Ekleri İçin Tıklayınız. - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

Ekleri İçin Tıklayınız. - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C
AKÇAABAT KAYMAI(AN{LIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 3348692l -|00-E.6469762
|3.06.20l6
Konu: Mesleki Çalışmalar ve Zümreler
MÜDÜRLÜĞÜNE
Ilgi
:
a)Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğetim Kurumlan Yönetmeliği
b)Milli Eğitim Bakanlığı okut Öncesi Eğitimi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
iıgi
1a,t; yönetmelikler gereğince İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında
görevli yönetici Ve öğretmenlerin genel külhir, özel alan eğitimi Ve pedagojik formasyon
alanlarında bilgilerini artınnak, yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde kaşılaşılan
probleınlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan program
hazırlamak ve uygulamak amacıy|a20l5-20l6 eğitim ve öğretim yıl sonu mesleki çalışmalar
ve zümre çalışmalan yapılacakhr. Seminer konuları ve ilgili programlar Müdürlüğümüz
İntemet sayfasının duyurular bölümünden yayınlanmıştır.
20-3010612016 tarihleri arasında idareci ve öğretmenler intemet sayfamızda
yayınlanan program doğrultusunda mesleki çalışmalar, yıl sonu çalışmaları ve zünrre
toplantıları yapılacaktır. Bu çahşmalara tüm idareci ve öğretmenlerin katılımının sağlanması
ve zümre toplantılarında yapılan çalışmaların ve alınan kararların 08,0'7.2016 tarihine kadar
CD ile Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Ahmet UÇIJNCU
Milli Eğitim Müdürü
EKlER
l -Mesleki Çalışma Programı
2 -Mesleki Çalışma
( 5 Sayfa )
Konuları @Sayfa
Sabire AKTAŞ
)
Memur
DAĞITIM
Ttim Okul Müd.
Güvenll Elektronik
'tgjs,}lit
Akçaabat Kaymakamlığı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
1'cl: (0462) 228l084-1l6 llaks: (0462) 2282490
Ayrıııtılı Bilgi : H.DEMİRCI
e-posta:203449(@)ıneb.k l 2.tı
Bu evrak güvenlielekironik imza ile imzalanmıştır.
M,Hı\LCI
(Şube \{üd.)
( Şcf)
intemet adresi :akcaabat.meb.goV.tI
http
r7evrakorgu. meb.gov.tf adresinden bd
1d-e9lC-3079-9437,9642
kodu ile leyiı editebilir
ffi
T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 33486921-100-E.6446l9l
13.06-20|6
Konu: Mesleki Çahşmalar ve Zümreler
KAYMAKAMLIK MAI(AMtNA
Ilgi
Milli EğitimBakanhğı okul Öncesi ve İkögretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığı orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Milli Eğitim Bakanlığl Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurullan Yönergesi.
d) il Milli Eğitim Müdürlüğü 20l5-2oI6 Egitim-Ögreıim Yılı Çalışma Takvimi.
a)
Milli Eğitim Bakanlığı okul Öncesi Ve iıkogretim Kurumları
Yönetmeliği,
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları
Yönergesinin l8. maddesi gereğince Müdiirlüğimüze bağlı ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim
kurumlannda görevli yönetici ve öğetmenlerin genel kü[tür, özel alan eğitimi ve pedagojik
formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak, bu kapsamda kendilerine yeni beceriler
ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği ile
kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemleri tespit etmek ve buna ilişkin çözüm yollan
üIetmek, öğrencilerin ve toplumsal çevrenin ihtiyaçlarına göre plan/program hazırlamak ve
uygulamak amacıyla 20|5-2016 eğitim-öğretim yıhnda derslerin kesim tarihinden itibaren mesleki
çalışmalar ve zümre çahşmalannın yapılması planlanmaktadır.
20-30/0612016 tarihleri arasrnda idareci ve öğretm€nler kendi okullarında ve ekte
gönderilen program doğrulfusunda mesleki çalışmalar, yılsonu çalışmaları ve zümre çalışmalan
yapılması MüdiirlüğümüZceuygun görülmektedir.
Makamlannızca da uygun görülmesi halinde olurlannza arz ederim.
Hüsevin DEMIRCI
Müdür a.
Şube Müdürü
oLUR
f
ehmet ÜÇÜNCÜ
Kaymakam a.
Milli Eğitim Müdürü
sabirO AKTAŞ
Memur
EKLER
-Mesleki Çahşma Programı ( 5 Sayfa )
2 -Mesleki Çalışma Konuları ( 2 Sayfa )
1
Güve ııli Ele ktronik
'"gi8Hiilit
Akçaabat Kayınakaınlığı ilçe
Te1: (0 462)
228l084-1
c-posta:[email protected]ıneb.k
l6
l
Milli Eğitim Miidürlüğü
Aynnhlı Bilgi
Faks : (0462) 2282490
2.tr
i
:
H.DEMİRCİ
M.HALCI
ntemet adresi:akcaabat.meb.goV.tr
Bu €vmk güve li elektronik imza ile iıİzalanmüştf_ hltp://ewaksorgu,meb.gov.tr adresinden
(Şube Müd.)
( Şe0
148c-dOe9-3cbc-9e8e-7c6e
kodıı il€ teyiı edilebilir
aA
Suat
LISELER
BAŞKAN
N
YAMAK
Şht.Gökhan Uzun Fen Lis
Behçet Kemal IKINCI
YARDlMctsl
Saliha KARA
And. iMKB Lisesi
Fizik
Serap
Selda
Biyoloji
E.BEKTAŞ
YANKIN
Güzel Sanatlar Lisesi
Mehmet ÇAVUŞOĞLU
And. ıMKB Lisesi
Nuray ESEN
And. iMKB Lisesi
MuSa DE ERMENCI
l7 ubat And. Lisesi
Sevda
K ÇUK
Şht.Gökhan Uzun Fen
Matematik
İngilizce
Almanca
Din Kült.ve AhIak Bil
KAYA
AÇIKLAMALAR:
iMKB Lisesi
23.06.20l6
l0.]0 l3.30
Felsefe
Türk Dili ve Edebiyatü
TariVSanat Tarihi
Görsel sanatlar
L
Anadolu Lisesi
Zeynep HATiPOĞLU FA
And.
l7 Şubat Anadolu Lisesi
Coğrafoa
Veysel SlVR AYA
Anadolu Lisesi
mer
TOPLANT! YER!
BRAN
Kimya
Reyhan UĞUROĞLU
And. iMKB Lisesi
Ebru SiVRiKAYA
Derecik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi
Orhan ARSLAN
Erturan BARIŞ
l7 ubat Anad.Lis
Anadolu Lisesi
Ali Kemal ALKAN
Deniz ÇEL K AYDIN
l7 ubat And.Lis.
l7 ubat And. lisesi
Filiz ERG
Mustafa SÜRÜL
l7 ubat And.Lis
Anadolu Lisesi
Osman GEDIKLI
Ayhan ÇAKIRoĞLU
AL
ıkIar
AnadoIu Lisesi
K
Erol KABAOGLU
Adem ZT
Şht^Gökhan Uzun Fen Lis Anadolu Lisesi
LU
Kadir USTA
Güner BEŞL
Anadolu Lisesi
iMKB And. Lisesi
Fatma YILMAZ
Elif CIFCI
Anadolu Lisesi
ıklar PL
Ekrem Ç
CU
Mustafa KARPUZ
Anadolu Lisesi
Iınaın Hati Lisesi
Cansu BEŞGEN
Şeyma M. CANDAŞ
And.iMKB Lisesi
17 Ubat And. Liscsi
Şht.Gökhan Uzun Fen Lis
TOPLANTI
TARiH _ SAAT
Müzik
Beden Eğitimi
Rehberlik
en1
Bilişim Teknolojileri
ve
Lisesi
meslek dersleri
lşıklar Çok Programh Anadolu
1-a) Akçaabat Çok Programlı Andolu Lisesi
Anadolu
Lisesi
günü
Akçaabat
Programlı
saat
l0.30'da
öğretmenlerinin zümıe toplantısı 23/06/2016 Perşembe
Çok
yapılacaktlr.
Müdürlüğünde
b)Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu imam Hatip Lisesi ve Halk
Eğitim Merkezi Meslek Dersi öğretmenlerinin toplantllaıt da 23/06120|6 Perşembe giınü saat l0.30'da kendi
okullarında yapılacaklır.
2-Zümre başkan ve başkan yardımcılarının toplanlıya katülamaması durumunda en kıdemli öğ€tmen Zümre topIantısına
başkanlık edecektir
3_ zünrre toplantılarüna katülımlar zorunludur, katılamayanlaı katülmama nedenlerini bildireceklerdir.
4-Zümre başkanları kendi branşlarıyla ilgili tabloda belirıilen toplantı yer Ve saatte belitilen okullardaki zümle
toplantülaIına katılacaklardır.
s-Zümre top|antılarının işleyişlerinden toplantının yapılacağl okul müdürlüğü ve zümre başkanları sorumludur.
6-Zümre başkanları imzall zümre toplanh tutanaklarını çıkİ ve CD'lerini zümre toplantlsınm yaplldığı okul
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. (Tutanaklara Kararlar Mutlaka Alünacaktır)
7-okul müdürleri kendilerine teslim edilecek zümre toplantü futanaklannı tek CD'de birleştirecekler ve okul sayısınca
çoğaltarak imzalı toplantı tutanaklarüyla birlikte ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
rĞirinr-ÖĞRETİM YILI
TRABZON İL MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ
onraÖĞnoriıı «E*uırı_ınr uıziRıN oÖNBııi ılnsı_Bxİ
2015-20l6
ffi,20
HAZiRAN-
sıra No:
Tarih
l
20l06l20l6
t
Cı,ıŞıll pı,lxı
TEMMUZ 2016
Eğitimin Konusu
İlçede /Okulda Yapılan çahşma lara
Eğitim §aati
Öğretmeırler Kurulu Toplantısı
Tüm Öğretmenlel
09:00- l6:00
katılacaklar
(MEB ortaöğietim Kurumlar Yönetmeliği Madde, 1 09)
Okul Zümre Toplannları
(MEB ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Madd€,l
l 1-112)
Tüm Öğretmenler
09:00- l6:00
21l06l2016
2
22l06l2016
3
4
23l06l2016
Açıklama
Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu toplantıs(Eğitim.
nÜgeleri vJEgitim Kurulları Yönergesi Madde 18)
Eğitim Bölgesi Müdürleri
Eğitinı Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu
Okul Zümre Başkanları
09:00---
ilçe Ztimre Başkantar Kurulu Top lanttları
(Branşlar bazında )
(MEB onaöğretim Kurumlar Yönetmeliği Madde,l l3)
Okul Zümre Başkanları (Branşlar Bazında)
l0.30_ 13.30
ilçe Zümre BaşkanIarl toplantlSı
l0:30- 13:30
toplantılarl(Eğitim Bölgeleri Yönergesi)
()ftaöğretinr
l Zümre Başkanlar Kuru lu Toplantıları (MEB
kurumlar yönetmel iği Madde,1 14) Tüm ilçelerin
Edebivat. Fizik. Kinıya, Biyoloji- Matemalik. Coğrafya,
Tarih. Felsefe Grubtı, İngilizce. Almanca. Resim, Müzik,
Beden Eğitiıni ve Rehberlik ilçc züıııre başkanları
(Branşlar bazında)
ilçeler planlamalarını
yapacaklır.
Ortahisar Erdoğdu
Anadolu lis€si
katülacaktlr
5
24l06l20|6
il Zümre Başkanlar Kurulu Top lantl ıarı (MEB ortaöğretim
Kurumlar Yönetmeliği Madd e.1 l 4) Tüm İlçelerin Din
Külturü Ve Ahlak Bilgisi Dersi ilçe Ziimre Başkanlarü ve
İmam Haıip Liselerinde Mcstek Dcr>leri İlçe Zümrc
Ba kanları katılacak
il Ziimle Başkanlar Kurulu toplantıları (MEts oılaöğretim
Kurumtar Y'önetmeliği Madde.l l4)( Meslek Liselerindeki
giyim,
dersler. Muhasebe finansman, elektrik-elektronik,
başkanIarı
)
bilgisayar vb. ilçe ziimre
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dcısi llçe
Zümre Başkanlırı re İnıam hatip Lisesi
meslek dersleri İlçe Zün,ıre Başkanları
Mesleki ve Teknik Eğitim cenel
Müdürlüğüne bağlı okullardaki Atölye ve
Meslek Dersleri İlçe Zünıre başkanları
toplantlsı ( Branşlar bazında)
l0.30_13.30
Trabzon İmam Hatip
Lisesi
ortahisar Trabzon
10.30_13.30
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Sayfa
fi(
1 /4
nĞiriıu-öĞnoriıı yıı-r
üĞü
T RABZo NlLM iı-ı,i BĞ iriı.ı M üııünıD()NE ı.ri ı.rEsı ,ıri (] ALIsMA PLANI
oRTAo Ğngri MK URtjM LAlll H azin.tı
20 15_20
W,20
HAZiRAN- l TEMMUZ 20t6
Tarih
Sıra
ı6
No:
Eğitimin Konusu
-Eğitim Koç luğu
2-Beden Dili Eğitimi
Eğitim saati
Eğitim Görevlisi
Açlklama
l
21l06l20|6
6
z8l06l20l6
,|
8
29l061201^6
İ-eilir..l
erağt,rra Yöntem
ve Tekniklori
4-Çatışma ve Stres Yöı)e timi
5-öikkat Antırma Teknikleri
6-Diksiyon ve Giizel Konuşma
Z-Egiti. rurrrnlu,ında Öğretim Liderliği
8-İletişim Becerileri
g-l<urum kültürü
l00r!,ıniza.yon Yönelimi ve l idcrlik
l l-PrJie Llazırlama Tcknikleri
okul Miidıirlüklerince belir]enecçktir,
t2-Srireç Yönetimi
09.30-13.30
Bu konulardan okul
müdürlüğünce belir]encn
seminer konuları
pörOvlendirilen öğretmen
ıeva uzmanlar tarafından
diğer öğretmenlere
verilecektir.
İ!-lnluyurul. H ızlı Okuına Elkinlik!eri
l4-ToDlantı ve Zaman Yönetimi
5-0kuma Alışkanlıkları Kazandırma
l6-YcS ve LYS sınav sistemleri
ü 7- ÖlÇme ve Değerlendirme
l8- Desıekteme ve yeıişlirme kursları
İ;-;İÖ;İ;ğl,İ;ac [:oplunısal Cinsiyet eşiıliği Projesi
kaosamında öğretmen eğirimi)
göre bclirlenecck
l;:ök;İ;j,";trrİerinc"e otul şarllarına
di er konular
l
9
l0
30/06/2016
0810,712016
raporlarının
Okul müdürlüklerince mesleki çalışma
gönderrneleri
;ğitim müdürlüklerine
eki ça ls ma ra p or ar
m u d Ll rl u k erl n c c h azl anan m eS
nce tek ra por ha ll d e
İlçe Milli E ğiti m M uo u uK le
G ono e ın S
m M Llo u r u
eI e k i Milli E
oktl
ı1
1l l07120|6
ilçe rnilli
hazırlanması
okul mudüIli.iğünce mesleki çalışma raporlarının
birleştirilmesi
ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince raporların
görevli yönetici ve
b r eş lr
yapııır. Bu çalışm alar ortaöğretim kur lımlarında
ları
mesleki
çalüşma
göre oğret menlerin
geçen sürele rde kadrolarınln bulunduğu/
y önetmeliğinin 8?. M addesine
derslerin baştangüç tarihi ne kadar
gününden
NoT: MEB o rtaöğretim kurumlar
iş
ilk
ve
ının
ay
eylül
gününe,
ve öğ retmenlere duyurutur, Eğitim
tarihin den temmuz ayınln ilk i ş
hazırlanır ve çalışma ön cesinde yönetici
ogretmenler, derslerin kesimi
müdürlüğünce
ı
okul
dönerler,
program
okula
ya parlar. Mcsleki çalışma
ladıktan sonra kadrola rının bulunduğu
gö revlendirildikleri okulda mesleki çalışma
g öreylendirildikleri okullarda tamam
alarını
gerekmektedir)
görevlend irilen öğretmenler ınesleki çalışm
tıya hazırhklı geımeler inin sağlanmasl
öğretim y ılı başında başka bir okula
mrnln ve zümre başkanlarının toplan
katllı
öğretmenlerin
göreYli
belirti len tarihlerde
S ay|a2 l 4
(zümre to plantılarüna çalışma planında
\,LI TRABZoN iı- ıı,ıiı,ri BĞiriııı
2oI5-2o16EĞiTiM öĞngriı,ı
ıııüpünrüĞü sgNr, söİİj İİ',un,İ*e
DERSIN
ADI
ropıeNrı ruraNeĞıpıR,
:
;dr4RE BAşKANININ ADı-s oyADi 24,06,2016
İÖİ;İaNrı İaniiıi
TopLANTI wni vB SAATI
:
:
iöpı,eNrıNo
"2
GüNDEM
1. Açilış ve Yoklama,
istenen varsa
gündem haricinde görüşülmesi
okunması,
kurula
2. Gündemin
oy çokluğuyla giindeme alrnmasr,
başka hususlann görüşülüp
toplantıda alınan
OgrJm y,l,'O", yılı başında yapılan
3.
2[|5-2[l6egitim
kararların görüşülüp değerlendirilmesi,
s,nuulu""", dersler bazında değerlendirilmesi
_
4. YGS-LYS
5.
6.
;;;;, yl, ders yıh bolıınca yapılanyılına
_öğretim
2015-20|6
ışık
öğretim
"ğiti.
gelecek
faaliyetlerinin gö,üş;İ;; ;"ğerlendirilmesi,
alınması,
tutacak görüşlerin karar altına
Dilek ve temenniler, kapanış
GÜNDEMMADDELERiNiNcÖnÜŞÜı.MESiNDEÖNg,niı.pn
öNgRiı,eR:
ı- iı- ıtiı-ı-i pĞirivı MüDüRLüĞüNE
z- ıııiı-ı-i gĞiriıı saKANLıĞıNe öNsRiI-pR:
adresine l Temmuz 2016 tarihine
oı[email protected],goy,tr
Zümre tutanakları
elden
imzalı tutanak aynı tarihe kadar
--"ail"""t'i,,
gönderilecektir,
kadar
meydan
ff"il,t,u
İkinci bir uyanya
ortaöğretim şubesine '"*İirn
,.Toplantıda allnan kararlar" bölüm açılarak
or"., gort;.;ektir.
verilmemesine
maddelerhalindeyu,,lu..utt,..ilçezi.imrebaşkanlarınıntoplantıyahazırlıklı
gelmeleri gerekmektedir,
""Ş(,
TüRKiYE YGs
TRABZON YGS
2011
2010
DERsLER
7,6
]-1,5 5
MAT-1
7
4,93
54
FEN-1
TÜRKçE
zI,32
sosYAL-1
lz,39
20L2
zI,46
].L,64
,46
4,76
18,72
11,98
2ot3
7
4,6
12,t
20Lı
zo!4
2015
,a2
7,73
7
,98
6,68
5,z8
4,9
4,72
4,54
4,53
4,54
z1,58
zI,78
18,8
I7 ,2
19,09
15,67
12,36
II,79
11,8
Iz,o3
10,91
10,25
5 6
MAT_1
11,96
7
4,88
FEN-1
5,45
19,t2
16,3
TÜRKçE
10,9
I0,57
sosYAt-1
2o14
^7q
,I5
L7
2ot2
DERsLER
6,48
,68
zotl
2010
2015
TüRKiYE tYs
TRABZON LYS
zolL
DERsLER
2010
M ATEMATiK-2
29,63
rI,L2
cEoMETRi
10,65
FiziK
6
KiMYA
].5,9
BiYotoJİ
13,13
T.DiLı .EDE
28,45
c oĞRAFYA-
1
FELsEFE
10,39
16,0 ].
TARiH
coĞ RAFYA-
19,39
2
7
7
,82
,94
8,55
13,58
tz,86
22,47
9,41
16,96
z8
78
2ot2
16,71,
9,09
10,61
11,39
I].,54
?4,4
7
,82
12,5I
6,06
6,I3
2ol3
zo14
2015
DERsLER
t4,77
].3,3 6
10,83
MATEMATiK-2
4,52
GEoMETRi
5,a2
7
,67
7
,92
6,67
7
,49
2010
2011
zotz
20L3
20t4
2015
78,78
18,51
t6,49
14,53
12,86
10,19
10,66
8,75
5,57
7
,I9
4,09
7
FiziK
10,19
8,18
10,51
14,99
t2,36
10,92
6,I
7
lI,24
8,73
9,5z
,I8
9,44
10,15
KiMYA
Iz,a3
t2,I9
tl,,27
11,93
10,53
Io,6
BiYotoJi
Io,z
10,98
zI,76
24,33
19,3 8
zI,r8
2I,66
28,ot
23,62
19,7
T.DİLi .EDE
9,47
8,67
10,1
8,83
I0,z
7,74
9,55
CoĞRAFYA 1
qaq
10,48
16,08
16,55
12,63
17,46
13,95
TARiH
12,7
lz,a9
13,86
12,36
6,34
6,L6
5,18
5,78
5,94
7,5
4,69
5,15
CoĞRAFYA 2
FELsEFE
7
9,75
6,77
Io,72
10,85
11,I4
7
Io,42
1I,95
I7,z8
23,6I
4,7
7
,99
,94
,98
,il",
S.No Adı ve sovadı
Görev Yeri
|mza
A

Benzer belgeler