Slayt 1 - Manisa Ticaret Borsası

Transkript

Slayt 1 - Manisa Ticaret Borsası
MANİSA TİCARET
BORSASI
MANİSA TİCARET BORSASI
EGE MAHALLESİ BORSA CAD.NO:20 MANİSA
TEL
FAK S
WEB
E-M AİL
: 0236 231 00 78
: 0236 231 15 32
: w ww.manisatb.tobb.org.tr
: [email protected]
İÇİNDEKİLER
MANĠSA TĠCARET BORSASI YÖNETĠM KURULU : ………………
1
BAġKANDAN : …………………………………………………………
2
MĠSYONUMUZ : ……………………………………………………….
4
VĠZYONUMUZ: ………………………………………………………...
5
KALĠTE POLĠTĠKAMIZ: ..................................................................
6
2013 YILI TESCĠL ĠSTATĠSTĠKLERĠ : ………………………………..
7
2013 YILI ÜYE ĠSTATĠSTĠKLERĠ : ……………………………………
11
2013 YILI BASIN ĠLETĠġĠM ANALĠZĠ : ……………………………….
14
2013 YILI ÜYE MEMNUNĠYET ANKETĠ SONUÇLARI : …………...
15
2013 YILI ÜYE MEMNUNĠYET ANKET ANALĠZĠ : ………………….
19
2013 YILI LOBĠ FAALĠYETLERĠ : …………………………………….
20
SEKTÖR VE ÜYE TEMSĠLĠ : …………………………………………
25
KURUMSAL TEMSĠL VE TOPLANTILAR : ………………………….
29
PROTOKOL VE ZĠYARETLER : ………………………………………
36
EĞĠTĠM ÇALIġMALARI : ………………………………………………
39
MANĠSA TĠCARET BORSASININ SAHĠP OLDUĞU BELGELER :..
50
SOSYAL SORUMLULUK ÇALIġMALARIMIZ : ……………………...
52
BASINDA MANĠSA TĠCARET BORSASI : …………………………...
56
MANİSA TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU
Sadık ÖZKASAP
Yönetim Kurulu
Başkanı
Cahit YAYMAN
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Erdal HEKİMCİ
Yönetim Kurulu
Muhasip Üyesi
Manisa Ticaret Borsası
Mahmut BİLGİN
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
İsmail Burak KOŞAR
Yönetim Kurulu
Üyesi
2013 Faaliyet Raporu
1
BAŞKANDAN
Her alanda zengin değerlere sahip olan Manisa; üzümü ve zeytini baĢta olmak üzere
tarımda sahip olduğu önemli değerler kadar sanayisiyle, tarihiyle ve kültürüyle de
zengin bir kent.
Sırtını Spil Dağı'na dayamıĢ ve her zaman stratejik bir konuma sahip olmuĢ Manisa;
geçmiĢimizde Ģehzadeler Ģehri iken günümüzde ise kültürel zenginlik ve Ülkemiz
ekonomisi adına önemli bir üretim merkezi. Manisa, önünde Gediz nehri ile buluĢan
bereketli toprakları ve çalıĢkan insanlarıyla Ülkemizin kalkınmasına ve geliĢmesine
katkı sağlayan en önemli illerinden birisi.
Ülkemizin son 10 yılda kat ettiği kalkınma yolunda ve milli gelir artıĢında en büyük farkı
Manisa yapmıĢ durumda. Manisa Türkiye'nin istihdamına, ihracatına önemli katkılar
sağlamakta. Bu yıl Ege bölgesinde ilk 5 ayda yapılan ihracat, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 12 artıĢ göstermiĢken, Manisa Ege Bölgesi'nin üzerinde ve
Türkiye ortalamasının çok daha üzerinde yüzde 22'lik bir artıĢ sağlamıĢ ve 2 milyar
dolara yaklaĢmıĢ durumda. Son 10 yılda ise Manisa'nın farkını yine görüyoruz. Manisa
ihracatını yüzde bin 632 oranında yükselterek Türkiye'de ihracatta artıĢ rekortmeni
olmuĢ Türkiye'nin ihracat yapan 7 büyük ilinden biridir.
Elbette bu sonuçların altyapısında tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin hepsinde,
uyumlu ve dengeli bir Ģekilde geliĢtirme anlayıĢı yer alıyor.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
2
BAŞKANDAN
Manisa’da üretilen; çekirdeksiz sultaniye üzüm, mısır, zeytin, zeytinyağı, kurutulmuĢ
domates, konservecilik ürünleri, kırmızı ve beyaz et sektörü, yumurta vb. pek çok ürün,
bölgesel ve kıtalar arası piyasada gıda sanayi ve tarıma dayalı diğer üretim sektörlerine
girdi teĢkil etmektedir. Manisa’nın ürün bazında uzmanlaĢmıĢ olması ilin güçlü
yanlarından biridir. Türkiye’nin 500 milyon doların üzerinde ihracat geliri elde ettiği kuru
üzüm üretiminin %90’dan fazlasının Manisa’da yapılması da bunun en belirgin örneğidir.
Yine Manisa’mız, aynı kanun ve yönetmeliklere tabi olmalarına rağmen diğer OSB’lerden
çok farklı olarak; çevre normlarına uygun üretim alt yapısıyla, çağdaĢ sanayileĢmenin
sosyal ve teknik unsurlarının tüm gereklerini de yerine getiren yatırımlarıyla, dünya
ekonomileriyle bağlarını kurmuĢ, uluslararası pazarlarda söz sahibi yönetim ve uygulama
becerileriyle, küresel ölçekte örnek niteliğinde olan bir Organize Sanayi Bölgesine
sahiptir.
Manisa bu yıl da yakaladığı geliĢim ivmesini sürdürerek mevcut kazanımlarımıza
yenilerini katmıĢ; ülke genelinde tarım istihdamında ilk sırayı almıĢ, Türk Tarımının
üretim hacminde %8,48 payla ilk sırada olan Zafer Kalkınma Ajansı bölgesinde taĢıyıcı
güç olmuĢ, Organize Sanayi Bölgesinde dünya lideri firmalarında içinde bulunduğu 22
yeni tesisin açılıĢı yapmıĢ, proje sahibi olarak Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
Projesi ile Anadolu'daki sanayici ve ihracatçıya ait yüklerin Avrupa ülkelerine sevkine
öncülük etmeye ve büyükĢehir statüsüne geçiĢ sonrası ile ilgili üst düzey proje
çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.
Tüm bunlar Manisa’nın, Türkiye ekonomisinin temel taĢlarından birisi olmaya devam
edeceğini Ülkemiz müteĢebbisine ve tüm dünyadaki ekonomi aktörlerine belirten
mesajlardır.
Manisa’nın çok sektörlü ve sanayi alanında geliĢirken tarımsal potansiyeli de koruyarak
ihracata yönelen ekonomik yapısı Türkiye'de kurulmak istenilen sistemin en iyi örneğidir.
Manisa’nın Oda, Borsa ve OSB üyesi firmalarının kalitesi ve katma değeri yüksek ürünleri
iç ve dıĢ piyasada Ülkemizi güçlendirirken, ortak düĢünce; önümüzdeki süreçte dünya
markalarıyla rekabet edebilir kalite standartlarında üretim yapmak, ihracatta çeĢitliliği
arttırmak, büyük ölçekte ekonomik değer yaratacak proje olanaklarını devreye almak ve
Üyelerimizle birlikte belirleyeceğimiz bu gibi hususları ortak çalıĢma konularımız halinde
tutmaktır.
Sadık ÖZKASAP
YÖNETĠM KURULU BAġKANI
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
3
MİSYONUMUZ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
4
VİZYONUMUZ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
5
KALİTE POLİTİKAMIZ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
6
2013 YILI TESCİL
İ S TAT İ S T İ K L E R İ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
7
2013 YILI TESCİL
İ S TAT İ S T İ K L E R İ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
8
2013 YILI TESCİL
İ S TAT İ S T İ K L E R İ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
9
2013 YILI TESCİL
İ S TAT İ S T İ K L E R İ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
10
2013 YILI ÜYE
İ S TAT İ S T İ K L E R İ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
11
2013 YILI ÜYE
İ S TAT İ S T İ K L E R İ
NACE KODUNA GÖRE ÜYE SAYILARI
MESLEK GRUBUNUN ADI
ÜYE
SAYISI
SÜTÜ SAĞILAN BÜYÜK BAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ (SÜTÜ İÇİN İNEK VE
MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ)
1
DONDURULMUŞ VEYA KURUTULMUŞ MEYVE VE SEBZELERİN İMALATI
(KURU KAYISI, KURU ÜZÜM, KURU BAMYA, KURU BİBER VB.)
1
AYÇİÇEK YAĞI İMALATI
1
ZEYTİNYAĞI İMALATI (SAF, SIZMA, RAFİNE)
2
ÜZÜMDEN ŞARAP, KÖPÜKLÜ ŞARAP, ŞAMPANYA VB. ÜRETİMİ
1
DIŞ GİYİM EŞYASI İMALATI, DOKUMA, ÖRME (TRİKOTAJ) VE TIĞ İŞİ (KROŞE),
VB. KUMAŞTAN OLANLAR (KABAN, PALTO, CEKET, PANTOLON, TAKIM
ELBİSE, DÖPİYES, ANORAK, YAĞMURLUK, GECE KIYAFETLERİ VB.) (İŞ
GİYSİLERİ VE TERZİLERİN FAALİYETLERİ HARİÇ)
1
TAHIL TOPTAN TİCARETİ (BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, MISIR, ÇELTİK
VB.)
49
YAĞLI TOHUM VE YAĞLI MEYVELERİN TOPTAN TİCARETİ (SOYA FASULYESİ,
YER FISTIĞI, PAMUK ÇEKİRDEĞİ, KETEN TOHUMU, KOLZA, AYÇİÇEĞİ
TOHUMU, PAMUK ÇEKİRDEĞİ VB.)
2
PAMUK TOPTAN TİCARETİ
9
TOHUM (YAĞLI TOHUMLAR HARİÇ) TOPTAN TİCARETİ (SEBZE TOHUMLARI,
ÇİÇEK TOHUMLARI VE ORMAN AĞACI TOHUMLARI DAHİL)
2
CANLI HAYVANLARIN TOPTAN TİCARETİ (CELEPÇİLİK) (KÜMES HAYVANLARI
HARİÇ)
24
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
12
2013 YILI ÜYE
İ S TAT İ S T İ K L E R İ
MESLEK GRUBUNUN ADI
ÜYE
SAYISI
DİĞER TAZE MEYVE SEBZE TOPTAN TİCARETİ (PATATES DAHİL)
11
ZEYTİN (İŞLENMİŞ VEYA İŞLENMEMİŞ) TOPTAN TİCARETİ
12
KURU BAKLİYAT ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ (FASULYE, MERCİMEK, NOHUT,
VB.)
4
KURU ÜZÜM TOPTAN TİCARETİ
20
DİĞER İŞLENMİŞ VEYA KORUNMUŞ SEBZE VE MEYVE TOPTAN TİCARETİ
(REÇEL, PEKMEZ, PESTİL, SALAMURA VEYA TURŞUSU YAPILMIŞ OLANLAR
DAHİL) (FINDIK, İNCİR, ÜZÜM, NARENCİYE, ZEYTİN, KÜLTÜR MANTARI VE
KURUYEMİŞ HARİÇ)
5
ET TOPTAN TİCARETİ (AV HAYVANLARI VE KÜMES HAYVANLARI ETLERİ
HARİÇ)
6
SÜT ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ (İŞLENMİŞ SÜT, SÜT TOZU, YOĞURT,
PEYNİR, KAYMAK, TEREYAĞ VB.)
7
YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ
2
HAYVAN VEYA BİTKİSEL KAYNAKLI YENİLEBİLİR SIVI VE KATI YAĞLARIN
TOPTAN TİCARETİ (TEREYAĞ HARİÇ)
13
AĞACIN İLK İŞLENMESİNDEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ
(KERESTE, AĞAÇ YÜNÜ, TALAŞ VE YONGASI, DEMİR YOLU VE TRAMVAY
TRAVERSLERİ, KONTRPLAK, YONGA VE LİFLİ LEVHALAR (MDF, SUNTA VB.),
PARKE PANEL, AHŞAP VARİL, FIÇI VE DİĞER MUHAFAZALAR, VB.)
1
BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ET PERAKENDE TİCARETİ
(SAKATATLAR, AV VE KÜMES HAYVANI ETLERİ İLE KASAPLAR DAHİL)
12
TOPLAM FAAL ÜYE SAYISI
Manisa Ticaret Borsası
186
2013 Faaliyet Raporu
13
2013 YILI BASIN İLETİŞİM
ANALİZİ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
14
2013 YILI ÜYE MEMNUNİYET
ANKET SONUÇLARI
1-SĠZE NASIL ULAġMAMIZI ĠSTERSĠNĠZ?
22,22%
44,44%
SMS
TELEFON
MAİL
33,33%
2-BORSAMIZ TARAFINDAN HER KONUDA
BĠLGĠLENDĠRĠLMENĠZ?
4,35%
30,43%
ÇOK İYİ
İYİ
65,22%
Manisa Ticaret Borsası
VASAT
2013 Faaliyet Raporu
15
2013 YILI ÜYE MEMNUNİYET
ANKET SONUÇLARI
3-BORSAMIZIN SĠZE VERDĠĞĠ HĠZMETĠN GENEL
KALĠTESĠ VE TEMSĠL ETME DÜZEYĠ?
39,13%
60,87%
ÇOK İYİ
İYİ
4-PERSONELĠN NEZAKET VE DAVRANIġI?
17,39%
ÇOK İYİ
82,61%
Manisa Ticaret Borsası
İYİ
2013 Faaliyet Raporu
16
2013 YILI ÜYE MEMNUNİYET
ANKET SONUÇLARI
5-HĠZMET FAALĠYETLERĠNĠN PLANLANMASINDA BĠLGĠ
VE GÖRÜġÜNÜZÜN ALINMASI?
4,35%
4,35%
ÇOK İYİ
34,78%
İYİ
56,52%
VASAT
YETERSİZ
6-SOSYAL AKTĠVĠTELERDE KURULUġUN YETERLĠLĠĞĠ?
4,35%
8,70%
ÇOK İYİ
26,10%
61,00%
İYİ
VASAT
YETERSİZ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
17
2013 YILI ÜYE MEMNUNİYET
ANKET SONUÇLARI
7-BORSA ÜST YÖNETĠMĠNE ULAġILABĠLĠRLĠK?
13,04%
ÇOK İYİ
43,48%
17,39%
İYİ
VASAT
26,10%
YETERSİZ
8-BORSAMIZIN SĠZĠN ĠÇĠN HANGĠ SOSYAL FAALĠYETLERĠ
GERÇEKLEġTĠRMESĠNĠ ĠSTERSĠNĠZ?
4,35%
GEZİ
YURT İÇİ
17,39%
21,74%
13,04%
GEZİ
YURT DIŞI
FUAR
YURT İÇİ
43,48%
FUAR
YURT DIŞI
DİĞER
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
18
2013 YILI ÜYE MEMNUNİYET
ANKET ANALİZİ
ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZ SONUCUNA GÖRE
BELİRLENEN AKSİYONLAR
Analiz Tarihi: 02.10.2013
1
2
3
Üye memnuniyetlerini, üye görüşlerini almak ve bilgi
güncellemelerini sağlamak amacıyla, üyelere yönelik saha
ziyaretlerine başlanılmasına karar verildi.
Sorumlular:Genel Sekreter, Genel Sekreter,Bilgi İşlem,
Eğitim ve Araştırma Sorumlusu
Termin
Yurtiçi ve yurtdışı Pazar araştırmaların yapılması, fuarlara
katılımların sağlanması
Sorumlular:Genel Sekreter,Bilgi İşlem,Eğitim ve Araştırma
Sorumlusu
Termin
Web sayfamızın yeterliliğinin genel anlamda iyi
olduğu,daha iyiye ulaşmak için diğer oda ve borsalardaki
iyi uygulamaların izlenip web sitesine uygulanması
Sorumlu:Bilgi İşlem Sorumlusu
Termin
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
2014
2014
2014
19
2013 YILI
L O B İ FAA L İ Y E T L E R İ
KONU
TARİH
2013-2014
ÇEKİRDEKSİZ
KURU ÜZÜM
TÖRENİ
15/08/2013
ÜZÜM TÖRENİNDE İKTİDAR VE MUHALEFET
PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN SEKTÖR
TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARADA OLMASI VE
SEKTÖRÜN SORUNLARININ GÜNDEME
GELMESİ SAĞLANMIŞTIR.
TOBB BAŞKANI
M.RİFAT
HİSARCIKLILOĞL
U’NUN
BORSAMIZI
ZİYARETİ
07/09/2013
TOBB BAŞKANI SAYIN M.RİFAT
HİSARCIKLIOĞLU VE HEYETİNİN BORSAMIZI
ZİYARETİ GERÇEKLEŞMİŞTİR. YÖNETİM
KURULU BAŞKANIMIZ SADIK
ÖZKASAP,MANİSA HALKIMIZA VE
ÜYELERİMİZE FAYDA SAĞLAYACAK, BAŞTA
GIDA ÇARŞISI YAPILMASI OLMAK ÜZERE,
BORSAMIZIN PROJELERİ HAKKINDA
TOBB’DAN MADDİ DESTEK SÖZÜ ALMIŞTIR.
MANİSA ORTAK
AKIL TOPLANTISI
17/09/2013
BORSAMIZ SPONSORLUĞUNDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK AKIL
TOPLANTISINDA,BATI KIŞLANIN SOSYAL ALAN
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, TOPTAN GIDA TİCARETİ
İLE VE ÜZÜM TİCARETİ İLE UĞRAŞAN
ÜYELERİMİZ İÇİN GIDA ÇARŞISININ
YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEPLER İLETİLMİŞTİR.
TKDK YEREL
ÜRÜNLER
LİSTESİ
11/11/2013
ÜZÜM VE ZEYTİNİNDE İÇERİSİNDE YER ALAN
ÜRÜNLERİN YEREL ÜRÜNLER LİSTESİ’NE
ALINMASI SAĞLANIP,SEKTÖR
TEMSİLCİLERİNİN PROJE YAZMALARININ ÖNÜ
AÇILMIŞ OLDU.
Manisa Ticaret Borsası
SONUÇ
2013 Faaliyet Raporu
20
KURU ÜZÜM TÖRENİ
YA P I L D I
Manisa Ticaret Borsası 2013-2014 çekirdeksiz kuru üzüm sezonunu
düzenlediği törenle açtı. Manisa Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen
törene Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, AK Parti Manisa
Milletvekilleri Selçuk Özdağ ve Muzaffer Yurttaş, CHP Manisa
Milletvekili Özgür Özel, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan
Yardımcısı Yaşar Coşkun, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat,
tüccarlar, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
21
R İ F AT H İ S A R C I K L I O Ğ L U
BORSAMIZDA
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Ergun
Türek,Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından karşılanan
Hisarcıklıoğlu, TOBB'un başkanlık seçiminde, Sayın Sadık Özkasap ile
üyelerinin hep yanında olduğu vurgusunu yapıp, desteklerinden dolayı
teşekkür etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Aynı otellerde olduğu gibi odalar ve
borsalarda yıldızlama sistemi başlattık. Otellerdeki gibi 1, 2, 3, 4 ve 5
yıldızlama sistemi vardır. Dünyada 5 yıldızlı bir otelin minimum hizmet
standardı bellidir. TOBB'da zihniyet değişimi olarak hizmeti esas
aldığımız için bunu bütün
Türkiye'de başlattık. Manisa Ticaret
Borsa’m 5 yıldızlı kapsamına girmek için sürecine başladı. 5 yıldızlının
anlamı şudur. Dünyanın herhangi bir borsasında üyesi hangi hizmeti
alıyorsa Manisa Ticaret Borsası'nda da minimum o seviyede hizmet
aldığın göstergesi olacak" dedi.
Başkanlık süresi boyunca en geç saatteki ziyaretini Manisa’da
gerçekleştirdiğini belirterek, bir rekora imza attığını söyledi. Türkiye’deki
son ekonomik gelişmeler ile bünyesinde bulunan oda ve borsaların
durumu hakkında açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi çok
zorlu iki yılın beklediğini kaydetti.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
22
M A N İ S A O R TA K A K I L
T O P L A N T I S I YA P I L D I
Manisa'da Ortak Akıl Platformu tarafından düzenlenen toplantıda
Manisa'nın sorunlarına çözüm arandı.Manisa'nın sorunlarının masaya
yatırıldığı ve çözüm arandığı Ortak Akıl Platformu Toplantıları'nın 5.'si
Saruhan Otel'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda gerçekleştirildi.
AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi öncülüğünde yapılan
toplantıya Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, Manisa Belediye Başkanı
Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri, Selçuk Özdağ, Muzaffer
Yurttaş, MHP'li Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa
Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti İl Başkanı Murat Baybatur, AK Partili İl
Genel Meclisi başkanı Hayrullah Solmaz, daire müdürleri, Manisa
Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, sivil toplum örgütleri ve diğer
oda-borsa başkanları katıldı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
23
B A K A N Y I L D I Z ’ A M A N İ S A’ N I N
D O Ğ A L G A Z İ H T İ YA C I A K T A R I L D I
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti kapsamında 28 Aralık'ta
Manisa’da bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile
görüşen Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap;
Bakan Yıldız'a Manisa’nın kullanılan enerji kaynağı çeşidine bağlı çevre
sorunlarını anlattı. Manisa’nın hava kirliliği yüzünden bundan 10 yıl
önce yaşanmaz bir şehir olduğunu ifade eden Özkasap, doğalgazın
yaygınlaşmasıyla beraber kirliliğin büyük ölçüde azaldığını ama halen
bir çok mesken ve binada kömür, odun gibi katı yakıtların kullanılmaya
devam ettiğini ve kirliliğin tam olarak engellenemediğini ifade etti.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ; “ Enerji Bakanlığı,
Büyükşehir ve özel sektör el ele verip doğalgazı Büyükşehir Manisa’nın
tüm mahallelerine ve ilçelerine getireceğiz, daha yeşil,daha temiz ve
özlenen bir Manisa’ya kavuşacağız.” diye konuştu.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
24
SEKTÖR VE ÜYE TEMSİLİ
4.YÖRESEL ÜRÜNLER FUARINA
K AT I L D I K
Manisa Ticaret Borsası’nın da Üyelerini temsilen
katıldığı, 4. Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı Antalya
Expo Center’da gerçekleştirildi. Bu yıl 4’üncüsü
düzenlenen fuarda, Türkiye’nin her yöresinden kültürel
ve ticari
değer kazanmış ürünleri yerli ve yabancı
ziyaretçilerle buluştu.
19-22 Eylül 2013 tarihlerinde ziyarete açık olan fuarda
Manisa Ticaret Borsası, Akhisar Ticaret Borsası ve
Alaşehir Ticaret Borsasının ortak standı yoğun ilgi gördü.
Fuarın ilk gününde, Antalya Valisi,
Antalya
Büyükşehir
Belediye
Başkanı, Türk Patent Enstitüsü
Başkanı ve
beraberlerindeki heyet
ve çok sayıda yerli ve yabancı
ziyaretçi Manisa Standını ziyaret
ederek Manisa'nın ürünlerinden tattı
ve Borsa Üyesi Firmalar ile Manisa
Borsalarının çalışmaları hakkında
bilgiler aldı.
Başkan Hisarcıklıoğlu ve Heyeti
ziyarette Manisa’nın kalite odaklı
ve vizyon sahibi marka ürünlerinin
fuarda yer almasından duydukları
memnuniyeti belirttiler.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
25
BORSAMIZ AKHİSAR ZEYTİN
H A S AT Ş E N L İ K L E R İ ’ N D E
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve
beraberindeki heyet 5.Akhisar Zeytin Hasat Şenliğine katıldı.
Akhisar Ticaret Borsası'nın ev sahipliğini yaptığı, Manisa Ticaret
Borsası, Kaymakamlık, Belediye, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası,
Ziraat Odası'nın yanı sıra; Ekonomi Bakanlığı, TOBB, Türkiye
İhracatçılar Meclisi, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği,
Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi ve Zeytindostu Derneği’nin
destek verdiği şenliğe her yıl olduğu gibi bu yılda ilgi yoğun oldu.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
26
M A N İ S A 7 . T A R I M F U A R I YA P I L D I
Törene Manisa Vali Yardımcısı Necmettin
Yalınalp, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Hasan Çebi, Ticaret Borsası
Başkanı Sadık Özkasap, oda başkanları ve
temsilcileri, daire müdürleri, çiftçiler ve
fuarda ürünlerini sergileyen firma
yetkilileri katıldı.
Manisa Valiliği, Manisa Belediyesi, Manisa Tarım İl Müdürlüğü, Manisa İl
Genel Meclisi, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası ,Manisa Ziraat Odası
ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin destekleriyle gerçekleştirilen
fuarda, tarım sektöründe çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 85 firma ,200
markasıyla yer aldı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
27
BORSAMIZ ÜYELERİ ZEYTİN,
Z E Y T İ N YA Ğ I V E T E K N O L O J İ L E R İ
FUARI'NDA
Borsamızın ilgili Sektör Üyelerinden oluşan araştırma heyeti, Ulusal Zeytin
ve Zeytinyağı Konseyi'nin desteğiyle organize edilen EKOLOJİ İZMİR 4.
Organik Ürünler ve OLİVTECH 3. Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri
Fuarı'nda incelemelerde bulunarak, iç ve dış piyasaya yönelik markalaşma
ve modern üretim teknolojileri konularında mevcut durum analizi ve
oluşturulabilecek müşterek proje alternatifleri üzerinde yeni dönem
çalışmalarına başladı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
28
KURUMSAL TEMSİL VE
TOPLANTILAR
TOBB 2013 YILI MALİ GENEL
K U R U L U YA P I L D I
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 2013 yılı Mali Genel Kurulu,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) yapıldı. Genel Kurulda
Manisa Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sadık
Özkasap, Meclis Başkanı Ergun Türek, Delegeler İlhan Düzenli, Ali Yılmaz
ve Erdal Hekimci de Genel Kurul Programına katılarak çeşitli istişarelerde
bulundular. Program kapsamında TOBB Başkanı M.Rıfat Hisarcıklıoğlu ile
de görüşme yapıldı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
29
TOBB 69.GENEL KURULU
YA P I L D I
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) seçimli Genel
Kurulu, 1 Ağustos 2013 tarihinde yapıldı.Genel kurula, Borsamızın
da yer aldığı 1734 delege katıldı. 365 oda ve borsanın tek aday
olarak destek verdiği M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına seçildi.
Birlik Başkanının seçimlerinin ardından delegeler Birlik Yönetim
Kurulu, Konseyler, Yüksek Disiplin Kurulu ve Komisyonların
seçimleri yapıldı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
30
MANİSA ODA-BORSALARI
İSTİŞARE TOPLANTISI -SALİHLİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Manisa genelinde
faaliyette bulunan 13 Oda ve Borsanın Başkanları "Tanışma ve
İstişare Toplantısı'nda Salihli’de buluştu.
Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy’un ev sahipliğinde
gerçekleşen toplantıya TOBB Başkan Yardımcısı ve Manisa TSO
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan Yardımcısı Yaşar Coşkun, Manisa Ticaret Borsası
Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ergun
Türek, İlçe Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ile Meclis
Başkanları katıldı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
31
MANİSA ODA-BORSALARI
İSTİŞARE TOPLANTISI -TURGUTLU
Turgutlu Ticaret ve Sanayi odasının ev sahipliğinde düzenlenen Manisa
Oda ve Borsaları İstişare toplantısına Borsamız Yönetim Kurulu
Başkanı Sadık Özkasap katıldı.
Gündeminde Zafer Kalkınma Ajansı Destekleri hakkında bilgilendirme,
Çekirdeksiz kuru üzüm platformu kurulması, Muhasebe defter
tasdiklerinde ticaret sicil tasdiknamesi talep edilmesi hakkında
görüşme, TOBB Emekli Sandığının SGK’ya devri, Tarımsal Sanayi Bölgesi
Kurulması ve tarım desteklemeleri gibi konuların görüşüldüğü
toplantıda Manisa bölgemizin sorunları ve çözüm yolları için çeşitli
istişarelerde bulunuldu
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
32
E G E O D AV E B O R S A B A Ş K A N L A R I
TA N I Ş M A V E B İ R L İ K T O P L A N T I S I
Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 85 Oda ve Borsanın Yönetim Kurulu ve
Meclis Başkanları İzmir Ticaret Odası'nda bir araya gelerek Ege ve Ülke
ekonomisi için tanışma ve güç birliği oluşturma toplantısında bir araya
geldiler.
Oda ve Borsa Başkanlarının tek tek kürsüye çıkarak, konuşma yaptıkları
toplantıda; Bölgesel ekonomik fırsatlar, İzmir’in EXPO adaylığına destek,
Batı Anadolu’yu lojistikte Avrupa’ya bağlayacak olan Büyük Anadolu
Lojistik Organizasyonu Projesi, Ege’nin önemli ürünlerinin iç ve dış
piyasada tüketiminin arttırılması konusunda yapılacak kampanya
çalışmaları ve yurtdışı fuarlara ortak katılma konuları, işbirliği yapılması
uygun görülen ve öne çıkan başlıca konular arasında oldu.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
33
TOBB TİCARET BORSALARI
K O N S E Y T O P L A N T I S I YA P I L D I
TOBB Ticaret Borsaları Konseyi, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı
Kutbettin Arzu ve Konsey üyelerinin katılımıyla Ankara’da
toplandı. Konsey Üyesi ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık
Özkasap da Manisa’yı temsilen toplantıya katıldı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
34
5 . İ Z M İ R İ K T İ S AT K O N G R E S İ
YA P I L D I
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap’ın da
katıldığı oturumda
Hisarcıklıoğlu, İzmir İktisat Kongrelerinin Türk iş
dünyasının yapısını anlamak adına önemli olduğunu belirterek, 1. İzmir
İktisat Kongresi'nin ardından 1925 yılında çıkarılan kanunla ticaret ve
sanayi odalarının ülke sathına yayılmasında önemli olduğunu, 2. İzmir
İktisar Kongresi'nde alınan kararlarla da Türkiye'nin dışa açık bir
ekonomi haline geldiğini ifade etti.
Türkiye'nin orta gelirli ülke grubundan yüksek gelirli ülke grubuna girmek
için atılım yaptığı bugünlerde 5. İzmir İktisat Kongresi'nin özel sektör
açısından önemli olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 2023
hedeflerinin ülkedeki yatırım potansiyelinin yükseltilmesi ve yerli
yabancı girişimcilerinin yatırımlarını artırmalarıyla gerçekleşebileceğini
belirtti.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
35
P R O T O K O L V E Z İ YA R E T L E R
B O R S A M I Z D A N T U G AY K O M U T A N I N A
H O Ş G E L D İ N Z İ YA R E T İ
Manisa Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Sadık Özkasap
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cahit YAYMAN ve Meclis Üyesi
Hüseyin ŞENAY Manisa 1. Piyade
Eğitim Tugay Komutanlığı görevine
atanan Tuğgeneral Yavuz Ekrem
Arslan’ı ziyaret ederek Manisa’daki
çalışmalarında başarılar dilediler.
M A N İ S A G I D A T A R I M V E H AY V A N C I L I K İ L
MÜDÜRÜ HASAN ÇEBİ’DEN BORSAMIZA
Z İ YA R E T
Manisa
Gıda
Tarım
VeHayvancılık İl Müdürü
Hasan Çebi, Manisa Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Ahmet KIRLIOĞLU
ve SNS Fuarcılık yetkilileri
Manisa
Ticaret
Borsası
Başkanı Sadık Özkasap'ı
ziyaret etti.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
36
P R O T O K O L V E Z İ YA R E T L E R
İ F TA R P R O G R A M I S P O N S O R L A R I N A
PLAKET TÖRENİ
Manisa Valisi Sayın Abdurrahman
SavaĢ tarafından “Ġftar Programı
Sponsorlarına
Plaket
Töreni”
düzenlendi. Törene, Manisa Ticaret
Borsası BaĢkanı Sadık Özkasap,
Manisa Ziraat Odası BaĢkanı, Manisa
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
BaĢkanı, Manisa Organize Sanayi
Bölgesi BaĢkan DanıĢmanı, Madeni
Sanatkarlar Esnaf Odası BaĢkan
Vekili, Damızlık Sığır YetiĢtiricileri
Birliği BaĢkanı, ve Vestel A.ġ’nin Ġnsan
Kaynakları Müdürü katıldı.
BORSAMIZDAN İL JANDARMA
K O M U T A N I N A H O Ş G E L D İ N Z İ YA R E T İ
Manisa Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Sadık Özkasap ve Meclis
BaĢkan
Yardımcısı Ali
YILMAZ,
Manisa
Ġl
Jandarma
Komutanlığı
görevine atanan J.Albay
Bülent Mercan’ı ziyaret
ederek
Manisa’daki
çalıĢmalarında baĢarılar
dilediler.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
37
P R O T O K O L V E Z İ YA R E T L E R
ŞEHZADELER VE YUNUS EMRE İLÇE
K AY M A K A M L A R I ’ N A T E B R İ K Z İ YA R E T İ
Manisa Ticaret Borsası Yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı Sadık
Özkasap, Meclis Başkanı Ergun Türek, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mahmut Bilgin ve Meclis Üyesi Hüseyin Şenay’dan
oluşan heyetle Yunus Emre İlçesi Kaymakamı Yüksel Topal ve
Şehzadeler İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nu makamlarında
ziyaret etti.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
38
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
2013 YILI PERSONEL/ÜYE EĞİTİM VE SEMİNERLERİ
PERSONEL EĞİTİMLERİ
ÜYE EĞİTİMLERİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ IPARD KIRSAL KALKINMA
EĞİTİMİ
HİBE PROGRAMI SEMİNERİ
DOKÜMANTASYON
EĞİTİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
SÜREÇ YÖNETİMİ
EĞİTİMİ
SOSYAL GÜVENLİK
BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI
AKREDİTASYON
ÇALIŞTAYI
CEVİZ YETİŞTİRİCİĞİ
PANELİ
İLETİŞİM BECERİLERİ
EĞİTİMİ
BEDEN DİLİ SEMİNERİ
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
39
2013 YILI PERSONEL EĞİTİMLERİ
VE DEĞERLENDİRİLMESİ
PERSONEL EĞİTİM ADI
DEĞERLENDİRME PUANI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
82,65
DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ
83,16
SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
77,38
İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ
86,00
AKREDİTASYON ÇALIŞTAYI
95,00
İLETİŞİM BECERİLERİ SEMİNERİ
92,86
BEDEN DİLİ SEMİNERİ
71,43
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
40
2013 YILI ÜYE EĞİTİMLERİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
2013 YILINDA IPARD KIRSAL KALKINMA HİBE
PROGRAMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ, İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ SEMİNERİ VE RİSK ANALİZİ VE SOSYAL
GÜVENLİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILMIŞ VE
ETKİNLİKLERİ ÖLÇÜLMÜŞTÜR.
ETKİNLİK ADI
IPARD
SEMİNERİ
SGK
SEMİNERİ
ETKİNLİK
DEĞERLENDİRME
NOTU
90
88,96
GENEL MEMNUNİYET
NOTU
Manisa Ticaret Borsası
İSG
SEMİNERİ
87,25
88,74
2013 Faaliyet Raporu
41
PAY D A Ş A N A L İ Z İ
Stratejik Plan çalışmalarında önemli bir yere sahip olan SWOT Analizi,
MTB’nın stratejik planına ışık tutmuştur. Bu çalışma kapsamı içerisinde
Manisa Ticaret Borsası’nın güçlü ve zayıf yanlarını, fırsat ve tehditlerini
oluşturmak için iç ve dış paydaşlarla paydaş analizi yapılmış ve bulunan
değerler yönetime sunulmuştur.
Swot Analizi 7 adet kurumdan,11 kurum temsilcisi, 30 üyemiz ve 4
personel ile toplam 45 kişinin katılımıyla 22.01.2013 tarihinde yapılmıştır.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
42
TSE KALİTE DENETİMİ
Üyelerine hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan Manisa Ticaret
Borsası, TSE tarafından gerçekleştirilen ara denetimi başarıyla
tamamladı.
Manisa Ticaret Borsasına TSE Sistem Belgelendirme Müdürlüğü Baş
Tetkikçileri tarafından 16 Ağustos 2013 tarihinde TS EN ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi Standardı Ara Gözetim Tetkiki, gerçekleştirildi.
Ara denetim öncesi gerçekleştirilen açılış toplantısında Borsa çalışanları
hazır bulundu.TSE Sistem Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkikçileri
denetimin olumlu geçtiğini her hangi bir sorunla karşılaşmadıklarını
belirterek, başarıyla yürütülen çalışmalardan dolayı emeği geçenlere
teşekkür etti.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
43
KIRSAL KALKINMAPROGRAMI
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Manisa Ticaret Borsası ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu Manisa İl Koordinatörlüğü işbirliği ile 13.09.2013 Manisa
Ticaret Borsası Hizmet Binası Konferans Salonu’nda IPARD (AB’ne
Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma) Programının tanıtımı, Hibe
Programları kapsamında desteklenen faaliyetler, 11. Çağrı Dönemi için
proje hazırlama ve başvuru koşulları ile ilgili “Bilgilendirme Semineri”
düzenlendi.
TKDK Manisa İl Koordinatörü Uzmanları ise kurumun amacı, çalışma
yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdikleri seminerde ayrıca
Manisa ve ilçelerinde tarıma dayalı sektörlerde faaliyet gösterenlerin
desteklerden azami ölçüde faydalanabilmesi için İl Koordinatörlüğü
tarafından yürütülen çalışmalar konusundaki bilgileri paylaştı.
IPARD Hibe Programı kapsamındaki yatırım alanları, hibe ve
desteklerden yararlanmak isteyenler için başvuru şartları, yararlanma
koşulları ve bir sonraki çağrı dönemi için onay sürecinde olan yerel
ürünler listesi konularında ayrıntılı bilgi verilen seminer son olarak sorucevap bölümünde yapılan görüşmelerle de tamamlandı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
44
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Manisa Ticaret Borsası tarafından organize edilen ve Eğitim uzmanı
Muzaffer Cantürk'ün katıldığı seminer Borsamız toplantı salonunda
yapıldı.
Eğitim uzmanı Muzaffer Cantürk, katılımcılara çalışma hayatı ve sosyal
güvenlik ile ilgili yapılan eğitimler işçi ve işverenlerin hak ve
yükümlülükleri, sosyal güvenliklerinin sağlanması, çalışanların daha üst
düzeyde korunması, iş yerindeki iş kazalarının azalması, meslek
hastalıklarına karşı önlemler alınması, çalışma ortamında
yaşanabilecek iş kazaları ve bunlara karşı alınacak tedbirler hakkında
bilgiler aktardı.
Bu eğitimlerle çalışanlara ve işverenlere sağlıklı bir iş ortamının
sağlanması, iş veriminin artırılması, iş kazalarının en az düzeye
indirilmesi, sosyal güvenlik sorunlarının çözümüne yardımcı olunması
ve böylece iş barışına katkıda bulunulması hedeflenmiştir.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
45
S O S YA L G Ü V E N L İ K
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Manisa Ticaret Borsası ve Manisa
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev
sahipliğinde
sosyal
güvenlik
bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.
Manisa Kültür Merkezi Belediye
Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya
Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa
İl Müdürü Murat Saygı, Manisa
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Sadık Özkasap, Manisa
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan
Yardımcısı Yaşar Coşkun katıldı.
TOBB ve SGK işbirliğinde Türkiye’nin belli illerinde düzenlenen toplantıda
katılımcılara SGK Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı
Sosyal
Güvenlik
Uzmanı
A.Zübeyde
Dikeçoğlu,
kayıtdışı
istihdamla mücadelede yenilikçi yöntemlerini, SGK İşverenler Prim Daire
Başkanlığı Şube Müdür Vekili İbrahim Karatepe, sosyal güvenlikte teşvik
uygulamalarını, SGK İşverenler Prim Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı
Meryem Dündar Şimşek, Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında
işveren uygulamalarını, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG
Uzman
Yardımcısı
Cemal
Burak
Yaşaroğlu
İş
Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu uygulaması ve işverene getirdiği yükümlülüklerini
katılımcılara anlattı.
Toplantının her bölümünde konuşmacılar sunumlarının ardından, toplantıya
katılan katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
46
A K R E D İ TA S Y O N D E N E T İ M İ N İ
B A Ş A R I Y L A TA M A M L A D I K
Manisa Ticaret Borsası (MTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
akreditasyon denetimini başarıyla tamamladı.
Çalışma sonrasında, Manisa Ticaret Borsası’nın hizmet kalitesi TOBB
tarafından akredite edilmiş olacak.Manisa Ticaret Borsası’nın akreditasyon
çalışmalarını denetlemek üzere incelemelerde bulunan Türk Loydu
Vakfı’nın temsilcisi Mehmet Besleme, “Akreditasyon sürecine katılmanız,
siz Manisa Ticaret Borsası’nın özgüvenini ortaya koyuyor. Bu sürecin her iki
taraf için de hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ise şunları
dile getirdi: “Biz öncelikle Manisa Ticaret Borsası’nın bilinirliğini artırarak
kamuoyunda farkındalık yaratma yolundayız. Bununla beraber
sorumluluğumuz altında olduğunu hissettiğimiz ilimizin ürünlerini, farklı
şehirlerden insanların hiçbir şüphe duymadan almalarını sağlamak
konusunda da çalışmalar yapıyoruz.”Manisa Ticaret Borsası’nın üyeleriyle
olması gereken iletişimi arttırmak amaçlı çalışmalar yaptıklarını belirten
Özkasap, şöyle devam etti: “Üyelerimize ve Manisa’mıza fayda sağlayacak
her iyi şeyin arkasında olduk ve olmaya devam edeceğiz.”dedi.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
47
CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ
PA N E L İ YA P I L D I
Manisa'da yeterince bilinmemekle birlikte önemli ölçüde üretiliyor olması
ve daha fazla ekonomik değer üretmek için halen potansiyele sahip olması
nedeniyle "Ceviz Yetiştiriciliği"nin Üreticilerimiz ve İşletmelerimiz için
alternatif bir yatırım konusu olarak dikkate alınması amacıyla;
Başta Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün oluşturduğu
teknik alt yapı ile Manisa Ticaret Borsası, Manisa Ziraat Odası ve Manisa
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, Tüm Üyeleri, Manisalı Üretici ve
İşletmelerin davetli olduğu "Ceviz Yetiştiriciliği Paneli” 29 Kasım 2013
tarihinde gerçekleştirildi.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
48
YILIN SON DENETİMİNİ
B A Ş A R I Y L A TA M A M L A D I K
Manisa Ticaret Borsası 20 Kasım 2013 tarihinde Türk Loydu tarafından yapılan
Akreditasyon denetiminden sonra , 25 Aralık 2013 tarihinde ISO 9001–2008
Kalite Yönetimi Sistemi Standardı çerçevesinde yapılan TSE denetimini de
başarıyla tamamlayarak 5 yıldızlı hizmet veren kurum olduğunu tekrar
kanıtlamış oldu.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
49
MANİSA TİCARET BORSASININ
SAHİP OLDUĞU BELGELER
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
50
MANİSA TİCARET BORSASININ
SAHİP OLDUĞU BELGELER
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
51
S O S YA L S O R U M L U L U K
ÇALIŞMALARIMIZ
İ F TA R VA K T İ K A R D E Ş L İ K VA K T İ P R O G R A M I
Manisa Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğün koordinesi
ile Manisa Ticaret Borsası'nın sponsorluğunda hazırlanan iftar
yemeğine Vali Abdurrahman Savaş, Vali yardımcıları Necmettin
Yalınalp, Baha Başçelik, İl Emniyet Müdürü Yunus Çetin, İl
Müftüsü Sinan Cihan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat
Konan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mümin
Osmanoğlu, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Melih Karakaş, Ticaret
Borsası Meclis Başkanı Ergün Türek, Ticaret Borsası Başkanı Sadık
Özkasap, Turgut Özal Mahallesi Muhtarı İsmet Bakşi ve mahalle
halkı katıldı. İftar öncesi vatandaşların ramazanını kutlayan Vali
Savaş, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ile yemek tezgahının
başına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı. İftar öncesi Kuranı
Kerim okundu. Akşam ezanının okunmasından sonra İl Müftüsü
Sinan
Cihan'ın
iftar
duasıyla
oruç
açıldı.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
52
S O S YA L S O R U M L U L U K
ÇALIŞMALARIMIZ
B O R S A M I Z D A N G I D A YA R D I M I
Manisa Ticaret Borsası her yıl olduğu gibi,
bu yıl da Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmak üzere, erzak paketlerini
dağıttı.Manisa Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Sadık Özkasap'ın, Manisa
İl Müftüsü Sinan Cihan'ı ziyareti ile
Ramazan'ın ikinci yarısı için başlatılan
gıda yardımı kapsamında, Manisa Ticaret
Borsası tarafından hazırlanan 1000 adet
erzak paketi, İl Müftülüğü ve ilgili diğer
dernekler ile koordineli bir şekilde ihtiyaç
sahiplerine dağıtıldı.
BORSAMIZDAN ÖĞRENCİLERE
KURU ÜZÜM İKRAMI
Manisa
Ticaret
Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
Sadık ÖZKASAP, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Cahit YAYMAN, ve Meclis
Üyesi Hüseyin ŞENAY Manisa
Ticaret Borsası Anadolu
Lisesini
ziyaret
ederek
öğrencilere
kuru
üzüm
dağıtımı gerçekleştirdi.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
53
S O S YA L S O R U M L U L U K
ÇALIŞMALARIMIZ
BORSAMIZDAN ÖĞRENCİLERE
AY A K K A B I YA R D I M I
Manisa Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi bin öğrenciye ayakkabı yardımında
bulundu. Öğrencilerin ayakkabıları, borsa binasında düzenlenen törenle
okul müdürlerine teslim edildi.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
54
S O S YA L S O R U M L U L U K
ÇALIŞMALARIMIZ
FETİH’İN 700.YIL DÖNÜMÜNDE
TÜRKÜLERLE MANİSA PROGRAMI
Manisa’nın Saruhanoğulları tarafından
Fethinin
700.
yılı
etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen “Türkülerle
Manisa
Konseri”
Manisalılara
unutulmaz bir gece yaşattı.
Konser sonunda Vali Savaş gecenin
düzenlenmesine katkıda bulunanlara
ve bu kapsamda Manisa Ticaret
Borsası Başkanı Sadık Özkasap’a
plaket takdiminde bulundu.
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
55
BASINDA
MANİSA TİCARET BORSASI
Manisa Ticaret Borsası
2013 Faaliyet Raporu
56
Ekonomik kalkınma,
T ü r k i y e ' n i n h ü r, m ü s t a k i l , d a i m a d a h a
kuvvetli, daima daha refahlı olma
idealinin belkemiğidir .
MANİSA TİCARET BORSASI
Ege Mahallesi Borsa Caddesi No:20
Te l : 0 2 3 6 . 2 3 1 0 0 7 8 F a k s : 0 . 2 3 6 . 2 3 1 1 5 3 2
w w w. m a n i s a t b .t o b b . o r g .t r

Benzer belgeler