Güvenlik Levhaları Kataloğu

Yorumlar

Transkript

Güvenlik Levhaları Kataloğu
, iKAZ, UYARı ve YÖNLENDiRME
ES kodu ile baş layan levhalarımız
ebatlarında üretilmektedir.
LEVHAb8BL
25x35 cm. - 35x50 cm. - 50x70 cm. - 70x100 cm.
L 17 Kodu ile baş layan levhalarımız
FOSFORLU
.
ÖNCE
)"
.
~
. ~NCE
25x35 cm. ~Ü~~~LlÖI
~
~NCE
(,\". ış
35x50 cm.
standart olarak 0.50 mm. plastik levha, 0.30 mm. kalaylı saç, 3 mm.
GÜVENLiGi
50x70 cm.
17x35 cm. ebatlarında
L 17 kodu ile baş layan levhalarımızda
pvc dekota malzeme kullanmaktayız.
i
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
'",
.. . Iş
_
GOvENLI~1
ES kodu ile baş layan levhalarımızda
pvc dekota malzeme kullanmaktayız.
i
- J,.~iJ'' ~
I" W C i iii
üretilmektedir.
standart olarak 0.50 mm. plastik levha, 0.30 mm. kalaylı saç, 3 mm.
17x35 cm.
ıŞ ıLDAYAN LÜMEN AciL
ÇıKıŞ
LEVHALARı
FL kodu ile baş layan levhalarımızda fosforlu ış ıldayan lüm
en malzeme kullanılmaktadır. Bu levhalarımız 12x32 cm. - 17x35 cm.,,25x35 cm. - 35x50 cm. - 13x20 cm. - 17x25 cm. - 20x30 cm. - 25x30 cm. -10x10 cm. - 15x15 cm. - 20x20 cm. - 25x25 cm.
ve özel ebatlarda üretilmektedir. FL kodlu levhalarımızın arkasına standart olarak çift taraflı bant yapış tırmaktayız.
17x35 cm.
tı~
TRAFiK
iŞ ARET LEVHALARı
T, TT, B, P, O, BKM kodu ile baş layan levhalarımız trafik iş aret levhaları
dır.
Trafik iş aret levhalarımızda 1 mm. - 1.5 mm. - 2 mm. galvaniz saç kullanmaktayız.
LEVHALARDA
UYGULAMA
YAPTIGIMIZ ANA MALZEMELER
(0.50 mm Plastik Malzeme) - (0.30 mm Kalaylı Saç) - (Kendinden Yapış an Sticker) - (Fosforlu ış ıldayan Malzeme) - (1 mm. 2m
m. 3mm.
PVC sert plastik) - (Alüminyum) (Galvaniz Saç) - (DKP Saç) - (Mıknatıs Levha)
I
Kataloğ umuzda bulamadığ ınız ikaz levhalarını veya baş kair levha
b
istediğ inizde firmamıza bildiriniz.
Üretimini yaptığ ımız ikaz levhaları iş güvenliğ i mevzuatı
nda olduğ u gibi iso 900X çalış malarında aranmaktadır.
Türkiyede yayınlanmış katologlardaki ikaz levhalan bizimkataloğ umuzda olmasa dahi bildirdiğ iniz taktirde sipariş
alabiliriz. * Katalog
ildir. * Levhalarımızın tümünde
dış ı levhalarda özelolarak üretebilmekteyiz. * Ikaz levhalarımız kataloğ umuzdaki levhalarla sınırlı değ
levha ebatı yerleş tirme kullanım ve bakım sorumluluğ u kull
anıcıya aittir. * Detaylı bilgi için tereddüt etmeden lütfen bizi arayınız.
SiPARiş
* Sipariş lerinizi
faks veya e-mail ile de alabiliyoruz.
verirken malzeme cinsi - adet - ebat ve kod nosunu bildirmelisiniz.
* Sipariş lerinizi
TESLiMAT
* KDV dahil toplam tutarın banka hesabımıza havalesi ile sipariş ten itibaren bir kaç
gün içinde nakliye bedeli müş teriye ait olmak üzere kargo e
il gönderiyoruz.
BILGILER
* ikaz ve uyarı levhaları iş güvenliğ inin can damarıdır.
* ikaz ve uyarı levhaları dikkatle seçilmeli dikkatle yerleştirilmeli ve özenle korunmalıdır.
* Doğ ru yere doğ ru levhalar konulmalıdır.
* Levhalar uluslar arası renk biçim standartlarına uygun olmalıdır.
* Levhalar anlaş ılır olmalıdır.
* Kullanılan yazı karakterleri ve kompozisyon anlaş ılmayı k
olaylaş tırmalıdır.
* Gerekliğ i ortadan kalkmış
levhalar kaldırılmalıdır.
* Eskimiş levhalar değ iş tirilmelidir.
* Mesajın ilgi çekiciliğ i sürekli kılınmalıdır.
* ikaz, Uyarı ve Yönlendirme levhalarının kullanımı yasalarla zorunlu kılınmış tır.
1
GÖRÜŞ
120 m.
MESAFELERi
l.:r~E
60 m.
30 m.
1,:~
~ ÖNCE ~~
GOVEHUdl
~.
:/' ~
y'
~ öNCE
/?!"
iş
15 m.
~Ü~~~LiÖi
25x35 cm.
35x50 cm.
GÜVENLiGi
50x70 om.
70x100 cm.
ÖNCE iş
CAN MAL VE iş
TEHliKEYE
GÜVENLiÖi
GÜVENLiÖiNizi
ATMAYıN.qponmlkjihgfedcb
EMNiYET RENKLERi
EMNiYET RENKLERiNiN GENEL ANLAMı
Anlamı veya Amacı
Dur, durmak
yasaklama
Karş ıt Renk
Kullanım Örnekleri
Beyaz
Durma iş aretleri
Acil durum durma iş aretleri
Yasaklamaiş aretleri
Beyaz
Siyah
Bu renk, aynı zamanda yangını önleme ve
yangınla mücadeletechizatı ve bunların
yerleri için kullanılır.
J
Sarı
Yeş il
i
EMNiYET iŞ ARETLERiNiN
GEOMETRiK Ş EKLi VE ANLAMı
Zorunlu hareket
Giyecek zorunluluğ u
Kiş isel korunma techizatı
Uyarı,tehlike riski
Tehlikelerin
gösterimi
(yangın,patlama,radyasyon,
zehirlenme
tehlikelerivb.)
Basamaklar,
alçakgeçitier,engelleriçinuyarı2)
EmniyetliDurum
Kaçış Yolları
Acil durum çıkış ları
Acil durum duş ları
ilk yardım ve kurtarma istasyonları
* Mavi sadece dairevi bir ş eklin içinde kullanıldığ ında emni
yet rengi olarak kabul edilir.
* Fluoresans turuncu: Emniyet iş aretleri dış ında sarı yerin
e kullanılabilir.
Özellikle zayıf doğ al görüş ş artlarında, bu renk çok dikkat çekicidir
.
-
--_ .•....-
Beyaz
----------
Geometrik
O
D
Ş ekli
DD
Anlamı
Yasaklama veya
Zorunlu Hareket
UyarıbaZYXWVUT
Bilgi
(talimatları içeren)
Beyaz renk için karş ıt renk siyah,
siyah için beyaz olmalıdır.
-
--
KAFA KORUMA - BARET zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~.
l<Jlıı'~ ~
I<JL
•.~. ,~
~
•..• ES H
'-
'-
'-
••.•••••
ES 1-2
'-
ES 1-3
ES 1-4
'-
ES 1-5
1<Jl.(j)
~
'-
'-
ES 1-6
ES 1-7
&iii
il ..
ES 1-8
'-
ES 1-9
III ~ i J~~~ i
~~,~111111
~ii
•..• ES HO
'-
•..• ES 1-18
ES 1-11
'-
•..• ES 1-27
'-
ES 1-12
ES 1-19
'-
ES 1-28
'-
'-
ES 1-20
'-
ES 1-45
(i
ES 1-13
'-
'-
ES 1-21
'-
ES 1-14
'-
ES 1-22
'-
ES 1-15
'-
ES 1-23
'-
ES 1-16
ES 1-24
'-
'-
ES 1-25
'-
•..• ES 2-10
'-
ES 2-2
'-
ES 2-11
'-
'-
ES 1-26
'-
ES 2-9
zyxwvutsrq
GÖZ KORUMA
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i~iiiii~~
•..• Es2-1
ES 1-17
ES 2-3
'-
ES 2-12
'-
ES 2-4
ES 2-39
'-
'-
ES 2-5
ES 2-40
L~
'-
ES 2-6
ES 2-45
'-
'-
ES 2-7
ES 2-48
'-
'-
ES 2-8
ES 2-49
'-
ES 2-50
ı.l.~.
ı.l
•.~.
rlı6l~
_,~,
.~,-,
•.. ,..
_ i...
ı;ııııııı~ggg
ltl ':~~
•..• ES 2-58
'-
ES 2-59
I·
:ft
'-
ES 2-60
'-
ES 2-78
'-
ES 2-79
'-
ES 2-80
'-
ES 2-83
'-
ES 2-84
'-
ES 2-90
'-
ES 2-98
'-
ES 2-99
'-
ES 2-85
rnlftW i'.
_ TAŞ TA ..
GOZLUKSUZ
ÇALIŞ MA
•..• ES 2-86
~
'-
ES 2-87
'-
ES 2-88
'-
ES 2-89
'-
ES 2-100
ihgfedcbaZYXWV
1~
el
EMNiYET KEMERi - DÜŞ ME TEHLiKESi
qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
IIII
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 3-2
4- ES 3-3
4- ES 3-4
4- ES 3-5
4- ES 3-1
4- ES3-10
4- ES 3-11
4- ES 3-12
BALKON
MEROlvEN
ASANSÖR
BOŞ LU~UNA
YAKLAŞ MA
&
OIKKAT
EMNIYET KAFESiNOEN
SARKMAYlN
4- ES 3-94
'-f
~
DÜŞ ME _
TEHLIKESI
4- ES 3-95
III
4- ES 4-2
4- ES 4-3
•
~
4- ES 4-29
4- ES 4-30
4- ES 3-8
4- ES 3-14
4- ES 3-15
4- ES 3-9
.,.
4- ES 2-16
DÜŞ MEKTEN
4- ES 3-99
e
4- ES 4-1
4- ES 3-7
••
4- ES 3-13
SAKıNıN
4- ES 3-85
4- ES 3-6
~
YÜKSEKTEN
DÜŞ ME.
TEHLIKESI
4- ES 3-100
o
KULAK KORUMA
4- ES 4-4
4- ES 4-5
&
DiKKAT
GÜRÜLTÜLÜ ORTAM
i • i -.1
o
ii i. s
4- ES 4-6
4- ES 4-7
4- ES 4-8
4- ES 4-9
4- ES 4-46
4- ES 4-47
ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 4-48
4- ES 4-49
4- ES 4-50
4- ES 4-51
YÜZ KORUMA
••
4- ES 5-1
4- ES 5-40
4- ES 5-50
4- ES 5-51
U#l:ı.mı#l
YÜZ siPERLI(;1
TAKMADAN
ASIT ILE ÇAUŞ MAK
KESINLIKLE YASAKllR
4- ES 5-6
4- ES 5-55
4- ES 5-60
4- ES 5-7
4- ES 5-29
4- ES 5-30
TOZ - GAZ MASKESizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
ES 6-1
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 6-2
4- ES 6-3
4- ES 6-30
4- ES 5-40
4- ES 6-50
4- ES 6-51
4- ES 6-52
4- ES 6-53
4- ES 6-70
f)
e
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iiiiiiii~
~11~~lli~
i ~
..
~
..,..i~~ ~.I
~N
~M
ES 7-10
4- ES 7-11
4- ES 7-58
4- ES 7-59
4-~N
4- ES 7-25
4- ES 7-60
4-~~
4-~M
4-~N
4-~~
4- ES 7-29
4- ES 7-30
4- ES 7-61
4- ES 7-70
4- ES 7-43
ES 7-71
~~
ES 7-44
4- ES 7-77
4-~M
4- ES 7-45
4- ES 7-80
4- ES 7-50
4- ES 7-98
II
ES 7-99
4- ES 7-100
e
e
.~IIII1 1 1
ES 8-1
4- ES 8-2
4- ES 8-3
4- ES 8-4
4- ES 8-5
4- ES 8-6
4- ES 8-7
ihgfedcbaZYXWVUTSRQ
4- ES 8-8
e
4- ES 8-9
~i ~II .~,
i ~~
ES 8-15
4- ES 8-20
P-------------
4- ES 8-25
4- ES 8-30
4- ES 8-31
4- ES 8-32
L~
ES 8-35
4- ES 8-40
4- ES 8-41
3NMLKJ
i()i
i
IIII
qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
zyxwvutsrqponm
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 8-50
4- ES 8-51
4- ES 8-52
4- ES 8-53
4- ES 8-42
4- ES 8-54
4- ES 8-55
4- ES 8-89
4- ES 8-90
4 - ES 8-100
8
O
~111111 :~
..i~
~;
~~.,..,.1 iMi i .,.1 ~ ..
i ~~
i ~~ii ~
II ,.~.
1 ..
°". ;~ •
i·
:
ihgfedc
ue
4- ES 9-1
4- ES 9-2
4- ES 9-3
4- ES 9-4
4- ES 9-5
ES 9-8
4- ES 9-9
4- ES 9-10
4- ES 9-20
0.
4- ES 9-23
4- ES 9-50
4- ES 9-85
4- ES 9-24
4- ES 9-25
4- ES 9-55
4- ES 9-86
4- ES 9-60
4- ES 9-87
ii
4- ES 9-30
4- ES 9-40
4- ES 9-65
4- ES 9-100
ES 9-41
4- ES 9-70
4- ES 9-110
4- ES 9-82
4- ES 9-111
t.. ES 10-2
t.. ES 10-3
4- ES 9-83
4- ES 9-112
4- ES 10-20
t.. ES 10-21
t.. ES 10-22
t.. ES 10-23
4- ES 9-43
4- ES 9-84
baZYXWVUTSRQPONM
GÖZ VE VÜCUT DUŞ U
III1IIII
t.. ES 10-1
4- ES 9-42
t.. ES 10-24
DiGER
1)-
i)e
aa D
D
. .~
••
f)",
fl __
o ••
OK:
KUlLAH
4-ES18-1
4- ES 18-2
ee
eo
(i)
I•••
••
--.1
.ôtf
4- ES 18-6
4- ES 18-7
4-ES18-11
i
i
i
i
1-.
••
i-
4- ES 18-96
4- ES 18-5
4- ES 18-14
(i
4- ES 18-60
il.e
()O~ ()@~
.e
4- ES 18-4
~
4- ES 18-13
4- ES 18-46
ilfi)e
()"
:."
4- ES 18-45
.
.ôtf
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 18-3
~i
4- ES 18-12
...
LLiiii.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~
4- ES 18-48
4- ES 18-65
4- ES 18-40
1;;;1
4- ES 18-49
4- ES 18-69
4- ES 18-50
4- ES 18-120
i••
4- ES 18-70
4- ES 18-75
4- ES 18-42
4- ES 18-57
O
i
4- ES 18-150
4- ES 18-160
O
4- ES 18-161
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ii
4- ES 18-43
4- ES 18-58
4- ES 18-76
ii ~.,.
ii
:_
4- ES 18-110
4- ES 18-41
4- ES 18-44
4- ES 18-59
4- ES 18-85
&
DIKKAT
GOVENLiK TEDBIRINI
ALMADAN IŞ E BAŞ LAMA
4- ES 18-169
••
..
~
4- ES 18-170
& zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GÜVENliK
TEDBiRLERi ALMADAN
iŞ EBAŞ LAMA
4- ES 18-171
i· •
~
i
ıtı
•
4- ES 18-172
4- ES 18-180
4- ES 18-181
4- ES 18-182
4- ES 18-190
TEHLiKE - UYARı
&
DIKKAT
4- ES 20-1
&
ÇALIŞ MAVAR
YAKLAŞ MA
4- ES 20-51
&.
DiKKAT
TEHLiKE
4- ES 20-2
&
ÇALIŞ MAVAR
YAKLAŞ MAYINIZ
4- ES 20-52
&
DiKKAT
TEHLIKELI
BÖ LG E
4- ES 20-3
&
BASTIGIN YERE
DiKKAT ET
4- ES 20-59
&
&
DiKKAT
TEHLiKE VAR
4- ES 20-4
TEHLiKE
4- ES 20-5
~
BASTlGINIZYERE
DiKKATEDiN
4- ES 20-60
~
DiKKAT
KAYGAN
ZEMiN
4- ES 20-65
&
&
TEHLiKELi
BÖLGE
4- ES 20-21
&
DiKKAT
KAYGAN
ZEMiN
4- ES 20-66
YAKLAŞ MA
4- ES 20-25
&.
DiKKAT
ISLAKZEMiN
4- ES 20-67
4- ES 20-50
s:
ISLAKZEMiN
DiKKATLi OL
4- ES 20-68
5
NMLKJIHG
DÖŞ EMEDE
DiKKAT
BAŞ ıNızı
ÇARPMAYıN
i
4
&
ES 20·75
4
ES 20·76
s:
&
&
DiKKAT
ÇALıŞ ıRKEN
DESTEK KOY
L •. ES 20·80
ÖNONE
KOYUN
ENGEL
ES 20·73
4
&
•. EŞ Y~
DUŞ EBIUR
4
&
ES 20·95
&
ES 21-1
&
~
ASıLı
YÜK
4
ES 21·2
ASlUYÜKlER
A lTINDA
BULUNMAK
TEHıiKeliDiR
ES 21·3
4
,"
.
'.,
s
=
AAŞ
II
&
ASıLı
VÜKLERE
DiKKAT
EDiNiz
,.
,
,'
" " ' •
ES21·10
ES 21-11
,
ES21·4
4
4
4
ES 20·120
&
DiKKAT
DÖNÜŞ ÇAPıNıN
DıŞ ıNDA DURUN
4 ES 20·125
@
YÜK
4
DiKKAT
DEVRiLME
RisKi
ES 20·90
4
&
Öıı~L:~I~tt~~sl
4
BiYOLOJiK
TEHLiKE
DiKKAT
PAR A DÜ EsiLiR
4 ES 20·86
•
ES 20·85
&
~
&
&
TEHLiKE
TEHLiKE
DÖNER
TEHLiKE
HiDROLIK
HORTUM
DÖNER
DÖNER
KESici
HAREKETLi
PATLAYABIlIR
ÖNONDE VE YANıNDA baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PARÇALAR
AKSAM
AKSAM
AKSAM
DURMA
4
ES 20·100
4 ES 20·110 4 ES 20·111
4 ES 20·113
ES 20·112
DIKKAT
KiREÇ KUYUSU
DiKKAT
BiYOLOJiK
TEHLiKE
4 ES 20·91
~~~
DiKKAT
ENGEL
VAR
CA~:~I~~~~IZ.
4 ES 20·71
ES 20·70
4
&
&
&
~Ü~ERiNDEKJ
YUKLERDEN
UZAKDUR
ES 21·20
&
DiKKATYÜKU
DENGEDETUTUNUZ
4 ES 21·60
&
DiKKATYÜK
TAŞ ıMA SAHASi
4 ES 21·65
·ı
I
-
DOG~U
4
ES 21·76
4
ES 21·70
smc«
..,.
""""'"i
RINIZLA
~
KALDıRıN
4
ES 21·80
DIZUJı
Bit
AY~&a:
4
ES 21·81
4
&
TAŞ ıMA
~
.BAC'KLA'
~
_
YÜKÜ iTiN
ÇEKMEYi.N.ALTINDA
Ettmı:
N'«JıDA
KALABILIRSINIZ
ES 21·82
ES 21·90
ES 21·91
4
ViNÇ
&
®
~
viNÇ HAREKET VE
TAHDIT AlANINDA
BULUNMAK
TEHLiKELi
VE
YASAKTIR
4
ES 22·1
ES 22·2
A\
A\
ViNÇT!,
VINÇLE!!I
OPERATOR
DıŞ ıNDA KIMSE
KULLANAMAZ
YASAKTıR
ASıLlYUK
ALTıNDAN
GEÇMEK
YASAKTıR
4
4
ES22·14
4
ES 22·35
A\
iBI
A\ A\
L.-. 1.1
i•
o ı·ı ı·ı
1._11
:
4
i
ES 22·3
4
ES 22·4
4
ViNÇTE
ÇALıŞ ANLAR
VAR
..
ES 22·36
4
ES 22·40
4
ES 22·5
4
ES 22·10
DiKKAT
YUKARıDA
ViNCLERVAR
4
A\
_ ViNÇ..
YUKLERININ
ALTINDA
DURMA
DiKKAT
ViNÇÇAUŞ MA
ALANI
4
ViNÇ
ALTINDA
DURMAYıNIZ
ES 22·11
4
ES 22·12
4
ES 22·45
ES 22·50
4
4
ViNÇ
c=JKG
ES 22·51
KALTIRMA
ViNÇ.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ViNÇ. KAPASiTESi
&
,
,
TAŞ ıMAKAPASITESI TAŞ ıMAKAPASITESI TAŞ ıMAKAPASITESI
KREYNYÜKLÜiKEN
11.0001 KG. 12.000; KG. 13.0001 KG. 10TON
ALllNDA DURMA
ViNÇ.
4
ES 22-56
&
KALDIRACAGIN
VÜKE
GÖRESAPANSEC
4 ES 20·80
4
ES 22·57
&
SAPANLARı
KULLANMADAN
KONTROL ET
4 ES 20·81
4
ES 22·58
&
HALATLARıN
SAGLAMLIGINI
KONTRALET
4 ES 20·82
4
ES 22·61
4
ES 22·65
4
ES 22·70
4
ES 22-71
4
ES 20·75
A\
ES 22·83
ES 22·55
.
&
BOM
ALTINDA DURMA
ES 20·76
4
4'-
L..U.
VINÇTE yOK
KALDıRıRKEN
UYGUN SAGLAM
çeLiK TEL
KUUANINlZ
4
L •.
'
'
ES 22·13
TAŞ ıMAKAPASiTES
i
.....
ES 22·42
4
VlNÇ HAREKEn
VAR
f(:\-'
\::y __
4
ES 22·91
4
ES 22·95
4
ES 22·96
- zyxwvut
&
·
I
•
&
CARASKALlN ALTINDAN
GEÇMEK VE ALTINDA
DURMAK YASAKTıR
CARASKAL
ALTINDA DURMA
'-+ ES 23-1
'-+ ES 23-2
CARASKAL
'-+ ES 23-3
ASANSÖR
ii··
~...- ~.... ii
(9
i
.-
'-+ ES 24-1
'-+ ES 24-2
'-+ ES 24-24
L •.
ES 24-25
'-+ ES 24-29
••
(9
..
t'
ihgfedcbaZYXWVUTSR
: ...
.
i·
.
-
.
"
'-+ ES 24-30
'-+ ES 24-37
'-+ ES 24-38
~
~
'-+ ES 24-40
'-+ ES 24-50
@
iSTiF - RAF - DEPO
ii
'-+ ES 25-1
8
'-+ ES 25-50
ES 25-71
MALZEME AlıRKEN
iSriFLERi DEViRME
'-+ ES 25-3
~
'-+ ES 25-55
'-+ ES 25-72
i
iii
iSTiF
& qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VÜKSEKLiGi
'-+ ES 25-5
i
'-+ ES 25-56
'-+ ES 25-64
'-+ ES 25-81
c=Jm.OiR
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
'-+ ES 25-6
'-+ ES 25-7
'-+ ES 25-67
'-+ ES 25-82
'-+ ES 25-8
'-+ ES 25-68
'-+ ES 25-83
'-+ ES 25-40
'-+ ES 25-69
'-+ ES 25-84
'-+ ES 25-41
'-+ ES 25-70
ii
'-+ ES 25-85
&
STOK
ALANI
'-+ ES 25-100
FORKLiFT
&
&
FORKLiFT
FORKLiFT
ÇıKABiLiR
'-+ ES 26-1
'-+ ES 26-2
&.
DiKKAT
FORKLiFT
:ClKABiLiR
'-+ ES 26-3
&
DiKKAT
FORKLiFTLER
ÇALıŞ ıYOR
'-+ ES 26-4
&.
&.
iş
MAKiNASı
FORKLiFli
ALANI
'-+ ES 26-5
'-+ ES 26-6
'-+ ES 26-9
'-+ ES 26-13
'-+ ES 26-14
7
--
@
i•
"-
ES 26·15
"-
ES 26·16
&
GOVENLiK
FORKLIFTE
KULLANıcı
DıŞ ıNDA
KIMSENIN BiNMESI
VASAKTIR
"-
-
--
i
FORKLiFT
....
"-
~
ALMADAN
ES 26-50
"-
"
.
ES 26·17
.
.
ES 26·20
ii.
TAŞ ıMA KAPASiTESi
"-
"-
ES 26·27
"-
ES 26-30
"-
@
.
ES 26-39
"-
ES 26-40
& baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DiKKAT
FORKLiFT
YOLUDUR
ES 26-60
ES 26-24
L~
~
DiKKAT
FORKLiFT
MANEVRA
ALANI
ÖNLEMi
FORKLimN
ALTıNA
GiRME
"-
•
i~~
..
-
,.......
.:-:
.,
.
.
.
i
IKG.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
.'
&
--
-
KAPAU
ÇAI.~8ITT1öJAH
FORkÜm
OUROllRUN
ES 26·61
"-
AKÜ
FORKLiFT
Ş ARZ
ALANI
~ERLEROE
ç •.~~~~~~~~~R1.I
ES 26-70
"-
"-
ES 26·80
Ş
ARZ
ALANI
ES 26-90
"-
ES 26-91
TANK - SiLO
1..i
"-
•
°L
SiLOLARıN içiNE
GiRERKE.N DıŞ ARDAN
SENI GOZETLEYEN
BiRiNi BıRAK,
HANGi SiLOYA
GiRECEGiNi BiLDiR
t
ES 27·1
"-
ES 27-30
..
0-'
~
"-
. .-
•.•
,
:
..
ES 27-31
ÇATı - MERDivEN
"-ES29·1
"-
ES 29-2
"-
ES 29-3
"-
ES 29-30
- KORiDOR
lIwz,:JI
[i]ıa~!ii
MEROivENlERi iKi
EıiNi KULLANARAK
YAVAŞ ÇA TIRMAN
KıRıK VE ESKi
MEROivEN
KULLANMA
"-
ES 29-31
"-
ES 29·32
[i]laOOi i
KıRıK
MEROivEN
KULLANMA
"-
ES 29-33
&
MERDivEN
iNiş VE ÇIKIŞ ~ARINDA
DIKKATLI OL
"-
ES 29·35
"-
ES 40-21
i_ii~
"-
ES 29-34
"-
ES 29-60
{9
~
~
~~~~~
"-
ES 40-1
..
YASAKLAMA
:,.;,'~
'-
,_
&
ÇALıŞ ıRKEN
SAAT
TAKMAYINIZ
...
"- ES 40-10
"- ES 40-11
qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"- ES 40-2
"- ES 40·12
"- ES 40·15
•••
..- ®~~
..·i‫ ן‬ii"-
.-
'"
ES 40·22
"-
"-
ES 40-23
ES 40-40
"-
"-
ES 40-15
ES 40-41
@
GiRiş
- ÇıKıŞ
&
~
"-
ES 41-1
"-
ES41-2
•
"-
ES 41-3
YASAK
BÖLGE
"-
ES 41-4
"-
ES41-15
"-
ES41-16
"-
ES41-17
"-
ES 41-18
"-
ES 41-19
~[i]
~~~~~
•••••
4-ES41-20
4- ES 41-42
i
L.
ES 41-51
4-ES41-21
4- ES 41-43
4-ES41-36
4- ES 41-44
4-ES41-37
4- ES 41-45
4-ES41-38
4- ES 41-52
~
4- ES 41-53
.
..
ES 41-46
4- ES 41-47
••
4- ES 41-74
.
.,. -
4- ES 41-60
4- ES 41-48
..
-
4- ES 41-75
~
4- ES 41-69
lIW
i1:JI
GiRiş SADECE
__
•_
4-ES41-40
4-ES41-41
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 41-54
::.
.: .
_iiLi
4-ES41-39
@)
:...
_
4- ES 41-73
4-ES41-22
zyxwvut
..
ÇA!-IŞ A"!LAR·
içiNDIR
-
4- ES 41-76
4- ES 41-49
rnle<4t8i
GiRMEK
TEHLiKEli
VE
YASAKTıR
4- ES 41-70
& @)
••••
4- ES 41-71
'"
:.
,
•
4- ES 41-90
ihgfedcbaZYXW
YASAKLANMıŞ
ALAN
UZAKDUR
III
•
4- ES 41-77
4- ES 41-50
•
4- ES 41-91
4- ES 41-72
."
, u,
..
'
4- ES 41-92
i~
-
@)1"tS)
.,-"
4- ES 41-105
4- ES 41-131
4- ES 41-106
4- ES 41-132
'-+ ES 41-107
'-+ ES 41-108
4- ES 41-140
4- ES 41-141
4- ES 41-109
4- ES 41-142
4- ES 41-143
.: 11--
'-+ ES 41-116
4- ES 41-121
4- ES 41-144
4- ES 41-160
4- ES 41-130
4- ES 41-161
mqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
itJ tJtj i
4- ES 41-162
'-+ ES 41-190
4- ES 41-170
4- ES 41-171
'-+ ES 41-180
ÇALIŞ MA BÖLGESi
IZINSIZ GIRMEK
YASAKTıR
'-+ ES 41-181
4- ES 41-182
4- ES 41-182
4- ES 41-184
~~~CIDlI
-_ •••••
4- ES 41-191
4- ES 41-196
4- ES 41-210
4- ES 41-211
4- ES 41-212
9
PARK
~
~1Ii~
li~lI)~1fi
~~~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 42-1
4- ES 42-2
4- ES 42-13
4- ES 42-14
4- ES 42-3
4- ES 42-4
4- ES 42-5
4- ES 42-9
4- ES 42-10
baZYXWVUT
4- ES 42-11
4- ES 42-12
4- ES 42-33
4- ES 42-34
~ qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 42-35
4- ES 42-50
4- ES 42-15
4- ES 42-16
4- ES 42-30
4- ES 42-31
4- ES 42-32
4- ES 42-51
®
PARKYASAGI
iiiiii~~~
i_iii•• ·:~:
1.11.-. .:~.1.1
4- ES 43-1
4- ES 43-2
4- ES 43-16
4- ES 43-23
4- ES 43-35
4- ES 43-40
4- ES 43-3
4- ES 43-4
4- ES 43-24
4- ES 43-8
4- ES 43-25
4- ES 43-50
4- ES 43-41
4- ES 43-29
4- ES 43-14
4- ES 43-30
4- ES 43-15
4- ES 43-34
4- ES 43-42
4- ES 43-43
4- ES 43-46
4- ES 43-48
4- ES 43-49
I:;:~.:•• ii~i_i.,.•••
4- ES 43-55
4- ES 43-56
4- ES 43-57
1.1 .,®,
i~i-®_·
4- ES 43-70
4- ES 43-75
o,·t
4- ES 43-28
4- ES 43-13
1.1 "'~',·1-.11_1
:::®.. "
I••
4- ES 43-9
•.•.
4- ES 43-71
~
4- ES 43-61
4- ES 43-62
.-.
(B)..
•••.
4- ES 43-78
4- ES 43-82
4- ES 43-63
4- ES 43-64
ES 43-65
I~II"~'I.,:® .
~".
4- ES 43-86
4- ES 43-90
4- ES 43-100
ihgfed
Ş OFÖR-ARAÇ-KANTAR-YAYA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
&
&
&
yAY.AŞ
Ş OFÖR
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
YAVAŞ
SURUNUZ
YAVAŞ LA
4- ES 45-5
4- ES 45·6
4- ES 45-7
qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 45-8
4- ES 45-15
4- ES 45-16
4- ES 45-17
ııe
•••
i~ii~ii •• .,.11.11..o ••..
••ı.,..,.
(@
~~~
4- ES 45-18
4- ES 45-19
4- ES 45-40
4- ES 45-70
~
".
.
4- ES 45-26
4- ES 45-49
4- ES 45-27
4- ES 45-50
4- ES 45-34
4- ES 45-60
4- ES 45-35
4- ES 45·38
4- ES 45-61
4- ES 45·62
•
, .. ,.".
,'o
._
i'
"o
.
'
,.
4- ES 45·71
4- ES 45-72
..
4- ES 45-76
TEKERlEKLER YÜKLEMEDEN
VE BOş ALTMADAN ÖNCE
TAKOZLANMAlI
4- ES 45·77
.
.:'
~~~
•
..
.•
(.it'··,'
4- ES 45-83
~
4- ES 45-90
4- ES 45-91
KANTARA
GiRiş
4- ES 45-120
Ş OFÖR
TARTIURKEN KANlAR
ÜZERiNDEDURMA
4- ES 45-121
4- ES 45-96
KANTARDAN
ÇıKıŞ
4- ES 45-100
&
KANTAR
ÜZERiNDE
KANTARA
~!~!~g:~:~BEKLENMEZ
'
o
-,
i
••
"
4- ES 45-101
KANTARI
ORTALAVARAK
DURUNUZ
, ..•
"
i·
.:.
'"
HAREKET HALiNDEKi
YÜK "'RAÇLARINA
DIKKAT ET
4- ES 45-102
KANTAR ÜZERiNDE
SERTFREN
YAPMAYıNIZ
"
•
ES 45-84
&
4- ES 45-84
°L
:
,
,.
L°
,.
o"
••
4- ES 45-110
TARTILMADAN
KANTARA
GiRMEViNiz
4- ES 45-122
4- ES 45-123
4- ES 45-125
4- ES 45-126
4- ES 45-127
4- ES 45-128
4- ES 45-140
4- ES 45-141
4- ES 45-150
4- ES 45-151
4- ES 45-152
4- ES 45-153
iş i OLM~YAN!N
KANTAR UZERINE
ÇiKMASı YASAKTIR
4- ES 45-130
11 11 11
DiKKAT
ARAÇ.
ÇıKABILIR
DiKKAT
VASITA
ÇıKABiLiR
DiKKAT
TAŞ ıT
ÇıKABiLiR
4- ES 45-160
4- ES 45-161
4- ES 45-162
&
&
&
DiKKAT
SERVis YOLU
DiKKAT
FABRiKA GiRiş i
DiKKAT
FABRiKA ÇiKIŞ I
4- ES 45-163
11
VAVA
ÇıKABiLiR
4- ES 45-175
:
,'j
,',.'...
4- ES 45-82
"
..'
4- ES 45-129
4- ES 45·63
,',,'
.'1··
i
tl'
':.
4- ES 45-39
lIW41:JI
DiKKAT
VOKlEME
VE
BOSAlTMA
ALANI
:
4- ES 45-25
4- ES 45-48
&
,',,'
ii
4- ES 45-190
4- ES 45-200
4- ES 45-164
DiKKAT
YAYA
ÇıKABiliR
4- ES 45-201
4- ES 45-165
&
FABRiKA SAHASI
ARAÇ ÇıKABiLiR
4- ES 45-166
&
FABRiKA
SAHASI
i~~~~f:1
4- ES 45-167
YAYALAR
DiKKAT
EDiNiz
4- ES 45-202
4- ES 45-210
4- ES 45-211
4- ES 45-212
11
CEP TELEFONU - KAMERA
111111
'-
ES 47-1
'-
ES 47-2
'-
ES 47-3
'-
ES 47-4
'-
ES 47-5
'-
ES 47-30
~
BUsiQ
BU is YERi
.. 2ISAAT .
GIZlIKAMERAILE
izLENMEKTEDiR
'-
KAIIIRA sim
LE
GÖZEllENUEKTEDiI
ES 47-90
'-
ES 47-91
MAKiNA
.&baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.&
ÇAlıŞ TIRMA
'-
ES 60-1
'-
ES 60-2
'-
.&
ÇALIŞ AN
MAKINA
ÇALlŞ TIRMAYINIZ
'-
ES 60-3
ES 60-4
'-
ES 60-10
'-
11
i~i
.&
TEHLiKEliDiR
YAKLAŞ
MAYIN
~
'- ES 60-18
'- ES 60-17
'- ES 60-14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'- ES 60-16
'- ES 60-15
.&
ÇALIŞ AN MAKiNAYA
YAKLAŞ MA
'-
ES 60-37
.&
BiLMEDiGiN MAKiNAYı
ÇALIş IIRMA
'-
ES 60-46
.&
11 11 11 11
TEHLiKE
ÇALIŞ AN
MAKINA
'-
ES 60-38
'-
-
'-
'-
ES 60-82
.&
MA~iNA ÇA~IŞ IRKEN
iÇERIGIRME
MAKi~A ÇAL!Ş IRKEN
DIKKATLI OL
'-
'-
ES 60-89
SORUMLU OPERATÖR
BOŞ TA ÇALIŞ AN
MAKiNAYı DURDUR
'-
ES 60-97
(9
'-
ES 60-130
ES 60-90
.&
HATA GÖRÜNCE
USTANA HABER VER
'-
ES 60-98
1.'-
ES 60-131
'-
.&
MAKiNA
AYARlıDIR
DOKUNMAYlNIZ
MAKiNA
OTOMATiK
ALI IR
ES 60-39
ES 60-47
~
~
.&
'-
1.1
DiKKAT
ÇALIŞ AN MAKiNAYA
YAKLAŞ MA
ES 60-81
DiKKAT
MAKiNA
AYARlıDIR
ES 60-40
'-
ES 60-41
DiKKAT
ÇALlŞ III!AYAN
MAKINA
'-
.&
GÖREVLiYE
SORMADAN
ÇALlŞ TIRMA
ES 60-83
ES 60-91
1.'-
ES 60-100
&
iŞ LETME FORM~NiNE
SORIIADAN MAKINAYA
MODAHALE ETME
'-
ES60-140
ıR
DURUMDA
DOKUNMA
'-
ES 60-35
.
1.1
.
'-
~
ES 60-13
-
ES 60-36
mmrımm
~~~
ES 60-43
'-
ES 60-44
i~i~i
'-
'-
ES 60-45
.&
DiKKAT MAKiNA
ÇAlıŞ ıR DURUMDA
'-
ES 60-53
'-
ES 60-80
'-
ES 60-87
'-
ES 60-88
.&
OPERATÖRÜN
HABERi OLMADAN
ÇALIŞ TIRMA
'-
ES 60-84
'-
ES 60-85
ES 60-86
.&
DEVRALDIGIN
MAKiNAYı
KONTROL ET
'-
ÇALıŞ
~-~
-
~
SORUMLUDAN
BAŞ KASı
KULLANAMAZ
~~
'- ES 60-49
'- ES 60-51
ES 60-48ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'- ES 60-50
•• 4:1.1,.4
'-
ES 60-19
'-
ES 60-42
TEHLiKE
DOKUNMAK
YASAKTıR
'-
.&
MAKiNA
AYARLıDIR
'-
'-
ES 60-12
.&
MAKiNAYı
STOP ETMEDEN
YANıNDAN AYRıLMA
'-
ES 60-92
KULLANMASıNı
BilMEOiGiNiz
MAKiNA ci HAZ
VE ALETLE
UGRAŞ MAYINIZ
'-
ES 60-110
~i ..
;
'-
,
ES 60-141
'-
ES 60-93
'-
ES 60-94
--.1i~
1.'-
ES 60-111
'-
ES 60-120
.&
f"
'-
•
ES 60-142
••
•• •
1.MAKiNALARı
ÇALıŞ TıRMADAN
KONTROL
ET
DiKKAT
ÇALIŞ MAVAR
'-
ES 60-150
'-
ES 60-95
i·
•
"
i·
~
'-
ES 60-95
..
-
~
,.
'-
ES 60-121
'-
ES 60-122
'-
ES 60-151
'-
ES 60-152
-
'-+
.
'-+
.,
MAKiNALARıN
ÇEVRESiNi
SERBEST BıRAKıN
KAYIŞ VE KASNAKTAN
UZAK DUR
'-+
ES 60-161
ES 60-185
TEZGAHıNIZI rEAKEOeCeClHlz
ZAMAN MUl\..AKA
DURDURUN
VE HAREKET HWNOEKf
PARÇALA'lIN OURout~OAN
EMINOLUN
'-+
A
••
'-+
:
'-+
A
'-+
'-+
ES 60-247
'-+
ES 60-271
KAPAK VEA~RA~~~UKLARIN!
'-+
ES 60-286
ES 60-255
.
DiKKAT
ÇAlıŞ ANLAR
'-+
VAR
'-+
ES 60-164
MAKiNAYıTERKEDERKEN
DURDURUN
ÇAUŞ ANKISIM~RIN
TAMAMENDURDUGUNA
EMiNOLUN
'-+
ES 60-180
'-+
'-+
ES 60-181
1- ••
ES 60-200
'-+
&
,,'
,'f
i'
ES 60-201
&
'-+
&
~~
ES 60-249
ES 60-258
~~SAKIINL
'-+
ES 60-250
&
ELLERiNiZi
KORUYUN
'-+
ES 60-259
ES 60-280
'-+
ES 60-281
'-+
ES 60-282
&
GÖSTERGELERi
SıK SıK KONTROL ET
MANOMETRELERi
SıK SıK KONTROL ET
'-+
'-+
ES 60-300
ES 60-310
ES 60-251
&
'-+
ES 60-260
&
&
'-+
'-+
ES 60-184
ES 60-311
,~i
ES 60-220
'-+
"
'
"
•
ES 60-221
,-
'-+
ES 60-244
'-+
-
ES 60-245
ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PARMAKLARıNIZI
KORUYUNUZ
{9
KORUYUCUSUZ
KULLANMAYıNIZ
'-+
&.
'-+
&
'-+
ES 60-183
'-+
ES 60-235
EL
sıKıŞ MA.
TEHLIKESI
ıı:ımıııı lmL!LILLL
DELici
VE KESici
ES 60-256
ES 60-234
i
ÇALIŞ AN
MAKINALARDAN
PARMAKLARıNı KORU
'-+
'-+
:
&
'-+
'-+
ES 60-171
f
ES 60-202
'-+
&
ES 60-287
'-+
'-+
ES 60-248
'-+
1.1••
1.--.1
MAKiNALARARASINDA
GEZiNMEKTEHliKELiDiR
TEHliKE
ANıNDA
EMNiYET TELiNi
ÇEKiNiz
ES 60-233
ES 60-170
{9
&
EMNiYET KOLUNU
KALDıRMADAN
MÜDAHALE YAPMA
ÇAUŞ MA ESNASıNDA
KAPAKLARI KAPALITUT
'-+
ES 60-182
TEHLiKE ANıNDA
BASıNız
ES 60-232
'-+
&
'
'-+
ES 60-165
iŞ E BAŞ LAMADAN
MAKINANıN KUSURSUZ
OLDUGUNA EMiN OLUN
{9
&
ES 60-272
'-+
JEHLiKE
ANıNDA
ÇEKiNiz
&
&
HAREKET HA.LJNDE OL.AH
BiR MAKiNANıN Diş liLERIN!
ES 60-163
0#1:1.13#1
'-+
'-+
ES 60-187
MAKiNANıN
iNSAFI
YOKTUR
ÇALIŞ AN MAKiNALARA
VE KESICI KISIMLARA
ELiNizi
YAKLASTlRMAYIN
AÇI~ pENCEREYE
ELINI VE BAŞ INI
SOKMA
'-+
'-+
lilıeJ*2ii
BU MAKINADA
ÇALıŞ ıRKEN iKi ELLE
KUMANDA ET
ES 60-254
iŞ E BAŞ LAM~DA~
ONCE TEHLIKELI
BÖLGENiN ETRAFıNı
GEçiş E KAPAT
MA~NADA
ÇAlıŞ ıRKEN
ÇAU~RKEIIBAŞ KATARAFlA
ETRAFINLA
KAYlŞ VEKASNAK
MEŞ GUL
OLMAYıN
KORUYUCUSUNU
TAKMAYI
MEŞ
GULOLM~
VEKONUŞ
MAYIN
UNUTMAYıNıZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
&
&
ES 60-231
TEHLiKESi
&
ES 60-179
&
STOP DÜGMESiNE
TEHliKE ANıNDA
BASıNız
'-+
ES 60-246
i·
ES 60-186
DiKKAT
SıKıŞ MA.
TEHLIKESI
SıKıŞ MA
'-+
ES 60-173
~
&
ES 60-230
ES 60-162
&
TEHLiKEDE
DÜGMEYE
BAS
'-+
KAYıŞ LARI
ELLE
AYARLAMA
..
ES 60-172
'-+
&
'-+
ES 60-160
••
~
&
&
DiKKAT
EL SII<;:IŞ M,t\
TEHLIKESI
'-+
ES 60-252
'-+
ES 60-253
&
&
D~~~~j~~:O~~LC:A iKi cisiM ARASINDA
ENERJININ
KESIK
OLDUCUNDAN
EMIN
OL.MADAN
DOKUNMA
'-+
ES 60-261
KORUYUCU KAPAK
VE MUHAFAZALARı
CıKARTMA
MAKiNA
KORUYUCULARı
MAKiNAYı
DEGiL
SENi KORUR
'-+
'-+
ES 60-283
&
BU KAlıP çırr EL
KUMANDASıiLE
KULLANıLACAKTıR
ES 60-284
SIKIŞ MAKTANKAÇıNıNIZ
'-+
ES 60-270
&
~ici VEDÖNERPARÇAU
MAKINALARı
KORUYUCUSUZ
KULLANMA
'-+
ES 60-285
'-+
ES 60-320
YAGVEHAVA
GÖSTERGELERiNi
SıKSıKKONTROLET
'-+
ES 60-312
'-+
ES 60-313
&OiKKAT
O
'-+
ES 60-330
iŞ ,E~AŞ LA~ADAN
ILGILI TALIMATı
OKUYUNUZ
'-+
ES 60-332
'-+
ES 60-333
'-+
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ES 60-334
13
BAKıM - ARIZA - AYAR - YAGLAMA
&
&
BOZUK
4-ES61-1
ARızAlıDIR
4- ES 61-2
iZ
&.
TAMIRDE
KULLANMAYıNIZ
4- ES 61-3
&
&
BOZUKTUR
DOKUNMAYıN
4- ES61-19
&
DiKKAT
BAKıM
VAR
4- ES 61-35
4- ES 61-4
&
DiKKAT
TAMiRATVAR
4- ES 61-36
4- ES 61-37
&
.,.1
ES 61-85
MAKiNA TEMiZliGiNDE
KESici KıSıMLARA
DiKKATEDiN
4- ES 61-120
&
ARIZA VE HASARDAN
AMiRiNizi
HABERDAR EDiNiz
4- ES 61-136
L •.
ES 61-162
H~RTQRLQBAKıMiçiN
ILGIUAMIREHABER
VERMEDEN
iŞ E BAŞ LAMA
4- ES 61-121
1.1
ES 61-87
BAKıM SıRASıNDA
iş iD~ADUt;':
TEKNISYENI N
TAVSIYESINI YAP
4- ES 61-122
BOZUK
4- ES61-15
ARIZADA
STOP ET
4- ES 61-38
MAKiNAÇAlıŞ ıRKEN
TAMIRATYAPMAYıNIZ
4- ES 61-81
4- ES 61-88
ARIZADA
STOPET
BAKıM ONARıM
EKiBiNE
HABERVER
4- ES 61-123
4- ES 61-89
ONARıM
NEDENivLE
SERVis
DIŞ IDIR
4- ES61-123
4- ES 61-163
ÇALIŞ ",-N MAKiNAYı
YAGLAMAK
TEHLiKELiDiR
L•.
ES 61-90
MAKiNALARıN
GEREKLi
BAKıM VE
YAGLAMALARINI
iHMAL ETMEYiNiZ
4- ES 61-125
ÖLÇMEKONTROL
V~
TEMIZLEME
IŞ LERINI
TEZGAHıDURDURARAK
YAPıNıZ
4- ES 61-138
4- ES 61-164
4- ES61-139
4- ES 61-140
4- ES61-165
MAKiNAYı
KULLANDIKTAN
SONRA
TEMiZLEYiN
4- ES 61-166
BU
MAKiNA
ARıZAlıDIR
4- ES61-41
4- ES 61-42
&
4- ES 61-82
4- ES61-150
&
ÇA~IŞ AN MAKiNADA
OLÇMEYAPMA
4- ES 61-170
&
DiKKAT
DiKKAT
BAKIMDA
ARıZAlıDIR
4- ES61-17baZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
4-ES61-18
AYAR VE BAKıM
IŞ LERINI MAKINA
MAKir:ıA ÇALıŞ ıRKEN
UZERINDE
TAMiRAT YAPMA
&
MAKiNA ÇAlıŞ ıRKEN
TEMizLEME, YAGLAMA
TAMiRETME
HERARIZA
VE AKSAM AYı
YETKiLisiNE
BiLDiRiNiz
4- ES 61-137
4- ES 61-39
&
MAK!N", ÇALıŞ ıRKEN
TEMIZLIK, YAGLAMA
TAMiRAT YAPıLMAZ
4- ES61-16
&
&
4- ES 61-44
4- ES 61-43zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 61-45
4- ES 61-80
&
BAKIMDA
4- ES61-5
DiKKAT
TAMiRDE
DiKKAT
MAKiNA
ÇAlıŞ MAZ
ARızAlı
DiKKAT
BAKıM
VE
TAMiRATVAR
MA~i~ ÇAlıŞ ıRKEN
TEMIZLIKYAPMAYıNIZ
4- ES 61-86
11 11 11
&
DURDUKTAN
SONRA
4- ES 61-83
YAPıNıZ
4- ES 61-84
&
ÇALIŞ ANBiR lEZGAHI
KESINLIKLEYAGLAMAYA
KALKıSMAYıN
4- ES 61-91
HAREKET HALINDE
YA~LAMA YAPARKEN
UZUNA(;.IZU
YAÖOANLIK KULLAN
4- ES61-110
MAKiNAYı
ÇAlIŞ ::rIRMAOAN
ONCE
KORUYUCU BAKıM
YAPıLDIGINI
KONTROL ET
4- ES 61-126
&
ARIZAUYA .NADA
BAŞ l(ASljINÇ~~ÖIlLE
YETKIUSlNEBIUlIR
4- ES 61-135
&
DiKKAT!
ARlZA DURUMUNDA
YETKiliYE
BiLDiRiNiZ
DOKUNMAYıNIZ!
&
MAKiNANıN
ÇEV~ESiNi
TEMIZTUT
4- ES 61-161
4- ES61-151
,&
&
PERiYODiK
BAKıMı
UNUTMA
PERiYODiK
MUAYENEYi
UNUTMA
4- ES61-181
4- ES 61-180
PRES - GiYOTiN - MAKAS
&
DiKKAT
~'!~~S~~~~:~:
4- ES 62-1
&
PRESTEÇAlıŞ ıRKEN
DIKKATli OL
4- ES 62-2
&
PRESVE KıRMA
MAKiNALARıNDAKi
PRESTE
ARIZAYıYETKiliSiNE
AÇiK KALIPLA
BiLDiRiNiz
M(~
•.
:~:~~~~~.:.'N
4- ES 62-9
4- ES 62-10
i
4- ES 62-3
PRESVE MAKAS
MAKiNALARıNDAKi
ARIZAYıYETKiLiSiNE
BiLDiRiNiz
4- ES 62-11
&
PRESEiKiELLE
KUMANDA EDiNiz
4- ES 62-4
&
PRESr~ÇA~Ş ANIN
DIKKATINIDAGITMAYıN
4- ES 62-5
&
PRESLERi
iLGiliDEN
BAŞ KASı
KULLANAMAZ
4- ES 62-6
PRESTE
KAPALI KALlPLA
YAL~~L~~~KiŞ i
'Jı.ı':"Llş IRKEN
MA A KULLANMA
4- ES 62-7
Lo-
&
&
GiYOTi~ BIÇAGINA
ELINI SOKMA
4- ES 62-25
&
&
PRESTE
MAKASTA
ÇALIŞ IR~EN
DIKKATLI
4- ES 62-26
4- ES 62-27
4- ES 62-40
ES 62-8
&
OL
DEMiRTESTEREsiNDE
ÇAUŞ IRKEN
DiKKAniOL
4- ES 62-50
\!~
(s)
~~i~~~ii
i;~
Wii~ ~
~
~
.' ••••.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ES 63-2
4- ES 63-3
4- ES 63-4
4- ES 63-1
4- ES 63-5
wııo.
4- ES 63-6
4- ES 63-7
4- ES 63-8
MAlıNızı
ihgfedcbaZYXWVUTSRQP
SAYARAK
qponmlkjihgfedcbaZYXWVU
KONTROL EDEREK
4- ES 63-9
4- ES 63-11
4- ES 63-10
NMLKJIHGFEDCBA
4- ES 63-12
4- ES 63-60
ALINIZ
4- ES 63-61
4- ES 63-62
4- ES 63-90
TORNA-PLANYA-FREZE-CNC
••
~
"
-
4- ES 64-1
1.1
4- ES 64-90
&
TORNANIN
KARŞ ISIN.DA DURMAK
TEHUKEUDlR
4- ES 64-2
-.1 -.1 1.1
4- ES 64-4
4- ES 64-3
&
TEZGAHlARA
YASlANMAYIN
4- ES 64-91
4- ES 64-5
&
v~~~~:~~~~~~~N
ıliii
TEZGAHLARI
KULLANMAYıN
~
4- ES 64-92
ES 64-99
TALASLARITEMiZLEMEK
_iÇjN FI~Ç~ VEYA ,
KUÇUKSUPURGELERI
KULLANıNıZ
&
PLANYA KARŞ ıSıNDA
DURMAK YASAKTIR
4- ES 64-15
TEZGAHA YENi BiR iş
KOYARKEN VEYA
iş DEGiŞ TiRiRKEN
TEZGAHı DURDURUNUZ
VEYA BU iŞ LEMi
FREZE ÇıKıŞ ıNDAN
UZAKTA YAPıNıZ
4- ES 64-80
&
TEZGAH
KULLANIM DIŞ IDIR
4- ES 64-81
SANATKARI GÖRMEYEN
GÖZ KAUBI MAKiNA
YAPTı ZANNEDER
4- ES 64-100
4- ES 63-110
OCAK-HAOOEHANE-OÖKÜM
••
~
4- ES 65-1
&
OCAKLAR SAHASINA
GiRMEK TEHliKELi
VEYASAKTıR
4- ES 65-2
.-1
4- ES 65-3
.-
~
4- ES 65-4
.
,
4- ES 65-30
DÖKÜMHANE
..
4- ES 65-40
.,.1
..
:,.
4- ES 65-61
KOMPRESÖR
KOMPRESÖALERI
TEHUKE
ANıNDA
UZAKTAN
DURDURMA
4- ES 68-1
NOKTASıNDAN
DURDUR
4- ES 68-2
KOMPRESÖRE
OTOMATIK
AIT
AYARLARıNı
~i
(P~ES~~~~~h~i:1~~~E~
4- ES 68-3
4- ES 68-4
VANA
4- ES 69-1
15
,
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
---~-
KONVEYÖR-BANT-KONKASÖR
BORULU TRANSPORT
ARASıNA SIKIŞ AN
TORBAYı MAKINAYı
DURDURARAK ÇıKART
DiKKAT
HAREKET EDEN
RAYlı
KONVEYOR
Lo- ES71-1
Lo- ES 71-6
Lo- ES 71-27
Lo- ES 71-28
Lo- ES 71-29
Lo- ES 71-30
Lo- ES 71-31
Lo- ES 71-60
DiGER MAKiNALAR
~
1.-.1.-.1•• 1.
•
Lo- ES 73-1
.
Lo- ES 73-2
'."~"
"
.'
.
i:'
i
.
.
~
•
~
'
,
Lo- ES 73-26
Lo- ES 73-5
ROBOTTA
ÇALlŞ IR~EN
DIKKATLI OL
Lo- ES 73-10
Lo- ES 73-15
lili!J!fji
&
HELEZONLARÇAUŞ IRKEN
ELiNi· AYAGINI·ALETINi
HElAZONA YAKLAŞ TIRMA
Lo- ES 73-20
ENJEKSiYON
MAKiNALARıNDA
ÜSTTEN MAL ALMAYıN
Lo- ES 73-21
Lo- ES 73-25
&
ET KıYMA MAKiNESiNiN
HAZNESiNE EliNi
som
Lo- ES 73-30
(s)
KAYNAK
~
1.-.1.-.1.-.1.L.-. L.-.
1.1.-. ••
i~i •• Lo- ES 74-1
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lo- ES 74-10
Lo- ES 74-2
&
..
Lo-ES74-24
&
KAYNAK IŞ I~INDAN
GOZLERINI KORU
Lo- ES 74-60
Lo- ES 74-11
,
ELEKTRiK KAYNAGINDA
ÇAlıŞ ıRKEN
TOPRAKLAMA YAPMA
,',
Lo-ES74-25
Lo- ES 74 - 26
Lo- ES 74 - 21
Lo-ES74-28
Lo- ES 74 - 29
&
Lo- ES 74-76
Lo- ES 74-77
Lo- ES 74-85
11 11 11
Lo- ES 75-1
BAS!.NÇU
TUP
Lo- ES 75-2
BASlNÇLl
&
DEPOSU
BAS!~ÇLl .
GAZ TUPLERI
rup
Lo- ES 75-10
Lo- ES 75-11
&
TÜPLERi
BAGLI TUT
Lo- ES 75-20
..
:
Lo- ES 75-21
&
16
Lo- ES 75-32
Lo- ES 75-40
Lo- ES 74-98
ii:n i.i~J#i
YANıCı MALlEMEYi
KAYNAKHANEDEN
UZAKTATUT
Lo- ES 74-100
··.·
C:t=J
ÇIJ
I -Lo- ES 75-30
Lo- ES 75-22
&
TÜPÜ YAGLI
ELLETUTMA
Lo- ES 75-31
Lo-ES74-31
{8
TÜPLER
OKSiJEN
TÜPÜ
Lo-ES74-30
&
SORUMLUDUR
Lo- ES 74-75
Lo-ES74-23
BENZiN VE YAZQT
DEPOSU KAYNAGlNOA
KAÇ Kiş i ÖLDO • YARALANDı
elilYORMUsuNUZ
KAYNAK YAPAN Kiş i
ETRAFıNDAKILERIN
GÜVENLiÖINOEN
KAYNAK YAPılıRKEN
SEYRETME. IŞ IK KÖR
EDEBILIR BAKMA
Lo- ES 74 - 22
e
&
KAYNAK iş i arrnöı
ZAMAN MAKINANıN
ELEKTRiGiNi KESiNiz
Lo-ES74-27
&
Lo- ES 74-61
Lo- ES 74 - 20
KAYNAK
YAPMADAN
ÖNCE
Ş ALTERi
KAPAT
TÜPLERiN
BAŞ lıKLARıNı
Lo- ES 75-41
Lo- ES 75-42
Lo- ES 75-50
Lo- ES 75-51
TAK
Lo- ES 75-60
Nfil3~iıilijilWılilUMll1lii
Iş IN BITINCE
iş i S.iTiNCE
TUPU
KAPAT
HORTUMUSAR
~
[ilıaoosı [ilıaM I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
mıa~dl
& ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~="1==~~
baZYXW
;a:::~.c..Ja:=:
&
&
TÜPLERIKAPAT
HORTUMLARı
YERINESAR
ES 75-70
~
ES 75-71
~
c«siıEN TÜPWIi~
BASlNçu TÜPLERi SICAKTAH
VE ATEŞ TEN ~O_RUYU"
ÇARPMAYıN D~URMEYlN
BASıNÇLı
TÜPLERI
ıSı VE ATEŞ TEN
KORU
ES 75-80
~
SICAKTAN VE Aıe~
KOR,UYUN
Ç.\Rl'MA~N OOŞ URMEYIH
ES 75-81
~
ES 75-82
OKSiJEN VE HAVA
KAÇAKLARINI
~=::'lIG!lIAOOiIı
..,--~:==u'== ._:=:=.........
...,..---_.
BÖLÜM Ş EFiNE BiLDiRiN
~~UWW_8~\RU_
~
ES75-
KOLLEKTÖRLERi
....
ıar"aa_a~
82
~
ES 75-91
iTiNAU KULLAN
~
ES 75-100
&
MANOMETRELERi
sıK sıK KONTROL ET
~
ES 75-110
DiGER
m ıatilil
AÇMAYıN
TEHLiKELiDiR
~
~
ES 79-1
ES 79-2
~
ES 79-3
ELEKTRiK
[email protected]!13
IW
ELEKTRiKÇiNiN iş iNi
ELEKTRiKÇivE BıRAK
~
ES 80-1
~
ES 80-2
ES 80-3
LO-
~
Lo- ES 80-17
~
ES 80-37
ES 80-52
~
s:
DiKKAT!
ELEKTRiK
TEHLiKESi
~
~
~
~
~
~
~
Lo- ES 80-21
ES 80-15
DiKKAT!
YÜKSEK
VOLTAJ
ES 80-35
e:
ES 80-39
~
‫ ן‬IL
.
ES 80-61
&
~f
, " '._
• :.....
~
ES 80-100
~
ES 80-41
~
~
ES 80-36
&.
ES 80-50
~
ES 80-76
~
.
"
.
"
: .•..
ES 80-101
~
. ..
: ·1·
ES 80-102
;''1·
~
ES 80-103
~
ES 80-51
s:
~
ES 80-77
i~i~IIt
DiKKAT
YÜKSEK
GERiliM
UZAKDUR
AKIM KESiLMEDEN
ELEKTRIK TAMIRi
YAPıLMAZ
ELEKTRiK
ATÖLYESiNE GiRMEK
YASAKTıR
ES 80-75
~
~
ES80-SO
&.
YÜKSEK VOLTAJ
iÇERiYE GiRMEYiN
~
~
ES 80-40
ÇALIŞ MAVAR
DOKUNMAYINIZ
ES 80-60
YÜKSEK GERiLiM
UZAK DUR
TEHLiKE
ENERJi HAnı
&.
ES 80-93
~
~
ENERJi
VERME
ES 80-20
ES 80-14
DiKKAT!
ÖLÜM
TEHLiKESi
&.
DiKKAT!
ENERJi
HATTı
TERS
AKIM
&.
~
TEHLiKESi
~
ES 80-13
s:
ELEKTRiK
AF:FETMEZ
ES 80-19
~
~
ÖLÜM
~
IilW 4*lii qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ES 80-38
"
ES 80-92
ES 80-18
DiKKAT
ENERJi VAR
i· ,
~
&.
DiKKAT
ELEKTRiK
ES 80-16
ES 80-5
LO-
s:
~
ELEKTRiK
:TEHLiKESi
~
ES 80-4
~
YÜKSEK
VOLTAJ
ES 80-90
~
&.
s:
ELEKTRiK GÖRÜLMEZ
ISLAK ELLE
TUTMAYıNIZ
Hi~~~~~~~~:N
~
ES 80-110
ES 80-91
~
ES 80-120
17
-
s:
&.
DiKKAT
HAT ARıZAlı
TEHLiKE
HATARIZALI
ES 80-130
4
CEREYAN
ÖLOM
VAR
TEHLiKESI
BAŞ KASı
ES 80-143
i.1r
ı!.y
SiGORTALARı
ÇıKARMADAN
BAKıMA
BASLAMA
ES 80-180
4
----
4
ES 80-181
4
4
&.
ELEKTRiK
MOTORLARINI
SUDAN
KORU
4
ES 80-166
ES 80-191
4
ES 80-200
LA
4
1.1
1.1
ES 80-210
4
ELEKTRiK AKIMI
DEVREYE SDKMAYIN
ÇALIŞ AN VAR
4
ES 80-141
4
ES 80-142
4
ES 80-175
4
ES 80-176
&
TEZGAHıN
T OPI:lAKLANMIŞ
TOPRAKLAMA
OLMASıNA
O NEYLE
YAPMADAN ÇALlŞ
DiKKATEDiNiz
TRAFO
BiNASı
ES 80-190
ES 80-140
&.
s:
ELEKTRiK
ATÖLYESi
BAKıM VAR
ÇALıŞ TıR MA
&.
ES 80-160
~....,
-
&.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
s:
4
ELEKTRiK
MOTORLARINI
SUVEYAGMURDAN
KORU
4 ES 80-165
-
ELEKTRIK ENERJisi
KESILMEDEN
SARA PLATFORMUNA
GEÇMEK YASAKTıR
TIRMA
ES 80-211
4
4 ES 80-221
ES 80-220qponmlkjihgfedcbaZYX
VOLTAJ
~ baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~
~
~
~
~
~
48
110
220
3x220
230
240
280
380
VOLT
VOLT
VOLT
VOLT
VOLT
VOLT
VOLT
ES 81-2
ES81-3
4
4
ES 81-4
ES 81-5
4
~
~
400
3x400
3x500
1000
3000
VOLT
VOLT
VOLT
VOLT
VOLT
4
ES81-11
4
~
ES81-12
4
~
~
30000
34500
154000
VOLT
VOLT
VOLT
ES81-19
4
~
ES 81-20
4
ES81-13
ES 81-21
4
&.
ELEKTRiK
PANOSU
4 ES 82-1
i
~
ES 81-60
&.
&.
DiKKAT
BU PANODA
ELEKTRiK
VAR
ES 82-9
DiKKAT
BU PANODA
ELEKTRiK
VAR
4
ES 82-9
&.
PANOLARıN
KAPAKLARINI
KAPALITUT
4
ES 82-20
4
ES 82-62
4
ES 82-70
ES81-9
~
~
6000
6300
10500
15000
VOLT
VOLT
VOLT
ES81-15
4
ES81-16
4
VOLT
ES 81-17
4
ES81-18
4
ES 81-66
PANO
4
ES 82-4
ELEKTRiK
PANOLARıNA
DOKUNMAK
YASAKTıR
4 ES 82-5
e:
&.
&.
[.1
ELEKTRiK PANOSU
ÖNONE Hiç BiR Ş EY
KOYMAYıNIZ
ES 82-61
ES 82-3
4
~
&.
4
ES 81-8
4
:1
ELEKTRiK
PANO ODASı
ES 82-2
4
ES 81-7
4
JI "
&.
4
ES 81-6
~
ES81-14
4
JI "
~
4
~
,
4
ES 80-134
-
VOLT
ES 81-10
4
4
--:--
24
~
4
ES 80-133
-
VOLT
ES 81-1
4
4
ES 80-151
s:
LE l!l
4
&.
HATLARıN ALTINDA
VE ÇEVRESiNDE
ÇALIŞ MA
SEYYAR LAMBADA
24 VOLT KULLAN
4
4
&.
DiKKAT
HATTA BAKıM VAR
ENERJi VERME
&.
ES 80-150
4
~
ES 80-132
4
SONAEREN
. BiR BAKıM i~NOE
EKIP ELEMANLARı TOPLANıP
SAYIlllACAN O ÜNiTE
ÇAUŞ T1RIlMAYACAKTIR
AÇAMAZ
4
HATTA
BAKıM VAR
ES 80-131
4
&.
GÖREVLIDEN
s:
-
ELEKTRiK PANOSU
KAPAKLARINI
AÇiK BıRAKMA
4
ES 82-21
--.1
4
ES 82-71
ELEKTRiK PANOSU
KAPAKLARINI
KAPALI TUT
4
ES 82-22
&.
&.
TEHLiKE
PANOVA
DOKUNMA
4
ES 82-6
DiKKAT
ELEKTRiKPANOSUNDA
BAKIMVAR
4
ES 82-7
&.
ES 82-50
ELEKTRiKPANOSUNA
GiRMEKYASAKTıR
4
ES 82-8
PANOLARıN
ETRAFıNA
MALKOYMAK
YASAKTıR
ELEKTRiK PANOSU
KAPAKLARıNı
xıuru
TUT
4
&.
4
ES 82-51
4
ES 82-60
KABLO
Ilil
,-.
•
~
,i'
"
'-
&.
.
&.
DiKKAT
KABLO VE ELEKTRiK
AKSAMINA DOKUNMAK
TEHLIKELI VE YASAKTıR
'-
ES 83-2
'-
ES 83-3
&.
~
'-
&.
DiKKAT
DiKKAT
.
ELEKTRiK KABLOSl
YER ALTı KABLOSU
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'
ES 83-1
,
&.
GÖREViNiz OLMADıKÇA
HıÇBIR ELEKTRIK TELlNE
DDKUNMAYINIZ
ES 83-30
'-
ES 83-10
liIIIl
BURAYA KABLO
GÖMÜLMÜŞ TÜR
i,
'-
ES 83-40
'-
ES 83·41
'-
ES 83-11
'-
ES 83·12
e:
&.
TOPRAKALTı
KABLOSU
KAZIVAPMAK
VASAKTIR
'-
e:
DiKKAT
YER ALTı KABLOSU
VAR
ES 83-42
'-
~i
'-
GÜYENıiK içiN
DOGRUYERDEN
TUTARAKÇEKiN
~
ELEKTRiKKABLOLARINA
YAKLAŞ MA
ES 83·60
'-
'-
ES 83-20
&.
YÜKSEK GERiliM
TESisATı
e:
ARızAlı
KABLO
KULLANMAYıN
ES 83·61
B~~~r
B=~
'-
ES 83-70
ES 83-21
i
'-
ES 83·71
Ş ALTER
LA
ANA
Ş ALTER
'-
ES 84·1
i
'-
s:
TEHliKE
Ş ALTERE DOKUNMA
ES 84-2
'-
Illi ili
ES 84-3
'-
i·
.'
~
ES 84-4
'-
:'
,.'
ES 84-5
'-
ES 84-9
'-
ES 84-10
.,.
'-
ES 84·11
'-
ES 84·12
'-
ES 84-13
'-
ES 84-17
'-
ES 84-18
'-
ES 84·19
'-
ES 84-20
'-
ES 84·21
&.
•
DiKKAT
ONARıMVAR
Ş ALTERLER AçıLMAYACAK
..
'
.
&.
• i
Ş ALTERi
AÇMADAN
UYARıN
'.
i
'"
;.
'-
@
"
.,,'
ES 84-6
'-
ES 84-7
••• ••••
'-
ES 84·14
'-
ES 84·15
'-
ES 84·8
~
'-
ES 84-16
JENERATÖR
s:
JENERATÖRE
YAKLAŞ MAVE
DOKUNMA
'-
ES 85·1
&.
JENERATÖRE
YAKLAŞ MA
'-
ES 85-2
-~
i
~
'-
.....
'
ES 85-31
DiGER baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bı.
ili
TEHliKE
YÜKSEK VOlTAJ
bı.
ili
0‫ ן‬iL
'-+
ES 98-1
&@
TEHLiKE
YÜKSEK VOLTAJ
ELEKTRiK
TEHLiKESi
'-
ES 98-2
'-
,,"
ES 98·3
19
--
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-- - - ---- -- --- --- -ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~
'-
-
--
iNŞ AAT
.
iNŞ AATA
GiRMEK
-
~
~
'-
ila
ES 100-1
A!
'-
ES 100-2
'-
ES 100-18
'-
ES 100-19
-
&
~
~
KAZI-HAFRiYAT
ÇALIŞ MASI VAR
~
'-
ES 100-37
'-
ES 100-38
&
'-
'-
'-
••• 1
ES 100-20
.
'-
ES 100-39
'-
'-
&
'-
ES 100-6
'-
&
ES 100-22
'-
'-
ES 100-41
'-
&
DiKKAT
BOŞ LUK VAR
ES 100-81
'-
ES 100-131
--
'-
'-
'-
L~
'-
ES 100-140
'-
imJm3 imJm3
'-
Y
AŞ AGIDA
VAR
'-
'-
ÇAlıŞ ANLAR
+
VAR
ES 100-70
ÇÜR()K
HENDEK
ZEMIN
~
ES 100-84
ES 100-150
YUKARIDAt
ÇAlıŞ ANLAR
ES 100-61
'-
ES 100-85
'-
ES 100-151
'-
'-
ES 100-86
~
ES 100-71
.&
DiKKAT
ÇÜRÜKZEMiN
'-
ES 100-87
®i.""i'
","
ES 100-145
ES 100-36
&
DiKKAT
PARÇADÜŞ EBiLiR
ES 100-83
'-
ES 100-35
&
DiKKAT
ÇALIŞ MAVAR
ES 100-82
ES 100-60
ES 100-8
~.
.
...
ES 100-40
'-
~~
~
ES 100-23
HAFRivAl
DÖKÜM ALANıNA
GiDER
'-
ES 100-7
.
TEHLiKE
iNŞ AAT ALANI
~~
&
çivi UJ~LARINI
EGINIZ
ES 100-130
ES 100-21
~
&
'-
ES 100-5
DiKKAT
iNŞ AAT ALANI
~.
DiKKAT
ÇUKURVAR
ES 100-80
'-
-_
~~-~~_~.,..
&
DiKKAT
.CUKUR
ES 100-4
iNŞ AAT
NMLKJIHGFEDCBA
ALANI
@iii @IIIJ
'-
'-
&
A! iNŞDiKKAT
AAT
ALANI
DiKKAT
iNŞ AAT
ALANI
ES 100-3
.', "
,,'
ıliii
ES 100-180
'-
ES 100-181
',",
,'.'",
i
'-
i
ES 100-200
Ş ANTiYE
&
&
Ş ANTiYE
'-
ES 101-1
'-
Ş ANTiYE
ALANI
ES 101-2
'-
&
&
ARAÇ
ÇıKABiLiR
DiKKAT
Ş ANTIYE SAHASI
'-
ES 101-23
'-
ES 101-35
&
&
Ş ANTiYE
SAHASı
GIRIŞ I
'-
ES 101-4
'-
ES 102-1
'-
ES 102-2
&
'-
Ş ~NıivE
ES 101-5
GIRış .çIKIŞ I
ES 101-36
'-
&
Ş ANTiYE SAHASI
ARAÇ ÇıKABiLiR
'-
ES 101-37
1.1
'-
ES 101-50
iSKELE
'-
&
Ş ANTiYE
ÇiKIŞ I
ES 101-3
Ş ANTiYE ÇiKIŞ I
ARAÇ ÇıKABiLiR
'-
&
ş A~-ı:-i"(E
ES 102-3
'-
ES 102-4
'-
ES 102-5
'-
&
DiKKAT
Ş ANTiYE GiRiş i
'-
ES 101-21
&
DiKKAT
Ş ANTiYE ÇiKIŞ I
'-
ES 101-22
'-
ES 101-66
ES 101-20
ES 101-51
'-
ES 101-65
iş MAKiNAsızyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
~ı
,
,
,
'-+ ES 117-1
&
A
&
iŞ MAKif\l.ı\sl
ÇıKABILIR
'-+ ES 117-2
&
'-+ ES 117-31
&
DiKKAT
MAKINASı
ÇALIŞ MA SAHASI
iNŞ tiAT SAHASI
A IRV~S!TA
ÇıKABILIR
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'-+ ES 117-3
UZUN VE
TEHLiKELj ARAÇ
ÇıKABILIR
~SAHASI
IRVASITA
ÇıKABiLiR
••ıı.ı
-.ı
&
'
ış
'-+ ES 117-32
'-+ ES 117-4
'-+ ES 117-6
&
MONTAJ SAHASIDIR
iş MAKiNALARINA
DIKKAT EDIN
'-+ ES 117-8
'-+ ES 117-7
&
DiKKAT
iş
MAKiNASı
'ÇıKABiLiR
'-+ ES 117-30
&
~A~:~~:~
ÇiKIŞ I
'-+ ES 117-33
n
'-+ ES 117-50
LDL ınnim
im
'-+ ES 120-1
'-+ ES 120-4
~
lDl.
.
ii""
,
••••••••
•
~""I~.i'• •
'-+ ES 120-2
'-+ ES 120-3
'-+ ES 120-10
'-+ ES 120-30
'-+ ES 120-31
'-+ ES 120-32
'-+ ES 120-33
"
i
"
••
i
i
i •
i.
"
"
i·
•
i
••
~~~
'-+ ES 120-40
'-+ ES 120-41
ii.
'-+ ES 120-42
'-+ ES 120-50
'-+ ES 120-60
'-+ ES 120-61
'-+ ES 120-63
'-+ ES 120-62
D
•••••
••••• ••
ilm
""
•
•"
.
."
~..
•
ii.
ii
·
.,'
•
'*#~
.:""
•
II
..
•
•
'-+ ES 120-64
'-+ ES 120-65
'-+ ES 120-135
'-+ ES 120-140
'-+ ES 120-70
'-+ ES 120-80
'-+ ES 120-145
'-+ ES 120-84
'-+ ES 120-150
'-+ ES 120-180
• i
·1
..
'-+ ES 120-190
'-+ ES 120-100
'-+ ES 120-130
NMLKJIHGFEDCBA
'-+ ES 120-155
,',:'
•
'-+ ES 120-90
•
""
'-+ ES 120-290
,
••
'-+ ES 120-291
'::.
.'
•
•
•
"i
,
• i
i
•
'-+ ES 120-295
.
•
i
'-+ ES 120-296
'-+ ES 120-297
YANGıN NASIL SÖNCÜRÜLÜR ,
i·
•
'-+ ES 120-341
L.
..
'-+ ES 120-298
'-+ ES 120-292
."..
.
t
ES 120-349
'-+ ES 120-350
..
••••
'-+ ES 120-299
w
.1
•
•
i·
.
. .
.-
'-+ ES 120-320
'-+ ES 120-294
'-+ ES 120-293
AMBUl.ANS
polis
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
'LI' 'LI' 'LI'
c:::ı c:::ı c:::ı
'-+ ES 120-330
ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~
~
1· RÜZGARı ARKANA AL
2- CIHAZı ALEviN DIBINE TUT
J. CiHAZı YANGıNıN
ooGOUGU YERe TUT
4- EVVElA ÖNO SONRA
iLERiYI SÖNDÜRON
,
i
,
.;.
'..
i
,'
i
..
•
',."
•
••
ITFAiYE
•
'-+ ES 120-183
l·'AHClIt_.CIKAl!YlMCIOIIıI..
IIIOlG.uIt~A,I".UW(Y-"".ucı.AŞ
I'
ı-'Io.otıvouiıılllK llUolAlW W llK U.
ocı6ıIu~lt""
~1..ANITA!lÇlU.llGA:ı:I'_Al.'
T.uuı_~1VT
.dtIAZM~'-GLI'I'EM
L.
ES 120-351
'-+ ES 120-352
i
__
'-+ ES 120-353
'-+ ES 120-365
i
•
i •
'-+ ES 120-366
21
',.,
~~.
i~'·.'.,
.'."."
•
, ••••
--
'.·:I'~
ıı
",:,.
.;"
4- ES 120-367
4- ES 120-368
4- ES 120-369
':,:.,
.~
.
..•...•..•
•
•
4- ES 120-410
•
•
4- ES 120-411
•
.
:
:"
... .
-'
.. .
•.
qponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
• •.
. .
. -.. .
:
•
"
'I'
.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 120-381
4- ES 120-390
ES 120-400
4- ES 120-372
4- ES 120-380
•
4- ES 120-412
.•
.
•
•
•••
:
4- ES 120-413
".'.•.. " I' .·1.• '~"
•
4- ES 120-414
i
,
i
i
4- ES 120-415
i
i
4- ES 120-416
i
i
•
4- ES 120-417
YANGıN TEHLiKESi
& ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
&
YANG ıN
TEHLiKESi
4- ES 121-1
DiKKAT
YANGıN TEHliKESi
4- ES 121-10
SiGARA
ii~~
~~~~ı-L.ıı~~~
---"~".,,-•......
•.....
-4- ES 140-1
4- ES 140-9
4- ES 140-2
4- ES 140-10
4- ES 140-3
4- ES 140-11
4- ES 140-4
4- ES 140-12
4- ES 140-5
4- ES 140-13
4- ES 140-6
4- ES 140-7
ES 140-14
4- ES 140-15
4- ES 140-24
4- ES 140-25
4- ES 140-8
4- ES 140-16
~~
4- ES 140-19
4- ES 140-20
4- ES 140-21
4- ES 140-22
4- ES 140-23
.....
@@
4- ES 140-61
•. ,
‫ ן‬IL‫ ן‬IL •
4- ES 140-63
iii
YERLERE
SiGARA
VE ÇÖP
ATMAYıN
4- ES 140-99
4- ES 140-60
4- ES 140-100
4- ES 140-75
4- ES 140-76
4- ES 140-77
4- ES 140-78
4- ES 140-79
4- ES 140-80
4- ES 140-86
ATEŞ -ALEV
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
&
DiKKAT
ATEŞ LE YAKLAŞ MA
4- ES 141-1
4- ES 141-2
4- ES 141-10
4- ES 141-11
4- ES 141-12
4- ES 141-30
'igja!mfil
'i:nl.I~31
4- ES 141-34
&
TEHLIKE
siGARA
KAYNAK
;
lçiLMEZ
4- ES 141-60
.:.'
.,
j..
YAPıLMAZ
ACIK ALEV BIRAKıLMAZ
'--+ ES 141-66
.•::.;~
..: .;;~ [email protected]@.,.
4- ES 141-35
4- ES 141-67
,
4- ES 141-62
•
•
....
4- ES 141-68
••
,.
4- ES 141·69
4- ES 141-63
i
..
4- ES 141-90
,.
4- ES 141-32
'igj:ı.ıa:ı
YANAR SIGARA
KIBRiT VE KÜLLERi
KAGIT SEPETLERE
ATMAK YASAKTıR
KiBRiT, SiGARA
AÇiKALEV
YASAKTıR
4- ES 141-33
4- ES 141-31
SiGARA IÇMEK
KiBRiT TAŞ ıMAK
AÇIKALEV
KESiNUKlE YASAKTıR
•....•.ES 141-64
4- ES'141-65
tiL
i
i.'
i
4- ES 141-91
iÇKi
j
~~~
--
i
•
i
i
ES 142-1
.
.'
•
-
•
. ..
•
-
4- ES 142-10
•
_
~
..-
•
•
4- ES 142-11
4- ES 142-20
•
4 - ES 142-21
TEHLiKELi MADDE - ORTAM
&
~
AMONYAK
~
•....•.ES 160-1
&
OKSiTlEVici
MADDE
4- ES 160·54
A
DiKKAT
AŞ INDIRıcı
MADDE
...• ES 160·101
&
TEHLiKELi MADDE
DEPOSU
--
ES 160-150
4- ES 160-2
&
SiYANÜR
ASETiLEN
4- ES 160-3
•....•.ES 160-4
&
ALERJiK
MADDE
4- ES 160-55
&
DiKKAT
TAHRiş
EDici
MADDE
4- ES 160-102
&
TEHLiKELi MADDE
DEPOSU
4- ES 160-151
&.
TEHLiKE
ASBEST
4- ES 160-56
&
DiKKAT
TAHRiş EDici
MADDE
4- ES 160-103
&
DIKKAT
ISLANDIGINDA
TEHLiKELi
4- ES 160-160
&
TEHLiKELi
MADDE
4- ES 160-50
&
ZARARlı
MADDE
4- ES 160-51
A
TAHRiş
EDici
4- ES 160·52
4- ES 160·53
&.
&
&
DiKKAT
AMONYAK
DiKKAT
SiYANÜR
DiKKAT
ASETiLEN
KANSEROJEN
MADDE
4- ES 160-57
4- ES 160-58'
4- ES 160-59
4- ES 160-60
&.
DiKKAT
OKSmEvici
MADDE
4- ES 160-104
TEHLiKELI
KiMYASAL
EMici
MALZEMESi
4- ES 160·170
&
DiKKAT
ALERJiK
MADDE
4- ES 160-105
&
AŞ INDIRıcı
MADDE
&
DiKKAT
ZARARlı
MADDE
4- ES 160-106
&
DiKKAT
TEHLiKELi MADDE
4- ES 160-100
DiKKAT
KANSEROJEN
MADDE
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 160-107
&
TAHRiş
EDici
MADDE
4- ES 160·108
ERiyiK
iLE
ELYIKAMAK
YASAKTıR
4- ES 160-160
23
YANICI-
&
~
~ YANıCı
~ YAKıCı
4ES161-1
4
ES 161-2
&
~
TEHLiKE
YANıCı MADDE
4
ES 161-33
DiKKAT
PARLAYıCı
MADDE
4
ES 161-34
&
ES 161-74
AÇıKTA
BENZiN
4
ES 161-75
••
ES 161-130
4
ES 161-35
&
TEHLiKE
YANICIDIR
KOLAY TUTUŞ UR
....
".,
:
ı··
MAZOTBıRAKMA
4
&
TEHLiKE
PARLAYıCı
MADDE
~
DiKKAT
YANGıNRisKi YÜKSEK
YANıCıMADDE
4
ES 161-3
4
ES 160-131
KOLAYTUTUŞ AN
MADDE
4
ES 161-76
4ES161-11
4
ES 161-132
4
&
DIKKAT
YANıCı VE PARLAYıCı
MADDE
4
ES 161-36
ES161-12
&
DiKKAT
KOLAY TUTUŞ AN
MADDE
4
ES 161-70
4
ES 161-77
4
ES 161-30
ES 161-78
&
ES 161-200
4
ES 161-201
4
ES 161-31
&
4
4
ES 161-72
&
ES 161-32
&
DIKKAT
ÇOKÇAB~K.
ALEVLENEBILlR
4
ES 161-73
&
~
TEHliKE
YÜKSEK
YANıCı
DEPOSU
TEHLiKE
ALEVLENEBILiR
SıVıLAR
ES 161-79
4
&
ES 161-100
YANGıN TEHLiKESI
KOLAY TUTUŞ AN
MADDE
4
ES 161-101
&
&
TEHLiKE
GAZYAGI
4
4
~
ES 161-71
4
DiKKAT
YANıCı MADDE
TEHLiKE
ÇOKÇABUK
ALEVLENEBILlR
DiKKAT
KOLAYALEVLENEBiLiR
MADDE
&
TEHLiKE
MOTORiN
TEHLiKE
YAKıCı MADDE
&
ATE~E YAKLAŞ MA
KO
YTUTUŞ AN
MADDE
4
TEHLiKE
BENZiN
4
DiKKAT
YAKıCı MADDE
&
~
TEHliKE
KOLAY TUTUŞ AN
MADDE
rnıa~iI
KANALAYANıCı
VEPARLAYıCı
MADDEATMAYINIZ
TEHLiKE
PARLAYıCı
&
~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
~
PARLAYıCı
MADDE
PARLAYıCı
4
PARLAYıCı
TEHLiKE
FUELOIL
ES 161-202
4
ES 161-203
TEHLiKE
TiNER
4
ES 161-204
DOGALGAZ-GAZ
&
DOGALGAZ
4
ES 162-1
DiKKAT
BU SOKAKTA
DOGALGAZ HAm VARDıR
iziNsiz KAZı YAPıLMAZ
4
ES 162-9
&
DiKKAT
DOGALGAZ
4
4
&
ES 162-61
DiKKAT
LPG
4
&
ES 162-80
4
YÜKSEKBASıNÇ
GAZ HATTı
ES 162-95
~
SıZıNTı
VEKAÇAK
FELAKETTIR
4
ES 162-184
ES 162-3
4
ES 162-81
4
ES 162-11
ES 162-63
&
iş i BiTEN
BÜfANGAZ VANASlt.l1
DERHAL
4
KAPATıNıZ
ES 162-82
&
YÜKSEKGAZ
BASıNCı VAR
PATLAYıCı
GAZ TEHLiKESi
ES 162-186
4
&
4
4
ES 162-97
ES 162-4
DiKKAT
DOGALGAZ
ÇALIŞ MASI
4
PENCERelERi
AÇ
VAR
ES 162-64
C:J
GAZ
ES 162-90
ODAYIHAVAlANDIR
4
YANıCı GAZ
ES 162-100
ES 162-13
4
ES 162-65
GAZHATTı
ES 162-91
A
4
ES 162-14
TEHLIKE ANıNDA
KAPATıNıZ
4
ES 162-110
ES 162-66
&
ES 162-92
ES 162-93
&
TEHLiKE
GAZKA
AGI
ES 162-180
GAZ KAÇAGINI
SABUN
KÖPÜGÜ
iLE KONTROL
ET
4
ES 162-187
24
--
ES 162-67
DiKKAT
AŞ AGIDAGAZHATTIV AR
KAZıYAPMAYıN
4
&
4
HATTA
ÇALIŞ MAVAR
4
ES 162-8
~
4
----------o
ES 162-181
LPG
ES 162-60
~i
4
ES 162-68
&
~
ARlZAVE GAZ
KAÇAKLARINI
DERHAL
AMiRiNEBiLDiR
4
TOPAAKl.AIIA YAPIlADAN
LPG DOLUM YAPMAYıN
4
GAZNAKiLBORUSU
KAZıY APMAYıN
4
ES 162-15
&
VANASINI
~
DiKKAT
A
&
4
ES 162-7
DiKKAT
DOLUMVAR
4
DIKKAT
LPG
~
TEHLiKE
ZEHiRLi GAZ
4
iş i BiTEN
DoGALGAZ VANASINI
DERHAL KAPATıNıZ
&
4
~
DOGALGAZ
ÇALış MAsı
ES 162-6
&
LPG VANASI
TEHLiKE
ANıNDA
KAPATıNıZ
~
4
4
DiKKAT
&
4
&
DiKKAT
DOGALGAZ
BORU
HATTı
DoGAlGAZKAÇAGINDA
ES 162-12
4
ES 162-5
BilTÜNMUSLUKLARı
KAPAT
DiKKAT
LPGVANASI
OiKKAT
LPG
LiKiT
PETROLGAZI
BÜTAN GAZI VEYA
DiGER
YANıCı GAZ KOKUSU
DUYDUGUNUZDA
DERHAL iLGiliLERE
HABER VERiNiz
4
&
DOGALGAZ
BORU HATTı
&
DIKKAT
YOLBOYUNCA
DoGALGAZBORUHATTI
&
ES 162-96
4
&
&
&
4
ES 162-62
BÜTANGAZ
VANASINI
AÇiK BıRAKMA
SÜTANGAZ
4
ES 162-10
&
TEHLiKE
LPG
4
ES 162-2
DiKKAT
DOGALGAZ
YAKLAŞ MAYıN
TEHLiKELiDiR
&
&
DOGALGAZ
DOGALGAZ
ATEŞ LEY AKLAŞ MA
HATTı
DiKKAT
GAZ TEHLiKEsi
4
ES 162-94
KiBRiT - ÇAKMAK
YAKARAK
GAZKAÇAGI
ARAMAK
KESiNliKLE
YASAKTıR
4
ES 162-183
KiMYASAL
&
MADDELER
&
KiMYASAL
TEHliKE
MADDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KiMYASAL MADDE
4- ES 163-2
4- ES 163-1
4- ES 163-10
ZEHiRLi MADDELER
IZ~iRI
4- ES 164-1
&.
&
TOKSiK
TOKSiK
MADDE
DiKKAT
ZEHiRLiDiR
4- ES 164-2
4- ES 164-10
4- ES 164-11
~
&.
&.
TEHLiKE
ZEHiRLi MADDE
DiKKAT
ZEHiRLi MADDE
4- ES 164-20
4- ES 164-21
&.
ZEHiRLENME
TEHLiKESi
4- ES 164-22
&.
ZEHiRLi sıvı
VE KATILAR
4- ES 164-23
&.
&.
DiKKAT
TOKSiK
MADDE
SAGLlGAZARARlı
ZEHiRLi
4- ES 164-24
4- ES 164-25
PATLAYıCı MADDELER
!Tl
~
4- ES 165-1
PATLAYıCı
MADDE
DEPOSU
4- ES 165-23
LA
TEHLiKE
OiNAMiT
4- ES 165-10
A
ATEŞ LEME
SAHASı
4- ES 165-40
lin lin
LA
PATLAYıCı
MADDE
PATLAYıCı
MADDE
PATLAYıCı
ORTAM
4- ES 165-11
4- ES 165-12
4- ES 165-13
A
A
TEHLiKE
PATLAYıCıMADDE
DiKKAT
PATLAYıCıMADDE
4- ES 165-20
4- ES 165-21
A
DiKKAT
PATLAMA
TEHLiKEsi
4- ES 165-22
~
DiNAMiT
PATLATMAALANI
4- ES 165-41
ASiT
DiKKAT
AsiT
4- ES 167-1
4- ES 167-5
l~siTI
4- ES 167-6
ES 167-32
TEHLiKE
AsiT
4- ES 167-7
DiKKAT
AsiT
VAR
4- ES 167-15
&.
i)..
~
DiKKAT
KOSTiK
&.
ASiT
DiKKAT
SÜLFÜRiK
ASiT
4- ES 167-40
4- ES 167-41
SÜLFÜRiK
NiTRiK
ASiT
4-
DiKKAT
ASiT
TEHLiKESi
4- ES 167-16
TEHLiKE
AŞ IND.IRICI
ASIT
4- ES 167-17
&.
DiKKAT
NiTRiK
ASiT
HioROKlORiK
AsiT
4- ES 167-51
4- ES 167-60
ES 167-50baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DiKKAT
HiDROKLORiK
AsiT
4- ES 167-61
!Al
~
4- ES 167-31
&.
TEHLiKE
HioROKLORiK
AsiT
4- ES 167-62
25
A
A
r:
FOSFORiK
ASiT
4
ES 167-70
DiKKAT
FOSFORiK
ASiT
4
•
Q,ZERiNE
"
su DOKMEK
'
ES 167-280
4
,
.&
BASıNÇLı
HAVA
BASıNÇlı
YÜZÜNEVE VÜCUDUNA
AS[T GELiRSE BOL
SOGUK SU ILE YıKA
DiKKATliCE YıKA
'
ES 167-290
4
ES 167-300
.&
DiKKATLi KULLAN
i
'
t
ES 167-301
4
ES 167-302
4
HAVALANDıRMAVI
ÇAlıŞ TıRMAVI
UNUTMA
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 ES 168-2 ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 ES 168-10
4 ES 168-11
4 ES 168-12
4
ES 168-20
ES 168-21
4
DiKKATLi
4
ES 168-28
4
ES 168-30
4
ES 168-31
.&
.&
.&
YÜKSEK
SıCAKLıK
DiKKAT
SICAKSAHA
DiKKAT
TEHLiKELi 151
ES 168-50
4
ES 168-51
ES 168-32
4
ES 168-32
&
4
ES 168-39
4
&
ES 168-53
4
4
ES 168-27
SU
KULLAN
ES 168-40
DiKKAT
ÇOKsıcAK SU
4
ES 168-41
&
DiKKAT
VÜZEV SICAKTIR
DOKUNMAYINIZ
DiKKAT
SICAKYÜZEY
ES 168-52
4
4
4
&
A
BASıNÇlı
4
•
11..,41:11
HAVALANDıRMAVI
ÇAlıŞ TIRMAVI
UNUTMA
HAVA
.,.~
••••
I'q*I!13
MM:ıtlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
i'
i'
YASAKTıR
4
.&
TEHLiKE
HAVA
ES 168-1
ASiT
ES 167-71
.&
4
.&
..:..
DiKKAT
DÜŞ ÜK SıCAKlıK
ES 168-54
4
ES 168-70
i
BUHAR - BASıNÇ
.&
.&
DiKKAT
BUHAR
4
.&
ES 169-1
4
.&
DiKKAT
SıCAK SU BUHARI
ACMAVINIZ
BUHAR VANASINI
VAVAŞ
AC-KAPA
ES 169-2
4
ES 169-3
BUHAR
KAÇAKLARINA KARŞ I
DiKKAnlOl
4
ES 169-4
.&
VÜKSEK BASıNÇ
UZAK DURUNUZ
ES 169-50
4
BASıNÇ
SıFıRLANMADAN
KAPAGI AÇMAVINIZ
ES 169-52
4
.&
.&
[i]iiii *ii
YAVAŞ AÇ YAVAŞ KAPA
4
ES 169-90
4
ES 169-91
.&
YAVAŞ AÇ
YAVAŞ KAPA
4
ES 169-92
RADYASYON - LAZER - IŞ IN
&
&
DiKKAT
RADYOAKTiF
MADDE
RADYASYON
4
ES 177-1
RADVO~:TMAODE
4
4
ES 177-30
26
ES 177-2
LAZER
~~
DOKUNULABiLiR
IŞ INI
4
TEHliKE
RADYDAKTiF IAADDE
ES 177-51
4
ES 177-3
TEHLiKE
LAZER
IŞ INI
4
ES 177-52
DiKKAT
YÜKSEK
RADYASYON
4
ES 177-4
TEHliKE
LAZERIş INI
GÖ~~8~:'~
4
ES 177-80
DiKKAT
VÜKSEK
RADVASVON
ALANI
4
ES 177-5
s:
DiKKAT
RADVOAKTlF MADDE
DOKUNMAYıN
4
ES 177-6
&
&
DiKKAT
RADYOAKTIF MADDE
ELLE DOKUNMAYıN
4
ES 177-7
DiKKAT
RADYASYON
4
ES 177-8
ÇEVRE NMLKJIHGFEDCBA
ÇEVı:ıRfI;
VERDIGIMIZ
RAHATSIZLlKTAN
DOLAYı
ÖZÜR DiLERiz
••••• ••
'-+ ES 180-1
'-+ ES 180-1
'-+ ES 180-4
'-+ ES 180-3
o
'-+ ES 180-6
'-+ ES 180-7
'-+ ES 180-8
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
'-+ ES 180-5
TEMizLiK - DÜZEN
lÜTFEN
MEROivENlERi
TEMiz TUTAlıM
'-+ES181-1
'-+ ES 181-18
••••
'-+ ES 181-2
'-+ ES 181-3
'-+ ES 181-19
'-+ ES 181-4
'-+ ES 181-30
'-+ ES 181-7
'-+ ES 181-5
'-+ ES 181-40
'-+ ES 181-41
'-+ ES 181-42
.:
.•....
•
i'
•• :
'-+ ES 181-43
'-+ ES 181-17
'-+ ES 181-44
i
1,..1 -.1 •• i
:,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'I,
'-+ ES 181-8
•••.
• ••••
UYGAR iNSAN
~
jş saTEMizı.iGiN,E,
OZENE~ VE ÇEVRESINI
_
TEMIZ TUTANDIR
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
'-+ ES 181-45
'-+ ES 181-60
'-+ ES 181-61
.,.1
•
i
'-+ ES 181-100
'-+ ES 181-101
'-+ ES 181-126
'-+ ES 181-71
'-+ ES 181-70
~
'-+ ES 181-102
'-+ ES 181-103
'-+ ES 181-128
'-+ ES 181-104
'-+ ES 181-105
'-+ ES 181-130
'-+ ES 181-129
'-+ ES 181-72
'-+ ES 181-140
'-+ ES 181-80
'-+
~
'-+ ES 181-115
ES 181-90
'-+ ES 181-125
'-+ ES 181-160
çöP
YERLERE
SiGARA
VE ÇÖP
ATMAYINIZ
ES 182-1
'-+ ES 182-3
'-+
ES 182-5
~
:
'-+
.1t.
~
.,
,
ES 182-10
~1.i
~
~
....
ELI·
,
..!.
••....
ii
,
'-+ ES 182-15
•.••
'-+ ES 182-16
'-+ ES 182-17
'-+
ES 182-18
27
KısıMLAR
MAKiNA
DAiRESi
4- ES 200-1
&
4- ES 200-2
DINLENME
BÖLÜMÜ
4- ES 200-9
4- ES 200-3
4- ES 200-10
ib &
KiMYASAL
MADDE
DEPOSU
4- ES 200-25
4- ES 200-26
4- ES 200-27
MUTFAK
lçAYHANEIIbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
YATAKHANEzyxwvutsrqponm
4- ES 200-5
4- ES 200-6
i
II DEPO IAMBARII
4- ES 200-11
•
MONTAJ
SAHASI
4- ES 200-4
BAKıM
ATÖLYESi
MARANGOZHANE
KiMYASAL
MALZEME
DEPOSU
FITNES
CENTER
HiDROFOR
DAIRESI
JENERATÖR
DAiRESi
4- ES 200-12
4- ES 200-7
TEKNiK MAllEME
DÖKÜMHANE
4- ES 200-13
4- ES 200-8
DEPOSU
4- ES 200-14
4- ES 200-15
KAZAN
DAiRESi
4- ES 200-16
KAlıPTAMiR
ATÖLYESi
4- ES 200-28
ATÖLYE
••••
&
•
4- ES 202-1
4- ES 202-2
4- ES 202-3
&
• ••
ELEKTRiK
ATÖLYESi
4- ES 202-4
4- ES 202-5
4- ES 202-6
4- ES 202-7
4- ES 202-8
ATÔLYEDE
KOŞ MA!,.
TEHUKELIDIR
4- ES 202-9
4- ES 202-150
(2)
-~
..
.
4- ES 204-1
.
~
.
4- ES 204-51
i
I.
·'1
•
ı
~
,"J.
4- ES 204-10
LÜZUMLU TELEFONLAR
lrFAiYE~
~~st:::=j
4- ES 204-60
4- ES 204-11
28
~
4- ES 204-20
4- ES 204-30
...
~:.-.
.
:~
.
. -',
4- ES 204-40
4- ES 204-41
i •••••
4- ES 204-61
4- ES 204-70
.~.
4- ES 204-80
..
~.
•
•
4- ES 204-71
BU jş YE.RiNiN _
EN OEGERU VARllGI
ÇALlŞ ANLARIOIR
4- ES 204-75
@
- FABRiKA
~.:~_::-n.···,····· n~,,'" . .- ~·
4- ES 204-2
. -- . - -
iş YERi
4- ES 204-81
4- ES 204-90
ES 204-72
4- ES 204-73
~ii~i
4- ES 204-100
4- ES 204-110
4- ES 204-120
~-'
'. :
-~.
4- ES 204-50
4- ES 204-74
4- ES 204-121
~
t
.II •••••
4
ES 207-1
4
ES 207-2
4
ES 207-3
4
ES 207-10
4
ES 207-11
4
ES 207-12
4
ES 207-13
e
SOVUNMA ODALARı
iii
4
ES 208-1
4
ODALARıNDA
SOYUNMA
DEGERLi EŞ YA
VE PARA
BIRAKMAYINIZ
ES 208-2
4
ES 208-3
4
ES 208-10
4
ES 208-11
4
ES 208-30
~.
4
ES 207-14
4
~
4
qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
iT iT
\.y
ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IC'\,
ES 208-40
4
ES 208-50
4
ES 208-51
DUŞ LAR
ES 209-1
4
ES 209-2
ES 209-20
4
4
ES 209-21
SIGINAK NMLKJIHGFEDCBA
•••••
4
ES 210-1
4
ES 210-2
4
ES 210-3
4
ES 210-4
4
ES 210-5
KAZAN DAiRESi
~
KAZANA
ATEŞ LE YAKLAŞ MA
4
ES 212-2
4
ES 212-3
4
ES 212-20
HAVUZ - VÜZME
&
DiKKAT
HAVUZDA
ÇALIŞ MAVAR
4
ES 216-1
4
ES 216-2
4
ES 216-3
4
ES 216-50
4
zyx
ES 207-40
ES 216-80
29
TALiMATLAR
..11·...·.•.....•
icl.'Ma.
~~
~=-~~
~~~
iş çi SAGuGIVE ~ GOmruGi
~ YONmELiGiHE VEYANGıN
ıALiılATMlAYA2llJKIJRAI.L\RA
:r=~~~
MUTlAKA UYUNUZ
4- ES 220·1
4- ES 220·2
4- ES 220·3
ÖNCECA~
v ••
.ii
~
r::\~
A&ı
öNCE
~.
CAN
GÜVENLiGi
4- ES 221·2
IRI
4- ES 221·3
4- ES 221·4
ış EMNIYETI
ALMADAN
ÇALIŞ MA
4- ES 221·9
4- ES 221·21
4- ES 221·22
KENDiEMNiYETiNiz
. B~iş YE~jNDEÖNCE
ış GUVENLIGI
KURALLARı içiN VERiLENTALiMATA
UYGULANMAKTADıR
MUTLAKAUYUNUZ
4- ES 221·33
4- ES 221·34
[il13®i
4- ES 221·23
i • i i""
t •
4- ES 221·54
4- ES 221·53
t·[email protected]
•.. i~iNizi
~UŞ UNU'y0R.S~NI~
GUVENllGI DUŞ UNUN
4- ES 221·36
mD!JmI
GUVENLIKTEDBIRI
4- ES 221·60
30
4- ES 221·7
4- ES 221·30
••.
.
4- ES 221·37
4- ES 221·61
1.;.1
4- ES 221·8
4- ES 221·31
4- ES 221·62
4- ES 221·50
~
...
4- ES 221·51
iş YERiNDEGÜVENliK
YUVADA
MUTLULUKSAtiLAR
4- ES 221-72
4- ES 221·73
OLMAYAN iŞ E
KARIŞ MA
4- ES 221·52
M[ljidi(@@tJ
lEVHALARLAGÖZGÖZE
GEliNONLARSiziN
DOSTUNUZDUR
4- ES 221·74
4- ES 221·76
&.
&.
4- ES 222·17
"
EN iyi YOL EN
GÜVENli OLANOIR
m'ADAN
iŞ E BAŞ LAMA
iş
il
4- ES 221·24
iş GÜVENliniiKAZ
iş GÜVENLitiiiKAZ.
LEVliAVEIŞ ARETLERINE LEVHAVEIŞ ARET~ERINE
DIKKATEDINIZ
DIKKATEDINIZ
4- ES 221·35
•
TEREDOIJTTE
KALDIGIN
BIR
iŞ TH'EYAPMAN
GfriNi
ONeEAMIRINE
DANlŞ
4- ES 222·1
4- ES 221·6
[il13:yrıjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
(IWh':). mI3*,~S'
ÜSTÜNEAiT
[i]i3AAi
KAZALARı
ÖNLE
4- ES 221·5
••
.
••
•
•
mmImI
.,.
••
•
.IWbl:).
~
4- ES 221·75
4- ES 220·4
DiKKATSiZLiK
iş KAZASıDIR
4- ES 222·10
\~
DALGINLlK
FELAKET
GETiRiR
4- ES 222·35
iii
4- ES 222·11
&.
DALGIN OLMA
DALGINLIK
FELAKET GETiRiR
4- ES 222·36
,a4=1.'eJ4
KAZA
GEliYORUM
DEMEZ
4- ES 222·12
~AL:ıIRKEN
AŞ
ASININ
HAYATıNı
TEHLiKEYE
ATMAYıN
L •.
KAZAsı
ES 222·40
iş
KAZASıNA
DUR
DEMEK
SENiN ELiNDE
4- ES 222·13
ÇALıŞ ıRKEN
BAŞ K~LARINI
TEHLIKEYE
SOKMAYIN
4- ES 222·41
iş KAZ"SININ
BEDELI HER
ZAMAN
YÜKSEKTiR
4- ES 222·14
iş . KAZASINI
ONLEMEK
SENiN
ELiNDE
4- ES 222·15
ÖLÜMLEBURUN
EN AZ OLACAGI
BURUNAGEU~EDEN
HAYATINKıYMETiNiBiL
SANıLAN KAZA
4- ES 222·46
EN TEHLiKELisioiR
4- ES 222·50
Iili~a!iiıı.ı.
KAZA GEliYORUM
DEMEZ
4- ES 222·16
i
HER KAZANIN
BiR BEDELi
VARDıR
4- ES 222·51
baZYXWVUTS
KAZALARıN
[i]itJwıi (i]13®1 (i]13}frjj (i]13$j·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
Iilia}f~ii 4ANANEDENi
KAZALAR
DÜZENSizliK
iş i
KENDiliGiNDEN
OLlılAZ
BOZAR
ıŞ KAZALARINI
ANTTlRIR
KAZALARA
NEDEN
OLUNUR
ES 222·52
4
lIiiI!I
BiR
YARALANMA
HALiNDE
KÜÇÜK DE
OLSA
AMiRiNizE
BiLDiRiN
ES 222-81
4
ES 222·53
4
4
Mıs:ıeıII'WIM
~GE~_~OL~
GBI!mımel!tı.s:i.u...ı.UYll
ES 222·54
ES 222-55
4
=
..
i
1°
.
,
:.
.
ES 222-65
4
BU FABRiKAVA
iŞ .KAZASI
GIREMEZ
4
ES 222-66
1-GÖRMEOiM
~:g [ı~~5~~~IM
4- ACELEM
VAR
4
ES 222-67
4
ES 222-80
4
ES 223-16
4
ES 223-17
iş çiLERE:
VE YARALAHNALlRI
~R ANON~ABAŞ ""
ÖliEllSizIl.UlSAOlSUH
IliRAHÔHCEUSTABAŞ ~1
~uiım VE ILK YAR1!NOO,glıı,
TIll,lill.UN
ES 222-82
-.:.w.lJıROıuıaa.iciıı~'lC.lO{lIlI'fJ
ruı J(AL\
TÜIıIYARA1.J.lalAl.J.IEKADAR
4
.iş !W.I.I.AFCIJ,.(.iQ.l."
rı..)EGIlDC~EJI.
ouı.lıbIıJZlJ~'IJTlIııI.UıIM
ÖNLEMEK
ÖDEMEKTEN
UCUZDUR
ÖIL~~Ç~\ER
4
ES 222-83
4
ES 222·84
VAziFE - GÖREV - YETKi
BAŞ LADlGIN
iş ivARıM
BıRAKMA
ES 223·1
4
•
ES 223-30
4
ES 223-2
4
SANAiTiMAT
EDiLEN iş i
HAKKIVLA VAP
ES 223-40
4
4
ES 223-3
iviçıRAK
USTASı VOKKEN
ANLAŞ ILIR
4
ES 223·50
ES 223-4
4
.,.
•
4
•
ES 223·5
4
ES 223-15
&
KiM TARAFINDAN
VERiLiRSE
VERiLSIN
DUR IŞ ARETiNE
DERHALUYUN
i
ES 223·70
4
4
ES 223·80
TASARRUF
iii
EN UCUZ
ENERJi
TASARRUF
EDiLENDiR
iSRAF
HARAMDIR
--
ES 224-1
4
ES 224-10
4
MUSLUKLARı
MUSLUKLARı
ENUCUZENERJi
TASARRUFEDiLEN
ENERJiDiR
AÇiK
BıRAKMA
ES 224-11
4
AÇiK
~
4
~
~
ES 224-31
4
ES 224-35
4
ES 224-41
4
[i]1~~tt.
KULLANıNız
ES 224-80
4
" ENERJiYi
"SUYU
"ZAMANI
• MALZEMEYi
GEREKSiz
HARCAMA
• ENERJiYi
• SUYU
• ZAMANI
BOŞ A HARCAMA
ZAMANI
DOGRU
4
ES 224-90
4
~
•
BOŞ UNA
AKITMA
BIRAKM'
ES 224-30
~
SUYU
il
ES 224-42
~
ES 224·91
4
ES 224-100
KALiTE
IÖNCE KALiTE I
ONCE
KALiTE
4
ES 225·1
IÖNCE KALiTE I
BURADA
KALiTE
ÜRETiRiz
4
ES 225-25
IÖNCE KALiTE I
HATALARı
Q.LUŞ Mt'0AN
ONCEONLE
4
ES 225-50
IÖNCE KALiTEI
IÖNCE KALiTEI
IÖNCE KALiTE I
IÖNCE KALiTE I
KALITE
KALITEYE
KALITE ETKILI
KALITESIZ
SAHip ÇIKINIZ
OLMAKTıR
ÜRETiMiSRAFTlR
KALITEYE
DiKKAT
4
ES 225-10
IÖNCE KALiTE I
B~Ş AEU~JN
OLÇUSl,J
KALITEDIR
4
ES 225-26
ÖNEMLiDiR
4
ES 225-11
IÖNCE KALiTE I
ES 225-51
KALiTE
Kiş iNiN
AYNASIDIR
GÖREViDiR
ES 225-27
IÖNCE KAliTE I
IÖNCE KALiTE I
SIRR HATAlı ÜRÜN
KALITEONAYı
NOKTADA YAPILAN
ALINMAMIŞPARÇAYı HERETKi
KON'mOLLE
SEVKETMEYINIZ
ELDE EDiliR
4
IÖNCE KALiTE I
KALITEHERKESIN
4
4
ES 225-52
ES 225-20
4
4
ES 225-28
4
ES 225-21
IÖNCE KALiTEI
4
ES 225-22
IÖNCE KAliTE
I
HEDEFIMIZ
SıFıR
4
iPTAL
ES 225-23
ES 225-53
KAliTEDEN
ÖDÜN
VERMEViNiz
4
ES 225·24
IÖNCE KALiTE I
IÖNCE KALiTE I
IÖNCE KALiTE I
IÖNCE KALiTE I
KALiTE
BiR
YAŞ AM
TARZlDIR
KALiTE YOKSA
MÜŞ TERioE
YOK
KALiTEKONTROL
ENivi OLMAK
4
ES 225-29
4
ES 225-40
HERiş iN BAŞ ıDıR
4
ES 225-41
uvl IÖNCE KAliTE I
IÖNCE KALiTE I
IÖNCE KALiTE I
13KJ'RENSIBINE
1· KAıiTEsizi
KULLANMA 1· KALiTEsizi
KULlANMA KALiTEKONTROL
KALiTE
2· KALiTESizi
ÜRETME
ÜRETME
iSTENEN
DEGERLERE 2· KAıiTESizi
HEPiMiziN
SEVK
ETME
3- KALiTEsizi
SEVK
ETME
GÖREViDiR
TAMUYGUNLUKTUR 3- KAliTESizi
4
ÖNCE KALiTE
4
ES 225-65
4
ES 225-66
4
ES 225·90
HEDEFiMizDiR
4
ES 225-42
IÖNCE KALiTEI
Iş i
KENDIN
KONTROL
BAŞ
ET
KASıNA
BıRAKMA
4
ES 225-91
31
IÖNCE
i
KALiTE
KONTROL
EDiLMEYEN
iŞ
TE
BAŞ
ARI
OLMAZ
4-
ES 225-92
IÖNCE
KALiTE
4-
I
KAliTETAKIM
ÇALlŞ MASIOIR
TAKıMıNPARÇASıOL
4-
KALiTE
4-
I
ES 225-108
ES 225-101
IÖNCE
KALiTE
I
YAPTIGINIZ iş i
ÖNCE KENDiNiz
BEGENiN
ES 225-94
IONCE
KALlTEI
KALiTETÜM
ÜRÜNLERiMiz içiN
TEMEL Ş ARTIlR
KALiTE iNSANIN
KENDisiNE OLAN
SAYGıSıDIR
ES 225-100
IÖNCE
IÖNCE
ES 225-93
IÖNCE
KALlTEI
KALiTEI
KALiTE
iş çiLiGiMiZiN
SiMGESiDiR
4-
KALITE
ÜRETiMiN
AYRıLMAZ
PARÇASıDıR
4-
IÖNCE
4-
ES 225-102
IÖNCE
KALiTE
I
IÖNCE
KALITe
BELiRLI Kiş i YADA
KıSıMLARıN oeön,
HERKESiN
4-
KONTROL
iSlciR
iLK
4-
i
KAliTE
YAPTIGIN
iş i
KONTROL
ETTIR
VE KALiTE
KONTROLE
GÜVEN
4-
I
ETMEK
ES 225-103
ES 225-96
IÖNCE
KALiTE
4-
i
iş çiNiN VERiMLisi
ÜRÜNÜN KALiTELiSi
4-
IÖNCE
KALiTE
I
ES 225-104
ES 225-97
IÖNCE
4-
i
KALiTE
KAliTEli ve ÖZEN
GÖSTEREREKÇAlıŞ
4-
IÖNCE
KALiTE
I
KAliTE
STANOARTLARA
_ UYGUN.
URETMEKTIR
VERiMliLiK
KALiTEli ÜRETiM
iLE SAGLANIR
DAHAIYIDIR
ES 225-95
IÖNCE
KALiTE
GÜVENMEK
ıvı alR ş eYDIR
AMA
ES 225-105
ES 225-98
IÖNCE
KALiTEI
HEDEFiMiz
SıFıR HATAlı
ÜRETiM
4-
ES 225-106
IÖNCE
KALiTEI
DEFOLU ÇıKAN
MAMÜLÜ DERHAL
DEGiş TiR
ES 225-99
4-
IÖNCE
KAliTE
I
KAliTE YÜKSEliRSE,
MALiYETLERAZAlıR
ES 225-107
4-
KALiTEI
KALiıtSONRADAII
SAGlA/IW
.~AllBERi.
URUNLEB111\IIlEŞ II8.111
4-
ES 225-109
GÜZEL SÖZLER
ALLAH'IN
OEOiGi
OLUR
4-
ES 226-1
EGRi
OK,
DOGRUYOL
ALMAZ
4-
ES 226-9
HASED
ATEŞ iN ODUNU
VEDiGi GiBi
iviLiKLERi
VER BiTiRiR
4-
ES 226-17
iLERlEYEMiYORSANIZ
GERiliYORSUNUZ
DEMEKTiR
4-
ES 226-25
iSTE VE
BAŞ AR
4-
ES 226-2
UZUNMESAFELERE
ULAŞ MAK,
YAKINMESAFELERi
AŞ MAKLAM ÜMKÜNDÜR
4-
ES 226-10
BiLGiNiN EFENDisi
OLMAKiçiN
ÇAlıŞ MANıN UŞ AGI
OLMAK GEREKiR
4-
ES 226-18
iNSANDAHAYALLERiN
YERiNi,ANıLARALMAYA
BAŞ LAMIŞ SA
YAŞ llUK
BAŞ LAMıŞDEMEKTiR
4-
ES 226-26
AZ LAF
ÇOK iş
4-
ES 226-3
iliM iliM BiLNEKTiR,
iliM KENDif~BilMEKıiR,
SENKENDiNi
BiLMEZiSEN
BUNiCEOKUMAKTlR
4-
ES 226-11
iNrizAM
iş iN
YARıSıDIR
4-
ES 226-19
EN ivi YATIRIM
4-
4-
4-
ES 226-12
GERÇEGiN
BAŞ LANGıCıDıR
4-
ES 226-20
4-
ES 226-28
ES 226-21
RÜZGARıN YÖNÜNÜ
TAYiN EDEMEYiZ
AMA
GEMiNiN YÖNÜNÜ
DEGiş TIREBiliRiz
4-
ES 226-6
4-
YA OLDUGUNGiBi
GÖRÜN,
YADAGÖRÜNDÜGÜN
GiBi OL
4-
BOŞ ZAMAN
YOKTUR,
BOŞ AGEÇEN
ZAMAN VARDıR
ES 226-14
BAŞ ARI TATlıDIR
ES 226-15
EN ivi NASiHAT
iyi ÖRNEK
VARDıR
OLMAKTıR
ES 226-22
4-
4-
ES 226-23
ES 226-8
Hiç BiR BAŞ ARI
TESADÜF
DEGiLDiR
TER KOKAR
BiR GÜNOÜZÜ
4-
BiLMEYEN
BiROLURMU?
AMA ÇOGU ZAMAN
4-
HER GECENiN
ES 226-7
Hiç BiLENLEzyxwvutsrqponmlk
4-
ES 226-16
REFAH
VE
MUTLULUK
ÇA!-JŞ A~LAR
ıÇiNDIR
4-
ES 226-24
iNSANLARıNEN
HAYıRLISIiNSANLARA
FAYDAlıOLANDIR
UTANMA
4-
ES 226-13
NE GEÇMiş VARDıR
NEDE GELECEK
SADECE SONSUZ
BiR ş iMDi VAR
OÜRÜSTOL
SONRA
ES 226-5
YAPABiLiRLER
ÇÜNKÜ
YAPABILECEKLERiNi
DÜŞ ÜNÜYORLAR
4-
HAVALLER
YATIRIMDIR
ES 226-27
ES 226-4
TECRÜBELERiMiıLE
BiliYORUZKi
KiliSETECRÜBELERDEN
DERSALMıYOR
iNSANA YAPILAN
4-
TAŞ ı DELEN
SUYUN
GÜCÜ DEGiL,
DAMLALARıN
SÜREKLiLiGiDiR
YA
BAŞ LAMAMAlı
YADA
BiTiRMELi
4-
ES 226-50
BAŞ ARI
iŞ LETMENiN
BAŞ ARıSı
BILL
4-
ES 227-1
GERi DÖNÜŞ ÜM
~. '\
~. .~.
..
ii.
4-
~.
i i •• ii i ii
•
·1
i·
.-
,
••
.
'
,.
ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~
ES 240-1
4-
ES 240-2
4-
ES 240-10
,
4-
ES 240-30
4-
ES 240-31
4-
•
i·
ES 240-50
4-
ES 240-90
4-
ES 240-91
baZY
ATıKLAR
1.IIIAl~KI
i ATlt(
YAG
.
••
-'"..
'
~
~.,
ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i
4- ES 243-1
4- ES 243-20
,
,
:
,
°l'
'
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 243-40
4- ES 243-41 qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4- ES 243-21
TıBBi ATıK
A
TıBBi
ATıK
4- ES 244-1
A
TıBBi
ATıK
BÖLGESi
4- ES 244-2
TEHLiKELi ATıK
LA LA
TEHLiKELi
ATıK
4- ES 245-1
TEHLiKEli
ATıK
BÖLGESi
Lo. ES 245-2
piL-AKÜ
LA LA LA
ATıK
PiL
4- ES 246-1
ATıK
PiL
KUTUSU
4- ES 246-2
ATıK
AKÜ
DEPOSU
4- ES 246-50
HURDA
LA LA LA
HURDA
ALANI
4- ES 247-1
METAL
HURDA
ALANI
4- ES 247-2
METAL
HURDA
4- ES 247-3
NMLKJIHGFEDCBA
AciL ÇıKıŞ
••••••••
ES 260-1
4- ES 260-2
4- ES 260-3
4- ES 260-4
4- ES 260-10
4- ES 260-11
4- ES 260-12
4- ES 260-13
11111
ES 260-20
ES 260-21
4- ES 260-22
4- ES 260-23
4- ES 260-30
33
iLK YARDIM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
~lıill
~ ES 261-1
~
~ ES 261-2
ES 261-10
~
11
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ES 261-11
EMNiYETLi DURUM
III1IIII
.
iiIi
'-+
'-+
ES 262-1
.
•
'-+
ES 262-2
i
,
",
,
,
'-+
ES 262-4
••
",
.
. 'I
'-+ ES 262-9
'-+
ES 262-3
i
.
.
'-+
ES 262-5
ES 262-6
'-+
ES 262-7
'-+
ES 262-8
ES 280-10
'-+
ES 280-11
i
'I
'-+ ES 262-20
'-+ ES 262-10
'-+ ES 262-30
çsş rru LEVHALAR
KAPıYı
KAPALI
TUTUN
'-+
'-+ ES 280-5
ES 280-1
'-+ ES 280-6
'-+ ES 280-7
i ••••
'-+ ES 280-12
'-+ ES 280-20
'-+
'-+
ES 280-21
ES 280-22
'-+ ES 280-8
L.
ES 280-9
MAlıNızı
SAYARAKVE
KONTROL EDEREK
ALINIZ
'-+ ES 280-23
'-+ ES 280-30
'-+
LÜTFEN
VERESiYE
TEKLiF
ETMEYiNiZ
'-+ ES 280-40
'-+ ES 280-60
iNGiLiZCE LEVHALAR
[Wlii[.]~1
WET
FLOOR
'-+ ES 281-1
..
• •
i
i
'-+ ES 281-2
j
i
'-+ ES 281-3
11
HIGH
VOLTAGE
'-+ ES 281-9
'-+ ES 281-10
'-+
ES 281-11
i
&
DANGER
FLAMMABLE
'-+ ES 281-4
&
LASER
'-+ ES 281-12
&
&
-
DANGER NMLKJIHGFEDCBA
CORROSIVE
ACID
'-+
DANGER
ASBESTOS
ES 281-5
&
'-+ ES 281-6
~
DANGER
HAZARDOUS
WASTE
DANGER
TOXIC
HAZARD
'-+
'-+ ES 281-13
34
•
i'
ES 281-14
i
'-+ ES 281-7
&
[!bllii(.]~1
WATCH
YOURSTEP
'-+
ES 281-8
~
DANGER
HARMFUı..:
CHEMICAL:
CCTV
IN
OPERATION
'-+ ES 281-15
'-+ ES 281-16
ihgfedcb
ELLI ELLI BI] [JR RI] LDUii ~
f_~
~
~
L17-1
L17-2
~
L17-3
~
L17-4
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~
L17-5
~
L17-6
L17-7
L17-8
L-~
L-~
"_~IIIII
~
L17-9
~
L17-10
~
L17-11
~
I!!IIIMi4it l Em _
E!I
L17-12
~
L17-20
~
L17-17
~
~
L17-25
~
L17-18
~
L17-19
~
L17-26
~
L17-41
~
L17-27
~
L17-42
~
~
L17-43
L17-28
~
L17-14
••••••
i
~
L17-13
L17-21
~
L17-44
L17-29
~
L17-45
~
~
L17-22
L17-15
~
~
L17-23
L-~
~
~
\0‫ ן‬il~10.1
~
L17-49
L17-50
~
L17-51
L17-30
~
L17-46
~
L17-31
~
~
L17-39
L-~
L17-40
~
L17-48
~
L17-47
L17-52
..
~
L 17-57
ARABA
YIKAMAYINIZ
~
L17-58
i GiRiş
L17-65
~
L17-59
L17-66
~
ÇıKıŞ i
i i
~
L17-67
~
~
L17-73
MisAFiR
~
L17-74
MisAFiRHANE
~
L17-81
L17-82
KURUTMA
FIRINI
~
L17-89
~
L17-90
~
~
L17-98
~
MUHASEBE
~
~
~
~
L17-113
\ LOJMAN
~
i
L17-121
i ARŞ
L17-129
L17-114
BiLGi iŞ LEM
~
L17-122
L17-92
PERSONEL
VE iNSAN
KAYNAKLARI
~
~
L17-107
~
L17-115
~
L17-123
~
~
L17-124
SOYUNMA
ODALARı
~
L17-131
L17 kodu Ile baş layan levhalarımız 17x35 cm. ebatında ürelilmektedir.
L17-116
FiziK
LABORATUARı
TOPLANTı
SALONU
iv i
L17-108
USTABAŞ ı
LABORATUAR
~
L17-100
MUHASEBE
MÜDÜRLÜGÜ
IŞ LET~E
Ş EFI
i SATIŞ i i Ş EFi
~
~
L17-99
i
~
L17-61
L17-54
L17-132
~
\BEKÇil
~
L17-69
~
L17-55
~
L17-77
i BANYO i
L17-85
liDAREI
~
L17-93
~
L17-62
~
L17-101
~
L17-70
L17-71
~
~
L17-78
L17-79
ÇAMAŞ ıRHANE
~
~
L17-87
IDARE
AMiRLiGi
~
~
~
L17-102
~
L17-117
L17-110
tmmI
L17-118
MODELHANE
lAR-GE i
L17-125
~
~
L17-126
•
"
~
WCve
SOYUNMA
DOLAPLARI
L17-134
L17-56
BURADA
ARA,2 YıKAMAK
Y SAKTIR
~
L17-64
9
~
KONTROL
L17-72
ZiYARETÇi
~
L17-80
KURUTMA
ODASı
~
L17-88
ITHALAT
iHRACAT
L17-94
~
~
~
KURUTMA
L17-86
i OFis
IDOKTORI
L17-32
BEKLEME
YERi
IBÜROI
L17-109
,
L17-63
L17-95
GENEL
MÜDÜR
IMÜDÜRI IBAŞ KANI
~
,
GÜVENLiK
GÖREVLisi
GÜVENLiK
BEKLEME
L17-84
NUMUNE
ODASı
L17-91
IVEZNEI
L17-106
~
L17-83
\KASAI
L17-105
EMZiRME
ODASı
PERŞ ONE;L
VE IDARI
iŞ LER
IDARi
~
L17-76
TEMizLiK
DOLABI
BÖLÜM
L17-97
L17-68
~
~
,
GiRiş
ENTRANCE
L17-75
L17-53
.
PERSONEL
KAPısı
DiNLENME
ODASı
TEMIZLIK
ODASı
IDARI
iŞ LER
~
~
~
L17-60
~
MÜRACAAT
.
"
~
L17-24
--BM_
~
••
‫ ן‬IL8 ILEtI
•• •••• iiLi
••
0.
L17-16
~
L17-103
SATINALMA
i
~
L17-111
VETERiNER
~
L17-119
DiKiMHANE
~
L17-127
~
L17-96
SEKRETER
~
L17-104
PAZARLAMA
~
L17-112
GÖREVli
~
L17-120
OTOMASYON
~
L17-128
i
SOYUN.MA
YERI
~
L17 kodu ile baş layan levhalarımızda standart olarak 0.50 mm plastik ile 0.30 mm kalayıl saç levha kullanmaktayız.
L17-136
35
tSOYUN.MA
YERI
~
L17-137
so
~
liMALATI
SOYUN~A
~Çi
KiLiTLi
KALiTE
Vf;:RLEftINE
NMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iMALATHANE
~~RGAE.r~1.~it~~
TUTUN
KONTROL
ODAsı
L17-138
~
L17-139
~
~
L17-140
L17-141
DiLEK
ve
Ş iKAYET KUTUSU
'-
BAKıMONARıM
ATÖLYESi
BAKıM
ONARıM
~
L17-153
~
L17-154
•. L17-148
MAKiNA
BAKıMATÖLYESi
~
~
L17-161
L17-169
~
L17-170
KESiMHANE
DÖKÜMHANE
~
L17-177
~
L17-185
PAKETLEME
~
L17-193
~
L17-186
AMBALAJ
~
L17-194
L17-201
~
L17-202
••••
'-
•. L17-209
~
L17-217
IHURDAI
~
L17-225
MALZEME
DEPOSU
~
L17-233
L17-241
YEMEKHANEMizi
TEMizTUTAlıM
~
L17-249
L17-257
DiKKAT
KULLANDIKTAN
SONRA
TUV.eıLETI
~
SU
ILE
YıKA
L17-265
36
DEPO SEVK
~
L17-218
L17-179
~
L17-188
~
~
L17-195
~
L17-226
~
~
L17-234
~
L17-242
f , YEMEKHANE
~
L17-250
~
L17-258
HURDA
DEPOSU
L17-266
~
L17-235
•
TEKNiK
SERVis
~
L17-243
BULAŞ IKHANE
~
L17-251
TUVALElLER
~
L17-259
~
~
~
L17-190
KAYNAK
BÖLÜMÜ
~
L17-167
MEKANiK
ATÖLYE
~
L17-175
KARANTiNA
BÖLGESi
~
L17-183
MARANGOZHANE
~
L17-176
KLORLAMA
CiHAZODASI
~
L17-184
iŞ LETME
BASKı
BÖLÜMÜ
~
L17-191
~
L17-192
lAMBAR!
~
i MONTAJ
~
!
L17-213
HAMMADDE
DEPOSU
L17-220
~
L17-228
L17-221
AZ KULLANILAN
MALZEMELER
~
L17-237
DUYURU
PANOSU
i
~
L17-245
L17-206
MONTAJ
BÖLGESi
~
L17-214
~
L17-207
VAG
SAHASI
~
L17-230
ARAMAMÜL
STOKALANı
~
L17-238
IGÜMRÜK!
~
~
RiL 17-208
SEVK
MONTAJSEVK
BÖLGESi
~
L17-215
~
L17-223
YEDEKPARÇA
DEPOSU
~
L17-231
YARI MAMÜL
STOKALANı
~
L17-239
ÇAYOCAGI
~
iş çı
IDUŞ LARI i
L17-255
L17-240
IMUTFAK!
~
~
L17-247
MAMÜL
STOKALANı
L17-246
L17-254
L17-216
FIRE
L17-222
KOGUŞ U
L17-252
tm!I!
HAMMADDE
STOKALANı
ALÜMiNYUM
HURDA
~L17-229
L17-236
L17-244
I
L17-159
~
L17-248
DUŞ i
~
L17-256
TUVALET Itwc!
ii wcl
I;I&WCI
lilbwcl
~
~
~
~
L17-260
SiFONU
DiKKAT
L17-267
L17-189
i KANTiN!
KLOZETE
ÇÖPATMA
~
L17-182
~
L17-212
i KREŞ
L17-144
L17-198
MALZEME
ODASı
~
~
PLASTIK
ENJEKSiYON
i
HAMMADDE
SAC
MALZEME
G iRiş i
~
~
L17-181
HURDA
METALSAHASI
~L17-227
TUVALETLERi
TEMizTUTAlıM
~
•.
~
L17-219
iii
KARANTiNA
L17-204
'-
HAMMADDE
L17-174
sıCAK ODA
~
YÜKLEME
ALANI
~
~
L17-173
~
i ATÖLYE
IGARAJI
LOJiSTiK
MERKEZi
L17-203
L17-166
L17-196
SEVKıYAT
BÖLGESi
MALZEME
G iRiş i
~
STOK
~
&i
DiKKAT
ASA~ÜS~RÜ
i
L17-158
KAYNAK
ATELYESi
L17-165
~
L17-180
IDEPO!
~
YIKAMA
veYAGLAMA
&ml
L17-187
L17-157
~
L17-172
~
KALORiFER
DAiRESi
KAYNAKHANE
ARAÇBAKıM
ONARıM
ASANSÖR
HURDA
STOKALANı
liDUŞ !
ItDuş I
BOL
~
ISERViS!
HATAlı
MAMÜL
~
SOGUKHAVA
DEPOSU
~
L17-164
~
L17-210
MAMÜL
DEPOSU
~
L17-171
SEVKiYAT
MAMÜL
AMBARI
~
~
YÜK
ASANSÖRÜ
TESisAT
ODASı
~
L17-178
~
AKARYAKıT
iSTASYONU
TAMiR
BÖLÜMÜ
TAMiRHANE
~
L17-163
~
L17-149
KAZAN
DAiRESi
KALıP
ATÖLYESi
KAlıPHANE
~
~
L17-156
TEKNiK baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ATÖLYE
L17-142
KONTROL
ODASı
MAKiNA
DAiRESi
~
L17-155
~
ÇEK
~
L17-268
~
L17-261
PARA ÜZERiNi
SAYARAK ALINIZ
~
L17-269
L17-262
L17-263
L17-264
TELEFON
SANTRALi
~
L17-272
L17koduilebaş layan
levhalarımız
17x35
cm.ebatında
üretilmektedir.
i L17koduilebaş layan
levhalarımızda
standart
olarak0.50mmptastikile0.30mmkalayılsaçlevhakullanmaktayız.
PARALEL
BAGLlDIR
~
L17-273
~
ÇÖPALANI
~
KiMYASAL
.,ATIK
BOLGESI
~
YALNıZ KAGITTAN
OLAN
ÇÖPLERiçiN
L17-282
~
SUl
L17-297
L17-275
~
BURAYA YALNıZ
KAGIT ATıKLARı
ATıNıZ
~
L17-290
~
L17-298
~
L17-305
L17-299
TEHLiKE
•
~
L17-306
BURAYA YALNıZ
DEMiR ATıKLARı
ATINIZ
~
PLASTiK
~
TESTALANI
L17-307
L17-279
L-.
L17-284
BURAYA YALNıZ
CAM ATıKLARı
ATıNıZ
~
L17-285
L17-286
L 17-294
~
~
L17-280
TEHLiKELi
ATıK
BÖLGESi
L17-287
~
L17-288
ATıKLARı
CiNSiNE
GÖREATAlıM
ARızALı
PALET
~
GAZ
KiRLi
GALOŞ
ÇÖP
KUTUSU
TEHLiKELi
ATıK
IDEMiRI IPALETI
L17-292
ALÜMiNYUM
&
AsiT
BANYOSU
L17-276
~
L17-291
~
BASıNÇLı
HAVA
p~~~~\~~i~ZRI
ATINIZ
L17-283
~
ATıK Piı
LPG DOLUMU
YAPılıYOR
YAKLAŞ MAYIN!
~
~
i CAM i IKAGITI
.
L17-289
i ATıK
L17-274
~
L17-281
~
SANTRAL
VE
DANIŞ MA
DANIŞ MA SANTRAL
L17-295
LPG
~
L17-296
DOGALGAZ
~
L17-300
&
TEHLiKE
&OiKKAT
&OANGER
IBOş I
IDOLUI
~
L17-308
~
~
~
~
~
L17-309
L17-302
L17-310
~
L17-303
L17-311
~
L17-304
L17-312
. BII ERI ELLI ERI ELLI
la
J30Ş
DOLU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'-'
.'"-'
TUPLER
'
TÜPLER
~
L17-313
~
L17-314
~
L17-315
~
L17-317
L17-316
~
L17-318
~
L17-319
.•..
~
L17-320
•• LFa ••
•••• BB ••••
BI
iiLi
iiLi
BI
iiLi
iiLi
iiLi
.••.. - ••
••
•• - ••••
•••• . illi LIiiQ ••
•• •• .
••
mrq
limIi1 LLiiii
ımı
••
bD
J!I1I IBR '.
YÜKSEK
GERiLiM
~
L17-321
~
'
','
;.
L17-322
i
~
ENERJi,
VAR
4.
L17-323
~
..
.ı_
•
'
L17-324
~
~
L17-325
L17-327
PE
~
L17-328
TRANSFORMATÖR
PARATONER
KABiNi
~
~
L17-329
L17-330
~
~
L17-331
L17-332
~
L17-333
~
L17-334
~
L17-335
~
L17-337
L17-338
~
L17-339
....
STATiK BAGLANTI
VE TOPRAKLAMAVI
MUTLAKA VAPINIZ
~
L17-345
...
,
~
,.
,
~
SATıLMıŞ TIR
~
L17-354
L17-362
...
•
~
•.
~
i
••
:
~
L17-369
,
:
L17-377
i·
~
~
••••••
.
~
L17-355
~
L17-356
•. i·
L17-370
~
L17-378
L17-386
DiKKAT
BUALANHERZAMAN
TEMizTUTULMALI
~
L17-371
L17-394
~
~
L17-402
~
L17-372
L17-380
. .
~
L17-388
siviL
SAVUNMA
~
L17-395
L17-403
l17 kodu ile baş layan levhalarımız 17x35 cm. ebatında ürelilmektedir.
L17-349
,
~
KiRALIKTIR
~
L17-357
~
L17-344
4..
~
L17-351
~
L17-352
i
L17-350
SATILIKTIR KiRALIK
~
L17-358
~
L17-359
... A
.
~
L17-365
DiKKAT
BAŞ INIÇ ARPMA
YENiBOYANMIŞ TIR
L-.
L17-387
~
,
i.iWWi·S-
KULLANMA
SUYU
~
L17-343
~
L17-373
~
L17-366
DiKKAT
ÇAlıŞ ANLAR VAR
~
L17-374
~
MUSLUKLARı
AÇiK
BIRAKMAYINIZ
L17-367
~
i
~
L17-381
L17-389
~
L17-382
SICAKSU
~
L17-404
~
L17-397
L17-405
GEREKSiz
YANAN
LAMBAYı
SÖNDÜRÜN baZYXWVU
~
L17-368
.... .
L17-375
~
L17-376
~
L17-383
~
L17-384
KAYNAR SU
i FASON]
L17-390
~
L17-391
~
L17-392
~
L17-398
~
L17-399
~
L17-400
L-.
L17-408
MOTORiN
~
L17-360
~
~
L 17-396
~
iş iN KÜÇÜGÜ
OLMAZ
SOGUK SU
~
SATILIK
~
ISLAK ZEMiN.
DiKKATLi OL!
L17-379
~
~
~
L17-364
~
L17-342
•
BENZiN
L17-401
ı
.
GRAFiKER
~
~
L17-363
~
L17-341
'
L17-348
••
~
.
~
KiRALIK
DEGiLDiR
SATILIK
DEGiLDiR
_ YALI.Ş IRKEN
YUZUK·BILEZIK·SAAT
TAKMAYIN
~
L17-393
L17-340
i
.
L17-347
iÇME SUYU
~
~
SATILANMAL
GERi AlıNMAZ
~
L17-361
L17-346
SATILIK
ARAÇ
,-
L17-353
L17-336
Ş ALTERi ...
YALNıZ YETKILISI
AÇAR VE KAPAR
ELEKTRiK
TABLOODASı
~
~
FUELOIL
~
L17-406
GAZVAGI
L-.
L17-407
L17 kodu ile baş layan levhalarımızda standart olarak 0.50 mm plastik ile 0.30 mm kalayıl saç levha kullanmaktayız.
37
MECBURi HAREKET iŞ ARETLERizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sticker yapış kanlı etiket.
Mavi - Beyaz
030 mm. 0 50 mm. 075 mm. 0100 mm. 0 200 mm.
Bu sayfadaki mecburi hareket iş aretlerinin altındaki yazılar üstündeki sembollerin anlamlarıdır.
Verdiğ iniz sipariş te yalnızca semboller olacaktır .
••
M1
GENEL EMREDici
IŞ ARET
Qeot)f) ••
M2
M3
iş GÖZLÜGÜ
KULLAN
M4
•••••
M11
YAYA YOLUNU
KULLAN
M5
KULAKLIK
KULLAN
BARET
KULLAN
M12
M13
ÜST GEçiTLERi
KULLAN
EMNIYET
KEMERINI TAK
M6
MASKE
KULLAN
Ml
ÇiZME GiY
M14
M15
OTOMATIK
ÇAlıŞ ıR
IŞ I BITEN Fiş i
ÇiKARINIZ
M8
Iş ELDlvENI
KULLAN
Iş ELBiSESi GiY
m ••
M16
CAN YELElil
KULLAN
M17
YAliDANlIK
KULLAN
M9
YÜZ SiPERi
KULLAN
M18
ALARM SINYAlı
VER
.(I.(f)S~&(f).
M19
KULLANMA
TALIMATINIOKU
M20
KiliTli
M21
TUT
M22
TÜPLERi
ZiNCiRLE BAGLA
BONE KULLAN
M23
M24
ELLERINIzI
ELEKTRiKCi
NMLKJIHGFEDCBA
AYAKKABıSı KÜlLAN
YıKAYıN
M25
TOZ MASKESi
KULLAN
M26
BARETVE KULAK
KORUYUCUKULLAN
M27
!<UlJ\KLlKVE
GOZLUK KULLAN
qponm
Qe ••
M28
BARET VE GÖZLÜK
KULLAN
SOLA çEViRiNiz
M29
BARETVE GAZ
MASKESi KULLAN
SOLUNUM CIHAZı
KULLAN
M30
M31
SIGARA ıÇME
YERI
SAGA ÇEViRiNiz
YÜKLEME ALANI
AGIZ MASKESi
KULLAN
SiNYAL VER
BARET GÖZLÜK VE
KULAKLIK KULLAN
Ş APKA KULLAN
ZiYMETtilERKORUYUCU
GOZlUKTAIIMAl.IOIR
M47
M48
KÜPESTEYI
KULLAN
iÇME SUYU
ElLERiNizi ..
OEZENFEKTEEDINIZ
SAGDAN GIDINIZ
M49
.
BASıN_CL.!GAZ
TUPU
SOLDAN GIDINIZ
ENGELLiLERE
AITTIR
iş AYAKKABıSı
CiLT KORUYUCU
MANŞ ETLI
EMNiYETKEMERi
ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
KULLAN
KULLAN
ELDIVEN KULLAN
TAK
.e •••
M46
Iş ÖNLÜGÜ
KULLAN
M50
AÇM~K.lçiN
ITINIZ
SAGA MECBURi
YON
000
M51
M53
PERSO~El
ASANSORU
YÜK ASANSÔRÜ
SOLA MECBURi
YON
iLERi M.ECBURi
YON
SESSiZOLUN
M54
REFLEKTiFLi
YELEK KULLAN
ISTiFlEMEliMITLERiNE
RIAYETEl _
39
YASAKLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vıcı iŞ ARETLERbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sticker yapış kanlı etiket.
Kırmızı - Beyaz
030 mm. 0 50 mm. 0 75 mm. 0100 mm. 0 200 mm.
Bu sayfadaki yasaklayıcı iş aretlerin altındaki yazılar üstündeki sembollerin anlamlarıdır.
Verdiğ iniz sipariş te yalnızcasembolter olacaktır.
GENEL YASAKLAYıCı
iŞ ARET
SiGARA ieMEK
YASAKiIR
ATEŞ LE
YAKLAŞ MA
YAYA GIREMEZ
ELEKTRIK CARPMA
TEHLi~ESI
KILlol ACIK
BıRAKMAK YASAKTıR
KALP PiLi iLE
GiRiLMEZ
MALZEME KOYMAK
YASAKTıR
NEŞ i SUYlA
SONDURMEYINIZ
iNSAN BINMESi
YASAKTıR
IÇILMEZ
SU
KÖPEK GiREMEZ
GiRMEK
YASAKTıR
FORKLlFT
GiREMEZ
YAYA GiRMESi
YASAKTıR
PROTEZLi KiSILER
GIREMEZ
DOKUNMAYıN
SUYU TAZYIKLi
KULLANMA
®®®[email protected]@[email protected]
Y19
Y20
Y21
CEP TELEfONU
YASAKTıR
YEMEK VE ieMEK
YASAKTrR
ÜZERirl1 ÖRTMEK
YASAKTıR
TAŞ ıT TRAFıiliNE
KAPALI YOL
KAYNAK YAPMAK
YASAKTıR
KATKı KOYMAK
YASAKTıR
Y22
ISLAKELLE
DOKu:ırMKYASAKTIR
MADENi EŞ YA
YASAKTıR
Y23
Y24
FORKLlm KiMSEYi
BiNDIRME
MANYETIKKARTLA
YAKlAŞ MAK YASAKTıR
Y25
TASIYICILARA
BiNMtK YASAKTıR
HAREKETLIMAKINA
AKSAMINA YAKlAŞ MA
Y26
CÖPATMAK
YASAKTıR
®~~~®~~~S
Y37
KRAVAT TAKMAK
YASAKTıR
Y38
KOLYE VETAKl
TAKMAK YASAKTıR
Y39
AÇıKTA UZUN SAÇ
YASAKTıR
Y40
DÜGÜM ATIAAK
YASAKTıR
Y41
ÇENGElLi iGNE
YASAKTıR
Y27
ÇEKMEK
~5~b~~EK FOTOilRAF
üzJiı9~gt
YASOOIR
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
YASAKTıR
Y42
Y43
TAŞ LAMAYITE ELLE
KULlANMAKYASAKTıR
YANDAN TASLAMA
YAPMAK YASAKTıR
BANYO YAPMAK
YASAKTıR
Y44
SU VERMEK
YASAKTıR
DOKUNMAYıN
Y45
KABLOYU ÇEKMEK
YASAı<fIR
®@[email protected]®@®@@
Y46
Y47
Y48
Y49
GÜC KABLOLARINA
DOKOtlt.lAK YASAKTıR
ELDiVEN KULLANMAK
YASAKTıR
TINER VB. MADDE iLE
ELYıKAMAK YASAKTıR
PRESTE BiR KISIDErJ
FAZLA ÇAlıŞ MAYlNIZ
Y50
KALDıRıLAN YÜKE
YAKLAŞ MA
Y51
RULOI.i\R OZERiNDE
YURUME
Y52
OTURMAK
YASAKTıR
Y53
BASAMAGI
KULLANMA
Y54
YANGıNDURUMUNDA
ASAtlSÖRKULLANlAAYltl
KUWETLi
MANYETiK ALAN
BisiKLET BINMEK
YASAKTıR
PATEN KAYMAK
YASAKTıR
KASK YASAKTıR
FOTOGRAFlI CEP
TELEFONU YASAKTıR
DONDURMA iLE
GiRMEK YASAKTıR
KÖPEKLERE
YASAKTıR
pipo YASAKTıR
KALDıRıLAN YÜK
AlTlNOA DURMA
KAZıYAPMAK
YASAKTıR
KANCA ILE YÜK
TAŞ ıMAK YASAKTıR
KlRIKI'EESKlMERDIvEII
KUu.AN'.",:ı<VAamIR
YAGLAMA YAPMAK
YASAKTıR
ARıZAlı TAKIM
KULLANMA
ONARıM YAPMAK
YASAKTıR
TAŞ ıT GIREMEZ
KONUTLARDA
KULLANıLMAl
TEHLiKE VE UYARı iŞ ARETLERi
ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sticker yapış kanlı etiket.
MALZEME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RENK
Sarı - Siyah
EBATlAR
6. 30 mm. 6. 50 mm. 6. 75 mm. 6. 100 mm. 6. 200 mm.
AÇiKLAMA
Bu sayfadaki tehlike ve uyarı iş aretlerinin altındaki yazılar üstündeki sembollerin anlamlarıdır.
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Verdiğ iniz sipariş te yalnızca semboller olacaktır.
T1
T3
T2
GEN.EL TEHLIKE
IŞ ARETI
PA:E~6~Jm~~E
T4
PATLAYıCı MADDE
ZEHIRLI MADDE
LA
T5
T6
AŞ INDIRıcı MADDE
RADYOAKTiF MADDE
T7
T9
T8
ASılı YÜK
iş MAKINASı
ELEKTRIK TEHLIKEsi
tA
T10
T11
OPTIK RADYASYQtI
UYARıSı
LAZER ISINI
TEHLIKeSI
T20
T19
ZARAR.LI TAHRlş
EDICI MADDE
BASıNÇlı TÜP
T12
T13
OKsiTLEYICI MADDE
T21
T22
AKÜMÜLATÔR
T14
PATLAYıCı MADDE
T15
T16
MANYETIK
AlA/J
ElEKTROMANYETiK
AlA/J
T23
D~~~~imıcı
ENGEL VAR
T24
DÜŞ ME TEHLIKESI
T25
VÜCUT SIKISMA
TEHLIKESI
DEVRILME RiSKi
T17
T18
BiYOLOJIK RISK
DÜŞ ÜK sıCAKlıK
T27
T26
HAREKmi
AKSAM
YÜKSEK SıCAKlıK
TEHLIKESi
i~
\. .?
~
T28
T29
EL SIKısı.1!>
TEHLIKESI
KAYGAN ZEMiN
T30
T31
HAREKETli ZEMiN
DÔtlER PARÇALAR
T32
DiKKAT MERDivEN
T33
T34
BAŞ ıNıZı
ÇARPMAYINIZ
ÇÜRÜK ZEMIN
T36
T35
DIKKATEl.EKTROSTATiK
BiLEŞ EN
OÜŞ E~ NESNElERE
DIKKATET
~
T37
T38
AYA.\ YAJWANMALlRIf.A
KARŞ IDiKKAııJ OL
T46
ELINIZE DIKKAT
EDIN
T47
OTOMATIK
DÜZENEK
T55
400 VOLT
T64
EDLME TEHliKESi
3
- - TÜ KiRLiLiGi
PARMAKLARıNA
DiKKAT ET
ÇEVRE KiRLlLiGi
T65
SıKıŞ MA TEHliKESi
T74
ASiT TEHliKESi
_ DIKKAT
DONER PARÇA
T49
T48
DIKKAT KESici
T56
T40
T39
UYARı
SıCAK MALZEME
SıCAK SiVi
k
T57
T58
KESiLME TEHliKESi
T67
T66
SıKıŞ MA TEHliKESI
T75
TERMOMETRE
SıCAK YÜZEY
KARBONPIOKsiT
TEHLIKESI
T76
T41
Diş LIYE SIKISMA
TEHLIKESI
T50
YOGUN iSi
YANMA TEHliKESi
T59
PATLAMA TEHLIKESI
T68
TEHlirrsiu(ıır~~~1
T42
ELINiZE DiKKAT
T51
KABLOLARA
DOKUNMA
T60
YÜKSEK BASAMAK
A
T69
BASıNÇlı HAVA
T43
YUKARI ASAGI
HAREKETI DiŞ Li
T52
DOKUNMA ELEKTRIK
T61
SıKıŞ MA TEHLIKESi
T70
ELEKTRIK TEHLIKESi
--
T45
T44
DOKUNMA
T53
KAYNAK KIVILCIMI
BAKMA
T54
ULTRAVIYOLE IŞ INI
T62
SıKıŞ MA TEHLIKESI
T71
KıRıLABiLIR
MALZEME
230 VOLT
T63
SıKıŞ MA TEHliKESi
T72
SODYUM PAT\A.MASINA
KARŞ I KENDIIII KORU
T77
DiKKAT DARBOGAZ
KURŞ UIl
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
41
TEHLiKE UYARı iŞ ARETLERi (T-GRUBU)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
A&A&A4&&&
AAA&A
Itıt.A
&AA&.IAA/AAA
~&~~&~~~A~
IT-ıa) SAGA
TEHLIKELI VIRAJ
(T-1b) SOLA
TEHLiKELI VIRAJ
(T-5t
AÇilAN KOPRU
(T-6)OENIZveyaNEHIR
KıYıSıNDA BITEN YOL
(T·14a) EHIL HAYVANLAR
(T-22a) ANAYOkTAll YOL
KAVş AGI
(T·27al KONTROLSÜZ
DEMIRYOLU GEÇiDi
(Tek Hal)
(T-2b) SOLA TEHLIKEli
OEVAMLI ViRAJLAR
(Ha)
KASiSıi YOL
(T·14b) VAHŞ I HAYVANLAR
(T-22bl ANAYOl·TAlI YOL
KAVŞ AGI
(T·26) KONTROLSÜZ
DEMIRYOLU GEçiDi
(Ha) SAGA TEHLIKELI
OEVAMLI VIRAJLAR
(T-B)
KAYGAN YOL
(T.151
(T·22'1 ANAYOL-TALIYOL
KAVŞ AGI
(1-3a) TEHLIKEli EGiM
(INIş )
(T 9) GEVŞ EK
MALZEMELI ZEMiN
(T.16) ıŞ ıKlı
(T·22dl ANAYOl·TAlI YOL
KAVş AGI
(H2.1 ANAYOl·TAll YOL
KAVŞ AGI
(T·2Bb) KAVŞ AK ve
GEÇiT YAKLAŞ ıM
LEVHALARı (Soll
(Ha) IKI TARAFTAN
OARALAN KAPLAIM
(1-10)
GEVŞ EK Ş EV
(T·17) HAVA ALANI
(T-2Ba) KAVŞ AX ve
GEÇIT YAKLAŞ ıM
LEVHALARı (Sağ )
(T-27bl KONTROLSÜZ
DEMIRYOLU GEçiDI
(En az 2 Hall
IT-3b) TEHLIKELI EGIM
(ÇıKıŞ )
(T-ll)
YAYA GEçiDI
(T·1B)
(T·19)
(T·13o) SAGOAN
ANAYOLA GIRIŞ
(T·23b) SOLDAN
OLA
ANAYGIRIŞ
(H9a) KAVŞ AK ve
GEÇiT YAKLAŞ ıM
LEVHALARı (Sagl
(T-29b) KAVŞ AK ve
GEÇIT YAKLAŞ ıM
LEVHALARı (Sol)
(T-4b) SAGOAN
OARAlAN KAPLAMA
IH') SOlOAN
OAR
ALAN KAPLAMA
(T-12)
OKUL GEçiDI
_.
(T-13)
.
BISIKLET GEÇE
BILIR
(HO)
(T-21) KONTROlSUZ
(T·24)
OÖNEL KAVŞ AK
(T·251 KONTROLLÜ
DEMiRYOLU GEÇiDi
(T-30b) KAVŞ AK ve
GEÇiT YAKLAŞ ıM
(T·30a) KAVŞ AX ve
GEÇIT YAKLAŞ ıM
LEVHALARı (Sog)
LEVHALARı (Sol)NMLKJ
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
[HI]
(T-33b)
(T·33'1 TEHLIKELI VIRAJ
YÖN lEVHASı
(T-33a)
(T·31.1 KÖPRÜ
YAKLAŞ ıM
LEVHASı (Sagl
(T·31bl KÖPRÜ
YAKLAŞ ıM
LEVHASı (Sol)
(T-35) DÖNÜŞ ADASı
EK LEVHASı
(T-34a) REFÜJ BAŞ ı
EK LEVHALARı
(T·36) DÜŞ ÜK BANKET
(T-34b) REFÜJ BAŞ ı
EK lEVHALARı
(T-37) GiZli BUZLAriMA
TEHLiKE TANZiM iŞ ARETLERi (TT-GRUBU)
[email protected]
[email protected])@
ee
YOL VER
(TT-2)
DUR
(TT·1Da) KAMYON
GiREMEZ
(TT·l0b) OTOBÜS
GiREMEZ
(n·ıl) BEllRlI MIKTARDAN
FAZLASU KIRLETiCiMADDE
TAŞ ıYANTAŞ ıTGiREMEZ
rn- ls)
MOTORLU
TAŞ ıTGiREMEZ
GElEN YOLVER
(TT·LL) TREYLER
GIREMEZ
(TT·19)
TAŞ ıT GIREMEZ
TAŞ ıT GIREMEZ
KAPALIYOL
HARiÇTAŞ ıT
TRAFıiilNEKAPALIYOL
GIREMEZ
(TT·1S) TARIMTRAKTÖRÜ
GIREMEZ
(TT-12) YAYA
GIREMEZ
(n·13)AT ARA8ASI
GIREMEZ
(n·14) ElARA8ASI
GIREMEZ
@
e
€) @
(n·20) GENiş llGI .•••..
METREDENFAZLA
OLANU.ş IT GIREMEZ
(TT·21IYÜKSEKlIiil ....
METREDENFAZLA
OLANTAŞ ıTGIREMEZ
ft-i-tt
--
--
------'-!
GIREMEZ
(TT-l6alSUIRlIIIIKTAROAN
(TT-16b) TEHıimi MADDE
FAlli PATLAYıCı•• PARLAYıCı TAŞ ıYANTAŞ ıTGiREMEZ
~AODETAŞ ıYANTAŞ ıTGIREMEZ
@
6
ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
(TT·24) YÜKLÜAGıRLIGI..
(TT·221 UZUNLUiiu....
(TT·23) DINGllB~Ş IN~ ....
TONDANFAZLAOlAıı
METREDENFAZLADUN
TONDANFAZLAYUKDUŞ EN
TAŞ ıT GiREMEZ
TAŞ ıTveya KATARGiREMEZ
TAŞ ıT GIREMEZ
42
~-------------------------------------
GIREMEZ
(TT·2S) YÖNDEKiTAŞ ıT ..
METREDENDAHAYAKIN
TAKIpEDilEMEZ
baZYXWVU
e s €> ES)
0
ffi~e=oe&~
e eo
000G)(J) tt e
@ @
(T1-26.)
SAOA DÖNOLMEZ
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(n-33) Hız
SHIIRLAMASI SONU
(n-34.)
GEÇME
YASACı SONU
v.
SOLA
In-35g) SACA
MECBURI YÖN
(n-39bl MECBURI
YAYA YOLU SONU
(n-34b) KAMYDrILAR lçlrı
GEÇME YASACı SONU
In-35h) SACA ve SOLA
MECBURI YÖN
(n-40.)
Anı
MECBURI
YOLU
(THl) örıDE~ TAŞ lTı
GEÇMEKYASAKTIR
_ ın~26c)
U DDNUŞ U YAPıLMAZ
(n:26~)
SOLA DONULMEZ
(n-35.)
SACA
MECBURI YÖN
(TI-36b)
SOlOAN GiOINIZ
In-36.)
SAOOAN GiOiNIZ
In-40b) MECBURI
ATlı YOLU SONU
In-41.)
MECBURI
ASGARI HıZ
(n-29) AZAM)
Hız SıNıRLAMASı
(TI-2~ KAMYONLAR ıçiN
NDEKI TAş ın
GEÇMEKYASAKTıR
(n-35b) SOLA
MECBURI YÖN
(n-36.)
(n-35c) ILERI
MECBURI YÖN
HER IKI
(n-3l1
(n-30) SESLIIKAZ
CIHAZLARININ
KULLANIMI YASAKTIR
(n-35dıllERi
ve SACA
MECBURi YÖN
ADA
(n-3s.1
MECBURI
(n-31) GÜMRÜKDURMADAN GEÇMEK
YASAKTıR
(n-35.)
ILERI" SOLA
~ıECBURi YÖN
(n-3Bb)
MECBURi
(TI-32) BÜTON
YASAKLAMA"
KısmAMALARIN
SONU
(n-35ij SAOA ve SOLA
MECBURI YÖN
In-39.)
MECBURi
YAYA YOLU
YArmAN GiDINIz
ETRAFıNDA OÖNÜNÜZ
BiSiKLET YOLU
qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BiSiKLET YOLU SONU
In-41b) MECBURi
ASGARI HıZ SONU
In-42.)
ZiNCIR TAKMAK
MECBURIDIR
(n-m)
ZINCIR TAKMA
MECBURIYETl SONU
ın -43.) TEHLIKEli MADDE
TAŞ ıYAN TAŞ ıTLAR IçiN
SOLA MECBURI YÖN
ın -43b) TEHLIKELI MADOE
TAŞ ıYAN TAŞ ıTLAR içiN
ILERI MECBURi YÖN
In-43.) TEHLIKeli MADOE
TAŞ ıYAN TAŞ ıTLAR ıÇiN
SACA MECBURI YÖN
DURMA VE PARKETME iŞ ARETLERi (P-GRUBU)
NMLKJIHGFEDCBA
[j] ~
IP-2) DURAKLAMAK ve
PARKETMEK YASAKTIR
(P-1) PARKETMEK
YASAKnR
I
P-4) HAFTANIN
ç FT GÜrllERINOE
PARKETMEK YASAKTıR
IP-3) HAFTArllN
TEK GÜtllERlrmE
PARKEThlEK YASAKTıR
(P-6) SINIRLI SÜReli
PARK BÖlGESI SONU
IP-5) SINIRLI SÜRELI
PARK BÖlGESI
(P-l) PARK YERI
OTOYOL iŞ ARETLERi (O-GRUBU)
m
~
•
OTOYOL
SONU
OTOYOL
BAŞ LANGıCı
•
.
.
.
OTOYOL BAŞ LANGıCı ve
YASAKLARılEVHASı
'
~
"
PARK ALANI
IŞ ARET lEVHASı
OTOMATIK GEçiş
10GS)
OTOMATlK GEÇıŞ (DGS)
OTOYOL REJIMI
lEVHASı
WiI
BiLET ve PARA GIŞ ESi
YAKLAŞ ıM LEVHASı
baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DI 0ıI
OTOYOL Ş ERIT
DÜZENLEME lEVHASı
OTOYOL Ş ERIT
DÜZENLEME lEVHASı
OTOYOL Ş ERiT
KAPATMA lEVHASı
43
ihgfedcbaZ
BiLGi iŞ ARETLERi (B-GRUBU)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(B-lol
GIRIş OLMAYAN
YOL KAVŞ AGI
(B-11 KAVŞ AKÖNCESI
YÖN LEVHASı
~
Havaalanı
(HI
KAVŞ AK IçiN YÖN lEVHASı
(Havaalanıl
(B-2e)
GiRiŞ OlMAYAN
YOL KAVŞ AGI
(B-2b)
GiRiş OlMAYAH
YOL KAVŞ AGI
>
(8-31ILERIOEKI KAVŞ AKTA
SOLA OÖNÜŞ YASAGINI
GÖSTERENYOLLEVHASı
ID
Belkıs
(Aspendos)
Sapanca
(B-41 KAVŞ AKÖNCESI
Ş ERIr SEÇiMilEVHASı
(B-53) KAVŞ AK IçiN YÖN lEVHASı
23
. (B-5b)
KAVŞ AK ıÇiN YON lEVHASı
(Turistik Mahall
>
01'( ARBAKIR
ii Sınırı
(B-7) KAVŞ AK ıÇiN YÖN lEVHASı
(Ha •• alanı)
18-8al TÜRKIYE DEVlET
SıNıRıLEVHASı
(B-9a) MESKÜN MAHAl (ii M.ıtez) lEVHASı
LI
(B-8b) iı SINIRllEVHASı
OÜZCE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nüfus:
KADıKÖY
28200
(B-9bl MESKÜN MAHAl
Ilıçe MeıtezllEVHASI
ANKARA
(B-9bl MESKÜN MAHAl
(KöyllEVHASI
(B-10al MESKÜN MAHAl SONU
iŞ ARET lEVHASı
Iii M.ıtezll
IB-10el MESKÜN MAHAl SONU
iŞ ARET lEVHASı
IKöy)
(B-10bl MESKÜN MAHAl SONU
IŞ ARET lEVHASı
(ilçe Meıtezl)
,-----------
Sapanca
'----'
IB-m)
COGRAFI BilGI (KÖPRÜ-NEHiRllEVHASI
(B-Ua)
COGRAFI BilGI (OA~ GEÇIOI) lEVHASı
(B-m)
MESAFE LEVHASı
IB-221
OURAK
(B-23)
ILKYAROlM
IB-14al
YAYAGEÇiDI
IB-24)
TAMIRHANE
IB-251
TELEFON
IB-11el
COGRAA BilGI IOAGI lEVHASı
(B-14bl
OKUL GEçiDi
(B-261
AKARYAKıT
iSTASYOtıu
IB-151
HASTANE
18-271
OTEL veya
Iı!OTEl
_. (B-161
TEK YONLU YOllEVHASı
IB-281
lOKANTA
Gölü
IB-13a) MESKÜN MAHAl ve
KAVŞ AK ÇiKIŞ I
MESAFE lEVHASı
(B-11d)
COGRAFI BilGI (GOL) lEVHASı
(B-281
ÇAYHAHEveya
KAFETERYA
(B-17/
llER
ÇıKMAZ YOL
(B-3°1
ÇEŞ ME
(8-201
MOTORLU TAŞ ıT
YOLU BAŞ lAHGICI
(8-311
piKNiK YERi
J8-~2ı
YURUYUŞ
BAŞ lAHGlCI
IB-21)
MOTORLU TAŞ ıT
YOLU SONU
IB-331
KAMP YERI
Yangın
ihgfedcbaZ
TehO knl
IB-341
KARAVANlI
KAMPYERi
IB-491
TÜNel
GIRIş lEVHASı
IB-43) Ş ERIT KULLANIMilEVHASı
(TIRMANMAl
44
IB-351
ÇADIRlIve
KARAVAHlI
KAMPYERI
IB-361
GENÇıiK KAMPı
IB-441 Ş ERiT KULlANIMilEVHASı
IYOl KENARII
IB-371
ÖNCELlGI
OLAN YÖN
IB-38)
ANAYOL
IB-451 Ş ERIT KULLANIMILEVHASı
IBAŞ ÜSTÜI
IB-381 AHAYOL
BiriMi
IB-461 YÜZME YERI
18-40)
JAHOARMA
18-411
poLis
IB-471 YÜZÜlMEZ
IB-421
YANGıN
(B-481 BÖlÜNMÜŞ
YOL ÖNCESI
YÖN lEVHASı
(BKM1)
YOLDA
ÇALIŞ MAVAR
(BKM 11)
GEVŞ EK MALZEMELi
ZEMltl
YAP!-M 9AKIM-ONARIM
(BKM 3)
OIKKATYAVAŞ
(BKM 2)
DIKKAT
(BKM51
IKI YÖNLÜ
TRAFIK
IBKM 4)
KARŞ IDAN GELEtlE
YOL VER
(BKM 14)
AZAMI Hız
SıNıRLAMASı
(BKM 13)
AZAMIHU
SıNıRLAMASı
(BKM 12)
TAŞ ıT GEÇME
YASA~I SONU
(BKM 15)
AZAMI Hız
sıNıRLAMASı
~
IBKM 6)
IKI TARAFTAN
DARALAN YOL
(BKM7)
SA~OAN
DARALAN YOL
(BKM 16)
AZAMI Hız
SıNıRLAMASı
(BKM 17)
AZAMI Hız
SıNıRLAMASı
(BKM 22)
SAGOAN GIOINIZ
__ (BKlıl24)
BUTUN YASAKLAMA ve
KıSıTLAMALARIII SOIIU
(BKM 23)
SOLDAN GIDINIZ
.~
iNŞ AAT
ALANI
(B KM 25)
INŞ AAT ALANI
VAR
YOL iNŞ AATı
(BKM 26)
INŞ AATVAR
(BKM 27)
YOL INŞ AATı
IBKM 33)
ONARıM YAKLAŞ ıM
LEVHASı (SOL)
(BKM 34)
ONARıM YAr<LAŞ IM
LEVHASı
(BKI,l35)
Ş ERIT OÜZElILEI~E
LEVHASı
(BKlıl36)
Ş ERIT DÜZENLEME
LEVHASı
(BKM 41)
Ş ERIT DOZENLEME
LEVHASı
(BKM 42)
Ş ERIT DÜZENLEME
LEVHASı
(BKM 43)
Ş ERiT DÜZENLEME
LEVHASı
(BKI~44)
Ş ERIT DÜZENlEl«E
LEVHASı
(BKM45)
Ş ERIT DÜZENLEME
LEVHASı
.B•
(BKM 2B)
iNŞ AAT SAHASI
i
DiKKAT!
(BKM 51)
DIKKAT
Ş ANTiYE ÇiKIŞ I
(BKM 10)
ÖNDEKI
GEÇMEK YASAKTıR
nş m
(BKM19)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
IBKM 20)
(BKM lB)
)Ş ARET ciHAZı
Hız sırııRLAMASı
SONU
(BKMı9)
INŞ AAT SAHASI
GIRILMEZ
i
(BKM 37)
Ş ERIT DÜZENLEME
LEVHASı
(BKM3B)
Ş ERIT DÜZENLEME
LEVHASı
(BKM46)
Ş ERiT DÜZENLEME
LEVHASı
(BKM47)
Ş ERIT DÜZENLEME
LEVHASı
DiKKAT!
DiKKAT!NMLKJIHGFEDCBA
,.,.
i:
(B KM 50)
DiKKAT
Ş AlITiYE GiRIş I
ışuıı
(BKM9)
TAŞ ıT GiREMEZ
SA~A MECBURI
YÖN
YOL BOYUNCA
PARK ETMEYiNIZ
PARK
ETMEYINIZ
(BKM 30)
YOL BOYutlCA
PARK ETMEYiNiz
(BKM311
PARK ETMEYiNIZ
~
(BKM 32)
OliARıM YAr<LA~IM
LEVHASı (SA )
DiKKAT!
(BKM B)
SOLDAN
DARALAN YOL
qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
INŞ AAT
(BKM21)
SOLA MECBURi
YÖII
iŞ ARETlEH1\y-GRUBU)
..
(BKM 52)
DIKKAT ASKERI ARAÇ
ÇıKABILIR
(BKM 53)
DIKKAT
KAIıIYOII ÇıKABILIR
iii
(BKI,l54)
DiKKAT OKUL ÇiKIŞ I
IDi~K~TII
(BKM 55)
DIKKATARAÇ ÇıKABiLIR
ii
(BKM 561
DIKKAT AGıR VASITA
ÇıKABiLiR
(B KM 57)
DIKKAT IŞ MAKlrlASI
ÇıKABiLIR
IBKM 66)
ÇEVREYE VERDIGIMIZ
RAHATSULlKTAlI
DOLAYı ÖZOR DiLERIZ
(BKM 67)
INŞ AAT ALANI
PARK YASAKTıR
(BKM39)
Ş ERIT OÜZENLE~1E
LEVHASı
(BKM431
Ş ERiT OÜZENLEME
LEVHASı
(BKM 40)
Ş ERIT DÜZENLEME
LEVHASı
(BKM 49)
Ş ERIT DÜZENLEME
LEVHASı
DiKKAT!
DiKKAT!
IBKM SB)
DIKKAT
FABRIKA GIRiş i
(BKM 59)
DIKKAT
FABRIKA ÇiKIŞ I
••
DiKKAT!
•
(B KM 60)
DIKKAT
Ş AllTiYE GIRIş I
2Oı40cm.
ONARıM
YAXlAŞ IM LEVHASı
DOGALGAZ
ÇALIŞ MASI
YAKLAŞ MA
(BKM 61)
DiKKAT
Ş ANTiYE ÇiKIŞ I
(BKM 62)
TEHLIKE
HAFRIYAT SAHASI
SmARÜçGEN
TRAFiK LEVHASı
AYA~I
(BKM 63)
TEHLIKE D)NAMIT
PATLATMA SAHASI
(BKI~ 64)
TEHLiKE KAZı
AWII YAKLAŞ MA
(BKM65)
TEHLIKE OOGAlGAZ
ÇALIŞ MASI YAKLAŞ MA
i
)
2,5 m
OMEGA GAlVANIz
3 m
TRAFfK lEVHASı AYAGI
45
ihgfedcbaZY

Benzer belgeler

Fuar

Fuar 'l!lS!lUI!lWnq !~~:)~UgIUgZnp l.ll3nd ;;)A urruo ] !~mllUp~ A !rl~U3 '9 gp,l~lUg:) UO!lUgAUO:) MOM InquBlsI ~PUpg{ll!lBl ~ IOl )[13:)0 L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I -17 I...

Detaylı

imza yetki devri

imza yetki devri ilgi:a) Milli Egitim Bakanhgi Ozel Ogretilll b) Hatay Valiliginin

Detaylı

çanakkaleden kurtuluşa tiyatro oyunu

çanakkaleden kurtuluşa tiyatro oyunu Say. :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Konu: Canakkale'den Kurtulusa Tiyatro Oyunu

Detaylı

ANAHTAR TESLİM UN FABRİKASI Kurulduğu

ANAHTAR TESLİM UN FABRİKASI Kurulduğu Yeni Model Cebri Tav zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Y e ni  M ode l  Çevri  T a v makinası  buğdaya   yüksek   ora nda  ne m  k a t m a k  için  diza yn  edilmiştir.  Üçlü  r...

Detaylı

Activity-Based Costing and Activity

Activity-Based Costing and Activity •Purchasing •Transportation •Outside Sales •Order Entry

Detaylı