Indir

Transkript

Indir
https://www.youtube.com/watch?v=T6FiEUO0VTk
Sorular
1.Insanlarin en hayirlisi ve en serlisi kimlerdir?
2.Zaman mi insane insan mi zamana hukmetmeli?
3.Zamani iyi kullanma ile ilgili 3 prensip soyleyiniz.
ZAMAN
)a a
efhu u i sa ı fiil, i adet ve davra ışlarıyla iç içedir. Bu yö üyle za a sözlükte
devir, çağ, evsi , ay, hafta, gü , saat, ehil, uzu veya kısa ola vakit de ektir. Kur'ân ve
sünnet zamana sık sık atıfta ulu aktadır. Her ne kadar Kur'ân'da zaman kelimesi geçmiyorsa
da ay ı a la ı ifade ede asr, dehr, ahka , kar , kurû , saat, le hu'l-basar, hîn, huld, ebediyet,
sene, sermed, yevm, leyl, fecr ve vakt gibi kelimeler toplam 513 yerde geçmektedir.
Zaman takvimle ve saatle ölçülür. Takvim bize namaz, oruç, hac ve zekat gibi farz ibadetlerin
yerine getirilmesiyle ilgili vakitleri bildirmektedir. Yü e Allah u hususta şöyle uyur uştur:
"Gökleri ve yeri yarattığı gü de Allah'ı yazısı a göre Allah katı da ayları sayısı o iki olup,
u larda dördü hara aylardır. İşte u doğru hesaptır?" Tev e, /
Cenab-ı Hak gökleri ve
yeri yarattığı za a Ay'ı hareketi i öyle ayarla ıştır ki ay siste i e göre ir yılda o iki ay
eyda a gel iş ve ir yıl
gü ol uştur. Yi e aşka ir âyette de hilali doğuşu u ,
geliş esi i ve atışı ı , ha takvi i içi ir ölçü olduğu u ildiril iştir. "“a a hilal şekli de
ye i doğa ayları soruyorlar. De ki: O lar, i sa lar ve özellikle ha içi vakit ölçüleridir?"
(Bakara, 2/189).
)a a ı i sa içi çok kıy etli ir i et olduğu ildiril iştir. Kişi ö rü ü her a ı ı daha
veri li ve ereketli hale getire ilir. Ge elde i sa ö rü ço ukluk, ge çlik, olgu luk, ihtiyarlık ve
düşkü lük ol ak üzere eş safhaya ayrıl ıştır. Bu safhaları her iri de ayrı görev ve
soru luluklar olduğu şu hadiste açıkla ıştır: "Kişi kıya et gü ü de şu hususlarda
sorula aktır. Bu ları eva ı ı ver ede hiç ir yere adı ata aya aktır. Ö rü ü erede
tükettiği de , ge çliği i e işte har adığı da , alı ı erede kaza ıp erelere har adığı da ,
öğre diği ile e dere e a el ettiği de ." Tir izi, Kıya et, . (F.K.)
Allahı izlere verdiği iğ etler içi de e üyük iğ et za a dır. İ sa ö rü ü esası,
za a dır.Dolayısıyla kişi yaşadığı ve har adığı za a larda dolayı da hesa a çekile ektir. Geçen
her sa iye ve salise, i sa ı ö rü ü eksiltir, e eli i yaklaştırır. Ge el olarak i sa oğlu oş geçe
za a ı ke disi içi kaza ç za eder Hal uki, İ sa ı e kıy etli ser ayesi ola ö ür, geçe
her saniye ile era er tüke e ir hazi edir Bu değerli hazi eyi iyi kulla a ko usu da
ölçüleri iz ve Allah’ı rızası a uygu hassasiyeti iz ol alı za a ser ayesi i e iyi ve veri li
ir şekilde kulla ak içi , gü ü üz ispeti de deva lı çalış ak zoru dayız. Hayatı ızda,
kay ettiği iz pek çok şeyi telafi ede ilir, ye ide
al- ülk ve servet sahi i ola iliriz. Fakat oşa
geçirile za a ı asla geri getire eyiz.İ sa ları doğru dürüst ir hayat yaşa akta alıkoya şey,
za a yokluğu değil, za a israfıdır. )a a sızlıkta şikayet ede leri çoğu, za a ı iyi
kulka ası ı il eye lerdir.
İli ve tek ikle i sa e yaparsa yapsı , eyi ulursa ulsu , ha gi aleti ortaya koyarsa koysu ,
yi e de za a ı , hayatı ve ölü ü sırrı ı ilahi hakikatlerde araya ak ve orada ul aya
çalışa aktır.
Takvi i , saati i at ve kulla ıl ası ı esas se epleri de iri de za a ı değerle dir ektir.
İ sa ı saadeti, za a ı yö et esiyle, felaketi ise za a ı kay et esiyle ilgilidir. Dü ya erke
uya a ları dır.
Tarihte is i ili e ve ortaya koyduğu eserleriyle ta ı a
ede iyetleri takvi kulla ış
ol aları oldukça dikkat çeki idir. )ira takvi , za a ı ölçül esi, devlet ve fertleri işleri i,
za a iri leri e göre ta zi et eleri de ektir. Takvi e göre hareket, hayatı disipli e
edilmesi ve insa ö rü ü aza î şekilde veri li kılı ası a ası a gelir.[ ]
)a a a hâki ol a, o u la ütü leş e, o u her parçası ı değerle dir e ve herşeye, içi de
yaşadığı ız za a ı idrak adesesiyle ak a hususu da ilk e ir izlere, Yü e Beya 'da :
‫ْاَف َا َت َغرَف َا ِذ َاف‬
َ ََ ‫َاذ‬
"O halde oşaldığı vakit yorul".[ ] Ayetiyle gel ekte ve Peyga
er Efe di iz'i
as
:
‫ا َى هتح ف َ َِ َُذ َد ِفْ َُ َُ َفو ٍِ َد ِفم ََمَ َدذ َُ َلُ َف‬
‫ٍتَ َد ِفْ ٍَنَف َُلَ ْ َف‬: ‫ٍ َا ََذمَأ اُِ َدذ ٍَد َِتِفم ٍَنَف‬
‫ا ََذ َاف‬
‫ِ َتلَُ َف‬:
‫ا َف هِف‬
"Kıya et gü ü âde oğlu eş şeyde hesap ver ede Allah'ı huzuru da ayrıl az."[ ]
sözleri i ardı da , eş şeyi ilki olarak "ö rü asıl tüketildiği" ifadesi geç ektedir. Yine
Peyga er Efe di iz'i sav , za a ı değerle diril esi de terakki u suru ile alâkalı olarak
eya uyurduğu hadis çok a idardır:
"Be i, Allah'a yaklaştıra il i i art adığı ir gü yaşaya ak olsa , o gü ü hayırla
geçiril eye ir gü sayarı ". [ ]
Gü ü üz esilleri çoğu luk iti arıyla za a ko usu da kaygısız hale gel iş ise de, İslâ
"za a şuuru " u yerleştir eyi asli gayelerde iri yap ıştır. Di i izi te el kay akları ola
âyet ve hadislerdeki çok sayıdaki aslar, yıllık, aylık, haftalık ve hatta gü lük hayatı ta zi i i
hedeflediği gi i, ay ı kay aklarda ifade edile te ih ve uyarılar ve hatta ir kısı fiili ted irler
Müslü a larda "za a şuuru " u uya dırıl ası ı ve a lı tutul ası ı gaye edi ir.
Bu dü yada ve öte dü yada ge ç ve diri kal a ı sağla a yere as a ı tek yolu za a ı
saniyelerine kadar yerli yerinde kulla ak olsa gerek. Bu se eple her söylediği i , her
yaptığı ı iki elek tarafı da yazıldığı ildiril iş, uluğda ölü e, her a ı da hesap vere eği
i a ı Kur'a ve hadislerde tekrarla işle iştir.[ ]
Değerli dostlar şöyle ir düşü eli ;
Her sabah kalktığı ızda defteri iz saatle doldurulur: evet ta
saat. Aslı da
düşü düğü üzde oldukça uzu ir za a Ve u saat hal diliyle izlere derki; Ey âde oğlu!
Be ye i ir gü ü ve se i davra ışları a şahidi . O halde e i iyi şekilde kulla . Çü kü
kıya et gü ü e kadar ir daha geri gel eye eği
Peyga
eri iz de ir hadisi de şöyle uyurur:
‫دتذنف‬
ِ َ‫ف َذس دن ك ث ُت ا ُهدذ د دُنغف َِن‬: ْ‫فتفغ ف ْى‬
‫ُف‬
İki Ni et Vardır. İ sa ları Çoğu Bu da Alda
ıştır: “ıhhat Ve Boş Vakit [ ]
Efendimizin de ifade ettikleri gi i u iki üyük i eti değeri i kay et ede ö e fark
ede iyoruz ve so u da ah vah et e iz de hiç ir işe yara ıyor.
Değerli Mü i ler iz hoşla sak da hoşla asak da za a hep ay ı hızla akıp gidiyor. )a a ı
ça uk veya yavaş geç esi de şikâyetçi ola iliriz a a u u soru ettiği izde tek yaptığı ız
şey iraz daha yaşla ak ola aktır.
Muhtere Mü i Kardeşleri
iz dursak da yürüsek de uya ık olsak da uyusak da za a akıp
gidiyor. Ö ür itiyor. “ayılı efesler sayı a azalıyor tüke eye doğru gidiyor. Ve ömrümüzün
uzu luğu u daha yaşa a ak e kadar za a ı ız olduğu u il iyoruz. A a ildiği iz ir şey
var ki o da:
Her I sa Öle ek Yaştadır…
O halde güzel ir sey yapalı . Made ki yaşıyoruz sıhhatli efesler alıyoruz...
Bir sey yapalı
güzel olsu . Çok mu zor?
O vakit güzel ir şey söyleyeli . Dili iz
i dö
Veya: Güzel ir şey yazalı . Yaza ıyor
uyuz?
üyor? Güzel ir sey göreli .
Öyleyse Güzel ir şeye aşlayalı …
Herkesi üstesi de gele eği ir şey
geçiyor.
utlaka ol alı. O gayrette uzak dura ayız. Çü kü Vakit
Büyükleri iz: )a a çok kıy etli ir ser ayedir de işler. Kur'a -ı keri de de u ser ayeyi
oşu a tüket eyeli diye:
‫ْاَف َا َت َغرَف َا ِذ َاف‬
َ ََ ‫َاذ‬
Boş kaldı
ı he e
aşka ir işe koyul [ ] diye e redil iş.
Bu ayeti tefsiri de İs ail Hakkı Bursevi Hazretleri i eseri ola Ruhul Beya tefsiri de şöyle
deniyordu:
Bir i sa ı hiç ir iş yap aksızı oşu oşu a otur ası veya di i i ya da dü yası ı
ilgile dir eye işlerle eşgul ol ası düşü e sakatlığı a akıl zayıflığı a ve gafleti i sa ı esir
al ası a işarettir.
O halde şöyle ir ke di izi ko trol edeli düşü e iz de ir sakatlık var ı aklı ız da ir
zayıfla a var ı veya gaflete esir düş üş üyüz iraz düşü eli
e dersi iz?
)a a ı oşa har ıyoruz. Kıy eti i il iyoruz çoğu uz. Boş şeylerle geçiyor elde kaçıyor.
Ö ür itiyor ortada ir şey yok… Dö üp aktığı ız za a ko a ir ö ür oşa geç iş… “o ra
tabi çok kederleniyoruz üzülüyoruz; ah vah ediyoruz ama zaman bir daha geri gelmiyor.
Hâlbuki Peygamberimiz (s.a.v) ne güzel dua etmiş
)a a ı ı ile e Allah rah eti e erdirsi Ya i za a ı ı kıy eti i ile e Allah
etsi diyor. Ve yi e izleri ir hadisiyle uyarıyor Efe di iz s.a.v :
erha et
َ ْ‫َذذ َكَْدذد ِفْ َد غف‬
‫ر ف ْم ََ َُذ َانِنَف‬
‫ر أ دَْتَ ِفو َْا ََ َف‬
‫ُُ َ َف‬
‫ْ َدذ َِ ف‬
‫ْذ ِىدَهذ ُتْذدْهذ ف ِ ِف‬
َ ‫لَ د َهذ َُدَبَف َُ َ َفو أ َى َاف َفذ‬
Şüphesiz dü ya geçi i ve dur aksızı arkası ı dö üp git ektedir. O da kala , sahi i i içip
de ka ı di i de ıraktığı kalı tı su kadar ir iktardır. [ ]
Dü ya hayatı ir a lık ir za a da i arettir. O halde o u Allah yolu da geçiri iz.
Kuran-ı Keri üzeri de dikkatleri a lı tut ak içi za a ı hatırlata ta irleri sıkça kulla ır. Her
çeşit farz, va ip ve afile a azlar za a ta zi i e de yö elik gayeler taşı aktadır. Bu açıda ,
di , a irleri üyük çoğu luğuyla, i sa a za a ı aza i ölçüde değerle dir eyi öğret ektedir.
Hatta asıl gaye udur de ile ilir.
Farz a azları
ühi gayeleri de iri, Müslü a ki seye, gü lük za a ı taksi ve
progra la a alışka lığı kaza dır aktadır. Kıya u'l leyl ge e kalkışı)'e Kur'an-ı Keri ö e
ver ektedir. Büyük İsla
ede iyetleri i parla a dö e leri i hazırlaya ları hayatı da ge e
kalkışı ö e li yer tutar. Teheccud Namazi Peyga er Efe di iz'e “AV farzdı fakat ü
eti e
nafiledir. Bu sünnet Kur'an-ı Keri 'i e ridir.
‫َا َُد َِنف‬
‫َي َُ َلدِىَ َفه َ َفه َاذلَ ْ َفَم ف َُ ِف‬
‫ُُي َُ َ ف‬
‫َا َ ف‬
Ra i adı ı sa ah-akşa
et. [11].
a
zikret . Ge eleyi O' a se de et. O' u ge eleri uzu uzu tes ih
‫ِب َتىَ َد ِفْ َُ َلفاِنَف ٍِ ََمَ َد َفو فَ َوف‬
‫لُل َتد َف‬
‫ا ف َ َن ِف‬
‫ف َ َُدَذ ِف‬
Ge eleyi se de ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve Rabbinin
rah eti de dileye ki se i kâr ede ki se gi i olur u? .[ ]
Bütü za a ları ı u dü ya hayatı a har ayıp, i adete za a ayıra aya lar, e edî
saadetleri i tehlikeye at ış olurlar. )a a ı seyri hiç kesil ede deva ettiği e göre,
kay edile ir a ı ye ide kaza aya i kâ yoktur. )a a her a , e iyi içi de
değerle dirilerek yaşa alıdır.
İ sa , pre sip sâhi i ol alı, hayatı ı disipli altı a al alı, za a ı ı e veri li ir tarzda
kulla alı ve hayatı ı her â ı da hesap vere eği i u ut a alıdır.
İslâ
üyükleri de
Be Asr sûresi i
ağırıyordu:
“er ayesi eriye
iri şöyle der:
â âsı ı ir uz satı ısı da öğre di . Çü kü o pazarda şöyle
u şahsa
erha et edi !
İ sa a verile ö ür de ir uz isali deva lı eriyip tüke
ya lış yere har arsa, i sa ı hüsra ı a se ep olur.
ektedir. Eğer u u ziya eder veya
Uzu veya kısa olsu , ö rü hayırlı ve ereketli ola ı, sâlih a eller işle erek, hakkı ve sa rı
tavsiye ederek ve faydalı hiz etler yapılarak değerle dirile idir. Niteki Hazret-i Peygamber -
sallallahü aleyhi ve sellem- şöyle uyur uştur:
Ö rü uzu u, Allah’a itaat yolu da geçe ö ürdür. [
]
Yaşa a ö rü uzu veya kısa ol ası izâfîdir. Ni e kısa ö ürlü ki seler, uzu ö ürlülerin
se eler oyu yapa adıkları işleri kısa ö ürleri de aşar ışlardır. Meselâ İ â Şâfiî, İ â
Gazâlî ve Ö er i A dülaziz gi i İslâ
üyükleri ve daha i eleri, kısa ö ürleri de yaptıkları
hizmet ve iyiliklerle sevenlerinin gönüllerinde taht kurarak vefatları da so ra da yaşa ları ı
sürdür üşlerdir. Bu a rağ e uzu ö ür, Allâh’a i âdet ve tâatle değerle dirilirse e güzel ir
nimettir! Nitekim bir hâdîs-i şerîfte:
‫ذس َُ َُ َتف‬
‫ا َدن ف ََ ِف‬
‫َن ٍ َدتَم اذ َف‬
‫ٍدلَه َُ َىل َف‬
İ sa ları e hayırlısı, ö rü uzu olup a eli güzel ola dır. İ sa ları e şerlisi ise, ö rü uzu ,
a eli kötü ola dır. [14]
Aslı da e uzu ö ürlüler, e çok yaşaya lar değil, hayatları da e çok se ere al ası ı
bilenlerdir.
Biz şu u il eliyiz: Yaşa a her a ı , alı a her efesi verile ek ir hesa ı vardır “ık sık
ke di izi sorgula alıyız: Yaşadığı ız hayat dolu u geçiyor, oş u? Geçirdiği iz gü leri
hesa ı ı kolay a vere ile ek iyiz?
)a a öyle ir şeydir ki, akışı durdurula az, geç işi telafi edile ez Birkaç dakika içi de irkaç
ilyar kaza a ilirsi iz a a irkaç ilyarla geçe za a ı geri getire ezsi iz
Hayatta aşarılı ola lar, za a ı iyi kulla a lardır
Zamana hükmeden hayata hükmeder, hayata hükmedenler ise dünyaya hükmederler ve tarihte
iz ırakırlar Tekasür suresinin sekizinci ayet-i kerimesinde,
‫ن َُ َُ َد ِا ِفا َ َتسَ َ َنَف َث َوف‬
‫نُو ٍَ ِف‬
‫ف ََ ِف‬
“o ra o gü kıya et gü ü her türlü i ette
utlaka hesa a çekile eksi iz
uyurul aktadır Bir hadis-i şerifte de şöyle uyuruluyor:
‫ا ََذ َاف‬
‫ِ َتلَُ َف‬:
‫ا َف هِف‬
‫ا َى هتح ف َ َِ َُذ َد ِفْ َُ َُ َفو ٍِ َد ِفم ََمَ َدذ َُ َلُ َف‬
‫ٍتَ َد ِفْ ٍَنَف َُلَ ْ َف‬: ‫ٍ َا ََذمَأ اُِ َدذ ٍَد َِتِفم ٍَنَف‬
Ade oğlu a kıya et gü ü şu lar sorul adıkça asla yeri de ayrıl az:
Ö rü ü erede ve e şekilde geçirdiği de , İl i ile e yaptığı da , Malı ı erede kaza ıp
ereye har adığı da ve Bede i i erede yıprattığı da [
]
Üstat Ne ip Fazıl za a ı dizeleri e şöyle aktar ıştır:
Nedir za a , edir; ir su
Nedir za a , edir; i iş
u, ir kuş
i, yokuş
u?
u?
Bu u u ut ayı ki za a ki seyi ekle ez. Dü artık azi oldu. Yarı ise muamma, bugün
ise avuçları ızı içi de ize su ul uş ir ar ağa dır. [16]
Birçok i
ko usu
za a ı
az şeyi
sa ili çsiz e za a ı ı oşa har a aktadır. Bu u aş se e i ise i sa ı za a
daki ilgisizliğidir. )a a ı kulla ı düze i kişi i ke di de eti i dedir ve u da
veri liliği i etkiler. İ sa ı yarı a ir gara tisi ol adığı ı düşü ürsek, sahip olu a e
za a olduğu u a laya iliriz.
İ sa , oşa har adığı za a ları ir araya getirse, hayretler içerisi de za a ı ı asıl oşa
har adığı ı a lar. )a a ko usu da i sa ı ili çsizliği i İ a Şafii şöyle dile getirir: )a a a
kusur uluruz, oysa za a ko uşa ak olsa uta ırız. )a a ı değerle dir ek ve kaza ak,
eşgul görü ek değil; hedef ve a açları ızı, var oluş a a ı ız doğrultusu da
gerçekleştir ek içi za a ı kulla aktır.
İ sa , za a ı ı oş yere ve a la sız eğle e, kurgu ve dedikodular üzeri e kurulu TV
progra larıyla oşa har a a alıdır
Kuran-ı Keri ’de oş ve faydasız ola her şeyde uzak durul ası gerektiği şöyle a latılır:
‫اُنف‬
‫َُن ف لَ َ ِفُ ٍَ ِف‬
‫دَنَ ِتِ َف‬
َ َ ‫ن َد َفو َُف‬
O lar ki, oş ve yararsız şeylerde yüz çevirirler. [17]
)a a Yö eti i aşlığı da ir araştır a yazısı da: )a a kaza
yö te i şu esasa daya dığı yazıyordu:
a ko usu da e
aşarılı
Gereksiz yere za a tükete yararsız alışka lıkları ızda kurtulu .
Yapa ağı ız işi güç yollarda yap ayı
i ka ı ı kulla ak
asit yö te ler işi kolaylaştırır. Ör : i ter et
Ve irde fazla işi ir arada yap ayı öğre i .
•işleri izi ö e
sırası a göre dizi iz: Gereksiz işlere e az vakti ayırı
•erke kalkı
• utlaka gü ü üzü pla layı
ve ta iki pla ı ıza uyu
• oşa gide veya git esi uhte el ola za a ı ızı iyi kulla ı : Öğre ilik yılları ızda Ho a ız
ize küçük küçük kağıtlara hadis-i şerifleri yazıp e i ize koyu . Yolda gelip giderken
ez erleyi diye asihat ederdi.
•“akı ertele eyi :
Uz a lar )a a ı ızı Nasıl Har a dığı a dair ir istatistik yap ışlar Bu istatistikte ortala a ir
ö ür te el alı ış ya i yaklaşık yıllık ir ö ür göz ö ü e alı ış. Bakı asıl ir sonuç
çık ış ortaya:
• Ayakka ı giyerke
gü
• Diş fırçalarke
ay
• Ye ek yerke
yıl
• Trafik ışığı eklerke
• Oto üs eklerke
ay
ay
• Asa sörde ay
• Çalışırke
kaza ç içi
• Tv seyrederke
• Uyurke
yıl
yıl
yıl
Hz . İsa a.s ı hik etli sözleriyle soh eti izi itireli
şöyle uyuruyor Hz. İsa:
"Dünya üç gündür:
Dü : Geç iştir eli de o da
ir şey yoktur.
Bugü : İçi de ulu duğu a dır. Bu u ga i et il değerle dir.
Yarı : Gele ektir; fakat yetişip yetiş eye eği i il iyorsu ..."
İSLAM ÂLİMLERİNDE )AMAN ENDİŞESİ
İsla
âli leri i za a ko usu daki
üşterek telakkileri şöyledir:
Geç iş za a elde çık ıştır, gele ek ise he üz gay dadır, öyleyse
ulu duğu şu a dır.
ev ut ola se i içi de
İsla âli leri yemek-za a , i sa larla ü ase et, her a
eşguliyet, so efese kadar gayret
ilişkisi e ö e ver işlerdir. Ye ek-za a ilişkisi i i i u azalt ak içi , ufalayıp tirit
şekli de ek ek ye ekle, or al ek ek ye ek arası daki farkı ile hesapla ışlardır. Davut etTai u za a da elli âyet oku a ak kadar fark olduğu u tespit et iştir. İ a E u Yusuf ise so
efesi e kadar il i eşguliyette ulu uştur.
Hayatı Progra la ada Veraset-i Nübüvvet Yolu
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) mevzu ile irti atla dıra ile eği iz ir
eya ı da şöyle uyuruyor:
‫ُن َِنَف‬
‫ُن َُ َدذ َفم َُ َنَف َُلَ غفت ف ِم َف‬
‫لَ ٍَ َى غفم ف ِم َف‬
‫َغلَ َد َفه َِ ف‬
Şüphesiz ki u di kolaylıktır. Ki
u di i zorlaştırırsa di o a galip gelir. Buhârî, İ â
Ya i di te elde ir i sa ı götüre eye eği kadar ağır ve zor değildir. Mesai ta zi iyle,
a’ ali taksi iyle, ir iri izde destek alarak rahatlıkla o u altı da kalka iliriz. A a ir
i sa şayet di i altı da kalkıl az ir hâle getirirse u ut a alıdır ki ye ik düşe ke disi
ola aktır. İ sa
eseleyi öyle ele al alı ki, ge çliği de de, olgu yaşı da da, ihtiyarlığı da da, o
eseleyi götüre ilsi ; götüre ilsi ve ay ı za a da sade e fert olarak değil; aile ve e iyet
olarak da di i i yaşayabilsin.
İyi Bir Mesai Ta zi i i Vaad Ettikleri
Hakka hiz et yolu daki esai a layışı da fedakârlık ruhu u ya ı sıra esai ta zi i de çok
ö e lidir. İ şirah sûresi i so u da işaret uyrulduğu gi i i adet ü taat ve Allah’la
ü ase ette dü ya işleri e, dü ya işleri de Allah’la ü ase ete geç ek suretiyle iş
farklılığıyla di le e iliriz. Bir yerdeki ruhî yorgu luğu ede î hareketle sav aya, ede î
yorgu luğu da ruhî ko sa trasyo la gider eye çalış alıyız. Böyle e sürekli güçlü, ukave etli
ve dinamik bir ü ye ve ruhî yapıya sahip ola iliriz.
Tekvî î E irleri Doğru Oku a ve Mesai Ta zi i
Üstad Hazretleri bir yerde terakki i ö e li esasları da irisi olarak esai ta zi i i
gösterdikten sonra, bunun da dinin evâmir-i kudsiyesi, takva ve salâbet-i diniye ile ola ağı ı
ifade ediyor. Takva ise, hara larda içti ap et ek, farzları yeri e getir ek, va iplerde kusur
et e ek, şüpheli şeylerde tevakki et ektir. Bu yö üyle i sa ı , eyi hakkı ve vazifesi olup
ol adığı a dikkat et esi doğruda takva ile ilgilidir. Bu sebeple kendisine bir vazife tevdi edilen
kişi, za a ı ı çok iyi değerle dir iyor, esaisi e yoğu laş ıyor ve ke disi e tevdi edile
vazifeyi ihakkı yeri e getir iyorsa Allah i di de esul ola ağı gi i, ağlı ulu duğu üessese
açısı da da soru lu olur.
Bildiği iz üzere takva ı diğer ir uudu daha vardır ki, o da teşriî e irleri ya ı da tekvî î
e irlere de riayet et ektir. Meselâ, za a ı çok iyi değerle dir e, yaşadığı ız dü yada olup
ite şeyleri azar-ı iti ara al a, yaptığı ız işlerde akıllı a davranarak mütedahil daireler gibi
etrafı ızı sar ış hazı sız ki seleri
ev udiyeti i hesa a kat a ve pro le çıkar ada
işleri izi dosdoğru yürüt eye çalış a tekvî î e irlere riayettir. Dolayısıyla ir i sa u lara
riayet et e ek suretiyle şahsı a, içi de ulu duğu hiz ete ve illeti e zarar veriyorsa, Allah
aşkı a, u hara
ıdır değil idir?
Evet, esai i çok iyi ta zi edil esi di i ir e ridir ki, izi aşarılı ol aya götüre ek çok
ö e li ir vesiledir. Ya i e za a di le e eksi , e za a iş yapa aksı , eyi e ile
kaza a aksı , e za a şarj ola ak e za a deşarj ola aksı , u ları çok iyi pla la ası
gerekir. Bu ko uda çok dakik olu alı ve her şey saati saati e ele alı alıdır.
Yir i Dört Saati Pla la
ası
Disiplinli ve verimli bir zaman ta zi i içi yir i dört saatlik za a dili i i yazıya döke ilirsi iz.
Bu yapıla ildiği takdirde soh et-i â a yörü gesi de arkadaşlarla ir araya gel ede kitap
oku aya; oda ızı düze le ede evrad u ezkârla eşgul ol aya; eş ve ço ukları ızla elli
meseleleri eşverette istirahat et eye kadar gü ü ha gi saati de ha gi işi yapıla ağı et
ir şekilde tespit edil iş ola aktır. Hatta oturup içile ek ir çaya, ye ile ek ir ye eğe ayrıla ak
süre bile bu tanzimin içinde mütalaa edilebilir. Mesela yemek için yirmi dakika yeterliyse
u u la iktifa et eli ve ye ek so rası yapıla ak lakırdılarla za a israf edil e elidir. Hatta
esai ta zi i yapılırke , ekstra ortaya çıka ile ek eşguliyetleri progra ı ızı aksat a ası
için ihtiyatî zaman dilimleri de 24 saatlik pla la a ı içi e ko ul alıdır.
Usûlü de fürûu a yapıla ak ütü işler u şekilde detayla dırıl ak suretiyle ta zi
edile ilirse, za a ı ayrı ir erekete ulaştığı ve yapıla işlerde ortaya çıka eti e i irde
o a yükseldiği görüle ektir. )ira hayat öyle u taza
ir hâle getirildiği takdirde, i sa za a
içerisi de ta disipli li ola ak, elli ir progra dâhili de hareket et eye alışa ak ve sahip
olduğu otivasyo la yapa ağı işleri zorla ada yapa aktır. Ya lış a laşıl ası , öyle ir
hareket tarzı, aki eleş e de ek değildir. Bilâkis u, disipli i sa ı ol a ve hayatı disipli
içi de götür e de ektir. Böyle disipli li ir i sa ise, e i adet ü taati de oşluk yaşar, e
evrad u ezkârı da taviz verir, e üzeri e düşe vazifeleri aksatır, e de aile fertleri i hakları ı
ihlâl eder.
Gü ü üz i sa ı ı
eşguliyeti i çokluğu ve addî evzuları da gü de i çok işgal et esi
yüzü de , i sa ı yetiş e ve ke di adı a deri leş eye hiç za a ı kal ıyor. Hâlbuki biz, en
aşta di î duygu ve düşü eleri izi hayata geçir e vazifesiyle soru luyuz.
Evet, izi asıl vazife iz, hayatı ızı ir da tela gi i di î duygu, di î düşü e atkıları üzeri de
ör ekte i arettir.. ve u u hari i deki eselelere de Olsa da olur, ol asa da olur…
ka îli de ak ak duru u dayız. Bu u içi
saatlik gü ü üzü , gü lük hafta ızı ,
gü lük ayı ızı ve ta iî
gü lük se e izi hiç ir dili i i zayi et ede , fevkalâde ir
progra yap alı ve o progra da vakti izi ö e li ir ölü ü ü hiz et-i imaniye yolunda
sarfetmeye özen göstermeliyiz. Bizi bekleyen ve hayatî ehe
iyeti haiz ola işleri üzeri de
ola ildiği e hassasiyetle dur alı ve yu urtaları üzeri de dö üp dura ir kuluçka ı
duyarlılığı ı sergile eliyiz. Eğer iz u hassasiyeti göstere ilirsek, eyda a gele ek ola
yavrular da, bizim onlar üzerinde gösterdiği iz ihti a ı hissede ek, şaşıra ak ve Nede u
kadar ilgi ve alâka? diye eklerdir.
Aslı da e de, yıllarda eri hep u türlü i sa ları ekledi , durdu . O ları ir gü
utlaka
ula ağı ü idiyle ekle eye de deva ede eği ; zira u düşü edeki i sa ları sahip çıktığı
bir mefkûreyi, Allah zayi etmeyecektir. Gerçi, bu türlü insanlar görmedim desem nankörlük
et iş oluru . Gü düzleri okula, akşa ları da üç ayrı yerde progra a gide çok kıy etli
arkadaşları ta ıdı . Dört ir ya da, i ir türlü ela ı kol gezdiği a üsait şartlar altı da
Her şeye rağ e … deyip hiç dur ada koşa
â â erleri üşâhede etti .
Aslı da ugü kü duru da, se epler pla ı da, işte u türlü sa i î, ihlâslı i sa ları alı terleri
ile gerçekleşti. Ne var ki, ola lar, ol ası gerekli ola , iste ile ve ekle ile ölçüde değildi.
)a ediyoru hepi iz daha üyük fedakârlıklar ekliyorduk. Meselâ, sizlere, arz ettiği
sa i iyet, safvet, içte lik, sı aklık ve has îlikle; hatta aşkaları ı yaşat a arzusu ve o lara
ahireti kaza dır a isteğiyle ke dileri i helâk ede ek a ayiğitler eklerdik.. ekle eye deva
da ede eğiz. Bu hususta elli defa fe r-i kâzip ile alda sak, elli defa si ek ka atlıları Heraklit diye
alkışlasak, elli defa ateş ö ekleri i yıldız za etsek.. dahası ütü u larda alda dığı ızı
hissetsek de ekle eye deva ede eğiz.
Dileri
u sözlerle re ide ol az ve A a a iz, u hâl ve tavrı ızla çevre izi aldatıyor
uyuz? zeha ı a kapıl azsı ız. Evet, iz, üke
eli ve daha üke
eli elde et ek içi hiç
dur ada koş alı ve asla ye’se düş e eliyiz. Dü ya ı izi su a ağı ız esajlara çok
ihtiya ı var. Bugü kü hâliyle dü ya, üzeri de taşıdığı pro le leri ağırlığı da ve çokluğu da
dolayı ka ur ve iki üklü dür. Ara sıra zelzeleler ve fırtı alar diliyle, Artık e u ka uru
taşıya aya ağı . ikazı da ulu uyor. O hâlde geli dü ya ı i dadı a koşalı . “odo ve
Go oreleri tekrar yaşa ası a fırsat ver eyeli . Ve u ut ayalı ki, dü ya üzeri de u
vazifeyi yapa ak ve u soru luluğu ihakkı yeri e getire ek ola , izi
illetimiz ve bizim
i sa ı ızdır.
Hâsılı, i a a i sa lar olarak izleri ütü hâl ve hareketleri de elli ir iza ve ölçü ol alı;
disipli li oturup disipli li kalk alı, disipli li hareket edip disipli li ko uş alı ve hayatı ızı hep
semavî disiplin ve kurallara ağlı sürdür eliyiz.
Hikaye
)a a ı İyi Kulla
a ı Ö e i Hikaye
)a a ı iyi ve üretke olarak kulla ı ı ko usu da za a za a kurslar düze le iyor. İşte u
kurslarda iri de za a kulla a uz a ı ögret e , çoğu hızlı esleklerde çalısa
öğre ileri e: "Hadi, küçük ir sı av yapalı " de iş.
Masa ı üzeri e ko a a ir kava oz koy uş. “o ra ir tor ada iri e kaya parçaları
çıkar ış,dikkatle üst üste koyarak kava ozu içi e yerlestir iş. Kava ozda taş parçalari içi yer
kal ayı a sor us: "Kava oz doldu u?" “ı ıftakı herkes, "Evet, doldu" ya ıtı ı ver iş.
"De ek doldu ha" de iş ho a. He e eğilip ir kova küçük çakıl taşı çıkart ış, kavanozun
tepesi e dök üş, kava ozu eli e alıp salla ış, küçük parçalar üyük taşları sağı a solu a
yerleş işler.
Ye ide sor us öğre ileri e: "Kava oz doldu u?" İşi sa ıldığı kadar asit ol adığı ı sez iş
ola öğre iler, "hayır, ta da dol uş sayıl az", de işler. "Aferi " de iş za a kulla ı
ho ası. Masa ı altı da u kez de ir kova dolusu ku çıkart ış. Ku u kaya parçaları ve
küçük taşları arası dakı ölgeler tü üyle dolu aya kadar dök üş. Ve sor uş ye ide :
"Kavanoz doldu u?" "Hayır dol adı", diye ağır ış öğre iler.
Yi e "Aferi " de iş ho a. Bir sürahi su çıkarıp kava ozu içi e dök eye aşla ış. “or uş: "Bu
gördükleri izde asıl ir ders çıkarttı ız?" Atılga ir öğre i he e fırla ış: "şu dersi
çıkarttık. Gü lük iş programı ız e kadar dolu olursa olsu , her za a ye i işler için zaman
bulabilirsiniz."
"Hayır" de iş öğret e . "Çıkartıl ası gereke asıl ders şu:
Eğer, üyük taş parçaları ı aşta kava oza koy azsa ız, daha so ra asla koya azsı ız."
Ve tabii, herkesi ke di ke disi e sor ası gereke soruyu sor uş:
"Hayatı ızdaki üyük taş parçaları ha gileri? O ları ilk iş olarak kava oza koyuyor usu uz?
Yoksa kava ozu ku larla ve suyla doldurup üyük parçaları dışarıda ı ırakıyorsu uz?

Benzer belgeler

TARIH SUURU safeshare.tv/w/YDKgJXfJrcA https://www.youtube

TARIH SUURU safeshare.tv/w/YDKgJXfJrcA https://www.youtube efhu u i sa ı fiil, i adet ve davra ışlarıyla iç içedir. Bu yö üyle za a sözlükte devir, çağ, evsi , ay, hafta, gü , saat, ehil, uzu veya kısa ola vakit de ektir. Kur'ân ve sünnet zamana sık sık at...

Detaylı

Indir

Indir u di i zorlaştırırsa di o a galip gelir. Buhârî, İ â Ya i di te elde ir i sa ı götüre eye eği kadar ağır ve zor değildir. Mesai ta zi iyle, a’ ali taksi iyle, ir iri izde destek alarak rahatlıkla o...

Detaylı