kapak

Transkript

kapak
ÜRÜN HABERLER‹
MODBUS ETHERNET GATEWAY
GÜÇ KAL‹TES‹ ANAL‹ZÖRÜ
MANYET‹K L‹NEER ENCODER S‹STEMLER‹
Sorunsuz Entegrasyon
Klamp Tipi
Temass›z Manyetik Ölçüm
Ethernet-tabanl›
Modbus protokolü,
orijinal Seri-tabanl›
protokollerden farkl›d›r. Bu protokollerin
entegrasyonu için,
arada köprü vazifesi görecek bir haberleflme
a¤ geçidine ihtiyaç vard›r. Modbus a¤lar›n›n
entegrasyonu için MGate MB3000 serisinin
bir Ethernet ve 1-4 adet RS-232/422/485
port'a kadar ç›kan modelleri vard›r. Bu cihazlar
birlikte gelen Windows Utility vas›tas› ile
otomatik olarak Modbus TCP(ethernet) ve
Modbus ASCII/RTU(seri) protokoller aras›nda
herhangi bir programlama ve çabaya gerek
kalmadan çevirim yapar. MB3000 serisini
di¤er Modbus Gateway cihazlar›ndan ay›ran
en önemli özellik; kullan›c›lara her bir Seri
port'u Master veya Slave olarak seçmelerine
olanak tan›mas›d›r. MB3000 Ethernet Master
cihazlar›n Seri Slave cihazlar› ve ayr›ca, Seri
Master cihazlar›n Ethernet Slave cihazlar›
kontrol etmesini de sa¤lar. Multiport
modellerde Seri portlar bir birinden ba¤›ms›z
olarak Master veya Slave olarak konfigüre
edilebilir.
63. Hormoni¤e kadar
ölçen klamp tipi Japon
Kyoritsu 6310 Model
Güç Kalitesi Analizörü,
anl›k/entegrasyon
/demand de¤erlerinin
basit ölçümleri, dalga
biçimi ve vektörlerin
denetlenmesi, voltaj ve
ak›m›n harmonik
bileflenlerinin ölçülüp
analiz edilmesi ve güç kayna¤› voltaj›ndaki
dalgalanmalar›n ölçülmesi için kullan›labilir.
Ekran› büyük ve renklidir. Data, iç belle¤e
veya bir CF kart›na kaydedilebilir ve bir USB
kablosu veya CF Kart okuyucusuyla PC'ye
aktar›labilir. KEW6310, voltaj› (RMS), ak›m›
(RMS) ölçer ve aktif/reaktif/görünür gücü,
güç faktörünü, frekans›, nötr ak›m ve
aktif/reaktif/görünür elektrik enerjisini hesaplar.
(RMS). Data, manuel ifllemle veya önceden
belirlenen zaman ve tarihle kaydedilebilir.
Ekran datas›, Print Screen fonksiyonu
kullan›larak kaydedilebilir. IEC 61010-1 CAT.III
600V/ CATII.1000V uluslar aras› güvenlik
standartlar›na uyacak flekilde tasarlanm›flt›r.
MLS Serisi Lineer
Encoder Sistemleri
Inkremantal Encoder mant›¤› ile temass›z çal›flan Lineer ölçüm yapan mesafe ölçüm sensörleridir. IP67 gibi yüksek koruma seviyesine
sahip bu sensörler 0,005 - 0,010 - 0,025 ve
0,0625 mm çözünürlüklerde 0,01mm
hassasiyetle ölçüm yaparlar. Push Pull ve TTL
Line Driver ç›k›fll› modelleri mevcuttur.
Müflterilerin kullanmak istedi¤i uygulamalar
do¤rultusunda 4 farkl› seçene¤i olan MLS
Serisi cetveller kullan›c›lar›n farkl› ihtiyaçlar›na
göre seçim yapmay› kolaylaflt›r›r. -25° C / +
85° C aras› çal›flma s›cakl›¤›na sahiptir. 0.005
mm hassasiyetli MLS1 serisi cetvelleri PS2
ve PS3 Alüminyum profil sistemleri ile
kullanarak metal iflleme tezgahlar›na adapte
edilebilir ve yap›lan ifllemlerin süreklili¤ini
sa¤layarak verimin en yüksek seviyeye
ç›kart›lmas›na yard›mc› olur. Endüstride
özellikle Metal, Mermer , Plastik PVC , Abkant,
Pres gibi birçok uygulamada müflteri
ihtiyaçlar›na cevap verir.
GSL MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 312 4733540
Fax : +90 312 4733544
SANPA OTOMASYON
Tel : +90 216 3133113
Fax : +90 216 3133112
ALFA ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 399 44 04
Fax : +90 216 305 49 37
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20280 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20364 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20236 giriniz.
FMC KOLONLAR
KABLO VE BORU GÜZERGAH BULUCU
KOMPRESÖR KONTROLÜ
Güvenlik Bariyerlerini Yere Montaj›nda
Ekonomik Güzergâh Saptama Sistemi
Kullan›c› Dostu Arayüzlü
REER S.p.a firmas›
ürünü “FMC Kolonlar”
›fl›k bariyerlerinin ve
yans›t›c› aynalar›n yere
montaj› için kullan›lan
aksesuarlard›r. Sistemin
sa¤lam bir flekilde yere
monte edilmesi, h›zl›
montaj ve sistemin
optik hizas›n›n do¤ru
bir flekilde yap›lmas›n›
sa¤layan bu ürün
kullan›c›ya büyük
kolayl›k sa¤lamaktad›r.
REER üretimi tüm ›fl›k bariyerleri ile birlikte
kullan›labilen bu ürünün di¤er baz› teknik
özellikleri afla¤›da s›ralanm›flt›r; Dikey eksene
mükemmel bir flekilde hizalama için yayl›
çelik taban, Kolonlar ayarlanabilir aç›sal
yönlendirmeli alüminyum profilden yap›lm›flt›r,
‹lk ›fl›n›n yüksekli¤ini ayarlayabilmek için kolay
montaj ve demontaj, 4 kenara kadar çevre
korumas› sa¤lamak ve girifl kontrolü yapmak
için önceden monte edilmifl yans›t›c› aynal›
modeller, Çelik montaj kovanlar› ürünle
birlikte verilmektedir.
RD 4000, yeralt›
kablo ve borular›n›n
bulunmas›nda,
derinliklerinin en
hassas flekilde
saptanmas›nda
kullan›lan yüksek
kaliteli, kolay ve
genifl kullan›m
seçenekleri sunan
ekonomik bir
güzergâh saptama
sistemidir. RD 4000 gerek hatta ba¤lanarak
gerekse de endüktif modda herhangi bir
ba¤lant› gerektirmeksizin çal›flabildi¤i gibi,
hem sadece al›c› hem de al›c› ve verici ile
yer alt› kablo ve borular›n›n güzergâh›n› tespit
eder. Dünyan›n ilk web uyumlu kablo ve
boru yer tespit sistemidir. H›zl› ve basit bir
internet ba¤lant›s›yla, sisteminizi yeniden
biçimlendirebilir, ilave özellikler, frekanslar
yükleyip güncellefltirebilirsiniz. Yer alt› kablo
sistemlerinin yan› s›ra, özellikle boru
sistemlerinde ek yerlerinin veya kullan›c› için
önem arz eden ve kazmadan önce bulunmas›
gereken k›s›mlara (opsiyonel) iflaretleyiciler
konulmakta ve daha sonra sadece al›c› modül
kullan›larak bu iflaretleyici ve dolay›s›yla
aran›lan bölge noktasal olarak tespit
edilmektedir.
Sa¤l›kl› ve ekonomik bas›nçl› hava temini, endüstriyel iflletmelerin en
önemli unsurlar›ndan
biridir. Bas›nçl› hava üreten
pistonlu veya vidal› kompresör sistemlerinin klasik
analog kontrol yöntemleri yerini art›k kullan›c›
parametrelerine göre ayarlanabilen, geriye
dönük olaylar› haf›zas›na kaydedebilen, ileriye
dönük bak›m ve servis ifllemleri
programlanabilen uygulamaya özel dizayn
edilmifl kontrol cihazlar› almaktad›r. LOGIKA
de¤iflik ihtiyaçlara cevap verebilen genifl ürün
yelpazesi ile kompresör üreticilerine LOGIK
ailesini sunuyor. En basit uygulamalardan,
yüksek güçlü sistemlere kadar çeflitlendirilmifl
çözümler içerisinde, invertör kontrollü
kompresör uygulamalar›nda, ELIN pDRIVE
serisi invertörlerle gerçek haberleflme yapan
LOGIK 27 cihaz› ayr› bir yer tutuyor. pDRIVE
serisi invertörler vida devrini ayarlayarak
sistemin ihtiyaç duydu¤u bas›nçta hava
üretilmesini sa¤lamaktad›r. Sabit bas›nç, hava
ile çal›flan sistemlerin daha verimli ve uzun
ömürlü olmalar›n› sa¤lar. ‹nvertörün devir
ayar› sunmas› sayesinde gereksiz boflta
çal›flmalar minimize edilir ve ciddi enerji
tasarrufu sa¤lan›r.
PETEK TEKNOLOJ‹
Tel : +90 216 5504512
Fax : +90 216 5504514
ARKON GENEL TEKN‹K
Tel : +90 216 4575910
Fax : +90 216 3708040
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20324 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20214 giriniz.
DÖNÜfiÜM ENDÜSTR‹
Tel : +90 212 6618742
Fax : +90 212 6618726
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20250 giriniz.
40
EK‹M 2007