Meslek Yüksekokulları İnşaat Teknolojisi Programı Müfredatlarının

Yorumlar

Transkript

Meslek Yüksekokulları İnşaat Teknolojisi Programı Müfredatlarının
454
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
11-13 November, 2010 Antalya-Turkey
ISBN: 978 605 364 104 9
Meslek Yüksekokulları İnşaat Teknolojisi Programı Müfredatlarının ve
Eğitim Donanımlarının Değerlendirilmesi: Selçuk Üniversitesi Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği
Mustafa ALTIN, Latif Onur UĞUR ve İlknur BEKEM
Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Konya/Türkiye
Ahi Evran Üniversitesi Kaman MYO, Kırşehir/Türkiye
[email protected], [email protected], [email protected]
Özet
Bu çalışmada önlisans eğitimi veren Meslek Yüksekokullarındaki (MYO) İnşaat
Teknolojisi Programı öğrencilerinin müfredatlarındaki dersleri, bu derslerde yapılan
uygulamaları, Yüksekokulların fiziki yeterliliklerini ve öğretim elemanlarını
algılayışları değerlendirilmiştir. Örnekleme düzemli olarak Selçuk Üniversitesi Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu seçilmiştir. Bu amaçla uygulanan anket çalışmasının
sonucunda, İnşaat Teknolojisi eğitimi için gerekli uygulamaların, mesleki ve teknik
gezilerin arttırılmasının faydalı olacağı belirlenmiştir. Öğretim elemanlarının teknik
ve eğitmenlik bilgilerinin İnşaat Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından yeterli
bulunduğu anlaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: MYO, İnşaat Teknolojisi, Mesleki Teknik Eğitim.
Determination Of Junior Technical Colleges’ Curriculum And Education
Equipments: Sample Of Selçuk Unıversity Technical Science Colleges
Abstract
In this study, the opinions of Technical Science Colleges’ (TSC) Construction
Programmes’ students about curriculum, the applications in the lessons, colleges’
equipments and prelectors. For these aims a questionaire applicated to the
students of Selçuk university technical science colleges’s. After this questionaire
application, it has been determined that essential executions for construction
technician education and technical trips must be increased. Construction
proramme’s students thinks that prelecture’s technical and instructiveness
knowladge are enough.
Keywords: Technical Science College (TSC), Construction Technology, Proffessional Technician
Education
1. GİRİŞ
Önlisans: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık (iki yıllık) bir öğretimdir [1]. Mesleki eğitim
kademelerine göre bu kademede, becerili işçi ile mühendis arasındaki orta kademe teknik insan
gücünün yetiştirilmesini amaçlayan teknik eğitim programları uygulanır. Ortaöğretim sonrası mesleki
teknik eğitim programları, yaptığı görev yönünden mühendis ve araştırmacıya daha yakın olan
teknisyenleri yetiştirmeyi amaçlar. Bu programların kapsamında fen, matematik ve uygulamalı teknik
derslerin ağırlığı ortaöğretim kademesinde uygulanan teknik eğitim programlarına oranla daha fazladır
[2]. Ülkemizde, teknik eğitim programları Meslek Yüksekokullarında uygulanmaktadır. Meslek
Yüksekokulları, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan yükseköğretim
kurumlarıdır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu kanununda Meslek Yüksekokulu “Belirli mesleklere
yönelik ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir
Yükseköğretim kurumudur” şeklinde tanımlanmıştır [3].
455
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
11-13 November, 2010 Antalya-Turkey
ISBN: 978 605 364 104 9
1.1.
İnşaat Teknolojisi Programının Hedefleri
İnşaat Teknolojisi programının hedefleri; konut, baraj, yol, hava alanı vb yapı inşaatlarında
aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal
kaynak, karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında teknik eleman olarak çalışacak
kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri
ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında
teknik eleman olarak önemli bir rol oynayan elemanları yetiştirmektedir [4].
Bu bağlamda, mezun olan bir İnşaat Teknikeri yapılara ilişkin mimari ve statik projelerin
hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında
çizebilmekte, çizmiş olduğu projelerin maketlerini yapabilmektedir. Yapı malzemelerine yönelik testleri
alet, ekipman, teknik bilgi ve becerisini kullanarak laboratuarlarda gerçekleştirmekte ve ilgili detaylı
raporları hazırlayıp, sonuçlarını değerlendirebilmektedir [4].
Öğrencilere yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenlemeleri, şantiye iş
planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik
teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyinde olmaları yönünde eğitim
verilmektedir. İnşaat Teknikerlerinin kendi işletmesini kurup işletebilecek bir güven duygusu ile
donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatı bilen ve gerekli bürokratik
işlemleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları beklenmektedir [4].
1.2. Öğrencilere Kazandırılan Bilgi ve Beceriler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bir İnşaat Teknikeri, bir mimari projeyi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında
tasarımını çizebilir.
Tasarımında gerekli yön ve gerekli mahal listelerini hazırlayarak projelerini detaylandırabilir.
Hazırlamış olduğu mimari projeyi ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda düzenler.
Tamamlamış olduğu mimari projenin betonarme statik projesini paket program kullanarak
çözümlemesini yapabilir.
Statik projede üzerinde gerekli yorumlamaları yapabilir.
Kendisine verilmiş ölçüler doğrultusunda bir çelik proje tasarımı ve hesaplamalarını yapabilir.
Hesaplar neticesinde çıkan elemanlar için gerekli detay çizimlerini bilgisayar ortamında
çizebilirler.
Her türlü metraj hazırlayabilir ve hakediş düzenlemeleri yapabilir.
Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir.
Büro ve şantiyede farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim
tekniklerini kullanabilir.
İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile
kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir.
Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirir. (4)
1.3. İş Hedefleri
Bir İnşaat Teknikeri kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak tasarım ve bilgisayar destekli çizim,
hazırlanmış projelerin yerinde tatbikatını yaptırabilme, bakım-onarım, iş akışlarının planlama ve
programlanması, malzeme test ve muayenesi, ölçme ve kalite kontrol teknolojileri konusunda faaliyet
gösteren her türlü işletmelerde istihdam edilebilir [4].
1.4. İnşaat Teknikerinin Sektördeki Yeri
İnşaat Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir büroda veya
bir şantiyede sorumlu mühendis ile taşeronlar veya işçiler arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi
sağlayan bir teknik personel, bir büroda veya şantiye için orta direk mesabesinde bir kişidir. Şantiyede
işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen kaliteli işlerin ve standartların elde edilmesinde sorumluluk
sahibidir [4].
456
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
11-13 November, 2010 Antalya-Turkey
ISBN: 978 605 364 104 9
2. AMAÇ VE YÖNTEM
2.1.
Amaç
Bu çalışmanın amacı İnşaat Programı müfredatının, laboratuar uygulamalarının, öğretim
elemanlarının ve MYO fiziki donanımlarının öğrenciler tarafından nasıl değerlendirildiğini belirlemektir.
2.2.
Yöntem
Yukarıdaki amaç doğrultusunda Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat
Programı son sınıf öğrencilerinden 54 kişiye bir anket uygulanmıştır. Anketteki sorular çoktan
seçmelidir. Anket soruları İnşaat Teknoloji Programı dersleri, Meslek Yüksekokulun fiziki yeterlilikleri ve
İnşaat Teknoloji Programı öğretim elemanları hakkındaki görüşler olarak üç ana gruba ayrılmıştır.
Anket sonuçları frekans ve yüzde olarak bulunmuş, tablo ve grafikler yardımı ile değerlendirilmiştir.
3. LİTERATÜR TARAMASI
Sayıları her geçen gün artmakta olan Meslek Yüksekokulları, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu
nitelikli ara insan gücünü yetiştirme istikametinde olumlu gelişmeler kaydetmeye devam etmektedirler.
Hemen hemen tüm yurt sathına dağılmış olan bu okullara halkın ve yerel yönetimlerin ilgi ve desteği
memnuniyet verici düzeyde gelişmeye devam etmektedir. Bu okullarda teknik programlar, iktisadi ve
idari programlar, sağlık programları ve denizcilik programları adı altında eğitim-öğretim yapılmaktadır
[5].
Türkiye’deki Meslek Yüksekokulları incelendiğinde, çok önemli bir kısmının yerel yönetimlerden
veya diğer kamu kurumlarından sağlanmış, sonradan okula dönüştürülmüş binalarda eğitim öğretimini
sürdürdüğü görülebilir. Bu binalar, gerek estetik olarak, gerekse işlevsel olarak Yüksekokulda verilmesi
gereken derslere uygun olmamaktadır. Dersler çoğu kez karatahta başında veya zaman zaman görsel
araçlardan yararlanılarak verilmektedir. Laboratuarlar oldukça sınırlıdır. Bunun sonucunda öğrenciler
sınav öncesi kısa bir çalışmayla sınavlarda başarılı olma yolunu seçerek mezun olma yoluna
gitmektedirler [6].
Meslek Yüksekokulu müdürleri ve öğretim elemanları, meslek Yüksekokulunun sorunları altında
ezilmiş durumdadırlar. Göreve başladıklarında idealist düşüncelerle birçok sorunu çözmek için
mücadele ederlerken, gerek üniversite yönetimi ve gerekse yörenin mülki amiri tarafından yeterli
destek bulamayınca, inançsızlıkları gittikçe artmaktadır. MYO yöneticilerini bıktıran sorunlar aşağıda
gibi sıralanabilir. Bunlar:
• Teoriye dayalı eğitim sistemi,
• Bina, derslik, laboratuar ve eğitim araçları eksikliği,
• Uygulama alanı bulmada sorunlar,
• Öğrencilerin eğitim dışı beklentilerinin karşılanamaması,
• Staj sorunları,
• Mezunların istihdam sorunları,
• Sanayinin MYO konusunda beklentilerindeki farklılıklardır [6].
Meslek Yüksek Okullarının devamı niteliğinde olan Teknik Eğitim Fakülteleri’nde bile bazı eksiklikler
bulunmaktadır. Teknik öğretmenlerce yetersiz bulunan unsurlar sırasıyla atölye ve laboratuar teçhizatı
(%87), atölye ve laboratuar uygulamaları (%79), öğretim elemanı sayısı (%55), eğitim düzeyi (%52),
öğretim elemanı kalitesi (%51), eğitimin içeriği (%49) ve disiplin (%19)’dır [7].
Mesleki eğitimde teknik geziler, öğrencinin sektörü tanıması, almış olduğu eğitim esnasında gerek
staj sırasında ve gerekse mezuniyet sonrasında öğrencinin çalışma alanlarını öğrenmesi ve bu konuda
bilgilenmesi için oldukça önemlidir.
Teknik geziler gerek okulların var oldukları yerleşim
merkezlerindeki ve gerekse ülkenin değişik yörelerinde yer alan sektörün önde gelen kuruluşlarına
yapılmalıdır [6].
457
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
11-13 November, 2010 Antalya-Turkey
ISBN: 978 605 364 104 9
Acar, Salık ve Baykal (1996) tarafından yapılan “Ortaöğretimden Gelen Öğrencilerin Meslek
Yüksekokullarında Verilen Öğretime Uyum Sorunları” adlı araştırmada Meslek Yüksekokulu
öğrencilerinin derslere uyum sorunları ve bunlar üzerinde orta öğretimin etkisi saptanmaya çalışılmıştır.
Araştırmada öncelikle öğrencilerin durumları üzerinde kaynaklar ve ülkemizde önlisans eğitimiyle ilgili
geliştirilen politikalar incelenmiş, sayısal veriler bir araya getirilmiş ve daha sonra Sivas Meslek
Yüksekokulu bünyesinde yer alan 12 programda okuyan 189 öğrenciye anket uygulanarak veriler elde
edilmiştir. Araştırma bulgularından bazıları şunlardır: Orta öğretimdeki derslerdeki yetersizliği etkileyen
faktörlerin başında laboratuar ve atölye yetersizliği ile öğretmenlerdeki bilgi ve deneyim eksikliği
gelmektedir. Öğrencilerin %75,1’i ortaöğretimde ders kitap, araç-gereçlerin yetersiz olduğunu
belirtmiştir.
Öğrencilerin %54,5’i öğrenim gördükleri programın kendilerini günün şartlarına uygun olarak
yetiştirecek nitelikte olmadığını ve MYO’daki atölye ve laboratuarları yetersiz bulduğunu belirtmiştir [8].
4.
BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
4.1. Öğrenci profili
Anket İnşaat Teknoloji Programı 2. sınıf öğrencilerinden toplam 54 kişiye uygulanmıştır. Ankete
katılan öğrencilerin %83’ü bay iken, %17’si bayan öğrencidir.
4.2. İnşaat Teknikerliği öğrenimi dersleri hakkında öğrenci görüşleri
•
Anket uygulanan öğrencilere meslek hayatlarında en fazla faydasını göreceklerini düşündükleri
ve en az faydasını göreceklerini düşündükleri dersler sorulduğunda, alınan yanıtlar Tablo 1 ve
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin en fazla faydasını göreceklerini
Tablo 2. Öğrencilerin en az faydasını
göreceklerini düşündükleri dersler ve yüzdeler
düşündükleri dersler ve
yüzdeleri
Ders Adı
Bilgisayar Destekli Tasarım
Frekans
Yüzde
36
9,94
Metraj ve Keşif İşleri
36
9,94
Betonarme
34
9.39
Büro ve Şantiye Organizasyonu
32
8,84
Yapı Teknolojisi
30
8,29
Bilgisayar
24
6,63
Yapı Statiği
22
6,08
Yapı Mimarisi ve Detay Çizim.
19
5,25
Sistem Analizi ve Tasarımı
19
5,25
Matematik
14
3.87
Karayolu İnşaatı
12
3,31
Yapı Tesisat Bilgisi
11
3.04
Malzeme Bilimi ve Yapı Malz.
9
2,49
Beton Teknolojisi
8
2,21
Çelik Yapılar
6
1,66
İşletme Yönetimi
6
1,66
Zemin Mekaniği
5
1,38
Kalite Güvence ve Standartlar
5
1,38
Mukavemet
3
0,83
Hidrolik ve Hidroloji
3
0,83
Endüstriye Dayalı Öğret.(Staj)
3
0,83
Su Temini ve Atık Sular
3
0,83
•
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
2
0,55
Topografya
1
0,28
Genel ve Teknik İletişim
1
0,28
Ders Adı
Genel ve Teknik İletişim
Topografya
İşletme Yönetimi
Kalite Güvence ve Standartlar
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Su Temini ve Atık Sular
Zemin Mekaniği
Çelik Yapılar
Yapı Mimarisi ve Detay Çizim.
Matematik
Mukavemet
Yapı Statiği
Beton Teknolojisi
Hidrolik ve Hidroloji
Malzeme Bilimi ve Yapı Malz.
Betonarme
Yapı Tesisat Bilgisi
Bilgisayar Destekli Tasarım
Bilgisayar
Büro ve Şantiye Organizasyonu
Karayolu İnşaatı
Metraj ve Keşif İşleri
Yapı Teknolojisi
Endüstriye Dayalı Öğret.(Staj)
Sistem Analizi ve Tasarımı
Frekans
26
23
21
17
16
16
12
9
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
1
1
Yüzde
9,96
8,81
8,05
6,51
6,13
6,13
4,60
3,45
3,07
2,68
2,68
2,30
2,30
2,30
1,92
1,92
1,92
1,92
1,53
1,53
1,53
1,53
1,15
0,38
0,38
Anket uygulanan tekniker adaylarına daha detaylı işlenmesini istedikleri 5 ders sorulmuştur.
Buna göre, “Bilgisayar Destekli Tasarım” dersi %13,15 ile daha detaylı işlenmesi istenen
458
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
11-13 November, 2010 Antalya-Turkey
ISBN: 978 605 364 104 9
derslerin başında yer almaktadır. Bu dersi %10,33 oranı ile “Yapı Mimarisi ve Detay Çizimleri”
dersi izlemektedir. “Sistem Analizi ve Tasarımı”, “Kalite Güvence ve Standartlar” ile “Metraj ve
Keşif İşleri” dersleri daha detaylı işlenmesi istenen dersler arasında ön sıralardadır.
4.3. Derslere ait fiziki donanım ve uygulama yeterlilikleri
•
Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Teknolojisi Programı ikinci sınıf
öğrencilerine laboratuar imkânlarının yeterli olup olmadığı sorulmuştur. “Evet, yeterli”
diyenlerin oranı %10,53, “Orta derecede yeterli” diyenler %61,40, “Hayır yeterli değil” diyenler
ise %28,07 oranlarındadır.
•
Yüksekokulda gerçekleştirilen teknik ve mesleki gezilerin yeterliliğini belirlemek için sorulan
soruda, öğrencilerin %13,21’i “evet yeterli” derken, %32,08’i yapılan teknik ve mesleki gezileri
”orta derecede yeterli” bulmuştur. “Hayır, yeterli değil” Yanıtı veren öğrencilerin toplam
içindeki oranı %52,72 gibi yüksek bir değerdedir.
•
Anket uygulanan İnşaat Programı öğrencilerine bilgisayar uygulamalarının ne derecede
yapıldığı sorulmuştur. Alınan yanıtların frekans ve yüzde değerleri aşağıdaki Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3. Bilgisayar uygulamalarının öğrencilerince değerlendirilmesi
Yanıt
Evet, çok uygulama yaptığımıza inanıyorum
Evet, yeteri kadar uygulama yaptığımıza
inanıyorum
Orta derecede uygulama yaptığımıza inanıyorum
Az uygulama yaptığımıza inanmıyorum
Çok az uygulama yaptığımıza inanıyorum
Frekans
3
Yüzde
5,77
19
17
9
4
36,54
32,69
17,31
7,69
•
Sayısal problem çözümü uygulamalarının yeterliliğini anlamak için sorulan bir diğer soruda,
İnşaat Teknikerliği eğitimi alan öğrencilerin %7,84’ü “Evet, çok uygulama yaptığımıza
inanıyorum”, %23,53’ü “Evet, yeteri kadar uygulama yaptığımıza inanıyorum” yanıtını
vermiştir. “Orta derecede uygulama yaptığımıza inanıyorum” seçeneğini işaretleyen
öğrencilerin oranı %45,10 ile en büyük orana sahiptir. “Az uygulama yaptığımıza inanıyorum”
%9,80 ve “Çok az uygulama yaptığımıza inanıyorum” %13,73 oranları ile sonuçlar arasında
yer almaktadır.
•
Bilgisayar, arazi ve sayısal problem çözümü uygulamalarının yeterliliklerine alınan yanıtlar, bir
arada değerlendirilebilmek için tek bir grafikte toplanmıştır. Öğrencilere göre en az uygulama
yapılan alan arazi uygulamalarıdır. Bilgisayar uygulamalarına “yeteri kadar” gözü ile bakılırken,
sayısal problem çözümü “orta derecede” bulunmuştur (Grafik 1).
459
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
11-13 November, 2010 Antalya-Turkey
ISBN: 978 605 364 104 9
Uygulamaların yeterliliği
Çok az uygulama yaptığımıza
inanıyorum
Az uygulama yaptığımıza
inanmıyorum
Sayısal problem çözümü
Orta derecede uygulama
yaptığımıza inanıyorum
Arazi uygulaması
Evet yeteri kadar uygulama
yaptığımıza inanıyorum
Bilgisayar uygulaması
Evet çok uygulama yaptığımıza
inanıyorum
0
10
20
30
40
50
60
Grafik 1. İnşaat Programındaki sayısal problem çözümü, arazi ve bilgisayar uygulamalarının
öğrencilerce değerlendirilmesi
4.4. Öğrencilerin öğretim elemanlarına bakışı
•
•
•
Öğrencilere öğretim elemanları tarafından, dersler için yeterli kaynak gösterilip gösterilmediği
sorulduğunda %14,29’u “evet”, %65,31’i “orta” yanıtını vermiştir. İnşaat Teknikerliği eğitimi
alan öğrencilerin %20,41’i dersler için yeterli kaynak gösterilmediğini belirtmişlerdir.
Ankete katılan İnşaat Programı öğrencilerinin %62,75 i derslere giren öğretim elemanlarının
teknik bilgisini “yeterli düzeyde” bulmuştur. “orta derecede yeterli” diyenler %29,41’dir.
Öğretim elemanlarının teknik bilgisinin “yeterli olmadığını” düşünenler %7,84’tür. Bu verilere
göre öğretim elemanları öğrencilerce genel olarak teknik bilgi yeterliliğinde bulunmaktadırlar.
Derslere giren öğretim elemanlarının eğitmenlik bilgisinin yeterliliğini belirlemek için sorulan bu
soruda öğrencilerin %58,94’ü “evet, yeterli” yanıtını verirken, %45,10’u hocalarının eğitmenlik
bilgilerinin “orta derecede yeterli” olduğunu belirtmişlerdir. Olumsuz yanıt verenlerin oranı
%1,96’dır.
4.5. Öğrencinin kendi performanslarını değerlendirmesi
•
5.
Son olarak öğrencilerin kendilerine yönelik olan soruda, “derslere ve ödevlere gereken ilgiyi
gösterip göstermedikleri” öğrenilmek istenilmiştir. Alınan yanıtlar “evet çok” %35,85, “orta”
%39,62 iken; “az ve çok” ilgilendiklerini söyleyen öğrencilerin toplam oranı 5,66’yı
geçmemiştir. Bu verilere göre öğrenciler büyük oranda ders ve ödevlere gereken ilgiyi
gösterdiklerini ifade etmektedirler.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
İnşaat Teknolojisi Programı öğrencileri, İnşaat Teknikerliği eğitiminde verilen derslerden en çok
“Bilgisayar Destekli Tasarım” dersinden fayda göreceklerini düşünmektedirler. Bu programda yer alan
dersler birbiriyle ilişki olmakla beraber, “her ders ayrı bir mesleki uygulama kipini oluşturur” denilebilir.
Öğrenciler “Çelik Yapılar”, “Su Temini ve Atık Sular” ve “Topografya” derslerini en çok fayda
görecekleri dersler arasında düşünmeyerek, sıralamada daha aşağılarda yer vermişlerdir. “Teknolojinin
Bilimsel İlkeleri” dersi, öğrencilerin en çok fayda göreceğini düşündükleri dersler arasında son sıralarda
yer almaktadır. Oysaki bu ders “Yapı Statiği”, “Mukavemet”, “Betonarme”, “Çelik Yapılar” gibi derslerin
temel alt yapısını oluşturmaktadır. Öğrencilerin hiç biri “Genel ve Teknik İletişim” dersinin faydasını
göreceklerini düşünmemişleridir. Öğrenciler genel olarak mezun olduktan sonra çalışabilecekleri sektör
içi alanlarla ilgili derslerden daha fazla fayda göreceklerini düşünmektedirler.
460
International Conference on New Trends in Education and Their Implications
11-13 November, 2010 Antalya-Turkey
ISBN: 978 605 364 104 9
İnşaat Teknikerliği öğrencileri “Bilgisayar Destekli Tasarım” dersinin öncelikli olarak daha
detaylı işlenmesini istemektedirler. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile beraber bilişim sektörünün de
önem kazanması etkisini inşaat sektöründe de göstermiştir. “Yapı Mimarisi ve Detay Çizimleri” dersinin
de bu kategoride olması inşaat sektöründe projeciliğin öğrencilerin gözünde ayrı bir önemi olmasına
bağlanabilir.
İnşaat Teknolojisi eğitiminde fiziki yeterliliklerin, donanımların olabilecek en iyi seviyede tutulması
beklenir. Teorik derslerde gerekli öğrenimi alan teknikerlik öğrencilerinin, bu bilgilerini pratiğe dökerek
laboratuarlarda uygulama yapmaları gereklidir. Yapılan araştırmada laboratuar imkânları “orta
derecede yeterli” bulunmuştur.
Verilere göre teknik ve mesleki gezilerin miktarı arttırılmalıdır. Bilgisayar uygulamaları yeterli
bulunurken, arazi uygulamalarının yetersiz bulunduğu anlaşılmaktadır. Sayısal problem çözümleri
öğrencilerce, genel olarak orta derece yeterli bulunmuştur. Buna göre, arazi uygulamalarının
arttırılması ve “Topografya” dersinin öneminin de öğrencilere daha iyi anlatılmasında fayda
bulunmaktadır.
Çalışma bulgularına göre öğretim elemanları öğrencilere dersler için daha çok yardımcı kaynak
göstermelidir. Öğretim elemanlarının teknik ve eğitmenlik bilgileri öğrencilerce yeterli bulunmuştur.
İnşaat Teknikerliği öğrencileri derslere gereken ilgiyi (çok ve orta derecede) gösterdiklerini büyük bir
oranla belirtmişlerdir. Bu konuda okul idaresi ve öğretim kadrosunun izlenimleri ayrıca
değerlendirilmelidir.
İnşaat sektörü, ülkemizde ve dünyada önemini yitirmeyen bir sektördür. Bu alanda
yetiştirilecek teknik elemanlar yapacakları işlerin mahiyetlerini fark etmeli ve bu konuda en iyi donanım
ve uygulamalar ile yetiştirilmelidirler.
Kaynaklar
Başaran, İ. E, Türkiye Eğitim Sistemi, 3.Baskı, Ankara, Yargıcı Matbaası, 1996.
Alkan, C., Doğan, H.ve Sezgin, İ., Mesleki Ve Teknik Eğitimin Esasları, Ankara, Nobel Yayınları, 2001.
2547 sayılı YÖK kanunu.
Selçuk
Üniversitesi,
Teknik
Bilimler
Meslek
http://alaeddin.cc.selcuk. edu.tr/bolumler/insaat.htm
Yüksekokulu,
Mesleki
Teknik
Eğitimin
Bugünkü
http://www.yok.gov.tr/egitim/endustriyel/myo_durumu .pdf
İnşaat
Programı
Durumu,
2008
2008
III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, “Meslek Yüksekokullarında Yeniden Yapılanma ve
Yönetim Modelleri”, s.105-119, Adana , 8-9 Kasım 2007.
Mahiroğlu, A., Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarını İzleme Araştırması, Metargem Yayın No: 6, Ankara:
Milli Eğitim Basımevi, 1996.
Acar, İ., Salık, S. ve Baykal, Ö., Ortaöğretimden Gelen Öğrencilerin Meslek Yüksekokullarında Verilen
Öğretime Uyum Sorunları, 21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması Konulu
Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 22–23 Mayıs, Çankırı, Türkiye, 1996.