmeler: AÜ
AÜ kod numarası almak
Bildirim yapmak(Ek-4)
Ambalaj
Üreticileri
Eğitim faaliyeti yapmak
Ağır metal konsantrasyonunu minimuma indirmek
14
Ekonomik İşletmeler: TD
TD kod numarası almak
Tedarikçi
Bildirim yapmak (Ek-6)
15
Lisanslı Firmalar : LF
Ambalaj Bilgi Sistemine Kayıt Olmak
Toplanan-ayrılan, Geri dönüştürülen,
Geri kazanılan ambalaj atıklarını
aylık olarak bildirmek
( Ek-7 ve Ek-8)
Lisanslı
Firmalar
Sözleşme Yapılan Belediyeler ile AYP hazırlamak
Makbuz ve Faturaları Sisteme yüklemek
Çevre görevlisinin belgelerini sunmak (TAT)
ÇBS / ABS kayıt olmak
Ambalaj Atıkları Yönetim Planı
Hazırlamak-Uygulamak
Belediye /
Birlik
Belediye/
Birlik
Sınırları
Toplama- Ayırma
Geri Kazanım Belgeleri
Kontrol – Onay- Paylaşım İşlemleri
YK/PS-LF- Sözleşmeler yapmak
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri : ÇŞİM
Eİ ve LF Kayıtlarını ABS üzerinden
Yapmak, Güncellemek, Denetlemek
Eİ ve LF Bildirimlerini (Ek-4,5,6,7,8)
Depozito Planlarını
incelemek, Denetlemek
İl
Müdürlüğü
YK / PS Belgelendirme Dosyalarını
Teslim almak, İncelemek
Belediyeler /Havalimanları tarafından hazırlanacak
Atık Yönetim Planlarını
İncelemek, Değerlendirmek, İzlemek, Denetlemek
İl Bazlı
Ambalaj ve Ambalaj Atığı
Durum Değerlendirme Raporlarını
Yetkilendirilmiş Kuruluş : YK
Piyasaya sürenlerin Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere
oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar
( Çevko, Tükçev, Pagçev, Aged )
Piyasaya sürenlerden sorumlukları kapsamında
yetki almak için sözleşme yapmak
Yetkilendirilmiş
Kuruluş
Üyeleri adına Sorumlukların yerine getirilmesi için
Belediyeler ile sözleşmeler yapmak ,
Belediye ile AYP hazırlamak, Uygulamak, İzlemek
Temsil ettiği piyasaya sürenlerin belgeleme yükümlülüğünü
yerine getirmek ( Belgeleme Dosyalarını hazırlamak ve sunmak)
Elektronik yazılım programına kaydı olmayan ekonomik
işletmeleri tespit etmekle ve il müdürlüklerine bildirmekle
3- DİĞER ÇALIŞMALAR
(DEVAM EDEN !!!!)
Lisans kriterlerinin güncellenmesi,
 Ambalaj atıklarının toplanmasında yeni
modeller,

( AGM Tebliği, İkili Toplama Modeli vb)
Denetim kriterlerinin belirlenmesi /
güncellenmesi,
 Ulusal / Yerel Maliyet Analizi çalışmaları,
 YÖNETMELİK REVİZYONU !!

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER!
Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü
Demirhan KÜÇÜK
İletişim Tel: 03125863021
İletişim E-Posta: [email protected]

Benzer belgeler

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan 2015-ÖSYS 2015 YERL. 2015 EN YGS EN KÜÇÜK ÖNCELİK- KÜÇÜK YGS BAŞARI OBP (9) LERİ (10) PUANI (11) SIRA.(12)

Detaylı

14.03.2016 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYETTE OLAN SİYASİ PARTİLER

14.03.2016 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYETTE OLAN SİYASİ PARTİLER TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ LİBERAL DEMOKRAT PARTİ EMEK PARTİSİ DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ İLK PARTİ GÖNÜL BİRLİĞİ YEŞİLLER PARTİSİ SAADET PARTİSİ ADALET VE KALKINMA...

Detaylı