HelioChrome® Wetting Agent Eco 821

Transkript

HelioChrome® Wetting Agent Eco 821
Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR)
HelioChrome® Wetting Agent Eco
KASPAR WALTER Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
82152 Krailling
Sayfa 1 / 8
1.1
HelioChrome® Wetting Agent Eco
1.2
1.2.1
1.2.2
Bilinmemektedir.
1.3
Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri.
Firma
KASPAR WALTER Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
Konrad-Zuse-Bogen 18
82152 Krailling / ALMANYA
Telefon (+49) 089-78596-0
Telefax (+49) 089-78596-111
Homepage www.kwalter.de
E-Posta [email protected]
Bilgi bölümü
Teknik bilgiler
[email protected]
[email protected]
1.4
WF Gendorf +49 (0) 8679 7 2222
WF Gendorf +49 (0) 8679 7 4643
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
Etiketleme
Piktogramme
Tehlike
2.3
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140613a
mfw00060 TR
Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR)
HelioChrome® Wetting Agent Eco
KASPAR WALTER Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
82152 Krailling
Sayfa 2 / 8
Ürün türü:
1 - 2,5 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctanesulphonic acid
CAS: 27619-97-2, EINECS/ELINCS: 248-580-6
GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Eye Dam. 1: H318
EEC: Xn, R 22-41
Unsurlarla ilgili yorum.
SVHC Liste (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Listedeki
4.1
Genel öneri
Teneffüs ettikten sonra
Cilde temas ettikten sonra
Gözlere temas ettikten sonra
Yuttuktan sonra
4.2
En önemli semptom ve etkileri (akut ve gecikmeli)
4.3
5.1
Uygun söndürücü maddeler
Uygun olmayan söndürücü maddeler uygulanamaz
5.2
Flüor hidrojeni (HF).
Kükürtoksit (SOx).
5.3
edilmesi gerekir.
6.1
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140613a
mfw00060 TR
Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR)
HelioChrome® Wetting Agent Eco
KASPAR WALTER Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
82152 Krailling
Sayfa 3 / 8
6.2
Çevresel önlemler
6.3
Temas durumu ve temizlik için yöntem ve ekipmanlar.
6.4
7.1
7.2
Tabana nüfus etmesi kesin olarak önlenmelidir.
Oksitleyici maddelerden uzak tutunuz.
Malzemeyi iyi havalanan bir yerde muhafaza ediniz.
7.3
8.1
Kontrol parametreleri
önemsiz
8.2
Maruziyet kontrolleri
getirilmesi.
Koruyucu gözlük.
temasa geçiniz.
Tam temas halinde:
Butil kauçuk, >120 dakika (EN 374).
nitril kauçuk, >120 dakika (EN 374).
özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan
Nefes koruyucu önlemler
Çevresel Maruziyet Kontrolleri
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140613a
mfw00060 TR
Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR)
HelioChrome® Wetting Agent Eco
KASPAR WALTER Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
82152 Krailling
Sayfa 4 / 8
9.1
Görünüm
Renk
renksiz
Koku
karakteristik
<3
> 100
uygulanamaz
uygulanamaz
uygulanamaz
uygulanamaz
ca. 23 hPa
0,995 - 1,021
uygulanamaz
kabiliyeti suyla
Viskozite
Havaya göre göreceli buhar
uygulanamaz
[°C]
uygulanamaz
9.2
10.1 Reaktiflik
10.2
10.3
10.4
10.5 Uygunsuz Materyaller
10.6
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140613a
mfw00060 TR
Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR)
HelioChrome® Wetting Agent Eco
KASPAR WALTER Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
82152 Krailling
Sayfa 5 / 8
11.1
Akut toksisite
STOT-tek maruziyet
STOT-sürekli maruziyet
Üreme toksisitesi
Kanserojenlik
12.1 Toksisite
12.2
Biyolojik degradasyon
12.3 Biyo-birikim potansiyeli
12.4 Toprakta Hareketlilik
12.5
12.6
13.1
Ürün
110199
Ambalaj
Temizlenemeyecek durumdaki ambalajlar maddenin kendisi gibi imha edilmelidir.
150101
150102
150104
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140613a
mfw00060 TR
Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR)
HelioChrome® Wetting Agent Eco
KASPAR WALTER Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
82152 Krailling
Sayfa 6 / 8
14.1
14.2
NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
14.3
14.4 Ambalajlama grubu
14.5 Çevresel Tehlikeler
14.6
14.7
uygulanamaz
15.1
AB
1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach);
1272/2008; 75/324/CEE(2008/47/CE); 453/2010/CE
BILGILER
ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.); IATA-DGR (2014)
ULUSAL KANUNLAR (TR):
- VOC (1999/13/AT)
0,5 %
15.2
16.1
R 41: Gözde ciddi hasar riski.
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140613a
mfw00060 TR
Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR)
HelioChrome® Wetting Agent Eco
KASPAR WALTER Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
82152 Krailling
Sayfa 7 / 8
16.2
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative
16.3
Gümrük tarifesi:
yönetmeliklere uyun.
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140613a
mfw00060 TR
Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR)
HelioChrome® Wetting Agent Eco
KASPAR WALTER Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
82152 Krailling
Sayfa 8 / 8
Copyright: Chemiebüro®
www.chemiebuero.de, Telefon +49 (0)941-646 353-0, [email protected], 140613a
mfw00060 TR

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu +90 224 442 82 93 Poison information Centre of Uludag University (www.uludag.edu.tr/uludag/zehir.html)

Detaylı

KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH Güvenlik

KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH Güvenlik EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS = European List of Notified Chemical Substances GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Che...

Detaylı

Penguard Express Comp B

Penguard Express Comp B Endeks: 601-022-00-9 REACH #:

Detaylı

aıs yayınlarında kullanılan kısaltmalar a abbrevıatıons used ın aıs

aıs yayınlarında kullanılan kısaltmalar a abbrevıatıons used ın aıs Kontrol sahası / Control area Temas etme / Contact Kontrol / Control Dikkat / Caution Kontrollü bölge / Control zone Gümrük / Customs Açık yol / Clearway D Tehlikeli saha (tanıtmasını takiben) / Da...

Detaylı