2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No

Yorumlar

Transkript

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No
2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler
Toplantı No
: 41/1
Toplantı Tarihi
: 17 Mart 2010
Karar No
: 1/a
13-14 Mart 2010 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi’nin 41. Dönem Genel Kurulu sonucunda seçilen Şube Yönetim Kurulu görev
dağılımının aşağıdaki gibi belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
Başkan
: Deniz İncedayı
II.Başkan
: Sabri Orcan
Sekreter Üye
: Sami Yılmaztürk
Sayman Üye
: Ömer Mutlu
Üye
: Gazanfer Karlıca
Üye
: Tores Dinçöz
Üye
: Mustafa Fazlıoğlu
Üye
: Feride Önal
Üye
: Ayşen Ciravoğlu
Üye
: Hüseyin Kargın
Üye
: Yılmaz Yıldırım
Karar No
: 1/b
Başkan, II. başkan, sekreter, sayman üyenin bütün resmi kuruluşlar, postaneler, gümrükler,
iktisadi devlet teşekkülleri, işletmeler, bankalar ve şirketlerde ve diğer gerçek ve/veya tüzel
kişilerle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına yapılacak her türlü haberleşme, çek
karnesi çıkarılması ve/veya imzalanmasında ve diğer tüm mali işlemlerde en az ikisinin
imzası gerekli ve yeterli olduğuna karar verildi.
Karar No
:2
Devir teslim töreninin 23 Mart 2010 Salı günü 19.30’da yapılmasına, 42. dönem delegelerinin
ve Yönetim Kurulu, Şube Disiplin Soruşturma ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin
davet edilmesine, devir teslim töreninden sonra bir kokteyl verilmesine karar verildi.
Karar No
:6
TMMOB İKK Yönetmeliği’nin 2. maddesi çerçevesinde İstanbul İKK’da yeni dönemde
şubemizi asıl üye olarak Hüseyin Kargın’ın, yedek olarak Mustafa Fazlıoğlu’nun temsil
etmesine karar verildi.
Karar No
: 13
Eğitim Sen 3 No’lu Şubesinin yürüttüğü kampanya çerçevesinde düzenlediği “okullar
satılmasın” temalı panele odamızı temsilen Mücella Yapıcı’nın konuşmacı olarak katılımının
sağlanmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/2
Toplantı Tarihi
: 30 Mart 2010
Karar No
:2
Kent Düşleri Atölyeleri’nin beşincisinin 1-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılmasına,
atölye çalışmalarının staj kapsamında değerlendirilmesi talebimizin okullara iletilmesine,
Düzenleme Kurulunun Sami Yılmaztürk, Feride Önal, Zafer Akdemir, Mücella Yapıcı,
Mahmut Durmuş, İnci Olgun, Güven Şener ve Serpil Muallaoğlu olarak, atölye temalarının
“Kamusal Mekânlar; Meydanlar, Sokaklar, Kıyılar…” olarak belirlenmesine, atölye alanların
düzenleme kurulunca ihtiyaca göre belirlenmesine, afiş vb duyuruların sekreterlikçe organize
edilmesine, atölye ve yayın dahil tüm giderlerin yürütmece yapılması için yetkilendirilmesine
karar verildi.
Karar No
:8
Tarihi yarımada imar planları ile geçiş dönemi yapılaşma koşullarının iptal edilmesi
sonrasında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 17.03.2010 tarihli, 3632 sayılı kararı ile belirlenen yeni geçiş
dönemi yapılaşma koşullarının iptali için dava açmak üzere hukuk müşavirimiz Av. Can
Atalay’ın yetkilendirilmesine, bu karar çerçevesinde gelen projelerin ÇED kapsamında
değerlendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 12
İstanbul, Eyüp, Kemerburgaz, 7 pafta, 260, 261, 262, 266 sayılı parseller için hazırlanan
1/5000 ölçekli nâzım imar planı tadilatının ÇED raporu ile birlikte mesleki denetiminin
yapılmasına karar verildi.
Karar No
: 13
Mimar.ist, Mimarlara Mektup ve Mimarlıkta Malzeme yayınlarımızın;
- Yönetim merkezi adresinin Kemankeş Cad. No. 31 Karaköy/Beyoğlu/İstanbul olarak
değiştirilmesine,
- TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına sahibi ve genel yayın
yönetmeninin Deniz İncedayı olarak belirlenmesine,
- Mimar.ist ve Mimarlara Mektup sorumlu yazı işleri müdürünün Metin Karadağ olarak
belirlenmesine,
- Mimarlıkta Malzeme sorumlu yazı işleri müdürünün Fehiman Yurttaş olarak belirlenmesine,
- Basın Kanunu hükümleri uyarınca sorumlu müdürün bağlı olarak çalıştığı kişi olarak Deniz
İncedayı’nın görevlendirilmesine,
- Dergilerimizin yayın kurulları ile danışma kurullarının ayrıca belirlenmesine,
karar verildi.
Toplantı No
: 41/3
Toplantı Tarihi
: 6 Nisan 2010
Karar No
:1
Ali Sami Yen Stadını içeren alanda TOKİ tarafından hazırlanarak 22.02.20010 tarihinde
askıya çıkarılan, ana plan kararlarını ve kentsel donatı ihtiyacını yok sayarak bölgede yaşanan
karmaşayı daha da içinden çıkılmaz hale getirecek olan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş
mahallesi, 1199 ada, 348 parsele ilişkin 10.11.2009 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
imar planı değişikliğinin yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açılmasına, bu amaçla
oda hukukçumuz Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:2
18.12.2009 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nâzım İmar Planlarının şehircilik
ilkelerine ve kamu yararına aykırı olması nedeni ile iptali için yargı yoluna gidilmesine, oda
hukukçumuz Av. Can Atalay’ın bu amaçla yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:3
16.10.2009 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2009 tarihli kararı ile
kabul edilerek, Çekmeköy Belediyesince 22.12.2009 tarihinde askıya çıkarılan, 23.10.2009
tasdik tarihli Çekmeköy İlçesi 1/5000 Ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatına ilişkin itirazımıza
bugüne kadar yanıt verilmemiş olması ve söz konusu planların şehircilik ilkelerine ve kamu
yararına aykırı olması nedeni ile iptali için yargı yoluna gidilmesine, oda hukukçumuz Av.
Can Atalay’ın bu amaçla yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:4
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hüseyinağa Mahallesi Sakızağacı Sokak 5 Pafta 29, 30, 31, 32, 33
parselleri kapsayan adada yer alan yapılardan biri olan kültür varlıklarımızdan Emek
Sineması’nın yıkılmasının önünü açan kurul kararına karşı açmış olduğumuz dava
sonuçlanıncaya kadar yıkımın durdurulması için kamuoyu oluşturulmasına yönelik görüş
alışverişinde bulunmak amacı ile ilgili kurum, kuruluş ve kişileri 12 Nisan 2010, Pazartesi
Günü, saat14.00’te Karaköy binamızda toplantıya davet edilmesine karar verildi.
Karar No
:6
Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği’nin 70 ve 73. maddeleri uyarınca ev ya da iş adresi bir
BKBT sınırı içinde ise yazılı dilekçe ile o BKBT’ye sadece üye olunabileceği belirtilmiş
olmakla birlikte adres değişikliği durumunda yapılacak işlem hakkında bir düzenleme
yapılmamıştır. Bugünden itibaren şube kayıtları ve üye yazılı beyanı esas olmak üzere üye
adres değişikliği ile bir BKBT sınırları dışına çıkmış ise BKBT üyeliğinin otomatik olarak
düşürülmesine, bu konuda üyelere duyuru yapılmasına, adresi çalışmayan üyelere yönelik
gerekli duyuru ve adres tespiti çalışmasının yapılmasına karar verildi.
Karar No
:7
Karaköy binamızın olanaklarından yararlanmak isteyen kişi ve kurumların başvurularında
kullanım amaçlarını açık bir şekilde yazarak talep etmeleri, bu taleplerin ticari amaç
gütmeyen, kültür ve sanat etkinliklerine öncelik verilmek şartı ile konunun sekreterlikçe
değerlendirilmesine karar verildi.
Karar No
:8
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Sanayi Mahallesi, 19d-1b pafta, 1539 ada, 2 sayılı parsel için
hazırlanan ve odamız mesleki denetimine sunulan mimari projenin, 23.06.2008 tarihinde
Büyükşehir Belediyesi başkanınca onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nâzım İmar Planı ve
28.08.2008 onanlı, 1/1000 ölçekli Esenyurt Revizyon Uygulama İmar Planlarına aykırı olarak
Esenyurt Belediye Meclisinin 06.06.2008 /31 sayılı kararına dayandırılarak düzenlenen
28.05.2009 tarih ve 15120 sayılı imar durumu ile esas olarak hazırlanmasının hukuk ihlali
olduğu, bu imar durumu ile kamu yararına aykırı ayrıcalıklı imar hakları verildiği
düşünüldüğünden mesleki denetim onayı yapılmamasına, istenmesi durumunda sicil durum
belgesi düzenlenmesine, hukuk dışı sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına,
gerekirse hukuki sürecin başlatılmasına karar verildi.
Karar No
:9
Öğrenci komisyonunun bahar döneminde gerçekleştirmeyi planladığı üretken öğrenci
atölyelerinin programlanması sürecine Tores Dinçöz, Hüseyin Kargın, Ayşen Ciravoğlu,
Feride Önal’ın katkı vermesine karar verildi.
Karar No
: 11
Karaköy binamızın çatı katında yapılacak lokanta ile giriş katında yapmayı düşündüğümüz
çay evinin ihale ya da ihaleleri konusunda çalışma yapmak üzere Deniz İncedayı, Sabri
Orcan, Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu ve Gazanfer Karlıca’dan oluşan bir komisyon
kurulmasına, ihale koşulları ve şartname hazırlığı için çalışma yapılmasına, ihale için ilan
verilmesine ve ihale başvuruları ile ilgili ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra nihai karar
için Şube Yönetim Kurulu gündemine alınmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/4
Toplantı Tarihi
: 13 Nisan 2010
Karar No
:2
İKSV’nin 14 Nisan 2010 günü saat: 10.00’da Merkez binasında Emek Sineması’na sahip
çıkılması gündemli yapacağı toplantıya Deniz İncedayı, Sami Yılmaztürk, Mücella Yapıcı ile
Av. Can Atalay’ın katılmasına karar verildi.
Karar No
:3
İstanbul, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi B.Hendek ve Kule Sokağı, 106 pafta, 162
ada, 31 sayılı parselde 25/166 hisseli mülkümüzün değerinin tespiti için Ayşen Öğüt Yılmaz,
Bülend Ceylan ve Doğan Konuk’tan oluşan bir gayrimenkul değerleme heyetinin
oluşturulmasına ve mülkiyetimizin hukuki durumu ile ilgili hukukçularımızdan ve Av. Nezih
Şanlı’dan rapor istenmesine karar verildi.
Karar No
:4
Karaköy binamız çatı katlarının yapım işini hızlandırmak amacı ile Şube Yürütme Kurulu,
Gazanfer Karlıca, Ali Rüzgâr ve BKBT temsilcilerinin katılımı ile bir komisyon kurulmasına,
bu komisyonun Galata’daki mülkümüzün değerlendirilmesi ile ilgili de bir rapor sunmasına
karar verildi.
Toplantı No
: 41/5
Toplantı Tarihi
: 20 Nisan 2010
Karar No
:1
AKM ve Emek Sinemasının geleceğine yönelik kaygı duyan demokratik kitle örgütleri ile
platform oluşturulmasına, gerekli girişimlerde bulunmak ve yapılacak harcamalar için
Sekretaryanın yetkilendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/6
Toplantı Tarihi
: 27 Nisan 2010
Karar No
:1
5 Haziran Dünya Çevre Günü için basın bildirisi hazırlamak üzere Ayşen Ciravoğlu’nun
görevlendirilmesine, TMMOB İstanbul İKK’nın bu çerçevede yürüttüğü etkinliklerinin
desteklenmesine karar verildi.
Karar No
:2
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 3. köprü yapımı ile ilgili yaptığı basın
açıklamasını değerlendirmek üzere ilgili meslek odaları ile ortak toplantı yapılmasına karar
verildi.
Karar No
:3
1/5000 veya 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının veya Geçiş Dönemi Koruma
Esasları ve Kullanma Şartlarının idari yargı kararlarıyla iptal edilmesi halinde sit alanlarında
yapılacak uygulamaların koruma bölge kurullarında değerlendirilmesi hakkında 19.01.2010
tarih ve 761 sayılı ilke kararına dava açılmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay’ın
yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:5
Tarihi Baruthane’nin içinde yer aldığı Ataköy sahilinin işletme hakkı devri adı altında
mülkiyet devri ihalesinin iptali için yargı yoluna gidilmek üzere oda Hukukçumuz Av. Can
Atalay’ın yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:6
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 37 pafta, 30 ada, 165 (e: 157) sayılı parselde planlama
teknikleri ve kamu yararına aykırı olarak yapılaşma yoğunluğunu artırıcı ve plan bütünlüğünü
bozucu nitelikte bir planlama kararına dayanılarak hazırlanan ve uygulanması halinde telafisi
güç zararlara yol açacak ve örnek teşkil edecek olan, ayrıca meslek ortamımızca benimsenmiş
bulunan yarışma mantığı ve kurallarına uygun olmayan bir şekilde düzenlenen mimarlık
yarışması sonucu elde edilen mimari projenin mesleki denetiminin yapılmamasına, ÇED
raporu düzenlenmesine ve imar mevzuatı gereğince mimari proje müellifliği sicil durum
belgesi düzenlenmesine karar verildi.
Karar No
:7
TMMOB Mimarlar Odası Mesleki Denetimde ÇED Yönetmeliğinde mesleki denetim onayı
verilmeyen mimari projeler için ÇED uygulamasına yönelik öneri geliştirilmesine, ÇED
Danışma Kurulu’nun oluşturulması için Sekreterliğin çalışma yapmasına karar verildi.
Karar No
:8
16.04.2008 onay tarihli, 1/5000 ölçekli Şişli, Seyrantepe, 4 Pafta, 3 ada, eski 29, yeni 32-3334-35 sayılı parsellere ilişkin revizyon nâzım imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması
istemiyle TC İstanbul 6. İdare Mahkemesinde açılan davada 13.01.2010 günlü ve 2008/1747
esas no ile alınan yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaatın devam etmesi nedeniyle suç
duyurusunda bulunulmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesine karar
verildi.
Karar No
:9
Yargı kararlarını uygulamayan yöneticiler hakkında kişisel dava açılması hakkında hukuki
görüş oluşturulması konusunda Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 12
Şubemiz bünyesinde SMGM kapsamında yürütülen çalışmaların giderlerinin eğitim
çerçevesinde karşılanması ve kendi mekânımızda gerçekleştirilen meslek içi eğitimlerde
öğrencilere % 25 indirim yapılmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/7
Toplantı Tarihi
: 4 Mayıs 2010
Karar No
:1
Şube Mesleki Denetimde ÇED Danışma Kurulu’nun Deniz İncedayı, Sabri Orcan, Erdal
Aktulga, Hande Suher, Esat Suher, Niyazi Duranay, Orhan Şahinler, Cihat Fındıkoğlu, Afife
Batur, Besim Çeçener, Oya Bekiroğlu, Güven Birkan, Çelen Birkan, Zeynep Ahunbay, Arif
Atılgan, Semra Atabay, Nur Akın, Cevat Erder, Yıldız Uysal, Nuran Zeren Gülersoy, Nazir
Korkmaz, Serpil Özuğurlu, Mücella Yapıcı, Sema Kocabaş, Nurperi Özokuducu, Acar
Avunduk, Oktay Ekinci, Zekiye Yenen, Hüseyin Perçin, Bilge Arıkan, Ayşen Öğüt Yılmaz,
Ali Rıza Parsa, Eyüp Muhcu, C. Sami Yılmaztürk, Tuncay Gürpınarlı, Seher Sezer, Sevgi
İşbir, Ayla Ergin, Leyla Celep, Fikret Oğuz, İsmail Doğanyılmaz, Şeniz Gidemez, Av. Can
Atalay, Besime Şen, Asuman Türkün Erendil, Yılmaz Değer, Yılmaz Değer, Behiç Ak, Esin
Köymen, Zafer Akdemir, Feride Önal, Hüseyin Kargın, Doğan Sancak, Yılmaz Yıldırım,
Ahmet Erkan, Ahmet Eyüce, Derya Nuket Özer, Burak Kaan Yılmazsoy, Sinan Şenil, Derya
Karadağ ve mesleki denetim görevlilerinden oluşmasına, Sabri Orcan’ın Şube MD/ÇED’den
sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
Karar No
:3
20.11.2009 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen ve 24.11.2009
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı tarafından onaylanarak 04.02.2010 tarihinde
askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli “Piri Reis Üniversitesi Eğitim Tesisleri Alanı Nâzım İmar
Planı Değişikliği”ne dava açılmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesine
karar verildi.
Karar No
:7
11 Eylül 2009 tarihinde Milliyet gazetesinde yayımlanan sel felaketinin yaşandığı Ayamama
Deresi çevresindeki çarpık ve kaçak yapılaşmayı ve bu çarpık yapılaşmanın Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başladığını anlatan haberi ile
“Bülent Dikmener Haber Ödülü”nü alan Milliyet gazetesi yazarı Önay Yılmaz’a kutlama
mesajı gönderilmesine karar verildi.
Karar No
:8
Özelleştirme kapsamında satışı yapılmak istenen okulların satışına karşı yürütülmekte olan
Okuluma Dokunma Kampanyası’nda odamızı temsilen Mücella Yapıcı’nın
yetkilendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/8
Toplantı Tarihi
: 11 Mayıs 2010
Karar No
:1
Yeni dönemde TMMOB İKK Sekreteri olarak Tores Dinçöz’ün yetkilendirilmek üzere
MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:3
Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nu da içine alan bölge TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.04.2007 tarih ve
959 sayılı kararı ile tarihi ve kentsel sit alanı olarak belirlenmesine rağmen Harbiye Muhsin
Ertuğrul Tiyatrosu ve Sanatsal Faaliyetler binası avan projesinin ilgili bölge kuruluna
iletilmesi ve onay alınması yasal zorunluluk olmasına rağmen bu zorunluluğun yerine
getirilmeden ihaleye çıkarıldığı iddiası ile yapmış olduğumuz suç duyurusu sonucunda alınan
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın iptali için dava açılması amacı ile oda hukukçumuz
Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesi amacı ile MYK’ya talepte bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:4
Sulukule’de “arkeolojik dokunun göz ardı edilerek yapılan çalışmalarda telafisi mümkün
olmayan kayıplara neden olunacağı” Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bildirilmişken, 06.05.2010 tarihinde
Fatih Belediye Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen “Temel Atma
Töreni” sırasında gerek bölgede bulunanlar gerekse de basın mensupları tarafından kültürel
mirasımızın önemli bir parçası olan ve İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sulukule, 2484, 2489, 2490,
2492, 2493, 2492, 2495, 2497, 2498, 2499, 2525, 2524 adalarda arkeolojik değeri bulunan
materyallerin zarar gördüğüne tanık olunması ve fotoğraflarla belgelenmesi nedeniyle konu
ile ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesine, konu ile
ilgili MYK’ya talepte bulunulmasına karar verildi
Karar No
:5
Sulukule de yapılan arkeolojik kazıyı ve Fatih Belediyesi ile TOKİ tarafından düzenlenen
temel sonrasındaki tahribatı yerinde incelemek amacı ile 13 Mayıs 2010 Perşembe günü
yapılacak teknik geziye geniş katılım sağlanmasına karar verildi.
Karar No
:6
İTÜ’nün 08.03.2010 tarihli ve Mİ-2010-17 no’lu Emek Sineması konulu teknik raporunun
üniversiteden istenmesine, teknik raporda imzası bulunan ve aynı zamanda Emek Sineması
proje danışmanı olan Kutgün Eyüpgiller’den konu ile ilgili bilgi istenmesine, ayrıca konu ile
ilgili İTÜ Mimarlık Fakültesine yazı yazılarak rapor hakkında görüş talep edilmesine karar
verildi.
Karar No
:7
Dünya Mimarlık günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan
“Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Yemeği” organizasyonu için Ömer Mutlu, Mustafa
Fazlıoğlu, Feride Önal ve BKBT Temsilcilerinin görevlendirilmesine karar verildi.
Karar No
:8
TOKİ tarafından 26 Mayıs 2010 tarihinde satış ihalesi yapılması planlanan ve tarihi kültür
varlığı Baruthane’nin de içinde bulunduğu Ataköy sahil şeridinin kiralama adı altında
yapılacak ihalesi öncesinde 23 Mayıs 2010 tarihinde yapılması düşünülen katılımlı basın
toplantısının meslektaşlarımıza gerekli iletişim olanakları ile duyurulmasına karar verildi.
Karar No
:9
TMMOB İç Mimarlar Odası tarafından meslektaşlarımız Kerem Erginoğlu ve Hasan
Çalışlar’ın müellifleri oldukları yapıların iç mekân tasarımlarını da yaptıkları için meslek
gaspı suçlaması ile haklarında yapılan suç duyurusuna karşı verilecek hukuk davasına
müdahil olunması için MYK’ya öneride bulunulmasına ve bu konuda meslektaşlarımızın
bilgilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 10
Mimarlar Odası İşyeri Temsilcilikleri Yönetmeliği uyarınca Mimarlar Odası Genel
Kurulundan sonra bir ay içinde yapılması gereken işyeri temsilcilikleri seçiminin
organizasyonu için Kubilay Önal, Tores Dinçöz, Hüseyin Kargın, Sami Yılmaztürk ve Sabri
Orcan’ın görevlendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/9
Toplantı Tarihi
: 18 Mayıs 2010
Karar No
:1
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu 58 pafta,
1199 ada, 384 no’lu parselin 16.04.2010 tarihinde yapılan ihalesinin iptal edilmesi ve ihalenin
yenilenebilmesi için rantı artıran plan tadili önerisi ve açık ihale nedeniyle TOKİ yönetimi
hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:2
İstanbul İli, Şişli İlçesi Bomonti Bira Fabrikası planı için açmış olduğumuz davada İstanbul 3.
İdare Mahkemesince resen atanan bilirkişiler Sadettin Akın Eryoldaş ve Adem Erdem Arbaş’a
itiraz edilmesine karar verildi.
Karar No
:4
Şube MD/ÇED Danışma Kurulunun 12.05.2010 tarihli toplantısında alınan karar önerisince
Erdal Aktulga’nın başkan, Serpil Özuğurlu’nun 2. başkan, Mücella Yapıcı’nın sekreter olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna, Merkez MD/ÇED Danışma Kurulu’na şubemizi
temsilen Erdal Aktulga ve Mücella Yapıcı’nın önerilmesine karar verildi.
Karar No
:6
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Edirne Temsilciliği, Edirne Belediye
Başkanlığı ve Edirne İl Özel İdaresi’nin birlikte organize ettiği Edirne Temsilciliğinin
yürütücülüğünü üstlendiği 5-20 Temmuz 2010 tarihlerinde “Edirne / Kavgaz Tabya alanının
düzenlenmesi” konulu yaz okulu hakkında İTÜ, MSÜGSÜ ve YTÜ’ye yazı yazılarak 3. sınıf
öğrencisi 2 öğrencinin katılım sağlamasının talep edilmesine, Bulgaristan Sofya Mimarlar
Odası’na yazı yazılarak 4 öğrencinin katılım sağlamasının talep edilmesine, şubemizi temsilen
Erdinç Güner’in çalışmalara katkıda bulunmak üzere görevlendirilmesine karar verildi.
Karar No
:9
Esenyurt Belediye Meclisi’nin 06.06.2008 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli Esenyurt Uygulama İmar Planı yoğunluk, fonksiyon ve donatı alanları açısından
23.06.2008 tarihli, 1/5000 ölçekli Esenyurt Nâzım İmar Planına aykırı olduğu için tadil
edilerek kabul edilmiş ve 28.08.2008 tarihinde İBB Başkanlığınca onaylanmışken, 06.06.2008
tarihli Uygulama İmar Planı ve bu imar planına dayanılarak hazırlanan imar durumları ile
ilgili idari işlemin yok hükmünde olduğu için bu işleme dayalı mimari projelere sicil durum
belgesi düzenlenmemesine ve belediyesinden yapılmakta olan işlem ile ilgili bilgi istenmesine
karar verildi.
Karar No
: 16
EKA MBÇK’nın karar önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, 2010-2012 döneminde
görev yapacak Yürütme Kurulu üyeliklerine Gülay Uyan Melen, Derya Karadağ, İlmen
Gözde, Hüseyin Kargın, Kubilay Önal ve Coşar Demir’in atanmalarına, EKA MBÇK sekreter
üyeliğine Metin Karadağ’ın atanmasına karar verildi.
Karar No
: 17
Cervantes Enstitüsü’nün davetlisi olarak ülkemize gelecek İspanyol Mimar Carlos Ferrater’in
konferansı için yer talebinin ortak etkinlik olarak değerlendirilmesi durumunda uygun
olduğuna, odamız etkinlikleri kapsamında takvimin Sekreterlikçe belirlenmesine,
mekânımızda yapılacak etkinliğe katkı sağlanmasına karar verildi.
Karar No
: 18
Yapısal Çelik Derneğinin düzenlediği kongre için ülkemize gelecek İtalyan Mimar Alessadro
Zoppi’nin sergisinin 20 Eylül 1 Ekim 2010 tarihleri arasında Karaköy binamızda yer
almasına, afiş, davetiye vb organizasyonlar için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 19
Güney Afrikalı mimar Jo Noero’nun 5 Ekim 2010 tarihinde konferans vermek üzere ülkemize
davet edilmesine, gerekli davet, afiş, konaklama, yol giderleri vb organizasyonlar için
yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/10
Toplantı Tarihi
: 25 Mayıs 2010
Karar No
:1
TMMOB’nin desteklediği emek örgütlerinin 26 Mayıs eyleminin meslektaşlarımıza
duyurulmasına karar verildi.
Karar No
:3
Allianoi’daki kazıların yeniden başlatılması dileğiyle yürütülmekte olan imza kampanyasına
kurumsal destek verilmesine karar verildi.
Karar No
:4
İTÜ Mimarlık Fakültesi Burs ve Ödül Komisyonu’nun fakülteyi derece ile bitiren başarılı
öğrencilere nakdi ödül verilmesi talebinin uygun bulunmadığı, ödül verilmesi ilkesi temelinde
her bir başarılı öğrenciye yayınlarımız arasında yer alan İstanbul Kent Rehberi’nden birer adet
hediye verilmesinin uygun görüldüğü bilgisinin İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne iletilmesine karar
verildi.
Karar No
:8
Davalarımızın kamuoyu ile paylaşılması, dava sürecinin ve sonuçlarının takip edilmesi,
davalarımızın gelişimini olumsuz etkileyen bilim dışı bilirkişi raporu yazan bilirkişiler
hakkında neler yapılabileceği, dava sonuçlarında davayı kazansak bile imza sahiplerinin
yanına kâr kalması vb konularında karar sürecini geliştirebilmek amacı ile dosyaların başlıklar
altında toplanması konusunda oda avukatımızca çalışma yapılmasına, gerekirse stajyer
eleman desteği alınmasına, kamu yararına ve hukuka aykırı kararların altında imzası bulunan
kurul üyeleri, bilirkişiler ve kamu görevlileri hakkında ne yapılabileceği konularında
araştırma yapılmasına, gerekirse bu konularda profesyonel destek alınmasına, 3 aylık süre
sonucunda konunun tekrar ağırlıklı gündem maddesi yapılarak Yönetim Kuruluna
getirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/11
Toplantı Tarihi
: 1 Haziran 2010
Karar No
:1
İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi’ne odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Deniz
İncedayı’nın katılmasına karar verildi.
Karar No
:6
Karaköy binamızın zemin katında açmayı düşündüğümüz kafenin işletmecisinin tespiti
konusunda yapılacak ihale için kurulan komisyonun oluşturacağı ihale şartnamesine göre
konunun ihaleye çıkarılması ve ilan verilmesi için Şube Yönetim Kurulu yürütmesinin
yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 12
10 Kasım 2009 tarihli 40/68 no’lu Şube Yönetim Kurulu kararı ile teması “Kültür ve Mekân”
olarak belirlenen 2011 Yılı Ajanda Fotoğraf Yarışmasının,
- Yayın Kurulunun İsmail Doğanyılmaz, Esin Köymen, Kubilay Önal, H. Cevat Özdil ve
Sami Yılmaztürk’ten oluşmasına,
- Seçici Kurulun Behiç Ak, Cemal Emden, Hilmi Etikan, Şeniz Kabadayı ve Aras Nefçi’den
oluşmasına,
Yarışma takviminin,
Duyuru: 4 Ocak 2010
Son Katılma Tarihi: 3 Eylül 2010
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 13 Eylül 2010
Sonuçların Açıklanması: 20 Eylül 2010
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 4 Ekim 2010 ve
Ödüllerin
1. Ödül 3.000.- TL
2. Ödül 2.000.- TL
3. Ödül 1.000.- TL
ve 38 eşdeğer ödül için (her biri) 200.- TL
olarak belirlenmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/12
Toplantı Tarihi
: 15 Haziran 2010
Karar No
:2
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ile planlama sürecine yönelik ortak çalışma
yapılmasına karar verildi.
Karar No
:4
Trakya BKBT’nin 26.05.2010 tarihli yazısının değerlendirilmesi sonucunda İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 20.11.2009 tasdik tarihli Kıraç 1. Etap 1/5000 Ölçekli
Revizyon Nâzım İmar Planına dava açılması ve konu ile ilgili Av. Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi için konunun Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/13
Toplantı Tarihi
: 29 Haziran 2010
Karar No
:5
“Binalarda Erişilebilirlik” konusunda uluslararası akredite olmuş bir kuruluş olan Liftinstituut
Teknik Güvenlik ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. sorumluluğunda ve masrafları
Kone Asansör San. Tic. AŞ tarafından karşılanmak üzere denetçi yetiştirmek üzere “işbirliği
protokolü” yapılması için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 13
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 151 pafta, 421 ada, 161 sayılı (yeni 285-286) parsele
(meteoroloji) ilişkin 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı değişiklinin iptali için açılan davada
alınan yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Kadıköy Belediye Başkanlığı ve Taşyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. AŞ hakkında suç
duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/14
Toplantı Tarihi
: 13 Temmuz 2010
Karar No
:2
11 Temmuz 2010 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanan “Mayıs ayında yürütmeyi durdurma
kararı alınan Ataşehir Finans Merkezi projesine 5 mimarlık ofisi tarafından proje
hazırlandığı” haberinde adı geçen meslektaşlarımıza yazı yazılarak konu ile ilgili bilgi
istenmesine karar verildi.
Karar No
:3
23.06.2008 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanan 1/5000 ölçekli
revizyon nâzım imar planı ve 28.08.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt revizyon uygulama
imar planlarına aykırı olarak Esenyurt Belediye Meclisi’nin 06.06.2008/31 sayılı kararına
dayandırılarak düzenlenen imar durumları ile ilgili idari işlemin yok hükmünde olması nedeni
ile bu imar durumlarına göre tasarım yapan ve hizmetini tamamlayan, bu nedenle de olumsuz
etkilenen meslektaşlarımız ile toplantı yapılmasına, organizasyonun Trakya BKBT tarafından
üstlenilmesine karar verildi.
Karar No
:4
Kadıköy-Fenerbahçe Mahallesi, Münir Nurettin Selçuk Caddesi, 94 pafta, 292 ada, 22 parsel
sayılı yerde inşaatı devam eden Kalamış Otel ile ilgili, ruhsata aykırı uygulamalar nedeni ile
Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve müteahhidi (Garanti Finansal Kiralama AŞ)
hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:6
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Dragos Mevkii, Orhantepe Mahallesi (Tekel alanı) İstanbul II
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.11.1999 gün ve 5385 sayılı
kararı ile I. II. ve III. derece doğal sit alanı olarak ilan edilen alanda III. derece doğal sit
sınırları içinde kalan, 188 pafta, 2222 ada, 237 no’lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli koruma
amaçlı imar planını düzeltmelerle uygun bulan İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 04.06.2010 tarih ve 2578 sayılı kararı ve bu karara göre
askıya çıkacak plana dava açılması için çalışma yapılmasına, dava açmak için Av. Can
Atalay’ın yetkilendirilmesinin Merkez Yönetim Kurulu’ndan talep edilmesine karar verildi.
Karar No
: 10
Emek Sineması ile ilgili İTÜ Döner Sermayesi tarafından hazırlanan teknik raporun
tarafımıza iletilmesi talebimize verilen olumsuz yanıta karşı hukuki işlem başlatılması için
Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesinin Merkez Yönetim Kurulu’ndan talep edilmesine karar
verildi.
Toplantı No
: 41/15
Toplantı Tarihi
: 27 Temmuz 2010
Karar No
:3
TMMOB İstanbul İKK bünyesinde çalışmalarını yürüten İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Komisyonu’na asıl üye Nurhan Kazancı, yedek üye Şirin Bayram’ın, Kadın Komisyonu’na
asıl üye Belgin Oflazoğlu, yedek üye Burçin Kuz’un ve Ölçü Yayın Kurulu’na Hüseyin
Kargın’ın görevlendirilmesine karar verildi.
Karar No
:4
17 Ağustos 1999’da yaşanan Körfez depreminin yıldönümünde TMMOB İstanbul İKK
tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere etkin katılım sağlamak üzere örgütlenme
yapılmasına, 12 Ağustos 2010 tarihinde İTÜ Maçka’da gerçekleştirilmesi düşünülen panelde
odamızı temsilen Mücella Yapıcı’nın bildiri sunmasına, bir oturumda Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Deniz İncedayı’nın oturum başkanlığı yapmasına karar verildi.
Karar No
:5
Anadolu I. BKBT’nin önerisinin değerlendirilmesi sonucunda İstanbul İli, Üsküdar İlçesi
Burhaniye Mahallesi, 218 pafta, 1326 ada, 22, 31, 33, 35, 38 sayılı parsellerle, 318 pafta,
1326 ada, 23 sayılı parseldeki yoğunluk artışına neden olan plan tadilatına açtığımız dava
süreci devam ederken, itirazımıza neden olan aynı yapılaşma koşulları ile yeniden askıya
çıkarılan yeni plan tadilatına dava açılması için Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesinin
MYK’dan talep edilmesine karar verildi.
Karar No
: 6/a-b
Trakya BKBT’nin önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda;
a) İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 26 pafta, 3410 sayılı parsel için kamu yararına aykırı
yoğunluk getiren 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı ile belediyesine yapılan itiraz
dosyasının incelenmesine ve gerekirse dava açmak üzere Av. Can Atalay’ın
yetkilendirilmesinin MYK’dan talep edilmesine karar verildi.
b) İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 275 ada, 23-24 parseller, 1227 ada, 1-2
parseller, 1228 ada, 1 parsel ile 1229 ada 1 parsel sayılı taşınmazla hakkında dava açılması
için Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesinin MYK’dan talep edilmesine karar verildi.
Karar No
: 10
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce onanarak İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 24.04.2007 tarihinde askıya çıkarılan İstanbul İli,
Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 7341 pafta, 32 ve 735 ada, 23,24 parsellere ilişkin
1/5000 ölçekli nâzım imar planının iptali istemi ile açılan davada Danıştay 6. Dairesi’nin
13.11.2009 gün ve 2007/5262 esas ve 2009/11099 sayılı kararı ile idari işlemin “yürütmesinin
durdurulması” kararından sonra davalı yanında davaya katılan Boğaziçi Holding AŞ’nin
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermayesine başvurusu üzerine Nisan 2010
tarihinde yargı kararına müdahale niteliğinde yargı kararının tersi görüşte bir rapor hazırlayan
Prof. Dr. Akın Eryoldaş’ın Soruşturma Uzlaştırma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/16
Toplantı Tarihi
: 10 Ağustos 2010
Karar No
:1
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Sur-ı Sultani sınırları içinde yer alan tahsisli alanların
yapılmakta olan tarihi yarımada planlarına “Turizm Tesis Alanı” olarak işlenmesi
doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen talimatın hukuksal dayanağı
olmadığı gibi, yerel yönetimin yetkisine müdahale olduğunun basın açıklaması ile
kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.
Karar No
:2
Ankara Şubemizce yürütülmekte olan Mimarlığın Sosyal Forumu’na şubemizin aktif
katılımını organize etmek amacıyla Hüseyin Kargın, Sami Yılmaztürk, Derya Karadağ ve
Mücella Yapıcı’nın çalışma yapmasına karar verildi.
Karar No
:4
“Mesleki uygulama alanında haksız rekabet” gündem maddesi ile Yönetim Kurulu üyeleri ve
BKBT Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile MUDK toplantısı yapılmasına karar verildi.
Karar No
:5
TMMOB Olağanüstü Genel Kurul gündemine yönelik Yönetim Kuruluna sunuş yapmak
üzere Tores Dinçöz, Sabri Orcan, Hüseyin Kargın, Mücella Yapıcı ve Mustafa Fazlıoğlu’nun
yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmasına, sekreterliğini Tores Dinçöz’ün yürütmesine,
sonuçların organize edilecek bir toplantıda TMMOB delegelerine aktarılarak katkılarının
alınmasına karar verildi.
Karar No
:6
“3. Köprüye Hayır” platformunda odamızı Bahattin Alpaslan’ın temsil etmesine karar verildi.
Karar No
:7
1-31 Temmuz tarihleri arasında bu yıl beşincisi gerçekleştirilen “Kent Düşleri Atölyeleri”
kapsamında 7 atölyede yürütülen öğrenci çalışmalarının sonuçları ile sergi hazırlanmasına,
sonuçların yayına dönüştürülmesine, sergi ve yayın programının sekreterlikçe organize
edilmesine ve bütçe konusunda yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:8
Kentimizde bulunan Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneklerinin tescillenmesi için
dosyalarının hazırlanmasına, bu amaçla hazırlanacak dosyalarda Ulusal Mimarlık Ödülü alan
yapılara öncelik verilmesine, bu amaçla Şehriban Çelebi’nin görevlendirilmesine, alınacak
hizmet bedelinin yürütmece belirlenmesine karar verildi.
Karar No
: 13
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları çalışmalarını düzenleyen mevzuat
uyarınca odamızı temsilen Koruma Bölge Kurulu toplantılarına katılmak üzere gözlemci
üyelerin aşağıda verilen listedeki gibi belirlenmesine karar verilmiştir:
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: Tuncay Gürpınarlı,
İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: Özden Fikret Oğuz,
İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: Burak Kaan
Yılmazsoy,
İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: Zeynep Ahunbay,
İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: Esin Köymen İsmail Doğanyılmaz,
İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: Erkan Gültekin Osman Karaaslan,
İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: İbrahim
Hancıoğlu - Ahmet Erkan,
İstanbul Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu: Mücella Yapıcı,
Edirne Koruma Bölge Kurulu: Atilla Ergin.
Karar No
: 15
14.03.2010 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Alemdağ, 476 ada, 1 parsel, 480
ada, 3 ve 4 parseller, 481 ada, 3 ve 4 parseller, 482 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin nâzım imar
planı tadilatı ile getirilen kamu yararına ve şehircilik bilimine aykırı yoğunluk kararına
yapılan itiraza olumlu yanıt alınmamış olması nedeni ile Anadolu I BKBT Yönetim
Kurulunun dava açılması talebinin değerlendirilmesi sonucunda odamız avukatı Can
Atalay’ın yetkilendirilmesi talebi ile MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/17
Toplantı Tarihi
: 24 Ağustos 2010
Karar No
:7
2010-2011 öğretim yılı için Mimarlar Odası Öğrenci Üye Yönetmeliği kapsamında tüm
öğrencileri kapsayacak öğrenci üyelik çalışması yapmak ve yönetmeliğin 8. maddesinde
tanımlanan “üniversite öğrenci temsilcisi” tespitlerini yapmak amacı ile Sami Yılmaztürk,
Hüseyin Kargın, İlker Ertuğrul, Derya Karadağ, Feride Önal, Coşar Demir, Doğan Sancak,
Yılmaz Yıldırım’dan oluşan bir çalışma grubunun 31 Ağustos 2010, saat 14.00’te toplantıya
çağrılmasına karar verildi.
Karar No
: 10
Mimarlar Odası MYK’nın gündeminde bulunan “mimarlık alanında haksız rekabet”
konusunu görüşmek ve bu gündem çerçevesinde çağrılacak Şube Danışma Kurulu’na hazırlık
yapmak üzere 31 Ağustos 2010, Salı günü saat 18.00’de toplantı yapılmasına, bu toplantıya
Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve BKBT Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, Sekretaryanın
ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak destek veren meslektaşlarımızın davet edilmesine
karar verildi.
Karar No
: 15
İstanbul Rehberler Odası’nın Yerebatan Sarnıcı üzerindeki ağır taşıt trafiğinin verdiği
zararların incelenerek rapor hazırlanması talebini değerlendirmek amacı ile Sami Yılmaztürk,
Gül Köksal, Nur Akın, Deniz Mazlum ve Zeynep Ahunbay’dan oluşan bir komisyon
kurulmasına, oluşturulacak raporun talep sahipleri ile ilgili kurumlara iletilmesine karar
verildi.
Toplantı No
: 41/18
Toplantı Tarihi
: 14 Eylül 2010
Karar No
:2
01.09.2010 tarihinde askıya çıkan ve 15.06.2009 onaylı, 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre
Düzeni Planı Plan Notları’nda 3. köprü nedeniyle değişiklik yapan plan tadilatı ile ilgili oda
görüşünü oluşturmak ve İBB Meclisi gündemini takip edebilmek amacı ile meclis üyesi
üyelerimiz ile toplantı yapılması için Sekretaryanın çalışma yapmasına, toplantıya Mustafa
Fazlıoğlu, Mücella Yapıcı, Yıldız Uysal, Hüseyin Kargın, Tores Dinçöz ve ilgili
meslektaşlarımızın katılımının sağlanmasına, hukuki sürecin başlatılması için odamızın
Avukatı Can Atalay’ın MYK’dan yetkilendirilmesinin talep edilmesine karar verildi.
Karar No
:3
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Seyrantepe, 4 pafta, 3 ada, 32 sayılı parsele ilişkin 18.06.2010
tarihinde 1558 sayılı İBB Meclis kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nâzım imar planı ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planının şehircilik bilimine, imar hukukuna aykırılığı nedenleri
ile iptali ve yürütmenin durdurulması için odamız Avukatlarından Can Atalay’ın
yetkilendirilmesinin MYK’dan talep edilmesine karar verildi.
Karar No
:8
Şehircilik bilimine ve kamu yararına açıkça aykırılığı görüldüğü için mesleki denetim onayı
verilmemesi gereken projelere yönelik, onay verilmediğini ve ÇED raporu düzenlendiğini
belirten özel bir kaşe yapılmasına, bu tür projeleri için ÇED Danışma Kurulu değerlendirmesi
ışığında yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:9
Allianoi antik kentinin ulusal ve uluslararası uzman tepkilerine ve yargı kararlarına rağmen
toprağa gömülerek su tutacak baraj suları altında yok edilmekte olmasına karşı Allianoi
Girişimine destek verilmesine ve ortak etkinlikler organize etmek üzere ve giderlerini
karşılamak üzere sekreterin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 11
Şube Sürekli Mesleki Gelişim sorumlularının Ömer Mutlu ve Belgin Diril olarak
belirlenmesine, sorumluların MYK’ya bildirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/19
Toplantı Tarihi
: 21 Eylül 2010
Karar No
:2
Fatih Pınar’a yaptırmakta olduğumuz foto röportajların yeni kentsel dönüşüm alanlarında
sosyal yaşamın tespiti amacı ile sekreterlikçe devam ettirilmesine, bugüne kadar yapılan foto
röportajların “İstanbul ve Kentsel Dönüşüm” başlığı altında bir röportaj olarak kurgulanması
için sekreterin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:5
Ytong tarafından açılmak istenen çatı yarışması talebini değerlendirmek ve şubemiz adına
gerekli çalışmaları yürütmek üzere Deniz İncedayı ile Sami Yılmaztürk’ün
yetkilendirilmesine, Seçici Kurul tespiti için Mimarlar Odası Yarışmalar Komitesine
başvurulmasına, organizasyonda odamız mekânının kullanımının uygunluğuna karar verildi.
Karar No
:7
Mimarlık fakülteleri ile mimarlık-mühendislik fakülteleri dekanlarına ve mimarlık bölüm
başkanlarına yeni eğitim döneminin başlıyor olması nedeniyle başarı dileklerimizin bir mesaj
ile iletilmesine karar verildi.
Karar No
:8
Haber Türk’te Murat Bardakçı ile Pelin Batu’nun birlikte yaptığı ve geçtiğimiz bir hafta
içinde yayımlanan tarihten sayfalar adlı programın kopyasının temin edilmesine ve programda
mimarlara yönelik hakaret iddiasının araştırılması için odamız Avukatı Can Atalay’ın
araştırma yapmasına karar verildi.
Karar No
:9
Bu yıl gerçekleştirmeyi planladığımız öğrenci yarışmasının “Kadıköy İskelesi ve Yakın
Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması” olarak belirlenmesine, Seçici
Kurulun belirlenmesi için Mimarlar Odası Yarışmalar Komitesine başvuruda bulunulmasına,
31138 sicil numaralı üyemiz Şehriban Çelebi’nin yedek üye, 34669 sicil numaralı üyemiz
Polat Darçın ile 39529 sicil numaralı üyemiz Cansu Yapıcı’nın raportör üye olarak
görevlendirilmesine, yarışma ilan tarihinin 14 Ekim 2010 olarak belirlenmesine, ödüllerin 1.
ödül 3.000.- TL, 2. ödül 2.000.- TL, 3. ödül 1.500.- TL, 5 adet mansiyon 1.000.- TL, ayrıca
Seçici Kurulun yetkisinde Mimarlar Odası yayınlarından satın alma ödülü verilmesine,
organizasyon ve giderler için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 10
Bu yıl altıncısı gerçekleşecek Mimarlık ve Kent Şenliği’nin açılışının 4 Ekim 2010 Pazartesi
günü saat11.00’de Emek Sineması önünde yapılmasına, yapılacak basın açıklamasından sonra
Karaköy binamıza kadar Dünya Mimarlık Günü yürüyüşünün gerçekleştirilmesine, etkinlik
duyuruları ve gerekli afiş, pankart vs duyuru giderleri için yürütmenin, verilecek temsil
giderleri için saymanın yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 13
Şener Özler Arşiv Dokümantasyon Merkezi içinde yer alan ve bu yıl ilk defa gösterime
açılacak olan sinema salonuna verdiği maddi katkı nedeni ile Prof. Orhan Şahinler’in adının
verilmesine karar verildi.
Karar No
: 14
Yalova İlinde yer alan Gökçe Barajı Su Havzasının Turizm Teşvik Yasası kapsamında doğal
değerlerinin yanı sıra su kaynaklarının dönülmez şekilde yok edilmesine neden olacak
yapılaşmayı öngören ve merkezi hükümet eli ile yapılan planın yürütmesinin durdurulması ve
iptali için hukuki girişimlerde bulunulmasına, bu amaçla odamız avukatlarında Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi için MYK’ya başvurulmasına karar verildi.
Karar No
: 15
“Naturtektur-Naturetecture” sergisinin 22 Kasım-10 Aralık 2010 tarihlerinde salonumuzda
açılabilmesi için AKNW Kuzey Ren-Vestfalya Mimarlar Odası ile protokol imzalamak üzere
Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı’nın yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 16
Galata Limanı nedeni ile aynı zamanda uluslararası kapı niteliğinde bulunan Karaköy İskele
Meydanı ve yakın çevresinin iyileştirilmesi amacı ile İBB’nin de katılımının sağlandığı bir
atölye için yürütmenin çalışma yapmasına karar verildi.
Karar No
: 23
Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen afet konulu sempozyuma katılım
sağlanmasının prensip olarak uygunluğuna, sürece yönelik İMO İstanbul Şubesi ile ortak
çalışma yapılmasına karar verildi.
Karar No
: 24
İstanbul’un doğal kaynaklarının yok olmasını sağlayacak 3. köprünün yapılmaması için
yürütülmekte olan girişimlerin desteklenmesine, “3. Köprü Yerine Yaşam Platformu”nun ve
TMMOB İstanbul İKK’nın yürütmekte olduğu çalışmalara aktif destek verilebilmesi için
yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/20
Toplantı Tarihi
: 30 Eylül 2010
Karar No
:3
İşyeri temsilcileri seçimi ve Ücretli ve İşsiz Mimarlar Komitesi çalışmalarını organize etmek
üzere Sami Yılmaztürk, Mustafa Fazlıoğlu, Tores Dinçöz, Hüseyin Kargın, Yılmaz Yıldırım,
Bahattin Alpaslan ve Fikret Oğuz’dan oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/21
Toplantı Tarihi
: 7 Ekim 2010
Karar No
:1
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 106 pafta, 162 ada, 31 sayılı parselde 134 m2 büyüklüğündeki
arsanın 148/166 hissesinin teklif alma usulü ile satışı ve satış yoluna gidilebilmesi için gazete
ilanı verebilmesi ve kat mülkiyetinin kalkması nedeniyle hak sahipliğinden yola çıkılarak
dükkânları kullanan maliklerden ecri misil bedeli talep edilebilmesi için Merkez Yönetim
Kurulundan yetki talep edilmesine karar verildi.
Karar No
:2
Kadıköy, Tuğlacıbaşı Mahallesi, 151 pafta, 421 ada, 285-286 sayılı parsellere (meteoroloji)
ilişkin alınan 14.05.2010 tarih ve 1279 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararının
iptali için dava açılmasına ve odamız avukatı Can Atalay’ın yetkilendirilmesi talebi ile
MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:3
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince
18.10.2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 12.07.2010 tarihinde
onaylanarak 21.07.2010 tarihinde TOKİ tarafından askıya çıkarılan Ataşehir İlçesi, Ataşehir
Toplu Konut Alanı Doğu Bölgesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nâzım İmar Planı ve 1/1000
Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile Ümraniye İlçesi, Ataşehir Toplu Konut Alanı
Ticaret Alanı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nâzım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planının iptali için dava açılmasına ve odamız avukatı Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi talebi ile MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:5
Trakya BKBT’nin Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 2 parsel ve 564 ada, 158, 159,
160,161, 162 ve 163 parsellerin kadastral sınırları ile kıyı kenar çizgisi arasındaki
uyumsuzluğun giderilmesi yönünde Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin
açmış olduğu davaya müdahil olunması önerisinin uygun olduğuna, konu ile ilgili odamız
avukatı Can Atalay’ın yetkilendirilmesi talebi ile MYK’ya öneride bulunulmasına karar
verildi.
Toplantı No
: 41/22
Toplantı Tarihi
: 12 Ekim 2010
Karar No
:2
14.05.2010 tarihli, 1292 sayılı İBB Meclis kararı ile kabul edilerek 05.07.2010 tarihinde
askıya çıkarılan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye 293 ada, 9 sayılı parsele ve bitişiğindeki
mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait terkinli alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nâzım İmar
Planı tadilatının iptali için dava açılmasına, odamız avukatı Can Atalay’ın yetkilendirilmesi
için MYK’ya başvuruda bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:8
Haksız rekabeti önleme konusunda SMM Yönetmeliği uyarınca ve mesleki denetim sırasında
aranacak belgelerin eksiksiz olarak istenmekte olduğunun üyelerimize 15 Kasım 2010 tarihine
kadar duyurulmasına, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren belgelerin eksiksiz istenmesine karar
verildi.
Toplantı No
: 41/23
Toplantı Tarihi
: 19 Ekim 2010
Karar No
:2
Maçka Teknik Lisesinin “Tekstil Müzesi” yapılması girişimlerinin hukuki boyutunun
araştırılması ve hukuki sürecin başlatılması için odamız avukatı Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi için MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:3
Okul yapılarının özelleştirilmesine karşı bir kampanya sürecini örgütlemek amacı ile Esin
Hacıalioğlu, Tores Dinçöz, Hülya Pekşen Yavuz, Sami Yılmaztürk’ten oluşan bir çalışma
gurubu kurulmasına karar verildi.
Karar No
:4
Mimarlık Mühendislik Haftası etkinlikleri kapsamında 28 Ekim 2010 günü akşamı
Galatasaray’dan Taksim’e gerçekleştirilecek meşaleli yürüyüşün meslektaşlarımıza
duyurulmasına karar verildi.
Karar No
:5
Behiç Ak, Hüseyin Kargın, Ayşe Ak, Yılmaz Yıldırım, Şehriban Çelebi, Sami Yılmaztürk,
öğrenci üye Merve Şen ve Ece Uysal’dan oluşan Film Kulübü kurulmasına karar verildi.
Karar No
:7
İKK Ücretli İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Komisyonu’na Şubemizi temsilen
Hüseyin Kargın ve Doğan Sancak’ın katılmasına karar verildi.
Karar No
: 10
16 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Mimarlar Odası öğrenci üye üniversite
temsilcisi seçimleri sonucunda belirlenen aşağıdaki listenin uygun olduğuna karar verildi.
● Yıldız
Teknik Üniversitesi: (Asıl) Aynur Işık, (Yedek)Duygu Ede
●
İstanbul Teknik Üniversitesi: (Asıl) Melike Özyurt, (Yedek) Gizem Akgül
● Beykent
Üniversitesi: (Asıl) Emre Yüksel, (Yedek) İysar Yıldırım
● Haliç Üniversitesi:
(Asıl) Özgür Semavi Katuk, (Yedek) Rıdvan Şengün
● Bahçeşehir Üniversitesi:
● Mimar Sinan
●
Güzel Sanatlar Üniversitesi: (Asıl) Emine Akcan, (Yedek) Mukaddes Oruç
İstanbul Bilgi Üniversitesi: (Asıl) Ahmet Onkaş, (Yedek) Tuğba Yalçın
● Yeni
●
(Asıl) Handan Şahin
Yüzyıl Üniversitesi: (Asıl) Sinem Ceyda Eroğlu, (Yedek) Metehan İnaner
İstanbul Aydın Üniversitesi: (Asıl) Muhammed Ali Yılmaz
● Okan
Üniversitesi: (Asıl) Mimay Temam, (Yedek) Barışcan Özen
● Doğuş
Üniversitesi: (Asıl) Mehmet Hakan Filik, (Yedek) Ümir Arafal
● Yeditepe
● Arel
Üniversitesi: (Asıl) Mesut Öztürk
Üniversitesi: (Asıl) Ali Alperen Ural
● Trakya
Üniversitesi (Asıl) Gülşah Karakaya, (Yedek) Oktay Burak Yalçın
● Yeditepe
Üniversitesi: (Asıl) Mesut Öztürk
Toplantı No
: 41/24
Toplantı Tarihi
: 26 Ekim 2010
Karar No
:1
Hukukun hiçe sayıldığı, mülkiyetin yeniden örgütlenmesinin ve el değiştirmesinin yasalarının
yapıldığı, insan haklarına ve evrensel hukuka aykırı yapılan yasalara dahi uyulmadığı ortamda
insanın ve yarattığı değerlerin savunulması temelinde “Yeri Savunmak = Direnişin Mekânları,
İnsanları” atölyesinin İstanbul’da yeniden örgütlenmesi amacı ile ve yerini ve veya
mahallesini savunan demokratik kitle örgütlerinin katılımının kurgulanmasına, bu amaçla
atölye yürütücülerinin bir çalışma yapmasına karar verildi.
Karar No
:2
İstanbul Boğazı’nın lastik tekerlekli araç tüneli ile geçilmesini öngören ve tarihi yarımadanın
tarihi, kültürel, arkeolojik, ekolojik ve topografik yapısını yok edecek nitelikteki projenin
durdurulması için gerekli sürecin başlatılmasına, hukuki girişimlerde bulunulmak üzere
avukatımız Can Atalay’ın yetkilendirilmesi için MYK’ya öneri götürülmesine, kamuoyunun
proje ile ilgili bilgilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:3
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu mahallesi, 7341 pafta, 32 ve 735 ada, 23 ve 24
parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı iptali istemi ile açılan davada Danıştay 6.
Dairesi’nin 13.11.2009 gün ve 2007/5262 esas ve 2009/11099 sayılı kararı ile idari işlemin
“iptali” ve “yürütmenin durdurulması” kararından sonra davalı yanında davaya katılan
Boğaziçi Holding AŞ’nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermayesine
başvurusu üzerine dosyada bir bilirkişi raporu olmasına rağmen Nisan 2010 tarihinde bir
bilirkişi raporu düzenleyen Akın Eryoldaş hakkında Şube Yönetim Kurulunun 41/20-2/b
kararı uyarınca soruşturma açılmasına ilişkin kararının değerlendirilmesi sonucunda dosyanın
hukukçumuzun ek raporu ile birlikte incelenmek üzere Mimarlar Odası Onur Kurulu’na
iletilmesi önerisi ile MYK’ya gönderilmesine karar verildi.
Karar No
:4
Beyoğlu, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Saray Sinemasının bulunduğu adada 2863 sayılı
koruma mevzuatına aykırı yapılaşma ile ilgili hukuki sürecin başlatılması amacına yönelik
avukatımız Can Atalay’ın yetkilendirilmesi için MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:5
Her eğitim döneminde düzenlemekte olduğumuz Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim
Yarışmasının temasının “Çocuğun Renkli Dünyası” olarak, Seçici Kurulun ise Aysel Durgun,
Ruhsar Keser, Simla Sunay, Seda Bildik, Gökhan Deniz, Hülya Pekşen Yavuz ve Güzin Öner
Alpaslan olarak belirlenmesine, takvim, ödüller, şartname ve giderler için sayman ve
Sekreterliğin yetkilendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/25
Toplantı Tarihi
: 9 Kasım 2010
Karar No
:1
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 360, 361, 362, 363, 385, 386, 387, 593, 594 numaralı adaları
kapsayan Tarlabaşı Yenileme Alanına ilişkin İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 30.11.2007 tarih ve 26 sayılı kararının ve
eki avan projelerinin iptali için açmış olduğumuz davada İstanbul 3. İdare Mahkemesinin
2008/1606 esas, 2010/981 sayılı kararının temyiz edilmesine karar verildi.
Karar No
:2
İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Tarihi
Yarımada Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve kullanma Şartları konulu 17.03.2010 günlü
3632 sayılı kararı ve bu karara dayanak oluşturan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 19.01.2010 günlü, 761 sayılı ilke kararının iptali için açılan davada
Danıştay 6. Dairesi’nin 2010/6413 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kamuoyu ile
paylaşılmasına karar verildi.
Karar No
:3
Oda üye ve mesleki denetim kayıtları üzerinden üye profilinin değerlendirilmesine yönelik
rapor hazırlanması için Sekreterliğin çalışma yapmasına, bu raporun yönetim kurulunda
değerlendirildikten sonra basılması için sekreter ve saymanın çalışma yapmasına, bu rapor
ışığında, a) Serbest çalışan, b) Büroda ücretli çalışan, c) Şantiyede ücretli çalışan, d) Yapı
denetimde ücretli çalışan, e) Akademisyen, f) Öğrenci üyelerle atölyelerde üye profili ve
beklentilerinin ortaya çıkarılması amacıyla Sekreterliğin çalışma yapmasına karar verildi.
Karar No
:4
Öğrenci üye üniversite temsilcilerinin önerisi doğrultusunda İstanbul’da kentsel dönüşüm
alanlarına yönelik atölye organize edilmesine, atölye katılımcılarına Mücella Yapıcı’nın sunuş
yapmasına karar verildi.
Karar No
:5
Üniversite öğrencilerinin oda çalışmalarına katılımını esas alan ve oda olanaklarından daha
fazla yararlanmalarına olanak veren çalışmalar yapılmasına, bu amaçla yürütmenin program
hazırlamasına karar verildi.
Karar No
:6
Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi ile Prof. Orhan Şahinler Sinema Salonu’nun
ücretli çalışan meslektaşlarımızın ve mimarlık öğrencilerinin yararlanabilmesi için cumartesi
günleri açılmasının sağlanmasına, talebin önümüzdeki yaz başına kadar gözlemlenmesine,
yarar görülmesi durumunda sürekli hale getirilmesine, bu amaçla personel çalışma saatlerinde
düzenleme yapılmasına karar verildi.
Karar No
:7
26 Aralık 2010 tarihinde gerçekleşecek 3. köprüye karşı mitinge hazırlık yapmak üzere Tores
Dinçöz, Bahattin Alpaslan, Hüseyin Kargın ve BKBT’lerden birer kişinin katılımının
sağlanacağı eylem komitesi oluşturulmasına karar verildi.
Karar No
:8
Vedat Tek’in 1934-1935 yıllarında tasarlayıp inşa ettiği Tahir Han tescilli korunması gerekli
sivil mimarlık örneği şeklindeki tescil kararının uygun olmadığına yönelik rapor düzenleyen
Özer Erenman, Suat Çakır ve Gürbüz Öke’nin hazırlamış olduğu raporun bülten aracılığı ile
duyurulmasına, dava sürecine müdahil olunmasına karar verildi.
Karar No
:9
TOKİ tarafından İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Gecekondu önleme bölgesi’nde Askeri
Güvenlik Alanında hazırlanan ve onaylanan 1/5000 nâzım imar planı ve 1/1000 uygulama
imar planını hakkında yasal işlemlerin başlatılması, gerekirse dava açılması için Av. Can
Atalay’ın yetkilendirilmesi amacı ile MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
: 10
YTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından her yeni dönem sonunda bir meslektaşımıza saygı
programı çerçevesinde başarılı öğrencilere verilen ve yeni dönemde oda kurucularımızdan 3
numaralı meslektaşımız Prof. Maruf Önal adına verilecek olan başarı ödül programının
desteklenmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/26
Toplantı Tarihi
: 23 Kasım 2010
Karar No
:2
Odamızın kurucu üyelerinden, Mimarlar Odasının toplumcu çizgisinin önderlerinden ve uzun
yıllar yöneticilik yapan değerli meslektaşımız Maruf Önal’ın anısına yayın, sergi, film, anma
toplantısı vb düzenlenmesi organizasyonuna yönelik Hakkı Önel, Feride Önal ve Güven
Şener’in Yönetim Kuruluna sunmak üzere öneri hazırlamasına karar verildi.
Karar No
:3
İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “Tarihi
Yarımada Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları” için Danıştay 6. Dairesi’nin
2010/ 6413 esas no’lu, 25.10 2010 tarihli kararı ile yürütmesinin durdurulması kararı verilmiş,
fakat tarihi yarımada sınırları içinde İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nca belirlenen tarihi yarımada yenileme alanları için 5336 sayılı
kanuna aykırı olarak 11.03.2010 gün ve 1353 sayılı karar ile belirlenen ve henüz öğrendiğimiz
geçiş dönemi koruma ve kullanma şartlarına göre düzenlenen mimari projelerin mesleki
denetiminin yapılmamasına, talep edilmesi durumunda sicil durum belgesi düzenlenmesine
karar verildi.
Karar No
:4
Edirne Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen Selimiye Camii ve Çevresi Ulusal Kentsel
Tasarım Proje Yarışmasının şartnamesine ve ilgili mevzuata aykırı olduğu iddiası ile 72 sicil
numaralı meslektaşımız Behruz Çinici’nin açmış olduğu davaya müdahil olunması için
avukatımız Can Atalay’ın yetkilendirilmesi önerisinin MYK’ya iletilmesine karar verildi.
Karar No
:7
Şubemiz sergi mekânlarından yararlanarak sergi açma taleplerini değerlendirmek ve karar
vermek üzere Feride Önal, Mahmut Durmuş ve Melih Güneş’ten oluşan bir komisyon
kurulmasına, taleplerin dilekçe ile alınmasına, dilekçe ekinde sergi içeriği ile ilgili ayrıntılı
dosya talep edilmesine karar verildi.
Karar No
:9
Şube işyeri temsilcilerinin Tuncay Gürpınarlı, Süleyman Özburak, Tuncay Şendündar, Belgin
Oflazoğlu, Sefa Bingüler, E. Hayal Uçar, Vildan Sarıgöl, Hülya Karaoğlu, B. Rahmi Ekiz,
Kubilay Önal, Doğan Sancak, Burak Kaan Yılmazsoy, Esra Sert, Oya Bakacak, Yılmaz
Yıldırım olarak belirlenmesine ve Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/27
Toplantı Tarihi
: 30 Kasım 2010
Karar No
:1
İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Cihangir Mahallesi, 28 pafta, eski 16886, yeni 21620 sayılı
parselin okul alanından çıkarılarak imara açılmasını sağlayan 03.08.2010 tarihli 1/5000
ölçekli nâzım imar planı tadilatına yapmış olduğumuz itirazın dikkate alınmamış olması
nedeniyle toplum ve kamu yararına aykırı uygulamanın geriye dönülmez sonuçlara neden
olmadan durdurulması için gerekli hukuki sürecin başlatılabilmesi için avukatımız Can
Atalay’ın yetkilendirilmesi için MYK’ya başvurulmasına karar verildi.
Karar No
:2
2 sicil numaralı meslektaşımız Kemal Ahmet Arû tarafından planlanan ve kentlinin uzun
soluklu mücadelesi sonrasında özgün plan karakteri nedeni ile tescillenen Levent Kentsel Sit
Alanı kararının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na açılan davada davalı yanında
müdahil olarak katılabilmek amacı ile avukatımız Can Atalay’ın yetkilendirilmesi talebinin
MYK’ya iletilmesine karar verildi.
Karar No
:3
Çağdaş Levent Derneği’nin 29 Kasım 2010 tarihinde yapmış olduğu başvuruda Levent
Kentsel Sit Alanı kapsamında konut alanında imar mevzuatına aykırı olarak açılan işyerleri
sahiplerinin plan bütünlüğünü bozması nedeniyle boşaltma talimatına yönelik açılan davada
Beşiktaş Belediyesi yanında müdahil olarak katılabilmek amacı ile avukatımız Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi talebinin MYK’ya iletilmesine karar verildi.
Karar No
:4
Beşiktaş Kent Konseyinde odamızı temsil etmek üzere Serpil Özuğurlu ile Mualla Türdü’nün
yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:8
Kamuoyunda “otel yapmak için yakıldı” yorumlarına neden olacak bir süreç sonunda yanan
Haydarpaşa Garı yangınında suiistimali ve ihmali bulunanların tespiti ve yargılanması için
suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:9
Haydarpaşa Garı’nın ivedi olarak restore edilerek hizmete açılması için gerekli girişimlerde
bulunabilmek, fırsatçı projelerin önünü kesmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile
kitlesel bir basın açıklamasının yapılabilmesi için yürütmenin yetkilendirilmesine, basın
açıklamasının organizasyonu için BTS ile görüşme yapılmasına, basın açıklamasında
kullanmak üzere döviz hazırlanmasına, giderleri için yürütmenin yetkilendirilmesine karar
verildi.
Karar No
: 10
Haydarpaşa Garı ve çevresini dönüşüm projesi alanı olarak değerlendiren süreci anlatan
“Haydarpaşa Güncesi”nin broşür ve sergi olarak güncellenerek yeniden basılması için
yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 11
Haydarpaşa Garı yangını sonrasında yapılan açıklamalarda çalışmaların İstanbul V Numaralı
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun almış olduğu kararlara göre yapılmış olduğu
belirtilmiş olduğundan ilgili kararların yazı ile talep edilmesine karar verildi.
Karar No
: 13
1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın 8.4.9.1 no’lu plan uygulama hükmü
üzerinde yapılan değişiklik ile yeni ilave edilen 8.2.17 no’lu plan uygulama hükmünün ve
1/25.000 ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nâzım İmar Planının (3. köprü ve
çevreyolları) iptali için dava açılması konusunda Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesi için
MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
: 15
Mimar olmamasına rağmen mimarlığı ilgilendiren konulara değinmiş, mimarlığı ve onun
oluşturduğu çevreyi, barındırdığı insanı yapıt ve çalışmalarında bir kültür konusu olarak
günlük yaşamın içine sokmuş yazar, şair, tiyatrocu, heykeltıraş gibi sanatçı dostlarımızın
periyodik olarak düzenleyeceğimiz söyleşi programlarımıza davet edilmesine, söyleşinin
görüntü ve ses kaydının yapılmasına, davetiye, afiş basımı için Sekreterliğin
yetkilendirilmesine, etkinliğin anısına özel yayın yapılması konusunda sekreterliğin yetkili
kılınmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/28
Toplantı Tarihi
: 7 Aralık 2010
Karar No
:2
Haydarpaşa Garı yangını sonrasında basın açıklamalarında ve sorumluların soruşturulması
için yapmış olduğumuz suç duyurusunda dile getirdiğimiz kuşku ve bilgilerin yanı sıra
izlenmesi gereken yöntem hakkında önerilerimizi paylaşmak amacı ile 15 Aralık 2010
Çarşamba Günü 09.00-11.00 saatleri arasında Haydarpaşa Gar Lokantasında kahvaltılı basın
toplantısı yapılmasına karar verildi.
Karar No
:3
10-11 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek Etik ve Bilirkişilik Sempozyumuna
şubemizi temsilen E. Hayal Uçar, Zafer Kutlu Bayhan ve Z. Deniz Tekgüvercin’in katılım
sağlamasına karar verildi.
Karar No
:5
2011 yılı Kent Düşleri Atölyelerinde Haydarpaşa ve çevresinin toplum ve kamu yararına
kullanımını esas alan bir atölye yapılmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/29
Toplantı Tarihi
: 14 Aralık 2010
Karar No
:1
Açmış olduğumuz davalarda hazırlanan hukuk dışı bilirkişi raporlarını irdeleyen bir atölye
yapılması için Sekreterliğin bir çalışma yapmasına karar verildi.
Karar No
:2
Yeni Afet Yasası üzerine görüş oluşturmak amacı ile açık oturum organize etmek üzere
Sekreterliğin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:3
Emek Sinemasının olduğu adada yıkımı esas alan avan projeye dayanak oluşturmak amacı ile
İnş. Müh. Kaya Özgen ve aynı zamanda proje danışmanı olan Kutgün Eyüpgiller’in de içinde
bulunduğu ekibin imzası ile İTÜ adına hazırlanan bilim ve etik dışı rapora alternatif bir rapor
hazırlanması için sekreterliğin çalışma yapmasına karar verildi.
Karar No
:4
Saray Sineması’nın bulunduğu adada hukuk dışı olarak yürütüldüğü ilgili kurulca da saptanan
inşaatı sürdürenler ve göz yumanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:7
2011 yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listesinin ekte verilen şekilde uygun olduğuna karar verildi.
İstanbul İli
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sicil
7259
9655
10116
11778
12961
14937
15374
16621
16655
16867
17148
17149
17320
17426
18873
21520
Adı Soyadı
Bedri Çetto
Ahmet Ektem
Asuman Dülek
Keramettin Kamiloğlu
Reyhan Ayaz
Leman Açarlar
Serap Lenger
Sadık Kınalı
Yeter Özdoğan
Ülkü Koçar
Ala Fıtnat Ataş Eylül
Funda Armutcuoğlu Yılmaz
Cankut Büyüktoksavul
Mustafa Erken
Münevver Selli Antczak
Mehmet Cem Dereli
17
18
19
20
21
22
23
24
25
21681
26761
29096
31964
9785
29151
39220
11338
29365
Hülya Kök
Zeliha Deniz Tekgüvercin
Nükhet Zeydanlı Hacıosmanoğlu
Aliye Eylem Yargıcı Doğan
Nurhan Tilgen
Hatun Toylan
Sevim Delipınar
Mehmet Yaşar Kartal
Birsen Toker
Tekirdağ İli
1
18168 Leyla Aktaş
Edirne İli
1
18310 Süleyman Tura
Toplantı No
: 41/30
Toplantı Tarihi
: 21 Aralık 2010
Karar No
:2
Haydarpaşa ve etki alanı için araştırma yapıp yayına dönüştürmek üzere bir komisyon
kurulmasına, komisyonun Sabri Orcan, Ayşen Ciravoğlu, Feride Önal ve Hüseyin Kargın’dan
oluşmasına karar verildi.
Karar No
:3
2011 yılı içinde web sayfasının yenilenebilmesi, Yayın Kurulunun prensip kararının yaşama
geçirilebilmesi için Sami Yılmaztürk, Feride Önal ve Derya Karadağ’dan oluşan bir komisyon
kurulmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/31
Toplantı Tarihi
: 6 Ocak 2011
Karar No
:2
Beyoğlu Sit Alanı içerisinde kaldığı halde ayrı planlamak için 1/5000 Ölçekli Nâzım İmar
Planı kapsamı dışında bırakılan “Perşembepazarı Yenileme Alanı” ilan edilmiştir.
Perşembepazarı Yenileme Alanı planlama sürecinin takip edilmesine, gerekli hukuki sürecin
işletilmesi için sekreterliğin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:4
1987-2010 tarihleri arasında açtığımız davalarımızı tasnifi için yürütülmekte olan çalışmanın
sürdürülmesine, bu amaçla yapılan istihdamın sürdürülmesine, çalışmaların tamamlanmasını
takiben dosyaların özetinin kamuoyu ile paylaşılması amacı ile şubat ayı içerisinde basın ile
kahvaltılı toplantı yapılmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/32
Toplantı Tarihi
: 11 Ocak 2011
Karar No
:1
Şişli, 304 pafta, 1947 ada, 6, 7, 52, 78 parseller ile Kâğıthane 8744 ada, 14 parsel (Dubai
Kule) 13.12.2010 tarihli 1/5000 ölçekli nâzım imar planına dava açılması konusunda Av. Can
Atalay’ın yetkilendirilmesi için MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:2
İlgili belediyesince düzenlenen hatalı imar durumları nedeniyle, herhangi bir hukuk dışı
uygulamaya meydan vermemek ve üyelerimizi mağdur etmemek üzere, Esenyurt İlçesi
sınırları içerisinde nâzım ve uygulama imar planlarının ilgili mevzuatta tanımlanan yasal
onama ve askıya çıkma süreci tamamlanmadan sicil durum belgesi düzenlenmemesine karar
verildi.
Toplantı No
: 41/33
Toplantı Tarihi
: 25 Ocak 2011
Karar No
:1
TMMOB Edirne İKK’nın 29 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı “TOKİ
Gerçeği” başlıklı panele Mücella Yapıcı’nın odamızı temsilen bir sunuş yapmasına, Trakya
birimlerimizin mesleki denetim ve yapı denetimi konuları çerçevesinde mevzuat konularında
bilgilendirmek amacı ile Sami Yılmaztürk ile Gazanfer Karlıca’nın Edirne Temsilciliği
mekânında yapılacak toplantıya katılmasına karar verildi.
Karar No
:3
TMMOB Demokrasi Kurultayı çalışmalarına katkıda bulunmak üzere şubemizi temsilen
Sabri Orcan ve Bahattin Alpaslan’ın katılım sağlamasına karar verildi.
Karar No
:5
Anadolu I. BKBT’nin yapmış olduğu itirazlara süresi içinde yanıt alamadığı 12.02.2004
onanlı, 1/1000 ölçekli Çekmeköy Revizyon İlave Uygulama İmar Planı’na dava açılması ve
Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesi önerimizin Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesine karar
verildi.
Karar No
:6
Beşiktaş Yıldız Mahallesi sakinlerinin 62 pafta, 250 ada, 1 parsel ile ilgili İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.03.2006 onanlı 1/5000 ölçekli nâzım imar planı
tadilatının ve Beşiktaş Belediyesinin 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
açmış oldukları davaya müdahil olunması taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda davaya
müdahil olunması ve Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesi önerimizin Merkez Yönetim
Kuruluna iletilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/34
Toplantı Tarihi
: 3 Şubat 2011
Karar No
:1
Trakya BKBT’nin 31.01.2011 tarihli yazısının değerlendirilmesi sonucunda İstanbul İli,
Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, Ataköy Sahili, 59 ada, 2 parsel ve 564 ada, 158, 159,
160, 161, 162 ve 163 parsellerin kadastral sınırları ile kıyı kenar çizgisi arasında uyumsuzluk
bulunduğu, bu nedenle kıyı kenar çizgisinin yeniden belirlenmesi ve kazı çalışması yapılması
için Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesi için MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:3
5-6 Şubat 2011 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilecek “Kadın Kentlerine Doğru”
başlıklı konferansa şubemizi temsilen Mücella Yapıcı’nın katılım sağlamasına karar verildi.
Karar No
:6
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 151 pafta, 421 ada, 161 sayılı (yeni 285-286) parsellere ilişkin
1/5000 ölçekli nâzım imar planı değişikliğinin iptali için açılan davada (Meteoroloji) İstanbul
8. İdare Mahkemesi’nin aldığı karara itiraz edilmesine karar verildi.
Karar No
:7
Haydarpaşa Garı binası ve yakın çevresinin korunması, kültürel ve tarihsel değerinin
yaşatılması ve kent hayatına daha etkin katılımının sağlanması amacıyla TCDD’nin talebi ile
başlatılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısına şubemizi temsilen Mücella Yapıcı ile
İsmail Doğanyılmaz’ın katılım sağlamasına, süreçle ilgili bilgi almak üzere TCDD 1. Bölge
Müdürlüğünden bilgi talep edilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/35
Toplantı Tarihi
: 8 Şubat 2011
Karar No
:2
Odamıza kayıt yaptıran meslektaşlarımıza yönelik bir yıllık periyotlarla hoş geldin buluşması
organize edilmesine, bu amaçla ilk buluşmanın 12 Mart 2011 Cumartesi günü saat 16.00’da
yapılmasına, tüm katılımcılara Mimarlar Odası logosu megaron rozet takılmasına, ayrıca
“Türkiye’de Mimarlık 2009” yayının yanı sıra ajanda ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi yazılı kurşun kalem hediye edilmesine karar verildi.
Karar No
:3
İstanbul İmar Yönetmeliği’nde engellilerle ilgili yapılmak istenen yönetmelik değişikliği
çalışma grubuna odamızı temsilen Fikret Oğuz ve Hızır İlyas’ın bildirilmesine karar verildi.
Karar No
:4
Beşiktaş Kent Konseyi Engelliler Meclisi toplantılarına şubemizi temsilen Burak Kaan
Yılmazsoy’un katılım sağlamasına karar verildi
Karar No
:5
Besim Çeçener’in “Hanlar Bölgesi” yayınının basımının şubemiz yayınları arasında basımının
uygun olduğuna, konu ile ilgili sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:9
Edirne’de TOKİ planları olarak da bilinen Tarım Kredi’ye ait birinci sınıf tarım arazilerini
imara açan imar planına itiraz için temsilciliğimizin yetkilendirilmesine, itirazımızın yerinde
görülmemesi ya da yanıtsız bırakılması durumunda kamu ve toplum yararına, şehircilik
bilimine ve tarım arazilerinin korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalara aykırı
düzenlemelere karşı hukuki sürecin başlatılabilmesi ve dava açmak üzere Av. Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi için MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/36
Toplantı Tarihi
: 15 Şubat 2011
Karar No
:1
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nce de dile getirilen “birlikte çalışma koşullarını yakalamak
amacı ile” Haydarpaşa Garı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması için
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü ile İTÜ Arı Teknokent’te faaliyet gösteren akademik firma
TechnoBee arasında imzalanan hizmet sözleşmesi, Danışma Kurulu ve yeniden kullanım
şartnamesi hizmetleri yapımının kime hangi koşulda verildiğine ilişkin bilgilerin ve yeniden
kullanım şartnamesinin bir örneğinin talep edilmesine karar verildi.
Karar No
:2
Haydarpaşa Garı’nın geleceğine yönelik politikamızı belirlemek amacı ile BTS ile birlikte 23
Şubat 2011 tarihinde saat 16.00’da Karaköy binamıza toplantı organize edilmesine, bu
toplantıya Sami Yılmaztürk, Mücella Yapıcı, Sabri Orcan, Hüseyin Kargın, Arif Atılgan,
İsmail Doğanyılmaz, Mehtap İnan, Feride Önal, Esin Köymen, ve Yonca Kösebay Erkan’ın
katılım sağlamasına karar verildi.
Karar No
:3
İstanbul Halkalı Ziraat Yüksek Okulunun tescilli binalarının kamu ve toplum yararına aykırı
şekilde tahsisine dava açılması ya da gerekirse TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının açmış
olduğu davaya müdahil olunması için MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:5
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tescil işlemleri sırasında meslek örgütleri tarafından
düzenlenen Büro Tescil Belgesini aramaması nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesine
yazı yazılarak konu ile ilgili bilgi istenmesine, diğer meslek odaları ile birlikte çalışma
yapılmasına, sonucuna göre hukuki işlem başlatılması için konunun Merkez Yönetim
Kuruluna iletilmesine karar verildi.
Karar No
:6
Kadıköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması’nda
21.09.2010 tarih ve 41/19 sayılı Şube Yönetim Kurulunun 9 no’lu kararı ile belirlenen
ödüllere ek olarak 1 mansiyon, 1 jüri özel ödülü ve 14 satın alma ödülü verilmesine karar
verildi.
Toplantı No
: 41/37
Toplantı Tarihi
: 22 Şubat 2011
Karar No
:1
Kemankeş Caddesinin Kılıçali Paşa Camii, Nispetiye Camii ve Karaköy İskelesi arasında
kalan bölümünde uygulamaya yönelik kentsel tasarım elde etmek ve İBB Başkanlığına
önermek üzere atölye çalışması yapılmasına, bu atölye çalışması ve katılımcıların tespiti için
yüksek lisans öğrencilerine duyuru yapılmasına, sokak mimarı Wlodek Adamiak’ın
Polonya’dan davet edilmesine, bu amaçla yürütmenin yetkilendirilmesine, atölye yürütücüsü
olarak Deniz İncedayı, Sabri Orcan, Sami Yılmaztürk, Ayşen Ciravoğlu, Hürriyet Öğdül ve
Feride Önal’ın görevlendirilmesine karar verildi.
Karar No
:3
YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde 2010-2011 öğretim yılı kış yarıyılı mimari
tasarım 7 bitirme ödevi dersini alan öğrenciler arasında odamızın kurucu üyelerinden değerli
hocamız Prof. Maruf Önal anısına düzenlenen YTÜ bitirme projeleri öğrenci yarışmasının
YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığınca ertelenen ödül töreninin 23 Mart 2011 Çarşamba günü
saat 18.30’da yapılmasına, organizasyon giderleri için sekreter ve saymanın
yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:8
Behice Boran’ın 100. yaş gününde 2 Mart 2011 tarihinde Osman Kapusuz fotoğraflarıyla
“Gülümseyen Bir Karenin Peşinde Behice Boran Portreleri” sergisi açılmasına, giderleri için
sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/38
Toplantı Tarihi
: 1 Mart 2011
Karar No
:4
Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin 24-26 Mart 2011 tarihlerinde gerçekleştireceği 23.
Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuarı kapsamındaki “Mimarlık ve Meslek Etiği” temalı kongre
sürecinde yapılacak yuvarlak masa toplantılarına şubemizi temsilen Ömer Mutlu, Mücella
Yapıcı, Fikret Oğuz ve Hüseyin Kargın’ın katılım sağlamasına karar verildi.
Karar No
:7
TOKİ’nin 4-5 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı “Konut Kurultayı”na
katılmama gerekçelerinin ilgili meslek odaları ile birlikte basın duyurusu ile açıklanmasına
karar verildi.
Karar No
:8
İKSV’nin 2012 yılında ilkini gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul Tasarım Bianeli’ne destek
verilmesine, Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında 2012 Ekim ayından itibaren
İstanbul Mimarlık Festivali adı altında gerçekleştirmeyi planladığımız etkinliklerin takviminin
ve mümkünse bianel etkinliklerinin ve salonlarımızın İstanbul Tasarım Bianeli ile
ortaklaştırılması amacı ile Deniz İncedayı, Sami Yılmaztürk, Feride Önal ve Ayşen
Ciravoğlu’nun yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:9
Beyoğlu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile Mumhane Caddesi
cephesinde emsal uygulaması çerçevesinde 1 kat ilave verilmiş olması nedeniyle 3. kat
konferans salonu ve 5. kat restoran tadilatlarının ayrı ayrı değerlendirilerek 3. kat konferans
salonu için tadilat projesi hazırlanarak ruhsat tadilatı talebinde bulunulmasına, 5. kat restoran
katı inşaatının mevcut projesine göre yapılması için ihale yapılmasına, ihale organizasyonu
için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 11
23 Ocak 2011 tarihli Günboyu gazetesinde yayımlanan yeni İSKİ İçme Suyu Havzaları
Yönetmeliği’nin sakıncalı maddelerine dava açılması için MYK’ya avukatımız Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi amacı ile öneride bulunulmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/39
Toplantı Tarihi
: 15 Mart 2011
Karar No
:1
Son dönemlerde yaşanan baskıları protesto etmek amacı ile TMMOB, DİSK, KESK ve
TTB’nin birlikte organize ettiği, 18 Mart 2011 Cuma günü saat 12.30’da “Susmayacağız” adı
altında Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilecek basın toplantısına destek verilmesine, katılım
sağlanmasına ve bunun meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verildi
Karar No
:2
Haydarpaşa Garı ve yakın çevresine yönelik oldubittileri ve önümüzdeki süreci birlikte
tanımlamak amacı ile 1 Nisan 2011 Cuma günü Haydarpaşa Dayanışması ve basın ile
bilgilendirme toplantısı yapılmasına, bu toplantıya farklı katılımların sağlanması için çalışma
yapılmasına karar verildi.
Karar No
:4
Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami kayıpları ile deprem sonrası nükleer santrallerde
yaşanan patlamaların yaratacağı tehlikeye ve ülkemizde yapılmak istenen nükleer santrallere
dikkati çekmek amacı ile 19 Mart 2011 Cumartesi günü saat 20.00’da Taksim Meydanında
toplanılması ve buradan Dolmabahçe sahiline mumlarla yürünerek saygı duruşu yapılmasına
karar verildi.
Toplantı No
: 41/40
Toplantı Tarihi
: 22 Mart 2011
Karar No
:2
Çerkezköy’deki üye şikâyetlerini değerlendirmek amacı ile Çerkezköy Temsilciliği üyeleri ve
Gazanfer Karlıca, Fikret Oğuz, Ömer Mutlu ve Mustafa Fazlıoğlu’nun katılımı ile 30.03.2011
tarihinde saat: 16.00’da toplantı yapılmasına karar verildi.
Karar No
:7
Yangından Korunma Derneği’nin (TÜYAK) 13-14 Ekim 2011 tarihinde düzenleyeceği
Yangın ve Güvenlik Sempozyumu 2011’i destekleyen kuruluşlar arasında yer almamız
talebinin uygun olduğunun kuruma bildirilmesine karar verildi.
Karar No
:9
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hüseyinağa Mahallesi, İstiklal Caddesinde bulunan Saray
Sineması (Demirören AVM) hakkında proje müellifinden projelerinin istenmesine, Beyoğlu
Belediyesi’nden ise ruhsatın ve tadilat ruhsatının ve ruhsatların hangi projelere göre
düzenlendiğinin yazılı olarak talep edilmesine karar verildi.
Karar No
: 10
20 Mart 2011 tarihinde Radikal gazetesi “Hayat” ekinde yayımlanan ve Saray Sineması’nı
yıkarak yapılan “Demirören AVM”nin bugünkü halinin sorumluları arasında Mimarlar
Odası’nı da sayarken “uyuyan Mimarlar Odası” diye suçlamada bulunan yazıya yanıt
gönderilmesine ve yanıtımızın yine “Hayat” ekinde aynı sayfada yayımlanmasının talep
edilmesine, yayımlanmaması durumunda hukuki süreç başlatabilmek amacı ile Av. Can
Atalay’ın yetkilendirilmesi için MYK’ya öneride bulunulmasına karar verildi.
Karar No
: 13
a) “Avrasya Tüneli” olarak nitelendirilen ve Göztepe-Kazlıçeşme arasında yapılması
düşünülen İstanbul Boğazı’nın lastik tekerlekli araç tüneli ile geçilmesini öngören ve tarihi
yarımadanın tarihi, kültürel, arkeolojik, ekolojik ve topografik yapısını yok edecek nitelikteki
proje, plan, bu proje ve veya planlarla ilgili koruma/yenileme kurulu kararları ve her türlü
ihaleye yönelik ulusal ve uluslararası hukuki süreci başlatmak üzere avukatımız Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi için MYK’ya öneri götürülmesine,
b) ÇED raporunun değerlendirilmesi için paydaşların bilgisine sunmak adına günlük
gazetelerde ilan verilen projenin temelinin ilan sürecinden önce atılmış olması, projenin
kamuoyu ile tartışılmak istenmediğini, ÇED raporunun tartışılmaya açılmasının göstermelik
olduğunu, temel atma töreninde “çanak-çömlek” ile projelerin artık durdurulamayacağının
başbakan tarafından ilan edilmiş olmasını, projenin getireceği olumsuzluklar, getireceği trafik
yükleri ve bu yüklerin tarihi yarımadaya ve insana vereceği olumsuzlukları, fizibil olmayan
projenin getireceği mali yükleri vb olumsuzlukları kamuoyu ile paylaşmak üzere toplantılar
organize etmek, diğer ilgili meslek odaları ve kurum ve kişilerle görüşmeler yapmak, ortak
organizasyonları gerçekleştirmek ve izlenecek yöntemleri tartışmak amacı ile şubemizin
başlattığı toplantılarda Şubemizi Sami Yılmaztürk, Yıldız Uysal ve Mücella Yapıcı’nın temsil
etmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/41
Toplantı Tarihi
: 29 Mart 2011
Karar No
:1
2011 yılı itibarı ile son bir yıl içinde odamıza kayıt yaptıran meslektaşlarımızı davet ettiğimiz,
hava muhalefeti nedeni ile ertelenen Genç Mimarlar Buluşmasının ilkinin 7 Mayıs 2011
Cumartesi günü saat 19.00’da yapılmasına, meslektaşlarımızın mektup ile davet edilmesine,
tüm katılımcılarımıza rozet takılmasına, ayrıca yayınlarımızdan bir paket yapılmasına ve
kokteyl organize edilmesine karar verildi.
Karar No
:7
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin “İstanbul Mimarlığında Mimar Wiliam James Smith ve Taşkışla
(Mecidiye Kışlası) – Mimarlık Tarihi Açısından Bir Karşılaştırma” başlıklı çalışmaları
kapsamında 8-9 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirecekleri çalıştayda şubemizin katılımının ve
toplantının kayıt altına alınması için destek talebinde bulundukları 29.02.2011 tarihli yazısının
değerlendirilmesi sonucunda sürenin çok kısıtlı olması ve aynı tarihte programımızın olması
nedeniyle Şube Yönetim Kurulu olarak katılamayacağımız çalıştaya Taşkışla’nın otel
yapılması sürecinde Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Gürsel’in katılımının sağlanmasına,
toplantının kayıt altına alınmasının tarafımızca üstlenilebileceğinin Çalıştay Sekretaryasına
iletilmesine karar verildi.
Karar No
:8
Anadolu II. BKBT’nin 29.03.2011 tarih ve 2011.03.014 sayılı yazısının değerlendirilmesi
sonucunda Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, 151 pafta, 421 ada, 285-286 parsel
(Meteoroloji) sayılı yerle ilgili olarak 08.03.2011 tarihinde askıya çıkarılan plan tadilatına
dava açılması için Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesi önerisinin MYK’ya iletilmesine karar
verildi.
Toplantı No
: 41/42
Toplantı Tarihi
: 5 Nisan 2011
Karar No
:2
9 Nisan 2011 tarihinde yapılacak TMMOB Danışma Kurulu’na aynı tarihlerde etkinliklerimiz
olması nedeni ile temsili düzeyde Hüseyin Kargın’ın katılımının sağlamasına karar verildi.
Karar No
:3
Mimarlık Vakfı’nın 10 Nisan 2011 Pazar günü saat 14.00’te yapılacak 16. Olağan Kurucular
Kurulu Toplantısına kurucu üye olarak şubemizi Yönetim Kurulu üyemiz Feride Önal’ın
temsil etmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/43
Toplantı Tarihi
: 12 Nisan 2011
Karar No
:2
17 Nisan 2011 tarihinde saat 18.30’da Taksim tramvay durağından Yeşilçam Sokak’a kadar
yapılacak “17 Nisan’da Emek Sineması’nı Geri Alıyoruz!” yürüyüşünün duyurusu, döviz ve
pankart yapımı işleri için yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:3
Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi, 14 pafta, 245 ada, 1 sayılı ve tapuda “korunması gerekli
kültür varlığı” beyanı bulunan 178 m2 arsa ve üzerindeki zemin kat, 1 normal kat ve çatı
arasından oluşan kültür varlığının tamamının 420.000.- TL bedelle mal sahibi Hanefi Yıldız
tarafından satışı yapılacak olan taşınmazın mülkiyetinin alınması için MYK’ya öneride
bulunulmasına, uygun bulunması durumunda Birim Yönetim Yürütme Kurulu üyelerinden
Aysel Durgun, Esin Köymen ve İsmail Hakkı Bulut’dan en az ikisinin birlikte ödeme ve tapu
işlemleri için yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:4
Ataköy sahilini kapsayan İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 2 sayılı
parsel ve 564 ada, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı parsellerle ilgili Bakırköy
Belediyesine herhangi bir imar durumu veya yapı ruhsatı talebi bulunup bulunmadığı
sorulmuş ve Bakırköy Belediye Başkanlığınca her defasında herhangi bir başvuru olmadığı
belirtilmişken, söz konusu parsellerde inşaat başlamış olması ve bu inşaatlara yönelik İmar
Kanununun gereği hiçbir işlem yapılmaması sürecinin hukuki olarak takip edilmesi ve gerekli
hukuksal süreçlerin yürütülmesi için yürütmenin yetkilendirilmesine, gerekli hukuki işlemler
için ise oda hukukçumuz Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesi için MYK’dan yetki talep
edilmesine karar verildi.
Karar No
:5
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin sigortalarının üniversite
tarafından karşılanması koşulu ile haziran-eylül aylarında zorunlu yaz stajlarının Mimarlar
Odası’nda yapılması önerisinin uygun olduğuna, bu talebin mimarlar odası günlük
çalışmalarının yanı sıra Kent Düşleri Atölyeleri kapsamında da değerlendirilebileceğinin
üniversiteye bildirilmesine karar verildi.
Karar No
:6
12.01.2011 tasdik tarihli Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 735 ada, 25 sayılı “Park
Otel” imar parseline yönelik “İstanbul Park Otel Turizm Merkezi” adlı 1/5000 Ölçekli
Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı’nın imar mevzuatına ve şehircilik ilkelerine aykırılığının
yanı sıra plan ile yapılacak yapı kütlesinin siluete getireceği olumsuz etkiler nedeni ile yargı
kararı ile iki kez durdurulan planın yargı kararlarını hiçe sayarak yeniden yapılarak gündeme
getirilmesinin kamu görevinin kötüye kullanılması olduğundan gerekli girişimlerde
bulunulmasına, kamu yararına ve ilgili mevzuata aykırı parsel bazında yapılan ayrıcalıklı
planın iptali için hukuki sürecin başlatılabilmesi için de oda hukukçumuz Av. Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi için MYK’dan yetki talep edilmesine karar verildi.
Karar No
:7
22.02.2011 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1119 ada,
230 parsele ilişkin nâzım imar planının imar mevzuatına ve şehircilik ilkelerine aykırılığı
nedenlerinin yanı sıra idare mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararını hiçe sayarak
yeni bir planla yeniden gündeme getirilmesinin kamu görevinin kötüye kullanılması
olduğundan gerekli girişimlerde bulunulmasına, kamu yararına ve ilgili mevzuata aykırı
parsel bazında yapılan ayrıcalıklı planın iptali için hukuki sürecin başlatılabilmesi için de oda
hukukçumuz Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesi için MYK’dan yetki talep edilmesine karar
verildi.
Toplantı No
: 41/44
Toplantı Tarihi
: 28 Nisan 2011
Karar No
:5
İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü’nün açmış olduğu ve Mimarlar
Odası’nı dışlayan “Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması” ilanı öncesinde
yapılan görüşmeler sürecini ve yarışmaya katılınmamasını neden tavsiye ettiğimizi anlatan
uyarıcı bir yazı yazılarak meslektaşlarımızın konu ile ilgili bilgilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 11
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 19.03.2011 tarihli toplantısında almış olduğu karar uyarınca
15 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek mühendis, mimar ve şehir plancılarının
haklarını ve mesleğimizin onurunu savunmak; eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, bir
arada yaşama taleplerimizi ve ülkemizin geleceğine yönelik sözlerimizi topluca ifade etmek
üzere yapılacak “Haklarımız İçin, Geleceğimiz İçin, Halkımız İçin, Ülkemiz İçin TMMOB
Mitingi”ne mimar personelin ve yöneticilerin katılımının tarihi sorumluluk olduğu bilinci ile
birimlerin etkinliklerini mitinge en yüksek katılımı sağlayacak şekilde düzenlemelerinin
önerilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/46
Toplantı Tarihi
: 10 Mayıs 2011
Karar No
:9
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 21.02.2011 tarih ve 4417 sayılı kararı ile ilgili hukuki surecin başlatılması
için Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesi talebinin MYK’ya iletilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/47
Toplantı Tarihi
: 17 Mayıs 2011
Karar No
:1
2012 Ocak ayında yapılması planlanan Mimarlık ve Kent Sempozyumu, EKA-MBÇK’nın
yürüttüğü mimarlık seminerleri ve Küreselleşme ve Mimarlık Sempozyumu çalışmalarının
tek bir etkinlik olarak değerlendirilmesine karar verildi.
Karar No
:3
2012 yılı ajanda fotoğraf yarışması temasının “İnsan Hakkı Olarak Mimarlık” olarak, Yayın
Kurulunun İsmail Doğanyılmaz, Esin Köymen, Kubilay Önal, H. Cevat Özdil ve Sami
Yılmaztürk; Seçici Kurulun Behiç Ak, Hilmi Etikan, Kamil Fırat, Şeniz Kabadayı, Aras
Neftçi, Yalçın Savuran ve İlhan Tibet;
Yarışma takviminin ise,
Duyuru: 2 Haziran 2011
Son Katılma Tarihi: 16 Eylül 2011
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 20-26 Eylül 2011
Sonuçların Açıklanması: 30 Eylül 2011
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 4 Ekim 2011 / Yıldız olarak,
Ödüllerin,
Birincilik Ödülü: 3.000.- TL
İkincilik Ödülü: 2.000.- TL
Üçüncülük Ödülü: 1.000.- TL
En fazla 38 eşdeğer ödül (her biri için): 200.- TL
şeklinde belirlenmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/48
Toplantı Tarihi
: 24 Mayıs 2011
Karar No
:5
Anadolu I. BKBT’nin dava açılması için tarafımıza ilettiği Kadıköy Çiftehavuzlar mevkii,
103 pafta, 2988 ada, 113 parsele ilişkin plan notu iptaline dava açılması önerisinin
değerlendirilmesi sonucunda,
- Konu ile ilgili yapılan daha önceki plan tadilinin açtığımız dava sonucunda iptal edildiği,
- Dava süreci sonucu sağlanan kazanımların farklı uygulama yüzünden korunamadığı,
- Bu süreç içerisinde plan tadiline konu iskelenin yapılmış olduğu,
- Semt sakinlerinin hukuka ve yargı kararlarına sahip çıkmadığı görülmüştür.
Bu çerçevede açılacak davanın süreci değiştiremeyeceği ancak kamuoyunun dikkatini çekmek
için semt sakinleri ile oluşturulacak eyleme destek verilmesi görüşü oluşmuştur.
Karar No
:9
01.03.2011-01.04.2011 tarihleri arasında askıya çıkarılan 14.01.2011 tasdik tarihli 1/5000
ölçekli İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Perşembepazarı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nâzım
İmar Planına dava açılması için Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesi önerisinin MYK’ya
iletilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/49
Toplantı Tarihi
: 7 Haziran 2011
Karar No
:5
Kentimizde mimarlık fakültelerinin mezuniyet törenlerine katılarak mimarlık bölümlerinden
mezun olarak mesleğe atıldıkları ilk günlerinde meslektaşlarımıza oda rozeti takılmasına, bu
amaçla mimarlık fakültelerinden mezuniyet töreni takvimlerinin talep edilmesine karar
verildi.
Karar No
:6
Kamuda ve özelde ücretli çalışan meslektaşlarımızın haklarını tanımlayacak bir broşür
hazırlığı ve bu hakların tartışılacağı, bilgi aktarımı yapılacağı SMGM kapsamında seminerler
organize edilmesi için Mimarlar Odası SMGM’ye başvuruda bulunulmasına ve eğitim
programı talep edilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/50
Toplantı Tarihi
: 14 Haziran 2011
Karar No
:2
Meslekte 30, 40, 50 ve 60. yılını dolduran meslektaşlarımıza plaketlerinin verildiği Kuşaktan
Kuşağa Geleneksel Mimarlar Yemeği katılımcısı sayısının 500’ü aşması, plaket alacak
meslektaş dışında katılımın pratik olarak sağlanamaması nedenleri ile bu yıldan itibaren bir
konferans salonunda plaket töreninin yapılması, törenden sonra kokteyl verilmesi, tören ve
kokteyl sırasında plaket alacaklar dışında meslektaşlarımızın da katılımına olanak verilerek
buluşmanın amacına ulaşması amacı ile organizasyonun “Kuşaktan Kuşağa Geleneksel
Mimarlar Buluşması” adı ile düzenlenmesi şeklindeki ilgili komisyon önerisinin
uygunluğuna, bu amaçla salon ve organizasyon için komisyonun yetkilendirilmesine karar
verildi.
Karar No
:6
6223 sayılı yetki kanuna dayanılarak çıkarılan 636 sayılı KHK’nin Anayasa, yetki kanununa,
6235 sayılı TMMOB Kanununa uygunlukları açısından Prof. Dr. Ülkü Azrak, Prof. Dr.
İbrahim Kaboğlu gibi uzanmalardan görüş alınması için yürütmenin çalışma yapmasına karar
verildi.
Toplantı No
: 41/51
Toplantı Tarihi
: 21 Haziran 2011
Karar No
:1
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tahta Minare Mahallesi (Balat Mahallesi) Atik Mustafa Paşa
Mahallesi (Ayvansaray Mahallesi) Balat Kabataş mahallesi (Ayvansaray Mahallesi), Molla
Aşkı Mahallesi (Ayvansaray Mahallesi) ve Abdi Subaşı Mahallesi (Yavuz Selim Mahallesi)
kapsayan Fener-Ayvansaray arası Yenileme Avan ve Yenileme Uygulama Projelerinin
Hazırlanması ve Uygulanması işine ait Avan Projelerin onaylanmasına ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu kararının “kabulüne” ilişkin Fatih Belediye Meclisinin 09.12.2009 gün ve 2009/74
sayılı kararının ve eki avan projeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının
14.01.2010 gün ve TN: 2473342 sayılı “onaylama” işleminin ve eki avan projelerinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açmış olduğumuz davada belirlenen 25.000.TL bilirkişi ücretine itiraz edilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/52
Toplantı Tarihi
: 28 Haziran 2011
Karar No
:3
Mimarlık Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 3. Mimarlık Öyküleri Yarışması takviminin
2012 yılı Mimar Sinan Günü Anma Programına göre belirlenmesine,
Seçici Kurul üyelerinin Ali Cengizkan, Öner Ciravoğlu, Leyla Ruhan Okyay, Hikmet Temel
Akarsu ve Ayşegül Uğurlu Özberk, yedek üyelerin Serhat Başdoğan ve Selin Yıldız’dan
oluşmasına,
Ödüllerin
1. Ödül: 3.000.- TL,
2. Ödül: 2.000.- TL,
3. Ödül: 1.000.- TL olarak,
yarışmanın hazırlanacak afiş ve şartname basımından sonra ilan edilmesine karar verildi.
Karar No
:5
Çevre Mühendisleri Odası’nca “Kuzey Marmara Otoyolu”nun (İstanbul 3. karayolu geçişi
projesi) 14.4.2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği
değişikliği gereğince ÇED’den muaf tutulmasına karşı açılacak davaya katılma talebinin ilgili
diğer odalara da bildirilmesine ve açılacak davaya katılmaya karar verildi.
Karar No
:6
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nce düzenlenecek mezuniyet törenine katılım sağlanmasına, başarı
ile bitirenlere ödül verilmesine ve tüm mezunlara başarı dileklerimizi iletir bir sertifika
hazırlanarak verilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/55
Toplantı Tarihi
: 9 Ağustos 2011
Karar No
:1
4 Temmuz 2011 tarihinde, 27984 sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanarak
yürürlüğe giren 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin dayandığı 6223 sayılı yetki kanununa aykırılığı yanı sıra
Anayasada ve evrensel hukukta karşılığını bulan temel hak ve özgürlüklere yapılan
müdahaleyi, Anayasaya dayanmayan bir hak kullanımını ile Anayasanın 91, 123, 127/5
maddelerinin ihlali anlamına geldiğini birimlerimizle paylaşmak ve yapılabilecekleri
konuşmak amacı ile bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının ağırlıklı gündem maddesi
yapılmasına, süreci izlemek ve eylem programı hazırlığı yapmak üzere bir komite
kurulmasına, bu komiteye her BKBT’den bir temsilcinin katılımının sağlanması amacı ile 16
Ağustos 2011 tarihinde yapılacak bir sonraki Şube Yönetim Kurulu toplantısına BKBT
Yönetim Kurullarının katılımının talep edilmesine, birimlerinde üye bilgilendirmesi amacı ile
çalışma yapmasının önerilmesine karar verildi.
Karar No
:9
İBB tarafından yapılmakta olan ve Anadolu I BKBT etkinlik alanında kalan “Valide-Atik
Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı,”, “Harem-Salacak ve Şemsipaşa Doğal Sit Alanı”, “Rumi
Mehmet Paşa Camii ve Çevresi ile Ayazma Camii ve Çevresi Kentsel Sit Alanı” ve
Karacaahmet Mezarlığı Doğal ve Tarihi Sit Alanı” 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar
Planları hakkında tarafımızdan talep edilen görüşün oluşturulması için birimimizin çalışma
yaparak, her bir plan için ayrı ayrı rapor oluşturulmasının talep edilmesine, tarafımıza
iletilecek bu raporun, daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi planlar üzerinde
rapor hazırlamak için bu kadar kısa sürenin yetersizliğini ifade eden eleştirel bir ön yazı ile
İBB’ye iletilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/56
Toplantı Tarihi
: 16 Ağustos 2011
Karar No
:3
Anadolu II BKBT’nin önerisinin değerlendirilmesi sonucunda 03.06.2011 tasdik tarihli,
1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nâzım İmar Planına dava açılması için Av. Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi önerisinin MYK’ya iletilmesine karar verildi.
Karar No
:4
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, 511 pafta, 2980 ada, 45 sayılı parselde uygulanmak üzere
hazırlanan ve Mimarlar Odası mesleki denetim onayına sunulan mimari projeye mesleki
denetim yapılmamasına, mimari projeye esas imar durumunun imar hukukuna aykırılığı
konusunda hazırlanacak raporun ilgili kurumlara iletilmesine, talep edilmesi durumunda
vermekle yükümlü olduğumuz sicil durum belgesinin düzenlenmesine ve rapor ile birlikte
müellife verilmesine karar verildi.
Karar No
: 10
Anayasaya ve dayanak gösterilen 6223 sayılı yetki kanununa aykırılığı tartışmasız olduğu
hukukçularca da belirtilen, ulusal ve uluslararası hukukça da tanımlanan hak, yetki ve
ödevlerin gaspına yol açan 644 sayılı KHK’ye dava açılması önerisinin MYK’ya iletilmesine,
tek tek mimarlarında bireysel dava açmalarının teşvik edilmesine, bu amaçla üyelerimizin
açacağı davalara hukukçumuz aracılığı ile destek verilmesi için odamız hukukçusu Av. Can
Atalay’ın çalışma yapmasına ve yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
: 11
4 Temmuz 2011 tarihinde, 27984 sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak
yürürlüğe giren 644 Sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin dayandığı 6223 sayılı yetki kanununa aykırılığının yanı sıra
Anayasada ve evrensel hukukta karşılığını bulan temel hak ve özgürlüklere yapılan
müdahaleyi, Anayasaya dayanmayan bir hak kullanımını ile Anayasanın 91, 123, 127/5
maddelerinin ihlali anlamına geldiğini kamuoyu ile paylaşmak ve yapılabilecekleri konuşmak
amacı ile Sabri Orcan, Sami Yılmaztürk, Feride Önal, Hüseyin Kargın, Gazanfer Karlıca,
Tores Dinçöz, Yıldız Uysal, Mücella Yapıcı ve BKBT temsilcilerinin katılımı ile bir
komisyon kurulmasına ve komisyonun ilk toplantısını yapmak üzere 6 Eylül 2011 saat
14.00’te toplantıya çağrılmasına, eylül bültenimizin bu çerçevede değerlendirilmesine karar
verildi.
Toplantı No
: 41/57
Toplantı Tarihi
: 13 Eylül 2011
Karar No
:1
1. 13-16 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Kent Kültür ve Demokrasi Forumu
İstanbul Buluşması” programı ve yürüyüş ile ilgili meslek odalarına, STK’lara ve sendikalara
çağrı yazısı gönderilmesine karar verildi.
Karar No
:3
Türkiye Hazır Beton Birliği’nin 2012 yılında üçüncüsünü düzenleyeceği “THBB Mimarlık
Ödülleri Yarışması”nın organizasyonuna destek verilmesine, komisyonun Zafer Akdemir,
Ferde Önal, Sami Yılmaztürk ve Derya Karadağ’dan oluşan komisyon kurulmasına karar
verildi.
Karar No
:4
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi BKBT ve temsilciliklerinin çoğunluklu
ve çoğunluksuz seçim tarihleri ile gözlemci üyelerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar
verildi:
Anadolu I BKBT: 10-11 Aralık 2011, 17-18 Aralık 2011, Ömer Mutlu
Trakya BKBT: 10-11 Aralık 2011, 17-18 Aralık 2011, Sabri Orcan
Anadolu II BKBT: 10-11 Aralık 2011, 17-18 Aralık 2011, Gazanfer Karlıca
Çorlu Temsilciliği: 19-20 Kasım 2011, 26-27 Kasım 2011, Gazanfer Karlıca
Çerkezköy Temsilciliği: 19-20 Kasım 2011, 26-27 Kasım 2011, Yılmaz Yıldırım
Edirne Temsilciliği: 19-20 Kasım 2011, 26-27 Kasım 2011, Gazanfer Karlıca
Lüleburgaz Temsilciliği: 19-20 Kasım 2011, 26-27 Kasım 2011, Hüseyin Kargın
Kırklareli Temsilciliği: 19-20 Kasım 2011, 26-27 Kasım 2011, Ömer Mutlu, Gazanfer Karlıca
Keşan Temsilciliği: 19-20 Kasım 2011, 26-27 Kasım 2011, Ömer Mutlu
Tekirdağ Temsilciliği: 26-27 Kasım 2011, 03-04 Aralık 2011, Mustafa Fazlıoğlu
Yalova Temsilciliği: 19-20 Kasım 2011, 26-27 Kasım 2011, Sabri Orcan
Karar No
: 11
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından gerçekleştirilecek
“Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2, Ulusal Sempozyumu” bildiri kitabının basılması
talebinin değerlendirilmesi için konu ile ilgili araştırma yapılarak bir sonraki toplantıda
değerlendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/58
Toplantı Tarihi
: 27 Eylül 2011
Karar No
:1
13-16 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Kent Kültür Demokrasi Forumu İstanbul
Buluşması” programı ve yürüyüş organizasyonunun yapılmasına, konu ile ilgili sekreter ve
saymanın yetkilendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/60
Toplantı Tarihi
: 18 Ekim 2011
Karar No
:3
Çatıder’in “Arkeolojik Alanda Çatı” başlıklı ulusal öğrenci fikir proje yarışmasına destek
verilmesi ve jüri heyetinin belirlenmesi talepli yazısının değerlendirilmesi sonucunda, talebin
uygun olduğuna, konunun MYK’ya iletilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/61
Toplantı Tarihi
: 25 Ekim 2011
Karar No
:6
Van’da meydana gelen deprem nedeni ile 27 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilecek Tekirdağ
Temsilciliği binası açılışı ve bölge toplantısının iptal edilmesine ve aynı gün saat 14.00’te
Karaköy binamızda Van depremi ile ilgili toplantı yapılmasına karar verildi.
Toplantı No
: 41/62
Toplantı Tarihi
: 1 Kasım 2011
Karar No
:3
Van’da meydana gelen deprem ile ilgili gelişmeleri paylaşmak ve önümüzdeki süreç ile ilgili
yapılacak çalışmalara ilişkin görüş ve önerilere ilişkin değerlendirme yapmak üzere 4 Kasım
2011 Cuma günü Merkez Afet Komitesi ile birlikte toplantı yapmak üzere Şube Afet
Komitesinin toplantıya davet edilmesine karar verildi.
Karar No
:5
13-14 Ocak 2012 tarihinde Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu
yapılmasına, sempozyum sekreterliğini Mücella Yapıcı ve Yıldız Uysal’ın üstlenmesine,
harcamalar ile ilgili Sekreter ve Saymanın yetkilendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/63
Toplantı Tarihi
: 15 Kasım 2011
Karar No
:4
Yalova, Çiftlikköy İlçesi, Liman, İskele ve Geri Sahasına ait Uygulama İmar Planına Şehir
Plancıları Odası ile birlikte dava açılması için Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesine,
konunun MYK’ya iletilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/64
Toplantı Tarihi
: 22 Kasım 2011
Karar No
:1
Van Valiliği ile Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin yapmış olduğu protokol ile deprem
sonrası hasar tespit çalışmalarında gönüllü olarak çalışmak isteyen üyelerimizin tespit
edilmesi için meslektaşlarımıza çağrı yapılmasına organizasyon için Gazanfer Karlıca’nın
yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:4
19 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Mimarlar Odası öğrenci üye üniversite
temsilcisi seçimleri sonucunda belirlenen aşağıdaki listenin uygun olduğuna, konu ile ilgili
çalışmaların devam ettirilmesine karar verildi.
● Beykent
Üniversitesi: (Asıl) Barış Biberoğlu, (Yedek) İpek Pınar Şahin
● İstanbul
Teknik Üniversitesi: (Asıl) Faruk Güntürk, (Yedek) Pelin Serin
● Yıldız
Teknik Üniversitesi: (Asıl) Pelin Bolca, (Yedek) Simgenur Soyak
● Yeditepe Üniversitesi:
● Okan
(Asıl) Neslihan İmamoğlu, (Yedek) Can Cumalı
Üniversitesi: (Asıl) Miray Temam, (Yedek) Gaye Kepiç
● Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi: (Asıl) Merve Dikmen, (Yedek) Murat Gür Sultar
Toplantı No
: 41/65
Toplantı Tarihi
: 29 Kasım 2011
Karar No
:2
Şube Teknik Kongre ve Genel Kurulunun 17, 18, 19 Şubat 2012 tarihlerinde İTÜ Taşkışla
109 no’lu salonda gerçekleştirilmesine, ödeme için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine
karar verildi.
Karar No
:3
Yıldız Teknik Üniversitesi mezuniyet törenine katılım sağlanmasına, derece ile mezun olan
öğrencilerimize yayınlarımızdan hediye edilmesine karar verildi.
Karar No
:5
Yeni yıla merhaba kokteylinin 27 Aralık 2011 Salı günü gerçekleştirilmesine, organizasyon
ve harcamalar için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/66
Toplantı Tarihi
: 13 Aralık 2011
Karar No
:3
1. Anadolu I BKBT’nin İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Merkez Mahallesi, 52 pafta, 353 ada, 1
parselin bir kısmına ilişkin 22.06.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nâzım imar
planı tadilatına (Alman Üniversitesi) ilişkin dava açılması talebinin uygun olduğuna, Av. Can
Atalay’ın yetkilendirilmesi önerisinin MYK’ya iletilmesine karar verildi.
Karar No
:7
S.O.S. İstanbul tarafından yürütülen Haliç Metro Geçişi Köprüsü konusundaki “Başka Bir
İstanbul Mümkün” kampanyasına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak destek
verilmesine ve diğer meslek odaları ve kurumlarla yapılacak ortak toplantılara katılım
sağlanmasına karar verildi.
Karar No
:9
Emek Sineması ile ilgili süreç ve son gelişmeler hakkında bilgi aktarmak ve görüşlerimizi
paylaşmak üzere 22 Aralık 2011 Perşembe günü saat 10.30’da Karaköy binamızda kahvaltılı
basın toplantısı düzenlenmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/67
Toplantı Tarihi
: 20 Aralık 2011
Karar No
:1
Tores Dinçöz’ün Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, yerine 1. Yedek Taner
Orhon’un davet edilmesine karar verildi.
Karar No
:3
Danıştay 6. Dairesinin 20.09.2011 gün ve 2011/4989 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 735 ada, 25 parsel (Park Otel) 1/5000
ölçekli nâzım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına rağmen inşaata devam
edilmesi nedeniyle belediye ve kaymakamlığa yazı yazılarak bilgi istenmesine, bu aşamalar
sonrasında gelen bilgi doğrultusunda suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Karar No
:4
2012 yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listesinin aşağıdaki şekilde uygun olduğuna karar verildi.
İstanbul İli
Sicil No
3810
5041
5567
7208
7259
Adı Soyadı
Ahmet Tuncay Turuthan
Nurşen Ayman
Süheyla Ecemiş
Gülşen Anlıtan
Bedri Çetto
8632
8668
8752
9627
10116
11338
11564
12435
13952
15025
15426
16867
16878
19015
21520
22889
23996
29096
37631
39220
Nevin Uygur Dede
Osman Karaaslan
Sabri Tan
Huriye Savat
Asuman Dülek
Mehmet Yaşar Kartal
Erdoğan Akpamuk
Mehmet Levent Karadayılar
Osman Ergün
Erol Yeşilyurt
Vildan Koç
Ülkü Koçar
Süleyman Özgündüz
Hülya Pekşen Yavuz
Mehmet Cem Dereli
Pervin Kınık
Ali Akkaya
Nükhet Zeydanlı Hacıosmanoğlu
Tuba Özel
Sevim Delipınar
Edirne İli
15114
18310
20502
Karar No
Şeyma Lale Süman
Süleyman Tura
Mehmet Zafer Yörük
:5
İstanbul İli, Beyoğlu Belediyesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 80 pafta, 742 ada, eski 4, 5, 6, 8, 9,
11, 21, 22, 23 yeni 36 parsel (Majik, Türk, Taksim, Venüs Sineması, Maksim Gazinosu,
Devlet Tiyatroları Taksim Sahnesi) sayılı yere ilişkin olarak hazırlanan sadece ön cephe
koruma (restorasyon) projesinin uygunluğu kapsamına indirgeyerek yıkımına; 4.305,54 m2’lik
parselin tümünün yapılaşmasını öngören 8 bodrum kat, zemin kat ve sekiz normal katlı
toplam 448.028,83 m2’lik çevre ve metro güvenliğini de tehlike altına alacak bir yapı
kompleksinin mimari projesine ilişkin mesleki denetim yapılmadan Sicil Durum Belgesi
düzenlenmesine karar verildi.
Karar No
:6
07.12.2011 tarihli Star gazetesinin 12. sayfasında yayımlanan “İskilipli Muhammet Atıf Hoca
için memleketi Çorum’un İskilip İlçesinde yapılacak olan anıt mezarın inşaatına başlandı…
İstanbul Mimarlar Odası ve Mila Proje Grubunun hazırladığı projeye göre yapılacak olan anıt
mezarın 2012 yılında bitirilmesi planlanıyor” haberi için konu ile şubemizin ilgisinin
olmadığı belirtilerek cevap ve düzeltme yayımlanmasının talep edilmesine karar verildi.
Toplantı No
: 41/68
Toplantı Tarihi
: 3 Ocak 2012
Karar No
:3
Çorlu ve Tekirdağ Temsilciliğimizin Tekirdağ İl Genel Meclisinin 05.08.2011 tarih ve 125
sayılı karar ile Tekirdağ Belediye Meclisinin 19.08.2011 tarih ve 308 sayılı kararı ile kabul
edilen, Tekirdağ Valiliğince 22.08.2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/25.000
ölçekli çevre düzeni planına dava açılması önerisinin uygun olduğuna, Av. Can Atalay’ın
yetkilendirilmesi önerisinin MYK’ya iletilmesine karar verildi.
Karar No
:4
Trakya BKBT’nin Ataköy gazetesinin Aralık 2011 tarihli 210. sayısında yayımlanan “Ataköy
1. Kısımda Otel Yapılacak” başlıklı haberde Mimarlar Odasının açmış olduğu davalara ilişkin
yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle tekzip yayımlanması talebinin uygun olduğuna, konu ile
ilgili Av. Can Atalay’ın yetkilendirilmesine karar verildi.
Karar No
:5
İFSAK’ın “kentsel dönüşüm” projeleri ve İstanbul’un tarihi mekânlarında yapılan projeler
sonucunda yaşanan olumsuz süreci belgelemek amacı ile ortak çalışma yapma talebinin
prensipte uygun olduğuna, konu ile ilgili çalışmaları yürütmek için Mücella Yapıcı, Gazanfer
Karlıca ve Hüseyin Kargın’dan oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi.
Karar No
:7
Yunus Aran Konferansları kapsamında 25 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilecek Alvaro
Siza Konferansının Yunus Aran Birlikteliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi ile birlikte ortak etkinlik olarak organize edilmesine, etkinliğin (kokteyl,
çeviri) giderlerinin şubemiz tarafından karşılanmasının uygun olduğuna karar verildi.
Karar No
: 11
3. Köprü Yerine Yaşam Platformunun 10 Ocak 2012 Salı günü Ankara’da Karayolları Genel
Müdürlüğü önünde gerçekleştireceği eylem için meslektaşlarımıza çağrı yapılmasına, gerekli
olması durumunda otobüs tutulması için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar
verildi.
Toplantı No
: 41/69
Toplantı Tarihi
: 10 Ocak 2012
Karar No
:2
İstanbul İli, Çatalca İlçesinde görev yapacak Çatalca Kent Konseyine odamızı temsilen Filiz
Ölçer ve Sinan Özkan’ın katılım sağlamasına, her toplantıdan sonra hazırlayacakları raporu
Şube Yönetim Kurulumuza iletmelerinin talep edilmesine karar verildi.
Karar No
:4
Heykeltıraşlar Derneğinin güzel sanatlar fakülteleri heykel bölümlerinde okuyan genç
heykeltıraş adaylarının katılabileceği bir yarışma düzenlenmesi konusunda destek talebinin
prensipte uygun olduğuna, dernek yöneticilerinin katılımı ile toplantı organize edilmesine
karar verildi.
Karar No
:6
İstanbul İli, Hüseyinağa Mahallesi, Sakızağacı Sokak, 5 pafta, 29, 30, 31, 32, 33 parselleri
kapsayan adaya (Emek Sineması) ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 17.09.2009 tarih 954 sayılı ve 09.10.2009 tarih 973 sayılı kararı ile eki avan
projelerinin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 9. İdare Mahkemesinin bilirkişi olarak
atanan Yrd. Doç. Dr. Özlem Essiz Eren’in görev yaptığı MSÜGSÜ Mimarlık Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Deniz İncedayı’nın odanın yönetim organlarında görev alıp almadığının
tarafımıza sorulduğu yazının yanıtının verilmesine, bilirkişilerin 3 kişilik bir heyet olduğu
halde sadece biri ile ilgili sorgulamanın yapılmış olması yanı sıra, sorgulamanın hukukla
bağdaşmaması nedeni ile talebin içeriğine itiraz etmek üzere Av. Can Atalay’ın
yetkilendirilmesine, konu ile ilgili izlenecek yöntemin araştırılmasına karar verildi.
Karar No
:7
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformunun “Yaşam Alanlarını, Yaşamı Savunanlar
Buluşuyor, Mücadeleler Birleşiyor” başlıklı sonuç bildirisine TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi olarak imzamızın olmasının prensipte uygun olduğuna, metnin
Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılarak 20 Ocak 2012 tarihine kadar yazı ile ilgili görüş
istenmesine karar verildi.

Benzer belgeler