Teknik Bülten

Transkript

Teknik Bülten
DECO 2K - 401
ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCI
TWO-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR
TANIMI
DECO 2K-401 ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON
HARCI, akrilik kopolimer emülsiyonu esaslı, iki
bileşenli su geçirimsizlik sağlayan su yalıtım malzemesidir.
UYGULAMA ALANI
•İç ve dış mekanlarda, duvar yüzeylerin su ve nem
yalıtımında,
•Temel ve bodrum katların dışarıdan su yalıtımında,
•Islak zeminlerin su yalıtımında,
•Havuzların temel yalıtımında su yalıtım malzemesi
olarak kullanılır.
ÖZELLİKLER
•Çok yüksek yapışma gücüne sahip A Bileşeni ile
kullanıldığında su geçirimsiz bir tabaka oluşturur.
•Özellikle mutfak, banyo gibi ıslak zeminlerde, teras
çatılarda üzerine çimento esaslı bir koruma tabakası
uygulamak suretiyle eksiksiz bir su yalıtımı sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
•Görünüm / Renk: Sıvı: Beyaz sıvı
Toz : Gri
Karışım: Çimento grisi
•Yoğunluk: Sıvı: 1,063±0,01 kg/lt
Toz: 1,37 kg/lt
A+B Karışım: 1,81 kg/lt
•Karışım oranı : 6 kg Sıvı + 20 kg Toz
•B bileşeni; Uçucu Olmayan Madde: %26±2
Uçucu Madde
: %74±4
•Kül Oranı : %78±4
•Kuru Bileşenlerin Tane Büyüklüğü Dağılımı:
0,500 : maks. %5
0,250 : %10 - %30
0,125 : %25 - %50
0,063 . %7 - %12
•Su Buharı Geçirgenliği (m): Sınıf I<5
•Kapiler Su Emme (W): <0,10 kg(m².h½)
•Çekip Kopma Deneyiyle Yapışma (N/mm²): Trafik
yükü olmadan: Esnek ≥0,8(0,5)
YÜZEY HAZIRLIĞI
•Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit
olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan
temizlenmelidir, sağlam olmalıdır,
•Kuru olan yüzey suya doygun hale getirilmelidir.
UYGULAMA ŞARTLARI
•Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası
olmalıdır.
•Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli
rüzgarlar da uygulama yapılmamalıdır.
•Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don
tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
•Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar
kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR501 TAMİR HARCI ile düzeltilmelidir.
UYGULAMA
•Sıvı B bileşeni kullanmadan önce çalkalayarak
karıştırma kabına konur ve torbanın tamamı
dökülerek topaklar kayboluncaya dek el mikseri ile
karışım yapılır. 5 dk dinlendirilen harç tekrar akışkan
kıvama gelinceye dek karıştırılır.
•Yüzey önceden suya doyurulmalıdır. Kısa kıl fırça
veya rulo ile sadece bir yönde uygulanır.
•Malzemenin daha iyi sonuç vermesi için 2 kat
uygulanmalıdır. Birinci kat kurumasından sonra 2. Kat
uygulanır. Her tabakanın en az 1 mm kalınlıkta olması
tavsiye edilir.
•Uygulanması biten yüzeyler 3 gün süreyle direkt
güneş ışığı, hava akımları ve dondan korunmalıdır.
Gerekirse yüzey ıslatılıp nemli tutulmalıdır.
•Üzerine yapılacak seramik vb. kaplamalar,
uygulamadan 3 gün sonra yapılmalıdır.
•Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan
hemen sonra su ile yıkayın. Kuruduktan sonra ancak
mekanik olarak temizleyebilirsiniz.
Ürünün amacının dışında yapılan uygulama
hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd.
Şti. sorumlu değildir.
TÜKETİM
Tek katta 1,5-2 kg/m²’ dir.
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında,
ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle
üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Sıvı bileşen dondan korunmalıdır.
AMBALAJ
26 kg Takım (A+B)
A Bileşeni : 20 kg Kraft Torba
B Bileşeni : 6 kg Plastik Bidon
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıştırınız.
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken
yapınız.
Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından
koruyunuz.
Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
GÜVENLİK BİLGİLERİ
RİZİKO UYARILARI
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması
mümkündür.
GÜVENLİK UYARILARI
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve
doktora başvurun.
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz
ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel
atık deposuna teslim ediniz.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.
Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde
ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat
edilmeli
Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler
uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek
toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için
ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu
donanım kullanın.
Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak
saklamaya dikkat ediniz.
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen
teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi
takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.
DESCRIPTION
DECO 2K-401 TWO-COMPONENT
WATERPROOFING MORTAR, acrylic copolymer based, two
component waterproofing mortar.
APPLICATION AREAS
•Interior and exterior areas, wall surfaces, water and
moisture insulation,
•Waterproofing basement and cellars on the outside,
•Waterproofing material for wet areas,
•Waterproofing material for pool basement.
SPECIFICATIONS
•A component with very high adhesion strength when
used with a waterproof layer.
•Especially the kitchen, bathroom, wet, such as youth,
terrace roofs on cement by applying a protective layer
provides a complete waterproofing.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
•Appearance / Color: Liquid : White liquid
Dust : Grey
Mixing: Cement grey
•Density: Liquid : 1.0 63 ± 0.01 kg / l
Dust : 1.37 kg / l
Mixture A + B : 1,81 kg / l
•Mixing ratio: 6 kg Liquid + 20 kg Powder
•B Component; Non-Volatile Substance: %26±2
Volatile Substance
: %74±4
•Ash Content : %78±4
•Dry Grain Size Distribution of the Components:
0,500 : maks. %5
0,250 : %10 - %30
0,125 : %25 - %50
0,063 . %7 - %12
•Water Vapour permeability (m): Class I<5
•Capillary Water Absorption (W): <0,10 kg(m².h½)
•
Pull-off Experience,
•
Through Adhesion Strenght (N/mm²) :
Without Traffic Load: Flexible: Flex ≥0,8(0,5)
SURFACE PREPARATION
•Application surface, smooth, clean, non-fixed loose,
flowering and dust must be cleaned, should be strong.
•To a saturated surface dry.
APPLICATION CONDITIONS
•Substrate and ambient temperature must be between
+5°C and +30°C.
•In places subject to direct sunlight, rain and strong
winds, the application should be avoided.
•Frozen, melting or there is risk of frost within 24 hours
of application surfaces should be avoided.
•The surging, loose, scraped off the old paint, cracks,
holes or cracks of the surface must be repaired with
DECOREPAIR-501 REPAIR MORTAR.
APPLICATION
•Shaking before use of liquid component B is placed in
a mixing bowl with a hand mixer until lumps disappear
and mixture is poured into the bag is full. 5 minutes until
the mix is fluid mix again.
•Surface previously saturated with water. Short-bristle
brush or roller, apply in only one direction.
•Applied to give better results than the material are
two-layer. After the establishment of the first floor 2
apply a coat. It is recommended that at least 1 mm
thickness of each layer.
•Implementation of the finished surfaces for a period of
3 days in direct sunlight, air currents and protected from
frost. If necessary, the surface is wetted and kept moist.
•Made on ceramic and so on. coatings, application
should be made after 3 days.
•All tools and application equipment immediately after
use with water. After drying, but clean mechanically.
Otherwise, DECOSTONE Construction Chemicals Co.
cannot be responsible for any damages caused by
using the product against our instructions or for inappropriate purposes.
CONSUMPTION
Single layer 1.5 -2 kg / m².
STORAGE AND SHELF LIFE
Cool and dry environment, 5°C and 30°C, unopened
and undamaged packaging as 12 months from date of
production. Liquid component must be protected from
freezing.
PACKAGE
26 kg Set (A + B)
Part A: 20 kg Kraft Bag
Part B: 6 kg Plastic Drum
CONSIDERED POINTS
Stir before using certain intervals.
Application temperature of +5°C to +30°C.
Products protect from freezing and direct sunlight.
Do not apply in rainy and windy weather.
SAFETY INFORMATION
RISK WARNINGS
R 43: May cause sensitization by skin contact.
SAFETY WARNINGS
S 2: Keep out of reach of children.
S 24/25: Avoid contact with skin and eyes.
S 26: In case of contact with eyes, rinse immediately
with water and seek medical advice.
S 28: After contact with skin, wash immediately with
water.
S 29: Do not empty into drains.
S 37: Use suitable protective gloves.
S 46: If swallowed, seek medical advice immediately
and show the container or label.
S 56: This material and its container at hazardous or
special waste collection point please.
Store in a tightly closed container products.
Handling and storage during the eyes, mouth, skin and
foodstuffs should be careful not to contact,
Surface cleaning, sanding, burning if such procedures
apply, such as dust or fumes may be released during
the process to be protected from hazardous waste
Ventilate. If necessary, use personal protective
equipment.
Product safely handling and storing perpendicular note.
This technical bulletin has been prepared taking into
consideration the general conditions. For more detailed
information, please contact our technical service
department. Otherwise we will not accept liability
company.

Benzer belgeler

Teknik Bülten

Teknik Bülten •B Component; Non-Volatile Substance: %32±3 Volatile Substance

Detaylı

decoas brüt beton astarı gross concrete prımer

decoas brüt beton astarı gross concrete prımer S 46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label. S 56: This material and its container at hazardous or special waste collection point please. Store in a tightly ...

Detaylı

DECOREPAIR-501 TAMİR HARCI REPAIR MORTAR

DECOREPAIR-501 TAMİR HARCI REPAIR MORTAR event of the plaster spraying method with a sudden

Detaylı

decoderz - 203 cam tuğla derz dolgu glass brıck joınt fıller

decoderz - 203 cam tuğla derz dolgu glass brıck joınt fıller fluctuation. Sponge should be cleaned at frequent intervals. Surface precipitation is completed after the delete operation, the joint will not come out over the polished using a dry cloth after bei...

Detaylı

DECOTILE-106 CAM TUĞLA YAPIŞTIRICI

DECOTILE-106 CAM TUĞLA YAPIŞTIRICI •Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır. •Kullanılacak seramiklerin arkasındaki tozlu yüzey

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan S2 : Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S2 : Keep out of reach of children . S16 : Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. S16 : Keep away from sources of ignition.- No SİGARA İÇİLMEZ....

Detaylı

BETON İÇİN KİMYASAL SU YALITIM SİSTEMİ • Beton dökülebilen

BETON İÇİN KİMYASAL SU YALITIM SİSTEMİ • Beton dökülebilen • Uygulanan HYFIX’in çabuk kuruması önlenmeli, su ile temasta değil ise hemen kürleme işlemine tabi tutulmalıdır. Bu işlem normal sıcaklıkta 4-5 gün devam etmelidir. Kürleme aktif kimyasalları har...

Detaylı

Teknik Bülten

Teknik Bülten •Implementation of the finished surfaces for a period of 3 days in direct sunlight, air currents and protected from frost. If necessary, the surface is wetted and kept moist. •Made on ceramic and s...

Detaylı