1-KASKO HUSUSİ ARAÇ YARDIM

Transkript

1-KASKO HUSUSİ ARAÇ YARDIM
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 1 / 9
EK-1
EGE SĐGORTA
HUSUSĐ KASKO YARDIM TEMĐNATLARI
TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER
Araç Teminatları
Aracın çekilmesi
Aracın vinç ile kurtarılması
Yol kenarı yardım
Oto kapı kilit hizmeti
Lastik değiştirilmesi hizmeti
800 TL
1.000 TL
Poliçede belirtilen şartlarla
Đşçilik Sınırsız
(Diğer masraflar Lehdar'a ait)
Đşçilik Sınırsız
(Malzeme Lehdar'a ait)
Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi
500 TL
(En yakın benzinciye kadar)
Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama
4*Otel
Max. 3 Gün
Daimi Đkametgaha dönüş veya
yolculuğa devam seyahati
Seyahate devam etmek için Rent-a-car
Sınırsız
175 TL/Gün
Max. 2 Gün
Aracın nakli
Sınırsız
Aracın emanet ve muhafazası
400 TL
Profesyonel sürücü hizmeti
Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu
Sınırsız
Temini - Bağlantı
Ulaştırılması - Sınırsız
Ferdi Teminatlar
Yaralanma veya hastalık durumunda
nakil veya daimi ikametgaha geri dönüş seyahati
Sınırsız
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli
Sayfa 2 / 9
Sınırsız
Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile
üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
Seyahat Sınırsız
Türkiye -Konaklama Azami 4* otelde
(Max. 4 gün)
Yurtdışı -Konaklama Azami 4* otelde
(Max. 10 gün)
Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle
yolculuğun durdurulması sonucu
geri dönüş seyahati
Sınırsız
Vefat eden Sigortalının ve eşlik
edenlerin nakli
2.500 TL
Đlaç gönderilmesi
Sınırsız
Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun
durdurulması sonucu seyahat
Sınırsız
Acil mesajların iletilmesi
Sınırsız
Bilgi ve Organizasyon Servisi
Turistik Bilgiler
Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
Döviz kurları bilgileri
Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
Konaklama ile ilgili bilgiler
Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Özel günler için organizasyon
Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Tercüme hizmetleri
Çiçek gönderme hizmetleri
Diğer bilgi hizmetleri
ÖNEMLĐ NOTLAR
Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı
kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri dışında
Daimi Đkamet ili dışında yürürlüğe girecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir
kilometre kısıtlaması yoktur.
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 3 / 9
Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları üç bölümde verilir.
TEMĐNATLAR
COĞRAFĐ SINIRLAR
Bölüm. 1
Araç Teminatları
Tüm Türkiye’de geçerlidir.
Bölüm. 2
Ferdi Teminatlar
Tüm Türkiye’de
geçerlidir.(Belirtilen teminatlar için
K.K.T.C ve Avrupa’da da
geçerlidir.)
Bölüm. 3
Bilgi ve Organizasyon Servisi
Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.
TANIMLAR
Sigortalı Kişi
1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi,
2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır.
Daimi Sürücü
Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, Poliçe de ismen belirtilmiş bir kişi anlamındadır.
Lehdar
1. Sigortalı kişi,
2. Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya
daha küçük) veya anne / babası (ebeveyni),
3. Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır.
Şirket
Al Servis Destek Hizmetleri A.Ş. - Assist Line
Sigortalı Araç
1. Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför ile veya şoför olmaksızın
kiralanmamış,
2. Ağırlığı 3500 kg.’ı aşmamış olması kaydıyla, Poliçede tanımlanan araç anlamındadır.
Daimi Đkamet Ülkesi
Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)
Daimi Đkametgah
Lehdar’ın Daimi Đkamet Ülkesi’nde bulunan evi veya Đkametgahı anlamındadır.
Arıza
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza.
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 4 / 9
Kaza
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve şiddetli dışarıdan
kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.
KAPSAM
Daimi Đkametgah dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir olay
sonucunda, olayın coğrafi sınırların dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Şirket, Lehdar’a,
bu Poliçe’nin 1inci ile 5inci bölümleri arasında “Teminatlar” adı altında belirtilen yardımları
derhal sağlayacaktır.
BÖLÜM 1 : ARAÇ TEMĐNATLARI
Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda
aracın çekilmesi hizmetleri Daimi Đkametgah'tan 0 km’den itibaren, geri kalan diğer hizmetler
Daimi Đkametgah ili dışında Türkiye’de verilmektedir.
1) Aracın çekilmesi ve kurtarılması
Kaza ve yanma sonucu aracın hareketsiz kalması veya hareket etmesinin araç ve trafik
kuralları gereği sakıncalı olacağı durumlarda aracın, kazanın meydana geldiği il ve komşu il
sınırları içindeki öncelikli olarak anlaşmalı servise, aksi takdirde yetkili/özel servise çekimi
ücretsiz temin edilecektir. Sigortalı’nın daha uzak illerdeki bir servise çekim talebi halinde ise
800 TL limite kadar aracın istenilen anlaşmalı veya yetkili/özel servise çekimi sağlanacaktır.
Arıza sonucu aracın hareketsiz kalması veya hareket etmesinin araç ve trafik kuralları gereği
sakıncalı olacağı durumlarda aracın, arızanın meydana geldiği yere en yakın yetkili servise
çekimi 800 TL limite kadar sağlanacaktır. Sigortalının daha uzak bir servise çekim talebi
karşısında Şirket en yakın servise çekim ücretini karşılar, geri kalan tutar Sigortalı tarafından
ödenecektir.
Sigortalı aracı, yukarıdaki şartların dışında farklı bir anlaşmalı servis ya da yetkili servise
götürülmesi hususunu talep etmesi halinde, aradaki fark tutarı sigortalıdan talep edilecektir.
Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz
kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında
çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon
1.000 TL limite kadar sağlanacaktır.
Aracın çekme ve kurtarma hizmetleri aşağıdaki kapsamda verilecektir :
1- Şirket,bölgedeki anlaşmalı mevcut çekme / kurtarma hizmeti sağlayıcı firmaların
imkanları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki,coğrafi ve iklim koşulların elverdiği ölçüde hizmetin
verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirilir.
2- Bölgedeki çekici / kurtarıcı firmalara ait çekici araçların ulaşabileceği, emniyetle
yürüyebileceği yollar üzerinde olması halinde hizmet sağlanacaktır.
2) Oto kapı kilit hizmeti
Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın
içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması
için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu
hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Bu
hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda,
en yakın tamirciye aracın nakli 500 TL limit dahilinde sağlanacaktır.
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 5 / 9
3) Yol kenarı yardım
Araç arıza nedeniyle hareketsiz kaldığında, Şirket, sigortalı aracın yol kenarında onarımı için
mümkün olabilen hallerde ve ilgili otomobil marka yetkili servislerinin bu hizmeti
sağlayabilecek teşkilata sahip olması koşuluyla gerekli organizasyonu yapar.
Şirket ile yol yardım anlaşması yapılmış otomobil markaları için Sigortalı, yardım aracının
olay yerine ulaşımına ilişkin 50 km’ye kadar herhangi bir yol ücreti ödemez. Yol yardım
anlaşması olmayan diğer markalar için Şirket tarafından yol ücretinin Sigortalı tarafından
ödenmesi koşuluyla sadece organizasyon yapılır.
Yetkili araç servisi talep edildiği esnada müsait değil ise ya da yol yardım anlaşması
olmayan bir servis ise bu teminatla ilgili sorumluluk, yol kenarı yardım teminatı hariç, aracın
çekilmesi ve kapsam dahilinde olduğu durumlarda diğer teminatlar ile sınırlı olacaktır.
Sigortalı’nın alarm merkezi ile yapacağı ilk görüşme esnasında, arızanın yol kenarında tamir
edilebileceği anlaşılırsa yerinde tamir için belirtilen markalara ait Yetkili Araç Servisi
gönderilecek, aksi taktirde Şirket tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici
gönderilecektir. Şirket, Yetkili Araç Servisi'nin olay yerine maksimum 50 Km/ye kadar tek yön
ulaşım ve 1 saate kadar servis işçilik ücretini karşılar. Araç yol kenarında tamir edilemediği
takdirde de aracın çekilmesi hizmeti verilecektir.
Bu menfaat kapsamında malzeme ve yedek parça bedellerine ilişkin olarak herhangi bir
meblağ ödenmeyecektir.
4) Lastik değiştirilmesi hizmeti
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek
lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik
masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay
yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 500 TL limit dahilinde
sağlanacaktır.
5) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi
Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye 500 TL limit dahilinde
çektirilecektir.
6) Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat
Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket aşağıdaki masrafları karşılayacaktır.
a) Eğer arıza 24 saat içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar Lehdar başına her gün
için azami 4* otelde aracın onarımını bekleme amacıyla otel masrafları
(standart
oda+kahvaltı), YA DA,
b) Tamir süresi arızalanmayı izleyen 24 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi Đkametgah’a
dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehdarlar seyahate devam etmek
isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu
son seçenek dahilinde yapılacak olan masrafları, Daimi Đkametgah’a dönüş masraflarını
aşmaması gerekir.
YA DA, Lehdarlar’ın sayısı ikiden fazla ise ve araç arızalanmayı izleyen 48 saatten daha
uzun süre tamir edilmemiş ise Lehdarlar seyahate devam etmek için benzer bir araç
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 6 / 9
kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için kira bedeli 350 TL’dan
fazla olmamak kaydıyla, kiralık bir araç sağlanacaktır.
7) Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat
Eğer Araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç
çalındıktan 24 saat sonra yukarıda 5inci maddede belirtilen menfaatlerin aynısını
sağlayacaktır.
8) Onarılan ya da bulunan Aracın nakli veya ülkesine geri gönderilmesi ile emanet ve
muhafazası
Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz
kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın
meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, Şirket aşağıdaki masrafları
ödeyecektir :
a) Aracın Lehdar’ın Daimi Đkametgah’ına nakil masrafları,
b) YA DA aracı Daimi Đkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir
kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları.
c) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 400 TL’na kadar emanet ve muhafaza masrafı.
Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 8inci
madde çerçevesindeki herhangi bir masrafı ödemeyecektir.
8) Profesyonel sürücü hizmeti
Sürücünün Aracı kullanmayı imkansız kılan hastalığı kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde,
Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla,
Şirket, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi Đkametgah’a veya seyahat için planlanan
yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.
9) Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu
Şirket, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde
bulunamaması durumunda, yedek parçanın bulunmasını ve gönderilmesini organize
edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti ve gümrük vergileri Lehdar tarafından,
nakliye masrafları Şirket tarafından ödenecektir.
BÖLÜM 2 : FERDĐ TEMĐNATLAR
Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi Đkametgah ili dışında ve en fazla birbirini izleyen
60 güne kadar seyahat etmekte ise tüm Türkiye, K.K.T.C ve Avrupa’da temin edecektir.
1) Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda nakli veya Daimi Đkamet yerine geri
gönderilmesi
Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi
doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun
olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi Đkametgah’a nakli
için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.Sigortalı araç tarafından yayaya çarpılması
sonucu zarar verilen 3. şahıs (maksimum 2 kişi) kişi de bu kapsamde değerlendirilecektir.
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 7 / 9
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya
yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi
için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması
gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu
hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir.
K.K.T.C ve Avrupa ülkelerinde Şirket sadece organizasyon yapacak, oluşabilecek tüm
masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir.
2)Sigortalı’nın taburcu olduktan sonra Daimi Đkametgah’a nakli
Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu gerçekleştirilen
tedavisinin sona ermesi durumunda, Şirket, Sigortalı’yı ambulans veya refakatçi doktor ve
Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi
Đkametgah’a nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder. Naklin yapılabilmesi
için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
3) Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi Đkametgahlarına geri gönderilmesi
Eğer hastalık ya da yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi
sözkonusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın Đkametgahlarına ya da ilgili hastaneye nakil
masraflarını ödeyecektir.
Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek
herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu
yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.
4) Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki
masrafları temin edecektir :
Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 5 günle sınırlı olmak
üzere, günlük azami 4* lı otelde (yoksa 3*’lı) konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı).
Yurtdışında, Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 10 günle
sınırlı olmak üzere, günlük azami 4* lı otelde (yoksa 3*’lı) konaklama masrafları (standart
oda+kahvaltı).
5) Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları
a) Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi Đkamet
Ülkesi’nde ölümü nedeniyle yurtiçi seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket,
Lehdar’ın Daimi Đkametgaha’a dönüşünü organize edecektir.
Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını
kullanamadığında mümkündür.
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 8 / 9
b) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya
daha küçük yaşta) ise, Şirket, Daimi Đkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi
temin edecektir.
6) Vefat eden Lehdar’ın ve eşlik edenlerin nakli veya ülkelerine gönderilmeleri
Lehdar’ın vefatı halinde Şirket;
a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi Đkamet Đli’ne naklini organize edecektir.
b) Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine dönüşünü organize edecektir.
c) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş
veya daha küçük) ise, Şirket, Daimi Đkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin
edecektir.
Bu teminatla ilgili ödenecek azami miktar 2.500 TL’dır. Cenaze töreni ve defin masrafları
kapsam dışındadır.
Yukarıda 6 (b) bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış
taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.
7) Đlaç Gönderilmesi
Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdar’ın seyahat ettiği yerde
bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize edecektir. Đlaç bedelleri
Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.
8) Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının
karşılanması
Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da
fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği
durumlarda, Şirket, Lehdarlar’dan birinin Daimi Đkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir.
Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını
kullanamadığında mümkündür.
9) Sigortalı’nın Daimi Đkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması nedeniyle
ikamet süresinin uzatılması
Lehdar’ın Daimi Đkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması durumunda,
Lehdar’ın Daimi Đkamet dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya
yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, Lehdar’ın otel veya
diğer konaklama masraflarını azami 4* otel olmak üzere (yoksa 3* otel) (standart
oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 5 gün ile sınırlıdır.
10) Acil mesajların iletilmesi
Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıda 1’den 9’a kadar ki maddeler kapsamındaki konularla
ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 9 / 9
KOŞULLAR
1) Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden
Sigortalı’nın veya Lehdar’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır,
2)
Sigortalanan Lehdar’ın bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;
a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
b) Đstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon
edecektir.
c) Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
d) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
3) Şirket geri ödeme taleplerini Kabul etmeyecektir.
4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen
yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında
ödenmesi
gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
ĐSTĐSNALAR
1) Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek
vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir
başka kişinin hileli hareketleri,
b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya
dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni
zarar,
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar
sonucu ortaya çıkan zararlar,
d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
g) Araç sürücüsünün;
(i) Đlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol
düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği
düzeyin üzerinde olması,
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 10 / 9
h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya
da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet
vermesi durumunda,
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli
maddeler,
j) Bir Lehdar’ın aşağıdakilere katılması:
(i)
Yarış, ralli veya benzeri denemeler,
(ii) Sportif faaliyetler,
(iii) Suç hareketleri,
(iiii) Bahisler.
k) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
l) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi
ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
a) Aracın her türlü tamiri,
b) Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü
yardım faaliyeti ve masrafları,
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın
içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer alan tüm kişisel
ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.
BÖLÜM 3 : BĐLGĐ ve ORGANĐZASYON SERVĐSĐ
Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Assist Line tarafından sağlanacak, alınacak
hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden
hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek
sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
1) Turistik Bilgiler
Şirket, Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar,
gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm
ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport
işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.
2) Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri
hakkında bilgi sağlayacaktır.
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 11 / 9
3) Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri
ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil
olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır.
4) Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat
işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili
adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda
rezervasyon yapılacaktır.
5) Döviz kurları bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.
6) Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon
ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
7) Konaklama ile ilgili bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile bilgi verilecek ve mümkün
olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
8) Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler
verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
9) Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.
10) Özel günler için organizasyon
Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi
verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
11)Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar
hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.
12) Tercüme hizmetleri
Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen
durumlarda organizasyon yapılacaktır.
13) Çiçek gönderme hizmetleri
Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 12 / 9
14) Diğer bilgi hizmetleri
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK
hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet
müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs.
telefon ve adresleri.
ĐKAME KĐRALIK ARAÇ
Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen,
kasko poliçesi kapsamında ve aşağıdaki koşullarda ikame kiralık araç verilir. Seyahate
devam maksadıyla kiralık araç veya ikame kiralık araç hizmetlerinden sadece biri verilecektir.
KOŞULLAR
1. Sigortalı aracın kaza sonucunda hareketsiz kalmasına neden olacak, kısa
sürede yürümesi sağlansa bile trafikte seyretmesine engel olacak bir hasarla
karşılaşması halinde ve çekildiği tamir servisinde aracı gören eksperin söz konusu
hasarın tamirinin 48 saatten fazla süreceğini bildirmesi durumunda Assist Line sigortalıya
aracın “tamir süresi”(maksimum 7 gün) boyunca bir adet kiralık araç temin edecektir.
2. Đkame kiralık araç hizmeti, kaza sonucu hareketsiz kalan aracın onarım yerine Al Servis
Destek Hizmetleri A.Ş.'nin kurtarıcı aracı ile ulaştırılması koşulu ile sağlanır. Ege Sigorta
tarafından Poliçede seçimlik olarak sunulan çekim şartsız ikame araç ek teminatı satın
alınması halinde, hareketsiz kalan aracın onarım yerine Al Servis Destek Hizmetleri
A.Ş.'nin kurtarıcı aracı ile ulaştırılması koşulu aranmaz.
3. Đkame kiralık araç,eksperin kararıyla ve hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 48
saati geçtiği durumlarda verilir.
4. Hizmetin Süresi ve Bitişi: Đkame araç süresi eksper tarafından tespit edilen onarım süresi
ile sınırlıdır. Đkame aracın bu şartlara göre oluşan teslim gününde, teminatın başladığı
gün aracın teslim alındığı saatte iade edilmesi gerekmektedir.Bu sürenin limitini aştığı
takdirde, limit üstü bedel Araç Sahibi’nden direkt tahsil edilecektir.
5. Đkame kiralık araç bir yıllık poliçe vadesi süresince en fazla poliçede belirtilen ve olay
başına en fazla 7 (yedi) gün ve bir yıllık poliçe vadesi süresince yılda en fazla 2 (iki) defa,
kiralık araç sağlayıcı firmanın filosunda müsait bulunan araçlardan sigortalı aracın
özelliklerine en yakın ve en fazla A, B ve C sınıfı olmak üzere ikame araç sağlanır. Đkame
araç gruplarına örnek olabilecek araçlar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
ARAÇ
GRUBU
A–B
C
MUHTEMEL TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ
Binek tipi, 4-5 kapı, AC , AB, ABS ,
motor hacmi 1200 – 1500 cc arası
Binek tipi, 4-5 kapı, AC, AB, ABS ,
motor hacmi 1300 - 1700 cc arası
ÖRNEK ARAÇ TĐPLERĐ
HYUNDAI I20 , RENAULT CLIO
FIAT PALIO, ALBEA
RENAULT CLIO
FORD FOCUS
RENAULT MEGANE
FIAT LINEA
TOYOTA CORALLA
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 13 / 9
HONDA CIVIC
Not: Araç özellikleri ve araç tipleri kiralık araç firmasının filosuna göre değişkenlik
gösterebilir.
Otomatik vites veya dizel araç talepleri bölgedeki anlaşmalı kiralık araç firmalarının filo
imkanları dahilinde karşılanır.
6. Hizmet sağlayıcı şirket tarafından bölgedeki anlaşmalı mevcut kiralık araç sağlayıcı
firmaların araç temin edebildiği ölçüde hizmetin verilmesi ve ikame araç organizasyonu
gerçekleştirilir.
7.
Đkame araç, talep edilen yere en yakın anlaşmalı kiralık araç firmasının bir ofisinden
teslim alınır ve teslim edilir. Đkame aracın başka bir adreste teslim alınması ve/veya
edilmesi durumunda oluşacak maliyetlerden Şirket sorumlu değildir.
Đkame aracın başka bir adreste teslim alınması ve/veya edilmesi durumunda oluşacak
maliyetlerden Şirket sorumlu değildir.
8. Đkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için bir diğer koşul da kredi kartı sahibi olmaktır.
Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan
müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama
sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya
mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu kiralık araç
şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında rent
a car firması tarafından müşteriye iade edilmektedir).
-Trafik cezaları,
-Yakıtın eksik teslim edilmesi,
-Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
-Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan
ticari kayıplar
9. Đkame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin Daimi Đkametgah'a uzaklığına
bakılmaksızın Türkiye içerisinde sağlanır.
ĐSTĐSNALAR
1. Ege Sigorta poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda,
hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya
çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir.
2. Đlgili kazaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler,
otocam ve ototeyp hasarları ile mini onarım kapsamına giren hasarlar teminat dışıdır.
3. Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır.
Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür
masraflar Sigortalı tarafından karşılanır.
4. Ege Sigorta Kasko Yardım poliçesine ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için
de geçerli olacaktır.
5. Đkame Araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup; yanma, çalınma hasarları ve tam
hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi Kasko Yardım Teminatları/ 2015
Sayfa 14 / 9
6. Kredi kartı bilgilerinizin yukarıda bahsedilen durumlar dışında kullanılmasından
kaynaklanan sorumluluk ikame kiralık aracı sağlayan araç kiralama firmasına aittir.

Benzer belgeler

Hür Kasko Poliçe 2011 İkame Araç Kapsamlı

Hür Kasko Poliçe 2011 İkame Araç Kapsamlı naklini 750 TL limite kadar temin edecektir. Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılmas...

Detaylı

HDI Sigorta Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile 7 gün 24 saat kesintisiz

HDI Sigorta Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile 7 gün 24 saat kesintisiz Bu menfaat, sadece, Lehdarın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür. b. Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (1...

Detaylı

Hyundai UYY Brs 2 copy

Hyundai UYY Brs 2 copy hastanede kalması gerektiginde; sürücünün bir aile üyesi için, hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları ve en fazla dört gün ile sınırlı olmak üzere, günlük azami 200 TL’ye kadar konaklama masr...

Detaylı

sompo japan kasko acil yardım

sompo japan kasko acil yardım ödenmesi koşuluyla sadece organizasyon yapılır.

Detaylı

ticari araçlar kasko yardım

ticari araçlar kasko yardım olmayan diğer markalar için Şirket tarafından yol ücretinin Sigortalı tarafından ödenmesi koşuluyla sadece organizasyon yapılır. Yetkili araç servisi talep edildiği esnada müsait değil ise ya da yo...

Detaylı

binek araçlar kasko yardım

binek araçlar kasko yardım ödenmesi koşuluyla sadece organizasyon yapılır. Yetkili araç servisi talep edildiği esnada müsait değil ise ya da yol yardım anlaşması olmayan bir servis ise bu teminatla ilgili sorumluluk, yol ken...

Detaylı