E-700 Serisi Sinyal Çeviriciler

Transkript

E-700 Serisi Sinyal Çeviriciler
E-700 SER‹S‹
S‹NYAL ÇEV‹R‹C‹LER
■ C‹HAZIN TANIMI
E-700 Serisi cihazlar sinyal çevirici olarak kullan›lmak amac›yla
tasar›mlanm›fl, plastik kutu içinde raya monte edilebilir
endüstriyel cihazlard›r. Endüstrinin her alan›nda alg›lay›c›lardan
(transdüser, sensör) al›nan iflaretlerin standart veya özel ak›m
ve gerilim düzeylerine çevrilip ölçü ve kontrol cihazlar›na
iletilmesinde kullan›l›r.
‹letiflimli E-700 cihazlar› RS485 ModBus RTU ara yüzü ile PLC
ve DCS sistemleriyle veri al›flverifli yapabilmektedir.
E-700 Serisi cihazlar E-PK700-II ba¤lant› kablosu ile PC’ye
ba¤lan›p, PC’ye yüklenen E-Y-700-V2 yaz›l›m› ile istenilen
flekilde kullan›c› taraf›ndan konfigure edilebilir.
■ C‹HAZIN TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Do¤ruluk S›n›f›
0.5 okunan de¤er
Girifl-Ç›k›fl ‹zolasyonu
750 V AC
Gürültü Bast›rmas›
120 dB de 50 Hz
R/T Hat Direnci
Maksimum 100
Çal›flma Ortam S›cakl›¤›
-10 °C + 55 °C
T/C Hat Direnci
Maksimum 100
S›cakl›k Kaymas›
%0.01 / °C
Linearizatör
CJ Kaymas›
0.2 °C / °C
Var/Yok (T/C ve R/T ler için
programlanabilir)
Depolama S›cakl›¤›
-10 °C + 55 °C
(Yo¤unlaflma ve buzlanma
olmadan)
Program Ara Yüzü
RS232
‹letiflim Ara Yüzü
RS485 (iste¤e ba¤l›)
Güç Tüketimi
7 VA
Montaj fiekli
Pano içi ray montaj
Koruma S›n›f›
IP 20
A¤›rl›k
140 gr
Girifl ‹flareti
T/C
R/T
mV
mA
pulse veya darbe
Çal›flma Gerilimi
85-265 V AC / 85-375 V DC
20-60 V AC / 20-85 V DC
Ç›k›fl
0-20 mA / 4-20 mA
Ç›k›fl Modu
Düz (direct) / Ters (reverse)
programlanabilir
• 73/23/EEC Alçak Gerilim Direktifinin flartlar›, TS 2418 EN 61010-1
standard›na uygunluk ile sa¤lanm›flt›r. (Kirlenme derecesi 2)
• 89/336/EEC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinin flartlar›,
TS EN 61326 standard›na uygunluk ile sa¤lanm›flt›r.
■ STANDART ÇALIfiMA ARALIKLARI
Girifller
Standart
Min.
Max. Min. Span
Girifller
Standart
TC Tip B
IEC 584-1
0°C
1800°C
200°C
Pt-1000
IEC 751
TC Tip E
IEC 584-1
-150°C
850°C
50°C
Ni-100
TC Tip J
IEC 584-1
-200°C
1100°C
50°C
TC Tip K
IEC 584-1
-200°C
1300°C
TC Tip L
DIN 43710 -200°C
TC Tip N
IEC 584-1
TC Tip R
Min.
Max. Min. Span
-200°C
800°C
10°C
DIN 43760
-60°C
85°C
10°C
Ni-200
-
-60°C
180°C
10°C
50°C
Ni-500
-
-60°C
180°C
10°C
900°C
50°C
Ni-1000
-
-60°C
180°C
10°C
-200°C
1200°C
50°C
Direnç
-
0Ω
5000Ω
20Ω
IEC 584-1
0°C
1760°C
200°C
mV
-
-1500 mV 1500 mV
10 mV
TC Tip S
IEC 584-1
0°C
1760°C
200°C
mA
-
0 mA
20 mA
1 mA
TC Tip T
IEC 584-1
-200°C
400°C
50°C
V
-
-100 V
100 V
1V
TC Tip U
DIN 43710 -200°C
600°C
50°C
Pulse
-
0 Hz
600 Hz
0.1 Hz
Pt-100
IEC 751
-200°C
800°C
10°C
Pulse
-
0 Hz
6000 Hz
100 Hz
Pt-50
IEC 751
-200°C
800°C
10°C
Modbus
-
-32767
32767
100
Pt-500
IEC 751
-200°C
800°C
10°C
■ STANDART T‹P C‹HAZLAR
E-700 Serisi Say›sal Kontrol Cihaz›
E-700 - 3 - 1 - Y- Z
Standart Özellikleri
Kullan›c› taraf›ndan konfigüre edilebilir.
Girifl
Genel amaçl› (Kullan›c› taraf›ndan konfigüre edilebilir.)
3
*E-PK-700-II ve E-Y-700-V2 ilebirlikte kullan›c› taraf›ndan konfigüre edilebilir.
‹zolasyon
‹zolasyonlu
1
‹letiflim
Yok
RS485
0
1
Besleme
85-265 V AC / 85-375 V DC
20-60 V AC / 20-85 V DC
0
1
■ C‹HAZ EBATLARI
* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.
Elimko Elektronik, ‹malat ve Kontrol Ticaret Ltd. fiti.
8. Cad. 68. Sk. No: 16 06510 Emek, Ankara
Tel: (312) 212 6450 (Pbx) Faks: (312) 212 4143 email: [email protected]
www.elimko.com.tr
•
•