Böbrek ve üreter taşi olan hastalarin metabolık değerlendırmesı

Yorumlar

Transkript

Böbrek ve üreter taşi olan hastalarin metabolık değerlendırmesı
+DVWD%ÕOJÕOHQGÕUPH)RUPX
5
Türkçe
%|EUHNYHUHWHUWDúLRODQKDVWDODULQPHWDEROÕNGH÷HUOHQGÕUPHVÕ
$OWÕoL]LOLNHOLPHOHUV|]ONWHDoÕNODQPÕúWÕU
oRND]\DQHWNL\HVHEHSROXU$\UÕFD\DúDPWDU]ÕGH÷LúLNOLNOHULQL]LGLNNDWHDOPDQÕ]D\DUGÕPFÕROXUTekrar
7Dú2OXúXPXQXQgQOHQPHVLEDúOÕ÷ÕQDEDNÕQÕ]
7Dú ROXúWXUPD ULVNLQL] \NVHNVH %|EUHN YH hUHWHU
7DúODUÕQÕQ 6HEHSOHUL EDúOÕ÷ÕQD EDNÕQÕ] GRNWRUXQX]
PHWDEROLNGH÷HUOHQGLUPH\DSDFDNWÕU%XGH÷HUOHQGLUPH VL]LQ KDQJL HN WHGDYL\H LKWL\Do GX\DELOHFH÷LQL]L
øODoWHGDYLVLQHEDúODGÕNWDQD\VRQUDGRNWRUXQX]
LODo WHGDYLVLQLQ GR]XQXQ D\DUODQPDVÕ LoLQ EDúND ELU
LGUDU|UQH÷LDODFDNWÕU
EHOLUOH\HQELUGL]LNDQYHLGUDUWHVWLGLU
+DVWDODUÕQ E\N NÕVPÕQGD WHGDYL KDVWDQÕQ WDúÕQD
0HWDEROLN GH÷HUOHQGLUPHQLQ ELU SDUoDVÕ RODUDN
J|UH\DSÕOÕU$úD÷ÕGDGH÷LúLNWDúWLSOHULQLYHWHNUDUODPD-
GRNWRUXQX] VL]GHQ VDDWOLN IDUNOÕ G|QHPGH LGUDU
ODUÕQÕ|QOHPHNLoLQDOÕQDFDN|QOHPOHULRNX\DELOLUVLQL]
ELULNWLUPHQL]LLVWH\HFHNWLU%XWDúÕQÕ]ÕQNHQGLOL÷LQGHQ
GúPHVLQLQ YH\D WHGDYL LOH oÕNDUÕOPDVÕQÕQ \DNODúÕN
KDIWD VRQUDVÕQGD \DSÕOÕU øGUDU PLNWDUÕQÕ]OD ELUOLNWH
LGUDUÕQÕ]GDNLGH÷LúLNPDGGHOHULQPLNWDUODUÕGD|OoOU
.DOVL\XPRN]DODWWDúODUÕ
.DOVL\XP RN]DODW WDúÕQÕ] YDUVD KHU ]DPDQ JHoHUOL
ROPDVDGDWDúROXúXPXLoLQ\NVHNULVNWDúÕ\DELOLUVLQL]
7DúÕQÕ]ÕQNDOVL\XPRN]DODWWDúÕROGX÷XVDSWDQGÕ\VD
7HVWOHULQVRQXoODUÕQDJ|UHLODoWHGDYLVLJ|UHELOLUVLQL]
øODo WHGDYLVL JHQHOOLNOH KLoELU \DQ HWNL \DSPD] YH\D
s
øOJLQoJHUoHN
øGUDUÕQÕ]GDNLPDGGHOHUDUDVÕQGDNDOVL\XP
PDJQH]\XPRN]DODWYHULNDVLWEXOXQXU
t 2N]DODWWDQ ]HQJLQ JÕGDODUÕ |UQH÷LQ SDQFDU
EDP\D ÕVSDQDN øVYHo SD]ÕVÕ WDWOÕ SDWDWHV oD\
t
oLNRODWDYHVR\DUQOHULGDKDD]\L\LQL]
3ULQ EDNÕPÕQGDQ ]HQJLQ JÕGDODUÕQ WNHWLPLQL
D]DOWÕQÕ]
t gQHULOHQ JQON & YLWDPLQL PLNWDUÕQGDQ GDKD
ID]ODVÕQÕDOPD\ÕQÕ]
+DVWD%LOJLOHQGLUPH)RUPX%|EUHNYHUHWHUWDúLRODQKDVWDODULQPHWDEROÕNGH÷HUOHQGÕUPHVÕ
Sayfa 1 / 3
t %WQGXUXPODUGDNLúLVHOWDYVL\HOHULoLQGRNWRUXQX]DGDQÕúÕQÕ]
6LVWLQWDúODUÕ
ROXúXPX LoLQ \NVHN ULVN WDúÕGÕ÷ÕQÕ]Õ J|VWHUL\RUVD
WHNUDU WDú ROXúPDVÕ ULVNLQL D]DOWPD\D \|QHOLN LODo
WHGDYLVLJ|UHELOLUVLQL]
6LVWLQ WDúÕQÕ] YDUVD GDKD ID]OD WDú ROXúXPX
ULVNLQL] \NVHN RODELOLU *QON HQ D] OLWUH LGUDU
ROXúWXUDELOPHQL] LoLQ \HWHULQFH VÕYÕ DOPDOÕVÕQÕ]
$] WX]OX \HPHN LGUDUÕQÕ]GDNL VLVWLQ VHYL\HVLQL
GúUHFHNWLU øGUDUÕQÕ]ÕQ S+¶ÕQÕ YH\D GDKD
\NVH÷H oÕNDUDELOPHN LoLQ LODo WHGDYLVL DODFDNVÕQÕ]
.DOVL\XPIRVIDWWDúODUÕ
7PEXQODUÕQ|WHVLQGHVLVWLQVHYL\HQL]LGúUPHNLoLQ
LODoWHGDYLVLQHLKWL\DFÕQÕ]RODELOLU
(÷HU PHWDEROLN GH÷HUOHQGLUPHQL] GDKD ID]OD WDú
.DOVL\XPIRVIDW WDúÕQÕ] YDUVD KHU ]DPDQ JHoHUOL
ROPDVD GD WDú ROXúXPX ULVNLQL] \NVHN RODELOLU
'L÷HUWDúODU
*|UHFH÷LQL] WHGDYL WLSL WDúÕQ ROXúPD VHEHELQH J|UH
dRNQDGLUJ|UOHQGL÷HUWDúWLSOHULGHYDUGÕU'RNWRUXQX]
VL]LQ NLúLVHO GXUXPXQX]X YH WHGDYL VHoHQHNOHULQL
VL]LQOHJ|UúHFHNWLU
GH÷LúLU
hULNDVLWWDúODUÕ
hULNDVLWWDúÕQÕ]YDUVDGDKDID]ODWDúROXúXPXULVNLQL]
\NVHNWLU 3ULQ EDNÕPÕQGDQ ]HQJLQ JÕGDODUGDQ
GDKD D] \L\HUHN EDúND ELU WDú ROXúXPX ULVNLQL
w
øQWHUQHWHEDNÕQ
'L\HWLQL]GHNLRN]DODWSULQYHWX]X
D]DOWDELOLUVLQL]%LUWDNÕPEDOÕNWUOHULQGHULQJDEDOÕ÷Õ
QDVÕOD\DUOD\DFD÷ÕQÕ]KDNNÕQGD/LWKROLQN
PLG\HJPúEDOÕ÷ÕVDUGDO\DKDPVLNÕUPÕ]ÕHWYH
EURúUOHULQGH\HUYHULOHQGDQGDKDID]ODELOJL
VDNDWDWWD\UHNNDUDFL÷HUE|EUHN\NVHNVHYL\HGH
LoLQEDNÕQÕ]
SULQEXOXQXU
KWWSZZZOLWKROLQNFRPHQ'LHW,QIRUPDWLRQ
øGUDUS+¶ÕQÕ]ÕLOHDUDVÕQGDWXWDELOPHNLoLQLODo
WHGDYLVL J|UHFHNVLQL] dXEXN WHVWOHUL\OH LGUDUÕQÕ]ÕQ
S+¶ÕQÕHYGHNROD\FDNRQWUROHGHELOLUVLQL]
$PRQ\XPUDWWDúODUÕ
$PRQ\XP UDW WDúÕQÕ] YDUVD WHNUDU ROXúPD ULVNLQL]
\NVHNWLU YH LGUDU \ROX HQIHNVL\RQXQX] GD RODELOLU
(QIHNVL\RQXQWHGDYLVLLoLQDQWLEL\RWLNDOÕUVÕQÕ]YHLGUDU
S+¶ÕQÕ]ÕLOHDUDVÕQGDWXWPDNLoLQLODoWHGDYLVLQH
LKWL\DFÕQÕ]RODELOLU
6WUYLWYHHQIHNVL\RQWDúODUÕ
6WUYLW YH\D HQIHNVL\RQ WDúÕQÕ] YDUVD GDKD ID]OD
WDú ROXúXPX ULVNLQL] \NVHNWLU (QIHNVL\RQXQ WHNUDU
ROXúPDPDVÕ LoLQ DQWLEL\RWLN NXOODQPD LKWL\DFÕQÕ]
RODELOLU
+DVWD%LOJLOHQGLUPH)RUPX%|EUHNYHUHWHUWDúLRODQKDVWDODULQPHWDEROÕNGH÷HUOHQGÕUPHVÕ
6D\ID
%XELOJLOHUVRQRODUDN+D]LUDQ¶GHJQFHOOHQPLúWLU
%XEURúU($8¶QXQE|EUHNYHUHWHUWDúODUÕKDNNÕQGDKDVWDELOJLOHQGLUPHVHULVLQLQELUSDUoDVÕGÕU7DúKDVWDOÕ÷ÕKDNNÕQGDJHQHOELOJLOHU
LoHUPHNWHGLU(÷HUNLúLVHOWÕEELGXUXPXQX]KDNNÕQGDKHUKDQJLELU|]HOVRUXQX]YDUVDGRNWRUXQX]DYH\DSURIHV\RQHOELUVD÷OÕNPHUNH]LQH
EDúYXUXQX]
%XELOJLOHU$YUXSDhURORML%LUOL÷L($8WDUDIÕQGDQ($8hUROLWL\D]LV%|OP(8/,6($8*HQo$NDGHPLNhURORJODU*UXEX¶QXQ
hUROLWL\D]LV%|OPYH$YUXSDhURORML+HPúLUHOHUL%LUOL÷L($81LOHLúELUOL÷LLoLQGHKD]ÕUODQPÕúWÕU
%XEURúUGHNLELOJLOHU($8.ODYX]ODUÕLOHX\XPOXGXU($8*XLGHOLQHV
.DWNÕGDEXOXQDQODU
'U7KRUVWHQ%DFK +DPEXUJ$OPDQ\D
'U0XUDW%LQED\ øVWDQEXO7UNL\H
0V1LFROD'LFNHQV
/RQGUDøQJLOWHUH
0V%HQWH7KRIW-HQVHQ
cUKXV'DQLPDUND
3URI'U7KRPDV.QROO
6LQGHO¿QJHQ$OPDQ\D
0U$QGUp0HQGHV &DVWHOR%UDQFR3RUWHNL]
'U)UDQFHVFR6DQJXHGROFH %DUVHORQDøVSDQ\D
'U&KULVWLDQ7UN 9L\DQD$YXVWXU\D
+DVWD%LOJLOHQGLUPH)RUPX%|EUHNYHUHWHUWDúLRODQKDVWDODULQPHWDEROÕNGH÷HUOHQGÕUPHVÕ
7h'LOHLúELUOL÷LLoLQGH
Sayfa 3 / 3

Benzer belgeler

Böbrek ve üreter taşlari hakkinda temel bılgıler

Böbrek ve üreter taşlari hakkinda temel bılgıler %XEURúU($8¶QXQE|EUHNYHUHWHUWDúODUÕKDNNÕQGDKDVWDELOJLOHQGLUPHVHULVLQLQELUSDUoDVÕGÕU7DúKDVWDOÕ÷ÕKDNNÕQGDJHQHOELOJLOHU LoHUPHNWHGLU(÷HUNLúLVHOWÕEELGXUXPXQX]KDNNÕQGDKHUKDQJ...

Detaylı

01 Boebrek ve uereter tasi olusma nedenleri

01 Boebrek ve uereter tasi olusma nedenleri %XELOJLOHU$YUXSDhURORML%LUOL÷L ($8 WDUDIÕQGDQ($8hUROLWL\D]LV%|OP (8/,6 ($8*HQo$NDGHPLNhURORJODU*UXEX¶QXQ hUROLWL\D]LV%|OPYH$YUXSDhURORML+HPúLUHOHUL%LUOL÷L ($81 LOHLúEL...

Detaylı