Şoko Bilet Abonelik Şartları

Transkript

Şoko Bilet Abonelik Şartları
Şoko Bilet Abonelik Şartları
İşbu kapsamda, VRR’nin (Rhein Ruhr Bölgesi Ulaştırma Hizmetleri
Birliği) ulaştırma hizmeti koşulları ve tarife yönetmelikleri ve ayrıca,
aşağıda belirtilen şartlar geçerlidir:
1. Abonelik Şartları
Ulaştırma hizmetleri işletmesi tarafından ilgili kız ve erkek öğrencilere
Şoko Bilet düzenlenmesi için gerekli şartlar, şunlardır:
1) Söz konusu abone veya yasal velisi tarafından Şoko Bilet alma hakkının bulunduğunun belgelendirilmesi, ve
2) Reşit olamayan kız ve erkek öğrencilerin velileriyle ve reşit olan kız
ve erkek öğrencilerin ise direkt kendileriyle abonelik sözleşmesi
yapılır ve
3) Banka hesap sahibinin, SEPA kapsamındaki banka hesabından,
en az 12 ay olmak kaydıyla sözleşme süresi boyunca, ilgili abonelik
tutarının aylık veya öngörülüyorsa, üçer aylık vadeler halinde çekilmesine yönelik otomatik ödeme talimatı düzenlemesi.
4) Başvuruların kontrol edilmesi çerçevesinde ulaştırma hizmetleri
işletmesi, ekonomik durum veri tabanı üzerinden abonenin ve banka hesabı sahibinin kredibilitesine ilişkin bilgi toplayabilir. Kredibilite
kontrolü yapmak isteyen ulaştırma hizmeti işletmeleri, bu kontrol
hakkında abonelere ve sözleşmenin taraflarına önceden gerekli bilgilendirmeyi yapar ve bu tip bir kontrol uygulamasını kabul ettiklerine
dair kendilerinden imza alır. Bu sayede, abone ve sözleşmenin tarafları kontrol uygulaması konusunda önceden bilgilendirilir. Kontrol
neticesinde olumsuz sonuç alınması durumunda, abonelik başvurusu
reddedilir. Kredibilite kontrolü için, ekonomik durum veri tabanına ad,
soyad, adres ve doğum tarihi bilgileri girilir. İşbu kontrolün neticesi,
bilgi ve verilerin gizli tutulması şartları uyarınca ve en çok 6 süreyle
sınırlı olmak kaydıyla, ulaştırma hizmetleri işletmesinde kayıtlı tutulur.
2. Abonelik Sözleşmesinin Gerçekleştirilmesi
Abonelik sözleşmesi, ulaştırma hizmetleri işletmesi tarafından ilk
12 aylık süre için geçerli Şoko Biletinin aboneye veya velisine teslim
edildiğinde veya teslim edilen bilete ilişkin ilk aylık veya üç aylık taksit
ödendiğinde, gerçekleştirilmiş olur. Şoko Bilet, böylece ilgili abonenin
mülkiyetine geçer. Şoko Bilet, ulaştırma hizmetleri işlemesinin mülkiyetindedir. Şoko Biletin geçerlilik süresi sona erdiğinde, aboneye
otomatik olarak yeni bir Şoko Bilet gönderilir. Sözleşme ilişkisinin sona
ermesinin ardından, ilgili abone bileti ulaştırma hizmetleri işletmesine iade eder. Bileti teslim alan kişi biletin doğru düzenlenip düzenlenmediğini, ayrıca tam ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmekle
yükümlüdür. Şoko Bilet posta yoluyla teslim edildiğinde veya gönderildiğinde, Şoko Biletin çipinde kayıtlı bilgiler mektup üzerinde belirtilir.
Ancak, asıl Şoko Biletin çipinde kayıtlı bilgiler geçerli ve belirleyicidir.
Çip üzerindeki bilgileri kontrol etmek için, abone şoko biletini müşteri
hizmetleri merkezinde (veya bir okuyucu yardımıyla) okutabilir. Şikâyet
ve itirazlar, bilet teslim alındığında derhal ve en geç teslim alınmasını
takip eden 10 günlük süre içerisinde ulaştırma hizmetleri işletmesine
yazılı olarak veya şahsen müracaat ederek, bildirilir. 10 günlük süre
kısıtlamasının dolmasının ardından, yapılacak şikâyetler dikkate alınmayabilir.
3. Abonelik Başlangıcı ve Süresi
SEPA bölgesinde açılmış bir banka hesabına ilişkin otomatik ödeme
talimatı belgesiyle birlikte gereğine uygun şekilde doldurulmuş sipariş belgesinin VRR’nin ulaştırma hizmeti işletmelerinden birine teslim edilmesini takiben, abonelik süreci her ayın 1’inci günü itibarıyla
başlar. Tarih itibarıyla durum uygun değilse, başlama tarihi mümkün
olan en yakın uygun başlama tarihi olacak şekilde düzenlenir. Abonelik, aboneliğin yapıldığı 1’inci aydan başlayarak en az takip eden 12
aylık süre boyunca geçerlidir. Sözleşme süresinin sona erme tarihinin
en geç 6 hafta öncesine kadar sözleşmenin feshedilmemesi durumunda, sözleşmenin süresi otomatik olarak yeni bir 12 aylık süreyle
uzatılır. Şoko Bilet alma hakkının bulunduğunun veya kullanmaya
devam etme hakkının sürdüğünün belgelendirilmesi için, okula gitme
zorunluluğu bulunmayan (15 yaş üstü) öğrencilerin her bir okul yılı
başlangıcında öğrencilik durumlarının devam ettiğini belgelendirmesi
gerekmektedir. En geç okul eğitimi sona erdiğinde, ilgili abonelik hakkı
da sona erer. Bu tip bir durumda, ulaştırma hizmetleri işletmesi tarafından özel bir fesih işlemi uygulanmadan, abonelik otomatik olarak
sona erer. Müşteri, öğrencilik durumuna ilişkin değişiklikleri ulaştırma
hizmetleri işletmesine bildirmekle yükümlüdür. Müşterinin bu kurala
uymaması durumunda, geride kalan zaman aralığı için, A1/A2 fiyat
kademesi abonelikteki Bilet 1000’in aylık abonelik bedeli tahsil edilir.
Abonelikte ara verme uygulaması mevcut ve mümkün değildir.
4. Abonelik Ücretinin Vade Tarihinde Ödenmesinin Sağlanması
Hesap sahibi, sipariş belgesinde veya otomatik ödeme talimatı belgesi uyarınca, SEPA kapsamındaki banka hesabından otomatik olarak çekilecek aylık veya öngörülmesi durumunda, üç aylık abonelik
ödemesi tutarının banka hesabında tam ve eksiksiz olarak hazır
edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Abonelik ödemesinin çekileceği
ilk vade tarihi, hesap sahibine direkt olarak veya sözleşme taraflarına
dolaylı olarak en geç bir gün öncesinden hatırlatılır.
Ulaştırma Hizmetleri Birliğine ilgili bilgilendirme yapılır. Şoko Bilet,
ulaştırma hizmetleri işletmesine derhal iade edilmelidir. Bu işlemin
gerçekleştirilmemesi durumunda, bilet bedeli olarak 10,00 Avro
tutarında bir ödeme yapılması gerekir.
5. Abonenin Durumunun Değişmesi Nedeniyle Abonelik
Kapsamında Yapılacak Değişiklikler
a) Olağan Fesih
Abonelik sözleşmesi, en geç 12 aylık abonelik süresinin son ayının
10’uncu gününe kadar feshedilebilir. Okuldan diploma veya benzer
şekilde çıkış belgesi alarak okul ilişkisi sona erdiğinde, bunu takip
eden yaz tatili süresi 12 aylık abonelik sözleşmesi kapsamına girmez.
Bu durumda, ulaştırma hizmetleri işletmesi aboneliği, tatil aylarının
bir öncesindeki ayın son günü itibarıyla feshedebilir. Fesih işlemi, her
durumda yazılı olarak yapılır.
Abone veya yasal velisi, öğrencilik durumundaki değişiklikleri (NRW
Okullar Yasasının 97 numaralı maddesi uyarınca öğrencilik durumunun ortadan kalktığını veya sürmeye devam ettiğini veya okul
kaydının şoko bilet uygulamasının bulunmadığı bir şehre alındığını
veya şoko bilet uygulamasıyla işbirliği içerisinde olmayan bir eğitim
kurumuna geçtiğini veya okul eğitiminin sona erdiğini) ulaştırma
hizmetleri işletmesine bildirmekle yükümlüdür. Abonelik durumundaki değişikliklerin uygulanması, ancak her takvim ayın 1’inci gününe
kadar bildirilmesi kaydıyla, mümkündür. Abonenin, öğrencilik durumunda gerçekleşecek bir değişikliği, bu değişiklik gerçekleşmeden
en geç 6 hafta öncesine kadar, yazılı olarak veya şahsen ulaştırma
hizmetleri işletmesine bildirmekle yükümlüdür. Değişiklik taleplerinin
bildirilmesine yönelik basılı formlar, satış bölümlerinde bulunmaktadır. Banka hesabının değiştirilmesi durumunda, SEPA kapsamındaki yeni bir banka hesabına ilişkin otomatik ödeme talimatı belgesi
eşzamanlı olarak ibraz edilmelidir. Abone olan kişinin kendi arzusu
üzerine yapılan değişiklikler, yapılmış olan ilk sözleşmenin içeriğini
veya şoko bilet üzerine uygulanmış daha önce yapılan değişiklikleri
(çip üzerindeki veriler ve termal alan üzerindeki tarife özelliklerini)
iptal edecektir. NRW Okul Yasasının 97 numaralı maddesi veya 118
numaralı maddesinin 3’üncü bendi uyarınca, ilgili hakların ortadan
kalkmasına rağmen, öğrencilik durumundaki bu değişikliğin ulaştırma hizmetleri işletmesine bildirilmemesi durumunda, bu hakların
ortadan kalkışını takip eden her bir ay için güncel ulaştırma fiyatları
ile şoko bilet satış fiyatları arasındaki bedel farkı ilgili aboneden tahsil edilir. Kendisine verilmiş olan şoko bileti, öğrencilik durumundaki
değişikliğin gerçekleşmesini takip eden en geç 3’üncü iş gününe
kadar, ulaştırma hizmetleri işletmesine iade etmekle yükümlüdür.
Değişiklikler, sözleşmenin tarafı olan ulaştırma hizmetleri işletmesinin müşteri hizmetleri merkezinde veya her hangi bir diğer isimle
anılan biriminde uygulanır. Bu sürenin aşılması durumunda, iade
işleminin gerçekleştirildiği gün de dâhil olmak üzere süre aşımını takip eden her bir gecikme günü için, güncel ulaştırma fiyatları ile şoko
bilet satış fiyatı arasındaki bedel farkının 1/30’u nispetinde bir tutar,
zarar tazminatı olarak ödenir. Zararın daha yüksek olup olmadığını
tespit etme hakkı saklıdır. Ödenecek bedel, ticari uygulama pratiğine
göre 5 sentlik tam tutarlara yuvarlanır.
b) İhbarsız Fesih
Ulaştırma hizmetleri işletmesinin, önemli bir neden bulunması durumunda, abonelik sözleşmesini ihbarsız feshetme hak ve yetkisi
vardır. Özellikle 4 numaralı madde uyarınca otomatik ödeme talimatıyla para çekiminin gerçekleştirilememesi gibi önemli bir neden
bulunması veya müşterinin öğrencilik durumundaki değişikliği bildirmemesi durumunda, ulaştırma hizmetleri işletmesinin abonelik
sözleşmesini ihbarsız feshetme hak ve yetkisi vardır. Önemli bir
ihbarsız fesih nedeni, tahsil edilecek aylık abonelik ücretinin uyarı
ve ikazlara rağmen vade tarihini takip eden 14 günlük süre içerisinde
tahsil edilememesi veya 12 aylık abonelik sözleşme süresi içerisinde
en az 3 defa geriye dönük borç bakiyesi oluşması ve aboneye tekrardan borç bakiyesi oluşması durumunda aboneliğin ihbarsız şekilde
feshedileceğine dair gönderilen uyarı ve ikazlara rağmen, tekrardan
geriye dönük borç bakiyesi oluşmasıdır. Fesih işlemi, yazılı olarak
yapılır. Oluşan geriye dönük borç bakiyesi tutarları ve ihbar ücretleri,
her durumda müşteri tarafından karşılanır. Fesih işleminin ilk 12 aylık
abonelik sözleşmesi süresi içerisinde gerçekleştirilmesi durumunda,
tazminat bedeli olarak 20,00 Avro tahsil edilir.
8. Kaybedilmesi veya Bozulması Durumunda
6. Aboneliğin Abone Tarafından Feshedilmesi
Şoko biletin kaybedilmesi veya bozulması durumunda, bu durum
derhal ulaştırma hizmetleri işletmesine bildirilir. Bu bildirimin yapılmasının ardından, ilk verilen şoko bilet ulaştırma hizmetleri işletmesinin müşteri verileri havuzundan iptal edilir. Ayrıca, bu kapsamda
gerekli bilgiler Rhein Ruhr Bölgesi Ulaştırma Hizmetleri Birliğinin
merkezi müşteri verileri havuzuna gönderilir. Kaybedilen veya bozulan şoko biletin yerine 10,00 Avro tutarındaki bir ücret karşılığında
yeni bir şoko bilet düzenlenir. 12 aylık abonelik sözleşmesi süresi içerisinde yapılacak her bir müteakip yeni bilet düzenlemesi için 20,00
Avro tutarında bir ücret alınır (10,00 Avro tutarındaki işlem ücreti bu
tutara dâhildir).
Feshetme durumunda, ulaştırma hizmetleri işletmesinin veri havuzu
üzerinden Şoko Bilet iptal edilir. Ayrıca, Rhein Ruhr Bölgesi Ulaştırma
Hizmetleri Birliğine ilgili bilgilendirme yapılır. Şoko Bilet, ulaştırma
hizmetleri işletmesine derhal iade edilir. Bu işlemin gerçekleştirilmemesi durumunda, bilet bedeli olarak 10,00 Avroluk bir tutarın
ödenmesi gerekir.
Şoko biletin kaybedilmesi veya bozulması durumunda, abonenin
uğrayacağı kayıp ve zarardan ulaştırma hizmetleri işletmesi sorumlu
değildir, ayrıca biletin ulaştırma hizmetleri için kullanılmasının yanı
sıra sağladığı diğer avantajlar da (örneğin elektronik para borsası)
dikkate almaz. Ulaştırma hizmetleri işletmesi tarafından bu tip avantajların telafi ve tazmini yapılmaz.
a) Olağan Fesih
Abonelik sözleşmenin bir sonraki ay için feshedilmesi, her bir takvim
ayının son gününe kadar mümkündür. Bir sonraki dönemin başlamasından en geç 6 hafta öncesine kadar fesih talebinin, ulaştırma
hizmetleri işletmesine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Fesih talebi, ancak yukarıda tanımlanan bu süre içerisinde ulaştırma
hizmetleri işletmesine teslim edilmesi koşuluyla, geçerli olur. Bu
süre sınırlamasına uyulmaması durumunda abonelik, bir sonraki ay
sonuna kadar uzatılmış olarak kabul edilir ve fesih işleminin uygulanması bir ay süreyle ertelenmiş olur. Abonelik 12 aylık sözleşme
süresi dolmadan önce feshedilirse, o takdirde 20,00 Avro tutarında
bir tazminat bedeli tahsil edilir. Ancak, abonelik sözleşmesinin en az
1 yıldır sürüyor olması ve bu süre boyunca aylık abonelik ödemelerinin düzenli olarak yapılıyor olması durumunda, bu kural uygulanmaz. Ayrıca abone olan kişinin vefat etmesi durumunda da, bu kural
uygulanmaz.
9. Adres Değişikliği
b) İhbarsız Fesih
Abonenin abonelik sözleşmesini önemli bir neden dolayısıyla
olağandışı şekilde ihbarsız olarak feshetme hakkı saklıdır. Abonelik
sözleşmesinin önemli fesih nedenleri, özellikle abonelik ücretlerinin yükselmesi, NRW Okul Yasasının 97 numaralı maddesi veya 118
numaralı maddesinin 3’üncü bendi uyarınca ilgili hakların ortadan
kalkması durumu veya okul kaydının şoko bilet uygulamasının bulunmadığı bir şehre alınmasıdır. Abone veya yasal velisi, abonelik
ücretlerindeki değişikliğin uygulanmaya başlama tarihine kadar
abonelik anlaşmasını olağandışı şekilde feshetme hakkına sahiptir.
Fesih talebi, ulaştırma hizmetleri işletmesine mutlaka yazılı olarak
bildirilmelidir. Bu durumda, ilk 12 aylık süre içerisinde gerçekleşen
fesihlerde uygulanan işlem ücreti alınmaz.
7. Aboneliğin Ulaştırma Hizmetleri İşletmesi Tarafından
Feshedilmesi
Fesih durumunda, ulaştırma hizmetleri işletmesinin müşteri verileri
havuzu üzerinden şoko bilet iptal edilir. Ayrıca, Rhein Ruhr Bölgesi
Adres değişikliği durumunda, banka hesabının sahibi, abone olan
kişi ve gerekirse, yasal temsilcisi bu değişikliği derhal ve yazılı olarak
ulaştırma hizmetleri işletmesine bildirmekle yükümlüdür.
10. Ödemenin İade Edilmesi
Otomatik tahsil edilen ulaştırma abonelik ücretinin, kullanmama
gerekçesiyle iadesi mümkün değildir. Rhein Ruhr Bölgesi Ulaştırma
Hizmetleri Birliğinin tarife yönetmeliğindeki 15.4 numaralı madde
geçerlidir.
11 Bilgi ve Veri Gizliliği Şartları
Abonelik anlaşmasının gerçekleştirilmesiyle birlikte, ulaştırma hizmetleri işletmesi abonelik sözleşmesine, sonlandırılmasına veya
değiştirilmesine ilişkin kişiye özel bilgileri kaldırma, kaydetme ve kullanma yetkisine sahip olur. Bu yetki, elektronik ulaşım ücreti tahsilat
sistemine dâhil olan ulaştırma hizmeti işletmelerinin bilet kontrollerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla kullanılır.
Bunun dışında, abonelik sözleşmesinin değiştirilmesi, feshedilmesi, kayıp bildirimi veya ilgili abonenin sözleşmeyi ihlal eden bir
davranışı nedeniyle biletin iptal edilmesine ilişkin bilgiler, ulaştırma
hizmetleri işletmesi tarafından sisteme aktarılır. Bu sayede, elektronik ulaşım ücreti tahsilat sistemine dâhil olan diğer ulaştırma hizmeti
işletmelerinin konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.
İşbu kapsamda sisteme sadece şu veriler aktarılır: Kart numarası,
ilgili bilgilendirmeyi yapan ulaştırma hizmetleri işletmesinin tanımlama bilgisi, bilet tipi, veriliş tarihi, birlik kodu, biletin iptal edildiği tarih
ve varsa, biletin bloke edilme durumunun sona erme tarihi.
Bunların dışında kişiye özel başka hiçbir bilgi aktarılmaz.
Baskı: Ocak 2016
Elektronik ulaşım ücreti tahsilatı sistemindeki Şoko Biletler, ulaşım
ücretlerinin aylık olarak çekildiği yıllık tipte bir abonelik sistemidir.

Benzer belgeler

Sorular ve yanıtlar

Sorular ve yanıtlar “Ağ aboneliğini” Autodesk Yetkili İş Ortağınızdan veya doğrudan Autodesk'ten satın alabileceksiniz. “Ağ aboneliği”, Autodesk Online Mağazası'nda satılmayacaktır. 4.4 “Ağ abonelikleri” yenilenebilir...

Detaylı

ana sozlesme+ONAY - Türksat Gaziantep

ana sozlesme+ONAY - Türksat Gaziantep gerekmektedir. Bildirim üzerine, TÜRKSAT ayıbı teknik imkanları dâhilinde gidermekle yükümlü olacaktır. TÜRKSAT’ın ayıbın giderilmesinin mümkün olmadığını aboneye bildirmesi durumunda ise abone,650...

Detaylı