1 - Gigant Group

Transkript

1 - Gigant Group
CZ
GB
TR
Kniha údržby
Maintenance
Bakım Kitapçığı
Aktuální verzi najdete na internetu! · You will find the most recent version on the internet! · Aktüel versiyonu Internette bulabilirsiniz
1
Obsah
Index
İçindekiler
1
2
Obsah
Index
İçindekiler ....................................................................2
Všeobecné pokyny
Označení
Symboly
General Instructions
Identification
Symbols
Genel Hükümler ...........................................................4
İşaretleme ...................................................................6
Semboller ....................................................................8
NÁPRAVY
Přehled údržbových prací
Tuhé nápravy
Nuceně řízené nápravy
Dobíhané nápravy
Kyvadlové nápravy
Čep nápravy
Údržbové práce na nápravách
Montáž kol
Připojení kola a dotahov ací momenty
kolových matic
Vnější a vnitřní uložení hřídele
klíče brzdy
Manuální brzdová páka
Automatická brzdová páka
Ložisko nápravy
Víčko náboje
Bubnová brzda
Kotoučová brz d a
Řízená náprava
Dobíhaná nápra va
Kyvadlová náprava
AXLES
Overview Maintenance
Rigid axle
Power steering axle
Self steering axles
Walking beam axle
Axle studs
Maintenance axles
Wheel mounting
Wheel attachments and
tightening torque
Outer and inner brake
camshaft
Manual slack adjuster
Automatic slack adjuster
Axle bearing
Hub cap
Drum brake
Disc brake
Steering axle
Selfsteering axle
Walking beam axle
AKSLAR
ANKET Bakım Hizmetleri
Sert Akslar ...................................................................8
Zorunlu Direksiyon Aksı ..............................................10
Sondaki Direksiyon Aksı .............................................11
Salınan Akslar ...........................................................13
Bijon ..........................................................................13
Bakım İşlemleri Akslar
Tekerleklerin Montajı ...................................................14
Tekerlek Bağlantıları ve
Tekerlek Somunlarının Sıkılması .................................16
İç ve Dış
Fren Mil Yatağı............................................................18
Elle Ayarlanabilen Bağlantı Ayarı .................................19
Otomatik Bağlantı Ayarı ..............................................21
Aks Yatakları ..............................................................22
Jant kapağı ................................................................24
Kampanalı Frenler.......................................................25
Disk Frenler ................................................................29
Hareketli Dingil ...........................................................32
Sondaki Direksiyon Aksı .............................................33
Salınan Akslar ...........................................................40
2
VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ
Prehled údržbových prací
Konstr.typ FB70 / FB80
Konstr.typ LR
Konstr.typ TO
Konstr.typ LG
Konstr.typ Achslift FB70
Konstr.typ EAL
Konstr.typ EAL-T
Konstr.typ MAL
Konstr.typ TWINLIFT
Údržbové práce vzduchové pérování
AIR SUSPENSION
Maintenance overview
Model FB70 / FB80
Model LR
Model TO
Model LG
Model Axle Lift FB70
Model EAL
Model EAL-T
Model MAL
Model TWINLIFT
Maintenance SUSPENSION
PNÖMATİK SÜSPANSİYON
Anket Bakım Hizmetleri
Seri FB70/FB80 ..........................................................41
Seri LR ......................................................................42
Seri TO ......................................................................44
Seri LG ......................................................................45
Seri Relevage FB70 ....................................................46
Seri EAL.....................................................................47
Seri EAL-T ..................................................................48
Seri MAL....................................................................49
Seri TWINLIFT ............................................................50
Bakım Hizmetleri Pnömatik Süspansiyon ..................51
3
MECHANICKÉ PÉROVÁNÍ
Prehled údržbových prací
Konstr.typ LK
Konstr.typ F
Konstr.typ GK
Údržbové práce
mechanické pérován í
MECH. SUSPENSION
Maintenance overview
Model LK
Model F
Model GK
Maintenance
mech. SUSPENSION
MEKANİK SÜSPANSİYON
Anket Bakım Hizmetleri
Seri LK.......................................................................66
Seri F .........................................................................68
Seri GK ......................................................................69
Bakım Hizmetleri
Mekanik Süspansiyon ...............................................70
Aktuální verzi najdete
vždy na internetu!
You will find the most recent
version on the internet!
Aktüel versiyonu
Internette bulabilirsiniz!
www.gigant-group.com/de/service/downloadcenter.html
3
Všeobecné pokyny
General Instructions
Genel Hükümler
Předpisy k údržbě platí pro nápravy GIGANT a agregá- The maintenance instructions are valid for GIGANT- Bakımla ilgili düzenlemeler GIGANT Aksları ve
ty GIGANT. Jsou nedílnou součástí našich záručních axles and GIGANT suspensions. They are part of GIGANT takımları için geçerlidir. Bunlar garanti
podmínek.
our guarantee conditions.
şartlarımızın ana maddeleridir.
Pro udržení plné pohotovosti pro použití i jízdní a In order to guaranty full operation, traffic and oper- Tam anlamıyla hazırlıklı olabilmek aynı zamanda
provozní bezpečnosti je třeba provádět následující atinonal security the following maintenance works trafik ve operasyonel güvenliği sağlayabilmek için
have to be carried out in the mentioned intervals. gerekli intervallerde aşağıdaki bakım hizmetleri
údržbové práce v předepsaných intervalech.
yapılmalıdır.
Z důvodu udržení povolení k provozu náprav
GIGANT a agregátů pérování smějí být používány
pouze náhradní díly GIGANT, případně nebo od
GIGAN-Tu povolené náhradní díly jiného výrobce.
Please
use
only
original
GIGANT
spareparts, or spareparts of other producers which
have been given permission from GIGANT , to fit
our axles and suspensions.
GIGANT aksları ve süspansiyon sistemleri-nin
çalışabilmesi için sadece GIGANT yedek parçaları
ve ya GIGANT tarafından bedava verilen diğer
üreticilerin yedek parçaları kullanılabilir.
Před uvedením do provozu a zásadně vždy po
provedení lakýrnických prací se musí zkont- rolovat
maznice, zda jsou průchodné a namazat je tukem tak,
až z uložení vytéká čistý tuk. Používejte pouze tuk
Gigant dle předpisů v knize údržby.
Připojení k zařízení pro ústřední mazání je povolené v
případě, že toto zařízení používá speciální dlouhodobý
tuk konzist. třídy 2-3.
The lubrication nipples are to be checked for pass
prior to commissioning and always after painting
work; they are to be greased until fresh grease
discharges from the bearing point.
Only Gigant grease according to the specification
in the workshop manual may be used.
Connection to a central lubrication system is permitted if the system transports special long-term
grease of consistency 2-3.
Daima boyama çalışmasından önce ve sonrasında
yağlama boru uçları geçiş için kontrol edilecektir;
yatak noktasından taze yağ akana kadar yağlanacaktır.
Sadece Gigant yağı kılavuzdaki spesifikasyona
göre kullanılabilir.
Sistemin uzun vadeli 2-3 yağ yoğunluğunu taşıması halinde, merkezi bir yağlama sistemi ile olan
bağlantıya izin verilir
Užití tekutých tuků není povolené!
The use of fluid grease is not permitted!
Sıvı yağ kullanılması yasaktır
Odstranění zjištěných závad a výměnu příslušných Repairs and the change of worn parts shoud be Tespit edilmiş arızaların giderilmesi ve yıpranmış
parçaların değişmesi prensip olarak uzman bir
náhradních dílů je třeba zásadně provádět v odborné carried out by a specialist garage.
profesyonel atölye tarafından yapılmalıdır.
dílně.
4
Poznámky k provozu
Instruction information
Kullanım Kuralları
Před každou jízdou se má řidič přesvědčit, zda je
brzdová soustava a soustava vzduchového pérování
provozuschopná. U soustavy brzdového pérování
smí být ježděno pouze v jízdní poloze. Měch nesmí
při prudkém vyložení nebo naložení vykazovat žádné
změny.
Before each journey the driver has to check, if the
brake and air suspension installation are ready for
operation. In case of an air suspension installation
it is only allowed to drive in driving position. The air
bellows should not show any wrinkles even after
quick unloading or crane loading.
Her bir sürüşten önce sürücü, fren ve hava süspansiyonlarının kullanıma hazır olduğundan emin
olmalıdır. Bir hava süspansiyonu organizasyonu
sadece sürücü konumunda gerçekleşebilir. Hava
süspansiyonu körüğü, hızlı bir boşaltma ve vince
yükleme sonrasında bükülme göstermemelidir.
Změny vyhrazeny.
Předchozí údržbové předpisy ztrácí platnost.
Subject to change.
Old Maintenances expires.
Değişmesi gereken konular.
Eski bakım düzenlemeleri geçerliliklerini
kaybeder.
GIGANT-GROUP Vám
přeje dobrou jízdu!
The GIGANT-GROUP wish
you a profitable trip !
GIGANT Grubu size iyi
yolculuklar diler!
Service - Hotline
+49 (0)18 02.96 20 00
Aktuální verzi najdete
vždy na internetu!
You will find the most recent
version on the internet!
Aktüel versiyonu
Internette bulabilirsiniz!
5
Označení nápravy
Identification axle
İşaretleme Akslar
1
gigant - Trenkamp & Gehle GmbH
D-49413 Dinklage
Ident. No / Prod. No
10127033 / D09030001
6
ABS
Pe kg
EBS
Prüfprotokoll
Homologation
Test report
Nápravy · Axles · Akslar
11000
V. max km/h
max. speed
vitesse maxi
36111405
Article No.
date of production
Madde No:
Üretim tarihi
Popis nápravy
description
Aks adı
číslo TDB / typ brzdy
TDB number / brake type TDB No: / Fren tipi
made in EU
DOKH2 09010 4345 H 2040 1300 ABS B22
Zul. Statische Achslast
kg
perm. Static. Axle capacity
9000
charge statique admissible
Bremstyp
H1-11
Brake type
DB22LT
Type frein
Výrobní číslo
datum výroby
105
Označení agregátu pérování
Identification suspensions
İşaret Hava Süspansiyonları
1
2
3
1
2
3
4
1
4
5
6
1. Konzole vzduchového pérování / air suspension bracket
hava süspansiyon braketi
2. vodící rameno / spring / yay
3. deska nebo nástavba měchu / plate or top bracket
plaka veya üst braket
4. tlumič / shock absorber / şok emici
5. píst / piston / piston
6. měch vzd.pérování / air bellow / hava körüğü
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
5
6
7
Übersetzung fehlt
1. přední zavěšení / suspension bracket /
süspansiyon braketi
2. pero / spring / yay
3. hlavní zavěšení / main suspension / ana süspansiyon
4. kluzný segment / sliding shoe / kaygan balata
5. vodící rameno / torque arm / tork kolu
6. vodící deska / torque arm support / tork kol desteği
7. vahadlo / equalizer / dengeleyici
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
7
Výklad symbolů
Explanation symbols
Sembollerin Anlatımı
1
8
M27x1,5:
550-600Nm
2.1 / 51
Nápravy · Axles · Akslar
Údržbové práce
Maintenance
Bakım Hizmetleri
Dotahovací moment
Tightening Torques
Çekme Dönme Momenti
Viz. popis: č. odstavce a stránky
Description see par. No. and page
Tasviri: Paragraf No ve Sayfa
po prvních 1 000 km
(po první jízdě se zátěží)
každý měsíc
(nebo každých 10 000 km)
after the first 1,000 km (after the
first heavy load drive)
İlk 1.000 km sonrasında
(İlk yükleme sürüşü sonrası)
every month
(or every 10,000 km)
her ay
(ve ya tüm 10.000km)
každých 6 týdnů
(nebo každých 20 000 km)
every 6 weeks
(or every 20,000 km)
tüm 6 hafta
(ve ya tüm 20 000 km)
čtvrtletně
(nebo každých 50 000 km)
quarterly
(or every 50,000 km)
Üç ayda bir
(ve ya tüm 50 000km)
každé 4 měsíce
(nebo každých 40 000 km)
every fourth month
(or every 40,000 km)
tüm 4 ay
(ve ya tüm 40 000 km)
pololetně
(nebo každých 100 000 km)
every six months
(or every 100,000 km)
yılda iki defa
(ve ya tüm 100 000 km)
Nejpozději po 1 roce nebo při
každé výměně brzd. obložení
After 1 year at the latest
or when replacing the brake linings
En geç 1 yıl sonra ve ya her fren
kaplaması değişiminde
Nejpozději po 2 letech
(nebo každých 200 000)
nebo při každé výměně brzd. oblož.
After 2 years at the latest
(or every 200,000 km)
or when replacing the brake linings
En geç 2 yıl sonra ve ya tüm 200
000 km) ve ya her fren kaplaması
değişiminde
Nejpozději po 3 letech
(nebo každých 500 000)
After 3 years at the latest
(or every 500,000 km)
En geç 3 yıl sonra
(ve ya her 500 000 km)
Při použití ve ztížených podmínkách
přiměřeně častěji
(např.používání ve stavebnictví)
In case of more difficult operation
change more frequently
(i.E. operation in building trade)
Daha çok zor kullanımlarda
Tuhá náprava
Riged axle
Sert Akslar
1.1 / 14
1.19 / 29
1.20 / 30
1.18 / 29
1.4 / 19
1.14 / 25
1.21 / 31
1.16 / 28
1
1.17 / 28
1.15 / 25
1.2 / 18
1.9 / 21
1.10 / 22
1.12 / 24
1.13 / 24
1.11 / 22
1.7 / 20
1.6 / 20
1.5 / 19
1.3 / 18
1.8 / 21
1.22 / 31
Nápravy · Axles · Akslar
9
Nuceně řízená náprava - navíc
Power steering axle - additional
Zorunlu Direksiyon Aksı
1
1.23 / 32
1.22 / 32
10
Nápravy · Axles · Akslar
Dobíhaná náprava - navíc
Self steering axle - additional
Sondaki Direksiyon Aksı ek olarak
1.33 / 37
1.34 / 37
1.24 / 33
1.25 / 34
1.26 / 35
1.27 / 35
1
1.28 / 35
1.31 / 36
1.32 / 37
1.30 / 36
1.29 / 36
1.35 / 38
1.36 / 38
1.37 / 38
1.38 / 39
Nápravy · Axles · Akslar
11
Dobíhaná náprava 2010 - navíc
Self steering axle 2010 - additional
Sondaki Direksiyon Aksı 2010-ek olarak
1.33 / 37
1.34 / 37
1
1.27 / 35
1.41 / 39
1.28 / 35
1.32 / 37
1.40 / 39
1.38 / 39
1.24 / 33
12
Nápravy · Axles · Akslar
1.39 / 39
1.35 / 38
1.36 / 38
Kyvadlová náprava - navíc
Walking beam axle - additional
Salınım Aksları ek olarak
Čep nápravy - navíc
Axle studs - additional
Bijon ek olarak
1
1.42 / 40
1.43 / 40
1.21 / 18
Nápravy · Axles · Akslar
13
Montáž kol
Wheel mounting
Tekerleklerin Montajı
1.1
Kolové matice
Dotažení po první jízdě se zátěží
a po každé výměně kol.
1
1.1
Wheel nut
Tekerlek Somunu
On first use
İlk yükleme sürüşü sonrasında ve her
After the first time driving under full tekerlek değişiminden sonra.
load and also after every wheel change
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every 6 months or every 100,000 km - Ayda 2 defa veya ve tüm
100 000 km
Kolo nasadit, kolové matice našroubovat a v příslušném pořadí dle počtu
šroubů dotáhnout.
14
1.1
Nápravy · Axles · Akslar
Put on wheel, screw on wheel nuts
and tighten according to tightening
instructions for wheel bolts
Tekerleğin Takılması
Tekerlek somunlarının vidalanması ve
gerilme düzenlemelerine göre çiviler
için sıkştırılması.
Montáž kol
Wheel mounting
Tekerleklerin Değiştirilmesi
Výměna kol
Před nasazením kola zbavit dosedací
plochy náboje, ráfku a matic rzi a
nečistot.
Wheel change
Prior to putting on the wheel, clean
the hub contact surface, wheel rim
and wheel nuts of rust and dirt.
Tekerleğin takılmasından önce tekerlek jant sisteminin, tekerleklerin ve
tekerlek somunlarının pas ve kirlerden
temizlenmesi.
Závity šroubu namazat trochou oleje.
Přitom je nutné dbát na to, aby
otvory ráfku byly vystředěny ke
šroubům.
Provide external screw-threads with a
sparing amount of oil. On wheel nuts
with pressure plate, slightly oil the
friction surfaces between pressure
plate and wheel nut.
Huiler légèrement les filets des axes
de roue.
Mettre en place la roue en centrant
les trous de passage des axes avec
ceux-ci.
Pozn.:
Některé šrouby jsou vybaveny
„předstředěním”.
Note:
Not:
Some wheel bolts are equipped with Bazı tekerlek çivileri merkez aletleriyle
centering devices.
donanmıştır.
Pořadí dotahování kolových matic.
Tightening instructions wheel bolts
1
8
3
6
1
5
4
2
6
3
6
2
Şıkıştırma Kuralları Tekerleğin çivileri
5
4
7
1
1
7
10
3
4
9
8
2
5
Nápravy · Axles · Akslar
15
Připojení kola a dotahovací momenty
Wheel attachments and tightening torque
Bağlantılar ve Çekme Dönme Momentleri
1
Středění na šrouby „DIN“
Jednomontáž
Typ SF
Dvojmontáž
Typ ZF
Centering on Wheel Studs
Single mount
Type SF
Twin mount
Type ZF
M 18 x 1,5 (SW 24)
M 22 x 1,5 (SW 32)
Středění na střed „M“
Jednomontáž
Typ S/SM
Typ SA/SAM (Alu)
Spigot centering
Single mount
Type S/SM
Type SA/SAM (Alu)
M 18 x 1,5 (SW 24)
M 22 x 1,5 (SW 32/SW 33)
M 22 x 1,5 (SW 32/SW 33 Alu)
Dvojmontáž
Typ Z/ZM
Typ ZA/ZAM (Alu)
Twin mount
Type Z/ZM
Type ZA/ZAM (Alu)
M 18 x 1,5 (SW 24)
M 22 x 1,5 (SW 32/SW 33)
M 22 x 1,5 (SW 32/SW 33 Alu)
M 24 x 1,5 (SW 36)
16
Nápravy · Axles · Akslar
Çivilerin merkezileştirilmesi
Tekli Lastikler
Tip SF
İkiz lastikler
Tip ZF
270 Nm (255-285 Nm)
475 Nm (450-500 Nm)
Ortaya merkezileştirme
Tekli Lastikler
Tip S/SM
Tip SA/SAM (Alu)
320 Nm (305-335 Nm)
600 Nm (570-630 Nm)
600 Nm (570-630 Nm)
İkiz lastikler
Tip Z/ZM
Tip ZA/ZAM (Alu)
320 Nm (305-335 Nm)
600 Nm (570-630 Nm)
600 Nm (570-630 Nm)
750 Nm (700-800 Nm)
Připojení kola a dotahovací momenty
Wheel attachments and tightening torque
Bağlantılar ve Çekme Dönme Momentleri
Protec- a nápravy s kompaktním ložiskem generace K1
Protec- and axles with Com-pact
Bearing generation K1 only
Sadece Protec- ve Kompakt
rulman mili Üretim K1
pouzdro
collar
douilles
Montáž středících pouzder
pro M22 x 1,5
Mounting of Centralising Collars
for M22 x 1,5
M22 x1,5 için merkez kılıflarının
montajı
U středění na střed M 22 x 1,5
se doporučuje použití centrážních
pouzder dle nákresu.
With spigot mount M 22 x 1,5 we
suggest to use centralising collars
according to drawing.
M22x 1,5’un ortaya
merkezileştirilmesinde merkez kılıfların
resime göre kullanılması önerilir.
Jednomontáž
2 pouzdra obj.č. 09268-002
namontovat protilehle
Tekli lastik
Single wheel
2 centralising collars No. 09268-002 2 Lastik No: 09268-002 karşılıklı
montajlanmış.
mounting on opposite wheel studs
Dvojmontáž
2 pouzdra obj.č. 09268-001
namontovat protilehle
İkiz lastikler
Twin wheel
2 centralising collars No. 09268-001 2 Lastik No: 09268-001 karşılıklı
montajlanmış.
mounting on opposite wheel studs
1
G... K2...
D... K2...
Pozor, u generace K2 není
žádné středící pouzdro!
ð Technické sdělen í:
TM 01/2007
Caution, no centralising
collars for generation K2 !
ð Technical notification:
TM 01/2007
Dikkat, Üretim K2 de merkezi kılıf
kullanmayın!
ð Teknik Bilgilendirme:
TM 01/2007
Download: www.gigant-group.com/de/service/downloadcenter
Nápravy · Axles · Akslar
17
Vnější a vnitřní uložení hřídele
Outer and inner brake camshaft
İç ve Dış Fren Mili Yükü
1.2
1.2
1.2
Do maznice natlačit tuk tak, až
z uložení vystupuje čistý tuk.
Pump grease into the lubricating
nipple until fresh grease exits from
the bearing.
Yağlama nipelini taze yağ yükleme
noktasından gelene kadar yağlayın.
1.21 Čep nápravy
1.21 Axle studs
1.21 Bijon
Do maznice natlačit tuk tak, až
z uložení vystupuje čistý tuk.
Pump grease into the lubricating nipple
until fresh grease exits from the bearing.
Yağlama nipelini taze yağ yükleme noktasından gelene kadar yağlayın.
1.3
1.3
1.3
Mazání brzdové vačky
Lubrication of the brake camshaft Fren Millerinin Yağlanması
- pololetně nebo každých 100 000 km, - Every six months or every
- Ayda 2 defa, her fren balatası
při každé výměně brzdového obložení
değişiminde ve uzun süre sonra ilk
100,000 km, when replacing the
a před uvedením do provozu po delší
brake linings and before use after
defa çalıştırırken.
odstávce
a prolonged idle period
1
1.2 / 1.21
Mazání brzdové vačky
Lubrication of the brake camshaft Fren Millerinin Yağlanması
- Čtvrtletně nebo každých 50 000 km - Every three months or every
- Üç ayda bir ve ya tüm 50 000 km,
50,000 km and when replacing the her fren balatası değişiminde ve
a při každé výměně brzdového obložení a před uvedením do provozu po
brake linings and before use after
uzun zaman sonra ilk defa çalıştıa prolonged idle period
delší odstávce.
rırken
Šrouby uložení brzdové vačky
Brake shaft bearing screws
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km
Fren Mil Yatağı İçin Vidalama
- Yılda iki defa ve ya tüm
100 000 km
Çekme Momentini Test Etmek
Kontrola dotahovacího momentu
Check tightening torque
40- 46 Nm
M10:
40-46 Nm M 10:
40- 46 Nm M 10:
75- 80 Nm
M12:
75-80 Nm M 12:
75- 80 Nm M 12:
18
Nápravy · Axles · Akslar
Manuální brzdová páka
Manual slack adjuster
Elle Ayarlanabilen Bağlantı Ayarı
1.4
1.4
1.4
Při zdvihu max. 35 mm pístní
tyče brzdového válce musí být
kolová brzda doseřízena.
If the free travel (A) of the brake
chamber rod is greater than 35 mm
the brake must be readjusted.
Silindir itme çubuğunun yolunda tekerlek frenleri maksimum 35 mm’den
arkaya eklenmelidir.
1.5
1.5
1.5
Do maznice natlačit tuk, až čistý
tuk vystupuje z uložení.
Pump grease into the lubricating
nipple until fresh grease exits from
the bearing.
Yağlama nipelini yükleme noktasından temiz yağ gelene kadar yağlayın.
Krok brzdové páky
- po první jízdě se zátěží nebo
po prvních 1 000 km
Mazání brzdové páky
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
Air gap of the slack adjuster
- After the first time driving under
full load or after the first 1,000 km
Lubricating the slack adjuster
- Every three months or every
50,000 km
Bağlantı Ayarının Hava Boşluğu
- İlk yükleme sürüşünden sonra
özellikle ilk 1.000 km sonrasında
Bağlantı Ayarının Yağlanması
- Üç ayda bir ve ya tüm 50 000 km
1
Seřizovací šroub
Adjusting screw
Ayar Vidası
Nápravy · Axles · Akslar
19
Manuální brzdová páka
Manual slack adjuster
Elle Ayarlanabilen Bağlantı Ayarı
1.6
1.6
Kontrola dotahovacího momentu
M12:
75-80 Nm
Check tightening torque
M12:
75-80 Nm
Montaj momentini test etmek
M12:
75-80 Nm
1.7
1.7
1.7
Kontrola dotahovacího momentu
M10:
40-46 Nm
M22:
60-70 Nm
Check tightening torque
M10:
40- 46 Nm
M22:
60- 70 Nm
Montaj momentini test etmek
M10:
40- 46 Nm
M22:
60- 70 Nm
Seřizovací šroub pro seřízení
Clamping screw for the slack adju- Bağlantı Ayarının Ayarlanması İçin
brzdové
ster
Ayar Vidası
- Yılda 2 defa ve ya tüm 100 000 km
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km
1
Vis de réglage
Adjusting screw
Ayar Vidası
20
1.6
Nápravy · Axles · Akslar
Upevnění brzdové páky
- pololetně nebo každých 100 000 km
Locking for the slack adjuster
- Every six months or every
100,000 km
Bağlantı Ayarının Sabitlenmesi
- Yılda 2 defa ve ya tüm 100 000 km
Automatická brzdová páka
Automatic slack adjuster
Otomatik Bağlantı Ayarı
1.8
1.8
Šroub pevného bodu brzdové páky Fixing point bolt for the slack
adjuster
- Every six months or every
- pololetně nebo každ ých
100,000 km
100 000 km
Check tightening torque
Kontrola dotahovacího momentu
M8:
17 Nm M 8:
1.8
Bağlantı Ayarının Sabit Nokta Vidası
- Yılda iki defa ve ya tüm
100 000 km
1.9
1.9
1.9
Do maznice natlačit tuk, až čistý
tuk vystupuje z uložení.
Pump grease into the lubricating
nipple until fresh grease exits
from the bearing.
Yağlama nipelini yükleme noktasından temiz yağ gelene kadar yağlayın.
Mazání brzdové páky
- nejpozději po 1 roce nebo při
každé výměně brzdového obl.
a při uvedení do provozu po
delší odstávce.
1
Montaj momentini test edin
17 Nm M 8:
17 Nm
Lubricating the slack adjuster
- After 1 year at the latest or when
replacing the brake linings and
before use after a prolonged idle
period.
Bağlantı Ayarının Yağlanması
- Her fren balatası değişiminde
ve uzun zaman sonrasında
çalıştırınca.
1.8
Nápravy · Axles · Akslar
21
Ložisko nápravy
Axle bearing
Aks Yatakları
1.10
1.10
Pro kontrolu vůle ložisek zvednout
nápravu, až se kola přestanou
dotýkat země.
Uvolnit brzdu a nasadit páky mezi
pneumatiku a zem.
Zkontrolovat vůli.
In order to check the bearing play,
lift the axle until the tyres no longer
touch the ground.
Release brake and place lever
between tyre and ground.
Check bearing play.
Rulman Boşluğunu test etmek için
aksı lastikler yere dokunmayıncaya
kadar yükseltin.
Frenleri çözün. Lastik ve yer arasındaki manivelayı koyun. Rulman
boşluğunu test edin.
Při zjevné vůli ložisek vyhledat
servis GIGANT.
If there is a noticeable bearing play,
go to a GIGANT service workshop.
Belirgin rulman boşluğunda GIGANT
servis atölyesini arayın.
Adjusting bearing play
Seřízení vůle ložisek
- pololetně nebo každých 100 000 km, - Check the bearing play every six
months or every 100,000 km
zkontrolovat vůli ložisek
1
nápravy s kompaktním
ložiskem
compact bearing axle
Kompakt depolama
5,5 - 12 t
ð G / D...K... 1 / 2
náprava, axle, Akslar
5,5 - 7 t
ð G / D...4 / 7
ð SV2
22
1.10
Nápravy · Axles · Akslar
Rulman Boşluğunu Ayarlamak
- Yılda iki defa ve ya rulman boşluğunu tüm 100 000 km’de test edin.
1.11
1.11
1.11
Mazání není nutné!
Vizuální kontrola při každé výměně
brzdového obložení.
Úbytek tuku:
vyhledat servis GIGANT
No lubrication necessary!
Visual inspection every time the
brake lining is changed.
Loss of grease: Go to a GIGANT
service workshop!
Yağlamaya gerek yok.
Her fren balatası değişiminde gözle
kontrol: Yağ kaybı: GIGANT servis
istasyonunu arayın.
Výměna tuku:
- po 1 roce nebo 100 000 km*
- při každé výměně obložení
Lubricating the bearing:
- after 1 year or every 100,000 km*
- replacing the brake linings
Yükleme yağını değiştirin:
- 1 yıl sonra ve ya 100 000 km*
- Her fren balatası değişiminde
Ložisko nápravy
Axle bearing
Aks Yatakları
náprava, axle, Akslar
9 - 12 t
ð G / D...5 / 6
Výměna tuku:
- po 3 letech nebo 500 000 km*
Lubricating the bearing:
- after 3 years or every
500,000 km*
Yükleme yağını değiştirmek:
- 3 yıl sonra ve ya 500 000 km*
náprava, axle, Akslar
12 t
ð G / D...7
Výměna tuku:
- po 1 roce nebo 100 000 km*
- při každé výměně brzd. obložení
Lubricating the bearing:
- after 1 year or every 100,000 km*
- replacing the brake linings
Yükleme yağını değiştirmek:
- 1 yıl sonra ve ya 100 000 km*
- her fren balatası değişiminde
náprava, axle, Akslar
13 - 20 t
ð GVH4
ð SV
Výměna tuku:
- po 1 roce *
- při každé výměně brzd. obložení
Lubricating the bearing:
- after 1 year *
- replacing the brake linings
Yükleme yağını değiştirmek:
- 1 yıl sonra *
- her fren balatası değişiminde
ložiskový tuk
bearing grease
Yükleme yağı
Ložiskový tuk: GIGANT
bearing grease: GIGANT
Yükleme Yağı: GIGANT
Obj.č:
04290061 (1 kg) / 04290063 (5 kg)
Ref.:
04290061 (1 kg) / 04290063 (5 kg)
Ref.:
04290061 (1 kg) / 04290063 (5 kg)
Tuk Rhenus
Typ Rhen us Norplex
LKR 25, ( 1 kg a 5 kg)
Grease Rhenus
Typ Rhenus Norplex
LKR 25, (1 kg and 5 kg)
Rhenus Yağı
Tip Rhenus Norplex
LKR 25, (1 kg + 5 kg)
* Při provozu ve ztížených
podmínkách úměrně
častěji (např. stavebnictví).
* In case of more difficult operation * Zor Kullanımda daha sık.
change more frequently
(örneğin imalat yeri kullanımı )
(i. e. operation in building trade).
Nápravy · Axles · Akslar
1
23
Víčko náboje
Hub cap
Jant Kapağı
1
1.12
1.12
Screwed-in hub cap
- Every six months or every
100,000 km check tightening
torque
1.12
Víčka náboje se závitem
- pololetně nebo každých 100 000 km
Kontrola dotahovacího momentu
Víčka náboje pro nápravy :
Hub cap for axle :
Jant Kapağı :
5,5 t ð G / D...4 / 7
9-12 t ð G / D...5 / 6
14-16 t ð GVH4
Kompaktní ložisko
G / D...K...1 / 2
5,5 t ð G / D...4 / 7 = 450-500 Nm
9-12 t ð G / D...5 / 6 =
800 Nm
14-16 t ð GVH4 =
700 Nm
Compact bearing
G / D...K...1 / 2
= 750±50 Nm
5,5 t ð G / D...4 / 7 = 450-500 Nm
9-12 t ð G / D...5 / 6 =
800 Nm
14-16 t ð GVH4 =
700 Nm
Kompakt depolama için
G / D...K...1 / 2
= 750±50 Nm
1.13
1.13
Kontrola dotahovacího momentu.
Momentovým klíčem šrouby
křížem dotáhnout.
Dotahovací moment viz. tabulka
Tighten hub cap bolts crosswise to
the torque stated in the table using
a torque wrench.
Dönme momenti anahtarı ile vidaları
çaprazlama çekin, dönme torku
Tabloya bakın
Šroub M8
Šroub M10
Screw M8
Screw M10
Vida M8
Vida M10
= 450-500 Nm
=
800 Nm
=
700 Nm
=
750±50 Nm
1.13
Víčka náboje se šrouby
- pololetně nebo každých 100 000 km
Kontrola dotahovacího momentu
24
Nápravy · Axles · Akslar
= 20-25 Nm
= 40-46 Nm
Vidalanmış Jant Kapağı
- Yılda 2 defa ve ya tüm 100 000 km
Montaj momentinin test edilmesi
Hub cap with bolts
Vidalarla Birlikte Jant Kapağı
- Every six months or every
- Yılda 2 defa ve ya tüm 100 000 km
100,000 km check tightening torque
=
=
20-25 Nm
40-46 Nm
=
=
20-25 Nm
40-46 Nm
Bubnová brzda
Drum brake
Fren Tamburunu
1.14
Kontrola brzdového obložení
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
1.14
Check brake linings
- Every three months or every
50,000 km
1.14
Fren Balatalarını Test Etmek
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
The brake lining has to be renewed
Při zbytkové tloušťce min.< 5 mm
musí být brzdové obložení o bnoveno. at a residual lining thickness
< 5 mm
Min < 5 mm artık astar kalınlığında
fren balatası yenilenmelidir.
1.15
1.15
1.15
Zkontrolujte brzdový buben posuvným
měřítkem (rozměry brzd. bubnu viz.
tabulky).
To control the wear of the drums
using a slide caliper (see tables).
Fren tamburu aşınmasını bir kaliperle
kontrol edin. Fren tamburu ölçümleri
Tabloya bakınız.
Kontrola brzdového bubnu
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
Check brake drum
- Every three months or every
50,000 km
1
Fren Tamburunu Test Etmek
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
0
1
2
3
4
0
5
6
4
7
8
8
9
10
Nápravy · Axles · Akslar
25
Bubnová brzda
Drum brake
Fren Tamburunu
Rozměry brzdy, Measure of brakes, Fren Ölçümü
300 x 100 300 x 200 360 x 200 420 x 180 420 x 200
1
původní rozměr
origin measure
Orjin Ölçümleri
první opravárenskýrozměr
first repair measure
İlk tamirat masrafı
max. opotřebení; max.
wear; maksimum aşınma
brzd.obložení; brake
lining; Fren balataları
Ocelový nýt
Steel rivet
Çelik perçin çivisi
26
Nápravy · Axles · Akslar
ø bubnu; ø brake drum;
ø Fren tamburu
set Obj.č.sady brzdového
obložení, ArtNo. brake lining,
set Sipariş No Fren Balataları
1
300
360
420
420
09317168 09317084 09317086 09317090 09012309
tloušťka brzdového obložení
thickness brake lining
Fren Balatası Kalınlığı
ø ø bubnu; ø brake drum;
2
ø Fren tamburu
0bj.č. sady brzdového obložení
ArtNo. brake lining, set
Sipariş No Fren Balataları
tloušťka brzdového obložení
thickness brake lining
Fren Balatası Kalınlığı
ø ø bubnu; ø brake drum;
ø Fren tamburu
počet na nápravu; Number
per axle; Aks başına sayı
počet na nápravu; Number
per axle; Aks başına sayı
Obj.č. ocelový nýt
ArtNo. steel rivet
Sipariş No Çelik Perçin Çivisi
300
3
16,5 mm
16,5 mm
17,0 mm
16,8 mm
16,8 mm
302
302
362
422
422
09317169 09317085 09317087 09317091 09012409
17,5 mm
17,5 mm
18,0 mm
17,8 mm
17,8 mm
305
305
365
425
425
8
8
4+4
8
8
64
64
72
80
80
02950001
ø 8 x 15
Bubnová brzda
Drum brake
Fren Tamburunu
Rozměr brzdy, Measure of brakes, Fren Ölçümü
305 x 80
305 x 125
305 x 150
305 x 200
355 x 150
355 x 200
420 x 200
305
305
305
305
355
355
420
09012300
09012301
09012302
09012303
09012304
09012305
09012309
11,5 mm
15,5 mm
14,4 mm
15,5 mm
14,4 mm
15,5 mm
14,4 mm
18,0 mm
17,2 mm
18,0 mm
17,2 mm
16,8 mm
307
307
307
307
357
357
422
09012400
09012401
09012402
09012403
09012404
09012405
09012409
13,5 mm
16,5 mm
15,4 mm
16,5 mm
15,4 mm
16,5 mm
15,4 mm
19,0 mm
18,2 mm
19,0 mm
18,2 mm
17,8 mm
308
308
308
308
358
358
425
8
4+4
4+4
4+4
4+4
4+4
8
48
48
48
64
80
80
80
02807008
ø 6 x 14
1
02950001
ø 8 x 15
Nápravy · Axles · Akslar
27
Bubnová brzda
Drum brake
Fren Tamburunu
1.16
1
1.16
1.16
1.16
Brake shoe bearing
- every 2 years or 200,000 km at
every brake linings replacement.
1.16
Uložení brzdových čelistí
- každé dva roky nebo každých
200 000 km a při každé výměně
brzdového obložení
Součásti uložení brzd. čelistí očistit
a zkontrolovat stupeň opotřebení,
je-li nutné, vyměnit. Všechna místa
uložení potřít měděnou pastou.
Clean components of the brake shoe
storage and check for wear, replace
if necessary. Cover all bearing points
with copper paste.
Fren balatalarının imalat parçalarını temizlemek ve aşınma üzerine test etmek,
gerekirse yer değiştirmek. Tüm yükleme
noktalarını bakır macun ile sürün.
Poznámka:
U otevřeného uložení brzdových
čelistí dbejte na správné uložení
kotvícího kroužku!
Reference:
Look for in an open storage pads for
correct placement of the fixed point
ring!
Bilgi:
Açık fren balatalarında sabit nokta
yüzüğünün doğru yerde oturduğuna
emin olun.
1.17
1.17
1.17
Kontrola dotahovacího momentu
M8:
20-25 Nm
M10:
40-46 Nm
M16x1,5:
270-300 Nm
check tightening torque
M8:
20-25 Nm
M10:
40-46 Nm
M16x1,5:
270-300 Nm
Çekme dönme momentini test edin.
M8:
20-25 Nm
M10:
40-46 Nm
M16x1,5:
270-300 Nm
Self-tapping cover screws
Šrouby krycího plechu
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km
1.17
28
Nápravy · Axles · Akslar
Fren Balataları Geri Depolama
- tüm 2 yıl ve ya her fren balatası
değişiminde tüm 200 000 km
Kapak için vidalama
- Yılda 2 defa ve ya tüm 100 000 km
Bubnová brzda
Drum brake
Fren Tamburunu
1.18
1.18
1.18
Kontrola brzdového obložení.
Při zbytkové tloušťce < 2 mm
obložení vyměnit.
Check brake pads.
replace if the pad thickness is less
than 2 mm.
Fren disklerini test edin. <2 mm artık
astar kalınlığında fren balatalarını
değiştirin.
1.19
1.19
1.19
Tloušťku brzdového kotouče změřit
v nejslabším místě posuvným
měřítkem (event. pozor na třepení
na okraji kotouče).
Measure thickness of brake disc at Fren diskinin kuvvetini en zayıf olduğu
the least point with a slide caliper
noktada kaliperle ölçün.
(pay attention to possible burr at the (Disk çizgisinde kenara dikkat edin.)
edge of the disc).
Brzdové destičky
čtvrtletně nebo každých 50 000 km
Brzdový kotouč
čtvrtletně nebo každých 50 000 km
Brake pads
- Every three months or every
50,000 km
Fren Balataları
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Brake disk
- Every three months or every
50,000 km
1
Fren Tipleri
- Her 3 ayda bir ve ya tüm
50 000 km
Typ brzdy
Type of brake
Fren Tipleri
ø kotouče
ø brake disc
ø Fren Diski
[mm]
tloušťka
thickness
Kalınlık
[mm]
min. tloušťka
min. thickness
Minimum Kalınlık
[mm]
min. tloušťka obložení
pad thickness min.
minimum astar kalınlığı
[mm]
33 34
335
34
28
2
37 45
377
45
37
2
43 45
430
45
37
2
1.19
Nápravy · Axles · Akslar
29
Kotoučová brzda
Disc brake
Fren diski
1
30
Nápravy · Axles · Akslar
1.20
1.20
Brake disc surface
- Every three months or every
50,000 km
1.20
Plocha brzdového kotouče
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
Plochu brzdového kotouče pozorně
zkontrolovat s ohledem na další
použitelnost.
Check surface of brake disc to
determine whether it is possible to
continue using it.
Fren disklerinin yüzeyini dikkatli bir
şekilde daha sonraki kullanım için
test edin.
Síťové trhliny na
povrchu kotouče.
Network-type cracks.
Trhliny do střední
části mezikruží
brzdné plochy.
Fren disk yüzeyleri
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Disk yüzeyinde ağ gibi
kırılma oluşumu
přípustné
permissible
güvenilir
A
Crack formation in the
central part of the friction
ring.
Ortadaki sürtünme halkasında çatlak şeklinde
oluşum.
přípustné
permissible
güvenilir
B
Rýhy v povrchu
kotouče do hloubky
1,5 mm.
Cracks running towards
the hub centre up to 1,5
mm (width and depth)
1,5 mm kadar disk üst
yüzeyinde belirsizlikler.
přípustné
permissible
güvenilir
C
Radiální trhliny do
vnějšího okraje a
průchozí trhliny.
The radial cracks extending from the outside
edge of the disc and
cracks running all the way
through.
Dış kenardan çıkan
radyal ve sürekli
çatlaklar.
nepřípustné
not permissible
D
_
Kotoučová brzda
Disc brake
Fren diski
1.21
1.21
1.21
Momentovým klíčem dotáhněte
šrouby křížem
Šroub E24
= 400 Nm
Tighten hub cap bolts crosswise
Bir dönme moment anahtarı ile
vidaları çaprazlama çekin.
Vida E24
= 400 Nm
1.22
1.22
1.22
Identifikace brzdového třmenu a
pokyny ke stažení z webu jsou
v kapitole 10 údržbové knihy
Gigant nebo:
Identification of the brake body and
download information are contained
in Chapter 10 of the Gigant Workshop
Manual or:
Fren gövdesi ve karşıdan yükleme
bilgilerinin belirlenmesi Gigant Atölye
Kılavuzunun 10. Bölümü’nde yer
almaktadır veya:
Torx šrouby pro přírubu náboje
- pololetně nebo každých 100 000 km
Kontrola dotahovacího momentu.
Údržba brzdového třmenu
- čtvr tletně, příp. ročně, dle,
instrukcí výrobce brzd
třmenu.
Hub cap with bolts
Göbek flanşı için Torx- Vidası
- Every six months or every
- Yıllık ya da tüm 100 000 km
100,000 km check tightening torque Çekme dönme momenti.
Screw E24
=
400 Nm
Maintenance of brake body
- quarterly and annually depending
on the brake body manufacturer’s
specification.
1
Fren gövdesinin üç aylık
- veya yıllık olarak bakımı fren
gövdesi üreticisinin özelliklerine
bağlıdır.
1.22
Wabco: http://inform.wabco-auto.com/
intl/de/index.html
Haldex: http://findex.diatem.net/
Knorr: http://www.knorr-bremsecvs.com/de/activeservices/
dynamic_de/findex/documentations.php3 downloadservices/downloaddocumentation_1/
downloaddocumentation_1.jsp
Nápravy · Axles · Akslar
31
Řízená náprava
Steering axle
Hareketli Dingil
1
a
a
1.22
1.22
Pomazat tukem tak, až vystupuje
čistý tuk z ložiska.
Pump grease into the lubricating
nipple until fresh grease exits
from the bearing.
Yükleme noktasından temiz yağ
gelene kadar yağla yağlayın
.
Při použití ve ztížených podmínkách
úměrně častěji (např. použití ve
stavebnictví).
In case of more difficult operation
change more frequently
(i. e. operation in building trade).
Zor kullanımda daha sık (örneğin
imalat yeri kullanımı).
POZOR
Před mazáním tukem nápravu
odtížit!
ATTENTION
Depressurized before greasing
the axle!
DİKKAT
Yağlamadan önce aksları boşaltın.
POZOR
před uvedením do provozu a po
delší odstávce je nezbytně nutné
čepy namazat!
ATTENTION
Safety instruction: Before use
after a prolonged idle period
lubricate the king pins!
DİKKAT
İlk kullanımdan önce ve ya uzun bir
bekleme süresinden sonra mutlaka
direksiyon pimini yağlayın.
1.23
1.23
1.23
Lubricating the king pins
Mazání čepu řízení
- včtvrtletně nebo každých 50 000 km - Every 3 months or every
50,000 km
a
a
a a
a
1.22
Upevňovací šrouby držáku
brzdového válce a řídící páky
Direksiyon piminin yağlanması
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Fren silindir taşıyıcıları ve direksiFixing bolts for the brake chamber
bracket and the steering control arm yon kolunu sabitleyen vidalar.
- Yılda 2 defa ve ya tüm 100 000 km
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km check tightening torque. Çekme dönme momenti test edin.
Kontrola dotahovacího momentu
M20x1,5:
32
Nápravy · Axles · Akslar
400-430 Nm
M20x1,5:
400-430 Nm
M20x1,5:
400-430 Nm
Dobíhací řízená náprava
Self steering axle
Sondaki direksiyon aksı
1.24
Lubricating the king pins
- Every 3 months or every
50,000 km
1.24
Mazání čepu řízení
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
Pomazat tukem tak, až čistý tuk
vystupuje z ložiska.
Pump grease into the lubricating
nipple until fresh grease exits
from the bearing.
Yükleme nontasından temiz yağ
gelene kadar yağlayın.
Při provozu ve ztížených podmínkách
úměrně častěji (např. ve stavebnictví).
In case of more difficult operation
change more frequently
(i. e. operation in building trade).
Zor kullanımlarda daha sık
(örneğin imalat yerlerinde).
1.24
Direksiyon piminin yağlanması
- Her 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
1
POZOR
Před mazáním je nutné nápravu
odtížit!
ATTENTION
Depressurized before greasing
the axle!
DİKKAT
Yağlamadan önce aksları boşaltın.
POZOR
Před uvedením do provozu a po
delší odstávce je vždy nutné
čepy namazat!
ATTENTION
Safety instruction: Before use
after a prolonged idle period
lubricate the king pins!
DİKKAT
İlk kullanımdan önce ve ya uzun bir
bekleme süresinden sonra mutlaka
direksiyon pimini yağlayın.
Nápravy · Axles · Akslar
33
Dobíhací řízená náprava
Self steering axle
Sondaki direksiyon aksı
1
1.25
1.25
1.25
V případě potřeby přenastavit
výškovou vůli.
Při opotřebení bronzového pouzdra
toto vyměnit.
Výšková vůle ramene nápravy může
být upravena seřizov. šroubem 1.25.
Výšková vůle měřena dotykovým
měřidlem u J 1 by měla být nastavena
mezi min. 0,3 a max. 1,5 mm.
U J 2 by měla být míra větší než 0 mm.
Nápravnice a rameno nápravy nesmí
přijít do kontaktu (zkontrolovat).
Po upravení výškové vůle dotáhnout
kontramatku.
Adjust vertical clearance if required.
If the bronze bushes are worn,
replace them.
The axle spindle‘s vertical clearance
can be corrected with the adjusting
screw 1.25.
The vertical clearance with the feeler
gauge measured at J1 should be set
to between min. 0.3 mm and max.
1.5 mm.
The measurement at J2 should be
more than 0 mm.
The axle beam and the axle spindle
may not be in contact (Check)
Tighten the locknut once you have
corrected the vertical clearance.
Yükseklik oyununu gerekirse yeniden
ayarlayın.
Bronz mil yuvasınının aşınmasında
bunu değiştirin.
Aks mafsalının yükseklik oyunu ayar
vidasıyla 1.25 düzeltilebilir.
J1 de kalınlık göstergesi ile birlikte
ölçülmesi gereken yükseklik oyunu
minimum 0.3 mm ve maksimum
1.5 mm arasında kurulmalıdır.
J2 de ölçü 0 mm‘den büyük olmalıdır.
Aks gövdesi ve aks mafsalı temas
etmemelidir.(Test edin).
Yükseklik oyununun düzeltilmesinden
sonra altıgen somunu çekiniz.
Check and adjust play of king pin
Kontrola vůle vodícího čepu a
jeho nastavení
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every 100,000
km check the play of king pin
zkontrolovat vůli ložiskového čep u
1.24
J1
J2
1.25
Direksiyon piminin hareketini test
edin ve ayarlayın.
- Yılda 2 kez ve ya tüm 100 000 km
pim hareketini test edin.
1.26
Note:
Poznámka:
Za jízdního provozu je (měřeno na J 1) Measured at J1 in drive operation,a
vertical clearance of max. 3 mm
povolena výšková vůle max. 3 mm.
permitted.
34
Nápravy · Axles · Akslar
Remarque:
Sürüş sırasında bir J1 ölçülmüştür.
Maksimum 3 mm bir yükseklik
oyununa izin verilir.
Dobíhací řízená náprava
Self steering axle
Sondaki direksiyon aksı
1.26
1.26
Kontramatice vodícího čepu
King pin adjusting locknut
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km check the tightening
Kontrola dotahovacího momentu
torque
M72x2:
800-1 000 Nm
M72x2:
800-1,000 Nm
1.26
Altıgen somunu
Direksiyon Pimi
- Yılda 2 kez ve ya tüm 100 000 km
Çekme dönme momentini test edin
M72x2:
800-1000 Nm
1.27
1.27
Brake chamber bracket
Držák válce
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km
1.27
Silindir Taşıyıcıları
- Yılda 2 kez ve ya tüm 100 000 km
Kontrola dotahovacího momentu
M10:
40-46 Nm
check the tightening torque
M10:
40-46 Nm
Çekme dönme momentini test edin.
M10:
40-46 Nm
1.28
1.28
1.28
Dorazový šroub vytočení kol
1
Direksiyon hızının durdurma vidası
Steering end stop screw
- pololetně nebo každých 100 00 0 km - Every six months or every 100,000 - Yılda 2 defa ve ya her 100 000 km ve
ilk kullanımdan sonra özellikle uzun
(a před uvedením do provozu a po
km (and before use after a probekleyiş sürelerinden sonra çekme
delší odstávce!) Kontrola dotahovací- longed idle period !)
dönme momenti test edin.
ho momentu
check tightening torque
M20 x 1,5:
200 Nm
M20 x 1,5:
200 Nm
M20 x 1,5:
200 Nm
Nápravy · Axles · Akslar
35
Dobíhací řízená náprava
Self steering axle
Sondaki direksiyon aksı
1.29
1.29
1.29
Kontrola dotahovacího momentu
M42 x 2:
500-600 Nm
check tightening torque
M42 x 2:
500-600 Nm
Çekme dönme momentini test edin.
M42 x 2:
500-600 Nm
Track rod lock nut
Matice vodící tyče
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km
1
!
ATTENTION
Left-hand thread/
right-hand thread
POZOR
Levý / pravý závit
1.30
1.30
Kontrola dotahovacího momentu
M12:
75-80 Nm
check tightening torque
M12:
75-80 Nm
Çekme dönme momentini test edin.
M12:
75-80 Nm
1.31
1.31
1.31
Kontrola dotahovacího momentu
M20 x 1,5:
100 Nm
check tightening torque
M20 x 1,5:
Track rod pivot bolt
Kloub vodící tyče
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km
Nápravy · Axles · Akslar
DİKKAT
Sol-/Sağ bağlantı ipliği
1.30
Track rod lock nut
Šroub vodící tyče
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km
36
Gidon Somunu
- Yılda 2 kere ve ya her 100 000 km
100 Nm
Gidon Somunu Vidası
- Yılda iki kere ve ya tüm 100 000 km
Dişli Gidon Eklemi
- Yılda 2 kez ve ya her 100 000 km
Çekme dönme momentini test edin.
M20 x 1,5:
100 Nm
Dobíhací řízená náprava
Self steering axle
Sondaki direksiyon aksı
1.32
1.32
Kontrola vůle silentbloku, je-li třeba vyměnit.
Check play of silentbloc and replace Sessiz Blok Oyununu test edin,
it if necessary.
gerekirse değiştirin.
1.33
1.33
1.33
Kontrola těsnosti pístu blokovacího
válce.
Při netěsnosti píst vyměnit.
Check locking cylinder piston for
leaks.
Replace piston if leaking.
Kilit silindir pistonunun yoğunluğunu
test edin :
Yoğunluk yoksa kilit silindiri
değiştirin.
1.34
1.34
1.34
Silentbloc
Silentblok
- Po 1 roce nebo každých 200 000 km - After one year or every 200,000 km
Locking cylinder
Blokovací válec
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km
Upevňovací šrouby blok. válce
Locking cylinder fixing screw
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km
Kontrola dotahovacího momentu
M6:
7-9 Nm
M16x1,5
50-60 Nm
check tightening torque
M6:
7-9 Nm
M16x1,5
50-60 Nm
1.32
Sessiz Blok
Bir yıl sonra ve ya tüm 200 000 km
1
Kilit Silindir
- Yılda 2 kere ve ya her 100 000 km
1.33
1.34
Kilit Silindirin Sabitleme Vidaları
- Yılda 2 defa ve ya her 100 000 km
Çekme dönme momentini test edin.
M6:
7-9 Nm
M16x1,5
50-60 Nm
Nápravy · Axles · Akslar
37
Dobíhací řízená náprava
Self steering axle
Sondaki direksiyon aksı
1.35
Upevňovací šroub vlnovce
1.35
Bellows fixing screw
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every
100,000 km
1
38
Nápravy · Axles · Akslar
Körüğün sabitleme vidaları
- Yılda 2 defa ve ya her 100 000 km
Kontrola dotahovacího momentu
M10:
40-46 Nm
Check tightening torque
M10:
40-46 Nm
Çekme dönme momentini test edin.
M10:
40-46 Nm
1.36
1.36
1.36
U vlnovce zkontrolovat viditelná
poškození či znečištění. Je-li nutné,
vyčistit nebo vyměnit.
Check the bellows for visible damage Körüğü görülebilen hasarlar ve kirliand contamination.
likler için test edin. Eğer gerekliyse
If necessary , clean or replace.
temizleyin ve ya değiştirin.
1.37
1.37
Mazání vedení stabilizačního
vlnovce
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
Lubricating the stabilizing bellows
guide
- Every three months or every
50,000 km
Aşağıda yer alan çevirimin yağlanması
- Her 3 ay ve ya tüm 50 000 km
Do maznice natlačit tuk tak, až
vystupuje čistý tuk.
Lubricate grease nippel with grease
until fresh grease emerges.
Yağlama nipelini taze yağ gelene
kadar yağlayın.
Bellows
Vlnovec
- po 1 roce nebo každých 200 000 km - After 1 year or every 200,000 km
1.39
1.35
Körük
- Bir yıl sonra ve ya tüm 200 000 km
1.37
Dobíhací řízená náprava
Self steering axle
Sondaki direksiyon aksı
1.38
1.38
1.38
Kontrola polohy a pevného dosedu
Kontrola dotahovacího momentu
Check position and tightening.
Check tightening torque.
M10:
M10:
Pozisyonu ve sağlam oturma yerini
test edin. Çekme dönme momentini
test edin.
M10:
30-35 Nm
Anti-twist protection for stabilizing Sağlamlaştırma Körükleri için
Zajištění stabilizačního vlnovce
bellows
dönme güvenliği
proti přetočení
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every 100,000 km - Her 6 ay ve ya her 100 000 km
30-35 Nm
30-35 Nm
1
1.39
1.39
1.39
1.39
Stabilizing bellows guide
Sağlamlaştırma Körükleri Çevirimi
Vedení stabilizačního vlnovce
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every 100,000 km - Her 6 ay ve ya her 100 000 km
Kontrola vedení stabilizačního vlnovce, Check stabilizing bellows guide and
replace it if necessary
ev. vyměnit vodící pouzdro
Sağlamlaştırma körüğünün çevirimini
test edin, bulunduğu takdirde kovanı
değiştirin.
1.40
1.40
1.40
Kontrola dotahovacího momentu
M24 x 1,5:
550-600 Nm
Check tightening torque
M24 x 1,5:
550-600 Nm
Çekme dönme momentini test edin.
M24 x 1,5:
550-600 Nm
1.41
1.41
1.41
Track rod end
Rot Başı Anahtarı
Hlava opěrné tyče
- pololetně nebo každých 100 000 km - Every six months or every 100,000 km - Ayda iki kez ve ya her 100 000 km
Check steering pivot clearance
Direksiyon Mili oyununu test edin
Kontrola vůle vodícího čepu
- pololetně nebo každých 100 000 km - every 6 month or every 100,000 km - Yılda 2 kere ve ya her 100 000 km
direksiyon mili oyununu test edin.
zkontrolovat vůli čepu
1.39
1.38
1.35 1.36
1.41
1.40
Nápravy · Axles · Akslar
39
Kyvadlová náprava
Walking beam axle
Salınım Aksları
1.42
1.42
Paralelní nastavení brzdové páky
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km,
při každé výměně brzdového obložení
zkontrolova tž paralelní nastavení
automatické brzdové páky!
1
1.42
Parallel position AGS
- quarterly or every 50,000 km,
at every brake linings replacement
check the parallel position of the
AGS!
Pozor, není-li brzd.páka pararelní!
ð Tviz.technické sdělení
TM 02/2011
Caution, not parallel
ð Technical notification:
TM 02/2011
1.42
Paralel Pozisyon AGS
- Ayda 3 kere ve ya tüm 50 000 km,
Her fren balatası değişiminde AGS
paralel pozisyonunu test edin!
Dikkat, paralel değil.
ð Teknik Bilgilendirme:
TM 02/2011
Download: www.gigant-group.com/de/service/downloadcenter
1.43
1.43
Maznici namazat tukem tak, až
čistý tuk vystupuje z uložení.
Pump grease into the lubricating
nipple until fresh grease exits from
the bearing.
Mazání brzdové páky
Lubrication of the brake camshaft
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km, - Quarterly or every 50,000 km,
při každé výměně brzdového oblowhen replacing the brake linings
žení a před uvedením do provozu po
and before use after a prolonged
idle period
delší odstávce.
1.43
40
Nápravy · Axles · Akslar
1.43
Fren mili dirseğinin yağlanması
- Her fren balatası değişiminde
ve uzun zaman sonrasında
çalıştırınca.
Yağlama nipelini yağlayın taze yağ
yükleme noktasından gelene kadar.
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
M20x1,5:
M22x1,5:
FB70 / FB80
580-630 Nm3
650-700 Nm3
M12:
75-80 Nm
2.5 / 54
2.9 / 56
2.6 / 54
M24x3:
M30x3,5:
1300 Nm±100
400 Nm
2.3 / 52
2.1 / 51
2
2.2 / 52
2.8 / 55
M16:
170-190 Nm
2.4 / 53
M30x3,5:
M16:
775 Nm±25
270-290 Nm
2.7 / 55
2.1 / 51
2.2 / 52
M16:
2.8 / 55
170-190 Nm
2.4 / 53
3
pro kombinovanou matici
3
for combinuts
3
Kombi somunu için 3
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
41
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
LR
M12:
M20x1,5:
M22x1,5:
M24:
2.5 / 54
580-630 Nm1
650-700 Nm3
850-950 Nm1
2.6 / 54
2.9 / 56
2
M22x1,5:
M27x1,5:
M22x1,5:
M24x3
M16:
2.8 / 55
42
pro matici s podložkou
pro kombinovanou matici
max. 350 Nm
400 Nm
2.3 / 52
2.2 / 52
3
max. 350 Nm
2.4 / 53
550-600 Nm
2.1 / 51
1
75-80 Nm
270-290 Nm
2.7 / 55
1
3
for nuts with washer
for combinuts
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
Kasnak ile somun için 1
Kombi somunu için 3
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
LR
Systémy vzduch.pérování
Air Suspension Systems
Hava Süspansiyonu
Sistemleri
2.22 / 63
železniční nakládky /
trajekty
rail loading / ferry traffic
Yol yükü/Sürüş trafiği
2.23 / 64
upevnění záchytného lana
catch straps fastening
Yakalama ipi sabitlemesi
2.24 / 64
2.25 / 64
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
2
43
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
2
TO
M8:
20-25 Nm
2.5 / 54
2.6 / 54
M27x1,5:
550-600 Nm
2.1 / 51
2.2 / 52
M8:
20-25 Nm
2.4 / 53
M22x1,5:
max. 350 Nm
2.3 / 52
2.8 / 55
M16:
170-190 Nm
2.4 / 53
44
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
LG
2.6 / 54
M27x1,5:
550-600 Nm
2.1 / 51
M12:
75-80 Nm
2.3 / 52
M8:
2.8 / 55
2
20-25 Nm
2.7 / 55
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
45
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
ZVEDÁNÍ NÁPRAVY
AXLE LIFT
KALDIRMA AKSI
FB70
2.17 / 61
M12x1,75:
50-60 Nm
2.18 / 61
M12x1,75:
2
50-60 Nm
2.19 / 62
2.16 / 60
M16:
195 Nm±15
2.20 / 62
2.21 / 63
46
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
M12:
ZVEDÁNÍ NÁPRAVY
AXLE LIFT
KALDIRMA AKSI
EAL
75-80 Nm
2.5 / 54
2.13 / 59
2.6 / 54
M8:
M20:
2
2.12 / 58
max. 300 Nm
2.10 / 57
25 Nm
M27x1,5:
550-600 Nm
2.1 / 51
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
47
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
2
M12:
ZVEDÁNÍ NÁPRAVY
AXLE LIFT
KALDIRMA AKSI
EAL-T
75-80 Nm
2.5 / 51
2.6 / 54
2.13 / 59
M8:
M27x1,5:
M20:
550-600 Nm
2.1 / 51
max. 300 Nm
2.10 / 57
25 Nm
2.12 / 58
M16:
170-190 Nm
2.11 / 58
48
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
M12:
ZVEDÁNÍ NÁPRAVY
AXLE LIFT
KALDIRMA AKSI
MAL
75-80 Nm
2.5 / 54
2.13 / 59
2.6 / 54
M8:
2
25 Nm
2.12 / 58
M20:
max. 300 Nm
2.10 / 57
M27x1,5:
550-600 Nm
2.1 / 57
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
49
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
ZVEDÁNÍ NÁPRAVY
AXLE LIFT
KALDIRMA AKSI
TWINLIFT
2
M10:
40-46 Nm
2.14 / 59
M8:
M8:
20-25 Nm
2.10 / 57
50
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
25 Nm
2.15 / 60
2.6 / 54
2.1
Pojistná matice čepu vodícího
ramene
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
2.1
2.1
Lock nut for spring bolt
- after the first 1 000 km or first
heavy duty drive
Direksiyon civatası için güvenlik
somunu
- İlk 1 000 km sonunda ve ya ilk
yükleme sürüşü sonrasında
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
- quarterIy or every 50,000 km
- Ayda 3 kere ve ya tüm 50 000 km
Kontrola dotahovacího momentu
šroubových spojů dle předpisu.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti
üzerine vida bağlantıları.
Konstr.typ LR / TO / LG
M27x1,5:
550-600 Nm
Konstr.typ FB70 / FB 80
M30x3,5
1300 Nm±100*
Konstr.typ FB70 / FB 80
svařované malé pouzdro
M30x3,5
775 Nm±25
Model LR / TO / LG
M27x1,5:
550-600 Nm
Model FB70 / FB 80
M30x3,5
1300 Nm±100*
Model FB 80
welded small conical bush
M30x3,5
775 Nm±25
İmalat Serisi LR / TO / LG
M27x1,5:
550-600 Nm
İmalat Serisi FB70 / FB80
M30x3,5
1300 Nm±100*
İmalat Serisi FB80
Kaynaklı Manşon
M30x3,5
775 Nm±25
Čep vodícího ramene, excentrická
pouzdra, kuželová pouzdra
Bylo-li šroubové spojení volné,
zkontrolovat poškození čepu vod.
ramene a pouzder, případně
vyměnit.
Spring bolt, eccentric bushes,
conical bushes
If the spring bolt is loose, check
spring bolt,bushes and air suspension bracket, if damaged change.
Gidon Cıvataları, Ekzantrik Manşonlar,
Konik Manşonlar.
Eğer vida bağlantıları gevşemişse
gidon cıvatalarını, manşonları, hava
süspansiyonu yerini kusur var mı
diye test edin. Eğer varsa bunları
değiştirin.
* 1300 Nm ≙ 400 Nm + 90°
* 1300 Nm ≙ 400 Nm + 90°
* 1300 Nm ≙ 400 Nm + 90°
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
2
51
2.2
2.2
Strike washer
- yearly (or every 200,000 km)
Yıkayıcı İtme
- Yıllık(ve ya tüm 200 000 km)
Zkontrolovat opotřebení náběhových
podložek. Výměna je nutná, jsou-li
podložky na některém místě slabší
než 4,5 mm / FB 100 (2mm / FB 70).
The strike washers need to be
checked for wear and tear. They need
to be changed, if they are below
4,5mm / FB 100 ( 2mm / FB70 ) at
any point.
Yıkayıcı İtmeler üzerinde aşınmayı
test edin. Eğer bir noktada itme 4,5
mm/FB100 ( 2 mm/FB70)’den daha
ince olursa bir değiş tokuş gerekli
olur.
2.3
2.3
Náběhové podložky
- ročně (nebo každých 200 000 km)
2
52
2.3
2.2
Pojistná matice pro upevnění
tlumiče
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
Lock nut tor shock absorber
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
- quarterIy or every 50,000 km
Herhangi bir çarpma etkisine karşılık güvenlik somunu.
- İlk 1 000 km sonunda ve ya aynı
zamanda ilk yükleme sürüşünden
sonra
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Kontrola dotahovacího momentu
u šroubových spojů dle předpisu.
Nuts have to be checked tor tightness as instructed.
Vida bağlantılarını gerekli bir çekme
dönme momentine karşılık test edin.
Konstr.typ FB70
M24x3:
Konstr.typ LR / TO
M22x1,5:
Konstr.typ LG
M12:
Model FB70
M24x3:
Model LR/TO
M22x1,5:
Model LG
M12:
İmalat Serisi FB70
M24x3:
400 Nm
İmalat Serisi LR / TO
M22x1,5:
max.350 Nm
İmalat Serisi LG
M12:
75 - 80 Nm
400 Nm
max.350 Nm
75 - 80 Nm
- after the first 1 000 km or first
heavy duty drive
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
400 Nm
max.350 Nm
75-80 Nm
2.4
Šrouby k upevnění měchu vzduch.
pérování (FB70 / FB100)
Pojistná matice k upevnění dna
pístu (LR)
Šrouby k upevnění spodní desky
měchu (TO)
Bolts for fastening the bellow
(FB70 / FB80)
Lock nut for fastening the piston
plate (LR)
bolts for fastening the bellow
plate (TO)
2.4
2.4
- po prvních 1 000 km
- after the first 1 000 km or first
heavy duty drive
- ročně nebo každých 200 000 km
- yearly or every 200,000 km
- ilk 1 000 km sonrasında ve ya
aynı zamanda ilk yükleme sürüşü
sonrasında
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed
Vida bağlantılarını gerekli bir çekme
dönme momentine karşılık test edin.
Konstr.typ FB70 / FB80
M16:
170 - 190 Nm
Konstr.typ LR
M22x1,5:
max.350 Nm
Konstr.typ TO
M8:
20 - 25 Nm
Model FB70 / FB80
M16:
170x190 Nm
Model LR
M22x1,5:
max.350 Nm
Model TO
M8:
20 -25 Nm
Model FB70 / FB80
M16:
170x190 Nm
Model LR
M22x1,5:
max.350 Nm
Model TO
M8:
20 - 25 Nm
po první jízdě se zátěží
Bezpečnostní pokyn:
U nezatíženého vozidla
odvzdušnit na max. 3 bary!
Körüğün sağlamlaştırılması için
vidalar (FB 70/FB 80)
Piston kafasının sağlamlaştırılması
için güvenlik somunu (LR)
Alttaki Körük Plakasının sağlamlaştırılması için vidalar. (TO)
Safety instruction:
If vehicle is unladen inflate to
max. 3 bar !
2
Güvenlik Talimatı:
Yüksüz araçta maksimum
3 bar‘a kadar havalandırın.
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
53
2
2.5
2.5
Pojistná matice k upevnění nástavby měchu (FB70/LR/TO) Šrouby k
upevnění horní desky měchu (TO),
příp. k upevnění měchu (LG)
Lock nut for fastening the bellow
top (FB70/LR/TO)
Bolts for fastening the upper bellow
plate (TO) or the bellow (LG)
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
Körük düzenlemesini sağlamlaştırmak için güvenlik somunu
(FB70/LR/TO), Üstteki körük plakasının (TO) ve aynı zamanda körüğün
(LG) sağlamlaştırılması için vidalar
- İlk 1 000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşü sonrasında
- ročně nebo každých 200 000 km
- yearly or every 200,000 km
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
Konstr.typ TO, M8:
Konstr.typ LG, M8:
Model TO, M8:
Model LG, M8:
Model TO, M8:
Model LG, M8:
20 - 25 Nm
20 - 25 Nm
20 -25 Nm
20 -25 Nm
2.6
2.6
Kontrola měchu na vnější poškoz ení
(oděry, trhliny, díry, lomy a zaklínovaná
cizí tělesa) a případná výměna.
Měch a píst očistit.
Check the air bellow-outside for
damage (scrubmarks, cracks,
holes, trapped debris).
If necessary change.
Clean the air bellow and piston.
Air bellow and piston
Měch a píst
- čtvrtletně něbo každých 5 0 0 00 km - quarterly or every 50,000 km
54
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
2.5
20 - 25 Nm
20 - 25 Nm
2.6
Körük ve piston
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Körük üzerinde dış hasarları( Aşınmalar, çatlaklar, delikler, kırılganlık,
yapışmış yabancı cisimler) test edin
ve herhangi bir hasar varsa bunları
değiştirin.
Havalı süspansiyonu ve pistonu
temizleyin.
2.7
2.7
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
- quarterly or every 50,000 km
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
Šroub M16(2x):
Matice M16(1x):
Konstr.typ LG, M8:
Screw M16(2x):
Nut M16(1x):
Model LG, M8:
Vida M16(2x):
Somun M16(1x):
Model LG, M8:
Šrouby, příp. pojistné matice (FB70/ Bolts or lock nuts (FB70/TO) for faTO) k upevnění měchu k vodícímu stening the air bellow to the spring
ramenu
- after the first 1,000 km or first
- po prvních 1000 km
heavy duty drive
po první jízdě se zátěží
280Nm±10
180Nm±10
20 - 25 Nm
280Nm±10
180Nm±10
20 -25 Nm
2.7
Vidalar ve direksiyondaki körüğün
sağlamlaştırılması için güvenlik
somunları (FB70/TO)
- İlk 1 000 km ve ya ilk yükleme
sürüşünden sonra
2
280Nm±10
180Nm±10
20 - 25 Nm
2.8
2.8
Silentbloky
- ročně nebo každých 200 000 km
Silent blocs
- yearly or every 200,000 km
2.8
Při zatažené parkovací brzdě
pohnout vozidlem vpřed a vzad.
Move backwards and forwards when Park için frenleri uyguladığınızda aracı
park brake is applied.
öne ve arkaya doğru hareket ettirin.
Při velké vůli vymontovat vodící
rameno a vyměnit silentblok.
If movement is large remove spring
and change the silent bloc.
Sessiz Bloklar
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
2.8
2.7
Çok büyük oyunlarda gidonu sökün
ve sessiz bloğu değiştirin.
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
55
2.9
2.9
2
1
56
2
2.9
Pojistné matice svěrného třmenu
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
Lock nuts for U.bolt
Askı için güvenlik somunları
- after the first 1 000 km or first
heavy duty drive
- İlk 1 000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşü sonrasında
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
- quarterly or every 50,000 km
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
M20:
M20x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M24:
M24x2:
M20:
M20x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M24:
M24x2:
340-380 Nm2
580-630 Nm1
650-700 Nm3
800-850 Nm1
650-720 Nm2
850-950 Nm1
340-380 Nm2
580-630 Nm1
650-700 Nm3
800-850 Nm1
650-720 Nm2
850-950 Nm1
M20:
M20x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M24:
M24x2:
340-380 Nm2
580-630 Nm1
650-700 Nm3
800-850 Nm1
650-720 Nm2
850-950 Nm1
Pojistné matice dotahovat postup ně
střídavě (vždy na jednom třmenu).
Lock nuts have to be tightened in
many steps-sequence always
per U-bolt.
Güvenlik somunlarını bir çok adımda
askı başına karşılıklı sıkıştırın.
1
pro matice s podložkou
pro pojistné matice
3
pro kombinované matice
1
2
2
for nuts with washer
for locknuts
3
for combinuts
Diskle birlikte somun için 1
Güvenlik Somunu için 2
Kombi somunu için 3
3
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
2.10
2.10
2.10
Pojistné matice (EAL/MAL), příp.
šrouby (Twinlift) k upevnění
měchu k ramenu zvedání
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- ročně nebo každých 200 000 km
Lock nuts (EAL/MAL) or bolts (Twin- Kaldıraçta körüğü sağlamlaştırmak
lift) for bellow on the liftlever
için güvenlik somunları (EAL/MAL)
ve ya vidalar (Çift Kaldıraç).
- after the first 1,000 km or first
- İlk 1 000 km sonrasında ve ya ilk
heavy duty drive
yükleme sürüşü sonrasında
- yearly or every 200,000 km
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
Typ: EAL/MAL
M20:
Typ: EAL/MAL
M20:
Tip: EAL/MAL
M20:
Typ: Twinlift
M8:
max. 300 Nm
20-25 Nm
Typ: Twinlift
M8:
max. 300 Nm
25 Nm
Tip: Twinlift
M8:
2
max. 300 Nm
25 Nm
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
57
2.11
2.11
2.11
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
M16:
M16:
M16:
Pojistné matice (EAL-T)
k upevnění páky zvedání
- po prvních 1 000 km après
po první jízdě se zátěží
- ročně nebo každých 200 000 km
2
170 - 190 Nm
2.12
170 - 190 Nm
Kaldıraç kolunu sağlamlaştırmak
için güvenlik somunları (EAL-T)
- İlk 1 000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşü sonrasında
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
170 - 190 Nm
2.12
2.12
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti
üzerinde vida bağlantılarını test edin.
M8:
M8:
M8:
Pojistné matice (EAL/MAL)
k upevnění plastového držáku
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- ročně nebo každých 200 000 km
58
Lock nuts (EAL- T) for fastening the
liftlever
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- yearly or every 200,000 km
25 Nm
Lock nuts (EAL/MAL) for fastening
the plastic pad
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- yearly or every 200,000 km
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
25 Nm
Plastik pedlerin sağlamlaştırılması
için güvenlik somunları (EAL/MAL)
- İlk 1 000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşü sonrasında
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
25 Nm
2.13
2.13
2.13
Kontrola opotřebení kluzáku,
příp. výměna.
Check plastic pad for wear and tear,
repace if necessary.
Plastik ped üzerinde aşınmayı test
edin ve eğer varsa pedi değiştirin.
2.14
2.14
2.14
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin
.
M10:
M10:
M10:
Plastový kluzák
- ročně (nebo každých 200 000 km)
Pojistné matice (Twinlift) pro
montáž upevňovacích úchytek
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- ročně nebo každých 200 000 km
40-46 Nm
Plastic pad
- yearly or every 200,000 km
Plastik Pedler
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
Lock nuts(Twinlift) for mounting the
spring clamp
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- yearly or every 200,000 km
40-46 Nm
Yapışkan kelepçenin montajı için
güvenlik somunları (Çift Kaldıraç)
- İlk 1000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşünden sonra
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
2
40-46 Nm
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
59
2.14
2.15
2
2.16
2.15
2.15
Lock nuts(Twinlift) for mounting the
clamp plate
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- yearly or every 200,000 km
2.15
Pojistné matice (Twinlift) pro
upevnění svorné desky
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- ročně nebo každých 200 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
M8:
M8:
M8:
25 Nm
25 Nm
2.16
2.16
Pojistné matice k upevnění šroubu
s T - hlavou / šroubu
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží- ročně nebo každých 100 000 km
Lock nuts for fastening the hammerhead bolt / screw
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- yearly or every 100,000 km
Zkontrolovat pevný dosed u šroubové- Check screw connection for
tightness.
ho spoje.
M12:
60
50 Nm±5
M12:
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
50 Nm±5
Yapışkan kelepçenin montajı için
güvenlik somunları (Çift Kaldıraç)
- İlk 1000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşünden sonra
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
25 Nm
2.16
Çekiç vidaları/vidaların sağlamlaştırılması için güvenlik somunları
- İlk 1 000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşü sonrasında
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
Vida bağlantılarını sabit bir yer
üzerinde kontrol edin.
M12:
50 Nm±5
2.17
2.17
Kluzná matice
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- ročně nebo každých 100 000 km
Sliding nuts
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- yearly or every 100,000 km
2.17
Kontrola sprá vného nastavení a
opotřebení kluzné matice, příp.
výměna.
Check sliding nut for correct adjust- Kare somunda doğru montaj ve hament and wear and tear, replace if
sar test edin ve eğer bunlardan birisi
necessary.
varsa değiştirin.
Pokyn:
Vůle min. 2 - 3 mm u plně
propruženého agregátu!
Advise:
Air play minimum 2 - 3 mm when
suspenion is fully lifted.
İpucu:
Süspansiyon tümüyle kalktığında
hava oyunu minimum 2-3 mm
2.18
2.18
2.18
Kare Somun
- İlk 1000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşünden sonra
- Yıllık ve ya tüm 100 km
- ročně nebo každých 100 000 km
Lock nut for fastening the sliding
nut
- yearly or every 100,000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
M16x1,5:
M16x1,5:
M16x1,5:
Kontramatka pro kluznou matici
70 - 85 Nm
70 - 85 Nm
Kare somun için kilit somunu
2
2.17
- Yıllık ve ya tüm 100 000 km
2-3 mm
70 - 85 Nm
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
61
2
62
2.19
2.19
Vlnovec
- čtvrtletně nebo každých 5 0 000 km
Bellow
- quarterly or every 50,000 km
Kontrola viditelných poškození a
znečištění vlnovce. Je-li nutné vyčistit, případně vyměnit.
Check the bellows for visible damage Bükülen körüğü görülebilen hasar ve
kirliliklere karşı test edin. Eğer gereand contamination.
kirse temizleyin ve ya değiştirin.
If necessary, clean or replace.
2.20
2.20
Lock nuts for fastening the membrane cylinder
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- yearly or every 100,000 km
2.20
Jistící matice k upevnění
membránového brzd. válce
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- ročně nebo každých 100 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
M16x1,5:
M16x1,5:
M16x1,5:
195 Nm±15
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
195 Nm±15
2.19
Bükülen Körük
- Ayda 3 kere ve ya tüm 50 000 km
Membran silindirin sağlamlaştırılması için güvenlik somunları
- İlk 1 000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşü sonrasında
- Yıllık ve ya tüm 100 000 km
195 Nm±15
2.21
2.21
Brake chamber
- yearly or every 100,000 km
2.21
Membránový brzdový válec
- ročně nebo každých 100 000 km
Kontrola membránových válců a
pryžové průchodky druhotného
prostoru odvzdušnění na těsnost
a příp. praskliny.
Check the brake chamber for leaks.
Check the rubber grommet of the
secondary chamber exhaust. Is it in
place or has it got cracks.
Membran silindir üzerinde yoğunluğu kontrol edin ve aynı zamanda
havalandırmanın ikincil odasındaki
kopça gözlerinin olup olmadığını ve
çatlakları olup olmadığını test edin.
2.22
Membran silindir
- Yıllık ve ya tüm 100 000 km
2.22
2.22
Kontrola těsnosti soustavy vzduch.
pérování. Zkontrolovat vnější poškození
vzduchojemů (trhliny, díry) a vypustit
kondenzát (není-li automatické).
Check air suspension system if it is
tight. Check air tank if it is damaged on the outside (cracks, holes),
drain the condensation-water (if not
automatically).
Hava süspansiyonu üzerinde yoğunluk
test edin. Hava keselerinde dış hasarlar
olup olmadığını(Çatlaklar, Delikler)
kontrol edin ve kondenzasyon suyunu
serbest bırakın. (otomatik değilse)
Kontrola pák ventilů - upevnění a
poškození.
Check valve rod, make sure it is tight Ventil ayarlarında sağlamlık ve hasar
and not damaged.
test edin.
Změna délek pák pouze se
souhlasem výrobce vozidla.
Changing the lever lenght onIy after
further discussion with the trailerbuilder.
Soustava vzduchového pérování
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
Air Suspension System
- quarterIy or every 50,000 km
2
Hava süspansiyon Sistemi
- Ayda 3 kere ve ya tüm 50 000 km
Kaldıraç uzunluklarında değişiklik
yapabilmek sadece taşıt üreticisiyle
konuştuktan sonra mümkündür.
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
63
2.23
2
2.23
2.23
2.23
mazat, kontrola dotažení a poškození,
příp. výměna
greasing, check for tightness and
damage, replace if necessary.
Yağlayın, üzerinde sağlamlık ve hasar
test edin ve eğer bunlar varsa cıvataları değiştirin.
2.24
2.24
2.24
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed
Gerekli çekme dönme momenti
üzerinde vida bağlantılarını test edin.
M24:
M24:
M24:
Šrouby v pákoví
- ročně nebo každých 200 000 km
Pojistné matice k upevnění
záchytného lana
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- ročně nebo každých 200 000 km
580-650 Nm
Lock nuts for fastening the catch
straps
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- yearly or every 200,000 km
580-650 Nm
Kaldıraç ayarında cıvatalar
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
Yakalama ipinin sağlamlaştırılması
için güvenlik civataları
- İlk 1 000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşü sonrasında
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
580-650 Nm
2.25
2.25
2.25
Kontrola poškození, případně
výměna.
Check if damaged and replace if
necessary.
Hasarları test edin ve hasar varsa
yakalama ipini değiştirin.
Záchytná lana
- ročně nebo každých 200 000 km
64
Bolts in linkage
- yearly or every 200,000 km
Catch Straps
- yearly or every 200,000 km
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
Yakalama İpi
- Yıllık ve ya tüm 200 000 km
2
Service - Hotline
+49 (0)18 02.96 20 00
Vzduchové pérování · Air Suspension · Hava süspansiyonu
65
3
66
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
LK / LK2
M16:
170-190 Nm
3.6 / 74
3.5 / 73
M16:
170-190 Nm
M16:
3.3 / 71
Bronz.uložení
Bronce Bearing
Bague bronze
170-190 Nm
M20x1,5:
M22x1,5:
M24:
580-630 Nm1
650-700 Nm³
850-950 Nm
3.9 / 77
3.3 / 71
3.7 / 75
3.4 / 72
3
M27x1,5:
M30:
550-600 Nm
750-800 Nm
3.1 / 70
3.4 / 72
M16:
170-190 Nm
3.3 / 71
M27x1,5:
M30:
3.8 / 76
550-600 Nm
750-800 Nm
3.4 / 72
3.1 / 70
1
3
pro matici s podložkou
pro kombinovanou matici
1
3
for nuts with washer
for combinuts
Diskli somun için 1
Kombi somun için 3
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
67
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
F
3.6 / 74
M16:
Bronz.uložení
Bronce Bearing
Bague bronze
170-190 Nm
M20x1,5:
M22x1,5:
M24:
3.9 / 77
3.3 / 71
3
M16:
580-630 Nm1
650-700 Nm³
850-950 Nm
3.7 / 75
170-190 Nm
3.3 / 71
3.4 / 72
3.4 / 72
M27x1,5: 550-600 Nm
M30:
750-800 Nm
3.1 / 70
M20:
3.5 / 73
1
3
pro matici s podložkou
pro kombinovanou matici
1
3
for nuts with washer
for combinuts
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
170-190 Nm
3.3 / 71
340-380 Nm
3.8 / 76
68
M16:
3.4 / 72
Diskli somun için 1
Kombi somun için 3
Konstrukční typ
Model
İmalat Serisi
GK
M20x1,5:
M22x1,5:
M27x1,5:
M30:
580-630 Nm1
650-700 Nm³
3.9 / 77
550-600 Nm
750-800 Nm
3.7 / 75
3.5 / 73
M20:
3.4 / 72
380-420 Nm
3.1 / 70
3
3.8 / 76
M16:
3.4 / 72
1
3
170-190 Nm
3.3 / 71
pro matici s podložkou
pro kombinovanou matici
1
3
for nuts with washer
for combinuts
Diskli somun için 1
Kombi somun için 3
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
69
3.1
3
3.2
3.1
3.1
Lock nuts for spring bolt* (LK / F)
or bolt (LK /GK W)
3.1
Pojistná matice pro čep vodícího
ramene * (LK/F), příp. šroub
(LK /GK W)
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- quarterly or every 50,000 km
- İlk 1 000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşü sonrasında
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
Konstr. typ LK /F
M27x1,5:
M30:
550-600 Nm
750-800 Nm
Model LK /F
M27x1,5:
M30:
550-600 Nm
750-800 Nm
Model LK /F
M27x1,5:
M30:
550-600 Nm
750-800 Nm
Konstr. typ GK W
M20:
380-420 Nm
Model GK W
M20:
380-420 Nm
Model GK W
M20:
380-420 Nm
* Čep vodícího ramene je od 10`2011
nahrazen šestihranným šroubem
Gigant.
70
Direksiyon civataları için güvenlik
somunu*(LK/F) ve ya Vida
(LK/GK W)
* Spring bolt changed from 10´2011 * Direksiyon civataları 10‘2011den
Gigant altıgen vidaya dönüştürülecek.
to Gigant - hex head bolt.
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
3.2
3.2
Čep vodícího ramene (LK/F)*, příp.
šroub (LK / GK W), excentrická
pouzdra, kuželová pouzdra
Bylo-li šroubové spojení volné,
zkontrolovat poškození čepu
vodícího ramene, příp. šroubu a
pouzder, event. vyměnit.
Spring bolt (LK / F)* or bolt (LK /
GK W), eccentric bushes, conical
bushes
If the spring bolt or bolt is loose,
check spring bolt or bolt and bushes
for damage and replace if necessary.
* Čep vodícího ramene je od 10`2011
nahrazen šestihranným šroubem
Gigant.
* Spring bolt changed from 10´2011 * Direksiyon civataları 10’2011’ den
to Gigant - hex head bolt.
Gigant altıgen vidaya dönüştürülecek.
3.3
3.3
Pojistné matice pro šrouby
(zavěšení gumových rolen, příp.
distanč.trubky) ve vyrovnávacích
závěsech a závěsech agregátu
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- čtvrtletně nebo každých 5 0 000 km
Lock nut for bolt (support for the
rubber roll and distance sleeve)
in the equalizers and suspension
brackets
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- quarterly or every 50,000 km
Eşitleme tartılarında ve süspansiyon kovalarında vidalar için
güvenlik somunları (Kauçuk rulo ve
mesafe borusu için destek)
- İlk 1000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşünden sonrae
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
M16:
M16 :
M16 :
170-190 Nm
Gumová rolna (LK / GK W), případně
distanční trubice (F)
Kontrola opotřebení a poškození,
případná výměna.
170-190 Nm
Rubber roll (LK / GK W) or distance
sleeve (F)
Check for wear and tear or damage
and replace if necessary.
3.2
Direksiyon Civataları(LK/F)* ve ya
vida (LK/GK W Ekzantrik Manşonlar,
konik Manşonlar
Vida bağlantıları gevşediğinde
direksiyon civatalarını ve ya vida ve
manşonları hasar yönünden inceleyin
ve hasar varsa değiştirin.
3.3
3
170-190 Nm
Kauçuk rulo( LK/GK W) ve ya mesafe
borusunda (F) aşınma ve hasar için
gözle inceleme.
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
71
3.4
Check for wear and tear or damage.
It is necessary to change if:
Aşınma ve hasar üzerinde gözle muayene. Bir değişim ancak aşağıdaki
durumlarda mümkün:
- the guiding plates (LK/F/GK W) are
- kluzné desky (LK/F/GK W) jsou
thinner than 3 mm at any point
na jednom místě slabší než 3 mm
- the rubbing plates (LK/F) are thin- třecí plechy (LK/F) jsou na jednom
ner than 3 mm at any point
místě slabší než 3 mm
- boční plechy (GK W) jsou na jedn om - the side plates (GK W) are thinner
than 5 mm at any point
místě slabší než 5 mm
- Kaygan Plakaların (LK/F GK W) 3
mm‘den daha ince olduğu yerlerde;
- Sürtünen plakaların (LK/F) 3
mm‘den daha ince olduğu yerlerde;
- Kenar Plakaların (GK W) 5 mm‘den
daha ince olduğu yerlerde.
Vizuální kontrola opotřebení, příp.
poškození. Výměna je nutná, když:
72
3.4
Eşitleme tartılarında ve süspansiyon kovalarında kaygan ve sürtünen plakalar (LK/F) ve ya kenar
plakalar (GK W).
- Yılda 2 kere ve tüm 100 000 km
- pololetně nebo každých 100 000 km
3
3.4
Guiding and rubbing plates (LK/F)
or side plates (GK W)
in the equalizers and suspension
brackets
- every six month or every
100,000 km
Kluzné desky a třecí plechy (LK/F)
nebo boční plechy (GK W) ve
vahadlech a závěsech agregátu
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
3.5
3.5
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- čtvrtletně nebo každých 5 0 000 km
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
- quarterly or every 50,000 km
Eşitleme tartılarının ana süspansiyona sağlamlaştırılmasında vida
bağlantıları
- İlk 1 000 km sonrasında ve ya ilk
yükleme sürüşü sonrasında
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed.
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
Konstr. typ LK
M16:
170-190 Nm
Model LK
M16:
170-190 Nm
Model LK
M16:
170-190 Nm
Konstr. typ GK W
M27x1,5:
M30x3,5:
550-600 Nm
750-800 Nm
Model GK W
M27x1,5:
M30x3,5:
550-600 Nm
750-800 Nm
Model GK W
M27x1,5:
M30x3,5:
550-600 Nm
750-800 Nm
Konstr. typ F
M20:
340-380 Nm
Model F
M20:
340-380 Nm
Model F
M20:
340-380 Nm
Šroubové spoje k upevnění
vahadla v hlavním závěsu
Nuts and bolts for fastening the
equalizer in the main suspension
3.5
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
3
73
3.6
3.6
3.6
Kontrola stavu gumových pouzder
(LK/GK/W), příp. zkouška vůle
uložení (LK-BE/F-BE).
Check state of rubber bushes (LK/GK
W) or bearing play (LK-BE / F-BE)
check and remove if clearance is too
great and replace the Silent block
and bronze bushing.
Kauçuk manşonlarının durumu
(LK/GK W) ve ya rulman boşluğunu
(LK-BE/F-BE) test edin.
Boşluk çok büyük ise, kontrol ediniz
ve kaldırınız ve süspansiyon lastiği ile
bronz burç ile değiştiriniz.
Bronzové uložení (BE)
- každých 6 týdnů nebo každých
20 000 km
Bronze bearing (BE)
- every six weeks or every
20,000 km
Bronz yükleme (BE)
- tüm 6 hafta ve ya tüm 20 000 km
Bronzové uložení promazat.
Grease bronze bushes.
Bronz yüklemeyi dövün.
Safety instruction:
Lift vehicle to unload equalizer
bearing !
Güvenlik Talimatı:
Tartı yükünü boşaltabilmek için
taşıtı kaldırın.
Uložení vahadla
- pololetně nebo každých 100 000 km
3
Bezpečnostní pokyn:
pro odlehčení vahadla
nadzdvihnout vozidlo!
74
Equalizer bearing
- every six month or every
100,000 km
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
Eşitleme tartılarının yüklenmesi
- Yılda2 kere ve ya tüm 100 000 km
3.7
Koncové plochy per
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
3.7
Spring ends
- quarterly or every 50,000 km
Koncové plochy per znovu
Grease sliding ends of the spring,
namazat, zkontrolovat opotřebení, check for wear and tear,
if necessary change spring.
případně pera vyměnit.
3.7
Kayan Yaylar
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Kayan yayları yeniden yağlayın,
çatlakları kontrol edin, eğer varsa
yayları değiştirin.
3
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
75
3.8
Silentbloky
- pololetně nebo každých
100 000 km
Silent blocs
- every six month or every
100,000 km
Při zatažené parkovací brzdě pohnout
vozidlem vpřed a vzad.
Move backwards and forwards when Uygulanan park freniyle taşıtı öne ve
arkaya hareket ettirin.
park brake is applied.
Při příliš velké vůli vymontovat závěsné If movement is large remove torque
arm (LK/F) or spring (GK W) and
rameno - kost (LK/F), příp. pero
change the silent bloc.
(GK W) a vyměnit silentblok.
3
76
3.8
3.8
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
Sessiz Bloklar
- Yılda 2 kere ve tüm 100 000 km
Çok büyük oyunlarda moment kolunu
(LK/F) ve yayı (GK W) sökün ve
sessiz bloğu değiştirin.
3.9
3.9
3.9
Pojistné matice pro třmeny
Lock nuts for U.bolt
- po prvních 1 000 km
po první jízdě se zátěží
- after the first 1,000 km or first
heavy duty drive
Yayların askıları için güvenlik
somunları
- İlk 1 000 km’den sonra ve ya ilk
yükleme sürüşünden sonra
- čtvrtletně nebo každých 50 000 km
- quarterly or every 50,000 km
- 3 ayda bir ve ya tüm 50 000 km
Kontrola předepsaného dotahovacího
momentu u šroubových spojů.
Nuts have to be checked for tightness as instructed
Gerekli çekme dönme momenti üzerinde vida bağlantılarını test edin.
M20:
M20x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M24:
M24x2:
M20:
M20x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M24:
M24x2:
340-380 Nm2
580-630 Nm1
650-700 Nm3
800-850 Nm1
650-720 Nm2
850-950 Nm1
340-380 Nm2
580-630 Nm1
650-700 Nm3
800-850 Nm1
650-720 Nm2
850-950 Nm1
M20:
M20x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M24:
M24x2:
3
340-380 Nm2
580-630 Nm1
650-700 Nm3
800-850 Nm1
650-720 Nm2
850-950 Nm1
Pojistné matice dotahovat ve více
stupních střídavě (vždy na jednom
třmenu).
Lock nuts have to be tightened in
many steps-sequence always
per U-bolt.
Her zaman yayları karşılıklı olarak
basamaklı sıkıştırın.
1
pro matici s podložkou
pro pojistnou matici
3
pro kombinovanou matici
1
2
2
for nuts with washer
for locknuts
3
for combinuts
Diskli somun için 1
Güvenlik somunu için 2
Kombi somunu için 3
1
2
3
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
77
3
Service - Hotline
+49 (0)18 02.96 20 00
78
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
3
Mechanické pérování · Mech. Suspension · Mekanik Süspansiyon
79
Service - Hotline
+49 (0)18 02.96 20 00
www.gigant-group.com
GIGANT Holding GmbH
GIGANT Agenten
Aktuální verzi najdete na internetu! · You will find the most recent version on the internet! · Aktüel versiyonu Internette bulabilirsiniz
80
Technické zmeny vyhrazeny
Subject to technical changes · Teknik Değişim Konusu Stav · Issue · Durum 11/2012 · 000100113
gigant - Trenkamp & Gehle GmbH
Märschendorfer Straße 42
49413 Dinklage
Deutschland
Tel.: +49 (0) 44 43.96 20-0
Fax: +49 (0) 44 43.96 20-30
E-Mail: [email protected]

Benzer belgeler

Aritmi 2008 - Türk Kardiyoloji Derneği

Aritmi 2008 - Türk Kardiyoloji Derneği Aritmi Çalışma Grubu Değerli Meslektaşlarım, Çalışma grubumuzun “Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji” olan uzun adı, 2007 yılında Türk Kardiyoloji Derneği yönetim kurulunun kararı ile “Aritmi Ça...

Detaylı

KANAL KURULUM GENEL EKIPMAN LISTESI

KANAL KURULUM GENEL EKIPMAN LISTESI TV KANAL KURULUM EKIPMAN LISTESI (Orta çaplı bir TV kanalı için) Prof. Dr. Uğur GÜVEN Uzay Teknolojileri Yük. Mühendisi – Teknik Danışman [email protected] veya [email protected] MARKA

Detaylı

DEK.11 - Deksan Hidrolik

DEK.11 - Deksan Hidrolik Dişi - Erkek \ F - M

Detaylı