adk 001 ce montaj kılavuzu

Transkript

adk 001 ce montaj kılavuzu
ADK 001 CE
MONTAJ KILAVUZU
GİRİŞ
KULLANIM TALİMATI











Asansöre binerken kabinin bulunduğunuz katta olduğundan emin olunuz.
Asansörden inerken kapıların tamamen açılmasını bekleyiniz ve katı görmeden kabinden
dışarı çıkmayınız.
7 yaşından küçük çocukların yanlarında ebeveynleri olmadan asansöre binmeleri ve
bindirilmeleri kesinlikle yasaktır.
Asansöre binip inerken çocuklara ve evcil hayvanların (köpek, kedi, v.b.) kontrol altında
olmasına önemle dikkat ediniz.
Kat ve kabin kapısı alüminyum alt eşikleri arasındaki çalışma boşluğuna herhangi bir
yabancı cisim, el ya da ayak sokmayınız.
Kapılar kapanırken, panellerin önüne el, ayak veya yabancı sert cisimler koyarak her
hangi bir şekilde müdahale etmeyiniz.
Başkalarının da asansör kullanım ihtiyacını göz önünde bulundurarak asansöre binip
inerken süratli olunuz.
Kapılar kapalı veya açık iken ve kapılar açılıp kapanırken, panellere açma ve kapama
yönünde herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
Acil durumlarda kullanılmak üzere kat kapılarında bulunan servis kilidi anahtarını
asansörden sorumlu şahsa imza karşılığında teslim ediniz.
Asansör, katlar arasında herhangi bir sebepten dolayı kaldığında kapıları zorlayarak
açmaya ve dışarı çıkmaya çalışmayınız. Böyle bir durumda paniğe kapılmadan alarm
düğmesine basarak gerekli yardımın gelmesini bekleyiniz.
Ürünler ile birlikte verilen belgeleri, ürün kullanım süresince ihtiyaç duyulacağı
düşünülerek özenle saklayınız.
INSTRUCTIONS FOR USE











When getting on the elevator on the floor of the car make sure you have found.
Elevator doors opened fully expect to see coming down the floor without seeing and do
not get out of the cab.
Children under 7 years old without their parents with them to get on the elevator and
ride are strictly prohibited.
When the elevator ride down to children and domestic animals (dogs, cats, etc.) to be
under control have been considered important.
Floors and cabinet doors with aluminum thresholds between the bottoms of any foreign
object into the working space do not put hands or feet.
Door closes, the panel in front of the hand, foot or by putting foreign hard objects do not
interfere in any way.
The need for others to use the elevator rides down into consideration when the lift is
being fast.
The door was open or closed, and opening and closing doors, panels in the direction of
opening and closing do not have any intervention.
For use in an emergency landing door lock switch in the service elevator if the person
responsible for delivering your signature.
Elevator between floors for any reason, be forced to open the doors and do not try to go
out. In such a situation without panic alarm by pressing the necessary assistance please
wait.
Products supplied with documentation, will be needed during product use carefully keep
in mind.
BAKIM ONARIM TALİMATI






Kapıların mekanizmalarındaki lamaları ve makaralarını ayda bir kez üstübü kullanarak
mazot veya gaz yağı ile temizleyerek kuru ve temiz bir bezle kurulayınız. Yağlı
kalmamasına özen gösteriniz.
Kapıların panellerinin kılavuzlanarak hareket ettiği alüminyum alt eşik kanallarını üstübü
kullanarak mazot veya gaz yağı ile temizleyerek kuru ve temiz bir bezle kurulayınız.
Kapılar açılıp kapanırken panellerin hareketlerinde her hangi bir titreme gözlemleniyor
ise lama makaraları aşınmış ya da kırılmış olabileceği gibi makara yatağının lama ile
temas ettiği kısımlarda tozdan bir katman oluşmuş olabilir. Bu gibi durumlarda gereken
temizlik özenle yapılmalı, aşınan ya da kırılan makaralar yenileriyle değiştirilmelidir.
Kapılar açılıp kapanırken panellerin hareketlerinde bir sürtme sesi oluşuyor ya da
panellerin alt kısmı geride kalıyor ise panel egzantrik ayarlarını ve paten ayarlarını
kontrol ediniz. Panellerde kasıntı oluşuyorsa(dönme) gideriniz.
Kat ve kabin kapıları tam otomatik olarak kapanıp asansör sinyal aldığında hareket
etmiyor ise, kat ve kabin kapısındaki fiş kontakların devreleri kapatıp kapatmadıklarını
kontrol ediniz.
Asansör kapıları gerekli çalışmayı yapmıyor ise, oluşan arıza sıkışmadan, kabin
mekanizmasındaki sürücüden ya da motordan kaynaklanıyor olabilir. Bu gibi durumlarda
yetkili kişi vasıtasıyla üretici firmadan teknik destek alınız.
MAINTENANCE INSTRUCTIONS






The door of the mechanisms of the reels once a month and lama üstübü cleaned up using
diesel or gas as a clean dry cloth and dry.
The door panels of the grid by moving the aluminum sub-threshold üstübü channels using
diesel or gas to clean up and dry with a clean dry cloth.
Doors opening and closing movement of the panel is observed for a tremor of any worn
or broken rollers the plate as well as roller bearings in contact with the plate portion may
have a layer of dust. In such cases, the cleaning should be done carefully, worn or broken
rollers should be replaced with new ones.
The doors opened and closed in the movement of the panel is a rubbing sound lags
behind the lower part of the panel or panels occurs eccentric check settings and skating
settings. If the panel consisted of itching (return) to go.
Cabin floor and the elevator doors close and fully automatically when a signal is not
moving, landing and car door contacts in the plug, shut off circuits check.
The elevator doors do not do the work required, the failure from compression from the
engine cab, or from the drive mechanism may be due to the. In such cases, you receive
technical support from the manufacturer through authorized persons.
MONTAJ TALİMATI





Ürünlerin montajlarına başlamadan önce ambalajlarındaki ürün bilgi etiketlerini
okuyarak ürünlerin siparişlerinize uygun olduğunu doğrulayınız.
Ürünlerin taşınmasına özen gösterilmesi ve forklift kullanmanız tavsiye edilir.
Ürünlerin taşınması sırasında yetersiz ve uygunsuz insan gücü, makine ve ekipmanların
kullanılması sonucu oluşabilecek hasar ve zararlardan firmamız sorumlu değildir.
Montaj sırasında mekanizmaların üzerlerine, lamalara ve panel taşıyıcıların üzerlerine
basmayınız.
Ürünlerin depolanması gerektiğinde; ortam sıcaklığının -5°C ~ +40°C arasında olmasına,
ürünleri rutubetsiz ortamlarda, sudan, tozdan etkilenmeyecek ve zeminle direk temas
etmeyecek şekilde muhafaza ediniz. Aksi durumlarda ürünlerde oluşabilecek hasar ve
zararlardan firmamız sorumlu değildir.
INSTALLATION INSTRUCTIONS





Before starting the installation of the products by reading product labels and packaging
the product information according to your order please verify.
Product of a forklift to transport and care is recommended.
During the transportation of products is inadequate and inappropriate manpower,
machinery and equipment as a result of the use of our company is not liable for any
damages and losses.
During the installation of mechanisms to them, and lamas of the panel carriers do not
push them.
Products should be stored when, ambient temperature is between -5°C ~ +40°C, products
in the humid environment, water, dust will not be affected and in direct contact with the
floor keep. Otherwise, damage to products and our company is not liable for damages.
KABİN KAPILARI GENEL ÖLÇÜLERİ
CABIN DOORS GENERAL DIMENSIONS
KABİN KAPILARI MEKANİZMASININ KABİNE MONTAJI
CABIN DOORS MECHANISM INSTALLATION ON THE CABIN
K kodlu parçaları kabin kapısı
mekanizmasına 6 ve 7 numaralı bağlantı
elemanlarını kullanarak yeteri kadar
sıkarak montajlayınız.
Mekanizmayı, 6, 7 ve 8 numaralı bağlantı
elemanlarını kullanarak kabine
montajlayınız.
Attach K coded items to cabin door
mechanism using by 6 and 7 fasteners
mounted with enough wring.
Attach mechanism to cabin using by
6, 7 and 8 fasteners mounted.
6- M10 FLANŞLI SOMUN – DIN 6923
7- M10X25 TAVA CIVATASI – DIN 603
8- KARE PUL
2 PANEL TELESKOPİK KAT KAPILARI GENEL ÖLÇÜLERİ
2 PANEL TELESCOPIC LANDING DOORS GENERAL DIMENSIONS
3 PANEL TELESKOPİK KAT KAPILARI GENEL ÖLÇÜLERİ
3 PANEL TELESCOPIC LANDING DOORS GENERAL DIMENSIONS
2 PANEL MERKEZİ KAT KAPILARI GENEL ÖLÇÜLERİ
2 PANEL CENTRAL LANDING DOORS GENERAL DIMENSIONS
KASA BAĞLANTI ŞEKLİ
CASE CONNECTION MODE
A kodlu parçayı B ve C kodlu
parçaya 1 ve 2 numaralı bağlantı
elemanlarını kullanarak yeteri kadar
sıkarak montajlayınız.
D kodlu parçayı B ve C kodlu
parçaya 1 ve 4 numaralı bağlantı
elemanlarını kullanarak yeteri kadar
sıkarak montajlayınız.
Attach A coded item to B coded
item, and C coded item using by 1
and 2 fasteners mounted with
enough wring.
Attach D coded item to B coded
item, and C coded item using by 1
and 4 fasteners mounted with
enough wring.
1- M8X20 FLANŞLI ABC – DIN 6921
2- M6X16 FLANŞLI ABC – DIN 6921
4- KASA BAĞLANTI SACI
KAT KAPILARI ALÜMİNYUM EŞİKLERİN MONTAJI
LANDING DOORS ALUMINUM SILLS INSTALLATION
F kodlu parçayı D kodlu parçaya 5
numaralı bağlantı elemanlarını
kullanarak yeteri kadar sıkarak
montajlayınız.
G kodlu parçayı D kodlu parçaya 5
numaralı bağlantı elemanlarını
kullanarak yeteri kadar sıkarak
montajlayınız.
E kodlu parçayı D ve F kodlu parçalara
tırnaklarından geçirerek monte ediniz.
Attach F coded item to D coded item
using by 5 fasteners mounted with
enough wring.
Attach G coded item to D coded item
using by 5 fasteners mounted with
enough wring.
E coded part of D and F assemble
passing coded parts of the nail.
5- M5x10 HBI – DIN 7991
KAT KAPISI KASALARININ DUVARA MONTAJI
LANDING DOOR FRAMES INSTALLATION ON THE WALL
H kodlu parçaları (alt ve üst bağlantı
konsollarını) 2PT kapılar için Şekil 2’
de görüldüğü gibi; 2PM kapılar için
Şekil 3’ de görüldüğü gibi; 3PT
kapılar için Şekil 4’ de görüldüğü gibi
M12 dübel ve civatalar ile su terazisi
kullanarak duvara montajlayınız. H
kodlu parçaları kasa alt kızaklarına
6,7 ve 8 numaralı bağlantı
elemanlarını kullanarak yeteri kadar
sıkarak montajlayınız.
Kasanın yatay ve düşeyde gönyeli
olarak montaj yapılmasına dikkat
ediniz.
H-coded components(the upper and
lower link bracket), 2PT doors for
the in Figure 2, 2PM doors for the in
Figure 3, 3PT doors for the in Figure
4 as seen with M12 bolts and screws
for wall mounting using your spirit
level. Attach H coded items to slide
bottom frame using by 6, 7 and 8
fasteners mounted with enough
wring.
Be sure for mounting of the frame
vertical and horizontal.
6- M10 FLANŞLI SOMUN – DIN 6923
7- M10X25 TAVA CIVATASI – DIN 603
8- KARE PUL
KAT KAPISI MEKANİZMASININ MONTAJI
LANDING DOORS MECHANISM INSTALLATION
Merkezi kat kapılarının montajında,
mekanizmayı kasa üst başlığına
ortalayarak 1 numaralı bağlantı
elemanını kullanarak yeteri kadar
sıkarak montajlayınız.
Teleskopik kat kapılarında
mekanizmayı kapama yönü büyük
yan direk tarafına gelecek şekilde
uygun ayarlamaları yaparak 1
numaralı bağlantı elemanını
kullanarak yeteri kadar sıkarak
montajlayınız.
Centering the mechanism on the
frame top head for center of the
floor door assembly using by 1
fastener mounted with enough
wring.
Alignment the closing direction of
mechanism to big pole side with
making appropriate adjustments
telescopic of the floor door assembly
using by 1 fastener mounted with
enough wring.
1- M8X20 FLANŞLI ABC – DIN 6921
PANELLERİN MONTAJI
PANELS INSTALLATION
Panelleri, panel taşıyıcılardaki 12 numaralı
egzantrik pimlere asınız. Panellerin üzerindeki
obrantlardan (slotlardan) ve egzantrik
pimlerden gerekli ayarlamaları yaparak
panelleri 9,10 ve 11 numaralı bağlantı
elemanlarıyla gerektiği kadar sıkarak
sabitleyiniz.
J kodlu parçaları (kelebekler), paneldeki
bağlantı sacına 2 numaralı bağlantı elemanını
kullanarak montajlayınız.
Panels, Hang the eccentric pin number 12 in the
panel carrier. From obrant on the panel (the
slot) and panels making the necessary
adjustments 9.10 and securely tighten the
eccentric pin 11 as the number of fasteners
required.
J-coded (butterflies), to assembling the
connection using the number 2 hair on the
panel fasteners.
2- M6X16 FLANŞLI ABC – DIN 6921
3- M8 SIKMA SOMUN
9- M8x20 ABC - DIN 933
10- 5/16" KALIN PUL
11- M10 KONTRA SOMUN – DIN 936
12- EGZANTRİK PANEL ASKI PİMİ
YANGIN EMNİYET SACI-PANEL BAĞLANTISI
FIRE SAFETY SHEET-PANEL CONNECTION
KAT KAPILARI KİLİDİ EKSANTRİK MAKARA AYARI
LANDING DOORS LOCK ECCENTRIC ROLLER ADJUSTMENT
Kilit makaralarının bağlı olduğu
sacdaki slotlardan sağa ve sola
hareket ettirilerek kaşığa göre gerekli
ayarlamalar yapılabilir.
Is connected to the lock reel slot on the
sheet according to the spoon by moving it
from left to right and necessary
adjustments can be made.
KAT KAPILARININ KİLİTLEME ŞEKLİ
LANDING DOORS LOCKING
Fiş kontak erkek çivilerinin kontaklara
temas ettiğinde kilit dilinin kilit
yuvasına en az 7mm gireceği şekilde
ayarlayınız.
Pin male plug contacts when the
contacts touch 7mm bolt into the
lock slot to at least the set.
KİLİT – KAŞIK ÇALIŞMA ŞEKLİ
TYPE OF WORK LOCK – SPOON
Kaşık ve kilit açık konumda iken kilit
makaralarının kılıçlara temas ettiğinden
emin olunuz.
Be sure, spoon-lock in the open
position when the lock is pulled into
contact with the sword.
Kaşık ve kilit kapalı konumda iken kilit
makaralarının kılıçlara olan uzaklıklarının
eşit olduğundan emin olunuz.
Be sure, spoon-lock in the close position
when lock pulleys are equal to the sword
KAT KAPILARI SERVİS KİLİDİ AÇMA
LANDING DOORS LOCK ON SERVICES
2 Panel Teleskopik Kat-Kabin
Kapıları çalışma aralığı
3 Panel Teleskopik Kat-Kabin
Kapıları çalışma aralığı
2 Panel Merkezi Kat-Kabin
Kapıları çalışma aralığı
2 Panel Telescopic LandingCabin Doors working
distance
3 Panel Telescopic LandingCabin Doors working
distance
2 Panel Central LandingCabin Doors working
distance
ELECTRICAL CONNECTION DIAGRAM
EXPLANATION
1.
2.
3.
Electrical connections are carried out within the direction of electrical wiring
diagram by means of electrical neon tester and multi meter.
Complete contact of the cables of electrical connections at the terminal should
be ensured.
If it is encountered with the problem for lack of contact of electrical
connections, electricity should be switched off and wiring diagram should be by
means of electrical neon tester and multi meter.
OPERATING PRINCIPLE
1.
2.
By transferring to the closed circuit position of the cables at both ends of the
plug contact 9V-220V AC voltage pass through thereof. This voltage is perceived
as the single means that the door is closed position and in safety. Together with
this signal, panel activates the program to move car.
In the cases, the door has not completely, availability of broken cables or the
lock has not closed completely, and the panel cannot move the car due to
unavailability of safety points.
Fabrika İrtibat Tel:
Teknik Servis Tel:
0312 394 27 03
0533 515 63 41
mikrolift
MLDOORPLUS OTOMATİK KABİN KAPISI KONTROL KARTI
KLEMENS AÇIKLAMALARI
 AC20 Trafo Girişi (Motor gücü+10W)
 MOTOR 24 V DC Motor
 +24V Giriş sinyalleri için 24V dahili besleme (+) uç
 GND Giriş sinyalleri için 24V dahili besleme (-) uç
 FC Fotosel sinyal girişi
 142 Katta sinyal girişi
 EIN Yedek sinyal girişi
 EA Enkoder A Kanalı
 EB Enkoder B Kanalı
 GND Enkoder için (-) besleme
 +5V Enkoder için (+) besleme
 COM Hız sinyalleri için ortak uç
 OPEN Aç sinyali girişi
 CLOSE Kapa sinyali girişi
 SLOW Yavaş kapa sinyali (Nudging) girişi
 FAST Hızlı sinyali girişi
 AKU + Akü (+) uç (2 adet 12V/1.2 Ah Kuru akü)
 AKU - Akü (- ) uç
 CL1 Kapı tam kapalı rölesi ortak uç
 CL2 Kapı tam kapalı rölesi normalde açık kontak ucu
 OP1 Kapı tam açık rölesi ortak uç
 OP2 Kapı tam açık rölesi normalde açık kontak ucu
 FL1 Kapı geri açma rölesi ortak uç
 FL2 Kapı geri açma rölesi normalde açık kontak ucu
KULLANIM BİLGİLERİ
 LCD ekranın üst satırında kapının durum bilgilerini gösterilir. ALT satırın sol tarafında kapınınhızı (V=XXcm/s), sağ tarafında
kapının pozisyon bilgisi (P=XXXcm) gösterilir.
 İlk elektrik geldiğinde kapı; kapatma “CLOSE” girişi yoksa açma yönünde, varsa kapamayönünde tanıtma hızı ile hareket
ettirilir. Bu işlem sırasında kapının konumu bilinmediği için LCD ekranda pozisyon bilgisi yerinde “---“ yazdırılır.
 Kart üzerindeki ENTER tuşuna basılarak kapı “Revizyon” konumuna alınır. Bu konumda kapı olduğu yerde sabit tutulur.
Operatörün kapının mekanik ayarlarını enerjiyi kesmeden yapması sağlanır. Bu konumda ENTER, YUKARI, AŞAĞI
butonlarına bazı fonksiyonlar atanmıştır. Bufonksiyonlar aşağıda açıklanmıştır. “Revizyon” konumundan çıkmak için ESC
butonuna basılmalıdır.
 Kart üzerindeki ESC butonuna basılarak “Manüel Hareket” konumuna geçilir. Bu konum da; YUKARI butonuna basılarak
kapı kapama yönünde, AŞAĞI butonuna basılarak kapı açmayönünde hareket ettirilir. “Manüel Hareket” konumundan
çıkmak için ENTER butonuna basılmalıdır.
REVİZYON KONUMU TUŞ TANIMLARI
 ENTER = Bu tuşa 2 sn. basılı tutularak programlama konumuna geçilir.
 YUKARI = Bu tuşa basıldığında LCD ekranda 5 sn. süresince Toplam Çalışma sayısı gösterilir.
 AŞAĞI = Bu tuşa basıldığında kapı boyu “Tanıtma” işlemi başlatılır. Kapı önce tanıtma hızında açılır. Daha sonra tanıtma
hızında kapatılır. Tanıtma işlemi sırasında LCD ekranın sağ üst kısmında algılanan enkoder değeri gösterilir.
 ESC = Bu tuşa basıldığında ”Revizyon” konumundan çıkılır.
PROGRAMLAMA (Ver:1.01)
 MLDOORPLUS kartının programına giriş için önce, ENTER butonuna basılarak Revizyon moduna alınır. Bu konumda iken
tekrar ENTER butonuna basılı tutularak programlama başlatılır.
 AŞAĞI ve YUKARI butonları ile istenilen programlar seçilebilir.
 Programlama modundan çıkmak için ana menüde ESC butonuna basılır, LCD ekranda ‘‘Çıkış ->ENTER’’ “Geri Dönüş>ESC” görülür. ENTER butonuna basıldığında programlama modundan çıkılır, ESC butonuna basılırsa işlem yapılan ilk
menüye tekrar dönülür.
 Ana menüde ENTER tuşuna basılarak ekranda gösterilen program başlatılır.
 Eğer program parametreli ise LCD ekranda alt satırın en başında bir ok işareti belirir.
AŞAĞI ve YUKARI butonları ile parametre değeri değiştirilebilir. ENTER butonuna basıldığında o değer kaydedilip menüye
dönülür. Eğer ESC butonuna basılırsa daha önce kaydedilmiş olan değer korunup menüye dönülür.
Program
Fabrika Ayarları Parametreler / Açıklamalar
00:Lisan Secimi
Türkçe
Türkçe - English
01:Aç. Yüksek Hız
30 cm/s
20-50(Açmada yüksek hız miktarı)
02:Aç. Düşük Hız
5 cm/s
2-19(Açmada düşük hız miktarı)
03:Aç. Hızlanma
20 cm
5-90(Açmada hızlanma rampası ayarı)
04:Aç. Yavaşlama
20 cm
5-90(Açmada yavaşlama rampası ayarı)
05:Aç D. HızMesafe
2 cm
1-99(Açmada düşük hızda gitme mesafesi)
06:Aç. BaskıSev.
30
10-45(Açmada baskı seviyesi ayarı)
07:KapaYüksek Hız
30 cm/s
20-40(Kapamada yüksek hız miktarı)
08:KapaDüşük Hız
5 cm/s
2-19(Kapamada düşük hız miktarı)
09:Kapa Hızlanma
20 cm
5-90(Kapamada hızlanma rampası ayarı)
10:KapaYavaşlama
20 cm
5-90(Kapamada yavaşlama rampası ayarı)
11:K.D.HızMesafe
2 cm
1-99(Kapamada düşük hızda gitme mesafesi)
12:KapaBaskıSev.
25
10-45(Kapamada baskı seviyesi ayarı)
Aç – Kapa, Kapa(Kapının açma ve kapama veya sadece kapama ile
13:ÇalışmaGirişi
Aç - Kapa
çalıştırılması seçimi)
14:LimitRöleleri
Açık Kontak
Açık Kontak, Kapalı Kontak(Limit rölelerinin kontak seçimi)
Açık Kontak, Kapalı Kontak(Baskı veya fotosel algılandığınaaktif edilen
15:Baskı Rölesi
Açık Kontak
faultrölesi kontak seçimi)
İptal,Katta Açık,Katta Kapalı(Kurtarma modu “Akü ile Aç”seçili iken katta
sinyalidavranışı seçimi. Akü ile Aç konumu oluştuğunda buparametreye
16:142 Fonksiyonu
İptal
bakılarak şu konumlar uygulanır: İptal: Kapı 142 girişine bakılmaksızın açtırır
Katta Açık: 142 girişi varsa kapı açtırılmaz; yoksaaçtırılır
Katta Kapalı: 142 girişi yoksa kapı açtırılmaz; varsaaçtırılır)
17:Kurtarma Modu
Akü ile Aç
Akü ile Aç, EkstraGüçileAç(Kurtarma modu seçimi)
İptal,01s – 30s(Değer İptal iken Demo yoktur. Seçilen saniye değerikadar
18:Demo Çalışma
İptal
açmada ve kapamada bekleyerek, kapı açmakapamasinyalini dikkate
almadan, kapının sürekliçalışması sağlanır.)
19:Kul.ŞifreDeğ.
(Kullanıcı şifresi değiştirilir)
20:K.Şifreİptal?
(Kullanıcı şifresi 0000 ile değiştirilerek iptal edilir)
Üretici Ayarları
DİKKAT! Bu parametrelere kapı üreticisi erişebilir.
99:Fabrika Ayarı?
(Tüm parametre değerleri fabrika ayarları iledeğiştirilir)
MLDOORPLUS KARTININ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİNE BAĞLANMASI

Benzer belgeler