2009 Dodge Journey

Transkript

2009 Dodge Journey
KULLANIM KILAVUZU
Journey
‹Ç‹NDEK‹LER
1
G‹R‹fi ................................................................................................................................................................................................................3
2
ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B‹L‹NMES‹ GEREKEN HUSUSLAR .............................................................................................9
3
ARACINIZIN ÖZELL‹KLER‹ ..........................................................................................................................................................................49
4
GÖSTERGE PANEL‹ VE KUMANDALARI..................................................................................................................................................113
5
ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI ........................................................................................................................................151
6
AC‹L DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ....................................................................................................................................205
7
ARACINIZIN BAKIMI ...................................................................................................................................................................................227
8
BAKIM PROGRAMLARI ..............................................................................................................................................................................265
9
D‹Z‹N.............................................................................................................................................................................................................281
1
2
1
G‹R‹fi
G
G
G
G
G
G
G‹R‹fi .............................................................................................
ÖNEML‹ NOT ................................................................................
KILAVUZUN KULLANIMI .............................................................
UYARI VE D‹KKAT ‹BARELER‹ ...................................................
ARAÇ fiAS‹ NUMARASI...............................................................
ARAÇ ÜZER‹NDE YAPILACAK MOD‹F‹KASYONLAR...............
4
4
5
7
7
7
3
G‹R‹fi
Modellerimizden birini tercih etti¤iniz teflekkür ederiz. Di¤er araçlar›m›zdaki geleneksel itinal› iflçili¤i,
farkl› tasar›m› ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulaca¤›n›zdan emin olabilirsiniz.
Bu arac› kullanmaya bafllamadan önce Kullan›m K›lavuzunu ve tüm Eklerini okuman›z› öneririz. Arac›n
tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon,
flanz›man hakk›nda bilgi edininiz. Arac›n›z›n farkl› yol
koflullar›nda ne flekilde tepki verdi¤ini ö¤reniniz. Sürüfl becerileriniz tecrübe ile geliflecektir. Ancak di¤er
araçlarda oldu¤u gibi, arac›n›za al›flmak için kendinize süre tan›y›n›z. Daima arac› kulland›¤›n›z bölgede
yürürlükteki trafik kurallar›na uyunuz.
NOT:
K›lavuzu okuduktan sonra, uygun bir referans
olarak araçta bulundurun ve sat›ld›¤› zaman
araçta b›rak›n›z, böylelikle arac›n yeni sahibi de
tüm güvenlik uyar›lar›ndan haberdar olacakt›r.
Bu arac› düzgün bir flekilde kullanamamak kontrol
kayb›na veya kazaya sebebiyet verebilir.
4
Bu arac› yüksek h›zlarda veya alkollü olarak kullanmak kontrol kayb›na, di¤er araçlara veya nesnelere
çarpmaya, yoldan ç›kmaya veya devrilmeye sebep
olabilir; bunlardan herhangi biri ciddi yaralanmalara
veya ölüme yol açabilir. Ayr›ca emniyet kemerini takmamak sürücü ve yolcuyu yüksek bir yaralanma ve
ölüm riski ile karfl› karfl›ya getirir.
Arac›n›z›n en iyi performans›nda çal›flmas›n› sa¤lamak için arac›n›z› tavsiye edilen aral›klarda, tüm servis ifllemlerini gerçeklefltirmek için kalifiye personele,
özel aletlere ve ekipmana sahip olan yetkili servise
getiriniz.
Üretici firma ve yetkili bayiler arac›n›zdan tamam›yla
memnun kal›p kalmad›¤›n›zla son derece ilgilidir. Arzu etti¤iniz flekilde çözülemeyen bir servis veya garanti problemi ile karfl› karfl›ya gelirseniz bu konuyu
yetkili bayinin yönetimi ile konuflunuz.
Yetkili bayiniz arac›n›zla ilgili her türlü sorununuzda
size yard›mc› olmaktan mutluluk duyacakt›r.
ÖNEML‹ NOT
BU KILAVUZ ‹ÇER‹S‹NDEK‹ TÜM B‹LG‹LER, KILAVUZUN BASILMASI SIRASINDA MEVCUT OLAN
EN SON B‹LG‹LERE DAYANMAKTADIR. KILAVUZDA HERHANG‹ B‹R ZAMANDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPMA HAKKI SAKLI TUTULMAKTADIR.
Bu kullan›m k›lavuzu yeni arac›n›z›n bak›m› ve kullan›m› konusunda her türlü bilgiye sahip olman›z› sa¤lamak amac› ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu k›lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac›n›z hakk›nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad›r. Bu
kitapç›klar› dikkatle okuyunuz. Bu k›lavuzda bulunan
bilgi ve öneriler arac›n›z› emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman›za yard›mc› olacakt›r.
K›lavuzu okuduktan sonra arac›n›z›n torpido gözünde saklay›n›z ve araç sat›ld›¤› takdirde lütfen yeni
sahibine veriniz.
‹malatç› arac›n tasar›m›nda ve teknik özelliklerinde,
daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü¤ü
bulunmadan, her türlü de¤ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk›n› sakl› tutar.
Kullan›m k›lavuzunda arac›n standart ve ekstra bedel karfl›l›¤› sunulan iste¤e ba¤l› donan›m›na ait resimler ve aç›klamalar yer almaktad›r. Bu nedenle k›lavuzda yer alan baz› donan›m ve aksesuarlar›n arac›n›zda bulunmamas› mümkündür.
NOT:
Kullan›m K›lavuzunu okumadan arac›n›z› kullanmay›n›z, yeni parça/aksesuar takmay›n›z ve hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay›n›z.
Piyasada çeflitli üreticiler taraf›ndan sunulan birçok
yedek parça bulunmaktad›r. ‹malatç› do¤al olarak bu
parçalar›n emniyetiniz aç›s›ndan arac›n›za uygun
olup olmad›¤›n› bilememektedir. Resmi olarak onaylanm›fl (genel kullan›m iznine ya da resmi tasar›m
onay›na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar
tak›ld›ktan sonra araca trafi¤e ç›kma izni verilmifl olsa dahi bu durum arac›n›z›n sürüfl güvenli¤inin etkilenmedi¤i anlam›na gelmemektedir. Bu durumda ne
uzmanlar›n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas›
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla imalatç› sadece onay
verdi¤i veya önerdi¤i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak›lan yedek parçalar›n sorumlulu¤unu üstlenmektedir. Ayn› durum arac›n›z›n orijinal haline yap›lan modifikasyonlar için de geçerlidir.
Orijinal parçalar d›fl›ndaki parçalar garanti kapsam›nda de¤ildir. Orijinal yedek parçalar d›fl›ndaki parçalar›n, donan›m›n, malzemelerin ve katk› maddelerinin kullan›lmas›ndan kaynaklanan onar›m ve ayar
ifllemleri de garanti kapsam›nda ifllem görmeyecektir. Arac›n›z›n garantisi, arac›n›zda imalatç›n›n teknik
verileri d›fl›nda yap›lacak de¤iflikliklerden kaynaklanan onar›m ifllemlerini karfl›lamayacakt›r.
Orijinal Mopar® yedek parçalar› ve aksesuarlar› ile
imalatç› taraf›ndan önerilen di¤er ürünler, uzmanlar›n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad›r.
Servis konusunda arac›n›z› en iyi tan›yan, fabrika
e¤itimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalar› sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluflun Yetkili Servis oldu¤unu unutmay›n›z.
Copyright © Chrysler International
KILAVUZUN KULLANIMI
‹htiyaç duydu¤unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için “‹çindekiler” k›sm›na bak›n›z.
Kullan›m k›lavuzunun sonunda yer alan ayr›nt›l› dizinde k›lavuzda bulunan tüm konular s›ralanmaktad›r.
Arac›n›zda veya bu k›lavuzda geçebilecek sembollerin tan›mlar› için arka sayfadaki tabloya bak›n›z.
5
YAKITTA SU
VAR
ARKA CAM
S‹LECE⁄‹
ÖN CAM FASILALI
S‹LECE⁄‹
DIfi AMPUL
ARIZASI
UZUN FAR
S‹NYAL
ÜST HAVA
ÇIKIfiI
ISITMALI KOLTUK
DÜfiÜK
KAPI K‹L‹D‹
AYARLANAB‹L‹R
PEDALLAR
ELEKTRON‹K HIZ
KONTROLÜ
ELEKTRON‹K DENGE
PROGRAMI/FREN
DESTEK S‹STEM‹
BRAKE
YAKIT
YAKIT DOLDURMA
TARAFI
ARKA CAM
YIKAYICISI
MOTOR YA⁄I
ARKA CAM
REZ‹STANSI
AKÜ fiARJ
6
ARKA CAM FASILALI
S‹LECEK
ISITMALI AYNA
KIZDIRMA BUJ‹S‹
H‹DROL‹K
D‹REKS‹YON
H‹DROL‹⁄‹
ARIZA GÖSTERGE
LAMBASI
fiANZIMAN
YA⁄I
SICAKLI⁄I
ÖN CAM SU
FISK‹YES‹
ANA AYDINLATMA
SV‹C‹
ÖN CAM YIKAMA
SUYU SEV‹YES‹
TAVAN
LAMBASI
ÖN CAM ELEKTR‹K
ISITMALI
ÖN CAM
REZ‹STANSI
ÖN CAM S‹LECE⁄‹
VE SU FISK‹YES‹
MOTOR SO⁄UTMA
SUYU SICAKLI⁄I
PARK
LAMBALARI
KISA FAR
ÖN S‹S LAMBASI
ARKA S‹S
LAMBASI
GÖSTERGE PANEL‹ EMN‹YET KEMER‹
AYDINLATMA
ANAHTAR ‹LE
AÇMA (ELEKTR‹K
PR‹Z‹)
KAPUT AÇMA
BAGAJ KAPISI
AÇMA
SÜRGÜLÜ KAPI
ÜST VE ALT HAVA
ÇIKIfiI
ALT HAVA
ÇIKIfiI
REZ‹STANS VE ALT
HAVA ÇIKIfiI
BAGAJ KAPA⁄I
AÇMA
YAN HAVA
YASTI⁄I
HAVA YASTI⁄I
SÜRGÜLÜ KAPI
AC‹L DURUM AÇMA
KOLU
HAVA YASTI⁄I
S‹STEM‹
YOLCU HAVA
YASTI⁄I KAPALI
KAPILAR AÇIK
KONVERT‹BL
ÜSTÜ AÇIK
ISITMALI KOLTUK
YÜKSEK
DEVR‹DA‹M
CAM AÇIP
KAPATMA
LAST‹K BASINCI
‹ZLEME
KONVERT‹BL
4 CAM AÇIK
ÇEK‹fi
KONTROL
HAVALANDIRMA
FANI
CAM K‹L‹TLEME
KL‹MA
ÇOCUK KOLTU⁄U
BA⁄LANTISI
ÇAKMAK
ÇOCUK KOLTU⁄U ALT
BA⁄LANTI NOKTALARI
VE KANCALARI
(LATCH)
KONVERT‹BL ÜSTÜ
KAPALI
KORNA
YOKUfi ‹N‹fi
KONTROLÜ
DÖRT TEKERLEKTEN
ÇEK‹fi
ELEKTRON‹K
GAZ KONTROL
(ETC)
DÖRT
TEKERLEKTEN
ÇEK‹fi
FREN S‹STEM‹
UYARI PARK FREN‹
ABS ARIZASI
FREN S‹STEM‹
UYARI PARK
FREN‹
SES TANIMA
DÜ⁄MES‹
UYARI
ÇEKME/YÜK
UCONNECT™
DÜ⁄MES‹
DÖRTLÜ
FLAfiÖR
4 TEKERLEKTEN
ÇEK‹fi DÜfiÜK
KULLANICI KILAVUZU
ISO’ya BAKINIZ.
UYARI VE D‹KKAT ‹BARELER‹
ARAÇ fiAS‹ NUMARASI
Bu Kullan›m K›lavuzunda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullan›m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad›r. Ayn› zamanda arac›n›za zarar verebilecek kullan›m ifllemleri ile ilgili D‹KKAT bölümleri bulunmaktad›r. Bu Kullan›m K›lavuzunun tamam›n› okumad›¤›n›z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar› ve Dikkat
bölümlerindeki aç›klamalara lütfen uyunuz.
Araç flasi numaras› (VIN) ön panelin sol üst köfleAraç fiasi Numaras› (VIN) gösterge panelinin sol
ön köflesinde, arac›n d›fl›ndan, ön camdan
görülebilecek flekilde bir plakaya bas›lm›flt›r.
B Dire¤i VIN Etiketi
ARAÇ ÜZER‹NDE YAPILACAK
MOD‹F‹KASYONLAR
VIN’in yeri
VIN numaras› ayn› zamanda sa¤ B dire¤i üzerinde
de bulunur.
UYARI!
Bu araca yap›lacak her türlü modifikasyon sürüfl
emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden
olabilir.
7
8
2
ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE
B‹L‹NMES‹ GEREKEN HUSUSLAR
G
ANAHTARLARINIZ HAKKINDA ...................................................
Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) ..............................................
Fob Entegre Anahtar› ..............................................................
“Tip” Çal›flt›rma Özelli¤i – Baz› Modellerde..........................
Kontak Anahtar›n›n Ç›kar›lmas› .............................................
Yuvada Unutulan Kontak Anahtar› Hat›rlatma Sistemi ........
“SENTRY KEY” (KONTAK ANAHTARI) IMMOBILIZER
S‹STEM‹ ........................................................................................
Yedek Anahtarlar .....................................................................
Genel Bilgiler............................................................................
GÜVENL‹K ALARM S‹STEM‹ – BAZI MODELLERDE ................
Alarm›n Tekrar Kurulmas› ......................................................
Alarm›n Kurulmas›...................................................................
Sistemin Devreden Ç›kar›lmas› ..............................................
AYDINLATMALI G‹R‹fi S‹STEM‹ ..................................................
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
12
12
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
15
16
9
G
UZAKTAN KUMANDA (RKE) .......................................................
Kap› ve Bagaj Kap›s› Kilitlerinin Aç›lmas›.............................
Kap›lar›n ve Bagaj Kap›s›n›n Kilitlenmesi.............................
Ekspres Cam Açma Özelli¤i ...................................................
‹lave Uzaktan Kumandalar›n Programlanmas›......................
Uzaktan Kumanda Pilinin Servisi...........................................
Genel Bilgiler............................................................................
KAPI K‹L‹TLER‹ ............................................................................
Manuel Kap› Kilitleri ................................................................
Elektrik Kumandal› Kap› Kilitleri ............................................
Çocuk Kilidi Sistemi (Arka Kap›lar) .......................................
CAMLAR .......................................................................................
Elektrik Kumandal› Koltuklar..................................................
Rüzgar Türbülans› ...................................................................
BAGAJ KAPISI .............................................................................
YOLCU KORUMA S‹STEMLER‹ ..................................................
Bel/Omuz Emniyet Kemerleri .................................................
Bel/Omuz Emniyet Kemeri Düzeltme Prosedürü..................
Emniyet Kemeri Öngergileri ...................................................
Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri Hat›rlatma Sistemi
(BeltAlert®) ................................................................................
Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad›nlar..................................
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
20
22
22
23
23
24
25
28
29
G
G
10
29
29
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yast›¤› Sistemi (SRS)..................
Olay Veri Kaydedicisi (EDR) ...................................................
Çocuk Koltu¤u .........................................................................
MOTOR ALIfiTIRMA (RODAJ) TAVS‹YELER‹ .............................
EMN‹YET ‹PUÇLARI.....................................................................
Yolcu Tafl›nmas› ile ‹lgili .........................................................
Arac›n Kilitlenmesi ..................................................................
Egzoz Gaz›................................................................................
Arac›n›z›n ‹çinde Yapman›z Gereken Emniyet
Kontrolleri.................................................................................
Arac›n›z›n D›fl›nda Yapman›z Gereken Emniyet
Kontrolleri.................................................................................
G
G
G
G
G
G
G
G
30
37
38
46
47
47
47
47
G
48
G
48
11
ANAHTARLARINIZ HAKKINDA
ON (AÇIK)
Arac›n›z anahtars›z kontak sistemi kullan›r. Bu sistemde Fob Entegre Anahtar› ve entegre kontak
anahtar› ile Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) vard›r.
Çift tarafl› entegre anahtar› konta¤a herhangi bir taraf›n› çevirerek sokabilirsiniz.
ACC (AKSESUAR
START (MARfi)
LOCK (K‹L‹TL‹)
Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN)
Kablosuz Kontak Ünitesi kontak anahtar› yuvas›na
benzer flekilde ifllev gösterir. Dört çal›flma konumu
vard›r, bunlardan üçü kademeli ve biri yay yüklüdür.
Kademeli konumlar LOCK, ACC ve ON konumlar›d›r. START konumu yay yüklü anl›k temas konumudur. START konumundan ç›k›ld›¤›nda sviç otomatik olarak kademeli ON konumuna geri döner.
Vale Anahtar›n›n Ç›kar›lmas›
Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN)
Fob Entegre Anahtar›
Fob Entegre Anahtar› konta¤› çal›flt›r›r. Ayn› zamanda Uzaktan Kumanda (RKE) vericisi ile Fob’un
arkas›na yerlefltirilen bir vale anahtar› da içerir.
Vale anahtar›, araçtaki veya uzaktan kumandadaki
veya Fob’daki pil bitti¤inde araca girifle izin verir.
Vale anahtar›n›, arac›n vale taraf›ndan parkedilmesi s›ras›nda yan›n›zda bulundurabilirsiniz.
Vale anahtar›n› Fobdan ç›karmak için Fobun üstündeki mekanik mandal› bafl parma¤›n›zla yana çekip
ard›ndan di¤er elinizle anahtar› ç›kar›n›z.
.
12
NOT:
Çift tarafl› anahtar› konta¤a herhangi bir taraf›n›
çevirerek sokabilirsiniz.
“Tip” Çal›flt›rma Özelli¤i – Baz›
Modellerde
Bu özellik otomatik olarak marfl motorunun çal›flmas›n› kontrol eder. 5. Bölümdeki “Çal›flt›rma Prosedürleri” bafll›¤›n›n alt›ndaki “Normal Çal›flt›rma”
k›sm›na bak›n›z.
Kontak Anahtar›n›n Ç›kar›lmas›
Otomatik fianz›manl› Araçlar
Vites kolunu PARK konumuna getiriniz. Kontak
anahtar›n› LOCK konumuna getirip ard›ndan anahtar› ç›kar›n›z.
Manuel fianz›manl› Araçlar
1. Debriyaj pedal›na sonuna kadar bas›n›z.
2. Arac› durdurunuz.
raf›ndan Programlanabilir Özellikler) alt›nda
bulunan “Anahtar Kontakta De¤ilken Aksesuarlara Güç Verilmesi” k›sm›na bak›n›z.
3. Vites kolunu vitese tak›n›z.
Yuvada Unutulan Kontak Anahtar›
Hat›rlatma Sistemi
Sürücü kap›s›n› açt›¤›n›zda anahtar hala kontakta
tak›l›ysa bir sinyal sesi anahtar› ç›karman›z gerekti¤ini hat›rlat›r.
4. Park frenini tamamen çekiniz.
UYARI!
NOT:
5. Kontak anahtar›n› LOCK konumuna getiriniz.
Çocuklar› araç içinde asla yaln›z b›rakmay›n›z
Çocuklar›n araç içinde yanlar›nda bir yetiflkin bulunmaks›z›n b›rak›lmalar› say›s›z sebepten ötürü
tehlikelidir. Çocuklar veya di¤erleri ciddi flekilde
yaralanabilir. Anahtar› kontakta b›rakmay›n›z.
Çocuklar elektrik kumandal› camlar›, di¤er kontrolleri çal›flt›rabilir veya arac› hareket ettirebilir.
Kontakta Unutulan Anahtar Hat›rlatma sistemi
sadece kontak anahtar› LOCK veya ACC konumundayken uyar› verir.
6. Anahtar› ç›kar›n›z.
NOT:
• Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bulunmayan araçlarda elektrik kumandal› cam
sviçleri, radyo, elektrik kumandal› aç›l›r tavan
(baz› modellerde) ve kontaktan kumandal›
elektrik prizleri kontak anahtar› LOCK konumuna getirildikten sonra 45 saniyeye kadar
aktif kal›r. Arac›n ön kap›lar›ndan biri aç›ld›¤›nda bu özellik iptal olur.
• Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan›ml› araçlarda elektrik kumandal› cam sviçleri, radyo, elektrik kumandal› aç›l›r tavan
(baz› modellerde) ve elektrik prizleri kontak
anahtar› LOCK konumuna getirildikten sonra
10 dakikaya kadar aktif kal›r. Arac›n ön kap›lar›ndan biri aç›ld›¤›nda bu özellik iptal olur.
Bu özelli¤in süresi programlanabilir. 4. Bölümdeki “Elektronik Bilgi Merkezi (EVIC)”
bafll›¤› alt›ndaki “Kiflisel Ayarlar (Müflteri Ta-
D‹KKAT!
Kilitli olmayan araç h›rs›zlara ç›kar›lm›fl bir davetiyedir. Araçtan ayr›l›rken daima anahtar› yan›n›za
al›n ve bütün kap›lar› kilitleyiniz.
SENTRY KEY® (KONTAK ANAHTARI)
IMMOBILIZER S‹STEM‹
Sentry Key® ‹mmobilizer sistemi motoru iptal ederek arac›n yetkisiz biri taraf›ndan çal›flt›r›lmas›n›
engeller. Sistemin devreye sokulmas› ya da aktif
hale gelmifl olmas› gerekmez. Araç kilitli olsa da olmasa da çal›flma biçimi otomatiktir.
Sistem arac›n yetkisiz kullan›lmas›n› engellemek
için fabrikada efllefltirilmifl Uzaktan Kumanda
(RKE) ve entegre anahtar› ile Kablosuz Kontak
Ünitesini (WIN) kullan›r. Bu yüzden sadece araca
programlanm›fl RKE’ler arac› çal›flt›r›p kullan›lmas›na izin verebilir. E¤er konta¤› çal›flt›rmak için geçersiz bir RKE vericisi kullan›l›rsa sistem motorun
çal›flmas›na izin vermeyecektir.
13
Kontak anahtar› ON konumuna getirildikten sonra
Araç Güvenlik Alarm Uyar› Lambas› ampul kontrolü amac› ile üç saniye süreyle yanar. Uyar› lambas›n›n kontrolden sonra da yan›k kalmas› elektronik
sistemi ile ilgili bir sorun oldu¤u anlam›na gelir. Bu
durum motorun iki saniye çal›flt›ktan sonra durmas›na sebep olacakt›r.
Araç Alarm Uyar› Lambas›n›n arac›n normal çal›flmas› s›ras›nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir
çal›flmaktayken) yanmas› durumunda elektronik
sistemde bir hata meydana gelmifl demektir. Bu durumda arac› en k›sa zamanda servise götürünüz.
NOT:
• Sentry Key® (Kontak Anahtar›) ‹mmobilizer
sistemi sat›fl sonras› uzaktan kumanda sistemleri ile uyumlu de¤ildir. Bu sistemlerin
kullan›lmas› araçta çal›flt›rma problemlerine
ve güvenlik korumas›n›n azalmas›na sebep
olur.
• Ayn› anahtarl›¤a tak›l› Exxon/Mobil Speed
Pass™, ek RKE vericileri veya di¤er vericili
parçalar, ilave parça direkt olarak arac›n çal›flt›r›lmas› için kullan›lan vericinin karfl›s›nda
tutulmazsa bir probleme yol açmaz. Cep telefonlar›, ça¤r› cihazlar› veya di¤er RF (vericili)
elektronik eflyalar bu sistemle çak›flma problemi yaratmaz.
14
Yeni arac›n›zla birlikte verilen bütün RKE’ler arac›n
elektronik yap›s›na göre programlanm›flt›r.
Yedek Anahtarlar
NOT:
Sadece araca programlanm›fl RKE’ler arac› çal›flt›r›p kullan›lmas›na izin verebilir. Bir verici bir
araca bir kez programland›ktan sonra baflka bir
araca programlanamaz.
D‹KKAT!
Araçtan ayr›l›rken daima anahtar› yan›n›za al›n ve
bütün kap›lar› kilitleyiniz.
Sat›fl s›ras›nda arac›n eski sahibi yeni sahibine dört
haneli PIN numaras›n› vermelidir. PIN’i güvenli bir
yerde saklay›n›z. Bu numara ile RKE vericilerinin
bayiiden de¤iflimi yap›labilir. RKE vericilerinin ço¤alt›lmas› iflleminde bofl bir anahtar araç elektronik
yap›s›na göre programlan›r. Bofl verici, daha önce
programlanmam›fl anahtard›r. RKE vericilerinin de¤ifltirilmesi veya yedek alman›z gerekti¤inde yetkili
bayinize baflvurunuz.
NOT:
Sentry Key® ‹mmobilizer Sistemi servise al›nd›¤›nda bütün araç RKE vericilerini de servise getirmeyi unutmay›n›z.
Genel Bilgiler
Sentry Key® ‹mmobilizer sistemi, 1999/5/EC yönergesini uygulayan flu Avrupa ülkelerinde kullan›l›r:
Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, ‹rlanda, ‹talya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç,
Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu,
Slovenya, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, Yugoslavya ve
Birleflik Krall›k.
Orijinal Uygunluk bildirgesini görüntülemek için:
http://www.siemensauto.com/glossaries/
skim_ec.html internet adresine bak›n. Site ingilizcedir.
Alarm›n Kurulmas›
NOT:
1. Anahtar› kontaktan ç›kar›n›z ve araçtan ç›k›n›z.
Bu sistemin çal›flmas› flu iki koflula ba¤l›d›r:
2. Elektrik kumandal› kap› kilidi svicine veya Uzaktan Kumanda (RKE) üzerindeki Kilitle dü¤mesine
basarak kap›lar› ve bagaj kap›s›n› kilitleyiniz.
‹lave güvenlik için, ne zaman Güvenlik Alarm›
devreye girse, HomeLink/Garaj Kap›s› açma
sistemi (baz› modellerde) ayn› flekilde devre d›fl› kal›r.
• Bu cihaz zararl› parazitlere neden olmamal›d›r.
NOT:
Sistemin Devreden Ç›kar›lmas›
• Bu cihaz istenmeden çal›flmalara neden olacak
parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti
yakalamal›d›r.
Kap›lar› manuel kap› kilidi dü¤meleri veya sürücü kap›s› üzerindeki kilit silindiri ile kilitlerseniz
sistem devreye girmez.
GÜVENL‹K ALARM S‹STEM‹ – BAZI
MODELLERDE
3. Bütün kap›lar› kilitleyiniz. Gösterge grubundaki
Araç Güvenlik Sistemi uyar› lambas› 16 saniye kadar h›zl› bir flekilde yan›p sönerek sistemin devreye
girdi¤ini belirtir. Bu süre boyunca herhangi bir kap›n›n veya bagaj kap›s›n›n aç›lmas› alarm›n devreye
girme sürecini iptal eder. Sistem baflar›l› bir flekilde
devreye girdi¤inde Araç Güvenlik Sistemi Uyar›
lambas› daha yavafl bir flekilde yan›p sönerek alarm›n kuruldu¤unu gösterir.
RKE vericisi üzerindeki kilit açma dü¤mesine basarak veya konta¤a uygun kontak anahtar›n› sokup
anahtar› ON konumuna çevirerek sistemi devreden
ç›karabilirsiniz.
Araç Güvenlik Sistemi (VSA) araç kap›lar›n›, kaputu ve bagaj kap›s›n› izleyerek araca izinsiz giriflleri
ve kontak anahtar›n› izleyerek arac›n izinsiz çal›flt›r›lmas›n› tespit eder. Alarm herhangi bir flekilde tetiklendi¤inde, sistem arac›n çal›flmas›n› önler, korna ve lambalarla sinyal verir ve gösterge grubundaki Araç Güvenlik S‹stemi Lambas› yan›p söner.
Alarm›n Tekrar Kurulmas›
Herhangi bir durum alarm› tetiklerse ve alarm›n kapat›lmas› için herhangi bir giriflimde bulunulmazsa
sistem yaklafl›k 30 saniye sonra kornay› kapat›r, bir
dakikada görsel sinyalleri kapat›r ve ard›ndan
alarm tekrar kurulur.
NOT:
• Kap›lar›n kilidini manuel kap› kilidi dü¤meleri
ile veya sürücü kap›s› kilidini kullanarak açt›¤›n›zda sistem devreden ç›kmaz.
• Sistem devredeyken dahili elektrik kumandal› kap› kilidi sviçleri kap› kilitlerini açmaz.
Araç Güvenlik Alarm› Sistemi arac›n›z› koruyacak
flekilde tasarlanm›flt›r; ancak sistemin beklenmedik
bir flekilde kurulaca¤› durumlar yarat›labilmektedir.
Daha önce belirtilen alarm devreye girme ad›mlar›ndan herhangi biri meydana gelirse, sistem siz
araçta olsan›z da olmasan›z da devreye girecektir.
Araçta kal›p kap›y› açt›¤›n›zda alarm çalar. Bu durumda sistemi devreden ç›kar›n›z.
15
AYDINLATMALI G‹R‹fi S‹STEM‹
UZAKTAN KUMANDA (RKE)
Kap› Kilitleri ve Bagaj Kap›s›n›n Aç›lmas›
‹ç lambalar uzaktan kumanda (RKE) üzerindeki kilit açma dü¤mesine kulland›¤›n›zda veya kap›y› ya
da bagaj kap›s›n› açt›¤›n›zda yanar.
Bu sistem, anahtarl›kta bulunan verici yard›m›yla,
yaklafl›k 11 metre mesafeden arac›n›z›n kap›lar›n›n
ve bagaj kap›s›n›n kilitlerini aç›p kapatman›z› ve
bagaj› açman›z› sa¤lar. Sistemi etkinlefltirmek için
vericiyi araca do¤rultman›za gerek yoktur.
Sürücü kap›s›n›n kilidini açmak için uzaktan kumanda üzerindeki “Unlock” (Kilit aç) dü¤mesine bir
kere; bütün kap›lar›n ve bagaj kap›s›n›n kilitlerini
açmak için ise befl saniye içinde iki kere bas›p b›rak›n›z. Kilit açma sinyalini tan›d›¤›n› göstermek için
dönüfl sinyalleri yan›p söner. Ayd›nlatmal› Girifl
Sistemi de yanar.
Bu özellik ayn› zamanda yaklafl›ld›¤›nda farlar›n
yanmas› özelli¤ini de devreye sokar (baz› modellerde). Daha ayr›nt›l› bilgi için 4. bölümdeki “Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)” bafll›¤› alt›ndaki “Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf›ndan Programlanabilen
Özellikler) ” k›sm›ndan “Yaklafl›ld›¤›nda Farlar›n
Yanmas›" k›sm›na bak›n›z.
‹ç Lambalar yaklafl›k 30 saniye sonra aflamal› olarak veya kontak anahtar› ON konumuna getirildikten hemen sonra söner.
NOT:
Entegre anahtarl› Fob konta¤a takt›¤›n›zda
Uzaktan Kumanda üzerindeki bütün dü¤meler
iptal olur; ancak, di¤er vericilerdeki dü¤meler
çal›fl›r. 8 km/s (5 mph) ve üstündeki h›zlarda sürüfl yaparken bütün foblardaki Uzaktan Kumanda dü¤melerinin hepsi iptal olur.
NOT:
Uzaktan Kumanda ile Sürücü Kap›s›n›n/Bütün
Kap›lar›n Kilitlerinin Aç›lmas›
Bu özellik sistemi Uzaktan Kumanda üzerindeki Kilit Açma dü¤mesine ilk bas›flta sadece sürücü kap›s›n› veya bütün kap›lar› açacak flekilde programlar.
Mevcut ayar› de¤ifltirmek için afla¤›daki prosedürü
uygulay›n›z:
• Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan›ml›
araçlarda daha ayr›nt›l› bilgi için bu k›lavuzun 4.
bölümündeki “Elektronik Araç Bilgi Merkezi
(EVIC)” bafll›¤› alt›ndaki “Kiflisel Ayarlar (Müflteri
Taraf›ndan Programlanabilen Özellikler) ” alt›ndaki “RKE Kilit açma” k›sm›na bak›n›z.
• Ayd›nlatmal› girifl sistemi, far kolu en alt (varsay›lan) konumdaysa iç lambalar› yakmaz.
• EVIC donan›ml› olmayan araçlarda afla¤›daki
prosedür uygulan›r:
Uzaktan Kumanda (RKE)
16
1. Programlanm›fl verici üzerindeki Kilitle dü¤mesini en az dört saniye ve on saniyeden fazla olmamak kayd›yla bas›l› tutunuz. Ard›ndan Kilitle dü¤mesini bas›l› tutarken Kilit açma dü¤mesine bas›p
bu dü¤meyi de bas›l› tutunuz.
2. Her iki dü¤meyi de ayn› anda serbest b›rak›n›z.
3. Özelli¤i arac›n d›fl›na ç›k›p kontak anahtar›
LOCK konumunda ve anahtar ç›kar›lm›flken Uzaktan Kumanda üzerindeki Kilitleme/Kilit açma dü¤melerine basarak test ediniz.
4. Bu ad›mlar› tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz.
NOT:
Arac›n içindeyken Uzaktan Kumanda üzerindeki Kilitleme dü¤mesine basmak Güvenlik Alarm›n› devreye sokacakt›r. Güvenlik Alarm› devredeyken bir kap›y› açmak alarm›n devreye girmesine sebep olacakt›r. Güvenlik Alarm›n› devreden ç›karmak için Uzaktan Kumanda üzerindeki
Kilit açma dü¤mesine bas›n›z.
Uzaktan Kumanda ile Kilitlerken Flaflörlerin
Yanmas›
Bu özellik kap›lar Uzaktan Kumanda ile kilitlendi¤inde veya kilitleri aç›ld›¤›nda sinyallerin yan›p sönmesini sa¤lar. Bu özellik aç›l›p kapat›labilir. Mevcut
ayar› de¤ifltirmek için afla¤›daki prosedürü uygulay›n›z:
• Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan›ml›
araçlarda daha ayr›nt›l› bilgi için bu k›lavuzun 4.
bölümündeki “Elektronik Araç Bilgi Merkezi
(EVIC)” bafll›¤› alt›ndaki “Kiflisel Ayarlar (Müflteri
Taraf›ndan Programlanabilen Özellikler) ” k›sm›ndan “Kilit Açma ile Birlikte Yanan Lambalar"
k›sm›na bak›n›z.
• EVIC donan›ml› olmayan araçlarda afla¤›daki
prosedür uygulan›r:
1. Programlanm›fl verici üzerindeki Kilit açma dü¤mesini en az dört saniye ve on saniyeden fazla olmamak kayd›yla bas›l› tutunuz. Ard›ndan Kilit açma
dü¤mesini bas›l› tutarken Kilitleme dü¤mesine bas›p bu dü¤meyi de bas›l› tutunuz.
2. Her iki dü¤meyi de ayn› anda serbest b›rak›n›z.
3. Özelli¤i arac›n d›fl›na ç›k›p kontak anahtar›
LOCK konumunda ve anahtar ç›kar›lm›flken Uzaktan Kumanda üzerindeki Kilitleme/Kilit açma dü¤melerine basarak test ediniz.
4. Bu ad›mlar› tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz.
NOT:
Arac›n içindeyken Uzaktan Kumanda üzerindeki Kilitleme dü¤mesine basmak Güvenlik Alarm›n› devreye sokacakt›r. Güvenlik Alarm› devredeyken bir kap›y› açmak alarm›n devreye girmesine sebep olacakt›r. Güvenlik Alarm›n› dev-
reden ç›karmak için Uzaktan Kumanda üzerindeki Kilit açma dü¤mesine bas›n›z.
Yaklafl›ld›¤›nda Farlar›n Yanmas› – Baz›
Modellerde
Bu özellik uzaktan kumanda ile kap›lar›n kilitleri aç›l›rken 90 saniyeye kadar farlar› aktif tutar. Bu özelli¤in süresi EVIC donan›ml› araçlarda programlanabilir. Daha ayr›nt›l› bilgi için 4. bölümdeki “Elektronik
Araç Bilgi Merkezi (EVIC)” bafll›¤› alt›ndaki “Kiflisel
Ayarlar (Müflteri Taraf›ndan Programlanabilen
Özellikler)” k›sm›ndan “Yaklafl›ld›¤›nda Farlar›n
Yanmas›" k›sm›na bak›n›z.
Kap›lar›n ve Bagaj Kap›s›n›n Kilitlenmesi
Kap›lar› ve bagaj kap›s›n› kilitlemek için uzaktan
kumanda üzerindeki kilit dü¤mesine bas›p b›rak›n›z. Sinyali tan›d›¤›n› göstermek için dönüfl sinyalleri yan›p söner.
Ekspres Cam Açma Özelli¤i
Bu özellik size her iki ön kap› cam›n› ayn› anda
uzaktan kumanda ile açma imkan› verir. Bu özelli¤i kullanmak için, uzaktan kumanda üzerindeki kilit
açma dü¤mesine bas›p b›rak›n›z ve ard›ndan camlar istedi¤iniz konuma kadar gelene kadar veya tamamen aç›lana kadar derhal kilit açma dü¤mesine
bas›p bas›l› tutunuz.
17
lanan di¤er gereklilikler KOM‹SYON YÖNERGES‹
95/56/EC’nin ANNEX VI’ü içerisinde not edilmifltir.
Bu sistemin çal›flmas› afla¤›daki koflullara ba¤l›d›r:
‹lave Uzaktan Kumandalar›n Programlanmas›
Programlanm›fl Uzaktan Kumandan›z yoksa daha
fazla bilgi için yetkili servisinize baflvurunuz.
• Bu cihaz zararl› parazitlere neden olmamal›d›r.
• Bu cihaz istenmeden çal›flmalara neden olacak
parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti
yakalamal›d›r.
Uzaktan Kumanda Pilinin Bak›m›
Tavsiye edilen pil bir adet CR2032’dir.
NOT:
• Perklorat Malzeme – kullan›m s›ras›nda dikkatli olunuz. See www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate. Site ingilizcedir.
• Arka muhafazadaki veya bask›l› devre kart›ndaki pil terminallerine dokunmay›n›z.
1. Pil kapa¤› fob’un arkas›ndad›r. Yuvaya küçük,
düz uçlu bir tornavida sokup kapa¤› dikkatlice aç›n›z.
P‹L KAPA⁄I
Pil De¤iflifli
2. Pilleri ç›kar›p de¤ifltiriniz. Yeni pillere parmaklar›n›zla dokunmamaya dikkat ediniz. Cildinizden bulaflacak ya¤ pilin bozulmas›na sebep olabilir. Pile
dokunursan›z alkol ile temizleyiniz.
3. Eriflim kapa¤› panelini pil aç›kl›¤›na yerlefltirmek
yerine oturtunuz.
Genel Bilgiler
Verici ve al›c›lar EEC düzenlemeleri gere¤ince 434
MHz tafl›y›c› frekans›nda çal›fl›r. Bu cihazlar her bir
ülkenin özel düzenlemelerine uymas› için belgelendirilmelidir. ‹ki grup düzenleme mevcuttur: Birçok
ülkenin kulland›¤› ETS (Avrupa Telekomünikasyon
Standard›) 300-220 ve ETC 300-220’ye dayanan
fakat ilave olarak kendine has gerekliliklere sahip
Alman BZT federal düzenlemesi 225Z125. Tan›m-
18
Uzaktan Kumandan›z (RKE) normal mesafeden
çal›flmazsa afla¤›daki iki durumu kontrol ediniz.
1. Pilleri zay›flam›fl olabilir. Pillerin tahmini hizmet
ömrü asgari üç y›ld›r.
2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan› vericisi ya
da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak›n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz.
KAPI K‹L‹TLER‹
Manuel Kap› Kilitleri
Kap›lar› kapatmak için kap›lar›n trim panelindeki
kilit mandallar›na bas›n›z. Kap› kilitlerini açmak için
kap›lar›n trim panelindeki kilit mandallar›n› yukar›
çekiniz.
NOT:
Elektrik Kumandal› Kap› Kilitleri
Manuel kap› kilitleri bagaj kap›s›n› kilitlemez ya
da kilitlerini açmaz.
Ön kap› trim panellerinde elektrik kumandal› kap›
kilidi sviçleri bulunur. Kap›lar› veya bagaj kap›s›n›
kilitlemek veya kilidini açmak için bu svici
kullan›n›z.
UYARI!
• Olas› bir kaza an›nda güvenli¤inizi sa¤lamak
amac› ile, seyir s›ras›nda, park s›ras›nda ve
araçtan ayr›l›rken arac›n tüm kap›lar›n› kilitleyiniz.
• Araçtan inerken anahtar› mutlaka kontaktan
ç›kar›p arac›n›z› kilitleyiniz. Araç donan›m›n›n
gözetim d›fl›nda kullan›lmas› yaralanma veya
ölümlere yol açabilir.
Kap› Kilit Mandallar›
Kap›y› kapatt›¤›n›zda kilit dü¤mesi bas›l› durumda
ise kap› kilitlenir. Bu nedenle kap›y› kapatmadan
önce anahtarlar›n arac›n içinde olmamas›na dikkat
ediniz.
• Çocuklar› araç içinde asla yaln›z b›rakmay›n›z
Çocuklar›n araç içinde yanlar›nda bir yetiflkin
bulunmaks›z›n b›rak›lmalar› say›s›z sebepten
ötürü tehlikelidir. Çocuklar veya di¤erleri ciddi
flekilde yaralanabilir. Anahtar› kontakta b›rakmay›n›z. Çocuklar elektrik kumandal› camlar›,
di¤er kontrolleri çal›flt›rabilir veya arac› hareket ettirebilir.
Elektrik Kumandal› Kilit Svici
Anahtar›n›z› araçta unutman›z› önlemek için, elektrik kumandal› kilit dü¤mesi anahtar kontaktayken
ve ön kap›lardan herhangi biri aç›kken çal›flmayacakt›r. Anahtar› ç›karman›z› hat›rlatmak için bir sesli
uyar› duyulacakt›r.
Otomatik Kap› Kilitleri
Afla¤›daki koflullar›n tümü karfl›lan›rsa kap›lar
otomatik olarak kilitlenecektir:
1. Otomatik Kap› Kilitleri özelli¤i devrede.
19
2. fianz›man viteste tak›l›.
6. Araç h›z› 0 km/s’dir.
NOT:
3. Bütün kap›lar kapal›.
Ç›k›flta Kap› Kilitlerinin Otomatik Olarak
Aç›lmas› özelli¤inin programlanmas›
Ç›k›flta Kap› Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç›lmas›
özelli¤i afla¤›daki flekilde devreye al›nabilir veya
devreden ç›kart›labilir:
E¤er uyar› sesi duymazsan›z, bu sistemin programlama moduna girmedi¤ini gösterir, bu sebeple prosedürü tekrarlaman›z gerekecektir.
• EVIC donan›ml› araçlarda daha ayr›nt›l› bilgi için
bu k›lavuzun 4. bölümündeki “Elektronik Araç
Bilgi Merkezi (EVIC)” bafll›¤› alt›ndaki “Kiflisel
Ayarlar (Müflteri Taraf›ndan Programlanabilen
Özellikler) ” k›sm›na bak›n›z.
NOT:
4. Gaz pedal› bas›l›.
5. Araç h›z› 24 km/s’nin üzerindedir ve
6. Kap›lar daha önceden elektrik kumandal› kilit
svici veya Uzaktan Kumanda (RKE) ile kilitlenmemifl.
Otomatik Kap› Kilitleri – Baz› Modellerde
Otomatik kap› kilitleme özelli¤i yetkili servis taraf›ndan devreye sokulabilir veya iptal edilebilir. Programlama ifllemleri için yetkili servise baflvurunuz.
Ç›k›flta Kap› Kilitlerinin Otomatik Olarak
Aç›lmas›
E¤er afla¤›dakiler sa¤lan›rsa kap› kilitleri otomatik
olarak aç›lacakt›r:
1. Ç›k›flta Kap› Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç›lmas› özelli¤i devrededir.
2. fianz›man viteste tak›l› ve araç h›z› 0 km/s’dir.
3. fianz›man BOfiTA veya PARK konumunda.
4. Sürücü kap›s› aç›k.
5. Kap› kilitleri daha önceden aç›lmam›fl ve
20
• EVIC donan›ml› olmayan araçlarda afla¤›daki
prosedür uygulan›r:
1. Arac›n›za girip bütün kap›lar› kapat›n›z.
2. Anahtar› konta¤a tak›n.
3. 15 saniye içerisinde, anahtar› dört kez LOCK konumundan ON konumuna getirip en sonunda
LOCK konumunda b›rak›n›z. Ancak motoru çal›flt›rmay›n›z.
4. 30 saniye içerisinde, kap›lar›n kilidini açmak için
elektrik kumandal› kap› kilit açma dü¤mesine bas›n›z.
5. Tek bir sinyal sesi programlama iflleminin tamamland›¤›n› gösterir.
6. Bu ad›mlar› tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz.
Ç›k›flta Kap› Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç›lmas› özelli¤ini bulundu¤unuz bölgenin yerel kanunlar›na uygun biçimde kullan›n›z.
Çocuk Kilidi Sistemi (Arka Kap›lar)
Küçük çocuklar›n arka koltukta daha emniyetli bir
yolculuk yapmas› için arka kap›larda Çocuk Kilidi
sistemi vard›r.
Çocuk Kilidi Sisteminin Kilitlenmesi
1. Arka kap›y› aç›n›z.
2. Vale anahtar›n›n (veya benzerinin) ucunu çocuk
kilidine sokup LOCK konumuna getiriniz.
UYARI!
2. Vale anahtar›n›n (veya benzerinin) ucunu çocuk
kilidine sokup UNLOCK (AÇIK) konumuna getiriniz.
Bir çarp›flma s›ras›nda arac›n›zda hiç kimsenin
arac›n içinde kalmas›na izin vermeyiniz. Çocuk
Kilidi devredeyken arka kap›lar›n sadece d›flar›dan aç›labilece¤ini unutmay›n›z. Bu uyar›lar› dikkate almamak yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
NOT:
• Çocuk Kilidi sistemini devreye sokuldu¤unda
kap›y› mutlaka içerden istenilen konumda
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Çocuk Kilidi
3. Karfl› arka kap› üzerindeki Ad›m 1 ve 2’yi tekrar
ediniz.
NOT:
Çocuk Kilidi sistemi devredeyken, kap› içerden
kilitlenmemifl olsa bile sadece d›fl kap› kolu ile
aç›labilir.
• Sistem devredeyken acil ç›k›fl yapmak için kilit mandal›n› yukar› do¤ru, kilit aç›k konumuna çekiniz ve cam› aç›p kap›y› d›flar›dan kap›
kolu ile aç›n.
Çocuk Kilidinin Aç›lmas›
1. Arka kap›y› aç›n›z.
Çocuk Kilidi
3. Karfl› arka kap› üzerindeki Ad›m 1 ve 2’yi tekrar
ediniz.
NOT:
Çocuk Kilidi devreden ç›kar›ld›ktan sonra kap›y› mutlaka içerden istenilen konumda olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
21
CAMLAR
Elektrik Kumandal› Camlar
Sürücü kap›s› trim panelindeki cam kumandalar›
bütün kap› camlar›na kumanda eder.
• Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan›ml› araçlarda elektrik kumandal› cam sviçleri, LOCK konumuna getirildikten sonra 10
dakikaya kadar aktif kal›r. Arac›n ön kap›lar›ndan biri aç›ld›¤›nda bu özellik iptal olur. Bu
özelli¤in süresi programlanabilir. 4. Bölümdeki “Elektronik Bilgi Merkezi (EVIC)” bafll›¤›
alt›ndaki “Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf›ndan
Programlanabilir Özellikler) alt›nda bulunan
“Anahtar Kontakta De¤ilken Aksesuarlara
Güç Verilmesi”
UYARI!
Elektrik Kumandal› Cam Sviçleri
Yolcu kap›s› trim panellerinde yolcu kap›s› camlar›n› çal›flt›ran tekli cam kumandalar› vard›r. Cam kumandalar› sadece kontak anahtar› ON veya ACC
konumundayken çal›fl›r.
NOT:
• Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan›ml› olmayan araçlarda elektrik kumandal›
cam sviçleri, kontak anahtar› LOCK konumuna getirildikten sonra 45 saniyeye kadar aktif
kal›r. Arac›n ön kap›lar›ndan biri aç›ld›¤›nda
bu özellik iptal olur.
22
Kontak anahtar› kontakta tak›l›yken çocuklar›
araç içinde asla yaln›z b›rakmay›n›z. Yolcular›n,
özellikle de yaln›z b›rak›lm›fl çocuklar›n, elektrik
kumandal› camlar ile oynarken elleri s›k›flabilir.
Bu durum ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir.
Otomatik Cam Açma Özelli¤i
Sürücü elektrik kumandal› cam svicinde Otomatik
Cam Açma özelli¤i vard›r. Cam svicini ilk kademe
inecek flekilde bast›r›p b›rak›n›z ve cam otomatik
olarak kendi iner.
Cam› yar›m açmak için cam svicini ilk kademeye
kadar bast›r›p cam›n durmas›n› istedi¤inizde svici
b›rak›n›z.
Cam›n sonuna kadar aç›lmas›n› istemiyorsan›z
Otomatik Açma s›ras›nda svici k›sa bir süre yukar›
çekiniz.
S›k›flma Önleyicili Otomatik (Ekspres) Kapatma
Özelli¤i – Baz› Modellerde
Baz› modellerde sürücü elektrik kumandal› cam
svicinin Otomatik Cam Kapatma özelli¤i vard›r.
Cam svicini bir kademe yukar› çekip b›rak›n›z ve
cam otomatik olarak kendi ç›kar.
Cam›n sonuna kadar kapanmas›n› istemiyorsan›z
Otomatik Kapatma s›ras›nda svice hafifçe bas›n›z.
Cam› yar›m kapatmak için cam svicini birinci kademeye kadar kald›r›p cam›n durmas›n› istedi¤inizde
svici b›rak›n›z.
NOT:
• Cam otomatik olarak kapan›rken herhangi bir
engelle karfl›lafl›rsa, hareket yönü de¤iflip duracakt›r. Engeli cam›n önünden çektikten
sonra tekrar dü¤meye basarak cam› kapat›n›z.
b›rak›n›z (bas›lm›fl konumda). Cam kumandalar›n›
devreye sokmak için cam kilit iptal dü¤mesine tekrar bas›p b›rak›n›z (bas›lmam›fl konumda).
Rüzgar Türbülans›
• Kötü yol flartlar›nda araç kullan›rken sars›nt›dan dolay› otomatik kapanma s›ras›nda otomatik olarak ters yöne hareket etme özelli¤i
devreye girebilir. Bu durumda, dü¤meyi ilk
kademeye getirip cam› manuel yoldan kapat›n›z.
UYARI!
Cam neredeyse tam olarak kapand›¤› s›rada s›k›flmay› önleme özelli¤i yoktur. Kiflisel yaralanmalar› önlemek için kollar›n›z›n, ellerinizin, parmaklar›n›z›n ve herhangi bir objenin cam›n
önünde olmad›¤›ndan emin olunuz. Bu durum
ciddi yaralanmalara yol açabilir.
2. Cam› tamamen açmak için cam svicini ikinci kademeye kadar bast›r›p cam tamamen aç›ld›ktan
sonra bir kaç saniye daha bas›l› tutunuz.
Cam Kilit Svici
Resetleme
Otomatik kapatma/Otomatik açma özelli¤ini daha
sonra tekrar devreye sokmak isteyebilirsiniz. Bunun için afla¤›daki ad›mlar› uygulay›n›z:
1. Cam› tamamen kapatmak için cam svicini kald›r›p cam kapand›ktan sonra iki saniye kadar daha
ayn› konumda tutunuz.
Rüzgar türbülans› kulaklar›n›zda bas›nç oluflmas›na ya da helikopter sesine benzer bir ses duyman›za neden olacakt›r. Camlar ya da aç›l›r tavan (baz› modellerde) aç›kken rüzgar türbülans› oluflabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azalt›lmas› mümkündür. Rüzgar türbülans› arka camlar
aç›kken olufluyorsa, ön ve arka camlar›n birlikte
aç›lmas› türbülans etkisini azaltacakt›r. Rüzgar türbülans› aç›l›r tavan aç›kken olufluyorsa, aç›l›r tavan› bu durumu asgari düzeye indirecek flekilde ayarlayabilir ya da herhangi bir cam› açarak türbülans
etkisini azaltabilirsiniz.
BAGAJ KAPISI
Bagaj kap›s› Uzaktan Kumanda (RKE) ile veya ön
kap› trim panelinin üzerinde bulunan elektrik kumandal› kap› kilit dü¤mesi devreye sokularak kilitlenebilir veya kilidi aç›labilir.
Cam Kilit Svici
Sürücü kap›s› trim panelindeki cam kilit svici di¤er
kap›lardaki cam kumandalar›n› da devreden ç›kartabilmenizi sa¤lar. Cam kumandalar›n› devreden
ç›karmak için cam kilitl iptal dü¤mesine tekrar bas›p
23
NOT:
NOT:
• Hem sürücü hem de ön yolcu hava yast›¤›
Bagaj kap›s› trim panellerindeki kilit dü¤meleri
ile veya sürücü kap›s› kilidi kullan›larak kilitlenemez veya kilidi aç›lamaz.
S›cakl›k sebebiyle gaz bas›nc› düfltü¤ü için
so¤uk havada bagaj kap›s›n› açarken çubuklar›
desteklemek gerekebilir.
• Sürücü ve cam kenar›nda oturan yolcular için
yan perde hava yast›klar›
Kilidi aç›lm›fl bir bagaj kap›s›n› açmak için kolu
s›karak bagaj kap›s›n› kendinize do¤ru çekiniz.
Gazl› çubuklar ç›kacak ve bagaj kap›s›n› aç›k konumda destekleyeceklerdir.
UYARI!
• Bagaj kap›s› aç›k olarak sürüfl yaparsan›z
arac›n›za zehirli egzoz gazlar› girebilir. Bu
gazlar size ve yolcular›n›za zarar verebilir.
Arac› kullan›rken bagaj kap›s›n› kapal› tutunuz.
• Sürüfl s›ras›nda bagaj kap›s›n› aç›k tutman›z
gerekiyorsa bütün pencerelerin kapal› oldu¤undan ve klima kontrol fan svicinin yüksek
h›zda ayarl› oldu¤undan emin olunuz. Devridaim modunu KULLANMAYINIZ.
Bagaj Kap›s› Açma
YOLCU KORUMA S‹STEMLER‹
Arac›n›zdaki en önemli emniyet özelliklerinden biri
de hava yast›¤› sistemleridir: Afla¤›daki emniyet
özellikleri arac›n›zda standartt›r:
24
• Ön koltu¤a monteli yan hava yast›klar›
• Enerji emen direksiyon kolonu ve direksiyon simidi
• Ön koltuklarda oturanlar için diz koruyucular
• Bütün koltuk konumlar›nda üç noktal› bel ve
omuz kemeri
• Ön gericili ve yük s›n›rlamal› ön koltuk emniyet
kemeri toplay›c›lar› ile birlikte ön gergiler bir darbe s›ras›nda yolcu enerjisini yöneterek yolcu emniyetini artt›r›r.
Yetiflkin boy kemerlere göre küçük kalan çocuklar›n
araçta yolculuk etmeleri durumunda yolcu koltu¤undaki emniyet kemerini veya LATCH özelli¤ini
bebek ve çocuk koltuklar›n› tespit etmek amac› ile
kullanabilirsiniz.
Lütfen bu bölümdeki bilgileri dikkatli okuyunuz.
Burada hava yast›¤› sistemini kendinizi ve yolcular›n›z› mümkün olan en yüksek seviyede emniyette tutabilmenizi sa¤layacak flekilde kullanabilmeniz için bilgiler verilmektedir.
UYARI!
Sizin ve yolcular›n›z›n emniyet kemerleri do¤ru
bir flekilde tak›lmam›fl ise olas› bir kaza an›nda
çok daha ciddi yaralanma veya ölüm riskine maruz kalabilirsiniz. Arac›n›z›n iç aksam›na ya da
di¤er yolculara çarpabilir veya arac›n d›fl›na f›rlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve arac›n içerisinde bulunan di¤er kiflilerin emniyet kemerlerini
do¤ru bir flekilde takt›klar›ndan emin olunuz.
Mükemmel bir sürücü olsan›z dahi k›sa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmal›s›n›z. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de kar›flaca¤›n›z bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden
çok uzaklarda meydana gelebilece¤i gibi oturdu¤unuz sokakta da bafl›n›za gelebilir.
Araflt›rmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtard›¤›n› ve çarp›flma s›ras›nda ciddi yaralanma riskiniazaltt›¤›n› göstermektedir. En kötü yaralanmalar
kazazedelerin araçtan d›flar›ya f›rlad›klar› kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri f›rlama ihtimalini ve arac›n iç k›s›mlar›na çarpmalardan
kaynaklanan yaralanma riskini azalt›r. Motorlu tafl›tlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmal›d›r.
Bel/Omuz Emniyet Kemerleri
Arac›n›zdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktad›r.
Emniyet kemeri toplay›c›s› çok ani durufllarda veya
bir çarp›flma an›nda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koflullarda kemerin omuz k›sm›n›n sizinle birlikte rahatça hareket etmesini sa¤lamaktad›r. Bir çarp›flma an›nda ise kemer kilitlenip sizin arac›n cam›na çarpman›z› veya araçtan f›rlaman›z› önler.
UYARI!
• Arac›n içinde ya da d›fl›nda bulunan bagaj
alan›nda seyahat etmek oldukça tehlikelidir.
Bir çarp›flma an›nda bu alanda seyahat eden
yolcular ciddi bir flekilde yaralanma veya ölme
riskini tafl›r.
• Yolcular›n arac›n koltuk ve emniyet kemeri olmayan k›s›mlar›nda yolculuk etmesine izin
vermeyiniz.
(Devam)
UYARI! (Devam)
• Araçtaki herkesin koltuklarda düzgün bir flekilde oturdu¤undan ve emniyet kemerlerini düzgün takt›¤›ndan emin olunuz.
• Kullan›c› taraf›ndan, kemer bofllu¤unu almak
için kullan›lan emniyet kemeri ayarlama cihazlar›n›n çal›flmas›n› veya bofllu¤u almak için
kullan›lan emniyet kemeri grubunun ayarlanmas›n› önleyen hiçbir de¤ifliklik veya ekleme
yap›lmamal›d›r.
• Emniyet kemerleri gövdenin kemik yap›s› ile ilgili olarak tasarlanm›flt›r ve le¤en kemi¤inin ön
taraf› veya le¤en kemi¤i, gö¤üs ve omuzlardan çaprazlamas›na tak›lmal›d›r, emniyet kemerinin kucak k›sm›n›n kar›n bölgesinden
çaprazlamas›na geçirilmesinden kaç›n›lmal›d›r.
• Tasarland›¤› flekilde koruma sa¤lamas› için,
emniyet kemerleri mümkün oldu¤unca s›k›
ayarlanmal›d›r, rahat olacak flekilde. Gevflek
bir emniyet kemeri kullan›c›ya sa¤lanan korumay› büyük ölçüde düflürür.
(Devam)
25
UYARI! (Devam)
• Her bir emniyet kemeri sadece bir yolcu taraf›ndan kullan›lmal›d›r, emniyet kemerini yolcunun kuca¤›nda oturan çocu¤un etraf›ndan geçirmek tehlikelidir.
• ‹ki kifli asla tek emniyet kemeri ile ba¤lanmamal›d›r. Tek emniyet kemeri ile ba¤lanm›fl kifliler olas› bir kaza an›nda çarp›flarak birbirlerini ciddi bir flekilde yaralayabilirler. Ölçüleri
ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri
ve bel emniyet kemerleri asla bir kifliden fazlas› için kullan›lmamal›d›r.
Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar›
1. Araca girip bütün kap›lar› kapat›n›z. Geriye yaslan›p ön koltu¤u ayarlay›n›z.
3. Dilin yuvas›na oturdu¤unu duyaca¤›n›z “klik” sesi ile anlayabilirsiniz.
2. Emniyet kemeri kilitleme dili koltuk arkal›¤›n›z›n
yak›n›ndaki direk boyunca bulunur. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde kayd›rarak belinizi saracak flekilde ayarlay›n›z.
• fieritler büküldü¤ünde kemerler tak›lmamal›d›r.
Kilitleme Dilinin Tak›lmas›
• Kemerlerin cila, ya¤ ve kimyasallar ve özellikle akü asidi taraf›ndan kirletilmemesi için dikkatli olunmal›d›r. Temizlik hafif sabun ve su
kullan›larak dikkatlice yap›lmal›d›r. Dokumas›
da¤›l›yorsa, kirlenmiflse veya hasar görmüflse
emniyet kemeri de¤ifltirilmelidir.
Bel/Omuz Kemerinin D›flar› Çekilmesi
26
UYARI!
• Yanl›fl bir tokaya tak›lan emniyet kemeri sizi
tam olarak korumayacakt›r. Bel k›sm› vücudunuzda daha yüksek bir yere oturaca¤›ndan s›k›flt›rarak iç organlar›n›z›n zarar görmesine
neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima
size en yak›n tokaya tak›n›z.
• Çok gevflek bir kemer de sizi tam olarak korumayacakt›r. Araç aniden durdu¤unda öne
do¤ru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini art›racakt›r. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak flekilde takmal›s›n›z.
• Emniyet kemerini kolunuzun alt›ndan takmak
son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarp›flma an›nda arac›n iç aksam›na çarpacak, bafl
ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacakt›r. Kolunuzun alt›nda tak›lm›fl bir emniyet
kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir.
Gö¤üs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar
güçlü de¤ildir. Kemeri daima omuzlar›n›z›n
üzerinden takarak çarp›flma an›nda a¤›rl›¤›n
güçlü kemiklerinize verilmesini sa¤lay›n›z.
• Arkada b›rak›lm›fl bir omuz kemeri kaza an›nda sizi yaralanmalara karfl› koruyamayacakt›r.
Omuz emniyet kemerini takmad›¤›n›z takdirde
kaza an›nda kafan›z› çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullan›lmal›d›r.
4. Bel kemerini kar›n bölgesinin alt›na uyluk kemiklerinizin etraf›na yerlefltiriniz. Bel bölgesindeki
bofllu¤u almak için omuz taraf›ndan biraz çekiniz.
Bel kemeri çok s›k› ise, gevfletmek için kemer dilini
geriye do¤ru kayd›rarak bel kemerini çekiniz. S›k›
bir flekilde tak›lm›fl bir kemer bir çarp›flma s›ras›nda
kiflinin kemerin alt›ndan kay›p f›rlama riskini azalt›r.
UYARI!
• Bel emniyet kemerinin çok yukar›ya tak›lmas›
bir çarp›flma an›nda iç yaralanma riskini art›racakt›r. Kemer, güçlü olan le¤en ve kalça kemiklerinize de¤il, karn›n›za bask› yapacakt›r.
Bel emniyet kemerini mümkün oldu¤unca
afla¤›ya tak›n›z ve üzerinize tam oturmas›na
özen gösteriniz..
• Bükülmüfl bir kemer de görevini tam olarak
yapamayacakt›r. Böyle bir kemer olas› bir kaza an›nda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz oldu¤undan emin olunuz. Kemeri
düzeltemedi¤iniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz.
Kemerin Gevflekli¤inin Giderilmesi
5. Emniyet kemerinin omuz k›sm›n›, boynunuza
bask› yapmayacak ve rahat olman›z› sa¤layacak
bir flekilde gö¤üs kafesinizin üzerine yerlefltiriniz.
Kemer toplay›c›s› kemerin gevflekli¤ini alacakt›r.
6. Emniyet kemerini ç›kartmak için tokan›n üzerinde bulunan k›rm›z› dü¤meye bas›n›z. Emniyet kemeri otomatik olarak yuvas›na sar›lacakt›r. Kemerin tamamen sar›lmas› için gerekti¤i takdirde kemer
dilini kemer üzerinde kayd›r›n›z.
27
Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Düzeltme
Prosedürü
UYARI!
Bükülmüfl bir bel/omuz kemerini düzeltmek için
afla¤›daki prosedürü kullan›n›z.
Y›rt›lm›fl veya y›pranm›fl bir emniyet kemeri
çarp›flma esnas›nda koparak sizi korumas›z
b›rakabilir. Emniyet kemeri sisteminde y›rt›lma,
y›pranma veya gevfleme olup olmad›¤›n› düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarl› k›s›mlar› zaman
kaybetmeden yenileyiniz. Sistemi da¤›tmay›n›z
veya de¤ifltirmeyiniz. Çarp›flma s›ras›nda hasar
gören emniyet kemerleri (toplay›c›n›n e¤ilmesi,
kemerin y›rt›lmas› vb.) mutlaka de¤ifltirilmelidir.
Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit
Kancas›
Sürücü ve ön yolcu koltuklar›ndaki omuz kemeri
boynunuzu rahatlatacak flekilde yukar› veya afla¤›
ayarlanabilir. Tespit kancas›n› serbest b›rakmak
için toplay›c›n›n üstündeki dü¤meye sonuna kadar
bas›n›z, ard›ndan afla¤› ve yukar› hareket ettirerek
size en uygun konumu ayarlay›n›z.
28
1. Kilitleme dilini ba¤lama noktas›na olabildi¤i kadar yak›n yerlefltiriniz.
2. Kilitleme dilinin yaklafl›k 15-30 cm üstünden kemer toplay›c›s›n› 180 derece çevirerek kilitleme dilinin hemen üstünde bir kat oluflturunuz.
3. Kilitleme dilini katlanm›fl toplay›c›n›n üstünden
kayd›r›n›z. Katlanm›fl toplay›c› kilitleme dilinin üst
k›sm›ndaki deli¤e girmelidir.
Üst Omuz Kemerinin Ayarlanmas›
Örne¤in k›sa boyluysan›z kemeri afla¤›ya, daha
uzun boyluysan›z yukar›ya al›n›z. Tespit kancas›n›
serbest b›rakt›¤›n›zda kilitlenip kilitlenmedi¤ini anlamak için afla¤› ve yukar› hareket ettirmeye çal›fl›n›z.
Arka koltukta kemeri koltu¤un orta k›sm›na do¤ru
getirerek boynunuzdan uzaklaflt›r›n›z.
4. Kilitleme dilini katlanm›fl toplay›c›dan ç›kana kadar kayd›r›n›z.
Emniyet Kemeri Öngergileri
Sürücü ve ön yolcu koltuklar›ndaki emniyet kemerlerinde, çarp›flma s›ras›nda kemerlerin gevflekli¤ini
alan gergiler bulunmaktad›r. Bir çarp›flma an›nda
bu ön gergiler emniyet kemerinin sürücüyü veya
yolcuyu s›k› bir flekilde sarmas›n› sa¤layarak
emniyet kemeri sisteminin performans›n› artt›rmaktad›r. Ön gergiler, çocuk koltu¤unda oturan çocuklar da dahil olmak üzere, her ölçüdeki kullan›c›lar
için uygundur.
NOT:
Ayr›ca, ön yolcu emniyet kemerindeki iki
aflamal› yük s›n›rlay›c› özellik ile yolcu emniyeti
yine ayn› sebeple artt›r›lm›flt›r. Emniyet kemeri
s›k› tak›lmal› ve düzgün bir flekilde yerlefltirilmelidir.
Emniyet kemeri ön gergileri Ön Hava Yast›¤› Kontrol Modülü (ORC) taraf›ndan tetiklenir. Ön hava
yast›klar› gibi ön gergiler de tek kullan›ml›kt›r. Hava
yast›klar›n›n ve ön gergilerin devreye girece¤i fliddette bir kazadan sonra hava yast›klar› da ön gergiler de de¤ifltirilmelidir.
Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri
Hat›rlatma Sistemi (BeltAlert®)
E¤er sürücü emniyet kemeri arac›n çal›flmas›ndan
sonraki 60 saniye içinde tak›lmam›flsa ve e¤er arac›n h›z› 5 mil/s (8 km/s)’den fazlaysa, Geliflmifl
Uyar› Sistemi (BeltAlert®) sürücüyü emniyet kemerlerini takmalar› için uyaracakt›r. Sürücü ayr›ca di¤er yolcular› da emniyet kemerlerini takmalar› yönünde uyarmal›d›r. Uyar› bir kez harekete geçti¤i
zaman, Geliflmifl Uyar› Sistemi (BeltAlert®), sesli
olarak uyar› vermeye ve Emniyet Kemeri Uyar›
Lambas›n› 96 saniye boyunca veya sürücü emniyet
kemerini tak›ncaya kadar yak›p söndürmeye devam edecektir. E¤er sürücü emniyet kemeri 10 saniyeden daha uzun bir süre tak›l› olmadan kal›rsa
veya arac›n h›z› 5 mil/s (8 km/s)’den daha fazla
olursa BeltAlert® yeniden devreye girecektir.
NOT:
• BeltAlert® yetkili bayi taraf›ndan devreye sokulabilir veya iptal edilebilir.
• Bu arac›n üreticisi BeltAlert®’in devre d›fl› b›rak›lmas›n› tavsiye etmemektedir.
• E¤er BeltAlert devre d›fl› b›rak›l›rsa, Emniyet
Kemeri Uyar› Lambas› sürücü emniyet kemerini takmad›¤› sürece yanmaya devam edecektir.
Hamile Kad›nlar ve Emniyet Kemerleri
Hamile kad›nlar›n hamilelikleri boyunca emniyet
kemerini kullanmalar›n› öneririz. Bebe¤i emniyette
tutman›n en iyi yolu anneyi emniyette tutmakt›r.
Hamile kad›nlar emniyet kemerinin bel k›sm›n› uyluk kemiklerinin etraf›na yerlefltirmeli ve kalça kemiklerine mümkün oldu¤unca oturmas›na özen
göstermelidir. Kemer afla¤›da tutulmal› ve kar›n
üzerine gelmemelidir. Böylece olas› bir çarp›flma
an›nda tüm a¤›rl›¤› güçlü kalça kemikleri tafl›yacakt›r.
29
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yast›¤› Sistemi
(SRS)
Arac›n›zda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak
sürücü ve ön yolcu hava yast›klar› bulunmaktad›r.
Sürücü hava yast›¤› direksiyon simidine yerlefltirilmifltir. Yolcu ön hava yast›¤› gösterge panelinin üst
taraf›na monte edilmifltir. Hava yast›¤› kapaklar›nda
kabartma SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktad›r.
Ön hava yast›klar›nda çok aflamal› fliflirici vard›r.
Böylece, çarp›flman›n fliddetine göre hava yast›¤›
çeflitli oranlarda fliflebilir.
Yan perde hava yast›klar› yan camlar›n üzerinde
bulunur. Bunlar›n kapaklar›nda da SRS AIRBAG
etiketi bulunur.
UYARI!
• Ön hava yast›¤› kapaklar›n›n üzerine veya çevresine herhangi bir eflya koymay›n›z ve bu kapaklar› açmaya çal›flmay›n›z. Hava yast›klar›na
zarar verebilir ve hava yast›¤› gerekti¤inde sizi
koruyamayaca¤› için yaralanabilirsiniz. Bu koruyucu kapaklar sadece hava yast›klar› fliflti¤inde
aç›lmak üzere dizayn edilmifltir.
• Diz koruyucular› hiçbir flekilde delmeyiniz, kesmeyiniz veya kurcalamay›n›z.
• Diz koruyucular›na alarm lambalar›, stereo veya
telsiz vb. gibi aksesuarlar takmay›n›z.
1 – Sürücü Hava Yast›¤›
2 – Ön Yolcu Hava Yast›¤›
3 – Diz Koruyucular›
30
Bu araçta ayn› zamanda sürücü ile cam kenar›nda
oturan yolcular›n korunmas› için ‹lave Yan Perde
Hava Yast›klar› ve ön koltu¤a tak›l› ilave yan hava
yast›klar› vard›r.
‹lave Yan Perde Hava Yast›klar›
NOT:
Hava Yast›¤› örtüsü, iç döflemeden belli olmayabilir ama yine de hava yast›¤›n›n aç›lmas›na izin
verir.
Ön koltu¤a tak›l› ilave yan hava yast›klar› koltu¤un
d›fl taraf›na ifllenmifl SRS etiketi ile iflaretlidir.
UYARI!
• Yan perde hava yast›¤›n›n konumunu engelleyecek kadar yükse¤e bagaj veya eflya yüklemeyiniz. Yan perde hava yast›¤›n›n oldu¤u
yerde herhangi bir engel oluflturacak obje bulunmamal›d›r. Arac›n›za aç›l›r tavan eklenmesi dahil tavan› de¤ifltirecek hiçbir aksesuar
takmay›n›z. Arac›n tavan›na kal›c› olarak eklentiler tak›lmas›n› gerektirecek flekilde (vidalar veya c›vatalar) portbagaj takmay›n›z. Arac›n tavan›n› hiçbir sebeple delmeyiniz.
Koltu¤a Monteli Yan Hava Yast›klar› Etiketi
• Aksesuar koltuk örtüleri kullanmay›n›z ve ön
koltu¤a monteli yan hava yast›klar› ile aran›za
herhangi bir obje koymay›n›z; performans
olumsuz bir flekilde etkilenebilir ve/veya objeler size zarar verebilir ve ciddi flekilde yaralanman›za sebep olabilir.
• Kap›n›n üzerine veya yak›nlar›na bardak tutucu veya herhangi bir baflka obje takmay›n›z.
Aç›lan ilave ön koltu¤a monteli yan hava yast›klar› objeleri yolculara f›rlatarak ciddi yaralanmalara yol açabilir.
NOT:
Bu araçta elbise ask›lar›na tak›l› elbise ask›s›
çubu¤u takmay›n›z. Elbise ask›s› çubu¤u perde
hava yast›klar›n›n düzgün çal›flmas›n› engeller.
Emniyet kemerlerinin yan› s›ra, ön hava yast›klar›
gösterge paneli diz koruyucular› ile birlikte çal›flarak sürücü ve ön yolcu için geliflmifl koruma sa¤lar.
Yolcular için daha fazla korumak amac›yla yan perde ve koltuk hava yast›klar› da emniyet kemerleri
ile birlikte çal›fl›r.
Emniyet kemerleri sizi birçok durumda koruyacak
flekilde tasarlanm›flken ayn› zamanda ön hava yast›¤› orta dereceden ciddi dereceye kadar önden
çarp›flmalarda aç›l›r. Çarp›lan taraftaki ilave yan
perde hava yast›¤› ve ilave ön koltu¤a tak›l› yan hava yast›¤›, orta dereceli ile ciddi kazalarda tetiklenir.
Ancak hava yast›klar›n›n aç›ld›¤› fliddetteki çarp›flmalarda dahi hava yast›klar›n›n sizi tam olarak koruyabilmeleri için sizi do¤ru konumda tutacak olan
emniyet kemerlerini de takm›fl olman›z flartt›r.
31
Hava yast›klar›n›n aç›lmas› nedeniyle oluflabilecek zararlar› en aza indirebilmek için alman›z
gereken baz› basit önlemler afla¤›da aç›klanmaktad›r.
1. 12 yafl ve alt›ndaki çocuklar arka koltukta, emniyet kemeri uygun flekilde tak›lm›fl olarak oturmal›d›r.
UYARI!
Arkaya bakan çocuk koltuklar›nda oturan çocuklar
ASLA ön yolcu hava yast›¤› bulunan bir arac›n ön
koltu¤unda seyahat etmemelidir. Bu flekilde oturtulan çocuklar hava yast›¤›n›n aç›lmas› durumunda ölümcül yaralanmalara maruz kalabilmektedir.
2. Arac›n emniyet kemerini gerekti¤i gibi takabilecek kadar büyük olmayan çocuklar arka koltu¤a
yerlefltirilen çocuk koltuklar›nda veya belden korumal› yard›mc› koltuklarda oturmal›d›r. (Bu bölümdeki Çocuk Koltuklar› hakk›nda verilen bilgilere bak›n›z).
3. Çocuk koltu¤u veya belden korumal› yard›mc›
koltuk kullanmayan daha büyük çocuklar arka koltuklarda, emniyet kemeri tak›l› halde seyahat etmelidir. Çocuklar›n omuz emniyet kemerini kol alt›nda
veya arkalar›nda b›rakmalar›na izin vermeyiniz.
32
4. Do¤ru kulland›¤›n›zdan emin olmak için çocuk
koltu¤unun kullanma talimatlar›n› mutlaka okuyunuz.
5. Bütün yolcular emniyet kemerlerini düzgün flekilde takmal›d›r.
6. Sürücü ve ön yolcu koltuklar› hava yast›¤›n›n
aç›lmas› için gerekti¤i kadar alan b›rakmak amac›
ile mümkün oldu¤u kadar geride kullan›lmal›d›r.
7. ‹lave yan perde hava yast›klar› ve ön koltu¤a tak›l› ilave yan hava yast›klar› sizinle kap› aras›ndaki
alanda fliddetli bir flekilde aç›ld›klar› için kap›lara
yaslanmay›n›z.
UYARI!
• Arac›n›zda sadece hava yast›¤›n›za güvenerek seyahat etmek olas› bir kaza an›nda ciddi
yaralanmalara neden olabilir. Hava yast›klar›
sizi korumak üzere emniyet kemerleri ile birlikte çal›flmaktad›r. Hava yast›klar› baz› çarp›flmalarda aç›lmayabilir. Arac›n›zda hava yast›¤›
donan›m› bulunsa bile daima emniyet kemerini tak›n›z.
• Direksiyon simidine veya gösterge paneline
çok yak›n oturmak hava yast›¤›n›n aç›lmas›
durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast›klar›n›n aç›labilmesi için önlerinde bofl alan olmal›d›r. Ön koltuklara oturdu¤unuzda arkan›za yaslanarak kolunuzu rahatça
direksiyon simidine veya gösterge paneline
uzatabilecek kadar bofl alan b›rak›n›z.
• ‹lave yan perde hava yast›¤›n›n ve ön koltu¤a
tak›l› ilave yan hava yast›¤›n›n aç›labilmesi
için de önlerinde bofl alan olmal›d›r Kap›ya
veya cama yaslanmay›n›z. Koltu¤u ortalayarak dik bir flekilde oturunuz.
Hava Yast›¤› Parçalar›
Hava Yast›¤› Sisteminin Çal›flmas›
• Hava yast›¤› sistemi afla¤›daki parçalardan oluflur:
• Hava Yast›¤› Kontrol Ünitesi (ORC) önden ve
al›nan darbenin hava yast›¤›n›n aç›lmas›n› gerektirecek kadar fliddetli olup olmad›¤›n› belirler.
E¤er hava yast›klar› gerekliyse, ORC o olay için
hava yast›¤› aç›lmas›n›n gereken oran›n› belirler.
• Hava Yast›¤› Kontrol Ünitesi (ORC)
• Yan Uzaktan Bas›nç ve Darbe Sensörleri
• Hava Yast›¤› Uyar› Lambas›
• Ön Yolcu Hava Yast›¤›
• ORC yan darbenin ilave yan perde ve ön koltu¤a
tak›l› ilave yan hava yast›¤›n› açmaya yetecek
kadar fliddetli olup olmad›¤›na karar verir.
• ‹lave Yan Perde Hava Yast›klar›
• ORC devrilmeyi alg›lar.
• Ön Koltu¤a Tak›l› ‹lave Yan Hava Yast›klar›
• ORC ve di¤er sistemler kontak anahtar›n›n
START veya ON konumuna her getiriflinde elektronik parçalar›n haz›r olup olmad›¤›n› izler. Bu
parçalar aras›nda diz darbe koruyucusu, gösterge paneli, direksiyon simidi ve direksiyon kolonu
d›fl›nda yukar›da say›lan tüm parçalar bulunmaktad›r. Ayr›ca, e¤er kontak anahtar› LOCK veya
ACC konumundaysa veya anahtar kontakta de¤ilse hava yast›¤› sistemi devrede de¤ildir.
• Sürücü Hava Yast›¤›
• Direksiyon Simidi ve Kolonu
• Gösterge Paneli
• Ba¤lant› Kablosu
• Emniyet Kemeri Hat›rlatma Lambas›
• Diz Darbe Koruyucusu
• Ön Darbe Sensörleri
• Ön Emniyet Kemeri Toplay›c› Ön Gergileri
• ORC Hava Yast›¤› Lambas›n›n çal›flmas›n› kumanda eder. Ayr›ca kontak
anahtar› ilk defa çevrildi¤inde kendi
kendini kontrol etmek için gösterge
panelindeki Hava Yast›¤› Uyar› Lambas› dört ila alt› saniyeli¤ine yanar.
Kendi kendini kontrolün ard›ndan,
lamba sönecektir. E¤er ORC sistemin herhangi
bir parças›nda bir ar›za tespit ederse, ar›za giderilene kadar lamba yanacakt›r. ‹lk çal›flt›rmadan
sonra lamban›n yeniden yanmas› durumunda
sesli bir uyar› sinyali verilecektir.
UYARI!
Gösterge panelindeki Hava Yast›¤› uyar› lambas›n›n dikkate al›nmamas› bir çarp›flma s›ras›nda sizi
koruyacak hava yast›klar›ndan yoksun kalman›z
anlam›na gelmektedir. Uyar› lambas›n›n kontak
anahtar›n› çevirdi¤inizde yanmamas›, motor çal›flt›r›ld›ktan sonra sürekli olarak yanmas› veya seyir
halinde iken yanmaya bafllamas› durumunda hava
yast›¤› sistemini bir an önce kontrol ettiriniz.
33
• Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yast›¤›/fiiflirici Üniteleri direksiyon simidinin ortas›nda ve gösterge
panelinin yolcu taraf›ndad›r. ORC hava yast›¤›
gerektiren bir çarp›flma tespit etti¤inde fliflirici
ünitelerine sinyal verir. Ön hava yast›klar›n›n fliflmesi için büyük miktarda zehirsiz gaz serbest b›rak›l›r. Çarp›flman›n ciddiyetine ba¤l› olarak farkl› hava yast›¤› fliflirme oranlar› mevcuttur. Direksiyon simidi göbe¤i trim kapa¤› ve gösterge panelinin üst yolcu taraf› ayr›l›p hava yast›klar›n›n
sonuna kadar fliflmelerine izin verir. Hava yast›klar›n›n fliflmesi 50-70 milisaniye al›r. Bu süre
gözlerini k›rparken geçen süre kadard›r. Sonra
hava yast›klar› sürücünün ve ön yolcunun koltuklar›nda kalmalar›na yard›m ederken bir yandan
da çok h›zl› bir flekilde iner. Sürücü ön hava yast›¤› gaz› hava yast›¤›n›n yanlar›ndaki hava yast›¤› deliklerinden ç›kar. Yolcu ön hava yast›¤› gaz›
hava yast›¤›n›n yanlar›ndaki hava yast›¤› deliklerinden ç›kar. Bu flekilde sizin arac›n›z›n kontrolüne müdahale etmez.
• Diz Darbe Koruyucular› sürücünün ve ön yolcunun dizlerini korumaya ve herkesin ön hava
yast›¤› ile en iyi flekilde temasa geçmesine yard›m eder.
34
• ‹lave Yan Darbe SRS Yan Perde Hava Yast›klar› sadece belirli yan darbelerde aç›lacak flekilde tasarlanm›flt›r. ORC yan perde hava yast›klar›n›n fliflmesini gerektiren bir çarp›flma tespit
etti¤inde arac›n çarp›flma olan taraf›ndaki flifliricilere sinyal gönderir. Yan perde hava yast›klar›n›n fliflmesi için büyük miktarda zehirsiz gaz serbest b›rak›l›r. fiiflen yan perde hava yast›¤› astar›n d›fl kenar›n› iter ve aç›larak cam› kapat›r.
Emniyet kemerinizi düzgün takmad›ysan›z veya
koltukta düzgün bir flekilde oturmuyorsan›z ya
da yan perde hava yast›¤› alan›nda eflyalar varsa hava yast›¤› yaklafl›k 30 milisaniyede (gözlerinizi k›rpman›z için gereken miktar›n yaklafl›k
dörtte biri) sizi yaralamaya yetecek kuvvetle aç›l›r. Bu durum özellikle çocuklar söz konusuysa
geçerlidir. Yan perde hava yast›¤› fliflti¤inde sadece 3-1/2 inç (9 cm)’dir
• Ön Koltu¤a Tak›l› ‹lave Yan Hava Yast›klar› sadece belirli yan darbe aç›lacak flekilde tasarlanm›flt›r. ORC (yan darbe opsiyonu ile) ön koltu¤a
tak›l› yan hava yast›klar›n›n fliflmesini gerektiren
bir çarp›flma tespit etti¤inde arac›n çarp›flma
olan taraf›ndaki flifliricilere sinyal gönderir. Ön
koltu¤a tak›l› yan perde hava yast›klar›n›n fliflmesi için büyük miktarda zehirsiz gaz serbest b›-
rak›l›r. fiiflen ön koltu¤a tak›l› yan hava yast›¤›
koltuk trimi kapa¤›ndaki dikiflleri açar ve yolcu ile
kap› aras›ndaki bofllukta flifler. Emniyet kemerinizi düzgün bir flekilde takmad›¤›n›z ve koltu¤a
uygun bir flekilde oturmad›¤›n›z takdirde veya ön
koltu¤a tak›l› yan hava yast›¤›n›n aç›ld›¤› alanda
objeler varsa, hava yast›¤› sizi yaralayacak kadar yüksek h›zda ve fliddette aç›l›r. Bu durum
özellikle çocuklar söz konusuysa geçerlidir.
Afla¤›dakilere kesinlikle uyulmas› gerekir:
• Ön yolcu koltuk grubu, parçalar› veya örtüsü
üzerinde hiçbir flekilde de¤ifliklik yapmay›n›z.
• Tamir edilecek model için tasarlanmam›fl olan
daha önceki y›llara veya gelecek y›llara ait modellerin trim kapaklar›n› kullanmay›n›z. Daima
araç için özel olarak belirlenmifl uygun k›l›f› kullan›n.
• Koltuk k›l›f›n› bir yan sanayi k›l›fla de¤ifltirmeyiniz.
• Bu arac›n üreticisi/Mopar taraf›ndan onaylanan
koltuk k›l›flar› d›fl›nda baflka bir koltuk k›l›f› kullanmay›n›z.
• Yard›mc› Emniyet Sistemi (SRS) parçalar› ve
SRS ile ilgili parçalar veya ba¤lant› parçalar›
üzerinde de¤ifliklik yap›lmamal› veya bu parçalar
bu arac›n üreticisi/Mopar taraf›ndan onaylanan
parçalar d›fl›ndaki parçalarla de¤ifltirilmemelidir.
UYARI!
Ön yolcu koltu¤u grubuna, bu grupla ilgili parçalara veya koltuk örtüsüne uygulanacak onaylanmam›fl de¤ifliklikler veya servis prosedürleri, bir önden çarpma durumunda hava yast›¤›n›n aç›lmas›n› istenmeyen bir flekilde de¤ifltirebilir. Bu durum
araç bir kazaya kar›flt›¤›nda sürücünün veya ön
koltuktaki yolcunun ciddi flekilde yaralanmas›na
hatta ölmesine bile sebebiyet verebilir.
Hava Yast›¤› Aç›ld›¤›nda
Hava yast›¤› sistemi, ORC orta ya da yüksek fliddette bir çarpma alg›lad›¤›nda sürücü ve ön yolcuyu korumak amac› ile an›nda aç›l›p sonra hemen
sönecek bir flekilde tasarlanm›flt›r.
NOT:
Önden al›nan ve hava yast›¤›n›n koruma sa¤lamas›n› gerektirecek kadar fliddetli olmayan bir
darbe, sistemi harekete geçirmeyecektir. Bu durum hava yast›¤› sisteminin çal›flmad›¤› anlam›na gelmez.
Hava yast›¤›n›n aç›lmas›na neden olacak kadar
fliddetli bir çarp›flman›n ard›ndan afla¤›daki durumla gerçekleflebilir:
• Hava yast›klar› fliflmeye bafllay›p aç›l›rken hava
yast›¤›n›n naylon malzemesi sürücünün ve ön
yolcunun cildinin tahrifl olmas›na veya k›zarmas›na neden olabilir. Bu tahrifl h›zla çekilen bir ipin
neden oldu¤u yanmay› ya da hal›n›n veya jimnastik salonu zeminin cildinizde yaratt›¤› tahrifli
and›rmaktad›r. Bu durum cildin kimyasal bir maddeye temas etmesi ile oluflan bir tahrifl de¤ildir.
Kal›c› bir tahrifl de¤ildir ve k›sa sürede geçecektir. Ancak birkaç gün içerisinde belirgin bir flekilde iyileflmemiflse ya da su toplam›flsa zaman
geçirmeden doktora baflvurunuz.
• Hava yast›¤› sönerken duman› and›ran parçac›klar görebilirsiniz. Bu parçac›klar hava yast›¤›n›n
fliflirilmesi için gereken zehirsiz gaz›n üretim ifllemi s›ras›nda ortaya ç›kan do¤al yan ürünlerdir.
Havada bulunan toz halindeki bu parçac›klar cildinizi, gözlerinizi, burnunuzu ya da bo¤az›n›z›
tahrifl edebilir. Cildinizde ya da gözlerinizde yanma varsa tahrifl olan bölgeyi so¤uk suyla y›kay›n›z. Burun veya bo¤az yanmas› durumunda derhal temiz havaya ç›k›n›z. Yanma devam ederse
bir doktora baflvurunuz. Bu parçac›klar üzerinizdeki k›yafete bulafl›rsa k›yafetlerinizi üreten firman›n y›kama talimatlar›n› uygulay›n›z.
• Hava yast›klar› aç›ld›ktan sonra arac›n›z› kullanmaya devam etmeniz tavsiye edilmez. Bir kaza
daha geçirmeniz durumunda sizi koruyacak hava yast›klar›n›z olmayacakt›r.
UYARI!
Aç›lm›fl hava yast›klar› ve emniyet kemeri gergileri sizi bir kez daha koruyamaz. Hava yast›klar›n›z›,
emniyet kemeri gergilerinizi ve emniyet kemeri
toplay›c›lar›n› yetkili servisinize bir an önce de¤ifltirtiniz.
35
Geliflmifl Kaza Yan›t Özelli¤i
Hava yast›¤›n›n aç›lmas›na sebep olacak bir darbe
durumunda, araç iletiflim a¤› ve gücü sa¤lamken,
Gelifltirilmifl Kaza Yan›t Sistemi afla¤›daki ifllevleri
yerine getirir:
• Motora giden yak›t› keser.
• Dörtlü flaflörleri yakar.
• Akü enerjisi mevcut oldu¤u sürece veya kontak
anahtar› ç›kar›lana kadar yanmaya devam eden
iç lambalar› yakar.
• Kap›lar›n kilidini otomatik olarak açar.
NOT:
‹ç ayd›nlatma lambalar› sadece anahtar kontaktan ç›kar›ld›¤›nda veya araç hareket ettirildi¤inde devreden ç›kar›labilir.
Hava Yast›¤› Sisteminin Bak›m›
UYARI!
• Hava yast›¤› sisteminin herhangi bir k›sm›nda
yap›lacak tadilatlar, gerek duyuldu¤unda hava
yast›klar›n›n görevlerini yerine getirememelerine neden olabilir. Bu durumda hava yast›¤›
sizi koruyamayaca¤›ndan yaralanma riskine
maruz kalabilirsiniz. Hava yast›¤›n›n parçalar›nda ve kablolar›nda hiçbir de¤ifliklik yapmay›n›z ve direksiyon simidi göbe¤inde ve gösterge paneli üst sa¤ taraf›nda bulunan hava
yast›¤› kapaklar›n›n üzerine hiçbir arma ya da
etiket yap›flt›rmay›n›z. Ön tamponlarda, arac›n gövde yap›s›nda veya flaside hiçbir de¤ifliklik yapmay›n›z.
• Bir çarp›flma s›ras›nda düzgün bir diz darbe
korumas›na ihtiyac›n›z var. Diz koruyucular›n›n üstüne veya arkas›na herhangi bir sat›fl
sonras› ekipman takmay›n›z ya da yerlefltirmeyiniz.
• Hava yast›¤›n›n herhangi bir k›sm›n› kendiniz
tamir etmeye çal›flman›z çok tehlikeli olur.
Arac›n›z üzerinde çal›flan herkesi araçta hava
yast›¤› sistemi oldu¤undan haberdar ediniz.
NOT:
36
NOT:
Perklorat Malzeme — kullan›m s›ras›nda
dikkatli olunuz. See www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate sitesine bak›n›z. Site
ingilizcedir.
Hava Yast›¤› Uyar› Lambas›
Olas› bir çarp›flma an›nda korunabilmeniz için hava yast›klar›n›n fliflmeye
haz›r durumda bulunmalar› gerekmektedir. Hava yast›¤› sistemi bak›m
gerektirmeyen bir tasar›ma sahipse
de afla¤›da aç›klanan durumlardan biri gerçekleflti¤inde hemen yetkili bir
servisin sistemi onarmas›n› sa¤lay›n›z:
• Kontak ilk aç›ld›¤›nda dört ila alt› saniyelik süre
boyunca Hava Yast›¤› uyar› lambas›n›n yanmamas› durumunda.
• Uyar› lambas›n›n dört ila alt› saniyelik sürenin bitiminde sönmemesi durumunda.
• Seyir halinde iken uyar› lambas›n›n yanmas› durumunda.
Olay Veri Kaydedicisi (EDR)
Kaza durumunda, arac›n›z, hava yast›¤› aç›lmadan
önce, aç›lmaya yak›n olay veri kaydedicisinde belirli verileri (afla¤›daki listeye bak›n›z) 5 saniyelik bir
süreye kadar kaydeder ve hava yast›¤› aç›l›rken
ve/veya aç›ld›ktan sonra veya aç›lmaya yak›nken
yüksek h›zdan ani yavafllaman›n çeyrek saniyesini
kaydeder. EDR verileri SADECE hava yast›¤› aç›l›rken veya neredeyse aç›lacakken kaydedilir; baflka
koflullarda kaydedilmez.
NOT:
1. Hava yast›¤› sensörü ço¤u zaman bir çarp›flman›n belirtisi olan ciddi ama hava yast›¤›n›n
aç›lmas›n› gerektirecek kadar ciddi olmayan ani
bir yavafllama alg›lad›¤›nda nerdeyse hava yast›¤›n›n aç›lmas›na sebep olacak bir olay gerçekleflir.
2. Baz› koflullar alt›nda EDR verileri kaydedilemeyebilir (örne¤in, akü gücü kayb›).
Kapsaml› kaza araflt›rmas› s›ras›nda toplanan di¤er verilerle birlikte elektronik veriler, araç performans›n› de¤erlendirmek ve gelifltirmek amac›yla
çarp›flman›n muhtemel sebepleri ve ba¤lant›l› yaralanmalar hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için bu
arac›n üreticisi ve baz› di¤er kurumlar taraf›ndan
kullan›labilir. Bu arac›n üreticisi taraf›ndan bafllat›lan çarp›flma incelemesine ek olarak, bu tür araflt›r-
malar müflteri, sigorta flirketleri, devlet memurlar›,
üniversiteler ve hastanelerle ilgili profesyonel kaza
araflt›rmac›lar› taraf›ndan istenebilir.
Bu arac›n üreticisi (sorumlulu¤un kimde oldu¤una
bak›lmaks›z›n) taraf›ndan yürütülen soruflturma
olay›nda, firma ya da onun atanm›fl temsilcisi, mahkemece veri yüklemek için yasal yarg› hakk› verilmedi¤i takdirde (yani yetki belgesi çerçevesinde),
saklanm›fl elektronik veriye eriflmeden önce, ilk
olarak araç (genellikle araç sahibi veya kirac›s›) için
uygun nezaretçi iznini alacakt›r. Verinin bir kopyas›
da, talep üzerine, nezaret eden kifli için temin edilecektir. Belirli bir araç veya kazadan bahsedilmeyen genel veriler, Amerika Birleflik Devletleri hükümeti ve çeflitli devletlerce sa¤lanan verilerle ayn›
flekilde, toplam kaza veritaban›na eklenebilir. Belirli bir sürücü, araç veya kazay› teflhis edenler gibi
potansiyel olarak hassas yap›daki veriler gizlenecektir. Gizli veriler, bu arac›n üreticisi taraf›ndan,
afla¤›daki durumlar d›fl›nda, herhangi bir üçüncü
tarafa aç›klanmayacakt›r:
1. Toplam veri taban›ndaki belirli bir kaza kayd› ile
karfl›laflt›rmak gibi araflt›rma amaçl› olarak kullan›laca¤› zaman (Çal›flma için sa¤lanm›fl olan kiflisel
verilerin gizlili¤i çal›flman›n ard›ndan korunacakt›r).
2. Bu arac›n üreticisi ürününün kar›flm›fl oldu¤u
davada savunma amaçl› kullan›laca¤› zaman.
3. Yasal yetkiye dayanarak polis taraf›ndan istenildi¤inde.
4. Ayr›ca kanunun gerektirdi¤i hallerde
Kaydedilmifl Olabilecek Veri Parametreleri:
• Ar›za teflhis kodu/kodlar› ve hava yast›¤› sistemini de içeren elektronik kontrollü emniyet sistemleri için uyar› lambas›n›n durumu
• Hava yast›¤› devre d›fl› lambas›n›n durumu (baz› modellerde)
• Hava yast›¤›n›n aç›lma “zaman›” (ateflleme döngüsü ve araç kilometresi bak›m›ndan)
• Hava yast›¤›n›n aç›lma seviyesi (uygulanabilirse)
• Darbe h›zlanma ve aç›s›
• Emniyet kemeri durumu
37
• Fren durumu (Servis ve park frenleri)
Oturma Konumlar› (veya di¤er alanlar)
• H›zlanma durumu (arac›n h›z› dahil)
• Motor kontrolü durumu (motor h›z› dahil)
Yafl Grubu
Ön
Yolcu
Arka
D›fl
Arka
Orta
Ara
D›fl
Ara
Orta
Grup –
10 kg’a
kadar
Grup 0+ –
13 kg’a
kadar
Grup I –
9 - 18 kg g
X
*U
N/A
**U
U
X
*U
N/A
**U
U
X
*U
N/A
**U
U
Grup II –
12 - 22 kg
X
*U
N/A
**U
U
X
*U
N/A
**U
U
• Vites konum seçimi
• Sabit h›z kontrol durumu
• Çekifl/denge kontrol durumu
• Lastik bas›nc› izleme sistemi durumu (baz› modellerde)
Çocuk Koruma Sistemi
Bebekler ve çocuklar da dahil olmak üzere herkesin
daima emniyet kemeri takmas› gerekir.
12 yafl ve alt›ndaki çocuklar arka koltukta, e¤er
varsa emniyet kemeri uygun flekilde tak›lm›fl olarak
oturmal›d›r. Çarp›flma istatistiklerine göre ön koltuk
yerine arka koltukta uygun flekilde emniyete al›nan
çocuklar daha fazla güvendedir.
Grup III –
22 - 36 kg
Yukar›daki tabloda kullan›lan harflerin anlamlar› flu
flekildedir:
U=Bu yafl/kilo grubundaki çocuklar için onayl› “evrensel” çocuk koltuklar› için uygundur.
UF = Bu yafl/kilo grubundaki çocuklar için onayl›
“evrensel” öne bakan çocuk koltuklar› için uygundur.
38
L = Ekteki listede verilen belirli çocuk koltuklar› için
uygundur. Bu koltuklar “özel araç”, “s›n›rl›” veya
“yar› evrensel” kategorilerinde olabilir.
B = Yafl/kilo grubuna uygun entegre koruma sistemi.
X = Bu yafl/kilo grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk konumu.
*=E¤er çocuk koltu¤u üçüncü s›rada kullan›lacaksa, çocuk koltu¤unun tam gelen ikinci s›ra koltuk
arkal›¤› dik konumda kilitlenemiyorsa, katlanmal›d›r.
**= E¤er çocuk koltu¤u ikinci s›rada kullan›lacaksa,
çocuk koltu¤unun tam önüne gelen ilk s›radaki koltu¤un, çocuk koltu¤una temas etmemesi için en geri konumunda s›n›rland›r›lmas› gerekmektedir.
UYARI!
• “Yüksek Tehlike!” Önünde hava yast›¤› olan
bir koltukta arkaya bakan bir çocuk koltu¤u
kullanmay›n›z!” Bilgi için vizöre ve kap›n›n iç
kapanma yüzeyine yap›flt›r›lm›fl etiketlere bak›n›z.
Yeni do¤andan neredeyse emniyet kemeri kullanabilecek kadar büyümüfl çocuklara kadar her yafl ve
boydaki çocu¤a göre çocuk koltuklar› bulunmaktad›r. Daima çocuk koltu¤unun Kullan›c› K›lavuzu’na
bak›p do¤ru çocuk koltu¤unu ald›¤›n›zdan emin
olunuz. Çocu¤unuza uygun koltu¤u kullan›n›z:
• Arkaya bakan çocuk koltuklar› ön yolcu hava
yast›¤› ile donat›lm›fl bir araçta, ön yolcu hava
yast›¤› devreden ç›kart›lmadan ASLA ön koltukta kullan›lmamal›d›r. Bu flekilde oturtulan çocuklar hava yast›¤›n›n aç›lmas› durumunda ölümcül
yaralanmalara maruz kalabilmektedir.
Bebek ve Çocuk Koltuklar›
Daha Büyük Çocuklar ve Çocuk Koltuklar›
A¤›rl›¤› 20 lbs (9 kg)’dan fazla ve bir yafl›ndan büyük olan çocuklar araç içerisinde yüzleri öne bakacak flekilde oturabilir. Araç gidifl yönünde kullan›lan,
öne bakan ve üstü aç›labilen çocuk koltuklar›, a¤›rl›¤› 20 ila 40 lbs (9 ila 18 kg) ve bir yafl›ndan büyük
olan çocuklar içindir. Bu çocuk koltuklar› ayr›ca
araç içinde LATCH çocuk koltu¤u tespit sistemi ile
sabitlenir. Bu bölümdeki “LATCH Çocuk Koltu¤u
Tespit sistemi” (Çocuk Koltuklar› için Alt Ba¤lant›
Noktalar› ve Ba¤lant› Kay›fllar›) k›sm›na bak›n›z.
• Emniyet uzmanlar› çocuklar›n 1 yafl›na ve 9 kg
a¤›rl›¤a kadar arkaya bakan bebek koltuklar›nda
seyahat etmelerini önermektedir. Arkaya bakar
flekilde iki tür çocuk koltu¤u kullan›labilir; Bebek
koltuklar› ve çift yönlü kullan›labilir çocuk koltuklar›.
• Olas› bir çarp›flma s›ras›nda emniyet kemeri
takmam›fl olan bir çocuk, hatta bir bebek arac›n içinde baflkalar›na tehlike yaratacak bir flekilde savrulabilir. Kuca¤›n›zda küçük bir çocu¤u tutabilmek için gereken güç o kadar yüksek
olacakt›r ki ne kadar kuvvetli olursan›z olun
çocu¤u kuca¤›n›zda tutman›z mümkün olmayacakt›r. Hem kuca¤›n›zdaki çocuk hem de
arac›n içerisinde bulunan di¤er insanlar ciddi
bir flekilde yaralanabilir. Arac›n›zda seyahat
eden tüm çocuklar boylar›na uygun bir çocuk
koltu¤unda oturmal›d›r.
• Bebek koltu¤u sadece arkaya bakar flekilde kullan›l›r. 9 kilograma kadar çocuklar için bebek koltu¤u tavsiye edilir. Çift yönlü çocuk koltuklar›
hem arkaya bakar hem de öne bakar biçimde
kullan›labilir. Arkaya bakar flekilde yerlefltirildi¤inde çift yönlü koltuklar bebek koltuklar›na
oranla daha fazla a¤›rl›k tafl›yabilir, böylece 9 kilogramdan a¤›r, bir yafl›ndan küçük çocuklar taraf›ndan arkaya bakar flekilde kullan›labilir. Her
iki tip çocuk koltu¤u da araç içinde LATCH çocuk
koltu¤u tespit sistemi ile sabitlenir. Bu bölümdeki
“LATCH Çocuk Koltu¤u Tespit sistemi” (Çocuk
Koltuklar› için Alt Ba¤lant› Noktalar› ve Ba¤lant›
Kay›fllar›) k›sm›na bak›n›z.
Belden korumal› yard›mc› koltuklar 18 kilogramdan
a¤›r olan ancak arac›n emniyet kemerlerini kullanacak kadar büyük olmayan çocuklar için kullan›lmaktad›r. Koltu¤a oturup s›rt›n› koltuk arkal›¤›na dayad›¤›nda bacaklar› koltuk minderinden afla¤› sarkmayan çocuklar belden korumal› yard›mc› koltuklarda oturtulmal›d›r. Çocuk ve oturdu¤u belden korumal› yard›mc› koltuk araca bel/omuz emniyet kemeri yard›m›yla tespit edilir.
39
Entegre Çocuk Yard›mc› Koltu¤u – Baz›
Modellerde
Entegre Çocuk Yard›mc› Koltu¤u ikinci s›ra yolcu
koltu¤unun her bir d›fl kenar›nda bulunur. Yard›mc›
çocuk koltu¤u 22 ile 39 kg a¤›rl›¤›ndaki ve 119 ile
145 cm boyundaki çocuklar için tasarlanm›flt›r.
3. S›rt› koltuk arkal›¤›na s›k›ca oturacak flekilde çocu¤u dik olarak koltu¤a oturtunuz.
4. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz.
5. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde
kayd›rarak çocu¤un bel k›sm›n› saracak flekilde
ayarlay›n›z.
Çocu¤u Entegre Çocuk Yard›mc› Koltu¤una Oturtmak için a¤›daki ad›mlar› takip ediniz:
NOT:
1. Kilidi ve koltuk minderini serbest b›rakmak için
serbest b›rakma halkas›n› ileri do¤ru çekiniz.
Emniyet kemerinin bel k›sm› mümkün oldu¤u
kadar kalçalara yak›n ve s›k› olmal›d›r.
2. Koltuk minderini yukar› kald›r›n›z ve takviyeli koltuk konumunda kilitlemek için geriye do¤ru bast›r›n›z.
40
6. Emniyet kemeri düzgün flekilde takabilecek kadar yeterli uzunlu¤a eriflti¤inde, bir klik sesi duyana
kadar kilit plakas›n› tokaya sokunuz.
7. Kucak kemerindeki gevflekli¤i almak için, emniyet kemerinin omuz k›sm›n› yukar› do¤ru çekiniz.
8. Emniyet kemerini ç›kartmak için tokan›n üzerinde bulunan k›rm›z› dü¤meye bas›n›z.
UYARI!
Koltu¤u kullanmadan önce koltuk minderinin yerine tam olarak kilitlendi¤inden emin olunuz. Aksi
taktirde, koltuk çocuk koltuklar› ve yolcular için uygun dengeyi sa¤lamayacakt›r. Yanl›fl konumlanm›fl bir koltuk minderi ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.
Yard›mc› Koltu¤u Kullanamayacak Kadar
Büyük Olan Çocuklar
Omuz emniyet kemerini rahatça takabilen ve koltu¤a oturup s›rt›n› koltuk arkal›¤›na dayad›¤›nda
ayaklar› yere de¤ecek kadar uzun boylu çocuklar
bel/omuz emniyet kemerini takmal›d›r.
• Çocu¤un koltukta dik oturdu¤undan emin olunuz.
• Emniyet kemerinin bel k›sm› mümkün oldu¤u kadar kalçalara yak›n ve s›k› olmal›d›r.
• Emniyet kemeri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Hareketli bir çocuk, emniyet kemerinin pozisyonunun de¤iflmesine neden olabilir.
• Omuz kemeri çocu¤un yüzüne ya da boynuna
temas ediyorsa çocu¤u arac›n ortas›na do¤ru
oturtunuz. Çocu¤un omuz kemerini kolunun alt›ndan geçirmesine veya arkas›na atmas›na kesinlikle izin vermeyiniz.
UYARI!
• Hatal› bir flekilde tak›lan çocuk koltuklar› görevlerini yerine tam olarak getiremeyebilir. Bir çarp›flma s›ras›nda tak›ld›¤› yerden ç›kabilir. Bu
durum çocu¤un ciddi bir flekilde yaralanmas›na
ya da hayat›n› kaybetmesine neden olabilir. Çocuk koltu¤unu takarken koltuk üreticisinin kullanma talimatlar›na uyunuz.
• Arkaya bakan çocuk koltu¤u sadece arka koltukta kullan›lmal›d›r. Aç›lan ön yolcu hava yast›¤›n›n ön koltu¤a tak›l› arkaya bakan çocuk koltu¤una çarpmas›, bebe¤in ciddi flekilde yaralanmas›na hatta hayat›n› kaybetmesine neden olabilir.
Çocuk Koltu¤undan En iyi fiekilde Yararlanabilmeniz için Baz› Tavsiyeler:
• Bir çocuk koltu¤u sat›n almadan önce bu koltu¤un üzerinde yürürlükteki tüm Güvenlik Standartlar›na uydu¤unu gösteren bir etiket bulundu¤undan emin olunuz. Çocuk koltu¤unu sat›n almadan önce arac›n›za takabilece¤inizden emin
olman›z› tavsiye ediyoruz.
41
• Alaca¤›n›z koltuk, çocu¤unuzun boyuna ve kilosuna uygun olmal›d›r. Koltu¤un üzerindeki etiketten alt ve üst kilo ve boy s›n›rlar›n› kontrol ediniz.
• Çocuk koltu¤unun kullanma talimatlar›n› noksans›z bir flekilde uygulay›n›z. Koltu¤u do¤ru
flekilde takmad›¤›n›z takdirde gerekti¤inde yeterli koruma sa¤lamayabilir.
• Çocu¤u çocuk koltu¤una üreticinin talimatlar›nda
söylendi¤i gibi oturtunuz.
• Çocuk koltu¤unu kullanmad›¤›n›z zamanlarda
emniyet kemeri ile araca tespit ediniz veya araçtan ç›kart›n›z. Koltu¤u tespit edilmemifl bir
flekilde araçta b›rakmay›n›z. Ani durufllarda
veya bir kaza an›nda yolculara çarp›p yaralanmalar›na neden olabilir.
LATCH -Çocuk Koltu¤u Tespit Sistemi (Çocuk
Koltu¤u Alt Tespit Kancalar› ve Ba¤lant›
Kay›fl›)
Arac›n›z›n ikinci s›ra yolcu koltuklar› LATCH (Çocuk
Koltu¤u Alt Tespit Kancalar› Ve Ba¤lant› Kay›fl›)
olarak adland›r›lan çocuk koltu¤u tespit sistemi ile
donat›lm›flt›r. LATCH sistemi, çocuk koltu¤unun
arac›n emniyet kemerleri kullanmaks›z›n, alt tespit
kancalar› ve üst ba¤lant› kay›fllar› yard›m›yla do¤rudan araca tespit edilmesine olanak sa¤lamaktad›r.
42
LATCH uyumlu çocuk koltuklar›n›n tak›lmas›n› sa¤layan alt tespit kancalar› bulunmaktad›r. Binek
araçlar›n tümünde alt tespit kancalar› kullan›lmas›
birkaç y›l alaca¤›ndan, bu tür tespit kancalar›na
ba¤lanabilecek flekilde üretilen çocuk koltuklar›nda
arac›n emniyet kemerleri ile ba¤lanmalar›n› sa¤layacak tespit elemanlar› da bulunacakt›r. Koltuk arkal›¤›nda yer alan kay›fl tespit kancalar›na ba¤lanabilen kay›fllar ve kancalar ile donat›lm›fl çocuk koltuklar› ise uzun bir süreden beri mevcuttur. Bir çok
çocuk koltu¤u üreticisi eski ürünleri için ilave ba¤lant› kay›fl› setleri üretmektedir. Çocuk koltu¤unuzu
arac›n›za tespit etmek için, sunulan tüm bu ba¤lant› elemanlar›ndan faydalan›n›z.
Her üç ikinci s›ra yolcu koltu¤u konumu, LATCH
uyumlu çocuk koltuklar›n›n tak›lmas›n› sa¤layan alt
tespit kancalar› bulunmaktad›r. LATCH uyumlu çocuk koltuklar›n› ASLA iki koltu¤un ortak alt tespit
noktas›n› paylaflaca¤› flekilde takmay›n›z. Çocuk
koltuklar›n› yan yana iki arka koltu¤a tak›yorsan›z
veya çocuk koltuklar› LATCH-uyumlu de¤ilse çocuk
koltuklar›n› arac›n emniyet kemerlerini kullanarak
tak›n›z.
LATCH Kancalar›
1 – D›fl %60 Koltuk Konumu Alt Ba¤lant›y› Kullan›n›z. Halkalar A ve B. E¤er araca ikinci bir çocuk koltu¤u yerlefltiriyorsan›z, D›fl %40 Koltuk Konumunu ve Alt Ba¤lant› Halkalar› D ve E’yi kullan›n›z. Orta %60 Koltuk Konumunu ve Alt
Ba¤lant› Halkalar› B ve C’yi KULLANMAYINIZ.
2 – Orta %60 Koltuk Konumu. Alt Ba¤lant›y› Kullan›n›z. Halkalar B ve C. E¤er araca ikinci bir çocuk koltu¤u yerlefltiriyorsan›z, D›fl %40 Koltuk Konumunu ve Alt Ba¤lant› Halkalar› D ve E’yi kullan›n›z. D›fl %60 Koltuk Konumunu ve Alt
Ba¤lant› Halkalar› A ve B’yi KULLANMAYINIZ.
3 – D›fl %40 Koltuk Konumu. Alt Ba¤lant›y› Kullan›n›z. Halkalar D ve E. E¤er araca ikinci bir çocuk koltu¤u yerlefltiriyorsan›z, D›fl %60 Koltuk Konumunu ve Alt Ba¤lant› Halkalar› A ve B'yi veya Orta %60 Koltuk Konumu ve Alt Ba¤lant› Halkalar› B ve C’yi Kullan›n›z.
Araç ISOFIX Konumlar›
Yafl grubu
Bebek Puseti
0 - 10 kg dan az
0+ - 13 kg dan az
I - 9 - 18 kg
II - 15 - 25 kg
III - 22 - 36 kg
Boyut
Class
F
G
E
E
D
C
D
C
B
B1
A
Fixture
Ön Yolcu
Arka Kenar
Arka Orta
Orta S›ra
Sa¤/Sol
Orta S›ra
Orta
Di¤er K›s›mlar
ISO/L1
ISO/L2
(1)
ISO/R1
(1)
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
(1)
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3
(1)
(1)
(1)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
**IUF / X
X / **IUF
X
*IUF / *IUF
X
*IUF / *IUF
*IUF / *IUF
*IUF / *IUF
X
*IUF / *IUF
*IUF / *IUF
IUF / IUF
IUF / IUF
IUF / IUF
X
X
X
**IUF
X
X
*IUF
X
*IUF
*IUF
*IUF
X
*IUF
*IUF
IUF
IUF
IUF
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yukar›daki tabloda kullan›lan harflerin anlamlar› flu flekildedir:
(1) = ‹lgili ürün s›n›f› için ISO/XX ebat s›n›f› tan›mlamas›n› (A-G) tafl›mayan CRS’lerde araç üreticisi araçtaki her konuma uygun ISOFIX çocuk koltu¤u sistemlerini belirtir.
43
IUF = Ürün grubunda kullan›m› onaylanm›fl evrensel kategorideki ISOFIX öne do¤ru bakan çocuk koltu¤u sistemleri için uygun.
IL = Ekteki listede verilen özel ISOFIX çocuk koltu¤u sistemleri (CRS) için uygun. Bu ISOFIX CRSler “özel araç”, “s›n›rl›” veya “yar› evrensel” kategorilerinde olabilir.
X = Bu ürün grubundaki ve/veya bu ebat s›n›f›ndaki ISOFIX çocuk koltu¤u sistemleri için uygun olmayan ISOFIX konumu
* = Çocuk koltuklar›n›n önündeki koltuklar›n, çocuk koltuklar›n› takmak için ileri konuma ayarlanmalar› gerekebilir.
** = E¤er araçta tak›l› halde bir bebek puseti varsa 3. s›ra koltuklara eriflim mümkün olmaz.
LATCH - Uyumlu Çocuk Koltu¤unun Tak›lmas›
Çocuk koltu¤unu takarken koltuk üreticisinin talimatlar›na harfiyen uyman›z› önemle rica ederiz. Çocuk
koltuklar›n›n tümü burada anlat›lan flekilde monte
edilemez. Çocuk koltu¤u ile birlikte verilen talimatlar› dikkatli bir flekilde uygulaman›z› tekrar hat›rlat›r›z.
Ayr›ca, her bir arka koltuk arkal›¤›n›n arkas›nda, zemine yak›n olacak flekilde ba¤lant› noktas› kancalar›
da bulunur.
Arka koltuk alt ba¤lant› noktalar›, koltuk
minderinin koltuk arkal›¤› ile birleflti¤i
yerdedir ve çocuk koltu¤u takmak istedi¤inizde rahatl›kla görülebilir. Koltuk
arkal›¤› ve koltuk minderi yüzeylerinin
birleflti¤i yerde parmaklar›n›z› gezdirdi¤inizde bu ba¤lant› noktalar›na ulaflabilirsiniz.
Ba¤lant› Noktas› Kancalar›
44
Hepsinde bulunmamakla birlikte, birçok çocuk koltu¤u her iki tarafta, ucunda alt tespit eleman›na ba¤lanacak bir kanca ya da ba¤lant› eleman› bulunan kay›fllar ve kay›fl gerginli¤i ayar mekanizmalar› ile donat›lmaktad›r. Arac›n gidifl yönüne bakan çocuk koltuklar› ile arkaya bakan baz› bebek koltuklar› da birer kay›fl, kanca ve kay›fl ayar mekanizmalar› ile donat›lmaktad›r.
Kancay› ya da ba¤lant› eleman›n› alt kancalara ve
kay›fl tespit kancalar›na kolayl›kla takabilmek için ilk
önce alt ba¤lant› kay›fllar› ve tespit kay›fllar› üzerindeki ayar mekanizmalar›n› gevfletmeniz gerekmektedir. Daha sonra alt kancay› ya da ba¤lant› eleman›n›
koltuk örtüsünün üzerinden tak›n›z. Bu ifllemin ard›ndan çocuk koltu¤unu yerlefltirmek istedi¤iniz koltu¤un
tam arkas›nda bulunan kay›fl tespit kancas›n› ortaya
ç›kart›p ba¤lant› kay›fl›n› tespit kancas› ile çocuk koltu¤unun aras›ndaki en k›sa ve direkt yoldan geçirerek
tespit ediniz. Son olarak çocuk koltu¤unu geriye ve
afla¤›ya do¤ru itmek suretiyle arac›n koltu¤una yerlefltirirken bir yanda da yukar›da belirtilen üç kay›fl›
çocuk koltu¤u üreticisinin talimatlar›na uygun flekilde
s›kman›z gerekmektedir.
NOT:
• Kay›fltaki gevflekli¤i giderirken kay›fl›n koltuk
arkal›klar›n›n aras›ndaki aç›kl›¤a düflmedi¤inden emin olunuz.
• Bir çocuk koltu¤unu takarken LATCH sistemini
kullanacaksan›z kullan›lmayan emniyet kemerlerinin çocuklar›n erifliminden uzakta oldu¤undan emin olunuz. Lütfen araç içindeki bütün
çocuklara emniyet kemerlerinin oyuncak olmad›¤›n› ve onlarla oynanmamas› gerekti¤ini hat›rlat›n›z. Ayr›ca, Çocuklar›n›z› hiçbir zaman
arac›n içinde yaln›z b›rakmay›n›z.
UYARI!
Çocuk koltu¤unun LATCH ba¤lant›lar› ile düzgün
tak›lmamas›, bu koltukta oturan çocu¤un yerinden
kaymas›na sebep olabilir. Bu durum çocu¤un ciddi bir flekilde yaralanmas›na ya da hayat›n› kaybetmesine neden olabilir. Çocuk koltu¤unu takarken
koltuk üreticisinin kullanma talimatlar›na uyunuz.
Emniyet Kemerini Kullanarak Çocuk Koltu¤unun
Tak›lmas›
Çocuk koltu¤unu takmak için, ilk olarak çocuk koltu¤unun kemer güzergah› boyunca yerlefltirmek için
emniyet kemerini toplay›c›dan yeteri kadar çekiniz ve
kilit plakas›n› tokan›n içine tak›n›z. Daha sonra, emniyet kemerinin tamam›n› toplay›c›dan ç›kar›n›z ve
sonra kemerin toplay›c›ya yeniden sar›lmas›na müsaade ediniz. Son olarak, kucak k›sm›n› çocuk koltu¤unun etraf›nda s›k›laflt›rmak için kemerin gevflekli¤ini al›n›z. Her emniyet kemeri zamanla gevfleyebilir,
bu yüzden kemeri zaman zaman kontrol ediniz ve gerekirse tekrar s›k›n›z.
Bir çocuk koltu¤u ba¤lant› kay›fl›n takmak için:
• Ba¤lant› kay›fl›n› tespit kancas› ile çocuk koltu¤unun aras›ndaki en k›sa ve direkt yoldan, tercihen
bafl deste¤i direkleri ile bafl deste¤inin alt›ndan geçirerek tespit ediniz.
Kay›fl›n Tak›lmas›
45
• Gerekliyse, ba¤lant› kancalar›na daha kolay eriflmek için koltu¤u ileri kayd›r›n›z.
Koltuk K›za¤› Serbest B›rakma Kolu
Çocuk koltu¤unun kancas›n› çocuk kay›fl› ba¤lant›s›na tak›p kay›fltaki gevflekli¤i çocuk koltu¤u üreticisinin talimatlar›na göre gideriniz.
NOT:
Kay›fltaki gevflekli¤i giderirken kay›fl›n koltuk
arkal›klar›n›n aras›ndaki aç›kl›¤a düflmedi¤inden emin olunuz.
46
UYARI!
MOTOR ALIfiTIRMA (RODAJ)
TAVS‹YELER‹
• Çocuk koltu¤u kancalar› do¤ru flekilde tak›lm›fl
çocuk koltuklar›n› tutacak flekilde tasarlanm›flt›r.
Bu kancalar hiçbir koflul alt›nda yetiflkinler için
emniyet kemeri veya eflyalar› araca ba¤lamak
için kullan›lmamal›d›r.
Yeni arac›n›z›n motoru uzun bir rodaj dönemine gereksinim duymamaktad›r.
• Hatal› flekilde tak›lan bir ba¤lant› kay›fl›, çocu¤un bafl›n›n gere¤inden fazla hareket etmesine
ve yaralanmas›na neden olabilir. Çocuk koltu¤u
üst ba¤lant› kay›fl›n› sadece çocuk koltu¤unun
arkas›ndaki tespit kancas›na tak›n›z.
Ortalama h›zlarda seyrederken trafik yasalar›na uygun flekilde k›sa süreyle tam gaz h›zlanman›z›n iyi
bir al›flt›rma dönemine katk›s› olacakt›r.
Evcil Hayvanlar›n Tafl›nmas›
Aç›lan hava yast›klar› evcil hayvanlar›n›za zarar verebilir. Uygun flekilde tespit edilmemifl bir evcil hayvan, panik fren yap›lmas› durumunda veya bir çarp›flma an›nda arac›n içerisinde savrularak yaralanabilir veya yolcular› yaralayabilir. Evcil hayvanlar
arka koltu¤a uygun kay›fllar ile tespit edilmeli veya
emniyet kemerleri ile tespit edilmifl tafl›y›c›lar içerisinde seyahat etmelidir.
‹lk 500 km boyunca yüksek h›zlara ç›kmay›n›z. ‹lk
100 km’den sonra 80 veya 90 km/saat h›zlara ç›kabilirsiniz.
Fabrikada motora yüksek kalitede, enerji tasarrufu
bir ya¤ doldurulmaktad›r. Ya¤ de¤ifliklikleri bulunulan bölgenin iklim koflullar›na göre yap›lmal›d›r.
Tavsiye edilen viskozite ve kalite s›n›rlar› için Bölüm
7’deki “Bak›m Prosedürleri” k›sm›na bak›n›z. TEM‹ZLEME ÖZELL‹⁄‹ OLMAYAN VE KATKISIZ MADEN‹ YA⁄LAR ASLA KULLANILMAMALIDIR.
Yeni bir motor ilk birkaç bin kilometrede bir miktar
ya¤ yakabilir. Bu durum rodaj dönemine ait normal
bir özelliktir ve motorda bir sorun oldu¤u anlam›na
gelmez.
EMN‹YET NOTLARI
Yolcular›n Tafl›nmas›
YOLCULARIN ASLA BAGAJ BÖLÜMÜNDE SEYAHAT ETMES‹NE ‹Z‹N VERMEY‹N‹Z.
UYARI!
• Arac›n içinde ya da d›fl›nda bulunan bagaj alan›nda seyahat etmek oldukça tehlikelidir. Bir
çarp›flma an›nda bu alanda seyahat eden yolcular ciddi bir flekilde yaralanma veya ölme riskini tafl›r.
• Yolcular›n arac›n koltuk ve emniyet kemeri olmayan k›s›mlar›nda yolculuk etmesine izin vermeyiniz.
• Araçtaki herkesin koltuklarda düzgün bir flekilde
oturdu¤undan ve emniyet kemerlerini düzgün
takt›¤›ndan emin olunuz.
UYARI! (Devam)
• Yedi yolculu modellerde, arac› ikinci s›ra yolcu
koltu¤u kolay girifl/ç›k›fl konumundayken (koltuk
minderi yukar› katlanm›fl ve koltuk ileri
kayd›r›lm›fl) kullanmay›n›z, çünkü bu konum
sadece üçüncü s›ra koltuklara girifl ç›k›fl için kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r. Bu uyar›lar›
dikkate almamak yaralanma ile sonuçlanabilir.
• Yedi yolculu modellerde, ikinci s›ra koltuk
arkal›klar düz flekilde katlanm›fl haldeyken herhangi bir yolcunun üçüncü s›ra koltukta oturmas›na izin vermeyiniz. Bir çarp›flma s›ras›nda
yolcu emniyet kemerinin alt›ndan kayabilir ve
ciddi hatta ölümcül biçimde yaralanabilir.
Arac›n›z›n Kilitlenmesi
Araçtan ayr›l›rken, o s›rada kendi evinizin önünde
olsan›z bile, daima anahtar› yan›n›za al›n›z ve bütün kap›lar› kilitleyiniz. Arac› iyi ›fl›kland›r›lm›fl bir
alana park edin ve de¤erli eflyalar›n›z› görünecek
flekilde arac›n içinde b›rakman›n h›rs›zlara davetiye
ç›karmak anlam›na geldi¤ini unutmay›n›z.
Egzoz Gaz›
UYARI!
• Egzoz gazlar› size zarar verebilir veya öldürebilir. Renksiz ve kokusuz olan karbon monoksit
(CO) içerirler. Soluman›z bilincinizi yitirmenize
ve nihayetinde zehirlenmenize sebep olabilir.
Karbon monoksitin teneffüs edilmesini önlemek
için afla¤›daki emniyet ipuçlar›n› takip ediniz:
Motoru asla garaj gibi kapal› alanlarda arac› bu
alandan ç›karmaya veya bu alana sokmaya yetecek kadar süreden daha fazla süre çal›flt›rmay›n›z.
E¤er araç aç›k bir alanda motor çal›fl›r halde uzun
süre park edilecekse, havaland›rma sistemini d›flar›daki temiz havay› arac›n içerisine verecek flekilde
ayarlay›n›z. Fan› yüksek h›z konumuna ayarlay›n›z.
Sürüfl s›ras›nda bagaj kap›s›n› aç›k tutman›z gerekiyorsa bütün pencerelerin kapal› oldu¤undan ve
klima kontrol fan svicinin yüksek h›zda ayarl› oldu¤undan emin olunuz. Devridaim modunu KULLANMAYINIZ.
(Devam)
47
Arac›n içerisine karbon monoksit gaz› girmesini önlemenin en iyi yolu, egzoz sisteminin sa¤lam ve bak›ml› durumda olmas›n› sa¤lamakt›r.
Egzoz sisteminin sesinin de¤iflti¤ini fark etmeniz,
arac›n içine egzoz duman› girmesi ya da arac›n alt
veya arka k›sm›n›n hasar görmesi durumunda,
komple egzoz sisteminin ve civar›ndaki bölgelerin
k›r›lm›fl, hasar görmüfl, bozulmufl ya da yerinden
oynam›fl parçalar›n tespit edilmesi amac› ile uzman
bir teknisyen taraf›ndan kontrol edilmesini sa¤lay›n›z Aras› aç›lm›fl ek yerleri ve gevflek ba¤lant› noktalar›, egzoz duman›n›n arac›n içerisine s›zmas›na
yol açabilir. Ayr›ca, araç ya¤lama ve ya¤ de¤iflimi
için her kald›r›ld›¤›nda egzoz sistemini de kontrol
ediniz. Gerekirse de¤ifltiriniz.
Arac›n›z›n ‹çinde Yapman›z Gereken
Emniyet Kontrolleri
Emniyet Kemerleri
Emniyet kemeri sisteminde y›rt›lma, y›pranma ve
gevfleme olup olmad›¤›n› düzenli olarak kontrol
ediniz. Hasarl› k›s›mlar› zaman kaybetmeden yenileyiniz. Sistemi da¤›tmay›n›z veya de¤ifltirmeyiniz.
Ön emniyet kemerleri kaza sonras› mutlaka de¤ifltirilmelidir. Kaza s›ras›nda hasar gören arka emniyet kemerleri (toplay›c›n›n e¤ilmesi, kemerin y›rt›lmas› vb.) mutlaka de¤ifltirilmelidir. Emniyet kemeri
veya kemer toplay›c›s›n›n durumuyla ilgili bir tereddüdünüz varsa kemeri de¤ifltiriniz.
Hava Yast›¤› Uyar› Lambas›
Bu uyar› lambas› kontak aç›ld›¤›nda (“ON” konumuna getirildi¤inde) ampulün kontrol edilmesi amac› ile dört ila alt› saniye süreyle yanacakt›r. Çal›flt›rma s›ras›nda lamban›n yanmamas› veya sürüfl s›ras›nda yan›k kalmas›, yan›p sönmesi veya yanmas› durumunda sistemin yetkili servis taraf›ndan kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bu¤u Çözücü
Bu¤u çözme modunu seçtikten sonra fan› en yüksek kademede çal›flt›rarak bu¤u çözücülerin çal›flmas›n› kontrol ediniz. Ön cama do¤ru yönlendirilen
havay› hissetmelisiniz. Bu¤u çözücünüz çal›flm›yorsa yetkili servisinize baflvurunuz.
Arac›n›z›n D›fl›nda Yapman›z Gereken
Periyodik Emniyet Kontrolleri
Lastikler
Lastiklerin afl›r› derecede veya düzensiz bir flekilde
afl›n›p afl›nmad›¤›n› kontrol ediniz. Lastik difllerinin
aras›nda tafl, çivi, cam gibi yabanc› maddelerin bulunup bulunmad›¤›n› inceleyiniz.
48
Lastik difllerinde veya yanaklarda kesikler ve çatlaklar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Bijonlar›n s›k›
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Lastiklerin (stepne
dahil) havas›n› kontrol ediniz.
Farlar
Siz arac›n içerisinde far kumandalar›n› çal›flt›r›rken
arac›n d›fl›nda birinin d›fl lambalar›n çal›flmas›n›
kontrol etmesini rica ediniz. Gösterge panelinde
Dönüfl Sinyali ve Uzun Far Uyar› Lambalar›n›n yan›p yanmad›¤›n› kontrol ediniz.
Kap› Mandallar›
Kap›lar›n düzgün kapan›p kilitlendi¤inden emin olmak için kontrol ediniz.
S›v› Kaçaklar›
Her sabah arac›n›z›n alt›nda yak›t, su, ya¤ veya
hidrolik kaça¤› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Ayr›ca yak›t kokusu duydu¤unuz takdirde veya yak›t,
direksiyon hidroli¤i veya fren hidroli¤i s›z›nt›s› tespit
edildi¤inde s›z›nt› yeri tespit edilmeli ve ar›za derhal
giderilmelidir.
3
ARACINIZIN ÖZELL‹KLER‹
G
AYNALAR......................................................................................
Gündüz/Gece Ayarl› Dikiz Aynas›...........................................
Otomatik Karartmal› Dikiz Aynas› – Baz› Modellerde ..........
Yan Aynalar ..............................................................................
Katlanabilen Yan Ayna Özelli¤i – Baz› Modellerde...............
Uzaktan Kumandal› Aynalar ...................................................
Is›tmal› Uzaktan Kumandal› Yan Aynalar –
Baz› Modellerde .......................................................................
Ayd›nlatmal› Makyaj Aynalar› - Baz› Modellerde...................
PARKVIEW® ARKA YARDIM KAMERASI –
BAZI MODELLERDE ....................................................................
HANDS-FREE ‹LET‹fi‹M (UConnect®) —
BAZI MODELLERDE ....................................................................
Çal›flmas› ..................................................................................
Telefon Arama Özellikleri ........................................................
UConnect® Sistemi Özellikleri ................................................
Geliflmifl Telefon Ba¤lanabilirli¤i ...........................................
G
G
G
G
G
54
54
54
54
55
55
G
G
G
G
G
G
G
G
56
56
56
57
58
62
63
66
49
UConnect® Sisteminiz Hakk›nda Bilmeniz Gerekenler.........
SES TANIMA S‹STEM‹ – BAZI MODELLERDE...........................
Ses Tan›ma Sisteminin (VR) Çal›flmas› .................................
Komutlar ...................................................................................
Ses Al›flt›rma ............................................................................
KOLTUKLAR.................................................................................
Manuel Ön Koltuk Ayar› ..........................................................
Elektrik Kumandal› Koltuk – Baz› Modellerde ......................
Koltuk Bafll›klar›.......................................................................
Is›tmal› Koltuklar – Baz› Modellerde ......................................
60/40 Parçal› ‹kinci S›ra Yolcu Koltuklar› ..............................
Düz Katlanma Özelli¤ine Sahip 50/50 Parçal› Üçüncü
S›ra Yolcu Koltuklar› – Yedi Yolculu Modeller.......................
KAPUTUN AÇILIP KAPATILMASI ...............................................
LAMBALAR...................................................................................
D›fl ve ‹ç Ayd›nlatma Kumandalar› .........................................
Farlar ve Park Lambalar›.........................................................
Otomatik Farlar – Baz› Modellerde ........................................
Silecekler ‹le Birlikte Farlar›n Çal›flmas›
(Sadece Otomatik Far ‹le Mevcuttur) .....................................
Far Gecikme – Baz› Modellerde .............................................
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
67
74
74
75
76
76
76
79
79
80
81
G
G
G
G
G
G
85
86
87
87
87
87
G
G
50
88
88
Far Ayarlama Sistemi – Baz› Modellerde...............................
Far Aç›k Uyar›s›........................................................................
Sis Lambalar› – Baz› Modellerde............................................
Arka Sis Lambalar› – Baz› Modellerde...................................
Sinyaller....................................................................................
Uzun Far/K›sa Far Seçme Svici..............................................
Selektör.....................................................................................
‹ç Lambalar...............................................................................
FAR YIKAYICILARI – BAZI MODELLERDE ................................
Cam Y›kama S›v›n›n Eklenmesi..............................................
ÖN CAM S‹LECEKLER‹ VE YIKAYICILAR..................................
Fas›lal› Silecek Sistemi ...........................................................
H›zl› Cam Temizleme Özelli¤i ................................................
Silecekler ‹le Birlikte Farlar›n Çal›flmas›
(Sadece Otomatik Far ‹le Mevcuttur) .....................................
Ön Cam Y›kay›c›lar› .................................................................
Cam Y›kama S›v›n›n Eklenmesi..............................................
YÜKSEKL‹K AYARLI D‹REKS‹YON KOLONU –
BAZI MODELLERDE ....................................................................
ELEKTRON‹K HIZ KONTROLÜ – BAZI MODELLERDE ............
Elektronik H›z Kontrolünün Çal›flmas› ..................................
Devreye Sokulmas› .................................................................
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
88
89
89
89
89
90
90
90
91
92
92
93
93
G
G
G
G
G
G
G
93
94
94
94
95
95
95
51
‹stenilen Bir H›za Ayarlanmas› ...............................................
Devreden Ç›kar›lmas› ..............................................................
Ayarl› H›za Geri Dönülmesi.....................................................
H›z Ayar›n›n De¤ifltirilmesi .....................................................
Sollama Yapmak için H›zlanmak ............................................
TAVAN KONSOLU ........................................................................
Döfleme/Okuma Lambalar›......................................................
Günefl Gözlü¤ü Bölmesi .........................................................
‹ç Gözlem Aynalar›...................................................................
Elektrik Kumandal› Aç›l›r Tavan Svici – Baz› Modellerde ....
ELEKTR‹K KUMANDALI AÇILIR TAVAN –
BAZI MODELLERDE ....................................................................
Aç›l›r Tavan›n Aç›lmas› - Elle..................................................
Aç›l›r Tavan›n Aç›lmas› - Ekspres ..........................................
Aç›l›r Tavan›n Kapat›lmas› - Elle ............................................
Aç›l›r Tavan›n Kapat›lmas› - Ekspres.....................................
S›k›flmaya Karfl› Koruma Özelli¤i...........................................
S›k›flmaya Karfl› Koruma Özelli¤inin ‹ptal Edilmesi.............
Havaland›rma Konumunun Aç›lmas› - Ekspres....................
Güneflli¤in Çal›flmas› ..............................................................
Rüzgar Türbülans› ...................................................................
Aç›l›r Tavan›n Bak›m› ..............................................................
Kontak Kapal›yken Çal›flmas›.................................................
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
52
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
Aç›l›r Tavan›n Tamamen Kapat›lmas› ....................................
ELEKTR‹K PR‹Z‹...........................................................................
Motor Kapal›yken Elektrik Prizinin Kullan›lmas› ..................
BARDAK VE fi‹fiE TUTUCULAR.................................................
BARDAK TUTUCULAR ............................................................
fi‹fiE TUTUCULAR ...................................................................
SAKLAMA .....................................................................................
‹çecek So¤utucusu/Saklama Bölmesi –
Baz› Modellerde .......................................................................
Gösterge Paneli Saklama Bölmesi - Baz› Modellerde..........
Orta Konsol Saklama ..............................................................
Flip ’n Stow™ Ön Yolcu Koltu¤u Saklama –
Baz› Modellerde .......................................................................
‹kinci S›ra Yolcu Koltu¤u Geçici Malzeme Kutusu ...............
Sökülebilir Kaplamal› Zemin Malzeme Kutusu .....................
BAGAJ ALANI ÖZELL‹KLER‹......................................................
fiarj Edilebilir El Feneri – Baz› Modellerde............................
Bagaj Sistemi ...........................................................................
ARKA CAM ÖZELL‹KLER‹...........................................................
Arka Cam Silece¤i/Y›kay›c›s› – Baz› Modellerde ..................
Arka Cam Rezistans› – Baz› Modellerde ...............................
PORTBAGAJ – BAZI MODELLERDE .........................................
G
G
G
G
G
G
G
99
100
101
101
101
102
102
G
G
G
102
103
103
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
104
104
104
105
105
105
108
108
109
110
53
AYNALAR
Gündüz/Gece Ayarl› Dikiz Aynas›
Dikiz aynas›n› arka camdan sa¤lanan görüntüyü
ortalayacak flekilde ayarlay›n›z. ‹ki dayanak noktal› sistem, aynan›n yatay ve dikey olarak ayarlanabilmesini sa¤lar.
Otomatik Karartmal› Dikiz Aynas› Baz› Modellerde
Bu ayna otomatik olarak arkan›zdan gelen araçlar›n parlayan farlar›n›n gözünüzü rahats›z etmesini
engeller. Özelli¤i aynan›n alt›ndaki dü¤meye basarak aç›p kapatabilirsiniz. Otomatik karartma özelli¤i
devreye girdi¤inde svicin bitifli¤indeki bir lamba yanacakt›r.
D‹KKAT!
Temizleme s›ras›nda aynaya zarar vermemek
için aynan›n üzerine do¤rudan herhangi bir temizleme maddesi s›kmay›n›z. Temizleme maddesini temiz bir beze döküp sonra aynay› siliniz.
Yan Aynalar
Aynadan azami flekilde faydalanmak için, yan aynalar›, yan fleritteki trafik ak›fl›n› ortalayacak ve iç
aynadan sa¤lanan görüntüyle hafifçe çak›flacak flekilde ayarlay›n›z.
NOT:
Yolcu taraf›ndaki d›flbükey yan ayna arac›n arkas›na, özellikle de arac›n›z›n hemen yan›ndaki
fleride ait daha genifl bir görüntü sunar.
Manuel Dikiz Aynas›
Aynan›n alt›ndaki küçük kol gece konumuna (arac›n arka taraf›na do¤ru) getirilerek arkadaki araçlardan gelen rahats›z edici far ›fl›klar›n›n etkisi azalt›labilir. Ayna gündüz konumunda (ön cama do¤ru)
ayarlanmal›d›r.
54
Otomatik Karartmal› Ayna
UYARI!
Yolcu taraf›ndaki aynada araçlar ve di¤er cisimler gerçekte olduklar›ndan daha küçük ve uzak
görünür. Yaln›zca bu aynaya güvenerek hareket
etmeniz bir baflka araç veya cisimle çarp›flman›za neden olabilir. D›flbükey aynada gördü¤ünüz
arac›n büyüklü¤ünü ve uzakl›¤›n› belirlemek için
iç dikiz aynas›n› kullan›n›z. Bu uyar›lar› dikkate
almamak ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
Elektrikli Katlanma Özelli¤i Bulunan Modeller
Elektrik kumandal› ayna kumandalar› sürücü kap›s›
trim panelinde bulunur. Aynalar› katlamak için svice
bir defa bas›p b›rak›n›z. Katlanm›fl aynalar› açmak
için svice tekrar bir defa bas›p b›rak›n›z.
Elektrik Kumandal› AYNA Sviçleri
Katlanabilen Yan Ayna Özelli¤i – Baz›
Modellerde
Elektrikli Katlanma Özelli¤i Bulunmayan
Modeller
Baz› modellerde mentefleli yan aynalar vard›r.
Mentefleler aynan›n öne ve geriye katlanarak hasar
görmesini önler. Menteflenin üç konumu bulunur:
‹leri, geri ve normal.
Elektrik Kumandal› KATLANAN AYNA Svici
NOT:
Elektrik Kumandal› Katlanma özelli¤i kontak
anahtar› “LOCK”, “ACC” veya “ON” konumundayken çal›fl›r.
Uzaktan Kumandal› Aynalar
Elektrik kumandal› ayna svici sürücü kap›s› trim panelinde bulunur.
Ekspres Cam Özelli¤i Olmayan Modeller
Ayna seçme dü¤meleri olan L (Sol) veya R’ye
(Sa¤) bas›p ard›ndan dört ok dü¤mesinden birine
basarak aynay› okun gösterdi¤i yönde hareket ettiriniz.
Ekspres Cam Özelli¤i Olan Modeller
Ayna seçme dü¤meleri olan L (Sol) veya R’ye
(Sa¤) bas›p b›rak›n›z, ard›ndan dört ok dü¤mesinden birine basarak aynay› okun gösterdi¤i yönde
hareket ettiriniz. Seçilen konumun ard›ndan 30 saniyelik bir bekleyifl oldu¤unda, seçilen konum aynan›n konumunun yanl›fll›kla de¤ifltirilmemesi için
gerçekleflmez.
55
Günefl Siperli¤i “Kayd›rma” Özelli¤i – Baz›
Modellerde
Bu özellik sayesinde günefli engellemek için siperli¤i çeflitli konumlara getirebilirsiniz.
Arka Yard›m Kameras›n› Çal›flt›rmak için:
Ayd›nlatmal› Makyaj Aynalar› - Baz› Modellerde
1. Günefl siperli¤ini afla¤› indiriniz.
3. Bir-iki saniye bekleyiniz ard›ndan video radyo
ekran›nda görüntülenecektir.
Günefl siperliklerinde ayd›nlatmal› makyaj aynalar›
vard›r. Bu aynalar› kullanmak için günefl siperli¤ini
afla¤› indirip aynan›n kapa¤›n› aç›n›z. Ifl›k otomatik
olarak yanar. Ifl›¤› kapatmak için aynan›n kapa¤›n›
kapat›n›z.
3. Günefl siperli¤ini dikiz aynas›na do¤ru çekerek
uzat›n›z.
Is›tmal› Uzaktan Kumandal› Yan Aynalar
– Baz› Modellerde
Bu aynalar buzu eritmek için ›s›n›r. Bu özellik arka
cam rezistans›n› açt›¤›n›zda çal›fl›r.
2. Siperli¤i orta klipsten ay›r›n›z.
NOT:
Navigasyon ekran›n parlakl›k ayarlar› talimatlar› için Navigasyon Kullan›m K›lavuzundaki “Sistem Ayarlar›” bafll›¤›n›n alt›nda yer alan “Ekran
Özelliklerinin Ayarlanmas›” k›sm›na bak›n›z.
56
2. Vites kolunu GER‹ V‹TES konumuna getiriniz.
NOT:
Bu video sadece vites kolu GER‹ V‹TES konumundayken görüntülenir.
PARKVIEW® ARKA YARDIM KAMERASI –
BAZI MODELLERDE
Parkview® Arka Yard›m Kameras› arac›n arkas›ndaki alan›n canl› videosunu çeker. Canl› video, arac›n›z geri geri giderken radyo ekran›nda görüntülenir.
Ayd›nlatmal› Makyaj Aynas›
1. Motoru çal›flt›r›n›z.
UYARI!
Sürücü Arka Yard›m Kameras›n› kullanarak geri
geri giderken dikkatli olmal›d›r. Geri gitmeden
önce daima yayalar›, hayvanlar›, di¤er araçlar›,
engelleri ve kör noktalar› dikkatlice kontrol ediniz. Çevrenizdekilerin emniyetinden siz sorumlusunuz ve geri geri giderken dikkatiniz vermeye
devam etmelisiniz. Aksi takdirde ciddi yaralanma
hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlar ortaya
ç›kabilir.
D‹KKAT!
• Arac›n hasar görmesini önlemek için, Arka
Yard›m Kameras›n› sadece park deste¤i
olarak kullan›n›z çünkü kameran›n sürüfl yolunuz üzerindeki tüm engelleri ve nesneleri
yakalamas› mümkün de¤ildir.
• Arac›n hasar görmesini önlemek için, geri geri
giderken arac› yavafl sürünüz böylelikle görüfl
alan›na bir nesne ç›kt›¤›nda zaman›nda durabilirsiniz. Geri geri giderken sürücünün s›k s›k
omzunun üzerinden geriye bakmas› önerilir.
* The UConnect® sistemi Bluetooth® özelli¤i olan
bir "Hands-Free Profilli," 1.0 evya daha yüksek
versiyonlu telefon gerektirir.
Destekleyen telefon modelleri için UConnect® internet sitesine www.chrysler.com/uconnect. Site ingilizcedir.
NOT:
UConnect® müflteri destek için afla¤›daki internet sitelerine bak›n›z: Siteler ingilizcedir
• www.chrysler.com/uconnect
• www.dodge.com/uconnect
• www.jeep.com/uconnect
NOT:
E¤er kamera merce¤inin üzerinde kar, buz, çamur veya herhangi bir fley birikirse, merce¤i temizleyiniz, su ile durulay›n›z ve yumuflak bir
bezle kurutunuz. Merce¤i kapatmay›n›z.
HANDS-FREE ‹LET‹fi‹M (UConnect®) —
BAZI MODELLERDE
UConnect® araç iletiflim sisteminde ses ile devreye
giren hands-free bir özelliktir. UConnect® ile basit
sesli komutlarla cep telefonunuzdaki* istedi¤iniz numaray› arayabilirsiniz (mesela, "Ara"..."Jim"..."‹fl" veya "Çevir"..."151-1234-55559"). Cep telefonunuzun
sesi arac›n ses sisteminden aktar›l›r ve UConnect®
sistemi radyonuzun sesini otomatik olarak kapat›r.
UConnect® ile aramalar› sistem ile telefonunuz aras›nda aktarabilir ve arac›n›za girip ç›karken sistem
mikrofonun sesini kapatarak görüflmelerin d›flar›dan duyulmamas›n› sa¤lar.
UConnect® telefon defteri 32 isim ve isimlere ait
dörder numara kaydedebilir.
Her dile ait ayr› ayr› 32 isimlik telefon defteri vard›r
ve bu defterlere sadece o dillerden ulafl›labilir. Bu
sistem “Hands-Free” profile sahip telefonunuzdaki
Bluetooth® özelli¤i ile çal›fl›r. UConnect®’de Bluetooth® teknolojisi vard›r – farkl› elektronik cihazlar›n
birbirine kablo veya kenetlenme istasyonu olmadan
ba¤lanmas›na olanak tan›yan global standartt›r,
dolay›s›yla UConnect® telefonunuz aç›k oldu¤u sürece ve arac›n›z›n UConnect® sistemine eflleflti¤i
sürece cep telefonunuzu (ister cebinizde ister çantan›zda olsun) nereye koyarsan›z koyun çal›fl›r.
UConnect® sistemi sisteme yedi cep telefonunun
ba¤lanmas›na olanak tan›r. Bir seferde sistemde bir
ba¤l› (veya eflleflmifl) cep telefonu kullan›labilir.
Sistemin dili ‹ngilizce, Flemenkçe, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca veya ‹spanyolca (baz› modellerde) olarak seçilebilir.
Telefon Dü¤mesi
Dikiz aynas›nda sisteme ait (ayna ve
radyo tipine ba¤l› olarak) mikrofon
vard›r ve ya radyoda ya da aynada
sisteme eriflmenizi sa¤layan iki kumanda dü¤mesi bulunur.
57
Ses Tan›ma Dü¤mesi
Dü¤me radyodan radyoya de¤ifliklik
gösterebilir. Dü¤meler tek tek “Çal›flma” bölümünde anlat›lm›flt›r.
UConnect® sistemi Hands-Free Profilli Bluetooth®’a
sahip cep telefonlar›yla kullan›labilir. Baz› telefonlar
bütün UConnect® özelliklerini desteklemeyebilir. Sizin telefonunuz farkl› bir profile destekliyorsa (ö.r.,
Kulakl›k Profili) UConnect® özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Daha ayr›nt›l› bilgi için cep telefonu hizmet sa¤lay›c›n›z veya telefon üreticinize baflvurunuz.
Connect® sistemi arac›n ses sistemine tam entegredir. UConnect® sisteminin sesi radyo ses kontrol
dü¤mesinden veya, baz› modellerde, direksiyondan radyo kontrol dü¤melerinden ayarlanabilir.
Baz› radyolarda radyo ekran›nda UConnect® sisteminden gelen "CELL" veya aray›c› kimli¤i gibi görsel mesajlar görüntülenir.
58
Çal›flmas›
Sesli komutlar UConnect® sistemini çal›flt›rmak ve
UConnect® menüsünde gezinmek için kullan›labilir.
Sesli komutlar bir çok UConnect® sistemi mesaj›ndan sonra gerekir. Belirli bir komut girmeniz gerekti¤i mesaj› verilecek ve ard›ndan mevcut seçenekler aras›ndan yönlendirileceksiniz.
• Bir sesli komut vermeden önce “Ready” (Haz›r)
mesaj›n› veya baflka mesajlar›n ard›ndan gelen
bip sesini bekleyiniz.
• Baz› çal›flma biçimlerinde bileflik komutlar kullan›labilir. Örne¤in, “Setup” (Kurulum) ve ard›ndan
“Phone Pairing” (Telefon Efllefltirme) komutunu
vermek yerine flu bileflik komut verilebilir: "Setup
Phone Pairing" (Kurulum Telefon Efllefltirme)
• Bu bölümdeki her özellik aç›klamas›nda komutun sadece bileflik formu verilir. Komutlar› parça
parça da söyleyebilir ve her komut parças›n› sizden istendi¤inde verebilirsiniz. Örne¤in, "Phone
book New Entry" (Telefon defteri Yeni Girifl) bileflik komutunu kullanabilir veya bu komutu iki parçaya bölebilirsiniz: UConnect® sistemi en iyi bir
kaç metre ötenizdeki bir arkadafl›n›zla konuflurken kulland›¤›n›z normal konuflma ses tonunuzu
kulland›¤›n›zda çal›fl›r.
Sesli Komut A¤ac›
“Ses A¤ac›”na bak›n›z.
“Help” (Yard›m) Komutu
Mesajlar s›ras›nda herhangi bir s›rada yard›m ihtiyac›n›z oldu¤unda veya seçeneklerinizin neler oldu¤unu görmek istedi¤inizde bip sesinden sonra
"Help" (Yard›m) komutunu veriniz. UConnect® sistemi ne zaman yard›m isterseniz bir mesajla ilgili
bütün seçenekleri sunar.
UConnect® sistemini at›l konumdayken “Phone”
dü¤mesine bas›p yönlendirmeler için sesli mesajlar› takip ediniz. Bütün UConnect® sistemi oturumlar›
radyo kontrol kafas›ndaki "Phone" dü¤mesine basarak bafllat›labilir.
“Cancel” (‹ptal) Komutu
Herhangi bir mesajda bipten sonra “Cancel” (‹ptal)
komutunu verdi¤inizde ana menüye geri dönersiniz. Ancak bir kaç saniye sonra sistem sizi bir önceki menüye geri götürür.
.
UConnect® Sistemini Cep Telefonuna Efllefltirme (Ba¤lama)
UConnect® sistemini kullanmaya bafllamak için,
uyumlu Bluetooth®’u aç›k cep telefonunuzu efllefltirmelisiniz (telefon tipi hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için "Girifl" bölümüne bak›n›z).
Efllefltirme ifllemini tamamlamak için cep telefonunuzun kullan›m k›lavuzuna ihtiyac›n›z olacak.
UConnect® internet sitesinde de efllefltirme için ayr›nt›l› talimatlar bulabilirsiniz.
Afla¤›da telefonun UConnect® sistemine efllefltirilmesi ile ilgili genel talimatlar verilmifltir:
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Setup Phone Pairing" (Kurulum
Telefon Efllefltirme) komutunu veriniz.
• Mesaj verildi¤inde bipten sonra “Pair a Phone”
(Telefon Efllefltir) komutunu verip sesli mesajlar›
takip ediniz.
• Daha sonra cep telefonunuza girece¤iniz Dört
basamakl› Kiflisel Tan›mlama Numaras›n› (PIN)
vermeniz gerekecek. Herhangi bir dört basamakl› PIN giriniz. ‹lk efllefltirme iflleminden sonra bu
PIN’› hat›rlaman›z gerekmeyecek.
• Tan›mlama amaçl› olarak, UConnect® sistemine
cep telefonunuz için bir isim vermeniz gerekir.
Efllefltirilen cep telefonlar›na tek tek farkl› isimler
verilmelidir.
• Sistem aramak istedi¤iniz numaray› söylemenizi
isteyecektir.
• Ard›ndan cep telefonunuza 1 ile 7 aras›nda, en
yüksek öncelik 1 olmak üzere, bir öncelik s›ras›
veriniz. UConnect® sisteminize yedi cep telefonu
efllefltirebilirsiniz. Ancak bir seferde UConnect®
sistemine ba¤l› tek bir telefon kullan›labilir. Öncelik s›ras› UConnect® sisteminin ayn› anda birden fazla telefon ba¤l›ysa hangisini kullanaca¤›n› bilmesini sa¤lar. Örne¤in, araçta öncelik s›ralar› 3 ve 5 olan iki telefon varsa bir arama yapmak istedi¤inizde UConnect® sistemi .öncelik s›ras› 3 olan telefonu kullanacakt›r. ‹stedi¤iniz zaman öncelik s›ras› daha düflük olan bir telefonu
kullanmak için seçebilirsiniz (“Geliflmifl Telefon
Ba¤lanabilirli¤i” bölümüne bak›n›z.
• UConnect® sistemi telefon numaras›n› onaylayacak ve ard›ndan arayacakt›r. Numara baz› radyolar›n ekran›nda görüntülenir.
Bir Numara Söyleyerek Arama Yapma
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Redial" (Tekrar Ara) komutunu veriniz.
• Örne¤in, "151-1234-5555" numaras›n› sesli
söyleyebilirsiniz.
‹sim Söyleyerek Arama
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Redial" (Tekrar Ara) komutunu veriniz.
• Sistem aramak istedi¤iniz kiflinin ad›n› söylemenizi isteyecektir.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra aramak istedi¤iniz kiflinin ad›n› söyleyiniz. Örne¤in, UConnect® telefon defterinde
daha önceden kay›tl› bir isim olan “John Doe”. Telefon defterine nas›l isim kaydedece¤inizi ö¤renmek için "Add Names to Your UConnect® Phonebook” (UConnect® Telefon Defterine ‹sim Ekleme)
bölümüne bak›n›z.
59
• UConnect® sistemi ismi onaylay›p ard›ndan karfl›l›k gelen numaray› çevirir ve bu numara baz›
radyolar›n ekranlar›nda görünür.
UConnect® Telefon Defterinize ‹sim Ekleme
NOT:
Telefon defterine isim eklerken arac›n hareket
halinde olmamas› önerilir.
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Phonebook New Entry" (Telefon
Defteri Yeni G‹rifl) komutunu veriniz.
• ‹lgili mesaj verildi¤inde yeni girilecek ismi söyleyiniz. Uzun isimlerin kullan›lmas› ses tan›ma ifllemine yard›m eder ve tavsiye edilir. Örne¤in,
“Bob” yerine “Robert Smith” veya “Robert” deyiniz.
• ‹lgili mesaj verildi¤inde numara çeflidini giriniz
(ö.r, “Ev”, “‹fl”, “Cep” veya “Ça¤r› Cihaz›”). Böylece istenildi¤inde her telefon defteri girifline birden fazla numara kaydedebilirsiniz.
60
• ‹lgili mesaj girildi¤inde ekledi¤iniz telefon defteri
girifli için telefon numaras›n› söyleyiniz.
Telefon defterine girifl yapmay› bitirdikten sonra
mevcut girifle ekleme yapabilir veya ana menüye
dönebilirsiniz.
UConnect® sistemi telefon defterine 32 tane isim girip her isme dört farkl› numara çeflidi ile numara eklenmesine olanak tan›r. Her dile ait ayr› ayr› 32
isimlik telefon defteri vard›r ve bu defterlere sadece
o dillerden ulafl›labilir.
Telefon Defteri Yükleme
UConnect® kullan›c›n›n telefonlar›ndan Bluetooth®
yoluyla telefon defteri yüklemesine olanak tan›r. Bu
özelli¤i kullanmak için “Phone” dü¤mesine bas›p
“Phonebook Download” (Telefon Defteri Yükleme)
komutunu veriniz. Sistem "Ready to accept "V"
card entry via Bluetooth®..." (Bluetooth® yoluyla “V”
kart›n› kabul etmeye haz›r” mesaj›n› verir. Sistem
art›k Bluetooth® Object Exchange Profile (OBEX)
kullanarak telefonunuzdan telefon defteri yüklemeye haz›rd›r. Lütfen bu giriflleri telefonunuzdan nas›l
gönderece¤inize dair telefonunuzun k›lavuzunda
bulunan özel talimatlar› okuyunuz.
NOT:
• Telefon ahizesi bu özelli¤i kullanmak için telefon defteri girifllerinin Bluetooth® OBEX aktar›m›n› desteklemelidir.
• Baz› telefonlar Bluetooth® yoluyla herhangi
bir sisteme zaten ba¤l›ysa telefon defteri giriflleri gönderemez ve telefon ekran›nda Bluetooth® ba¤lant›s›n›n meflgul oldu¤unu belirten bir mesaj görebilirsiniz. Bu durumda kullan›c› ilk önce Bluetooth® ve UConnect® aras›ndaki ba¤lant›y› kesip ard›ndan adres defterini Bluetooth® ile gönderiniz. Lütfen Bluetooth® ba¤lant›s›n› nas›l kesece¤inize dair
telefonunuzun k›lavuzunda bulunan özel talimatlar› okuyunuz.
• Telefon defteri girifli 24 karakterden daha fazlaysa sadece ilk 24 karakteri kabul edecektir.
UConnect® Telefon Defterindeki Giriflleri De¤ifltirme
NOT:
Telefon defterindeki isimleri de¤ifltirirken arac›n
hareket halinde olmamas› önerilir.
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Phonebook Edit" (Telefon Defteri
De¤ifltirme) komutunu veriniz.
• Daha sonra size de¤ifltirmek istedi¤iniz telefon
defteri girifli ismi sorulacakt›r.
• Ard›ndan de¤ifltirmek istedi¤iniz numara çeflidini
(ev, ifl, cep veya ça¤r› cihaz›) seçiniz.
• ‹lgili mesaj girildi¤inde de¤ifltirdi¤iniz telefon defteri girifli için telefon numaras›n› söyleyiniz.
Telefon defteri giriflini de¤ifltirme ifllemi bittikten
sonra telefon defterindeki baflka bir girifli de¤ifltirebilir, de¤ifltirdi¤iniz numaray› arayabilir veya ana
menüye dönebilirsiniz.
UConnect® Telefon Defterindeki Giriflleri Silme
NOT:
Telefon defterindeki isimleri de¤ifltirirken arac›n
hareket halinde olmamas› önerilir.
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Phonebook Delete" (Telefon Defteri Silme) komutunu veriniz.
• Telefon Defteri Silme menüsüne girdikten sonra
silmek istedi¤iniz isim sorulacakt›r. Silmek istedi¤iniz telefon defteri girifli ismini söyleyebilirsiniz
veya “List Names” (‹simleri Listeler” komutunu
verebilirsiniz, bu komutla telefon defterinden seçece¤iniz girifllerin bir listesini duyacaks›n›z.
UConnect® sistemi istenilen girifli söylerken “Ses
Tan›ma” dü¤mesine bas›p “Delete” (Sil) komutu
veriniz.
• ‹sim girdikten sonra UConnect® sistemi silmek istedi¤iniz numaran›n hangi çeflit (ev, ifl, cep, ça¤r› cihaz›) oldu¤unu soracakt›r. Silmek istedi¤iniz
numaran›n çeflidini söyleyiniz.
• Sadece seçili dildeki telefon defterinde bulunan
giriflin silinebildi¤ini unutmay›n›z.
UConnect® Telefon Defterindeki Bütün Giriflleri
Silme
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Phonebook Erase All" (Telefon
Defteri Bütün Giriflleri Silme) komutunu veriniz.
• UConnect® sistemi telefon defterindeki bütün giriflleri silmek istedi¤inizi do¤rulaman›z› isteyecektir.
• Do¤rulamadan sonra telefon defteri giriflleri silinecektir.
• Sadece seçili dildeki telefon defterinin silinebildi¤ini unutmay›n›z.
“Telefon Defteri De¤ifltirme” ifllemi telefon defterinde zaten olan bir isim girifline baflka bir numara eklemek için de kullan›labilir. Örne¤in, John Doe isminde cep telefonu ve ev telefonu kay›tl›yken “Telefon Defteri De¤ifltirme” özelli¤i ile bu isme bir de ifl
numaras› eklenebilir.
61
UConnect® Telefon Defterindeki Bütün ‹simleri
Listele
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Phonebook List Names" (Telefon
Defteri ‹sim Listele) komutunu veriniz.
• UConnect® sistemi bütün telefon defteri girifllerinin isimlerini verecektir.
• Listedeki isimlerden birini aramak için istenilen
isim verildi¤i s›rada “Ses Tan›ma” dü¤mesine basarak “Call” (Ara) komutunu veriniz.
NOT:
Kullan›c› ayn› zamanda “Edit” (De¤ifltir) veya
“Delete” (Sil) ifllemlerini de bu noktada yap›labilir.
• Daha sonra UConnect® sistemi aramak istedi¤iniz numaran›n çeflidini söylemenizi ister.
• Seçilen numara aran›r.
Telefon Arama Özellikleri
Afla¤›daki özellikler cep telefonu servis plan›nda
mevcutsa UConnect® sisteminden eriflilebilir. Örne¤in, cep telefonu servis plan›n›z üç yollu arama
özelli¤i sa¤l›yorsa UConnect® sisteminden bu özelli¤e eriflebilirsiniz. Sahip oldu¤unuz özellikler hakk›nda bilgi almak için cep telefonu servis sa¤lay›c›n›zla görüflünüz.
62
Gelen Bir Ça¤r›y› Cevaplama - fiu An Hiç Bir
Görüflme Yok
Cep telefonunuza bir arama geldi¤inde, UConnect®
sistemi arac›n ses sistemini geçici olarak susturur
ve aramay› cevaplamak isteyip istemedi¤inizi sorar.
Aramay› kabul etmek için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z. Aramay› reddetmek için araman›n
reddedildi¤ini belirten tek bir bip sesi duyana kadar
“Telefon” dü¤mesini bas›l› tutunuz.
Gelen Bir Ça¤r›y› Cevaplama – Devam Eden
Görüflme
Bir görüflme cevaplanm›fl ve devam ediyorsa normalde telefonunuz kullan›rken duydu¤unuz a¤ tonlar›n›n ayn›s›n› duyars›n›z. Var olan görüflmeyi bekletmek ve gelen aramay› cevaplamak için "Telefon"
dü¤mesine bas›n›z.
NOT:
Bugün piyasadaki UConnect® sistemi ile uyumlu telefonlar bir görüflme s›ras›nda baflka bir
görüflmeyi reddetme özelli¤ini desteklememektedir. O yüzden kullan›c› sadece gelen aramalar› cevaplayabilir veya cevaplamaz.
Bir Görüflme S›ras›nda ‹kinci bir Arama
Yapmak
Bir görüflme s›ras›nda ikinci bir arama yapmak için
“Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p “Dial” (Numara Çevir) veya “Call” (Ara) komutunu verip aramak istedi¤iniz telefon defteri giriflini veya telefon numaras›n›
veriniz. ‹lk görüflme beklemeye al›n›p ikinci görüflme devam eder. ‹lk görüflmeye geri dönmek için
“Aramalar Aras›nda Geçifl Yapma” bölümüne bak›n›z.
Bekletilen Bir Aramay› Cevaplama
Bir aramay› bekletmeye almak için tek bir bip sesi
duyana kadar “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z. Bu araman›n beklemeye al›nd›¤›n› gösterir.
Beklemedeki aramaya geri dönmek için tek bir bip
sesi duyana kadar “Telefon” dü¤mesini bas›l› tutunuz.
Aramalar Aras›nda Geçifl Yapma
‹ki görüflme yap›lmaktayken (biri aktif di¤eri beklemede), bu iki araman›n aktif ve bekleme durumlar›n›n de¤ifltirildi¤ini belirten tek bip sesini duyana kadar “Telefon” dü¤mesine bas›n›z. Bir seferde sadece tek bir arama beklemeye al›nabilir.
Konferans Görüflmesi
‹ki görüflme yap›l›rken (biri aktif di¤eri beklemede)
iki görüflmenin birlefltirilip bir konferans görüflmesine dönüfltürüldü¤ünü belirten çift bip sesi duyana
kadar “Phone” (Telefon) dü¤mesini bas›l› tutunuz.
Üç Yollu Arama
Üç yollu aramay› bafllatmak için bir görüflme s›ras›nda “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p “Mevcut Görüflme Devam Ederken ‹kinci Bir Arama Yapma”
k›sm›nda tarif edildi¤i gibi ikinci aramay› yap›n›z.
‹kinci görüflme de kurulduktan sonra iki görüflmenin
birlefltirilip bir konferans görüflmesine dönüfltü¤ünü
belirten çift bip sesini duyana kadar “Phone” (Telefon) dü¤mesini bas›l› tutunuz.
Görüflmenin Sonland›r›lmas›
Bir görüflmeyi bitirmek için “Phone” (Telefon) dü¤mesine anl›k olarak bas›n›z. Sadece aktif görüflmeler sonland›r›l›r ve beklemede bir görüflme varsa bu
görüflme aktif hale gelir. Aktif görüflme di¤er görüflmeci taraf›ndan sonland›r›l›rsa beklemedeki görüflme otomatik olarak aktif hale gelmeyebilir. Bu durum cep telefonuna ba¤l›d›r. Beklemedeki aramaya
geri dönmek için tek bir bip sesi duyana kadar
“Phone” (Telefon) dü¤mesini bas›l› tutunuz.
Tekrar Arama
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Redial" (Tekrar Ara) komutunu veriniz.
• Kontak anahtar› kapal› konuma getirildikten sonra UConnect® sistemindeki görüflme bir sure devam eder, bu sürenin sonunda görüflme otomatik olarak UConnect® sisteminden cep telefonuna
aktar›l›r.
• UConnect® sistemi cep telefonunuzdan aranan
son numaray› tekrar arar.
• Kontak anahtar› kapal› konuma getirildikten sonra aktif bir görüflme otomatik olarak cep telefonuna aktar›l›r.
NOT:
UConnect® Sistemi Özellikleri
Bu numara UConnect® sisteminizden son aranan numara olmayabilir.
Görüflmenin Sürdürülmesi
Görüflmenin Sürdürülmesi, araç kontak anahtar›
kapal› konuma getirildikten sonra UConnect® sistemindeki telefon görüflmesinin devam etmesidir.
Araçtaki mevcut görüflmenin sürdürülmesi ifllevselli¤i flu üç tipten biri olabilir:
• Kontak anahtar› kapal› konuma getirildikten sonra, UConnect® sistemindeki bir görüflme, görüflme bitene kadar veya arac›n akü durumu UConnect® sistemindeki görüflmenin bitirilmesi gerekti¤ini ve görüflmenin cep telefonuna aktar›lmas›
gerekti¤ini belirtene kadar devam edebilir.
Dil Seçimi
UConnect® sisteminin kulland›¤› dili de¤ifltirmek
için:
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj›ndan ve ard›ndan gelen
bip sesinden sonra seçmek istedi¤iniz dilin ismini söyleyiniz (baz› modellerde ‹ngilizce, Flemenkçe, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca veya ‹spanyolca).
• Dil seçimini tamamlamak için sistem mesajlar›n›
takip etmeye devam ediniz.
Dillerden birini seçtikten sonra bütün mesajlar ve
sesli komutlar o dilde olacakt›r.
63
NOT:
Bir UConnect® dil de¤iflikli¤i iflleminden sonra
sadece o dile özel 32 isimli telefon defteri kullan›labilir. Efllefltirilmifl telefon ismi dile özel de¤ildir ve bütün dillerde kullan›labilir.
Komut çevirileri ve destekli dillerde birbirinin yerine
geçen komutlar için “Komutlar›n Çevirileri” bölümüne bak›n›z.
Acil Durum Deste¤i
Acil bir durumdaysan›z ve cep telefonunuz ulafl›labilir bir yerdeyse:
• Telefonu kald›r›p bölgenize ait acil durum numaras›n› manuel olarak çeviriniz.
®
UConnect sistemli baz› araçlarda Acil Durum Deste¤i özelli¤i yoktur.
UConnect® sistemli baz› araçlarda Acil Durum Deste¤i özelli¤i vard›r. Bu araçlarda afla¤›daki ad›mlar
takip edildi¤inde önceden programl› varsay›lan acil
durum numaras› 112 UConnect® sistemi taraf›ndan
çevrilir. Cep telefonu servisinizde veya bölgenizde
böyle bir acil durum numaras› yoksa telefonu kald›r›p manuel olarak numaray› çeviriniz.
64
UConnect® sistemi acil durum destek özelli¤i arac›n›zda varsa ve telefon ulafl›labilir konumda de¤ilse
ve UConnect® sistemi çal›fl›yorsa :acil durum numaras› afla¤›daki gibidir:
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj›ndan ve ard›ndan gelen
bip sesinden sonra “Emergency” (Acil Durum)
dedi¤inizde UConnect® sistemi efllefltirilmifl cep
telefonunun acil durum numaras›n› aramas›n›
sa¤lar.
NOT:
Varsay›lan acil durum numaras› 112’dir. Aranan
numara mevcut cep telefonu hizmeti ve bölgesinde geçerli olmayabilir.
NOT:
Cep telefonunun do¤rudan kullan›lmas› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda UConnect® sistemi baflar›l› bir
arama yapma flans›n›z› biraz düflürebilir. Acil
durumlarda bu araç özelli¤inin kullan›lmas›na
izin vermek için cep telefonunuz aç›k ve kapsama alan›nda olmal›d›r. Telefonunuz UConnect®
sistemine eflleflmifl olmal›d›r.
UYARI!
Cep telefonunuz kapsama alan›ndayken ve
UConnect® sistemi ile efllefltirilmifl oldu¤unda bu
araç özelli¤inin acil durumlarda kullan›labilmesi
için telefonunuz aç›k olmal› ve UConnect® sistemi ile efllefltirilmifl konumda kalmal›d›r.
Ar›za Servisi
Ar›za servisine ihtiyac›n›z varsa:
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Breakdown service" (Ar›za servisi)
komutunu veriniz.
NOT:
Ar›za servisi numaras› kullanmadan önce kurulmal›d›r. Kurma için “Telefon” dü¤mesine bas›p
“Setup, Breakdown Service” (Kur, Ar›za Servisi)
deyip mesajlar› takip ediniz.
Ça¤r› Cihaz›
Ça¤r› b›rakmak için “Otomatik Sistemlerle Çal›flma”
k›sm›na bak›n›z. UConnect® sistemi ile düzgün bir
flekilde çal›flamayacak kadar çabuk kapanan baz›
ça¤r› cihazlar› d›fl›nda ça¤r› ifllemi normal çal›fl›r.
Sesli Posta Gönderme
Sesli posta b›rakmak için “Otomatik Sistemlerle Çal›flma” k›sm›na bak›n›z.
Otomatik Sistemlerle Çal›flma
Bu yöntem, otomatik telefon sisteminde gezinirken
cep telefonu üzerindeki tufllar›n kullan›ld›¤› durumlarda kullan›l›r.
UConnect® sisteminizi sesli posta sistemine veya
ça¤r› b›rakma servisi ceya otomatik müflteri servisi
gibi otomatik servislere eriflmek için kullanabilirsiniz. Baz› servisler acil yan›t seçimini gerektirir. Baz› durumlarda bu UConnect® sisteminin kullan›m›
için çok h›zl› olabilir.
UConnect® sisteminizi kullanarak normalde telefonunuzun tufllar›n› kullanman›z› gerektiren bir numaray› ararken “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p girmek istedi¤iniz s›ray› söyleyebilir ve “Send” (Gönder) diyebilirsiniz.
Örne¤in, ard›ndan diyez (#) iflareti gelen PIN numaras› (3 7 4 6 #) girmeniz gerekti¤inde “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p "93746# Send" diyebilirsiniz.
Ard›ndan “Send” (Gönder) gelen bir numaran›n veya numara dizisinin sesli bir flekilde girilmesi ayn›
zamanda otomatik müflteri servis merkezi menüsünde gezinmek veya bir ça¤r› cihaz›na numara b›rakmak için kullan›labilir.
Sesli posta ve ça¤r› cihaz› girifllerine h›zl› ve kolay
eriflmek için Kay›tl› UConnect® telefon defteri girifllerini de gönderebilirsiniz. Bu özelli¤i kullanmak
aramak istedi¤iniz numaray› çevirip ard›ndan “Ses
Tan›ma” dü¤mesine basarak “Send” (Gönder) deyiniz. Sistem isim veya numara girip göndermek istedi¤iniz telefon defteri giriflinin ad›n› söylemenizi
isteyecektir. Ard›ndan UConnect® sistemi, telefon
defteri girifli ile iliflkilendirilmifl.numaray› gönderir ve
telefondan ton sesi duyulur.
NOT:
• Telefon a¤ ayarlar›na ba¤l› olarak bütün tonlar› duymayabilirsiniz, bu normaldir.
Araya Girme – Mesajlar›n ‹ptal Edilmesi
“Ses Tan›ma” dü¤mesi bir mesaj›n hepsini dinlemeden geçmek istedi¤inizde ve hemen ses tan›ma komutunu vermek istedi¤inizde kullan›labilir. Örne¤in,
bir mesaj “Would you like to pair a phone, clear a...”
(Bir telefon efllefltirmek istiyorsan›z...." diye sorarken sesli mesaj›n hepsini dinlemeden o opsiyonu
seçmek için "Ses Tan›ma" dü¤mesine basarak “Pair a Phone” (Telefon efllefltir) deyiniz.
Onay Mesajlar›n›n Aç›lmas›/Kapat›lmas›
Onay mesajlar›n›n kapat›lmas› sistemin seçimlerinizi onaylamay› b›rakmas›n› sa¤lar (ö.r., UConnect® sistemi siz numaray› çevirmeden once telefon
numaras›n› tekrar etmez).
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Setup Confirmations" (Kurulum
Onaylama) komutunu veriniz. UConnect® sistemi
mevcut onay mesaj› durumunu gösterir ve bunu
de¤ifltirme seçene¤iniz vard›r.
• Baz› ça¤r› cihaz› ve sesli posta sistemlerindeki çok k›sa olan süre ayarlar› bu özelli¤in
kullan›lmas›na izin vermeyebilir.
65
Telefon ve A¤ Durumu Göstergeleri
Radyo ve/veya gösterge grubu gibi premium göstergede varsa ve telefonunuz destekliyorsa UConnect® ile bir arama yapt›¤›n›zda UConnect® sistemi
telefonunuza bildirim gönderir. Durum dolafl›m, a¤
sinyal gücü, telefon pili gücü vs ile ilgili olur.
Telefon Tufl Tak›m›n› Kullanarak Numara
Çevirme
Telefon tufl tak›m›n› kullanarak arama yapabilece¤iniz gibi UConnect® sistemini de kullanmaya devam edebilirsiniz (telefon tufl tak›m› ile arama yaparken kullan›c› dikkatli olmal› ve emniyet önlemleri almal›d›r). Efllefltirilmifl Bluetooth® özellikli telefonunuzdan bir numara ararken, arac›n müzik sisteminden tufl sesi duyulur. UConnect® sistemi ses tan›ma özelli¤ini kullanarak arama yap›yormuflsunuz
gibi çal›fl›r.
NOT:
Geliflmifl Telefon Ba¤lanabilirli¤i
Baz› telefon markalar› UConnect® sistemine arac›n müzik sisteminden verilecek flekilde çevir
sesi göndermez, o yüzden bu sesi duymazs›n›z.
Bu durumda bir numaray› baflar›l› bir flekilde
tufllad›ktan sonra arama gerçekleflmekte olsa
bile kullan›c› araman›n gerçekleflmedi¤ini düflünebilir. Araman›z cevapland›¤›nda sesi duyars›n›z.
Cep Telefonundan/Cep telefonuna
Görüflmelerin Aktar›lmas›
UConnect® sistemi sürmekte olan görüflmeleri kesilmeden telefonunuzdan UConnect® sistemine aktarman›za olanak sa¤lar. Sürmekte olan bir görüflmeyi UConnect® ile eflleflmifl bir telefondan UConnect® sistemine, veya tam tersi, aktarmak için”Ses
Tan›ma” dü¤mesine bas›p “Transfer Call” (Görüflmeyi Aktar) deyiniz.
Sesi Susturma/Sesi Açma
UConnect® sistemini susturdu¤unuzda, di¤er taraftan gelen konuflma sesini duymaya devam edersiniz ama di¤er taraf sizi duyamaz. UConnect® sistemini susturmak için:
• “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›n›z.
• Bip sesinden sonra “Mute” (Sustur) deyiniz.
®
UConnect sistemininin sesini tekrar açmak için:
• “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›n›z.
• Bip sesinden sonra “Mute” (Sustur) deyiniz.
66
UConnect® Sistemi ve Cep Telefonu aras›nda
Ba¤lant› Kurma veya Bu Ba¤lant›n›n Kesilmesi
Cep telefonunuz bir çok elektronik cihaz ile efllefltirilebilir ama bir seferde sadece tek bir elektronik cihaza aktif bir flekilde “ba¤l›” olabilir.
UConnect® ile eflleflmifl bir telefon ve UConnect®
sistemi aras›nda Bluetooth® ba¤lant›s› kurmak veya
bu ba¤lant›y› kesmek istiyorsan›z, telefonunuzun
Kullan›c› K›lavuzundaki talimatlar› takip ediniz.
Eflleflmifl Cep Telefonu ‹sim Listesi
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine
bas›n›z.
• Ayr›ca listenin anons edildi¤i s›rada "Ses Tan›ma" dü¤mesine bas›p ard›ndan istedi¤iniz telefonu seçiniz.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip
sesinden sonra "Setup Phone Pairing" (Kurulum
Telefon Efllefltirme) komutunu veriniz.
• Seçili telefon bir sonraki arama için kullan›labilir.
Seçili telefon kullan›lam›yorsa UConnect® sistemi arac›n içinde veya yak›n›nda (yaklafl›k 30 ft [9
m]) olan öncelik s›ras› en yüksek telefonu kullan›r.
• ‹lgili mesaj verildi¤inde “List Phones” (Telefonlar›
Listele) deyiniz.
• UConnect® sistemi bütün eflleflmifl telefonlar›n
telefon isimlerini en yüksekten en düflü¤e gore
öncelik s›ras›nda gösterir. Anons edilen eflleflmifl
telefonu “seçmek” veya “silmek” için “Ses
Tan›ma” dü¤mesine basarak “Select”(Seç) veya
“Delete” (Sil) deyiniz. Ayr›ca eflleflmifl bir telefonu seçmenin veya silmenin alternative yolu için
bir sonraki iki k›sma da bak›n›z.
Baflka Bir Cep Telefonunun Seçilmesi
Bu özellik UConnect® sistemi ile efllefltirilmifl baflka
bir telefonu seçip kullanman›za olanak tan›r.
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine
bas›n›z.
UConnect® ile Eflleflmifl Cep Telefonlar›n›n
Silinmesi
• Bafllamak için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Setup Phone Pairing" (Kurulum
Telefon Efllefltirme) komutunu veriniz.
• Bir sonraki mesajda, “Delete” (Sil) deyip mesajlar› takip ediniz.
• Ayr›ca listenin anons edildi¤i s›rada "Ses Tan›ma" dü¤mesine bas›p ard›ndan silmek istedi¤iniz telefonu seçiniz.
UConnect® Sisteminiz Hakk›nda Bilmeniz
Gerekenler
UConnect® E¤itici Talimatlar›
Sistem özelliklerinin k›sa e¤itici talimatlar›n› dinlemek için “Phone” (Telefon) dü¤mesine bas›p
"UConnect® Tutorial” (UConnect® E¤itici Talimatlar›)
deyiniz.
Ses Al›flt›rma
Sisteme sesini veya numaralar› tan›tmakta zorlanan kifliler UConnect® sistemi Ses Al›flt›rma özelli¤ini kullanabilir. Bu e¤itim moduna girmek için afla¤›daki prosedürlerden birini gerçeklefltiriniz:
D›flardan UConnect® modu (ö.r., radyo modundan)
• “Ses Tan›ma” dü¤mesini oturum bafllayana kadar befl saniye bas›l› tutunuz veya
• “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p “Setup, Voice
Training” (Kurulum, Ses Tan›ma) komutunu veriniz.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip
sesinden sonra "Setup Select Phone" (Kurulum
Telefon Seçme) komutunu veriniz.
67
UConnect® sistemi mesaj› verdi¤inde kelimeleri ve
kelime öbeklerini tekrar ediniz. En iyi sonuçlar› elde
etmek için Ses Al›flt›rma oturumu araç park halinde,
motor çal›fl›rken, bütün camlar kapal›yken ve üfleyici fan kapal›yken gerçeklefltiriniz.
• Ses tan›ma süresi boyunca sizden baflka hiç
kimsenin konuflmad›¤›ndan emin olunuz.
• UConnect® telefon defterine telafuzu birbirine yak›n isimler kaydedilmemesi önerilir.
• Performans flu flekilde artt›r›labilir:
• UConnect® telefon defteri isim etiketi tan›ma oran› telefon defterine isim kaydeden kifliler için optimize edilmifltir.
• Düflük-orta derece fan ayar›
Bu prosedür yeni kullan›c› ile tekrar edilebilir. Sistem sadece en son e¤itilen sese adapte olur.
• Düflük-orta derece araç h›z›,
Ses Tan›ma sistemini fabrika ayarlar›na döndürmek
için Ses Al›flt›rma oturumunu yukar›daki prosedür
ile girip mesajlar› takip ediniz.
• Düz yol zemini,
• Düflük yol gürültüsü,
• Tam olarak kapal› camlar,
• Kuru hava koflullar›.
Ses Tan›ma (VR)
• En iyi performans› elde etmek için dikiz aynas›
ile tavan konsolu (baz› modellerde) aras›nda en
az 1 cm kalacak flekilde ayarlay›n›z.
• Sistem Avrupa ‹ngilizcesi, Flemenkçe, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca veya ‹spanyolca aksan›
ile konuflan kullan›c›lar için tasarlanm›fl olsa da
bazen problem yaflanabilir.
• Konuflmadan önce bip sesini bekleyiniz.
• Sesli posta gibi otomatik sistemlerde gezinirken
veya bir ça¤r› gönderirken, basamak dizisinin
sonunu söyledi¤inizde "Send" (Gönder) demeyi
unutmay›n›z.
• Normal, duraklamadan, bir kaç metre ötenizde
oturan biriyle konuflur gibi konuflunuz.
• Telefon defterine isimleri kaydederken arac›n hareket halinde olmamas› önerilir.
68
• “0” (s›f›r) için “O” (harf “O”) diyebilirsiniz. "800"
"sekiz-s›f›r-s›f›r" olarak söylenmelidir.
• Uluslararas› aramalar için bir çok numara kombinasyonu desteklense de baz› k›sa yol numara
kombinasyonlar› desteklenmeyebilir.
• Bir konvertibl araçta sistem performans› arac›n
üstü aç›kken düflebilir.
Hatt›n Öbür Ucundaki Kiflinin Sesinin
Performans›
• Ses kalitesi flu flekilde en yüksek düzeye getirilebilir:
• Düflük-orta derece fan ayar›
• Düflük-orta derece araç h›z›,
• Düflük yol gürültüsü,
• Düz yol zemini,
• Tam olarak kapal› camlar,
• Kuru hava koflullar› ve
• Sesin netli¤i, eko ve sesin yüksekli¤i büyük oranda UConnect® sistemine de¤il telefona ve a¤a
ba¤l›d›r.
• Hatt›n di¤er ucundaki eko arac›n sesi k›s›larak
azalt›labilir.
• Bir konvertibl araçta sistem performans› arac›n
üstü aç›kken düflebilir.
Bluetooth® ‹letiflim Ba¤lant›s›
Cep telefonlar›n›n UConnect® sistemi ile ba¤lant›y›
kaybetti¤i görülmüfltür. Bu durumda telefonu aç›p
kapatarak ba¤lant› tekrar kurulabilir. Telefonunuzun
Bluetooth® modu aç›k (ON) konumda kalmas› önerilir.
Güç Verme
Kontak anahtar›n› OFF konumundan ON veya ACC
konumuna getirdikten sonra veya bir dil de¤ifliminden sonra sistemi kullanmadan önce en az bir befl
saniye bekleyiniz.
• Sürücü koltu¤undan çal›flt›rma.
69
Ses A¤ac› (Voice Tree)
Ara
(Call)
Çevir
(Dial)
‹sim Gir
(Enter
Name)
Numara Gir
(Enter
Number)
Girifl ile ‹lgili
Numara
Çevriliyor
(Number
associated with
entry is dialed)
Numara
Çevriliyor
(Number is
Dialed)
Ana Menü (Main Menu)
Tekrar Çevir
(Redial)
Ar›za Servisi
(Breakdown
Service)
Acil Durum
(Emergency)
Telefondaki
Son Numara
Aran›yor
(Last Number
on Phone is
redialed
Telefon Defteri
Kurulum
(Phonebook)
(Setup)
Telefon Defteri
Ak›fl›na Bak
(See Phonebook
Flowchart)
Kurulum
Ak›fl›na
Bak
(See Setup
Flowchart)
Bir dile özel 32 isimlik telefon defteri
kullan›l›r. Efllefltirilmifl telefonlar
bütün dillerde kullan›labilir.
(The 32 name language
specific phonebook will be used.
The Phones paired are available
across al languages
NOT: Mevcut Ses komutlar› koyu renkli ve alt› çizili flekilde gösterilmifltir.
70
‹ngilizce/
‹spanyolca/
Frans›zca
(English/Espanol/
Francais)
UConnect
E¤itimi
(UConnect
Tutorial)
Ses A¤ac› – Telefon Defteri
(Voice Tree – Phonebook)
Telefon Defteri
(Phonebook)
Yeni Girifl
(New Entry)
De¤ifltir
(Edit)
‹simleri Listele
(List Names)
Sil
(Delete)
Hepsini Sil
(Erase All)
‹sim Gir
(Enter Name)
‹sim Gir
(Enter Name)
Bir seferde
Listelenen Girifller
(Entries Listed one
at a times.
‹sim Gir
(Enter Name)
1. Onay
(1st Confirmation)
Konumu Gir
(Enter Location)
Konumu Gir
(Enter Location)
Konumu Gir
(Enter Location)
2. Onay
(2st Confirmation)
Numaray› Gir
(Enter Number)
Mevcut Numara anons
edilir (Current Number is
Played)
Girifl Silindi
(Entry Deleted)
Telefon Defteri Silindi
(Phonebook Cleared)
Yeni Girifl Eklendi
(New Entry Added)
Yeni Numara Girin
(Enter New Number)
Yükle
(Download)
Girifl De¤ifltirildi
(Entry is modified)
NOT: Mevcut Ses komutlar› koyu renkli ve alt› çizili flekilde gösterilmifltir.
71
Ses A¤ac› – Kurulum (Voice Tree – Setup)
Onay Mesajlar›
(Confirmation
Prompts)
Onay Mesajlar›n›n
Aç›lmas›/
Kapat›lmas›
(Toggle
Confirmation
Prompts on/off)
Kurulum (Setup)
Efllefltirme
(Pairing)
Efllefltir
(Pair)
Telef. Listele
(List Phones)
4 basamakl› pin
kodunu söyle (Say
4 digit pin code)
Sistem telefonlar›
listeliyor
(System Lists
Phones)
Telefon ismini gir ve efllefltirmeyi tamamlamak
için mesajlar› takip et
(Enter Name of phone and follow
prompts to complete pairing.
Ar›za
Servisi
(Breakdown Service)
Sil
(Delete)
Silinecek telefonu
seç (Select
phone to be deleted)
Hepsi
(All)
Telefonlar› Listele
(List Phones)
Telefon silindi
(Phone Deleted)
Sistem onaylar
(System confirms)
Sistem telefonlar›
listeliyor (System
List Phones)
Telefon Seçin
(Select Phone)
Yeni telefon geçici
olarak telefon
önceliklerini iptal
eder.
(New phone will
temporarily override
phone priorities.)
Bütün telefonlar
silindi
(All Phones
Deleted)
NOT: Mevcut Ses komutlar› koyu renkli ve alt› çizili flekilde gösterilmifltir.
72
Dil
(Language)
Dil seç: ‹ngilizce,
‹spanyolca veya
Frans›zca
(Select a language:
English, Espanol or
Francais)
Ses Komutlar› (Voice Commands)
Birinci (Primary)
Alternatif(ler) (Alternate(s)
Ses Komutlar› (Voice Commands)
Ses Komutlar› (Voice Commands)
Birinci (Primary)
Alternatif(ler) (Alternate(s)
Birinci (Primary)
Alternatif(ler) (Alternate(s)
ça¤r› cihaz› (pager)
sesli uyar› (beeper)
s›f›r (zero)
yükle (download)
bir (one)
Flemenkçe (Dutch)
iki (two)
de¤ifltir (edit)
telefon efllefltirme (phone pairing)
efllefltirme (pairing)
üç (three)
acil durum (emergency)
telefon defteri (phonebook)
telefon defteri (phonebook)
dört (four)
‹ngilizce (English)
befl (five)
hepsini sil (delete all)
alt› (six)
‹spanyolca (Espanol)
telefon seç (select phone)
yedi (seven)
Frans›zca (Francais)
gönder (send)
sekiz (eight)
Almanca (German)
dokuz (nine)
yard›m (help)
y›ld›z (asteriks) (*)
star (star)
Hollanda (Nederlans)
telefon efllefltir (pair a phone)
önceki (provious)
hepsini temizle (erase all)
Deutsch (Deutsch)
tekrar arama (redial)
kurulum (set up)
UConnect® E¤itici Talimatlar› (UConnect® Tutorial)
‹talyanca (Italian)
Diyez (hash) (#)
dil (language)
Tekrar dene (try again)
isimleri listele (list names)
ses e¤itimi (voice training)
telefonlar› listele (list phones)
ifl (work)
hepsi (all of them)
Ar›za Servisi (Breakdown service)
ara (call)
ana menü (main menu)
‹ptal et (cancel)
cep (mobile)
onay mesajlar› (confirmation prompts.)
onay (confirmation)
Tel. ayarlar› veya telefon kurulum
(phone settings or phone set up)
Aramay› aktar (transfer call)
ana menü (home)
art› (plus) (+)
tümü (all)
seç (select)
Italiano (Italiano)
ana menüye dönüfl (return to main menu)
sistem e¤itimi (system training)
evet (yes)
sustur (mute on)
sesi aç (mute off)
devam et (continue)
yeni girifl (new entry)
sil (delete)
hay›r (no)
çevir (dial)
73
SES TANIMA S‹STEM‹ – BAZI
MODELLERDE
Ses Tan›ma Sisteminin (VR) Çal›flmas›
Bu Ses Tan›ma Sistemi AM, FM, radyo, uydu radyo, CD çalar ve kaydedici cihazlar›n›z› kontrol etmenize izin
verir.
NOT:
Stresli bir durumda, Ses Ara Yüzü Sistemine
mümkün oldu¤unca sakin ve normal konuflmaya dikkat ediniz. Ses Ara Yüzü Sisteminin kullan›c›n›n sesli komutlar›n› tan›ma kabiliyeti h›zl›
konuflmadan veya ses seviyesinin yükselmesinden kötü flekilde etkilenebilir.
74
UYARI!
Herhangi bir ses kumandal› sistem sadece emniyetli sürüfl koflullar›nda kullan›lmal›d›r ve tüm
dikkat yola verilmelidir. Bunun yap›lmamas› ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilen kazalara sebep olabilir.
VR sert anahtar›na bast›¤›n›zda bir bip sesi duyacaks›n›z. Bip sesi komut vermeniz için bir sinyaldir.
NOT:
Herhangi bir anda, CANCEL (‹PTAL), HELP
(YARDIM) veya MAIN MENU 8ANA MENÜ) kelimelerini söyleyebilirsiniz.
Bu komutlar evrenseldir ve herhangi bir menüde
kullan›labilir. Di¤er tüm komutlar aktif uygulamaya
göre kullan›labilir.
Örne¤in, e¤er disk menüsündeyseniz ve FM radyo
dinliyorsan›z, disk menüsünden veya radyo menüsünden sesli komutlar verebilirsiniz.
NOT:
Bu sistemi kullan›rken, aç›k bir flekilde ve normal
ses seviyesiyle konuflmal›s›n›z.
E¤er birkaç saniye içerisinde bir komut söylemezseniz, sistem size bir seçenekler listesi sunacakt›r.
Bu sistem konuflman›z› en iyi camlar kapal› ve kalorifer/klima fan› düflük konuma ayarl›yken tan›yacakt›r.
Sistemin seçenekleri s›ralamas›n› kesmek isterseniz, VR set anahtar›na bas›n›z, bip sesinin gelmesini bekleyiniz ve komutunuzu söyleyiniz.
Herhangi bir anda, e¤er sistem komutlar›n›zdan birini tan›mazsa, tekrarlay›n fleklinde bir talimat alacaks›n›z.
Sistem aktifken VR sert anahtar›na basmak “araya
girmek” olarak bilinir. Sistemin çal›flmas› kesilecektir ve siz komut ekleyebilecek veya de¤ifltirebileceksiniz. Bu seçenekleri ö¤renmeye bafllad›¤›n›zda size yard›mc› olacakt›r.
Mevcut olan ilk Menüyü duymak için, VR sert anahtara bas›n›z ve HELP veya MAIN MENU deyiniz.
Komutlar
Ses Tan›ma Sistemi iki tip komutu anlar. Küresel
komutlar her zaman mevcuttur. Yerel komutlar e¤er
desteklenen radyo modu aktifse mevcuttur.
Ses Seviyesinin De¤ifltirilmesi
1. VR sert anahtar›na basarak bir diyalog bafllat›n›z.
2. Bir komut söyleyiniz (mesela, HELP)
3. Ses tan›ma sistemi konuflurken ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlamak için ON/OFF VOLUME
döner dü¤mesini kullan›n›z. Lütfen VR için ses ayar›n›n müzik sistemi için olandan farkl› oldu¤unu
unutmay›n›z.
Ana Menü
VR sert anahtar›na basarak bir diyalog bafllat›n›z.
Ana Menüye geçmek için MAIN MENU (ana menü)
diyebilirsiniz.
Bu moda, afla¤›daki komutlar› söyleyebilirsiniz.
• RADIO (RADYO) (radyo moduna geçmek için)
• DICS (D‹SK) (Disk moduna geçmek için)
• MEMO (HAFIZA) (Haf›za kaydedicisine geçmek
için)
Radyo AM (veya Radyo Uzun Dalga ya da Radyo Orta Dalga – baz› modellerde)
• RADIO MENU (RADYO MENÜSÜ) (radyo menüsüne geçmek için)
AM band›na geçmek için AM veya RADIO AM deyiniz. Bu moda, afla¤›daki komutlar› söyleyebilirsiniz:
• MAIN MENU (ANA MENÜ) (ana menüye geçmek için)
• FREQUENCY (FREKANS) (frekans› de¤ifltirmek
için)
• NEXT STATION (B‹R SONRAK‹ ‹STASYON) (bir
sonraki istasyonu seçmek için)
Uydu Radyo
Uydu radyo moduna geçmek için SAT veya SATELLITE RADIO deyiniz. Bu moda, afla¤›daki komutlar› söyleyebilirsiniz.
• PREVIOUS STATION (B‹R ÖNCEK‹ ‹STASYON) (bir önceki istasyonu seçmek için)
• CHANNEL NUMBER (KANAL NUMARASI)
(söylenen numaras› ile kanal› de¤ifltirmek için)
• RADIO MENU (RADYO MENÜSÜ) (radyo menüsüne geçmek için)
• NEXT CHANNEL (B‹R SONRAK‹ KANAL) (bir
sonraki kanal› seçmek için)
• MAIN MENU (ANA MENÜ) (ana menüye geçmek için)
• PREVIOUS CHANNEL (B‹R ÖNCEK‹ KANAL)
(bir önceki kanal› seçmek için)
Radyo FM
FM band›na geçmek için FM veya RADIO FM deyiniz. Bu moda, afla¤›daki komutlar› söyleyebilirsiniz:
• LIST CHANNEL (KANAL L‹STES‹) (mevcut kanallar›n bir listesini duymak için)
• FREQUENCY (FREKANS) (frekans› de¤ifltirmek
için)
• NEXT STATION (B‹R SONRAK‹ ‹STASYON) (bir
sonraki istasyonu seçmek için)
• PREVIOUS STATION (B‹R ÖNCEK‹ ‹STASYON) (bir önceki istasyonu seçmek için)
• SELECT NAME (‹S‹M SEÇME) (kanal›n ismini
söylemek için)
• RADIO MENU (RADYO MENÜSÜ) (radyo menüsüne geçmek için)
• MAIN MENU (ANA MENÜ) (ana menüye geçmek için)
75
Disk
Disk moduna geçmek için DISC deyiniz. Bu moda
afla¤›daki komutlar› söyleyebilirsiniz.
• TRACK (#) (flark›y› de¤ifltirmek için)
• NEXT TRACK (bir sonraki flark›y› çalmak için)
• PREVIOUS TRACK (bir önceki flark›y› çalmak
için)
– REPEAT (TEKRAR) (bir kayd› tekrar dinlemek
için)
– NEXT (B‹R SONRAK‹) (bir sonraki kayd› dinlemek için)
– PREVIOUS (B‹R ÖNCEK‹) (bir önceki kayd›
dinlemek için)
– DELETE (S‹L) (bir kayd› silmek için)
• MAIN MENU (ANA MENÜ) (ana menüye geçmek için)
• DELETE ALL (HEPS‹N‹ S‹L) (tüm kay›tlar› silmek için)
Memo
Ses kaydedicisi moduna geçmek için MEMO deyiniz. Bu moda, afla¤›daki komutlar› söyleyebilirsiniz.
NOT:
• NEW MEMO (YEN‹ KAYIT) (yeni kay›t yapmak
için) – kay›t s›ras›nda, kay›t ifllemini durdurmak
için VR sert anahtar›na basabilirsiniz. Afla¤›daki
komutlardan birini söyleyerek devam ediniz:
– SAVE (SAKLA) (kayd› saklamak için)
– CONTINUE (DEVAM) (kayda devam etmek
için)
– DELETE (S‹L) (kayd› silmek için)
• PLAY MEMOS (KAYITLARI D‹NLET) (önceden
kaydedilenleri dinlemek için) – çalma esnas›nda
dinleme ifllemini durdurmak için VR sert anahtar›na basabilirsiniz. Afla¤›daki komutlardan birini
söyleyerek devam ediniz:
76
“Araya girme” komutlar›n› söylemeden önce ilk
olarak VR sert anahtar›na basman›z ve bip sesinin beklemeniz gerekti¤ini unutmay›n›z.
Ses Al›flt›rma
Sisteme sesini veya numaralar› tan›tmakta zorlanan kifliler UConnect® sistemi Ses Al›flt›rma özelli¤ini kullanabilir.
1. VR sert anahtar›na bas›n›z, "System Setup" (sistem kurulumu) deyiniz ve o menüye girdi¤inizde
"Voice Training" (ses al›flt›rma) diyebilirsiniz. Bu sizin kendi sesinizi sisteme al›flt›racakt›r ve tan›nmay› gelifltirecektir.
2. UConnect® sistemi mesaj› verdi¤inde kelimeleri
ve kelime öbeklerini tekrar ediniz. En iyi sonuçlar›
elde etmek için Ses E¤itimi oturumu araç park
halinde, motor çal›fl›rken, bütün camlar kapal›yken
ve üfleyici fan kapal›yken gerçeklefltiriniz. Bu
prosedür yeni kullan›c› ile tekrar edilebilir. Sistem
sadece en son e¤itilen sese adapte olur.
KOLTUKLAR
Manuel Ön Koltuk Ayar›
‹leri ve Geri Koltuk Ayar›
Manuel koltuk ayar› kolu koltu¤un ön k›sm›nda,
zemine yak›n konumdad›r. Koltu¤u ileri veya geri
hareket ettirmek için kolu yukar› çekiniz. Koltuk
istenilen konuma geldi¤inde kolu serbest b›rak›n›z.
Ard›ndan, elinizle bast›rarak koltu¤u ileri geri
hareket ettiriniz ve koltuk ayar kolunun yerine oturdu¤undan emin olunuz.
Geri Yat›rma Ayar›
Kontrol kolu koltu¤un yan d›fl taraf›ndad›r. Koltu¤u
yat›rmak için hafifçe öne do¤ru e¤ilip kolu kald›r›n›z. Ard›ndan geriye yaslan›p istenilen koltuk konumuna ulaflt›¤›n›zda kolu serbest b›rak›n›z. Koltuk
arkal›¤›n› normal dik konuma getirmek için öne
do¤ru e¤ilip kolu kald›r›n›z. Koltuk istenilen konuma geldi¤inde kolu serbest b›rak›n›z.
• Araç hareket halindeyken koltuk ayar› yap›lmas› tehlikelidir. Koltu¤un ani bir hareketi arac›n kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Emniyet kemerinin ayar› düzgün bir flekilde yap›lmam›flsa yaralanabilirsiniz. Koltuk ayar›n› sadece araç park halindeyken yap›n›z.
• Koltuk arkal›¤› yat›k konumda ve omuz kemerinin gö¤sünüze de¤medi¤i biçimde arac› kullanmay›n›z. Bir çarp›flma s›ras›nda emniyet
kemerinin alt›ndan kayabilir ve ciddi hatta
ölümcül biçimde yaralanabilirsiniz. Koltuk yat›rma kolunu sadece araç park halindeyken
yap›n›z.
Manuel Koltuk Ayar›
UYARI!
Araç hareket halindeyken koltuk ayar› yap›lmas›
tehlikelidir. Koltu¤un ani bir hareketi arac›n kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Emniyet kemerinin ayar› düzgün bir flekilde yap›lmam›flsa
yaralanabilirsiniz. Koltuk ayar›n› sadece araç
park halindeyken yap›n›z.
UYARI!
Koltuk Arkal›¤›n›n Serbest B›rak›lmas›
77
Bel Deste¤i – Baz› Modellerde
Kontrol kolu koltu¤un yan d›fl taraf›ndad›r. Kontrol
kolunu afla¤› bast›rarak bel deste¤i miktar›n› istenildi¤i gibi artt›rabilir ve yukar› kald›rarak azaltabilirsiniz.
Bel Deste¤i Kontrolü
Sürücü Koltu¤u Yükseklik Ayar› – Baz›
Modellerde
Kontrol kolu koltu¤un yan d›fl taraf›nda bulunur.
Koltu¤u yükseltmek için kolu kald›r›n›z. Koltu¤u indirmek için kolu indiriniz. Koltu¤un toplam hareket
mesafesi 55 mm’dir.
Koltuk Yükseklik Ayar Kolu
Düz Katlanabilen Koltuk
Düz Katlanabilen Ön Yolcu Koltu¤u – Baz›
Modellerde
Bu özellik daha fazla bagaj alan› sa¤lar. Koltuk düz
flekilde katland›¤›nda, bagaj zeminini devam› olur
(uzun yüklerin arka bagaj kap›s›ndan gösterge paneline uzamas›na izin verir) Düz katlanabilen koltuk
arkal›¤› ayr›ca sert arka yüzeye sahiptir böylelikle
katland›¤›nda ve araç hareket etmiyorken çal›flma
yüzeyi olarak kullanabilirsiniz. Koltu¤u katlamak
veya açmak için kolu yukar› do¤ru çekiniz.
Koltu¤u katlamak veya açmak için kolu yukar› do¤ru çekiniz.
Koltuk Arkal›¤›n›n Serbest B›rak›lmas›
78
UYARI!
D‹KKAT!
Araç hareket halindeyken koltuk ayar› yap›lmas›
tehlikelidir. Koltu¤un ani bir hareketi arac›n kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Koltuk ayar›n›
sadece araç park halindeyken yap›n›z.
Koltuklar›n alt›na onlar›n hareketini engelleyecek
ya da k›s›tlayacak bir fley koymay›n›z, aksi takdirde koltu¤un kumandalar›na zarar gelir.
Elektrik Kumandal› Koltuk – Baz›
Modellerde
Elektrik kumandal› koltuk svici koltu¤un d›fl taraf›nda, zemine yak›n konumdad›r. Koltu¤u yukar› ve
afla¤› veya ileri veya geri hareket ettirmek veya koltu¤u yat›rmak için bu svici kullan›n›z.
UYARI!
Araç hareket halindeyken koltuk ayar› yap›lmas›
tehlikelidir. Koltu¤un ani bir hareketi arac›n kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Emniyet kemerinin ayar› düzgün bir flekilde yap›lmam›flsa
yaralanabilirsiniz. Koltuk ayar›n› sadece araç
park halindeyken yap›n›z.
Koltuk Bafll›klar›
Koltuk bafll›klar› arkadan al›nan darbelerde boyun
zedelenmesi riskini azaltmaktad›r.
Elektrik Kumandal› Koltuk Svici
Ayarlanabilir Koltuk Bafll›¤›
Koltuk bafll›¤›n› ç›karmak için, sol ve sa¤ yuvadaki
kilit serbest b›rakma dü¤mesine ayn› anda basmal›s›n›z. Koltuk bafll›¤›n› takmak için, destekleri yuvalara sokunuz ve koltuk bafll›¤›n› yerine oturana kadar
bast›r›n›z. Ard›ndan, istenirse, sol yuvadaki dü¤meye basarak koltuk bafll›¤›n› indiriniz.
Ön Koltuklar
Koltuk bafll›klar›n› uygun yüksekli¤e ayarlay›n›z. Koltuk bafll›¤› deste¤inin içerisinde kayd›¤› sol yuva bir
kilit serbest b›rakma dü¤mesine sahiptir. Koltuk bafll›¤›n› bu dü¤meye basmadan yükseltebilirsiniz. Ancak, koltuk bafll›¤›n› indirmek için bu dü¤meye basmal›s›n›z.
79
UYARI!
UYARI!
• Koltuk bafll›¤› tak›l› olmayan ve düzgün flekilde ayarlanmam›fl olan koltu¤a oturmay›n›z ve
yolcu oturmas›na da izin vermeyiniz. Bu uyar›n›n dikkate al›nmamas› bir kaza an›nda sizin
veya yolcunun yaralanmas›na sebep olabilir.
Katlanmam›fl ve yerine kilitlenmemifl bir koltuk
bafll›¤› bulunan üçüncü s›ra koltu¤a yolcu oturmas›na da izin vermeyiniz. Bu uyar›n›n dikkate
al›nmamas› bir kaza an›nda yolcunun yaralanmas›na sebep olabilir.
• Bir koltuktan sökülmüfl koltuk bafll›¤›n› araç
içerisinde o halde b›rakmay›n›z. Serbest halde bulunan bir koltuk bafll›¤› bir çarp›flma ya
da ani frenleme s›ras›nda ileri f›rlayarak arac›n içindeki kifliler için tehlike yaratabilir.
D›fl ve Orta ‹kinci S›ra Yolcu Oturma Konumlar›
Bu koltuk bafll›klar› ayarlanabilir de¤ildir.
Üçüncü S›ra Yolcu Koltuklar› – Yedi Yolculu
Modeller
Bu koltuk bafll›klar› ayarlanabilir ve sökülebilir
de¤ildir. Ancak, yolcular›n kullanmad›¤› zamanlarda ileri katlayabilirsiniz. Çal›flt›rma talimatlar› için
“Düz Katlanma Özelli¤ine Sahip 50/50 Parçal›
Üçüncü S›ra Yolcu Koltuklar›” k›sm›na bak›n›z.
80
Is›tmal› Koltuk Svici
Is›tmal› Koltuklar – Baz› Modellerde
Is›tmal› koltuklar ihtiyaç duyuldu¤unda konfor ve
›s›tma sa¤lay›p kas ve s›rt a¤r›lar›n›n rahatlat›lmas›na yard›mc› olur. Is›t›c›lar minder ve koltuk arkal›¤› için ayn› ›s› seviyesini sa¤lar. Sürücü ve ön yolcu koltuklar› ›s›tmal›d›r.
Her bir ›s›t›c›n›n kumandalar› gösterge panelinin orta k›sm›ndaki sviç s›ras›ndad›r. Konta¤› açt›ktan
sonra Yüksek, Düflük veya Kapal› ›s› ayarlar›ndan
birini seçebilirsiniz. Sviçlerdeki sar› uyar› lambalar›
kullan›lan ›s› seviyesini gösterir. Yüksek s›cakl›k
için iki, düflük s›cakl›k için bir uyar› lambas› yanar;
kapal› oldu¤unda hiçbiri yanmaz.
Svice bir kez basmak yüksek seviyede ›s›tmay› çal›flt›r›r. Svice ikinci kez basmak düflük seviyede
›s›tmay› çal›flt›r›r. Svice üçüncü kez bas›ld›¤›nda
›s›tma elemanlar› kapan›r.
E¤er yüksek ›s›tma ayar› seçilirse, 30 dakikal›k sürekli çal›flmadan sonra sistem otomatik olarak düflük ayara geçer ve bir gösterge lambas›n› söndürür. Sürekli çal›flman›n ikinci 30 dakikas›ndan sonra kaloriferi açar ve di¤er gösterge lambas›n› da
söndürür. E¤er düflük ›s›tma ayar› seçilirse, sistem
30 dakikal›k sürekli çal›flmadan sonra otomatik olarak kaloriferi açar ve gösterge lambas›n› söndürür.
NOT:
NOT:
Koltu¤u Katlamak ‹çin
Bir ›s› ayar› seçildi¤inde ›s› iki-befl dakika aras›nda hissedilmeye bafllan›r.
‹kinci s›ra yolcu koltu¤unun katlamadan önce,
ön koltuk arkal›¤›n›n geri yat›r›lmam›fl oldu¤undan emin olunuz. Bu koltu¤un kolayca katlanmas›n› izin verir.
1. Kontrol kolunu koltu¤un alt d›fl kenar›n›n üzerine getiriniz.
UYARI!
‹lerlemifl yafl, kronik hastal›klar, diyabet, omurilik
yaralanmas›, ilaç kullan›m›, alkol kullan›m›, yorgunluk veya di¤er fiziksel durumlar sebebiyle cildinde ac› hissedemeyen kifliler koltuk ›s›t›c›s›n›
kullan›rken dikkatli olmal›d›r. Böyle durumlarda
›s›tmal› koltuk düflük s›cakl›klarda bile özellikle
uzun süreli kullan›mlarda yan›klara sebep olabilir. Koltuk üzerine ›s› yal›t›m› amac›yla battaniye
veya minder gibi fleyler koymay›n›z. Bu koltuk
›s›t›c›s›n›n afl›r› ›s›nmas›na sebep olabilir.
60/40 Parçal› ‹kinci S›ra Yolcu Koltuklar›
‹lave bagaj alan› sa¤lamak için ikinci s›ra yolcu koltuklar›n›n her biri düz katlanabilir. Bu özellik hem
daha fazla bagaj alan› sa¤lar hem de gerekti¤inde
oturma alan›n› muhafaza eder.
UYARI!
• Arac›n içinde ya da d›fl›nda bulunan bagaj
alan›nda seyahat etmek oldukça tehlikelidir.
Bir çarp›flma an›nda bu alanda seyahat eden
yolcular ciddi bir flekilde yaralanma veya ölme
riskini tafl›r.
• Yolcular›n arac›n koltuk ve emniyet kemeri olmayan k›s›mlar›nda yolculuk etmesine izin
vermeyiniz.
• Araçtaki herkesin koltuklarda düzgün bir flekilde oturdu¤undan ve emniyet kemerlerini düzgün takt›¤›ndan emin olunuz.
• Yedi yolculu modellerde, ikinci s›ra koltuk arkal›klar düz flekilde katlanm›fl haldeyken herhangi bir yolcunun üçüncü s›ra koltukta oturmas›na izin vermeyiniz. Bir çarp›flma s›ras›nda yolcu emniyet kemerinin alt›ndan kayabilir
ve ciddi hatta ölümcül biçimde yaralanabilir.
Koltuk Arkal›¤›n›n Serbest B›rak›lmas›
2. Bir elinizi koltuk arkal›¤›na koyunuz ve hafif bir
bas›nç uygulay›n›z.
3. Di¤er elinizle kontrol kolunu kald›r›n›z, koltuk arkal›¤›n›n hafifçe öne do¤ru hareket etmesine izin
veriniz ve ard›ndan kolu serbest b›rak›n›z.
81
Yat›rma Ayar›
Kontrol kolu koltu¤un yan d›fl taraf›ndad›r. Koltu¤u
yat›rmak için geriye do¤ru e¤ilip kolu kald›r›n›z, ard›ndan istenilen konuma do¤ru itip kolu b›rak›n›z.
Koltuk arkal›¤›n› normal dik konuma getirmek için
geriye do¤ru e¤ilip kolu kald›r›n›z, öne do¤ru e¤iliniz ve ard›ndan koltuk dik konuma geldi¤inde kolu
b›rak›n›z.
UYARI!
Yaralanmalar› veya nesnelerin hasar görmesini
önlemek için bafl›n›z›, kollar›n›z› ve nesneleri koltuk arkal›¤›n›n katlanma alan›n›n d›fl›nda tutunuz.
4. Koltuk arkal›¤›na katlanm›fl konuma gelene kadar efllik ediniz.
Katlanm›fl Koltu¤u Açmak ‹çin
Arka koltuk arkal›¤›n› kald›r›p yerine kilitleyiniz.
Manuel Koltuk Ayar›
UYARI!
Koltuk arkal›¤›n›n bulundu¤u konumda kilitli oldu¤undan emin olunuz. Aksi taktirde, koltuk çocuk koltuklar› ve yolcular için uygun dengeyi sa¤lamayacakt›r. Yanl›fl konumlanm›fl bir koltuk ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
‹leri ve Geri Koltuk Ayar›
Kontrol kolu koltu¤un yan d›fl taraf›ndad›r. Koltu¤u
ileri geri hareket ettirmek için kolu kald›r›n›z. Koltuk
istenilen konuma geldi¤inde kolu serbest b›rak›n›z.
Ard›ndan, elinizle bast›rarak koltu¤u ileri geri hareket ettiriniz ve koltuk ayar kolunun yerine oturdu¤undan emin olunuz.
82
UYARI!
Araç hareket halindeyken koltuk ayar› yap›lmas›
tehlikelidir. Koltu¤un ani bir hareketi arac›n kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Emniyet kemerinin ayar› düzgün bir flekilde yap›lmam›flsa
yaralanabilirsiniz. Koltuk ayar›n› sadece araç
park halindeyken yap›n›z.
Koltuk Arkal›¤›n›n Serbest B›rak›lmas›
Stadium Tip ’n Slide™ (Kolay Girifl/Ç›k›fl
Koltu¤u) — Yedi Yolculu Modeller
Bu özellik yolcular›n arac›n her iki yan›ndan da
üçüncü s›ra koltuklara kolayca girip ç›kmalar›na
müsaade eder.
UYARI!
• Araç hareket halindeyken koltuk ayar› yap›lmas› tehlikelidir. Koltu¤un ani bir hareketi arac›n kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Emniyet kemerinin ayar› düzgün bir flekilde yap›lmam›flsa yaralanabilirsiniz. Koltuk ayar›n› sadece araç park halindeyken yap›n›z.
• Koltuk arkal›¤› yat›k konumda ve omuz kemerinin gö¤sünüze de¤medi¤i biçimde arac› kullanmay›n›z. Bir çarp›flma s›ras›nda emniyet
kemerinin alt›ndan kayabilir ve ciddi hatta
ölümcül biçimde yaralanabilirsiniz. Koltuk yat›rma kolunu sadece araç park halindeyken
yap›n›z.
%20 Koltuk Arkal›¤›/Kol Dayama – ‹kinci S›ra
Yolcu Koltu¤u
Kilit açma halkas› %20 koltuk arkal›¤›n›n/kol dayaman›n üst k›sm›nda bulunur. Kilidi açmak için açma halkas›n› yukar› ve ard›ndan %20 koltuk arkal›¤›n›/kol dayamay› indirmek için afla¤› çekiniz.
‹kinci S›ra Yolcu Koltu¤unun ‹leri Hareket
Ettirilmesi
NOT:
Kilit Açma Halkas›
Kullan›lmad›¤›nda veya ilave oturma alan› gerekti¤inde koltuk arkal›¤›/kol dayamay› %20 kald›r›n›z
ve yerine kilitleyiniz.
Koltu¤un tam olarak hareket etmesini sa¤lamak
için %60 koltu¤u hareket ettirmeden önce koltuk arkal›¤›n›/kol dayamay› %20 kald›r›n›z.
Koltuk arkal›¤›n›n üst d›fl kenar›ndaki kontrol kolunu tek bir ak›c› hareket ile ileri ve içe do¤ru hareket
ettiriniz, koltuk minderi yukar› katlan›r ve koltuk k›zaklar› üzerinde ileri do¤ru hareket eder.
UYARI!
Kilidi temiz ve yabanc› maddelerden ar›nm›fl halde tutunuz ve koltuk arkal›¤›n›n bulundu¤u konumda kilitli oldu¤undan emin olunuz. Aksi taktirde, koltuk çocuk koltuklar› ve yolcular için uygun
dengeyi sa¤lamayacakt›r. Yanl›fl konumlanm›fl
bir koltuk ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
83
NOT:
Üçüncü s›ra yolcu koltu¤una geçmeyi ve koltuklardan ç›kmaya yard›mc› olmak için kap›
aç›kl›¤›n›n yak›n›ndaki her bir arka döfleme trim
panelinin ön k›sm›na bir tutamak yerlefltirilmifltir.
‹kinci S›ra Yolcu Koltu¤unun Katlanmas› ve
Geri Hareket Ettirilmesi
1. Koltuk arkal›¤›n› yerine oturana kadar geriye
do¤ru hareket ettiriniz ve ard›ndan yerine oturana
kadar koltu¤u ray›n›n üzerinde geriye do¤ru kayd›rmaya devam ediniz.
2. Yerine kilitlemek için koltuk minderini afla¤› bast›r›n›z.
3. Koltuk ray›n› istenildi¤i flekilde ayarlay›n›z. Ard›ndan, elinizle bast›rarak koltu¤u ileri geri hareket ettiriniz ve koltuk ayar kolunun yerine oturdu¤undan
emin olunuz.
Tip ’n Slide™ Kontrol Kolu
UYARI!
Tutamak
UYARI!
Tip n Slide Koltuk™
84
Sadece üçüncü s›ra koltuklara girifl ve ç›k›fl için
kullan›lmas› amaçland›¤›ndan, koltuk bu konumdayken arac› kullanmay›n›z. Bu uyar›lar› dikkate almamak yaralanma ile sonuçlanabilir.
Koltuk arkal›¤›n›n ve koltu¤un bulundu¤u konumda kilitli oldu¤undan emin olunuz. Aksi taktirde, koltuk çocuk koltuklar› ve yolcular için uygun
dengeyi sa¤lamayacakt›r. Yanl›fl konumlanm›fl
bir koltuk ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
Düz Katlanma Özelli¤ine Sahip 50/50
Parçal› Üçüncü S›ra Yolcu Koltuklar› –
Yedi Yolculu Modeller
‹lave bagaj alan› sa¤lamak için üçüncü s›ra yolcu
koltuklar›n›n her biri düz katlanabilir. Bu özellik
hem daha fazla bagaj alan› sa¤lar hem de gerekti¤inde arka oturma alan›n› muhafaza eder.
NOT:
Üçüncü s›ra yolcu koltu¤unun katlamadan önce, ikinci s›ra yolcu koltu¤unun geri yat›r›lmam›fl oldu¤undan emin olunuz. Bu koltu¤un kolayca katlanmas›n› izin verir.
Koltu¤u Katlamak ‹çin
Koltuk arkal›¤›n›n üst k›sm›nda bulunan kilit serbest
b›rakma halkas›n› yukar› do¤ru çekiniz, koltu¤u hafifçe ileri itiniz ve serbest b›rakma halkas›n› b›rak›n›z. Ard›ndan, koltu¤u ileri itmeye devam ediniz.
Koltuk ileri hareket ettikçe koltuk bafll›klar› otomatik
olarak katlanacakt›r.
Koltuk Arkal›¤›n›n Serbest B›rak›lmas›
Katlanm›fl Koltu¤u Açmak ‹çin
Koltuk arkal›¤›ndaki yard›m kay›fl› halkas›n› tutunuz ve koltuk arkal›¤›n› kald›rmak için kendinize
do¤ru çekiniz. Yerine oturana kadar koltuk arkal›¤›n› kald›rmaya devam ediniz. Ard›ndan, yerine kilitlemek için koltuk bafll›¤›n› kald›r›n›z.
Yard›m Kay›fl›
Koltuk arkal›¤› ayr›ca geri yat›r›lm›fl konumda da kilitlenebilir. Bunu yapmak için, koltuk arkal›¤›n›n üst
k›sm›nda bulunan kilit serbest b›rakma halkas›n›
yukar› do¤ru çekiniz, koltuk arkal›¤›n›n yatmas›na
izin veriniz ve serbest b›rakma halkas›n› b›rak›n›z.
85
KAPUTUN AÇILIP KAPANMASI
UYARI!
• Koltuk arkal›¤›n›n bulundu¤u konumda kilitli
oldu¤undan emin olunuz. Aksi taktirde, koltuk
yolcular için uygun dengeyi sa¤lamayacakt›r.
Yanl›fl konumlanm›fl bir koltuk ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
Kaputu açmak için iki mandal›n aç›lmas› gerekir. ‹lk
önce gösterge panelinin sol alt taraf›ndaki kaput açma kolunu çekiniz.
• Katlanmam›fl ve yerine kilitlenmemifl bir koltuk
bafll›¤› bulunan üçüncü s›ra koltu¤a yolcu
oturmas›na da izin vermeyiniz. Bu uyar›n›n
dikkate al›nmamas› bir kaza an›nda yolcunun
yaralanmas›na sebep olabilir.
• ‹kinci s›ra koltuk arkal›klar düz flekilde katlanm›fl haldeyken herhangi bir yolcunun üçüncü
s›ra koltukta oturmas›na izin vermeyiniz. Bir
çarp›flma s›ras›nda yolcu emniyet kemerinin
alt›ndan kayabilir ve ciddi hatta ölümcül biçimde yaralanabilir.
Kaput alt› Emniyet Kilidi
Kaput çubu¤unu kullanarak kaputu aç›k konumda
sabitleyiniz. Kaput çubu¤unun üst ucunu kaputun
alt›ndaki deli¤e yerlefltiriniz.
Kaput Açma
Arac›n d›fl›ndayken ›zgaran›n ortas›na yak›n bir
yerde ›zgara ile kaput aç›kl›¤› aras›ndaki emniyet
kilidi kolunu bulunuz. Emniyet kilidi kolunu sa¤a itip
ard›ndan kaputu kald›r›n›z.
Kaput Çubu¤u
86
Olas› hasarlar› önlemek için:
• Kaputu kapatmadan önce kaput çubu¤unun muhafaza etme sabitleme klipslerine tam olarak
oturdu¤undan emin olunuz.
• Kaputu çarparak kapatmay›n›z. Kaputun ön orta
k›sm›ndan afla¤› do¤ru bast›rarak her iki mandal›n da yerine oturdu¤undan emin olunuz. Kaput
her iki mandal da kilitlenmifl biçimde tam kapal›
de¤ilse arac› sürmeyiniz.
UYARI!
Kaput tam olarak kapanmam›flsa arac›n hareketi s›ras›nda aç›l›p görüflünüzü engelleyebilir. Sürüflten önce bütün kaput mandallar›n›n tam kapand›¤›ndan emin olunuz. Bu uyar›lar› dikkate
almamak ciddi yaralanmalara veya ölüme yol
açan kazalara sebep olabilir.
LAMBALAR
D›fl ve ‹ç Ayd›nlatma Kumandalar›
Direksiyon kolonunun sol taraf›ndaki Çok
‹fllevli Kumanda Kolu, farlar›n, park lambalar›n›n, sinyallerin, gösterge paneli
lambalar›n›n, gösterge paneli lamba karartmas›n›n, iç lambalar›n ve sis lambalar›n›n (baz› modellerde) çal›flmas›n› kontrol eder.
Farlar ve Park Lambalar›
Çok ifllevli kumanda kolunu park lambas›n›n çal›flmas› için ilk kademeye getiriniz. Farlar›n çal›flmas›
için kolun ucunu ikinci kademeye getiriniz.
FAR Svici
Otomatik Farlar – Baz› Modellerde
Sistem ortam ›fl›k seviyesine göre otomatik olarak
farlar› açar ya da kapat›r. Sistemi açmak için Çok
‹fllevli Kumanda Kolunun ucunu (A) AUTO (üçüncü
kademe) konumuna getiriniz. Sistem aç›k oldu¤unda Far Gecikme özelli¤i de aç›kt›r. Böylece kontak
anahtar› LOCK konumuna getirildikten sonra 90 saniye boyunca farlar aç›k kal›r. Otomatik Sistemi kapatmak için Çok ‹fllevli Kumanda Kolunun ucunu
(A) AUTO konumundan ç›kar›n›z.
87
NOT:
Far Gecikme – Baz› Modellerde
Farlar Otomatik modda aç›lmadan önce motor
çal›fl›yor olmal›d›r.
Bu özellik, özellikle arac›n›zdan karanl›k bir bölgede ayr›l›rken kullan›fll›d›r. Kontak anahtar›n› LOCK
konumuna getirilmesinin ard›ndan yaklafl›k 90 saniye süreyle emniyet aç›s›ndan far ayd›nlatmas› sa¤lar.
Silecekler ‹le Birlikte Farlar›n Çal›flmas›
(Sadece Otomatik Far ‹le Mevcuttur)
Bu özellik devreye sokuldu¤unda, e¤er Çok ‹fllevli
Kumanda Kolu (A) AUTO konumunda bulunuyorsa,
sileceklerin aç›lmas›ndan yaklafl›k 10 saniye sonra
farlar yanacakt›r. Ayr›ca, e¤er bu özellik vas›tas›yla
aç›lm›flsa silecekler kapat›ld›¤›nda farlar sönecektir.
Silecekler ile Birlikte Farlar›n Yanmas› özelli¤i, baz›
modellerde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)
vas›tas›yla aç›l›p kapat›labilir. Daha fazla bilgi için,
bu k›lavuzun 4. Bölümündeki “Elektronik Araç Bilgi
Merkezi (EVIC) “ bafll›¤› alt›ndaki “Kiflisel Ayarlar
(Müflteri Taraf›ndan Programlanabilen Özellikler)”
alt›nda yer alan “Silecekler ile Birlikte Farlar›n Yanmas›” k›sm›na bak›n›z.
88
Gecikme özelli¤ini iptal etmek için farlar hala aç›kken kontak anahtar›n› LOCK konumuna getiriniz.
Ard›ndan farlar› 45 saniye içinde kapat›n›z. Farlar›
kapatt›¤›n›zda gecikme aral›¤› bafllar. Bu süre içerisinde sadece farlar yanacakt›r.
Farlar›, park lambalar›n› açarsan›z veya kontak
anahtar›n› aç›k konuma getirirseniz, sistem gecikmeyi iptal eder.
Gecikmeli sönen far›n gecikme süresi EVIC donan›ml› araçlarda programlanabilir. Detayl› bilgi için,
bu k›lavuzun 4. Bölümündeki “Elektronik Araç Bilgi
Merkezi (EVIC)” bafll›¤› alt›ndaki “Kiflisel Ayarlar
(Müflteri Taraf›ndan Programlanabilir Özellikler)
k›sm›nda “Farlar›n Kapanmas›n›n Geciktirilmesi”
konusuna bak›n›z.
Far Ayarlama Sistemi – Baz› Modellerde
Bu sistem arac›n yükü ne olursa olsun sürücünün
yol yüzeyi ile düzgün far huzme konumunu korumas›n› sa¤lar.
FAR AYAR svici gösterge panelinin
ortas›ndaki sviç s›ras›na bulunur.
Farlar kontaktan önce kapan›rsa normal flekilde kapan›r.
Çal›flt›rmak için, afla¤›daki çizelgede verilen yüke
karfl›l›k gelen ilgili numara sviç üzerinde yanana kadar FAR AYAR svicine bas›n›z.
0
Sadece Sürücü veya Sürücü ve
Ön Yolcu.
1
Tüm Koltuklar Dolu.
2
3
Sinyaller
Çok ‹fllevli Kumanda Kolunu yukar› veya afla¤› hareket ettirdi¤inizde gösterge tablosunun her iki taraf›ndaki oklar ön ve arka dönüfl sinyallerinin düzgün
çal›flt›¤›n› göstermek üzere yan›p söner.
Bütün koltuk konumlar› dolu,
Art› Bagaj Bölmesinde eflit da¤›t›lm›fl
yük. Yolcular›n ve bagaj›n toplam a¤›rl›¤›
arac›n maksimum yük kapasitesini
aflmaz.
Sürücü art› Bagaj Bölmesinde eflit
da¤›t›lm›fl yük. Sürücü ve bagaj›n toplam
a¤›rl›¤› arac›n maksimum yük kapasitesini
aflmaz.
Hesaplamalarda 75 kg yolcu a¤›rl›¤› baz al›nm›flt›r.
Ön Sis Lambas› Kumandas›
NOT:
Ön sis lambas› sadece k›sa far ile birlikte yanar.
Uzun farlar› yakmak ön sis lambalar›n› kapat›r.
Arka Sis Lambalar› – Baz› Modellerde
Far Aç›k Uyar›s›
Farlar veya park lambalar› kontak anahtar› LOCK
konumuna getirildikten sonra aç›k kalm›flsa sürücü
kap›s› aç›ld›¤›nda bir sinyal sesi duyulur.
Sis Lambalar› – Baz› Modellerde
Sis yüzünden görüfl mesafesi az oldu¤unda arka
sis lambalar› aç›labilir. Arka sis lambalar›n› açmak
için ön park lambalar›n› veya k›sa farlar› aç›p çok
ifllevli kontrol kolunun ucunu çekerek kolu son kademeye getiriniz. Arka sis lambalar›n› yerel yasalara uygun biçimde kullan›n.
Sinyal Kumandas›
Kolu hafifçe yukar› veya afla¤› hareket ettirerek flerit de¤ifltirme sinyali verebilirsiniz.
Ön sis lambalar›n› açmak için park lambalar›n› veya k›sa farlar› yak›p Çok ‹fllevli
Kumanda Kolunun ucunu çekiniz.
89
NOT:
Selektör
Tavan Konsolu Bulunmayan Modeller
Sinyal gösterge lambalar›ndan birisi çok h›zl›
yan›p sönüyorsa d›fl lamba ampulünde ar›za
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Bir uyar› lambas› kol hareket ettirildi¤inde yanm›yorsa, yetkili
servisinize baflvurunuz.
Selektör yaparak baflka bir sürücünün dikkatini
çekmek için çok ifllevli kumanda kolunu direksiyon
simidine do¤ru hafifçe çekiniz. Bu hareket kol serbest b›rak›l›ncaya kadar uzun farlar›n yanmas›n›
sa¤lar.
Tavana, günefl siperliklerinin aras›na monte edilmifl
iki döfleme/okuma lambas› vard›r. Lambay› elle
Aç›p Kapatmak için cam›n yan›ndaki dü¤meye bas›p b›rak›n›z. Bir döfleme lambas› ayr›ca ikinci s›ra
yolcu koltuklar›n›n üzerindeki tavan kaplamas›nda
da bulunur. Lambay› elle Aç›p Kapatmak için cama
bas›p b›rak›n›z. Bu lambalar ayn› zamanda Uzaktan Kumanda (RKE) üzerindeki kilit açma dü¤mesine bas›ld›¤›nda, bir kap› ya da bagaj kap›s› aç›ld›¤›nda veya far kolu yukar› çevrilerek ikinci kademeye getirildi¤inde de yanar.
Uzun Far/K›sa Far Seçme Svici
Uzun farlar› açmak için çok ifllevli kumanda kolunu
ileri do¤ru itiniz. Tekrar k›sa farlar› açmak için kolu
yeniden ileri do¤ru itiniz.
NOT:
E¤er Çok-‹fllevli Kumanda Kolu selektör konumunda 15 saniyeden fazla kal›rsa, uzun farlar
sönecektir. Bu olursa bir sonraki selektör kullan›m› için 30 saniye bekleyiniz.
‹ç Lambalar
Döfleme/Okuma Lambalar›
Tavan Konsolu Bulunan Modeller
Uzun Far ‹fllevi
90
Bu lambalar tavan konsolu üzerine, günefl siperliklerinin aras›na monte edilmifltir. Ayr›ca ikinci s›ra
yolcu koltuklar›n›n üzerindeki tavan kaplamas›nda
da bulunur. Lambay› elle Aç›p Kapatmak için cama
bas›p b›rak›n›z. Bu lambalar ayn› zamanda Uzaktan Kumanda (RKE) üzerindeki kilit açma dü¤mesine bas›ld›¤›nda, bir kap› ya da bagaj kap›s› aç›ld›¤›nda veya far kolu yukar› çevrilerek ikinci kademeye getirildi¤inde de yanar. LED ayd›nlatma bulunan
araçlar için, ›fl›¤› istenildi¤i gibi yönlendirmek için
cam› döndürebilirsiniz.
Bagaj Lambas›
Bu lamba bagaj kap›s› trim paneline monte edilmifltir. Bu lamba ayn› zamanda Uzaktan Kumanda
(RKE) üzerindeki kilit açma dü¤mesine bas›ld›¤›nda, bir kap› ya da bagaj kap›s› aç›ld›¤›nda veya far
kolu yukar› çevrilerek ikinci kademeye getirildi¤inde
de yanar.
Akü Koruma Özelli¤i
Aküyü korumak için kontak anahtar›n›n LOCK konumuna getirilmesinden itibaren 10 dakika sonra iç
lambalar otomatik olarak söner. Bu durum, iç lambalar manuel olarak aç›ld›¤›nda veya bir kap› aç›k
oldu¤u için yand›¤›nda gerçekleflir.
Far Kolu
Far Kolu, Çok ‹fllevli Kumanda Kolunun bir parças›d›r. Bu kol iç lambalar›n çal›flmas›n› ve gösterge
paneli lambalar›n›n parlakl›¤›n› kontrol eder.
Gösterge Panelinin Kararmas›
Gösterge paneli lambalar›n›n parlakl›¤›n› de¤ifltirmek için park lambalar› veya farlar yan›kken Far
Kolunu yukar› veya afla¤› çeviriniz.
FAR YIKAYICILARI – BAZI MODELLERDE
Tören Modu (Gündüz Parlakl›k Özelli¤i)
Park lambalar› veya farlar gündüz koflullar›nda yanarken kilometre sayac› ve radyo ekran›n›n parlakl›¤›n› artt›rmak için Far Kolunu ilk kademeye getiriniz.
Ön Cam Silecek/Y›kama kumanda kolu, kontak
anahtar› ON konumundayken ve farlar yanarken far
y›kay›c›lar›n› çal›flt›r›r. Kol direksiyon kolonunun
sa¤ taraf›nda yer al›r.
‹ç Lambalar Aç›k
‹ç lambalar› açmak için Far Kolunu yukar› çevirip
ikinci kademeye getiriniz.
NOT:
Kontak anahtar› LOCK konumuna getirilene kadar Akü Koruma özelli¤i aktif olmayacakt›r. Daha fazla bilgi için “Akü Koruma Özelli¤i” k›sm›na bak›n›z.
‹ç Lambalar Engelli (Kapal›)
Far Kolunu afla¤› çevirip (0) kapal› konumuna getiriniz. ‹ç lambalar kap›lar aç›kken kapal›d›r.
Far Y›kay›c›lar ön panelin üst k›sm›na gömülmüfllerdir, her bir far›n alt›nda merkezi olarak yerlefltirilmifllerdir.
Far y›kamay› kullanmak için, ön cam silecek kolunu
içeri do¤ru (direksiyon simidine do¤ru) çekerek
devreye sokunuz ve b›rak›n›z. Bu yap›ld›¤›nda, her
bir farda bulunan iki sabit y›kama memesi her bir
far cam›na iki defa yüksek bas›nçta y›kama suyu
püskürtür. Ayr›ca ön cam y›kay›c›lar› ön cama s›v›
püskürtür ve ön cam silecekleri döner.
NOT:
Far y›kay›c›lar› ön cam y›kay›c›s›n›n ilk püskürtmesinde ve ondan sonra her dördüncü püskürtmesinde çal›fl›r.
Far Kolu
91
Cam Y›kama S›v›s›n›n Eklenmesi
NOT:
Y›kama suyu rezervuar›n›n yeri için 7. Bölümdeki uygun “Motor Bölmesi” flemas›na bak›n›z.
ÖN CAM S‹LECEKLER‹ VE YIKAYICILAR
Ön cam silecek/y›kay›c› kumanda kolu direksiyon kolonunun sa¤ taraf›ndad›r.
NOT:
Ön cam, arka cam ve far y›kay›c›lar› ayn› su haznesinden beslenirler. Hazne motor bölmesinde yer
al›r. Düzenli aral›klarla s›v› seviyesini kontrol ediniz.
Rezervuar› ön cam y›kay›c›s› solventi (radyatör antifrizi ile de¤il) ile doldurun ve kalan suyu d›flar› atmas› için sistemi birkaç saniyeli¤ine çal›flt›r›n›z.
Silecekler çal›fl›rken kontak anahtar›n› kapal›
konuma getirirseniz silecekler otomatik olarak
“Park” konumuna geri döner. Silecekler, kontak
anahtar› aç›k konuma getirildi¤inde tekrar çal›flmaya bafllar.
UYARI!
Piyasada bulunan ön cam y›kama çözelticileri yan›c›d›r. Atefl alabilir ve yanman›za sebep olabilirler. Y›kama solüsyonunu doldururken veya solüsyon üzerinde çal›fl›rken çok dikkatli olunmal›d›r.
92
Kolun uç k›sm›n› düflük h›zda silecek çal›flmas› için
fas›lal› çal›flma ayarlar›n› geçip ilk kademeye getiriniz, yüksek h›zda silecek çal›flmas› için ise fas›lal›
çal›flma ayarlar› geçip ikinci kademeye getiriniz.
Ön Cam Silecek/Y›kay›c› Kolu
Fas›lal› Silecek Sistemi
D‹KKAT!
• Otomatik araç y›kama makinelerinden geçerken ön cam sileceklerini kapat›n›z. Silecek kumandas› kapal› d›fl›nda bir konumda b›rak›l›rsa
ön cam sileceklerinde hasar oluflabilir.
• So¤uk havalarda motoru kapatmadan önce
mutlaka WIPER (silecek) svicini kapat›p sileceklerin “Park" konumuna döndü¤ünden emin
olunuz. WIPER (Silecek) svici AÇIK b›rak›l›rsa
ve silecekler donarak ön cama yap›flm›flsa araç
tekrar çal›flt›r›ld›¤›nda silecek motorunda hasar
oluflabilir.
• Cam sileceklerinin park konumuna dönmesini
engelleyebilecek kar birikintilerini daima temizleyiniz. Silecek kumandas› kapal› konuma getirildi¤i halde silecekler park konumuna dönemiyorlarsa silecek motoru hasar görebilir.
Hava koflullar› gerektirdi¤inde fas›lal› silecek sistemini kullanarak tek silecek döngüsünü çal›flt›r›n›z ve
döngüler aras›nda istedi¤iniz gibi ara verebilirsiniz.
Ön cam silecek/y›kay›c› kumanda kolunu ucunu
döndürerek ilk kademeye getiriniz, ard›ndan kolun
ucunu döndürerek istenilen gecikme aral›¤›n› seçiniz. Befl gecikme ayar› bulunur, bu ayarlar ile her
saniyede minimum iki döngülük aradan döngüler
aras›nda maksimum yaklafl›k 36 saniyelik araya kadar veya 16 km/s’den daha yüksek h›zlarda saniyede minimum bir döngülük aradan döngüler aras›nda
maksimum yaklafl›k 18 saniyelik aralara kadar çeflitli silecek döngüsü aral›klar› oluflturabilirsiniz.
H›zl› Cam Temizleme
Yoldan veya di¤er araçlardan s›çrayan çamuru temizlemek için ön cam silecek/y›kay›c› kumanda kolunu afla¤› do¤ru bast›rarak tekli bir silecek döngüsünü çal›flt›rabilirsiniz. Siz kolu b›rakana kadar silecekler çal›flmaya devam eder.
H›zl› Cam Temizleme Kumandas›
Silecekler ‹le Birlikte Farlar›n Çal›flmas›
(Sadece Otomatik Far ‹le Mevcuttur)
Bu özellik devreye sokuldu¤unda, e¤er Çok ‹fllevli
Kumanda Kolu (Direksiyon kolonunun sol taraf›nda)
(A) AUTO konumunda bulunuyorsa, sileceklerin
aç›lmas›ndan yaklafl›k 10 saniye sonra farlar yanacakt›r. Ayr›ca, e¤er bu özellik vas›tas›yla aç›lm›flsa
silecekler kapat›ld›¤›nda farlar sönecektir.
93
Silecekler ile Birlikte Farlar›n Yanmas› özelli¤i, baz›
modellerde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)
vas›tas›yla aç›l›p kapat›labilir. Daha fazla bilgi için,
bu k›lavuzun 4. Bölümündeki “Elektronik Araç Bilgi
Merkezi (EVIC) “ bafll›¤› alt›ndaki “Kiflisel Ayarlar
(Müflteri Taraf›ndan Programlanabilen Özellikler)”
alt›nda yer alan “Silecekler ile Birlikte Farlar›n Yanmas›” k›sm›na bak›n›z.
UYARI!
UYARI!
Ön cam görüflünün aniden kaybolmas› kazalara
yol açabilir. Di¤er araçlar› ve engelleri görmeyebilirsiniz. Son derece so¤uk havalarda ön cam›n
aniden buzlanmas›ndan kaç›nmak için, ön cam
y›kay›c›s›n› kullanmadan önce ve kullan›rken ön
cam› buz çözücü ile ›s›t›n›z.
Piyasada bulunan ön cam y›kama çözelticileri
yan›c›d›r. Atefl alabilir ve yanman›za sebep olabilirler. Y›kama solüsyonunu doldururken veya
solüsyon üzerinde çal›fl›rken çok dikkatli olunmal›d›r.
Ön Cam Y›kay›c›lar›
Y›kay›c›y› kullanmak için Ön Cam Silecek/Y›kay›c›
Kumanda kolunu kendinize do¤ru çekip y›kay›c›dan istedi¤iniz kadar su püskürtülene kadar o konumda tutunuz.
Silecek kontrolü gecikme aral›¤›nda iken y›kay›c›y›
devreye sokarsan›z, kolu b›rakman›z›n ard›ndan silecekler düflük h›zda iki tam tur silme yapacak ve
ard›ndan önceden seçilmifl olan fas›lal› aral›kta çal›flmaya devam edecektir.
Silecek kontrolü kapal› konumdayken y›kay›c›y›
devreye soktu¤unuzda silecekler iki tam tur silme
yapacak ve ard›ndan kapanacakt›r.
94
Cam Y›kama S›v›s›n›n Eklenmesi
NOT:
Haznenin yeri için 7. Bölüm “Motor Bölmesi”
k›sm›ndaki flemaya bak›n›z.
Ön cam y›kay›c›lar› için s›v› haznesi, motor bölmesinde bulunur. Düzenli aral›klarla s›v› seviyesini
kontrol ediniz. Hazneyi ön cam y›kama s›v›s› (radyatör antifrizi ile de¤il) ile doldurup kalan s›v›y› d›flar› atmas› için sistemi birkaç saniyeli¤ine çal›flt›r›n›z.
YÜKSEKL‹K AYARLI D‹REKS‹YON
KOLONU – BAZI MODELLERDE
Bu özellik direksiyon kolonunu yukar› veya afla¤›
hareket ettirebilmenizi sa¤lar. Ayr›ca direksiyon kolonunu uzatabilir ya da k›saltabilirsiniz. Yükseklik/yat›kl›k kontrol kolu direksiyon kolonunun ucunda direksiyon simidinin alt›ndad›r.
UYARI!
Direksiyon kolonunu sürüfl s›ras›nda ayarlamay›
denemeyiniz. Yükseklik/yat›kl›k ayar› sürüfl
s›ras›nda kilitli olmal›d›r. Sürüfl s›ras›nda direksiyon simidini ayarlamak veya yükseklik/yat›kl›k
ayar› kilitli de¤ilken sürüfl yapmak sürücünün
arac›n kontrolünü kaybetmesine sebep olur. Bu
uyar›lar› dikkate almamak yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
Yükseklik/Yat›kl›k Ayarl› Direksiyon Simidi Kilidi
Direksiyon kolonunu açmak için kontrol kolunu afla¤› do¤ru çeviriniz. Direksiyon kolonunun yüksekli¤ini ayarlamak için direksiyon simidini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettiriniz. Direksiyon kolonunu
uzatmak veya k›saltmak için direksiyon simidini gerekti¤i kadar d›flar› çekiniz veya içeri itiniz. Direksiyon kolonunu bulundu¤u konumda kilitlemek için
kontrol kolunu iyice kilitlenene kadar yukar› do¤ru
çekiniz.
ELEKTRON‹K HIZ KONTROLÜ – BAZI
MODELLERDE
Devreye sokuldu¤unda, bu cihaz 40 km/s’nin üstündeki h›zlarda h›zlanma ifllemini üstlenir.
Elektronik H›z Kontrolünün Çal›flmas›
H›z kontrol kolu direksiyon simidinin sa¤ taraf›ndad›r.
H›z Kontrol Kolu
Devreye Sokulmas›
H›z kontrol kolunun ucundaki
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) dü¤mesine bas›p b›rak›n›z. Gösterge panelindeki h›z kontrol gösterge lambas› yanar. Sistemi kapatmak için ON/OFF
dü¤mesine bir kez daha bas›p b›rak›n›z. H›z kontrol gösterge lambas› kapan›r. Kullan›lmad›¤› zaman sistemi kapatmay› unutmay›n›z.
95
NOT:
NOT:
H›z Ayar›n›n De¤ifltirilmesi
• Elektronik H›z Kontrol sistemi, motor kapand›¤›nda otomatik olarak kapan›r.
• H›z kontrolün ayarlanabilmesi için arac›n en
az 40 km/s h›zla gidiyor olmas› gerekir.
• Elektronik H›z Kontrol sistemi, çok say›da h›z
kontrol sviç fonksiyonu ayn› anda çal›flt›r›ld›¤›nda (yani, Ayarla ve ‹ptal) kapanacak flekilde tasarlanm›flt›r. Bu durumda sistemi tekrar devreye sokmak için ON/OFF dü¤mesine
bas›p b›rak›n›z ve ard›ndan istenilen h›za tekrar ayarlay›n›z.
• SET DECEL koluna basmadan önce arac›n istikrarl› bir h›zda ve düz bir zeminde seyrediyor olmas› gerekir.
H›z kontrol sistemi ayarl›yken, kolu “RESUME ACCEL” konumuna getirip o konumda tutarak arac›n
h›z›n› art›rabilirsiniz. ‹stedi¤iniz h›za ulaflt›¤›n›zda
kolu b›rak›n›z, yeni h›z ayarlanm›fl olacakt›r.
UYARI!
Elektronik h›z kontrol sisteminin kullan›lmad›¤› zamanlarda aç›k (ON) b›rak›lmas› tehlikeli sonuçlar
do¤urabilir. Sistemi yanl›fll›kla herhangi bir h›za
ayarlayabilirsiniz ya da istedi¤inizden daha yüksek bir h›zla gidebilirsiniz. Arac›n kontrolünü kaybedebilir ve kaza yapabilirsiniz Kullanmad›¤›n›z
zamanlarda sistemi mutlaka kapat›n›z.
‹stenilen Bir H›za Ayarlanmas›
Araç istenilen h›za ulaflt›¤›nda SET DECEL koluna
bas›p b›rak›n›z. Gaz pedal›n› b›rak›n›z ve araç seçilen h›zda gider.
96
Devreden Ç›kar›lmas›
Elektronik h›z kontrol sistemini, mevcut h›z ayar›n›
haf›zadan silmeden devreden ç›kartmak için fren
pedal›na hafifçe dokunman›z, h›z kontrol kolunu
kendinize do¤ru çekmeniz (iptal) veya araç yavafllarken normal fren bas›nc› uygulaman›z yeterlidir.
ON/OFF dü¤mesine bas›ld›¤›nda ya da kontak kapat›ld›¤›nda mevcut h›z ayar› haf›zadan silinecektir.
Ayarl› H›za Geri Dönülmesi
Ayarl› h›z› haf›zadan silmeden h›z kontrolü devreden ç›kartt›ysan›z ve arac›n›z›n h›z› 32 km/s'nin üstündeyse daha önceden ayarlanm›fl h›za geri dönebilirsiniz. Bunun için kolu yukar› RESUME ACCEL’e
itip b›rak›n›z ve ard›ndan aya¤›n›z› gaz pedal›ndan
çekiniz.
“RESUME-ACCEL” koluna hafifçe dokundu¤unuzda arac›n h›z› 1,6 km/s artacakt›r. Kola yukar› yönde her dokunulmas›nda arac›n h›z› artar, örne¤in
kola üç kez dokunmak arac›n h›z›n› yaklafl›k 5 km/s
vs. art›racakt›r.
H›z kontrol kolu ayarl›yken h›z› azaltmak için kolu
bast›r›p “SET DECEL” konumunda tutunuz. ‹stedi¤iniz h›za ulaflt›¤›n›zda kolu b›rak›n›z, yeni h›z
ayarlanm›fl olacakt›r.
SET DECEL’e bir defa t›klaman›z h›z› 1.6 km/s
azalt›r. Kola her hafifçe vurdu¤unuzda h›z azal›r.
Sollama Yapmak için H›zlanmak
TAVAN KONSOLU
Günefl Gözlü¤ü Kutusu
Gaz pedal›na normalde bast›¤›n›z seviyede bas›n›z. Pedal b›rak›ld›¤›nda, araç ayarlanm›fl bulunan
h›za geri döner.
Tavan konsolu döfleme/okuma lambalar›, günefl
gözlü¤ü kutusu, iç gözlem aynas› ve opsiyonel aç›l›r tavan sviçlerini içerir.
Yokufl Yolda H›z Kontrolünün Kullan›lmas›
Saklama bölmesine eriflmek için, konsolun orta k›sm›ndaki bölme kapa¤›n›n üzerinde bulunan ç›k›nt›
fleklindeki çubuklara bas›p b›rak›n›z, kapak afla¤›
do¤ru dönerek aç›lacakt›r.
NOT:
‹ç Gözlem Aynas›
H›z kontrol sistemi t›rmanma ve inifllerde h›z›
muhafaza eder. Fazla dik olmayan yokufllarda
hafif bir h›z de¤iflimi normaldir.
D›fl bükey iç gözlem aynas› sürücüye ve ön koltuktaki yolcuya arka yolcu koltuklar›nda oturan yolcular› uygun flekilde görmeleri için genifl bir görüfl alan›n› sa¤lar. ‹ç gözlem aynas›n› kullanmak için, öncelikle, bölme kapa¤› üzerindeki ç›k›nt›l› çubuklara
bas›p b›rak›n›z. Kapak afla¤› do¤ru dönerek aç›lacakt›r. Ard›ndan, neredeyse kapanana kadar kapa¤› kald›r›p b›rak›n›z. Kapak iç gözlem aynas›n› kullanman›z için yerine kilitlenecektir.
Dik yokufllarda daha büyük h›z kayb› veya h›z kazanma olur bu nedenle h›z kontrol olmadan sürüfl
tercih edilebilir.
UYARI!
Sistemin sabit h›z› koruyamad›¤› yerlerde H›z
Kontrolü tehlikeli olabilir. ‹çinde bulunulan koflullara göre arac›n›z› çok h›zl› gidebilir ve kontrolü
kaybedebilirsiniz. Bu durum kaza ile sonuçlanabilir. Yo¤un trafikte veya rüzgarl›, buzlu, karla
kapl› veya kaygan yollarda H›z Kontrolünü kullanmay›n›z.
Tavan konsolu
Döfleme/Okuma Lambalar›
3. Bölümdeki “Lambalar” bafll›¤› alt›ndaki “Döfleme/Okuma Lambalar›” k›sm›na bak›n›z.
Elektrik Kumandal› Aç›l›r Tavan Svici Baz› Modellerde
3. Bölümdeki “Elektrik Kumandal› Aç›l›r Tavan” k›sm›na bak›n›z
97
ELEKTR‹K KUMANDALI AÇILIR TAVAN –
BAZI MODELLERDE
Elektrik kumandal› aç›l›r tavan svici günefl siperlikleri ile tavan konsolu aras›nda yer al›r.
UYARI!
• Asla çocuklar› arac›n içinde, kontak anahtar›
tak›l›yken b›rakmay›n›z. Yolcular, özellikle gözetim alt›nda tutulmayan çocuklar elektrik kumandal› aç›l›r tavan svici çal›flt›r›l›yorken, elektrik kumandal› aç›l›r tavana s›k›flabilirler. Bu durum ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir.
• Olas› bir kaza an›nda aç›l›r tavan aç›k iken
araçtan d›flar› f›rlama riski daha yüksektir. Ciddi bir flekilde yaralanabilir veya hayat›n›z› kaybedebilirsiniz. Daima emniyet kemerinizi düzgün bir flekilde ba¤lay›n›z ve yolcular›n›z›n da
ba¤lamalar›n› sa¤lay›n›z.
Elektrik kumandal› aç›l›r tavan Svici
98
• Küçük çocuklar›n aç›l›r tavan ile oynamalar›na
izin vermeyiniz. Parmaklar›n› ya da vücutlar›n›n›n baflka bir k›sm›n› veya herhangi bir cismi
aç›l›r tavandan d›flar› ç›karmalar›na izin vermeyiniz. Bu gibi durumlar yaralanma ile sonuçlanabilir.
Aç›l›r Tavan›n Aç›lmas› - Manuel
Svice geriye do¤ru bast›r›n›z ve bas›l› tutunuz. Aç›l›r
tavan istenilen konuma geldi¤inde svici b›rak›n›z,
aç›l›r tavan duracakt›r. E¤er svici geri konumda tutmaya devam ederseniz, aç›l›r tavan tamamen aç›lacak ve ard›ndan otomatik olarak duracakt›r. Aç›l›r tavan durdu¤unda svici b›rak›n›z.
Aç›l›r Tavan›n Aç›lmas› - Ekspres
Dü¤meye geri do¤ru bast›r›p b›rakt›¤›n›zda, aç›l›r tavan otomatik olarak aç›lacakt›r. Aç›l›r tavan tamamen aç›lacak ve kendili¤inden duracakt›r. Bu fonksiyon H›zl› Aç›lma (Ekspres) özelli¤i olarak adland›r›lmaktad›r. H›zl› aç›lma ifllemi s›ras›nda aç›l›r tavan
kumanda dü¤mesindeki herhangi bir hareket aç›l›r
tavan› durduracakt›r.
Aç›l›r Tavan›n Kapat›lmas› - Manuel
Svice ileri do¤ru bast›r›n›z ve bas›l› tutunuz. Aç›l›r tavan istenilen konuma geldi¤inde svici b›rak›n›z, aç›l›r tavan duracakt›r. E¤er svici ileri konumda tutmaya
devam ederseniz, aç›l›r tavan tamamen kapanacak
ve ard›ndan otomatik olarak duracakt›r. Aç›l›r tavan
durdu¤unda svici b›rak›n›z.
Aç›l›r Tavan›n Kapat›lmas› - Ekspres
Ekspres Havaland›rma Konumu
Aç›l›r Tavan›n Bak›m›
Dü¤meye ileri do¤ru bast›r›p b›rakt›¤›n›zda, aç›l›r
tavan otomatik olarak kapanacakt›r. Aç›l›r tavan tamamen kapanacak ve kendili¤inden duracakt›r. Bu
fonksiyon H›zl› Kapanma (Ekspres) özelli¤i olarak
adland›r›lmaktad›r. Ekspres kapanma ifllemi s›ras›nda aç›l›r tavan kumanda dü¤mesine bas›ld›¤›nda aç›l›r tavan duracakt›r.
Aç›l›r tavan› havaland›rma konumuna getirmek için
svicin ortas›ndaki ‘V’ dü¤mesine bas›p b›rak›n›z.
Ekspres havaland›rma konumu olarak adland›r›lan
bu fonksiyon aç›l›r tavan hangi konumda olursa olsun devreye girecektir. H›zl› havaland›rma ifllemi
s›ras›nda aç›l›r tavan kumanda dü¤mesine bas›ld›¤›nda aç›l›r tavan duracakt›r.
Cam paneli sadece afl›nd›r›c› olmayan temizlik
maddeleri ve yumuflak bir bez yard›m›yla temizleyiniz.
S›k›flmaya Karfl› Koruma Özelli¤i
Günefl Siperli¤inin Kullan›lmas›
Bu özellik, H›zl› Kapanma ifllemi s›ras›nda aç›l›r tavan›n karfl›laflt›¤› engelleri alg›lamaktad›r. Aç›l›r tavan›n kapanma yolu üzerinde herhangi bir engel alg›land›¤›nda aç›l›r tavan otomatik olarak aç›lacakt›r. Bu durumda söz konusu engeli aç›l›r tavan›n
önünden çekiniz. Daha sonra dü¤meyi ileriye do¤ru bast›r›p H›zl› Kapanma (Ekspres) fonksiyonunu
etkinlefltiriniz.
Günefl siperli¤i elle aç›labilmektedir. Ancak aç›l›r tavan aç›l›rken günefl siperli¤i de otomatik olarak aç›lacakt›r.
S›k›flmaya Karfl› Koruma Özelli¤inin
Devreden Ç›kart›lmas›
Rüzgar türbülans› kulaklar›n›zda bas›nç oluflmas›na ya da helikopter sesine benzer bir ses duyman›za neden olacakt›r. Camlar ya da aç›l›r tavan tamamen ya da k›smen aç›kken rüzgar türbülans› oluflabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin
azalt›lmas› mümkündür. Rüzgar türbülans› arka
camlar aç›kken olufluyorsa, ön ve arka camlar›n
birlikte aç›lmas› türbülans etkisini azaltacakt›r.
Rüzgar türbülans› aç›l›r tavan aç›kken olufluyorsa,
aç›l›r tavan› bu durumu asgari düzeye indirecek flekilde ayarlayabilir ya da herhangi bir cam› açarak
türbülans etkisini azaltabilirsiniz.
Bilinen engeller (buz, çamur, vs.) aç›l›r tavan›n kapanmas›n› engelliyorsa, dü¤meyi ileriye do¤ru bast›r›n›z ve geri dönüfl olduktan sonra iki saniyeli¤ine
öyle tutunuz. Böylece aç›l›r tavan ileriye do¤ru hareket ederek kapanacakt›r.
NOT:
Dü¤meye bast›¤›n›zda s›k›flmaya karfl› koruma
özelli¤i devreden ç›kmaktad›r.
NOT:
Aç›l›r tavan aç›k durumda iken günefl siperli¤inin kapat›lmas› mümkün de¤ildir.
Rüzgar Türbülans›
Kontak Kapal›yken Aç›l›r Tavan›n
Kullan›lmas›
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan›ml› olmayan araçlarda elektrik kumandal› tavan svici,
kontak anahtar› LOCK konumuna getirildikten sonra 45 saniyeye kadar aktif kal›r. Arac›n ön kap›lar›ndan biri aç›ld›¤›nda bu özellik iptal olur.
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan›ml›
araçlarda elektrik kumandal› aç›l›r tavan sviçleri,
LOCK konumuna getirildikten sonra 10 dakikaya
kadar aktif kal›r. Arac›n ön kap›lar›ndan biri aç›ld›¤›nda bu özellik iptal olur. Zaman programlanabilirdir. Detayl› bilgi için, bu k›lavuzun 4. Bölümündeki
“Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)” bafll›¤› alt›ndaki “Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf›ndan Programlanabilir Özellikler) k›sm›n›n alt›nda yer alan “Anahtar Kontakta De¤ilken Aksesuarlara Güç Verilmesi”
bafll›¤›na bak›n›z.
Aç›l›r Tavan Tamamen Kapal›
Aç›l›r tavan› tamamen kapatmak için Svici ileri do¤ru bast›r›p b›rak›n.
99
ELEKTR‹K PR‹Z‹
Orta konsolda, radyonun alt›nda iki adet sigortal› 12
Volt elektrik prizi bulunmaktad›r. Üstteki prizde kontak anahtar› ON veya ACC konumundayken bulunan elektrik mevcuttur. Alttaki prizde kontak anahtar› LOCK, ON veya ACC konumundayken bulunan
elektrik mevcuttur.
Orta konsolun arka taraf›nda üçüncü bir sigortal› 12
Volt elektrik prizi bulunmaktad›r. Bu prizde kontak
anahtar› LOCK, ON veya ACC konumundayken bulunan elektrik mevcuttur.
Arka elektrik prizi
Ön Elektrik Prizleri
1 – Anahtarlanm›fl Elektrik
2 – Akü Gücü
100
Bagaj alan›nda sol döfleme trim panelinin üzerinde
dördüncü bir sigortal› 12 Volt elektrik prizi bulunur.
Bu prizde kontak anahtar› ON veya ACC konumundayken bulunan elektrik mevcuttur.
Motor Çal›fl›r Durumda De¤ilken Elektrik
Prizlerinin Kullan›m›
BARDAK VE fi‹fiE TUTUCULAR
BARDAK TUTUCULAR
D‹KKAT!
• Prize tak›labilen birçok aksesuar (örne¤in cep
telefonlar› vb.) kullan›lmad›¤› zaman bile arac›n
aküsünden güç çeker. E¤er bu aksesuarlar
uzun süre prize tak›l› b›rak›l›rsa arac›n aküsünü
belirgin ölçüde zat›flatarak akü hizmet ömrünün
k›salmas›na neden olacak ve/veya motorun çal›flt›ur›lmas›n› önleyecektir.
• Daha yüksek güç çeken aksesuarlar (örne¤in
so¤utucular, elektrik süpürgeleri, lambalar, vb.)
akünün daha h›zl› boflalmas›na neden olacakt›r. Bu aksesuarlar› sadece k›sa sürelerle ve
azami dikkatle kullan›n›z.
Kol Dayama Bardak Tutucular›
Orta Konsol Bardak Tutucular›
• Yüksek güç çeken aksesuarlar› kulland›ktan
sonra veya arac›n uzun süre çal›flt›r›lmad›¤›
durumlarda (aksesuarlar prize tak›l› durumda),
alternatörün arac›n aküsünü yeniden doldurmas›n› sa¤lamak için araç yeteri kadar uzun bir
süre kullan›lmal›d›r.
• Elektrik prizleri sadece aksesuarlar›n kullan›lmas› için tasarlanm›flt›r. Prizden herhangi bir
aksesuar›n sarkmas›na izin vermeyiniz.
Döfleme Trim Paneli Bardak Tutucular›
(Yedi Yolculu Modeller)
101
fi‹fiE TUTUCULAR
SAKLAMA
‹çecek So¤utucusu/Saklama Bölmesi –
Baz› Modellerde
NOT:
‹çecek So¤utucusu kabin s›cakl›¤›na ve klima
ayarlar›na ba¤l› olarak so¤utulmufl içecekleri
so¤uk tutabilir. So¤utucu sadece bozulmayan
içecekleri için tasarlanm›flt›r.
Kap› fiifle Tutucusu
UYARI!
E¤er flifle tutucusuna içinde s›cak içecek olan bir
kap yerlefltirilirse, kap› kapat›ld›¤›nda yolcunun
yanmas›na sebep olacak flekilde dökülebilir.
Yaralanmalar› önlemek için kap›y› kapat›rken
dikkatli olunuz.
102
‹çecek So¤utucu/Saklama Bölmesi gösterge panelinin yolcu taraf›nda, torpido gözünün yukar›s›nda
bulunur. So¤utucu içerisindeki sabitleyici yatay
yerlefltirildi¤inde iki adet 12 oz (0.35 l) teneke kutu
tafl›yacak flekilde tasarlanm›flt›r. ‹çecek sabitleyicisi, bölme so¤utucu olarak kullan›lmad›¤› zamanlarda baflka eflyalar›n da tafl›nabilmesi için sökülebilir
olarak yap›lm›flt›r.
‹çecek So¤utucusu/Saklama Bölmesi
Açmak için kapak üzerindeki dü¤meye bas›p b›rak›n›z. Bölmenin içine kolayca eriflime izin vermek
için genifl kapak yukar› do¤ru döner.
‹çecek So¤utucusunun Çal›flmas›
Klima kumandas›ndaki fan h›z› ayar› bölme içerisine verilecek hava ak›fl oran›n› ayarlar. Bölme içerisindeki hava ak›fl› kontrol valfi bölme içerisine ne
kadar hava ak›fl›n›n oldu¤unu belirler. Valfi geriye
do¤ru çevirmek hava ak›fl›n› artt›r›r, ileri do¤ru çevirmek hava ak›fl›n› azalt›r ve sonuna kadar ileri çevirmek hava ak›fl›n› keser.
Gösterge Paneli Saklama Bölmesi - Baz›
Modellerde
Orta Konsol Gözü
Açmak için kapak üzerindeki dü¤meye bas›p
b›rak›n›z. Bölmeye kolayca eriflime izin vermek için
kapak yukar› do¤ru döner.
Hava Ak›fl Kontrol Valfi
Hava ak›fl kontrol valfi aç›k, motor çal›fl›r durumda
ve klima (A/C) aç›kken veya Otomatik S›cakl›k
Kontrol (ATC) sistemi (baz› modellerde) otomatik
çal›flmaya ayarl› iken bölme so¤ur. Bu, size klima
kumandas› so¤utma veya ›s›tma modundayken
bölmeyi so¤utma imkan› verir.
Orta Konsol Malzeme Gözü
Gösterge Paneli Saklama Bölmesi
NOT:
‹ster Manuel Is›tma ve klima sistemini ister
manuel modda ATC sistemini çal›flt›r›yor olun
bölmeyi so¤utmak için klima Gösterge Lambas›
ON (aç›k) konumunda olmal›d›r.
Orta Konsol Malzeme Kutusu
103
NOT:
NOT:
Kutu kapa¤›n›n önündeki açma dü¤mesine eriflmek için kayar kol dayama (baz› modellerde) en
geri konumunda olmal›d›r.
Koltu¤u kapatmadan önce kutu içindeki nesnelerin kilidi engellemedi¤inden emin olunuz. Kapatmadan önce tabana kilitlendi¤inden emin olmak için koltuk minderini afla¤› do¤ru bast›r›n›z.
Flip ’n Stow™ Ön Yolcu Koltu¤u Saklama
– Baz› Modellerde
Koltuk kilidi açma halkas› koltuk minderinin ortas›nda, koltuk minderi ile koltuk arkal›¤›n›n aras›nda bulunur. Kilidi açmak için halkay› yukar› do¤ru çekiniz
ve ard›ndan koltu¤u açmak için ileri do¤ru kilit konumuna getiriniz.
‹kinci S›ra Yolcu Koltu¤u Geçici Malzeme
Kutusu
UYARI!
Koltu¤u kullanmadan önce koltuk minderinin
yerine tam olarak kilitlendi¤inden emin olun. Aksi taktirde, koltuk yolcular için uygun dengeyi
sa¤lamayacakt›r. Yanl›fl konumlanm›fl bir koltuk
minderi ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
Kol Dayama Malzeme Gözü
Bu %20 koltuk arkal›¤›/kol dayamas› afla¤› indirildi¤inde kullan›lmak üzere tasarlanm›fl olan geçici bir
malzeme kutusudur. %20 koltuk arkal›¤›/kol dayamay› kald›rmadan önce tüm eflyalar› ç›kard›¤›ndan
emin olunuz.
Sökülebilir Kaplamal› Zemin Malzeme
Kutusu
NOT:
Ön Yolcu Koltuk Saklama Bölmesi
104
Malzeme kutusuna kolay eriflim sa¤lamak için
ön koltu¤u en az›ndan orta pozisyona getiriniz.
Zemin malzeme kutusu her bir koltu¤un arkas›nda
bulunur. Her bir 5.9 litrelik kutu, 0.35 litre teneke kutu, art› buz veya di¤er maddeleri tafl›yabilir. Sökülebilir kutu kolay doldurmaya, boflaltmaya ve temizlemeye izin verir.
BAGAJ BÖLÜMÜ ÖZELL‹KLER‹
fiarj Edilebilir El Feneri – Baz› Modellerde
Bagaj Sistemi
fiarj edilebilir LED el feneri sol arka döfleme trim
panelindeki flarj istasyonunda saklan›r. Ç›karmak
için, el fenerinin yan taraf›ndaki girintiye bas›p b›rak›n›z.
• Büyük entegre malzeme kutusunun üst taraf›nda
bulunan kald›r›lm›fl bir yük zemini.
Befl Yolculu Sistem Özellikleri
• Entegre malzeme kutusundaki eflyalara kolay
eriflime izin veren yük zemini ile birleflik üçe katlanabilen kapak.
• Daha genifl bagaj alan›na izin veren düz katlanabilir 60/40 parçal› ikinci s›ra yolcu koltuklar›. Bu
bölümde bulunan “Koltuklar” k›sm›na bak›n›z.
• Bagaj alan›n› daha da artt›ran düz katlanma
özelli¤ine sahip opsiyonel ön yolcu koltu¤u. Bu
bölümde bulunan “Koltuklar” k›sm›na bak›n›z.
• Bagaj Sabitleme Kancalar›.
• Katlanabilir bagaj örtüsü (baz› modellerde).
Zemin Malzeme Kutusu
Kutuya eriflmek için, zemin paspas›n› (baz› modellerde) kenara kald›r›n›z. Kutu kapa¤›n› açmak için
kilidi serbest b›rakmak amac›yla kap› kilit açma halkas›n› yukar› do¤ru çekiniz.
fiarj Edilebilir El Feneri
NOT:
Kullan›mda olmad›¤› zaman, bir sonraki sefer
ihtiyaç duydu¤unuzda haz›r durumda olmas›
için el fenerini flarj istasyonuna geri koydu¤unuzdan emin olunuz.
105
Yedi Yolculu Sistem Özellikleri
Bagaj Sabitleme Halkalar›
• Mentefleli sert kapa¤a sahip genifl bir entegre
malzeme kutusu üçüncü s›ra yolcu koltuklar›n›n
arkas›ndaki zeminde bulunur.
Bagaj sabitleme halkalar› trim panellerinde bulunur.
Bu sabitleme halkalar› araç hareket ederken yükleri emniyetli flekilde sabitlemek için kullan›lmal›d›r.
• Daha genifl bagaj alan›na izin veren düz katlanabilir 60/40 parçal› ikinci s›ra yolcu koltuklar›. Bu
bölümde bulunan “Koltuklar” k›sm›na bak›n›z.
• Daha genifl bagaj alan›na izin veren düz katlanabilir 50/50 parçal› üçüncü s›ra yolcu koltuklar›.
Bu bölümde bulunan “Koltuklar” k›sm›na bak›n›z.
• Bagaj alan›n› daha da artt›ran düz katlanma
özelli¤ine sahip opsiyonel ön yolcu koltu¤u. Bu
bölümde bulunan “Koltuklar” k›sm›na bak›n›z.
• Bagaj Sabitleme Halkalar›.
Bagaj Sabitleme Halkalar›
UYARI!
• Bagaj sabitleme halkalar› çocuk koltu¤u tespit
kay›fllar›n›n ba¤lanabilece¤i kadar emniyetli
de¤ildir. Ani fren yap›ld›¤›nda ya da bir çarp›flma esnas›nda sabitleme halkas› yerinden ç›karak çocuk koltu¤unun serbest kalmas›na
sebep olabilir. Koltukta oturan çocuk ciddi flekilde yaralanabilir. Sadece çocuk› koltu¤u kay›fllar› için sunulan sabitleme halkalar›n› kullan›n›z.
• Araçta tafl›nan eflyalar›n ve yolcular›n a¤›rl›klar› ve konumlar› arac›n a¤›rl›k merkezini ve
yol tutufl özelliklerini de¤ifltirebilecektir. Arac›n
kontrolünü kaybederek yaralanmalara sebep
olmamak için, arac›n›z› yüklerken afla¤›da belirtilen tavsiyelere uyunuz:
• Sol kap›da veya sol kap› sütununda yer alan
etikette belirtilen azami yük tafl›ma s›n›rlar›n›
aflacak kadar a¤›r yükler tafl›may›n›z.
• Eflyalar›n›z› daima bagaj zeminine eflit bir flekilde yay›n›z. A¤›r cisimleri mümkün oldu¤u
kadar öne ve alta yerlefltiriniz.
106
• Arka aks›n ön k›sm›na mümkün oldu¤unca çok
eflya yerlefltiriniz. Arka aks›n üzerinde ya da arkas›na yüksek a¤›rl›k binmesi ya da a¤›rl›¤›n bu
bölgede eflit olmayan bir flekilde da¤›t›lmas› arac›n arkas›n›n savrulmas›na neden olabilecektir.
• Eflyalar›n›z› koltuk arkal›¤›n›n üst k›sm›n› aflacak
kadar yükse¤e yerlefltirmeyiniz. Bu durum görüflünüzü engelleyebilir ve ani fren esnas›nda ya
da bir çarp›flma s›ras›nda eflyalar›n tehlikeli bir
flekilde savrulmas›na neden olabilir.
UYARI!
Yaralanmalar› önlemek amac›yla bagaj bölmesinde yolcu tafl›may›n›z. Arka bagaj bölmesi sadece yük tafl›mak amac›yla tasarlanm›flt›r, yolcular koltuklarda oturmal› ve emniyet kemerlerini
takmal›d›rlar.
Katlanabilir Bagaj Örtüsü
(Baz› Modellerde) – Befl Yolculu Modeller
Sökülebilir katlanabilir bagaj örtüsü bagaj alan›nda
arka koltuklar›n arkas›nda tak›l›d›r.
Örtü aç›ld›¤› zaman bagaj›n üstünü örterek d›flar›dan görünmesini engeller. Bagaj kap›s› aç›kl›¤›ndaki trim panellerinde bulunan çentikler aç›lm›fl olan
örtüyü sabitler.
Örtü kullan›lmad›¤› zaman muhafazas›na düzgün
bir flekilde rulo halinde yerleflir. Bagaj alan›nda daha fazla yer açmak için örtüyü araçtan ç›karabilirsiniz.
Örtüyü takmak için araca muhafazan›n düz taraf›
yukar› bakacak flekilde yerlefltiriniz. Ard›ndan, sol
veya sa¤ yay yüklü çubu¤u (örtü muhafazas›n›n uç
taraf›nda) flekilde gösterilen sol veya sa¤ takma
noktalar›ndan birine geçiriniz.
Katlanabilir Bagaj Örtüsünün Tak›lmas›
Ard›ndan örtü muhafazas›n›n karfl› ucundaki yay
yüklü çubu¤u arac›n karfl› taraf›ndaki takma noktas›na geçiriniz.
Daha sonra örtü tutama¤›ndan tutup örtüyü kendinize do¤ru çekiniz. Örtü bagaj kap›s›na yaklaflt›¤›nda arka çubuklar› (örtünün her iki ucunda) trim panellerindeki çentiklere tak›n›z. Ard›ndan çubuklar›
çentiklerin alt k›sm›na do¤ru yerlefltirmek için örtüyü indiriniz ve tutama¤› b›rak›n›z.
NOT:
Bagaj örtüsü eflyalar› sabitlemek amac›yla de¤il, eflyalar›n d›flar›dan görünmesini önlemek
amac› ile kullan›lmal›d›r. Bu örtü bagajdaki eflyalar›n yerlerinden oynamalar›n› engellemeyece¤i gibi yolcular› da hareket eden eflyalara karfl› korumayacakt›r.
107
ARKA CAM ÖZELL‹KLER‹
Arka Cam Silece¤i/Y›kay›c›s›– Baz›
Modellerde
q p
Arka cam silecek/y›kay›c› kumandas› direksiyon kolonunun sa¤ taraf›ndad›r.
Kol üzerindeki döner halka sviç arka silecek ve y›kay›c›n›n çal›flmas›n› kontrol eder. Arka y›kay›c›y›
çal›flt›rmak için svici yukar› do¤ru birinci kademeye
getiriniz. Arka y›kay›c›y› çal›flt›rmak için svici yukar› do¤ru ikinci kademeye getiriniz. Siz svici b›rakana kadar y›kay›c› çal›flmaya devam eder. Sviç b›rak›ld›ktan sonra silecek üç tur daha çal›fl›r, park
konumuna döner ve ard›ndan normal çal›flma biçimine geri döner.
NOT:
Arka silecek çal›fl›rken kontak anahtar›n› kapal›
konuma getirirseniz silecek otomatik olarak
“Park” konumuna geri döner. Arka silecek,
kontak anahtar› aç›k konuma getirildi¤inde tekrar çal›flmaya bafllar.
Katlanabilir Bagaj Örtüsünün Yerlefltirilmesi
UYARI!
Arac›n içerisinde emniyete al›nmam›fl halde bulunan bagaj örtüsü bir kaza an›nda yaralanmalara neden olabilecektir. Ani fren yap›ld›¤›nda havalanarak araç içerisinde bulunan herhangi birine çarpabilir. Bagaj örtüsünü bagaj zemininde ya
da yolcu kabininde muhafaza etmeyiniz. Örtüyü
tespit yuvalar›ndan söktü¤ünüzde mutlaka araçtan da ç›kar›n›z. Arac›n içerisinde b›rakmay›n›z.
108
Arka Cam Silecek/Y›kay›c› Kumandas›
D‹KKAT!
• Otomatik araç y›kama makinelerinden geçerken arka silece¤i kapat›n›z. Arka silecek dü¤mesi aç›k konumda b›rak›l›rsa silecekte hasar
meydana gelebilir.
• So¤uk havalarda motoru kapatmadan önce
mutlaka silecek svicini kapat›p arka silece¤in
“Park" konumuna döndü¤ünden emin olunuz.
Arka silecek svici aç›k b›rak›l›rsa ve arka silecek donarak cama yap›flm›flsa araç tekrar çal›flt›r›ld›¤›nda silecek motorunda hasar oluflabilir.
• Arka silece¤in park konumuna dönmesini engelleyebilecek kar birikintilerini daima temizleyiniz. Arka silecek kumandas› kapal› konuma
getirildi¤i halde silecekler park konuma dönemiyorsa silecek motoru hasar görmüfl olabilir.
Cam Y›kama S›v›s›n›n Eklenmesi
NOT:
Haznenin yeri için 7. Bölüm “Motor Bölmesi”
k›sm›ndaki flemaya bak›n›z.
Ön cam ve arka cam y›kay›c›lar› ayn› su haznesinden beslenirler. Hazne motor bölmesinin ön k›sm›nda bulunur. Düzenli aral›klarla s›v› seviyesini kontrol ediniz. Hazneyi ön cam y›kama s›v›s› (radyatör
antifrizi ile de¤il) ile doldurup kalan s›v›y› d›flar› atmas› için sistemi birkaç saniyeli¤ine çal›flt›r›n›z.
Arka Cam Rezistans› – Baz› Modellerde
Elektrikli Arka Cam Rezistans› Kontrolü
klima kontrolünde bulunur. Arka cam rezistans›n› ve ›s›tmal› yan aynalar› (baz›
modellerde) devreye sokmak için bu butona bas›n›z. Arka cam rezistans›n›n aç›k
oldu¤unu belirtmek için dü¤me üzerinde bir uyar›
lambas› yanacakt›r. Çal›flmas›ndan yaklafl›k 10 dakika sonra rezistans otomatik olarak kapan›r. Befl
dakikal›k bir çal›flma süresi sonunda dü¤meye tekrar bas›n›z.
D‹KKAT!
• Arka cam›n iç k›sm›n› y›karken dikkatli olunuz.
Cam›n iç taraf›nda afl›nd›r›c› cam temizleyicileri kullanmay›n›z. Yumuflak bir bez ve sabunlu su kullanarak rezistans parçalar›na paralel
hareketle temizleyiniz. S›cak suya bat›r›lmas›n›n ard›ndan etkietler sökülebilir.
• Cam›n iç taraf›nda kaz›y›c›lar, keskin aletler
veya afl›nd›r›c› cam temizleyiciler kullanmay›n›z.
• Eflyalar› camdan emniyetli bir mesafeye yerlefltiriniz.
Bu önlemlere uyulmamas› halinde ›s›t›c› parçalar›nda hasar görülebilir.
109
3. Yerine kilitlemek için her bir çapraz koldaki topuz
dü¤meyi s›k›n›z. Dü¤meyi s›kt›¤›n›zda, kelepçe difllerinin yan koldaki yuvaya tam olarak oturdu¤undan
emin olunuz.
PORTBAGAJ – BAZI MODELLERDE
Port bagaj çapraz kollar ve yan kollar bagaj a¤›rl›¤›n› tafl›mas› için tasarlanm›flt›r. Yük 68 kg s›n›r›n›
aflmamal›d›r ve çapraz kollar üzerinde eflit flekilde
da¤›t›lmal›d›r. Ayr›ca, port bagaj arac›n toplam yük
tafl›ma kapasitesini de aflmamal›d›r. Araç içerisindeki toplam bagaj yükünün art› port bagajdaki yükün maksimum araç yük kapasitesini aflmad›¤›ndan emin olunuz.
4. Yerine tam olarak oturdu¤undan emin olmak için
çapraz kollar› hareket ettirmeye çal›fl›n›z.
NOT:
• Çapraz kollar› takarken rüzgar sesini kontrol
etmeye yard›mc› olmas› için, çapraz kollar›n
alt k›sm›ndaki ok iflaretlerinin arac›n ön taraf›na do¤ru bakt›¤›ndan emin olunuz.
Çapraz Kollar› Hareket Ettirmek ‹çin
1. Kelepçe diflinin yan kollardan ay›rmak için her
bir çapraz kolun üst k›sm›ndaki topuz dü¤meleri
yaklafl›k alt› tur gevfletiniz.
Port Bagaj
2. Düzgün bir yerlefltirme yapmak için çapraz kol
desteklerini (uç parçalar›) yan kollar›n d›fl yüzeyindeki dikey iflaretlerin biri ile hizalayarak çapraz kollar› yerlefltiriniz. Ön çapraz kollar için dört ileri yönlü iflaret ve arka çapraz kollar için dört arka yönlü
iflaret mevcuttur. Uygun çal›flma için çapraz kollar›n
herhangi bir konumda birbirine eflit aral›klarda ve
paralel olduklar›ndan emin olunuz.
110
• Çapraz kollar kullan›lmad›¤›nda oluflan rüzgar sesini azaltmaya yard›mc› olmas› için, ön
çapraz kolu önden dördüncü konuma ve arka
çapraz kolu sekizinci konuma ba¤lay›n›z.
Çapraz kollar›n uç k›sm›ndaki ba¤lama delikleri her
zaman yüklerin ba¤lanmas› için kullan›lmal›d›r. Yükün emniyetli bir flekilde yerleflti¤inden emin olmak
için kay›fllar› s›k s›k kontrol ediniz.
D‹KKAT!
D‹KKAT! (Devam)
UYARI!
• Çapraz kollar uygun çal›flma için port bagaj›n
herhangi bir konumunda birbirine eflit
aral›klarda ve paralel olmal›d›rlar. Buna uyulmamas› port bagaj›n, yükün ve arac›n hasar
görmesine sebep olabilir.
• Portbagajda a¤›r ve genifl yükler tafl›rken arac›n›z› yavafl kullan›n›z ve virajlarda dikkatli
olunuz. Yan›n›zdan geçen kamyonlardan ve
do¤al flartlardan oluflabilecek rüzgar ani kald›rma kuvveti yaratabilir. Özellikle düz yüzeyli
genifl yüklerde oluflabilecek bu durum tafl›d›¤›n›z yüke ve arac›n›za hasar verebilir.
Yola ç›kmadan önce port bagajdaki yükü emniyetli bir flekilde ba¤lay›n›z. Düzgün flekilde ba¤lanmayan yükler özellikle yüksek h›zlarda araçtan uçarak hasara ya da yaralanmaya neden
olabilir. Portbagajda yük tafl›rken “Dikkat” bölümündeki talimatlara uyunuz.
• Portbagaja ve arac›n›za hasar vermemek için
68 kg olan maksimum portbagaj yükleme kapasitesini aflmay›n›z. Yükleri mümkün oldu¤u
kadar eflit flekilde yay›n›z ve emniyetli bir
flekilde ba¤lay›n›z.
• Tahta paneller veya sörf tahtalar› veya genifl
bir ön alana sahip yükler gibi ön camdan
taflacak kadar uzun yükler ile cephesi genifl
yükler arac›n hem ön hem de arka taraf›ndan
emniyetli bir flekilde ba¤lanmal›d›r.
• Yük ile tavan yüzeyi aras›na battaniye veya
benzeri bir örtü yerlefltiriniz.
(Devam)
111
112
4
GÖSTERGE PANEL‹ VE KUMANDALARI
G
GÖSTERGE PANEL‹ ÖZELL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
G
GÖSTERGE GRUBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
G
GÖSTERGE GRUBU AÇIKLAMALARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
G
ELEKTRON‹K ARAÇ B‹LG‹ MERKEZ‹ (EVIC) –
BAZI MODELLERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) Ekranlar› . . . . . . . . .
“2.0L Dizel Ya¤ De¤iflimi Gerekli” Uyar›s›
– Baz› Modellerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yol Göstergesi ‹fllevleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pusula Ekran› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf›ndan
Programlanabilen Özellikler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
127
128
G
G
G
129
130
130
G
G
131
SES S‹STEMLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
113
G
SATIfi KODU REX – MULT‹MEDYA S‹STEM –
BAZI MODELLERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
G
G
G
G
Çal›flt›rma Talimatlar› – Hands Free ‹letiflim
(UConnect®) (Baz› Modellerde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Saatin Ayarlanmas› Prosedürü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
VIDEO E⁄LENCE S‹STEM‹ — BAZI MODELLERDE . . . . . . . 135
ÜN‹VERSAL TÜKET‹C‹ ARAYÜZÜ (UCI) —
BAZI MODELLERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod®’un Ba¤lanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radyo Dü¤meleri Kullan›larak iPod®’un
Kumanda Edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çalma Modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listeleme veya Arama Modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
136
137
G
G
G
G
UZAKTAN SES S‹STEM‹ KUMANDALARI –
BAZI MODELLERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sa¤ Sviç ‹fllevleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radyonun Çal›flt›r›lmas›nda Sol Sviç ‹fllevleri . . . . . . . . .
Disk Çal›flt›r›lmas›nda Sol Sviç ‹fllevleri . . . . . . . . . . . . . .
G
G
G
114
137
137
138
139
139
139
139
G
CD/DVD BAKIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
G
RADYONUN ÇALIfiMASI VE CEP TELEFONLARI . . . . . . . . . 140
G
KL‹MA KUMANDA ELEMANLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Genel Klima Kontrol ‹fllevleri – Tüm Sistemler . . . . . . . . .
Tek Bölgeli Manuel Klima ve Is›tma Sistemi . . . . . . . . . . .
‹ki Bölgeli Manuel Klima ve Is›tma Sistemi –
Baz› Modellerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ki ve Üç Bölgeli Otomatik S›cakl›k Kontrol (ATC)
Sistemleri – Baz› Modellerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kullanma Tavsiyeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
G
140
140
142
G
143
G
G
144
148
115
GÖSTERGE PANEL‹ ÖZELL‹KLER‹
1
2
3
4
– Yan Cam Bu¤u Çözme Ç›k›fl
– Hava Ç›k›fl›
– Gösterge Grubu
– Saklama Bölmesi veya Uzaktan Kumanda Ekran Paneli*
116
5
6
7
8
– Dörtlü Flaflör Svici
– Sviç S›ras›
– ‹çecek So¤utucusu/Saklama Bölmesi
– Torpido Gözü
9 – Klima Kumandas›
10 – Radyo
11 – Kontak Anahtar›
* Baz› Modellerde
GÖSTERGE GRUBU
117
GÖSTERGE GRUBU AÇIKLAMALARI
1. Motor So¤utma S›v›s› Hararet Göstergesi
Bu gösterge, motor so¤utma s›v›s› s›cakl›¤›n› göstermektedir. Gösterge ibresinin normal s›cakl›k bölgesinde bulunmas› sistemin düzgün bir flekilde çal›flt›¤›n› göstermektedir. S›cak havalarda sürüfl yaparken, da¤a t›rman›rken, yo¤un trafikte veya römork çekerken gösterge ibresi muhtemelen daha
yüksek s›cakl›klar› gösterecektir. ‹bre “H” iflaretine
yükselirse emniyetli bir flekilde yolun kenar›na çekip arac› durdurunuz. E¤er Klima Sistemi aç›ksa,
kapat›n›z. Ayn› zamanda flanz›man› BOfi vites konumuna getirip arac› rölantide tutunuz. ‹bre “H” bölgesinden afla¤› inmiyorsa ve devaml› sesli uyar›
veriliyorsa motoru derhal durdurup servisi ça¤›r›n›z.
(Daha fazla bilgi için 6. Bölümde “Motor Hararet Yaparsa” k›sm›na bak›n›z).
NOT:
Motor kapand›¤›nda gösterge ibresi en son
gösterdi¤i konumda kal›r. Motor tekrar çal›flt›r›ld›¤›nda gerçek s›cakl›k de¤erini gösterir.
118
NOT:
D‹KKAT!
Arac›n›z› motor aç›kken terketmeyiniz, aksi takdirde hararet uyar›s›n›n motor harareti karfl›s›nda verdi¤i uyar›ya zaman›nda tepki veremeyebilirsiniz.
2. Yak›t Göstergesi
Kontak anahtar› ON (Aç›k) konumunda iken yak›t
göstergesi depodaki yak›t miktar›n› gösterir.
3. Yak›t Kapa¤› Göstergesi
Bu sembol yak›t kapa¤›n›n arac›n
hangi taraf›nda oldu¤unu gösterir.
4. So¤utma S›v›s› Hararet Göstergesi Uyar›
Lambas›
Bu lamba, motor afl›r› ›s›nd›¤›nda yanar.
Lamba sürüfl s›ras›nda yanarsa arac› emniyetli bir flekilde durdurunuz. Kliman›z
aç›ksa kapat›n›z. Ayn› zamanda flanz›man› BOfi vites konumuna getirip arac› rölantide tutunuz. S›cakl›k göstergesi normale dönmezse motoru derhal kapat›p yetkili servis ça¤›r›n›z. (Daha fazla bilgi için 6. Bölümde “Motor
Hararet Yaparsa” k›sm›na bak›n›z).
So¤utma s›v›s› hararet göstergesi “H”ye yaklaflt›¤›nda bu lamba yanar ve tek bir uyar› sesi
duyulur. Daha fazla ›s›nma durumunda ibre “H”
de¤erini geçer. Bu durumda motor so¤uyana
kadar lamba sürekli yan›p söner ve sürekli bir
sesli uyar› verilir.
D‹KKAT!
So¤utma sistemi afl›r› ›s›nm›fl durumda iken yola devam etmek arac›n›za hasar verebilir. Hararet göstergesinin ibresi “H” (S›cak) bölgesine kadar yükseldi¤i takdirde arac› emniyetli flekilde
sa¤a çekip durdurunuz. ‹bre normal bölgeye gelinceye kadar klimay› kapatarak arac› rölantide
çal›flt›r›n›z. ‹bre “H” bölgesinden afla¤› inmiyorsa
ve devaml› sesli uyar› duyuyorsan›z motoru derhal durdurup servisi ça¤›r›n›z.
UYARI!
S›cak motor so¤utma sistemi tehlikelidir. Siz veya di¤erleri buhar veya kaynayan so¤utma s›v›s›
sebebiyle kötü flekilde yanabilirsiniz. E¤er arac›n›n hararet yaparsa yetkili servisi arayabilirsiniz.
E¤er kaputun alt›na kendiniz bakmaya karar verirseniz 7. bölüme bak›n›z ve so¤utma Sistemi
Bas›nç Kapa¤› paragraf›ndaki uyar›lara uyunuz.
5. Ön Sis Lambas› Gösterge Lambas› – Baz›
Modellerde
Bu lamba ön sis lambalar›n›n AÇIK oldu¤unu gösterir. (Daha fazla bilgi için 3. Bölümde “Lambalar” bafll›¤› alt›ndaki “Sis
Lambalar›” k›sm›na bak›n›z).
6. Düflük Yak›t Uyar› Lambas›
Bu lamba, depodaki yak›t deponun yaklafl›k sekizde birine düfltü¤ünde yanar. (Daha fazla bilgi için 5. Bölümde “Yak›t Doldurma” k›sm›na bak›n›z).
7. Sinyal Gösterge Lambas›
Dönüfl sinyali svici çal›fl›rken sol veya sa¤ ok
karfl›l›k geldikleri ön veya arka dönüfl sinyalleri ile ayn› anda yan›p söner. (Daha fazla bilgi için 3. Bölümde “Lambalar” bafll›¤› alt›ndaki “Sinyaller” k›sm›na bak›n›z).
NOT:
Dönüfl sinyallerinden herhangi biri aç›k bir
flekilde araç 1,6 km’den daha uzun bir mesafe
giderse bir sinyal sesi duyulur.
NOT:
Sinyallerden herhangi biri h›zl› bir flekilde yan›p
sönüyorsa arac›n d›fl›ndaki dönüfl sinyallerinden biri ar›zal›d›r.
8. FargGösterge Lambas›
Bu uyar› lambas› uzun huzmeli farlar›n
yanmakta oldu¤unu bildirmektedir. K›sa
farlara geçmek için direksiyon kolonunun
sol taraf›ndaki Çok ‹fllevli Kontrol Kolunu
kendinize do¤ru çekiniz. (Daha fazla bilgi
için 3. Bölümde “Lambalar” bafll›¤› alt›ndaki
“Uzun/K›sa Far Seçme Svici” k›sm›na bak›n›z).
10. Araç Güvenlik Alarm› (VSA) Gösterge
Lambas› – Baz› Modellerde
Bu lamba arac›n güvenlik sistemi devreye girerken yaklafl›k 16 saniye h›zl›
bir flekilde yan›p söner ve ard›ndan sistem devreye girdi¤inde daha yavafl yan›p söner. Lamba ayr›ca kontak anahtar› ON konumunda ilk geldi¤inde yaklafl›k üç saniye yanar. (Daha fazla bilgi
için 2. Bölümde “Güvenlik Alarm Sistemi” k›sm›na
bak›n›z).
11. Park Lambas› Gösterge Lambas› – Baz›
Modellerde
Bu lamba, park lambalar› veya farlar
aç›ld›¤›nda yanar. (Daha fazla bilgi için
3. Bölümde “Lambalar” bafll›¤› alt›ndaki “Farlar ve Park Lambalar›” k›sm›na
bak›n›z.
12. Takometre
Bu gösterge motorun dakikadaki devir say›s›n› ölçer (dev/dak x 1000). ‹bre k›rm›z› alana ulaflmadan
önce motora zarar gelmesini önlemek için gaz› hafifçe kesiniz.
9. Kilometre saati
Araç h›z›n› gösterir.
119
13 fianz›man Konum Göstergesi – Otomatik
fianz›man Bulunan Araçlar
Bu gösterge otomatik flanz›man vites seçimini gösterir. (Daha fazla bilgi için 5. Bölümde “Otomatik
fianz›man” k›sm›na bak›n›z).
FUSE” (IOD sigortas› atm›fl), “HotOIL” (2.4L Benzinli ve 2.0L Dizel motor ya¤› s›cakl›¤› çok yüksek)
veya CHANgE OIL” gibi mesajlar kilometre sayac›
ekran›nda görüntülenecektir.
Gevflek, düzgün flekilde tak›lmam›fl veya hasarl›
yak›t kapa¤› da ayr›ca MIL'i yakabilir. (Daha fazla
bilgi için 7. Bölümdeki “Elektronik Ar›za Teflhis Sistemi — OBDII” k›sm›na bak›n›z).
NOT:
14. Emniyet Kemeri Hat›rlatma Lambas›
Bu lamba “emniyet kemerini ba¤laman›z›”
hat›rlatmak amac›yla kontak anahtar›n›n
ON konumuna getirilmesinden birkaç saniye sonra yanacakt›r. Bu lamba sürücü
emniyet kemeri tak›lmad›¤› sürece yan›k
kal›r. Daha fazla bilgi için 2. Bölümdeki
“Yolcu Hava Yast›klar›” bafll›¤›ndaki “Geliflmifl Emniyet Kemeri Hat›rlatma Sistemi (BeltAlert®)" k›sm›na bak›n›z.
Gösterge grubunda opsiyonel Elektronik Araç
Bilgi Merkezi (EVIC) donan›m› varsa bir çok
uyar› EVIC’te görüntülenir. (Daha fazla bilgi için
bu bölümdeki “Elektronik Araç Bilgi Merkezi
(EVIC)” k›sm›na bak›n›z).
2.0L Dizel Ya¤ De¤ifltirme Mesaj›
(Base Gösterge Grubu) – Baz› Modellerde
15. Kilometre Sayac›/Günlük Kilometre Sayac›
Kilometre sayac› arac›n kat etmifl oldu¤u toplam kilometreyi gösterir. Günlük kilometre sayac› her bir
yolculu¤un kilometresini gösterir. Daha fazla bilgi
için “Günlük Kilometre Sayac› Dü¤mesi” k›sm›na
bak›n›z. Araç Uyar› Mesajlar›
Uygun koflullar var oldu¤unda, “hood” (kaput aç›k),
“door” (kap› aç›k), “gATE” (bagaj kap›s› aç›k), “LoCOOL” (düflük motor so¤utma s›v›s›), “LoWASH”
(düflük y›kama suyu), “gaSCAP” (yak›t kapa¤› ar›zas›), “ESPOFF” (ESP k›smi kapal› modda), “No-
120
S›cak Ya¤ – 2.4L Benzinli ve 2.0L Dizel Motorlar
6. Bölümdeki “Motor Hararet Yaparsa” bafll›¤› alt›ndaki “Motor Ya¤› Harareti – Sadece 2.4L Benzinli ve
2.0L Dizel Motorlar” k›sm›na bak›n›z.
Yak›t Kapa¤› Ar›za Mesaj›
Araç ar›za teflhis sistemi yak›t deposu kapa¤› gevflekse, düzgün tak›lmam›flsa veya hasar görmüflse
“gASCAP” mesaj› kilometre sayac›nda görüntülenir. Bu olursa, yak›t doldurma kapa¤›n› bir “klik” sesi duyulana kadar s›k›n›z. Ard›ndan, mesaj› kapatmak için GÜNLÜK K‹LOMETRE SAYACI dü¤mesine bas›n›z. E¤er problem devam ederse, arac›n bir
sonraki çal›flt›r›lmas›nda mesaj yeniden belirecektir.
Arac›n›zda motor ya¤› de¤ifltirme uyar› sistemi olabilir. E¤er varsa, Tek bir sesli uyar› bir sonraki ya¤
de¤iflim aral›¤›n› belirttikten sonra “Change Oil”
mesaj› gösterge grubu kilometre sayac›nda yaklafl›k 12 saniye yan›p söner. Motor ya¤› de¤ifltirme
uyar› sistemi çal›flma biçimini baz al›r, yani motor
ya¤› de¤ifltirme aral›¤› kiflisel sürüfl biçimlerine göre de¤ifliklik gösterebilir. S›f›rlanmad›¤› takdirde bu
mesaj kontak anahtar›n› her ON konumuna getirdi¤inizde görüntülenmeye devam eder. Mesaj› geçici olarak kapatmak istedi¤inizde gösterge grubundaki Günlük Kilometre Sayac› dü¤mesine bas›p b›rak›n›z. Ya¤ de¤ifltirme uyar› sistemini (periyodik
bak›m›n gerçeklefltirilmesinden sonra) s›f›rlad›ktan
sonra afla¤›daki prosedürü uygulay›n›z:
1. Kontak anahtar›n› ON konumuna getiriniz
(motoru çal›flt›rmay›n›z).
2. Gaz pedal›na 10 saniye içinde yavafl yavafl
üç kez sonuna kadar bas›n›z.
3. Kontak anahtar›n› LOCK konumuna getiriniz.
NOT:
Arac› çal›flt›rd›¤›n›zda uyar› mesaj› yan›yorsa
ya¤ de¤ifltirme uyar› sistemi s›f›rlanmam›fl demektir. Gerekirse, bu prosedürü tekrar ediniz.
NOT:
Resetleme prosedürünün 1. ad›mdan 3. ad›ma
kadar gerçeklefltirilmesi motor ya¤› ve filtre de¤iflimi için 12000 km servis aral›¤› sa¤lar.
16. Elektronik Gaz Kelebe¤i Kontrolü (ETC)
Uyar› Lambas› – Baz› Modellerde
Bu lamba kontak anahtar› ON konumuna getirildi¤inde ampul kontrolü
için k›sa bir süreli¤ine yanar. Bu lamba ayn› zamanda motor çal›fl›rken
Elektronik Gaz Kelebe¤i Kontrol
(ETC) sistemi ile ilgili bir sorun oldu¤unda da yanar.
Motor çal›fl›rken lamba yanarsa arac› bir an önce
emniyetli bir flekilde durdurunuz, vites kolunu
PARK konumuna getiriniz ve konta¤› çeviriniz.
Lamba sönmelidir. Motor çal›fl›rken lamba yan›k
kal›rsa arac›n›z› büyük ihtimalle kullanabilirsiniz.
Mümkün olan en k›sa zamanda yetkili servis merkezine gidiniz.
Motor çal›fl›rken lamba yan›p sönüyorsa acil servis
gerekir. Bu durumda arac›n›zda düflük performans,
yüksek/sars›nt›l› rölanti veya motorun bay›lmas›
durumu oluflabilir ve arac›n›z›n çekilmesi gerekebilir.
Ayn› zamanda, lamba çal›flt›rma s›ras›nda yanmazsa sistemin yetkili bir servis taraf›ndan kontrol
edilmesini sa¤lay›n›z.
17. Ya¤ Bas›nc› Uyar› Lambas›
Bu lamba düflük motor ya¤ bas›nc›n› gösterir. Bu lamba kontak anahtar› LOCK veya ACC konumundan ON konumuna getirildi¤inde yanar ve yan›k kal›r. Lamba motor çal›flt›r›ld›ktan sonra söner.
E¤er çal›flt›rma an›nda lamba yanmazsa, sisteminizi yetkili serviste kontrol ettiriniz.
Lamba sürüfl s›ras›nda yanar ve yan›k kal›rsa arac› emniyetli bir flekilde durdurunuz ve motoru kapat›n›z. ARIZA G‹DER‹LMEDEN ARACI TEKRAR
ÇALIfiTIRMAYINIZ. Bu uyar› lambas› motordaki
ya¤ miktar›n› göstermez. Motor ya¤ seviyesi uygun
prosedür ile ölçülmelidir. (Daha fazla bilgi için Bölüm 7’de “Bak›m Prosedürleri” bafll›¤› alt›nda “Ya¤
Seviyesinin Kontrol Edilmesi” k›sm›na bak›n›z.)
18. fiarj Sistemi Uyar› Lambas›
Bu lamba elektrik flarj sisteminin durumunu gösterir. Kontak aç›ld›¤›nda bu lamba
yanacak ve lamba ampul kontrolü amac›
ile bir süre yanmaya devam edecektir. Sürüfl s›ras›nda lamba aç›k kal›rsa veya yanmaya
bafllarsa arac›n sis lambalar› veya arka rezistans›
gibi elektrikli cihazlar›n› kapat›n›z. Lamba yanmaya
devam etti¤i takdirde bu durum flarj sisteminde
problem oldu¤unu gösterir. Derhal servis almak için
yerel yetkili servisinizle görüflünüz.
121
19. H›z Kontrol Gösterge Lambas› - Baz›
Modellerde
Bu gösterge lambas› elektronik h›z
kontrol sistemi ON (AÇIK) konumuna
getirildi¤inde yanar. (Daha fazla bilgi
için 3. Bölümde “Elektronik H›z Kontrolü” k›sm›na bak›n›z).
20. Günlük Kilometre Sayac› Dü¤mesi
Görüntünün De¤ifltirilmesi
Kilometre sayac›n› “Günlük Kilometre Sayac› A”
moduna getirmek için bu dü¤meye bir kere bas›p
b›rak›n›z. Görüntüyü “Günlük Kilometre Sayac›
A”dan “Günlük Kilometre Sayac› B”ye getirmek için
dü¤meye tekrar bas›p b›rak›n›z.
Günlük Kilometre Sayac›n›n S›f›rlanmas›
S›f›rlamak istedi¤iniz günlük kilometre sayac›n› “A”
veya “B” görüntüleyiniz. Ard›ndan görüntü s›f›rlanana kadar (yaklafl›k iki saniye) dü¤meyi bas›l› tutunuz. Günlük kilometre sayac›n›n s›f›rlanabilmesi
için kilometre sayac› göstergesinin günlük kilometre sayac› modunda olmas› gerekir.
122
21. Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar›
Lambas› – Baz› Modellerde
Stepne de (varsa) dahil olmak üzere
tüm lastiklerin hava bas›nçlar›, her ay,
lastikler so¤uk durumda iken kontrol
edilmeli ve lastik ve yükleme bilgileri
etiketinde önerilen do¤ru bas›nç de¤erine ayarlanmal›d›r. (Arac›n›z›n lastikleri araç etiketinde veya lastik bas›nç etiketinde belirtilenden
farkl› ebatlardaysa bu ebatlara uygun bas›nç ayar›na getiriniz.)
Ek bir özellik olarak arac›n›zda lastik bas›nc› izleme
sistemi (TPMS) vard›r. Lastik hava bas›nc› izleme
sistemi uyar› lambas›n›n yanmas› lastiklerinizden
birinin hava bas›nc›n›n belirgin flekilde düflük oldu¤unu göstermektedir. Bu durumda, en k›sa zamanda arac›n›z› durdurarak lastiklerinizi kontrol etmeniz ve lastik yükleme bilgileri etiketinde belirtilen
do¤ru bas›nç de¤erine ulaflana kadar fliflirmeniz
gerekmektedir. Arac›n önemli derecede düflük hava bas›nc›olan bir lastik ile sürülmesi lastikte afl›r›
›s›nma ve sonuç olarak da ar›zaya sebep olur. Düflük lastik hava bas›nc› ayn› zamanda yak›t verimini de azalt›r ve arac›n kullan›lmas› ve durdurulmas›
becerisini de kötü yönde etkiler.
Lütfen TPMS’nin düzgün bir lastik bak›m›n›n yerine
geçmedi¤ini unutmay›n›z ve TPMS düflük lastik bas›nc› izleme lambas›n›n yanmas›n› sa¤lamayacak
derecede bir düflük fliflirme bas›nc› olsa bile do¤ru
lastik hava bas›nc›n› sa¤lamak sürücünün sorumlulu¤undad›r.
Arac›n›zda ayn› zamanda sistemin düzgün çal›flmad›¤›n› gösteren bir uyar› lambas› da vard›r.
TPMS ar›za lambas› düflük lastik bas›nc› uyar› lambas› ile birlefliktir. Sistem bir ar›za tespit etti¤inde
uyar› lambas› yaklafl›k bir dakika yan›p söner ve ard›ndan sürekli yanar. Bu dizi, ar›za var oldu¤u sürece arac›n her çal›flt›r›l›fl›nda tekrar eder. Ar›za
ikaz lambas› yand›¤›nda sistem, beklenildi¤i gibi,
düflük lastik bas›nc›n› tespit edemeyebilir veya gösteremeyebilir. TPMS ar›zalar› bir çok sebepten ortaya ç›kabilir, bunlar aras›nda araca TPMS'nin düzgün çal›flmas›n› engelleyen yedek lastiklerin tak›lmas› da dahildir. Bir veya daha fazla lasti¤in de¤ifltirilmesinden sonra yedek lastiklerin TPMS’nin düzgün çal›flt›¤›na emin olmak için TPMS ar›za lambas›n› mutlaka kontrol ediniz.
D‹KKAT!
TPMS arac›n orijinal ekipman›nda yer alan lastikler ve jantlar için optimize edilmifltir. TPMS bas›nç ve uyar› de¤erleri arac›n›zda kullan›lan lastik ölçülerine göre belirlenmifltir. Ayn› ebatta, türde ve/veya tarzda lastikler kullan›lmad›¤› takdirde sistem hatal› bir flekilde çal›flabilecek ya da
sensörler hasar görebilecektir. Piyasada aksesuar olarak sat›lan jantlar sensörlerin hasar görmesine neden olabilir. Arac›n›z TPMS ile donat›lm›fl
ise tüplü lastik onar›m kitleri ya da balans kurflunlar› kullanmay›n›z. Aksi takdirde sensörler
hasar görebilecektir. (Daha fazla bilgi için 5. bölümde “Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi (TPMS)”
“Lastik - Genel Bilgiler” bölümlerindeki “Lastik fiiflirme Bas›nçlar›” k›sm›na bak›n›z.
22. Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)
Uyar› Lambas›
Bu lamba Kilitlenmeyi Önleyici Fren
Sistemini (ABS) izler. Lamba, kontak
anahtar› ON (AÇIK) konumuna getirildi¤i ve dört saniye süresince kald›¤›
zaman yanacakt›r.
E¤er ABS lambas› yan›k kal›rsa veya sürüfl esnas›nda yanarsa, bu fren sisteminin Kilitlenmeyi Önleyici k›sm›n›n çal›flmad›¤›n› ve servise al›nmas› gerekti¤ini iflaret eder. Bununla birlikte, e¤er Fren Sistemi Uyar› Lambas› yanm›yorsa, geleneksel fren
sistemi normal flekilde çal›flmaya devam edecektir.
E¤er ABS lambas› yan›yorsa, kilitlenmeyi Önleyici
frenlerin faydalar›n›n eski haline döndürülmesi için
fren sisteminin mümkün olan en k›sa sürede servise götürülmesi gerekmektedir. Ayr›ca, ABS lambas› düzgün çal›flt›¤›ndan emin olabilmek için s›k s›k
kontrol edilmelidir. Lamban›n yanmamas› durumunda sistemin yetkili servis taraf›ndan kontrol
edilmesi gerekmektedir. (Daha fazla bilgi için 5.
Bölümdeki “Elektronik Fren Kontrol Sistemi” bafll›¤›ndaki “Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)”
k›sm›na bak›n›z.
23. Elektronik Denge Program› (ESP)/Çekifl
Kontrol Sistemi (TCS) Gösterge Lambas›
E¤er bu gösterge lambas› h›zlanma
s›ras›nda yanarsa mümkün oldu¤unca az gaza bas›n›z. H›z›n›z› ayarlay›n›z ve hakim yol koflullar›na göre
sürüfl yap›n›z. (Daha fazla bilgi için
5. Bölümdeki “Elektronik Fren Kontrol Sistemi” k›sm›na bak›n›z).
24. Ar›za ‹kaz Lambas› (MIL)
Bu lamba OBD olarak adland›r›lan Elektronik Ar›za Teflhis sisteminin bir parças›d›r. OBD sistemi emisyon, motor ve
otomatik flanz›man kontrol sistemlerini
izler. Motor çal›flt›r›lmadan önce anahtar
ON konumuna getirildi¤inde MIL yanacakt›r E¤er
kontak anahtar› OFF konumundan ON konumuna
getirildi¤i halde MIL yanm›yorsa, durumunu derhal
kontrol ettiriniz.
Gevflek veya kay›p yak›t kapa¤›, düflük yak›t kalitesi, vs. gibi belirli koflullar motorun çal›flmas›n›n ard›ndan MIL’i yakabilir. E¤er MIL tipik sürüfl döngülerinin birkaç› boyunca yan›k kal›yorsa araç servise
götürülmelidir. Ço¤u durumda araç normal flekilde
kullan›lacak ve çekme ifllemi gerektirmeyecektir.
Ar›za ‹kaz Lambas›, motor çal›fl›rken yan›p sönüyorsa sizi h›zl› güç kayb›na veya ciddi katalitik konvertör ar›zas›na yol açabilecek ciddi durumlar›n oldu¤u konusunda uyarmaktad›r. (Daha fazla bilgi
için 7. Bölümdeki “Elektronik Ar›za Teflhis Sistemi
— OBDII” k›sm›na bak›n›z).
123
D‹KKAT!
“MIL” yanarken arac›n uzun süre kullan›lmas›,
emisyon kontrol sisteminin hasar görmesine neden olacakt›r. Bu durum yak›t tasarrufunu ve sürüfl konforunu da olumsuz flekilde etkileyebilir.
Herhangi bir emisyon testiyap›lmadan önce araç
servise götürülmelidir.
Motor çal›fl›rken MIL yan›p sönüyorsa, yak›n zamanda ciddi katalitik konvertör hasar› ve güç
kayb› olacakt›r. Arac›n derhal servise götürülmesi gereklidir.
25. Elektronik Denge Program› (ESP)/Fren
Destek Sistemi (BAS) Ar›za ‹kaz Lambas› –
Baz› Modellerde
Sar› “ESP/BAS Ar›za ‹kaz Lambas›”
kontak anahtar› ON konumuna geldi¤inde yanar. Motorun çal›flmas› ile
birlikte lamba sönmelidir. ESP veya
BAS sistemlerinin herhangi birinde
veya ikisinde de bir ar›za alg›lanm›flsa motor çal›fl›rken bu lamba sürekli olarak yanar. Birkaç kontak
çevriminden ve araç 30 mil/s (48 km/s) üzerindeki
h›zlarda kilometrelerce kullan›ld›ktan sonra bu lamba yan›k kal›yorsa, sorunun saptanmas› ve düzeltil-
124
mesi için mümkün olan en k›sa sürede yetkili servise baflvurunuz. Daha fazla bilgi için 5. Bölümdeki
“Elektronik Fren Kontrol Sistemi” k›sm›na bak›n›z.
26. Fren Sistemi Uyar› Lambas›
Bu lamba fren hidroli¤i seviyesi ve park
freni uygulamas› dahil çeflitli fren ifllevlerini izler. Fren lambas›n›n yanmas› park freninin uyguland›¤›n›, fren hidroli¤i seviyesinin düflük oldu¤unu veya ABS ile ilgili bir
problem oldu¤unu gösterir.
‹kili fren sistemi hidrolik sisteminin bir k›sm›nda ar›za olmas› durumunda yedek frenleme kapasitesi
sunar. ‹kili fren sisteminin herhangi bir taraf›na ait
bir ar›za Fren Uyar› Lambas› taraf›ndan belirtilir, bu
durumda lamba fren merkezindeki fren hidroli¤i seviyesi belirtilen seviyenin alt›na düfltü¤ünde yanar.
Lamba ar›za düzeltilene kadar yan›k kal›r.
NOT:
Lamba hidrolik seviyesinin etkilendi¤i keskin
virajlar al›n›rken anl›k olarak yan›p sönebilir.
Bu durumda araç servis görmeli ve fren hidroli¤i seviyesi kontrol ettirilmelidir.
Frende ar›za varsa derhal tamir edilmesi gerekir.
UYARI!
Fren Sistemi Uyar› Lambas› yanarken sürüfl
yapmak tehlikelidir. Frenleme performans›nda
veya frenleme esnas›nda araç dengesinde belirgin bir azalma olabilir. Arac› durdurman›z daha
uzun mesafede gerçekleflecektir veya arac› kontrol etmeniz zorlaflacakt›r. Kaza yapabilirsiniz.
Arac› derhal kontrol ettiriniz.
ABS donan›ml› araçlarda ayn› zamanda Elektronik
Fren Kuvveti Da¤›t›m› (EBD) sistemi de bulunur.
Fren Uyar› Lambas› ve ABS Lambas›n›n ikisi de
EBD ar›zas› durumunda yanar. EBD ar›zas› durumunda ABS'nin derhal tamir edilmesi gerekir.
Fren Sistemi Uyar› Lambas›n›n çal›flmas› kontak
anahtar› LOCK konumundan ON konumuna getirilerek kontrol edilebilir. Lamba yaklafl›k iki saniye
yan›p sonra sönmelidir. Lamba, park freni uygulan›rsa veya bir fren ar›zas› tespit edilirse yan›k kal›r.
Park freni uygulanmazsa ve lamba yan›k kal›yorsa
veya lamba yanm›yorsa lamban›n yetkili servis taraf›ndan kontrol edilmesi gerekmektedir.
NOT:
Lamba ayn› zamanda park freni kontak anahtar› ON konumundayken uyguland›¤›nda da yanar. Gösterge panelindeki bu lamba sadece
park freninin uyguland›¤›n› gösterir. Park freninin ne kadar çekildi¤ini göstermez. (Daha fazla
bilgi için 5. Bölümdeki “Elektronik Fren Kontrol
Sistemi” ve “Fren Sistemi” k›s›mlar›na bak›n›z.
27. Hava Yast›¤› Uyar› Lambas›
g
Bu uyar› lambas› kontak ON konumuna getirildi¤inde ampulün kontrol edilmesi amac› ile dört ila alt› saniye süreyle yanacakt›r. Çal›flt›rma s›ras›nda
lamba yanmazsa, yan›k kal›rsa veya sürüfl esnas›nda yanarsa, arac› mümkün olan en k›sa sürede
yetkili serviste kontrol ettiriniz. (Daha fazla bilgi için
2. Bölümde “Yolcu Hava Yast›¤›” k›sm›na bak›n›z).
28. Pusula/S›cakl›k Ekran› Dü¤mesi (Sadece
Mid Line Gösterge Grubunda)
Vakum Floresan Göstergesinde Pusula/S›cakl›k
göstergesini çal›flt›r›r.
NOT:
29. Vakum Floresan Gösterge (Sadece Mid
Line ve Premium Gösterge Gruplar›nda)
Premium gösterge grubu donan›ml› araçlarda bu
gösterge uygun koflullar oldu¤unda Elektronik Araç
Bilgi Merkezi (EVIC) mesajlar›n› gösterir. (Daha
fazla bilgi için bu bölümdeki “Elektronik Araç Bilgi
Merkezi (EVIC)” k›sm›na bak›n›z).
NOT:
Mid Line gösterge grubu donan›ml› araçlarda bu
gösterge pusulay› (N, S, E, W, NE, NW, SE, ve SW)
ve d›fl s›cakl›¤› gösterir. COMPASS/TEMPERATURE DISPLAY dü¤mesi bu göstergeyi çal›flt›r›r.
Göstergeyi açmak için dü¤meye bir defa bas›p b›rak›n›z. Göstergeyi kapatmak için yeniden bas›p b›rak›n›z.
Manyetik malzemeler, pusula sensörü burada
bulundu¤u için gösterge panelinin üst k›sm›ndan uzak tutulmal›d›r.
Sapma ayarlama moduna girmek için araç h›z› 0
km/s olmal›d›r (manuel flanz›man) veya vites
kolu PARK konumunda olmal›d›r (otomatik flanz›man).
Sapmay› ayarlamak için ilk olarak kontak anahtar›n› ON konumuna getiriniz. Ard›ndan COMPASS/TEMPERATURE DISPLAY dü¤mesini bas›l›
tutarak (yaklafl›k 10 saniye) bulunulan bölgenin
sapma numaras›n› görüntüleyiniz. Haritaya göre
uygun sapma bölgesini seçmek için sonra dü¤meye bas›p b›rakarak sapma de¤erini birer birer artt›r›n›z. Son olarak bu moddan ç›kmak için kontak
anahtar›n› LOCK moduna getiriniz.
Pusula Sapmas›n›n Ayarlanmas› (Sadece Mid
Line Gösterge Grubunda)
Pusula Sapmas› manyetik Kuzey ile Co¤rafi Kuzey
aras›ndaki farkt›r. Pusulan›n bu fark› telafi etmesine izin vermek ve do¤rulu¤u sa¤lamak için, pusula
modülü içerisindeki sapmay›, arac›n Pusula Sapma
Haritas›na göre bulundu¤u bölgeye ayarlayabilirsiniz. Sapmay› ayarlamak için, afla¤›daki prosedürü
gerçeklefltiriniz:
125
Pusula Sapma
Haritas›
Compass
Variance
Map
126
NOT:
Varsay›lan sapma ayar› Bölge 8’dir. Sapmay›
ayarlarken, numaraland›rma Bölge 15’den Bölge 1’e sar›lacakt›r.
Pusulan›n Kalibre Edilmesi (Sadece Mid Line
Gösterge Grubunda)
Pusula düzensiz, yanl›fl veya anormalse kalibre etmeniz gerekebilir. Ancak pusulay› kalibre etmeden
önce do¤ru Pusula Sapmas› de¤erinin seçildi¤inden emin olunuz.
NOT:
Kalibrasyon moduna girmek için vites kolu
PARK konumunda olmal›d›r.
Pusulay› kalibre etmek için ilk önce motoru çal›flt›r›n›z. Ard›ndan COMPASS/TEMPERATURE DISPLAY dü¤mesini bas›l› tutarak (yaklafl›k 10 saniye)
bulunulan bölgenin sapma numaras›n› görüntüleyiniz. Ard›ndan “CAL” göstergesi sürekli yanarken
yön görüntülenene kadar dü¤meyi bas›l› tutunuz
(yaklafl›k on saniye). Son olarak, araç ile 8
km/s’den daha düflük bir h›zda elektrik hatlar›ndan
ve büyük metalik objelerden uzak bir alanda, “CAL”
göstergesi sönene kadar, bir veya daha çok tam
daire çiziniz. Pusula art›k normal olarak çal›flacakt›r.
30. Arka Sis Lambas› Uyar› Lambas› – Baz›
Modellerde
Bu lamba arka sis lambalar›n›n aç›k oldu¤unu gösterir. (Daha fazla bilgi için 3. Bölümdeki “Arka Sis Lambalar›” k›sm›na bak›n›z
31. Çal›flt›rma ‹çin Bekleyin Uyar›s› – Sadece
Dizel
g Motor
Bu lamba kontak anahtar› ilk defa ON
(AÇIK) konumuna getirildi¤inde yanar.
Motoru çal›flt›rmak için uyar› lambas› sönene kadar bekleyiniz. (Daha fazla bilgi
için 5. Bölümde “Çal›flt›rma Prosedürleri” bafll›¤› alt›nda “Normal Çal›flt›rma – Dizel Motorlar” k›sm›na
bak›n›z).
ELEKTRON‹K ARAÇ B‹LG‹ MERKEZ‹
(EVIC) – BAZI MODELLERDE
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)’nin sürücü iletiflim ekran› vard›r (2). Gösterge panelinde, yak›t ve
s›cakl›k göstergelerinin afla¤›s›nda bulunur. Direksiyondan dü¤meleri olan araçlarda da (bu bölümde
aç›klanm›flt›r) EVIC donan›m› mevcuttur. EVIC
afla¤›da belirtilen parçalardan oluflmaktad›r:
• Pusula ekran›
• D›fl s›cakl›k ekran›
• Yol bilgisayar› ifllevleri
127
• Sistem durumu, araç bilgi uyar› mesaj› ekranlar›
ve Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi (TPMS) ekranlar› (baz› modellerde) dahil ve,
• Kiflisel Ayarlar (müflteri taraf›ndan programlanabilen özellikler)
Bu sistem sürücünün direksiyon simidi üzerinde bulunan afla¤›daki dü¤melere basarak bilgileri seçmesine izin verir.
Bu dü¤meye bas›p b›rak›n›z, görüntülenen mod Pusula/D›fl S›cakl›k, Yol
‹fllevleri, Sistem Durumu ve Kiflisel
Ayarlar aras›nda de¤iflecektir.
MENU
MENU
Dü¤mesi
Button
Yol ‹fllevlerini resetlemek ve Kiflisel
Ayarlar› de¤ifltirmek için bu dü¤meye
bas›n›z.
RESET
Dü¤mesi
SCROLL
SCROLL
Dü¤mesi
Button
Yol ‹fllevleri (Ortalama Yak›t Ekonomisi, Mevcut Yak›t ile Kat Edilebilir
Mesafe [DTE], Kalan Zaman, Birim),
Sistem Durumu, Mesajlar ver Kiflisel
Ayarlar (Müflteri Taraf›ndan Programlanabilir Özellikler) aras›nda dolaflmak için bu dü¤meye bas›n›z.
• Sol Arka Sinyal Ampülü Yan›k (Left Rear Turn
Signal Lamp Out) (tek bir sinyal sesi ile birlikte)
Pusula/D›fl S›cakl›k ekran›n› de¤ifltirmek için bu dü¤meye bas›n›z.
• RKE Pil flarj› Düflük (RKE Battery Low) (tek bir
sinyal sesi ile birlikte)
PUSULA/
SICAKLIK
Dü¤mesi
• Sa¤ Arka Sinyal Ampülü Yan›k (Right Rear Turn
Signal Lamp Out) (tek bir sinyal sesi ile birlikte)
• Kiflisel Ayarlara Ulafl›lamaz (Personal Settings
Not Available) – Araç Park Konumunda De¤il.
(Otomatik fianz›man)
• Kiflisel Ayarlara Ulafl›lamaz (Personal Settings
Not Available) – Araç Hareket Halinde (manuel
flanz›man).
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)
Ekranlar›
• # Kanal› Aktar›yor. Bölüm 2’deki “Garaj Kap›s›
Aç›c›s›” k›sm›na bak›n›z.
Uygun koflullar mevcutsa, EVIC afla¤›daki mesajlar› görüntüler:
• # Kanal› Denemede Bölüm 2’deki “Garaj Kap›s›
Aç›c›s›” k›sm›na bak›n›z.
• Sinyal Aç›k (Turn Signal ON) (Araç 1,6 km’den
daha uzun bir mesafe bir sinyal aç›k flekilde seyretmiflse sürekli bir uyar› sinyali ile birlikte)
• # Kanal› Denendi. Bölüm 2’deki “Garaj Kap›s›
Aç›c›s›” k›sm›na bak›n›z.
• Sol Ön Sinyal Ampülü Yan›k (Left Front Turn Signal Lamp Out) (tek bir sinyal sesi ile birlikte)
128
• Sa¤ Ön Sinyal Ampülü Yan›k (Right Front Turn
Signal Lamp Out) (tek bir sinyal sesi ile birlikte)
• Kanallar› Siliyor Bölüm 2’deki “Garaj Kap›s› Aç›c›s›” k›sm›na bak›n›z.
• Kanallar Silindi Bölüm 2’deki “Garaj Kap›s› Aç›c›s›” k›sm›na bak›n›z.
• Denenemedi. Bölüm 2’deki “Garaj Kap›s› Aç›c›s›” k›sm›na bak›n›z.
• Sol Ön Lastik Bas›nc› Düflük (Left Front Low
Pressure) (tek bir sinyal sesi ile birlikte) 5. Bölümdeki “Lastik Bas›nc›” ve “Lastik Bas›nc› ‹zleme” k›s›mlar›na bak›n›z.”
• Sol Arka Lastik Bas›nc› Düflük (Left Rear Low
Pressure) (tek bir sinyal sesi ile birlikte) 5. Bölümdeki “Lastik Bas›nc›” ve “Lastik Bas›nc› ‹zleme” k›s›mlar›ndaki bilgilere bak›n›z.”
• Sa¤ Ön Lastik Bas›nc› Düflük (Right Front Low
Pressure) (tek bir sinyal sesi ile birlikte) 5. Bölümdeki “Lastik Bas›nc›” ve “Lastik Bas›nc› ‹zleme” k›s›mlar›ndaki bilgilere bak›n›z.”
• Sa¤ Arka Lastik Bas›nc› Düflük (Right Rear Low
Pressure) (tek bir sinyal sesi ile birlikte) 5. Bölümdeki “Lastik Bas›nc›” ve “Lastik Bas›nc› ‹zleme” k›s›mlar›ndaki bilgilere bak›n›z.”
• TPM Sistemini kontrol ediniz (Check TPM
System) (tek bir sinyal sesi ile birlikte) 5. Bölümdeki “Lastik Bas›nc› ‹zleme” k›sm›ndaki bilgilere
bak›n›z.
• Cal (Kalibrasyon)
• Ya¤ De¤iflimi Gerekli (Oil Change Required) (tek
bir sinyal sesi ile birlikte)
• Düflük Y›kama Suyu (Low Washer Fluid)
• So¤utma S›v›s› Düflük (Coolant Low)
• Anahtar Kontakta (Key in Ignition)
• Lambalar Aç›k (Lights On)
• Ya¤ De¤iflimi Gerekli (Oil Change Required)
(2.0L motorlu ya¤ de¤ifltirme gösterge sistemine
sahip araçlarda)
“2.0L Dizel Ya¤ De¤iflimi Gerekli” Uyar›s›
– Baz› Modellerde
Arac›n›zda motor ya¤› de¤ifltirme uyar› sistemi olabilir. E¤er varsa, Tek bir sesli uyar› bir sonraki ya¤
de¤iflim aral›¤›n› belirttikten sonra “Oil Change Required” mesaj› EVIC ekran›nda yaklafl›k 10 saniye
yan›p söner. Motor ya¤› de¤ifltirme uyar› sistemi
çal›flma biçimini baz al›r, yani motor ya¤› de¤ifltirme
aral›¤› kiflisel sürüfl biçimlerine göre de¤ifliklik gösterebilir.
S›f›rlanmad›¤› takdirde bu mesaj kontak anahtar›n›
her ON konumuna getirdi¤inizde görüntülenmeye
devam eder. Mesaj› geçici olarak kapatmak istedi¤inizde MENU dü¤mesine bas›p b›rak›n›z. Ya¤ de¤ifltirme uyar› sistemini (periyodik bak›m›n gerçeklefltirilmesinden sonra) s›f›rlad›ktan sonra afla¤›daki prosedürü uygulay›n›z:
1. Kontak anahtar›n› “ON” konumuna getiriniz (Motoru çal›flt›rmay›n›z).
2. Gaz pedal›na 10 saniye içinde yavafl yavafl üç
kez sonuna kadar bas›n›z.
3. Kontak anahtar›n› “LOCK” konumuna getiriniz.
NOT:
• Arac› çal›flt›rd›¤›n›zda uyar› mesaj› yan›yorsa
ya¤ de¤ifltirme uyar› sistemi s›f›rlanmam›fl
demektir. Gerekliyse bu prosedürü tekrar ediniz.
• Resetleme prosedürünün 1. ad›mdan 3. ad›ma kadar gerçeklefltirilmesi motor ya¤› ve filtre de¤iflimi için 12000 km servis aral›¤› sa¤lar.
• Düflük Yak›t (Low Fuel)
129
EVIC üzerinde afla¤›daki Yol Göstergesi ‹fllevlerinden birisi görüntülenen kadar MENU dü¤mesine
bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
Bu tahmini mesafe mevcut yak›t deposu seviyesine
göre anl›k ortalaman›n ve ortalama yak›t tüketiminin ortalamas›n›n al›nmas›yla belirlenir. DTE, RESET dü¤mesi ile resetlenemez.
• Ortalama Yak›t Tüketimi
NOT:
• Mevcut Yak›t ‹le Kat Edilebilir Mesafe
Araç sürüfl tarz›ndaki veya araç yükündeki
önemli de¤ifliklikler arac›n gerçek sürüfl mesafesini, DTE’nin göstermifl oldu¤u mesafeye
bakmaks›z›n büyük ölçüde etkileyecektir.
Yol Göstergesi ‹fllevleri
• Kontak Aç›k Kalma Süresi
• Birim
Yol Bilgisayar› fonksiyonlar›n›n tümü aras›nda gezmek için SCROLL dü¤mesine bas›n›z.
Yol Göstergesi ‹fllevleri modu afla¤›daki bilgileri görüntüler.
• Ortalama Yak›t Tüketimi
Son resetlemeden bu yana ortalama yak›t tüketimini gösterir. Yak›t tüketimi resetlendi¤inde, ekranda
iki saniyeli¤ine “RESET” veya noktalar görünecektir. Ard›ndan, geçmifl bilgisi silinecek ve ortalama
al›nmas› resetlemeden önceki son yak›t ortalamas›
okumas›na kadar devam edecektir.
• Mevcut Yak›t ‹le Kat Edilebilir Mesafe (DTE)
Yak›t deposunda kalan yak›t ile gidilebilecek tahmini mesafeyi gösterir.
130
• DTE tahmini sürüfl mesafesi de¤eri 48 km'den
(30 mil) daha az oldu¤unda, DTE ekran› “LOW
FUEL” (DÜfiÜK YAKIT) mesaj›na dönüflecektir.
Araca belirli bir miktar yak›t eklenmesi “LOW FUEL” (DÜfiÜK YAKIT) yaz›s›n› kapatacakt›r ve yeni bir DTE de¤eri görüntülenecektir.
• Kontak Aç›k Kalma Süresi
Shows the total elapsed time of travel since the
last reset when the ignition switch is in the ACC position. Geçen süre, kontak anahtar› ON veya
START konumunda oldu¤unda artacakt›r.
• Birim
EVIC, kilometre sayac› ve navigasyon sistemi (baz› modellerde) ‹ngiliz ve Metrik ölçü birimleri olarak
de¤ifltirilebilir. Seçiminizi yapmak için, “U.S.” veya
"METRIC” belirene kadar “RESET” dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
Ekran›n Setlenmesi
Sadece silinebilir bir fonksiyon görüntülenmekte ise
yenileme yap›l›r. Görüntülenmekte olan reset edilebilir ifllevi silmek için “RESET” dü¤mesine bas›n›z
ve bas›l› tutunuz. Tüm yenilenebilir fonksiyonlar›
setlemek için, görüntülenmekte olan fonksiyonun
setlenmesi s›ras›nda üç saniye içerisinde ikinci bir
defa “RESET” dü¤mesine bas›n›z ve serbest b›rak›n›z. (Bu üç saniyelik süre boyunca > Reset ALL
görüntülenir).
Pusula Ekran›
COMPASS/
PUSULA/
SICAKLIK
TEMPERADü¤mesi
TURE
Button
Sekiz pusula okumas›ndan birisini ve d›fl s›cakl›¤› görüntülemek
için bu dü¤meye bas›p serbest b›rak›n›z. Pusula okumalar› arac›n
gitmekte oldu¤u yönü iflaret eder.
Pusulan›n Otomatik Kalibrasyonu
Bu pusula kendi kendine kalibre oldu¤u için ayr›ca
elle kalibre edilmesine gerek yoktur. Araç yeniyken
pusula hatal› yönler gösterebilir ve pusula kalibre
edilene kadar EVIC ekran›nda “CAL” (Kalibrasyon)
yaz›s› görüntülenebilir. Ayr›ca pusulay› EVIC üzerinde gösterilen “CAL” uyar›s› kaybolana kadar
360°’lik bir tam tur yapt›rarak da (büyük metal veya
metalik nesnelerin bulunmad›¤› bir alanda) kalibre
edebilirsiniz. Pusula art›k normal olarak çal›flacakt›r.
Pusulan›n Elle Kalibrasyonu
E¤er pusula tutars›z görünürse veya yanl›flsa, afla¤›daki ad›mlar› takip ederek pusulay› elle kalibre
edebilirsiniz:
1. Konta¤› ON konumuna getiriniz.
2. EVIC’te Kiflisel Ayarlar görüntülenene kadar MENU dü¤mesine bas›p b›rak›n›z.
3. EVIC ekran›nda “CALIBRATE COMPASS” (Pusulay› Kalibre Ediniz) görüntülene kadar SCROLL
dü¤mesine bas›n›z.
4. Kalibrasyonu bafllatmak için RESET dü¤mesine
bas›p b›rak›n›z. EVIC ekran›nda “CAL” mesaj› görüntülenecektir.
5. “CAL” uyar›s› kaybolana kadar yavaflça 360°’lik
bir tam tur yapt›r›n (büyük metal veya metalik nesnelerin bulunmad›¤› bir alanda). Pusula art›k normal olarak çal›flacakt›r.
Pusula Sapmas›
Pusula Sapmas› manyetik Kuzey ile Co¤rafi Kuzey
aras›ndaki farkt›r. Pusulan›n bu fark› telafi etmesine izin vermek ve do¤rulu¤u sa¤lamak için, pusula
modülü içerisindeki sapmay›, arac›n Pusula Sapma
Haritas›na göre bulundu¤u bölgeye ayarlayabilirsiniz. Sapmay› ayarlamak için, afla¤›daki prosedürü
gerçeklefltiriniz:
NOT:
• Varsay›lan sapma ayar› Bölge 8’dir. Sapmay›
ayarlarken, numaraland›rma Bölge 15’den
Bölge 1’e sar›lacakt›r.
• Manyetik malzemeler, pusula sensörü burada
bulundu¤u için gösterge panelinin üst k›sm›ndan uzak tutulmal›d›r.
• “Pusula Sapmas›n›n Ayarlanmas›” bafll›¤›n›n
alt›ndaki “Pusula Sapma Haritas›” k›sm›na
bak›n›z.
1. Konta¤› ON konumuna getiriniz.
2. EVIC’te Kiflisel Ayarlar görüntülenene kadar MENU dü¤mesine bas›p b›rak›n›z.
3. “COMPASS VARIANCE” (Pusula Sapmas›) mesaj› ve son sapma alan numaras› EVIC ekran›nda
görüntülenene kadar SCROLL dü¤mesine bas›n›z.
4. Haritaya göre uygun sapma alan› seçilene kadar
“RESET” dü¤mesine bas›n›z ve b›rak›n›z.
5. Ç›kmak için COMPASS/TEMPERATURE dü¤mesine bas›n›z.
Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf›ndan
Programlanabilen Özellikler)
Kiflisel Ayarlar araç h›z› 0 km/s iken (manuel flanz›man) veya vites kolu PARK konumundayken (otomatik flanz›man) sürücünün özellikleri ayarlamas›n›
ve geri ça¤›rmas›n› sa¤lar.
EVIC üzerinde “Personel Settings” (Kiflisel Ayarlar)
görüntülenene kadar MENU dü¤mesine bas›p b›rak›n›z.
Afla¤›daki seçeneklerden birisini görüntülemek için
SCROLL (KAYDIRMA) dü¤mesini kullan›n›z.
131
“D‹L” (LANGUAGE)
Bu ekrandayken yol bilgisayar› ifllevleri ve navigasyon sistemi ( baz› modellerde) dahil tüm ekran yaz›lar› için üç farkl› dilden birisini seçebilirsiniz ‹ngilizce, Frans›zca, ‹talyanca, Almanca, ‹spanyolca
veya Flemenkçe dillerinden birini seçmek için bu
ekrandayken RESET dü¤mesine bas›n›z. Devam
ettikçe görüntülenen bilgiler seçilen dilde gösterilir.
NOT:
EVIC UConnect dil seçimini de¤ifltirmez. Ayr›nt›lar için 3. bölümdeki Hands-free ‹letiflim
(UConnect®) — bölümünde “Language Selection” (Dil Seçimi) k›sm›na bak›n›z.
“OTOMAT‹K KAPI K‹L‹TLER‹” (AUTO DOOR
LOCKS)
‹fllev ON konumundayken bütün kap›lar ve bagaj
kap›s› araç h›z› 24 km/s’ye ulaflt›¤›nda otomatik
olarak kapan›r. Seçiminizi yapmak için, “ON” veya
"OFF” belirene kadar “RESET” dü¤mesine bas›n›z
ve bas›l› tutunuz.
“ÇIKIfi SIRASINDA OTOMAT‹K K‹L‹T AÇMA”
(AUTO UNLOCK ON EXIT)
‹fllev ON konumundayken, araç durdu¤unda ve
flanz›man PARK veya BOfi V‹TES konumundayken ve sürücü kap›s› aç›ld›¤›nda bütün kap› veya
bagaj kap›s› kilitleri aç›l›r. Seçiminizi yapmak için,
“ON” veya "OFF” belirene kadar “RESET” dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
132
“UZAKTAN KUMANDA ‹LE K‹L‹T AÇMA”
(RKE UNLOCK)
Birinci Bas›flta Sürücü Kap›s› (Driver Door 1st
Press) seçiliyse sürücü kap›s› uzaktan kumanda
(RKE) UNLOCK (Kilit Aç) dü¤mesine ilk bas›flta
aç›l›r. Birinci Bas›flta Sürücü Kap›s› seçiliyse RKE
uzaktan kumandas›ndaki UNLOCK (Kilit Aç) dü¤mesine iki kere basarak yolcu kap›lar›n›n ve bagaj
kap›s›n› kilitlerini de açabilirsiniz. Birinci Bas›flta
Birinci Bas›flta bütün Kap›lar (All Doors 1st
Press) seçiliyse bütün kap›lar uzaktan kumanda
UNLOCK (Kilit Aç) dü¤mesine ilk bas›flta aç›l›r. Seçiminizi yapmak için, “Driver Door 1st Press” (Birinci Bas›flta Sürücü Kap›s›) veya "All Doors 1st
Press” (Birinci Bas›flta Bütün Kap›lar) belirene kadar “RESET” dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
“K‹L‹TLEME ‹LE B‹RL‹KTE FLAfiÖRLER‹N
YANMASI” (FLASH LAMP WITH LOCK)
‹fllev ON konumundayken, kap› kilitleri RKE uzaktan kumanda ile aç›l›rken veya kilitlenirken ön ve
arka dönüfl sinyalleri yan›p söner. Seçiminizi yapmak için, “ON” veya "OFF” belirene kadar “RESET”
dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
“FARLARIN GEÇ KAPANMASI” (HEADLAMP
OFF DELAY)
Bu özellik seçili iken, kontak anahtar› LOCK konumuna getirildikten sonra farlar›n 0, 30, 60 veya 90
saniye boyunca aç›k kalmas›n› sa¤layabilir. Seçiminizi yapmak için, “0,” “30,” “60,” veya “90” belirene
kadar “RESET” dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
“S‹LECEK MODUNDA AÇIK FARLAR” (HEADLAMPS WITH WIPERS) (Sadece Otomatik Farlar ile mevcuttur)
‹fllev ON konumundayken ve Çok ifllevli kol AUTO
konumundayken, farlar silecekler aç›ld›ktan yaklafl›k 10 saniye sonra aç›l›r. Bu özellik ile aç›lm›fllar
ise silecekler kapat›ld›¤›nda farlar da söner. Seçiminizi yapmak için, “ON” veya "OFF” belirene kadar
“RESET dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
“ANAHTAR KONTAKTA DE⁄‹LKEN
AKSESUARLARA GÜÇ VER‹LMES‹” (KEY-OFF
POWER RELAY)
Bu özellik seçildi¤inde, elektrik kumandal› cam
dü¤meleri, radyo, hands-free sistemi (baz› modellerde), DVD video sistemi (baz› modellerde), elektrik kumandal› aç›l›r tavan (baz› modellerde), ve
elektrik prizleri kontak anahtar› kapal› konuma getirildikten sonra 10 dakikaya kadar aktif olarak kal›r.
Arac›n kap›lar›ndan biri aç›ld›¤›nda bu özellik iptal
olur. Seçiminizi yapmak için, until “0,” “45 san.,” “5
dak.” veya “10 dak.” belirene kadar “RESET” dü¤mesine bas›n›z ve b›rak›n›z.
“YAKLAfiILDI⁄INDA FARLARIN YANMASI”
(ILLUMIN APPROACH)
Bu özellik seçildi¤inde, RKE uzaktan kumanda ile
kap› kilitleri aç›ld›¤›nda farlar yanar ve 90 saniye
aç›k kal›r. Seçiminizi yapmak için, “OFF”, “30 sec”,
“60 sec” veya "90 sec” belirene kadar “RESET”
dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
“GÖRÜNTÜLENEN B‹R‹MLER” (DISPLAY
UNITS IN)
EVIC, kilometre sayac› ve navigasyon sistemi (baz› modellerde) ‹ngiliz ve Metrik ölçü birimleri olarak
de¤ifltirilebilir. Seçiminizi yapmak için, “US” veya
"METRIC” belirene kadar “RESET” dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
“V‹RAJLARA GÖRE NAV‹GASYON” (NAV
TURN BY TURN) – Baz› Modellerde
ON seçildi¤inde araç programl› güzergahta belirtilen bir dönemeçe yaklaflt›¤›nda “turn-by-turn” dönüfller ekranda görüntülenir. Seçiminizi yapmak
için, “ON” veya "OFF” belirene kadar “RESET” dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
PUSULA SAPMASI (COMPASS VARIANCE)
“Pusula Ekran›” alt›ndaki “Pusula Sapmas›” k›sm›na bak›n›z.
PUSULANIN KAL‹BRE ED‹LMES‹ (CALIBRATE
COMPASS)
“Pusula Ekran›” bafll›¤›n›n alt›ndaki “Pusulan›n Elle
Kalibre Edilmesi” k›sm›na bak›n›z.
SES S‹STEMLER‹
Ses Sistemleri Kitap盤›na bak›n›z.
SATIfi KODU REX – MULT‹MEDYA
S‹STEM – BAZI MODELLERDE
NOT:
Sat›fl kodu ünitenin ön taraf›n›n alt sa¤ taraf›nda bulunur.
REX Multimedya sistemi bir radyo, navigasyon sistemi, alt› diskli CD/DVD çalar, USB portu, 30 GB’lik
hard diske (HDD) ve UConnect Hands Free Bluetooth cep telefonu sistemine sahiptir.
Bir 17,8 cm.’lik (7 inç) ayr› ekran ile kolayca menü
seçeneklerine ulaflabilirsiniz, ayr›ca Geliflmifl Ses
Diyalog Sistemi müzik, navigasyon, e¤lence ve
hands free cep telefonu kullan›m› için 1000’den fazla kelimeyi tan›yabilmektedir.
Navigasyon sistemi için Paylafl›ml› bir HDD, veritaban› ve di¤er radyo özellikleri CD'den veya USB
portundan müzik ve foto¤raf yüklenmesine olanak
sa¤lar. Gracenote veritaban› müzik dosyalar›nda
sanatç›, flark› ve bafll›klar›n› bulur.
Bir AUX girifl jak› yolcular›n araç hoparlörlerinden
portatif MP3 çalar dinlemesine olanak sa¤lar. Araç
E¤lence Sistemi (VES)™ donan›ml› araçlarda ayr›
müzik ç›k›fllar› sayesinde yolcular sistemin kablosuz kulakl›klar arac›l›¤›yla farkl› müzik parçalar›n›
arac›n hoparlörlerinden dinleyebilir. Yani arka yolcular opsiyonel arka koltuk e¤lence sisteminde
DVD izlerken sürücü ve ön koltuktaki yolcu radyo
dinleyebilir.
Di¤er özel seçenekler aras›nda, müzik tipi seçimi,
trafik mesajlar› (opsiyonel), kolay kaydetme ayarlar›, VES® için ebeveyn kilidi (baz› modellerde) arka
kamera olan araçlarda arka kamera ekran› vard›r.
Daha fazla çal›flt›rma talimat› için “Navigasyon Kullan›m K›lavuzuna” bak›n›z.
Uydu navigasyon kapasitesi Global Konumland›rma Sistemi (GPS) tabanl› navigasyon sistemi ile
ayr› renk ekran›n› birlefltirerek harita, dönüfl göstergesi, seçenek menüsü ve çeflitli istikamet ve güzergah seçenekleri için talimatlar içerir.
133
Çal›flt›rma Talimatlar› – Hands Free ‹letiflim (UConnect®) (Baz› Modellerde)
2. Radyo üzerindeki “SETUP” dü¤mesine bas›n›z
ve bas›l› tutunuz.
Daha fazla çal›flt›rma talimat› için “Navigasyon Kullan›m K›lavuzuna” bak›n›z.
3. Menüde “Time Setup” seçili hale gelir, radyonun
ortas›ndaki joysitck’e bas›p b›rak›n›z. Aksi taktirde,
“Time Setup”› seçmek için joystick’in etraf›ndaki
dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan joystick’e bas›p b›rak›n›z.
Saatin Ayarlanmas› Prosedürü
Bu sistemdeki GPS al›c›s› GPS uydular› ile aktar›lan zaman verileri ile senkronize olur. Uydu saati
Greenwich Saat Ayar›n› (GMT) kullan›r. Bu dünya
çap›nda standart bir zaman ayar›d›r. Böylece uygun saat dilimi ve yaz saati uygulamas› bilgileri sistemin saatine en do¤ru flekilde girer.
Zaman Diliminin De¤ifltirilmesi
NOT:
2. ve 3. Ad›mlar› radyo üzerindeki “TIME” dü¤mesine üç saniye süreyle bas›p bas›l› tutarak es
geçebilirsiniz.
1. Multimedya sistemini aç›n›z.
4. “Time Zone” seçene¤inde gezinmek için joystick’in etraf›ndaki dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan
joystick’e bas›p b›rak›n›z.
5. E¤er istenilen zaman diliminin yan›nda bir tik
iflareti varsa, bir sonraki ad›ma geçiniz. Aksi halde,
istenilen zaman dilimini seçmek için joystick’in etraf›ndaki dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan joystick’e bas›p b›rak›n›z. Seçimin bitifli¤inde bir tik iflareti görüntülenecektir.
6. Ekrandan ç›kmak için “SETUP” dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
Yaz Saati Uygulamas› De¤ifliklikleri
Bu seçenek seçildi¤inde bu özellik yaz saati uygulamas›na göre uygun saati gösterir. Geçerli ayarlar› de¤ifltirmek için afla¤›daki prosedürü uygulay›n›z:
134
NOT:
2. ve 3. Ad›mlar› radyo üzerindeki “TIME” dü¤mesine üç saniye süreyle bas›p bas›l› tutarak es
geçebilirsiniz.
1. Multimedya sistemini aç›n›z.
2. Radyo üzerindeki “SETUP” dü¤mesine bas›n›z
ve bas›l› tutunuz.
3. Menüde “Time Setup” seçili hale gelir, radyonun
ortas›ndaki joysitck’e bas›p b›rak›n›z. Aksi taktirde,
“Time Setup”› seçmek için joystick’in etraf›ndaki
dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan joystick’e bas›p b›rak›n›z.
4. “Daylight Savings” seçene¤inde gezinmek için
joystick’in etraf›ndaki dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan
joystick’e bas›p b›rak›n›z.
5. E¤er istenilen ayar›n yan›nda bir tik iflareti varsa, bir sonraki ad›ma geçiniz. Aksi taktirde, “Off” veya “On”u seçmek için joystick’in etraf›ndaki dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan joystick’e bas›p b›rak›n›z.
Seçimin bitifli¤inde bir tik iflareti görüntülenecektir.
6. Ekrandan ç›kmak için “SETUP” dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
Kullan›c› Saatinin Ayarlanmas›
Saati, sistem saatinden farkl› bir zamana ayarlamak isterseniz bu ifllemi manuel olarak afla¤›daki
flekilde gerçeklefltirebilirsiniz:
NOT:
2. ve 3. Ad›mlar› radyo üzerindeki “TIME” dü¤mesine üç saniye süreyle bas›p bas›l› tutarak es
geçebilirsiniz.
6. Ekranda saat üzerinde seçili durumdaki saati
ayarlamak için joystick’i çevreleyen dü¤meyi çeviriniz. Bitirdi¤inizde joystick’e bas›p b›rak›n›z.
7. “Set Minutes” seçene¤ini seçmek için joystick’in
etraf›ndaki dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan joystick’e
bas›p b›rak›n›z.
1. Multimedya sistemini aç›n›z.
8. Ekranda saat üzerinde seçili durumdaki dakikay› ayarlamak için joystick’i çevreleyen dü¤meyi çeviriniz. Bitirdi¤inizde joystick’e bas›p b›rak›n›z.
2. Radyo üzerindeki “SETUP” dü¤mesine bas›n›z
ve bas›l› tutunuz.
9. Ekrandan ç›kmak için “SETUP” dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
3. Menüde “Time Setup” seçili hale gelir, radyonun
ortas›ndaki joysitck’e bas›p b›rak›n›z. Aksi taktirde,
“Time Setup”› seçmek için joystick’in etraf›ndaki
dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan joystick’e bas›p b›rak›n›z.
Radyo Kapal›yken Saatin Gösterilmesi
Bu özellik seçildi¤inde ekranda sistem kapal›yken
de saat görüntülenir. Geçerli ayarlar› de¤ifltirmek
için afla¤›daki prosedürü uygulay›n›z:
4. E¤er “User Time” seçene¤inin yan›nda bir tik
iflareti varsa, bir sonraki ad›ma geçiniz. Aksi taktirde, “User Time” seçene¤inde gezinmek için joystick’in etraf›ndaki dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan
joystick’e bas›p b›rak›n›z.
2. ve 3. Ad›mlar› radyo üzerindeki “TIME” dü¤mesine üç saniye süreyle bas›p bas›l› tutarak es
geçebilirsiniz.
NOT:
1. Multimedya sistemini aç›n›z.
2. Radyo üzerindeki “SETUP” dü¤mesine bas›n›z
ve bas›l› tutunuz.
3. Menüde “Time Setup” seçili hale gelir, radyonun
ortas›ndaki joysitck’e bas›p b›rak›n›z. Aksi taktirde,
“Time Setup”› seçmek için joystick’in etraf›ndaki
dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan joystick’e bas›p b›rak›n›z.
4. “Clock if Radio off” seçene¤inde gezinmek için
joystick’in etraf›ndaki dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan
mevcut ayar› de¤ifltirmek için joystick’e bas›p b›rak›n›z. Özellik seçildi¤inde “Clock if Radio off” seçene¤inin bitifli¤inde bir tik iflareti görüntülenecektir.
5. Ekrandan ç›kmak için “SETUP” dü¤mesine bas›n›z ve bas›l› tutunuz.
VIDEO E⁄LENCE S‹STEM‹ — BAZI
MODELLERDE .
Opsiyonel Video E¤lence Sistemi (VES)® arka koltuk e¤lence sistemi için flu parçalar› içerir:
Orta tavan konsoluna entegre 8 inçlik (20 cm) bir
Likit Kristal Ekran (LCD) Optimum gündüz ve gece
görüntüleme için ekran özellikleri parlakl›k kontrolü
5. “Set Hours” seçene¤ini seçmek için joystick’in
etraf›ndaki dü¤meyi çeviriniz ve ard›ndan joystick’e
bas›p b›rak›n›z.
135
• LCD ekran konsoldan afla¤› do¤ru aç›l›r ve arka
yolcular›n ekran› izlemesine olanak sa¤lar.
Arka HVAC Kumandalar›na Sahip VES
• ‹ki kablosuz k›z›lötesi kulakl›k arka yolcular›n ayn› veya farkl› ses kaynaklar›n› dinleyebilmesine
olanak tan›r.
ÜN‹VERSAL TÜKET‹C‹ ARAYÜZÜ (UCI) —
BAZI MODELLERDE
Radyo/V›deo Orta konsolun arkas›ndaki Müzik/Video RCA Jaklar› (AUX
Jaklar›) do¤rudan video
kameradan video izleme,
ekrana video oyunlar›
ba¤lama veya ayr› bir
MP3 çalardan müzik dinleyebilmenizi sa¤lar.
Bu bölüm sadece Uconnect® bulunan RES/REL
ve REQ/RET sat›fl kodlu radyolar için geçerlidir.
Sat›fl kodu REN/REZ dokunmatik ekranl› radyo
ve REU/REX/RE1 radyo için ayr› Kullan›m K›lavuzuna bak›n›z.
Bu özellik bir iPodT tafl›nabilir dijital cihaz› arac›n
ses sistemine bir konnektör arac›l›¤›yla opsiyonel
bir ba¤lant› kablosu (MOPAR®’dan temin edilebilir)
kullanarak takman›z› sa¤lar. Ayr›nt›l› bilgi için yetkili servise baflvurunuz.
1. Video girifli (sar›)
Bu özelli¤i kullan›rken,
2. Sol hoparlör girifli (beyaz)
• iPod®'da sakl› müzik arac›n müzik sistemi kullan›larak ve radyo bilgi ekran›nda müzikle ilgili bilgiler (flark› ad›, sanatç›, albüm, vb.) okunabilecek flekilde dinlenilebilir.
• Dokunmatik ekranl› radyo ve DVD oynat›c› kumandalar› daha genç yolcular için kolay kurulum
amaçl› ön koltuktan çal›flt›rma özelli¤ine sahiptir.
3. Sa¤ hoparlör girifli (k›rm›z›)
• Pille çal›flan bir uzaktan kumanda orta konsoldaki özel kal›pl› yuvaya oturur.
Ayr›nt›l› çal›flt›rma talimatlar› için “Video E¤lence Sistemi (VES)™ Kullan›m K›lavuzu”na bak›n›z.
136
NOT:
NOT:
• iPod® radyonun “Play”, “Browse” dü¤meleri ve
“List iPod® contents” (iPod® içeri¤ini listeleyin)
seçene¤i kullan›larak kontrol edilebilir.
• iPod® pili, UCI konnektörüne ba¤l› oldu¤unda
flarj olur.
iPod®’un Ba¤lanmas›
Bir iPod®’u arac›n UCI konnektörüne (torpido gözünde veya baz› araçlarda orta konsolda bulunur)
ba¤lamak için opsiyonel ba¤lant› kablosu kullan›n›z. Bu konum araçtan araca de¤iflebilir). iPod®
ba¤land›ktan ve araç sistemine senkronize olduktan sonra (ba¤lanmas› bir kaç saniye alabilir), araç
marka logosu iPod® ekran›nda görünür ve cihaz
flarj etmeye bafllar ve afla¤›da aç›kland›¤› flekilde
radyo sviçlerine bas›larak kullan›ma haz›r hale gelir.
Radyo Dü¤meleri Kullan›larak iPod®’un
Kumanda Edilmesi
UCI (iPod®) moduna girmek ve iPod®’a ba¤lanmak
için radyo ön yüzündeki AUX dü¤mesine bas›n›z.
UCI (iPod®) modundayken iPod® müzik parças›
(iPod®'da varsa) arac›n müzik sistemini kullanarak
çalmaya bafllar.
Çalma Modu
UCI moduna getirildi¤inde iPod® Çalma modunda
olur. Çalma modunda iPod®’u ve ekran bilgilerini
kontrol etmek için afla¤›da verilen radyo ön yüzündeki dü¤meleri kullanabilirsiniz:
Tune/Scroll Dü¤mesi
Tune/Scroll dü¤mesi ile bir önceki veya bir sonraki
dü¤meye gidiniz.
FF (Fast Forward) Dü¤mesi
FF dü¤mesini bas›l› tutarak çalan flark›y› ileriye alabilirsiniz.
Tune/Scroll dü¤mesi iPod® tafl›nabilir dijital cihaz
üzerindeki yuvarlak gezinme dü¤mesine benzer
olarak ifllev görür.
FF dü¤mesine bas›p b›rakt›¤›n›zda çalan flark›y›
befl saniye ileri al›rs›n›z.
Bir flark› çalarken bu dü¤meyi saat yönünde (ileri)
bir klik çevirdi¤inizde çal›nan flark›dan bir sonraki
flark›ya geçilir.
fiark› çalmaya bafllad›ktan sonra saat yönünün tersine (geriye) bir klik çevirerek listedeki bir önceki
flark›ya geçebilir ve bu dü¤meyi baflka zaman çevirdi¤inizde çalan flark›y› bafla alabilirsiniz.
RW (Rewind) Dü¤mesi
RW dü¤mesini bas›l› tutarak çalan flark›y› geriye
alabilirsiniz. RW dü¤mesini yeterince uzun süre
bas›l› tuttu¤unuzda çalan flark›n›n bafl›na gelirsiniz.
RW dü¤mesine bas›p b›rakt›¤›n›zda çalan flark›y›
befl saniye geri al›rs›n›z.
SEEK Dü¤meleri
SEEK dü¤meleri ile bir önceki ya da sonraki flark›ya geçebilirsiniz.
Çalan flark›n›n ilk iki saniyesinde sol (afla¤›) dü¤meye basarsan›z listede bir önceki flark›ya geçer,
bu dü¤meye baflka zaman bast›¤›n›zda çalan flark›
bafla al›n›r.
Çalma modunda sa¤ (yukar›) dü¤meye bast›¤›n›zda listedeki bir sonraki flark›ya geçilir.
INFO Dü¤mesi
fiark› çalarken INFO dü¤mesine bast›¤›n›zda flark›
ile ilgili bilgiye (flark› ad›, flark›c›, albüm vb.) ulafl›rs›n›z. INFO dü¤mesine her bast›¤›n›zda o flark›ya
ait verilerin bir sonraki ekran›na geçersiniz. Bütün
ekranlar› gördükten sonra INFO son bir kez bast›¤›n›zda radyonun Çalma modu ekran›na geri dönersiniz.
137
REPEAT Dü¤mesi
REPEAT dü¤mesine bast›¤›n›zda çalan flark› tekrar
çalar.
Tune/Scroll Dü¤mesi
Liste modunda Tune/Scroll dü¤mesi iPod®’daki yuvarlak gezinme dü¤mesi ile benzer ifllev gösterir.
SCAN Dü¤mesi
SCAN dü¤mesine bast›¤›n›zda listedeki her flark›n›n ilk befl saniyesi çalar ve sonra bir sonraki flark›ya geçer. SCAN modunu durdurmak ve istenilen
flark›y› çalmak için SCAN dü¤mesine tekrar bas›n›z.
SCAN modunda ayn› zamanda sol veya sa¤ SEEK
dü¤mesi ile bir önceki ya da bir sonraki flark›ya geçebilirsiniz.
Tune/Scroll dü¤mesini saat yönünde döndürerek
(ileri) ve saat yönünün tersine döndürerek (geri) listede gezinebilirsiniz, böylece radyo ekran›nda flark› ayr›nt›lar›n› görürsünüz. fiark›n›n radyo ekran›nda belirtildi¤ini gördü¤ünüzde Tune/Scroll dü¤mesine basarak flark›y› seçip çalabilirsiniz. Tune/Scroll
dü¤mesini h›zl› döndürerek listeyi daha h›zl› gezebilirsiniz. H›zl› flekilde gezinirken radyo ekran›nda
bilgilerin biraz gecikmeli olarak geldi¤ini görebilirsiniz.
RND (Random) Dü¤mesi (Sadece RES/REL
Radyolarda)
RND dü¤mesine basarak iPod®’un kar›fl›k modunu
aç›p kapatabilirsiniz. RND ikonu radyo ekran›nda
görüntüleniyorsa kar›fl›k modu aç›kt›r.
Bütün Liste modlar›nda iPod® bütün listeleri birbirine ba¤layarak gösterir. Böylece istedi¤iniz flark› listenin en sonundaysa Tune/Scroll dü¤mesini geri
(saat yönünün tersine) çevirerek flark›ya ulaflabilirsiniz.
Listeleme veya Arama Modu
Çalma modunda afla¤›daki dü¤melerden birine
bast›¤›n›zda listeleme moduna girersiniz. Liste modundayken iPod®’un menü listesinde ve flark› listesinde gezinebilirsiniz.
138
Radyo Kanal Dü¤meleri
Liste modundayken iPod® cihaz›nda bulunan afla¤›da belirtilen listelere radyo kanal dü¤melerini k›sayol olarak kullanarak eriflebilirsiniz.
• 1 – Çalma listeleri
• 2 - Sanatç›lar
• 3 - Albümler
• 4 – Müzik türü
• 5 – Sesli kitaplar
• 6 - Podcast
Bir kanal dü¤mesine bast›ktan sonra içinde oldu¤unuz listeyi üst s›rada görürsünüz ve o listedeki ilk
flark› da ikinci s›rada görüntülenir.
Liste modundan flark› seçmeden ç›kmak için ayn›
kanal dü¤mesine tekrar basarak Çalma moduna
geri dönebilirsiniz.
LIST Dü¤mesi
LIST dü¤mesine bast›¤›n›zda iPod®’un üst menüsü
ekrana gelecektir. Bu sizi iPod®’daki üst seviye menüye götürür. Tune/Scroll dü¤mesini çevirerek seçmek istedi¤iniz üst menü maddesini listeleyip Tune/Scroll dü¤mesine bas›n›z. Böylece iPod®’daki
bir sonraki alt menüye geçer ve listedeki istenilen
flark›y› seçmek için ayn› ad›mlar› takip ediniz. Bütün iPod® alt menü seviyeleri bu sistemde mevcut
de¤ildir.
MUSIC TYPE Dü¤mesi
MUSIC TYPE dü¤mesi iPod®’daki müzik türlerini
listelemek için kullanabilece¤iniz bir di¤er k›sayoldur.
Radyonun Çal›flt›r›lmas›nda Sol Sviç
‹fllevleri
• Mevcut ayardan bir sonraki dinlenebilir radyo istasyonuna geçmek için svicin üst k›sm›na bas›n›z.
MÜZ‹K S‹STEM‹ D‹REKS‹YONDAN
KUMANDALARI – BAZI MODELLERDE
• Mevcut ayardan bir önceki dinlenebilir radyo istasyonuna geçmek için svicin alt k›sm›na bas›n›z.
Müzik sistemi kumandalar› direksiyon simidi arka
yüzeyine yerlefltirilmifltir. Sol ve sa¤ kumandalar,
ortas›nda basmal› dü¤me olan çift tarafl› sviçlerden
oluflur. Dü¤melere ulaflmak için direksiyon simidinin arkas›na bak›n›z.
D‹REKS‹YON S‹M‹D‹N‹N
ARKA GÖRÜNÜMÜ
Direksiyondan Müzik Kumandalar›
Sa¤ Sviç ‹fllevleri
• Sesi yükseltmek için svicin üst k›sm›na bas›n›z.
• Sesi azaltmak için svicin alt k›sm›na bas›n›z.
• Mod de¤ifltirmek için (AM, FM vs) svicin ortas›ndaki dü¤meye bas›n›z.
• Önceden ayarl› radyo istasyonlar›ndan bir sonrakine geçmek için svicin ortas›ndaki dü¤meye bas›n›z.
Disk Çal›flt›r›lmas›nda Sol Sviç ‹fllevleri
• Bir sonraki flark›ya geçmek için svicin üst k›sm›na bas›n›z.
• Dü¤menin alt k›sm›na bir kez basarak mevcut
flark›n›n bafl›na geçebilir ya da mevcut flark› çalmaya bafllayal› sadece bir saniye olmuflsa bir
önceki flark›n›n bafl›na geçebilirsiniz.
• ‹kinci flark›y› dinlemek için svicin alt veya üst k›sm›na iki kez, üçüncü flark›y› dinlemek için üç
kez...vs bas›n›z.
139
• Önceden ayarl› radyo istasyonlar›ndan bir sonrakine geçmek için svicin ortas›ndaki dü¤meye bas›n›z.
CD/DVD BAKIMI
CD/DVD'leri iyi durumda tutmak için afla¤›daki önlemleri al›n›z:
1. Diski kenar›ndan tutunuz, yüzeyine dokunmay›n›z.
2. Diskte leke varsa yüzeyi yumuflak bir bezle merkezden kenara do¤ru siliniz.
3. Diskin yüzeyine ka¤›t, ka¤›t CD etiketi ve bant
yap›flt›rmay›n›z, diskin yüzeyini çizmeyiniz.
4. Benzin, tiner, temizleyici veya antistatik sprey gibi kimyasallar› disk üzerinde kullanmay›n›z.
5. Çald›ktan sonra diski kutusunda saklay›n›z.
6. Diski do¤rudan gün›fl›¤›nda b›rakmay›n›z.
7. Diski afl›r› s›cak ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
8. Küçük boyutlu veya anormal flekillerdeki diskleri çalmay›n›z.
140
RADYONUN ÇALIfiMASI VE CEP
TELEFONLARI
Baz› koflullarda arac›n›zda aç›k cep telefonu varsa
bu durum radyonuzun düzensiz veya parazitli bir
performans sergilemesine yol açabilir. Bu durum
cep telefonunun yeri de¤ifltirilerek azalt›labilir veya
giderilebilir. Bu koflul radyoya zarar vermez. Radyonun performans› antenin yer de¤ifltirilmesiyle istenilen ölçüde iyileflmiyorsa cep telefonunun kullan›m› s›ras›nda radyonun sesinin k›s›lmas› veya tamamen kapat›lmas› tavsiye edilir.
KL‹MA KUMANDALARI
Klima ve Is›tma Sistemi her türlü hava flart›nda
konforlu yolculuk yapman›za yönelik tasarlanm›flt›r.
Temel klima fonksiyonlar› hakk›nda bilgi için, “Genel Klima Kontrol Fonksiyonlar› – Tüm Sistemler”
k›sm›na bak›n›z. Arac›n›zdaki klima kumandalar›
hakk›nda daha detayl› bilgi için, “Tek Bölgeli Manuel Klima ve Is›tma Sistemi”, ”‹ki Bölgeli Manuel Klima ve Is›tma Sistemleri” veya “‹ki ve Üç Bölgeli
Otomatik S›cakl›k Kontrol (ATC) Sistemleri” k›s›mlar›na bak›n›z.
Genel Klima Kontrol ‹fllevleri – Tüm
Sistemler
Fan Kontrolü
Bu kontrol dü¤mesi ile seçti¤iniz herhangi bir modda sistemden ç›kan hava miktar›n› ayarlayabilirsiniz.
S›cakl›k Kontrolü
Kabin içindeki hava s›cakl›¤›n› ayarlamak için bu
kontrolü kullan›n.
Klima (A/C) Kontrolü
Klimay› devreye sokmak ve devreden ç›karmak için bu dü¤meyi kullan›n›z.
NOT:
• Motor yaklafl›k olarak 10 saniye boyunca çal›flmad›kça klima kompresörü devreye girmeyecektir.
• Klima performans› beklenenden düflük ise,
radyatörün ön taraf›nda bulunan klima kondansöründe kir veya böcek toplan›p toplanmad›¤›n› kontrol ediniz. Radyatörün arkas›ndan ve kondansör üzerinden hafif bir su spreyi ile temizleyiniz. Kumafl ön panel koruyucular› kondansöre gelen hava ak›fl›n› azaltarak
klima performans›n› düflürebilir.
Mod Kontrol (Hava Yönü)
Çeflitli hava da¤›l›m flekillerini seçmek için bu kontrolleri kullan›n›z..
• Panel
Hava ön panel ç›k›fllar›ndan yönlendirilir. Üç
bölgeli sistem bulunan araçlar için, arka yolcular için klima kontrolü AÇIK ve Zemin modunda olmad›kça hava ayr›ca tavan astar›ndaki ç›k›fllara da yönlendirilir.
NOT:
Hava ak›fl›n›n yönlendirebilmek için bu ç›k›fllar
ayarlanabilirdir. Arka koltukta oturan yolculara
maksimum hava ak›fl›n› sa¤lamak için, orta
gösterge paneli ç›k›fllar› arka yolculara yönlendirilebilir.
• Bi-Level (Panel ve Zemin)
Hava ön panel ve zemin ç›k›fllar›ndan yönlendirilir. Üç bölgeli sistem bulunan araçlar
için, arka yolcular için klima kontrolü AÇIK
ve Zemin modunda olmad›kça hava ayr›ca
tavan astar›ndaki ç›k›fllara da yönlendirilir.
NOT:
NOT:
Tam so¤uk ve tam s›cak d›fl›nda bütün ayarlarda üst ve alt hava ç›k›fllar› aras›nda s›cakl›k fark› vard›r. Daha s›cak olan hava zemin ç›k›fllar›na gelir. Bu özelikle güneflli ama serin havalarda daha yüksek konfor sa¤lar.
Bu ayar ön camda ekstra s›cakl›¤a ihtiyaç duyulan so¤uk ve karl› havalar içindir. Bu ayar ön
cam üzerindeki nemi azalt›rken konforun muhafaza edilmesine katk›da bulunur.
• Floor (Zemin)
Hava zemin ç›k›fllar›ndan, yan cam bu¤u
çözme ç›k›fllar›ndan ve az bir miktar› da buz
çözme ç›k›fl›ndan olacak flekilde yönlendirilir. Üç bölgeli sistem bulunan araçlar için,
arka yolcular için klima kontrolü AÇIK ve
Panel modunda olmad›kça hava sa¤ döfleme trim
panelindeki zemin ç›k›fllar› vas›tas›yla yönlendirilir.
• Mix (Karma)
Hava taban, buz çözücü ve yan cam bu¤u
çözme ç›k›fllar›na yönlendirilir. Üç bölgeli
sistem bulunan araçlar için, arka yolcular
için klima kontrolü AÇIK ve Panel modunda
olmad›kça hava sa¤ döfleme trim panelindeki zemin ç›k›fllar› vas›tas›yla yönlendirilir.
• Bu¤u Çözme (Defrost)
Hava ön cam ve yan cam bu¤u çözme ç›k›fllar›na yönlendirilir. Üç bölgeli sistem bulunan araçlar için, arka yolcular için klima
kontrolü AÇIK ve Panel modunda olmad›kça hava sa¤ döfleme trim panelindeki zemin ç›k›fllar› vas›tas›yla yönlendirilir.
NOT:
Ön cam ve yan camda en etkin flekilde buz çözme için bu modu en yüksek fan ve s›cakl›k ayarlar› ile birlikte kullan›n›z.
141
• Recirculation (Devridaim) Kontrolü
Bu dü¤me ile d›flardaki havan›n yolcu
kabinine girmesini önleyebilirsiniz.
Tek Bölgeli Manuel Klima ve Is›tma
Sistemi
5. Klima Kontrol
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için bas›p b›rak›n›z
AÇIK oldu¤unda uyar› lambas› yanar Not3’e
bak›n›z.
NOT:
• Çok s›cak veya nemli havada arac› ilk çal›flt›rd›¤›n›zda kabindeki s›cak havay› serinletmek
ve d›flardan gelebilecek koku, duman veya
tozu engellemek amac›yla geçici olarak kullan›n›z.
• Devridaim modunun sürekli kullan›lmas› kabin içindeki havan›n bo¤ucu olmas›na ve
camlarda bu¤u oluflmas›na sebep olabilir.
Bu modun uzun süreli kullan›m› tavsiye edilmemektedir.
• Devridaim modunun so¤uk veya nemli havada kullan›m›, arac›n içindeki nem oran›n›n
artmas›ndan dolay›, camlarda bu¤ulanmaya
sebep olabilir. Bu¤unun en iyi flekilde giderilmesi için D›fl Hava konumunu seçiniz.
6. Devridaim Mod Kontrolü
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için bas›p b›rak›n›z
AÇIK oldu¤unda uyar› lambas› yanar.
Tek Bölgeli Manuel Klima Kontrolü
1. Fan Kontrolü
Fan h›z›n› artt›rmak için dü¤meyi “O” (OFF) konumundan sa¤a do¤ru çeviriniz. Dört farkl› fan h›z›
mevcuttur.
2. S›cakl›k Kontrolü
So¤utma için sola ›s›tma için sa¤a çeviriniz.
3. Mod Kontrolü
Kontrol üzerindeki sembollerle gösterildi¤i gibi bir
primer modu veya bu modlar›n ikisinin bir kar›fl›m›n› seçebilirsiniz. Ayar bir sembole ne kadar yak›nsa, o mod üzerinden o kadar fazla hava girifli sa¤lars›n›z. Not 1 ve 2‘ye bak›n›z
142
4. Elektrikli Arka Cam Rezistans› Kontrolü
(Daha fazla bilgi için 3. Bölümde “Arka Cam Özellikleri” k›sm›na bak›n›z).
Not1 - Klima kontrol dü¤mesine bas›lmasa bile klima kompresörü Mix ve Defrost modlar›nda veya bu
modlar›n bir kar›fl›m› halinde çal›fl›r. Bu flekilde ön
cam›n kurutulmas›na yard›mc› olmak için hava
nemden ar›nd›r›l›r. Yak›t tüketimini azaltmak için, bu
modlar› sadece gerekli olduklar›nda kullan›n›z.
Not2 - Devridaim dü¤mesine bas›ld›¤›nda ve mod
kontrol panel veya panel/zemin olarak ayarland›¤›nda klima otomatik olarak bu¤ulanmay› engeller.
Klima, mod kontrol seçimine dokunulmadan manuel olarak kapat›labilir.
Not3 - Maksimum so¤utma için Klimay› ve devridaimi ayn› anda kullan›n›z. Ekonomi moduna geçmek
isteniyorsa, klimay› kapat›n›z ve S›cakl›k Kontrolünü istenen s›cakl›k ayar›na getiriniz.
‹ki Bölgeli Manuel Klima ve Is›tma Sistemi – Baz› Modellerde
2. Panel Modu Dü¤mesi
Seçmek için bas›p b›rak›n›z. Seçildi¤inde uyar›
lambas› yanar.
8. Elektrikli Arka Cam Rezistans› Dü¤mesi
(Daha fazla bilgi için 3. Bölümde “Arka Cam Özellikleri” k›sm›na bak›n›z).
3. Bi-Level (Panel ve Zemin) Mod Dü¤mesi
Seçmek için bas›p b›rak›n›z. Seçildi¤inde uyar›
lambas› yanar.
9. Devridaim Mod Dü¤mesi
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için bas›p b›rak›n›z
AÇIK oldu¤unda uyar› lambas› yanar.
4. Ön Fan Kontrolü
Fan h›z›n› artt›rmak için dü¤meyi “O” (OFF) konumundan sa¤a do¤ru çeviriniz. Dört farkl› fan h›z›
mevcuttur.
10. Bu¤u Çözme Modu Dü¤mesi
Seçmek için bas›p b›rak›n›z. Seçildi¤inde uyar›
lambas› yanar.
5. Zemin Modu Dü¤mesi
Seçmek için bas›p b›rak›n›z. Seçildi¤inde uyar›
lambas› yanar.
11. Klima Dü¤mesi
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için bas›p b›rak›n›z
AÇIK oldu¤unda uyar› lambas› yanar.
6. Karma Mod Dü¤mesi
Seçmek için bas›p b›rak›n›z. Seçildi¤inde uyar›
lambas› yanar.
‹ki Bölgeli Manuel Klima Kontrolü
1. Sol Ön S›cakl›k Kontrolü
Sol ön koltukta oturan yolcuya ba¤›ms›z s›cakl›k
kontrolü sa¤lar. So¤utma için sola ›s›tma için sa¤a
çeviriniz.
7. Sa¤ Ön S›cakl›k Kontrolü
Sa¤ ön koltukta oturan yolcuya ba¤›ms›z s›cakl›k
kontrolü sa¤lar. So¤utma için sola ›s›tma için sa¤a
çeviriniz.
143
‹ki ve Üç Bölgeli Otomatik S›cakl›k Kontrol (ATC) Sistemleri – Baz› Modellerde
3. Ekran
Güncel fan h›z›n›, modu ve s›cakl›k ayarlar›n› gösterir ve Devridaim modu aç›ld›¤›nda ve klima aç›k
konumuna getirildi¤inde bir uyar› lambas› gösterecektir.
4. Sa¤ Ön S›cakl›k Kontrolü
Sa¤ ön koltukta oturan yolcuya ba¤›ms›z s›cakl›k
kontrolü sa¤lar. So¤utma için sola ›s›tma için sa¤a
çeviriniz.
5. Klima Dü¤mesi
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için bas›p b›rak›n›z.
‹ki Bölgeli ATC
1. ATC Açma/Kapama Dü¤mesi
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için bas›p b›rak›n›z.
2. Sol Ön S›cakl›k Kontrolü
Sol ön koltukta oturan yolcuya ba¤›ms›z s›cakl›k
kontrolü sa¤lar. So¤utma için sola ›s›tma için sa¤a
çeviriniz.
144
6. Devridaim Mod Dü¤mesi
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için bas›p b›rak›n›z
Not1’e bak›n›z.
7. Mod Dü¤mesi
Hava da¤›l›m› modunu Zemin, Panel, Bi-Level veya Karma aras›nda de¤ifltirmek için DOWN (afla¤›)
veya UP (yukar›) oklar›na bas›n›z.
8. Elektrikli Arka Cam Rezistans› Dü¤mesi
Daha fazla bilgi için 3. Bölümde “Arka Cam Özellikleri” k›sm›na bak›n›z.
9. Bu¤u Çözme Modu Dü¤mesi
Seçmek için bas›p b›rak›n›z. AÇIK oldu¤unda uyar› lambas› yanar
10. Ön Fan Dü¤mesi
Fan h›z›n› azaltmak için DOWN, art›rmak için UP
okuna bas›n›z.
11. AUTO Dü¤mesi
Hava ak›fl› s›cakl›¤›n›, da¤›l›m›, hacmi ve devridaim havas›n›n miktar›n› otomatik olarak kontrol eder.
Seçmek için bas›p b›rak›n›z. Daha fazla bilgi için
“Otomatik Çal›flma – ‹ki ve Üç Bölgeli ATC” bölümüne bak›n›z.
Not1 - cam›n bu¤u yapmas›n› önlemek için , Bu¤u
Çözme veya Karma Modu seçildi¤inde Devridaim
modu çal›flmayacakt›r. Bunun yap›lmas› gösterge
lambas›n›n yan›p sönmesine ard›ndan sönmesine
sebep olacakt›r.
4. Sa¤ Ön S›cakl›k Kontrolü
Sa¤ ön koltukta oturan yolcuya ba¤›ms›z s›cakl›k
kontrolü sa¤lar. So¤utma için sola ›s›tma için sa¤a
çeviriniz.
5. Klima Dü¤mesi
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için bas›p b›rak›n›z.
Üç Bölgeli ATC Üst Kontrol Paneli
1. ATC Açma/Kapama Dü¤mesi
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için bas›p b›rak›n›z
2. Sol Ön S›cakl›k Kontrolü
Sol ön koltukta oturan yolcuya ba¤›ms›z s›cakl›k
kontrolü sa¤lar. So¤utma için sola ›s›tma için sa¤a
çeviriniz.
3. Ekran
Güncel fan h›z›n›, modu ve s›cakl›k ayarlar›n› gösterir ve klima aç›k konumuna getirildi¤inde bir uyar› lambas› gösterecektir.
6. AUTO Dü¤mesi
Hava ak›fl› s›cakl›¤›n›, da¤›l›m›, hacmi ve devridaim havas›n›n miktar›n› otomatik olarak kontrol eder.
Seçmek için bas›p b›rak›n›z. Daha fazla bilgi için
“Otomatik Çal›flma – ‹ki ve Üç Bölgeli ATC” bölümüne bak›n›z.
7. Mod Dü¤mesi
Hava da¤›l›m› modunu Zemin, Panel, Bi-Level veya Karma aras›nda de¤ifltirmek için DOWN (afla¤›)
veya UP (yukar›) oklar›na bas›n›z.
9. Bu¤u Çözme Modu Dü¤mesi
Seçmek için bas›p b›rak›n›z. AÇIK oldu¤unda uyar› lambas› yanar.
10. Ön Fan Kontrolü
Ön fan h›z›n› azaltmak için DOWN ya da art›rmak
için UP oklar›na bas›n›z.
11. SYNC Dü¤mesi
Sol Ön S›cakl›k Kontrolünden tüm üç bölgedeki s›cakl›k ayarlar›n› kontrol etmek için bas›p b›rak›n›z.
Not1 - cam›n bu¤u yapmas›n› önlemek için , Bu¤u
Çözme veya Karma Modu seçildi¤inde Devridaim
modu çal›flmayacakt›r. Bunun yap›lmas› gösterge
lambas›n›n yan›p sönmesine ard›ndan sönmesine
sebep olacakt›r.
8. Devridaim Mod Dü¤mesi
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için bas›p b›rak›n›z
AÇIK oldu¤unda uyar› lambas› yanar Not1’e bak›n›z.
145
4. REAR Dü¤mesi
‹kinci s›ra yolcu koltuklar›n›n üzerinde tavan konsolunda bulunan klima kontrolünü aç›p kapat›n›z.
Mevcut ayarlar› de¤ifltirmek için dü¤meye bas›p b›rak›n›z. AÇIK oldu¤unda uyar› lambas› yanar.
1. AUTO
Hava ak›fl› s›cakl›¤›n›, da¤›l›m › ve hacmi otomatik
olarak kontrol eder. Seçmek için bu konuma getiriniz. Daha fazla bilgi için “Otomatik Çal›flma – Arka
Bölge ATC” bölümüne bak›n›z.
5. Elektrikli Arka Cam Rezistans› Dü¤mesi
(Daha fazla bilgi için 3. Bölümde “Arka Cam Özellikleri” k›sm›na bak›n›z).
2. Arka Fan Kontrolü
Fan h›z›n› artt›rmak için dü¤meyi “O” (OFF) konumundan sa¤a do¤ru çeviriniz. 10 farkl› fan h›z›
mevcuttur.
3. Arka S›cakl›k Kontrolü
Arka koltuklarda oturan yolculara ba¤›ms›z s›cakl›k
kontrolü sa¤lar. Arka kabinde so¤utma için sola ›s›tma için sa¤a çeviriniz. Üç Bölgeli ATC üzerindeki
arka dü¤mesi kullan›larak arka klima kontrolü kapat›ld›¤›nda, Arka S›cakl›k Kontrol Dü¤mesinin alt k›sm›nda k›rm›z› bir uyar› lambas› belirecektir.
Üç Bölgeli ATC Alt Kontrol Paneli
1. Arka Fan Kontrolü
Arka fan h›z›n› azaltmak için DOWN, art›rmak için
UP okuna bas›n›z.
2. Arka S›cakl›k Kontrolü
Arka kabin için ba¤›ms›z s›cakl›k kontrolü sa¤lar.
Arka kabinde so¤utma için sola ›s›tma için sa¤a çeviriniz.
3. Arka Mod Dü¤mesi
Arka kabin hava da¤›l›m› modunu Zemin, Panel, BiLevel aras›nda de¤ifltirmek için DOWN (afla¤›) veya UP (yukar›) oklar›na bas›n›z.
146
4. Arka Mod Kontrol
Arka kabin hava da¤›l›m› modu olarak Panel, Bi-Level veya Zemin seçeneklerini seçmek için çeviriniz.
Arka Bölge ATC
Arka yolcular için Arka Bölge ATC ikinci s›ra yolcu
koltuklar›n›n üzerinde tavan konsolunda bulunur.
Otomatik Çal›flma – ‹ki ve Üç Bölgeli ATC
‹ki ve Üç Bölgeli ATC sistemleri araç kabini içerisindeki iklimlendirmeyi otomatik olarak muhafaza
eder.Bunu gerçeklefltirmek için sistem klima kumandalar›ndan, gösterge panelindeki çift günefl
sensöründen, klima kumandalar›n›n ön yüzündeki
k›z›lötesi sensörden ve araçtaki di¤er çeflitli sensörlerden gelen bilgi toplan›r.
• Klima kontrolleri sisteme kullan›c› girdisi sa¤lar.
• Çift günefl sensörü ön camdan gelen günefli izler.
• K›z›l ötesi sensör ba¤›ms›z olarak sürücü ve yolcu yüzey s›cakl›¤›n› ölçer.
• Di¤er sensörler ise araç h›z›, klima bas›nc›, d›fl
s›cakl›k ve motor so¤utma sistemi s›cakl›¤›n›
dikkate al›r.
Bütün bu girdilerin kullan›m› ile sistem otomatik olarak hava ak›fl› s›cakl›¤›n›, hava ak›fl› da¤›l›m›n›, hava ak›fl› hacmini ve devridaim olan d›fl hava miktar›n› belirler. Böylece de¤flken koflullar alt›nda bile
konforlu bir s›cakl›k ayarlan›r.
Otomatik çal›flmay› seçmek için, afla¤›daki ad›mlar› gerçeklefltiriniz:
1. AUTO dü¤mesine bas›p b›rak›n›z, ATC s›cakl›k,
mod ve fan h›z›n›n güncel ayarlar› ile birlikte “AUTO” kelimesini görüntüler. Ayr›ca e¤er klima çal›fl›yorsa kar tanesi ikonunu da görüntüler.
2. Her bir bölge için sistemde muhafaza etmek istedi¤iniz s›cakl›¤a getirmek için Sol Ön S›cakl›k
Kontrolüne, Sa¤ Ön ve varsa Arka S›cakl›k Kontrolüne çeviriniz. Üç Bölgeli ATC sistemlerinde, istenirse, SYNC dü¤mesine bas›p b›rak›n›z. Ard›ndan her
bir bölge için sistemde muhafaza etmek istedi¤iniz
s›cakl›¤a getirmek için Sol Ön S›cakl›k Kontrolüne
çeviriniz.
Konfor seviyesi seçildi¤inde sistem kalorifer sistemi
yard›m›yls bu seviyeyi kendili¤inden koruyacakt›r.
‹stenen konfor seviyesinin kliman›n çal›flmas›n› gerekli k›lmas› halinde sistem gerekli ayar› kendili¤inden yapacakt›r. Klima sisteminden en yüksek verimi kliman›n otomatik çal›flmas›na izin vererek elde
edersiniz. 22°C normal bir insana göre maksimum
konfor için tavsiye edilen s›cakl›kt›r, ancak bu istenirse de¤ifltirilebilir.
NOT:
• S›cakl›k ayar›, otomatik kliman›n çal›flmas›n›
etkilemeksizin istenildi¤i an ayarlanabilir.
• AUTO modunda klima dü¤mesine basmak
veya fan h›z›n› ayarlamak veya hava da¤›l›m›n›n modunu de¤ifltirmek otomatik çal›flmay›
iptal edecektir.
Otomatik Çal›flma – Arka Bölge ATC
1. Tavan konsolundaki Arka Bölge ATC’yi açmak
için gösterge panelindeki Üç Bölgeli ATC üzerindeki REAR dü¤mesine bas›n›z.
2. Tavan konsolundaki Arka Bölge ATC üzerindeki
Arka Fan kontrolünü AUTO konumuna getiriniz.
3. Sistemin arka kabinde muhafaza etmesini istedi¤iniz s›cakl›¤a getirmek için tavan konsolundaki
Arka Bölge ATC üzerindeki Arka S›cakl›k kontrolünü çeviriniz.
NOT:
• S›cakl›k ayar›, otomatik kliman›n çal›flmas›n›
etkilemeksizin istenildi¤i an ayarlanabilir.
147
Çal›flt›rma ‹puçlar›
NOT:
Bu bölümün sonundaki çeflitli hava koflullar›nda tavsiye edilen kontrol ayarlar› tablosuna bak›n›z.
Yaz Çal›flma Ayar›
Klimal› araçlarda motor so¤utma sistemi korozyona
ve motrorun afl›r› ›s›nmas›na karfl› koruma sa¤lamak için kaliteli bir antifriz s›v› ile korunmal›d›r. So¤utma sistemi ve so¤utma s›v›s› seçimi ile ilgili olarak bilgi almak için “Bak›m Prosedürleri” bafll›¤›ndaki “So¤utma Sistemi” k›sm›na ve 7. Bölümdeki
“S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal Parçalar” k›s›mlar›na bak›n›z.
K›fl Çal›flma Ayar›
Camlar›n bu¤ulanmas›na yol açabilece¤i için k›fl
aylar›nda hava sirkülasyon konumunun kullan›lmas› tavsiye edilmememektedir.
Arac›n Uzun Süre Kullan›lmamas›
Arac›n›z› uzun süre kullanmayaca¤›n›z her durumda (mesela tatile ç›kmak) veya iki hafta veya daha
uzun süreyle kullanmayaca¤›n›z durumlarda klima
sistemini temiz hava ve yüksek fan ayar›nda yaklafl›k befl dakika rölantide çal›flt›r›n›z. Bu sistem ye-
148
niden çal›flt›r›ld›¤›nda kompresörün hasar görme
ihtimalini en aza indirmek için yeterli sistem ya¤lamas›n› sa¤layacakt›r.
Camlar›n Bu¤ulanmas›
Ön cam üzerindeki iç bu¤ulanma mod seçme dü¤mesi Buz Çözme konumuna ve yüksek üfleme ayar›na getirilerek h›zl›ca giderilebilir. Temiz bir ön cam› muhafaza etmek ve yeterli ›s›tma sa¤lamak için
Buz Çözücü/Zemin modu kullan›labilir. E¤er yan
cam bu¤usu bir problem olursa fan devrini art›r›n›z.
Araç camlar›, yumuflak fakat ya¤murlu veya nemli
hava koflullar›nda iç taraftan bu¤u yapma e¤ilimindedirler.
NOT:
Bu¤u oluflabilece¤i için, klima olmaks›z›n Devridaim uzun süre kullan›lmamal›d›r.
Yan Cam Bu¤u Gidericiler
Yan cam bu¤u giderici ç›k›fllar› gösterge panelinin
uç k›s›mlar›nda yer al›r. Bu ayarlanamayan hava ç›k›fllar›, sistem Zemin, Karma veya Buz Çözücü
modlar›ndan birindeyken havay› can camlara do¤ru üfler. Hava cam›n yan aynalar› gördü¤ünüz k›sm›na üflenir.
Temiz Hava Girifli
Ön cam›n hemen önünde bulunan hava girifl kanal›n›n önünde yaprak gibi engeller bulunup bulunmad›¤›n› kontrol ediniz. Hava girifl kanal›nda toplanan
yapraklar hava ak›fl›n› düflürebilir ve ›zgara bölmesine girmeleri halinde su tahliye ç›k›fllar›n› t›kayabilir. K›fl aylar›nda hava girifl kanal›nda buz ve kar
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Klima Hava Filtresi – Baz› Modellerde
Klima Hava Filtresi dizel ve zirai kaynakl› kokular›
azaltmakla beraber tamamen ortadan kald›rmaz.
Filtre d›flar›dan gelen havay› süzer ve kabin içinde
dolaflt›r›r. Klima Hava Filtresinin servis bilgileri için
7. bölümündeki “Bak›m Prosedürleri” k›sm›na bak›n›z veya yetkili servisinize baflvurunuz. Filtre servis
aral›klar› için Bak›m Program›na bak›n›z.
Çeflitli Hava Koflullar›nda Tavsiye Edilen Kontrol Ayarlar›
HAVA
KONTROL AYARLARI
SICAK HAVADA VE ARAÇ
KAB‹N‹ ÇOK SICAKKEN
Camlar› aç›n›z, arac› çal›flt›r›n›z,
dü¤mesine basarak devridaimi kapat›n›z Fan kontrolünü en
üst konuma getiriniz.
dü¤mesine bas›n›z. Mod kontrolü
ya da
’ya veya bu
ikisinin aras›na getiriniz. S›cakl›k kontrolünü en so¤uk konuma getiriniz. S›cak hava araçtan ç›kt›ktan
sonra
dü¤mesine basarak devridaimi aç›n›z ve camlar› kapa-t›n›z. Kendinizi rahat hissetmeye bafllad›¤›n›zda,
dü¤mesine basarak devridaimi kapat›n›z ve s›cakl›¤› iste¤inize göre
ayarlay›n›z.
ILIK HAVADA
dü¤mesine basarak devridaimi kapat›n›z.
Güneflli bir hava varsa, modu
’ya veya onun yak›n›nda bir konuma getiriniz ve klimay› aç›n›z.
Hava bulutlu veya kapal›ysa, modu
’ya veya yak›n›nda bir konuma getiriniz.
SER‹N VEYA SO⁄UK VE
NEML‹ HAVA KOfiULLARINDA
SO⁄UK KURU HAVA
KOfiULLARINDA
dü¤mesine basarak devridaimi kapat›n›z.
Hava aç›ksa, modu
veya
’ya veya bunlar›n aras›nda bir konuma getiriniz ve klimay›
aç›n›z. Hava bulutlu veya kapal›ysa, modu
’ya veya yak›n›nda bir konuma getirip klimay› aç›n›z. Camlarda bu¤ulanma olmaya bafllad›¤›nda, modu
veya
’ya veya aras›nda bir konuma getiriniz.
Modu
’ya veya yak›n›nda bir konuma getiriniz. Hava aç›ksa, daha üst konumlarda hava dolafl›m› isteyebilirsiniz. Bu durumda modu
veya
konumuna veya bunlar›n aras›nda bir konuma getiriniz. Çok so¤uk havada, ön camda daha fazla s›cak hava olmas›n› istiyorsan›z, modu
’ya veya yak›n›nda bir konuma getiriniz.
149
150
5
ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE
KULLANILMASI
G
ÇALIfiTIRMA PROSEDÜRÜ.......................................................
Otomatik fianz›man ...............................................................
Manuel fianz›man – Baz› Modellerde...................................
Normal Çal›flt›rma – Benzinli Motorlar ................................
Afl›r› So¤uk Havalarda (-20°F veya -29°C’nin alt›nda)........
Motor Çal›flmazsa ..................................................................
Çal›flt›rd›ktan Sonra...............................................................
Normal Çal›flt›rma – Dizel Motor ..........................................
OTOMAT‹K fiANZIMAN ..............................................................
Fren/fianz›man Kilit Sistemi .................................................
Otomatik fianz›man Kontak Kilit Sistemi ...........................
4 vitesli veya 6 vitesli (AutoStick) Otomatik
fianz›man ................................................................................
AUTOSTICK® — BAZI MODELLERDE ......................................
Autostick®’in Çal›flmas› .........................................................
AutoStick® Genel Bilgiler ......................................................
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
156
155
156
156
156
156
157
157
160
160
161
G
G
G
G
161
163
163
163
151
G
MANUEL fiANZIMANIN ÇALIfiMASI .........................................164
Vites Küçültme.......................................................................165
KAYGAN ZEM‹NDE SÜRÜfi.......................................................165
HIZLANMA ..............................................................................165
ÇEK‹fi......................................................................................165
SU YATAKLARINDAN GEÇ‹fiLER .............................................165
Akan/Yükselen Su .................................................................166
PARK FREN‹ ...............................................................................167
FREN S‹STEM‹............................................................................169
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)............................169
ELEKTRON‹K FREN KONTROL S‹STEM‹ ................................169
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)............................170
Fren Destek Sistemi (BAS) ...................................................171
Çekifl Kontrol Sistemi (TCS).................................................172
Elektronik Devrilme Önleme Sistemi (ERM) .......................172
Elektronik Denge Program› (ESP)........................................172
ESP/BAS Uyar› Lambas› ve ESP/TCS
Gösterge lambas› ..................................................................174
Yokuflta Kalk›fl Deste¤i (HSA) – Baz› Modellerde ..............174
Römork Yalpalama Kontrolü (TSC)......................................176
H‹DROL‹K D‹REKS‹YON ............................................................176
LAST‹KLER – GENEL B‹LG‹LER ..............................................177
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
152
Lastik bas›nc› .........................................................................
LAST‹K Z‹NC‹RLER‹...................................................................
KAR LAST‹KLER‹.......................................................................
LAST‹K BASINCI ‹ZLEME S‹STEM‹ (TPMS) –
BAZI MODELLERDE ..................................................................
Base Sistem – Baz› Modellerde............................................
Premium Sistem – Baz› Modellerde.....................................
Genel Bilgiler .........................................................................
YAKIT ÖZELL‹KLER‹ – BENZ‹NL‹ MOTORLAR .......................
2.4L ve 2.7L Motorlar.............................................................
Metanol ...................................................................................
Etanol......................................................................................
Temiz Hava Benzin ................................................................
Yak›ta Eklenen Maddeler.......................................................
YAKIT ÖZELL‹KLER‹ (D‹ZEL MOTORLAR) ..............................
YAKIT DOLDURMA ....................................................................
Yak›t Deposu Kapa¤› (Yak›t Kapa¤›) ....................................
Gevflek Yak›t Deposu Kapa¤› Mesaj› ...................................
ARAÇ YÜKLEME .......................................................................
Araç Sertifikasyon Etiketi .....................................................
Brüt Araç A¤›rl›¤› S›n›f› (GVWR) ..........................................
Brüt Aks A¤›rl›k S›n›f› (GAWR) .............................................
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
177
182
182
182
184
185
188
188
188
188
189
189
189
190
190
190
191
191
192
192
192
153
Afl›r› Yükleme .........................................................................
Yükleme ..................................................................................
RÖMORK ÇEKME ......................................................................
Genel Römork Çekme Tan›mlar› ..........................................
Römork Kablo Ba¤lant›s›......................................................
Römork A¤›rl›klar›
(Maksimum Römork A¤›rl›klar› S›n›f›)..................................
Römork ve Çeki Kancas› A¤›rl›¤› .........................................
Römork Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler ..................
Römork Çekme ‹puçlar› ........................................................
Römork Çeki Kancas› Ba¤lant› Noktalar›............................
ARACIN ÇEK‹LMES‹ ..................................................................
Bu Arac›n Bir Baflka Arac›n Arkas›nda
(Dört Tekerle¤i de Zeminde Olacak fiekilde) çekilmesi .....
G
G
G
G
G
192
192
193
193
194
G
G
G
G
G
G
196
196
197
201
202
203
G
154
203
ÇALIfiTIRMA PROSEDÜRLER‹
Arac›n›z› çal›flt›rmadan önce, koltu¤unuzu, her iki
iç ve d›fl aynalar› ayarlay›n›z ve emniyet kemerinizi
ba¤lay›n›z ve e¤er varsa tüm di¤er yolcular›n›z›n
da emniyet kemerlerini ba¤lamas›n› sa¤lay›n›z.
UYARI!
• Çocuklar› araç içinde asla yaln›z b›rakmay›n›z
Çocuklar›n araç içinde yanlar›nda bir yetiflkin
bulunmaks›z›n b›rak›lmalar› say›s›z sebepten
ötürü tehlikelidir. Bir veya daha fazla çocuk ciddi flekilde yaralanabilir. Anahtar› kontakta b›rakmay›n›z. Çocuklar elektrik kumandal› camlar›,
di¤er kontrolleri çal›flt›rabilir veya arac› hareket
ettirebilir.
• S›cak havalarda çocuklar› ve hayvanlar› arac›n
içinde yaln›z b›rakmay›n›z., kabin içerisindeki
s›cakl›k artt›¤›nda bu durum ciddi yaralanma
veya ölüm ile sonuçlanabilecek vakalara yol
açabilir.
UYARI! (Devam)
UYARI!
• Arac›n›z›n içerisinde dinlenmek veya uyumak
istedi¤inizde motoru kapatt›¤›n›zdan ve anahtar› kontaktan ç›kard›¤›n›zdan emin olunuz.
Yanl›fll›kla vites seçme kolunun hareket ettirilmesi kazalara sebep olabilir. Ayr›ca yanl›fll›kla
gaz pedal›na bas›lmas› da kazalara sebep olabilir. Bu durum egzoz sisteminde hararetle sonuçlanan afl›r› ›s›nmaya ve ciddi veya ölümcül
flekilde yaralanmalarla sonuçlanan araç yang›nlar›na sebep olabilir.
E¤er afla¤›daki tedbirler al›nmazsa flanz›man
hasar› ortaya ç›kabilir:
Otomatik fianz›man
Motoru çal›flt›rmadan önce vites kolu BOfi veya
PARK konumunda olmal›d›r. Herhangi bir sürüfl
vitesine geçmeden önce frenleri uygulay›n›z.
• PARK konumunu sadece araç tamamen durduktan sonra kullan›n›z.
• Sadece araç tamamen durduktan sonra ve
motor rölanti h›z›ndayken GER‹ V‹TESE geçiniz veya geri vitesten ç›k›n›z.
• Motor rölanti devrinin üzerinde oldu¤u zaman
GER‹ V‹TES, PARK veya BOfi vites konumundan herhangi bir ileri vites konumuna geçmeyiniz.
• Herhangi bir vites konumuna geçmeden önce
fren pedal›na s›k›ca bast›¤›n›zdan emin olunuz.
(Devam)
155
Manuel fianz››man – Baz› Modellerde
Motoru çal›flt›rmadan önce park frenini uygulay›n,
vites de¤ifltirme kolunu BOfi konumuna getiriniz ve
debriyaj pedal›na bas›n›z. Bu araç debriyaj kilitli
kontak sistemi ile donat›lm›flt›r. Debriyaj pedal› zemine dayanana kadar bas›lmad›kça motor çal›flmayacakt›r.
Normal Çal›flt›rma – Benzinli Motorlar
NOT:
So¤uk veya s›cak bir motorun normal çal›flt›r›lmas› gaz pedal›n› pompalamay› veya gaz pedal›na bas›lmas›n› gerektirmez.
Tip çal›flt›rma bulunmayan araçlar için, kontak
anahtar›n› START konumuna getiriniz ve marfl motoru çal›fl›r çal›flmaz b›rak›n›z. E¤er motor 10 saniye içinde çal›flmazsa, kontak anahtar›n› LOCK konumuna getirip 10-15 saniye bekleyiniz ard›ndan
normal çal›flt›rma prosedürünü tekrarlay›n›z.
156
Tip Çal›flt›rma bulunan araçlar için, kontak anahtar›n› START konumuna getirip marfl basar basmaz
b›rak›n›z. Marfl motoru çal›flmaya devam edecek
ve motor çal›flt›¤› zaman otomatik olarak ayr›lacakt›r. E¤er motor çal›flmazsa, marfl motoru 10 saniye
içinde otomatik olarak ayr›lacakt›r. E¤er bu durum
olursa, kontak anahtar›n› LOCK konumuna getirip
10-15 saniye bekleyiniz, ard›ndan normal çal›flt›rma prosedürünü tekrar ediniz.
Afl›r› So¤uk Havalarda
(-20°F veya -29°C’nin alt›nda)
“Normal Çal›flt›rma” prosedüründeki ayn› talimatlar› takip edin.
Motoru bu s›cakl›klarda güvenli bir flekilde çal›flt›rmak için harici güçlendirilmifl elektrik motoru blo¤u
›s›t›c›s›n›n (bayiinizden temin edebilirsiniz) kullan›lmas›n› tavsiye ederiz.
Motor Çal›flmazsa
UYARI!
• Arac› çal›flt›rmaya çal›fl›rken gaz kelebe¤i
gövdesi emme aç›kl›¤›na asla yak›t veya di¤er
yan›c› s›v›lar› dökmeyiniz. Bu ciddi yaralanmalara yol açabilecek ani yang›nlara sebep
olabilir.
• Çal›flt›rmak için arac›n›z› itmeye veya çekmeye çal›flmay›n›z. Otomatik flanz›man bulunan
araçlar bu yolla çal›flt›r›lamazlar. Yanmam›fl
yak›t katalitik konvertöre girebilir ve motor çal›flt›r›ld›¤›nda atefl al›r ve konvertör ile motora
zarar verir. E¤er araçta bitmifl bir akü varsa,
bir takviye aküden veya baflka bir arac›n aküsünden çal›flt›rma tard›m› almak için takviye
kablolar› kullan›labilir. E¤er uygun flekilde yap›lmazsa bu tür bir çal›flt›rma tehlikeli olabilir.
Akü takviyesi ile uygun çal›flt›rma ifllemleri için
6. bölümüne bak›n›z ve oradaki talimatlar› dikkatlice takip ediniz.
Tip Çal›flt›rma Olmaks›z›n
Tip Çal›flt›rma ‹le
Normal Çal›flt›rma – Dizel Motor
"Normal Çal›flt›rma” veya “Afl›r› So¤uk Hava” prosedürlerini takip etmenizin ard›ndan motor çal›flt›r›lamazsa, bo¤ulmufl olabilir. Gaz pedal›na sonuna
kadar bas›n ve marfla bas›yorken orada tutun. Bu
motorun bo¤ulmas› durumunda herhangi bir afl›r›
yak›t›n temizlenmesi için yap›l›r.
"Normal Çal›flt›rma” veya “Afl›r› So¤uk Hava” prosedürlerini takip etmenizin ard›ndan motor çal›flt›r›lamazsa, bo¤ulmufl olabilir. Herhangi bir afl›r› yak›t› temizlemek için gaz pedal›na sonuna kadar bas›n›z ve bas›l› tutunuz. Ard›ndan, kontak anahtar›n›
START konumuna getirip marfl basar basmaz b›rak›n›z. Marfl motoru 10 saniye içerisinde otomatik
olarak ayr›lacakt›r. Bu gerçekleflti¤inde gaz pedal›n› b›rak›p, kontak anahtar›n› LOCK (K‹L‹TL‹) konumuna getiriniz, 10–15 saniye bekleyip normal çal›flt›rma prosedürünü tekrarlay›n›z.
1. Konta¤› AÇIK konumuna getirin.
D‹KKAT!
Marfl motorunun zarar görmesini önlemek için,
her seferinde 15 saniyeden uzun süre marfla
basmay›n›z. Tekrar denemeden önce 10-15 saniye bekleyiniz.
E¤er motor bo¤ulursa, çal›flmaya bafllayabilir, fakat
anahtar b›rak›ld›¤›nda çal›flmaya devam etmek için
yeterli gücü sahip olmaz. E¤er bu durum olursa gaz
pedal› sonuna kadar bas›l› flekilde 15 saniye boyunca marfla basmaya devam ediniz. Motor bir defa düzgün flekilde çal›flt›¤›nda gaz pedal›n› ve
anahtar› b›rak›n›z.
D‹KKAT!
Marfl motoruna zarar vermemek için tekrar denemeden önce 10-15 saniye bekleyiniz.
Çal›flt›rd›ktan Sonra
Rölanti devri otomatik olarak kontrol edilir ve motor
›s›nd›ktan sonra düfler.
2. Gösterge panelinde “Çal›flt›rma için Bekleyin”
uyar›s›n› izleyiniz (4. Bölüme bak›n›z). Uyar› motor
s›cakl›¤›na ba¤l› olarak iki ile on saniye boyunca
yanacakt›r. “Çal›flt›rma için Bekleyin” uyar›s› söndü¤ünde, motor çal›flt›r›lmaya haz›rd›r.
3. Gaz pedal›na BASMAYINIZ. Kontak anahtar›n›
“START” konumuna getirip çal›fl›nca b›rak›n›z.
NOT:
Çok so¤uk hava koflullar›nda marfl motoru, motor çal›fl›ncaya kadar en fazla 30 saniye kavramada kalmaya gerek duyabilir.
4. Motorun çal›flmas›n›n ard›ndan, sürüflten önce
yaklafl›k 30 saniye süresince rölantide kalmas›na
izin verin. Bu ya¤›n turbo kompresörde dolaflmas›na ve onu ya¤lamas›na müsaade eder.
Yak›t›n Tamamen Bitmesinin Ard›ndan Yak›t
Sisteminin Havas›n›n Al›nmas›
1. Yak›t deposuna en az 2 gal (7.5l) yak›t ekleyiniz.
Gaz pedal› sonuna kadar bas›l› konumda tutulurken 15 saniyelik iki marfl periyodunun ard›ndan motor hiçbir çal›flma belirtisi göstermiyorsa, "Normal
Çal›flt›rma" veya “Afl›r› So¤uk Hava” prosedürlerini
tekrarlay›n›z.
157
2. Konta¤› AÇIK konumuna getirin.
3. Gösterge panelinde “Çal›flt›rma için Bekleyin”
uyar›s›n› izleyiniz (4. Bölüme bak›n›z). Uyar› motor
s›cakl›¤›na ba¤l› olarak iki ile on saniye boyunca
yanacakt›r. “Çal›flt›rma için Bekleyin” uyar›s› söndü¤ünde, motor çal›flt›r›lmaya haz›rd›r.
4. Gaz pedal›na BASMAYINIZ. Motoru bir iki saniye çal›flt›r›n›z ve ard›ndan anahtar› b›rak›n›z. Motor
çal›fl›rsa, baflka ifllem yapmaya gerek yoktur. E¤er
motor çal›flmazsa, yak›t pompas›n›n sistemdeki havay› tahliye etmesine izin vermek için anahtar› 10
saniye süreyle RUN konumunda b›rak›n›z.
5. Normal Çal›flt›rma Prosedürünü tekrar edin.
E¤er motor hala çal›flm›yorsa hava alma ifllemini
tekrarlamak gerekli olabilir.
158
Marfl ve Çal›flt›rma Tedbirleri – Dizel Motorlar
Turbo Kompresör “So¤umas›”
NOT:
UYARI!
Arac› çal›flt›rmay› denerken hava emme aç›kl›¤›na ASLA yak›t veya di¤er yan›c› s›v›lar› dökmeyiniz. Bu ciddi yaralanmalara yol açabilecek ani
yang›nlara sebep olabilir.
• Sürüfl esnas›nda veya rölantide so¤uk bir motoru yüksek devirlerde çal›flt›rmak motor parçalar›na hasar verebilir.
• Turbo dizel motorunuzu durdurmadan önce,
her zaman motorun normal rölanti h›z›na
dönmesine izin veriniz ve birkaç saniye bu
devirde çal›flt›r›n›z. Bu turbo kompresörün
uygun flekilde ya¤lanmas›n› sa¤lar. Bu özellikle sert sürüflün herhangi bir periyodunun
ard›ndan gereklidir.
Uzun süreli çal›flt›rman›n ard›ndan arac›n rölantide b›rak›lmas› türbin muhafazas›n›n normal
çal›flma s›cakl›¤›na so¤umas›na izin verir.
Afla¤›daki tablo sürüfl tipine ve kargo miktar›na
ba¤l› olarak kapat›lmadan önce turbo kompresörün
yeterli flekilde so¤umas› için gerekli olan motor rölanti zaman›n›n miktar›n› belirlemek için bir k›lavuz
olarak kullan›lmal›d›r.
TURBO KOMPRESÖR “SO⁄UMA” Ç‹ZELGES‹
Sürüfl Koflullar›
Yük Durumu
Turbo Kompresör S›cakl›¤›
Motor Stop edilmeden önce Rölantide
Bekleme Süresi (dakika olarak)
Dur & Kalk
Dur & Kalk
Otoyol H›zlar›
fiehir içi Trafi¤i
Otoyol H›zlar›
T›rmanma
Bofl
Orta
Orta
Maks. GCWR
Maks. GCWR
Maks. GCWR
So¤uk
S›cak
S›cak
S›cak
S›cak
S›cak
1 dakikadan az
1
2
3
4
5
159
OTOMAT‹K fiANZIMAN
D‹KKAT!
E¤er afla¤›daki tedbirler al›nmazsa flanz›man hasar› ortaya ç›kabilir:
• PARK konumunu sadece araç tamamen durduktan sonra kullan›n›z.
• Sadece araç tamamen durduktan sonra ve motor rölanti h›z›ndayken GER‹ V‹TESE geçiniz
veya geri vitesten ç›k›n›z.
• Motor rölanti devrinin üzerinde oldu¤u zaman
GER‹ V‹TES, PARK veya BOfi vites konumundan herhangi bir ileri vites konumuna geçmeyiniz.
• Herhangi bir vites konumuna geçmeden önce
fren pedal›na s›k›ca bast›¤›n›zdan emin olunuz.
NOT:
PARK konumundan ç›karken fren pedal›na
BASMALI ve BASILI TUTMALISINIZ.
160
UYARI!
• Motor devri rölanti devrinden yüksek olursa,
vites kolunu PARK veya BOfi konumundan ç›karmak tehlikelidir. E¤er aya¤›n›z sa¤lam bir
flekilde fren pedal›n›n üzerinde de¤ilse, araç
ileriye veya geriye do¤ru h›zl› bir flekilde h›zlanabilir. Arac›n kontrolünü kaybedebilir ve birine veya bir fleye çarpabilirsiniz. Sadece motor
normal flekilde rölantideyken veya sa¤ aya¤›n›z sa¤lam bir flekilde fren pedal›n›n üzerindeyken vites de¤ifltiriniz.
• Bir arac›n istenmeyen hareketi araç içindekilerin ve etraf›ndakilerin yaralanmas›na sebep
olabilir. Bütün araçlarda oldu¤u gibi, motor çal›fl›r durumdayken asla arac›n›zdan ç›kmay›n›z. Araçtan ç›kmadan önce, her zaman arac›
PARK konumuna getirmeli, anahtar› kontaktan ç›karmal› ve park freninin uygulamal›s›n›z.
Anahtar bir kere kontaktan ç›kar›ld›¤›nda, arac› istenmeyen hareketlere karfl› emniyete almak için vites kolu PARK konumunda kilitlenir.
Ayr›ca, araç içerisinde çocuklar› asla yanlar›nda birisi olmadan b›rakmamal›s›n›z.
Fren/fianz›man Kilit Sistemi
Bu araçta, kontak anahtar› LOCK konumundayken
vites kolunu PARK konumunda tutan Fren fianz›man Vites Kilit Sistemi (BTSI) bulunmaktad›r. Vites
kolunu PARK konumundan ç›karmak için, kontak
anahtar› ON konumuna getirilmeli ve fren pedal›na
bas›lmal›d›r.
BTSI’n›n ‹ptal Edilmesi
BTSI için, bir elektrik sistemi ar›zas› oldu¤unda
(mesela, bitmifl akü) vites kolunu PARK konumunda ç›karman›za izin veren bir iptal sistemi mevcuttur. ‹ptal etme sistemini devreye sokmak için, afla¤›daki ad›mlar› gerçeklefltiriniz:
1. Park frenini s›k›ca uygulay›n›z.
2. Kontak anahtar›n› tak›p ON konumuna getiriniz.
3. Orta konsolda, vites kolunun arka taraf›nda yer
alan malzeme gözü kaplamas›n› sökünüz.
4. Malzeme gözünün ön taraf›ndaki deli¤e bir tornavida veya benzer bir ufak alet sokunuz ve manuel iptal etme açma kolunu ileri do¤ru bast›r›n›z.
5. Açma kolunu ileri konumda tutarken, vites kolunu PARK konumundan BOfi konumuna getiriniz.
dan ç›kar›lmas›n› zorlaflt›rabilir. ‹lave bir tedbir olarak, yokufl afla¤› park ederken ön tekerlekleri kald›r›m›n kenar›na do¤ru, yokufl yukar› park ederken
kald›r›m kenar›n›n aksi yönüne do¤ru çeviriniz.
6. Manuel iptal etmeyi serbest b›rak›n›z.
Otomatik fianz›man Kontak Kilit Sistemi
Bu sistem, vites de¤ifltirme kolu PARK konumunda
olmad›¤› sürece anahtar›n ç›kar›lmas›n› önler. Ayn›
zamanda anahtar ON konumunda de¤ilken ve fren
pedal› bas›l› de¤ilken PARK konumundan ç›k›lmas›n› da önler.
UYARI!
4 vitesli veya 6 vitesli (AutoStick) Otomatik fianz›man
Elektronik kontrollü flanz›man hassas bir vites de¤ifltirme sa¤lar. fianz›man elektronikleri kendi kendini kalibre edebilmektedir, bu nedenle, yeni araçtaki ilk birkaç vites de¤iflimi sars›nt›l› olabilir. Bu normal bir durumdur ve hassas vites de¤ifltirme birkaç
yüz milin/kilometrenin ard›ndan ortaya ç›kacakt›r.
Vites Kolu
Otomatik fianz›manda PARK konumunu asla
park freninin yerine kullanmay›n›z. Arac› park
ederken, hareket etmeye ve muhtemel yaralanma
veya hasarlara karfl› emniyete almak için park frenini her zaman sonuna kadar uygulay›n›z.
Vites Konumlar›
PARK
PARK konumu flanz›man› kilitleyerek park frenine
yard›mc› olur. Bu konumda motor çal›flt›r›labilir. Motor hareket ederken asla PARK vitesi konumun kullanmay›n›z. Araçtan ayr›l›rken park frenini araç bu
vites konumundayken uygulay›n›z.
Düz bir zemin üzerine park ederken, ilk olarak vites
kolunu PARK konumuna getiriniz ve ard›ndan park
frenini uygulay›n›z.
Yokufl üzerine park ederken, park freninin, vites kolu PARK konumuna getirilmeden önce uygulanmas› önemlidir, aksi takdirde flanz›man kilit mekanizmas› üzerindeki yük vites kolunun PARK konumun-
D‹KKAT!
Aktarma organlar›na zarar verebilece¤i için,
PARK veya BOfi vites konumundan bir baflka
vites konumuna geçirirken motora yüksek devir
YAPTIRMAYINIZ.
GER‹ V‹TES
GER‹ V‹TES konumunu arac› geri geri götürmek
için kullan›n›z. GER‹ V‹TES konumunu sadece
araç tamamen durduktan sonra kullan›n›z.
161
BOfi
Bu konumda motor çal›flt›r›labilir.
UYARI!
BOfi vitesteyken yavafllamay›n›z ve asla yokufl
inerken konta¤› kapatmay›n›z. Bunlar sizin
de¤iflen trafik ve yol koflullar›na tepki vermenizi
k›s›tlayan güvenli olmayan pratiklerdir. Arac›n
kontrolünü kaybedebilir ve kaza yapabilirsiniz.
DRIVE – 6 Vitesli fianz›man
Bu konum birçok flehir içi ve otoyol sürüfllerinde
kullan›lmal›d›r. Bu, daha düzgün vites yükseltme
ve vites küçültme ve en iyi yak›t ekonomisini sa¤lar.
Ancak, DRIVE konumunu kullan›rken, mesela araç
a¤›r yük koflullar›nda (mesela, tepelik arazi, karfl›dan esen sert rüzgârlarda veya a¤›r römorklar çekerken) çal›flt›r›ld›¤›nda s›k vites de¤ifltirme oldu¤unda AutoStick modunu kullan›n›z ve“5” konumunu seçiniz. Bu koflullar alt›nda, “5” konumunu kullanmak afl›r› vites de¤ifltirmeyi ve ›s› oluflumunu
azaltarak performans› artt›racak ve flanz›man›n
ömrünü uzatacakt›r.
162
“D” (Override) – 4 Vitesli fianz›man
Bu konum birçok flehir içi ve otoyol sürüfllerinde
kullan›lmal›d›r. Bu, daha düzgün vites yükseltme
ve vites küçültme ve en iyi yak›t ekonomisini sa¤lar.
Ancak, “D” (Overdrive) konumunu kullan›rken, mesela araç a¤›r yük koflullar›nda (mesela, tepelik
arazi, karfl›dan esen sert rüzgârlarda veya a¤›r römorklar çekerken) çal›flt›r›ld›¤›nda s›k vites de¤ifltirme oldu¤unda “3” konumunu seçiniz. Bu koflullar
alt›nda, “3” konumunu kullanmak afl›r› vites de¤ifltirmeyi ve ›s› oluflumunu azaltarak performans› artt›racak ve flanz›man›n ömrünü uzatacakt›r.
“3” (Drive) – 4 Vitesli fianz›man
Bu konum “D” (Overdrive) konumuna geçmeyi elimine eder. Bu konumdayken, flanz›man normal
olarak 1., 2. ve 3. konumlarda çal›flacakt›r. “3” (Drive) konumu ayr›ca fren sisteminin bozulmas›n› önlemek için dik yokufllardan inerken de kullan›lmal›d›r.
NOT:
Araç a¤›r çal›flma koflullar› alt›nda çal›flt›r›l›yorken “3” (Drive) konumunu kullanmak performans› gelifltirecek ve afl›r› vites de¤ifltirmeyi ve
›s› oluflumunu önleyerek flanz›man›n ömrünü
uzatacakt›r.
“L” (Low) – 4 Vitesli fianz›man
Bu konum çok dik yokufllardan inerken motor frenlemesi için kullan›lmal›d›r. Bu konumda, baflka bir
vites konumu seçiminden daha erken vites küçültme olurken sadece motorun afl›r› devrini korumak
için viyes yükseltme olacakt›r.
D‹KKAT!
E¤er flanz›man çal›flma s›cakl›¤› kabul edilebilir
s›n›rlar› aflarsa, araç bilgisayar› vites noktalar›n›
de¤ifltirerek “D” (Overdrive) ve “5” (6-vitesli AutoStick® flanz›manda) ve “3” (4-vitesli otomatik
flanz›manda) konumlar›n› iptal edecektir. Bu, hararet sebebiyle flanz›man›n hasar görmesini önlemek için yap›l›r.
Reset Modu – Elektronik fianz›man
Anormal durumlar için flanz›man elektronik olarak
izlenir. E¤er hasara sebep olabilecek bir durum alg›lan›rsa, flanz›man otomatik olarak 2. vitese geçer
(6 vitesli araçlar için 3. vitese).
Bir ileri vites seçilmesine ra¤men araç 2. viteste kal›r (6 vitesli araçlarda 3. vites). PARK, GER‹ V‹TES
ve BOfi vites konumu çal›flmaya devam edecektir.
Bu Reset Özelli¤i arac›n flanz›man›n hasar görmeden, servis görmesi için yetkili servise götürülmesine izin verir.
Problemin anl›k olmas› durumunda, tüm ileri vitesleri geri kazanmak için flanz›man afla¤›daki ad›mlar
gerçeklefltirilerek resetlenebilir.
1. Arac› durdurunuz.
2. Vitesi PARK konumuna al›n›z.
3. Kontak anahtar›n› LOCK konumuna getiriniz.
4. Motoru yeniden çal›flt›r›n›z.
5. ‹stenilen vitese geçiniz ve sürüfle devam ediniz.
NOT:
fianz›man s›f›rlanabilse (resetlenebilse) bile,
uygun oldu¤unuz mümkün olan en k›sa sürede
yetkili servisi ziyaret etmeniz önerilir. Yetkili
servisiniz sahip oldu¤u ar›za teflhis ekipman› ile
problemin yeniden olup olmayaca¤›n› tespit
eder.
E¤er flanz›man resetlenemezse, yetkili servise gitmek gereklidir.
AUTOSTICK® - BAZI MODELLERDE
Autostick®, arac› daha iyi kontrol etmeniz için alt›
manuel vites de¤ifltirme imkan› sunan sürücü etkileflimli bir flanz›mand›r. Autostick® motor frenlemesini en iyi duruma getirmenize, istenmeyen vites
yükseltme ve küçültmelerin giderilmesine ve genel
araç performans›n›n artmas›na izin verir. Bu sistem
ayr›ca size geçifllerde, flehir içi sürüfllerde, so¤uk
kaygan yol koflullar›nda, da¤ geçifllerinde, römork
çekerken ve baflka birçok durumda daha fazla kontrol sa¤layabilir.
Autostick®’in Çal›flmas›
Vites kolu DRIVE konumunun bir kademe alt›na getirilerek, bir yandan di¤erine hareket ettirilebilir. Bu
sürücüye daha yüksek veya daha düflük bir vites
konumu seçme imkan› verir. Vites kolunu sola (-)
hareket ettirdi¤inizde vites küçültme ve sa¤a (+)
hareket ettirdi¤inizde vites yükseltme gerçekleflir.
Vites konumu gösterge panelindeki flanz›man konum göstergesinde görüntülenecektir.
NOT:
AutoStick® modunda, flanz›man sadece sürücü
vites kolunu Sa¤a (+) veya Sola (-) hareket ettirdi¤inde vites yükseltip küçültecektir.
Vites kolu AutoStick® (+/-) konumundan ç›kar›ld›¤›nda AutoStick® devre d›fl› kal›r.
AutoStick® Genel Bilgiler
• 1. veya 2. viteste kalk›fl yapabilirsiniz. Çok düflük
araç h›zlar›nda sistem vites yükseltme taleplerini
görmezden gelecektir.
• 1. vitesin d›fl›nda bir oran seçilirse ve araç durdurulursa, flanz›man kontrol devresi otomatik
olarak 1. vites oran›n› seçecektir.
• Karl› veya buzlu yol koflullar›nda 2. viteste kalk›fl
yapmak yard›mc› olacakt›r.
• AutoStick® devredeyken h›z kontrolünü (cruise
control) kullanmaktan kaç›n›n›z.
• Azami motor devrine ulafl›ld›¤›nda, AutoStick®
devredeyken, flanz›man otomatik olarak vites
yükseltecektir.
• AutoStick® devredeyken flanz›man›n vites de¤ifltirmesi daha fark edilir olacakt›r.
163
• E¤er düflük bir konum seçilirse ve motor devir
limitine kadar h›zlan›rsa, flanz›man otomatik
olarak daha yüksek bir vites konumunu seçecektir.
• E¤er vites küçültmek motorun afl›r› devir yapmas›na sebep olursa, motor için güvenilir olana
kadar vites de¤ifltirme olmayacakt›r. fianz›man
ço¤unlukla manuel olarak seçilmifl vites konumunda kalacakt›r, bununla birlikte:
– E¤er sistem güç aktarma organlar›n›n hararet
yapt›¤›n› alg›larsa, flanz›man otomatik vites
de¤ifltirme moduna geçecek ve güç aktarma
organlar› so¤uyana dek bu modda kalacakt›r.
–
E¤er sistem bir problem alg›larsa, AutoStick®
modunu devre d›fl› b›rakacak ve problem
giderilene kadar flanz›man otomatik moduna
geri dönecektir.
MANUEL fiANZIMANIN ÇALIfiMASI
UYARI!
E¤er arac› park frenini tamamen uygulamadan
b›rak›p araçtan ayr›l›rsan›z siz yaralanabilirsiniz
veya di¤erlerinin yaralanmas›na sebep olabilirsiniz. Sürücünün araç içerisinde olmad›¤›
her durumda park freni daima uygulanmal›d›r,
özellikle e¤imli zeminlerde.
Vites de¤ifltirmeden önce, debriyaj pedal›na sonuna kadar bas›n. Debriyaj pedal›n› b›rakt›¤›n›zda,
gaz pedal›na hafifçe bas›n.
Birçok flehir içi sürüflü için sadece düflük vitesleri
kullanmay› daha kolay bulacaks›n›z. Hafif h›zlanmalarla birlikte, sabit otoyol sürüflü için 5 vitesli
araçta 5. vites, 6 vitesli araçta 6. vites önerilir.
5 Vitesli Araçta Vites De¤ifltirme fiekli
164
6 Vitesli Araçta Vites De¤ifltirme fiekli
Her bir vitesi numara s›ras›na göre kullan›n›z, hiçbir
vitesi atlamay›n›z. Durufltan kalkarken flanz›man›n
1. viteste (3. viteste de¤il) oldu¤undan emin olunuz.
3. viteste kalk›fl yapmak debriyaja zarar verecektir.
Asla aya¤›n›z debriyaj pedal›n›n üzerinde sürüfl
yapmay›n›z ve arac› yokufl üzerinde debriyaj k›smen kavraflm›fl durumda tutmaya çal›flmay›n›z.
Bu debriyaj›n anormal flekilde afl›nmas›na sebep
olacakt›r.
Araç tamamen durana kadar asla GER‹ V‹TES konumunu kullanmay›n›z.
NOT:
So¤uk havalar boyunca, flanz›man ya¤› ›s›n›ncaya kadar, hafif flekilde daha yüksek vites de¤ifltirme eforu hissedebilirsiniz. Bu normaldir
ve flanz›mana zarar› yoktur.
Vites küçültme
Uygun vites küçültme yak›t ekonomisini gelifltirecek
ve motor ömrünü uzatacakt›r.
D‹KKAT!
Vites küçültürken bir vites konumunu atlarsan›z
veya çok yüksek h›zda vites küçültürseniz, motora, flanz›mana veya debriyaja zarar verebilirsiniz.
Emniyetli h›z› korumak ve fren ömrünü uzatmak
için dik bir yokufltan inerken 2. vitesten 1. vitese geçiniz.
Viraj al›rken veya dik bir yokufltan inerken, erken vites de¤ifltirin böylelikle motora afl›r› yük binmeyecektir.
KAYGAN ZEM‹NDE SÜRÜfi
HIZLANMA
Karla kapl›, ›slak veya di¤er kaygan yüzeylerde ani
h›zlanma ön tekerleklerin düzensiz olarak sa¤a veya sola çekmesine sebep olabilir. Bu olay ön (tahrik)tekerleklerinin alt›ndaki yüzey çekiflinde farkl›l›k
oldu¤unda ortaya ç›kar.
UYARI!
Kaygan yüzeylerde ani h›zlanma tehlikelidir. Eflit
olmayan çekifl ön tekerleklerin aniden sa¤a-sola
çekmesine sebep olabilir. Arac›n kontrolünü kaybedebilir ve kaza yapabilirsiniz. Zay›f çekiflin oldu¤u yerlerde (buzlu, karl›, ›slak, çamurlu, kumlu, vs.) yavaflça ve dikkatli bir flekilde h›zlan›n›z.
ÇEK‹fi
Islak veya çamurlu yollarda sürüfl yaparken, lastik
ile yol yüzeyi aras›nda bir su filminin oluflmas› muhtemeldir. Bu tekerin su filmi üzerindeki hareketidir
(hydroplaning) ve araç kontrolünün ve durma kabiliyetinin k›smen veya tamamen kaybedilmesine sebep olabilir. Bu ihtimali azaltmak için afla¤›daki önlemler al›nmal›d›r:
1. Ya¤mur f›rt›nas› esnas›nda veya yol çamurlu oldu¤u zamanlarda yavafllay›n›z.
2. Yolda su birikintisi veya çamurlu su varsa yavafllay›n›z.
3. Lastik difli afl›nma belirtileri görüldü¤ünde bir an
önce lastikleri de¤ifltiriniz.
4. Lastikleri do¤ru hava bas›nc›nda tutunuz.
5. Ani durufllarda çarp›flmadan kaç›nmak için arac›n›zla öndeki araç aras›ndaki yeterli mesafeyi koruyunuz.
SUYUN ‹Ç‹NDEN GEÇERKEN
Birkaç inçten/santimetreden daha derin bir su içerisinden geçmek emniyeti sa¤lamak ve arac›n›z›n
hasar görmesini önlemek için ekstra dikkat sarf etmeyi gerektirir.
165
Akan/Yükselen Su
UYARI!
Suyun akt›¤› ve/veya yükselmekte oldu¤u bir yol
veya patika üzerinde sürüfl yapmay›n veya üzerinden geçmeyiniz (f›rt›nalardaki ak›fllarda oldu¤u gibi). Akan su yol veya patika yüzeyini afl›nd›rabilir ve arac›n›z›n derin su içerisine batmas›na
sebep olabilir. Üstelik, akan ve/veya yükselmekte olan su arac›n›z› h›zl› bir flekilde sürükleyebilir. Bu uyar›lar› dikkate almamak sizin, yolcular›n›z ve etraf›n›zdaki di¤er kifliler için ciddi veya
ölümcül olabilecek yaralanmalara sebep olabilir.
Su Birikintisi
Her ne kadar arac›n›z su birikintilerinden geçme kabiliyetine sahipse de, bunu gerçeklefltirmeden önce
afla¤›daki Dikkat ve Uyar› ibarelerini dikkate al›n›z.
166
D‹KKAT!
D‹KKAT!
• ‹çinden geçmeden önce daima su birikintisinin
derinli¤ini kontrol ediniz. Araçta tak›l› bulunan
jantlar›n alt taraf›ndan daha derin olan su birikintisinden asla geçmeyiniz.
• Su birikintisinden geçmeden once, su alt›nda
bulunan yol veya patika yüzeyinin durumunu
ve yol üzerinde herhangi bir engelin olup olmad›¤›n› tespit ediniz.
• Su birikintisinden geçerken 8 km/s (5 mil/s) h›z› aflmay›n›z. Bu dalgalanma etkisini en aza
indirecektir.
• Su birikintisi içerisinden geçmek arac›n›z›n güç
aktarma organlar›na hasar verebilir. Bir su birikintisinden geçmenizin ard›ndan arac›n›z›n
hidroliklerinde (örn. motor ya¤›, flanz›man, aks
ya¤›, vs.) kirlenme belirtileri olup olmad›¤›n›
(örn. Süt gibi veya köpüklü görünüme sahip
hidrolik) her zaman kontrol ediniz. E¤er herhangi bir s›v› kirlenmifl gibi görünüyorsa, ileride hasara sebep olabilece¤i için arac› çal›flt›rmaya devam etmeyiniz. Bu tür bir hasar Yeni
Araç S›n›rl› Garantisi kapsam›nda de¤ildir.
• Arac›n›z›n motoruna su girmesi motorun stop
etmesine ve bay›lmas›na sebep olabilir ve
motorda ciddi iç ar›zalar›n olmas›na sebep
olur. Bu tür bir hasar Yeni Araç S›n›rl› Garantisi kapsam›nda de¤ildir.
UYARI!
UYARI!
• Su birikintilerinden geçmek arac›n›z›n çekifl
kabiliyetini s›n›rlar. Su birikintisinden geçerken
8 km/s (5 mil/s) h›z› aflmay›n›z.
• Su birikintisi içinden geçmek, durma mesafesini art›racak flekilde arac›n›z›n frenleme kabiliyetini s›n›rlar. Bu nedenle, su birikintisi içerisinden geçtikten sonra, arac› yavafl kullan›n
ve frenleri kurutmak için fren pedal›na birkaç
kere hafifçe bas›n›z.
• Arac›n›z›n motoruna su girmesi motorun stop
etmesine ve bay›lmas›na sebep olabilir ve sizi
arac›n›zdan mahrum b›rakabilir. Arac›n›z›n
motor ve yürür aksam›na a¤›r hasar verebilir.
• Bu uyar›lar› dikkate almamak sizin, yolcular›n›z ve etraf›n›zdaki di¤er kifliler için ciddi veya
ölümcül olabilecek yaralanmalara sebep olabilir.
Otomatik flanz›manda PARK konumunu asla
park freninin yerine kullanmay›n›z. Arac› park
ederken, hareket etmeye ve muhtemel yaralanma veya hasarlara karfl› emniyete almak için park
frenini her zaman sonuna kadar uygulay›n›z.
PARK FREN‹
Sürücünün araç içerisinde olmad›¤› her durumda
park freni daima uygulanmal›d›r.
Otomatik fianz›man ile Çal›flmak
Düz bir zemin üzerine park ederken, ilk olarak vites
kolunu PARK konumuna getiriniz ve ard›ndan park
frenini uygulay›n›z.
Yokufl üzerine park ederken, park freninin, vites kolu PARK konumuna getirilmeden önce uygulanmas› önemlidir, aksi takdirde flanz›man kilit mekanizmas› üzerindeki yük vites kolunun PARK konumundan ç›kar›lmas›n› zorlaflt›rabilir. ‹lave bir tedbir olarak, yokufl afla¤› park ederken ön tekerlekleri kald›r›m›n kenar›na do¤ru, yokufl yukar› park ederken
kald›r›m kenar›n›n aksi yönüne do¤ru çeviriniz.
Park Freni
Manuel fianz›man ile Çal›flmak – Baz›
Modellerde
Vites kolunu GER‹ V‹TES konumuna getiriniz. ‹lave
bir tedbir olarak, yokufl afla¤› park ederken ön tekerlekleri kald›r›m›n kenar›na do¤ru, yokufl yukar›
park ederken kald›r›m kenar›n›n aksi yönüne do¤ru
çeviriniz.
Park Freninin Uygulanmas› –
Otomatik fianz›man Bulunan Araçlar
Ayakla kumanda edilen park freni gösterge panelinin alt sol köflesinin afla¤›s›nda bulunur. Park frenini uygulamak için, park freni pedal›n› afla¤› do¤ru
bast›r›n›z ve ard›ndan aya¤›n›z› pedaldan çekiniz.
Park frenini serbest b›rakmak için, park freni pedal›na bas›n›z ve ard›ndan b›rak›n›z.
167
Park Freninin Uygulanmas› – Manuel fianz›man
Bulunan Araçlar
Park frenini uygulamak için, kolu tutunuz ve bir direnç hissedene kadar yukar› do¤ru çekiniz. Park
frenini serbest b›rakmak için, kolu tutunuz ve kolun
uç k›sm›ndaki dü¤meye basarken hafifçe çekiniz.
Dü¤me kolun içinde kald›¤›nda (kilit açma) kolu
stop konumuna indiriniz ve ard›ndan dü¤meyi ve
kolu b›rak›n›z.
Park freni uyguland›¤›nda ve kontak ON
konumundayken, gösterge panelindeki
Fren Sistemi Uyar› lambas› yanacakt›r.
NOT:
Gösterge panelindeki bu lamba sadece park freninin uyguland›¤›n› gösterir. Park freninin ne
kadar çekildi¤ini göstermez.
D‹KKAT!
Park freni serbest durumdayken Fren Sistemi
Uyar› lambas› yan›k kal›rsa, bu fren sisteminde
bir ar›za oldu¤un u gösterir. Fren sistemini derhal yetkili serviste kontrol ettiriniz.
Park Freni
168
UYARI!
• Çocuklar› araç içinde asla yaln›z b›rakmay›n›z
Çocuklar›n araç içinde yanlar›nda bir yetiflkin
bulunmaks›z›n b›rak›lmalar› say›s›z sebepten
ötürü tehlikelidir. Bir veya daha fazla çocuk
ciddi flekilde yaralanabilir. Anahtar› kontakta
b›rakmay›n›z. Çocuklar elektrik kumandal›
camlar›, di¤er kontrolleri çal›flt›rabilir veya arac› hareket ettirebilir.
• Sürüflten önce park freninin tamamen ayr›ld›¤›ndan emin olunuz. Bunu yapmamak fren
ar›zas›na ve bir kazaya yol açabilir.
FREN S‹STEM‹
Arac›n›z ikili hidrolik fren sistemi ile donat›lm›flt›r. E¤er iki hidrolik sistemden herhangi birisi normal kapasitesini yitirirse,
öteki sistem halen devrede olacakt›r. Bununla birlikte, genel frenleme etkilili¤inde bir tak›m
kay›plar olacakt›r. Bu durum uygulama s›ras›nda
artan pedal hareket mesafesi ve arac› yavafllatmak
ve durdurmak için gerekli olan daha büyük pedal
kuvveti ile kendini belli eder. Ek olarak, e¤er ar›za
hidrolik sistemdeki bir s›z›nt›dan kaynaklan›yorsa,
fren merkezindeki hidrolik seviyesinin düflmesinden dolay› Fren Sistemi Uyar› Lambas› yanacakt›r.
Herhangi bir sebepten dolay› güç deste¤inin düflmesi durumunda (örne¤in, motor kapal›yken frenin
sürekli uygulanmas› gibi), frenler yine de devrede
olacakt›r. Bununla birlikte, arac› frenlemek için gereken güç, güç sisteminin çal›flmas› için gerekenden çok daha fazlad›r.
UYARI!
• Frenlere sürekli basmak fren ar›zas›na ve
muhtemel bir kazaya yol açabilir. Aya¤›n›z frenin üzerindeyken veya sürekli frene basarak
sürüfl yapmak anormal derecede yüksek fren
s›cakl›klar›na, afl›r› balata afl›nmas›na ve
muhtemel fren hasar›na sebep olabilir. Acil durumda tam frenleme kapasitesi elde edemezsiniz.
• Fren Sistemi Uyar› Lambas› yanarken sürüfl
yapmak tehlikelidir. Frenleme performans›nda
veya frenleme esnas›nda araç dengesinde
belirgin bir azalma olabilir. Arac› durdurman›z
daha uzun mesafede gerçekleflecektir veya
arac› kontrol etmeniz zorlaflacakt›r. Kaza yapabilirsiniz. Arac› derhal kontrol ettiriniz.
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)
Bu sistem sürücünün zor koflullarda fren yaparken
arac›n kontrolünü kaybetmemesine yard›mc› olur.
Sistem, kaygan zeminlerde frenleme esnas›nda
kaymay› önlemeye yard›mc› olmak için tekerleklerin kilitlenmesini engellemek amac›yla hidrolik fren
bas›nc›n› kontrol eder. Daha fazla bilgi için bu bölümdeki “Elektronik Fren Kontrol Sistemi” bafll›¤› alt›ndaki “Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)”
k›sm›na bak›n›z.
UYARI!
ABS fizik kanunlar›n›n araca etki etmesini önleyemedi¤i gibi yol koflullar›na etki ederek çekifl
miktar›n› da artt›ramaz. ABS virajlarda afl›r› h›zdan, çok kaygan zeminlerde sürüflten veya su
yast›¤›ndan kaynaklanan kazalar› önleyemez.
Kazalar› ancak emniyetli araç kullanan, dikkatli
ve tecrübeli bir sürücü önleyebilir. ABS donan›m›na sahip bir otomobilin s›n›rlar›, pervas›zca ve
tehlikeli bir flekilde zorlanarak sürücünün ve di¤er insanlar›n güvenli¤i tehlikeye at›lmamal›d›r.
ELEKTRON‹K FREN KONTROL S‹STEM‹
Arac›n›z yayg›n olarak ESP olarak adland›r›lan geliflmifl elektronik fren kontrol sistemi ile donat›lm›flt›r. Bu sistem, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi
(ABS), Fren Destek Sistemi (BAS), Çekifl Kontrol
Sistemi (TCS), Elektronik Devrilme Önleyici (ERM),
Elektronik Denge Program› (ESP) ve baz› modellerde Yokuflta Çal›flt›rma Deste¤ini (HSA) içerir.
Bu sistemler hem arac›n dengesini ve hem de çeflitli sürüfl koflullar›nda kontrolü art›rmak için birlikte
çal›fl›rlar.
169
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) birçok
frenleme koflulunda yüksek bir araç dengesi ve fren
performans› sunar. Bu sistem, frenleri otomatik
olarak “pompalar” ve tehlikeli durumlarda tekerleklerin kilitlenmesini önler.
Araç 11 km/s (7 mil/s) h›z›n üzerinde kullan›ld›¤›nda ayr›ca hafif bir klik sesi ayn› flekilde ilgili baz›
motor sesleri de duyabilirsiniz. Bu sesler ABS’nin
düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›ndan emin olmak sistemin gerçeklefltirdi¤i kendi kendini kontrol döngüsünün sesleridir. Bu kendi kendini kontrol araç her
çal›flt›r›ld›¤›nda ve 11 km/s (7 mil/s) h›z› aflacak flekilde h›zland›¤›nda gerçekleflir.
ABS belirli yol ve durma koflullar› alt›nda yap›lan
frenlemelerde devreye girer. ABS’yi devreye sokan
koflullar flunlar olabilir; buz, kar, m›c›r, sars›nt›,
hemzemin geçit, gevflek döküntü veya ani frenler.
Fren sistemi kilitlenmeyi önleyici duruma geçti¤inde
ayr›ca flunlar› hissedebilirsiniz:
• ABS motorunun çal›flmas› (durman›z›n ard›ndan
k›sa bir süre daha çal›flmaya devam edebilir),
• Solenoid valflerinden gelen sesler.
• Fren pedal› titreflimleri, ve
• Arac›n durmas›n› takiben fren pedal›n›n az miktarda düflmesi veya afla¤› inmesi.
Bunlar›n tümü ABS’nin normal karakteristikleridir.
UYARI!
• ABS, düzgün bir flekilde yap›lmayan takma iflleminden veya yüksek ç›k›fll› radyo vericisi
ekipman›ndan kaynaklanan parazitlere duyarl› olabilen karmafl›k elektronik ekipmanlar içerir. Bu engelleme kilitlenmeyi önleyici fren kapasitesinde muhtemel bir kayba sebep olabilir.
Bu tür ekipmanlar›n tak›lmas› yeterlikli profesyoneller taraf›ndan ya›plmal›d›r.
• Kilitlenmeyi Önleyici Frenlerin pompalanmas›
etkililiklerini azaltacak ve bir kazaya yol açacakt›r. Pompalamak durma mesafesini uzat›r.
Yavafllaman›z veya durman›z gerekti¤inde
fren pedal›n›za s›k› bir flekilde bas›n.
• ABS do¤al fizik kanunlar›n›n araca etki etmesini engelleyemez ve arac›n fren sisteminin ve
lastiklerin durumu ile arac›n yola tutunmas› gibi etkenlerin izin verdi¤inden daha etkili bir
frenleme yapman›z› sa¤layamaz ve direksiyon hakimiyetini daha fazla art›ramaz.
(Devam)
170
UYARI! (Devam)
• ABS virajlara afl›r› h›zla girmek, öndeki arac›
çok yak›ndan takip etmek ve suda k›zaklamak
gibi nedenlerle oluflan kazalar› önleyemez.
Kazalar› ancak emniyetli araç kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü önleyebilir.
• ABS donan›m›na sahip bir otomobilin s›n›rlar›,pervas›zca ve tehlikeli bir flekilde zorlanarak
sürücünün ve di¤er insanlar›n güvenli¤i tehlikeye at›lmamal›d›r.
Arac›n tüm lastik ve tekerlekleri ayn› ebatta ve tipte
olmal›d›r ve bilgisayar için tam do¤ru sinyaller üretmesi amac›yla lastikler uygun flekilde fliflirilmelidir.
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Lambas›
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Lambas›
ABS’yi izler. Lamba, kontak anahtar›
ON (AÇIK) konumuna getirildi¤i ve
dört saniye süresince kald›¤› zaman
yanacakt›r.
E¤er ABS lambas› yan›k kal›rsa veya sürüfl esnas›nda yanarsa, bu fren sisteminin Kilitlenmeyi Önleyici k›sm›n›n çal›flmad›¤›n› ve servise al›nmas› gerekti¤ini iflaret eder. Bununla birlikte, e¤er Fren Sistemi Uyar› Lambas› yanm›yorsa, geleneksel fren
sistemi normal flekilde çal›flmaya devam edecektir.
E¤er ABS lambas› yan›yorsa, kilitlenmeyi Önleyici
frenlerin faydalar›n›n eski haline döndürülmesi için
fren sisteminin mümkün olan en k›sa sürede servise götürülmesi gerekmektedir. Kontak anahtar› ON
konumuna getirildi¤i halde ABS lambas› yanm›yorsa, mümkün olan en k›sa sürede ampulü tamir ettiriniz.
E¤er hem Fren Sistemi Uyar› Lambas› hem de ABS
lambas› yan›k kal›rsa, Kilitlenmeyi Önleyici Frenler
(ABS) ve Elektronik Fren Da¤›t›m› (EBD) sistemleri çal›flm›yordur. ABS sisteminin derhal tamir edilmesi gereklidir.
s›n›z (frenleri "pompalamay›n›z”) Frenlemenin sona
erdirilmesi gerekmedikçe fren pedal›ndaki bas›nc›
azaltmay›n. Fren pedal› bir kere serbest b›rak›ld›¤›nda, BAS devreden ç›kar.
UYARI!
BAS do¤al fizik kanunlar›n›n araca etki etmesini
önleyemedi¤i gibi yol koflullar›na etki ederek çekifl miktar›n› da artt›ramaz. BAS virajlarda afl›r›
h›zdan, çok kaygan zeminlerde sürüflten veya su
yast›¤›ndan kaynaklanan kazalar› önleyemez.
Kazalar› ancak emniyetli araç kullanan, dikkatli
ve tecrübeli bir sürücü önleyebilir. BAS donan›m›na sahip bir otomobilin s›n›rlar›, pervas›zca ve
tehlikeli bir flekilde zorlanarak sürücünün ve di¤er insanlar›n güvenli¤i tehlikeye at›lmamal›d›r.
Fren Destek Sistemi (BAS)
BAS, acil durum frenleme manevralar› esnas›nda
arac›n frenleme kabiliyetini iyilefltirmek için tasarlanm›flt›r. Sistem fren uygulamas›n›n oran›n› ve
miktar›n› hissederek bir acil durum frenlemesini alg›lar ve ard›ndan frenlere optimum bas›nc› uygular.
Bu durum frenleme mesafesinin azalmas›na yard›mc› olabilir. BAS ABS’yi tamamlar. Frenleri çok
h›zl› uygulamak en iyi BAS deste¤ine sebep olur.
Sistemin faydalar›ndan istifade etmek için, frenleme esnas›nda sürekli frenleme bas›nc› uygulamal›171
Çekifl Kontrol Sistemi (TCS)
Bu sistem tahrik edilen tekerleklerin her birindeki
patinaj›n miktar›n› izler. E¤er patinaj alg›lan›rsa, art›r›lm›fl h›zlanma ve denge sa¤lamak amac›yla patinaj yapmakta olan tekerleklere uygulanan fren bas›nc› ve motor gücü azalt›l›r. TCS fonksiyonlar› s›n›rl› kayma diferansiyeli ile ayn›d›r ve tahrik edilen
aks boyunca patinaj› kontrol eder. E¤er tahrik edilen aks üzerindeki tekerleklerden biri di¤erinden
h›zl› dönerse, sistem patinaj yapan tekerle¤e fren
uygulayacakt›r. Bu patinaj yapmayan tekerle¤e daha fazla motor torkunun uygulanmas›na izin verecektir. Bu özellik TCS ve ESP “K›smi Kapal›” modda olsalar dahi devrede kal›r. Daha fazla bilgi için
bu bölümdeki “ESP (Elektronik Denge Program›)”
k›sm›na bak›n›z.
Elektronik Devrilme Önleme Sistemi
(ERM)
Bu sistem sürücünün direksiyon girifllerini ve arac›n
h›z›n› izleyerek tekerle¤in kalkmas› ihtimalini tahmin eder. ERM direksiyon aç›s›ndaki ve arac›n h›z›ndaki de¤iflim oran›n›n muhtemelen tekerle¤in
kalkmas›na sebep olmaya yetecek kadar oldu¤unu
alg›lad›¤›nda, uygun frenlemeyi uygular ve tekerle¤in kalkma ihtimalini aza indirmek için motor gücünü azaltabilir. ERM sadece çok fliddetli ve kaç›nma
sürüfl manevralar› esnas›nda müdahale eder. ERM
sadece çok fliddetli veya kaç›nma sürüflü manevralar› esnas›nda olan tekerlek kalkmas› ihtimalini
172
azaltabilir. Yol koflullar›, yoldan ç›kma veya nesnelere veya di¤er araçlara çarpma gibi di¤er faktörlerden kaynaklanan tekerlek kalkmalar›n› önleyemez.
UYARI!
Arac›n yük durumu, yol koflullar› ve sürüfl koflullar› gibi birçok faktör tekerle¤in kalkmas› veya
devrilmenin olmas› ihtimalini etkiler. ERM tüm tekerlek kalkmalar›n› veya devrilmeleri önleyemez,
özellikle yoldan ç›kma veya baflka nesnelere veya di¤er araçlara çarpma ile ilgili olanlar›. Kazalar› ancak emniyetli araç kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü önleyebilir. ERM donan›m›na
sahip bir otomobilin s›n›rlar›, pervas›zca ve tehlikeli bir flekilde zorlanarak sürücünün ve di¤er insanlar›n güvenli¤i tehlikeye at›lmamal›d›r.
Elektronik Denge Program› (ESP)
Bu sistem çeflitli sürüfl koflullar› alt›nda arac›n yön
kontrolünü ve dengesini iyilefltirir. ESP uygun tekerle¤e fren uygulayarak arac›n afl›r› ve yetersiz yönlendirmesini düzeltir. Arzu edilen güzergah›n korunmas› için ayr›ca motor gücü de azalt›labilir.
ESP sürücünün arac› yönlendirmek istedi¤i yolu alg›lamak için araç içerisindeki sensörleri kullan›r ve
bunlar› arac›n gitmekte oldu¤u yol ile karfl›laflt›r›r.
Gidilmekte olan yol gitmek istenilen yol ile eflleflmezse, ESP afl›r› yönlendirme veya yetersiz yönlendirme durumlar›n› önlemede yard›mc› olmak için
uygun tekerle¤e fren uygular.
• Arkadan kayma (Over-steer) – araç direksiyon
konumuna göre uygun olandan daha fazla döndürüldü¤ünde.
• Önden kayma (Under-steer) – araç direksiyon
konumuna göre uygun olandan daha az döndürüldü¤ünde.
ESP/TCS Uyar› Lambas›
ESP/TCS Uyar› Lambas›” gösterge
panelinde yer al›r, lastikler çekiflten
düfler düflmez yan›p sönmeye bafllar
ve ESP sistemi devreye girer.
ESP/TCS Uyar› Lambas›” ayr›ca TCS
devredeyken de yan›p söner. E¤er
ESP/TCS Uyar› Lambas›” h›zlanma
s›ras›nda yan›p sönmeye bafllarsa, gaz pedal›n›
gevfletiniz ve mümkün oldu¤unca az gaz veriniz.
H›z›n›z› ayarlad›¤›n›zdan ve hakim yol koflullar›na
göre sürüfl yapt›¤›n›zdan emin olunuz.
UYARI!
ESP fizik kanunlar›n›n araca etki etmesini önleyemedi¤i gibi yol koflullar›na etki ederek çekifl
miktar›n› da artt›ramaz. ESP virajlarda afl›r› h›zdan, çok kaygan zeminlerde sürüflten veya su
yast›¤›ndan kaynaklanan kazalar› önleyemez.
Kazalar› ancak emniyetli araç kullanan, dikkatli
ve tecrübeli bir sürücü önleyebilir. ESP donan›m›na sahip bir otomobilin s›n›rlar›, pervas›zca ve
tehlikeli bir flekilde zorlanarak sürücünün ve di¤er insanlar›n güvenli¤i tehlikeye at›lmamal›d›r.
K›smi Kapal›
ESP OFF” dü¤mesi klima kontrolünün yukar›s›nda
dü¤me s›ras›nda bulunur. “K›smi Kapal›” moda girmek için, ESP OFF dü¤mesine h›zl›ca bas›n›z,
ESP/TCS Uyar› Lambas›” yanacakt›r. ESP’yi yeniden açmak için, ESP OFF dü¤mesine h›zl›ca bas›n›z, “ESP/TCS Uyar› Lambas›” sönecektir. Bu normal “ESP Aç›k” modu çal›flmas›n› sa¤layacakt›r.
ESP Çal›flma Modlar›
ESP sisteminin mevcut iki çal›flma modu vard›r.
Tam Aç›k
Bu ESP için normal çal›flma modudur. Arac›n her
çal›flt›r›lmas›nda sistem bu modda olacakt›r. Birçok
sürüfl koflulu için bu mod kullan›lmal›d›r. ESP sadece afla¤›da belirtilen özel hallerde “K›smi Kapal›”
konumuna al›nmal›d›r. Daha fazla bilgi için “K›smi
Kapal›” k›sm›na bak›n.
ESP OFF dü¤mesi
NOT:
Kar zincirleri ile sürüfl yaparken veya derin kar,
kum ya da çak›ll› zeminlerde kalk›fl yaparken
arac›n çekiflini iyilefltirmek için, ESP OFF dü¤mesine anl›k olarak basarak “K›smi Kapal›” moduna geçmek arzu edilebilir. “K›smi Kapal›” modunu gerektiren durum ortadan kalkt›¤›nda,
ESP OFF dü¤mesine anl›k olarak basarak
ESP’yi yeniden aç›k konumuna getiriniz. Bu,
araç hareket halindeyken yap›labilir.
173
ESP/BAS Uyar› Lambas› ve ESP/TCS
Gösterge lambas›
ESP ar›za uyar› lambas› BAS uyar›
lambas› ile birlefltirilmifltir. Kontak
anahtar› “ON” konumuna getirildi¤inde gösterge panelindeki "ESP/BAS
Ar›za Uyar› Lambas›" ve "ESP/TCS
Uyar› Lambas›"n›n her ikisi de yanar
Motorun çal›flmas› ile birlikte her ikisi
de sönmelidir. Motor çal›fl›rken ESP/BAS Ar›za ‹kaz
Lambas› sürekli olarak yan›yorsa, ESP veya BAS
sisteminde bir ar›za alg›lanm›fl demektir. Birkaç
kontak çevriminden ve araç 48 km/s (30 mil/s) üzerindeki h›zlarda kilometrelerce kullan›ld›ktan sonra
bu lamba yan›k kal›yorsa, sorunun saptanmas› ve
düzeltilmesi için mümkün olan en k›sa sürede yetkili servise baflvurunuz.
174
NOT:
• Kontak anahtar› ON konumuna getirildi¤inde
her defas›nda "ESP/TCS Uyar› Lambas›” ve
ESP/BAS Ar›za Uyar› Lambas› anl›k olarak
yanacakt›r.
• Konta¤›n her aç›lmas›nda, ESP sistemi önceden kapat›lm›fl olsa bile aç›lacakt›r.
• Devreye girdi¤inde ESP Kontrol Sistemi ses
ç›karacakt›r. Bu normaldir, sesler ESP'nin
devreye girmesine sebep olan manevray› takiben ESP devreden ç›kt›¤›nda kesilecektir.
Yokuflta Kalk›fl Deste¤i (HSA) – Baz›
modellerde
HSA sistemi sürücünün duran arac› yokufl üzerinde
kald›rabilmesine yard›mc› olmas› için tasarlanm›flt›r. E¤er araç yokufl üzerinde duruyorken sürücü
freni b›rak›rsa, HSA k›sa süreli¤ine fren bas›nc›n›
tutmaya devam edecektir. E¤er bu sürenin sonunda sürücü gaza basmazsa, sistem fren bas›nc›n›
ortadan kald›racak ve araç normal flekilde yokufl
afla¤› kayacakt›r. Sistem fren bas›nc›n›, uygulanan
gaz miktar› ile orant›l› olarak serbest b›rakacakt›r.
HSA’n›n devreye sokulmas› için afla¤›daki koflullar
karfl›lanmal›d›r.
• Araç durdurulmal›d›r.
• Araç %2.5 veya daha fazla e¤imli bir yokufl üzerinde bulunmal›d›r.
• Vites seçimi arac›n yokufl yukar› yönü ile eflleflmelidir (yani, araç yokufl yukar› ç›k›yorsa ileri viteste, yokufl afla¤› iniyorsa GER‹ V‹TESTE olmal›d›r).
• Otomatik flanz›man bulunan araçlarda, HSA GER‹ V‹TESTE ve tüm ileri viteslerde çal›flacakt›r.
Sistem flanz›man›n PARK konumunda oldu¤u
durumlarda devreye girmeyecektir.
• Düz flanz›man bulunan araçlarda, HSA GER‹
V‹TESTE, BOfi viteste ve tüm ileri viteslerde çal›flacakt›r.
UYARI!
UYARI!
HSA özelli¤inin aktif olmayabilece¤i ve hafif bir
geri kayman›n olabilece¤i durumlar vard›r, mesela az e¤imli yokufllarda (e¤imi %7'den az olan)
veya yüklü bir araçta veya bir römork çekerken.
HSA aktif sürüflün yede¤i de¤ildir. Di¤er araçlarla, insanlarla ve nesnelerle aradaki mesafenin
korunmas› konusunda dikkatli olmak ve en
önemlisi tüm yol koflullar› alt›nda arac›n emniyetli flekilde çal›flmas›n› sa¤lamak için frenin kullan›lmas› daima sürücünün sorumlulu¤undad›r.
Arac›n›z›n emniyetli flekilde kontrolünü muhafaza etmek için sürüfl esnas›nda tüm dikkatinizi
vermeniz gerekmektedir. Bu uyar›lar takip edilmedi¤i takdirde kazlar veya ciddi yaralanmalar
olabilir.
• E¤er römorkla beraber bir römork fren kontrolörü kullan›yorsan›z, römork frenleri fren svici
ile devreye sokulup devreden ç›kart›labilir. Bu
durumda, fren pedal› b›rak›ld›¤›nda hem arac›
hem de römorku yokufl üzerinde tutmak için
yeterli fren bas›nc› olmayabilir. H›zlanmay› koruyorken, e¤imli yol üzerinde arac›n devrilmesini önlemek için römork frenini elle devreye
sokun veya fren pedal›n› b›rakmadan önce
daha fazla araç freni bas›nc› uygulay›n›z.
• HSA park freni de¤ildir. Arac›n›z› terk ederken
her zaman park frenini tam olarak uygulay›n›z.
Ayr›ca otomatik flanz›man› PARK veya düz
flanz›man› GER‹ V‹TES veya 1. vites konumunda b›rakt›¤›n›zdan emin olun.
• Bu uyar›lar takip edilmedi¤i takdirde kazalar
veya ciddi yaralanmalar olabilir.
HSA ile araç çekmek
HSA e¤imli bir yol üzerinde römork çekerken
h›zlanma esnas›nda destek sa¤layacakt›r.
HSA’y› Devre D›fl› B›rakmak Ve Devreye
Sokmak
Bu özellik aç›l›p kapat›labilir. Mevcut ayar›
de¤ifltirmek için afla¤›daki prosedürü uygulay›n›z:
NOT:
1'den 7'e kadar olan ad›mlar› 90 saniye
içerisinde tamamlamal›s›n›z.
1. Direksiyon simidini ortalay›n›z (ön tekerlekler
tam karfl›ya bakacak flekilde)
2. Vitesi PARK konumuna (otomatik flanz›man)
veya BOfi konumuna (düz flanz›man) getiriniz.
3. Park frenini kullan›n›z.
4. Motoru çal›flt›r›n›z.
5. Debriyaj pedal›n› b›rak›n›z (manuel flanz›man).
6. Direksiyon simidini yar›m tur sola çeviriniz.
7. Direksiyon simidini tekrar orta konuma do¤ru
çeviriniz ve ard›ndan sa¤a do¤ru ilave bir yar›m tur
daha çeviriniz.
175
8. Konta¤› OFF konumuna ard›ndan tekrar ON konumuna getiriniz. E¤er s›ra düzgün flekilde tamamlan›rsa, “ESP/TCS Uyar› Lambas›” HSA’n›n devre
d›fl› oldu¤unu belirtmek için birkaç defa yan›p sönecektir.
9. Bu ad›mlar› tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz.
Römork Yalpalama Kontrolü (TSC)
TSC afl›r› savrulan römorku alg›lamak için araç içerisindeki sensörleri kullan›r. Afl›r› savrulan römork
alg›land›¤›nda TSC otomatik olarak devreye girer.
TSC çal›fl›rken, ESP/TSC Gösterge Lambas› yan›p
sönecek, motor gücü azalacak ve römorkun savrulmas›n› önlemeye çal›flmak için her bir tekerle¤e
fren uyguland›¤›n› hissedeceksiniz.
NOT:
ESP sistemi K›smi Kapal› modundayken TSC
devre d›fl› b›rak›l›r.
176
UYARI!
• TSC tüm römorklar›n savrulmas›n› önleyemez. Römork çekerken daima dikkatli olun ve
çeki kancas› a¤›rl›¤› önerilerine uyun. Arac›n›zla bir römork çekmeden önce daha fazla
bilgi için bu bölümdeki “Arac›n Yüklenmesi” ve
“Römork Çekme” bafll›klar›na bak›n›z.
• E¤er TSC römork çekerken devreye girerse,
arac› en yak›ndaki emniyetli bir alanda durdurunuz ve römorkun savrulmas›n› kesmek için
römork yükünü ayarlay›n›z.
• Bu uyar›lar takip edilmedi¤i takdirde kazalar
veya ciddi yaralanmalar olabilir.
H‹DROL‹K D‹REKS‹YON
Standart hidrolik direksiyon sistemi size iyi bir araç
tepkisi ve dar alanlarda iyi bir manevra kabiliyeti verecektir. Güç deste¤i kaybolursa, sistem mekanik
yönlendirme kapasitesi sa¤layacakt›r.
E¤er herhangi bir sebepten dolay› güç deste¤i kesilirse, direksiyonu kumanda etmeniz hala mümkün
olacakt›r. Bu koflullar alt›nda, özellikle çok düflük
h›zlarda ve arac›n›z› park ederken, direksiyonu çevirmek için gereken kuvvette çok büyük bir art›fl
gözlemleyeceksiniz.
NOT:
Direksiyon simidi hareket alan›n›n sonundaki
artm›fl olan gürültü seviyeleri normal olarak kabul edilir ve hidrolik direksiyon sisteminde bir
problem oldu¤unu göstermez. So¤uk havalarda
ilk kalk›fllarda, hidrolik direksiyon pompas› k›sa
bir süreli¤ine ses yapabilir. Bu hidrolik direksiyon sistemindeki so¤uk, yo¤un hidroli¤e ba¤l›d›r. Bu ses normal olarak düflünülmelidir ve
herhangi bir flekilde hidrolik direksiyon sistemine hasar vermez.
UYARI!
Azalm›fl hidrolik direksiyon deste¤i ile sürüfle devam etmek sizi ve di¤erlerini bir güvenlik riski ile
karfl› karfl›ya getirebilir. Mümkün olan en k›sa zamanda servise gidilmelidir.
D‹KKAT!
UYARI!
Hidrolik direksiyonu hareket alan›n›n sonunda
uzun süreli tutmak direksiyon hidroli¤inin s›cakl›¤›n› art›racakt›r, bu nedenle mümkün oldu¤unda
bu durum sonland›r›lmal›d›r. Hidrolik direksiyon
pompas›nda hasar meydana gelebilir.
• Afl›r› fliflirme lasti¤in darbe sönümleme özelli¤ini azalt›r. Yol üzerinde bulunan cisimler ve
çukurlar ar›zaya sebep olacak flekilde lasti¤inize zarar verebilir
LAST‹KLER – GENEL B‹LG‹LER
• Gere¤inden az veya fazla fliflirilmifl lastikler
arac›n yol tutufl özelliklerini etkileyebilir ve aniden patlayarak arac›n kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.
Lastik Bas›nc›
Arac›n güvenli ve tatminkar bir flekilde çal›flmas›
bak›m›ndan lastiklerin uygun bas›nca sahip olmas›
çok önemlidir. Uygun olmayan lastik bas›nc›ndan
etkilenen bafll›ca alanlar:
1. Güvenlik—
UYARI!
• Uygun miktarda fliflirilmemifl lastikler tehlikelidir ve kazalara neden olabilir.
• Lastiklerin az fliflirilmesi lasti¤in esnemesini
art›rarak çabuk afl›nmas›na neden olur.
2. Ekonomi—
Uygun olmayan lastik hava bas›nçlar› lastik difllerinin düzensiz bir flekilde afl›nmas›na neden olabilir.
Bu düzensiz afl›nmalar lasti¤in ömrünü azaltarak
erken de¤ifltirilmesine neden olabilir. Lastik hava
bas›nc›n›n gere¤inden düflük olmas› lasti¤in yuvarlanma direncini art›rarak yak›t tüketiminin yükselmesine neden olacakt›r.
3. Sürüfl Konforu ve Araç Dengesi—
Uygun lastik hava bas›nçlar› sürüfl konforuna katk›da bulunur. Lastik hava bas›nçlar›n›n gere¤inden
yüksek olmas› titreflime neden olarak sürüfl konforunu azalt›r.
UYARI!
• Eflit olmayan lastik bas›nçlar› direksiyon problemlerine sebep olabilir. Arac›n›z›n kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
• Di¤er tarafa göre eflit olmayan lastik bas›nçlar› arac›n sa¤a veya sola çekmesine sebep
olabilir.
• Arac›n›z› daima lastikleri önerilen hava bas›nc›na göre fliflirilmifl olarak kullan›n›z.
Lastik Hava Bas›nc›
Uygun so¤uk lastik fliflirme bas›nc› ya sürücü kap›s›n›n yüzünde ya da sürücü taraf› B dire¤inde listelenir.
Baz› araçlar, maksimum yüklü araç durumundan
daha düflük araç yükleri için ‹lave Lastik Bas›nc›
Bilgisine sahiptirler. Bu bas›nç durumlar› bu k›lavuzun ‹lave Lastik Bas›nc› Bilgileri” bölümünde bulunacakt›r.
177
D‹KKAT!
Ö
RN
EK
Lastik Plakas›n›n Yeri
En az ayda bir kez lastik afl›nmas› veya gözle görülür bir lastik hasar› olup olmad›¤›n› ve ayn› zamanda lastik bas›nc›n› kontrol ediniz ve ayarlay›n›z. Lastik bas›nc›n› ölçmek için kaliteli bir ölçme
aleti kullan›n›z. Düzgün bir fliflirme olup olmad›¤›n›
tespit ederken sadece bakarak bir de¤erlendirme
YAPMAYINIZ. Radyal lastiklerin fliflirme bas›nc› olmas› gerekenden az olsa bile normal görülebilir.
178
Lastik bas›nc›n›n kontrol edilmesinden veya
ayarlanmas›ndan sonra, her zaman subap gövdesi kepini (baz› modellerde) yeniden tak›n. Bu
subap gövdesine, onun hasar görmesine sebep
olabilecek, nem ve kirin girmesini önleyecektir.
Etiket üzerinde belirtilen lastik hava bas›nçlar› “So¤uk Lastik fiiflirme Bas›nc›” de¤eridir. So¤uk lastik
fliflirme bas›nc› en az 3 saat kullan›lmam›fl veya 3
saatlik bir park süresinin sonunda en fazla 1.6 km
(1 mil) yol yapm›fl bir arac›n lastik hava bas›nc› olarak tan›mlanmaktad›r So¤uk lastik fliflirme bas›nc›
lastik yana¤›nda belirtilen azami de¤erleri aflmamal›d›r.
E¤er genifl bir aral›kta de¤ifliklik gösteren d›fl ortam
s›cakl›klar›na maruz kalm›flsan›z, lastik bas›nc›n›n
s›cakl›k de¤iflimiyle de¤iflmesinden dolay› lastik
bas›nçlar›n› daha s›k kontrol ediniz. Lastik bas›nçlar› her 7°C (12°F) hava s›cakl›¤› de¤ifliminde 1 psi
(7 kPa) de¤iflir. Bunu, özellikle k›fl aylar›nda garajda lastik bas›nçlar›n› kontrol ederken akl›n›zda bulundurunuz.
Örnek: E¤er garaj s›cakl›¤› = 20° C (68° F) ve d›fl
ortam s›cakl›¤› = 0° C (32° F) ise so¤uk lastik fliflirme bas›nc› 3 psi (21 kPa) yükselmelidir ki bu durum
bu d›fl ortam s›cakl›k koflulunda her 7° C (12° F) s›cakl›k de¤iflimi için 1 psi (7 kPa) bas›nç de¤iflimine
eflittir.
Lastik bas›nc› çal›flt›rma esnas›nda 13-40 kPa ya
kadar yükselebilir. Kullan›m neticesinde oluflan bu
normal bas›nç art›fl›n› gidermek amac› ile lasti¤in
havas›n› ‹ND‹RMEY‹N‹Z.
Yüksek H›zda Kullan›m için Lastik Bas›nçlar›
Arac›n›z›n belirlenmifl yasal h›z s›n›rlar› dahilinde
güvenli h›zlarda kullan›lmas› tavsiye edilmektedir.
Yasal h›z s›n›rlar›n›n veya koflullar›n daha yüksek
h›zlarda kullan›ma izin vermesi halinde lastik hava
bas›nçlar›n›n do¤ru seviyede korunmas› çok büyük
önem kazanmaktad›r. Arac›n yüksek h›zda çal›flt›r›lmas› için art›r›lm›fl lastik bas›nc› ve düflürülmüfl
araç yükü gerekebilir. Tavsiye edilen emniyetli çal›flt›rma h›zlar›, yükleri ve lastik fliflirme bas›nçlar›
için orijinal ekipman veya yetkili lastik bayileri bölümüne bak›n›z.
UYARI!
Arac›n maksimum yük alt›da yüksek h›zda kullan›lmas› tehlikelidir. Lastikleriniz bu flekilde bir
zorlanma sonucunda patlayabilir. Ciddi bir kaza
yapabilirsiniz. Arac› azami yükle sürekli olarak120 km/saatin (75 mil/s) üzerindeki h›zlarda
kullanmay›n›z.
Radyal Katl› Lastikler
UYARI!
Radyal tabanl› lastikleri di¤er lastik tipleriyle kar›flt›rman›z arac› yol tutuflunun zay›flamas›na sebep olacakt›r. Dengesizlik kazaya yol açabilir.
Daima dörtlü (veya çift tekerlekli kamyonlarda alt›l›) radyal tabanl› lastik setleri kullan›n›z. Asla
baflka tip lastiklerle birlikte kullanmay›n›z.
Radyal lastiklerdeki kesik ve delikler lastik yana¤›n›n esnek olmas› nedeniyle sadece lastik difllerinin
bulundu¤u lastik taban›nda onar›labilir. Radyal lastiklerin onar›m› ile ilgili bilgi için yetkili lastik sat›c›n›za baflvurunuz.
Kompakt Stepne – Baz› Modellerde
Kompakt yedek lastik acil durumlarda geçici olarak
kullan›lan radyal lastiklerdir. Sadece sizin araç modelinize özel kullan›m için üretilmifltir. Lasti¤in difl
ömrünün s›n›rl› olmas›ndan dolay›, orijinal lastik ilk
f›rsatta tamir edilmeli (veya de¤ifltirilmeli) ve yerine
tak›lmal›d›r.
UYARI!
• Geçici olarak kullan›lan stepneler sadece acil
durumlar içindir. Bu lastikler tak›l›yken, 80
km/s (50 mil/s)’in üzerindeki h›zlarda sürüfl
YAPMAYINIZ.
• Geçici olarak kullan›lan stepneler s›n›rl› difl
ömrüne sahiptir. Difl afl›nma göstergelerine
göre difller afl›nd›¤›nda, geçici olarak kullan›lan yedek lastiklerin de¤ifltirilmesi gerekir.
• Kulland›¤›n›z yedek lastik ile ilgili uyar›lar› takip etti¤inizden emin olunuz. Bunun yap›lmamas› yedek lastik ar›zas›na ve araç kontrolünün kaybolmas›na sebep olabilir.
Stepneye bir jant kapa¤› takmay›n›z veya lasti¤in
kompakt stepne için özel olarak tasarlanm›fl
olmas›ndan dolay› kompakt stepneye geleneksel
lastik TAKMAYINIZ.
Herhangi bir zamanda araç üzerinde birden fazla
stepne KULLANMAYINIZ.
179
D‹KKAT!
UYARI!
UYARI!
Yere olan mesafenin azalmas›ndan dolay›, kompakt stepne tak›l›yken arac›n›z› otomatik araç y›kama sistemlerine SOKMAYINIZ. Araç hasar görebilir.
S›n›rl› kullan›ml› stepneler sadece acil durumlar
içindir. Bu s›n›rl› kullan›ml› yedek lasti¤in tak›lmas› arac›n yol tutuflunu etkiler. Bu lastikler tak›l›yken, 80 km/s (50 mil/s)’in üzerindeki h›zlarda
sürüfl YAPMAYINIZ. Ya lastik plakas›nda ya da
s›n›rl› kullan›ml› yedek lastik ve tekerlek grubu
üzerinde listelenen so¤uk lastik fliflirme bas›nc›nda tutunuz. Araca ait orijinal lasti¤i ilk f›rsatta
de¤ifltirin (veya tamir edip) araca tak›n›z. Bunun
yap›lmamas› araç kontrolünün kaybolmas›na
sebep olabilir.
H›zl› dönen lastikler tehlikeli olabilir. Afl›r› h›zlarda dönen lastik taraf›ndan oluflturulan kuvvetler
lastik hasar›na veya ar›zas›na sebep olabilir.
Lastik patlayabilir ve birisini yaralayabilir. Sapland›¤›n›zda tekerleklerinize 30. saniyeden fazla
ve sürekli olarak 48km/s (30 mil/s) h›zdan yüksek h›zda patinaj yapt›rmay›n›z ve h›z ne olursa
olsun dönmekte olan tekerle¤in yak›nlar›nda birisinin bulunmas›na izin vermeyiniz.
S›n›rl› Kullan›ml› Yedek Lastik – Baz›
Modellerde
S›n›rl› kullan›ml› stepne arac›n›zda sadece acil durumlarda kullan›m içindir. Bu lastik s›n›rl› kullan›ml› stepne ve tekerlek grubu üzerinde yer alan s›n›rl›
kullan›ml› stepne uyar› etiketi ile tan›mlan›r. Bu lastik arac›n›z›n ön ve arka akslar› üzerinde arac›n orijinal lasti¤i gibi görünebilir, ancak de¤ildir. Bu s›n›rl› kullan›ml› yedek lasti¤in tak›lmas› arac›n yol tutuflunu etkiler. Di¤er lastiklerle ayn› lastik olmamas›ndan dolay›, araca ait orijinal lasti¤ini ilk f›rsat-ta de¤ifltirip (veya tamir edip) ve araca tak›n›z.
Lastiklerin Patinaj Yapmas›
Çamur, kar veya buzda sapland›¤›n›zda tekerleklerinize 30 saniyeden fazla ve sürekli olarak 48km/s
(30 mil/s) h›zdan yüksek h›zda patinaj yapt›rmay›n›z.
Daha fazla bilgi için 6. bölümdeki “Saplanm›fl Bir
Arac›n Kurtar›lmas›” k›sm›na bak›n›z.
180
Lastik Afl›nma Göstergeleri
Lastik afl›nma göstergeleri size lasti¤inizin ne zaman de¤ifltirilmesi gerekti¤ini göstermede yard›mc›
olmas› için orijinal lastiklerin içinde bulunmaktad›r.
AfiINMIfi LAST‹K
YEN‹ LAST‹K
LAST‹K AfiINMA GÖSTERGES‹
UYARI!
Lastikler ve stepneler, afl›nma çok olmam›flsa bile alt› y›lda bir de¤ifltirilmelidir. Bu uyar›n›n dikkate al›nmamas›, lastiklerden kaynakl› sorunlara yol
açabilir. Kontrolü kaybedip sonu a¤›r yaralanma
veya ölüm olabilecek kazalar yaflayabilirsiniz.
Yeni lastiklerin arac›n orijinal lastiklerine eflde¤er
olmamas› arac›n›z›n güvenli¤ini, yol tutufl özelli¤ini
ve sürüfl konforunu olumsuz yönde etkileyecektir.
Lastiklerin teknik özellikleri hakk›ndaki sorular›n›z
için arac›n orijinal ekipman bayisi veya yetkili bayii ile temas kurman›z› tavsiye ederiz.
UYARI!
Bu göstergeler difl kanallar›n›n dibine tak›lm›fllard›r.
Bu göstergeler 1,6 mm geniflli¤indeki dar fleritlerdir
ve difl kanallar›nda bulunur. Difl bu afl›nma göstergelerine kadar afl›nd›¤›nda, lastikler de¤ifltirilmelidir.
Bu noktada birçok eyalet lastik de¤ifltirilmesini gerektiren kanunlara sahiptir.
Lasti¤in Ömrü
Lastik servis ömrü, sadece bunlarla s›n›rl› olmamakla birlikte, flu faktörler taraf›ndan belirlenir:
• Sürüfl tarz›
• Lastik bas›nc›
Ç›kar›lm›fl olan lastikleri serin, kuru bir yerde mümkün oldu¤unca az ›fl›k alacak flekilde saklay›n›z.
Lastiklerin ya¤, gres ve benzin ile temas etmesini
önleyiniz.
Yeni Lastik Al›rken
Arac›n›z›n orijinal lastikleri birçok özelli¤i optimal bir
flekilde sunmaktad›r. Lastiklerin afl›nma seviyesi ve
hava bas›nçlar› düzenli bir flekilde kontrol edilmelidir. Üretici, lastiklerin de¤ifltirilmesi gerekti¤inde yeni alaca¤›n›z lastiklerin arac›n orijinal lastikleri ile
ayn› ölçülere, kaliteye ve performansa sahip olmas›n› önemle tavsiye etmektedir. (“Lastik Afl›nma
Göstergeleri” ile ilgili paragrafa bak›n›z). Lastiklerinizin boyutlar› için “Lastik ve Yükleme Bilgileri” plakas›na bak›n›z Servis aç›klamas› ve yük tan›mlamas› orijinal lastik üzerinde bulunacakt›r.
Arac›n›zda belirtilen jant ebad›na veya s›n›f›na
uygun olmayan bir lastik KULLANMAYINIZ.
Onaylanmam›fl baz› lastik ve jant kombinasyonlar› arac›n›z›n süspansiyon ölçülerini ve performans özelliklerini etkileyerek arac›n›z›n yönlendirme, yol tutufl ve frenleme özelliklerinin de¤iflmesine neden olabilir. Bu durum arac›n›z›n beklenmedik tepkiler vermesine neden olacak ve direksiyon ve süspansiyon aksam›na afl›r› yük binmesine yol açacakt›r. Kontrolü kaybedip sonu
a¤›r yaralanma veya ölüm olabilecek kazalar yaflayabilirsiniz. Sadece arac›n›zda kullan›lmas›na
izin verilen tipte ve ebatta, izin verilen h›z ve yük
de¤erine sahip lastik ve jantlar kullan›n›z.
• Katedilen yol
181
UYARI!
• ASLA arac›n›zda tak›l› bulunan orijinal lastiklerden daha küçük yükleme indeksine veya
kapasitesine sahip lastikler kullanmay›n›z.
Daha küçük yükleme indeksine sahip lastik
kullanmak lasti¤in afl›r› yüklenmesine ve ar›za
yapmas›na sebep olabilir. Arac›n kontrolünü
kaybedebilir ve kaza yapabilirsiniz
• Arac›n›za uygun h›z kapasitesine sahip olmayan bir lastik kullanmak lasti¤in aniden patlamas›na ve arac›n kontrolünü kaybetmenize
neden olabilir.
• Lastiklerin tek tarafl› ve düzensiz bir flekilde
afl›nmas›,
• Arac›n sa¤a veya sola çekmesi.
Lastikler de arac›n›z›n sa¤a veya sola çekmesine
neden olabilir. Rot ayar› bu durumun düzeltilmesini sa¤lamaz. Sorunun do¤ru bir flekilde teflhis edilebilmesi için yetkili servise baflvurunuz.
Rot ayar›n›n bozuk olmas› araçta titreflim oluflmas›na yol açmaz. Araçta meydana gelen titreflimler
lastik ve jantlar›n balanslar›n›n bozuk olmas›ndan
kaynaklanabilir. Do¤ru balans ayar› titreflimleri,
lastiklerin yalpalamas›n› ve bölgesel afl›nmalar›
azaltacakt›r.
LAST‹K Z‹NC‹RLER‹
K›s›tl› aç›kl›ktan dolay›, lastik zincirleri önerilmez.
D‹KKAT!
Arac›n orijinal lastiklerinin farkl› ebattaki lastiklerle de¤ifltirilmesi, arac›n h›z göstergesi ile kilometre sayac›n›n hatal› de¤erler göstermesine
neden olabilir.
Rot ve Balans Ayar›
Süspansiyon ayarlar›n›n bozuk olmas› afla¤›da
belirtilen sorunlar›n yaflanmas›na neden olabilir:
• Lastiklerin h›zl› afl›nmas›
182
D‹KKAT!
Lastik zincirleri kullan›l›rsa araç hasar görebilir.
KAR LAST‹KLER‹
Ülkenin baz› bölgeleri k›fl boyunca kar lastiklerinin
kullan›m›n› gerektirir. Standart lastikler dört mevsim
tipi lastiklerdir ve lastik yana¤›ndaki M+S tasar›m›
taraf›ndan belirtildi¤i gibi bu gereklilikleri karfl›lar.
E¤er kar lastiklerine ihtiyac›n›z varsa, büyüklü¤ü ve
tipi kulland›¤›n›z orijinal lastiklerle ayn› olanlar› seçiniz. Kar lastiklerini daima dörtlü set olarak kullan›n›z. Aksi takdirde arac›n güvenli¤i ve yol tutuflu kötü etkilenebilir.
Kar lastikleri genellikle arac›n›zda orijinal olarak tak›l› bulunan lastiklerden daha düflük h›z oranlar›na
sahiptir ve 120 km/s’in (75 mil/s) üzerindeki h›zlarda uzun süre kullan›lmamal›d›r.
LAST‹K BASINCI ‹ZLEME S‹STEM‹
(TPMS) – BAZI MODELLERDE
• Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi (TPMS), araç için
tavsiye edilen so¤uk plaka bas›nc›na göre düflük
olan lastik bas›nçlar›nda sürücüyü uyaracakt›r.
• Lastik bas›nc› s›cakl›kla beraber her 6.5°C
(12°F) için 1 psi (6,9 kPa) de¤iflecektir. Bu d›fl
ortam›n s›cakl›¤› düfltü¤ü zaman lastik bas›nc›n›n da düflece¤i anlam›na gelir. Lastik bas›nc›
daima lasti¤in so¤uk fliflirme bas›nc›na göre
ayarlanmal›d›r. Bu en az 3 saat kullan›lmam›fl
veya 3 saatlik bir park süresinin sonunda en
fazla 1 km (1 mil) yol yapm›fl bir arac›n lastik
hava bas›nc› olarak tan›mlanmaktad›r. So¤uk
lastik fliflirme bas›nc› lastik yana¤›nda belirtilen
azami de¤erleri aflmamal›d›r. Araç lastiklerinin
uygun bir flekilde fliflirilmesi hakk›nda bilgi almak
için bu bölümdeki “Lastikler – Genel Bilgiler”
k›sm›na bak›n›z. Lastik bas›nc› ayr›ca arac›n kullan›lmas› esnas›nda da artacakt›r Bu normaldir
ve artm›fl olan bu bas›nç için bir ayarlama olmamal›d›r.
• TPM Sistemi, lastik bas›nc›n›n düflük s›cakl›k etkilerinin de içinde bulundu¤u herhangi bir sebepten dolay› düflük bas›nç uyar› efli¤inin alt›na düflmesi durumunda sürücüyü uyaracakt›r.
• TPM sistemi lastik bas›nc› düflük oldu¤u süre
boyunca sürücüyü uyarmaya devam edecektir
ve lastik bas›nc› tavsiye edilen so¤uk lastik bas›nc›na veya bu bas›nc›n üstünde bir seviyeye
gelene kadar kapanmayacakt›r. Düflük lastik bas›nc› uyar›s› (Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar› Lambas›) bir kere yand›¤›nda, Lastik Bas›nc›
‹zleme Sistemi Uyar› Lambas›n›n kapat›lmas›
için lastik bas›nc›n› tavsiye edilen so¤uk bas›nç
de¤erine yükseltmelisiniz. Sistem otomatik olarak güncellenecek ve sistem güncellenmifl lastik
bas›nçlar›n› ald›¤›nda Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar› Lambas› sönecektir. TPMS’nin bu bilgiyi kabul etmesi için arac›n 10 dakika kadar 25
km/saatin (15 mil/s) üzerinde kullan›lmas› gerekebilir.
– Örne¤in, arac›n›z 33 psi (227 kPa) tavsiye edilen so¤uk (3 saatten fazla bir süre park edilmifl) plaka de¤erine sahip olabilir. E¤er ortam
s›cakl›¤› 20 °C (68 ° F) ve ölçülen lastik bas›nc› 28 psi (193 kPa) ise, s›cakl›¤›n -7 °C (20
°F)’ye düflmesi lastik bas›nc›n› yaklafl›k olarak
24 psi (165 kPa)’a düflürecektir. Bu lastik bas›nc› Lastik Bas›nc› ‹zleme Uyar› lambas›n›
yakmak için yeteri kadar düflüktür. Arac› kullanmak lastik bas›nc›n›n yaklafl›k olarak 28 psi
(193 kPa)’a yükselmesine sebep olacakt›r ancak Lastik Bas›nc› ‹zleme Uyar› Lambas›” hala yanacakt›r. Bu durumda, Lastik Bas›nc› ‹zleme Gösterge lambas› sadece lastikler tavsiye edilen so¤uk plaka bas›nc› de¤erine fliflirilmesinin ard›ndan sönecektir.
D‹KKAT!
• TPMS arac›n orijinal ekipman›nda yer alan
lastikler ve jantlar için optimize edilmifltir.
TPMS bas›nç de¤erleri ve uyar› arac›n›zda
kullan›lan lastik ölçülerine göre belirlenmifltir
Ayn› ebatta, türde ve/veya tarzda lastikler kullan›lmad›¤› takdirde sistem hatal› bir flekilde
çal›flabilecek ya da sensörler hasar görebilecektir. Piyasada aksesuar olarak sat›lan jantlar sensörlerin hasar görmesine neden olabilir.
Arac›n›z TPMS ile donat›lm›fl ise tüplü lastik
onar›m kitleri ya da balans kurflunlar› kullanmay›n›z. Aksi takdirde sensörler hasar görebilecektir.
• Lastik bas›nc›n›n kontrol edilmesinden veya
ayarlanmas›ndan sonra, her zaman subap
gövdesi kepini yeniden tak›n. Bu, subap gövdesine Lastik Bas›nc› ‹zleme Sensörünün hasar görmesine neden olacak nem ve tozun
girmesini önleyecektir.
183
NOT:
• TPMS normal lastik bak›m› iflleminin yerini
almak veya lasti¤in patlad›¤›n› belirtmek ya
da durumu hakk›nda bilgi vermek amac›n› tafl›mamaktad›r.
• Lastik hava bas›nc› kontrol edilirken TPMS
lastik hava bas›nc› göstergesi olarak kullan›lmamal›d›r.
• Arac›n önemli derecede düflük hava bas›nc›olan bir lastik ile sürülmesi lastikte afl›r›
›s›nma ve sonuç olarak da ar›zaya sebep olur.
Düflük lastik hava bas›nc› ayn› zamanda yak›t
verimini de azalt›r ve arac›n kullan›lmas› ve
durdurulmas› becerisini de kötü yönde etkiler.
• TPMS düzgün bir lastik bak›m›n›n yerine geçmez. Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar›
Lambas›n›n yanmas›n› sa¤lamayacak derecede bir düflük fliflirme bas›nc› olsa bile do¤ru lastik hava bas›nc›n› sa¤lamak sürücünün
sorumlulu¤undad›r.
184
• Mevsimsel s›cakl›k de¤ifliklikleri lastik bas›nc›n› etkileyecek ve TPMS lastikteki gerçek
lastik bas›nc›n› izleyecektir.
Base Sistem – Baz› Modellerde
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi (TPMS) lastik bas›nc› seviyelerini izlemek için janta monte edilmifl elektronik sensörler ile birlikte kablosuz teknolojiyi kullan›r. Subap gövdesinin bir parças› olarak her bir
tekerle¤e tak›lm›fl olan sensörler lastik bas›nc› okuma de¤erlerini Al›c› Modülüne iletir.
NOT:
Arac›n›zdaki tüm lastiklerin hava bas›nçlar›n›
ayda bir kontrol etmeniz ve do¤ru hava bas›nc›na sahip olmalar›n› sa¤laman›z büyük bir önem
tafl›maktad›r.
TPM Sistemi afla¤›da belirtilen parçalardan oluflmaktad›r:
• Al›c› Modülü
• Dört adet Lastik Bas›nc› ‹zleme Sensörü
• Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar› Lambas›
Lastik Bas›nc› ‹zleme Düflük Bas›nç Uyar›lar›
Kullan›lmakta olan dört yol lasti¤inden birinde veya daha fazlas›nda lastik bas›nc›
düflük oldu¤unda gösterge panelindeki
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar› Lambas› yanacak ve bir uyar› sesi duyulacakt›r. Bu oldu¤unda, mümkün olan en k›sa zamanda
durmal›, arac›n›zdaki her bir lasti¤in hava bas›nc›n›
kontrol etmeli ve her bir lasti¤i tavsiye edilen so¤uk
plaka lastik bas›nc› de¤erine kadar fliflirmelisiniz.
Sistem güncellenmifl lastik bas›nçlar›n› ald›¤›nda
otomatik olarak güncellenecek ve Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar› Lambas› sönecektir. TPMS’nin
bu bilgiyi kabul etmesi için arac›n 10 dakika kadar
25 km/saatin (15 mil/s) üzerinde kullan›lmas› gerekebilir.
TPMS Uyar›s›n›n Kontrol Edilmesi
Bir sistem ar›zas› alg›land›¤›nda, Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar› Lambas› yan›p sönecek ve 75
saniyeli¤ine kapanacak ve ard›ndan yan›k kalacakt›r. Sistemde ar›za oldu¤unda ayr›ca bir uyar› sesi
de duyulacakt›r. E¤er kontak anahtar› çevrilirse,
sistemdeki ar›zan›n hala bulundu¤unu belirtecek
flekilde bu s›ra tekrar edecektir. Lastik Bas›nc› ‹zleme Gösterge lambas› ar›za durumu ortadan kalkt›¤›nda sönecektir. Bir sistem ar›zas› afla¤›dakilerden herhangi biri yüzünden ortaya ç›kabilir:
1. Elektronik aletler yüzünden bozulma veya TPMS
sensörleri gibi benzer radyo frekanslar› yayan tesislerin yak›n›nda sürüfl yapmak.
2. Radyo dalgas› sinyallerini etkileyen yan sanayi
ürünü renkli cam ürünü kullanmak.
3. Tekerleklerin ve tekerlek yuvalar›n›n etraf›nda
çok miktarda kar veya buz bulunmas›.
4. Araçta zincir kullan›lmas›.
5. TPMS sensörleri bulunmayan tekerleklerin/lastiklerin kullan›lmas›
NOT:
1. Kompakt yedek lastikte lastik bas›nc› izleme
sistemi sensörü bulunmaz. Bu nedenle, kompakt yedek lastikte TPMS bas›nc› izlemeyecektir.
2. Normal yol lasti¤inin yerine bas›nc› düflükbas›nç uyar› s›n›r›n›n alt›nda olan kompakt yedek lastik takarsan›z, bir uyar› sesi duyulacak
ve kontak anahtar›n›n bir sonraki çal›flt›r›lmas›nda TPM Gösterge lambas› yanacakt›r.
3. Arac›n 25 km/sa’in (15 mil/s) üzerinde bir h›zla 10 dakika kadar kullan›lmas›n›n ard›ndan
TPMS Gösterge lambas› yan›p sönecek ve 75
saniyeli¤ine kapanacak ve ard›ndan yan›k kalacakt›r.
4. Birbirini takip eden her kontak anahtar› çevriminde, TMPS Gösterge lambas› yan›p sönecek ve 75 saniyeli¤ine kapanacak ve ard›ndan
yan›k kalacakt›r.
5. Orijinal yol lasti¤ini tamir etti¤inizde veya de¤ifltirdi¤inizde ve kompakt yedek lasti¤in yerine
araca takt›¤›n›zda, TPMS otomatik olarak güncellenecek ve kullan›lan dört yol lasti¤inden
herhangi biri düflük-bas›nç uyar› s›n›r›n›n alt›na
düflmedi¤i sürece TPMS Gösterge lambas› Sönecektir. TPMS’nin bu bilgiyi kabul etmesi için
arac›n 10 dakika kadar 25 km/saatin (15 mil/s)
üzerinde kullan›lmas› gerekebilir.
TPMS’nin Devreye Sokulmas› ve Devre D›fl›
B›rak›lmas›
E¤er dört jant ve lastik grubunun (yol lasti¤i) hepsi,
arac›n›za k›fl jant› ve lastik grubunu takarken oldu¤u gibi, TPMS sensörlerine sahip olmayan jant ve
lastik gruplar›yla, de¤ifltirilirse TPMS devreden ç›kar›labilir.
TPMS’yi yeniden devreden ç›karmak için, dört jant› ve lastik grubunu (yol lastikleri) TPM sensörü bulunmayanlarla de¤ifltiriniz. Ard›ndan, arac› en az 20
dakika süreyle 25 km/s (15 mil/s) h›z›n üzerinde bir
h›zla kullan›n. TPMS sesli uyar› verecek ve TPM
Uyar› Lambas› 75 saniyeli¤ine yan›p sönecek ard›ndan yan›k kalacakt›r. Kontak anahtar›n›n bir
sonraki çevriminde, TPMS art›k sesli uyar› vermeyecek veya Lastik Bas›nc› ‹zleme Gösterge lambas›n› yakmayacakt›r.
TPMS’yi yeniden devreye sokmak için, dört jant› ve
lastik grubunu (yol lastikleri) TPM sensörü bulunmayanlarla de¤ifltiriniz. Ard›ndan, arac› 10 dakika
kadar 25 km/s (15 mil/s) h›z›n üzerinde bir h›zla kullan›n. TPMS sesli uyar› verecek ve Lastik Bas›nc›
‹zleme Gösterge lambas› 75 saniyeli¤ine yan›p sönecektir.
Premium Sistem – Baz› Modellerde
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi (TPMS) lastik bas›nc› seviyelerini izlemek için janta monte edilmifl elektronik sensörler ile birlikte kablosuz teknolojiyi kullan›r. Subap gövdesinin bir parças› olarak her bir
tekerle¤e tak›lm›fl olan sensörler lastik bas›nc› okuma de¤erlerini Al›c› Modülüne iletir.
185
NOT:
TPMS Uyar›s›n›n Kontrol Edilmesi
Bir sistem ar›zas› alg›land›¤›nda, Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar› Lambas› yan›p sönecek ve 75
saniyeli¤ine kapanacak ve ard›ndan yan›k kalacakt›r. Sistemde ar›za oldu¤unda ayr›ca bir uyar› sesi
de duyulacakt›r. Ayr›ca, EVIC üç saniyeli¤ine
“CHECK TPM SYSTEM” (TPM S‹STEM‹N‹ KONTROL ED‹N‹Z) metin mesaj›n› görüntüleyecek ve
mesaj›n›n ard›ndan bas›nç de¤erinin yerinde hangi
sensörün al›nmad›¤›n› belirtmek için (- -) fleklinde
bir grafik görüntülenecektir.
Arac›n›zdaki tüm lastiklerin hava bas›nçlar›n›
ayda bir kontrol etmeniz ve do¤ru hava
bas›nc›na sahip olmalar›n› sa¤laman›z büyük
bir önem tafl›maktad›r.
TPM Sistemi afla¤›da belirtilen parçalardan
oluflmaktad›r:
• Al›c› modülü,
• Dört adet Lastik Bas›nc› ‹zleme Sensörü
• 3 adet Tekerlek Sensörü Tetikleme Modülü (dört
tekerlek yuvas›n›n üçünde tak›l›d›r)
• Elektronik Araç Bilgi Merkezince (EVIC) gösterilen çeflitli Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi
Mesajlar›.
• Lastik Bas›nc› ‹zleme Gösterge lambas›
Lastik Bas›nc›
‹zleme Düflük Bas›nç Uyar›lar›
g
Kullan›lmakta olan dört yol lasti¤inden birinde veya daha fazlas›nda lastik bas›nc›
düflük oldu¤unda gösterge panelindeki
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar› Lambas› yanacak ve bir uyar› sesi duyulacakt›r. Ayr›ca, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) de
her bir lasti¤in bas›nç de¤erlerini gösteren düflük
lastik bas›nçlar›n›n yan›p söndü¤ü bir grafik görüntüleyecektir.
186
Bu oldu¤unda, mümkün olan en k›sa zamanda durmal› ve düflük bas›nca sahip lastikleri (EVIC grafi¤inde yan›p sönenler) arac›n tavsiye edilen so¤uk
plaka bas›nç de¤erine göre fliflirmelisiniz. Sistem
güncellenmifl lastik bas›nçlar›n› ald›¤›nda otomatik
olarak güncellenecek, EVIC’teki grafik ekran yan›p
sönmeyi kesecek ve Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi
Uyar› Lambas› sönecektir. TPMS’nin bu bilgiyi kabul etmesi için arac›n 10 dakika kadar 25 km/saatin
(15 mil/s) üzerinde kullan›lmas› gerekebilir.
E¤er kontak anahtar› çevrilirse, sistemdeki ar›zan›n
hala bulundu¤unu belirtecek flekilde bu s›ra tekrar
edecektir. Ar›za durumu ortadan kalkarsa Lastik
Bas›nc› ‹zleme Sistemi Gösterge Uyar› Lambas› art›k yan›p sönmeyecek ve “CHECK TPM SYSTEM”
(TPM S‹STEM‹N‹ KONTROL ED‹N‹Z) metin mesaj› art›k görüntülenmeyecek ve noktalaman›n yerine
bas›nç de¤eri gösterilecektir. Bir sistem ar›zas›
afla¤›dakilerden herhangi biri yüzünden ortaya ç›kabilir:
1. Elektronik aletler yüzünden bozulma veya TPMS
sensörleri gibi benzer radyo frekanslar› yayan tesislerin yak›n›nda sürüfl yapmak.
2. Radyo dalgas› sinyallerini etkileyen yan sanayi
ürünü renkli cam ürünü kullanmak.
3. Tekerleklerin ve tekerlek yuvalar›n›n etraf›nda
çok miktarda kar veya buz bulunmas›.
4. Araçta zincir kullan›lmas›.
5. TPMS sensörleri bulunmayan tekerleklerin/lastiklerin kullan›lmas›
NOT:
1. Kompakt yedek lastikte lastik bas›nc› izleme
sistemi sensörü bulunmaz. Bu nedenle, kompakt yedek lastikte TPMS bas›nc› izlemeyecektir.
2. Bas›nc› düflük-bas›nç uyar› s›n›r›n›n alt›nda
olan normal yol lasti¤inin yerine kompakt yedek
lastik takarsan›z, kontak anahtar›n›n bir sonraki
çal›flt›r›lmas›nda, TPMS Gösterge lambas› yan›k
kalacak ve bir uyar› sesi duyulacakt›r. Ayr›ca,
EVIC’teki grafik hala yan›p sönen bas›nç de¤erini görüntüleyecektir.
3. Arac›n 25 km/sa’in (15 mil/s) üzerinde bir h›zla 10 dakika kadar kullan›lmas›n›n ard›ndan
TPMS Gösterge lambas› yan›p sönecek ve 75
saniyeli¤ine kapanacak ve ard›ndan yan›k kalacakt›r. Ayr›ca, EVIC üç saniyeli¤ine “CHECK
TPM SYSTEM” (TPM S‹STEM‹N‹ KONTROL ED‹N‹Z) metin mesaj›n› görüntüleyecek ve mesaj›n›n ard›ndan bas›nç de¤erinin yerinde (- -) fleklinde bir grafik görüntülenecektir.
4. Bir birini takip eden her kontak döngüsünde
bir ses duyulacak, TPMS Gösterge Lambas›”
yan›p sönecek ve 75 saniyeli¤ine kapanacak ve
ard›ndan yan›k kalacak, EVIC ekran›nda üçl saniyeli¤ine “CHECK TPM SYSTEM” (TPM S‹STEM‹N‹ KONTROL ED‹N‹Z) metin mesaj› görüntülenecek ve grafik ekran›nda bas›nç de¤eri yerinde
(- -) fleklinde bir grafik görüntülenecektir.
5. Orijinal yol lasti¤ini düzgün flekilde tamir etti¤inizde veya de¤ifltirdi¤inizde ve araçta kompakt yedek lasti¤in yerine geri tak›ld›¤›nda
TPMS otomatik olarak güncellenecektir
Ayr›ca, TPMS Gösterge lambas› sönecek ve kullan›lmakta olan dört yol lasti¤inden hiçbirisi düflük bas›nç uyar› s›n›r›n›n alt›na düflmedikçe
EVIC’teki grafik ekran noktalaman›n (-.-) yerine
yeni bas›nç de¤erini gösterecektir. TPMS’nin bu
bilgiyi kabul etmesi için arac›n 10 dakika kadar
25 km/saatin (15 mil/s) üzerinde kullan›lmas› gerekebilir.
TPMS’nin Devreye Sokulmas› & Devre D›fl›
B›rak›lmas›
E¤er dört jant ve lastik grubunun (yol lasti¤i) hepsi,
arac›n›za k›fl jant› ve lastik grubunu takarken oldu¤u gibi, TPMS sensörlerine sahip olmayan jant ve
lastik gruplar›yla, de¤ifltirilirse TPMS devreden ç›kar›labilir.
TPMS’yi yeniden devreden ç›karmak için, dört jant› ve lastik grubunu (yol lastikleri) TPM sensörü bulunmayanlarla de¤ifltiriniz. Ard›ndan, arac› 10 dakika süreyle 25 km/s (15 mil/s) h›z›n üzerinde bir h›zla kullan›n. TPMS sesli uyar› verecek ve Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar› Lambas› 75 saniyeli¤ine
yan›p sönecek ard›ndan yan›k kalacakt›r. Ayr›ca,
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bir “TPM S‹STEM‹N‹ KONTROL ED‹N‹Z” metin mesaj›n› ve dört
lasti¤in bas›nç de¤erlerinin yerine “- -“ iflaretini gösterecektir. Kontak anahtar›n›n bir sonraki çevriminde, TPMS art›k sesli uyar› vermeyecek veya Lastik
Bas›nc› ‹zleme Gösterge lambas›n› yakmayacak
veya EVIC’te metin mesaj› görüntülemeyecektir.
Ancak, grafik ekran hala “- -“ iflaretini gösterecektir.
187
TPMS’yi yeniden devreye sokmak için, dört jant› ve
lastik grubunu (yol lastikleri) TPM sensörü bulunmayanlarla de¤ifltiriniz. Ard›ndan, arac› 10 dakika
kadar 25 km/s (15 mil/s) h›z›n üzerinde bir h›zla kullan›n. TPMS’nin sensör verilerini ald›¤›n› göstermek için, TPMS sesli uyar› verecek, Lastik Bas›nc›
‹zleme Gösterge lambas› 75 saniyeli¤ine yan›p sönecek, EVIC “CHECK TMM SYSTEM” (TPM S‹STEM‹N‹ KONTROL ED‹N‹Z) metin mesaj›n› görüntüleyecek ve grafik ekran lastik bas›nç de¤erlerini
gösterecektir.
Genel Bilgiler
Verici ve al›c›lar EEC düzenlemeleri gere¤ince
433.92 MHz tafl›y›c› frekans›nda çal›fl›r. Bu cihazlar
her bir ülkenin özel düzenlemelerine uymas› için
belgelendirilmelidir. ‹ki grup düzenleme mevcuttur:
Birçok ülkenin kulland›¤› ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standard›) 300-220 ve ETC 300-220’ye dayanan fakat ilave olarak kendine has gerekliliklere
sahip Alman BZT federal düzenlemesi 225Z125.
Tan›mlanan di¤er gereklilikler KOM‹SYON YÖNERGES‹ 95/56/EC’nin ANNEX VI’ü içerisinde not
edilmifltir. Bu sistemin çal›flmas› flu iki koflula ba¤l›d›r:
188
• Bu cihaz zararl› parazitlere neden olmamal›d›r.
• Bu cihaz istenmeden çal›flmalara neden olacak
parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti
yakalamal›d›r.
YAKIT ÖZELL‹KLER‹ - BENZ‹NL‹
MOTORLAR
2.4L ve 2.7L Motorlar
Arac›n›z, tüm emisyon düzenlemelerini karfl›layacak ve min. 91 derecelik oktana sahip yüksek kalitede kurflunsuz benzin kulland›¤›n›z zaman mükemmel bir yak›t ekonomisi sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r. Süper benzin kullan›lmas› tavsiye edilmez. Normal koflullar alt›nda süper benzin kullanmak yüksek kalitede normal benzin kullanmaktan
daha fazla bir katk› sa¤lamayacakt›r ve baz› durumlarda daha zay›f bir performansa bile sebep
olabilecektir.
Düflük motor devirlerinde hafif buji vuruntusu motorunuz için zararl› de¤ildir. Bununla birlikte, yüksek
devirlerde sürekli a¤›r buji vuruntusu hasara sebep
olabilir ve derhal servis görmesi gereklidir.
Düflük kalitedeki benzin zor çal›flt›rma, motorun bay›lmas›, tekleme gibi problemlere sebep olabilir.
E¤er bu belirtileri yafl›yorsan›z, arac›n›z› servise
götürmeyi düflünmeden önce bir baflka marka benzin deneyin.
Dünya genelinde 40 otomobil üreticisi, gelifltirilmifl
emisyonlar, performans ve arac›n›z›n dayan›kl›l›¤›
sa¤lamak için gerekli olan yak›t özelliklerini belirlemek için istikrarl› benzin teknik özelliklerini (Dünya
Geneli Yak›t Bildirisi WWFC) karara ba¤lad›lar ve
onaylad›lar. Üreticiler e¤er mevcutsa WWFC teknik özelliklerini karfl›layan benzinlerin kullan›m›n›
tavsiye etmektedir.
Metanol
(Metil veya odun ispirtosu) kurflunsuz benzin ile
harmanlanarak çeflitli konsantrasyonlarda kullan›labilmektedir. Piyasada yard›mc› solvent ad› verilen
di¤er alkol türlerinin yan› s›ra %3 veya daha fazla
metanol içeren benzinler sat›lmaktad›r. Metanol/benzin veya E85 etanol kar›fl›mlar›n›n kullan›lmas›ndan kaynaklanan problemler üreticinin sorumlulu¤unda de¤ildir. MTBE metanolden üretilmifl
bir oksijenat olmas›na ra¤men, metanolün negatif
etkilerine sahip de¤ildir.
D‹KKAT!
D‹KKAT!
Metanol veya E85 Etanol içeren benzin KULLANMAYINIZ. Bu kar›fl›mlar›n kullan›lmas› çal›flt›rma
ve sürüfl problemlerine sebep olabilece¤i gibi
önemli yak›t sistemi parçalar›na da zarar verebilir.
%10’dan daha fazla etanol içeri¤ine sahip yak›t
kullan›lmas› motor ar›zas›na, çal›flt›rma ve kullan›m güçlüklerine ve malzemenin bozulmas›na sebep olabilir. Bu yan etkiler arac›n›zda kal›c› hasarlar oluflmas›na sebep olabilir.
Etanol
Üretici arac›n›z›n %10’dan fazla etanol içermeyen
yak›t kullan›larak çal›flt›r›lmas›n› önermektedir. Yak›t›n›z› bilinen bir benzin istasyonundan alman›z bu
%10’luk s›n›r› aflma ve/veya anormal özelliklere sahip yak›t alma riskini azalt›r. Ayr›ca etanol ile harmanlanm›fl yak›t kullan›l›rken, etanolün düflük
enerji içeri¤inden dolay› yak›t tüketiminde bir art›fl
olaca¤› da hat›rda tutulmal›d›r. Metanol/benzin veya E85 etanol kar›fl›mlar›n›n kullan›lmas›ndan kaynaklanan problemler üreticinin sorumlulu¤unda de¤ildir. MTBE metanolden üretilmifl bir oksijenat olmas›na ra¤men, metanolün negatif etkilerine sahip
de¤ildir.
Temiz Hava Yak›t›
Özellikle hava kirlili¤i oran›n›n yüksek oldu¤u bölgelerde birçok benzin çeflidi temiz havaya katk›da
bulunacak flekilde harmanlanmaktad›r. Yeniden formüle edilmifl benzin olarak adland›r›lan bu yeni kar›fl›mlar daha temiz yanan bir yak›t elde edilmesini
sa¤lamaktad›r.
Yak›t Katk›lar›
Uygun oktan derecesine sahip kurflunsuz benzinlerin kullan›lmas›n›n yan› s›ra, deterjan, korozyon ve
stabilite katk›lar› içeren benzinler de tavsiye edilmektedir. Bu katk›lar› içeren benzinlerin kullan›lmas› yak›t ekonomisini gelifltirmeye, emisyonlar› düflürmeye ve araç performans›n› korumaya yard›mc›
olacakt›r.
Yak›t sistemi temizleme ajanlar›n›n kar›fl›k kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Yap›flkan ve cila ç›kar›lmas› için kullan›lan bu malzemelerden ço¤u aktif solventler veya benzer içerikler içerebilirler. Bunlar yak›t sistemi contas›na ve diyafram malzemelerine
zararl› olabilir.
Üreticiler havan›n temizlenmesine yönelik tüm u¤rafllar› desteklemektedir. Siz de mümkün oldu¤unca bu tür kar›fl›mlar› kullanarak bu çabalara yard›mc› olabilirsiniz.
189
UYARI!
UYARI! (Devam)
Egzoz gazlar› içindeki karbon monoksit (CO)
ölümcüldür. Karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için afla¤›da verilen tedbirleri al›n›z:
• Arac›n›z› kullan›rken, karbon monoksitin ve di¤er zehirli egzoz gazlar›n›n araç içerisine girmesini önlemek için bagaj kapa¤›n›/kap›s›n›
kapal› tutunuz.
• Egzoz gazlar›n› solumay›n›z. Egzoz gazlar›
öldürücü olabilen renksiz ve kokusuz karbon
monoksit içerirler. Motoru asla garaj gibi kapal› alanlarda çal›flt›rmay›n›z ve asla park
edilmifl araç içerisinde motor çal›fl›r halde
uzun süre oturmay›n›z. E¤er araç aç›k bir
alanda motor çal›fl›r halde uzun süre park edilecekse, havaland›rma sistemini d›flar›daki temiz havay› arac›n içerisine verecek flekilde
ayarlay›n›z.
• Karbon monoksite karfl› uygun bak›m yapt›rarak önlem al›n›z. Araç serviste her kald›r›ld›¤›nda egzoz sistemini de control ettiriniz. Herhangi bir anormal durumu derhal tamir ettiriniz. Tamir edilene kadar, tüm yan camlar aç›k
olacak flekilde sürüfl yap›n›z.
(Devam)
190
YAKIT ÖZELL‹KLER‹ - D‹ZEL MOTORLAR
50 veya daha yüksek Setan derecesine sahip Süper Kalite Dizel yak›tlar kullanman›z ve EN590
standard›n› karfl›laman›z fliddetle tavsiye edilir.
Bölgenizde bulunan yak›tlar ile ilgili daha fazla bilgi
için yetkili servisinize baflvurunuz.
Premium kalitede dizel yak›tlar bilinen yak›t istasyonlar›nda bulunabilir. Sadece 50 veya üzeri setan
say›s›na sahip bulunabilecek en iyi kalitedeki yak›t
kullanman›z› tavsiye ediyoruz. Ayn› zamanda maksimum 15 ppm sülfür (kükürt) içeren dizel yak›t kullan›m› gerekmektedir.
YAKIT DOLDURMA
Yak›t Deposu Kapa¤› (Yak›t Kapa¤›)
Yak›t kapa¤›, arac›n sol taraf›nda, yak›t deposu kapa¤›n›n arkas›ndad›r. E¤er yak›t deposu kapa¤›
kaybolur veya zarar görürse, yedek kapa¤›n o araçta kullan›m için oldu¤undan emin olunuz.
Yak›t Deposu Kapa¤› (Yak›t Kapa¤›)
NOT:
Yak›t deposu kapa¤›n› sökerken, ba¤lant› kay›fl›n› yak›t doldurma kapa¤› takviyesinin üzerinde bulunan kancaya tak›n›z.
D‹KKAT!
UYARI!
• Yak›t sistemi veya emisyon kontrol sisteminde
oluflan hasarlar yanl›fl yak›t deposu dolum kapa¤› (yak›t kapa¤›) kullan›lmas›ndan kaynaklan›yor olabilir.
• Yak›t kapa¤› ç›kar›lm›flken veya depo dolduruluyorken araç içerisinde veya yak›nlar›nda
asla sigara ve benzeri fleyler yakmay›n›z.
• Yerine tam oturmam›fl bir kapak pislikleri yak›t
sistemine girmesine izin verebilir.
• Zay›f flekilde yerine tak›lm›fl yak›t depo kapa¤› Ar›za ‹kaz Lambas›n›n (MIL) yanmas›na sebep olabilir.
• Yak›t›n dökülmesini ve taflmas›n› önlemek
için, doldurduktan sonra yak›t deposunu afl›r›
doldurmay›n›z. Yak›t hortumunun ucu “klik”
sesi verdi¤inde veya “kapand›¤›nda” yak›t deposu dolu demektir.
• Motor çal›fl›yorken araca asla benzin eklemeyiniz.
• E¤er benzin araç içerisinde bulunan portatif
bir kaba pompalan›rsa yang›n ç›kabilir. Yanabilirsiniz. Dolum yaparken zemine mutlaka
benzin kaplar› koyun.
• Bu uyar›lar› dikkate almamak ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
NOT:
• Yak›t deposu kapa¤›n› bir “klik” sesi duyana
kadar s›k›n›z. Bu ses yak›t kapa¤›n›n düzgün
flekilde yerine oturdu¤unun bir göstergesidir.
E¤er yak›t deposu kapa¤› yerine tam olarak
oturtulmazsa gösterge panelindeki MIL yanabilir. Araca benzin doldurulmas›n›n ard›ndan
her defas›nda yak›t deposu kapa¤›n› s›kt›¤›n›zdan emin olunuz.
• Yak›t doldurma pompas›n›n ucu “klik” sesi
verdi¤inde veya “kapand›¤›nda” yak›t deposu dolu demektir. Afl›r› yada fazla yak›t
doldurmay›n›z.
Gevflek Yak›t Deposu Kapa¤› Mesaj›
E¤er arac›n›z› ar›za teflhis sistemi yak›t deposu kapa¤›n›n gevflek oldu¤unu, yerine tam oturmad›¤›n›
veya hasarl› oldu¤unu tespit ederse, kilometre sayac›nda “GASCAP” (YAKIT KAPA⁄I) mesaj› görüntülenecektir. E¤er bu olursa, bir “klik” sesi duyana
kadar yak›t deposu kapa¤›n› s›k›n›z ve mesaj› silmek için GÜNLÜK K‹LOMETRE SAYACI dü¤mesine bas›n›z. E¤er problem devam ederse, arac›n bir
sonraki çal›flt›r›lmas›nda mesaj yeniden belirecektir.
Gevflek, düzgün flekilde tak›lmam›fl veya hasarl›
yak›t kapa¤› da ayr›ca MIL'i yakabilir. Bölüm 7’deki
“Elektronik Ar›za Teflhis Sistemi – OBD II” k›sm›na
bak›n›z.
ARAÇ YÜKLEME
Arac›n›z›n yük tafl›ma kapasitesi “Araç Sertifikasyon Etiketi”nde gösterilmektedir. Bu bilgi yolcu ve
bagaj yüklemesinde gösterildi¤i gibi kullan›lmal›d›r.
Belirtilen Brüt Araç A¤›rl›¤› S›n›f›n› (GVWR) veya
Brüt Aks A¤›rl›¤› S›n›f›n› (GAWR) aflmay›n›z.
191
Araç Sertifikasyon Etiketi
Brüt Aks A¤›rl›k S›n›f› (GAWR)
Arac›n›zda sürücü kap›s›n› arkas›na tutturulmufl bir
Araç Sertifikasyon Etiketi bulunmaktad›r.
GAWR ön ve arka akslar›n izin verilen maksimum
kapasitesidir. Yükü ön ve arka akslar aras›nda düzgün flekilde da¤›t›r. Ön veya arka GAWR’yi aflmad›¤›n›zdan emin olunuz.
Etikette afla¤›daki bilgiler bulunmaktad›r:
• Üreticinin ad›
• Üretim ay› ve y›l›
• Brüt Araç A¤›rl›¤› S›n›f› (GVWR)
UYARI!
• Brüt Aks A¤›rl›k S›n›f› (GAWR) ön
Arac› ön tekerlekler yönlendirdi¤i için, maksimum ön veya arka GAWR’yi aflmaman›z önemlidir. E¤er s›n›flardan herhangi birisi afl›l›rsa
tehlikeli sürüfl koflullar› ortaya ç›kabilir. Arac›n
kontrolünü kaybedebilir ve kaza yapabilirsiniz.
• Brüt Aks A¤›rl›k S›n›f› (GAWR) arka
• Araç fiasi Numaras› (VIN).
• Arac›n Tipi.
• Üretim Ay› Günü ve Saati (MDH) barkodu bir bilgisayar taray›c›s›n›n VIN’i okumas›na imkan verir.
Yüklü Araç A¤›rl›¤› S›n›f› (GVWR)
GVWR arac›n›z›n toplam izin verilen a¤›rl›¤›d›r. Bu
sürücünün, yolcular›n ve bagaj›n a¤›rl›¤›d›r. Toplam
a¤›rl›k s›n›rland›r›lmal›d›r, böylelikle GVWR’yi aflmazs›n›z.
192
Afl›r› Yükleme
GVWR ve ön ve arka GAWR’yi aflmad›¤›n›z sürece
arac›n›z›n yük tafl›y›c› parçalar› (aks, yaylar, lastikler, tekerlekler, vs.) size tatmin edici bir hizmet sunacakt›r.
Arac›n›z›n toplam a¤›rl›¤›n› hesaplaman›n en iyi yolu onu tamamen yüklü durumda ve harekete haz›r
haldeyken tartmakt›r. GVWR’nin üzerinde olmamas›n› sa¤lamak için arac› ticari bir kantar üzerinde
tart›n›z.
Arac›n ön ve arka k›sm›ndaki a¤›rl›¤› ayr› ayr› hesaplay›n›z. Yükü eflit biçimde ön ve arka akslar aras›nda da¤›tman›z önemlidir.
Afl›r› yükleme muhtemel güvenlik tehlikelerine sebep olabilir ve servis ömrünü k›saltabilir. A¤›r akslar
veya süspansiyon parçalar› arac›n GVWR’sini mutlaka art›rmaz.
Yükleme
Arac›n›z› uygun bir flekilde yüklemek için, öncelikle
arac›n›z›n akstan aksa ve bir yandan di¤erine bofl
a¤›rl›¤›n› hesaplay›n›z. Daha a¤›r parçalar› afla¤›ya
yerlefltiriniz ve a¤›rl›¤› mümkün oldu¤unca eflit olarak da¤›tt›¤›n›zdan emin olunuz. Sürüflten önce
gevflek olan tüm bagajlar› emniyete al›n›z. Yüklenmifl arac›n tart›lmas› GAWR limitini aflt›¤›n›z› fakat
toplam yükün belirlenmifl olan GVWR içerisinde oldu¤unu gösterirse a¤›rl›¤› yeniden da¤›tmal›s›n›z.
Hatal› a¤›rl›k da¤›l›m› arac›n›z›n kontrolü ve yol tutuflu üzerinde ve frenlerin çal›flmas›nda ters etkilere sahip olabilir.
Resimde yüklenmifl bir araç gösterilmektedir. Ne
GVWR ne de GAWR kapasitelerinin afl›lmad›¤›na
dikkat ediniz.
SADECE ÖRNEK
Bofl A¤›rl›k
Yük (sürücünün,
yolcular›n ve bagaj›n
a¤›rl›¤›n› içerir)
Toplam
GAWR
Ön Aks
Arka Aks
2054 lbs
(932 kg)
271 lbs
(123 kg)
1805 lbs
(819 kg)
579 lbs
(263 kg)
2325 lbs
(1055 kg)
2546 lbs
(1155 kg)
2384 lbs
(1081 kg)
2708 lbs
(1228 kg)
NOT:
Arac›n›z›n GVWR ve GAWR’si için sürücü kap›s›n›n arka k›sm›na tutturulmufl olan “Araç Sertifika Etiketi”ne bak›n›z. Bu tablo sadece bir örnektir.
RÖMORK ÇEKME
Bu bölümde, arac›n›zla kabul edilebilir bir flekilde
yapabilece¤iniz römork çekme iflleminin tipine ait limitler hakk›nda emniyet ipuçlar›n› ve bilgilerini bulacaks›n›z. Bir römorku çekmeden önce, yükünüzü
etkili ve mümkün oldu¤unca emniyetli bir flekilde
çekmek için, bu bilgileri dikkatlice gözden geçiriniz.
Garanti kapsam›n›n d›fl›na ç›kmamak için, bu k›lavuzda yer alan römork çekmede kullan›lan araçlarla ilgili gerekliliklere ve tavsiyelere uyunuz.
Genel Römork Çekme Tan›mlar›
Afla¤›daki römork çekme ile ilgili tan›mlar ileriki k›s›mlardaki bilgileri anlamada size yard›mc› olacakt›r
Brüt Araç A¤›rl›k S›n›f› (GVWR)
Brüt Araç A¤›rl›¤› S›n›f› (GVWR) arac›n›z›n izin verilen toplam a¤›rl›¤›d›r. Bu arac›n›z›n, sürücünün,
yolcular›n, bagaj›n ve römork çeki okunun a¤›rl›¤›d›r. Toplam a¤›rl›k s›n›rland›r›lmal›d›r, böylelikle
GVWR’yi aflmazs›n›z.
Brüt Römork A¤›rl›¤› (GTW)
Brüt Römork A¤›rl›¤› (GTW), römork ve onun “yüklenmifl ve harekete haz›r durumundaki” tüm bagajlar›n, tüketim malzemelerinin ve römork içinde veya
üzerinde tak›l› ekipmanlar›n (kal›c› veya geçici)
a¤›rl›¤›d›r. GTW’yi ölçmenin tavsiye edilen yolu,
tam dolu römorkunuzu bir araç kantar› üzerine koyman›zd›r. Römorkun tam a¤›rl›¤› kantar taraf›ndan
verilecektir.
Yüklü Kombinasyon A¤›rl›k S›n›f› (GCWR)
Brüt Kombinasyon A¤›rl›k S›n›f› GCWR, arac›n›z›n
ve römorkunuzun bir kombinasyon biçiminde tart›ld›klar›nda izin verilen toplam a¤›rl›¤›d›r.
(GCWR’de, sürücünün binmesi için 68 kg’l›k bir
müsaade a¤›rl›¤› oldu¤unu akl›n›zda bulundurunuz).
Brüt Aks A¤›rl›k S›n›f› (GAWR)
Brüt Aks A¤›rl›¤› S›n›f›n› (GAWR) ön ve arka akslar›n maksimum kapasitesidir. Yükü ön ve arka akslar aras›nda düzgün flekilde da¤›t›r. Ön veya arka
GAWR’yi aflmad›¤›n›zdan emin olunuz.
UYARI!
Maksimum ön veya arka GAWR’yi aflmaman›z
önemlidir. E¤er s›n›flardan herhangi birisi afl›l›rsa tehlikeli sürüfl koflullar› ortaya ç›kabilir. Arac›n
kontrolünü kaybedebilir ve kaza yapabilirsiniz.
193
Çeki Kancas› A¤›rl›¤› (TW)
Çeki Kancas› (TW) A¤›rl›¤› römorkun çeki kancas›na uygulad›¤› afla¤› yönlü kuvvettir Birçok durumda, römork a¤›rl›¤›n›n %7’sinden az %10’undan
fazla olmamal›d›r. Çeki kancas›n›n a¤›rl›¤›, hem
kanca sertifika s›n›f›n›n hem de römork çeki kanca
çerçevesi s›n›f›n›n en az olan›n› aflmamal›d›r. Römork yükünün %4’ünden ve 25 kg’dan (55 lbs) az
olmamal›d›r. Çeki kancas›n›n yükünü, arac›n›za
yükledi¤iniz yük ve onun GAWR a¤›rl›¤›n›n bir parças› olarak düflünmelisiniz.
UYARI!
Yanl›fl ayarlanm›fl bir kanca sistemi yol tutuflu,
dengeyi ve frenleme performans›n› azaltabilir ve
kazaya sebep olabilir. Daha fazla bilgi için kanca
ve römork üreticisine veya tan›nm›fl bir römork /
bayisine baflvurunuz.
194
Ön Bölge
Ön bölge römorkun ön k›sm›n›n maksimum yüksekli¤e ve maksimum geniflli¤e sahip bölgesidir.
Tutturma Noktas› ‹le
• Ayr›labilir çeki kancas› için kabloyu ba¤lant› noktas›ndan geçiriniz ve kendi üzerinde tutturunuz.
Römork Yalpalama Kontrolü
Bu sistem ile ilgili bilgi için bu bölümdeki “Elektronik
Fren Kontrol Sistemi” bafll›¤› alt›ndaki “TSC (Römork Savrulma Kontrolü)” k›sm›na bak›n›z.
Römork Kablo Ba¤lant›s›
3.500 kg’a (7700 lbs) kadar olan frenli römorklar
için Avrupa frenleme düzenlemeleri, römorkun ya
ikincil bir ba¤lant›ya da bir fren kablosu ile sabitlenmesini gerektirir.
Römorkun normal ba¤lant› kablolar›n› tutturmak
için tavsiye edilen yer çeki kancas›n›n yan duvar›
üzerindeki damgalanm›fl deliktir.
Ayr›labilir Kanca Klips Dü¤üm Yöntemi
• Sabit çeki kancas› için klipsi do¤rudan belirlenmifl noktaya tutturunuz. Bu alternatife römork
üreticisi taraf›ndan, klipsin bu flekilde kullan›mda
yeterince güçlü olamayabilece¤i için özel olarak
izin verilmelidir.
Ba¤lant› Noktas› Olmadan
• Ayr›labilir çeki kancas› için tavsiye edilen üretici
veya tedarikçi prosedürünü takip etmelisiniz
• Sabit çeki kancas› için kabloyu çeki kancas›n›n
boynu etraf›nda dü¤ümleyiniz. E¤er kabloyu bu
flekilde sabitlerseniz, sadece tek bir dü¤üm kullan›n›z.
Ayr›labilir Kanca Boynu Dü¤üm Yöntemi
Sabit Kanca Boynu Dü¤üm Yöntemi
Sabit Kanca Klips Dü¤üm Yöntemi
195
Römork Çekme A¤›rl›klar› (Maksimum Römork A¤›rl›k S›n›flar›)
Afla¤›daki tablo, ilgili güç aktarma özelliklerine göre maksimum römork a¤›rl›¤› s›n›flar›n› gösterir
Motor/fianz›man
2.0L Dizel Otomatik
veya Manuel
2.4L Otomatik veya
Manuel
Ön Bölge
Maks. GTW
(Brüt Römork A¤.)
(5 Yolculu Model)
Maks. GTW
(Brüt Römork A¤.)
(7 Yolculu Model)
Maks. Çeki Kancas›
A¤›rl›¤› ◆
(5 Yolculu Model)
Maks. Çeki Kancas›
A¤›rl›¤› ◆
(7 Yolculu Model)
(3.7 sq
m2)m)
4040sqsqftft(3.7
3,500 lbs (1600 kg)
3,000 lbs (1360 kg)
175 lbs (80 kg)
150 lbs (68 kg)
4040sqsqftft(3.7
(3.7 sq
m2)m)
2,400 lbs (1100 kg)
2,400 lbs (1100 kg)
120 lbs (55 kg)
120 lbs (55 kg)
3,000 lbs (1360 kg)
175 lbs (80 kg)
158 lbs (68 kg)
2.7 L/Otomatik
(3.7 sq
m2)m)
4040sqsqftft(3.7
3,500
Maksimum römork çekme h›zlar› için yerel kanunlara bak›n›z.
lbs (1600 kg)
◆ Römork çeki kancas› a¤›rl›¤›, yolcular ve bagaj a¤›rl›¤›n›n kombine a¤›rl›¤›n›n bir parças› olarak de¤erlendirilmelidir ve Lastik ve Yükleme bilgileri plakas›nda belirtilen a¤›rl›¤› asla aflmamal›d›r.
Römork ve Çeki Kancas› A¤›rl›¤›
Tekerlekler üzerinde dengelenen veya arka tarafta
daha a¤›r olan yük, arac›n ve römorkun kontrolünün kaybedilmesine sebep olacak flekilde römorkun fliddetli bir biçimde sa¤a ve sola yalpalamas›na neden olabilir. Römorkun ön taraf› daha a¤›r olacak flekilde yüklenmesi birçok römork kazas›n›n sebebidir.
Römorkunuzun çeki kancas› üzerinde yer alan
maksimum çeki kancas› a¤›rl›¤›n› asla aflmay›n›z.
196
Arac›n arka aks› üzerindeki a¤›rl›¤› hesapl›yorken
afla¤›daki maddeleri göz önünde bulundurunuz:
• Römorkun çeki kancas› a¤›rl›¤›
• Arac›n›z›n içine veya üzerine koydu¤unuz herhangi di¤er baflka bagaj ve ekipmanlar›n a¤›rl›klar›
• Sürücü ve tüm yolcular›n a¤›rl›¤›
NOT:
Römorkun içine veya üzerine koydu¤unuz her
fleyi arac›n›zdaki yüke eklemeyi unutmay›n›z.
Ayr›ca, ilave olarak fabrikada tak›lm›fl veya bayide tak›lm›fl opsiyonlar arac›n›zdaki toplam yükün bir parças› olarak kabul edilmelidir. Arac›n›z›n yolcu ve bagaj maksimum kombine a¤›rl›¤›
için sürücü kap›s›n›n yüzeyine veya sürücü taraf› “B” dire¤ine yerlefltirilmifl olan Lastik ve
Yükleme Bilgileri plakas›na bak›n›z.
Römork Çekme ‹le ‹lgili Yap›lmas› Gerekenler
Yeni arac›n›z›n güç aktarma organlar› bileflenlerinin
uygun al›flt›rma periyodunu desteklemek için afla¤›daki ana hatlara uyman›z tavsiye edilir:
D‹KKAT!
• Arac›n çal›flt›r›lmas›n›n ilk 805 km’si içerisinde
römork çekmekten kaç›n›n›z. Bunu yapmak
arac›n›za hasar verebilir.
• Römork çekmenin ilk 805 km’si içerisinde, h›z›n›z› 80 km/sa ile s›n›rlay›n›z.
Bu k›lavuzun Bak›m K›lavuzunda listelenen bak›m
çal›flmalar›n› yap›n›z. Bir römork çekerken, GAWR
a¤›rl›klar›n› asla aflmay›n›z.
UYARI!
Uygun yap›lmayan çekme ifllemi yaralanmal› kazalara yol açabilir. Römork çekme iflleminizin
mümkün oldu¤unca güvenli olmas› için afla¤›daki uyar›lara dikkat ediniz:
Yükün römork içerisinde emniyete al›nd›¤›ndan
ve seyahat süresince yer de¤ifltirmeyece¤inden
emin olunuz. Römorka yüklenmifl olan kargo tamam›yla emniyete al›nmad›¤›nda, sürücünün
kontrolü sa¤lamas›n› zorlaflt›ran dinamik yük yer
de¤ifltirmesi ortaya ç›kabilir. Arac›n kontrolünü
kaybedebilir ve kaza yapabilirsiniz.
• Tüm römork çeki kancalar› arac›n›za profesyonel
olarak tak›lmal›d›r.
• Kargo tafl›yorken veya römork çekerken, arac›n›z› veya römorkunuzu afl›r› yüklemeyiniz. Afl›r›
yükleme kontrol kayb›na, düflük performansa veya frenlerde, aksta, motorda, flanz›manda, direksiyonda, süspansiyonda, flasi çerçevesinde veya
lastiklerde hasara sebep olabilir.
• Emniyet zincirleri arac›n›zla römork aras›nda her
zaman kullan›lmal›d›r. Zincirleri daima araç çekme ba¤lant›s›n›n çerçeve veya kanca tutucular›na ba¤lay›n›z. Zincirleri römork çeki kancas›n›n
alt›ndan geçiriniz ve virajlar› dönebilmek için yeterli bofllu¤u b›rak›n›z.
• Römork ba¤l› araçlar e¤imli zemin üzerine park
edilmemelidir. Park edildiklerinde, römorku çeken araçtaki park frenini uygulay›n›z. Römork
çeken araç otomatik flanz›manl› ise arac› Park
konumuna getiriniz. Römork tekerleklerine daima “takoz” yerlefltiriniz.
• GCWR afl›lmamal›d›r.
• Toplam a¤›rl›k, çeken araç ve römork aras›nda afla¤›daki dört s›n›f afl›lmayacak flekilde
da¤›t›lmal›d›r:
1. GVWR
2. GTW
3. GAWR
4. Kullan›lan römork çeki kancas› için çeki oku
a¤›rl›¤› s›n›f›.
197
Römork Çekerken Dikkat Edilmesi
Gerekenler – Lastikler
– Kompakt yedek lastik kullan›rken bir römork çekmeye çal›flmay›n›z.
– Arac›n güvenli ve tatminkar bir flekilde çal›flmas›
bak›m›ndan lastiklerin uygun bas›nca sahip olmas› çok önemlidir. Uygun lastik fliflirme prosedürleri için “Lastikler – Genel Bilgiler” bölümündeki “Lastik Bas›nc›” k›sm›na bak›n›z.
– Ayr›ca, römorku kullanmadan önce, römork lastiklerinin fliflirme bas›nçlar›n›n uygun olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
– Römorku çekmeden önce, lastiklerin afl›nm›fl
olup olmad›¤›n› ve gözle görülebilen hasarlar›n
varl›¤›n› kontrol ediniz. Uygun lastik kontrol prosedürleri için bu bölümdeki “Lastikler – Genel Bilgiler” bafll›¤› alt›na bulunan “Lastik Afl›nma Göstergeleri”ne bak›n›z.
– Lastikleri de¤ifltirirken, uygun lastik de¤ifltirme
prosedürleri için “Lastikler – Genel Bilgiler” bölümündeki “Yedek Lastikler” k›sm›na bak›n›z. Yüksek yol tafl›ma kapasitesine sahip yedek lastikler
arac›n GVWR ve GAWR a¤›rl›klar›n› art›rmayacakt›r.
198
Römork Çekerken Dikkat Edilmesi
Gerekenler – Römork Frenleri
– Arac›n›z›n hidrolik fren sistemini veya vakum sistemini römorkunki ile birlefltirmeyiniz. Bu yetersiz frenlemeye ve muhtemel kiflisel yaralanmalara sebep olabilir.
– Hidrolik kumandal› fren sistemi ile donat›lm›fl bir
römork çekerken, elektronik fren kontrolörü
gereksizdir.
– Römork frenleri 450 kg’›n üzerindeki römorklar
için tavsiye edilmekte ve 750 kg’›n üzerindeki
römorklar için gerekmektedir.
D‹KKAT!
Yüklü römork a¤›rl›¤› 450 kg’den fazlaysa römorkun yeterli kapasiteye sahip kendi frenleri bulunmal›d›r. Aksi halde fren balatalar›n›n afl›nmas›
h›zlanabilir, fren pedal› a¤›rlaflabilir ve durufl mesafeleri uzayabilir.
UYARI!
Römork frenlerini arac›n›z›n hidrolik fren hatlar›na ba¤lamay›n›z. Fren sisteminizin afl›r› yükleyebilir ve ar›za yapmas›na sebep olabilir. ‹htiyac›n›z oldu¤unda frenleri kullanamayabilir ve kaza
yapabilirsiniz.
Herhangi bir römorku çekmek durma mesafenizi
art›racakt›r. Römork çekerken arac›n›zla önünüzdeki araç aras›nda ilave takip mesafesi b›rakmal›s›n›z. Bunu yapmamak kaza ile sonuçlanabilir.
Römork Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
–Römork Lambalar› ve Kablolar
Römork çekece¤iniz zaman, römorkun büyüklü¤üne bakmaks›z›n, yol emniyeti için römork üzerindeki stop lambalar› ve sinyaller gereklidir.
Römork Çekme Seti 7 pimli veya 13 pimli kablo demeti içerebilir. Fabrika onayl› römork kablo demetleri ve konnektör kullan›n›z.
NOT:
Pim say›s›
Araç kablo demetindeki kablolar› kesmeyiniz
veya birbirine eklemeyiniz.
Araca giden elektrik ba¤lant›lar›n›n tümü tamd›r
ama römork konnektörüne giden kablo demetini
efllefltirmelisiniz.
1
2
3
4
5
Fonksiyonu
Sol Sinyali
Arka Sis
Lambas›
fiasi/Genel
Dönüfl Devresi
Sa¤ Sinyali
Sa¤ Arka Park,
Yan Sinyal
Lambalar› ve
Arka Plaka
Ayd›nlatma.b
Kablo Rengi
Sar›
Mavi
Beyaz
6
Stop Lambalar›
7
K›rm›z›
Siyah
Sol Arka Park,
Yan Sinyal
Lambalar› ve
Arka Plaka
Ayd›nlatma.b
Yeflil
Kahverengi
b Arka plaka ayd›nlatma, cihaz›n hiçbir lambas› her
iki 5 ve 7 pimli genel ba¤lant›ya sahip olmayacak
flekilde ba¤lanacakt›r
7 Pimli Konnektör
199
4
Sa¤ Sinyali
5
Yeflil
10
Kontak Anahtar›
Taraf›ndan
Kontrol Edilen
Güç Deste¤i
(+12 V)
K›rm›z›
11a
Kontak (Pim)
için Geri Dönüfl
10
Beyaz
Kahverengi
Sa¤ Arka Park,
Yan Sinyal
Lambalar› ve
Arka Plaka
Ayd›nlatma.b
12
6
7
13 PimliConnector
Konnektör
13-Pin
Pim say›s›
Fonksiyonu
1
Sol Sinyal
2
3a
200
Arka Sis
Lambas›
fiasi/Kontaklar
için Genel Geri
Dönüfl (Pimler)
1 ve 2 ve 4 ila
8
Kablo Rengi
Sar›
Mavi
Stop Lambalar›
Sol Arka Park,
Yan Sinyal
Lambalar› ve
Arka Plaka
Ayd›nlatma.b
13a
9
Kontak (Pim)
için Geri
Dönüfl 9
Beyaz
NOT: Tahsis pimi 12 “Ba¤lanm›fl Römork için
Kodlama”dan “Yedek Pim”e de¤ifltirilmifltir.
Beyaz
8
K›rm›z›/Mavi
Yedek pim
K›rm›z›
Siyah
Geri Vites
Lambas›
K›rm›z›/Siyah
Kal›c› Güç
Deste¤i (+12 V)
Kahverengi/
Beyaz
a
Üç dönüfl devresi römorka elektriksel olarak
ba¤lanmayacakt›r.
b
Arka plaka ayd›nlatma, cihaz›n hiçbir lambas› her
iki 5 ve 7 pimli genel ba¤lant›ya sahip olmayacak
flekilde ba¤lanacakt›r.
Römork Çekme ‹puçlar›
NOT:
Yolculu¤a ç›kmadan önce, yo¤un trafikten uzak bir
alanda dönüfl, durma ve frenleme çal›flmalar›
yap›n›z.
Römork çekme iflleminden önce 4 vitesli otomatik flanz›man ya¤›n›n seviyesini kontrol ediniz. 6 vitesli flanz›man yal›t›lm›flt›r ve ya¤ seviyesi kontrol edilemez. Servis ifllemleri için yetkili servise baflvurunuz.
Römork Çekme ‹puçlar› – Manuel fianz›man
Römork çekmek için düz flanz›manl› bir araç kullan›yorsan›z, kavraman›n kaymas›ndan kaç›nmak
için tüm çal›flt›rmalar B‹R‹NC‹ viteste yap›lmal›d›r.
Römork Çekme ‹puçlar› – Otomatik fianz›man
Römork çekilirken “SÜRÜfi” konumu seçilebilir. Bununla birlikte, bu konumundayken e¤er s›k vites de¤ifltirme olursa, 4 vitesli otomatik flanz›manda “3”
konumu veya 6 vitesli otomatik flanz›manda “5” konumu seçilmelidir.
NOT:
Araç a¤›r çal›flma koflullar› alt›nda çal›flt›r›l›yorken “3” veya “5” konumunu kullanmak performans› gelifltirecek ve afl›r› vites de¤ifltirmeyi ve
›s› oluflumunu önleyerek flanz›man›n ömrünü
uzatacakt›r. Bu eylem ayr›ca daha iyi motor
frenlemesi sa¤layacakt›r.
E¤er DÜZENL‹ olarak 45 dakikadan daha uzun süre ara vermeden römork çekiyorsan›z, “polis, taksi,
ticari araç veya s›kl›kla römork çekme” için belirtilen
aral›klara göre otomatik/manuel flanz›man ya¤›n›
ve otomatik flanz›man filtresini de¤ifltiriniz.
Römork Çekme ‹puçlar› – Elektronik H›z Kontrolü (Baz› modellerde)
– Da¤l›k arazide veya a¤›r yol flartlar›nda kullanmay›n›z.
– H›z kontrolü kullan›yorken, h›zda 16 km/sa’ten
daha fazla düflüfller yafl›yorsan›z, sabitlenmifl h›za geri dönene kadar devre d›fl› b›rak›n›z.
– Arac› düz arazide sürerken yak›t verimini artt›rmak için h›z kontrolünü kullan›n›z ve az yük yükleyiniz.
Römork Çekme ‹puçlar› – Autostick® (Baz› modellerde)
– Autostick® modlar›n› kullanarak ve özel bir vites
konumu seçerek, s›k vites de¤ifltirmekten kaç›n›labilir. Yeterli performansa izin veren en yüksek
vites konumu seçilmelidir. Örne¤in, e¤er seçilmifl olan h›z korunabiliyorsa “4”ü seçiniz. E¤er
seçilmifl olan h›z›n korunmas› gerekiyorsa “3”ü
veya “2”yi seçiniz.
– Afl›r› ›s› oluflumunu önlemek için yüksek devirde
uzun süreli kullan›mdan kaç›n›n›z. Yüksek
devirde uzun süreli sürüflten kaç›nmak için araç
h›z›n›n azalt›lmas› gerekebilir. Yol koflullar› ve
devir seviyesi izin verdi¤inde daha yüksek bir
vites konumuna veya araç h›z›na dönünüz.
Römork Çekme ‹puçlar› – So¤utma Sistemi
Motor ve flanz›manda hararet potansiyelini azaltmak için afla¤›dakileri uygulayabilirsiniz:
– fiehir ‹çi Sürüfl
K›sa aral›klarla durulmas› gerekti¤inde flanz›man›
BOfi konuma getiriniz ve motorun rölanti devrini
art›r›n›z.
– Otoyolda Sürüfl
H›z› azalt›n›z.
– Kliman›n Kullan›lmas›
Geçici olarak kapat›n›z.
201
– 7. bölümdeki “Bak›m Programlar” bafll›¤› alt›ndaki “So¤utma Sistemi” k›sm›na bak›n›z.
Römork Çeki Kancas› Ba¤lant› Noktalar›
Emniyetli bir flekilde römork çekmek için arac›n›z›n
fazladan ekipmana ihtiyac› olabilir. Römork çekme
çeki kancas›, arac›n›za flasideki ba¤lant› noktalar›
kullan›larak tak›lmal›d›r. Do¤ru ba¤lant› noktalar›n›
belirlemek için yandaki resme bak›n›z. Römork yalpalama kontrolleri, fren ekipmanlar›, römork dengeleme (düzleme) ekipman› ve düflük profil aynalar›
gibi di¤er ekipmanlar da gerekebilir veya bunlar›n
mutlaka kullan›lmas› önerilir.
202
Römork Çekme Çeki Kancas› Ba¤lant›
Noktalar› ve “Overhang” Boyutlar›
ÇEKME MERKEZ‹
BA⁄LANTI DEL‹KLER‹
ARAÇ MERKEZ
Ç‹ZG‹S‹
A
B
C
D
E (maksimum
overhang)
TEKERLEK MERKEZ Ç‹ZG‹S‹
F
N/A
14.5 in (366.71 mm)
19.75 in (501.62 mm)
24.75 in (628.69 mm)
41.5 in (1051.93 mm)
18.5 in (472.00 mm)
ARACIN ÇEK‹LMES‹
Bu Arac›n Bir Baflka Arac›n Arkas›nda (Dört Tekerle¤i de Zeminde Olacak fiekilde) çekilmesi
Araç Çekme Tablosu
Araç Çekme Durumu
Manuel fianz›manl› Araçlar
Otomatik fianz›manl› Araçlar
Dört Tekerlekten Düz Çekme
(Dört tekerlek de zeminde olacak flekilde)
Evet
Asla
‹ki Tekerlekten Tekerlekli Çekici “Dolly” ile Çekme
(Arka tekerlekler zeminde olacak flekilde)
Evet
Evet
Düz Kasal› Bir Çekici üzerinde Çekme
(tüm tekerlekler çekicinin kasas›nda)
Evet
Evet
NOT:
SADECE DÜZ fiANZIMANLI araçlar baflka bir
arac›n arkas›nda (dört tekerlek yerde) herhangi
bir yasal otoyol h›z›nda, herhangi bir mesafeye
çekilebilir, e¤er MANUEL fiANZIMAN BOfi konumda ve kontak anahtar› ACC konumunda ise.
D‹KKAT!
• OTOMAT‹K fiANZIMAN bulunan herhangi bir
arac› DÖRT TEKERLEK YERDE OLACAK
fiEK‹LDE ÇEKMEY‹N‹Z. Aktarma organlar›
hasar görebilir. E¤er bu araçlar›n çekilmesi
gerekiyorsa, tekerlekleri yere de¤meden çekilmesini (bir çekici üzerinde ) sa¤lay›n›z.
• Ön veya arka tekerlekleri kald›rma kullan›lmamal›d›r. Araç çekilirken e¤er ön veya arka tekerlek kald›r›l›rsa flanz›manda iç hasar meydana gelecektir.
203
204
6
AC‹L DURUMLARDA YAPILMASI
GEREKENLER
G
G
DÖRTLÜ FLAfiÖRLER...............................................................
MOTOR HARARET YAPARSA...................................................
Motor Ya¤› Harareti – Sadece 2.4L Benzinli ve 2.0L Dizel
Motorlar (Baz› Modellerde) ...................................................
TIREFIT K‹T‹ ...............................................................................
TIREFIT (Lastik Tamir Kiti)’in Saklanmas›...........................
TIREFIT (Lastik Tamir Kiti) Kullan›m Tedbirleri ..................
TIREFIT Kiti (Lastik Tamir Kiti) (Tip II) Parçalar› ve
Çal›flmas› ................................................................................
Lasti¤in TIREFIT ile Tamir Edilmesi.....................................
ARACIN KR‹KOYA KALDIRILMASI VE LAST‹K
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ (OPS‹YONEL YEDEK LAST‹K VAR) ...........
Krikonun Yeri .........................................................................
Yedek Lasti¤in Yeri................................................................
Arac› Krikoya Kald›rmak için Yap›lmas› Gereken
Haz›rl›klar................................................................................
Yedek Lasti¤in Ç›kar›lmas› ...................................................
Yedek Lastik Muhafazas› ......................................................
Krikoyla Kald›rma Talimatlar› ...............................................
207
207
G
G
G
G
208
208
208
208
G
G
G
G
G
210
210
214
214
214
G
G
G
G
214
215
216
217
205
G
G
G
AKÜ TAKV‹YES‹ ‹LE ÇALIfiTIRMA PROSEDÜRLER‹..............
ÇAMURA SAPLANMIfi B‹R ARACIN KURTARILMASI ............
ARIZALI B‹R ARACIN ÇEK‹LMES‹............................................
Çeki Kancas› - Ön ..................................................................
Çeki Kancas› - Arka ...............................................................
Kontak Anahtar› Olmadan Çekme........................................
Bu Arac›n Baflka Bir Arac›n Arkas›nda Çekilmesi
Anahtar Kontakta Ve Dört Tekerlek de Zeminde
Olacak fiekilde Çekme ..........................................................
Arac› Baflka Bir Arac›n Arkas›nda ‹ki Tekerlekli
Çekici (Tow Dolly) ‹le Çekmek..............................................
G
G
G
221
223
224
224
225
225
G
225
G
206
226
DÖRTLÜ FLAfiÖRLER
MOTOR HARARET YAPARSA
DÖRTLÜ FLAfiÖR svici Klima Kumandalar›n›n yukar›s›ndaki gösterge paneli sviç s›ras›nda bulunur.
Afla¤›da belirtilen durumlarda gerekli önlemleri alarak motorunuzun hararet yapmas› riskini azaltabilirsiniz.
Dörtlü Flaflörleri açmak için svice bas›p b›rak›n›z. Dörtlü Flaflör devreye sokuldu¤unda, tüm sinyal lambalar›, trafikteki araçlar›
bir acil durum konusunda uyarmak için yan›p sönmeye bafllayacaklard›r. Dörtlü flaflörü kapatmak için dü¤meye bas›p b›rak›n›z.
Bu bir acil durum sistemidir ve araç sürülürken kullan›lmamal›d›r. Bu sistemi arac›n›z yolda hareketsiz
kald›¤›nda veya di¤er araçlar için tehlikeli bir durum
yaratt›¤› zamanlarda kullan›n›z.
Herhangi bir sebeple arac› terk etmeniz gerekti¤inde, dörtlü flaflörler kontak anahtar› LOCK konumda
olsa dahi çal›flmaya devam edecektir.
NOT:
Dörtlü Flaflörler uzun süre aç›k kal›rsa arac›n
aküsünü boflaltabilir.
• Otoyollarda – Yavafllay›n›z.
• fiehir içi trafikte – Durmuflken, flanz›man› BOfi
konuma getirin, fakat motorun rölanti devrini art›rmay›n›z.
NOT:
Hararet yükselmeye bafllad›¤›nda, düflürmek
için aflamal› olarak baz› ifllemler yapabilirsiniz.
E¤er Klima Sisteminiz aç›ksa, kapat›n›z. Klima
sistemi motor so¤utma sisteminin hararetini
artt›r›r ve klima kapat›ld›¤›nda bu ›s› kaybolur.
S›cakl›k kumandas›n› azami s›cakl›k konumunda çal›flt›r›n›z, Hava Yönlendirme dü¤mesini zemin hava ç›k›fllar›na, fan kumandas›n› Yüksek
kademeye getiriniz. Bu durumda arac›n kalorifer sistemi radyatöre destek olur ve motor so¤utma sistemindeki afl›r› ›s›nman›n giderilmesine yard›m eder.
D‹KKAT!
So¤utma sistemi afl›r› ›s›nm›fl durumda iken yola
devam etmek arac›n›za hasar verebilir. Hararet
göstergesinin ibresi “H” (S›cak) bölgesine kadar
yükseldi¤i takdirde arac› emniyetli flekilde sa¤a
çekip durdurunuz. ‹bre normal bölgeye gelinceye
kadar klimay› kapatarak arac› rölantide
çal›flt›r›n›z. ‹bre “H” bölgesinden afla¤› inmiyorsa
ve devaml› sesli uyar› duyuyorsan›z motoru derhal durdurup servisi ça¤›r›n›z.
UYARI!
S›cak motor so¤utma sistemi tehlikelidir. Siz
veya di¤erleri buhar veya kaynayan so¤utma
s›v›s› sebebiyle kötü flekilde yanabilirsiniz. E¤er
arac›n›n hararet yaparsa yetkili servisi arayabilirsiniz. E¤er kaputun alt›na kendiniz bakmaya
karar verirseniz 7. bölüme bak›n›z ve so¤utma
Sistemi Bas›nç Kapa¤› paragraf›ndaki uyar›lara
uyunuz.
207
• Üst düzey bir performans için, TIREFIT’i takmadan önce tekerlek üzerindeki subap gövdesinin pisliklerden ar›nm›fl oldu¤undan
emin olunuz.
Motor Ya¤› Harareti – Sadece 2.4L
Benzinli ve 2.0L Dizel Motorlar
(Baz› Modellerde)
S›cak günlerde, sürekli yüksek h›zda sürüfl yapmak
veya uzun yokufllarda römork çekmek neticesinde
motor ya¤› s›cakl›¤› çok yükselebilir. E¤er bu olursa, motor ya¤› s›cakl›¤› düflene kadar kilometre sayac›nda bir HOTOIL (s›cak ya¤) mesaj› yan›p sönecek ve araç h›z› azami 77 km/s (48 mil/s)’e düflürülecektir.
NOT:
Her ne kadar azami araç h›z› 77 km/s’e (48 mil/s)
düflürülse de yine de araç h›z›n› gerekti¤i flekilde daha fazla da düflürebilirsiniz.
TIREFIT (LAST‹K TAM‹R) K‹T‹
Lastik difllerindeki küçük delikler TIREFIT ile tamir
edilebilir. Yabanc› maddeler (mesela, vidalar veya
çiviler) lastikten ç›kar›lmamal›d›r. TIREFIT yaklafl›k
olarak -20°C (-4°F)’ye kadar düflmüfl olan d›fl ortam s›cakl›klar›nda kullan›labilir.
TIREFIT’in Saklanmas›
TIREFIT kiti bagajdaki arka malzeme kutusundaki
kapa¤›n alt›nda bulunur.
208
TIREFIT’in Yeri
TIREFIT (Lastik Tamir Kiti) Kullan›m
Tedbirleri
NOT:
• Sistemin en iyi flekilde çal›flmas›n› garanti etmek için TIREFIT s›zd›rmazl›k maddesi fiiflesini son kullan›m tarihinden (flifle üzerindeki
etikete bas›lm›fl olarak bulunur) önce de¤ifltiriniz.
• TIREFIT S›zd›rmazl›k maddesi s›v› formda oldu¤unda, temiz su ve ›slak bir bez araçtaki
veya lastik ve jant parçalar›ndaki kal›nt›lar›
temizleyecektir. S›zd›rmazl›k maddesi bir kere kurudu¤unda kolayl›kla kaz›nabilecek ve
uygun flekilde at›labilecektir.
• TIREFIT hava pompas›n› bisiklet tekerlerini
fliflirmek için de kullanabilirsiniz. Ayr›ca kit
içerisinde Aksesuar Saklama Bölmesi 8’de
bulunan, toplar›, deniz botlar›n› veya fliflirilebilir malzemeleri fliflirmek için iki adet i¤ne ile
birlikte gelir. Ancak, bu tür malzemeleri fliflirirken içlerine s›zd›rmazl›k maddesi enjekte
etmemek için sadece Siyah Hava Pompas›
Hortumu 6’y› kullan›n›z ve Mod Seçme Dü¤mesi 4’ün Hava Modunda oldu¤undan emin
olunuz. TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesinin sadece bu araçta kullan›lan lastiklerin difllerindeki küçük delikleri tamir etmesi amaçlanm›flt›r.
UYARI!
UYARI! (Devam)
UYARI!
• Lasti¤i arac›n akmakta olan trafi¤e yak›n olan
taraf›nda tamir etmeye çal›flmay›n›z. TIREFIT
kitini kullan›rken, çarpma tehlikesinden kaç›nmak için arac› yoldan yeterince uza¤a çekiniz.
• TIREFIT patlak lastik tamiri için kal›c› bir çözüm de¤ildir. TIREFIT kullanman›z›n ard›ndan
lasti¤i kontrol ettiriniz, tamir ettiriniz veya de¤ifltiriniz. Lastik tamir edilene veya de¤ifltirilene kadar 90 km’s h›z› aflmay›n›z.
• TIREFIT içeri¤inin saçlar›n›za, gözlerinize veya k›yafetlerinize temas etmemesine dikkat
ediniz. TIREFIT solunursa, yutulursa veya cilt
yoluyla emilirse zararl›d›r. Cilt, göz ve solunum yolu tahrifline sebep olur. Gözlerle veya
deriyle herhangi bir flekilde temas etmesi durumunda derhal bol miktarda su ile y›kanmal›d›r. E¤er k›yafetlerinize temas ederse, mümkün olan en k›sa zamanda de¤ifltiriniz.
• Afla¤›daki durumlarda TIREFIT kullanmay›n›z
veya arac› sürmeyiniz:
– E¤er lastik diflindeki kesik veya delik yaklafl›k
6 mm veya daha büyükse.
– E¤er lastikte herhangi bir yanak hasar› varsa.
– E¤er lastik afl›r› düflük lastik bas›nc› ile sürüfl
yapmaktan dolay› hasar görmüfl ise.
– E¤er lastik patlak lastik ile sürüfl yapmaktan
dolay› hasar görmüfl ise.
– E¤er jantta herhangi bir hasar varsa.
– E¤er lasti¤in veya jant›n durumundan emin
de¤ilseniz.
• TIREFIT'i aç›k alevlerden veya ›s› kaynaklar›ndan uzak tutunuz.
• Yerine tam oturmam›fl bir TIREFIT kiti bir çarp›flma ya da ani frenleme s›ras›nda ileri f›rlayarak arac›n içindeki kifliler için tehlike yaratabilir. TIREFIT kitini daima kendine ayr›lm›fl
yerde saklay›n›z.
Bu uyar›lar› dikkate almamak sizin, yolcular›n›z
ve etraf›n›zdaki di¤er kifliler için ciddi veya ölümcül olabilecek yaralanmalara sebep olabilir.
• TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesi solüsyonu lateks içerir. Alerjik reaksiyon veya k›zar›kl›k durumunda, derhal bir doktora baflvurunuz. TIREFIT’i çocuklar›n ulaflabilece¤i yerlerden
uzak tutun. E¤er yutulursa, a¤z›n›z› derhal bol
miktarda su ile çalkalay›n›z ve bol miktarda su
içiniz. Kusmaya çal›flmay›n›z! Derhal bir doktora baflvurunuz.
• TIREFIT kitini kullan›yorken Aksesuar Saklama Bölmesi 8 içerisinde bulunan eldivenleri
kullan›n›z.
(Devam)
209
TIREFIT Kiti (Lastik Tamir Kiti) (Tip II)
Parçalar› ve Çal›flmas›
Mod Seçme Dü¤mesinin & Hortumlar›n
Kullan›lmas›
Hava Modunun Seçilmesi
Sadece hava pompas›n›n çal›flmas›
için Mod Seçme dü¤mesi 4’ü bu konuma getiriniz. Bu modu seçerken Siyah
Hava Pompas› Hortumu 6’y› kullan›n›z.
1. S›zd›rmazl›k Maddesi fiiflesi
2. Bas›nç Göstergesi
3. Hava Pompas› Elektrik Dü¤mesi
4. Mod Seçme Dü¤mesi
5. Elektrik Prizi & Kablosu
6. Hava Pompas› Hortumu (Siyah)
7. S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu (Sar› Kapakl›
fieffaf)
8. Aksesuar Saklama Bölmesi
210
S›zd›rmazl›k Maddesi/Hava Modunun Seçilmesi
TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesini enjekte etmek ve lasti¤i fliflirmek için Mod
Seçme dü¤mesi 4’ü bu konuma getiriniz. Bu modu seçerken S›zd›rmazl›k
Maddesi Hortumu 7’yi (Sar› Kapakl›
fieffaf Hortum) kullan›n›z.
Hava Pompas› Elektrik Dü¤mesinin
Kullan›lmas›
TIREFIT kitini açmak için 3 dü¤mesine
bir kere bas›p b›rak›n›z. TIREFIT kitini
kapatmak için 3 dü¤mesine yeniden
bas›p b›rak›n›z.
Lasti¤in TIREFIT ile Tamir Edilmesi
A. TIREFIT'i Kullanmay› B›rakt›¤›n›zda
1. Arac›n dörtlü flaflörünü yak›n›z.
2. Subap gövdesinin (patlak lasti¤in bulundu¤u
janttaki) zemine yak›n konumda oldu¤unu
do¤rulay›n›z. Bu TIREFIT Hortumlar› 6 ve 7’nin
subap gövdesine ulaflmas›na ve TIREFIT kitinin
zeminde düz durmas›na izin verecektir. Bu,
s›zd›rmazl›k maddesini havas› inmifl lasti¤e enjekte ederken ve hava pompas›n› çal›flt›r›rken kitin en
iyi flekilde konumlanmas›n› sa¤layacakt›r. Devam
etmeden önce arac› subap gövdesini yerine getirmeye yetecek kadar hareket ettiriniz.
3. Vites kolunu PARK konumuna getiriniz (otomatik
flanz›man) veya vitese tak›n›z (manuel flanz›man)
ve konta¤› kapat›n›z.
4. Park frenini çekiniz.
B. Kullanmak için TIREFIT’I Kurmak
1. Aksesuar Saklama Bölmesi 8’den eldivenleri
ç›kar›n›z ve ellerinize tak›n›z.
2. Mod Seçme dü¤mesi 4’ü S›zd›rmazl›k Maddesi/Hava Modu konumuna
getiriniz.
3. fieffaf S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu 7’yi aç›n›z
ve ard›ndan Sar› Kapa¤› hortumun ucundaki
ba¤lant›dan ç›kar›n›z.
4. TIREFIT kitini havas› inmifl lasti¤in yan›na, zemine yerlefltiriniz.
5.
Subap gövdesinin kapa¤›n› ç›kar›n›z ve
ard›ndan S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu 7’nin
ucundaki ba¤lant›y› subap gövdesine vidalay›n›z.
6. Elektrik fiflini ve Kablo 5’i çözünüz ve ard›ndan
fifli arac›n elektrik ç›k›fl›na sokunuz.
NOT:
Yabanc› maddeleri (mesela, vidalar veya çiviler)
lastikten ç›karmay›n›z.
C. Havas› ‹nmifl Lasti¤e TIREFIT S›zd›rmazl›k
Maddesi Enjekte Etmek
1. TIREFIT kitini açmadan önce daima motoru
çal›flt›r›n›z.
2. Hava Pompas› Elektrik Dü¤mesi 3’e
basman›z›n ard›ndan, hava pompas›
lasti¤i fliflirmeye bafllamal›d›r ve lastik
s›zd›rmazl›k maddesi (beyaz s›v›) S›zd›rmazl›k Maddesi fiiflesi 1’den S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu 7 vas›tas›yla lasti¤in içine
akmal›d›r. NOT: Bir miktar s›zd›rmazl›k maddesi
lastikteki delikten s›zabilir.
3. S›zd›rmazl›k Maddesi fieffaf S›zd›rmazl›k
Hortumu 7 içerisinden Akm›yorsa:
• S›zd›rmazl›k Maddesi 1 önceki kullan›mdan
dolay› bofl olabilir. Yard›m ça¤›r›n›z.
D. TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesini Enjekte Ettikten Sonra:
1. Hava pompas›n›n lasti¤i lastik bas›nç etiketinde
belirtilen bas›nç de¤erine kadar fliflirmesine izin veriniz. 5. Bölümdeki “Lastikler – Genel Bilgiler” bafll›¤›
alt›ndaki "Lastik fiiflirme Bas›nçlar›” k›sm›na bak›n›z.
Bas›nç Göstergesi 2’ye bakarak lastik bas›nc›n› kontrol ediniz.
• TIREFIT kitini kapatmak için Hava Pompas›
Elektrik Dü¤mesi 3’e bas›n›z. fieffaf
S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu 7'yi subap
gövdesinden ay›r›n›z. Subap gövdesinde pislik olmad›¤›ndan emin olunuz.
fieffaf
S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu 7'yi subap
gövdesine tekrar ba¤lay›n›z. TIREFIT kitini
açmak için Hava Pompas› Elektrik Dü¤mesi
3’e bas›n›z.
• E¤er lastik 15 dakika içerisinde en az 26 psi
(1.8 bar) bas›nca kadar fliflerse bu prosedürün
2. ad›m› ile devam ediniz.
• Mod
Seçme
dü¤mesini
S›zd›rmazl›k
Maddesi/Hava Modu’na getiriniz.
2. TIREFIT kitini kapatmak için Hava
Pompas› Elektrik Dü¤mesi 3’e bas›n›z.
• E¤er 15 dakika içerisinde 26 psi (1.8 bar) de¤erinde bas›nç elde edilemezse, “G. Daha ‹yi Lastik Bas›nc› Elde Etmek ‹çin TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesinin Da¤›t›lmas›” bafll›¤› alt›nda aç›klanan prosedürü gerçeklefltiriniz.
• Elektrik Fifli 5’i arac›n›zda farkl› bir elektrik
ç›k›fl›na veya mevcutsa baflka bir araca
ba¤lay›n›z. TIREFIT kitini açmadan önce
motorun çal›fl›r durumda oldu¤undan emin
olunuz.
211
3. S›zd›rmazl›k Maddesi 1’in üst taraf›ndaki H›z
Limiti etiketini sökünüz ve etiketi direksiyon simidinin üzerine koyunuz.
4. fieffaf S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu 7’yi subap
gövdesinden ay›r›n›z, Sar› Kapa¤› tekrar hortumun
ucundaki ba¤lant›ya tak›n›z ve TIREFIT kiti araca
yerlefltiriniz.
D‹KKAT!
Sar› Kapa¤›n fieffaf S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu 7’nin ucundaki ba¤lant›ya tak›lmamas› s›zd›rmazl›k maddesinin cildinize, k›yafetlerinize ve
arc›n iç k›sm›na bulaflmas›na sebep olabilir. Bu
durum ayr›ca kite kal›c› olarak zarar verecek flekilde s›zd›rmazl›k maddesinin TIREFIT kitinin iç
parçalar› ile temas etmesine de sebep olabilir.
E. TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesinin Lastik ‹çerisinde Sabitlenmesi
TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesinin lastik içerisinde
eflit flekilde da¤›lmas›n› sa¤lamak için arac› yaklafl›k olarak 8 km/s h›zla sürünüz.
212
UYARI!
TIREFIT patlak lastik tamiri için kal›c› bir çözüm
de¤ildir. TIREFIT kullanman›z›n ard›ndan lasti¤i
kontrol ettiriniz, tamir ettiriniz veya de¤ifltiriniz.
Lastik tamir edilene veya de¤ifltirilene kadar 90
km’s h›z› aflmay›n›z. Bu uyar›y› dikkate almamak sizin, yolcular›n›z ve etraf›n›zdaki di¤er kifliler için ciddi veya ölümcül olabilecek yaralanmalara sebep olabilir.
• E¤er bas›nç 19 psi (1.3 bar)’nin alt›nda ise,
lastik kötü flekilde hasar görmüfltür. Arac› daha fazla kullanmaya çal›flmay›n›z. Yard›m ça¤›r›n›z.
• E¤er bas›nç de¤eri 19 psi (1.3 bar)’ye eflit veya bundan daha büyükse, fakat lastik bas›nç
etiketinde belirtilen seviyeden daha düflük ise,
bu prosedürün 4. Ad›m› ile devam ediniz.
• E¤er bas›nç de¤eri, lastik bas›nç etiketinde
belirtilen seviyede ise, bu prosedürün 5. Ad›m›
ile devam ediniz.
F. TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesinin Lastik ‹çerisinde Sabitledikten Sonra
4. Lasti¤i, lastik bas›nç etiketinde belirtilen bas›nç
de¤erine kadar flifliriniz.
1. Mod Seçme dü¤mesi 4’ü Hava
Modu konumuna getiriniz.
5. TIREFIT kitini subap gövdesinden ay›r›n›z ve ard›ndan kapa¤› tekrar subap gövdesine tak›n›z.
6. TIREFIT kitini araç içerisindeki uygun saklama
bölmesine koyunuz.
2. Siyah Hava Pompas› Hortumu 6’y› aç›n›z ve
subap gövdesine ba¤lay›n›z.
3. Bas›nç Göstergesi 2’ye bakarak lastik bas›nc›n›
kontrol ediniz.
7. Mümkün olan ilk f›rsatta lasti¤i yetkili serviste
veya lastik servis atölyesinde kontrol ve tamir ettiriniz veya de¤ifltiriniz.
8. S›zd›rmazl›k maddesi fliflesi 1’i mümkün olan en
k›sa zamanda en yak›n MOPAR parçalar› bayisinde de¤ifltiriniz. “H. S›zd›rmazl›k Maddesi fiiflesinin
De¤ifltirilmesi” bölümüne bak›n›z.
G. Daha ‹yi Lastik Bas›nc› Elde Etmek ‹çin TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesinin Da¤›t›lmas›
NOT:
Bu prosedürü sadece buraya “D. TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesini Enjekte Ettikten Sonra”
bafll›¤›n›n 1. Ad›m›ndan yönlendirildiyseniz kullan›n›z.
1. TIREFIT kitini kapatmak için Hava
Pompas› Elektrik Dü¤mesi 3’e bas›n›z.
Ard›ndan, fleffaf S›zd›rmazl›k Maddesi
Hortumu 7’yi subap gövdesinden ay›r›n›z, Sar› Kapa¤› tekrar hortumun ucundaki ba¤lant›ya tak›n›z ve TIREFIT kiti
araca yerlefltiriniz.
D‹KKAT!
Sar› Kapa¤›n fieffaf S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu 7’nin ucundaki ba¤lant›ya tak›lmamas› s›zd›rmazl›k maddesinin cildinize, k›yafetlerinize ve
arc›n iç k›sm›na bulaflmas›na sebep olabilir. Bu
durum ayr›ca kite kal›c› olarak zarar verecek flekilde s›zd›rmazl›k maddesinin TIREFIT kitinin iç
parçalar› ile temas etmesine de sebep olabilir.
2. S›zd›rmazl›k maddesini lastik içerisinde mümkün oldu¤unca eflit bir flekilde da¤›tmak için arac›
ileri do¤ru 9-15 m sürünüz.
3. “D. TIREFIT S›zd›rmazl›k Maddesini Enjekte Ettikten Sonra” bafll›¤›n›n 1. Ad›m›na geri dönüp lasti¤i fliflirmeyi deneyiniz. Ancak, bu anda, lastik 15
dakika içerisinde en az 26 psi (1.8 bar) bas›nca kadar fliflmezse, lastik kötü flekilde hasar görmüfltür.
Arac› daha fazla kullanmaya çal›flmay›n›z. Yard›m
ça¤›r›n›z.
H. S›zd›rmazl›k Maddesi fiiflesinin De¤ifltirilmesi
1. fieffaf S›zd›rmazl›k Hortumu 7’yi aç›n›z.
2. Hotumlar 6 ve 7’yi saklama alan›ndan ç›karmak
için dörtgen SIZDIRMAZLIK MADDES‹ fi‹fiES‹ AÇMA dü¤mesini parmaklar›n›z› yerlefltirece¤iniz girintili alana yerlefltiriniz.
3. SIZDIRMAZLIK MADDES‹ fi‹fiES‹ AÇMA dü¤mesine bast›rmak için fieffaf S›zd›rmazl›k Maddesi
Hortumunun ucundaki Sar› Kapa¤› kullan›n›z. S›zd›rmazl›k Maddesi fiiflesi 1 aç›lacakt›r. fiifleyi ç›kar›p uygun flekilde at›n›z.
4. TIREFIT muhafazas›nda kalan herhangi bir s›zd›rmazl›k maddesini temizleyiniz.
5. Yeni S›zd›rmazl›k Maddesi fiiflesi 1'i muhafazaya yerlefltiriniz böylelikle fieffaf S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu 7, muhafazan›n ön k›sm› ile ve fliflenin alt taraf›ndaki hizalama anahtarlar› muhafazadaki hizalama yuvalar› ile ayn› hizaya gelir. Ard›ndan, muhafaza içerisindeki flifleye bast›r›n›z. fiiflenin yerine oturdu¤unu gösteren iki adet klik sesi duyulacakt›r.
6. Sar› Kapa¤›n, fieffaf S›zd›rmazl›k Maddesi Hortumu 7’nin ucundaki ba¤lant›ya tak›ld›¤›n› do¤rulay›n›z ve hortumu saklama alan›na geri koyunuz.
7. TIREFIT kitini araç içerisindeki saklama bölmesine koyunuz.
213
ARACIN KR‹KOYA KALDIRILMASI VE
LAST‹K DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
(OPS‹YONEL YEDEK LAST‹K VAR)
UYARI!
• Lasti¤i arac›n akmakta olan trafi¤e yak›n olan
taraf›nda de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Krikoyu
kullan›rken veya lasti¤i de¤ifltirirken çarpma
tehlikesinden kaç›nmak için arac› yoldan yeterince uza¤a çekiniz.
• Kriko ile kald›r›lm›fl bir arac›n alt›na girmek
tehlikelidir. Araç krikodan kay›p üzerinize düflebilir. Ezlilebilirsiniz. Vücudunuzun hiçbir k›sm›n› krikoya kald›r›lm›fl bir arac›n alt›na sokmay›n›z. Araç kriko ile kald›r›lm›flken asla motoru çal›flt›rmay›n›z. Kald›r›lm›fl bir arac›n alt›na girmeniz gerekti¤inde arac› lifte kald›r›labilece¤i bir servise götürünüz.
(Devam)
UYARI!
• Kriko sadece lastik de¤ifltirmek amac› ile tasarlanm›fl bir tak›md›r. Kriko onar›m ve bak›m
amac› ile arac›n kald›r›lmas›n› sa¤lamak için
kullan›lmamal›d›r. Araç ancak düzgün bir zemin üzerinde krikoya kald›r›lmal›d›r. Buzlu ve
kaygan zeminlerde arac› krikoya kald›rmay›n›z.
• Yerine tam oturmam›fl bir lastik veya kriko bir
çarp›flma ya da ani frenleme s›ras›nda ileri f›rlayarak arac›n içindeki kifliler için tehlike yaratabilir. Kriko parçalar›n› ve yedek lasti¤i daima
özel bölmelerinde muhafaza ediniz.
Krikonun Yeri
Kriko ve kriko kolu bagajdaki arka malzeme kutusundaki kapa¤›n alt›nda bulunur.
Kriko Muhafaza Yeri
Yedek Lasti¤in Yeri
Yedek lastik arac›n arka taraf›n›n alt k›sm›nda kablolu vinç mekanizmas› vas›tas›yla yerine sabitlenir.
Arac› Krikoya Kald›rmak için Yap›lmas›
Gereken Haz›rl›klar
1. Arac› yol kenar›ndan mümkün oldu¤unca uzakta sa¤lam, düz bir zemin üzerine park ediniz. Buzlu ve kaygan zeminlerde arac› krikoya kald›rmay›n›z.
2. Park frenini çekiniz ve vites kolunu PARK (otomatik flanz›man) veya GER‹ V‹TES (manuel flanz›man) konumuna getiriniz.
3. Konta¤› kapat›n›z
214
4. Dörtlü Flaflörü yak›n›z.
1. Kriko kolu parçalar› 1, 2 ve 3’ü muhafazas›ndan
ç›kar›n›z ve birlefltiriniz.
5. Araç kriko ile kald›r›l›yorken yolcular araç içerisinde kalmamal›d›r.
TAKOZ
6. Her iki ön ve arka tekerle¤e kriko ile
kald›rma konumuna
çapraz olacak flekilde takoz yerlefltiriniz.
Örne¤in, e¤er sa¤ ön
lasti¤i de¤ifltiriyorsan›z, sol arka tekerle¤e takoz yerlefltiriniz.
D‹KKAT!
Vinç mekanizmas› sadece kriko kolu ile birlikte
kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r. Bir haval›
anahtar›n veya di¤er elektrikli aletlerin kullan›lmas› önerilmez, vince zarar verebilirler.
Yedek Lasti¤i ‹ndirmek/Kald›rmak
Yedek Lasti¤in Ç›kar›lmas›
NOT:
Yedi Yolculu Modellerde, üçüncü s›ra yolcu koltuklar›n› düz olacak flekilde katlay›n›z. Kriko
aletlerine ulafl›rken ve vinç mekanizmas›n› çal›flt›r›rken bu size daha genifl bir alan sunacakt›r.
2. Birlefltirilmifl kriko kolunu kriko saklama alan›nda
bulunan vinç tutma somununun üzerine
yerlefltiriniz. Yedek lasti¤i arac›n alt k›sm›ndan
çekip alman›za yetecek kadar kablo gevflekli¤i
varken, yedek lastik yere inene kadar kriko kolu
grubunu saatin tersi yönünde çeviriniz.
NOT:
3. Yedek lasti¤i arac›n alt›ndan çekip al›n›z ve dik
konuma getiriniz böylelikle diflleri zemine temas
eder.
Parça 2’nin ucundaki bilyeyi parça 3’ün ucundaki küçük deli¤e oturtarak parçalar 2 ve 3’ü
birlefltiriniz. Bu ifllem bu parçalar› bir araya getirecektir. Parçalar 1 ve 2’yi birlefltiriniz böylelikle parça 2’nin üzerine oturttu¤unuzda parça
1’in ucundaki bijon anahtar› yukar› bakar. Bu ifllem vinç mekanizmas›n› kullan›rken grubu döndürmenizi kolaylaflt›racakt›r.
215
4. Vinç kablosunun ucundaki tespit eleman›n›
kald›r›n›z ve tekerle¤in merkezinden ç›kar›n›z.
1. Kriko kolu parçalar› 1, 2 ve 3’ü muhafazas›ndan
ç›kar›n›z ve birlefltiriniz.
2. Birlefltirilmifl kriko kolunu kriko saklama alan›nda bulunan vinç tutma somununun üzerine yerlefltiriniz. Kabloyu ve tespit eleman›n› arac›n alt k›sm›ndan çekip alman›za yetecek kadar kablo gevflekli¤i
olana kadar, kriko kolu grubunu saatin tersi yönünde çeviriniz.
D‹KKAT!
Vinç mekanizmas› sadece kriko kolu ile birlikte
kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r. Bir haval›
anahtar›n veya di¤er elektrikli aletlerin kullan›lmas› önerilmez, vince zarar verebilirler.
Yedek Lastik Tespit Eleman›
Yedek Lasti¤i ‹ndirmek/Kald›rmak
Yedek Lastik Muhafazas›
NOT:
NOT:
Parça 2’nin ucundaki bilyeyi parça 3’ün ucundaki küçük deli¤e oturtarak parçalar 2 ve 3’ü
birlefltiriniz. Bu ifllem bu parçalar› bir araya getirecektir. Parçalar 1 ve 2’yi birlefltiriniz böylelikle parça 2’nin üzerine oturttu¤unuzda parça
1’in ucundaki bijon anahtar› yukar› bakar. Bu ifllem vinç mekanizmas›n› kullan›rken grubu döndürmenizi kolaylaflt›racakt›r.
Yedi Yolculu Modellerde, üçüncü s›ra yolcu
koltuklar›n› düz olacak flekilde katlay›n›z. Kriko
aletlerine ulafl›rken ve vinç mekanizmas›n›
çal›flt›r›rken bu size daha genifl bir alan
sunacakt›r.
216
3. Yedek lasti¤i vinç kablosunun yan›na yerlefltiriniz. Yedek lasti¤i dik konumda tutunuz böylelikle
lasti¤in diflleri zemine temas eder ve subap gövdesi tekerle¤in yukar›s›nda kal›r ve arac›n arka k›sm›ndan uza¤a bakar.
4. Vinç kablosunun ucundaki tespit eleman›n› kald›r›n›z ve tekerle¤in merkezinden geçiriniz. Ard›ndan yedek lasti¤i kablosu ve tespit eleman› ile birlikte arac›n alt›na yerlefltiriniz.
Krikoyla Kald›rma Talimatlar›
UYARI!
Kiflisel yaralanmalar› veya arac›n›z›n hasar görmesini önlemede yard›mc› olmas› için afla¤›daki
de¤ifltirme uyar›lar›n› dikkatlice takip ediniz.
Kriko Uyar› Etiket
• Arac› kald›rmadan once daima yol kenar›ndan
mümkün oldu¤unca uzakta sa¤lam, düz bir
zemin üzerine park ediniz.
• Kald›r›lacak olan tekerle¤in karfl› çapraz›ndaki tekerle¤e takoz yerlefltiriniz.
Yedek Lastik Tespit Eleman›
5. Birlefltirilmifl kriko kolunu vinç tutma somununun
üzerine oturtunuz. Yedek lasti¤i saklama alan›nda
yükseltmek için kriko kolunu saatin tersi yönünde
çeviriniz. Vinç mekanizmas›n›n üç defa klik sesi ç›kard›¤›n› duyana kadar kriko kolu grubunu sa¤a
do¤ru çevirmeye devam ediniz. Afl›r› s›k›lamaz. Yerine tam olarak oturdu¤undan emin olmak için lasti¤e birkaç defa bast›r›n›z.
• Park frenini sa¤lam bir flekilde çekiniz ve otomatik flanz›man› PARK konumuna, düz flanz›man› GER‹ V‹TES konumuna getiriniz.
• Araç kriko ile kald›r›lm›flken asla motoru çal›flt›rmay›n›z.
• Araç kriko ile kald›rl›m›fl durumdayken kimsenin araca binmesine izin vermeyiniz.
• Araç kriko ile kald›r›lm›fl durumdayken arac›n
alt›na girmeyiniz.
• Bu krikoyu sadece belirtilen noktalarda ve lastik de¤ifliminde arac› kald›rmak için kullan›n›z.
(Devam)
217
UYARI! (Devam)
• Otoyol üzerinde veya yak›n›nda çal›fl›yorsan›z, akmakta olan trafi¤e çok dikkat ediniz.
• Ister patlak olsun ister olmas›n yedek lastiklerin emniyetli flekilde saklanmas›n› sa¤lamak
için, yedek lastikler subap gövdesi yere bakacak flekilde yerlefltirilmelidir.
• Dörtlü flaflörleri yak›n›z.
1. Yedek lasti¤i, krikoyu ve kriko kolunu muhafazadan al›n›z.
218
2. Patlak lasti¤in bulundu¤u tekerlekteki bijon somunlar›n› gevfletiniz ama sökmeyiniz. Tekerlek zemindeyken bijon somunlar›n› saatin tersi yönünde
bir tur çeviriniz.
3. Krikoyu patlak lasti¤e yak›n olan kald›rma bölgesinin alt›na yerlefltiriniz. Kriko selesini marflpiyel
flanfl›n›n kald›rma alan›na s›k›ca kenetlemek için
kriko vidas›n› saat yönünde çeviriniz.
Kriko Kenetleme
Yerleri
Jack Engagement
Locations
219
4. Kriko vidas›n› kriko kolu ile saat yönünde çevirerek arac› kald›r›n›z. Arac›, sadece lasti¤in yol yüzeyiyle temas› kesilene ve yedek lasti¤i takmak için
yeterli boflluk elde edilene kadar kald›r›n›z. Lasti¤in
minimum kald›r›lmas› maksimum denge sa¤lar.
UYARI!
Arac›n gerekti¤inden fazla yükse¤e kald›r›lmas›
dengesini bozabilir. Krikodan kay›p yak›n›nda
olan birilerini yaralayabilir. Arac› lasti¤i ç›karmaya yetecek kadar kald›r›n›z.
5. Bijon somunlar›n› sökün. Bulunan araçlarda jant
kapa¤›n› elle tekerlekten sökünüz. Jant kapa¤›n› ç›karmak için zorlamay›n›z. Ard›ndan tekerle¤i poyradan al›n›z.
UYARI!
Muhtemel yaralanmalardan kaç›nmak amac›yla,
keskin kenarlara dokunmaktan kaç›nmak için
jant kapaklar›n› dikkatlice tutunuz.
220
NOT:
Bulunan araçlarda, jant kapa¤› tekerlek üzerine
bijon somunlar› ile tutturulur. Orijinal tekerle¤i
takarken jant kapa¤›n› subap gövdesi ile düzgün flekilde hizalay›n›z, jant kapa¤›n› tekerle¤in
üzerine yerlefltiriniz ve ard›ndan bijon somunlar›n› tak›n›z.
6. Yedek lasti¤i tak›n›z.
NOT:
• Bulunan araçlarda, kompakt yedek lasti¤e orta kapak veya jant kapa¤› takmaya çal›flmay›n›z.
• Yedek lastik, kullan›lmas› ve çal›flt›r›lmas› ile
ilgili ilave uyar›lar, dikkat ibareleri ve bilgi için
5. Bölümdeki “Lastikler – Genel Bilgiler” bafll›¤› alt›ndaki “Kompakt Yedek Lastik” ve “S›n›rl› Kullan›ml› Yedek Lastik” k›s›mlar›na bak›n›z.
7. Bijon somunlar›n›, somunun koni flekilli ucu tekerle¤e bakacak flekilde tak›n›z. Bijon somunlar›n›
hafifçe s›k›n›z.
UYARI!
Arac›n krikodan kay›p düflmesi riskinden kaç›nmak için araç indirilene kadar bijon somunlar›n›
tamamen s›kmay›n›z. Bu uyar›lar› dikkate almamak yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
8. Kriko vidas›n› kriko kolu ile saatin tersi yönünde
çevirerek arac› indiriniz.
9. Bijon somunlar›n› tamamen s›k›n›z. Tekerlek somunlar›n› s›karken anahtar› afla¤› do¤ru artan bir
kuvvetle bast›r›n›z. Herbir somun iki defa s›k›lana
dek somunlar› de¤iflimli olarak s›k›n›z. Somunlar›n
s›k›l›¤›n› 130 N m (95 ft. lbs.) olarak düzeltiniz. Somunlar› do¤ru s›k›p s›kamad›¤›n›z konusunda flüpheniz varsa, bir tork anahtar›yla bayiinizde veya
yetkili serviste kontrol ettiriniz.
10. Krikoyu tam kapal› konumuna kadar indiriniz.
UYARI!
Yerine tam oturmam›fl bir lastik veya kriko bir
çarp›flma ya da ani frenleme s›ras›nda ileri f›rlayarak arac›n içindeki kifliler için tehlike yaratabilir. Kriko parçalar›n› ve yedek lasti¤i daima özel
bölmelerinde muhafaza ediniz. Patlak lasti¤i derhal tamir ettiriniz veya de¤ifltiriniz.
11. Patlak lasti¤i bagaj alan›na yerlefltiriniz. Patlak
lasti¤i yedek lastik saklama alan›na koymay›n›z.
Patlak lasti¤i en k›sa sürede tamir ettiriniz ve de¤ifltiriniz.
12. Vinç kablosunu ve tespit eleman›n› saklamak
için, birlefltirilmifl kriko kolunu vinç tutma somununun üzerine oturtunuz. Vinç mekanizmas›n›n üç defa klik sesi ç›kard›¤›n› duyana kadar kriko kolu grubunu saat yönünde çeviriniz. Afl›r› s›k›lamaz.
13. Kriko kolunu ve krikoyu saklay›n›z.
14. Lastik bas›nc›n› mümkün olan en k›sa sürede
kontrol ediniz. Lastik bas›nc›n› gerekti¤i flekilde
ayarlay›n›z.
Tekerlek Somunlar›
Tekerlek saplamalar›n›n k›r›lmas› veya tekerlekteki
c›vata deliklerinin uzun hale gelmesi ihtimalini gidermek için tüm tekerlek somunlar›n› ara s›ra yeniden s›k›n›z. Bu, özellikle çal›flt›rman›n ilk birkaç yüz
mili (kilometresi) içerisinde ve her lastik de¤ifliminin
sonras›nda önemlidir. Bu tekerlek somunlar›n›n
yerlerine düzgün flekilde oturmalar›na izin verir.
Tüm somunlar ilk olarak tekerle¤e sa¤lam flekilde
oturmal›d›r. Tekerlek somunlar› daha sonra tavsiye
edilen tork de¤erinde s›k›lmal›d›r. Tekerlek somunlar›n› art›fllarla son tork de¤erine s›k›n›z. Son tork
de¤erini elde edene kadar bir öncesinde s›k›lm›fl
olan somunun tam karfl›s›ndaki somunu s›karak
ilerleyiniz. Tavsiye edilen tork 130 N·m (95 ft
lbs)’dir.
AKÜ TAKV‹YES‹ ‹LE ÇALIfiTIRMA
PROSEDÜRLER‹
UYARI!
• Kaputu her kald›rd›¤›n›zda radyatör so¤utma
fan›ndan uzak durmaya dikkat ediniz. Kontak
anahtar› aç›kken herhangi bir anda çal›flabilir.
Fan size zarar verebilir.
• Çal›flt›rmak için arac›n›z› itmeye veya çekmeye çal›flmay›n›z. Otomatik flanz›man bulunan
araçlar bu yolla çal›flt›r›lamazlar. Yanmam›fl
yak›t katalitik konvertöre girebilir ve motor çal›flt›r›ld›¤›nda atefl al›r ve konvertör ile motora
zarar verir. E¤er araçta bitmifl bir akü varsa,
baflka bir arac›n aküsünden çal›flt›rma tard›m›
almak için takviye kablolar› kullan›labilir. E¤er
uygun flekilde yap›lmazsa bu tür bir çal›flt›rma
tehlikeli olabilir, bu nedenle afla¤›daki prosedürü dikkatlice takip ediniz.
• Ç›k›fl gücü 12 V’un üzerinde olan bir takviye
aküsü veya herhangi bir di¤er takviye kayna¤›
kullanmay›n›z.
221
UYARI!
UYARI!
• Akü suyu son derece tahrifl edici bir asit solüsyonudur, akü suyunun gözlerinize, cildinize
veya k›yafetlerinize temas etmesine izin vermeyiniz. Kelepçeleri ba¤larken akünün üzerine e¤ilmeyiniz veya kelepçelerin birbirine dokunmas›na izin vermeyiniz. E¤er gözünüze ya
da cildinize asit s›çrarsa temas bölgesini derhal bol miktarda su ile y›kay›n›z.
Araçlar›n birbirine temas etmesine izin vermeyiniz bu topraklama ba¤lant›s›n›n kurulmas›na ve
dolay›s›yla kiflisel yaralanmalara sebep olabilir.
• Akü yan›c› ve patlay›c› hidrojen gaz› üretir.
Tüm aç›k alevleri ve k›v›lc›mlar› havaland›rma
deliklerinden uzak tutunuz.
Akü sol ön çamurlu¤un arkas›ndaki bir bölmede bulunur ve aküye tekerlek yuvas›ndan eriflilir. Takviye
ile çal›flt›rma için kullan›lan uzak akü terminalleri
motor bölmesinde bulunur.
1. Koruyucu gözlük tak›n›z ve saat, künye gibi
elektrik konta¤›na yol açabilecek madeni aksesuarlar›n›z› ç›kart›n›z.
2. Baflka bir arac›n aküsünden takviye al›rken, di¤er arac›, arac›n›zla temas etmeyecek fakat takviye kablosunun yetiflebilece¤i bir alan içerisine park
ediniz. El frenini çekiniz, otomatik flanz›man› PARK
konumuna ve her iki araçta da kontak anahtar›n›
LOCK konumuna getiriniz.
222
3. Kaloriferi, radyoyu ve tüm gereksiz elektrik yüklerini kapat›n›z.
4. Motor bölmesindeki uzak takviye aküsünün pozitif kutbunun (+) üzerindeki koruyucu kapa¤› sökünüz.. Akü takviye kablosunun bir ucunu akünün pozitif kutbuna ba¤lay›n›z. Ayn› kablonun di¤er ucunu takviye aküsünün pozitif terminaline ba¤lay›n›z.
Takviye ile akü çal›flt›rma ba¤lant›lar› için afla¤›daki resme bak›n›z.
5. Di¤er kabloyu da ba¤lay›n›z, ilk önce takviye aküsünün negatif terminaline ve ard›ndan boflalm›fl
akünün bulundu¤u arac›n motor flasisine (-).
Motor flasisi ile iyi bir temas sa¤lad›¤›n›zdan emin
olunuz. Takviye ile akü çal›flt›rma ba¤lant›lar› için
afla¤›daki resme bak›n›z.
1 — Pozitif Terminal
2 — Negatif Terminal
6. E¤er araçta Sentry Key (kontak anahtar›) ‹mmobilizer varsa, kontak anahtar›n› START konumuna
getirmeden önce, üç saniyeli¤ine ON konumuna
getiriniz.
7. Takviye aküsünün bulundu¤u arac›n motorunu
çal›flt›r›n›z, birkaç dakika rölantide tutunuz, ard›ndan boflalm›fl aküye sahip olan arac›n motorunu
çal›flt›r›n›z.
8. Takviye kablolar›n› sökerken, s›ran›n tam olarak
tersini takip ediniz. Hareketli kay›fllara ve fana dikkat ediniz.
9. Uzak takviye aküsünün pozitif kutbunun üzerindeki koruyucu kapa¤› sökünüz..
UYARI!
So¤uk havalarda s›cakl›k donma noktas›n›n alt›na düfltü¤ünde, boflalm›fl akü içerisindeki elektrolit donabilir. Akünün y›rt›lma veya patlama ihtimalinden dolay› takviye ile çal›flt›rma girifliminde
bulunmay›n›z. Takviye ile çal›flt›rma girifliminde
bulunmadan önce akü s›cakl›¤› donma noktas›n›n üstüne gelmelidir.
NOT:
Servis veya de¤ifltirme amaçl› olarak aküye
ulaflma ile ilgili bilgi için 7. Bölümdeki "Bak›m
Programlar›" k›sm›na bak›n›z.
NOT:
UYARI!
E¤er arac›n›zda Çekifl Kontrolü
varsa, arac› sallamaya bafllamadan
önce sistemi kapat›n›z. 5. Bölümdeki
“Elektronik Denge Program› (ESP)”
bafll›¤› alt›ndaki “K›smi Kapal› Mod”a
bak›n›z.
Yukar›dakilerin d›fl›ndaki herhangi bir prosedür
afla¤›dakilere sebep olabilir:
1. Akü havaland›rmas›ndan s›çrayan elektrolitin
sebep oldu¤u kiflisel yaralanma;
2. Akünün patlamas›ndan kaynaklanan kiflisel
yaralanma veya malzeme hasar›;
3. Takviye al›nan veya immobilizer sistemli arac›n flarj sisteminin hasar görmesi.
ÇAMURA SAPLANMIfi B‹R ARACIN
KURTARILMASI
E¤er arac›n›z çamura, kuma veya kara saplan›rsa,
s›kl›kla sallayarak hareket ettirilebilir. Ön tekerleklerin etraf›ndaki alan› temizlemek için direksiyon
simidinizi sa¤a-sola çeviriniz. GER‹ V‹TES ve 1.
vites konumu aras›nda ileri geri vites de¤ifltiriniz.
Genellikle sallama hareketini korumak için gaz
pedal›na, tekerleklere patinaj yapt›rmadan en az
bas›nc› uygulamak en etkilisidir.
UYARI!
H›zl› dönen lastikler tehlikeli olabilir. Afl›r› h›zlarda dönen lastik taraf›ndan oluflturulan kuvvetler
aks ve lastik hasar›na veya ar›zas›na sebep olabilir. Lastik patlayabilir ve birisini yaralayabilir.
Sapland›¤›n›zda tekerleklerinize 30. saniyeden
fazla ve sürekli olarak durmaks›z›n 48km/s (30
mil/s) h›zdan yüksek h›zda patinaj yapt›rmay›n›z
ve h›z ne olursa olsun dönmekte olan tekerle¤in
yak›nlar›nda birisinin bulunmas›na izin vermeyiniz.
223
D‹KKAT!
Motoru çok h›zl› çal›flt›rmak veya tekerlere çok
h›zl› patinaj yapt›rmak flanz›man›n hararet yapmas›na ve ar›zalanmas›na yol açabilir. Ayr›ca
lastiklere de zarar verebilir. Tekerleklere 48
km/s’n›n üzerinde bir h›zla patinaj yapt›rmay›n›z.
Tekerleklere 30 saniyeden uzun süre sürekli olarak patinaj yapt›rmay›n.
ARIZALI B‹R ARACIN ÇEK‹LMES‹
Çeki Kancas› - Ön
Torpido gözünde bulunan bir çeki kancas› c›vatas›
arac›n›zla birlikte verilmifltir. Alt ön kaplamadaki
aç›kl›k vas›tas›yla araca tak›labilir.
NOT:
Çeki kancas› SADECE araç dört tekerle¤i de
yerde olacak flekilde çekilirken kullan›l›r.
224
BOfiLUK YOK
ÇEK‹ KANCASI
DO⁄RU
(BOfiLUK YOK)
Kriko kolunun düz ucunu göz içerisinden sokup s›k›n›z. Çeki kancas› alt ön kaplama arac›l›¤›yla ba¤lant› braketine gösterildi¤i gibi tam olarak oturmal›d›r. E¤er çeki kancas› ba¤lant› braketine tam olarak
oturmazsa, araç çekilmemelidir.
BOfiLUK
YANLIfi
(BOfiLUK)
Çeki Kancas› - Arka
Çeki kancas› ba¤lant›s› arac›n›z›n arkas›nda bulunur. Çeki kancas› sadece araç dört tekerle¤i de yerde olacak flekilde çekilirken kullan›l›r.
Bu Arac›n Bir Baflka Arac›n Arkas›nda
(Anahtar Kontakta ve Dört Tekerle¤in de
Zeminde Olacak fiekilde Düz Çekme)
çekilmesi
D‹KKAT!
• Çekilen arac›n direksiyonunun kullan›lmas›
gerekiyorsa kontak anahtar› LOCK veya ACC
konumunda de¤il, ON konumunda olmal›d›r.
• Arac› halatla benzeri ekipmanlarla önden çekmeye çal›flmay›n›z. Ön bölüm hasar görebilir.
• Bu arac› baflka bir araçla itme veya çekme ifllemi yapmay›n›z, tampon ve flanz›man hasar
görebilir.
Kontak Anahtar› Olmadan Çekme
Araç kontak anahtar› LOCK konumundayken çekiliyorken özel bir dikkat verilmelidir. Düz kasal› bir
çekici üzerinde çekme önerilen çekme yöntemidir.
Bununla birlikte, düz kasal› bir çekici üzerinde çekme mümkün de¤ilse, arac› tekerlek kald›rarak çekme kullan›labilir. Ayr›ca, flanz›mana zarar verebilece¤i için ön tekerlekler yerdeyken arkadan çekme
de tavsiye edilmez. E¤er arkadan çekme tek alternatif ise, ön k›s›mda iki tekerlekli çekici (dolly) kullan›lmal›d›r. Arac›n hasar görmesini önlemek için
uygun çekme ekipmanlar› gereklidir.
Otomatik fianz›man Bulunan Araçlar
Arac›n›z afla¤›daki koflullar alt›nda çekilebilir: Vites
BOfiTA olmal›d›r, çekilecek mesafe 25 km’yi
geçmemeli, çekme h›z› 40 km/s’yi aflmamal›d›r.
Çekme limitlerinin afl›lmas› flanz›mana hasar verebilir. fianz›man ar›zal›ysa veya 25 km’den daha
uzun bir mesafeye çekilmesi gerekiyorsa düz kasal›
bir kamyon üzerinde tafl›nmal› veya ön tekerlekler
yerden kald›r›larak çekilmelidir.
Manuel fianz›man Bulunan Araçlar
SADECE MANUEL fiANZIMANLI araçlar baflka
bir arac›n arkas›nda herhangi bir yasal otoyol
h›z›nda, herhangi bir mesafeye çekilebilir, e¤er
MANUEL fiANZIMAN BOfi konumda ve kontak
anahtar› ACC konumunda ise.
NOT:
E¤er araç çekilirken aksesuarlar› (silecekler,
buz çözücü, vs.) kullanman›z gerekiyorsa
anahtar ON konumunda olmal›d›r, ACC konumunda de¤il. fianz›man›n BOfiTA oldu¤undan
emin olunuz.
225
Arac› Baflka Bir Arac›n Arkas›nda ‹ki
Tekerlekli Çekici (Tow Dolly) ‹le Çekmek
fianz›mana zarar verebilece¤i için ön tekerlekler
yerdeyken arkadan çekme de tavsiye edilmez.
E¤er arkadan çekme tek alternatif ise, ön k›s›mda
iki tekerlekli çekici (dolly) kullan›lmal›d›r. Arac›n
hasar görmesini önlemek için uygun çekme ekipmanlar› gereklidir.
226
7
ARACINIZIN BAKIMI
G
G
G
G
2.0L D‹ZEL MOTOR BÖLMES‹ ...................................................
2.4L MOTOR BÖLMES‹ ..............................................................
2.7 L MOTOR BÖLMES‹ .............................................................
ELEKTRON‹K ARIZA TEfiH‹S S‹STEM‹ – OBD II .....................
Gevflek Yak›t Deposu Kapa¤› Mesaj›....................................
SERV‹S B‹LG‹S‹ ..........................................................................
Servis ve Bak›mda Dikkat Edilecekler .................................
Servis ve Bak›m Uyar›lar› ......................................................
YEDEK PARÇALAR ....................................................................
BAKIM PROSEDÜRLER‹ ............................................................
Motor Ya¤› ...............................................................................
Motor Ya¤› Filtresi ..................................................................
Tahrik Kay›fllar› – Durumunun ve Gerginli¤inin
Kontrol Edilmesi.....................................................................
Bujiler ......................................................................................
Motor Hava Filtresi.................................................................
Yak›t Filtresi - 2.0L Dizel Motor .............................................
G
G
G
G
G
G
G
G
230
231
232
233
233
233
234
234
234
235
235
237
G
G
G
G
237
238
238
238
227
Katalitik Konvertör .................................................................
Bak›m Gerektirmeyen Akü.....................................................
Klima Bak›m›...........................................................................
Klima Hava Filtresi – Baz› Modellerde .................................
Hidrolik Direksiyon Hidroli¤i Kontrolü.................................
Ön Süspansiyon Rotilleri ......................................................
Direksiyon Ba¤lant›s›.............................................................
Gövde Ya¤lama.......................................................................
Silecek Lastikleri ....................................................................
Ön cam, Arka Cam ve Far Y›kama
(Baz› Modellerde)....................................................................
Egzoz Sistemi .........................................................................
So¤utma Sistemi ....................................................................
Hortumlar ve Vakum/Buhar Borular› ....................................
Yak›t Sistemi ...........................................................................
Fren Sistemi ...........................................................................
Otomatik fianz›man ................................................................
Ön ve Arka Tekerlek Rulmanlar› ...........................................
Arac›n D›fl Bak›m› ve Korozyona Karfl› Koruma .................
Bardak Tutucular›n›n Temizlenmesi .....................................
S‹GORTALAR (TAM ENTEGRE GÜÇ MODÜLÜ) ......................
ARACIN UZUN SÜRE KULLANILMAYACA⁄I
DURUMLARDA............................................................................
G
G
G
G
G
G
G
G
G
238
239
240
240
241
241
242
242
242
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
228
242
243
243
247
247
247
249
250
250
253
253
257
G
G
YEDEK AMPULLER ....................................................................
AMPUL DE⁄‹fi‹M‹........................................................................
K›sa Far, Uzun Far, Ön Sinyal Lambas›,
Ön Park Lambas›....................................................................
Ön Sis Lambas› ......................................................................
Arka Sis lambas› ....................................................................
Ön Yan Sinyal Lambas›..........................................................
Arka/Stop Lambas›, Arka Sinyal Lambas›,
Arka Lamba, Geri Vites Lambas› ..........................................
Plaka Lambas› ........................................................................
ÖNER‹LEN SIVILAR VE M‹KTARLAR........................................
ÖNER‹LEN SIVILAR, YA⁄LAR VE OR‹J‹NAL PARÇALAR ......
Motor .......................................................................................
fiasi ..........................................................................................
257
258
G
G
G
G
258
258
259
259
G
G
G
G
G
G
260
261
262
263
263
264
229
2.0L D‹ZEL MOTOR BÖLMES‹
1
2
3
4
5
6
–
–
–
–
–
–
230
So¤utma S›v›s› Rezervuar›
So¤utma S›v›s› Bas›nç Kapa¤›
Hidrolik Direksiyon Hidroli¤i
Motor Ya¤› Doldurma
Fren Hidroli¤i Rezervuar›
Uzak Takviye Aküsünün Pozitif Kutbu
7 – Uzak Takviye Aküsünün Negatif Kutbu
8 – Sigortalar (Tam Entegre Güç Modülü [TIPM])
9 – Hava Filtresi
10 – Y›kama Suyu Haznesi
11– Motor Ya¤ Seviye Çubu¤u
2.4L MOTOR BÖLMES‹
1
2
3
4
5
6
7
–
–
–
–
–
–
–
So¤utma S›v›s› Rezervuar›
Motor So¤utma Suyu Rezervuar›
Hidrolik Direksiyon Hidroli¤i
Motor Ya¤ Seviye Çubu¤u
Motor Ya¤› Doldurma
Otomatik fianz›man Ya¤ Seviye Çubu¤u
Hidrolik Direksiyon Hidroli¤i Rezervuar›
8 – Uzak Takviye Aküsünün Pozitif Kutbu
9 – Uzak Takviye Aküsünün Negatif Kutbu
10 – Sigortalar (Tam Entegre Güç Modülü [TIPM])
11 – Hava Filtresi
12 – Y›kama Suyu Haznesi
13 – Motor So¤utma S›v›s› Kab›
231
2.7 L MOTOR BÖLMES‹
1
2
3
4
5
6
–
–
–
–
–
–
232
So¤utma S›v›s› Rezervuar›
So¤utma S›v›s› Bas›nç Kapa¤›
Hidrolik Direksiyon Hidroli¤i
Motor Ya¤› Doldurma
Motor Ya¤ Seviye Çubu¤u
Otomatik fianz›man Ya¤ Seviye Çubu¤u
7 – Fren Hidroli¤i Rezervuar›
8 – Uzak Takviye Aküsünün Pozitif Kutbu
9 – Uzak Takviye Aküsünün Negatif Kutbu
10 – Sigortalar (Tam Entegre Güç Modülü [TIPM])
11 – Hava Filtresi
12 – Y›kama Suyu Haznesi
ELEKTRON‹K ARIZA TEfiH‹S S‹STEM‹ –
OBD II
Arac›n›z OBD olarak adland›r›lan, geliflmifl bir elektronik ar›za teflhis sistemine sahiptir. Bu sistem
emisyon, motor ve otomatik flanz›man kumanda
sistemlerinin performans›n› izlemektedir. Bu sistemler düzgün çal›flt›¤› sürece arac›n›z mükemmel
bir performans sergileyecek ve yak›t tasarrufu sa¤layacak ayn› zamanda motor emisyonlar› yürürlükteki yasal mevzuat taraf›ndan öngörülen seviyelerde olacakt›r.
Bu sistemlerden herhangi birinin bak›ma ihtiyac› oldu¤unda OBD II sistemi Ar›za Uyar› Lambas›n›
(MIL) yakacakt›r. Bu sistem ayr›ca servis teknisyeninin bak›m s›ras›nda gereksinim duyaca¤› ar›za
teflhis kodlar›n› ve di¤er bilgileri de haf›zas›nda
saklayacakt›r. Her ne kadar arac›n›z genellikle çekilmeye gerek duyulmadan kullan›labilecek durumda olsa da, yine de bir an önce arac› yetkili servise
götürmeniz gerekmektedir.
D‹KKAT!
• “MIL” yanarken arac›n uzun süre kullan›lmas›,
emisyon kontrol sisteminin hasar görmesine
neden olacakt›r. Bu durum yak›t tasarrufunu
ve sürüfl konforunu da olumsuz flekilde etkileyebilir. Herhangi bir emisyon testi yap›lmadan
önce araç servise götürülmelidir.
• Motor çal›fl›rken MIL yan›p sönüyorsa, yak›n
zamanda ciddi katalitik konvertör hasar› ve
güç kayb› olacakt›r. Arac›n derhal servise götürülmesi gereklidir.
Gevflek, düzgün flekilde tak›lmam›fl veya hasarl›
yak›t kapa¤› da ayr›ca MIL'i yakabilir.
SERV‹S B‹LG‹S‹
Mopar® Hidrolikleri, Ya¤lar› ve Parçalar› yerel yetkili servisinizde mevcuttur ve arac›n›z›n en iyi durumda çal›flmas›na yard›mc› olacakt›r. Yetkili servisiniz
ayr›ca tüm servis çal›flmalar›n› uzman anlam›nda
gerçeklefltirmek için kalifiye servis personeline,
özel aletlere ve ekipmanlara da sahiptir.
Bak›m servislerinin Bak›m Program›nda belirtilmifl
olan aral›klar dahilinde gerçeklefltirilmemesi Araç
Garantinizi geçersiz k›labilir.
Gevflek Yak›t Deposu Kapa¤› Mesaj›
E¤er arac›n›z› ar›za teflhis sistemi yak›t deposu kapa¤›n›n gevflek oldu¤unu, yerine tam oturmad›¤›n›
veya hasarl› oldu¤unu tespit ederse, kilometre sayac›nda “GASCAP” (YAKIT KAPA⁄I) mesaj› görüntülenecektir. E¤er bu olursa, bir “klik” sesi duyana
kadar yak›t deposu kapa¤›n› s›k›n›z ve mesaj› silmek için GÜNLÜK K‹LOMETRE SAYACI dü¤mesine bas›n›z. E¤er problem devam ederse, arac›n bir
sonraki çal›flt›r›lmas›nda mesaj yeniden belirecektir.
233
Servis ve Bak›mda Dikkat Edilecekler
D‹KKAT!
Arac›n›z›n emniyetini korumak için afla¤›daki uyar›lar› takip ediniz:
• Arac›n›z›n kilometresini izleyiniz ve gerekli servis ifllemleri için Bak›m Program›n› düzenli
olarak kontrol ediniz. E¤er gerekli servis ifllemleri gerçeklefltirilmezse, belirli araç parçalar›nda afl›r› afl›nma veya hasar ortaya ç›kabilir.
• Emisyon kontrol sisteminde de¤ifliklik yapmak
ciddi motor hasar›na sebep olabilir.
• E¤er arac›n›z› astarlatt›rd›ysan›z, aks milleri
üzerindeki astar malzemesini kontrol ediniz. Bu
tür malzemeler millerin dengesinin bozulmas›na ve dolay›s›yla aktarma organlar›n›n titremesine sebep olabilir. Astar› solvent ile ç›kar›n›z.
(Devam›)
D‹KKAT! (Devam›)
UYARI! (Devam›)
• E¤er arac›n›z› astarlatt›rd›ysan›z, egzoz sistemine veya emniyet kemeri sistemi parçalar›na
hiç astarlama malzemesinin s›çramad›¤›ndan
emin olunuz.
• Çal›flmakta olan bir motoru izlerken asla fan
b›çaklar›n›n çal›flma hatt› üzerinde durmay›n›z. E¤er fan pervaneleri herhangi bir flekilde
bükülmüfl veya hasar görmüfl ise tamir etmeye çal›flmay›n›z. Hasarl› bir pervane fandan
f›rlayabilece¤i için motoru çal›flt›rmadan önce
fan› de¤ifltiriniz.
Servis ve Bak›m Uyar›lar›
UYARI!
• Motorlu bir araç üzerinde ya da yak›n›nda çal›fl›yorken kötü flekilde yaralanabilirsiniz. Bu
servis ifllerini sadece bilginiz dahilindeyse ve
uygun ekipmanlara sahipseniz gerçeklefltirin.
E¤er servis ifllemini gerçeklefltirme yetene¤iniz konusunda herhangi bir flüpheniz varsa,
arac›n›z› yetkili servis teknisyenine götürün.
• Yaralanmalara karfl› korunmak için, motor dönüyorken veya çal›fl›yorken fandan ve tahrik
kay›fllar›ndan uzak durunuz.
(Devam›)
234
• Arac›n›zdaki yak›t borusuna veya yak›t filtresine servis yapmadan önce yak›t deposu dolum
kapa¤›n› ç›kart›n›z. Yak›t sistemi bas›nçl›d›r.
Kapa¤›n ç›kar›lmas›, yak›t›n dökülmesini, yang›n tehlikesini ve yaralanma riskini azaltacak
flekilde bu bas›nc› serbest b›rak›r.
• Yaralanmalardan korunmak için, araç üzerinde çal›flmadan önce daima park frenini çekiniz.
YEDEK PARÇALAR
Arac›n›z›n ilk günkü performans›n› koruyabilmesi
için normal bak›mlarda ve onar›m ifllemlerinde orijinal Mopar® parçalar›n› kullanman›z› önemle tavsiye
ederiz. Onar›m ve bak›m ifllemleri s›ras›nda tak›lan
Mopar® d›fl›ndaki parçalar›n neden oldu¤u ar›za ve
hasarlar Üretici taraf›ndan sunulan garanti kapsam›na al›nmayacakt›r.
BAKIM ‹fiLEMLER‹
Motor Ya¤›
Bu bölümde arac›n›z›n tasar›m›n› yapan mühendisler taraf›ndan belirlenen gerekli bak›m ifllemleri
aç›klanmaktad›r.
Ya¤ Seviyesinin Kontrol Edilmesi –
Benzinli Motorlar
Arac›n›zda düzenli olarak bak›m yap›lmas› gereken
parçalar›n yan› s›ra periyodik bak›ma gerek duyulmadan tatminkar bir flekilde çal›flmas› gereken parçalar da bulunmaktad›r. Ancak bu parçalar›n ar›zalanmas› motorun veya arac›n performans›n› olumsuz yönde etkileyebilir. Bu parçalarda bir sorun tespit etti¤iniz veya böyle bir durumdan flüphelendi¤iniz takdirde bu parçalar kontrol edilmelidir.
Motorun düzgün bir flekilde ya¤lanmas›n› sa¤lamak için motor ya¤›n›n gerekli seviyede olmas›na
özen gösteriniz. Motor ya¤› seviyesini düzenli aral›klarla, örne¤in her benzin al›fl›n›zda kontrol ediniz.
Motor ya¤› seviyesini kontrol etmek için en iyi zaman tamamen ›s›nm›fl motorun kapat›lmas›ndan
yaklafl›k befl dakika sonras›d›r. Gece boyu bekledikten sonra motoru çal›flt›rmadan önce ya¤ seviyesini kontrol etmeyiniz. Ya¤ seviyesinin motor so¤ukken kontrol edilmesi size yanl›fl sonuçlar verecektir.
Motor ya¤› seviyesini araç düz bir zemin üzerinde
duruyorken ve sadece motor s›cakken kontrol etmek, ya¤ seviyesinin en do¤ru biçimde okunmas›na katk›da bulunacakt›r. Ya¤ seviyesini, ya¤ seviye
çubu¤u üzerindeki s›n›r iflaretlerinin aras›nda tutunuz S›n›r iflaretleri ya SAFE iflaretli çapraz tarama
alan›ndan ya da alt uçta MIN veya üst uçta MAX
iflaretli çapraz tarama aln›ndan oluflur. Okuma aral›¤›n alt›ndayken 1.0 litre (1.0 qt) ya¤ eklemek ya¤
seviyesi okumas›n›n aral›¤›n üst k›sm›na ç›kmas›na sebep olacakt›r.
Motor Ya¤ Seviye Çubu¤u
D‹KKAT!
Motoru afl›r› doldurmay›n›z. Motorun afl›r› doldurulmas›, ya¤ bas›nc› kayb›na ve ya¤ s›cakl›¤›nda
art›fla yol açabilen ya¤›n hava almas›na sebep
olacakt›r. Bu motorunuza zarar verebilir.
Ya¤ Seviyesinin Kontrol Edilmesi – 2.0L Dizel
Motor
Motorun düzgün bir flekilde ya¤lanmas›n› sa¤lamak için motor ya¤›n›n gerekli seviyede olmas›na
özen gösteriniz. Motor ya¤› seviyesini düzenli aral›klarla, örne¤in her benzin al›fl›n›zda kontrol ediniz.
235
Motor ya¤› seviyesini kontrol etmek için en uygun
zaman, tamamen ›s›nm›fl bir motor stop edildikten
5 dakika sonra veya araç bütün gece çal›flt›r›lmadan bekledikten sonra sabah motoru çal›flt›rmadan
hemen öncedir.
Motor ya¤› seviyesini araç düz bir zemin üzerinde
duruyorken kontrol etmek, ya¤ seviyesinin en do¤ru biçimde okunmas›na katk›da bulunacakt›r. Ya¤
seviyesini, ya¤ seviye çubu¤u üzerindeki MIN ve
MAX iflaretlerinin aras›nda tutunuz Bu motorlarda
MIN seviyesindeki ya¤a 1.0 qt (1.0 l) ya¤ eklemek
ya¤ seviyesini MAX'a ç›karacakt›r.
Motor Ya¤›n›n De¤ifltirilmesi – Benzinli Motorlar
Tavsiye edilen motor ya¤› ve filtre de¤ifltirme aral›klar› için 8. Bölümdeki Bak›m Program›na bak›n›z.
NOT:
Hiçbir koflul alt›nda ya¤ de¤iflim aral›¤› 10.000
km veya alt› ay›, hangisi önce dolarsa, aflmamal›d›r.
Motor Ya¤›n›n De¤ifltirilmesi - 2.0L Dizel Motor
Ya¤ de¤iflimi uyar› sistemi size arac›n›z› periyodik
bak›m için götürmeniz gerekti¤ini hat›rlatacakt›r.
Bu sistem ile ilgili bilgi için 8.bölümdeki “Dizel Bak›m Program›”na bak›n›z.
NOT:
Hiçbir koflul alt›nda ya¤ de¤iflim aral›¤› 15.000
km veya 6 ay›, hangisi önce dolarsa, aflmamal›d›r.
Motor Ya¤› Seviye Çubu¤u – Dizel Motor
A – Ya¤ eklemeyiniz
B – 0.5 litre (0.5 qts) ya¤ eklenebilir
C – 0.5 litre (0.5 qts) ya¤ eklenmelidir
236
Motor Ya¤› Seçimi (Benzinli Motorlar) – ACEA
D›fl› Kategoriler
Her türlü çal›flma koflulunda en iyi performans ve
azami koruma için üretici sadece API sertifikas›na
sahip ve Daimler Chrysler’in MS-6395 say›l› Malzeme Standartlar›n›n koflullar›n› karfl›layan motor
ya¤lar›n›n kullan›lmas›n› tavsiye etmektedir.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Motor Ya¤›
Tan›mlama Sembolü
Bu sembol ya¤›n Amerikan Petrol Enstitüsü
(API) taraf›ndan onayland›¤›n› belirtir. Üretici
sadece API onayl› motor ya¤lar›n› tavsiye
eder.
Motor Ya¤› Seçimi (Benzinli Motorlar) – ACEA
Kategorileri
Servis Doldurma Ya¤lar› olarak ACEA Avrupa Ya¤
Kategorilerini kullanan ülkeler için, ACEA C3 gerekliliklerini karfl›layan ve MB 229.31 veya MB
229.51’e göre onayl› motor ya¤lar›n› kullan›n›z.
Motor Ya¤› Seçimi - 2.0L Dizel Motor
Her türlü çal›flma koflulunda en iyi performans ve
azami koruma için üretici sadece VW 507.00’a göre onayl› ACEA C3’ün en yeni versiyonuna uygun
Sentetik Dizel motor ya¤lar›n›n kullan›lmas›n› tavsiye etmektedir.
Motor Ya¤› Viskozitesi (SAE S›n›f›) – Benzinli
Motorlar
SAE 5W-20 motor ya¤› tüm çal›flma s›cakl›klar› için
tavsiye edilmektedir. Bu motor ya¤› düflük s›cakl›kta çal›flt›rmay› ve arac›n yak›t ekonomisini gelifltirir.
Sentetik Motor Ya¤lar› – Benzinli Motorlar
E¤er tavsiye edilen ya¤ kalitesi gereksinimlerini
karfl›l›yorsa, sentetik motor ya¤› kullanabilirsiniz,
bununla beraber ya¤ veya filtre de¤iflim için tavsiye
edilen bak›m aral›klar›n› takip edin.
Arac›n›z için tavsiye edilen motor ya¤› viskozitesi
ayr›ca motor ya¤› dolum kapa¤›nda da gösterilir.
Motor ya¤› dolum kapa¤›n›n yeri hakk›nda bilgi
edinmek için, bu bölümdeki Motor Bölmesi resmine
bak›n›z.
Motor Ya¤›na Eklenen Katk› Maddeleri
Üretici öngörülen motor ya¤›na (kaçak tespit boyalar› d›fl›nda) herhangi bir katk› maddesi eklenmesini kesinlikle tavsiye etmemektedir. Motor ya¤› ifllenmifl bir üründür ve katk› maddeleri bu ürünün performans›n› olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
NOT:
MB 229 31’e veya MB 229 51’e göre onayl› SAE
5W-30 motor ya¤› SAE 5W-20 motor ya¤›n›n
mevcut olmad›¤› durumlarda kullan›labilir.
Motor Ya¤› Viskozitesi - 2.0L Dizel Motor
Motor Ya¤› Seçimi bafll›¤›nda listelenen afla¤›daki
ACEA Kategorilerini karfl›layan viskozite derecelerinden herhangi birisini kullan›n›z: SAE 5W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-40, SAE 10W-40, veya SAE
15W-40.
Kullan›lm›fl Motor Ya¤›n›n ve Ya¤ Filtrelerinin
At›lmas›
Kullan›lm›fl motor ya¤lar› ve ya¤ filtreleri araçtan
at›l›rken özen gösterilmelidir. Rasgele at›lan kullan›lm›fl ya¤lar ve ya¤ filtreleri çevreye zararl› olabilir.
Kullan›lm›fl ya¤ ve ya¤ filtrelerinin emniyetli bir flekilde nereye ve nas›l at›laca¤› konusunda yetkili
servisinize, servis istasyonunuza veya ilgili belediyeye dan›fl›n›z.
Motor Ya¤› Filtresi
Her ya¤ de¤ifliminde ya¤ filtresi de de¤ifltirilmelidir
Motor Ya¤ Filtresi Seçimi
Araç üreticisi taraf›ndan üretilen tüm motorlarda
tam ak›fll› kullan at ya¤ filtreleri kullan›lmaktad›r.
Ya¤ filtresi de¤iflimlerinde bu tip bir ya¤ filtresi kullan›n›z. Piyasada çok çeflitli kalite seviyelerinde
ya¤ filtreleri bulunmaktad›r. En iyi performans› alabilmek için sadece en kaliteli ya¤ filtrelerini kullanman›z gerekmektedir. Mopar® Motor Ya¤› Filtreleri
yüksek kaliteli ya¤ filtreleridir ve kullanman›z tavsiye edilmektedir.
Tahrik Kay›fllar› – Durumunun ve
Gerginli¤inin Kontrol Edilmesi
Kay›fl gerginli¤i otomatik gergiler vas›tas›yla kontrol
edilir. Bu nedenle, hiçbir kay›fl gerginlik ayarlamas›
gerekli de¤ildir. Bununla birlikte, kay›fl ve kay›fl gergisinin durumu periyodik olarak kontrol edilmeli ve
gerekirse de¤ifltirilmelidir. Hatal› kay›fl gerginli¤i kay›fl atmas›na ve ar›zas›na sebep olabilir. Düflük alternatör kay›fl› gerginli¤i akü ar›zas›na sebep olabilir.
Kay›fllarda kesik, çatlak, sertleflme veya y›pranm›fl
fleritler olup olmad›¤›n› kontrol ediniz ve e¤er kay›fl›n ar›za yapmas›na sebep olabilecek bir hasar belirtisi varsa de¤ifltirilmelidir. Ayr›ca kay›fl ile di¤er
motor parçalar› aras›nda herhangi bir çak›flma olmad›¤›ndan emin olmak için kay›fl›n yerlefltirilmesini kontrol ediniz. Belirtilen servis aral›klar› için 8.
Bölümdeki Bak›m Programlar›na bak›n›z. Servis ifllemleri için yetkili servise baflvurunuz.
237
Bujiler
Motorun azami performansla çal›flmas› ve emisyon
kontrolünün sa¤l›kl› bir flekilde yap›labilmesi için
bujilerin düzgün bir flekilde ateflleme yapmas› flartt›r. Yeni bujiler ilgili bak›m program›nda belirtilen kilometrede tak›lmal›d›r. Ar›zal› bir bujiden kaynaklanan herhangi bir ar›za oldu¤unda bujilerin tamam›
de¤ifltirilmelidir. Arac›n›zda kullan›lacak uygun tipteki buji için bu bölümdeki “Hidrolikler, Ya¤lay›c›lar
ve Orijinal Parçalar” k›sm›na bak›n›z.
Motor Hava Filtresi
Motor hava filtresi servis aral›klar› için 8.bölümündeki “Bak›m” Program›na bak›n›z.
NOT:
E¤er varsa, “tozlu veya off-road koflullar›” bak›m aral›¤›n› takip etti¤inizden emin olunuz.
UYARI!
Hava indüksiyon sistemi (hava filtresi, hortumlar,
vs.) motorun geri tepmesi durumunda bir önlem
olarak bulunur. Tamir veya bak›m ifllemleri için
gerekli olmad›kça hava indüksiyon sistemini (hava filtresi, hortumlar, vs.) sökmeyiniz. Hava indüksiyon sistemine sahip (hava filtresi, hortumlar, vs.) arac› çal›flt›rmadan önce motor bölmesinin yak›nlar›nda kimsenin olmad›¤›ndan emin
olunuz. Bunu yapmamak ciddi yaralanmalara
sebep olabilir.
Yak›t Filtresi - 2.0L Dizel Motor
Yak›t Filtresi servis aral›klar› için 8. Bölümdeki “Bak›m Program›na” bak›n›z. Servis ifllemleri için yetkili servise baflvurunuz.
Katalitik Konvertör
Katalitik konvertör sadece kurflunsuz yak›t kullan›lmas›n› gerektirir. Kurflunlu benzin katalizöre zarar
vererek emisyon kontrolü görevini yerine getirmesine mani olacakt›r.
238
Normal çal›flma koflullar› alt›nda katalitik konvertör
bak›m gerektirmemektedir. Ancak katalizörün düzgün bir flekilde çal›flmas› ve hasar görmemesi için
motorun düzenli bir flekilde bak›m görmesi gerekmektedir.
D‹KKAT!
Arac›n›z›n uygun çal›flt›rma koflullar›nda tutulmamas› katalitik konvertörün hasar görmesine
neden olacakt›r. Motorda tekleme ya da performans kayb›na neden olan baflka bir ar›zan›n ortaya ç›kmas› durumunda arac›n›z› zaman kaybetmeden servise götürünüz. Arac›n›z›n bu tür
ciddi bir ar›za ile kullan›lmas›, katalitik konvertörün afl›r› derecede ›s›nmas›na ve dolay›s›yla
hem konvertörün hem de arac›n hasar görmesine neden olacakt›r.
UYARI!
Arac›n›z› kolayl›kla tutuflabilen maddelerin üzerine park etti¤iniz takdirde s›cak egzoz sistemi
yang›n ç›kmas›na neden olabilir. Kuru yapraklar
ya da kurumufl otlar bu tür bir yang›n ç›kmas›na
yol açabilir. Arac›n›z› kolayca tutuflabilecek maddelerin bulundu¤u bölgelerde kullanmay›n›z ve
bu tür maddelerin üzerine park etmeyiniz.
Motorun çok düzensiz çal›flt›¤› ola¤an d›fl› durumlarda ortaya ç›kan bir yan›k kokusu ciddi ve anormal katalitik konvertör hararetini iflaret edebilir.
E¤er bu olursa, arac› emniyetli flekilde tamamen
durdurunuz, motoru kapat›p arac›n so¤umas›n›
bekleyiniz. Bu durumda arac›n ayarlar›n›n üretici
taraf›ndan öngörülen de¤erlerde yap›lmas› için biran önce yetkili servise götürülmesi gerekmektedir.
Muhtemel katalizör hasar›n› en aza indirmek için:
• Araç vitesteyken ve hareket halindeyken motoru
durdurmay›n›z veya atefllemeyi kesmeyiniz.
• Arac› iterek veya çekerek motoru çal›flt›rmaya
çal›flmay›n›z.
• Herhangi bir bobin konnektörü uzun süreli¤ine
ayr›lm›flken motoru rölantide çal›flt›rmay›n›z.
Bak›m Gerektirmeyen Akü
Asla su ekleyemeyecek veya periyodik bak›m
yapt›rman›z gerekmeyecektir.
NOT:
Akü sol ön çamurlu¤un arkas›ndaki bir
bölmede bulunur ve aküye tekerlek yuvas›ndan
eriflilir. Bölmeye eriflmek için jant ve lastik
grubunun ç›kar›lmas›na gerek yoktur. Takviye
ile çal›flt›rma için kullan›lan uzak akü terminalleri motor bölmesinde bulunur.
UYARI!
• Akü s›v›s› afl›nd›r›c› asit solüsyonudur ve sizi
yakabilir hatta kör edebilir Akü s›v›s›n›n gözlerinizle, cildinizle veya giysilerinizle temas etmesine izin vermeyiniz. Kelepçeleri takarken
akünün üzerine e¤ilmeyiniz. E¤er gözünüze
ya da cildinize asit s›çrarsa temas bölgesini
derhal bol miktarda su ile y›kay›n›z.
• Akü gaz› yan›c› ve patlay›c›d›r. Alev veya k›v›lc›mlar› aküden uzak tutunuz. 12 volttan daha
yüksek ç›k›fl› olan bir takviye aküsünü veya
herhangi bir takviye kayna¤›n› kullanmay›n›z.
Kablo kelepçelerinin birbirine temas etmesine
izin vermeyiniz
• Akü kutup bafllar›, terminalleri veya di¤er aksesuarlar› kurflun ve kurflun bileflikleri içerirler
Temas ettikten sonra ellerinizi y›kay›n›z.
Aküye eriflmek için, direksiyon simidini tam sa¤a
çeviriniz ve iç çamurluk kaplamas›ndaki eriflim panelini ç›kar›n›z.
239
D‹KKAT!
UYARI!
• Akü kablolar›n› de¤ifltirirken pozitif kablonun
pozitif kutup bafl›na, negatif kablonun da negatif kutup bafl›na ba¤lanmas›na özen gösteriniz.
Akü kutup bafllar› pozitif (+) ve negatif
(-) iflaretleriyle belirtilmekte, bu iflaretler akü
kutusunun üzerinde de yer almaktad›r. Kablo
kelepçeleri kutup bafllar›na s›k›ca tutturulmal›
ve kelepçelerde korozyon bulunmamal›d›r
• Klima sisteminizde sadece üretici taraf›ndan
onaylanm›fl so¤utma gazlar› ve kompresör
ya¤lar›n› kullan›n›z. Onaylanmam›fl baz› so¤utma gazlar› yan›c›d›r ve parlayarak sizi yaralayabilir. Di¤er onays›z so¤utma gazlar› veya
ya¤lar sistemin ar›zalanmas›na ve pahal› onar›mlara neden olabilir
• Aküye araç üzerinde “h›zl› flarj” yap›lacaksa
flarj cihaz›n› aküye ba¤lamadan önce akü kablolar›n›n ikisini de sökünüz. Aküye zarar verebilece¤i için “h›zl› flarj” cihaz›n› motoru çal›flt›rmak için kullanmay›n›z
Kliman›n Bak›m›
Mümkün olan en iyi performans› elde etmek için s›cak havalar bafllarken kliman›n bak›m onar›m› Yetkili Servis taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir. Bu bak›m
onar›m s›ras›nda kondensör kanatç›klar› temizlenmeli ve bir performans testi yap›lmal›d›r. Bu s›rada
tahrik kay›fl› gerginli¤i de kontrol edilmelidir
240
• Klima sisteminde yüksek bas›nç alt›nda tutulan
so¤utucu gaz bulunmaktad›r. Yaralanmalar› ve
sistemin hasar görmesini önlemek amac› ile so¤utucu gaz eklenmesi ifllemi ve hat ba¤lant›lar›n›n sökülmesini gerektiren onar›m ifllemleri deneyimli bir teknisyen taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
So¤utma Gaz›n›n Geri Kazan›lmas› ve
Geri Dönüflümü
Arac›n›z›n klima sisteminde atmosferin üst k›sm›nda bulunan ozon tabakas›na zarar vermeyen
R-134a hidrofolorokarbon so¤utucu gaz› kullan›lmaktad›r. Bununla birlikte, Üretici, klima bak›m ifllemlerinin uygun geri kazan›m ve geri dönüflüm donan›m›na sahip yetkili servislerde ve atölyelerde
yap›lmas›n› tavsiye etmektedir.
NOT:
Sadece üreticinin onaylad›¤› Klima Sistemi
s›zd›rmazl›k elemanlar›n›, s›z›nt› durdurucu
ürünleri, conta bak›m malzemelerini, kompresör ya¤lar›n› veya klima gazlar›n› kullan›n›z.
Klima Hava Filtresi – Baz› Modellerde
Klima filtresi servis aral›klar› için 8. bölümündeki
“Bak›m” Program›na bak›n›z.
UYARI!
Üfleyici fan ünitesi çal›fl›yorken, kiflisel yaralanmalara sebep olabilece¤i için, Klima Hava Filtresini sökmeyiniz.
Klima Hava Filtresi torpido gözünün arkas›ndaki temiz hava girifline yerlefltirilmifltir. Filtreyi de¤ifltirmek için afla¤›daki ad›mlar› takip ediniz:
1. Torpido gözünü aç›n›z ve içindeki her fleyi boflalt›n›z.
2. Her iki t›rnak gösterge panelindeki kapak aç›kl›¤›ndan kurtulana kadar torpido gözü kapa¤›n› hafifçe d›flar› do¤ru çekerken torpido gözünün her bir
kenar›ndaki tutucu t›rna¤› bast›r›n›z.
3. Torpido gözünü afla¤› do¤ru döndürünüz.
4. Filtre kapa¤›n› HVAC muhafazas›na sabitleyen
iki tespit t›rna¤›n› ay›r›n›z ve kapa¤› ç›kar›n›z.
D‹KKAT!
UYARI!
Klima Hava Filtresi, filtre boyunca hava ak›fl›n›n
yönünü göstermesi için bir ok ile iflaretlenmifltir.
Filtrenin uygun flekilde tak›lmamas› s›kl›kla de¤ifltirilmesinin gerekmesine sebep olacakt›r
Hareketli parçalar›n verebilece¤i zararlar› önlemek ve ya¤ seviyesinin do¤ru okundu¤undan
emin olmak için ya¤ seviyesi düz bir zemin üzerinde ve motor durdurulmuflken kontrol edilmelidir Afl›r› seviyede doldurmay›n›z. Sadece üreticilerin tavsiye etti¤i hidrolik direksiyon hidroli¤i kullan›n›z.
7. Torpido gözü kapa¤›n› tak›n›z. Kap›y› kald›rd›¤›n›zda menteflelerin yerlerine tam oturdu¤undan
emin olunuz. Aksi taktirde, kap› kilidi düzgün flekilde hizalanmayacakt›r.
Hidrolik Direksiyon Hidroli¤i Kontrolü
Klima Hava Filtresinin De¤ifltirilmesi
5. Muhafazadan d›flar› do¤ru düz bir flekilde çekerek Klima Hava Filtresini ç›kar›n›z
6. Klima Hava Filtresini, kliman›n ön taraf›ndaki ok
tabana do¤ru bakacak flekilde tak›n›z. Filtre kapa¤›n› takarken tespit t›rnaklar›n›n kapa¤a tamamen
oturdu¤undan emin olunuz.
Hidrolik direksiyon hidroli¤i seviyesinin belirli bir
servis aral›¤›nda kontrol edilmesi gerekmez. Hidrolik sadece bir kaçak tespit edildi¤inde, anormal sesler geldi¤inde ve/veya sistem öngörüldü¤ü biçimde
çal›flmad›¤›nda kontrol edilmelidir. Kontrol çal›flmalar›n› yetkili bir servis vas›tas›yla koordine ediniz.
Herhangi bir hidrolik direksiyon sistemi üzerinde
hiçbir kimyasal s›v› kullan›lmamal›d›r sadece onaylanm›fl ya¤lay›c›lar kullan›labilir.
Gerekiyorsa, do¤ru seviyeye ulaflana kadar hidrolik
ekleyin. S›v› dökülen yüzeyleri temiz bir bezle siliniz. Arac›n›zda kullanman›z gereken do¤ru so¤utma s›v›s› tipi için bu bölümdeki “Önerilen S›v›lar,
Ya¤lar ve Orijinal Parçalar” k›sm›na bak›n›z.
Ön Süspansiyon Rotilleri
Kal›c› olarak ya¤lanm›fl iki ön süspansiyon alt rotili
vard›r. Di¤er bak›m ifllemleri gerçeklefltirildi¤inde
bu rotilleri kontrol ediniz. Hasarl› bir keçe ve karfl›l›k gelen muhtemelen hasarl› rotil de¤ifltirilmelidir.
241
Direksiyon Ba¤lant›s›
Silecek Lastikleri
Di¤er bak›m ifllemleri yap›l›rken rot bafl› rotillerinde
harici kaçak veya hasar olup olmad›¤› da kontrol
edilmelidir.
Silecek lastiklerinin kenarlar›n› ve ön ve arka camlar› bir sünger veya yumuflak bir bez ve afl›nd›r›c›
olmayan bir temizlik maddesi ile periyodik olarak temizleyiniz. Bu ifllem birikmifl tuz ve tozu temizleyecektir ve iz ve lekelerin azalt›lmas›na yard›mc› olacakt›r.
Gövde Ya¤lama
Kilitler ve koltuk k›zaklar›, kap› mentefleleri, bagaj
mentefleleri ve kaput mentefleleri gibi gövde ba¤lant› mekanizmalar› sessiz ve yumuflak bir flekilde
çal›flmalar›n›n sa¤lanmas› ve pasa ve afl›nmaya
karfl› korunmalar› amac› ile düzenli olarak ya¤lanmal›d›r. Herhangi bir ya¤lama iflleminden önce ilgili parçalar toz ve çak›ldan ar›nd›r›lmal›, ya¤lamadan sonra fazla ya¤ ve gres al›nmal›d›r. Düzgün
çal›flmalar› için motor kaputu menteflelerine de
özellikle dikkat edilmelidir. Motor kaputu alt›nda
baflka bak›mlar gerçeklefltirilirken motor kaputu
mandal›, açma mekanizmas› ve emniyet mandal›
temizlenmeli ve ya¤lanmal›d›r.
D›fl kap› kilit silindirleri y›lda iki kere tercihen Sonbahar ve ‹lkbaharda ya¤lanmal›d›r. Kilit silindirine
Mopar® Kilit Silindiri Ya¤› veya eflde¤eri gibi yüksek
kaliteli bir ya¤dan az bir miktar uygulay›n›z.
242
Sileceklerin kuru cam üzerinde uzun süre çal›flmas› silecek lastiklerinin bozulmas›na yol açabilir. Kuru bir ön veya arka camdan tuz ve kiri temizlemek
için silecekleri her zaman y›kama suyu ile kullan›n›z.
Cam sileceklerini ön veya arka camdaki bu¤ulanmay› ve buzlanmay› gidermek amac› ile kullanmaktan kaç›n›n›z Lastiklere zarar vermemek için açmadan önce donarak cama yap›flmad›klar›ndan emin
olunuz. Silecek lastiklerinin motor ya¤› ve benzin
gibi petrol türevlerine temas etmemelerine özen
gösteriniz.
NOT:
Özel takma talimatlar› için daima silecek lasti¤i
paketine bak›n›z. Birçok silecek lasti¤i yede¤i
birçok araca uyar.
Ön cam, Arka Cam ve Far Y›kama
(Baz› Modellerde)
NOT:
Y›kama suyu rezervuar›n›n yeri için 7. Bölümdeki uygun “Motor Bölmesi” flemas›na bak›n›z.
Ön cam, arka cam ve far y›kay›c›lar› (baz› modellerde) ayn› su haznesinden beslenirler. Su haznesi motor bölmesinde bulunur. Haznedeki su seviyesini düzenli aral›klarla kontrol etti¤inizden emin olunuz. Rezervuar› ön cam y›kay›c›s› solventi (radyatör antifrizi ile de¤il) ile doldurun ve kalan suyu d›flar› atmas› için sistemi birkaç saniyeli¤ine çal›flt›r›n›z.
Y›kama suyu haznesini doldururken, bir miktar suyu bir bez parças›na veya havluya sürerek silecek
lastiklerine uygulay›n›z. Bu lastiklerin performans›na katk›da bulunacakt›r.
So¤uk havalarda ön cam y›kama sisteminizin donmas›n› önlemek için, bulundu¤unuz iklimin s›cakl›k
aral›klar›n› karfl›layan veya aflan bir solüsyon veya
kar›fl›m seçiniz. Bu derece bilgisi birçok y›kay›c› s›v›s›n›n kutusunun üzerinde belirtilir.
Gösterge panelinde “LoWASH” mesaj› belirdi¤inde
s›v› haznesinde yaklafl›k olarak 4 litre (1 gal) y›kama s›v›s› kalm›fl demektir.
UYARI!
Piyasada bulunan ön cam y›kama solventleri yan›c›d›r. Atefl alabilir ve yanman›za sebep olabilirler. Y›kama solüsyonunu doldururken veya solüsyon üzerinde çal›fl›rken çok dikkatli olunmal›d›r.
Egzoz Sistemi
Arac›n içerisine karbon monoksit gaz› girmesini önlemenin en iyi yolu, egzoz sisteminin sa¤lam ve bak›ml› durumda olmas›n› sa¤lamakt›r.
Egzoz sisteminin sesinin de¤iflti¤ini fark etmeniz,
arac›n içine egzoz duman› girmesi ya da arac›n alt
veya arka k›sm›n›n hasar görmesi durumunda,
komple egzoz sisteminin ve civar›ndaki bölgelerin
k›r›lm›fl, hasar görmüfl, bozulmufl ya da yerinden
oynam›fl parçalar›n tespit edilmesi amac› ile uzman
bir teknisyen taraf›ndan kontrol edilmesini sa¤lay›n›z Aras› aç›lm›fl ek yerleri ve gevflek ba¤lant› noktalar›, egzoz duman›n›n arac›n içerisine s›zmas›na
yol açabilir. Ayr›ca, araç ya¤lama ve ya¤ de¤iflimi
için her kald›r›ld›¤›nda egzoz sistemini de kontrol
ediniz. Gerekirse de¤ifltirin.
UYARI!
Egzoz gazlar› size zarar verebilir veya öldürebilir. Renksiz ve kokusuz olan karbon monoksit
(CO) içerirler. Soluman›z bilincinizi yitirmenize
ve nihayetinde zehirlenmenize sebep olabilir.
CO’yu solumaktan kaç›nmak için, 2. Bölümdeki
“Güvenlik ‹puçlar›” bafll›¤› alt›ndaki “Egzoz Gaz›”
k›sm›na bak›n›z.
So¤utma Sistemi
UYARI!
• Radyatör so¤utma fan›n›n yak›nlar›nda çal›fl›rken, fan motoru kablosunu ay›r›n›z veya
kontak anahtar›n› LOCK konumuna getiriniz.
Fan s›cakl›k kontrollüdür ve kontak ON konumundayken herhangi bir anda çal›flabilir.
• Radyatörden ç›kan s›cak so¤utma suyu veya
buhar sizin ve di¤erlerinin ciddi flekilde yanmas›na sebep olabilir. Motor kaputunun alt›ndan buhar ç›kt›¤›n› görür veya duyarsan›z radyatör so¤uyana kadar motor kaputunu açmay›n›z. Radyatör veya so¤utma s›v›s› rezervuar› s›cakken so¤utma sisteminin bas›nçl› kapa¤›n› asla açmaya çal›flmay›n›z.
So¤utma S›v›s› Kontrolleri – Tüm Motorlar
So¤utma s›v›s›n›n (antifriz) koruyucu özelli¤ini muhafaza edip etmedi¤ini her 12 ayda bir (dondurucu
so¤uklar›n yafland›¤› bölgelerde bu so¤uklar bafllamadan önce) kontrol ediniz So¤utma s›v›s› kirli ve
pasl› bir görünüme sahipse so¤utma sistemi boflalt›lmal›, temizlenmeli ve yeni so¤utma s›v›s› doldurulmal›d›r. Klima kondenserinin önünde böcek, yaprak vb. olmamas›na özen gösteriniz, bir bahçe hortumu ile kondenserinin önünden bas›nçl› olmayan
su tutarak radyatörü temizleyiniz.
243
So¤utma sistemi hortumlar›nda gevreme, çatlama,
y›rt›lma, kesik olup olmad›¤›n› ve rezervuar ve radyatör ba¤lant›lar›n s›k›l›¤›n› kontrol ediniz. Tüm sistemde kaçak olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
D‹KKAT!
So¤utma sistemi – Boflaltma, Temizleme ve
Yeniden Doldurma – Tüm Motorlar
So¤utma sistemi, 8. Bölümündeki “Bak›m Program›”nda belirtilen aral›klarla boflalt›lmal›, temizlenmeli ve yeniden doldurulmal›d›r.
• So¤utma s›v›lar›n›n belirtilmifl HOAT’tan baflkas›yla kar›flt›r›lmas› motor hasar›na sebep
olabilir ve paslanmaya karfl› korumay› azaltabilir. E¤er acil bir durumda HOAT olmayan bir
so¤utma s›v›s› so¤utma sistemine eklenirse,
mümkün olan en k›sa zamanda belirtilen so¤utma s›v›s›yla de¤ifltirilmelidir.
So¤utma s›v›s›n›n kirli olmas› ve yüksek miktarda
tortu içermesi durumunda sistemi güvenilir bir so¤utma sistemi temizleme maddesi ile temizleyiniz.
Tüm tortulardan ve kimyasal maddelerden ar›nd›rmak için iyice durulay›n›z. Eski antifriz solüsyonunu
uygun flekilde at›n›z.
• Su veya alkol bazl› motor so¤utma s›v›s› (antifriz) ürünleri tek bafl›na kullanmay›n›z. Paslanmay› durdurucu veya paslanmay› önleyici
ilave ürünleri, radyatör motor so¤utma s›v›s›
ile uyumlu olmayabilece¤i ve radyatörü t›kayabilece¤i için kullanmay›n›z.
So¤utma S›v›s›n›n Seçimi – Sadece Benzinli
Motorlar
Sadece üreticilerin tavsiye etti¤i so¤utma s›v›s›n›
kullan›n›z. Arac›n›zda kullanman›z gereken do¤ru
so¤utma s›v›s› tipi için bu bölümdeki “Önerilen S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal Parçalar” k›sm›na bak›n›z.
• Bu araç Propilen Glikol bazl› so¤utma s›v›lar›yla kullan›m için tasarlanmam›flt›r. Propilen
glikol bazl› so¤utma s›v›lar›n›n kullan›lmas›
tavsiye edilmez.
244
So¤utma S›v›s› Seçimi – Sadece 2.0L
Dizel Motor
Sadece üreticilerin tavsiye etti¤i so¤utma s›v›s›n›
kullan›n›z. Arac›n›zda kullanman›z gereken do¤ru
so¤utma s›v›s› tipi için bu bölümdeki “Önerilen S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal Parçalar” k›sm›na bak›n›z.
D‹KKAT!
Dizel Motorda HOAT (Hibrid Organik Katk› Teknolojisi) ürünleri kullanmay›n›z.
Su veya alkol bazl› motor so¤utma s›v›s› (antifriz) ürünleri tek bafl›na kullanmay›n›z. Paslanmay› durdurucu veya paslanmay› önleyici ilave
ürünleri, radyatör motor so¤utma s›v›s› ile uyumlu olmayabilece¤i ve radyatörü t›kayabilece¤i
için kullanmay›n›z.
Bu araç Propilen Glikol bazl› so¤utma s›v›lar›yla
kullan›m için tasarlanmam›flt›r. Propilen Glikol
bazl› so¤utma s›v›lar›n›n kullan›lmas› tavsiye
edilmez.
So¤utma S›v›s› Eklenmesi – Benzinli Motorlar
Arac›n›z bak›m aral›klar›n›n uzat›lmas›n› sa¤layan
geliflmifl bir motor so¤utma s›v›s› ile donat›lm›flt›r.
Bu so¤utma s›v›s› de¤ifltirmeksizin, befl y›l veya
160.000 km (100.000 mil) kullan›labilir. Bu uzun bak›m periyodunun k›salmas›n› engellemek için, arac›n›z›n ömrü boyunca ayn› so¤utma s›v›s›n› kullanman›z önemlidir Lütfen Hibrid Organik Katk› Teknolojisi (HOAT) so¤utma s›v›s› kullanmak için bu tavsiyeleri gözden geçiriniz.
Motorun çal›flt›¤› alanlarda oluflan s›cakl›klara göre
donmaya karfl› sa¤lanacak olan uygun koruma seviyesini muhafaza etmenin araç sahibinin sorumlulu¤unda oldu¤unu lütfen unutmay›n›z.
So¤utma s›v›s› eklerken:
So¤utma S›v›s›n›n Eklenmesi – 2.0L Dizel Motor
Arac›n›z bak›m aral›klar›n›n uzat›lmas›n› sa¤layan
geliflmifl bir motor so¤utma s›v›s› ile donat›lm›flt›r.
Bu so¤utma s›v›s› de¤ifltirmeksizin, befl y›l veya
160.000 km (100.000 mil) kullan›labilir. Bu uzun bak›m periyodunun k›salmas›n› engellemek için, arac›n›z›n ömrü boyunca ayn› so¤utma s›v›s›n› kullanman›z önemlidir
®
• Üretici Mopar Antifriz/So¤utma S›v›s› Befl
Y›l/100,000 Mil Formülü HOAT (Hibrid Organik
Katk› Terknolojisi)’›n kullan›lmas›n› tavsiye eder.
• Tavsiye HOAT motor so¤utma s›v›s›n›n minimum
%50’lik solüsyonunu ve distile suyu kar›flt›r›n›z.
S›cakl›¤›n -37 °C (-34°F)’›n alt›na düflece¤i tahmin ediliyorsa daha yüksek bir konsantrasyon
(%70’i aflmayacak flekilde) kullan›n›z.
• Su/motor so¤utma s›v›s›n› kar›flt›r›rken sadece
distile veya deiyonize su gibi yüksek safl›kta su
kullan›n›z. Daha düflük kalitede suyun kullan›lmas› motor so¤utma sistemi içerisinde korozyondan koruma miktar›n› azaltacakt›r.
NOT:
Antifrizlerin/So¤utma s›v›lar›n›n kar›flt›r›larak
kullan›lmas›, antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n hizmet
ömrünü k›saltacak ve antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n daha s›k de¤ifltirilmesine neden olacakt›r.
NOT:
Antifrizlerin/So¤utma s›v›lar›n›n kar›flt›r›larak
kullan›lmas›, antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n hizmet
ömrünü k›saltacak ve antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n daha s›k de¤ifltirilmesine neden olacakt›r.
So¤utma Sistemi Bas›nç Kapa¤› – Tüm Motorlar
Antifriz/so¤utma s›v›s› kayb›n›n önlenmesi ve antifrizin/ so¤utma s›v›s›n›n radyatörden genleflme kab›na geri dönüflünün sa¤lanmas› için so¤utma s›v›s› bas›nçl› kapa¤› s›k›ca kapat›lmal›d›r.
So¤utma s›v›s› bas›nçl› kapa¤› kontrol edilmeli ve
s›zd›rmaz yüzeylerde yabanc› maddeler birikmiflse
iyice temizlenmelidir
Motorun çal›flt›¤› alanlarda oluflan s›cakl›klara göre
donmaya karfl› sa¤lanacak olan uygun koruma seviyesini muhafaza etmenin araç sahibinin sorumlulu¤unda oldu¤unu lütfen unutmay›n›z.
245
UYARI!
• So¤utma s›v›s› bas›nçl› kapa¤›n›n üzerinde
yer alan “DO NOT OPEN HOT” (“SICAKKEN
AÇMAYINIZ”) ibaresi bir emniyet önlemi olarak yaz›lm›flt›r. Motor hararet yapt›¤›nda radyatöre asla so¤utma s›v›s› ilave etmeyiniz.
Hararet yapm›fl bir motoru so¤utmak için so¤utma s›v›s› bas›nçl› kapa¤›n› gevfletmeyiniz
ve ç›kartmay›n›z. Is›, so¤utma sisteminde bas›nç oluflumuna neden olmaktad›r. Yanma ve
yaralanma riskini önlemek için sistem s›cakken veya bas›nç alt›ndayken so¤utma s›v›s›
bas›nçl› kapa¤›n› asla açmay›n›z.
• Arac›n›z için önerilenin d›fl›nda baflka bir bas›nç kapa¤› kullanmay›n›z. Kiflisel yaralanma
veya motor hasar› olabilir.
Kullan›lm›fl So¤utma S›v›s›n›n At›lmas› – Tüm
Motorlar
Etilen glikol bazl› antifriz/so¤utma s›v›s›, yasal düzenlemelere uygun flekilde at›lmas› gereken bir
maddedir. Bu maddenin ne flekilde at›lmas› gerekti¤i konusunda bilgi almak için ilgili belediyeye baflvurunuz. Çocuklar ve hayvanlar taraf›ndan yutulmas›n› önlemek için etilen glikol bazl› antifrizi/so¤utma s›v›s›n› a¤z› aç›k kaplarda muhafaza etmeyiniz ve yerde birikinti oluflturmas›na imkan vermeyiniz. Çocuklar taraf›ndan yutulmas› halinde hemen
246
doktor ça¤›r›n›z. Yere dökülmesi halinde bir an önce temizleyiniz.
Hat›rda Tutulmas› Gereken Noktalar –
Tüm Motorlar
So¤utma S›v›s› Seviyesi
Dört Silindirli Motorlar - So¤utma s›v›s› genleflme
kab› sayesinde so¤utma s›v›s› seviyesinin yeterli
olup olmad›¤› kolayca görülebilir. Motor rölantideyken ve normal çal›flma s›cakl›¤›ndayken, so¤utma
s›v›s›n›n haznedeki seviyesi hazne üzerinde “ADD”
ve “FULL” iflaretleri aras›nda olmal›d›r.
NOT:
Alt› Silindirli Motorlar - motor so¤ukken bas›nçl›
toplama kab›ndaki so¤utma s›v›s› seviyesi kap üzerinde “COLD” ve ”FULL” iflaretlerin aras›nda olmal›d›r.
Radyatör normal koflullar alt›nda hep dolu olaca¤›ndan, so¤utma s›v›s›n›n donma noktas›n› ölçmek
veya so¤utma s›v›s› eklemek gibi ifllemler d›fl›nda
radyatör kapa¤›n›n ç›kart›lmas›na gerek yoktur Arac›n›z›n bak›m ifllemlerini yapan kiflilere bu durum
hakk›nda bilgi veriniz. Motor çal›flma s›cakl›¤›nda
bir sorun olmad›¤› takdirde genleflme kab›n›n ayda
bir kez kontrol edilmesi yeterli olacakt›r. Uygun seviyeyi muhafaza etmek için ilave so¤utma s›v›s› gerekti¤inde genleflme kab›na ekleyiniz. Afl›r› seviyede doldurmay›n›z.
Birkaç kilometre yol ald›ktan sonra motoru durdu¤unuzda motor bölmesinin ön k›sm›ndan buhar ç›kt›¤›n› görebilirsiniz. Bu durum ya¤mur,
kar ve yüksek rutubet nedeniyle radyatörde oluflan nemin, termostat aç›ld›¤›nda radyatöre giren s›cak so¤utma s›v›s› nedeniyle buharlaflmas›n›n normal sonucudur.
Motor bölmesinde yapaca¤›n›z kontrol sonucunda
radyatörde veya hortumlarda bir kaçak belirtisine
rastlamad›¤›n›z takdirde arac›n›z› güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz. Motor bölmesinden ç›kan buhar bir süre sonra kaybolacakt›r.
• So¤utma S›v›s› Genleflme Kab›n› afl›r› doldurmay›n›z.
• Radyatördeki ve genleflme kab›ndaki so¤utma
s›v›s›n›n donma noktas›n› kontrol ediniz. Antifriz
ilave etmeniz gerekiyorsa, so¤utma s›v›s› genleflme kab›ndaki so¤utma s›v›s›n›n da donmaya
karfl› korunmas› gerekmektedir.
• Sisteme s›k s›k so¤utma s›v›s› ilave etmeniz gerekiyorsa ya da motor so¤udu¤unda genleflmekab›ndaki s›v› seviyesi düflmüyorsa, so¤utma
sisteminde bas›nçl› kaçak testi yap›lmas› gerekmektedir.
• Benzinli motorlar için, motorunuzun alüminyum
parçalar›n›n korozyona karfl› etkili bir flekilde korunabilmesi için so¤utma s›v›s›n›n (asgari) % 50
HOAT so¤utma s›v›s› konsantrasyonuna sahip
olmas› gerekmektedir.
• Radyatör ve so¤utma s›v›s› genleflme kab› taflma hortumlar›n›n k›vr›l›p bükülmediklerinden
emin olunuz.
• Radyatörün önünü temiz tutunuz. Arac›n›z klima
sistemi ile donat›lm›flsa klima kondansörünün
önünü de temiz tutunuz.
• Termostat›n ayar›n› yaz ve k›fl aylar›na göre de¤ifltirmeyiniz. Pek olas› olmamakla birlikte termostat›n de¤ifltirilmesi gerekti¤i takdirde SADECE uygun tipte termostat tak›n›z. Di¤er tipler yetersiz so¤utma performans›na, yak›t tüketiminin
ve egzoz emisyonlar›n›n artmas›na neden olabilir.
Hortumlar Ve Vakum/Buhar Borular›
Hortumlar›n ve plastik borular›n yüzeylerinin yüksek ›s›dan ve mekanik etkenlerden etkilenmifl olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Sert ya da yumuflak bölgeler, lasti¤in gevremesi,
çatlaklar, kesikler, y›rt›klar, afl›nma ve afl›r› fliflme,
lasti¤in deforme oldu¤unu göstermektedir.
Egzoz manifoldu gibi ›s› kaynaklar›n›n yak›n›nda
bulunan hortumlara bilhassa dikkat ediniz Hortumlar›n güzergahlar› boyunca, afl›r› ›s› veya mekanik
afl›nma nedeniyle hasar görmelerine neden olabilecek ›s› kaynaklar›na ve hareketli parçalara temas
etmediklerinden emin olmak için hortum güzergahlar›n› kontrol ediniz.
Bu bölgelerden geçen plastik hortumlar›n erimediklerinden ve ezilmediklerinden emin olunuz.
Hortum ba¤lant›lar›n›n yap›ld›¤› kelepçe ve kaplinlerin s›k› oldu¤undan ve s›z›nt› yapmad›klar›ndan
emin olunuz.
Ar›zaya neden olabilecek en ufak bir afl›nma veya
hasar görüldü¤ünde bu parçalar derhal de¤ifltirilmelidir.
Yak›t Sistemi
Elektronik Yak›t Enjeksiyonu yüksek bas›nçl› yak›t
sistemi, yeterli s›zd›rmazl›¤› ve kirlenmifl benzine
karfl› dayan›kl› olmay› sa¤lamak için benzersiz malzeme özelliklerine sahip hortumlar ve ba¤lant› elemanlar› tasarlanm›flt›r.
Herhangi bir yak›t sistemi servis iflleminde sadece
üreticinin belirtti¤i hortumlar› ve h›zl› ba¤lant› elemanlar›n› veya malzeme ve özellik bak›m›nda eflde¤erlerini kullanma konusunda ›srarc› olmal›s›n›z.
Servis s›ras›nda sökülmüfl olan herhangi bir hasarl› hortumun veya ba¤lant› eleman›n›n de¤ifltirilmesi
zorunludur. Düzgün bir flekilde tak›ld›¤›ndan ve yerine tam olarak oturdu¤undan emin olmak için ba¤lant› elemanlar›n› takarken dikkatli olunmal›d›r.
Servis ifllemleri için yetkili servise baflvurunuz.
Fren Sistemi
Fren sisteminin performans›n› korumas› için tüm
fren sistemi parçalar› periyodik olarak kontrol edilmelidir Önerilen servis aral›klar› 8. Bölümdeki Bak›m Programlar› k›sm›nda bulunabilir.
UYARI!
Frenlere sürekli basmak fren ar›zas›na ve muhtemel bir kazaya yol açabilir. Aya¤›n›z frenin üzerindeyken veya sürekli frene basarak sürüfl yapmak anormal derecede yüksek fren s›cakl›klar›na, afl›r› balata afl›nmas›na ve muhtemel fren
hasar›na sebep olabilir. Acil durumda tam frenleme kapasitesi elde edemezsiniz.
247
Fren ve Hidrolik Direksiyon Hortumlar›
Periyodik bak›m s›ras›nda hortumlar›n yüzeylerinin
ve plastik borular›n yüksek ›s›dan ve mekanik etkenlerden etkilenmifl olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Sert ve gevrek bölgeler, çatlaklar, kesikler, y›rt›klar,
afl›nma ve afl›r› fliflme, lasti¤in deforme oldu¤unu
göstermektedir. Egzoz manifoldu gibi ›s› kaynaklar›n›n yak›n›nda bulunan hortum yüzeylerine bilhassa dikkat ediniz
Bu bölgelerden geçen plastik hortumlar›n erimediklerinden ve ezilmediklerinden emin olunuz.
Tüm hortum kelepçesi ve kaplinlerinin s›k› oldu¤undan ve s›z›nt› yapmad›klar›ndan emin olunuz.
NOT:
• Fabrika montaj hatlar›nda, hortumlar›n kaplinlere kolayca tak›lmas›n› sa¤lamak amac›
ile motor ya¤›, direksiyon hidroli¤i ve fren
hidroli¤i gibi s›v›lar›n kullan›lmas› yayg›n bir
uygulamad›r. Dolay›s›yla hortum ba¤lant›
noktalar›nda görece¤iniz ya¤ izleri mutlak bir
s›z›nt› belirtisi olarak alg›lanmamal›d›r. Hortumu kaçak nedeniyle de¤ifltirmeden önce
sistem bas›nç alt›nda iken (araç çal›fl›rken)
gerçekten s›z›nt› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
248
• Fren sisteminin her servisinde ve motor ya¤›n›n her de¤ifltirilmesinde fren hortumlar›n›
kontrol ediniz. Hidrolik fren hortumlar›n›n yüzeylerinde çatlama, çizik ve afl›nm›fl noktalar
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Hidrolik fren
hortumlar›nda çatlak, çizilme veya afl›nma
belirtileri varsa hortum derhal de¤ifltirilmelidir! Hortumda meydana gelen bozulma patlamaya yol açabilir.
UYARI!
Y›pranm›fl fren hortumlar› patlayarak frenlerin
tutmamas›na neden olabilir Kaza yapabilirsiniz.
Hidrolik fren hortumlar›nda çatlak, çizilme veya
afl›nma belirtileri varsa hortum derhal de¤ifltirilmelidir!
Fren Merkezi – Fren Hidroli¤i Seviyesinin
Kontrol Edilmesi
E¤er Fren Sistemi Uyar› Lambas› sistem ar›zas›n›
iflaret ediyorsa fren merkezindeki hidrolik seviyesini derhal kontrol ediniz.
Kaput alt› servis ifllemlerini gerçeklefltirirken fren
merkezindeki hidrolik seviyesini kontrol ediniz.
Kapa¤›n› açmadan önce fren merkezinin üst k›sm›n› iyice temizleyiniz. Gerekliyse, seviyeyi fren hidroli¤i rezervuar›n›n üzerinde belirtilen seviyeye getirmeye yetecek kadar fren hidroli¤i ilave ediniz.
Hidroli¤in afl›r› doldurulmas› sistemde s›z›nt›ya yol
açabilece¤inden tavsiye edilmez.
Fren balatalar› afl›nd›kça hidrolik seviyesinin düflmesi beklenebilir. Balatalar de¤ifltirildi¤inde fren
hidroli¤i seviyesi kontrol edilmelidir. Ancak hidrolik
seviyesinin düflük olmas› bir kaçaktan da kaynaklanabilece¤inden sistemin genel olarak kontrol edilmesi gerekebilir
Sadece üreticilerin tavsiye etti¤i fren hidroli¤ini kullan›n›z. Arac›n›zda kullanman›z gereken do¤ru hidrolik tipi için bu bölümdeki “Önerilen S›v›lar, Ya¤lar
ve Orijinal Parçalar” k›sm›na bak›n›z.
UYARI!
• Fren hidroli¤i rezervuar›n›n afl›r› doldurulmas›
fren hidroli¤inin motorun s›cak k›s›mlar›na dökülmesine ve fren hidroli¤inin alev almas›na
yol açabilir.
• Daha düflük bir bafllang›ç kaynama noktas›na
sahip olabilen veya teknik özelliklere göre tan›mlanamayan bir fren hidroli¤inin kullan›lmas› uzun süreli frenleme süresince ani fren ar›zas›na sebep olabilir. Kaza yapabilirsiniz.
Fren sistemine yabanc› maddelerin ve nemin girmesini önlemek için sadece s›k›ca kapat›lm›fl kutularda muhafaza edilen fren hidroli¤i kullan›n›z.
Otomatik flanz›mandaki ya¤ seviyesi araç bak›ma
gitti¤inde kontrol edilmelidir. Uygun olmayan ya¤
ile sürüfl yapmak flanz›man›n ve ya¤›n ömrünü büyük ölçüde k›salt›r.
Ya¤ Seviyesinin Kontrol Edilmesi – 2.0L Dizel
Motorlu Araçlar
Otomatik flanz›manda ya¤ seviye çubu¤u yoktur ve
sadece yetkili serviste ifllem görür.
Ya¤ Seviyesinin Kontrol Edilmesi – 2.4L ve
2.7L Motorlu Sahip Araçlar
Otomatik flanz›man ya¤ seviyesini düzgün flekilde
kontrol etmek için afla¤›daki prosedürü kullan›n›z:
1. Arac› düz bir zemin üzerine park ediniz.
2. Motoru en az 60 saniye düflük rölanti devrinde
çal›flt›r›n›z.
D‹KKAT!
3. Park frenini tamamen çekiniz.
Petrol bazl› hidroliklerin fren hidroli¤ini kirletmesine izin vermeyiniz Keçede hasar meydana gelebilir.
4. Vites kolunu her vites konumuna tek tek getirerek en son PARK konumunda b›rak›n›z.
6. Ya¤ çubu¤unu ç›kar›p ya¤›n s›cak veya so¤uk
olup olmad›¤›na bak›n›z. S›cak ya¤ yaklafl›k 82°C
s›cakl›ktad›r ve bu s›cakl›k araç en az 24 km kullan›ld›ktan sonra normaldir. S›cak ya¤ parmak uçlar›
aras›nda rahatl›kla tutulamaz. So¤uk ya¤›n s›cakl›¤› 27°C (80°F)’nin alt›ndad›r.
7. Ya¤ çubu¤unu silip yerine oturana kadar bast›rarak tak›n›z. Ya¤ çubu¤unu ç›kar›p okunan de¤eri not ediniz.
a. Ya¤ s›caksa okunan de¤er “HOT” iflaretine
karfl›l›k gelmelidir (ya¤ çubu¤unun üst k›s›mdaki
iki delik aras›nda).
b. Ya¤ so¤uksa ya¤ seviyesi “COLD” ile iflaretlenmifl alandaki alt iki deli¤in aras›nda olmal›d›r.
Ya¤ seviyesi düflükse uygun seviyeye getirmek için
doldurma (ya¤ seviye çubu¤u) borusundan yeterli
miktarda ya¤ ekleyiniz. Afl›r› seviyede doldurmay›n›z.
5. fianz›mana kir girmesini önlemek için ya¤ seviye çubu¤u çevresindeki alan› silip temizleyiniz
Otomatik fianz›man
Otomatik flanz›man ve diferansiyel grubu tek bir
muhafaza içerisinde bulunur.
249
D‹KKAT!
• Üretici taraf›ndan önerilen flanz›man ya¤› d›fl›nda bir ya¤ kullan›lmas›, vites de¤ifltirme kalitesinde bozulmaya ve/veya konvertörün titremesine sebep olabilir. Üretici taraf›ndan önerilen flanz›man ya¤› d›fl›nda bir ya¤ kullan›lmas›, daha s›k ya¤ ve filtre de¤iflimine sebep olacakt›r. Arac›n›zda kullanman›z gereken hidrolik tipi için Önerilen S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal
Parçalar bölümüne bak›n›z.
• fianz›mandaki kir ve su ciddi hasarlara yol
açabilir. fianz›mana kir ve su girmesini önlemek için ya¤› kontrol ettikten veya de¤ifltirdikten sonra, ya¤ seviye çubu¤u kapa¤›n›n yerine tam olarak oturtuldu¤undan emin olunuz.
Hidrolik ve Filtre De¤iflimleri
Otomatik flanz›man ya¤›n› ve filtresini bu k›lavuzdaki “Bak›m Program›” k›sm›nda belirtilen aral›klarla de¤ifltiriniz.
Ayr›ca, e¤er flanz›man herhangi bir sebepten dolay› da¤›t›l›rsa ya¤› ve filtreyi de¤ifltiriniz.
250
Ya¤ Seçimi
fianz›man›n optimum performans sunabilmesi için
uygun bir flanz›man ya¤› kullan›lmas› önemlidir. Sadece üreticilerin tavsiye etti¤i flanz›man hidroli¤ini
kullan›n›z. Arac›n›zda kullanman›z gereken do¤ru
so¤utma s›v›s› tipi için bu bölümdeki “Önerilen S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal Parçalar” k›sm›na bak›n›z.
fianz›man ya¤›n›n tavsiye edilen ya¤ kullan›larak
belirtilen seviyede tutulmas› önemlidir. Herhangi bir
flanz›man üzerinde hiçbir kimyasal s›v› kullan›lmamal›d›r sadece onaylanm›fl ya¤lay›c›lar kullan›labilir.
Özel Katk›lar
Otomatik fianz›man Ya¤› (ATF) ifllenmifl bir üründür
ve katk› maddeleri bu ürünün performans›n› olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle, flanz›mana herhangi bir hidrolik katk›s› eklemeyiniz. Sadece s›v› s›z›nt›lar›n› tespit etmeye yard›mc› olan
özel boyalar›n kullan›m› bu kural›n d›fl›ndad›r. Ayr›ca, keçeleri kötü etkileyece¤inden flanz›man s›zd›rmazl›k maddeleri kullanmay›n›z.
Ön ve Arka Tekerlek Rulmanlar›
Ön ve arka tekerlek rulmanlar›nda kal›c› olarak s›zd›rmazl›k sa¤lanm›flt›r. Bu parçalar için düzenli bak›m yap›lmas› gerekmez.
Arac›n D›fl Bak›m› ve Korozyona Karfl›
Koruma
Kaporta ve Boyan›n Korozyona Karfl›
Korunmas›
Gövde koruma gereksinimi arac›n kullan›ld›¤› bölgenin co¤rafi konumuna ve arac›n kullan›m koflullar›na ba¤l› olarak farkl›l›k göstermektedir. Karl› ve
buzlu yollar› açmak için kullan›lan kimyasal maddeler ile a¤açlara s›k›lan ve yollara serpilen di¤er kimyasal maddeler arac›n›z›n metal aksam›nda yüksek
seviyede korozyona neden olmaktad›r. Arac›n›z›n
havadaki kirleticilere maruz kald›¤› aç›k alana park
etme, arac›n kullan›ld›¤› yol yüzeyleri, afl›r› s›cak
veya so¤uk hava koflullar› veya di¤er uç durumlar
boya, metal kaplama ve alt gövde korumas› üzerinde ters etkilere sahip olacakt›r.
Afla¤›da, arac›n›zda bulunan korozyona karfl› koruma sisteminden azami derecede faydalanman›z›
sa¤layacak bak›m önerileri yer almaktad›r.
Korozyona Neden Olan Etkenler
Korozyon, arac›n›z›n üzerindeki boyan›n ve koruyucu tabakan›n s›yr›lmas› sonucunda ortaya ç›kmaktad›r.
En yayg›n sebepler flunlard›r:
• Tuz, kir ve nemin birikmesi.
D‹KKAT!
• Tafl ve m›c›rlar›n çarpmas›.
Çelik yünü veya ovalama tozu gibi, boyal› ve metal yüzeyleri çizen afl›nd›r›c› ve güçlü temizlik
maddeleri kullanmay›n›z.
• Böcekler, a¤aç özleri ve zift.
• Deniz k›y›s›ndaki bölgelerde havada bulunan
tuz.
• Atmosferde bulunan kimyasal maddeler/ sanayi
at›klar›.
Y›kama
• Arac›n›z› düzenli flekilde y›kay›n›z. Arac›n›z›
daima gölgede ve Mopar® Araç Y›kay›c› veya yumuflak bir oto flampuan› ile y›kay›n›z ve temiz su
ile durulay›n›z.
• E¤er arac›n›z›n üzerinde böcek, zift veya di¤er
benzer kirler birikmiflse, ç›karmak için Mopar®
Süper Kleen Böcek ve Zift Ç›kar›c›s›n› kullan›n›z.
• Arac›n›z›n üstündeki lekeleri ç›kartmak ve arac›n›z› cilalamak için Mopar® oto cilas› kullan›n›z.
Boyay› çizmemeye özen gösteriniz.
• Boyan›n parlakl›¤›n› azaltan ve boyay› incelten
afl›nd›r›c› pasta maddelerini ve elektrikli cila makinelerini kullanmay›n›z.
Özel Bak›m
• Arac›n›z› tuzlu ve tozlu yollarda ya da denize yak›n bölgelerde kullan›yorsan›z arac›n›z›n alt›n›
ayda en az bir kez bas›nçl› su ile y›kay›n›z
• Kap›lar›n, çamurluklar›n ve bagaj alan›n›n alt
k›sm›nda bulunan tahliye deliklerinin temiz ve
aç›k olmalar›n› sa¤lay›n›z.
• Arac›n›z›n boyas›nda tafl izleri ya da çizikler görürseniz ilgili bölgeyi hemen rötufllay›n›z. Bu tür
onar›m giderleri araç sahibine aittir.
• Arac›n›z›n boyas›n›n ve koruyucu tabakan›n bir
kaza nedeniyle hasar görmesi durumunda arac›n›z›n onar›m›n› mümkün oldu¤u kadar çabuk
yapt›r›n›z. Bu tür onar›m giderleri araç sahibine
aittir.
• Kimyasal maddeler, gübre, buz çözücü tuz gibi
özel maddeler tafl›rken bu maddelerin çok iyi paketlenmifl olmas›na ve s›z›nt› yapmamas›na
özen gösteriniz
• Arac›n›z› s›k s›k m›c›rl› yollarda kullan›yorsan›z
tüm tekerleklerin arkas›na çamur veya tafl paçal›klar› takt›r›n›z.
• Çizikleri ve tafl izlerini derhal Mopar® rötufl boyas› ile kapat›n›z. Arac›n›z›n rengine uygun rötufl
boyas›n› yetkili servisinizde bulabilirsiniz.
Tekerlek ve Tekerlek Triminin Bak›m›
Tüm tekerlekler ve tekerlek trimleri, özellikle alüminyum ve krom kapl› tekerlekler paslanmay› önlemek için düzenli olarak su ve sabunla temizlenmelidir. A¤›r kirleri ve/veya afl›r› fren tozunu ç›karmak
için, Mopar® Tekerlek Temizleyicisi (05066247AB)
veya eflde¤erini kullan›n veya afl›nd›r›c› ve asidik
olmayan bir temizleyici seçiniz. Afl›nd›r›c› pedler,
çelik temizleme teli ve k›l f›rça veya metal cilalar›
kullanmay›n›z. Sadece Mopar® temizleyiciler tavsiye edilmektedir. F›r›n temizleyicileri kullanmay›n›z.
Jant koruyucu cilas›na zarar verebilecek, asidik solüsyonlar ve sert f›rçalar kullanan otomatik araba
y›kama makinelerinden kaç›n›n›z.
251
‹ç Bak›m
Gösterge Paneli Kaplamas›
Gösterge panelinin kaplamas›, ön camdan gelen
yans›malar› en aza indirmek için az parlak yüzeye
sahiptir. ‹stenmeyen yans›malara yol açabilecek
koruma maddelerini veya di¤er ürünleri kullanmay›n›z. Az parlak yüzeyi temizlemek için sabun ve ›l›k
su kullan›n›z.
may›n›z. Derinin orijinalli¤ini korumak amac› ile deri koruyucu kullanman›za gerek yoktur.
UYARI!
Temizlik amac› ile uçucu solvent kullanmay›n›z.
Parlay›c› özelli¤e sahip olan bu maddeler kapal›
alanlarda kullan›ld›klar› takdirde solunum sistemine zarar verebilmektedir.
‹ç Kaplaman›n Temizlenmesi
‹ç kaplama Mopar® Toplam Temizlik ile ›slat›lm›fl bir
bez ile bafllayarak temizlenmelidir, ard›ndan e¤er
çok gerekliyse Mopar® Leke Ç›kar›c› kullan›lmal›d›r.
Sert temizleyiciler veya Armorall® kullanmay›n›z.
Bez döflemeleri temizlemek için Mopar® Toplam Temizlik kullan›n›z.
YES Essentials® Kumafl Temizleme Prosedürü
– Baz› Modellerde
YES Essentials® koltuk k›l›flar› afla¤›daki flekilde temizlenebilir.
Deri Döflemenin Temizlenmesi
Deri döfleme için Mopar® Toplam Temizlik önerilmektedir.
• Kalm›fl olan herhangi bir lekeyi temiz, ›slak bir
havluyla temizleyiniz.
Deri koltuklar en iyi flekilde düzenli olarak nemli bir
bezle silinerek korunmaktad›r. Deri üzerinde afl›nd›r›c› etki yaparak deriye hasar verebilecek küçük
toz parçac›klar› derhal nemli bir bezle silinmelidir.
‹natç› lekeler Mopar® Toplam Temizlik ve yumuflak
bir bez yard›m›yla kolayca temizlenebilmektedir.
Deri döflemenizin herhangi bir s›v› ile ›slat›lmamas›na özen gösteriniz. Deri döflemenizi temizlemek
için cila maddesi, ya¤, temizleme s›v›s›, solvent,
deterjan veya amonyakl› temizlik maddesi kullan252
• Mümkün olan en fazla lekeyi temiz, kuru bir havluyla temizleyerek ç›kar›n›z.
• Dayan›kl› lekeler için, Mopar® Toplam Temizli¤i
veya bir sabun solüsyonunu temiz, ›slak bir beze
uygulay›n›z ve lekeyi ç›kar›n›z. Sabun kal›nt›lar›n› ç›karmak için yeni, ›slak bir havlu kullan›n.
• Gres kal›nt›lar› için, Mopar® Çok-amaçl› temizleyiciyi temiz, ›slak bir beze uygulay›n ve lekeyi ç›kar›n›z. Sabun kal›nt›lar›n› ç›karmak için yeni,
›slak bir havlu kullan›n.
• Yes Essentials ürünlerinde herhangi bir solvent
veya koruyucu kullanmay›n›z.
Farlar› Temizleme
Arac›n›zda daha parlak yanan ve tafllar›n sebep oldu¤u k›r›lmalara cam farlara nazaran daha az duyarl› olan plastik farlar bulunmaktad›r.
Plastik çizilmelere karfl› cam kadar dirençli de¤ildir
ve bu nedenle farkl› lens temizleme prosedürleri
izlenmelidir.
Lenslerin çizilme ve ›fl›k ç›k›fl›n›n azalmas› ihtimalini en aza indirmek için kuru bezle silmekten kaç›n›n›z. Yoldan kaynaklanan kirlenmeleri ç›karmak için
sabunlu solüsyonla y›kay›n›z ve ard›ndan durulay›n›z.
Lensleri temizlemek için afl›nd›r›c› temizleme bileflenleri, solventler, çelik tel veya di¤er zarar verici
materyaller kullanmay›n›z.
Cam Yüzeyler
Tüm cam yüzeyler Mopar® Cam Temizleyicisi veya
piyasadan temin edebilece¤iniz ev tipi cam temizleme maddeleri ile düzenli olarak temizlenmelidir. Asla afl›nd›r›c› temizlik maddesi kullanmay›n›z. Rezistansl› bu¤u çözücü ile donat›lm›fl arka cam› temizlerken dikkatli olunuz Elemanlara zarar verebilecek
raspa veya di¤er keskin aletleri kullanmay›n›z.
Dikiz aynas›n› temizlerken bir sprey temizleyiciyi
önce havlu veya bez parças›na püskürtüp, sonra
aynay› siliniz. Sprey temizleyiciyi do¤rudan cama
püskürtmeyiniz.
Plastik Gösterge Paneli Lenslerinin Temizlenmesi
Bu araçta göstergelerini ön taraf›ndaki lensler saydam plastik ile kaplanm›fllard›r. Lensleri temizlerken, plasti¤i çizmemeye özen gösterin.
Emniyet Kemeri Bak›m›
Emniyet kemerlerini kimyasal solventler veya afl›nd›r›c› temizlik maddeleri ile beyazlatmaya, boyamaya veya temizlemeye teflebbüs etmeyiniz. Bu emniyet kemerini zay›flatacakt›r. Günefl ›fl›¤› da ayr›ca
emniyet kemerini zay›flatabilir.
S‹GORTALAR (TAM ENTEGRE GÜÇ
MODÜLÜ)
Tam Entegre Güç Modülü (TIPM) motor bölmesi
içinde, hava filtresi grubunun yak›n›na yerlefltirilmifltir. Bu merkez sigortalar› ve röleleri içerir.
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi gerekiyorsa yumuflak flampuan ve ›l›k su ile temizleyiniz. Emniyet
kemerlerini temizlemek için araçtan sökmeyiniz.
Kemerlerde afl›nma veya saçaklanma tespit ederseniz veya emniyet kemeri tokalar› düzgün çal›flm›yorsa emniyet kemerlerini de¤ifltiriniz.
Yumuflak bir mendille kurulay›n›z.
Bardak Tutucular›n›n Temizlenmesi
Islak bir bez veya havlu ile hafif bir deterjan kullanarak temizleyiniz.
Tam Entegre Güç Modülü (TIPM)
1. Islak bir bez parças›yla temizleyiniz. Yumuflak
bir sabun solüsyonu kullan›labilir, fakat yüksek
oranda alkol içeren veya afl›nd›r›c› temizleyiciler
kullanmay›n›z. E¤er sabun kullan›l›yorsa, temiz, ›slak bir bezle siliniz.
2. Yumuflak bir mendille kurulay›n›z.
253
D‹KKAT!
• Güç Modülü kapa¤›n› takarken, kapa¤›n düzgün flekilde yerleflmesini ve tamamen kilitlenmesini sa¤lamak önemlidir Bunu yapmamak
TIPM’nin içerisine su girmesine yol açarak,
muhtemel bir elektrik ar›zas›na sebep olabilir.
• Atm›fl sigortay› de¤ifltirirken, sadece do¤ru
amper de¤erindeki sigortay› kullan›n. Belirtilenin d›fl›nda bir amper de¤erine sahip bir sigortan›n kullan›lmas› elektrik sisteminin tehlikeli
olarak afl›r› yüklenmesine sebep olabilir. E¤er
do¤ru de¤erdeki sigorta atmaya devam ediyorsa, bu durum devrede mevcut olan bir
problemin giderilmesi gerekti¤ini iflaret eder.
Yuva
J1
J2
Sigorta
40 Amp
Yeflil
Mini
Sigorta
—
Elektrik Kumandal›
Katlanabilen Koltuk
Yuva
Sigorta
Mini
Sigorta
J10
Aç›klama
—
(Baz› modellerde)
Far Y›kama Rölesi
(BUX)/Manuel Ayar
Valfi
30 Amp
Pembe
—
(Baz› modellerde)
Sal›ncak Çubu¤u/
Thatchum Güvenlik
(BUX)/Elektrik Kumandal› Sürgülü Kap›
30 Amp
Pembe
30 Amp
Pembe
—
Arazi fianz›man›
Modülü – Baz›
modellerde
30 Amp
Pembe
—
Arka Kap› Modülü
J4
25 Amp
Beyaz
—
Sürücü Kap›s› Modülü
J5
25 Amp
Beyaz
—
Yolcu Kap›s› Modülü
J13
60 Amp
Sar›
—
Kontak Kapal›yken
Ak›m Çekme IOD–Ana
J14
40 Amp
Yeflil
—
—
Kilitlenmeyi Önleyici
Fren Sistemi (ABS)
Pompas›/Elektronik
Denge Program› (ESP)
– Baz› modellerde
Elektrik Arka Rezistans
(EBL)
J15
30 Amp
Pembe
—
Arka Fan – Baz›
modellerde
J17
40 Amp
Yeflil
—
Marfl Solenoidi
20 Amp
Sar›
—
NGC (Güç Aktarma
Kontrol Modülü)
fianz›man Konum
J3
J6
40 Amp
Yeflil
J7
30 Amp
Pembe
J8
J9
254
Aç›klama
40 Amp
Yeflil
40 Amp
Yeflil
—
Kilitlenmeyi Önleyici
Fren Sistemi (ABS)
Valfi/Elektronik Denge
Program› (ESP) – Baz›
modellerde
J11
J18
—
Elektrikli Koltuklar (Baz›
modellerde)
J19
60 Amp
Sar›
—
Radyatör Fan Motoru
—
PZEV Motor/Esnek
Yak›t – baz› modellerde
J20
30 Amp
Pembe
—
Ön Silecek LO/HI
(DÜfiÜK/YÜKSEK)
Yuva
J21
J22
Sigorta
Mini
Sigorta
20 Amp
Mavi
—
25 Amp
Beyaz
—
M1
Aç›klama
Ön/Arka Su Y›kama
15 Amp
Mavi
Üçüncü Fren Lambas›
(CHMSL)
M2
—
20 Amp
Sar›
(Baz› modelerde)
Römork Lambas›
M3
—
20 Amp
Sar›
Ön/Arka Aks Kilitleri
M4
—
10 Amp
K›rm›z›
(Baz› modelerde)
Römork Çekme
M5
—
25 Amp
Renksiz
Dönüfltürücü – Baz›
modelerde
20 Amp
Sar›
Güç Prizi #1 (Aksesuar
(ACC)/Ya¤mur Sensörü
20 Amp
Sar›
Güç Pirizi #2 (Akü veya
Aksesuar (ACC)
Seçimli)
—
20 Amp
Sar›
Ön Is›tmal› Koltuk –
Baz› modellerde
—
20 Amp
Sar›
(Baz› modelerde)
Arka Is›tmal› Koltuk
—
M7
—
M8
M9
Sigorta
M10
Mini
Sigorta
15 Amp
Sar›
Aç›l›r Tavan Modülü –
Baz› modellerde
—
M6
Yuva
—
M11
—
M12
—
M13
10 Amp
K›rm›z›
30 Amp
Yeflil
20 Amp
Sar›
—
Aç›klama
Yuva
M14
Makyaj
lambalar›/Hands Free
Modülü (HFM) – baz›
modellerde
Uzaktan Kumanda
Ekran› – Baz› modellerde, Dijital Uydu
Müzik Sistemi Al›c›s›
(SDARS), Üniversal
Garaj Kap› Aç›c›s›
(UGDO) - Baz›
modellerde, Makyaj
aynas›, Video E¤lence
Sistemi (VES)® - Baz›
modellerde
Otomatik S›cakl›k
Kontrolü (ATC) – Baz›
modellerde, Kaput Alt›
Lambas›
Radyo Amplifikatör
(AMP)
Kabin Bölmesi Nodu
(CCN),Çok ‹fllevli
Sviç/Siren Modülü
Sigorta
—
M15
Mini
Sigorta
20 Amp
Sar›
20 Amp
Sar›
—
M16
(Baz› modelerde)
Römork Çekme (BUX)
Otomatik Kararmal›
dikiz aynas› – baz›
modellerde, K›z›l Ötesi
Sensör (IR) – baz›
modellerde, Çok ‹fllevli
Sviç, Lastik Bas›nc›
‹zleme Sistemi (TPMS)
– baz› modellerde,
Arazi fianz›man›
Modülü – Baz›
modellerde
—
10 Amp
K›rm›z›
Yolcu Hava Yast›¤›
Kontrolörü (ORC)
/Yolcu S›n›fland›rma
Modülü (OCM)
—
15 Amp
Mavi
Sol Park/ Yan
Sinyal/Gündüz
Seyir/Arka Lambalar,
Plaka Lambas›
—
15 Amp
Mavi
Sa¤ Park/ Yan
Sinyal/Gündüz
Seyir/Arka Lambalar
—
25 Amp
Renksiz
Otomatik Kapatma
(ASD) #1 ve #2
M17
M18
M19
Aç›klama
255
Yuva
Kartufl
Sigorta
Mini
Sigorta
Aç›klama
M20
15 Amp
Mavi
Elektronik Araç Bilgi
Merkezi (EVIC) - Baz›
modellerde, ‹ç
Ayd›nlatma, Direksiyon
Dü¤meleri - Baz›
modellerde, Sviç S›ras›
—
M29
—
M30
—
20 Amp
Sar›
Otomatik Kapatma
(ASD) #3
M22
—
10 Amp
K›rm›z›
Sa¤ Korna
M31
M23
—
10 Amp
K›rm›z›
Sol Korna
M32
—
25 Amp
Renksiz
Arka Silecek
—
20 Amp
Sar›
Yak›t Pompas›/Dizel
Lift Pompas›
—
10 Amp
K›rm›z›
Elektrik Kumandal›
Ayna Svici/Sürücü
Cam› Svici
M24
M25
M26
M27
—
256
Kartufl
Sigorta
Mini
Sigorta
10 Amp
K›rm›z›
Direksiyon Kolonu
Kilidi, Kablosuz Kontak
Ünitesi (WIN)
Aç›klama
Kartufl
Sigorta
Mini
Sigorta
Aç›klama
NGC (Güç Aktarma
Organlar› Kontrol
Modülü), fianz›man
Besleme (Akü),
M35
—
10 Amp
K›rm›z›
Is›tmal› Aynalar – Baz›
modellerde
M36
—
20 Amp
Sar›
Güç Prizi #3
(Akü)
10 Amp
K›rm›z›
Yolcu S›n›fland›rma
Modülü (OCM)
M37
—
10 Amp
K›rm›z›
Kilitlenmeyi Önleyici
Fren Sistemi (ABS),
Elektronik Denge
Program› (ESP), Fren
Lambas› Svici
—
25 Amp
Renksiz
Kap› Kilitleme/Kilit
Açma Motorlar›
—
15 Amp
Mavi
Arka Silecek Modülü/
Elektrik Kumandal›
Katlanabilen Ayna
—
20 Amp
Sar›
Geri Vites Lambalar›
—
10 Amp
K›rm›z›
Yolcu Hava Yast›¤›
Kontrolörü (ORC)
—
10 Amp
K›rm›z›
NGC (Güç Aktarma
Organlar› Kontrol Modülü), Akü Beslemesi
10 Amp
K›rm›z›
Park Destek Modülü,
HVAC Modülü, Far
Y›kama, Pusula
Modülü - Baz›
modellerde, Flaflörler Baz› modellerde
M33
Yuva
10 Amp
K›rm›z›
M28
—
M21
Yuva
M34
M38
K1
K2
K3
K4
—
—
—
—
K5
—
—
Marfl Motoru Solenoid
Rölesi
—
Kontak Aç›k/Marfl
Rölesi
—
(NGC) Güç Aktarma
Organlar›, Kontak
Modülü Rölesi
—
Elektrik Arka Rezistans
(EBL) Rölesi
—
K7
K8
K9
—
—
—
K10
—
—
—
—
—
K11
—
—
Kontak Aç›k Rölesi
—
—
K6
Kontak Aç›k/Aksesuar
Rölesi
—
—
Arka Fan Rölesi
ASD Rölesi (M19 ve
M21 ‹çin Besleme)
Radyatör Fan› Rölesi
Düflük Devir
ARACIN UZUN SÜRE
KULLANILMAYACA⁄I DURUMLARDA
Arac›n›z› 21 günden uzun bir süre için kullanmayacaksan›z aküyü korumak için afla¤›da belirtilen
önlemleri alman›z gerekir: Afla¤›dakileri yapabilirsiniz:
• IOD (Kontak Kapama Ak›m Çekme) mini sigortalar›n› motor bölmesinde bulunan Tam Entegre
Güç Modülünden ç›kar›n›z.
NOT:
Lamba sviçleri için yetkili servisinizin de¤ifltirme talimatlar›na bak›n›z.
LAMBA AMPULLER‹ - D›fl
Ampul Numaras›
K›sa Far . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H11
Uzun Far. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HB3/9005
Sinyal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PY27W/3757AK
Ön Park Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W5W
• Ya da negatif akü kablosunu ç›kart›p izole ediniz.
Ön Sis Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9145/H10
YEDEK AMPULLER
Arka Sis lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . PS 19W BV
Tüm iç ampuller pirinç veya cam kenarl› tabanl›d›r.
alüminyum tabanl› ampuller onaylanmam›flt›r ve
yedek olarak kullan›lmamal›d›r.
Ön Yan Sinyal Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . WY5W
Üçüncü Fren lambas› (CHMSL) . . . . . LED (Yetkili
Serviste Servis Görür)
Ampul Numaras›
Arka/Stop Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3157K
Döfleme/Okuma Lambalar›
(Tel ›s›tmal›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Arka Sinyal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3757A
Döfleme/Okuma Lambalar›
(Opsiyonel LED) . . . . . . . . . . LED (Yetkili Serviste
Servis Görür)
Geri Vites Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3157K
LAMBA AMPULLER‹ - ‹ç
Arka Lamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3157K
Plaka Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Torpido Gözü Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Bagaj Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Opsiyonel Kap› Harita Cebi /
Bardak Tutucu Ayd›nlatmas› . . . . . . . . LED (Yetkili
Serviste Servis Görür)
257
4. Ampulü ve konnektör grubunu far muhafazas›na
tak›n›z ve yerine kilitlemek için saat yönünde ? tur
döndürünüz.
AMPUL DE⁄‹fi‹M‹
K›sa Far, Uzun Far, Ön Sinyal Lambas›,
Ön Park Lambas›
1. Kaputu aç›n›z.
Ön Sis Lambas›
NOT:
NOT:
Sol far muhafazas›ndaki belli baz› lambalar› de¤ifltirmek için hava filtresi muhafazas›n› sökmek ve Tam Entegre Güç Modülünü (TIPM) bir
kenara koymak gerekebilir.
Tekerlek yuvas›n›n ön k›sm›na eriflimi kolaylaflt›rmak için, e¤er sol ön sis lambas›n› de¤ifltirecekseniz direksiyon simidini sa¤a, e¤er sa¤ ön
sis lambas›n› de¤ifltirecekseniz direksiyon simidini sola çeviriniz.
2. ‹lgili ampulü ve konnektör grubunu saatin tersi
yönünde 1/4 tur çeviriniz ve grubu far muhafazas›ndan sökünüz.
1
2
3
4
–
–
–
–
Ön Sinyal Lambas› Ampulü
K›sa Far Ampulü
Ön Park Lambas› Ampulü
Uzun Far Ampulü
3. Ampulü kablo demeti konnektöründen ay›r›n›z
ve ard›ndan yedek ampulü ba¤lay›n›z.
D‹KKAT!
Yeni ampule parmaklar›n›zla dokunmay›n›z. Ya¤
ile kirlenmesi ampul ömrünü önemli ölçüde k›saltacakt›r E¤er ampul herhangi bir ya¤l› yüzeye temas ederse, ampulü alkolle ovarak temizleyiniz.
258
1. Ön alt tekerlek yuvas› eriflim panelini sabitleyen
ba¤lant› elemanlar›n› ç›kar›n›z ve eriflim panelini
sökünüz.
2. Ampulün elektrik konnoktörünü saatin tersi yönünde 1/4 tur çeviriniz ve sis lambas› muhafazas›ndan ç›kar›n›z.
5. Ön alt tekerlek yuvas› eriflim panelini ve ba¤lant› elemanlar›n› tak›n›z.
Arka Sis Lambas›
1. Tamponun arka taraf›na tampon takviyesinin
üzerinden ulafl›n›z ve sis lambas› muhafazas›n›n
üzerindeki serbest b›rakma t›rnaklar›na bast›r›n›z.
3. Ampulü konnektör soketinden sökünüz ve yedek
ampulü tak›n›z.
Elektrik Konnektörü
4. Ampulü ve konnektör grubunu saatin tersi yönünde 1/4 tur çeviriniz ve sis lambas› muhafazas›ndan sökünüz.
D‹KKAT!
Yeni ampule parmaklar›n›zla dokunmay›n›z. Ya¤
ile kirlenmesi ampul ömrünü önemli ölçüde k›saltacakt›r E¤er ampul herhangi bir ya¤l› yüzeye temas ederse, ampulü alkolle ovarak temizleyiniz.
4. Ampulü ve konnektör grubunu sis lambas› muhafazas›na tak›n›z ve konnektörü yerine kilitlemek
için saat yönünde 1/4 tur döndürünüz.
5. Ampulü konnektör soketinden sökünüz ve yedek
ampulü tak›n›z.
Serbest B›rakma T›rnaklar›
2. Sis lambas› muhafazas›n› tampon kaplamas›ndan ay›r›n›z.
3. Elektrik kablo demeti konnektörlerini ç›kart›n.
6. Ampulü ve konnektör grubunu sis lambas› muhafazas›na tak›n›z ve konnektörü yerine kilitlemek
için saat yönünde 1/4 tur döndürünüz.
7. Sis lambas› muhafazas›n› tak›n›z.
Ön Yan Sinyal Lambas›
Ön Yan Sinyal Lambas› her iki ön çamurluk panelinde yer al›r.
259
1. Yay gerilimini gidermek için ön yan sinyal lambas› cam›na bast›r›n›z ve d›fla do¤ru çekiniz.
Arka/Stop Lambas›, Arka Sinyal Lambas›,
Arka Lamba, Geri Vites Lambas›
2. Ampulü kablo demeti konnektöründen ay›r›n›z
ve ard›ndan yedek ampulü ba¤lay›n›z.
Arka lambalar iki parçal› bir tasar›ma sahiptir. Arka/stop lambalar› ve arka sinyal lambalar› arka köfle gövde panellerinde bulunur. Arka lamba ve geri
vites lambalar› bagaj kap›s›nda bulunur.
Arka/Stop Lambas› veya Arka Sinyal
Lambas›n›n De¤ifltirilmesi
1. Bagaj kap›s›n› aç›n›z.
2. ‹ki ba¤lant› eleman›n› arka lamba muhafazas›n›n
iç taraf›ndan ç›kar›n›z.
Ön Yan Sinyal Ampulünün Sökülmesi
3. Ön yan sinyal lambas›n›n sa¤ kancas›n› sac metale kenetleyiniz (cam üzerindeki harflerin do¤ru
konumda olup olmad›klar›na dikkat ediniz).
4. Sol taraf› kenetleninceye kadar ön yan sinyal
lambas›n› yuvas›nda çeviriniz (hafif bir klik sesi duyacaks›n›z).
3. Gövde paneli ile arka lamba muhafazas›n›n d›fl
taraf› aras›na tek elinizle dikkatlice bir trim çubu¤u
(plastik düz uçlu alet) sokunuz ve arka lamba muhafazas›n›n iç taraf›ndaki flanfl› di¤er elinizle tutunuz. Arka lamba muhafazas›n› araçtan ay›rmak için
trim çubu¤u ile el kuvvetini bir arada kullan›n›z.
4. ‹lgili ampulün elektrik konnektörünü saatin tersi
yönünde 1/4 tur çeviriniz ve arka lamba muhafazas›ndan sökünüz.
1 – Arka Lamba/Sinyal Lambas› Ampulü
2 – Arka Sinyal Lambas› Ampulü
5. Ampulü konnektör soketinden sökünüz ve yedek
ampulü tak›n›z.
6. Ampulü ve konnektör grubunu arka lamba muhafazas›na tak›n›z ve konnektörü yerine kilitlemek
için saat yönünde 1/4 tur döndürünüz.
7. Arka lamba muhafazas›n› ve ba¤lanbt› elemanlar›n› tak›n›z.
Arka Lamban›n veya Geri Vites Lambas›n›n
De¤ifltirilmesi
1. Bagaj kap›s›n› aç›n›z.
260
2. Arka lamba muhafazas›n› bagaj kap›s›na sabitleyen iki ba¤lant› eleman›n› bagaj kap›s›n›n iç yüzünden ç›kar›n›z.
3. Arka lamba muhafazas› ile bagaj kap›s› aras›na
dikkatlice bir trim çubu¤u sokunuz (plastik düz uçlu
alet). Arka lamba muhafazas›n› bagaj kap›s›ndan
ay›rmak için trim çubu¤u ile el kuvvetini bir arada
kullan›n›z.
4. ‹lgili ampulün elektrik konnektörünü saatin tersi
yönünde 1/4 tur çeviriniz ve muhafazadan sökünüz.
5. Ampulü konnektör soketinden sökünüz ve yedek
ampulü tak›n›z.
6. Ampulü ve konnektör grubunu muhafazaya tak›n›z ve konnektörü yerine kilitlemek için saat yönünde 1/4 tur döndürünüz.
7. Arka lamba muhafazas›n› ve ba¤lanbt› elemanlar›n› tak›n›z.
Plaka Lambas›
1. Küçük kilitleme t›rna¤›n› arac›n yan taraf›na do¤ru cam›n uç k›sm›ndan ç›kar›n›z ve o konumda tutunuz.
2. Kilitleme t›rna¤›na sahip cam›n uç k›sm› ile etraf›ndaki muhafazan›n aras›na küçük düz uçlu bir alet
sokunuz ve ard›ndan cam› muhafazadan ay›rmak
için aleti esnetiniz.
3. Cam› bir elinizle tutunuz ve di¤er elinizle ampulün elektrik konektörünü saatin tersi yönünde 1/4
tur çeviriniz ve ard›ndan ampulü konnektör grubunu camdan ç›kar›n›z.
4. Ampulü konnektör soketinden sökünüz ve yedek
ampulü tak›n›z.
5. Ampulü ve konnektör grubunu cama tak›n›z ve
konnektörü yerine kilitlemek için saat yönünde 1/4
tur döndürünüz.
6. Cam›n kilitleme t›rna¤› bulunmayan ucunu bagaj
kap›s›ndaki muhafazaya sokunuz ve ard›ndan cam›n öteki ucunu muhafazan›n içerisine bast›r›n›z,
muhafazaya kilitlendi¤inden emin olunuz.
1 – Arka Lamba Ampulü
2 – Geri Vites Lambas› Ampulü
Plaka Lambas›
261
SIVILAR VE YAKIT KAPAS‹TELER‹
US (Amerikan)
Metrik
20.5 Galon
77.6 Litre
2.0L Dizel (Sentetik SAE 5W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-40, SAE 10W-40 veya SAE
15W-40, ACEA C3)
4.2 Quarts
4.0 Litre
2.4L (SAE 5W-20, ACEA C3 veya API Sertifikal›)
4.5 Quarts
4.26 Litre
2.7L (SAE 5W-20, ACEA C3 veya API Sertifikal›)
5.5 Quarts
5.2 Litre
2.0L Dizel veya Tek ya da ‹ki Bölmeli Klima Kontrol Sistemi (Glysantin G 30-91
So¤utma s›v›s›)
7.9 Quarts
7.5 Litre
Parça
Yak›t (Yaklafl›k)
Tüm Motorlar
Filtre ile Motor Ya¤›
So¤utma Sistemi*
2.0L Dizel veya Üç Bölmeli Klima Kontrol Sistemi (Glysantin G 30-91 So¤utma s›v›s›)
9.8 Quarts
9.3 Litre
2.4L ve Tek veya ‹ki Bölmeli Klima Kontrol Sistemi (Mopar® Antifriz/So¤utma S›v›s›
5 Y›l/100.000 Mil Formülü) veya Eflde¤eri
7.9 Quarts
7.5 Litre
2.4L ve Üç Bölmeli Klima Kontrol Sistemi (Mopar® Antifriz/So¤utma S›v›s›
5 Y›l/100.000 Mil Formülü) veya Eflde¤eri
9.8 Quarts
9.3 Litre
2.7L ve Tek veya ‹ki Bölmeli Klima Kontrol Sistemi (Mopar® Antifriz/So¤utma S›v›s›
5 Y›l/100.000 Mil Formülü) veya Eflde¤eri
9.8 Quarts
9.3 Litre
2.7L ve Üç Bölmeli Klima Kontrol Sistemi (Mopar® Antifriz/So¤utma S›v›s›
5 Y›l/100.000 Mil Formülü) veya Eflde¤eri
12 Quarts
11.4 Litre
* MAKS seviyeye kadar doldurulmufl kalorifer ve so¤utma s›v›s› rezervuar›n› içerir.
262
ÖNER‹LEN SIVILAR, YA⁄LAR VE OR‹J‹NAL PARÇALAR
Motor
Parça
S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal Parçalar
Motor So¤utma S›v›s› (2.4L ve 2.7L)
Mopar® Antifriz/So¤utma S›v›s› Befl Y›l/100,000 Mil Formülü HOAT (Hibrid Organik Katk› Terknolojisi)
veya eflde¤eri
Motor So¤utma S›v›s› (2.0L Dizel)
Glysantin G 30-91
Motor Ya¤› - 2.4L ve 2.7L
(ACEA D›fl› Kategoriler)
Chrysler Malzeme Standard› MS-6395 gerekliliklerini karfl›layan API Sertifikal› SAE 5W-20 motor ya¤› kullan›n›z. Do¤ru
SAE s›n›f› için motor ya¤› dolum kapa¤›n›za bak›n›z. MB 229 31’e veya MB 229 51’e göre onayl› SAE 5W-30 motor
ya¤› SAE 5W-20 motor ya¤›n›n mevcut olmad›¤› durumlarda kullan›labilir.
Motor Ya¤› - 2.4L ve 2.7L
(ACEA Kategorileri)
Servis Doldurma Ya¤lar› olarak ACEA Avrupa Ya¤ Kategorilerini kullanan ülkeler için, ACEA C3 gerekliliklerini
karfl›layan ve MB 229.31 veya MB 229.51’e göre onayl› motor ya¤lar›n› kullan›n›z. MB 229 31’e veya MB 229 51’e
göre onayl› SAE 5W-30 motor ya¤› SAE 5W-20 motor ya¤›n›n mevcut olmad›¤› durumlarda kullan›labilir.
Motor Ya¤› 2.0L Dizel – (ACEA Katagorileri)
Sadece ACEA C3 gerekliliklerini karfl›layan ve VW 507.00’a göre onayl› sentetik SAE 5W-30, SAE 0W-40, SAE 5W40, SAE 10W-40, veya SAE 15W-40 motor ya¤lar›n› kullan›n›z.
Ya¤ Filtresi (2.4L)
Mopar® 04884900AB veya eflde¤eri
Ya¤ Filtresi (2.7L)
Mopar® 04884899AB veya eflde¤eri
Ya¤ Filtresi (2.0L Dizel)
Mopar® 68001297AA
Bujiler (2.4L)
ZFR5F-11 (Boflluk .044 in [1.12 mm])
Bujiler (2.7L)
RE14PMC5 (Boflluk .050 in [1,27 mm])
Yak›t Seçimi (2.4L ve 2.7L Benzinli)
Min. 91 Oktan
Yak›t Seçimi (2.0L Dizel)
Sadece 50 veya üzeri setan say›s›na sahip en iyi kalite yak›t. Ayn› zamanda maksimum 15 ppm sülfür (kükürt) içeren
dizel yak›t kullan›m› gerekmektedir.
263
fiasi
Parça
S›v›lar, Ya¤lay›c›lar ve Orijinal Parçalar
Otomatik fianz›man
Mopar® ATF+4 Otomatik fianz›man Ya¤›
‹ki Kavramal› Otomatik fianz›man - MPS6
Castrol BOT-341
Manuel fianz›man
Mopar® ATF+4 Otomatik fianz›man Ya¤›
Fren/Debriyaj Merkezi1
Mopar® DOT 3, SAE J1703 veya eflde¤eri kullan›lmal›d›r. E¤er DOT 3 fren hidroli¤i yoksa DOT 4 kullan›labilir. Sadece
tavsiye edilen fren hidroliklerini kullan›n›z.
Hidrolik Direksiyon Rezervuar›
Mopar® Hidrolik Direksiyon Hidroli¤i+4, Mopar® ATF+4 Otomatik fianz›man Ya¤›
Lastik Bas›nc›
Sürücü kap› pervaz›ndaki etikete bak›n›z.
1
Manuel flanz›man bulunan araçlarda “Fren Ana Merkezi debriyaj ile ortak kullan›l›r.
264
8
BAKIM PROGRAMLARI
G
BAKIM PROGRAMLARI-BENZ‹NL‹ MOTORLAR .......................266
G
BAKIM PROGRAMLARI-D‹ZEL MOTORLAR..............................272
G
BAKIM KAYITLARI .......................................................................277
265
BAKIM PROGRAMLARI – BENZ‹NL‹
MOTORLAR
Her Benzin Al›fl›n›zda
G
Normal flartlar alt›nda arac›n›z her 10.000 km’de bir
ya da 6 ayda bir (hangisi önce dolarsa) bak›ma tabi tutulmal›d›r. Bununla beraber afla¤›daki durumlardan herhangi biri sizin için de geçerliyse arac›n›z
5.000 km’de bir ya da 3 ayda bir (hangisi önce dolarsa) bak›ma tabi tutulmal›d›r.
G
G
G
Arac›n yo¤un trafikte s›k s›k dur-kalk yaparak
kullan›lmas›
Ayda Bir Defa
Motorun uzun süre rölantide çal›flt›r›lmas›
G
Arac›n tozlu ortamlarda kullan›lmas›
G
G
G
G
Ön cam y›kama suyunu kontrol ediniz ve gerekti¤i takdirde ekleme yap›n›z.
Gündüz ve gece hava s›cakl›¤›n›n 0°C’nin alt›nda olmas›.
G
G
S›cak motor stop edildikten yaklafl›k 5 dakika
sonra motor ya¤› seviyesini kontrol ediniz. Motor
ya¤› seviyesinin araç düz bir zemin üzerinde
iken kontrol edilmesi ölçümünüzün do¤rulu¤unu
artt›racakt›r. Sadece ya¤ seviyesi ADD (EKLE)
ya da MIN iflaretinde veya daha afla¤›da iken
ya¤ ilave ediniz.
Arac›n s›k s›k 16 km’den daha k›sa mesafelerde
kullan›lmas›.
Arac›n %50’den daha fazla oranda 32°C’nin üzerindeki s›cakl›klarda uzun süre yüksek h›zda kullan›lmas›.
Römork çekme.
Arac›n taksi, polis arac› veya kurye arac› olarak
kullan›lmas› (ticari amaçl›)
Arazide veya çölde kullan›m.
266
G
G
G
G
Lastik hava bas›nçlar›n› ve lastiklerde anormal
bir afl›nma veya hasar olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
Aküyü kontrol ediniz, akü kutup bafllar›n› temizleyip s›k›flt›r›n›z.
So¤utma s›v›s› kab›ndaki, fren ana merkezindeki s›v› seviyelerini kontrol ediniz ve gerekti¤i takdirde ilave yap›n›z.
Tüm lamba ve farlar ile di¤er elektrik aksam›n›n
düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz.
Her Ya¤ De¤ifliminde
G
Motor ya¤ filtresini de¤ifltiriniz.
G
Fren hortumlar›n› kontrol ediniz.
D‹KKAT!
Gerekli bak›m ifllemlerinin yap›lmamas› halinde
araç hasar görebilir.
Periyodik Bak›m Aral›¤›
Normal flartlar alt›nda arac›n›z her 10.000 km’de
bir ya da 6 ayda bir (hangisi önce dolarsa) Yetkili
Serviste bak›ma tabi tutulmal›d›r.
NOT:
Ya¤ de¤iflim aral›¤› hiçbir koflulda 10.000 km
veya 6 ay› (hangisi önce dolarsa) aflmamal›d›r.
NOT:
UYARI!
Araç motorun üzerinde veya yak›nlar›nda çal›fl›yorken ciddi flekilde yaralanabilirsiniz. Sadece
bilgi sahibi ve do¤ru ekipmana sahip oldu¤unuz
servis çal›flmalar›n› yap›n›z.
E¤er servis çal›flmas›n› gerçeklefltirebilece¤inize
dair en ufak bir flüpheniz varsa arac›n›z› yetkili
servis teknisyenlerine götürünüz.
Servis Bak›m Aral›klar› ülkeden ülkeye de¤ifliklik gösterebilir.
NOT:
Baz› durumlarda yap›lan bak›mlar› ibraz etmeniz gerekece¤inden bak›m kay›tlar›n› tutmak sizin sorumlulu¤unuzdad›r. E¤er arac›n›z› elden
ç›kartacak olursan›z, bu kay›tlar› ve bu kullan›m k›lavuzunu lütfen yeni sahibine veriniz. ‹nceleme ve bak›m; ar›zadan flüphelenildi¤i anlarda da yap›lmal›d›r.
267
DODGE JOURNEY BENZ‹NL‹ ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
6
12
18
24
30
K‹LOMETRE X 1000
10
20
30
40
50
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
Hava Filtresi De¤iflimi
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlar› Kontrol
X
X
X
Klima Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Buji De¤iflimi (Sadece 2.4L Benzinli Motor)
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
V Kay›fl›n›n Kontrolü
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
268
DODGE JOURNEY BENZ‹NL‹ ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
36
42
48
54
60
K‹LOMETRE X 1000
60
70
80
90
100
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
Hava Filtresi De¤iflimi
X
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlar› Kontrol
X
Klima Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Buji De¤iflimi (Sadece 2.4L Benzinli Motor)
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
V Kay›fl›n›n Gergisinin Kontrolü, Gerekirse De¤iflimi
X
Otomatik fianz›man Ya¤› ve Filtresi De¤iflimi
X
Motor So¤utma S›v›s› De¤iflimi ve Sisteminin Temizlenmesi
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
269
DODGE JOURNEY BENZ‹NL‹ ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
66
72
78
84
90
K‹LOMETRE X 1000
110
120
130
140
150
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
Hava Filtresi De¤iflimi
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlar› Kontrol
X
X
X
Klima Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Buji De¤iflimi (Sadece 2.4L Benzinli Motor)
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
V Kay›fl›n›n Kontrolü
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
270
DODGE JOURNEY BENZ‹NL‹ ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
K‹LOMETRE X 1000
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
Hava Filtresi De¤iflimi
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlar› Kontrol
Klima Filtresi De¤iflimi
Buji De¤iflimi (Sadece 2.4L Benzinli Motor)
Buji De¤iflimi (Sadece V6 Silindir 2.7L Benzinli Motor)
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
V Kay›fl›n›n De¤iflimi
Otomatik fianz›man Ya¤› ve Filtresi De¤iflimi
Motor So¤utma S›v›s› De¤iflimi ve Sisteminin Temizlenmesi
Kuru Ya¤lama*
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
Akü Kontrol
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
Egzoz Sistemi Kontrol
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
96
160
X
X
X
X
102
170
X
X
X
108
180
X
X
X
X
114
190
X
X
X
120
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
271
BAKIM PROGRAMLARI - D‹ZEL
MOTORLAR
D‹KKAT!
Gerekli bak›m ifllemlerinin yap›lmamas› halinde
araç hasar görebilir.
Her Ya¤ De¤ifliminde
G
Motor ya¤ filtresini de¤ifltiriniz.
G
Egzoz sistemini kontrol ediniz.
G
G
Her Yak›t Al›fl›n›zda
G
G
Motor ya¤ seviyesini kontrol ediniz, gerekirse ekleme yap›n›z.
Ön cam y›kama suyunu kontrol ediniz ve gerekti¤i takdirde ekleme yap›n›z.
Ayda Bir Defa
G
G
G
G
Lastik hava bas›nçlar›n› ve lastiklerde anormal
bir afl›nma veya hasar olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
Aküyü kontrol ediniz, akü kutup bafllar›n› temizleyip s›k›flt›r›n›z.
So¤utma s›v›s› kab›ndaki, fren ana merkezindeki ve flanz›mandaki s›v› seviyelerini kontrol ediniz ve gerekti¤i takdirde ilave yap›n›z.
Tüm lamba ve farlar ile di¤er elektrik aksam›n›n
düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz.
272
G
G
Fren aksam›n›, kaliperleri ve hortumlar›n› kontrol
ediniz.
Ba¤lant› mafsallar›n› ve ön süspansiyon parçalar›n› kontrol ediniz.
So¤utma s›v›s› seviyesini, hortumlar› ve kelepçeleri kontrol ediniz.
Motor V kay›fllar›n› kontrol ediniz.
“Motor Ya¤ De¤iflimi” mesaj›
(Change Oil Message)
Bu ya¤ de¤iflim gösteresi, arac›n›z› bak›m için servise gitmesi gerekti¤ini hat›rlatacakt›r.
EVIC sistemine sahip olmayan araçlarda, kilometre
sayac›nda “CHANGE OIL” ibaresi ile beraber bir
uyar› sesi duyulacak ve ya¤ de¤ifliminin yap›lmas›
gerekti¤i belirtilecektir. Bu ibarenin ç›kmas› motorun hangi ve ne flekilde kullan›ld›¤› flartlar›na ba¤l›
olarak de¤iflecektir. Bu ibarenin ç›kmas›ndan sonraki 800 km içerisinde bak›m iflleminin yap›lmas›
gerekir.
Servisiniz ya¤ de¤iflimini yapt›ktan sonra “change
oil” ibaresini kald›rarak sistemin yeniden setlenmesini sa¤layacakt›r.
NOT:
Servis Bak›m Aral›klar› ülkeden ülkeye de¤ifliklik gösterebilir.
NOT:
Baz› durumlarda yap›lan bak›mlar› ibraz etmeniz gerekece¤inden bak›m kay›tlar›n› tutmak sizin sorumlulu¤unuzdad›r. E¤er arac›n›z› elden
ç›kartacak olursan›z, bu kay›tlar› ve bu kullan›m k›lavuzunu lütfen yeni sahibine veriniz. ‹nceleme ve bak›m; ar›zadan flüphelenildi¤i anlarda da yap›lmal›d›r.
273
DODGE JOURNEY D‹ZEL ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
6
12
18
24
30
K‹LOMETRE X 1000
15
30
45
60
75
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Yak›t Filtresi De¤iflimi
X
X
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Klima Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Manuel fianz›man Ya¤› De¤iflimi
X
V Kay›fl›n›n Kontrolü, Gerekirse De¤iflimi
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
X
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
274
DODGE JOURNEY D‹ZEL ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
36
42
48
54
60
K‹LOMETRE X 1000
90
105
120
135
150
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Yak›t Filtresi De¤iflimi
X
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Klima Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
X
Manuel fianz›man Ya¤› De¤iflimi
X
X
V Kay›fl›n›n Kontrolü, Gerekirse De¤iflimi
X
Motor Sente Kay›fl› ve Gergisinin De¤iflimi
X
Motor So¤utma S›v›s›n›n De¤iflimi ve Sistemin Temizlenmesi
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
X
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
275
DODGE JOURNEY D‹ZEL ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
66
72
78
84
90
K‹LOMETRE X 1000
165
180
195
210
225
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Yak›t Filtresi De¤iflimi
X
X
Ön ve Arka Fren Balata ve Rotorlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Klima Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Manuel fianz›man Ya¤› De¤iflimi
X
V Kay›fl›n›n Kontrolü, Gerekirse De¤iflimi
X
Motor Sente Kay›fl› ve Gergisinin De¤iflimi
X
Motor So¤utma S›v›s›n›n De¤iflimi ve Sistemin Temizlenmesi
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
X
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
276
Birinci Bak›m
‹kinci Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Üçüncü Bak›m
Dördüncü Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
277
Beflinci Bak›m
Alt›nc› Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Yedinci Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
278
Sekizinci Bak›m
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Dokuzuncu Bak›m
Onuncu Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Onbirinci Bak›m
Onikinci Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
279
Onüçüncü Bak›m
Ondördüncü Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Onbeflinci Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
280
Onalt›nc› Bak›m
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
9
D‹Z‹N
281
Acil Durumda
Çamura Sa¤lanm›fl Arac›n Kurtar›lmas› . . .223
Dörtlü Flaflör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Kriko ile Kald›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Takviye ile Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Hararet Yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Ar›zal› araç çekme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Aç›l›r Tavan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Aç›l›r Tavan›n Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Aksesuar Elektrik Prizi (Elektrik Prizi) . . . . . . .100
Aksesuar Elektrik Prizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Akü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
fiarj Sistemi Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Acil Durumda Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . .221
Benzin Dikkat ‹baresi . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Takviye ile Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Uzaktan Kumanda Pilinin
De¤ifltirilmesi (RKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222,239
Alarm (Güvenlik Alarm›) . . . . . . . . . . . . . . .15,119
Alarm Sistemi (Güvenlik Alarm›) . . . . . . . . . . . .15
Ampul De¤iflimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257,258
Ampuller, Lamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,257
Anahtar Sentry (‹mmobilizer) . . . . . . . . . . . . . . .13
Anahtarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Anahtarlar, Yedek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Anahtars›z Girifl Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Antifriz (Motor So¤utma S›v›s›) . . . . .244,245,262
At›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
282
Arac› Krikoya Kald›rmak için Yap›lmas›
Gereken Haz›rl›klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Arac›n Çekici ile Çekilmesi . . . . . . . . . . . . . . .224
Arac›n Çekilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Arac›n D›fl Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Arac›n Emniyetinin Kontrol Edilmesi . . . . . . . . .47
Arac›n Uzun Süre Kullan›lmayaca¤›
Durumlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148,257
Arac›n Y›kanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Arac›n›z›n D›fl›nda Yapman›z Gereken
Emniyet Kontrolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Arac›n›z›n ‹çinde Yapman›z Gereken
Emniyet Kontrolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Araç Kimlik Numaras› (VIN) . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Araç Sertifika Etiketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Araç Yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191,192
Kapasiteler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Araçtaki De¤ifliklikler/Modifikasyonlar . . . . . . . . .7
Arazi flanz›man› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Ar›za ‹kaz Lambas› (Motoru Kontrol Et) . . . . .123
Ar›za Teflhis Sistemi, Elektronik . . . . . . . . . . . .233
Ar›zal› Arac›n Çekilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Ar›zal› araç çekme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Ar›zal› Araç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
K›lavuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Arac›n Çekilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
A¤›rl›k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Arka Bagaj Kap›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Arka Bardak Tutucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Arka Cam Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Arka Cam Rezistans› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Arka Cam y›kama suyunun eklenmesi . . . . . .109
Arka Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Arka Koltuk, Katlanabilen . . . . . . . . . . . . . . .81,85
Arka Koltuklar›n Geri Yat›r›lmas› . . . . . . . . . .82,85
Arka Lambalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Arka Silecek/Y›kay›c› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Arka Sis Lambalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Arka Tekerlek Rulmanlar› . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Arka Y›kay›c› Cam Suyu . . . . . . . . . . . . . . . . .109
At›lmas›
Antifriz (Motor So¤utma S›v›s›) . . . . . . . . . .246
Motor Ya¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Autostick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Ayar, Far . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Ayarlar, Kiflisel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Ayd›nlatmal› Girifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Aynalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54,97
Otomatik Karartma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Elektrik Kumandal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Elektrik Uzaktan Kumandal› . . . . . . . . . . . . . .55
Yan Katlanabilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Is›tmal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Yan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Dikiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Makyaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Bagaj (Araç Yükleme) . . . . . . . . . . . . . . . .105,191
Bagaj Alan› Örtüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Bagaj Alan› Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Bagaj Bölmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Lamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90,105
Bagaj Tafl›ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Bagaj Kap›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Bagaj Kap›s› Cam› Silecek/Y›kay›c› . . . . . . . .108
Bagaj Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Bagaj Sabitleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Bagaj Yönetim Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Katlanabilir Bagaj Örtüsü . . . . . . . . . . . . . . .107
Üçe Katlanabilen Yükleme Zemini . . . . . . . .105
Bagaj Yükleme Zemini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Ba¤lant› Kancas›, Çocuk Koltu¤u . . . . . . . . . . .42
Bak›m Programlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Bak›m Programlar› – Benzinli Motorlar . . . .266
Bak›m Programlar› – Dizel Motorlar . . . . . .272
Bak›m Kay›tlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Bak›m Gerektirmeyen Akü . . . . . . . . . . . . . . . .239
Bak›m Prosedürü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Bak›m, Aç›l›r Tavan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Bak›m, Çizelgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266,270
Bardak Tutucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,253
Bebek Koltu¤u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,39
Bel Deste¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Bel/Omuz Emniyet Kemerleri . . . . . . . . . . . . . . .25
Benzin (Yak›t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Koruyucu tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Benzin Göstergesi (Yak›t Göstergesi) . . . . . . .118
Benzin Kapa¤› (Yak›t Doldurma Kapa¤›) .190,233
Benzin, Temiz Hava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Bilgi Merkezi, Araç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Bilgisayar, Mini-Yol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Bo¤ulmufl Motorun Çal›flt›r›lmas› . . . . . . . . . . .156
Boya Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Bozuk Para Gözü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Bozuk Para Gözü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Brüt Aks A¤›rl›k S›n›f› . . . . . . . . . . . . . . . .192,193
Brüt Araç A¤›rl›k S›n›f› . . . . . . . . . . . . . . . .192,193
Bujiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238,263
Buz Çözücü, Ön Cam . . . . . . . . . . . . . . . . .48,141
Buz Çözücü, Ön Cam . . . . . . . . . . . . . . . . .48,141
Cam Temizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Cam Y›kama Suyunun Eklenmesi .92,94,109,242
Camda Bu¤ulanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Camlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Elektrik Kumandal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Camlar, H›zl› Aç›lma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
CD (Kompakt Disk) Çalar Bak›m› . . . . . . . . . .140
CD (Kompakt Disk) Çalar . . . . . . . . . . . . . . . .133
Cep Telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57,133,134
Çal›flt›rma Önlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Çal›flt›rma Prosedürleri (Dizel Motorlarda) . . .157
Çal›flt›rma Prosedürleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Çal›flt›rma ve Kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
So¤uk Hava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Acil Durumda Çal›flt›rma
(Takviye ile Çal›flt›rma) . . . . . . . . . . . . . .221
Çal›flt›r›lamad›¤›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Manuel fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Çamura Sa¤lanm›fl Arac›n Sallanmas› . . . . . .223
Çamura Saplanm›fl Bir Arac›n Kurtar›lmas› . . .223
Çeki Kancalar›, Acil Durum . . . . . . . . . . . .224,225
Çekifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Çekifl Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,172
Çekifl Kontrol Göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Çocuk Kilitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Çocuk Koltu¤u . . . . . . . . . . . . . . . .38,39,41,44,45
Çocuk Koltu¤u Alt Tespit Kancalar› ve
Ba¤lant› Kay›fl› (LATCH) . . . . . . . . . . . . . .42,44
Çocuk Koltu¤u Ba¤lant› Kancas› . . . . . . . . .42,44
Çocuk Koltuklar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Çocuk Yard›mc› Koltu¤u . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Çok ‹fllevli Kumanda Kolu . . . . . . . . . . . . . . . . .87
De¤ifliklikler/Modifikasyonlar, Araçtaki . . . . . . . . .7
Destek, Yokuflta Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . .174
D›fl Lamba Servisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
D›fl Lambalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,258
Dijital Video Disk (DVD) Oynat›c› . . . . . . . . . .133
Dikiz Aynalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Dikkat ‹baresi, Egzoz Gaz› . . . . . . . . . . . . . .24,47
Direksiyon
Kolon Kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Ba¤lant›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Elektrik Kumandal› . . . . . . . . . . . . . . . .176,241
283
Kolon Yükseklik Ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Direksiyon Yükseklik Ayar› . . . . . . . . . . . . . . .94
Direksiyondan Radyo Kumandalar› . . . . . . . . .139
Direksiyondan Ses Sistemi (Radyo)
Kumandalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Direksiyondan Ses Sistemi Kontrolleri . . . . . . .139
Diz Koruyucusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Dizel Motor Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Dizel Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190,238,263
Dizel Yak›t Gereklilikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Doldurma Yeri, Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Dönüfl Sinyalleri . . . . . . . . . . . . . . .87,89,119,260
Dörtlü Flaflör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Döfleme Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Döflemelerin Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Düflük Lastik Bas›nc› Sistemi . . . . . . . . . . . . .182
DVD Oynat›c› (Video E¤lence Sistemi) . . . . . .135
Egzoz Gaz› Dikkat ‹baresi . . . . . . . . . . .24,47,243
Egzoz Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47,243
Elektrik Kumandal› Aynalar . . . . . . . . . . . . . . . .55
Elektrik Prizi, Aksesuar (Elektrik Prizi) . . . . . . .100
Elektrik Prizleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) . . . . . . . .127
Elektronik Ar›za Teflhis Sistemi . . . . . . . . . . . .233
Elektronik Denge Program› (ESP) . . . . . .124,172
Elektronik Devrilme Riskini Azaltma (ERM) . . .172
Elektronik Fren Kontrol Sistemi . . . . . . . . . . . .169
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi . . . . . . . .169
Fren Destek Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
284
Elektronik Devrilme Riskini Azaltma . . . . . .172
Elektronik Denge Program› . . . . . . . . . . . . .172
Çekifl Kontrol Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Elektronik Gaz Kelebe¤i Kontrolü Lambas› . . .121
Elektronik H›z Kontrol (Sabit H›z Kontrol) . . . . .95
Emniyet ‹puçlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Emniyet Kemeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,25,48
Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri
Tespit Kancas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Ve Hamile Kad›nlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Çocuk Koltu¤u . . . . . . . . . . . . . . . . .38,39,41,45
Ön Koltuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,26
Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Kullanma Talimatlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Ön Gergiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Arka Koltuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Hat›rlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Kay›fl Düzeltme Prosedürü . . . . . . . . . . . . . .28
Emniyet Kemeri Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Emniyet Kemeri Düzeltme Prosedürü . . . . . . . .28
Emniyet Kemeri Hat›rlatma . . . . . . . . . . . . . . . .29
Entegre Güç Modülü (Sigortalar) . . . . . . . . . . .253
Etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Evcil Hayvanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Far Aç›k Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Far Kolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Far Y›kay›c› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Far Y›kay›c›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Farlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Otomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Ampul De¤iflimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Gecikme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Uzun Far . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Uzun/K›sa Far Seçme Svici . . . . . . . . . . . . . .90
Ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Far Aç›k Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Silecekler ‹le Aç›k . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88,93
Selektör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Sviç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Süre Gecikme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Y›kay›c›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Fas›lal› Silecekler (Gecikmeli Silecekler) . . . . . .93
Filtreler
Hava Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Kliman›n Kullan›lmas› . . . . . . . . . . . . . .148,240
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Motor Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Motor Ya¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237,263
Motor Ya¤›n›n At›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Flaflörler
Dörtlü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Dönüfl Sinyali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,89,119
Fren Destek Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Fren Destek Uyar› Lambas› . . . . . . . . . . . . . . .124
Fren Hidroli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Fren Kontrol Sistemi, Elektronik . . . . . . . . . . .169
Fren Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Fren Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169,247
Kilitlenmeyi Önleyici (ABS) . . . . . . . . . .169,170
Hidrolik Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . .248,264
Hortumlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Fren Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Uyar› Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Fren, Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Fren/fianz›man Kilit Sistemi . . . . . . . . . . . . . . .160
Frenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169,247
Frenleriniz Hakk›nda . . . . . . . . . . . . . . . . .167,169
Gecikme, Far . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Gecikmeli (Fas›lal›) Silecekler . . . . . . . . . . . . . .93
Geliflmifl Kaza Yan›t Özelli¤i . . . . . . . . . . . . . . .36
Genel Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Genel Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Genel Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,18,163,188
Geri Vites Lambalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Geri Vites Lambalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Girifl Sistemi, Ayd›nlatmal› . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Girifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Gösterge Grubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,118
Gösterge Paneli Cam›n›n Temizlenmesi . . . . .253
Gösterge Paneli Kaplamas› . . . . . . . . . . . . . . .252
Gösterge Paneli ve Kumandalar . . . . . . . . . . .116
Göstergeler
So¤utma S›v›s› S›cakl›¤› . . . . . . . . . . . . . . .118
Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Kilometre Sayac› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Kilometre Saati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Takometre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Gövde Mekanizmas›n›n Ya¤lanmas› . . . . . . . .242
Güç
Frenler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Da¤›t›m Merkezi (Sigortalar) . . . . . . . . . . . .253
Kap› Kilitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Aynalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Priz (Aksesuar Elektrik Prizi) . . . . . . . . . . . .100
Koltuklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Direksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Direksiyon, Kontrol Etme . . . . . . . . . . . . . . .241
Aç›l›r Tavan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Camlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Camlar, H›zl› Aç›lma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Gündüz Parlakl›¤›, ‹ç Ayd›nlatma . . . . . . . . . . . .91
Günefl Gözlü¤ünün Saklanmas› . . . . . . . . . . . .97
Günefl Siperliklerinin Uzat›lmas› . . . . . . . . . . . .56
Günlük Kilometre Sayac› . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Günlük Kilometre Sayac› S›f›rlama
Dü¤mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,125
Güvenlik Alarm› (H›rs›zl›k Alarm›) . . . . . . . .15,119
GVWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Hamile Kad›nlar ve Emniyet Kemerleri . . . . . . .29
Hands-Free Telefon (UConnect™) . . .57,133,134
Hararet, Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,207
Hard Disk (HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Harita/Okuma Lambalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Hat›rlatma, Emniyet Kemeri . . . . . . . . . . . . . . . .29
Hava Bas›nc›, Lastikler . . . . . . . . . . . . . . .122,177
Hava Filtresi, Motor (Motor Hava Filtresi) . . . .238
Hava Yast›¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Hava Yast›¤› Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Hava Yast›¤› Lambas› . . . . . . . . . . . .33,36,48,125
Hava Yast›¤›, Cam (Yan Perde) . . . . . . . . . .30,34
Hava yast›¤›, Yan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,34
Hava Yast›¤›n›n Çal›flmas› . . . . . . . . . . . . . .33,35
Hayvanlar›n Tafl›nmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
H›rs›zl›¤a Karfl› Güvenlik Alarm›
(H›rs›zl›k Alarm›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
H›rs›zl›¤› Önleme Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . .119
H›rs›zl›k Alarm› (Güvenlik Alarm›) . . . . . . . . . . .15
H›rs›zl›k Alarm›n›n Devreye Sokulmas›
(Güvenlik Alarm›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
H›zl› Aç›lma Özelli¤ine Sahip Camlar . . . . . . . .17
Hidrolik Direksiyon Hidroli¤i . . . . . . . . . . .241,264
Hidrolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Hidrolik, Fren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Hortumlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
‹ç Ayd›nlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87,90
‹ç Ayd›nlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
‹ç Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
‹ç Dikiz Aynas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
‹çecek So¤utucusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
‹lave Koruma Sistemleri – Hava Yast›¤› . . . . . .30
Immobilizer (Sentry Key) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Is›t›c› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142,143
Is›tmal› Aynalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Is›tmal› Koltuklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
285
‹zleme, Lastik Bas›nç Sistemi . . . . . . . . . . . . .182
Kaçaklar, S›v› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Kalibrasyon, Pusula . . . . . . . . . . . . . . . . .125,131
Kamera, Arka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Kanca A¤›rl›¤›/Römork A¤›rl›¤› . . . . . . . . . . . . .196
Kapaklar, Doldurma
Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Ya¤ (Motor) . . . . . . . . . . . . . . .230,231,232,237
Radyatör (So¤utma S›v›s› Bas›nc›) . . . . . . .245
Kapasiteler, S›v› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Kap› Kilitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Kap› Kilitleri, Otomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,20
Kaput Açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Kaputu Açmak için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Kar Lastikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Kar Zincirleri (Lastik Zincirleri) . . . . . . . . . . . . .182
Karartma Svici, Far . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Karbon Monoksit Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Katalitik Konvertör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Katk›lar, Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Katlanabilir Bagaj Alan› Örtüsü . . . . . . . . . . . .107
Katlanan Arka Koltuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85,81
Katlanan Ön Yolcu Koltu¤u . . . . . . . . . . . . . . . .78
Kaydedicisi, Olay Veri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Kaygan Zeminlerde Sürüfl . . . . . . . . . . . . . . . .165
Kay›fllar, Tahrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
K›zd›rma Bujisi Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Kilitleme Dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
286
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi
(ABS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,169,170
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Uyar›
Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,170,171
Kilitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Kaput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Kilitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Otomatik Kilit Açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Otomatik Kap› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Çocuk Kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Kap› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Elektrik Kumandal› Kap› . . . . . . . . . . . . . . . .19
Kilometre Saati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Kilometre Sayac›
K›sa Yol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,125
Kiflisel Ayarlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Klima Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Klima Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148,240
Klima Gaz› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Klima Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Klima Sistemi . . . . . . . . . . . . . . .142,143,144,240
Klima, Çal›flt›rma ‹puçlar› . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Kliman›n Kontrolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .142,143
Kliman›n Kullan›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . .142,143
Koltuk Bafll›klar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Koltuklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Çocuk Yard›mc› Koltu¤u . . . . . . . . . . . . . . . .40
Temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Kolay Girifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Koltuk Bafll›klar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Is›tmal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Yükseklik Ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78,79
Bel Deste¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Elektrik Kumandal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Arka Katlanabilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81,85
Yat›r›labilir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Geri Yat›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82,85
Koltuk Arkal›¤›n›n Serbest
B›rak›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78,81,85
Öne Do¤ru E¤me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Kompakt Yedek Lastik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Konnektör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
UCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Üniversal Tüketici Arayüzü (UCI) . . . . . . . . .136
Konsol, Tavan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Konsol, Zemin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Kontak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Anahtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Kontak Anahtar›n›n Ç›kar›lmas› . . . . . . . . . . . . .12
Kontroller, Emniyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Konvertör, Katalitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Korozyona Karfl› Koruma . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Koruyucu Tip Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Kriko ile Kald›rma Talimatlar› . . . . . . . . . . . . . .217
Krikonun Kullan›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . .214,217
Krikonun Yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Kurflunsuz Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Lamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Lamba De¤iflimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Lambalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,87,258
Hava Yast›¤› . . . . . . . . . . . . . . . . .33,36,48,125
Kilitlenmeyi Önleyici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Kilitlenmeyi Önleyici Sistem Uyar›s› . . . . . .123
Otomatik Farlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Geri Vites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Akü Koruyucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Fren Destek Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . .124,174
Fren Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Ampul De¤iflimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Kargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Döfleme/Okuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Sabit H›z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Karartma Svici, Far . . . . . . . . . . . . . . . . . .87,90
Elektronik Denge Program› (ESP)
Gösterge Lambas› . . . . . . . . . . .124,173,174
Elektronik Gaz Kelebe¤i Kontrolü
Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
D›fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89,119,258
Dörtlü Flaflör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Far Ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Far Svici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Farlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87,258
Farlar Aç›k Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Silecekler ‹le Otomatik Olarak
Aç›lan Farlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88,93
Uzun Far . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90,119,258
Uzun Far Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Uzun/K›sa Far Seçme . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Ayd›nlatmal› Girifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Gösterge Grubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87,118
Yo¤unluk Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
‹ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90,91
Plaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Far Aç›k Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Düflük Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,119
Düflük Lastik Bas›nc› . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Ar›za ‹kaz Uyar›s› (Motoru Kontrol Et) . . . . .123
Harita Okuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Ya¤ Bas›nc› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Tören Modu (Gündüz Parlakl›k Özelli¤i) . . . .91
Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87,258
Selektör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Arka Sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,259
Arka Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258,260
Arka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Emniyet Kemeri Hat›rlatma . . . . . . . . . . . . .120
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257,258
Motoru En K›sa Zamanda Servise Götürün
(Ar›za ‹kaz Lambas›) . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Yan Sinyal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
ÖnYan Sinyal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
Lastik Bas›nc› ‹zleme (TPMS) . . . . . . .122,182
Çekifl Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . .123,173,174
Dönüfl Sinyali . . . . . . . . .48,87,89,119,258,260
Makyaj Aynalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Uyar› (Gösterge Grubu Tan›m›) . . . . . . . . . .118
Lastik Ömrü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Lastik fiiflirme Bas›nc› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Lastikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,177
Afl›nma (Lastik Ömrü) . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Hava Bas›nc› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Zincirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
De¤ifltirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Kompakt Stepne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Genel Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Yüksek H›z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
fiiflirme Bas›nc› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Kriko ile Kald›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Lastik Ömrü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Bas›nç ‹zleme Sistemi (TPMS) . . . . . . . . . .182
Radyal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
De¤ifltirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Emniyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Kar Lastikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Yedek Lastik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Patinaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Römork Çekme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Lastik Afl›nma Göstergeleri . . . . . . . . . . . . .180
LATCH (Çocuk Koltu¤u Alt Tespit
Kancalar› ve Ba¤lant› Kay›fl›) . . . . . . . . . .42,44
Makyaj Aynalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Malzeme Kutusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Manuel Transaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156,164
Vites küçültme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
287
Metanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Metanol Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Mini Yol Bilgisayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Mod
Yak›t Koruyucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Mopar Parçalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46,230,231,232
Hava Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Rodaj Tavsiyeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ya¤ Seviyesinin Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . .235
Bölme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
So¤utma S›v›s› (Antifriz) . . . . . . . . . . . .243,263
So¤utma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Egzoz Gaz› Dikkat ‹baresi . . . . . . . . . . . .24,47
Çal›flt›r›lamad›¤›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Motorun Bo¤ulmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Yak›t Gereklilikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Takviye ile Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Ya¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235,262,263
Ya¤ De¤ifltirme Aral›klar› . . . . .120,129,236,270
Ya¤ Doldurma Kapa¤› . . . . . . .230,231,232,237
Ya¤ Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Ya¤ Filtresinin At›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Ya¤ Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,262
Sentetik Ya¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Çal›flma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Hararet Yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Hararet Göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
288
Motor So¤utma S›v›s›n›n Eklenmesi
(Antifriz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Motor Ya¤› Viskozitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Motoru En K›sa Zamanda Servise Götürün
Lambas› (Ar›za ‹kaz Lambas›) . . . . . . . . . . .123
MP3 Çalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Müflteri Destek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Müflteri Taraf›ndan Programlanabilen Özellikler131
Navigasyon Radyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Navigasyon Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Oktan S›n›f›, Benzin (Yak›t) . . . . . . . . . . .188,263
Olay Veri Kaydedicisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Omuz Kemeri Tespit Kancas› . . . . . . . . . . . . . .28
Omuz Kemerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Otomatik Aç›lan Elektrik Kumandal› Camlar . . .22
Otomatik Farlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Otomatik Kap› Kilitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,20
Otomatik Karartmal› Ayna . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Otomatik Kilit Açma, Kap›lar . . . . . . . . . . . . . . .20
Otomatik S›cakl›k Kontrolü (ATC) . . . . . . . . . .144
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . .160,249
Ya¤ Eklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249,264
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Ya¤ ve Filtre De¤iflimleri . . . . . . . . . . . . . . .250
Ya¤ Seviyesi Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Kilit Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160,161
Reset Modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Ya¤ Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Vites De¤ifltirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Özel Katk›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Otomatik Ya¤ De¤ifltirme
Göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,129,270
Ön Cam Silecek Lastikleri . . . . . . . . . . . . . . . .242
Ön Cam Silecekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Ön Cam Y›kay›c›lar› . . . . . . . . . . . . . . . .92,94,242
Hidrolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Ön Gergiler
Emniyet Kemerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Ön Tekerlek Rulmanlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Ön Yan Sinyal Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
Park Freni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Parlakl›k, ‹ç Ayd›nlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Patlak Lasti¤in De¤ifltirilmesi . . . . . . . . . . . . . .214
Port
Üniversal Seri Bus Hatt› (USB) . . . . . . . . . .133
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Programlanabilir Elektronik Özellikler . . . . . . .131
Prosedür . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Pusula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Pusula Kalibrasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . .125,131
Pusula Varyans› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,131
Radyal Katl› Lastikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Radyatör Kapa¤› (So¤utma S›v›s›
Bas›nç Kapa¤›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Radyo (Ses Sistemleri) . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Radyo, Navigasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Radyonun Çal›flmas› . . . . . . . . . . . . . . . . .134,140
Rezistans, Arka Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Rodaj Tavsiyeleri, Yeni Araç . . . . . . . . . . . . . . . .46
Rot ve Balans Ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Rotiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Römork A¤›rl›¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Römork Çekme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
So¤utma Sistemi ‹puçlar› . . . . . . . . . . . . . . .201
Çeki Oklar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Minimum Gereklilikler . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
‹puçlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Römork ve Çeki Kancas› A¤›rl›¤› . . . . . . . . .196
Kablolama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Römork Çekme K›lavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Römork Yalpalama Kontrolü (TSC) . . . . . . . . .176
Rulmanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Rüzgar Türbülans› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,99
Saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Saatin Ayarlanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Sabit H›z Kontrolü (Elektronik H›z Kontrolü) . . .95
Sabit H›z Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Sabitleme Kancalar›, Bagaj . . . . . . . . . . . . . . .106
Saklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,257
Saplanm›fl Bir Arac› Kurtarma . . . . . . . . . . . . .223
Sapma, Pusula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125,131
Selektör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Selektör Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Sentetik Motor Ya¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Sentry Key De¤ifltirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Sertifika Etiketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Servis Bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Servis Deste¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Ses Sistemleri (Radyo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Ses Sistemleri (Radyo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Ses Sistemleri Ses Sistemleri Kitap盤›na Bak›n›z
Ses Tan›ma Sistemi (VR) . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
S›cakl›k Göstergesi, Motor So¤utma S›v›s› . . .118
S›cakl›k Kontrolü, Otomatik (ATC) . . . . . . . . . .144
S›v› Kaçaklar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
S›v› Kapasiteleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal Parçalar . . . . . . . . . .263
Sigortalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Silecek Lastiklerinin De¤ifltirilmesi . . . . . . . . . .242
Silecek, Arka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Silecek, Gecikmeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Silecekler, Fas›lal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Sinyal Lambas›, Ön Yan . . . . . . . . . . . . . . . . .259
Sinyal Lambas›, Yan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Sinyaller, Dönüfl . . . . . . . . . . . . . . .48,89,119,260
Sis Lambalar› . . . . . . . . . . . . . .87,89,119,258,259
Sis Lambalar›, Arka . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,259
Sis Lambas› Servisi . . . . . . . . . . . . . . . . .258,259
So¤uk Havada Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . .156
So¤uma, Turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
So¤utma Gaz› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
So¤utma S›v›s› Bas›nç Kapa¤›
(Radyatör Kapa¤›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
So¤utma S›v›s›n›n (Antifiriz) Seçimi . . . . .244,263
So¤utma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
So¤utma S›v›s›n›n Eklenmesi (Antifriz) . . . .245
So¤utma S›v›s› Kapasitesi . . . . . . . . . . . . . .262
So¤utma S›v›s› Seviyesi . . . . . . . . . . . .243,246
Dizel motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Kullan›lm›fl So¤utma S›v›s›n›n At›lmas› . . . .246
Boflaltma, Temizleme ve Yeniden
Doldurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Hat›rda Tutulmas› Gereken Noktalar . . . . . .246
Bas›nç Kapa¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Radyatör Kapa¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
So¤utma S›v›s›n›n Seçimi
(Antifriz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244,262,263
Hararet Göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Su
‹çinden Geçifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Sürüfl
Kaygan Zeminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Derin Su Birikintisinden Geçme . . . . . . . . . .165
fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . .fianz›mana Bak›n›z
fianz›man
Katk›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Otomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160,249
Autostick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
289
Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156,164
Çal›flma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Overdrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,162
Ya¤ Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
fiarj Sistemi Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
fierit De¤ifltirme ve Sinyaller . . . . . . . . . . . . . . .89
Tahrik Kay›fllar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Takometre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Takviye ile Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Tavan Konsolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Tehlike
Akan, Yükselen veya Derin Su
Birikintisinden Geçme . . . . . . . . . . . . . . .165
Tekerlek Rot ve Balans Ayar› . . . . . . . . . . . . . .182
Tekerlek Rulmanlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Tekerlek Somun Torku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Tekerlek ve Tekerlek Trimi . . . . . . . . . . . . . . . .251
Tekerlek ve Tekerlek Triminin Bak›m› . . . . . . .251
Teknik Özellikler
Benzin (Yak›t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Ya¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,263
Temiz Hava Benzini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Temizlenmesi
Tekerlekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Ön Cam Silecek Lastikleri . . . . . . . . . . . . . .242
Tip Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
TIREFIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Turbo So¤utma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
290
UCI Konnektörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
UConnect™ (Hands-Free Telefon) . . . . . . .57,133
USB Portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Uyar› Lambalar› (Gösterge Grubu Tan›m›) . . .118
Uyar› ve Dikkat ‹bareleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Uzaktan Kumanda (RKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Uzaktan Kumanda, Uzaktan Anahtars›z Girifl
(RKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Uzaktan Kumandalar›n Programlanmas›
(Uzaktan Anahtars›z Girifl) . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Uzaktan Kumandan›n Programlanmas›
(Uzaktan Anahtars›z Girifl) . . . . . . . . . . . . . . .16
Uzun Far Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Uzun/K›sa Far Seçme (Karartma) Svici . . . . . . .90
Üniversal Seri Bus Hatt› (USB) Portu . . . . . . .133
Üniversal Tüketici Arayüzü (UCI)
Vakum/Buhar Hatlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Veri Kaydedicisi, Olay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Verici Pilinin Servis Görmesi
(Uzaktan Kumanda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Video E¤lence Sistemi (Arka Koltuk
Video Sistemi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Viskozite, Motor Ya¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Vites De¤ifltirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Vites de¤ifltirme
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Vites Konumlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Vites küçültme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Ya¤ De¤ifltirme Göstergesi . . . . . . . .120,129,270
Ya¤ De¤ifltirme Göstergesi, Reset . . . . . .120,129
Ya¤ De¤ifltirme Göstergesinin
S›f›rlanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,129
Ya¤ Filtresi, De¤iflimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Ya¤ Filtresi, Seçim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Ya¤ Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Ya¤ Seviye Çubu¤u
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Ya¤ (Motor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Ya¤ Seviyesi Kontrolü
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Fren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248,264
So¤utma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Motor Ya¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Hidrolik Direksiyon . . . . . . . . . . . . . . . .241,264
Ya¤, Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235,263
Kapasite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
De¤ifltirme Aral›¤› . . . . . . . . . .120,129,236,270
Kontrol Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Ya¤ Seviye Çubu¤u . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
At›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237,263
Filtrenin At›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Aç›klama Logosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Katk› Maddeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Tavsiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236,262
Sentetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Viskozite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237,262
Ya¤lama, Gövde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188,190
Eklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Katk›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Koruyucu tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Dizel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190,263
Etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Doldurma Kapa¤› (Benzin Kapa¤›) . . . . . . .190
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Gösterge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Hortumlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Oktan Numaras› . . . . . . . . . . . . . . . . . .188,263
Gereklilikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Koruma Modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Depo Kapasitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Yak›t Doldurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Yak›t Ekleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Yak›t Sistemi Dikkat ‹baresi . . . . . . . . . . . . . . .191
Yalpalama Kontrolü, Römork . . . . . . . . . . . . . .176
Yan Aynan›n Ayarlanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Yan Cam Bu¤u Gidericiler (Rezistans) . . . . . .148
Yan Dikiz Aynalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Yan Katlanabilen Aynalar . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Yard›mc› Koltuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Yat›r›lan Ön Koltuklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Yedek Ampuller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Yedek Anahtarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Yedek Lastik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179,180,214
Römork Çekme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Lastik Afl›nma Göstergeleri . . . . . . . . . . . . .180
Yedek Parçalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Yeni Araç Rodaj Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Yeni Lastik Al›rken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
YES Essentials® Döfleme Temizleme
Yokuflta Çal›flt›rma Destek . . . . . . . . . . . . . . . .174
Yokuflta Park Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Yolcu Hava Yast›klar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Yolcu Koltu¤u Arkal›¤› Yat›rma
(Kolay Girifl Sistemi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Yuvada Unutulan Kontak Anahtar›
Hat›rlatma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Yükleme Zemini, Bagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Yükseklik Ayarl› Direksiyon Kolonu . . . . . . . . . .94
Zemin Konsolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Zincirler, Lastik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
291
Chrysler LLC
EK/CJT/SSH/KKJC/06-08
JC08