La irregulidad en presente de indicativo _II

Transkript

La irregulidad en presente de indicativo _II
Presente de indicativo (geniş zaman, şimdiki zaman)
La irregulidad en presente de indicativo _II
VERBOS IRREGULARES (_ER)
İSPANYOLCADA CÜMLE YAPISI
SUJETO + VERBO + COMPLEMENT
Fiilin içinde _E_ harfi var ise _İE_ ye dönüşenler.
1. ve 2. çoğul şahıs bu düzensiliklerden etkilenmez.Onlar düzenli kalır.
Defender (Savunmak, Korumak)
Defiendo
defiendes
Defiende
Defendemos
Defendeis
Defienden
* Los soldados defienden la nacion.
* Askerler vatanı korurlar.
Encender(Çalıştırmak, Yakmak, tutuşturmak)
Enciendo
Enciendes
Enciende
Encendemos
Encendeis
Encienden
*Enciendo la telé
*Televizyonu çalıştırıyorum
-------------------------------------------------------------------------------Querer (istemek)
Quiero (okunuşu:kiero)
Quieres
Quiere
Queremos
Quereis
quieren
genellikle querer (istemek ) fiilinden sonra gelen fiil mastar halindedir.
Ör:
*i want to dring something.
*quiero beber algo
*Bir şeyler içmek istiyorum
--------------------------------------------------------------------------------
Tener (sahip olmak)
Tener fiilini daha önceki derslerimizde tek bir başlık altında görmüştük.
Ders_7_Tener_Llevar.doc’a bakınız.
Tengo
Düzensiz çekimi olan fiillerin bazılarında 1.tekil şahıs şimdiki
zamanda bir kural olmadan bu şekilde bambaşka bir çekim
olabilir.Bunlar böylece ezberlenecek.
Tienes
Tiene
Tenemos
Teneis
Tienen
*¿Qué tienes?(¿Estas bien?)
* Nasılsın?
TENER QUE + MASTAR
* i have to clean my home.
*Tengo qué limpiar mi casa.
* Evimi temizlemek zorundayım.
-------------------------------------------------------------------------------Perder (kaybetmek)
Pierdo
*Fatma siempre pierde su paraguas.
*Fatma sürekli şemsiyesini kaybediyor.
Obtener (almak, elde etmek)
Obtingo
Düzensiz çekimi olan fiillerin bazılarında 1.tekil
şahıs şimdiki zamanda bir kural olmadan bu şekilde bambaşka bir çekim
olabilir.Bunlar böylece ezberlenecek.
Obtienes
Obtiene
Obtenemos
Obteneis
Obtienen
*Finalmente obtenemos paz(reposo)
* Sonunda huzuru elde ederiz.
Tender (asmak)
Tiendo
* cad afin de semana ,mi madre tiende las ropas que lava (yıkadığı
çamaşırlar) en el jardin
* Annem her hafta sonu yıkadığı çamaşırları bahçeye asar.
Entender ( Anlamak)
Entiendo
*No entiendo.
* anlamadım.
*no entiendo a las mujeres (kadınları anlamadım)
*no entiendo a los hombres (Erkekleri anlamadım)
Ascender (Yükselmek)
Asciendo
* asciende rapidamente la population del mundo.
* Dünya nufusu hızla yükseliyor.
Extender (Yaymak, Yayılmak)
Extiendo
* La noticia mala extiende rapido.
*Kötü haber tez yayılır.
-İr ile biten fiillere örnek.
Divertir (eğlendirmek)
Divierto
Diviertes
Divierte
Divertimos
Divertis
Divierten
•
•
Sus bromas nos divierten mucho
Onun şakaları bizi çok eğlendirir.
Mentir(yalan söylemek
Miento
Mientes
Miente
Mentimos
Mentis
Mienten
Fiilin içinde _O_ harfi var ise _UE_ ye dönüşenler.
Poder (Çalıştırmak, -ebilmek,meli, malı)
Puedo
Ouedes
Puede
Podemos
Podeis
Pueden
Poder + Mastar olarak kullanılır.
*No puede vivir sin te
*Sensiz yaşayamam.
---------------------------------------------------------------------------
Volver (Geri dönmek)
Vuelvo
Vuelves
Vuelve
Volvemos
Volveis
Vuelven
•
•
Vuelvo a casa a las 8 de la noche.
Akşam sekizde eve dönüyorum
Doler (Ağrımak, Acımak)
Duelo
Dueles
Duele
Dolemos
Doleis
Duelen
• Me duele la cabeza
• Başım Ağrıyor
Soler (alışkanlığı olmak)
Suelo
Sueles
Suele
Solemos
Soleis
Suelen
SOLER + MASTAR
• Suelo hacer (okunuşu:aser) deportes tres dias a la semana
•
•
•
Haftada üç gün spor yaparım.
Cada noche suelo ver la telé
Her gece televizyon seyrederim.
Llover (Yağmur yağmak)
Tek çekimi var o da LLUEVE
• En Ankara generalmente llueve mucho en otoño.
• Genellikle Ankrada sonbaharda çok yağmur yağar.
Devolver(iade etmek)
Devuelvo
Devuelves
Devuelve
Devolvemos
Devolveis
Devuelven
•
•
Cada semena tomo un libro de biblioteca, leo dentro de tres dias y
devuelvo.
Her hafta kütüphaneden bir kitap alırım.Okuyup üç gün içinde iade
ederim.
morder(ısırmak)
muerdo
•
•
el perro de Derya muerde a los niños de nuestro barrio
Derya’nın köpeği bizim mahallenin çocuklarını ısırıyor.
Mover(Hareket ettirmek)
Muevo
•
•
No puedo mover mi pierna pienso que está rota.
Bacağımı kıpırdatamıyorum.Sanırım kırık.
Cocer (Haşlamak)
Cuezo Düzensiz çekimi olan fiillerin bazılarında 1.tekil şahıs şimdiki zamanda
bir kural olmadan bu şekilde bambaşka bir çekim olabilir.Bunlar böylece
ezberlenecek.
Cueces
Cuece
Cocemos
Coceis
Cuecen
•
Fırında patlıcan yapmak için önce patlıcanı haşlarız.
•
Para cocinar berenjena(patlıcan) en horno (fırın) primero cocemos las
berenjenas.
Resolver(Çözümlemek)
Resuelvo
Torcer(Bükmek)
Tuerzo Düzensiz çekimi olan fiillerin bazılarında 1.tekil şahıs şimdiki zamanda
bir kural olmadan bu şekilde bambaşka bir çekim olabilir.Bunlar böylece
ezberlenecek.
Tuerces
Tuerce
Torcemos
Torceis
Tuercen
Oler(Kokmak,Koklamak)
Huelo
Hueles
Huele
Olemos
Oleis
Huelen
•
•
Her Salı günü dersten önce özge’nin köpeği bizi koklar.
el perro de özge nos huele antes de la clase ,cada maertes.
-İr ile biten fiillere örnek.
Dormir (uyumak)
Duermo
Duermes
Duerme
Dormimos
Dormis
Duermen
*duermo mucho
Morir (ölmek)
Muero
Mueres
Muere
Morimos
Moris
Mueren
* las plantas mueren sin agua, yo muero sin tu amor.
Fiilin içinde _E_ harfi var ise _İ_ ye dönüşenler.
Sadece –ir ile biten fiillerde görülür.
Pedir (rica Etmek gibi..Bunları sırası gelince göreceğiz.
Pido
Pides
Pide
Pedimos
Pedis
Piden
PEDİR + INF (Birine bir şey rica etmek)
Te pido ayuda.(Senden yardım istiyorum)
MENTİR (yalan söylemek)
Miento
Mientes
Miente
Mentimos
Mentis
Mienten
Sugerir (tavsiye etmek)
Sugerio
Sugeries
Sugerie
Sugerimos
Sugeris
Sugerien
Servir
Sirvo
Sirves
Sirve
Servimos
Servis
Sirven
REİR (Gülmek)
VENİR (gelmek)
Vengo
Vienes
Viene
Venemos
Venis
Vienen
ELEGİR (arasından geçmek,seçimini yapmak)okunuşu:elehir.
Elijo
Eliges
Elige
Eligimos
Eligis
Eligen,
REPETİR(tekrar etmek)
Repito
Repites
Repite
Repetimos
Repetis
Repiten
DİVERTİR (Eğlenmek)
Divierto
Diviertes
Divierte
Divertimos
Divertis
Divierten
*Sus bromas nos divierten mucho.
*Onun şarkıları bizi çok eğlendirir.
Benzer fiiller
CORREGIR (düzeltmek)
SUNREİR (gülümsemek)
SEGUİR(devam etmek)
DECİR (şifrelemek)
FREİR(kızartmak)
DESPEDİR (veda etmek)
VESTİR (giyinmek)
Me
Te
Le
Nos
Vos
les