Image - Sustainable Economy Dergisi

Transkript

Image - Sustainable Economy Dergisi
Türkiye’nin
Sürdürülebilir Markalar›
Sürdürülebilir yaflam ve güvenlik dergisi
www.lifeandsecurity.com
5 TL.
Türkiye Alüminyum Sanayicileri
Derne¤i Baflkan› Ali Kibar;
Sürdürülebilir
Gelece¤in
Materyali
Alüminyum
Aluminum is the material
of Sustainable future
By Ali Kibar : Chairman of Turkish
Aluminium Industrialists Association
Enerji Verimlili¤i
Haftas›
Shell Türkiye Baflkan›
Ahmet Erdem ;
www lifeandsecurity com • fiubat 2010
29. Enerji verimlili¤i haftas›
Çevre ve Orman Bakan›
Veysel Ero¤lu’nun Kat›l›m›yla
Wow Convention Center’da
kutland›.
29. th Energy Efficiency
Week was held
Petrol
Endüstrisi
Dev Bir
Yat›r›m
Endüstrisi
Haline
Gelecek
SHELL Turkey Country Chairman Ahmet Erdem;
The petroleum industry will become a giant
investment industry
Hakan Özmen,
Prysmian; Global Telekominikasyon
Kablolar› CEO’su
Bir Fiber Optik
Teli ile
Bir Saniyede
Bir Milyon Yaz›l›
Sayfa ‹letilebiliyor
By Hakan Özmen, Head of The Global Telecom Cable and Fibre Business
One Strand of Optical Fibre is Capable to Carry the
Text of One Million Written Sheets in One Second
Jan Nahum: Ulusal
Ulusal ekonomik
ekonomik modeli
modeli zenginleflmek
zenginleflmek olan
olan
Türkiye tafleron kalamaz
Jan Nahum:
Turkey whose National Economic Model is to Prosper cannot Remain a Subcontractor
contents
Önsöz / Foreword
4
......................................................................................................................................................................................................................
Daha sürdürülebilir bir dünya içinde kendi vatandafl›na refah ve tüm insanl›¤›n sorunlar›na çözüm
üreten bir Türkiye vizyonuna yönelik ad›mlar-Steps for a vision of a Turkey which producing
solutions to the problems of all humanity and welfare to its citizens within a more sustainable
world / Semih Patel
K›sa Haberler / News
Life & Security | Magazine
‹mtiyaz Sahibi / Publisher
Mustafa Semih Patel
Sorumlu Müdür / Editör in Chief
Nur Yenerer Emmink
[email protected]
2
Life&Security •Ocak/2010
Yönetim Yeri / Main Office:
‹mes San. Sitesi.
E Blok 501. Sk. N.21
Ümraniye / ‹stanbul
Tel : 0216 415 71 48
Fax : 0216 415 71 49
www.lifeandsecurity.com
‹rtibat Bürosu / Branch Office:
Tel :+902163373752-53
Fax :+902163373754
6
..............................................................................................................................................................................................
Adnan Yusuf '2009 Yılının Katılım Bankacısı' seçildi - Adnan Yusuf was selected the Participation
Banker of 2009 » Dow, Türkiye'ye plastik tesisi için 33,5 milyon Euro yatırım yaptı - Dow made
an investment of Euros 33.5 million to Turkey for the plastics facility » Aktifbank ve PTT ucuz
para transferi uygulamas› bafllatt›-Aktifbank And PTT Launched Cheap Money Transfer Service
» Siemens’in ‘çevre portföyü’nden elde etti¤i gelir 2009’da 23 milyar euro’ya yükseldi-The earnings
gained by Siemens from its ‘environment portfolio’ raised to Euros 23 billion in 2009 » Dünyan›n
en favori H‹BR‹D otomobili Prius Türkiye’nin de favorisi olmaya geliyor -The most favorite
automobile of the world Prius is coming to Turkey to be the favorite also » Parekende Sektörünün
Devleri Türkiye’deki ‹lk AIM-PROGRESS Tedarikçi Sorumlu Kaynak Kullan›m› Seminerinde Bulufltu
Retailing Sector Giants Met at the First in Turkey AIM-PROGRESS Supplier Responsible Sourcing
Usage Seminar
Açl›k Kavram› ile Mücadele Ederken G›da Güvenli¤i
Unutulmamal›d›r
34
................................................................................................................................................................................................................................
It is necessary not to forget food security while fighting against the conception of hunger
Tamek Genel Müdürü, Haluk Ö¤et
Enerji Verimlili¤i Haftas›
38
.............................................................................................................................................................
29. th Energy Efficiency Week was held
Sürdürülebilir Marka Semiplas Kurflun At›klar›n
Azalt›lmas›na Katk›da Bulunuyor
56
...........................................................................................................................
Sustainable Brand Semiplas Makes Contributions To The Reduction Of The Lead Wastes
Semiplas A.fi. Kurucusu, Sabahattin Patel
Genel Yay›n Yönetmeni
General Publishing Manager
Gürkan Timur
Bu Topraklardan Ald›¤›m›z Güçle Ülkemizin Sürdürülebilir
Geliflmesi ‹çin Mücadele Ediyoruz
58
Ekonomi Muhabiri / Economy Reporter
Fatih Çil
‹çdafl built the facility with the largest capacity in our country which obtains fresh water from the
Reklam ve Halkla ‹liflkiler
Advertising & Public Relation
Burak Do¤ruo¤lu
De¤iflimin Finansman› ‹çin De¤iflen Bankac›l›k
Grafik Tasar›m / Graphic Design
‹smet Yonucu
Ekvator Prensipleri Yeni Dünyada Proje Finansman›n›n
“Benchmark”›d›r
66
içindekiler
.....................................................................................................................
Bilim Editörü / Science Editor
E. Ifl›k Yenerer
Teknoloji Editörü / Techonology Editor
Turgut Bozkurt
Hukuk Dan›flmanlar› / Law Advisers
Av. Hakan Ekiz
Av. Murat Elden
Ekizelden Hukuk Bürosu
Bas›m Yeri / Printing Company:
Egebas›m, Esatpafla Mah. Ziyapafla Cd.
No:4 Ataflehir / ‹stanbul
Tel: 0216 470 44 70
LIFE & SECURITY | fiubat 2010 Say›:7
Sürdürülebilir yaflam ve güvenlik dergisi
Life&Security dergisinde yer alan yaz›lardaki
fikirler yazarlar›na aittir. Kaynak gösterilerek
al›nt› yap›labilir.
Yay›n türü:3 ayl›k, süreli, yerel
ISSN:1308-4496
sea / ‹ÇDAfi Genel Müdürü, Bülend Engin
.....................
62
Changing banking for the Financing of the Change / Finance World By Bülent fienver
..............................................................................................................................................................................................................................
The Equator Principles is the “Benchmark” of Project Financing in the New World
Albayrak fiirketler Grubu CFO’su; Mehmet Ali Gezgin
Sa¤l›kl› Sosyo-Ekonomik Geliflme ‹çin
Sigorta fiart
69
..............................................................................................................................................................................................................................................................
“Insurance is a Must” for a healthy, economical and social development.
Ray Sigorta Genel Müdürü Nüzhet Atabek
Gündem 21 Nedir?
72
....................................................................................................................................................................................................
Agenda21
Biny›l kalk›nma hedefleri
74
.........................................................................................................................................................
What are the Millennium Development Goals?
Küresel ilkeler sözleflmesi
The Global Compact
76
...............................................................................................................................................
18
Ulusal Araç Türkiye için
beka sorunu
National vehicle is a Survivability
issue for Turkey
Jan Nahum; Hexagon, Baflkan
22
Sürdürülebilir Gelece¤in
Materyali Alüminyum
Aluminum is the material of
Sustainable future
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derne¤i
Baflkan›, Ali Kibar
26
Petrol Endüstrisi Dev Bir
Yat›r›m Endüstrisi Haline
Gelecek
The petroleum industry will become
a giant investment industry
Shell Türkiye Baflkan›, Ahmet Erdem
30
Tar›mda Geleneksel
Üretim Biçimleri Terk
Edilmeli
Traditional agricultural production
methods must be abandoned
3
Life&Security •Ocak/2010
Gübretafl Genel Müdürü, Mehmet Koca
42
Bir Fiber Optik Teli ile Bir Saniyede,
Bir Milyon Yaz›l› Sayfa ‹letilebiliyor
One Strand of Optical Fibre is Capable to Carry the
Text of One Million Written Sheets in One Second
Hakan Özmen CEO; Prysmian, Global Telekom-Fiber Kablolar›
46
PTT Türkiye’nin Sürdürülebilir
Geliflmesine 169 Y›ld›r Katk›da
Bulunuyor
PTT contributes to the sustainable development of
Turkey for 169 years
PTT Genel Müdürü Osman Tural
52
‘’Krizden güçlenerek ç›kman›n bir
yolu da bilgi ve iletiflim alan›nda
gerekli yat›r›mlar› yapmakt›r ‘’
One of the way to overcome the crisis and become
more stronger is to make necessary investments
in the areas of information and communication
Alcatel-Lucent Teletafl Yönetim Kurulu Baflkan›, Ali Kançal
önsöz•foreword
Daha sürdürülebilir bir dünya içinde kendi
vatandafl›na refah ve tüm insanl›¤›n
sorunlar›na çözüm üreten bir Türkiye
vizyonuna yönelik ad›mlar
4
Life&Security •Ocak/2010
Steps for a vision of a Turkey which
producing solutions to the problems of
all humanity and welfare to its citizens
within a more sustainable world
In accordance with the Energy Efficiency Law No.
5627 say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu uyar›ncaElektrik
5627, 29th energy efficiency week was celebrated
Semih Patel
‹flleri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ükoordinasyonunda
in Wow Convention Center with the co-operation of
Milli E¤itim Bakanl›¤›, TÜB‹TAK, Makine ve Elektrik
the Ministry of Education, TÜB‹TAK, Mechanical and
Mühendisleri Odalar› ve TOBB iflbirli¤i ile düzenlenen
Electrical Engineers Association and TOBB under the
29. enerji verimlili¤i haftas› Wow Convention Center’de kutland›.
coordination of the General Directorate of Electrical Power Resources
Devlet ve ifl dünyas› tam kadro toplant›lara ifltirak etti. Protokol
Survey and Development Administration. The full staff of the state
konuflmalar›n› Çevre ve Orman Bakan›m›z Say›n Prof.Dr. Veysel
and business community participated to the meeting. Protocol
Ero¤lu, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Müsteflar› Say›n Metin
speeches were made by Environment and Forest Minister Prof.
Kilci, E‹E Genel Müdürü Say›n Mustafa Kemal Büyükm›hc›, TOBB
Dr. Veysel Eroglu, Undersecretary of the Ministry of Energy and
Baflkan Vekili Say›n Halim Mete’nin yapt›¤› aç›l›flta Çevre Orman
Natural Resources, Mr. Metin Kilci, EIE Managing Director, Mr.
Bakan›m›z Say›n Prof. Dr Veysel Ero¤lu ile Say›n Halim Mete
Mustafa Kemal Büyükm›hc›, TOBB Deputy Chairman Mr. Halim
aras›ndaki Rize bölgesinde infla edilen barajlarla iliflkili diyalog
Mete in the opening, the dialog between the Environment and
kat›l›mc›lar› gülümsetirken gerek Say›n Halim Mete gerekse Say›n
Forest Minister Prof. Dr. Veysel Eroglu and Mr. Halim Mete regarding
Veysel Ero¤lu devlet ve ifl dünyas›n›n çevre noktas›ndaki
the built dams in the Rize region put a smile on the participants
hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. Protokolde haz›r bulunan
faces whereas Mr. Halim Mete and Mr. Veysel Eroglu once again
Ak Parti Rize Milletvekili, TBMM San. ,Tic, Enerji, Tabii Kay., Bilgi
revealed their sensitivity of both government and business circles
ve Tek. Kom. Üyesi Say›n Ali Bayramo¤lu’nun da diyalogu
at the point. It was observed that the AK Party Deputy of Rize,
dikkatle dinledi¤i gözlendi. Toplant›lar›n sonunda ortak akla ulaflma
Member of TBMM Ind. Com. Energy, Natural Sources, Information
çabas› hepimizi sevindirdi.
and Tech. Com. Mr. Ali Bayramoglu present at the protocol was
Bu arada dergimizde arkadafllar›m›z daha sürdürülebilir bir dünya
ve bu dünya içinde kendi vatandafl›na refah ve tüm insanl›¤›n
sorunlar›na çözüm üreten bir Türkiye vizyonu noktas›nda pozisyonu
olan ifl dünyam›z›n önemli isimlerinden çeflitli görüfller ald›.
Ülkemizde bankac›l›¤› innovasyonla tan›flt›ran duayen bankac›
Say›n Bülent fienver, Türk otomotiv sanayinin kilometre tafllar›n›
döfleyen en önemli isimlerden birisi Say›n Jan Nahum, Türk ifl
dünyas›n›n ve sanayinin tart›flmas›z en sayg›n isimlerinden Say›n
Ali Kibar, Enerji dünyas›n›n önemli ismi ve Dünya enerji devi
Shell’in Türkiye Baflkan› Say›n Ahmet Erdem, Türkiye’den global
bir demir-çelik devi ç›karan sanayinin çok önemli ismi ‹çdafl Genel
Müdürü Say›n Bülend Engin, misyonu bitti denen PTT’ yi stratejik
yönetim anlay›fl›yla toplumsal hayat›n tam ortas›na koyan tecrübeli
kamu ve özel sektör yöneticisi Say›n Osman Tural, Türk tar›m›
için en stratejik yat›r›mlardan birine imza atan tecrübeli yönetici
Gübretafl Genel Müdürü Say›n Mehmet Koca, röportaj için bizi
k›rmayan bir di¤er sanayi duayeni kurucumuz ve Patel fiirketler
Grubu Baflkan› Say›n Sabahattin Patel, Türkiye’nin biliflim iletiflim
alt yap›s›n›n kurulmas›nda misyon yüklenmifl bir isim AlcatelLucent Türkiye Baflkan› Say›n Ali Kançal, sigorta sektörünün önemli
ismi ve Türkiye’nin en köklü sigorta flirketlerinden Ray Sigorta
Genel Müdürü Say›n Nüzhet Atabek, Türk g›da sanayinin deneyimli
ismi ve Türkiye’nin en güvenilen g›da flirketlerinden birisi Tamek’in
Genel Müdürü Say›n Haluk Ö¤et, sürdürülebilir ve sorumlu finans
çal›flmalar› noktas›nda de¤erli çal›flmalar› olan Albayrak fiirketler
Grubu CFO’su Say›n Mehmet Ali Gezgin, son olarak ülkemizin
yetifltirdi¤i en parlak isimlerinden birisi ve bir dünya devi
Prysmian’›n tüm dünyadaki telekom ifllerinin CEO’su Say›n Hakan
Özmen bu say›m›zda görüfllerini paylaflt›lar sorular›m›za cevap
verdiler. Çok zengin bir içerik kazanmam›za katk›da bulunduklar›
için hepsine teflekkür ediyorum.
listening the dialogues carefully. At the end of the meetings, effort
to reach common mind has pleased all of us
In the meantime, our friends in our magazine took different views
of our business world's most prominent figures those having the
vision for Turkey producing solutions for a more sustainable world
and the welfare of its citizens and to the problems of all humanity
in this world.
The veteran banker, Mr. Bülent fienver, who introduced banking
with innovation in our country, Mr. Jan Nahum, one of the most
important person who paved milestones in the Turkish automotive
industry, Mr. Ali Kibar, undisputedly one of the most respected
name of Turkish industry and the business world, Mr. Ahmet
Erdem, the most prominent figures in the energy world and Head
of Turkey of world energy giant Shell, Mr. Bülend Engin, General
Manager of ‹çdafl, very important name of the industry which
brought out a global iron-steel giant from Turkey, Mr. Osman
Tural, experienced public and private sector manager who placed
PTT in the middle of the social life with an understanding of a
strategic investment, Gübretafl General Manager Mr. Mehmet
Koca, the experienced manager who put his signature on one of
the most strategic investments in Turkish agriculture, Mr. Sabahattin
Patel, our industry veteran and Founder of Patel Group of
Companies, who did not reject us for an interview, Alcatel-Lucent
Chairman of Turkey Mr. Ali Kançal, who made it his mission to
establish the infrastructure of the information and communication
of Turkey, the most prominent figure in the insurance sector and
General Manager of Turkey's most long -established insurance
company Ray Sigorta Nüzhet Atabek, experienced name in the
food industry of Turkey and General Manager of Tamek, one of
most trusted food company in Turkey, Mr. Haluk Ö¤et, CFO of
Albayrak Group of Companies, Mr. Mehmet Ali Gezgin who have
valuable work on sustainable and responsible finance, finally, Mr.
Hakan Özmen, one of the brightest name that our country raised
and CEO of Prysmian Global telecom business, shared their
opinions on this issue and answered our questions. I would like
to thank them all for participating in helping us to gain a rich
content.
Haiti’deki deprem felaketi, Avrupa’da ki donduran so¤uklar, sosyal
ve ekonomik çalkant›lar ile çevre sorunlar› gibi olumsuzluklar
sürdürülebilir hayat› tehdit ederken daha güzel bir dünya için
at›lan ad›mlar›n öneminin alt›n› bir kez daha çiziyor bu yolda elini
Once again, I would like to underline the importance of steps
tafl›nalt›na sokanlar› ve bu de¤erli insanlar›n çal›flmalar›n›
taken for a better world while the negative effects threaten
kamuoyunayans›tan medya grubumuzdaki arkadafllar›m› tebrik ediyorum.
Semih Patel
Patel Grup fiirketler Genel Koordinatörü
Board Director of Patel Group of Companies
sustainable life such as the earthquake disaster in Haiti, the cold
that freezes Europe, social and economic turmoil and environmental
problems and I would like to congratulate those who put their
hands under the stone and our friends in our media group who
reflect the works of these valuable people to the public.
news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab
Albaraka Banking Group (ABG)
CEO, Adnan Yusuf
6
news•haberler
Life&Security •Ocak/2010
Adnan Yusuf '2009 Yılının Katılım
Bankacısı' seçildi
Adnan Yusuf was selected the
Participation Banker of 2009
Bahreyn’de 16.’s› gerçeklefltirilen Dünya Kat›l›m Bankac›l›¤›
Konferans›’nda (WIBC 2009) Kat›l›m Bankac›l›¤› Ödülleri
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Albaraka Banking Group
(ABG) CEO’su ve Arap Bankalar Birli¤i Baflkan› Adnan Yusuf
‘2009 Y›l›n›n Kat›l›m Bankac›s›’ ödülüne lay›k görülerek bu
ödülü ikinci kez kazanan ilk kifli oldu.
The Participation Banking Awards found their owners with
the ceremony arranged at the World Participation Banking
Conference (WIBC 2009) which its 16th one carried out in
Bahrain. CEO of Albaraka Banking Group (ABG) and Head of
Arabian Banking Corporation Group, Adnan Yusuf was
deemed worthy of the ‘Participation Banker of 2009 Award’
and became the first person who won this award for the
second time.
WIBC Ödülleri kapsam›nda, Albaraka Banking Group (ABG)
CEO’su Adnan Yusuf ‘Y›l›n Kat›l›m Bankac›s›’ ödülüne lay›k
görüldü. ABG lideri olarak küresel finansal krizin zorluklar›
karfl›s›nda grubu baflar›yla yönetmesinin yan› s›ra, kendini
kat›l›m bankac›l›¤› sektöründe çeflitli alanlarda önemli stratejik
inisiyatiflerde görev almaya da adayan Adnan Yusuf’un baflar›l›
liderli¤iyle bu ödülü hak etti¤i belirtildi. Ayn› zamanda Arap
Bankalar Birli¤i’nin Baflkan› da olan Adnan Yusuf’un önerileriyle
ve deste¤iyle kat›l›m bankac›l›¤› sektörünün gelece¤ine yapt›¤›
önemli katk›lar›n da bu ödülü almas›nda etkili oldu¤u ifade
edildi. Adnan Yusuf, 2004 y›l›nda kazand›¤› ‘Y›l›n Kat›l›m
Bankac›s›’ ödülüne bu y›l da lay›k görülerek bu ödülü ikinci
kez kazanan ilk kifli oldu.
WIBC Ödülleri’nin sahipleri sektörün deneyimli isimleri
taraf›ndan oylanarak belirlendi ve Ernst&Young taraf›ndan
denetlendi. 50’yi aflk›n ülkeden 1200’den fazla delegenin
kat›ld›¤› WIBC Ödül Töreni, kat›l›m bankac›l›¤› liderlerini bir
araya getiren dünyan›n en büyük ve en sayg›n etkinli¤i olarak
kabul ediliyor.
Within the context
of WIBC awards; CEO
of Albaraka Banking
Group (ABG) Adnan
Yusuf was deemed
worthy of the
‘Participation
Banker of the Year’
award. In addition
to successfully
managing the group
against the
difficulties of the
global financial crisis as the ABG leader; Adnan Yusuf also
dedicates himself to take charge in important strategic initiatives
in various areas in participating banking sector, and it was
stated of him that he deserved this award with his successful
leadership. Also, it was stated of Adnan Yusuf, who is the
Head of Arabian Banking Corporation Group at the same time,
that the important contributions he made to the future of the
Participation banking sector with his suggestions and support
were effective in receiving this award as well. Adnan Yusuf
was deemed worthy of the ‘Participation Banker of the Year’
award he won in 2004 this year also and became the first
person who won this award for the second time.
The owners of the WIBC Awards were determined through
being voted by the experienced names of the sector and
inspected by the Ernst&Young. The WIBC Award Ceremony,
where more than 1200 delegates from over 50 countries
attended, is accepted as the biggest and most prestigious
activity of the world that gathers the leaders of Participation
banking together.
news•habnews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberler
Siemens’in ‘çevre portföyü’nden elde
etti¤i gelir 2009’da 23 milyar euro’ya
yükseldi
Karbondioksit emisyonu 210 milyon ton azald›
2009 mali y›l›nda tüm dünyadaki Siemens müflterileri, bu
kategorideki ürünler ve çözümlerle karbondioksit emisyonlar›n›
(flirketin ilk kez 2007 y›l›nda tan›mlad›¤›) toplam 210 milyon
ton azaltabildiler. Bu miktar New York, Tokyo, Londra ve
Berlin’in toplam y›ll›k karbondioksit emisyonlar›na eflit. Önceki
y›l kümülatif tasarruflar 160 milyon tona ulaflm›flt›. 2011 mali
y›l›nda y›ll›k karbondioksit tasarruflar›n›n en az 300 milyon
tona ç›kmas› bekleniyor. Bu da yaklafl›k olarak 6 büyük flehrin
(New York, Tokyo, Londra, Singapur, Hong Kong ve Roma)
mevcut emisyonlar›na eflit.
Siemens’in ’yeflil’ portföyü, rüzgar enerjisi için ürünler ve
çözümler alan›nda büyük bir büyüme gösterdi. Örne¤in, Londra
yak›n›ndaki Thames Halici’ndeki dünyan›n en büyük rüzgar
santralinin inflas› ile ba¤lant›l› olarak büyük siparifller al›nd›.
Bu tarz büyük siparifllerin gelecekteki büyümenin de temelini
oluflturmas› bekleniyor. Güçlü bir ifl alan› olmaya devam eden
gaz ve buhar türbinli elektrik santralleri ve ana bileflenleri de
Siemens’in çevreci portföyünün geliflimini h›zland›rd›. Di¤er
büyüme etmenlerini ise çevre dostu tren ve tramvaylar ile
„ak›ll› flebeke’ ad› verilen ak›ll› enerji nakil flebekeleri
oluflturuyor. Tüm dünyada çok say›da teflvik programlar›yla
ele al›nmakta olan bu alanda Siemens 2014 y›l›na kadar
yaklafl›k 6 milyar euro civar›nda siparifl almay› bekliyor.
Siemens increases revenue
from Environmental Portfolio
products to 23 billion Euros
In fiscal 2009, Siemens generated revenue of 23 billion
Euros with products and solutions from its Environmental
Portfolio. The green portfolio has grown by 11 percent by
comparison with fiscal 2008, when its revenue - calculated
on a comparable basis - totaled just ¤20.7 billion. In fiscal
2009, energy-saving motors, solar inverter systems and
selected components for energy-saving building technology
were among the products added to the portfolio
In fiscal 2009, Siemens customers worldwide were able to
reduce their carbon dioxide (CO2) emissions by a total of 210
million tons with products and solutions from the Siemens
Environmental Portfolio - which the company first defined in
2007. This amount is equal to the annual CO2 emissions of
New York, Tokyo, London and Berlin put together. In the
previous year, the cumulative savings amounted to the
equivalent of 160 million tons. In fiscal 2011, the annual CO2
savings are projected to total at least 300 million tons, which
roughly corresponds to the current emissions of six major
cities - New York, Tokyo, London, Singapore, Hong Kong and
Rome
Siemens' green portfolio showed strong growth in the area
of products and solutions for wind power. Major orders, for
example, were received by the company in connection with
the construction of the world's largest wind farm in the Thames
Estuary near London. Large orders of this nature will form the
basis for further growth in the future. Gas and steam turbine
power plants and their key components, which continue to
be a strong business area, have also accelerated the
development of Siemens' green portfolio. Further growth
drivers are environmentally friendly trains and trams and the
components for so-called smart grids, the intelligent power
grids for which an important new market is beginning to
develop. In this area, which is also being addressed by
numerous stimulus programs round the world, Siemens
anticipates orders with a total volume of around ¤6 billion by
2014.
7
Life&Security •Ocak/2010
news•haberler
2009 mali y›l›nda Siemens, ’çevreci porföyü’ne ait ürünler ve
çözümlerden elde etti¤i geliri 2008 mali y›l›na oranla yüzde
11 art›rarak 23 milyar euro’ya ç›kard›. Siemens’in geçen y›l
bu portföyden elde etti¤i gelir 20.7 milyar euro’ydu. 2009
mali y›l›nda Siemens’in bu sektördeki ürünlerine enerji tasarruflu
motorlar, günefl enerjisi konvertörleri ve enerji tasarrufu
sa¤layan bina teknolojileri için seçilmifl bileflenler eklendi.
news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab
Dünyan›n en
favori H‹BR‹D
otomobili Prius
Türkiye’nin de
favorisi olmaya
geliyor
The most favorite hybrid automobile
of the world Prius is coming to Turkey
to be the favorite also
8
news•haberler
Life&Security •Ocak/2010
1997-2009 y›llar› aras›nda toplam 1 milyon 429 bin
üzerinde sat›fl adedine ulaflan Eko-‹kon Prius, çevreci hibrid
teknolojisini Türk halk›yla buluflturuyor. Yüksek performans
ve konfor özellikleri ile sürüfl rahatl›¤› sa¤layan Prius, düflük
yak›t tüketimi, düflük karbondioksit sal›m de¤erleri ve çevreci
tam hibrid teknolojisi ile de dikkatleri üzerinde topluyor.
Toyota Baflkan› Akio Toyoda’dan Küresel
Kalite Görev Gücü
Reaching the sale quantity above total of 1 million
and 429 thousand between 1997 and 2009, Eco-Icon Prius
is having its environmentalist hybrid technology meet with
the Turkish people. Prius provides driving convenience with
its high performance and comfort, and attracts attention
with its low fuel consumption, low carbon-dioxide emission
values and environmentalist full hybrid technology also.
Toyota Motor Corporation President Akio
Toyoda Announces Global Quality Task Force
Nagoya’da düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda konuflan Akio
Toyada müflterileri nezdinde geri ça¤ırma ile sebep olduklar›
endifle ve rahats›zl›k için üzüntüsünü aç›klad›. Toyoda;
kurulacak ve bölge bölge kalite iyilefltirme faaliyeti yürütecek,
global düzeyde kalite iyilefltirmeye yönelik “Küresel Kalite
Görev Gücü”nde flahsen önder olarak yer alaca¤›n› da
sözlerine ekledi.
Bay Toyada’n›n baflkanl›¤›ndaki Komitenin 6 aflamal› Hareket
Plan› flöyle flekillenecek
Toyota Motor Corporation President Akio Toyoda spoke at
a press conference in Nagoya. Mr. Toyoda expressed his
deep regret for the inconvenience and concern caused to
our customers. He also announced that he personally will
take the lead toward improving quality around the world
by establishing a global quality task force that will conduct
quality improvement activities region by region.
The Committee headed by Mr. Toyoda will have a six
point action plan:
1) Kalite Kontrol Süreçlerinin ‹yilefltirilmesi- Toyota geri ça¤›rmaya
neden olabilecek tasar›m, üretim, sat›fl ve servisi de kapsayan
sebepleri incelerken tüm süreçleri de tekrar gözden geçirecek.
2) Müflteri Araflt›rmalar›n›n Art›r›lmas›- Toyota h›zl› enformasyon
sa¤lamak üzere her bölgede müflteri araflt›rma ofis say›s›n›
art›racak.
3) Kalite Mükemmeliyet Merkezi- Kilit önemdeki bölgelerde
Kalite Yönetim Profesyonellerinin say›s›n› art›rmak üzere
merkezler kurulacak.
4) D›flar›dan Uzman Yard›m›- Toyota yukar›daki iyilefltirmeler
temelinde en iyi endüstri uygulamalar› ile paralel olarak d›flar›dan
onama ve de¤erlendirme alacak.
5) ‹letiflimin Art›r›lmas›- Toyota ayr›ca, bölgesel otoritelerle
iletiflim s›kl›¤›n› art›rmak için çal›flacak.
6) Bölgesel otonominin gelifltirilmesi- Müflterilere her bölgede
tatmin edici ürünler sa¤lamak için Toyota yerel ifltiraklerinin
otonomisini güçlendirecek. Bu otonomiyi art›rmak üzere her
müflteri tek tek dinlenecek ve kalite art›r›lacak
1) Improve Quality Inspection Process - Toyota will once again
inspect every process, while verifying the causes that led to the
recalls, including quality in design, production, sales and service.
2) Enhance Customer Research - Toyota will enhance the customer
information research offices in each region to collect information
faster.
3) Establish an “Automotive Center of Quality Excellence” in key
regions to further develop quality management professionals
4) Support from Outside Experts - Toyota will seek confirmation
and evaluation from outside experts—in line with the industry's
best practices—of its newly improved quality control management,
based on the above improvements.
5) Increased Communication - In addition, Toyota will work to
increase the frequency of communication with regional authorities.
6) Improve regional autonomy - To provide customers with
satisfying products in each and every region, Toyota has long
promoted the autonomy of its regional subsidiaries. We intend
to further enhance this autonomy, listen carefully to each and
every customer and improve quality.
news•habnews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberler
AIM-PROGRESS global bir
program olup afla¤›daki
aktif üyeler de dahil
olmak üzere, 21 flirketi
kaps›yor.
AIM-PROGRESS contains
21 companies including
the active members
below.
Parekende Sektörünün Devleri Türkiye’deki ‹lk AIM-PROGRESS
Tedarikçi Sorumlu Kaynak Kullan›m› Seminerinde Bulufltu
Retailing Sector Giants Met at the First Turkey AIM-PROGRESS Supplier
Responsible Sourcing Seminar
Coca – Cola – ‹brahim Eker (Global ‹flyeri ‹zlenebilirlik Müdürü,
Coca – Cola - Stuart Kyle (Global ‹flyeri ‹zlenebilirlik Müdürü
Unilever – Aynur Çolpan (Ulusal Tedarik Müdürü, Unilever Türkiye)
Kraft - Denise Wooldridge, Sürdürülebilirlik Direktörü- PROGRESS
Unilever – Petar Sobic (Unilever Global Tedarik Güvence Direktörü)
Cadbury - Ashlin Ramlochan, Etik Kaynak Sa¤lama Müdürü– MEA
(OrtaDo¤u ve Afrika) & Türkiye
Unilever – Seçkin Y›lmaz -Hammadde Tedarik Müdürü Asistan›, Unilever
SOLDAN SA⁄A:
- Müge Aç›kalin, Sat›nalma Uzman›, Pepsi fiifleleme Grubu
Mars - Kim Tooley, Sürdürülebilirlik Müdürü, Mars Chocolate
Pepsico - Murat Aksoy, Ana Sat›nalma Müdürü, Pepsi fiifleleme Grubu
Pepsico - Jorgette Marinez (K›demli Müdür, Global Tedarikçi Sosyal
Sorumluluk Güvencesi, PepsiCo Global Tedarik)
Pepsico - Nuray Seçkin (AR&GE ve Bilimsel Denetim ‹flleri, PBG Türkiye)
Coca – Cola - Genevieve Taft, TCCC Global Müdür
Pepsico
Cola Company, PepsiCo, Mars, Cadbury, Nestlé ve Kraft
Foods, - Avrupa Marka Derne¤i PROGram for RESponsible
Sourcing Sorumlu Kaynak Kullan›m› Program› - AIM-PROGRESS
üyeleri olarak, tedarik zincirinde “Sorumlu Kaynak Sa¤lama”
konusunda tedarikçileri bilgilendirmek için iflbirli¤i yap›yor.
As the members of the European Brands Association
Program for Responsible Sourcing – AIM-PROGRESS; the
leader fast moving consumer goods manufacturers
Unilever, Coca-Cola Company, PepsiCo, Mars, Cadbury,
Nestlé and Kraft Foods are cooperating to inform the
suppliers regarding “Responsible Sourcing” in supply
chain.
Tedarikçileri AIM-PROGRESS, bu birli¤in misyonu ve önemli
etkinlikleri ile buluflturmay› amaçlayan bu bir günlük seminerin
di¤er hedefleri aras›nda flunlar say›labilir:
The other goals of this one day seminar is to meet the the suppliers
Sorumlu Kaynak Kullan›m›n›n neden önemli oldu¤u
üzerine bir bak›fl aç›s› sa¤lamak;
Sosyal & çevresel standartlara uyumlulu¤u do¤rulamakta
kullan›lan yönetme ve araçlar› incelemek;
Sorunları ve en iyi uygulamalar› paylaflmak ve iflbirli¤i
yapmak için bir platform sa¤lamak.
Seminere 55’ten fazla tedarikçinin 130’un üzerinde temsilcisi
kat›ld›. Seminerde sorumlu kaynak kullan›m›n›n en önemli dört
ö¤esi tart›fl›ld›: Çal›flma standartlar›, sa¤l›k & güvenlik, çevre
yönetimi ve ifl eti¤i.
More than 130 people from 55 suppliers participated in the one-day
9
Life&Security •Ocak/2010
with AIM-PROGRESS, the mission and important activities of this
association. The other objectives can be listed as:
To provide a perspective on the why the Responsible Sourcing
is important;
To analyze the management and tools used in confirming the
compliance with the social and environmental standards;
To share the problems and best practices, and to provide a
platform for cooperation.
training, which addressed four major pillars of responsible sourcing:
labor standards, health and safety, environmental compliance and
business integrity.
Unilever, Coca-Cola Company, Nestlé, Danone, Diageo, PepsiCo, Cadbury,
Kraft Foods, Mars, General Mills, Kellogg’s, Bacardi, McCormick, Orkla, Reckitt
Benckiser, Britvic, United Biscuit, Heinz, SaraLee, Ferrero ve Procter & Gamble.
news•haberler
Lider h›zl› tüketim mallar› üreticileri Unilever, Coca-
Unilever, Coca-Cola
Company, Nestlé,
Danone, Diageo,
PepsiCo, Cadbury, Kraft
Foods, Mars, General
Mills, Kellogg’s, Bacardi,
McCormick, Orkla,
Reckitt Benckiser,
Britvic, United Biscuit,
Heinz, SaraLee, Ferrero
ve Procter & Gamble.
news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab
Aktifbank ve PTT ucuz para transferi
uygulamas› bafllatt›
Aktifbank And PTT Launched Cheap
Money Transfer Service
Çal›k Holding ifltiraklerinden Aktifbank ve PTT, Ucuz Para Transferi
(UPT) hizmetini bafllatt›. UPT sayesinde isteyen herkes, PTT ifl
yerlerine ve PTT iflyerlerinden, tüm bankalara online olarak
günlük 50 bin TL’ye kadar para transferi yap›labilecek.
Aktifbank, subsidiary of Çal›k Holding, and PTT (Turkish Post),
launched Cheap Money Transfer service. Everyone will be
able to do money transfer online(EFT) up to 50 thousand TL.
daily to and from the PTT offices to the all other banks.
Moreover, it will be possible to receive money up to 75
thousand dollars as well. The cost of the transaction up to
1000 TL. by using CMT will be 7.5 liras., CMT will be done
through PTT at settlements where bank branches not exist
also. Aktif Bank’s General Manager Dr. Önder Halisdemir who
spoke at the press said that they restructured the Aktif Bank
in 2007.
HERKES‹N B‹R UPT HESABI OLACAK
Hibrit posta ve kargo hizmetleri ile dijital dünyan›n gereksinimlerini
karfl›layan PTT ile iflbirli¤ine gittiklerini aç›klayan Aktif Bank
Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, flunlar› söyledi:
10
news•haberler
Life&Security •Ocak/2010
"PTT ile yaklafl›k 1 y›ld›r sürdürdü¤ümüz çal›flmalar ve kurdu¤umuz
on-line entegrasyon ilk meyvesini vermifltir. UPT yani Ucuz Para
Transferi ülkemizde çok önemli bir ihtiyac› karfl›lam›fl olmaktad›r.
Eskiden PTT’lerden para transferi ancak PTT iflyerlerine,
bankalardan para transferi de ancak bankalara yap›labilmekteydi.
UPT sayesinde bu iki büyük flebeke birbirine para gönderebilir
hale geldi. Bu flekilde vatandafllar banka flubesi olmayan yerlere
veya yerlerden para gönderimi ve al›m› yapabilecek. Bunun
d›fl›nda bankalar›ndan bu hizmeti pahal› ald›klar›n› düflünenler
varsa ucuz ve son derece yayg›n bir alternatiflerinin oldu¤unu
bilecekler. ‹nan›yorum ki gelecekte ülkemizde ço¤u
vatandafl›m›z›n bir UPT hesab› olacakt›r."
PTTBANK ÜZER‹NDEN 160 M‹LYAR TL DÖNÜYOR
PTT Genel Müdürü Osman Tural, 169 y›ld›r hizmet veren PTT’nin
3 bin 775 iflyerinin tamam›n›n on-line olarak birbirine ba¤l›
oldu¤unu söyledi. Türkiye genelindeki bu ifl yerlerinde 37 bin
personelin çal›flt›¤› belirten Tural, bugüne kadar 136 kurum ile
161 protokol imzalad›klar›n› aç›klad›. PTT’lerden yap›lan ifllem
say›s›n›n gittikçe artt›¤›na dikkat çeken Turhal, "2009 y›l› Aral›k
ay›nda 25 milyon ifllem gerçeklefltirilmifltir. Ayl›k ortalama ifllem
say›s› ise 21 milyon" dedi. Turhal, PTT’nin 33 ilçe, 2 belde ve
11 köyde finansal hizmetleri gerçeklefltirdi¤ini söyledi. PTTMatik
hakk›nda da bilgi veren Turhal, flu anda 205 flube say›s›na
ulaflt›klar›n, bu rakam› bine ulaflt›rmak istediklerini aç›klad›.
Turhal ayr›ca, "Bizim üzerimizden 160 milyar TL para dönüyor"
dedi.
EVERYONE WILL HAVE AN CMT ACCOUNT
Önder Halisdemir, stating that they entered into cooperation
with PTT which meets the needs of the digital world with the
hybrid mail and cargo services, said these:
“The works we have continued with PTT for nearly 1 year and
the on-line integration we built gave its first fruit. CMT, namely
the Cheap Money Transfer happens to meet a very important
need in our country. Before, the money transfers from PTTs
were made to the PTT offices only, and the money transfer
from the banks to the banks only. Thanks to CMT, these two
large networks became to the state of being able to send
money to each other. This way, the citizens will be able to
send and receive money to or from the places which do not
have bank branches. Other than this, the ones who think that
they receive this service from their banks in an expensive
way, will know that they have a cheap and extremely common
alternative. I believe that the majority of the citizens in our
country will have an IMT account in the future.”
160 BILLION TL. ARE TRANSACTED OVER PTTBANK
General Manager of PTT Osman Tural said that all of the 3
thousand and 775 offices, belonged PTT the company which
has been giving service for 169 years, connected to each other
on-line. Tural stating that personnel of 37 thousand people
work in these workplaces throughout Turkey. Tural also
clarified that they have signed 161 protocols with 136
institutions until today. Turhal who drew attention to that the
number of transactions done from PTT is increasing more and
more, said “25 million transactions were carried out in
December 2009. The average number of monthly transactions
is 21 million anyhow.” Turhal said PTT performs financial
services at 33 districts, 2 towns and 11 villages. Giving
information about the PTTMatic, Turhal explained that they
have reached 205 branches at present and they wish to have
this number reach thousand. Moreover, Turhal said “Transaction
in the amount of 160 billion TL. is made over us.”
news•habnews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberler
Dow made an investment of Euros 33.5
million to Turkey for the plastics facility
Dow, Türkiye'ye plastik tesisi için
33,5 milyon Euro yatırım yaptı
Türkiye’ye plastik katk› maddeleri üretimi için 33,5 milyon
Euro yat›r›m yapan dünya kimya devi Dow, Gebze’de kurdu¤u
y›ll›k 40 bin ton üretim kapasitesine sahip tesis ile beklentilerinin
çok üstünde baflar› elde etti. Bu geliflimde Dow’›n h›zla geliflen
teknolojisi ve Ar-Ge deste¤inin yan› s›ra 2009 y›l› bafl›nda
sat›n ald›¤› Rohm and Haas firmas›n›n da büyük katk›s› oldu.
Geliflmifl akrilik mukavemet art›r›c›lar ve plastik katk›
maddelerde müflterilerin tüm ihtiyaçlar›na cevap verebilen
Dow, Gebze tesisinin faaliyete geçti¤i Aral›k 2008'den bu
yana çok tercih edilen bir ürün olan mukavemet art›r›c›lar›
sayesinde sat›fllar›nda kayda de¤er bir art›fl gerçeklefltirdi.
Türkiye’nin tüm Avrupa'da en büyük üç PVC profil pazar›ndan
biri olarak devasa bir f›rsat sundu¤unu vurgulayan Dow Do¤u
Avrupa ve Orta Do¤u Afrika Plastik Katk› Maddeleri Ticaret
Müdürü Fabrizio Trinchero, Türkiye’deki faaliyetlerin tüm Bat›
ve Do¤u Avrupa, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika piyasalar›na da
mükemmel bir köprü oluflturdu¤unu belirtti.
Türkiye'ye ve tüm Do¤u Avrupa PVC konvertörleri ve imalatç›
müflterilerine ürün tedarik etmenin, Dow için kilit bir strateji
ve uzun vadede önemli bir hedef oldu¤unu ifade eden
Trinchero, bu y›l yaflanan olumsuz ekonomik koflullara ra¤men,
en büyük plastik katk› maddesi üretim tesisi olan Gebze’deki
bu yeni tesiste çok büyük baflar›lar elde edildi¤ini söyledi.
Trinchero, Dow’›n Gebze tesisinin flirketin, Türkiye'de plastik
katk› maddeleri ifline yapt›¤› 33,5 milyon Euro'luk yat›r›m›n
büyük bir k›sm›n› temsil etti¤ini belirtti.
Commercial Manager for Dow Plastics Additives in Eastern
Europe, Middle East, Africa Fabrizio Trinchero who emphasized
that Turkey offers an enormous opportunity as one of the
biggest three PVC profile markets in entire Europe, also stated
that the activities in Turkey constitute an excellent bridge to
the markets of entire Western and Eastern Europe, Middle
East and North Africa as well.
Trinchero who indicated that supplying PVC converters to
Turkey and entire Eastern Europe, and products to manufacturer
customers is a key strategy and an important goal for Dow
in long-term, said that great successes were achieved at this
new facility in Gebze which is the biggest plastics additive
production facility despite of negative economical conditions
experienced this year. Trinchero stated that the Gebze facility
of Dow represents a big part of the investment of Euros 33.5
million the company made to the business of plastics additives
in Turkey.
Dow Bina Çözümleri,
Durmufl Topçu
11
Life&Security •Ocak/2010
news•haberler
World chemical giant Dow, which made an investment of
Euros 33.5 million to Turkey for plastics additives production,
made an accomplishment far above the expectations with
the facility it built in Gebze of 40 thousand ton production
capacity a year. In addition to its rapidly improving technology
and R&D support; the Rohm and Haas company it bought in
the beginning of 2009 had a big contribution in this
development also. Being able to meet the entire needs of the
customers in improved acrylic strength boosters and plastics
additives, Dow carried out a significant increase in its sales
by means of the strength boosters which are the most preferred
product since December 2008 when the Gebze facility went
into operation until now.
news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab
Dupont Pazarlama Sorumlusu
Dilek Aflan
12
news•haberler
Life&Security •Ocak/2010
Dupont-Tyvek Sürdürülebilir Yaflama
Destek Oluyor
Dupont-Tyvek Supports Sustainable
Living
uPont, 1967 y›l›nda Tyvek ürününü piyasaya sunarak, partikül,
küf ve bakteri geçirmeyen, fakat ayn› zamanda su buhar›
geçifline izin veren, nefes alan ilk duyars›z materyal olarak,
teknik tekstil sektöründe önemli bir baflar› sa¤lad›. Yüzde 100
geri dönüflümlü yap›ya sahip olan ürün, Richmond, Va., ve
Luxembourg’daki DuPont tesislerinde üretiliyor.
DuPont realized major success in the technical textile industry
by introducing Tyvek product into the market in 1967, which
is mold and bacteria proof, but at the same time allow water
vapor to pass as first insensitive material that breathes. Product
that has 100 percent recyclable structure is being produced
in DuPont plants located in Richmond, Va., and Luxembourg.
Çevreye olan duyarl›l›¤›, dayan›kl›l›¤› ile Tyvek birçok
kurumun tercih nedeni!
DuPont Tyvek ürününün en yayg›n ve bilinen uygulamas›
DuPont Tyvek Nefes Alan Su Yal›t›m Örtüleri olmas›na ra¤men,
Tyvek ürünü; koruyucu giysiler, zarflar, etiketler, iç-d›fl mekan
tabelalar, poster uygulamalar›, steril, t›bbi ve endüstriyel
ambalajlar/paketlemeler, çanta, mont, ayakkab›, flapka, harita
ve araba örtülerini de kapsayan
çok farkl› kullan›m alanlar›na sahip
bir ürün bu yönüyle DuPont 16 y›l
önce çevresel koruma hedeflerini
aç›kça oluflturan ilk flirketlerden.
DuPont Firmas›’n›n Tyvek Grafik ve
Zarf Uygulamalar› Endüstriyel
Paketleme Bölümü Sat›fl Pazarlama
Sorumlusu Dilek Aflan
‘’DuPont’un sürdürülebilirlik
hedeflerini, gelirlerini ve Tyvek gibi
temelinde bilim bulunan pek çok
ürünlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤layan
Ar-Ge yat›r›mlar›n› piyasan›n
ihtiyaçlar› do¤rultusunda ve
çevresel etkileri azaltacak flekilde
geniflletmekte oldu¤unu ifade ederek, “Hedefler, özellikle
dünya çap›ndaki kilit pazarlar için, Tyvek gibi daha güvenli
ve çevresel olarak gelifltirilmifl yeni ürünlere ve büyümeye
do¤rudan ba¤l›d›r” fleklinde konufltu.
2 senedir PTT ile çal›flt›klar›n› kaydeden Aflan, flöyle devam
etti:
“PTT ile çal›flmaya bafllayal› 2 sene oldu. 2007 y›l›n›n sonu
idi. PTT’nin Tyvek’i tercih nedeni gönderilerin zarara
u¤ramamas› y›pranmamas›. PTT Devletle ilgisi olan
kurulufllarla çal›flt›¤› için gönderilerinin zarara u¤ramamas›na
çok önem veriyor. Bunun d›fl›nda Marks&Spencer, Mercedes,
Turkcell gibi kurumsal yap›larda özel gönderilerinde Tyvek
kullan›yor. Ayr›ca 2010 senesinde aleve karfl› dayan›kl›
tyvek için çal›flmaya devam edece¤iz.”
Tyvek is the choice of many institutions due to its durability
and sensitivity to the environment!
Although the most widely known application of DuPont Tyvek
product is the DuPont Tyvek Water-resistant Breathable Covers
.Tyvek product is a product including protective garments,
envelopes, labels, interior-exterior signs, posters, applications,
sterile, medical and industrial packaging / packing their bags,
coats, shoes, hats, maps and car
covers, which makes it one of the first
companies creating environmental
protection objectives clearly.
Sales Manager of Tyvek Graphics and
Envelope Applications Industrial
Packaging Department of DuPont
Company, Dilek Aflan stated:
“DuPont expands R & D investments
that provide DuPont's sustainability
objectives, income and many products
depends on science such as Tyvek in
the direction of meeting the needs of
the market and reducing the
environmental impact, “Goals-or
targets, especially for key markets
around the world, it is directly connected with more secure
and environmentally improved new products such as Tyvek
and growth.”
Aflan also stating that they work with PTT (Turkish Post) for
2 years continued:
“It has been 2 years since we started working with PTT. It
was end of year 2007. The reason for PTT preferring Tyvek
was the posts not being damaged and worn out. PTT gives
great importance for deliveries not to get damaged since
it works with organizations which have relation with the
State. Other than that, institutional structures, such as Marks
& Spencer, Mercedes, Turkcell use Tyvek in their special
deliveries. In addition, we will continue to work for flameresistant TYVEK in 2010."
news•habnews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberler
Samsung 7.Geleneksel CCTV Ürün
Semineri ‹stanbul Kalyon Otelde
Gerçeklefltirildi…
The 7th Traditional Samsung CCTV
Product Seminar was Performed in
‹stanbul Kalyon Hotel…
SAMSUNG CCTV ürünleri Türkiye yetkili distrübütörü KOYUNCU
ELEKTRON‹K taraf›ndan her y›l düzenlenen Bayi Semineri
‹stanbul KALYON Otel’de gerçeklefltirildi.
The Dealer Seminar arranged each year by the authorized
distributor of SAMSUNG CCTV products in Turkey, KOYUNCU
ELECTRONICS was carried out in ‹stanbul KALYON Hotel.
Ürün sunumlar›nda; Teknik Yönetmen Cihan ‹nal taraf›ndan
verilen bilgilerde , SAMSUNG’un üretti¤i dünyan›n ilk 600 TVL
çözünürlü¤ündeki ve 43X optik zoom yetene¤ine sahip
hareketli kameras›n›n tan›t›m› büyük ilgi görürken, yeni A1
DSP ifllemciye sahip SAMSUNG H.264 IP kameralar ve yeni
64/32 kanal kapasiteli NET-i WARE kay›t yaz›l›m›n›n özellikleri
detayl› olarak ele al›nd›. Yeni ürünlerin muadil markalarla
karfl›laflt›rma sonuçlar›ndaki üstünlüklere dikkat çekilen sunum,
soru/cevap ve merak edilenlerin paylafl›lmas›yla tamamland›.
Gerçekleflen sunumlar sonunda, sat›fl performans› ve bölge
kategorilerinde; MGS , ARTE , KEKOVA, EUROSEC ve Özkardefller
Elektronik firmalar›, y›ll›k baflar› ödül ve hediyelerini Koyuncu
Elektronik ‹fl Birim Müdürü Murat TERZ‹O⁄LU taraf›ndan
ald›lar.
Murat Terzio¤lu (Business Unit Manager), Yasin Altafl (Product
Manager), Cihan ‹nal (Technical Director), Neslihan Y›ld›r›m
(Sale Representative) and Saim Day› (Ankara Regional Sales
Representative) attended the seminar arranged for the seventh
time this year on behalf of KOYUNCU ELECTRONICS which drew
attention with an intensive dealer participation in comparison
to recent years.
Performing the opening speech, Murat TERZ‹O⁄LU reminded
the words they have given at the first Samsung CCTV Solution
Partners Sales Seminar held in 2005, he strongly emphasized
that they fulfilled all of these and that they will continue by
protecting the same line of theirs, highlighted these words
which took place among his words; no sales will be made to
the end users, the register system is protected at the cost of
losing the project and that they introduce the product to a
selected professional dealer network without having the
existent dealer network grow in an uncontrolled manner.
Later on, Terzio¤lu made an evaluation of 2009 and shared
with the solution partners the plans of both Samsung and
themselves concerning 2010.
In the information given by Technical Director Cihan ‹nal in
the product presentations, while the advertising of the mobile
camera produced by SAMSUNG with a resolution of 600 TVL
which is a first in the world and that has 43X optical zoom
ability drew much interest, the characteristics of the SAMSUNG
H.264 IP cameras that has the new A1 DSP processor and
features of the NET-I WARE recording software with new 64/32
channel capacity were taken in hand in detail. The presentation
where it was drawn attention to the superiorities of the new
products in the results of comparison with similar brands, was
completed with the sharing of the questions/answers and the
things of curiosity.
At the end of the presentations carried out, the MGS, ARTE,
KEKOVA, EUROSEC and ÖZKARDEfiLER ELECTRONICS companies
received their annual achievement awards and presents from
KOYUNCU ELECTRONICS Business Unit Manager Murat TERZ‹O⁄LU
in the categories of sales performance and region.
The motivation and interest concerning 2010 shown by the
participators who left with their wishes and requests following
the dinner and a cheery conversation being extremely high
created much pleasure.
13
Life&Security •Ocak/2010
news•haberler
Bu y›l yedincisi düzenlenen ve geçen y›llara oranla yo¤un
bayi kat›l›m› ile dikkat çeken seminere, KOYUNCU ELEKTRON‹K’i
temsilen; Murat Terzio¤lu (‹fl Birim Müdürü), Yasin Altafl (Ürün
Müdürü), Cihan ‹nal (Teknik Yönetmen), Neslihan Y›ld›r›m
(Sat›fl Temsilcisi) ve Saim Day› (Ankara Bölge Sat›fl Temsilcisi)
kat›ld›lar.
Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Murat TERZ‹O⁄LU, 2005 y›l›nda
yap›lan ilk Samsung CCTV Çözüm Ortaklar› Sat›fl Seminerinde
vermifl olduklar› sözleri hat›rlatarak, bunlar›n hepsini yerine
getirdiklerini ve ayn› çizgilerini koruyarak devam edeceklerini
önemle vurgulayarak, bu sözler aras›nda yer alan ; asla son
kullan›c›ya sat›fl yap›lmayaca¤›, proje kaybetme pahas›na
register sisteminin korundu¤u ve mevcut bayi a¤›n› kontrolsüz
büyütmeden ürünü sadece seçilmifl profesyonel bir bayi a¤›na
sunduklar›n›n alt›n› çizdi. Ard›ndan 2009 y›l›n›n bir
de¤erlendirmesini yapan Terzio¤lu, gerek Samsung gerekse
kendilerinin 2010 y›l› ile ilgili planlar›n› çözüm ortaklar› ile
paylaflt›.
news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab
Çevreci ve yeflil
Sar›yer park
evlerinde
Yaflam bafllad›
Butik ve çevreci bir site
anlay›fl›yla infla edilen Sar›yer
Park’ta tüm konutlar›n, 180
derece aç› ile gerçek Bo¤az,
deniz ve yemyeflil orman
manzaras› bulunuyor.
14
Life&Security •Ocak/2010
Do¤all›¤›n›n yan› s›ra merkezi
bir konuma da sahip olan Sar›yer Park Evleri, yo¤un trafikten
bunalan ‹stanbullular için önemli avantajlar sunuyor. Çünkü
projeden Sar›yer sahiline 1 dakika, Maslak ve ‹stinye’ye 10
dakika ve Levent’e 15 dakikada ulafl›m sa¤lan›yor. Ayr›ca
bitmek üzere olan ve Sar›yer Park’a sadece 700 metre
mesafede bulunan Çay›rbafl› tüneli sayesinde Sar›yer art›k
flehir merkezine iyice yak›nlafl›yor. Hac›osman’da yap›lan
metro dura¤› ile toplu tafl›ma avantaj› da geliyor.
Bosch, kritik güvenlik uygulamalar› için
uzun mesafe hepsi-bir-arada
gündüz/gece kameras›n› pazara sundu
news•haberler
» Önemli tesisler için en üst düzeyde gece görüntüleme
performansı
» Zifiri karanlıkta 300 metre mesafeyi görüntüleme kabiliyeti
» 9-90mm de¤iflken odaklı, kızılötesi düzeltmeli mercek
sayesinde esnek uygulama
» En kötü çevre flartlarında güvenilir performansı sa¤lamak
için yüksek dayanımlı, tüm hava flartlarına uygun muhafaza
içerisinde
Bosch Güvenlik Sistemleri dıfl ortam gündüz/gece gözetim
uygulamaları için gelifltirdi¤i yeni hepsi-bir-arada uzun mesafeli
kızılötesi entegre kamerasını pazara sundu. ZX55 ve ZX55-IP
kameralar, Bosch’un patenti kendisine ait olan kızılötesi
teknolojisiyle 300 metre mesafeden, yüksek çözünürlüklü,
düflük sinyal bozulmasına sahip gece görüntüsü alıyor.
Kameranın üzerinde bulunan 9-90mm IR düzeltmeli lens
sayesinde, gece vakti odaklanmada meydana gelen bozulmanın
ve görüntüde aflırı parlak noktalar oluflmasının önüne
geçilebiliyor. Böylece uzun mesafede, benzersiz ayrıntılı
görüntüleme yapılarak 7/24 üst düzey güvenlik sa¤lanıyor.
Living Started at the Environmentalist
and Green Sar›yer Park Houses
The entire residences in Sar›yer Park built with the boutique
and environmentalist building complex concept has a real
Bosporus, sea and green forest view with an angle of 180
degrees. In addition to its naturalness, Sar›yer Park Houses
which also has a centric location offers important advantages
for ‹stanbulites who get stressed from heavy traffic. Because
it takes 1 minutes from the project to the Sar›yer shore, to
Maslak and ‹stinye 10 minutes, and to Levent 15 minutes.
Moreover; thanks to Çay›rbafl› Tunnel about to be completed
and at a distance of only 700 meters to Sar›yer Park, Sar›yer
is becoming much closer to the downtown. Also, public
transportation advantage is coming up with the metro stop
being built in Hac›osman.
Bosch, introduced to the market its long
distance, all-in-one day/night camera
for critical security applications
• Top level nighttime imaging performance for important
facilities
• Ability to monitor 300 meter distance in pitch black
• Flexible application through 9-90 mm varifocal oriented,
infrared adjustable lens
• With its high
resistance
maintenance suitable
for entire weather
conditions to provide
secure performance
in worst weather
conditions
Bosch Security Systems
introduced to the
market its new, all-in-one long distance infrared integrated
camera it developed for external environment day/night
monitoring applications. ZX55 and ZX55-IP cameras take
nighttime imaging with their infrared technology which its
patent belongs to Bosch from 300 meter distance with high
resolution, and low signal disruption. The disruption occurring
in nighttime focusing and formation of excessive bright points
on the image are preventedthrough the 9-90mm IR adjustable
lens found on the camera. Thereby, 7/24 top level security
is provided by long distance, unique detailed imaging.
news•habnews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberler
‹SO ‹novasyon ödülleri verdi
‹SO gave innovation awards
‹SO ‹novasyon Ödülleri, ‹SO 8. Sanayi Kongresi ve ‹novasyon
Sergisi Program› kapsam›nda WOW Kongre Merkezi’nde
(Yeflilköy) de gerçeklefltirilen bir ödül töreni ile sahiplerine
da¤›t›ld›.
The ‹SO Innovation Awards were given away to their owners
with an award ceremony held on Tuesday night, December
15, 2009 at the WOW Convention Center (Yeflilköy) within the
context of ‹SO 8th Industry Congress and Innovation Exhibition
Program.
With the “‹SO Innovation Awards”; it was aimed for the
awarding of the success examples that reach the sustainable
competition advantage by adopting the innovation oriented
processes in principle, increasing the innovation competency
of Turkish Industry by means of generalizing these types of
approaches and bringing forward of innovation as a commercial
yield advantage in this context.
‹SO ‹NOVASYON ÖDÜLLER‹ 2009 F‹NAL‹ST F‹RMALAR
Finale kalan 17 firma alfabetik olarak
Alt›parmak G›da San. ve Tic. Koll. fiti.
Aroma Bursa Meyve Sular› ve G›da San. A.fi.
Dizayn Teknik Plastik Boru ve Elemanlar› San. Tic. A.fi.
Elkon Elevatör Konveyör ve Makine San. Tic. A.fi.
Hassan ‹nflaat Makine San. Tic. Ltd. fiti.
‹deal Teknoloji Biliflim Çözümleri A.fi.
‹pek Ka¤›t San. Tic. A.fi.
‹ston ‹st. Beton Elem. ve Haz›r Beton Fab.San. Tic. A.fi.
Kartek Kart ve Biliflim Teknolojileri Tic. Ltd. fiti.
Merkez Çelik San. Tic. A.fi.
Royal Hal› ‹plik Tek. Mob. San. Tic. A.fi.
Seyido¤lu G›da San. Tic. A.fi.
Subor Boru San. Tic. A.fi.
Taral Tar›m Makine ve Aletleri A.fi.
Teknodrom Robotik ve Otomasyon San. Tic. A.fi.
Türbosan Türbomakinalar San. Tic. A.fi.
Yi¤it Akü Malz. Nak. Tur. ‹nfl. San. Tic. A.fi.
‹SO ‹NOVASYON ÖDÜLLER‹ 2009 JÜR‹ ÜYELER‹
Prof.Dr.Cemil Ar›kan » Sabanc› Üniversitesi Araflt›rma ve Lisansüstü Politikalar›
Direktörü
M. Sait Gözüm » Deloitte Türkiye Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Arnold Hornfeld » SE Otomotiv Teknolojileri A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Kaplan » KOSGEB Baflkan›
Hüsamettin Kavi » ‹stanbul Sanayi Odas› Meclis Üyesi
Jan Nahum » Heksagon Dan›flmanl›k Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
Bülent Savafl » ‹stanbul Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Üyesi
Ataman Onar (yedek üye) » Portafl Giyim San. Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
ÖDÜL KATEGOR‹LER‹
Jüri taraf›ndan ödüle lay›k görülen firmalara afla¤›daki bafll›klarda ödül verildi.
‹SO ‹novasyon Büyük Ödülü
Jüri Özel Ödülü
Kategori Ödülleri
‹SO ‹novasyon Ödülü: Liderlik
‹SO ‹novasyon Ödülü: Stratejik Planlama
‹SO ‹novasyon Ödülü: Bilgi
‹SO ‹novasyon Ödülü: ‹nsan Kaynaklar›
‹SO ‹novasyon Ödülü: Süreç Yönetimi
‹SO ‹novasyon Ödülü: ‹fl Sonuçlar›
‹SO INNOVATION AWARDS 2009 FINALIST COMPANIES
17 companies advancing to the final out of 41 pre-applications in alphabetical
order are as:
Alt›parmak Food Industry and Trade Unlimited Company
Aroma Bursa Fruit Juices and Food Industry Inc. Co.
Dizayn Teknik Plastic Pipes and Equipment Industry Trade Inc. Co.
Elkon Elevator Conveyor and Machinery Industry Trade Inc. Co.
Hassan Construction Machinery Industry Trade Ltd. Co.
‹deal Technology Informatics Solutions Inc. CO.
‹pek Paper Industry Trade Inc. Co.
‹ston ‹stanbul Concrete Elements and Ready-Mixed Concrete
Factories Industry Trade Inc. Co.
Kartek Card and Informatics Technologies Trade Ltd. Co.
Merkez Steel Industry Trade Inc. Co.
Royal Carpet Thread Textile Furniture Industry Trade Inc. Co.
Seyido¤lu Food Industry Trade Inc. Co.
Subor Pipe Industry Trade Inc. Co.
Taral Agriculture Machinery and Equipment Inc. Co.
Teknodrom Robotic and Automation Industry Trade Inc. Co.
Türbosan Turbo-Machinery Industry Trade Inc. Co.
Yi¤it Accumulator Materials Shipping Tourism Construction Industry
Trade Inc. Co.
‹SO INNOVATION AWARDS 2009 JURY MEMBERS
Prof. Dr. Cemil Ar›kan » Sabanc› University Research and Post-Graduate Policies Director
M. Sait Gözüm » Deloitte Turkey Partner and Board Member
Dr. Arnold Hornfeld » Chairman of SE Automotive Technologies Inc. Co.
Mustafa Kaplan » Head of KOSGEB (Small and Medium Enterprises Development
Organization)
Hüsamettin Kavi » ‹stanbul Chamber of Industry Council Member
Jan Nahum » Chairman of Heksagon Consultancy Trade Inc. Co.
Bülent Savafl » ‹stanbul Chamber of Commerce Board Member
Ataman Onar » (Associate Member) Chairman of Chairman of Portafl Clothing Industry
Trade Inc. Co.
AWARD CATEGORIES
The awards were given away to the companies deemed worthy of the award by the
jury with titles below.
‹SO Innovation Great Prize
Jury Special Award
Category Awards
‹SO Innovation Award: Leadership
‹SO Innovation Award: Strategic Planning
‹SO Innovation Award: Information
‹SO Innovation Award: Human Resources
‹SO Innovation Award: Process Management
‹SO Innovation Award: Business Results
15
Life&Security •Ocak/2010
news•haberler
“‹SO ‹novasyon Ödülleri” ile inovasyona dönük süreçleri
benimseyerek, sürdürülebilir rekabet avantaj›na ulaflan baflar›
örneklerinin ödüllendirilmesi, bu tür yaklafl›mlar›n
yayg›nlaflt›r›lmas› yoluyla Türk Sanayii’nin inovasyon
yetkinli¤inin art›r›lmas›, bu ba¤lamda inovasyonun ticari getiri
avantaj› olarak öne ç›kart›lmas› amaçland›.
news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab
Another Award To Ceylan
Intercontinental ‹Stanbul
Ceylan Intercontinental ‹stanbul’a
Bir Ödül Daha
Alan›nda en önemli organizasyon olan, Hostech by
16
Life&Security •Ocak/2010
TUS‹D Fuar› kapsam›nda düzenlenen TUS‹D (Endüstriyel
Mutfak Çamafl›rhane Servis ve ‹kram Ekipmanlar› Sanayicileri
ve ‹fl adamlar› Derne¤i) 1. Ulusal Aflç›l›k Yar›flmas›na kat›lan
Ceylan InterContinental ‹stanbul birincilik ödülünü almaya hak
kazand›.Uzman yerli ve yabanc› flefler, gurmeler ve gastronomi
alan›nda çal›flan kiflilerden oluflan, 12 kiflilik jürinin
de¤erlendirdi¤i ve birbirinden baflar›l› 5 y›ld›zl› otel fleflerinin
yar›flt›¤› yar›flmada Türk Mutfa¤›n› ça¤dafl piflirme teknikleriyle
buluflturulan farkl› et gruplar›n› farkl› piflirme teknikleriyle
birlefltirerek yemeklerin tad›na ve dokusuna yeni dokunufllar
yapmay› görev edinerek Ceylan InterContinental ‹stanbul ’un
alan›nda uzmanlaflm›fl deneyimli fleflerinden fierafettin Afacan,
Ender fiahin ve Murat Altun’dan oluflan grupla yar›flmaya
kat›l›m› gerçekleflti.
news•haberler
Enerji Kimlik Belgesi ve
›s› yal›t›m›n›n püf noktalar› tart›fl›ld›
Son günlerin s›kça tart›fl›lan konusu Enerji Kimlik Belgesi
hakk›nda bilinmeyenleri ve bu uygulaman›n ›s› yal›t›m›
sektörüne etkilerini gündeme getirmeyi amaçlayan XPS Is›
Yal›t›m› Sanayicileri Derne¤i, Kad›köy Belediyesi Brifing
Salonu’nda bir seminer düzenledi. Enerji Kimlik Belgesi’nin
yeni projelere yans›mas› nas›l olacak, bu belgeyi kim
haz›rlayacak ve verecek, kim onaylayacak, denetimi nas›l
yap›lacak ve bu konuda belediyelerle di¤er kamu kurumlar›na
düflen görevler neler olacak gibi sorular›n tart›fl›ld›¤› seminere,
belediyelerin ilgili kurum personelleri, mimarlar, mühendisler,
müteahhitler ve apartman yöneticilerinden oluflan 50 kiflilik
bir grup kat›ld›.
Meltem Y›lmaz; binalarda enerji verimlili¤i, ›s› yal›t›m›n›n
önemi ve küresel ›s›nmayla mücadeledeki etkin rolü, Türkiye’de
konu ile ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, Aral›k 2009’da
yürürlü¤e girecek olan Binalarda Enerji Performans
Yönetmeli¤i’nin projelere yans›mas› ve Enerji Kimlik Belgesi
gibi konular› ele ald›.
Ceylan InterContinental ‹stanbul attended the TUS‹D (Turkish
Food Service, Laundry and Service Equipment Manufacturers
and Businessmen Association) 1st National Cooking Competition
arranged within the context of the most important organization
in its area Hostech by TUS‹D Fair, won the top prize.
12-person jury composed of expert local and foreign chefs,
gourmets and gastronomist made evaluations where successful
chefs of 5 star hotels competed.
Ceylan InterContinental ‹stanbul Chefs fierafettin Afacan, Ender
fiahin and Murat Altun, all experienced experts in their field
who meets Turkish Cuisine with modern cooking techniques
and also undertaking as a duty to make new touches to the
taste and texture of the foods by combining different type
of meats with different cooking techniques participated in
the competition.
Energy Identification Certificate and
Key Points of Heat Insulation were
discussed
XPS Heat Insulation Industrialists’ Association; which aims to
bring to the agenda of the unknown things about the frequently
discussed topic of recent days Energy Identification Certificate
and the effects of this application to the heat insulation sector,
arranged a seminar at the Kad›köy Municipality Briefing Hall.
A group consisting of 50 people formed of relevant institution
personnel of municipalities, architectures, engineers, contractors
and apartment building superintendents attended the seminar
where questions such as how will the reflection of Energy
Identification Certificate be on the new projects, who will
prepare and give this certificate, how will its inspection be
done and what will be the duties falling upon the municipalities
and other public institutions in this regard were discussed.
Meltem Y›lmaz discussed the subjects as energy efficiency at
the buildings, importance of heat insulation and its effective
role in fight against the global warming, laws and regulations
in effect in Turkey concerning the topic, reflection of Building
Energy Performance Regulations to enter into effect in December
haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews
Life and Security Dergisi ‹spanya'da
BcnRail Fuarı'nı ziyaret etti
Life and Security Dergisi ‹spanya da BCNRail Fuarı’nı ziyaret
etti. Demiryolu Endüstrisi’nin Uluslararası Sergi Salonu olan
BcnRail Barselona Gran Fira’da ikinci kez yapıldı. Sektördeki
tek ticari fuar etkinli¤i olarak ‹spanya da organize edildi.
Sürdürülebilir Life and Security Dergisi fuarı ziyaret ederek
fuar alanındaki buluflmalara katıldı.
Barselona ekonomik ve sosyal kalkınma için vazgeçilmez olan
bir endüstrinin lider oyuncularını bir araya getiriyor. Fira de
Barcelona ‹spanya, Portekiz, Latin Amerika ve Avrupa Akdeniz’i
hilalindeki demiryolu endüstrisinin ana merkezi konumunda.
• Genel Bilgiler
BcnRail, Uluslararası Demiryolu Endüstri Sergisi
» Tarihler-(30 Kasım 3 Aralık 2009)
» Çalıflma Saatleri-(10:00-15:00) (10:00-14:00), 3 Aralık
» Frekans -Bienal
» Türü -Profesyonel
» Sektörler: Kamu ‹dareleri, Mühendislik flirketleri, ‹nflaat
flirketleri-Altyapılar/Üstyapılar/Elektriklendirme-Sinyalizasyon
ve Telekominikasyon, Hareketli Demirbafl üreticileri
Yedek Ekipman, Operatörler Hizmet ve Bakım.
» Yer -Gran Via Fuar Merkezi
Organizatör - Fira de Barcelona, Railgrup iflbirli¤iyle
Iwes Çevre ve Enerji Sempozyumunda
Nükleer Enerji Tart›fl›ld›
1. Uluslararas› At›ktan Enerji Sempozyumu-IWES, 12-13 Kas›m
2009 tarihlerinde ‹stanbul'da WOW Convention Center'da
yap›ld›. Sempozyuma 1284 ziyaretçi kat›ld›. Kat›l›mc›lar›n
%11'i yabanc›; %46's› özel sektörden, %31'i kamudan %23'ü
de üniversitelerden- di. Sempozyumlar boyunca yap›lan
sunumlarda özel sektörden yerel yönetimlere, üniversitelerden
devlet kurumlar›na birçok kat›l›mc› bildiriler sundu. Günefl,
rüzgar ve nükleer gibi konular›n Türkiye'nin gündeminde
yo¤un olarak tart›fl›ld›¤› bir dönemde, ilk defa gerçeklefltirilen
IWES sempozyumunda, çevre ve enerji kesifliminde
sürdürülebilir kalk›nmaya do¤rudan etkisi nedeniyle yo¤un
bir kat›l›m›n oldu¤u görüldü.
Life and Security Magazine visited
BcnRail fair in Spain
BcnRail, the International Showroom of the Railway Industry,
was held for the second time in Barcelona Gran Fira. it was
held as the only trade-fair event in the sector organised in
Spain. Sustainable Life and Security Magazine visited the fair
and joined the meetings in the fairground.
Barcelona assembles the leading players of an industry which
is indispensable for economic and social development. Fira
de Barcelona is the central station of the railway industry of
Spain, Portugal, Latin America and the European Mediterranean
crescent.
• General Information
BcnRail, the International Railway Industry Show
» Dates: 30 November – 3 December 2009
» Opening hours
From 10 a.m to 7 p.m-From 10 a.m to 2 p.m, 3rd of december
» Frequency-Biennial
»Type - Professional
» Sectors: Public administrations, Engineering companies
Construction companies
Infrastructures/Superstructures/Electrification
Signalling and telecommunications, Manufacturers of rolling
stock Auxiliary equipment, Operators Services and maintenance
» Location
Gran Via exhibition centre
Organized by; Fira de Barcelona With the collaboration of
Railgrup
Nuclear Energy Was Discussed At The
Iwes Environment And Energy
Symposium
1st International Waste to Energy Symposium - IWES was
performed on November 12-13, 2009 at the WOW Convention
Center in ‹stanbul. 1284 visitors attended the symposium.
11% of the participators were foreigners, 46% were from
private sector, 31% from public and 23% from the universities.
Many participators from the private sector to local
administrations, universities to government institutions
presented statements at the presentations made during the
symposiums. At the IWES symposium carried out for the first
time in a period of time when the topics such as sun, wind
and nuclear were discussed on the order of the day of Turkey
intensely; it was seen that an intensive participation was
present because of its direct effect to sustainable development
at the intersection of environment and energy.
17
Life&Security •Ocak/2010
news•haberler
Editörümüz
Nur Emmink
BcnRail fuar›nda
Jan Nahum
Bugün dünya otomotiv
sanayi bir k›r›lma noktas›
yafl›yor; e¤er biz en büyük
10’uncu ekonomi olmaya
aday isek tam bu geçifl
döneminde katma de¤eri
yüksek ürünler
yaratmakla mükellefiz.
Geliflmek ve zenginleflmek
istiyorsak art›k tafleron
kalamay›z. Elektrikli araç
ak›m› bu nedenle
Türkiye için bir f›rsat!
Elektrikli araçla bu de¤er
yarat›labilir...
18
Life&Security •Ocak/2010
Fatih
Çil
Ulusal araç Türkiye için
beka sorunu
ürkiye Cumhuriyeti Devleti Baflbakan› Recep Tayyip
Erdo¤an’›n bizzat test sürüflünü gerçeklefltirdi¤i,
Murat Günak’›n tasarlad›¤› Mindset’ten sonra
“Türkiye kendi ulusal elektrikli otomobil markas›n›
yaratabilir mi? Veya yaratmal› m›?” tart›flmalar› artarken Türk
otomotiv sanayinin kilometre tafllar›ndan Jan Nahum’un kap›s›
çald›k.
Karsan’›n Murahhas Azas›, TOFAfi ve Petrol Ofisi gibi devlerin
CEO’lu¤unu yapan, FIAT Auto S.P.A'da Uluslararas› ‹fl
Gelifltirme Bölümü Baflkan› olarak görev alan ve bugünlerde
kendi kurdu¤u Hexagon Dan›flmanl›k flirketiyle yola devam
eden Nahum, sorular›m›z› samimiyetle cevaplad›. Dünyan›n
10’ncu büyük ekonomisi olma vizyonu ve konsepti çerçevesinde
“ulusal araç” yap›m›n›n flart oldu¤unu söyleyen Nahum, bunun
bir beka sorunu oldu¤unu belirtti.
T
“Ben Türkiye’nin kendi markas›n› yaratabilece¤ini ve zaten
yaratmas› gerekti¤ini’ söylüyorum; birçoklar› ise ‘olmaz’
diyor” diyerek sözlerine bafllayan Hexagon Dan›flmanl›k
Yönetim Kurulu Baflkan› Jan Nahum konuflmas›na flöyle devam
ediyor: “Burada bir çeliflki var,. sanayinin bir kesimi hay›r
dese de tek olur diyen de ben de¤ilim. Ancak, daha iyi
anlafl›lmas› aç›s›ndan “Elektrikli araç” konusunun daha genifl
bir çerçevede de¤erlendirilmesi gerekiyor. Bildi¤iniz üzere
bizim bir ekonomik geliflme modelimiz var. Her ne kadar
‘keflke Türkiye farkl› bir modelle büyüseydi“ desek de
modelimiz bu. Daha iyisi tabiî ki olabilirdi. Ama bana göre
Türkiye’nin bu geçmifl ekonomik modeli çok da yanl›fl de¤il.
Y›k›lm›fl bir imparatorlu¤un ard›ndan s›f›rdan bafllayan Türkiye,
dönemin geliflmifl devletlerinin seviyesine yetiflmek için büyük
bir mücadele göstermifl, ilk dönemlerde lisansla geliflmifltir.
“ Ulusal bekam›z aç›s›ndan markalaflmam›z art›k flart!
Yoksa büyümek bir tarafa 17’inci s›ram›z› bile koruyamay›z ”
19
Life&Security •Ocak/2010
interview•reportaj
Kaliteyi ö¤rendi. Çok çal›flmay› ve verimli olmay› ö¤rendi.
Y›llar geçip bilgi, deneyim ve becerimiz artt›kça, üniversiteden
Böylece Avrupa’n›n en verimli ve iddial› üretim merkezlerinden
ç›kan yetiflmifl ifl gücümüz ço¤ald›kça, her bilgiye muhtaç
biri haline geldi. Biz bunu nas›l baflard›ysak, baflkalar›n›n da
olma döneminden, kendi ayaklar› üstünde durma dönemine
yapabilece¤ini görmemiz gerekir. Ucuz olanlar, bir gün kalite
geçilmifltir. Bu zaman zarf› içinde, yine büyük oranda lisanla
ve üretim yaklafl›m mentalitelerini gelifltirip, verimli olmaya
üretim yap›l›rken bugün bunun yan›nda kendi ürünlerimizi de
aday olurlarsa; o zaman bizim üretici tafleron rolümüzü, biz
yaratmam›z›n gerekti¤ini düflündü¤ümüz bir dönem içinde
nas›l Avrupa’dan çald›ysak, onlar da bizim elimizden çalarlar.
oldu¤umuzu unutmamal›y›z. Yani, karma bir dönem, bir baflka
Fakirlik üstüne bir geliflme modeli kurguluyorsak memnuniyetle
ifade ile bir geçifl dönemi yafl›yoruz. Bu noktada, birçok
tafleron kalabiliriz ancak geliflmek, zenginleflmek ve refah
belirsizlik ve zorlu¤a ra¤men neden kendi ürünümüzü
bizim ulusal modelimiz oldu¤una göre bu noktadan sonra
yaratmaya ihtiyac›m›z var? sorusu sorulabilir. Cevap gayet
tafleron kalmam›z mümkün de¤il
basit. “Çünkü kendi ürünümüze sahip oldu¤umuz zaman,
kendimize yaratt›¤›m›z ekonomik katma de¤er çok daha
Nahum, tafleron rolünü devam ettirmenin önündeki di¤er bir
yüksek oluyor. O ürünü yarat›rken harcad›¤›m›z›; ürünü
tehtidin ekonomik kriz oldu¤una flu sözleriyle dikkat çekiyor;.
satarken geri kazan›yoruz. Yani bütün kazanç içeride kal›yor.
Ucuzluk sebebiyle rekabet gücünüzü kaybetme ihtimalinden
Onun için kendi ürün ve markam›z› yaratmal›y›z.” Çünkü
sonra ikinci tehdit dünyada topyekûn bir ekonomik krizin
Dünyan›n 17. büyük ekonomomisindeki bir boyutu
ç›kma ihtimali. Dünya ticaret ve tüketimi
sürdürebilmek için, yaratmak
çöktü¤ü takdirde her ülke kendi halk›n›
mecburiyetinde olunan katma de¤er
“Otomotiv, bugün Türkiye’nin en doyurma derdine düflüyor; onlara ifl
üretim üssü veya üretim faaliyeti ile
sa¤lamak, verimlilikten daha önemli
yarat›lam›yor. Marka de¤eri ve
büyük ihracatç› sanayisi ve de
hale geliyor. Kriz dönemlerinde her
inovasyon, veya iyi tasar›m katma
daha büyük olma noktas›nda
ülke kendi içine dönüyor, üretim içe
de¤erine de ihtiyaç var.
iddial›. Bu nedenle, markalaflma kay›yor, globalizasyonu herkes
unutuyor. Rekabetçilik önemini
Ulusal ekonomik modeli
ve kendi ürününü yaratma
kaybediyor. Böyle bir durum karfl›s›nda
zenginleflmek olan Türkiye tafleron
küçük bir devlet ya da kapal› bir
kalamaz sözlerine “kendi
çal›flmalar› di¤er sektörlerde
ekonomiyseniz, bu tehditleri az
markam›z› yaratmak
yap›ls›n; ben yapmayay›m, deme sallant›larla atlatabilirsiniz. 17’nci büyük
tek seçene¤imiz mi?”sorusunu
sorarak devam eden Nahum, karar›n
lüksü yok. Türkiye’nin en büyük ekonomiye sahip olman›n bile
yetmedi¤i, üstelik ilk 10’da olma
bize ait oldu¤unu söylüyor ve ekliyor:
“Hep üretici, “Tafleron” da kalabiliriz. ihracatç› sektörü olarak otomotiv, vizyonu olan bir ülkenin, geriden gelen
bir devletin daha verimli olmas› neticesi
Ve bu durum ekonomik olarak belli bir
bu noktada elini tafl›n alt›na
iflini elinden çalmas›na ya da yeni bir
boyuta gelene kadar da hiçbir sorun
sokmal›, yoksa bu misyonu kimse dünya krizi sebebiyle ifl alamamaya
yaratmayabilir. ‹yi, verimli, ucuz ifl
tahammülü olamaz. Gelece¤ini, arkadan
yap›yorsunuzdur, bu biliniyor ve size
üstlenmez.”
gelenlere veya iflverenlerin iki duda¤›
ifl yapt›r›l›yordur Fakat sizden biraz daha
aras›na terk edemez. Baz› konularda
kaliteli ve ucuzaifl yapan ç›karsa, bir
düdü¤ü elinize almaya mecbursunuz. Kendi ürününüze sahip
anda elinizdekileri kaybedebilirsiniz. Yani devaml›l›¤›n›z iki
olmal› ve baflkalar›na üretmek için siz vermelisiniz. Yaratma
dudak aras›nda. Bu nedenle tafleronlu¤a devam etmek Türkiye
ve model olma katma de¤erini kendinize almal›s›n›z. ”
için çok tehlikeli bir karar olur. E¤er biz geliflmeye karar
verdiysek; GSMH artacaksa, kifli bafl›na gelir artacaksa; iflçinin,
memurun ald›¤› maafl da artacak demektir. Biz devlet olarak
Markalaflma sürecinde otomotiv sahadan kaçamaz
baflkalar›ndan daha süratli gelifliyorsak, ki Türkiye büyüyen
Ekonomik rekabet gücü noktas›nda markalaflman›n önemini
bir ekonomi, ister istemez iflgücümüz ileride pahal›laflacakt›r.
anlatan Nahum, otomotivin bu konsept içindeki yerini ise flu
Rekabetçi üretici konumunu yavafl yavafl kaybedince, bizden
sözleriyle aç›kl›yor: “otomotiv, bugün Türkiye’nin en büyük
daha az geliflmifl ülkeler ifl gücü ve toplam saat maliyeti
ihracatç› sanayisive de daha büyük olma noktas›nda iddial›.
aç›s›ndan bizimle rekabet eder hale gelebilir.
Bu nedenle, markalaflma ve kendi ürününü yaratma çal›flmalar›
di¤er sektörlerde yap›ls›n; ben yapmayay›m, deme lüksü yok.
Bugünkü rekabetçi konumumuzu korumam›z›n nedeni
Türkiye’nin en büyük ihracatç› sektörü olarak otomotiv, bu
rakiplerimizin alt yap›lar›n›n eksik olmas›, üretim kültürleri,
noktada elini tafl›n alt›na sokmal›, yoksa bu misyonu kimse
çal›flma istekleri, ve felsefelerinin, olmamas›. Ancak bunlar›
üstlenmez. Böyle olursa da Türkiye, 2.5 trilyon dolarl›k büyüklü¤e
tamamlad›klar› anda bizim karfl›m›zda rekabetçi olarak
denk gelen 10’uncu ekonomi olma vizyonunu sa¤layacak
konumlan›rlar. Türkiye de geliflme modelinde bunu yapt›.
geliflmeyi gösteremez.”
“
Elektrikli araç ak›m› bizim için bir f›rsat;
bir ç›k›fl. Türkiye olarak elektrikli
otomobilde dünyada yer edinme
imkân›m›z, dolay›s›yla bu çal›flmay›
mutlaka yapma mecburiyetimiz var.
Bu Türkiye için bir “beka” sorunudur.”
20
interview•reportaj
Life&Security •Ocak/2010
Türk ekonomisinin boyutu elektrikli araçta marka
Kaliteyi ve rekabeti ö¤renen Türkiye pazarlamay›
ç›karmaya müsait.
Nahum, elektrikli araç ak›m›n›n 10’uncu büyük ekonomi olma
vizyonu çerçevesinde otomotiv için kaç›r›lmamas› gereken
bir f›rsat oldu¤unu flu sözleriyle aç›kl›yor:
da ö¤renebilir
Nahum’a göre; kalite ve rekabetçili¤i nas›l ö¤rendiysek marka
yaratma ve pazarlamay› da ö¤reniriz. “Herkesin inanc›
Türkiye’de bunu yapacak bilgi, beceri ve alt yap› oldu¤u
yönünde. Ama deniyor ki “Marka yaratmak çok pahal›,
milyarlarca dolar ister.” Do¤ru. Bir ürünü pazarlamak tabiki
zor. Ama unutmamak gerekir ki biz, Gümrük Birli¤i öncesi
uluslararas› rekabetçili¤i ve kaliteli üretimi de bilmiyorduk.
“Otomotiv sanayi Gümrük Birli¤i’nde ölecek” diye bas›nda
her gün haberler ç›k›yordu. Bugün otomotiv sanayi Türkiye’nin
en büyük sanayisi. Rekabetçili¤i ve kaliteli üretimi ö¤rendik.
“Bütün dünya bugün bir k›r›lma noktas› yafl›yor. Çin, Japonya,
Amerika hepsi elektrikli araç konusunda çal›flmalar yap›yor.
Renault yeni elektrikli arac›n› Türkiye’de yapaca¤›n› ve ihraç
edece¤ini söylüyor. Bu çok güzel bir geliflme ancak Türkiye’de
üretilen bir araç Renault markas›yla piyasaya ç›kacak. Veya
Ford Transit elektrikli araç gelifltiriyor; Belçika’da fuarda
sergiliyor; bu da iyi bir haber Bütün bu haberler dünyada
elektrikli araca do¤ru giden ak›mda Türkiye’nin yerinin oldu¤unu
bize gösteriyor.
2015’te Avrupa’daki araçlar›n yüzde 20-25’inin elektrikli
olaca¤› söyleniyor. Bu ak›m›n bizim için can al›c› olmas› veya
dizel ya da benzinli motora göre farkl› bir f›rsat oluflturmas›n›n
nedeni dizel ve benzinli araçlar gibi geçmiflinin 100 sene
öncesine dayanm›yor olmas›. Elektrikli araçtaher ne kadar
di¤er ülkeler yapt›klar› çal›flmalarda yol alm›fl olsalar da en
fazla 10 y›ll›k bir geçmifli vard›r, yani herkes s›f›rdan bafll›yor
diyebiliriz.
Üretim alt yap›s› henüz rekabetçi olarak oluflturulmam›fl oldu¤u
için bizim de altyap›m›z› di¤er ülkelerle efl zamanl› olarak
yaratma f›rsat›m›z var. Dolay›s›yla bu yar›flta bayra¤› elimize
almam›z daha kolay. Arkadan gelecek 100 y›l› yakalama gibi
bir mecburiyetimiz yok.
Mühendisimiz, Ar-Ge’miz onlar kadar genifl olmasa bile
Türkiye de art›k 17’nci büyük ekonominin boyutu ile
savaflabilecek durumda. 30–40 y›l önceki ekonomik büyüklükle
hiçbir fley yapamazd›n›z ama bugün üretim ve Ar-Ge alt yap›s›
olan, otomotivde iddial› Türkiye’nin kaynaklar› böyle bir oyunda
oyuncu olmaya çok yak›n”.
Ancak üretim baflka, pazarlama ve marka yaratmak baflka.
Biz bu beceriye henüz sahip de¤iliz. Ama aynen kalite ve
rekabetçili¤i ö¤rendi¤imiz gibi, pazarlama ve marka yaratmay›
da ö¤renebiliriz. Unutmayal›m bu günlere sadece torna
tezgah›yla ve pres makinesiyle gelmedik. Bu baflar›y›; iflçi,
teknisyen, mühendis ve yöneticinin mesle¤ini en iyi flekilde
uygulamay› ö¤renmesiyle yakalad›k. Onun için bafltan çok zor
diyerek kendi önümüze set çekmezsek; bu ifli de
baflaramamam›z için hiçbir nedenimiz kalmaz. Tam k›r›lma
noktas›nda katma de¤eri sadece üretiminden gelmeyen,
modelinden gelen bir araç yapabiliriz. Yapmal›y›z. Bu noktada
elektrikli araç ak›m› bizim için bir f›rsat; bir ç›k›fl. Türkiye olarak
elektrikli otomobilde dünyada yer edinme imkân›m›z, dolay›s›yla
bu çal›flmay› mutlaka yapma mecburiyetimiz var. Bu Türkiye
için bir “beka” sorunudur. Yoksa büyümek bir tarafa 17’inci
s›rada bile kalamay›z. O yüzden pazarlama becerisini de
ö¤renmek mecburiyetindeyiz.
2020’lerde her türlü markay› üreten, her türlü markan›n
elektrikli arac›na yan sanayi deste¤i veren, bir de kendi
arac›n› üreten bir sanayiye sahip olmal›y›z. Baflkalar› çok
fazla yat›r›m yapmadan biz burada bu yat›r›mlar› yapmal›y›z.
Di¤er sanayiler de bunun benzerini kendi sahalar›nda yaparlarsa
o zaman dünyan›n 10’uncu büyük ekonomisi olabiliriz. Bunun
için mutlaka bir “Ulusal strateji” gelifltirilmeli. Kurguyu yarat›p
It is a must for us to build
our own brand in terms of
our national survival!
Otherwise; let growing
aside, we may not even be
able to protect our 17th
place…
Jan Nahum,
Hexagon Chairman
satarken bu alt yap›y› da kurmam›z laz›m. Tabi bu dönemde
mümkün mertebe tafleronlu¤a da devam etmeliyiz. Ama
di¤er taraftan kendi ulusal modelimizin tohumlar›n› da atmal›y›z.
Zaten bunun bir tak›m filizleri ç›k›yor. Ankara’dan, ‹stanbul’dan
bu konularda ad›mlar at›l›yor. Mindset gibi özgün spor araçlar
yap›l›yor. Her ne kadar arac›n tüm alt yap›s› yabanc›lara ait
olsa da önemli olan bunun yap›l›yor olmas›. Otobüste,
midibüste, ticari araçta bunu yapt›k. Bugün Türkiye’de Temsa,
Otokar, BMC gibi 3–4 tane marka var.. Ekonomik katma
de¤erleri flu an için istedi¤imiz boyutta olmayabilir ama yavafl
yavafl büyüyorlar. 10 y›l sonra çok iddial› olabilirler.”
Türkiye art›k yarat›c› fikirlerle katma de¤er yaratan
bir devlet olmakla mükellef
Türkiye’de tasarlanan araçlar›n genelde spor oldu¤unu belirten
Nahum, yarat›c›l›¤›n önemine flu sözleriyle dikkat çekiyor:
“Elektriki araç yap›nca herkes spor modeli düflünüyor. Ama
bugünkü dünya farkl› bir dünya; son krizden sonra çok ciddi
k›r›lmalar yaflam›fl bir dünya. Spor arabalar tabi ki olacak ama
2500 dolarl›k Nano gibi dünyan›n yeni yaflam tarz›n›, uluslararas›
tüketicinin ihtiyaçlar›n› alg›layan, onlara çözüm üreten yeni
yaklafl›mlara ihtiyaç var. Türkiye 10’uncu büyük ekonomi
olacaksa, dünya toplumuna yeni ve yarat›c› fikirlerle katma
de¤er yaratan bir devlet olmakla mükellef. 10’uncu büyük
devlet olup da pasif kalamazs›n›z. “Baflkalar› yaps›n, ben
taklit edeyim” diyemezsiniz. Türkiye ürün, çözüm ve teknoloji
gelifltirme sahas›nda olacak. Bu bir s›n›r. Türkiye bu sahaya
inecek ve sahada oynayacak”“Ortada böyle bir f›rsat varsa,
Türk otomotivi niçin ulusal elektrikli araca s›cak bakm›yor?”
diye sordu¤umuz Nahum: En büyük cirolar› yapan otomotiv
firmalar›m›z›n hepsinin ya JV (Joint Venture) ya da tamamen
yabanc› oldu¤unu söylüyor ve sözlerine flöyle devam ediyor:
“Bu da do¤ru bir yöntem. Türkiye’ye yabanc› yat›r›m geldi,
hatta bunu daha da büyütmek laz›m .Keflke di¤er üreticiler
de Türkiye’de olsa. Hepsini buraya ça¤›rsak ve yavafl yavafl
bütün dünyan›n üretimini Türkiye’ye çekebilsek. Bu politikada
hiçbir sak›nca yok. Mutlaka desteklenmeli ve art›r›lmal›. Ama
mevcut üretimi devam ettirirken kendi ulusal markalar›m›z›
da yaratma mecburiyetimiz var”.
Eski köye bir de¤il birçok yeni adet getiren “Tarzan”lara
ihtiyaç var
Son olarak bas›na “Elektrikli araçta s›f›rdan marka yapt›m
diyen “Tarzan”d›r” yorumlar›n› de¤erlendiren Nahum
konuflmas›n› flu sözleriyle noktal›yor: “Kristof Kolomb da
Tarzan’d›. Gagarin de Tarzan’l›k yapt›. ‹lk aç›k kalp ameliyat›n›
yapan Dr.Barnard da Tarzan’d›. Bunlar elbette Tarzan, inkâr
etmiyorum. ‹lktirler çünkü. Dünya ve insan toplumu bugün
ilerlemiflse, Tarzan denen giriflimci, at›l›mc›, kendini feda eden
veya etmeye haz›r insanlar›n varl›¤› sebebiyle ilerlemifltir.
Bence bu pozitif bir yaklafl›m. Biz toplum olarak eski köye
yeni adet getirmekten hofllanm›yoruz . Art›k baflka yolu yok;
eski köye birçok yeni adet getirmek zorunday›z”.
National vehicle is a
“Survivability” issue for Turkey
The world automotive industry is experiencing
a break point at present; if we are a candidate
for being world's 10th largest economy, we
are liable to create products with high added
value right now at this transition period. We
cannot remain as a subcontractor if we want
to develop and prosper any longer. Therefore,
electric vehicle trend is an opportunity for
Turkey!
This value can be created with electric vehicle.
While the arguments of “Can Turkey create its own
national electric automobile brand? Or should it?” are
rising following the Mindset designed by Murat Günak
which the Prime Minister of Republic of Turkey performed
the test drive personally, we knocked the door of Jan
Nahum ,one of the milestones of the Turkish automotive
industry .
Executive Board Member of Karsan Automotive Industry
and former CEO of giants such as TOFAfi Turkish Automotive
Factory Inc. Co. and Petrol Ofisi Petroleum Company,
former head of International Business Development
Department in FIAT Auto S.P.A. and continuing the course
with the Hexagon Consultancy company he founded by
himself nowadays, Nahum answered our questions
sincerely. Nahum said making a “national vehicle” is a
must within the context of the vision and concept of
being the 10th largest economy of the world and stated
that this is a survival issue.
There is a need for “Tarzans” who bring many
new customs to the old village
Finally, Nahum evaluated the comments like “One who
says I’ve made a brand from scratch in electric vehicle
is a ‘Tarzan’”, ends his speech with these words:
“Christopher Columbus was a Tarzan also. Gagarin did so
as a Tarzan as well. Dr. Barnard who did the first open
heart surgery was a Tarzan too. Certainly, these are
Tarzans, I do not deny it. Because they were the first
ones, pioneers. If the community of the world and
humanity has progress today, it has moved ahead with
the reason of the existence of people named as Tarzan
who are entrepreneur and sacrificing or ready to sacrifice
themselves. In my point of view, this is a positive approach.
As a society, we do not enjoy of bringing new customs
to the old village. Now, there aren’t any other ways, we
have to bring many new customs to the old village”
Full Text: www.lifeandsecurity.com
21
Life&Security •Ocak/2010
Yüksek Korozyon Dayan›m›,
Sürüfl Güvenli¤i ve
Yak›t Ekonomisine Sa¤lad›¤›
Katk› ile Alüminyum
Otomotiv Sanayinin
Vazgeçilmezidir ...
22
Life&Security •Ocak/2010
view•görüfl
Fatih
Çil
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derne¤i Baflkan› Ali Kibar:
Sürdürülebilir Gelece¤in
Materyali Alüminyum
lüminyumun otomotiv sektöründe kullan›lmaya
bafllanmas›n›n önde gelen sebebi; araç a¤›rl›¤›n›n
azalt›lmas›, bu sayede birim yak›tla daha uzun
mesafeler kat edilmesi, yak›t tasarrufu sa¤lanmas›
ve atmosfere sal›verilen emisyonun minimuma indirilmesidir.
Ancak alüminyum sadece bu faydalar› ile kalmaz. Çeli¤e
k›yasla çok daha yüksek korozyon dayanc›na sahiptir. Boyanmas›
ve boya öncesi haz›rlama aflamas›nda uygulanan ifllemlerle
bu özelli¤i çok daha gelifltirilmifltir. Her ne kadar mekanik
özellikleri çeli¤e k›yasla zay›f olsa da, gelifltirilen yeni konseptler
sayesinde (ekstrüzyon ürünlerinin kullan›lmas›, çarp›flma
kutucuklar›n›n kullan›lmas›, alüminyum köpükler gibi) arac›n
çelikle üretildi¤inden çok daha mukavim ve çarp›flma
A
dayan›m›n›n yüksek hale gelmesi sa¤lanm›flt›r. Bunlardan en
bilineni, çarp›flma s›ras›nda yolcu koltu¤unda oturan bir flahs›n,
çarpman›n etkisi ile le¤en kemi¤inin deplasman›n›n ölçülmesiyle
elde edilen sonuçtur.
Alüminyumdan veya alüminyum flok emicilerin kullan›ld›¤›
bir arac›n çarp›flmaya maruz kalmas› durumunda, ayn› arac›n
tamamen çelikten yap›lmas› durumuyla k›yasland›¤›nda
çarp›flman›n enerjisi alüminyum aksam ve gövde taraf›ndan
çok daha etkin flekilde alüminyum taraf›ndan
sönümlenebilmektedir. Gövdenin kritik bölgelerinde
kullan›lan alüminyum profil, levha ve daha sofistike
parçalar (alüminyum köpük vs.)
Geri kazan›mla üretilen bir levha ürünü için sarfedilen enerji, bu
ürünün cevherden üretilmesinde kullan›lan enerjinin sadece % 5‘dir.
Alüminyum aksamlar üreten firmalarda
hurdalar›n alafl›mlara göre tasnif edilmesi
hurdalar›n alüminyum üreticilerinde çok
daha verimli ve nihai maliyeti çarp›c›
miktarda etkileyecek sonuçlar
yaratacakt›r.
sayesinde çarp›flma esnas›nda a盤a ç›kan enerji yolcuya
ayn› aksamlar›n çelikten imal edilmesi durumundan daha
az hasar vermektedir. Bunda en büyük katk›, alüminyumun
sahip oldu¤u özgün bir mekanik özelliktir.
• Alüminyumun çeli¤e karfl› otomotiv sektöründe en büyük
avantaj›, arac›n a¤›rl›¤›nda yarataca¤› hafiflemedir.
• Çeli¤e k›yasla 1/3 ü kadar hafif olmas›na karfl›n, çelikle
ayn› fonksiyonaliteyi gerçeklefltirebilmesi için ayn›
uygulamada çelikten biraz daha kal›n bir alüminyum
kullan›lmas›na ihtiyaç göstermektedir.
• Her ne kadar daha kal›n kullan›lsa da, yine toplam a¤›rl›k
çelikten daha düflük olacakt›r.
• Bu halen ticari olarak birçok uygulamada kullan›lan 6000
serisi alafl›mlar için söz konusudur.
• Ancak son zamanlarda yürütülen gelifltirme çal›flmalar›
sayesinde, akma mukavemeti 400 Mpa gibi oldukça yüksek
de¤erlere sahip alüminyum alafl›mlar› gelifltirilmifltir.
Yeryüzünde atmosfere sal›verilen CO2 in %30 u tafl›mac›l›k
sektörüne aittir. ‹çten yanmal› motorlar›n verimlili¤inin halen
daha %40 lar› geçememesi sebebiyle petrol türevi yak›tlar
tüketen araçlar›n kulland›klar› enerjiyi en verimli hale
getirebilmesi ve bu enerjinin a盤a ç›kard›¤› sera gazlar›n›n
katedilen kilometre boyunca en az miktarda olmas›n›n bafll›ca
ve en öncelikli flart›, arac›n a¤›rl›¤›n›n hafifletilmesidir.
Bir araçtaki 1 kg.l›k çelik aksam›n 0,5 kg alüminyumla yer
de¤ifltirilmesi durumunda, arac›n toplam ekonomik kullan›m
ömrü boyunca 13.000 kg daha az gaz sal›verilecektir. Sadece
ABD için bir y›lda trafi¤e kat›lan araç say›s›n›n 21 milyon
oldu¤u düflünülürse, bu araçlar yaklafl›k 26 milyar kg daha az
emisyonun yay›lmas›n› sa¤layacaklard›r. Yine ayn› miktarda
çeli¤in alüminyumla yer de¤ifltirmesi sonras› ise 150.000
km.lik kullan›m sonunda sadece bir araç için 2700 lt yak›t
tasarrufu mümkündür.
Var olan bir di¤er gerçek ise, otomotiv sektöründe kullan›lmakta
olan Alüminyum alafl›mlar›n›n flu anki birim fiyatlar›n›n ayn›
ifllevi görecek çelik ürünlere k›yasla daha maliyetli olmas›d›r.
Ancak bu alüminyumun araçlarda hâlâ çelikle birlikte kullan›l›yor
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Maliyetin düflürülmesinde en etkin yöntemlerden bir tanesi,
kullan›m ömrü sonras› alüminyum parçalar›n en etkin flekilde
alüminyum üreticilerine geri döndürülmesidir. Bu etkin geri
dönüfl hem alafl›m baz›nda tasnifi, hem de otomotivde
kullan›lan alüminyum miktar›n›n belirli bir fraksiyonun üstündeki
miktar›n›n geri dönüflümünü kapsamaktad›r. Çünkü
alüminyumun cevherden bafllayarak üretimi, enerji yo¤un bir
üretim biçimidir. Bir levha ürününün yaklafl›k %70-75 lik
maliyetini saf metal oluflturmaktad›r.
Maliyet yap›s›na etki eden bu miktar›n azalt›lmas›, örne¤in
yass› ürün üretilmesinde, saf metal kullanmak yerine yüksek
miktarda hurda kullan›lmas› ile önemli ölçüde azalacakt›r. Geri
kazan›mla üretilen bir levha ürünü için sarfedilen enerji, bu
ürünün cevherden üretilmesinde kullan›lan enerjinin sadece
%5 dir. Alüminyum aksamlar üreten firmalarda hurdalar›n
alafl›mlara göre tasnif edilmesi , hurdalar›n alüminyum
üreticilerinde çok daha verimli ve nihai maliyeti çarp›c› miktarda
etkileyecek sonuçlar yaratacakt›r. Özellikle otomotiv sektöründa
alüminyumun yayg›nlaflmas›n›n ard›nda bu konsept geçerlidir.
Bugün, Ford, GM, BMW gibi firmalar alüminyum kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› hedefinde alüminyum üreticileri ile
oluflturduklar› bu felsefeye dayal› çok etkin çevrim sayesinde
maliyete etki edecek önemli aflamalar kaydetmektedirler.
Çevrim sürecinin tüm imalat sektörüne yayg›nlaflt›r›lmas›,
alüminyumun çelikle fiyat rekabetini istenen seviyeye
getirecektir.
Daha global ve uzun vadeli bak›lacak olursa alüminyumdan
üretilmifl bir araç veya parçan›n maliyet analizi o ana kadar
üzerinde birikmifl maliyetle de¤il, yaflam çevrim analizi ad›
verilen ve yukar›da aç›klanan konsepti de içinde bar›nd›ran
bir bütünlük içinde de¤erlendirilmelidir. Geridönüflümle yeniden
kullan›lan bir alüminyum alafl›m›, bu alafl›m›n saf halinin
üretimi esnas›nda ihtiyaç duyaca¤› elektrik enerjisine göre
çok daha az enerjiye ihtiyaç duyacakt›r. Yeryüzünde halen
daha elektrik enerjisinin %40’›n›n kömürden üretildi¤i
düflünülürse, bu yolla tasarruf edilen enerji üretiminin sebep
oldu¤u sera gaz› sal›n›m›n›n azalmas›n› sa¤layacakt›r. Yine
ayn› flekilde saf alüminyum üretimi sürecinde elektroliz
23
Life&Security •Ocak/2010
Sürdürülebilir Gelece¤in
Materyali Alüminyum
By Ali Kibar :
Chairman of Turkish
Aluminium Industrialists
Association
Türkiye Alüminyum
Sanayicileri Derne¤i
Baflkan› Ali Kibar:
Ali Kibar
hücrelerinden sal›verilen gazlar›n da miktar›nda ciddi düflüfller
kaydedilecektir. Alüminyumum otomotivde kullan›lmas› ise
bahsi geçen emisyon ve yak›t tasarrufu aç›s›ndan çok bilindik
do¤rudan etkileri yaratacakt›r.
Alüminyum birçok özelli¤i bünyesinde bulunduran ve her
geçen gün farkl› imalat ve üretim metodlar› ile çelikle rekabetini
teknik ve maliyet aç›s›ndan gelifltiren ve hatta öne ç›kan bir
metaldir. Çelikle aras›ndaki genifl maliyet dezavantaj› makas›
ise her geçen gün çok daha bilinçlenen imalatç› ve tüketicinin
alüminyumun benzersiz geri dönüflüm özelli¤ini kullanmas›
ile ileriki dönemde kapanacakt›r. Çünkü alüminyum sadece
hafifli¤inden dolay› otomotiv sektörünün tercih sebebi de¤ildir.
Kolay flekil verilebilirli¤i, çeli¤e k›yasla boyanma sonras›
korozyon özelliklerinin çok daha üstün olmas›, eloksallama
ad›ndaki özel bir yüzey ifllemi sayesinde oluflan yüzey oksit
filmi tabakas›n›n hem afl›nma hem de estetik aç›dan çelikle
k›yaslanmayacak özellikler kazand›rmas›, enerji sönümleme
yetene¤i, sadece levha ve döküm formunda de¤il, partiküller
veya fiberlerle güçlendirildi¤inde kompozit yap›lar olarak
endüstrisinin say›s›z uygulamas›na hizmet vermektedir.
24
view•görüfl
Life&Security •Ocak/2010
Aluminum is the material of
Sustainable future
Aluminium is indispensable element of
automotive industry because of high corrosion
resistance and its contribution to driving safety
and fuel economy.
Primary reason of using aluminum in automotive sector
is decreasing the weight of vehicle and by this means
covering much longer distances with unit fuel,providing
fuel savings/economy and minimizing of emission released
to the atmosphere. However, there are more benefits of
aluminium. It has much higher corrosion resistance in
comparison to steel. This characteristic has been developed
even more with the proceedings applied during its painting
and preparation prior to its painting.
Howsoever; its mechanical characteristics is weak in
comparison to steel, through newly developed concepts
(usage of extrusion products, usage of collision miniboxes, such as aluminum foams). much more enduring
and much higher collision resistant state was provided
to the vehicle than when it was produced with steel.
The best known of these is the result obtained by
measuring the displacement of hipbone of a person who
sat in the passenger seat during collision with the effect
of the impact. In case of a vehicle where aluminum or
out of aluminum shock absorbers were used being exposed
to a collision, the energy of the collision can be absorbed
by the aluminum through the aluminum parts and body
much more efficiently than the situation when the same
vehicle was made of steel completely.
Thanks to aluminum profiles, plates and more sophisticated
parts (aluminum foam, etc.) used on critical areas of the
body; the energy coming out to open during collision
gives lesser damage to the passenger than the situation
of same parts being manufactured from steel. The biggest
contribution in this is a genuine mechanical characteristic
of aluminum.
Full Text: www.lifeandsecurity.com
15
Life&Security •Ocak/2010
Shell Türkiye Baflkan›
Ahmet Erdem
Dünyan›n bir çok ülkesinde görev
yapt›ktan sonra Türkiye baflkanl›¤›na
atanan Ahmet Erdem, Dünya enerji
projeksiyonlar› ile enerji devi Shell’in
sürdürülebilir enerji yaklafl›mlar›
konusundaki sorular›m›z› yan›tlad›.
26
Life&Security •Ocak/2010
Fatih
Çil
Petrol Endüstrisi Dev Bir Yat›r›m
Endüstrisi Haline Gelecek
ing Hubbert petrolde “Tepe” noktas›ndan
bahsetmiflti. fiimdi bütün uzmanlar petrolde
zor dönemden baflka bir ifade ile “Zor
Petrol”den bahsediyorlar. Petrol de tepe
noktas›n›n yaratt›¤› bir zor dönem mi yafl›yoruz?
K
Evet. Art›k “kolay petrol” dedi¤imiz, yani kolay ulafl›labilir,
ç›kar›lmas› ve üretilmesi kolay olan petrol kaynaklar› tükenmek
üzere. Ancak tabii ki gezegenimizde hala petrol rezervleri
bulunuyor olsa da flu an art›k çok daha zor ulafl›labiliyor. Bu
nedenle geçmifle göre bir varil petrol için daha çok yat›r›m,
daha ileri teknoloji gerekiyor. Dolay›s›yla arz-talep konusunda
arz var, ancak bunu sa¤lamak zaman ve daha yüksek maliyet
istiyor. 2015 y›l›nda Shell’in petrol üretiminin yaklafl›k yüzde
15’inin konvansiyonel olmayan kaynaklardan gelece¤ine
yönelik bir öngörüsü var. Petrol endüstrisi dev bir yat›r›m
endüstrisi haline gelecek. 2015’te dünya bugünkünden daha
fazla enerji tüketiyor olacak ve her bir varil için daha fazla
yat›r›m yap›l›yor olacak.
Shell olarak sürdürülebilir kalk›nmay› merkez alan bir yaklafl›m
içindeyiz. Yenilenebilir enerji konusunda lider teknolojilerimizle
sektöre öncülük ediyoruz. Kumdan ve kayadan petrol ç›kart›yor,
Kanada’da kumdan petrolü ar›nd›r›yoruz. Bugünkü teknolojiyle
dünyan›n 200 y›l daha yetecek petrol rezervi var. Biz de
teknolojik know how’›m›z› bu süreyi optimize edebilmek ad›na
kullan›yoruz.
Dünya enerji ihtiyac›n›n süratle art›p iklim de¤iflikli¤i konusundaki
endifleler her geçen gün daha da art›yor olsa da, Shell olarak
“ fiu gerçe¤i unutmamal›y›z ki önümüzdeki y›llarda elektrikli araçlar›n
ço¤u belki de kömür kullanan santrallerin üretti¤i elektri¤i kullanacak.
Gelece¤in enerjisi olarak do¤algaz›n büyük ölçüde önem kazanaca¤›n›
düflünüyoruz ”
iyimserli¤imizi korumakta ve gelece¤e yönelik yat›r›mlar›
yaparken bugünün kaynaklar›n› da olabildi¤inde etkin ve
verimli kullanarak kaynaklardaki azalman›n önüne geçebilmek
için çal›fl›yoruz.
düflünüyoruz. Di¤er taraftan petrol rezervleri aç›s›ndan zengin
olan Kuzey Amerika ve Ortado¤u’da fosil yak›tlar›n
kullan›lmas›na devam edilece¤ini tahmin ediyoruz. Ayn› flekilde
Avrupa’da ise fosil yak›tlara eriflimin zor olmas› nedeniyle
hibrid ve elektrikli araçlar›n ön plana ç›kaca¤›n› düflünüyoruz.
Zorlafl›p fiyat› artan üstelik her geçen gün pahal›laflan
Atmosferde giderek artan karbon miktar›, iklim de¤iflikli¤i ve
küresel ›s›nman›n bafll›ca sorumlular›ndan biri oldu¤undan,
emisyonlar›n düflürülmesi global enerji sorununun üstesinden
gelinmesinde büyük önem tafl›yor. Dünyada artan enerji
ihtiyac›n› sorumlu bir flekilde karfl›lamakla görevli bir flirket
olarak, hidrokarbonlar›n olumsuz etkilerini daha iyi kontrol
edebilmemizi sa¤layacak teknoloji ve yaklafl›mlar› gelifltirmeye
yard›mc› oluyoruz.
Gelecekte de ço¤u tüketici fayda odakl› seçimler yapmaya
devam edece¤inden, tüketimde maliyet ve kolayl›¤a öncelik
vermeye de devam edecekler. Shell olarak gelece¤in yak›t›ndan
bahsederken özellikle bölgesel eriflebilirli¤in önem kazanaca¤›n›
Petrol sadece enerji kayna¤› de¤il, tek enerji kayna¤›
da de¤il; bu arada Shell enerji sektörünün tek aktörü
de¤il. Ancak baflta alternatif enerji yat›r›mlar› olmak
üzere insanlar›n Shell’den beklentilerinin di¤er
oyunculara oranla fazla oldu¤unu görüyoruz. Ama bu
arada Shell raporlar›nda s›kl›kla fiyat/performans oran›
geçiyor. Shell sürdürülebilir bir dünya için neler yapabilir
ve ne yap›yor?
Alternatif yak›tlar ve enerji kaynaklar› konusunda Shell olarak
pek çok araflt›rmalar gerçeklefltiriyoruz. Özellikle gelece¤in
enerji kayna¤› olarak görülen elektrikli araçlar›n ihtiyaç duydu¤u
elektri¤in nas›l üretilece¤i de önemli bir sorun oluflturuyor.
Bu noktada tek bafl›na rüzgar ve günefl enerjisi, genifl çapl›
bir elektrikli ulafl›m›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yetmeyecek.
En az›ndan öngörülebilir bir gelecekte yetmeyecek. fiu gerçe¤i
unutmamal›y›z ki önümüzdeki y›llarda elektrikli araçlar›n ço¤u
belki de kömür kullanan santrallerin üretti¤i elektri¤i kullanacak.
Gelece¤in enerjisi olarak do¤algaz›n büyük ölçüde önem
kazanaca¤›n› düflünüyoruz. Do¤algazla çal›flan santraller, görece
daha kolayl›kla devreden ç›kar›l›p devreye al›nabildi¤i için,
rüzgar türbinleri ve günefl panellerinin üretti¤i ara enerjinin
de ideal bir tamamlay›c›s› olma özelli¤ine sahip. Gelecekteki
ulafl›m› do¤algazs›z düflünmek de mümkün de¤il.
Oluflturdu¤umuz stratejilerde 2012 y›l›nda Shell’in yapt›¤›
üretimin yar›s›n›n do¤algaz içerikli olaca¤›n› söyleyebiliriz.
“ Türkiye’nin son aylarda uluslararas› enerji arenas›nda
üstlendi¤i rolü gururla izliyoruz. Yak›n komflular›yla
gelifltirilen iliflkiler neticesinde özellikle Avrupa’n›n ihtiyac›
olan enerjinin aktar›m› konusunda nihayet olmas› gereken
konumuna do¤ru ilerledi¤ini görüyoruz.“
27
Life&Security •Ocak/2010
energy•enerji
bir enerji kayna¤› olan petrol ayn› zamanda önemli bir
CO2 kayna¤›. Enerji kayna¤›ndan öte bir meta olan
petrol ile ilgili birçok gelecek senaryosundan
bahsedilirken Shell’in öngörüleri neler?
Günümüzde iklim de¤iflikli¤i ve küresel ›s›nma, dünyan›n
gelece¤ini tehdit eden en önemli faktörlerden. Bu konuda,
hükümet ve toplum kadar enerji flirketlerine de büyük ifl
düflüyor. Sektördeki birikimiyle, tüketicilerine sundu¤u yenilikler
kadar çevre bilincine önem veren Shell, hava kirlili¤ini önlemede
çok önemli bir etkiye sahip gaz emisyonlar›n›n azalt›lmas›,
artan enerji tüketiminin çevre ve dünyam›z üzerindeki olumsuz
etkilerinin önüne geçilmesi konusunda çeflitli çal›flmalar
yürütüyor.
Shell Türkiye Baflkan›
Ahmet Erdem
Petrol Endüstrisi Dev Bir
Yat›r›m Endüstrisi Haline
Gelecek
SHELL Turkey
Country Chairman
Ahmet Erdem
Efendim Türkiye’ye gelecek olursak, Türkiye için
enerji koridoru yada merkezi vizyonu s›kça dile
getiriliyor. Di¤er ülkelerde de yöneticilik yapm›fl bir
Türk enerji uzman› olarak de¤erlendirdi¤inizde
Türkiye’nin bu hedefine ulaflmas› ve enerji güvenli¤ini
sa¤layabilmesi için neler yapmas› gerekir?
Shell flirketinin Türkiye’de 70 y›ld›r aktif bir flekilde arama ve
üretim faaliyetleriyle ifltigal etmifl oldu¤unu söylemekten
gurur duyuyorum. Türkiye’deki ilk petrolü bulan Shell, 1996
y›l›na kadar da bu faaliyetlerine devam etmifltir. 1996 y›l›
sonras›nda ise, Shell olarak Türkiye’de petrol arama ve üretimin
d›fl›ndaki faaliyetlere odaklanmaya karar verdik. Söz konusu
tarihten beri de, ülkedeki yat›r›mlar›m›z› sürekli art›rd›k. Shell
olarak, Türkiye’nin enerji gereksinimlerini daha fazla
çeflitlendirmek, Türkiye’nin bir enerji merkezi ve koridoru
haline gelme niyetine katk›da bulunmak ve Avrupa’n›n büyüyen
enerji taleplerini daha çok karfl›lamak için oldukça aktif flekilde
çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz.
28
Life&Security •Ocak/2010
AB’nin, enerji konusunda en önemli önceli¤i, arz güvenli¤i ve
bununla do¤rudan ilintili olan kaynak çeflitlili¤inin sa¤lanmas›d›r.
‹flte tam da bu noktada Türkiye’nin, bu temel enerji sorununun
çözümüne hayati katk›da bulunmas› için koflullar›n mevcut
oldu¤unu görüyoruz. Türkiye’nin co¤rafi konumu, en büyük
petrol ve do¤al gaz üreticisi ülkeler ile Avrupa’daki en büyük
tüketici ülkeler aras›nda yer almas›, bir enerji köprüsü olmas›n›
neredeyse zorunlu k›l›yor. Öte yandan Türkiye bunu
gerçeklefltirmek için gerekli iradeyi ortaya koymufl, dünya
enerji kaynaklar› ticaretinde kilit öneme sahip bir enerji üssü
olma hedefini belirlemifl durumda.
energy•enerji
Son olarak, Shell “Dünya neden daha iyi bir yer
de¤il?" diye soraca¤›m›za ,”Dünyay› nas›l daha iyi bir
yer yapabilirim?” diye sormal›y›z diyor. Türkiye odakl›
bakarsak Shell bir kurumsal vatandafl olarak neler
yap›yor?
Türkiye Shell için stratejik bir öneme sahip ve bu özelli¤ini
korumaya devam ediyor. 1923 y›l›ndan bu yana Türkiye’de
faaliyet gösteren Shell, özellikle yeni ürünlerinin ilk olarak
Türk tüketicilere sunulmas› konusunda hassas davran›yor.
Bunlardan en önemlileri yak›t tasarrufu sa¤layan ürün
gruplar›m›z. Shell FuelSave Kurflunsuz 95 ve Yeni Shell Diesel
Extra ile Türk tüketicilerine daha düflük tüketim sunan yak›tlar
sunuyoruz. Bunun yan› s›ra nas›l daha az yak›tla daha uzun
mesafe kat edebilecekleri konusunda bilgilendirmeler yap›yoruz.
Ayr›ca dünyan›n farkl› ülkelerinden ö¤rencilerin kat›ld›¤› Shell
Eco-Marathon yar›flmas›na Türk ekiplerin kat›l›m› konusunda
destek veriyoruz. Tüm bunlar, kurumsal bir vatandafl olarak
duydu¤umuz sorumlulu¤un bir göstergesi oldu¤unu
düflünüyorum.
Now, the petroleum
resources easily
accessible, extracted
and produced, namely
what we name as “easy
petroleum” are about
to come to an end.
The petroleum industry will
become a giant investment
industry
King Hubbert talked about the “Peak” point in petroleum.
Now, all of the experts are talking about a difficult period
in petroleum, in other words “Difficult Oil”. Are we
experiencing a difficult time in petroleum created by the
peak point?
However, even if petroleum reserves are found in our planet
currently, it is much harder to reach them at present. Therefore,
much more investments and more advanced technology is
necessary for a barrel of petroleum in comparison to the
past. Consequently, there is no problem in supply side
concerning supply and demand balance; however it takes
time and higher cost to provide this. Shell has a prediction
that nearly 15 percent of its petroleum production will come
from unconventional resources in 2015. The petroleum industry
will become a giant investment industry. World will be
consuming much more energy than today and there will be
more investment done for each barrel in 2015.
As Shell, we are in an approach which takes sustainable
development as the center. We are leading the sector with
our leader technologies in renewable energy. We are extracting
petroleum out of sand and rock, and purify the petroleum
out of sand in Canada. The world has a petroleum reserve
to last for another 200 years with the technology at present.
So, we use our technological know-how on behalf of
optimizing this duration.
Although the energy need of the world quickly increases,
and concerns about climate change rises more and more
each passing day, as Shell we are trying to maintain our
optimism and prevent reduction of resources by using the
resources of today as active and effective as possible while
making future oriented investments.
Lastly, Shell says that we should ask as “How can I make the
world a better place?” instead of asking “Why isn’t the world
a better place?”. If we happen to take a look from Turkey
basis, what does Shell do as a corporate citizen?
Turkey has a strategic importance for Shell and continues
to protect this characteristic of its. Showing activity in Turkey
since 1923 until now, Shell especially acts sensitively in
respect of offering new products firstly to the Turkish consumers
The most important ones out of these are our product groups
that provide fuel savings. We introduce fuels which offer
lower consumption to Turkish consumers with Shell FuelSave
Unleaded 95 and New Shell Diesel Extra. In addition to this,
we inform concerning about how they can cover longer
distance with lesser fuel. Moreover, we give support concerning
the participation of the Turkish teams to the Shell EcoMarathon contest where students from different countries of
the world attend. I think that all of these are an indication
of the responsibility we feel as an corporate citizen.
Full Text: www.lifeandsecurity.com
Yurt d›fl›ndaki yat›r›mlar ve bafllatt›¤› “Toprak Haritas› Projesi”
ile Türk tar›m›n›n ekonomik ve çevresel aç›dan sürdürülebilir
bir yap›ya oturtulma çabas›n›n arkas›ndaki en önemli isimlerden
biri olan Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca Life&Security’nin
sorular›n› yan›tlad›, görüfllerini paylaflt›
30
Life&Security •Ocak/2010
Tar›mda Geleneksel Üretim
Biçimleri Terk Edilmeli
Gübretafl Genel Müdürü, Mehmet Koca
Fatih
Çil
S
ürdürülebilir kalk›nma, kalk›nmada tar›m›n yeri
dendi¤i zaman GÜBRETAfi ne anl›yor?
‹nsano¤lunun bu dünyadaki varl›¤›n› sürdürme
çabas›n›n bir parças› olarak, tar›m da insanl›k tarihi
boyunca önemli olagelmifltir. ‹nsanlar›n beslenme ve
yaflamlar›n› sürdürme ihtiyaçlar› aç›s›ndan tafl›d›¤› bu önem
nedeniyle, belki de tar›m, dünyan›n en eski mesleklerinden
biridir. Sanayi devrimi sonras›nda yaflam biçimlerinin h›zla
de¤iflmesine paralel olarak, tar›m alan›nda da endüstrileflme
giderek a¤›rl›k kazanm›fl, tar›m alan› istihdam ve üretim
aç›s›ndan önemli bir sektöre dönüflmüfltür.
Ana hatlar›yla bakt›¤›m›zda bile tar›m›n, sanayiden g›daya,
hayvanc›l›ktan kimyaya çok say›da farkl› sektörle iç içe ba¤lant›l›
oldu¤unu görebiliriz. Dolay›s›yla endüstriyel kalk›nmada tar›m›n
önemli bir yeri oldu¤unu düflünüyorum.
Hatta artan dünya nüfusuna ra¤men daha fazla paydaya
bölünen do¤al su ve beslenme kaynaklar› sorunu yüzünden,
gelecekte tar›m çok daha önemli ve daha stratejik bir konuma
yükselebilir.
Türk tar›m›n›n yap›sal sorunlar›ndan kurtulup
sürdürülebilir bir yap›ya oturamad›¤› söylenmekte.
Tar›m›n içinden yükselen ve bu sorunlar› en iyi tespit
edebilecek durumda olan kurum olarak sorunlar›n
çözümü noktas›nda tavsiyeleriniz var m›? Dünyan›n yeni
konjonktüründe tar›m giderek stratejikleflirken, Türk
tar›m›nda nas›l bir tablo ile karfl› karfl›yay›z?
Tar›m sektörü, geçmiflte oldu¤u gibi Cumhuriyet’in kuruluflundan
günümüze kadar da ülkemizin ekonomik ve sosyal geliflmesinde
de önemli görevler üstlenmifltir. Bu sektör, ekonomimiz içindeki
önemini günümüzde de korumaktad›r. Türkiye’nin 2009 y›l›ndaki
istihdam ve büyüme verilerine bak›ld›¤›nda, tar›m sektörünün
ilk s›raya yükselmifl olmas› bunun bir göstergesidir.
Fakat topraklar›m›z›n organik madde aç›s›ndan fakir oldu¤u
bilinen bir gerçek... Uzmanlar›n verdi¤i bilgilere göre
” Ülkemizde verimlili¤i etkileyen temel sorunlardan bafl›nda çiftçilerimizin
geleneksel üretim biçimlerini terk etmemesi geliyor.”
Daha da önemlisi ve bizim de GÜBRETAfi olarak özellikle
üzerinde durdu¤umuz tar›msal sorunlardan bir di¤eri, “toprak
analizi”dir. Toprak analizi, bilinçli üretimin en önemli
unsurlar›ndan biridir. Üretici, bitkiyi neye göre besleyecek,
yani gübrelemeyi neye göre yapacak? Topra¤›n› analiz ettirecek
ve ç›kan sonuca göre gübrenin cinsini ve miktar›n, gübreleme
metodunu, kullan›m zaman›n› tespit edebilecek.
Bu gibi problemlerin bir sonucu olarak, ülkemizde dekar bafl›na
hububat verimi 210 kg gibi oldukça düflük oranda kal›yor. Bu
miktar, dünya ortalamas›n›n alt›nda ve geliflmifl ülkelerin ise
çok gerisinde. Dünya ortalamas› 280 kg civar›nda. ‹ngiltere’de
üreticiler dekardan 800 kg bu¤day al›rken, bu rakam Almanya’da
720, Fransa ve M›s›r’da 650, Çin’de 390, ABD’de ise 290 kg
civar›ndad›r.
K›sacas› tar›m sektörünün mevcut potansiyelinden yeterince
yararlan›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Ülkemizin genifl
ve farkl› özelliklere sahip co¤rafi yap›s›, ayn› anda de¤iflik
iklim özelliklerinin bir arada yaflanabilmesi, genifl ürün çeflitlili¤i
ve yeteri kadar kullan›lmayan potansiyeliyle tar›m, ülkemiz
için büyük bir flans olma özelli¤ini sürdürmektedir. Girdilerde
d›fla ba¤›ml›l›k, planlama, verim ve kalite dünya standartlar›n›
yakalama ve pazarlama konular›ndaki sorunlar›m›z› çözersek,
tar›m sektörünün ülkemizin kalk›nmas›nda çok daha güçlü bir
rol oynamas›n› sa¤layabiliriz.
Bu noktada yat›r›m ve semineler hamlesi içinde
gördü¤ümüz GÜBRETAfi’›n gerek Türk tar›m›n›n
potansiyelinin kullan›lmas›nda, gerekse çiftçinin yaflam
kalitesinin yükseltilip, bilinç düzeyinin art›r›lmas›nda
“misyonu” var m›d›r?
GÜBRETAfi temel girdiler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda sektörün
geniflli¤ine oranla hacim olarak küçük bir yer tutmas›na
ra¤men, tar›m konusuyla ba¤lant›l› sorunlara biraz da “sosyal
sorumluluk” anlay›fl›yla yaklafl›yoruz. Buna ba¤l› olarak da
çiftçilerimiz ve ülkemizdeki tar›mc›l›k için önemine inand›¤›m›z
konularda, bilinç ve verim art›fl›na yönelik birtak›m çal›flmalar
yap›yoruz.
Ülkemizde verimlili¤i etkileyen temel sorunlardan bafl›nda
çiftçilerimizin geleneksel üretim biçimlerini terk etmemesi
geliyor. Biz GÜBRETAfi olarak, çiftçi e¤itimi konusunda yo¤un
bir çal›flma içerisindeyiz. Uzman ziraat mühendislerimiz sürekli
arazide... Köy köy, kahve kahve dolafl›p e¤itim toplant›lar›
düzenliyoruz. Ziraat fakülteleri ile iflbirli¤i yaparak ziraat
mühendisleri ve önder çiftçilere yönelik seminerler
gerçeklefltiriyoruz. Toprak analiziyle ilgili olarak da hem
bilinçlendirici e¤itimler, hem de laboratuar deste¤i
gerçeklefltiriyoruz. Bunu kararl›l›kla sürdürme niyetindeyiz.
Say›n Koca, Türk tar›m›n›n sürdürülebilir yap›ya
kavuflmas›nda özellikle “Toprak analizi” konusu dikkat
çekiyor. Toprak analizi hem k›sa, hem orta, hem de
uzun vadede sonuç yaratabilecek bir yöntem olarak
önemli gözüküyor. Bu konuyu ve çal›flmalar›n›z› biraz
detayland›r›r m›s›n›z?
Topraklar›m›z›n co¤rafi bölgelere göre makro ve mikro besin
elementleri aç›s›ndan verimlilik durumunu tespit amac›yla
GÜBRETAfi’›n bafllatm›fl oldu¤u Toprak Haritas› Projesi, ülkemiz
tar›m› için önemli bir giriflimdir. Bu proje kapsam›nda, 5 y›l
31
Life&Security •Ocak/2010
agriculture•tar›m
topraklar›m›z›n yüzde 65’inde organik madde az, yüzde
23’ünde ise orta düzeyde. Yani tar›m yap›lan topraklar›n yüzde
88’inde sorun var. Bu durum, verim art›fl›n›n önündeki
engellerden biri...
Tar›mda Geleneksel Üretim
Biçimleri Terk Edilmeli
Gübretafl Genel Müdürü
GÜBRETAfi;
General Manager
Mehmet Koca
Mehmet Koca
içerisinde ülkemizin yaklafl›k 10 bin noktas›ndan toprak
numunesi al›narak analiz edilmesi hedeflenmektedir. ‹ki y›ll›k
çal›flma sonucunda projenin Trakya bölümü 2 bin toprak
taranarak tamamlanm›flt›r.
Bu çal›flma sonucunda, bölgeye uygun ürünün ekilmesi ve
bu ürüne uygun gübre kullan›m› ile problemli arazilerin tespit
edilerek, problemlerin çözümüne ve alternatif ürün ekimine
katk› sa¤lanacakt›r. Böylelikle, sektörün daha iyi iflleyebilmesi
aç›s›ndan, inovasyona dayal› tar›msal politikalar belirlenecek,
uygulay›c›lara en do¤ru bilgilerin sunulabilmesi amac›yla
“Tar›msal Veri Taban›” oluflturulacakt›r.
Son olarak; GÜBRETAfi’› “Türkiye’nin en büyük 500
32
agriculture•tar›m
Life&Security •Ocak/2010
sanayi firmas›” listesinde ciddi bir s›çrama halinde
görüyoruz. Gelecek senelerde bu s›çray›fl devam edecek
mi?
GÜBRETAfi, 58 y›ld›r Türk sanayinin en önemli kurumlar›
aras›nda olmufl her zaman… Ama son y›llarda yakalad›¤›m›z
sözünü etti¤iniz yükselifl, baz› önemli vizyon de¤iflikliklerini
gerçeklefltirmemizin sonucudur.
Bunun bafl›nda, global bir marka olma yolunda yurtd›fl›nda
bafllatt›¤›m›z hammadde kaynaklar›na sahip olma hedefi
geliyor. Bilindi¤i gibi kimyevi gübre sektörü, yüzde 95’leri
aflan bir oranda hammadde aç›s›ndan yurtd›fl›na ba¤›ml› bir
yap›ya sahip. Bunun getirdi¤i ekonomik ve teknik zorluklar›
aflmak için att›¤›m›z ad›mlar›n ilki olarak, 2008 y›l›nda ‹ran’daki
özellefltirmeler kapsam›nda yer alan Razi Petrokimya flirketini
sat›n alm›flt›k.
Bu giriflim, Türkiye’nin bugüne kadar “yurtd›fl›nda yap›lan en
büyük sanayi yat›r›m›” olarak, yaklafl›k 650 milyon dolarl›k
büyük bir ad›md›. Böylece daha da güçlenen uluslararas› bir
marka olma hedefimizi, önümüzdeki y›llarda yeni yat›r›mlarla
da sürdürmeyi hedefliyoruz.
Türkiye’de ise pazar pay›m›z› artt›r›p sektördeki liderli¤imizi
güçlendiren baz› at›l›m ve yat›r›mlar›m›z oldu. Türkiye geneline
yay›lan 6 bölge müdürlü¤ü ve 2700 civar›nda sat›fl noktas›yla,
önemli bir da¤›t›m ve lojistik gücüne ulaflt›k.
Bu çal›flmalar›n sonucunda, krize ra¤men 2009 y›l›nda tarihi
bir sat›fl rekoru k›rd›k. 1 milyon 395 bin tonluk gübre sat›fl›yla
58 y›l›n en yüksek oranlar›na ulaflt›k.
Baflar›n›n da sürdürülebilir olmas›n› esas ald›¤›m›z için
önümüzdeki y›llardaki yat›r›m ve kârl›l›k hedeflerimiz de, hep
bir ad›m daha üstüne ulaflmak çabas›yla devam edecektir.
Bu büyümenin, çiftçilerimizden yat›r›mc›lar›m›za, üretimimizden
pazar pay›m›za kadar her alanda daha güzel noktalara
ulaflmas›n› umut ediyorum.
Agriculture
interconnected with a
great number of different
sectors from animal
husbandry to chemistry.
Therefore, I think
agriculture has an
important role in
industrial development.
Traditional agricultural
production methods must be
abandoned
As a part of humankind’s attempt to survive,
agriculture has been important throughout the history
of humanity. Because of this importance deriving from
the necessity of meeting humankind’s demands of feeding
and surviving, maybe agriculture is one of the oldest
professions of history.
After the industrial revolution, in parallel with the rapid
change of life styles, gradually industrialization gained
moment in the area of agriculture, agriculture become
an important sector in terms of employment and
production.
To consider generally, we may be able to see that
agriculture interconnected with a great number of
different sectors from animal husbandry to chemistry.
Therefore, I think agriculture has an important role in
industrial development.
To mention Turkish agriculture, it is said that Turkish
agriculture couldn’t solve its structural problems and
so it doesn’t have a sustainable structure. As a company
which up-rises inside of agriculture and an institution
that can identify these issues in the best way, what
kind of a picture are we facing in Turkish agriculture
while agriculture gets more strategic in the new
conjuncture of the world? Do you have suggestions at
the point of the solution of the problems?
As it is in the past, agriculture sector has also undertaken
important missions in economic and social development
of our country from the establishment of the Republic
to today. This sector still keeps its importance in our
economy. It is a sign of this fact that agriculture sector
is in the first place according to Turkey’s employment
and development statistics in 2009.
However, it is a well known fact that our soil is poor in
terms of organic materials According to the information
given by the experts, organic materials are inadequate
in %65 of our soil and in the %23 of it they are at the
medium level. This situation is one of the obstructions
in front of the increase in productivity
What is even more important as an another agricultural
issue is “soil analysis” in particular we lay emphasis on.
Soil analysis is one of the most important factors of
conscious production.
Full Text: www.lifeandsecurity.com
Açl›k Kavram› ile Mücadele
Ederken G›da Güvenli¤inin
Unutulmamas› Gerekmektedir
Türkiye’nin en güvenilir ve köklü g›da
kurulufllar›ndan Tamek’in g›da güvenli¤i ve
sürdürülebilirlik politikalar›n› Genel Müdür
Haluk Ö¤et’e sorduk. Sorular› yan›tlayan
tecrübeli yönetici “Tamek Yolunu” da
detayland›rd›.
Son günlerde
34
GDO ile yap›lan
tart›flma ,
bilimsel zeminde
Life&Security •Ocak/2010
yap›lmad›¤› için
tüketicinin kafas›n›
kar›flt›rm›flt›r
Tamek Genel Müdürü
Haluk Ö¤et
Fatih
Çil
E
fendim çevre kirlili¤i, küresel ›s›nma ve çarp›k
kentleflme tüm ekosistemleri tehdit ediyor.
Türk G›da Sanayinin öncü firmalar›ndan biri
olarak Tamek karfl›m›zdaki bu resmi nas›l
okuyor?
Asl›nda içinde bulundu¤umuz sektör di¤er sanayi dallar›na
göre çevreyi daha az kirleten bir proses içeriyor, ama yinede
son befl y›lda hat›r› say›l›r bir bütçe kullanarak at›k ar›tma
sistemlerimizi tamamlad›k, 2010 y›l› bafl›nda Karacabey
fabrikam›z›n büyüyen kapasite nedeni ile yap›lmas› gereken
alt yap› yat›r›mlar›n› tamamlayarak bu konuda tüm eksiklerini
gideren ender flirketlerden biri olaca¤›z. Yine bu befl senelik
periyotta üç fabrikalar›m›zda kullan›lan fueloil yerine do¤algaza
geçildi, do¤algaz yat›r›m› olmayan Salihli fabrikam›zda da LNG
kullan›yoruz. Bildi¤iniz gibi her iki yak›t türü sanayide kullan›lan
fuel-oil ve kömüre göre çevre aç›s›ndan çok avantajl›. Tüm
bu yat›r›mlar› kanuni zorunluluk olarak görmeden çevreye
olan sayg›m›zdan gerçeklefltirdik. Kendi sektörümüzde bu tür
yat›r›mlar› yapan firmalar›n say›s› bir elin parmaklar› kadard›r,
bu yüzden Çevre bakanl›¤›n›n denetimlerini artt›rmas›n› oluflan
haks›z rekabetin ve bu fabrikalar›n çevreye verdi¤i zarar›n
engellenmesi gerekti¤ine inan›yoruz.
Say›n Ö¤et bu resim karfl›s›nda, sürdürülebilir g›da
güvencesinin daha kritik hale geldi¤i biliniyor. Konuyu
bu aç›dan de¤erlendirirsek, bu durum g›dada neleri
tehdit ediyor?
Dünya üzerinde yaklafl›k 840 milyon erkek, kad›n ve çocuk
kronik olarak açl›kla mücadele etmektedir ve bundan çok
daha fazla say›da insan da gizli açl›k çekmekte, yetersiz
beslenmektedir. Her ne kadar insanl›¤›n açl›k ve g›da
güvencesizli¤i konular›nda bilinçlendirilmesi hayati önem
tafl›yan bir konu olsa da özellikle geliflmifl ülkelerin refah
paylar›n› geliflmemifl ülkeler ile paylaflmas› günümüzde
kaç›n›lmaz bir olgu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak açl›k
kavram› ile mücadele ederken g›da güvenli¤inin unutulmamas›
gerekmektedir .
Son günlerde GDO ile yap›lan tart›flma , bilimsel zeminde
yap›lmad›¤› için tüketicinin kafas›n› kar›flt›rm›flt›r . Bizim flirket
olarak politikam›z katk›s›z , do¤al ürünlerin üretilmesinden
yanad›r, biz GDO nun yararl› olup olmad›¤›n› tart›flm›yoruz,
ayn› koruyucu katk› maddelerde ki fikirlerimiz do¤rultusunda
Uzun y›llar kendi kendine yeten ülke olarak gözüken Türkiye’nin baz› ürünlerde
d›fla ba¤›ml› hale gelmesi ( bitkisel ya¤lar ) veya üretilebilen ürünlerin dünya
ticaretinde rekabet flans› olmamas› bir fleylerin yanl›fl yap›ld›¤›n› gösteriyor
bu olaya yaklafl›yoruz. Koruyucu katk› maddeleri dünya sa¤l›k
örgütü taraf›ndan onaylanmaktad›r, ürünün özelli¤ine göre
uygulama oranlar› belirtilmifltir ve pek çok firma bu tür ürünleri
kullanarak üretim yapmaktad›r, Tamek olarak bu maddelerin
sa¤l›¤a zararl› m›, zarars›z m› oldu¤u tart›flmas›na girmeden
“ Koruyucu katk› maddelerini” mümkünse hiç kullanmadan
do¤al alternatifleri maliyetlerine bakmazs›z›n üretim yap›yoruz,
ayn› flekilde GDO lu ürünleri de üretimlerimizde kullanm›yoruz.
Bu konu ile ilgili ald›¤›m›z hammaddeyi mutlaka analize tabii
tutuyoruz. Bunun yan›nda üretimde verimli¤in artt›r›lmas› için
GDO dan önce Türkiye’de yap›lacak daha çok ifl oldu¤una
inan›yoruz.
Tamek olarak sürdürülebilir büyüme için bu
inavasyonun devam›ndan yanay›z.
‹navasyonun sa¤lam temeller üzerine
kurulmas› amac›yla iki y›l önce fleflik olarak
faaliyet gösteren Ar-ge bölümünü üretim
biriminden ba¤›ms›z bir departman haline
getirdik . Ar-ge’ye verdi¤imiz önemin
meyvelerini çok k›sa zamanda ald›k.
35
Life&Security •Ocak/2010
Sürdürülebilir kalk›nma kavram› art›k her tart›flman›n
konusu. Sizce g›da sanayinin kalk›nma hedefleri
noktas›nda sorumlulu¤u ve yeri nedir? Tamek’in bu
noktada ki duruflunu ö¤renebilir miyiz?
Dünya nüfusunun çok yak›n zamanda 8 milyar› aflacak olmas›,
g›dan›n ekonomilerin temel tafllar›ndan biri olaca¤›n› gösteriyor.
Uzun y›llar kendi kendine yeten ülke olarak gözüken Türkiye’nin
baz› ürünlerde d›fla ba¤›ml› hale gelmesi ( bitkisel ya¤lar )
veya üretilebilen ürünlerin dünya ticaretinde rekabet flans›
olmamas› bir fleylerin yanl›fl yap›ld›¤›n› gösteriyor.
Tamek olarak , firmalar›n kendi aralar›nda ki rekabeti b›rak›p
sektör dernekleri arac›l›¤›yla ve devlet deste¤i ile ürünlerin
daha rekabetçi hale getirilmesi ve kalite standartlar›n›n
yükseltilmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Kalite standartlar› aç›s›ndan
Tamek sektörde en iyisini yakalam›fl durumdad›r, fleffaf bir
yönetim anlay›fl›yla edindi¤imiz bu kalite standard›n› Dünya
pazar› aç›s›ndan paylaflmaya haz›r›z .
Türkiye Meyve suyu üreticilerinin çat› derne¤i olan MEYED,
2010 y›l›nda Uluslararas› Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu
IFU’nun düzenledi¤i 16. Dünya Meyve Suyu Kongresine 2-5
May›s tarihleri aras›nda Istanbul’da ev sahipli¤i yapacak.
Bilimsel içerikli bu büyük organizasyona dünyan›n dört bir
yan›ndan alan›nda uzman yaklafl›k 400 kifli kat›larak, meyve
suyu sektöründeki teknolojik ve inovatif yaklafl›mlar, güvenli
ve sa¤l›kl› g›da iliflkisi, kalite hususunda düzenleyici ve yasal
geliflmeler ile ticari ve pazarlama boyutlar›n› tart›flacak ve
kongrede yaklafl›k 25 bilimsel tebli¤ sunulacak. IFU Baflkan›
Bruno Jud’un ifadesiyle bu kongrenin Türkiye’de yap›lacak
olmas› Türkiye meyve suyu pazar›n›n artan tüketim trendleri
ve ihracat rakamlar› ile yak›n bir gelecekte ‘Avrupa’n›n g›da
sepeti’ olma yolundaki en önemli adaylardan olaca¤›n›
göstermektedir. Biz de bu kongrede Türkiye’nin yüksek üretim
g›da•food
AB uyum sürecinde Tar›m ürünlerine ait G›da Kodeksinin
oluflturulmas› önem veriyoruz, bu amaçla oluflturulan
komisyonlara üye olarak kat›larak görüfllerimizi paylaflarak
kodeksin sa¤l›kl› ç›kar›lmas›na destek veriyoruz. G›da kodekslerin
oluflturulmas› ne kadar önemliyse , bunlar›n kontrol edilmesi
de bir o kadar önemlidir.
Bu noktada Tar›m Bakanl›¤›na büyük bir sorumluluk düflmektedir.
Tamek Genel Müdürü
Açl›k Kavram› ile Mücadele
Ederken G›da Güvenli¤inin
Unutulmamas› Gerekmektedir
TAMEK ;
General Manager
Haluk Ö¤et
Haluk Ö¤et
rakamlar›na sahip oldu¤u Viflne, Nar, Elma gibi meyvelerimizi
ön plana ç›karmay› hedefleyece¤iz.
Dünyan›n ikinci büyük viflne üreticisi koltu¤una yerleflen
Türkiye`de, dünya viflne üretiminin % 16's› gerçeklefltiriliyor.
Günde bir bardak viflne suyu tüketimi günlük antioksidan
ihtiyac›n› karfl›l›yor. Kalp ve damar hastal›klar›ndan kansere
kadar bir çok hastal›k riskini azaltmaya yard›mc› olan viflne,
kas a¤r›lar›n›n hafifletilmesi, haf›za geliflimi ve kilo dengeleme
gibi konularda da etkin rol oynuyor. Viflne'nin sa¤l›k faydalar›n›n
bilimsel bir ortamda dünyaya duyurulmas›yla Türk viflnesinin,
viflne suyunun da dünyaya aç›l›m› h›zlanacakt›r. Belki hayal
gibi gelebilir ama uzun vadede viflne, f›nd›ktan sonra Türkiye’nin
ikinci büyük tar›m silah› olabilir diye düflünüyoruz.
Efendim g›da sektöründen bahsetmiflken, Fransa
36
Life&Security •Ocak/2010
2007 y›l›nda 170 milyar euroluk bir bir pazara, 80 milyar
euroluk bir ihracata ulaflt›. Dünyan›n en stratejik ve
verimli topraklar›ndan bu rakamlar niçin ç›km›yor?
Tar›m politikalar› hala tart›fl›lan bir konu, tar›m alanlar›n
bölünmüfllü¤ü, birkaç ürün d›fl›nda sanayi tipi ürün üretimine
geçilememesi , dünyan›n en pahal› enerji fiyatlar›n›n Türkiye’de
olmas› , bugünlerde düflse de yine dünya ölçe¤inde yüksek
kredi maliyetleri dünya tar›m ürünleri pazar›nda rekabet
gücümüzü azaltmaktad›r.
Yaln›z not olarak Fransa’n›n tar›m alan›nda AB de en çok
sübvansiyonu ald›¤› hat›rlatal›m , örne¤in domates ürününde
ton bafl›na 13 euroluk destek ( 2013 de s›f›rlanmas›
öngörülüyor) Fransa’n›n rekabet gücünü artt›rmaktad›r.
g›da•food
Sürdürülebilir kalk›nma kavram›n›n özü; yaflam
kalitesi. Bu noktada kaliteli g›da ile neredeyse eflanlaml›
bir hale gelen Tamek; Türk insan›n›n yaflam kalitesini
art›rmak için yeni innovatif ürünler konusunda çal›flma
yap›yor mu? Sepete daha neler koyaca¤›z?
Tamek’in h›zl› büyümesinde ki etkenlerden en önemlisi
inovasyonun her alanda uygulamas›d›r, Tamek olarak
sürdürülebilir büyüme için bu inavasyonun devam›ndan
yanay›z. ‹navasyonun sa¤lam temeller üzerine kurulmas›
amac›yla iki y›l önce fleflik olarak faaliyet gösteren Ar-ge
bölümünü üretim biriminden ba¤›ms›z bir departman haline
getirdik . Ar-ge’ye verdi¤imiz önemin meyvelerini çok k›sa
zamanda ald›k. ‹navasyonun en önemli parçalar›ndan biri olan
yeni ürün gelifltirilmesi konusunda “ Her y›l en az befl ürün
“ slogan›n› gelifltirdik .
2009 y›ll›nda Ton bal›¤› , Gurme ürünlerimizden Biberdolma,
‹mambay›ld›, Jalepona, Paprika ürünlerini pazara sunduk ,
2010 y›ll›nda da yeni ürünlerimiz olacak , bu konuda kendimizi
We carried out all of
these investments on
the account of our
respect to the
environment without
seeing them as a legal
obligation.
It is necessary not to forget food
security while fighting against
the conception of hunger
Environmental pollution, global warming and unplanned
urbanization is threatening the entire eco-systems. How
does Tamek evaluate this situation as one of the leading
companies of the Turkish Food Industry?
Actually, the sector we are in, has a process which pollutes
the environment much lesser in comparison to other industrial
branches, nevertheless we’ve completed our waste treatment
systems by using a considerable budget in the last five years.
We will complete the infrastructure investments necessary to
be done with the reason of the growing capacity of our
Karacabey factory in the beginning of 2010 and become one
of the exceptional companies which overcomes all of its
shortfalls in this regard. Also, switched to natural gas from
fuel oil used in our three factories within this duration of five
years, we are using LNG in our Salihli factory because the
town does not have a natural gas infrastructure investment
as well. As you know, both of the fuel types are more
advantageous according to fuel-oil and coal used in the industry
in terms of the environment. We carried out all of these
investments on the account of our respect to the environment
without seeing them as a legal obligation. The number of
companies which make these kinds of investments in our own
sector are around ten, therefore we believe that it is necessary
for the Ministry of Environment to increase its inspections, and
for the prevent of the unfair competition formed and damage
done to environment by these kind of factories which have
not adequate infrastructure investment
The core of the concept of sustainable development
is the quality of life. At this point, does Tamek which
became to the state of nearly being synonymous with
“food quality” do studies concerning new innovative
products to increase the standard of living of the Turkish
people? What will you add more to the basket?
The most important factor behind Tamek’s fast growth is
applying innovation to all areas. As Tamek we support
maintaining innovation for sustainable growth. Thus we
reorganize R&D department which was a chieftainship two
years ago as a department that is independent from the
production unit with the purpose to establish innovation on
solid foundations. We received the fruits of the importance
we laid on R&D in a very short time. We developed the slogan
of “Minimum of five products each year” regarding the
development of new products which is one of the most
important parts of our innovation approach.. We introduced
Tuna fish, and the products of Biberdolma (Stuffed Green
Peppers), ‹mambay›ld› (Stuffed eggplant cooked in olive oil),
Jalepona and Paprika out of our Gourmet products to the
market in 2009, we will have new products in 2010 also, we
feel fortunate in this regard because we believe that there is
always space for Tamek in the baskets of the consumers.
Full Text: www.lifeandsecurity.com
38 Enerji Verimlili¤i Haftas›
Life&Security •Ocak/2010
Fatih
Çil
29. Enerji verimlili¤i haftas› 16 Ocak 2010’da Wow Convention Center’de kutland›.
Enerji Verimlili¤i Kanunu (5627 say›l›)
uyar›nca Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi Genel
Müdürlü¤ü koordinasyonunda Milli E¤itim
Bakanl›¤›, TÜB‹TAK, Makine ve Elektrik
Mühendisleri Odalar› ve TOBB iflbirli¤i
düzenlenen 29. enerji verimlili¤i haftas› Wow
Convention Center’de kutland›. Devlet ve ifl
dünyas› tam kadro toplant›lara ifltirak etti.
29. th Energy Efficiency Week organized
by The General Directorate of Electrical
Administration was held on 13 January
2010 in cooperation with the Ministry of
National Education, Turkish Scientific and
Technological Research Institution, Turkish
Union of Chambers and Commodity
Markets.
Metin Kilci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Müsteflar›
Daha sürdürülebilir bir dünya ve bu dünya içinde kendi
vatandafl›na refah ile tüm insanl›¤›n sorunlar›na çözüm üreten bir
Türkiye vizyonuna yönelik ad›mlar
Veysel ERO⁄LU
‹GDAfi Genel Müdürü,
Sanayi ve Tic. Bakanl›¤›
Müsteflar Yrd.
TOBB Baflkan Yrd.
Veysel ERO⁄LU
Kojenerasyon Derne¤i Bflk.
Bilal Aslan ile
Yavuz Cabbar
Halim Mete
Özkan A¤›fl ile
Protokol konuflmalar›n› Çevre ve Orman Bakan›m›z Say›n Prof.Dr. Veysel Ero¤lu, Enerji Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› Müsteflar› Say›n Metin Kilci, E‹E Genel Müdürü Say›n Mustafa Kemal Büyükm›hc›, TOBB Baflkan Vekili
Say›n Halim Mete’nin yapt›¤› aç›l›flta Çevre Orman Bakan›m›z Say›n Prof. Dr Veysel Ero¤lu ile Say›n Halim Mete
aras›ndaki Rize bölgesinde infla edilen barajlarla iliflkili diyalog kat›l›mc›lar› gülümsetirken gerek Say›n Halim Mete
gerekse Say›n Veysel Ero¤lu devlet ve ifl dünyas›n›n çevre noktas›ndaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.
Protokolde haz›r bulunan Ak Parti Rize Milletvekili, TBMM San. ,Tic, Enerji, Tabii Kay., Bilgi ve Tek. Kom. Üyesi
Say›n Ali Bayramo¤lu’nun da diyalogu dikkatle dinledi¤i gözlendi.
39
‹ZODER Genel Koordinatörü, Ertu¤rul
fien
Tüprafl Genel Müdürü, Yavuz Erkut
Yazar›m›z, Fatih
Çil Veysel Ero¤lu ile
enerji•energy
Life&Security •Ocak/2010
Enerji Verimlili¤i Haftasında Devlet Oradaydı
40
Life&Security •Ocak/2010
KATILIMCILAR
‹lerleyen saatlerde ‹çiflleri Bk.l›¤› Strateji Gelifltirme Bflk. Say›n Adnan Y›lmaz’›n sunumuyla Yozgat Valisi Say›n Amir Çiçek’in
baflkanl›¤›nda, ‹stanbul Vali Yrd. Say›n Celalettin Yüksel, Denizli Vali Yrd. Say›n Ekrem Erdo¤an, Giresun Vali Yrd. Say›n Ahmet
Y›lmaz, Tokat Vali Yrd. Say›n Ahmet Turhan ‹mamgiller, Mardin Vali Yrd. Say›n Ahmet Ferhat Özen, Batman Vali Yrd. Say›n
Mustafa Cihat Seslihan, Van Vali Yrd. Say›n Hasan Y›lmaz, Malatya Vali Yrd. Say›n ‹nci Sezer Becel’in kat›l›m›yla düzenlenen
panel gayet dikkat çekiciydi. Salonda birçok ilden bürokrat mevcuttu. Soru cevap bölümünde misafirlerden Tekirda¤ Vali
Yard›mc›s› Say›n Erdo¤an Özdemir ‘in verdi¤i Epdk ve Yenilenebilir Enerji ile ilgili güncel bilgiler yararl› oldu. Son olarak TSKB
Genel Müdürü Say›n Halil Ero¤lu baflkanl›¤›nda ki Enerji Verimlili¤i Projelerinin Finansman› paneline ifl dünyas›n›n yo¤un ilgisi
gözlemlendi. Di¤er panellerde de kat›l›m gayet yüksekti. Toplant›lar›n sonunda enerji fakiri ülkemizin enerjiyi verimli kullanmak
için ortak akla ulaflma çabas› hepimizi sevindirdi.
Her y›l Ocak ay›n›n 2. haftas›, Enerji Verimli¤i Haftas›
olarak çeflitli etkinliklerle kutlan›yor. 2008/2 say›l›
Baflbakanl›k genelgesiyle bafllat›lan Ulusal Enerji
Verimlili¤i Hareketi kapsam›nda toplumdaki enerji
kültürü ve verimlilik bilincinin gelifltirilmesi amac›yla
Bakanl›klar, Valilikler, Büyükflehir Belediyeleri,
ayd›nlatma, beyaz eflya, elektrik motoru ve yal›t›m
sektörleri, bankalar, turizm tesisleri ve al›flverifl
merkezleri ile ilgili kurum, kurulufllar veya
organizasyonlarla iflbirli¤i ortamlar› gelifltirilmekte.
Enerji Verimlili¤i Projelerinin Finansman›
• Halil ERO⁄LU-Panel Baflkan›: , TSKB Genel Müdürü
• Kumru ADANALI, Delta Eko Dir. "Kopenhag ‹klim Konferans›n›n Ard›ndan Karbon Piyasalar›"
• Orhan BEfiKÖK, TSKB Gen.Md.Yard."TSKB ve Enerji Verimlili¤i Projelerinin Finansman›"
• Gürhan ÖZDORA, Dünya Bankas› Uzman "Dünya Bankas›n›n Türkiye'de Enerji Sektörüne Sa¤lad›¤› Destekler"
• Abdurrahman ÖZC‹⁄ER, fiekerbank Gen. Md. Yrd."Binalarda Is› Yal›t›m› ve Di¤er Enerji Verimlili¤i Uygulamalar›n›n Finansman›"
1980’li y›llardan bu yana “Çevre ve Sürdürülebilir
Kalk›nma” konusuna gündeminin ilk s›ralar›nda yer
veren ve ISO 14001 Sertifikal› Çevre Yönetim
Sistemi’ne sahip olan ilk banka olan TSKB,
Baflbakanl›k taraf›ndan bafllat›lan Ulusal Enerji
Verimlili¤i Hareketi kapsam›nda enerji kültürü ve
verimlilik bilincinin gelifltirilmesi amac›yla ortak
hareketlerin gelifltirilmesini ve izlenmesini hedefleyen
Enerji Verimlili¤i Haftas› etkinli¤inde, 2010 y›l›nda
odakland›¤› konulardan biri olan Enerji Verimlili¤i
projeleri kapsam›nda sa¤lad›¤› özel finansman
olanaklar›n› da kat›l›mc›lara aktard›.
fiEKERBANK
fiekerbank Gen. Md. Yrd. Abdurrahman
ÖZC‹⁄ER, "Binalarda Is› Yal›t›m› ve Di¤er
Enerji Verimlili¤i Uygulamalar›n›n
Finansman›" konusunda katılımcıları
aydınlattı
41
Life&Security •Ocak/2010
Bakan Veysel Ero¤lu, Tüm Katılımcılarla tek tek ilgilendi
ve Bilim Adamı kiflili¤iyle soruları cevapladı
enerji•energy
TSKB’N‹N PANEL BAKIfiI
Yenilenebilir enerji ve çevre projelerinin
finansman›nda genifl portföye sahip, çevre kriterli
proje de¤erlendirme prosedürü ile hareket eden
Türkiye’nin ilk karbon nötr bankas› TSKB, bu y›l 29.’su
düzenlenen Enerji Verimlili¤i Haftas›’na kat›ld›.
13 Ocak’ta WOW Convention Center’da
Cumhurbaflkanl›¤› himayesinde gerçeklefltirilecek
olan Enerji Verimlili¤i Haftas›’nda TSKB, kat›l›mc›lara
enerji alan›nda sa¤lad›¤› özel finansman olanaklar›n›
aktard›. Etkinlik kapsam›nda düzenlenenen “Enerji
Verimlili¤i Projelerinin Finansman›” panelinde ise
TSKB Genel Müdürü Halil Ero¤lu moderatör, TSKB
Genel Müdür Yard›mc›s› Orhan Beflkök konuflmac›
olarak yer ald›. TSKB, etkinlik kapsam›nda ayr›ca bir
stand da kurarak, enerji verimlili¤i, yenilenebilir
enerji ve çevreye yönelik yat›r›mlara verdi¤i deste¤i
kat›l›mc›larla paylaflt›.
Prysmian
Hakan Özmen
2001 y›l›nda, 147 milyon TL olan Prysmian Türkiye cirosunu
634 milyon TL'ye ç›karan Hakan Özmen 01.07.2009 tarihinden
geçerli olmak üzere, Prysmian'›n tüm dünyadaki telekom iflinin
bafl›na CEO olarak atand›.
Bugün, bilgi toplumunun, dünyan›n
her yerine veri, endüstriyel ve finansal
bilgi iletmek için h›zl›, zeki, güvenli
ve sa¤lam sistemlere ihtiyac› var. Optik
fiber sistemleri bunun için mükemmel
bir çözüm...
42
Life&Security •Ocak/2010
Bir Fiber Optik Teli ile
Bir Saniyede
Bir Milyon Yaz›l› Sayfa ‹letilebiliyor
Fatih
Çil
ok küçük cam teller içine hapsedilmifl, küçük sinyaller
kullanarak uzak mesafelere kadar yüksek h›zda,
çok büyük miktarda bilgi iletimi (telefon görüflmeleri,
data ve video) sa¤layan optik kablolar›n ve optik
iletim sistemlerinin ortaya ç›kmas›na kadar, iletiflim
sadece “metalik” kablolar ile; ilgili iletim sistemlerinin iflleyifli
ise düflük h›z ve yüksek maliyet ile mümkündü.
Ç
Bugün bir fiber optik teli ile (insan saç›n›n çap› kadar), eflzamanl›
binlerce telefon görüflmesi yap›labiliyor ya da bir saniyede
40 Gigabit bilgi (örne¤in bir milyon yaz›l› sayfa içeren bir
dosya) iletilebiliyor.
Herhangi türde bir bilgi, art›k, internet yolu ile dünyan›n her
taraf›na gönderilebiliyor. Bu durum, bilgiden nas›l
yararlanaca¤›n› bilen bir kiflinin, pek çok gelifltirilebilen, sat›n
al›nabilen, sat›labilen ve hatta birçok durumda dijital optik
iletiflim a¤lar› ile iletilebilen ürün ve hizmetlere dair taleplerini
artt›rmas›na olanak sa¤l›yor.
Fiber teknolojisi 1930’lu y›llarda keflfedildi ancak uzun bir süre
sadece bilim adamlar› taraf›ndan kullan›ld›, dönüm noktas›
ise 1964 y›l› oldu. Charles Kao, cam içindeki kirlili¤in azalt›larak,
optik fiberlerin kay›plar›n›n çok düflük seviyeye
indirilebilinece¤ini ve böylece fiberlerin iletiflim için elveriflli
bir araç olabilece¤i fikrini ilk kez bu y›l ortaya att›; bu bulufl
2009 y›l›nda Kao’nun Nobel Ödülü’nü almas›n› sa¤lad›.
70’li y›llar›n bafl›nda, araflt›rmac›lar eritilmifl silisyum ile,
ola¤anüstü saf bir malzemeyi test etmeye bafllad›lar ve az
kay›pl› bir fiber üretim süreci gelifltirdiler. Bu süreç önce optik
fiberlerin, hemen sonras›nda fiber optik kablolar›n ticari amaçl›
üretilmesine öncülük etti.
Prysmian – bir zamanlar Pirelli- 1970’lerin bafl›ndan bu yana,
optik fiber teknolojisinin ön plan›nda yer al›yor. Bu da
firmam›z›n, en büyük endüstriyel optik fiber üreticilerinden
biri olarak kalmas›n› ve dünya çap›ndaki 10 büyük üretim
tesisinden, dünyan›n lider telekom operatörlerinin birço¤una
optik fiber temin etmesini sa¤l›yor.
Ayr›ca, Prysmian, kablolar arac›l›¤›yla dijital bilgi iletimi sa¤layan
optik fiber üreticilerinin en seçkinlerinden biri.. Fiberler ‹talya
ve Brezilya’daki tesislerde üretiliyor ve tüm kablo, fiber
süreçleri, telekom pazar›n›n h›zla artan ihtiyac›na cevap
verebilecek yeni çözümler gelifltiren, kapsaml› Ar-GE çal›flmalar›
ile destekleniyor. Optik fiberlerin çok yüksek düzeyde
bükülmesine olanak sa¤layan bir yenilik, yak›n zamanda
Prysmian bünyesinde üretildi ve bugün birçok ülkede Eve
Kadar Fiber (Fibre-to-the-home (FTTH)
sistemlerinde yayg›n olarak kullan›l›yor. Ürün ve servislerimizle
ilgili daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.prysmian.com. Türkiye için ise, www.prysmian.com.tr
43
Life&Security •Ocak/2010
Bugün, bilgi toplumunun, dünyan›n her yerine veri, endüstriyel
ve finansal bilgi iletmek için h›zl›, zeki, güvenli ve sa¤lam
sistemlere ihtiyac› var. Optik fiber sistemleri bunun için
mükemmel bir çözüm...
telecommunication
telekomünikasyon
O zamandan sonra ise, optik fiberlere olan ilgi ve bunlar›n
kullan›m› fazlas›yla geliflti ve optik fiber uygulamalar›, dünya
çap›nda bilgisayar a¤lar›ndan, masaüstü bilgisayarlara kadar,
ses, data ya da video iletimini kapsayacak flekilde, çok farkl›
kablo tasar›mlar› (denizalt›, yeralt›, havai, dahili vb) ile giderek
yayg›nlaflt›.
The information society
today needs fast,
intelligent, secure and
reliable systems to transfer
data, industrial and
financial information
By Hakan Özmen,
44
telecommunication
telekomünikasyon
Life&Security •Ocak/2010
around the entire world,
Head of The Global Telecom
and optical fiber systems
Cable and Fibre Business
are the perfect solution.
One Strand of Optical Fibre is Capable to Carry the
Text of One Million Written Sheets in One Second
Until the arrival of the optical cables and the optical
transmission systems, which transmit huge amount of
information (phone calls, data and video) at high speed over
long distances using light signals confined into very small
“glass filaments”, communicating to the world was possible
only through “metallic” cables and relevant transmission
systems at low speed and high cost.
soon afterwards of fiber-optic cables.
From then onwards the demand and use of optical fibers has
grown greatly and optical-fiber applications are widespread,
ranging from global worldwide networks to desktop computers,
involving the transmission of voice, data, or video, by using
many different cable designs (submarine, underground, aerial,
indoor etc.).
Today one strand of optical fibre (with a diameter of human
hair) is capable to carry tens of thousands simultaneous phone
calls, or 40 Gigabits per second of information, which is enough
to carry the text of one million written sheets in a second.
Any kind of information can now be easily sent in a flash via
Internet to every part of the globe; for people who know how
to exploit the knowledge economy, this will enable them to
boost the requests and the deliveries of goods and services
which can be developed, bought, sold, and in many cases
even delivered over digital optical communication networks.
Fibre technology was discovered as early as the 1930s but for
a long time it was used only by scientists; the breaking event
happened in around 1965, when Charles Kao was the first to
promote the idea that the attenuation (loss of signal along
the transmission media) in optical fibers could be decreased
at very low level by reducing the impurities in the glass,
allowing fibers to become a practical medium for
communications; this discovery led to Kao being awarded the
Nobel Prize in 2009.
The information society today needs fast, intelligent, secure
and reliable systems to transfer data, industrial and financial
information around the entire world, and optical fiber
systems are the perfect solution.
Finally in early 70s, researchers began experimenting with
fused silica, a material capable of extreme purity, and developed
a process for low loss fibre manufacture; this process
spearheaded the commercial production of optical fibres and
Prysmian - formerly Pirelli - has been at the forefront of optical
cable technology since those early days of the 70s. It remains
one of the industry's largest producers of optical cable and
supplies many of the world's leading telecom operators from
its 10 main production facilities worldwide. Furthermore
Prysmian is one of the select group of companies which also
produces the optical fibres which actually carry the digital
information within the cables. The fibres are produced at
facilities in Italy and Brazil and the overall cable and fibre
operation is supported by an extensive R&D activity which
ensures the ongoing development of new solutions in response
to the rapidly growing demands of the telecoms marketplace.
One example of the recent product innovations within Prysmian
has been the development of ultra high bend capacity optical
fibres which are aleady being depolyed in Fibre-to-the-home
(FTTH) systems in many countries in line with the huge growth
in broadband services. Full details of all products and services
can be seen at www.prysmian.com
PTT Genel Müdürü Osman Tural :
PTT Türkiye’nin Sürdürülebilir
Geliflmesine 169 Y›ld›r Katk›da
Bulunuyor
46
Hedefimiz, sektör vizyonunu gelifltirmek
üzere kamu ve özel sektör temsilcileri ve
uzmanlardan oluflan y›lda en az bir kere
toplanacak posta sektörü konseyi’nin kurulmas›,
“adrese dayal› kay›t sistemi” nin veri taban›n›n
tüm sektör taraf›ndan kullan›lmas›, yeni hizmet
kanallar› ve ifl modelleri gelifltirilerek sektörel
büyümenin ve istihdam›n her y›l en az % 10
art›r›lmas›d›r.
Life&Security •Ocak/2010
Nur
Yenerer
Emmink
K
uruluflunuzu okuyucular›m›za biraz tan›tal›m,
geçenlerde kutlad›¤›n›z (23 ekim 2009 da) PTT
nin 169. kurulufl y›ldönümü hakk›nda neler
söylemek istersiniz?
PTTGenel Müdürlü¤ü;1840 y›l›nda kurulmufl,169 y›ll›k köklü
geçmifli olan,tüzel kiflili¤e sahip, özerk ve sorumlulu¤u
sermayesiyle s›n›rl›, kamu iktisadi kurulufludur.
‹flyerlerimiz 82 baflmüdürlük, 1019 merkez, 2228 flube, 506
acente. Ülkemizin 4 bine yak›n noktas›nda hizmet vermekteyiz
(3752 adet iflyeri). Ülkemizin en ücra noktalar›na bile hizmet
götürüyoruz. Hiçbir bankan›n bulunmad›¤› 1200 civar›ndaki
yerleflim yerinde, yaln›zca PTT var. Türkiye’nin en büyük online
sistemine sahibiz.
•‹stihdam
Toplam çal›flan
: 37 bin 535 adet
Çal›flan kurum personeli
: 30 bin 360
Firma eleman›
: 7 bin 175
•Faaliyet alanlar›m›z;
a ) Posta b ) Banka c ) Lojistik
a ) Posta alan›ndaki hizmetlerimiz;
• Mektup postas› gönderileri, acele posta gönderileri, tebligat,
posta kart›, kiflisel pul, e-telgraf, faks, filateli hizmetlerinden
oluflmaktad›r.
b-) Bankac›l›k alan›ndaki hizmetlerimiz;
• Havale, posta çeki, efektif ifllemleri, tahsilât ifllemleri, emekli
maafl ödemeleri, sigortac›l›k ifllemleri, eurogiro, western union.
c-) Lojistik alan›ndaki hizmetlerimiz;
169. y›lda geldi¤imiz durum
» Müflteri odakl› hizmet anlay›fl›na geçildi, müflteri memnuniyeti
sa¤land›, tüm iflyerleri otomasyona aç›ld›, 4000 e yak›n noktada
halka hizmet, hizmet çeflitlili¤inin art›r›lmas›, hizmetlerimize
ulaflmada vatandafla büyük kolayl›klar, hizmetlerimizde
teknolojiye büyük yat›r›m, birçok proje baflar›yla uyguland›
» ‹fl metodlar›nda de¤ifliklikler
personel e¤itimine önem, çal›flanlar›na de¤er veren bir anlay›fl
performans art›r›c› önlemler, hizmetlerimizin internet ve edevlet ile entegrasyonu, sürat, verimlilik, optimal fiyat ve
karl›l›k ilkeleri, etkin tan›t›m faaliyetleri, halk›n %17 si her ay
PTT’ye geliyor.
»121 kurum/kuruluflla 147 protokol
• Otomasyon üzerinden yap›lan ayl›k ifllem say›s› 20 milyonu
aflt›. Her ifllem otomasyon ortam›nda yap›labilmekte.
(gönderiler dahil)
PTTBANK ad›n› s›kça duyuyoruz? ptt yenilikçi ve rekabetçi
bu imaj› nas›l kazand›? bunu nas›l baflard›n›z? biraz bahseder
misiniz? Bankan›z›n müflteri potansiyeli ve ifllem hacmi
nedir ?
2003 y›l›nda bafllayan hizmet ata¤›na bafllad›k çünkü iflletme
anlay›fl›n›n de¤ifltirilmesi gereklili¤ine inan›yorduk.
Önce kurum merkezli” hizmet anlay›fl›n› terk ettik ve müflteri
ihtiyaç ve beklentileri’ni ön plana alan anlay›fl› getirdik.
• PTTBANK hizmeti flunlar› kaps›yor
Paral› posta hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, Müflteri
memnuniyeti, Gelir art›fl› sa¤lamak, Hizmet çeflitlili¤ini art›rmak.
PTTBANK projesi’nin üç aya¤› var…
1) PTTBANK konseptine uygun yap›sal dönüflüm çal›flmalar›
yap›ld›… 2004 y›l›nda baflland›
Amaç:
• PTT’nin yeni ve geliflen yüzünü göstermek,
• Hizmet anlay›fl›n› vatandafla yans›tmak,
• Daha uygun bir çal›flma ortam›
• Personel motivasyonunu sa¤lamak
• Vatandafl›m›za ça¤dafl hizmet sunabilmek
Harcanan: 136 milyon 878 bin 748 tl
2) ‹flyerlerimizin otomasyon sistemine aç›lmas›
• yayg›n iflyeri a¤› - ülke genelinde en büyük tahsilat merkezi
• hiçbir bankan›n olmad›¤› 1200 yerleflim bölgesinde ptt
• finansal hizmetlerdeki a盤›n kapat›lmas›.
• Otomasyona aç›k iflyeri say›m›z
2002’de 707 iken 2009 ekim sonunda 3752 adete ulaflt›
3) Anlaflmal› kurum/kurulufl say›s›n›n art›r›lmas›
imzalanan protokol say›s› : 147 adet
• PTTBANK ayl›k ortalama ifllem adetleri
Son 1 y›l ekim ay› sonuna kadar olan dönem karfl›laflt›rmas›
Dönem
2008 ekim
2009 ekim
‹fllem adedi
191 mil. 661 bin adet
198 mil. 340 bin adet
Gelir
228 mil. 415 bin TL
243 mil. 735 bin TL
Geliflmifl posta idareleri birçok hizmetlerini internet üzerinden
sunduklar›n› görüyoruz. bu ba¤lamda kuruluflunuzun internet
üzerinden verdi¤i hizmetlerden bahseder misiniz?
• PTT ‹nternet bankac›l›¤› ile afla¤›daki ifllemleri yapabilirsiniz.
» Çek hesap detaylar›n› görüntüleyebilmekte,
» Çek hesab›ndan havale ifllemi,
» Hesaptan hesaba para aktarabilmekte,
» Otomatik ödeme talimat›,
» Otomatik ödeme hat›rlatma talimat›.
kullan›c› say›s› 59 bin 873 (2009 ekim itibariyle)
» E-telgraf hizmeti;
» ‹nternet ortam›nda telgraf kabul ve iletimi
Bafllama tarihi :05 haziran 2006 (ülke genelinde)
• fiimdilik sadece tebrik ve kutlama telgraflar› için,
Ekim 2009 itibariyle;81 il’de 807 ptt merkezinde e-telgraf
hizmeti verilmekte
Böylesine büyüyen ve geliflen ptt de yap›lmas› planlanan
ifller nelerdir, gelece¤e yönelik politikalar›n›z nelerdir? yeni
projeleriniz var m›d›r?
• Projeler
a - ) Hybrid Mail projesi; toplu gönderilere ait verileri; elektronik
ortamda alarak, gönderi haline getirmek
b - ) PTTMAT‹K projesi;
c - ) e-tebligat ve kay›tl› elektronik posta projeleri
d - ) ‹ç hat kargo projesi
e - ) Had›mköy lojistik üssü ve ‹stanbul Baflakflehir projesi
f - ) e-ticaret
47
Life&Security •Ocak/2010
transportation•ulaflt›rma
• PTT kargo (02.06.2008 tarihinde), KKTS hizmeti.
Hedef kitle; toplu gönderi veren tüm kurum ve kifliler.
Projenin sa¤layaca¤› faydalar
• Sevk ve teslim sürelerinde k›salma,
• Hizmet kalitesini artt›rma,
• Adres güncelleme
• 5 ilde bask› merkezi -Ankara, ‹stanbul, izmir, Erzurum, Mersin
• ‹hale 2009 y›l›nda yap›ld›,
• Kurulum süreci devam etmektedir.
• Türk telekom A.fi. ile ön protokol.(5 y›ll›k)
b - ) PTTMAT‹K projesi; insans›z çal›flabilen, nakit tahsilat yapan,
para üstü verebilen, ak›ll› makineler, 7 gün 24 saat kesintisiz
pttbank hizmeti.
48
Life&Security •Ocak/2010
Vatandafllar›m›z›n s›ra beklemesine gerek kalmadan;
• Fatura tahsilat›, maafl ödemeleri ve posta çeki ile,
• Bankalara ait debit ve kredi kart› ifllemleri
• Kurulumu tamamlanan: 170 adet, 34 ilave siparifl
c - ) e-tebligat ve kay›tl› elektronik posta projeleri
» Tan›m :
• E-devlet kap›s› projesi kapsam›nda da¤›t›m hizmetlerinin
dijital ortama tafl›nmas›.
» Sa¤layaca¤› faydalar:
• Dijital ortamda da da¤›t›m hizmetleri verilebilecek,
• Kay›tl› elektronik posta sistemi tek elden yürütülebilecek,
• Elektronik postalar kay›t alt›na al›nabilecek,
• Haberleflme güvenilirli¤i sa¤lanabilecek,
• Kamu kaynaklar›n›n israf› önlenebilecek,
• Elektronik tebligat›n tek elden ptt ile.
• Hizmete al›nma tarihi : 2010 y›l›
• Yasa çal›flmalar› sürmektedir.
d - ) ‹ç hat kargo projesi
• Hizmete bafllama tarihi : 23 ekim 2009
» Tan›m
• Kargo flirketlerine ait kargolar›n ücreti mukabilinde geçifli’nin
kuruluflumuz taraf›ndan sa¤lanmas›.
8 adet havaliman›/alan›nda uygulan›yor
Adana, Ankara esenbo¤a, Antalya, Gaziantep, ‹stanbul atatürk
‹zmir adnan menderes, Samsun, Trabzon hava liman›-Alan›
‹nsanlar›m›z›n ilgisini yeniden mektuba çekebilmek için bir
çal›flman›z var m›?
1980’li y›llardan itibaren çeflitli mektup kampanyalar› düzenlendi
1 - ) “2000 y›l›na mektup kampanyas›”
2 - ) “2023’e cumhuriyetimizin 100. y›l›na mektup kampanyas›”
3 - ) Atatürk’ün do¤umunun 125. y›l› kutlamalar› çerçevesinde,
4 - ) “UPU (Dünya posta birli¤i mektup yar›flmas›)”
Türk posta sektörünün mevcut durumu nedir? Türk posta
sektörünün durumu global ve bölgesel mukayese
yap›ld›¤›nda nedir?Türk posta sektörünün 2023 vizyon ve
hedefleri ne olmal›d›r?
Sektör vizyonumuz“sürdürülebilir büyümeye katk› sa¤layacak
etkin , güvenilir ve rekabete dayal› bir posta sektörü
oluflturmak”.
Bu vizyona ulaflmak için belirlenen 100 hedef içinden öne
ç›kan 22 hedef ise flöyledir:
Ayr›ca gönderi tesliminde evrensel standartlar›n üzerine ç›kmak
vedünya posta birli¤i (UPU) kongresinin 4 y›l da bir Türkiye
de yap›lmas› hedeflerimiz aras›nda.
Üstyap› da düflündü¤ümüz çal›flmalar ise ;Uluslar aras› posta,
koli, kurye ve kargo hizmetlerinde arac›l›k yapmak üzere,
hizmet itibar› ile en az 10 adet s›n›r ötesi “al›p verme merkezi”
ni kurmak, sektör vizyonunu gelifltirmek üzere kamu ve özel
sektör temsilcileri ve uzmanlardan oluflan y›lda en az bir kere
toplanacak posta sektörü konseyi’inin kurulmas›,“adrese dayal›
kay›t sistemi’nin veri taban›n›n tüm sektör taraf›ndan
kullan›lmas›, yeni hizmet kanallar› ve ifl modelleri gelifltirilerek
sektörel büyümenin ve istihdam›n her y›l en az % 10 oran›nda
art›r›lmas›d›r.
Altyap› çal›flmalar›m›zda ise ;sektörün eleman ihtiyac›
karfl›lamak üzere; ulaflt›rma enstitüsü içerisinde posta sektörüne
eleman yetifltirilmesi,sektörde kullan›lan enerji ihtiyac›n›n
yenilenebilir kaynaklardan sa¤lanmas› ve posta hizmetlerinde
çevre dostu ürünlerin kullan›lmas›,sektörel internet portal› ve
tv’nin kurulmas›
Posta sektöründe kullan›lan araç, gereç, yaz›l›m ve donan›m›n
ülkemizde üretilmesi ve ihraç edilmesini sa¤layacak giriflimler
için devlet ve özel sektör destekli teflviklerin sa¤lanmas›,iletiflim
teknolojilerinden yararlan›larak tüm gönderilerin otomasyon
ortam›nda kay›t alt›na al›nmas›.
Ulusal ve uluslar aras› bazda posta teknolojileri çal›flmalar›
yapacak posta, kargo, lojistik faaliyetlerinin yo¤unlaflt›¤›
‹stanbul, ‹zmir, Mersin ve Ankara’da üniversitelerle iflbirli¤i
içinde 4 adet ar-ge teknokentinin kurulmas›, sektörde faaliyet
gösteren firmalar›n gelirlerinin ve iflletmelerden al›nan vergilerin
en az % 2’sinin ar-ge çal›flmalar›na ayr›lmas› bundan sonraki
ad›mlar sektör raporu vizyonu ve hedeflerinin posta sektörü
panelinde tart›flmaya aç›lmas›, gelifltirilen hedeflerin paydafl
ve uzmanlar›n oylamas›na sunularak önceliklendirilmesi,
di¤er sektörlerin hedefleriyle uyumlaflt›r›larak nihai raporun
haz›rlanmas› ve kamu ile paylafl›lmas›.
49
Life&Security •Ocak/2010
transportation•ulaflt›rma
Posta pazar›n›n kontrollü ve kademeli bir flekilde
serbestlefltirilerek tam rekabetçi ortam›n sa¤lanmas›na yönelik
yasal altyap›n›n oluflturulmas›,iflletmecilerden ba¤›ms›z
“düzenleyici ve denetleyici otorite” nin kurulmas›,
PTT’nin yeniden yap›land›r›lmas› ve rekabetçi ortamda faaliyet
gösterecek bir özerkli¤e kavuflturulmas›,
sektörde küresel rekabeti sa¤lamak üzere; ilgili kurum ve
kurulufllar aras›nda etkin bilgi paylafl›m› ile rekabeti artt›r›c›
ve haks›z rekabeti önleyici mekanizman›n oluflturulmas›,
gümrük ifllemlerinin posta hizmetlerini kolaylaflt›r›c› flekilde
düzenlenmesi,kay›tl› elektronik posta hizmetlerinin verilmesine
yönelik yasal düzenlemelerin yap›lmas›, sektördeki iflletmecilerin
çeflitli platformlardaki temsilini sa¤layacak bir “posta sektörü
birli¤i” nin , çevre ülkelerinin kat›l›m›yla bölgesel bazda
“bölgesel birlik” in oluflturulmas›
PTT kargo hizmetinde kullan›lmak üzere yapt›r›lan Tyvek
zarflar›n›n kullan›m› kurumu çevreci ve sürdürülebilir bir
yaflam için katk› sa¤layan bir kurulufl haline getiriyor. Bunlar
nas›l ve nerelerde uygulamaya konuldu? Bu çerçevede
baflka ad›mlar at›ld› m›?
Tyvek zarflar gönderileri y›rt›lma ve delinmeye karfl› yüksek
dirençle koruyan ve sa¤lam muhafaza eden suya dayan›kl›,
hafif, saklamaya elveriflli, zarflar olup, 3 ayr› ebatl› (küçükorta-büyük) ve 2 çeflit (haval› – normal) olarak üretildi.
2008 y›l› a¤ustos ay›ndan bafllayarak tüm iflyerlerimizde ücreti
karfl›l›¤› müflterilerimizin hizmetine sunuldu.
kurulufl olarak çevre kirlili¤ine yol açmayacak malzemelerin
kullan›m›na gerekli özen gösterilmektedir.
Özellikle iflletmede önceleri kullan›lan kurflun maddelerin
kullan›m› çok az seviyelere indirilmifltir.Müflterilerimize ambalaj
malzemesi olarak müflterilerimizin talebi karfl›l›¤›nda ücretsiz
mukavva kutu kullan›m›na geçildi.
50
transportation•ulaflt›rma
Life&Security •Ocak/2010
Kuruluflunuzun elinde bulunan kurflun mühürlerin neden
imhas›na gidilmedi? çok mu stok var? bu mühürler ça¤dafl
geri dönüflümlü plastik mühürlerle de¤ifltirilemez mi? ptt
halen hangi tip mühür kullan›yor?
Kurflun mühürler de¤er konulmufl kargo ve mektup gönderen
müflteri taraf›ndan imza ve isim kaz›t›larak kullan›lmakta olup,
fazla hareket görmeyen malzeme oldu¤undan iflyerlerimizin
hacmine göre 5 ile 10 adet b›rak›l›p geri kalanlar›n ana depo
müdürlü¤ünde muhafazas› sa¤lanm›flt›r.
Kurflun mühürlere müflterilerce talep oran› çok azalm›fl olup
zaman içinde tamamen kald›r›lmas› planlanmaktad›r.Ayr›ca,
posta maddeleri konulan torbalar›n ba¤lanmas›nda kullan›lan
”habbe kurflun” yerine plastik emniyet kilitlerinin kullan›m›
yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.
bin personel ad›na her y›l 30 bin adet fidan dikimi yap›lmaktad›r.
28 bin adet fidan Ankara çevre otoyolu hac›lar mevkii k-6
kavfla¤› gölbafl›nda dikilerek ptt hat›ra orman› olarak
a¤açland›r›lm›flt›r.
2009 y›l›;
• Yine baz› illerimizde oluflturulan ptt hat›ra orman› alanlar›na
toplam 30 bin adet fidan dikimi gerçeklefltirilmifltir.
• enerji verimlili¤i
• Genel müdürlük binam›zda kullan›mda olan ayd›nlatma
armatürleri düflük vatl› ve insan hareketi fazla olan ortak
kullan›m alanlar›nda sensör konularak tasarruf sa¤lanm›flt›r.
• Ambalaj ve at›klar›n geri kazand›r›lmas›
• Çevre ve orman bakanl›¤›n›n ambalaj ve at›klar›n›n kontrolü
yönetmeli¤ine uygun olarak ambalaj ve ka¤›t at›klar›n›n geri
kazan›labilmesi için alt›nda¤ belediyesince görevlendirilen
flirkete ambalaj ve ka¤›t at›klar› teslim edilmektedir.
• Toplumun bilinçlendirilmesi çal›flmalar›
• PTT düzenlemifl oldu¤u sergilerde ç›karm›fl oldu¤u özel gün
damga ve zarflar›’nda insanl›k, e¤itim, çevre, çölleflme,
sa¤l›k,…temalar›na yer vererek toplumu bilinçlendirmeyi
amaçlamaktad›r.
• Küresel ›s›nmaya dikkat çekmek için dünya çevre günü
küresel ›s›nma konulu anma pullar› ve ilk gün zarf›
• BM çölleflme ile mücadele toplant›s› an›s›na özel gün damgas›
• Höflgörü (mevlana 736. vuslat y›ldönümü pul sergisi özel
tarih damgas›)
• Çin’de gerçeklefltirilen 2007 y›l›ndaki yar›flmada, ülkemize
ait “uluslararas› çöller ve çölleflme y›l›” konulu pulumuz “en
iyi kat›l›mc›” ve “en iyi konu” ödülünü alm›flt›r.
Son olarak mali tablodan bahsedelim biraz isterseniz?
2009 y›l›nda 15 milyon 5 bin adet plastik emniyet kilidi temin
edilmifltir.
PTT nin mali portresi
2002 y›l› ile 2009 y›l› mali durum karfl›laflt›rmas›
Gelecekte yaflanabilir bir Dünya için, tüm büyük kurumlar›n
att›¤› çeflitli ad›mlar var. Benzeri çal›flmalarda PTT neler
yap›yor?
Çevre duyarl›l›¤› için çal›flmalar›m›z sürüyor.PTT kargo
hizmetinde kullan›lmak üzere yapt›r›lan Tyvek zarflar›n›n
kullan›m› ayr›ca daha yeflil bir Türkiye için a¤açland›rma
seferberli¤imiz var.
Y›l
2002
2008
2009
A¤açland›rma ve erozyon kontrolü seferberli¤i eylem plan›
(2008-2012) çerçevesinde kuruluflumuzda çal›flan yaklafl›k 30
Gelir
569.349
1.520.000
1.255.210
Gider
558.355
1.150.000
1.085.853
Kar
10.994
370.000
169.357
Vergi s›ralamas›nda
• 2005 y›l›nda ankara 8. incisi, Türkiye 22. incisi
• 2006 y›l›nda ankara 9. uncusu,Türkiye 25. incisi
• 2007 y›l›nda ankara 8. incisi ve Türkiye 32. ncisi
• 2008 y›l›nda ise Ankara 10. uncusu ve Türkiye 18. incisi
Director General of PTT Mr.Osman Tural :
PTT contributes to the sustainable
development of Turkey for 169 years
A
t first, let’s introduce your organization to our readers.
What would you like to say about the 169th
establishment anniversary of PTT (General Directorate of
Turkish Post) which you’ve celebrated on October 23, 2009
recently?
Established in 1840, PTT General Directorate is a government
owned organization that has a deep-rooted history of 169
years, and legal personality which its autonomy and
responsibility is limited with its capital.
Our work places include 82 Offices of the General Director,
1019 centers, 2228 branches and 506 agencies. We give
service to nearly 4 thousand locations of our country (3753
workplaces).
We even bring service to the remotest points of our country.
Only PTT is existent at approximately 1200 settlement locations
where there aren’t any banks found within. We have the
biggest online system of Turkey.
(at 3752 workplaces)
There are various steps that all the big corporations take for
a livable World in the future. What are being done in PTT in
works of similar type?
Our studies are continuing for environmental sensitivity.
Besides, we use the Tyvek envelopes which were made to be
used in PTT cargo service and we have forestation campaign
for a greener Turkey.
30 thousand pieces of sapling planting is done in the name
of 30 thousand personnel working in our organization within
the framework of action plan for forestation and erosion
control campaign (2008-2012). 28 thousand saplings were
under-planted at K-6 Intersection of Ankara Expressway in
Hac›lar Area, Gölbafl› District and were forested as the PTT
memorial forest.
Energy efficiency
Savings were achieved by placing sensors in low voltage
mutual usage areas with much people movement into the
lighting armatures being used in our general directorate
building.
Works of raising awareness in society
PTT aims to raise awareness in society by giving place to
themes of humanity, education, environment, desertification
and health on the special day seals and envelopes it displays
in the exhibitions it arranges.
World environment day global warming themed
commemoration stamps and first day envelope to draw
attention to global warming.
Special day seal in memory of the meeting of UN fighting
against desertification
Complaisance (special day seal on Mevlana 736th Reunion
Anniversary stamp display)
Our stamp with the theme of “international deserts and
desertification year” belonging to our country has received
the “best participator” and “best theme” award in the contest
performed in China in 2007.
Finally, let’s talk about the financial statement if you wish?
Year of 2009;
Again, sapling planting of 30 thousand pieces was carried
out to the PTT memorial forests formed in some provinces of
ours.
Osman Tural
Recycling of packages and wastes
Packaging and paper wastes are handed over to the
company appointed by Alt›nda¤ Municipality for the recycling
of packaging and paper wastes in accordance with the
packaging and waste control regulation of the Ministry of
Environment and Forestry.
Director General of PTT
8th in Ankara, 22nd in Turkey in 2005
9th in Ankara, 25th in Turkey in 2006
8th in Ankara and 32nd in Turkey in 2007
10th in Ankara and 18th in Turkey in 2008 in tax ranking.
51
Life&Security •Ocak/2010
‘’Krizden
iletiflim
Kriz zamanlar›, flirketlerin kendilerini
incelemeleri ve tepeden t›rna¤a bir öz
de¤erlendirme yapmalar› için en uygun süreçtir.
Bu dönem, eksik ya da yetersiz kalan yat›r›mlar›n
ele al›nmas› için de ideal bir zamand›r. Söz
konusu yat›r›mlar aras›nda bilgi ve iletiflim
teknolojilerinin önemli bir yeri vard›r. Bugün ve
gelecekte bu tür teknolojileri kullanmaks›z›n
ayakta kalmak mümkün de¤ildir.
52
Alcatel-Lucent Teletafl
Yönetim Kurulu Baflkan›
Ali Kançal;
Life&Security •Ocak/2010
Fatih
Çil
S
on çeyrek yüzy›lda ola¤anüstü geliflmeler gösteren
bilgi ve iletiflim teknolojilerinin özellikle baflka
alanlardaki tüm bilimsel ve teknolojik geliflmelerin
vazgeçilmez altyap›s› ve deste¤i konumuna
yükseldi¤i ifade ediliyor. Geliflmeleri özellikle Bell
Laboratuarlar›’n› bünyesinde bar›nd›ran Alcatel-Lucent’›n
katk›lar› noktas›nda ele al›rsak, bu kurumun dünyan›n
teknolojik alt-üst yap›s›n›n bu seviyeye gelmesinde ne gibi
katk›lar› olmufltur?
Alcatel-Lucent, tüm dünyada servis sa¤lay›c›lar›n, iflletmelerin
ve hükümetlerin güvenilir ifl orta¤› olup, son kullan›c›lara ses,
veri ve video iletiflimi hizmetleri sunmaya yönelik çözümler
sa¤l›yor. Sabit, mobil ve yak›nsak geniflbant iletiflim a¤lar›n›n
yan› s›ra IP teknolojileri, uygulamalar› ve hizmetlerinde de
bir lider olarak kabul ediliyor.
Alcatel-Lucent, müflterilerine, daha dinamik bir iletiflim
altyap›s›na geçmede yard›mc› oluyor. Bu ba¤lamda, güvenilir,
uçtan uca ve ifl kritik iletiflim çözümleri de sunuyor. Kurumsal
portföyümüzde, birleflik iletiflim ve ça¤r› merkezleriyle birlikte
ifl iletiflimi uygulamalar›, ileri düzey IP telefonu çözümü, güçlü
IP a¤lar›, pazar lideri IP adres ve performans yönetimi yaz›l›m›
ve dünya çap›nda güvenlik çözümleri yer al›yor. Servis sa¤lay›c›
çözümleri ve global profesyonel hizmetler organizasyonu ile
desteklenen Alcatel-Lucent çözümleri, dikey pazarlar ve kamu
sektörü için uçtan uca iletiflim sa¤l›yor.
‹letiflim sektörünün en büyük yenilik merkezlerinden biri olan
Bell Laboratuvarlar›’n›n rakipsiz teknik ve bilimsel uzmanl›¤›ndan
yararlan›yoruz. fiirketimizin araflt›rma-gelifltirme kolu Bell
Laboratuvarlar›, gerçek bir yenilik ve bilim yuvas›.
Burada yap›lan araflt›rmalarla, çoklu ortam ve birleflik hizmet
ve uygulamalar, yeni servis sunumu mimari ve platformlar›,
kablosuz ve kablolu teknolojiler, geniflbant eriflim, paket ve
optik a¤ ve aktar›m, a¤ güvenli¤i, kurumsal a¤ çözümleri ve
iletiflim hizmetleri gibi alanlarda, ayr›ca nanoteknoloji, algoritmik
ve bilgisayar bilimleri gibi temel araflt›rma konular›nda önemli
çal›flmalara imza at›l›yor.
Alcatel-Lucent Teletafl Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Kançal;
güçlenerek ç›kman›n bir yolu da bilgi ve
alan›nda gerekli yat›r›mlar› yapmakt›r ‘’
Üzerinde önemle durulmas› gereken bir di¤er fark›m›z ise
uluslararas› destek ve Ar-Ge merkezimiz. Bu merkezde yer
alan 379 kiflilik uzman kadro, IP, DSL, Optik, IPTV, NGN, IMS,
Femto, 3N gibi teknolojilerde, sadece Alcatel-Lucent de¤il,
üçüncü parti ürünlerde de yurtd›fl› projelere destek veriyor.
Bu kadroda yer alan 138 kiflilik NSI (Network Sistem
Entegrasyon) ekibi, 2008 y›l›nda 54 ülkede 66 farkl› projede
görev ald›.
136 kiflilik teknik destek operasyon merkezi, 160 farkl› telekom
operatörünün toplam 8.800 problemini uzaktan flebekelerine
eriflerek ya da yerinde müdahale ederek çözerken, 105 kiflilik
Ar-Ge kadrosu ise Femtocell flebeke denetim/yönetim sistemi,
SurePay ödeme sistemleri, geniflbant eriflim flebekeleri
denetim/yönetim sistemleri, Ak›ll› Ev Yönetimi, fiebeke Analizi
konular›nda ürün gelifltirme ve IP tabanl› yeni nesil flebekelerin
test/otomasyon faaliyetlerinde bulunuyor. Uluslararas›
projelerde Türk mühendisli¤ini en iyi flekilde temsil eden bu
uzman kadro, henüz Türkiye’de kullan›lmayan yeni
teknolojilerde de proje deneyimi kazan›p, sonras›nda bu bilgi
birikimini gerekti¤inde ülkemizdeki projelere aktar›yor ve
verilen hizmetlerin kalitesini en üst seviyelere ç›kar›yor.
Ekonomik kriz ve yasal düzenlemelerin içinde bulundu¤unuz
sektörü etkiledi¤ini biliyoruz. Bir paradoks gibi gelecek ama
krizden ç›k›fl yolu olarak bilgi ve iletiflim teknolojilerini adres
gösterenler var. Bu görüfllere kat›l›r m›s›n›z?
Kriz zamanlar›, flirketlerin kendilerini incelemeleri ve tepeden
t›rna¤a bir öz de¤erlendirme yapmalar› için en uygun süreçtir.
Bu dönem, eksik ya da yetersiz kalan yat›r›mlar›n ele al›nmas›
için de ideal bir zamand›r. Söz konusu yat›r›mlar aras›nda bilgi
ve iletiflim teknolojilerinin önemli bir yeri vard›r. Bugün ve
gelecekte bu tür teknolojileri kullanmaks›z›n ayakta kalmak
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla, krizden güçlenerek ç›kman›n
bir yolu da bilgi ve iletiflim alan›nda gerekli yat›r›mlar› yapmakt›r.
Alcatel-Lucent Araflt›rma Gelifltirme Kampüsü. 1.2 milyon m2 , CHICAGO
53
Life&Security •Ocak/2010
interview•reportaj
Alcatel-Lucent Teletafl Türkiye’de neler yap›yor? Sundu¤u
çözüm ve hizmetleri Türkiye’nin sürdürülebilir kalk›nmas›
ile sektörlerin rekabet gücü kazanmas› çerçevesinde
de¤erlendirir misiniz?
620 kiflilik bir ekiple Türkiye-Azerbaycan bölgesinde ve
dünyan›n dört bir yan›nda çok baflar›l› projelere imza at›yoruz.
Mühendis kadromuz, sat›fl uzmanlar›m›z ve profesyonel hizmet
ekibimiz ile katma de¤erli ifller üretiyoruz.
Alcatel-Lucent Teletafl
Yönetim Kurulu Baflkan›
Ali Kançal
Alcatel-Lucent Teletafl
Chairman of the Board of
Directors
‘’Krizden güçlenerek ç›kman›n
bir yolu da bilgi ve iletiflim
alan›nda gerekli yat›r›mlar›
yapmakt›r ‘’
Ali Kançal
One of the way to overcome the
crisis and become more stronger
is to make necessary investments
in the areas of information and
communication
54
Life&Security •Ocak/2010
Alcatel-Lucent as a reliable business partner provides
solutions to service providers, companies and governments
in the entire world orienting sound, data and video
communication services to end users . In addition to fixed,
mobile and convergent broadband communication networks,
it is accepted as a leader in IP technologies, practices and
services also.
Alcatel-Lucent helps its customers to moving on to a more
dynamic communication substructure. In this context, it provides
reliable, end-to-end and business critical communication
solutions as well. Our corporate portfolio comprise combined
communication and business communication applications, call
centers, advanced level IP telephone solutions, strong IP
networks, IP address and performance management software
and world-wide security solutions. Supported with the service
provider solutions and global professional services organization,
Alcatel-Lucent Solutions provides end-to-end communication
for vertical markets and public sector.
We take advantage of unrivalled technical and scientific
expertise of Bell Laboratories, one of the biggest innovation
centers of the communication sector. The R&D branch of our
company; Bell Laboratories is a real innovation and science
nest. With the researches done here, important studies are
made in basic research topics such as multimedia and combined
services and applications, new service presentation architecture
and platforms, cable-free and cable technologies, broadband
access, package and optical network, and transfer, network
security, corporate network solutions and communication
services, and nanotechnology, algorithmic and computer
sciences.
Full Text: www.lifeandsecurity.com
Semiplas A.fi. Kurucusu, Sabahattin Patel
Sürdürülebilir Marka Semiplas
56
Life&Security •Ocak/2010
Nur
Emmink
Yenerer
Kurflun At›klar›n Azalt›lmas›na
Katk›da Bulunuyor
S
on y›llarda kurflunun insan sa¤l›¤›na olan zararlar› iyice
anlafl›larak yerine farkl› maddeler kullan›lmaya baflland›.
1989 y›l›nda kurulan Semiplas A.fi. Avrupa Birli¤i uyum
yasalar›ndan önce yurt d›fl›na kurflun mühür yerine
yeni jenerasyon güvenlik mühürleri üretimi yaparak flu an
60’a yak›n ülkenin çevreye duyarl› mühür ihtiyac›n›n büyük
bölümünü karfl›l›yor. Sürdürülebilir bir marka olarak Semiplas
kurflun at›klar›n azalt›lmas›nda katk› sa¤l›yor.
Semiplas kurflun mühürleri hayat›m›zdan ç›kar›yor
Semiplas insan sa¤l›¤› için geri dönüflümlü plastik güvenlik
mühürleri ile çevre için önemli bir hizmet vermektedir. Eskiden
kurflun olarak üretilen güvenlik mühürleri kurflunun çevreye
ve insan sa¤l›¤›na verdi¤i zarar›n anlafl›lmas› ile birlikte plastik
mühürlerle yer de¤ifltirmifl ve her alanda kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. Semiplas Türkiye de bu konuda ilk ad›m› atan
öncü üreticilerden.
Kurucusu Sabahattin Patel’den bizlere Semiplas’›
anlatmas›n› ve vizyonunu paylaflmas›n› istedik
“Semiplas 1989 y›l›nda kuruldu. 1999 y›l›nda THY’nin
yemek ve duty free araçlar› için talep etti¤i plastik güvenlik
mühürleri talebi ile yeni bir üretime bafllad›. Firma halen
güvenlik mühürleri üretmekte ve iç pazar›n d›fl›nda yo¤un
ihracat da yapmaktad›r.
Semiplas A.fi. 34 ülkenin posta idaresine, Yunanistan dahil
6 ülkenin merkez bankas›na ve özel sektöre mühür sat›yor.
Ürün gruplar› bankalardan, seçim sand›klar›na yak›t
tankerlerinden evlerdeki enerji ve su sayaçlar›na kadar
uzanan çok genifl bir yelpazeye hitap ediyor. Güvenlik
mührü, yüzy›l›m›z›n artan üretimle birlikte ortaya ç›kan
depolama ve tafl›mada güvenli¤in zor sa¤land›¤› her alanda
cayd›r›c› bir unsur olarak tercih ediliyor. Birçok yeni alanlarda
mühür talebi al›yoruz. Bu nedenle yeni ürünler gelifltiriyoruz.
Semiplas sürekli yenilik peflinde bir firmad›r. Ekibimiz geliflen
ve farkl› ihtiyaçlara uygun yeni ürünler için çal›flmaktad›r.
Ürünlerimizde yüksek verimlilik ve düflük maliyet ana
hedefimiz’’
Semiplas artan d›fl talebe 2000 y›l›ndan itibaren cevap vererek
ihracata da bafllam›flt›r. Fransa elektrik idaresinden, Afganistan
postas›na, Senegal’e, Yunanistan Merkez Bankas›’na kadar
birçok yabanc› kurum Semiplas’›n müflterisidir. Yurt içinde de
gümrük idaresi, ASK‹, ‹SK‹, BEDAfi ve bankalar›n ço¤u
Semiplas’dan güvenlik mühürleri almaktad›r.
Founder of
Patel Group
Sabahattin Patel
Sustainable Brand Semiplas
Contributes To Reduce Lead Wastes
‘’2009’da hedefledi¤imiz toplam ciroya
ulaflt›k. Geçti¤imiz y›llardaki h›zl› büyüme
trendinde biraz düflüfl gözlemliyoruz.
Ancak 2010 hedefimiz, yeni ürünlerimizle
yine bu sektördeki öncü niteli¤imizi
korumak ve geçti¤imiz y›ldaki ciromuzu
art›rarak dünyan›n her ülkesine markam›z›
tan›tmak’’
Semiplas provides an important service for environment
and sustainable life by producing recyclable plastic security
seals instead of lead seals. Semiplas is one of the leading
manufacturers took the first step in this regard in Turkey.
The security, which is the most important need of our
times is provided with either the deterrent or intervening
precautions. The security seals are a type of a dissuasive
caution. These seals which were manufactured as lead
before changed places with the plastic seals upon coming
across of the damage that the lead does to the
environment and human health and started to be used
in every area.
The founder of Semiplas Sabahattin Patel shared his
vision.
“Semiplas was founded in 1989. It began a new
production with the plastic security seal THY requested
for its dining and duty free vehicles in 1999. The
company continues to manufacture security seals for
domestic market as well as foreign markets.
Semiplas Inc. sells seal to the postal administrations,
central banks and private sector of 60 countries including
Afghanistan and Guatemala. Semiplas supplies a wide
range of product from banks to ballot boxes, from fuel
tankers to energy and water meters at homes. Security
seal is preferred as a deterrent element in all areas
where emerging storage and transportation security is
provided uneasily along with the increasing production
of our century. We receive requests for seals from a
number of new areas. Therefore we are developing
new products. Semiplas is a company constantly after
innovation. Our team, works for new products that are
developed and appropriate for different needs. High
efficiency and low cost is our main goal.”
Sabahattin Patel answered the questions on how they
spent this year and how the global crisis effected Semiplas
as follows:
“We reached our targeted total turnover in 2009. We
observe some decline in the trend of rapid growth in the
past year. However, our 2010 target is to maintain our
pioneering role in this sector and promote our brand
throughout the world.
Full Text: www.lifeandsecurity.com
57
Life&Security •Ocak/2010
interview•reportaj
Sabahattin Patel bu y›l› nas›l geçirdiklerine ve global krizin
fimalar›na nas›l yans›d›¤›na iliflkin bir soruyu ise flöyle cevaplad›:
‹ÇDAfi Genel Müdürü Bülend Engin, Sürdürülebilirlik Politikalar›n› A’dan Z’ye dergimize anlatt›:
Bu topraklardan ald›¤›m›z güçle,
Ülkemizin sürdürülebilir geliflmesi için
mücadele ediyoruz
58
Life&Security •Ocak/2010
Fatih
Çil
çdafl faaliyet gösterdi¤i sektörü ve ürünleri insanlar›n
yaflam kalitesinin yükselmesinde bir gereklilik,
sürdürülebilir kalk›nman›n bir parças› yada olmaza
olmaz› olarak görüyor mu ve ürünlerini sürdürülebilirlik
kriterleri aç›s›ndan rekabetçi bir süreçle üretebilece¤i
noktas›nda iddial› m›?
Bir baflka ifade ile ‹çdafl ekonomik sosyal çevresel olarak tüm
alanlarda paydafl ve ifl ortaklar›na katma de¤er yarat›p rekabetçi
bir ortamda varl›¤›n› sürdürebilecek mi?
1992 y›l›nda Rio’da flekillenmeye bafllayan süreçle birlikte flirketimiz
stratejilerinde yenilikler yap›lm›fl ve 21. yüzy›l›n gündemini
oluflturmak iddias›nda olan bu sürece h›zla uyum sa¤lanm›flt›r.
Bu süreçte sanayinin üzerine düflen görevi yerine getirmesi için
‹çdafl üretimde oldu¤u gibi sürdürülebilir ve insan odakl› bu
geliflmede de öncü olmaya devam etmifltir.
‹çdafl kendisine de¤er katan çal›flanlar› da dahil olmak üzere tüm
paydafllar›n›n birlikte yol almas› gerekti¤ine inan›yor. Sosyoekonomik çevrenin bir parças› olan ‹çdafl bu çevrenin di¤er
unsurlar›ndan ba¤›ms›z olarak yada onlara ra¤men sürdürülebilir
bir geliflme gösteremeyece¤inin bilincindedir. ‹çdafl üretimden
gelen gücünü, bulundu¤u sosyo-ekonomik çevrenin sürekli daha
ileriye evrilmesi için harcamaktad›r. ‹çdafl ancak bu flekilde bir
büyümenin kal›c› ve sürdürülebilir olaca¤›na inanmaktad›r. fiirketimiz
bu topraklardan ald›¤› güçle, bu topraklara de¤er katarak
sürdürülebilir bir geliflmenin mümkün olaca¤›na inanmakta ve
bunun için mücadele etmektedir.
‹çdafl bu noktada iddia sahibi ise üretim süreçlerinde enerji
kullan›m›, at›k yönetimi, geri dönüflüm, emisyon kontrolü,
do¤al kaynak kullan›m› noktas›nda neler yapmakta ne gibi
ilerlemeler sa¤lamaktad›r? Uluslar aras› bir flirket olarak faaliyet
gösterdi¤i ifl kolunda öncü davran›fllara imza atm›fl m›d›r?
fiüphesiz ki sürdürülebilir ve çevreci bir üretimin ilk koflulu;
verimlili¤i yüksek, geliflmifl ve temiz teknoloji kullan›lmas›d›r.
‹çdafl tesislerinde kullan›lan teknolojilerin seçimi, 96/61/EC say›l›
AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi ekinde yer alan ve
her sektör için ayr› ayr› yay›nlanan “Uygulanabilir En ‹yi Teknikler
Referans Dokümanlar› (BREF-Best Available Techniques Reference
Document)” dikkate al›narak yap›lmaktad›r.
‹çdafl tesislerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin
uygulanmaktad›r. ISO 14001 ÇYS gereklerinin yerine getirilip
getirilmedi¤i uluslar aras› bir denetim firmas› olan Bureau Veritas
taraf›ndan yap›lan denetimler ile kontrol edilmektedir. fiirketimizde
uygulanan Çevre Yönetim Sisteminin ana bafll›klar› flunlard›r;
At›k Yönetiminde temel prensibimiz oluflan at›k miktar›n› en aza
Bülend Engin: Baflar›l› yönetimi ile ‹çdafl’› 12 milyar
699 milyon TL toplam ciroya ulaflt›rd› , ‹lk 500
listesinde de 8.nci s›raya yükseltti.
indirmektedir. Miktar› en aza indirilen at›klar›n ise ya geri
kazan›lmas› yada baflka sektörlerde de¤erlendirilmesi sa¤lan›r.
Tüm bu süreçlere ra¤men oluflan at›klar ise Türk ve AB mevzuat›na
uygun Düzenli At›k Depolama Alanlar›nda depolanmaktad›r.
Tesislerimizde kaynaklanan 4 farkl› endüstriyel at›k mevcuttur.
Bunlardan Cüruf, Tufal ve Baca Tozlar›n›n tamam› ya geri
kazan›lmakta yada baflka sektörlerde hammadde olarak
kullan›lmaktad›r. Termik Santral küllerinin ise yaklafl›k yar›s›,
çimento fabrikalar› ve beton tesislerinde kullan›l›rken kalan k›sm›
“Düzenli Depolama Alan›”nda depolanmaktad›r. ‹çdafl tesislerinden
kaynaklanan endüstriyel at›klar›n % 90’dan fazlas› geri kazan›larak
Çimento sektöründe demir cevheri yerine tufal kullan›lmas› ise daha az enerji
kullan›lmas›n› gerektirmekte ve sonuç olarak daha az enerji kullan›lmas›yla atmosfere
daha az sera gaz› sal›nmas›na neden olmaktad›r.
için her gün prosese binlerce ton su ilave edilmesi gerekmektedir.
‹çdafl ülkemizdeki en büyük kapasiteli, sadece deniz suyundan
tatl› su elde eden tesisi kurarak, içme suyu dahil tüm su ihtiyac›n›
denizden karfl›lamaktad›r. Bu projenin 2007 y›l›nda hayata
geçirilmesinin yegane amac› bölgedeki tatl› su kaynaklar›n›n
korunmas›d›r. Projenin hayata geçmesi ile birlikte ‹çdafl’›n yer alt›
suyu kullan›m› da tamamen sona ermifltir.
Çok önemli bir k›sm› demir oksit olan tufallar çimento sektöründe
demir hammaddesi yerine kullan›lmaktad›r. Tufal›n çimento
sektöründe kullan›lmas› ile hem tufal›n
at›k niteli¤i ve dolay›s›yla do¤aya zarar
2008 y›l›nda AB Çevre Ödülleri
vermesi önlenmekte hem de çimento
Türkiye Program›nda Çevre
sektörünün do¤adaki demir cevherlerinin
yani do¤al kaynaklar›n tüketilmesinin
Yönetim Kategorisinde birincilik
önüne geçilmektedir. Çimento sektöründe
ödülü alan flirketimiz ülkemize
demir cevheri yerine tufal kullan›lmas›
AB’de temsil etme gururunu
ise daha az enerji kullan›lmas›n›
gerektirmekte ve sonuç olarak daha az
yaflam›flt›r. Bu ödül program›nda
enerji kullan›lmas›yla atmosfere daha az
de¤erlendirmeler; flirketlerin sosyal
sera gaz› sal›nmas›na neden olmaktad›r.
Görüldü¤ü gibi at›klar›n alternatif ürünlere
dönüflmesi çok boyutlu sonuçlar
do¤urmakta, gezegenimize birden fazla
fayda sa¤lamaktad›r. Tufal da oldu¤u gibi
cürufta, baca tozunda ve küllerde de
benzer örnekleri vermek mümkündür.
Elbette ki ülkemizde bu uygulamalar› ilk
bafllatan kurulufl ‹çdafl olmufltur.
sorumluluk ve sürdürülebilir
geliflme alan›nda yapt›klar›
faaliyetlere yap›lmaktad›r. Bu
nedenle sosyal sorumluluk ve
sürdürülebilirlik alan›nda flirketimiz
taraf›nda yürütülen faaliyetlerin
baflar›s›n›n en önemli
göstergelerinden birisi bu ödül
olmufltur
Demir çelik ve enerji üretim proseslerinde
su kullan›m› önemli bir yer tutmaktad›r.
Çelik tesislerinde, s›v› çeli¤in ve üretim
ekipmanlar›n›n so¤utulmas›nda, enerji üretiminde ise buhar elde
edilmesi için su kullan›lmaktad›r. Prosesler sonucu ›s›nan ve
kirlenen bu tatl› su, so¤utularak ve ar›tma iflleminden geçirilerek
tekrar tekrar kullan›lmaktad›r. Ancak so¤utma ifllemleri s›ras›nda
büyük miktarda buharlaflma meydan gelmekte ve buhar kay›plar›
‹çdafl’›n su ve at›ksu yönetimi ile ilgili
uygulamalar› bununla da s›n›rl› de¤ildir.
Üretim prosesleri gere¤i tesisten deflarj
edilen tek endüstriyel at›ksu, so¤utma
sular›d›r. Proseslerde kullan›lan ve bu
nedenle ›s›nan tatl› sular›n so¤utulmas›
amac› ile deniz suyu kullan›lmakta ve bu
deniz suyu hiçbir kimyasal kirlili¤e
u¤ramadan birkaç derecelik ›s› art›fl› ile
tekrar denize deflarj edilmektedir. Yap›lan
araflt›rmalar sonucu bu deflarj s›cakl›¤›n›n
çipura ve levrek yetifltiricili¤i için ideal
oldu¤unun tespit edilmesi ile birlikte,
so¤utma suyu deflarj›nda bal›k üretim
çiftli¤i kurulmufltur. Bal›klar Türk ve AB
g›da kodekslerine uygun kalitede
yetifltirilmektedir.
Tesislerimizde çal›flan 3000’in üzerinde
personelin; mutfak, banyo vb
kaynaklardan oluflan evsel at›ksular› ise
tamam› deflarj izinli 13 adet biyolojik
ar›tma tesislerinde ar›t›lmaktad›r.
Sektörün kontrol alt›nda tutulmas› gereken önemli faaliyetlerinden
birisi de emisyonlard›r. ‹flletmemizde emisyonlar ba¤›ms›z
kurulufllarca periyodik olarak ölçüldü¤ü gibi, bacalar›m›zdaki sürekli
ölçüm cihazlar› ile sürekli emisyon ölçümü yap›lmaktad›r. Emisyon
ölçüm sonuçlar› anl›k olarak bacan›n kamera görüntüsü ile birilikte
59
Life&Security •Ocak/2010
iron&steel•demir&çelik
yada baflka sanayi kollar›nda kullan›larak de¤erlendirilmektedir.
fiüphesiz ki bu durum sürdürülebilirlik aç›s›ndan birden fazla alanda
fayda sa¤lanmaktad›r. Örnek vermek gerekirse; Demir Çelik
tesisimiz at›¤› olan tufallar çimento fabrikalar›na verilmektedir.
‹ÇDAfi Genel Müdürü,
Bu topraklardan ald›¤›m›z
güçle, Ülkemizin sürdürülebilir
geliflmesi için mücadele
ediyoruz
Bülend Engin
60
iron&steel•demir&çelik
Life&Security •Ocak/2010
web sayfam›zdan 365 gün 24 saat boyunca yay›nlanmaktad›r.
Bu hizmetle içdafl bölgesindeki sivil ve resmi tüm paydafllar›na
tesisi sürekli izleme olana¤› sunmay› amaçlam›flt›r. Bacalardan
yay›lan emisyonlar›n ölçülmesinin yan› s›ra, bu emisyonlar›n bölge
hava kalitesini ne oradan etkiledi¤ini, hava kalitesi s›n›rlar›n› afl›p
aflmad›¤›n›n tespit edilmesi amac› ile tesisimiz etki alan› içinde
sürekli hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulmufltur. Bu istasyondan
da tesisimiz çevresindeki hava kalitesi 365 gün 24 saat boyunca
web sayfam›zdan sivil ve resmi tüm paydafllar›m›z taraf›ndan
izlenebilmektedir. Elbette topluma karfl› bu kadar aç›k olmam›z
kendimize ve teknolojimize olan güvenden kaynaklanmaktad›r.
‹çdafl gerek demir çelik, gerekse enerji sektöründe Çevre ve
Orman Bakanl›¤›ndan A Gurubu Emisyon ‹zni alan nadir
kurulufllardan biridir.
taraf›ndan e¤itime verilen destekler; okul inflas›, burslar, teknik
gereçler, kültürel faaliyetler gibi çok genifl bir yelpazeyi
kapsamaktad›r. fiirketimiz her y›l yüzlerce baflar›l› lise ve üniversite
ö¤rencisine burs imkan› sa¤lamakta, okul ve derslik inflalar›
gerçeklefltirmekte, okullar›m›za e¤itimin araç gereçleri
sa¤lamaktad›r.
Enerji verimlili¤ini artt›rmak amac› ile tesislerimizden hayata
geçirilen birçok uygulama vard›r. Bunlardan bir tanesi de denizden
al›nan deniz suyunun tekrar denize dönmesi s›ras›nda potansiyel
enerjisinden faydalanarak elektrik üretilmesidir. Hem demir çelik
hem de enerji üretim tesisleri deflarj noktalar›nda bulunan
Hidroelektrik Santraller (HES) yard›m› ile suyun bas›lmas› için
kullan›lan enerjinin bir k›sm› bu yöntemle geri kazan›lmaktad›r.
fiirketimizin yenilenebilir enerji kaynaklar›na yapt›¤› yat›r›m bununla
da s›n›rl› de¤ildir. 96 MW Kurulu güce sahip olmas› planlanan
Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) ÇED süreci tamamlanm›flt›r.
• Parion Antik Kenti ve Koffman Müzesi: Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
izni ile Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taraf›ndan yürütülen
Parion Antik Kenti kaz›lar› 10 y›ld›r flirketimiz sponsorlu¤unda
gerçeklefltirilmektedir. Son 3 y›ld›r bulunan eserler bölgenin
gelecekte büyük bir turizm potansiyeline sahip olaca¤›n›n iflaretlerini
vermektedir.
‹çdafl kurumsal bir vatandafl olarak topluma katk› yapmakta
m›d›r? Yap›yorsa nelerdir? Bu konuda ödül veya takdir alm›fl
m›d›r? Ya da Çanakkale’ye sanayi kültürü aç›s›ndan ne getirmifltir?
‹çdafl sanayi yat›r›mlar› yaparken paralelinde bölgenin sosyal ve
kültürel geliflimine katk›da bulunacak çal›flmalar› da yürütmektedir.
Bu kapsamdan bir çok sivil toplum kurulufluna destek sa¤lanm›fl
ve ortak projeler gerçeklefltirilmifltir.
Bu projelerden baz› örnekler flunlard›r;
• ‹çdafl Su Sporlar› Kulübü: 650 km sahil fleridi ve benzersiz rüzgar
zenginli olan ilimizde gençlerimizi deniz ve rüzgar sporlar› ile
buluflturmak amac› ile 2004 y›l›nda Karabiga ‹çdafl Yelken Okulu
kurulmufltur. Yelken okulunda her yaz 7-15 yafl aras› 80 ö¤rencimize
yelken ve su sporlar› e¤itimi verilmektedir. fiirketimiz taraf›ndan
kurulan okulun tüm iflletim giderleri de flirketimizce
karfl›lanmaktad›r. Ö¤rencilerimiz ulusal ve bölgesel yar›flmalarda
2009 y›l› itibari ile 150’den fazla madalya kazanm›flt›r. ‹çdafl Su
Sporlar› Kulübü sporcumuz Derya Can Pamuk 2009 y›l›nda
bayanlarda 128.48 metrelik serbest dal›flla yeni dünya rekorunun
sahibi olmufltur.
• Spora Yap›lan Destekler: Yelken Okulu yan› s›ra; amatör ve
profesyonel spor dallar›na alt yap› ve ekipman deste¤i
sa¤lanmaktad›r.
• E¤itim Alan›nda Yürütülen Sosyal Sorumluluk Projeleri: fiirketimiz
• Tesis Ziyaretleri: Bölgemizdeki STK’lar ve okullar tesislerimize
davet edilerek üretim alanlar›n› ziyaret etmeleri ve yerinde
görmeleri sa¤lanmaktad›r. Bu ziyaretlerle hem tesisimizin çevrenin
korunmas›na ve sürdürülebilir geliflmeye yönelik yat›r›mlar›n›n
tan›t›lmas› sa¤lanmakta, hem de bölge insan› ile temas kurulmas›
sa¤lanmaktad›r. ‹çdafl bölgemizdeki tüm STK’lara ve ilkö¤retimden
üniversiteye kadar tüm e¤itim kurumlar›na kap›lar› açm›flt›r.
• Troya kaz›lar›: Troya kaz›lar›n› yürüten Alman arkeolog Koffman
ad›na Çanakkale’de bir müze kurulmas› ve eserlerin gelecek
nesillerle aktar›lmas› amac› ile yap›lan çal›flmalarda flirketimiz
büyük pay sahibi olmufltur
• Tar›m ve Hayvanc›l›k: Bölgenin tar›m ve hayvanc›l›k potansiyelini
a盤a ç›karmak, sanayi ile tar›m iç içe yap›labilece¤ini örnek
tesisler kurmak amac›yla, tesis çevresinde yüzlerce dönüm alanda
meyvecilik ve hayvanc›l›k faaliyetleri yürütülmektedir. Tesisimiz
içindeki toprak bal›k havuzlar›nda ise y›lda 90.000 adet Çipura ve
Levrek bal›¤› demir çelik tesisi deflarj suyunda üretilmektedir.
Ülkemizde ve dünyada bir ilk olan bal›k tesisinde Türk ve AB G›da
Kodeksine uygun bal›k yetifltirilmektedir.
• Kemer Çay›: Yak›n bölgemizdeki en önemli akarsu olan Kemer
Çay›n›n su kalitesi 2007 y›l›ndan buyana sürekli olarak izlenmekte
ve sonuçlar her y›lsonunda raporlanmaktad›r. Tesisimiz etki alan›
d›fl›nda bulunan bu akarsuyun su kalitesinin bilimsel yöntemlerle
izlenmesi çevresel sorumlu¤umuz için yap›lan çal›flmalar›n
göstergelerinden biridir.
Bölgemizde STK’lar taraf›ndan organize edilen etkinliklere kat›l›m
sa¤lanmakta ve fuar, seminer, festival vb etkinliklere destek
verilerek bölgedeki STK’lar ile iletiflim kanallar›n›n sürekli aç›k
kalmas› sa¤lanmaktad›r.
2008 y›l›nda AB Çevre Ödülleri Türkiye Program›nda Çevre Yönetim
Kategorisinde birincilik ödülü alan flirketimiz ülkemize AB’de temsil
etme gururunu yaflam›flt›r. Bu ödül program›nda de¤erlendirmeler;
flirketlerin sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir geliflme alan›nda
‹ÇDAfi,
General Manager
Bülend Engin
yapt›klar› faaliyetlere yap›lmaktad›r. Bu nedenle sosyal sorumluluk
ve sürdürülebilirlik alan›nda flirketimiz taraf›nda yürütülen
faaliyetlerin baflar›s›n›n en önemli göstergelerinden birisi bu ödül
olmufltur.
‹çdafl’›n insan odakl› bir çal›flma sistemi var m›d›r? Kariyer,
mesleki geliflim, sa¤l›k sosyal güvenlik vs. gibi.
‹çdafl’›n paydafllar›n›n elbette ki en önemli unsuru, ‹çdafl’a de¤er
katan çal›flanlar›d›r. Gerek içdafl çal›flanlar› gerekse k›sa süreli
geçici çal›flanlar›m›za sosyal güvenlik ve ifl güvenli¤i ile ilgili en
iyi hizmetler sunulmaktad›r. ‹fl güvenli¤i alanl›nda yap›lana
faaliyetler OHSAS 18001 ‹fl Güvenli¤i Yönetim Sistemi gereklerine
uygun olarak yürütülmektedir. ‹flletmelerimizde kaza s›kl›k ve
a¤›rl›k oranlar› bu konuda en iyi olan geliflmifl bat› ülkelerindeki
uluslara aras› rakiplerimizi bile k›skand›racak düzeydedir.
Business Ethic-‹fl ahlak› ve ‹çdafl dersek bunun cevab› nedir?
130 y›l varl›¤›n› sürdürerek Dünya ve Türkiye sanayi listelerinin
en üst sevilerine yükselen bir kurumun baflar›s›nda ifl ahlak›
prensiplerine ba¤l›l›¤› önemli olmufl mudur? Bu noktada yönetim
kalitesinin ve liderli¤in rolü nedir?
‹çdafl’›n kuruldu¤u günden beri; ürün kalitesinden hiçbir koflulda
taviz vermemesi en temel prensibi olmufltur. Bunun yan› s›ra
paydafllar›n›n geliflimini daima ön planda tutmas› ve çevre
de¤erlerine sahip ç›kmas› ‹çdafl’›n prensiplerinin bafl›nda gelmifltir.
Bu prensiplerin belirlenmesinde ve uygulanmas›nda en önemli
etken flüphesiz ki yönetim kadrolar›m›zd›r. ‹leriyi gören, yat›r›m
yapmaktan ve büyümekten çekinmeyen ‹çdafl yöneticileri, flirketin
bugünlere gelmesindeki en önemli paya sahiptir.
Son olarak ‹çdafl bu çal›flmalar›n› bir rapor halinde kamuoyunun
bilgisine sunmay› planlamakta m›d›r?
‹çdafl yürüttü¤ü faaliyetleri zaman zaman raporlar, tan›t›m filmleri,
tesis ziyaretleri gibi kanallarla kamuoyuna sunmaktad›r. Bilgiler
güncellendikçe bu iletiflim kanallar› güncellenmektedir ve bu
çal›flmalar kamuoyuna sunulmaya devam edecektir.
We are striving for the
sustainable development of
our country
There are 4 different industrial wastes emanating
from our facilities. Dross, Scale and Chimney Dusts out of
these are recycled or used as raw-materials in other sectors.
While nearly half of the ashes of the Thermal Power Plants
are used in cement factories and concrete facilities anyhow,
the remaining part gets stored at the “Organized Waste
Disposal (landfill) Area”. More than 90% of the industrial
wastes used at ‹çdafl facilities get recycled or put into use
by being used in other branches of industry. Surely, this
situation provides benefit in more than one area in terms
of sustainability.
The usage of scale in cement sector instead of iron ore
requires the usage of lesser energy anyhow, and causes for
lesser green house gas emission in the atmosphere with the
usage of lesser energy as a result. As it is seen, the
transformation of wastes into alternative products causes
multi-dimensional results and provides more than one
benefits in our planet. As it is in scale, it is possible to give
similar examples in dross, chimney dust and ashes also.
Assuredly, ‹çdafl is the first organization which started these
practices in our country.
The usage of water has an important place in the processes
of iron, steel and energy production. Water is used in steel
facilities, cooling of liquid steel and production equipments,
and obtaining steam in energy production anyhow. This
fresh water which gets warm and polluted as a result of the
processes, is used over and over again by cooling and going
through refining process.
However, a great amount of evaporation occurs during the
cooling processes and it is necessary to add thousands of
tons of water to the process for vapor losses each day. ‹çdafl
built the facility with the largest capacity in our country
which obtains fresh water from the sea water only and
meets the need of the entire water need from the sea
including drinking water. The main purpose of putting this
project into use in 2007 is the protection of the fresh water
resources in the region. Also, the underground water usage
of ‹çdafl has ended with the actualization of the project
completely.
The practices of ‹çdafl concerning water and waste water
management are not limited with these also. The only
industrial waste water discharged from the facility due to
production processes is the cooling waters. Sea water is
used with the purpose of the cooling of fresh waters used
in the processes and thus gets warm, and this sea water
gets discharged to the sea again without going through any
chemical pollution with a temperature increase of couple of
degrees. As a result of the researches done, fish breeding
farms were built at the discharge of cooling water with the
determining that this discharge temperature is ideal for the
breeding of sea bream and sea bass. The fishes are bred at
a quality that complies with the Turkish and EU food codex
Full Text: www.lifeandsecurity.com
61
Life&Security •Ocak/2010
Duayen Bankac› Bülent fienver’le
|
Finans Dünyas›
De¤iflimin
Finansman› ‹çin
De¤iflen
Bankac›l›k
D
ünyada önemli de¤ifliklikler oluyor. Her alanda, her
konuda meydana gelen de¤iflimlere ülkeler ayak
uydurmakta zorluk çekiyor. Dünya finans sitemi de
bu h›zl› de¤iflimden nasibini al›yor.
Amerika’da bafllayan bankac›l›k krizi tüm dünya finans sistemini
olumsuz etkiledi. Banka bilançolar›nda önemli zararlar olufltu.
Amerikan bankc›l›k sistemi itibar›n› yitirdi, güvenilirli¤ini kaybetti.
62
Life&Security •Ocak/2010
Fatih
Çil
Dünya bankac›l›k sisteminin itibar›n› yeniden kazanmas› için
de¤iflime ihtiyac› var. Yeni bir yönetim vizyonuna, denetim ve
raporlama standarlar›na, kurumsal yönetim ilkerine ve etik kurallara
ihtiyaç var.
Bankalar yeni dönemde, toplumun tasarruflar›n› gelifligüzel
kullanan, toplad›klar› kaynaklar› çar çur eden kurumlar olmayacak.
Yeni dönemde bankalar halktan toplad›klad›klar› paralar› daha
sorumlu bir flekilde kullanacaklar. Toplumun yarar›na olan kredileri
kulland›rmak için yeni kredi politikalar› gelifltirecekler. Bankalar
dünya kaynaklar›n› do¤ru ve verimli kullanmak zorunda kalacaklar.
• Dünyada yaklafl›k 1 milyar kifli y›lda sadece 350 dolar
gelir ile yaflamaya çal›fl›yor.
Dünyada yaklafl›k 1.3 milyar kiflinin içmekiçin temiz su
bulamad›¤›n› biliyor musunuz?
Alt› milyar› aflan dünya nüfusunda yaklafl›k 2 milyar insan›n
güvenli sa¤l›k hizmeti alamad›¤›n› ve 7000 kifliye sadece 1
doktor düfltü¤ünü duydunuz mu?
Dünyada 800 milyon kiflinin geceleri aç olarak yata¤a
yatt›¤›n› biliyor musunuz?
‹klim de¤iflikli¤i, buzullar›n erimesi sonras› deniz k›y›lar›nda
bulunan flehirlerde 35 trilyon dolarl›k zarar›n meydana
gelmesinin beklendi¤ini duymufl muydunuz?
Böyle bir dünyan›n de¤iflime ihtiyac› yok mu?
Dünyadaki geliflmifl ülkeler art›k batan
bankalar› görmek istemiyor. Y›k›lmaya
müsait finans sistemleri oluflturmak
istemiyor. Susuz, havas›z, enerjisiz kalm›fl
bir dünya yaratmak istemiyor
sürdürülebilir uygulamalar yapmak anlay›fl› ön plana ç›kt›.
Dünyadaki geliflmifl ülkeler art›k batan bankalar› görmek istemiyor.
Y›k›lmaya müsait finans sistemleri oluflturmak istemiyor. Susuz,
havas›z, enerjisiz kalm›fl bir dünya yaratmak istemiyor. Yeni bir
dünya dengesi kurmak istiyor.
» Dünya kaynaklar›n›n daha adil paylafl›laca¤› bir düzenin
yarat›lmas›na ihtiyaç var.
» Dünyadaki gelir ve refah da¤›l›m›n›n iyilefltirilmesine ihtiyaç
var.
» Zengin ülkelerin fakir ülkeler ile zenginliklerinin önemli bir
De¤iflimin finansman› için de¤iflecek bankac›l›k
vizyonu içinde yer alacak önemli kavramlar flunlar
olacakt›r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sürdürülebilir bankac›l›k
Sürdürülebilir sigortac›l›k
Sürdürülebilir sorumlu yat›r›m
Yenilenebililir enerji finansman›
Çevre koruma finasman›
Düflük karbon emisyonu
Temiz Su kaynaklar› finansman›
Temiz hava finansman›
Mikro finansman
fieffafl›k
Toplumsal sorumluluk
Hesap verilebilirlik
Raporlama, denetim ve gözetim standarlar›
bölümünü paylaflmalar›na ihtiyaç var.
» Dünya kaynaklar›n› daha ak›ll› ve tasarruflu kullanmaya ihtiyaç
var.
» Dünya bankac›l›k sisteminin de bu ihtiyaçlara cevap verecek
flekilde yeniden yap›land›r›lmaya ihtiyac› var.
Sürdürülebilirlik” kavram› de¤iflimin en önemli kavram› oldu.
Ekonomik kalk›nma, bankac›l›k sistemi ve sigorta sistemi gibi
konularda “sürdürülebilir” olmak için neler yap›lmas› gerekti¤i
araflt›r›l›yor. Finansal sistemlerde de “sürdürülebilirli¤i” sa¤lamak
gere¤i ortaya ç›kt›. Yani k›sa vadeli karl›l›¤a yönelik stratejiler ve
uygulamar yapmak yerine uzun vadeli düflünerek, kal›c› ve
Türk bankac›l›k sistemi, de¤iflimin finansman› için dünyada yaflanan
de¤iflime ayak uydurmak zorunda kalacak. Yaflanacak de¤iflim
afla¤›daki konularda yeni bankac›l›k uygulamalar›n› beraberinde
getirecek.
• “Aktif Yönetimi”, “Pasif Yönetiminden” daha önemli hale
gelecek
• Mevduat bulmak kolay ve ucuz, kredi satmak zor ve riskli
olacak
• Bankalar sermayelerini kaybetmemek için yüksek risklerden
kaçacak
• Daralan faiz kar marjlar› nedeniyle faiz d›fl› karl›l›¤a önem
verilecek
• Bankalardan bedava hizmet alma dönemi sona erecek
• Banka karl›l›klar›n›n devlet ka¤›tlar› ile sa¤lanmas› bitecek
• Tatminkar aktif karl›l›¤› sa¤lamak için bankalar hedef büyütmek,
pazar pay› artt›rmak zorunda kalacak
• Her ifle kredi vermek yerine seçilmifl sektörlere ve gruplara
kredi verilecek
• Büyük krediler yerine küçük mebla¤l› yayg›n da¤at›lm›fl krediler
tercih edilecek
• Bankalar›n yapaca¤› uygulamalar ile kay›t d›fl› ekonomi azaltacak
• Kredi kartlar›ndan elde edilen karl›l›k azalacak
• Operasyon maliyetlerini düflürmek için banka içinde pahal›
yap›lan ifller d›fl flirketlere (outsourcing) verilecek.
• ‹fllem bazl› bankac›l›k yerine müflteri iliflkileri bazl› bankac›l›k
yayg›nlaflacak
• Bankac›l›k ifllemleri ak›ll› mobil telefonlara tafl›nacak
• Bankalar teknoloji yat›r›mlar›n› kendileri yapmak yerine teknoloji
yat›r›mlar›n› d›fl flirketlere yapt›r›p outsourcing hizmeti olarak
bu yeniliklerden yararlanacak
• Bankalar›n denetim, gözetim ve raporlama sistemlerine dünya
standard› getirilecek, kanunlar ve mevzuat zorlaflt›rlacak
• Bankalar para kazanmay› kolaylaflt›ran ürün ve hizmetler
sunarken cimri, para harcamay› kolaylaflt›ran ürün ve hizmetleri
sunarken cömert davranacak
Türk bankac›l›k sistemi de¤iflimin finansman› için önce kendisini
de¤iflecek. Bankac›l›k sektörü ekonominin lokomotifi olmaya
devam edecek…
63
Life&Security •Ocak/2010
banking•bankac›l›k
Yazar›m›z Fatih Çil,
Bankac›l›k Sektörünün Efsanevi ismi Bülent fienver ile
Dünya ekonomilerinde uygulanan vergi sistemlerinin de de¤iflimin
finansman›na göre yeniden yap›land›r›lmas› bekleniyor. Örne¤in
etkinli¤i düflük üretim yapan, eskimifl teknoloji kullanan flirketlerin
vergi oranlar›n›n yükseltilmesi söz konusu olabilecek. Havay›
kirleten, suyu kirleten, ozon tabakas›n› delen üretimleri yapan ve
bu üretimleri satan ve tükenlere daha yüksek vergi oranlar›
uygulanabilecek.
FINANCE WORLD BY BÜLENT fiENVER
Changing
banking for the
Financing of the
Change
service and only 1 doctor falls down to 7000 people?
Do you know that 800 million people in the world go to bed
in a hungry state at nights?
Did you hear that it is expected of the occurrence of a damage
of 35 trillion dollars in the cities found near the sea shores
following the melting of the icebergs because of climate
change?
64
banking•bankac›l›k
Life&Security •Ocak/2010
There are important changes happening in the world. The
countries are having hard time to remain standing against the
changes that occur in every area in every respect. The world
finance system gets its share out of this fast change also.
The banking crisis that started in US affected the entire world
finance system negatively. There formed important deficits within
the balance sheets of the banks. The American banking system
lost its reputation and credibility.
There is a necessity for change for the world banking system to
regain its reputation. There is a need for a new management
vision, inspection and reporting standards, corporate management
principles and ethical rules.
The banks will not be the institutions which use the savings of
the society casually and squander the resources they collected
in the new era.
In the new era, banks will use the moneys they’ve collected
from the public in a more responsible way. They will develop
new credit policies to put the credits which are beneficial for the
community into use. The banks will have to use the resources
of the world in a righteous and efficient way.
Nearly 1 billion people in the world are trying to live with an
income of 350 dollars only.
Did you know that approximately 1.3 billion people in the
world cannot find clear water to drink?
Did you hear that in a world population which surpasses six
billion, about 2 billion of people cannot receive secure health
Does not such a world have a need for change?
» There is a need for the creation of an order where the
resources of the world are shared in a more equitable way.
» There is a need for betterment of the income and welfare
distribution in the world.
» There is a need for the rich countries to share a significant
part of their wealth with poor countries.
» There is a need to use the world resources in a more smart
and economical way.
» There is a need to restructure the world banking system
in a way to answer these necessities also.
The important concepts to take place within the banking vision
to change for the financing of the change are as:
•
Sustainable banking
•
Sustainable insuring
•
Sustainable responsible investment
•
Renewable energy financing
•
Environment protection financing
•
Low carbon emission
•
Financing of clean water resources
•
Financing of clean air
•
Micro-financing
•
Transparency
•
Social responsibility
•
Accountability
•
Reporting, inspection and supervision standards
The concept of “sustainability” has become the most important
concept of change. It is being searched of what needs to be done
to be “sustainable” in topics such as economic development,
banking system and insurance system.
Full Text: www.lifeandsecurity.com
66
Albayrak fiirketler Grubu, CFO
Mehmet Ali Gezgin
Albayrak fiirketler Grubu CFO’su
Mehmet Ali Gezgin ile “Proje Finansman›nda
Sürdürülebilirlik Perspektifini” konufltuk.
Finans alan›nda son y›llarda olmazsa
olmazlara aday yeni yap›lanmalara iliflkin
geliflmelere de¤inen Gezgin proje finansman›n
sürdürülebilirlik perspektifi kazanmas›nda
Ekvator Prensiplerinin giderek daha da önem
kazanaca¤›n›n alt›n› çizdi.
Life&Security •Ocak/2010
finance•finans
Fatih
Çil
2
008 y›l›nda 315 milyar dolara ulaflan dünya proje
finansman hacminin Global Krizin etkisi ile 2009’un
ilk 9 ay›nda yüzde 31 düflüflle 180,3 milyar dolara
geriledi¤inin alt›n› çizerek sözlerine bafllayan Gezgin ”Her ne
kadar kriz ile beraber proje finansman alan›nda bir düflüfl
yaflansa da bu önemli modeli farkl› bir bak›fl aç›s› ile
de¤erlendirmek ve EP ni yorumlayabilmek için yak›n geçmifle
dönmek ve arkas›ndaki dinamikleri aç›klamak faydal›
olacakt›r. Zira proje finansman›n›n çevresel ve sosyal aç›dan
sürdürülebilirlik perspektifi kazanmas›n›n do¤ru zemine
oturtulabilmesi için yak›n geçmifl önemli ipuçlar›
tafl›maktad›r” diye konufltu.
Albayrak fiirketler Grubu CFO su Mehmet Ali Gezgin Three
Gorge Baraj› gibi dev projelere yap›lan elefltirilerin, protestolar›n
artt›¤› bir dönemde, World Economic Forum toplant›lar› s›ras›nda
yay›nlanan Collevecchio Deklerasyonuna dikkat çekerek “O
dönemlerde 100’ü aflk›n çevreci sivil toplum örgütünün
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen protestolar ile çevreye, gelecek
nesiller için yaflam alanlar›na, sosyal adalete daha çok katk›
sa¤lanmas›n›n istenmesi, sözkonusu deklarasyon ve EP nin
oluflumu için bir k›v›lc›m niteli¤i tafl›m›flt›” dedi.
Gezgin sözlerini flöyle sürdürdü “Bu çalkant›lar akabinde 10
büyük bankan›n kat›l›m›yla projelerin finansman›nda sosyal
ve çevresel risklerinin nas›l yönetilece¤inin ilkelerini belirleyen
Ekvator Prensipleri hayat bulmufl ve finans kurulufllar›na
projeleri de¤erlendirmede ilk kez ortak bir bak›fl aç›s›
kazand›rm›flt›r.
Her ne kadar çevreci istemlerin çok gerisinde kald›¤› öne
sürülse de, Dünya Bankas› Grubu`nun özel sektör finansman
kolu International Finance Corporation`›n sürdürülebilir kalk›nma
için sosyal ve çevresel kurallar›n›n baz al›nd›¤› Prensipleri
gönüllü ve ba¤›ms›z olarak imzalayan finans kurulufllar›
“Çevresel sosyal politika ve uygulamalar›m›zla uyum içinde
olmayacak veya olamayacak projelere finansman
sa¤lanmayacakt›r” ilkesini kabul etmifllerdir. Prensiplerin
bafllamas›ndan birkaç y›l sonra sivil toplumdan gelen di¤er
elefltiriler de Mali Kurulufllar taraf›ndan dikkate al›nm›fl 2006
y›l›nda yap›lan EP revizyonlar› ile proje finansman›nda afla¤›
yukar› “Kriter ” haline gelen prensipleri onaylayan finans
kuruluflu say›s› 41’e yükselmifltir. Bugün bu say› 90 lar
civar›ndad›r.
Birleflmifl Milletler Çevre Program› Finans ‹nsiyatifi’nin çal›flmalar› de¤iflimin ve dönüflümün
lokomotifi olarak finans camias›n›n konulara art›k eskisinden farkl› yaklaflt›¤›n› göstermeye
tek bafl›na yeterlidir.”
Albayrak fiirketler Grubu CFO’su; Mehmet Ali Gezgin
Ekvator Prensipleri Yeni Dünyada Proje
Finansman›n›n “Benchmark”›d›r
her geçen gün geniflledi¤i, baz› finans kurulufllar›n›n ald›¤›
önlemlerin Ekvator Prensiplerinin de ötesine geçti¤i ve EP’yi
kabul eden kurulufllar›n›n say›lar›n›n her geçen gün art›¤› da
ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Zira 2005’te uluslar aras› hukuk
firmas› Freshfields Bruckhaus Deringer 32 finans kuruluflu
aras›nda yapt›¤› prensipleri kabul etmelerindeki sebepleri
araflt›rd›¤› ankette verilen cevaplar “Pazar pay›n› korumak,
oyun alan›n› düzenlemek, finansal riskin derecelenmesi”
olarak s›ralan›rken “Sayg›nl›k ile NGO ve paydafl aktiviteleri”
karar verme sürecinin arkas›ndaki motive edici faktörler
olarak belirtilmifltir.
Yap-ifllet-devret ve Yap-ifllet modelleri
Yani Mali Kurumlar›n sürdürülebilirlik
‹ngiltere’de ortaya ç›km›fl ve daha
“ Çevreyi koruma hevesini
konseptinden yola ç›karak oluflturulan
sonralar› di¤er ülkelere yay›lm›flt›r. Çok
gösteren aç›klamalardan öte bu Ekvator Prensiplerine kat›l›m› ve
kompleks ve taraflar› çok olan bu tür
projelerin genellikle baflar› ölçüleri
konu; sosyal, toplumsal, kültürel uygulama alanlar› daha da
geniflleyecektir diyebiliriz. Öyle ki ad›
ömürleri süresince sürdürülebilirlikleridir.
ve çevresel uygulamalar
geçen kurulufllar yapt›klar› aç›klamalarda
Dünyada özel sektör flirketleri aras›nda
bu prensipleri kabul etmenin ve ba¤l›
da uygulama örnekleri bulunan bu
noktas›nda ölçülebilir standartlar kalman›n kendilerine, müflterilerilerine
model ile Türkiye de a¤›rl›kl› olarak kamu
alt yap› yat›r›mlar›n›n özel sektör eliyle sa¤layan, riskleri de¤erlendiren, ve yerel paydafllara önemli faydalar›
olaca¤›na dair inançlar›n›n alt›n› kal›n
yap›lmas› ve iflletilmesi amaçlanm›flt›r.
yönetme ve gözetmeye yarayan çizgilerle çizmifl ayr›ca müflterinin de
Proje Finansman› deste¤i ile
gerçeklefltirilebilen bu tür büyük
prosedür ve politikalar seti olarak finans için prensiplere ba¤l› kalma niyeti
noktas›nda EPFI ile iletiflime geçmesini
montanl› projeler uluslar aras› araneda
, global düzeyde bilinen ve
istemifllerdir.
finansman, yabanc› sermaye, teknoloji
Mali Kurumlar, projeler ve sivil toplum
transferi ve verimlilik gibi avantaj ve
üzerinde durulmas› gereken
iliflkilerini detayland›ran Gezgin flunlar›
yararlar› beraberlerinde tafl›maktad›rlar.
birkaç inisiyatiften birisidir ”
kaydetti: “Bafllang›çta 50 milyon dolar
A¤›rl›kl› olarak kamu ve özel sektör
ve üzeri projelere uygulanan prensipler
partnerli¤i ile gerçeklefltirilen bu tür
art›k 10 milyon dolar ve üstü projelere dünya çap›nda tüm
projelerde gerekli olan finansman ihtiyac› EP nde kabul edilen
endüstriyel sektörlerde uygulanmaktad›r. Finans Kurulufllar›
minimum tutar›n çok üzerindedir.
bu ilkeler ile politika tazelemifllerdir. ‹leriye dönük olarak
Özellikle son 10–15 senedir artan çevresel kayg›lar sadece
düflünülen ilkeler çevreye, sosyal yap›ya önemli etkisi
BOO ve BOT projelerinin de¤il tüm endüstrilerin varl›¤›n›
olabilece¤i tahmin edilen bundan sonra yap›lacak tüm ek ve
sürdürebilmesi aç›s›ndan hayati bir role ulaflm›fl, özellikle
yenileme yat›r›mlar›na çevresel ve sosyal sorunlar› ele alan
finans kurulufllar›n›n sürdürülebilirlik perspektifini benimsemesi
bir standart olarak tatbik edilmektedir. Ayr›ca burada önemli
bu süreci daha da pekifltirmifltir. Ayr›ca tüm bu geliflmelere
bir aç›da EP Bankalar›n›n anlaflmay› imzalamayan bankalarla
ra¤men birçok sivil toplum örgütünün finans sektörünü daha
olan iliflkisidir. Ekvator-d›fl› bankalar›n proje baz›nda kat›l›m›nda
fazlas› noktas›nda zorlad›¤› ve prensiplerin uygulama alanlar›n›n
Citigroup Inc., Credit Suisse Group, Dexia Group, Bank of
America,Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, JPMorgan Chase,
HSBC Group, Fortis Bank NV/SA, BNP Paribas, Equator
Principles Financial ‹nstitutions (EPFIs) olarak bilinen Ekvator
Presipleri Mali Kurumlar› üyelerinden baz›lar›d›r.”
Proje finansman›n sürdürülebilir perspektif kazanmas›n›n
arkas›ndaki mant›¤› aç›klama ya devam eden Gezgin flöyle
devam etti:
67
Life&Security •Ocak/2010
Albayrak
fiirketler Grubu,
CFO
Mehmet Ali Gezgin
Ekvator Prensipleri Yeni
Dünyada Proje Finansman›n›n
“Benchmark”›d›r.
ilkelere uyumu baz› EP bankalar› taraf›ndan flart koflulurken
bundan öte art›k di¤erleri de sendikasyon kredilerinden daha
genifl pay almak için proje baz›ndaki çal›flmalar› ilkelerle
uyumlu halde haz›rlamaktad›rlar. Bu nokta özellikle dikkat
çekicidir. ‹lkeler global olarak bir standart haline gelmektedir.
Bu bankalar dünya proje finansman pazar›n›n yüzde 85-90’›n›
oluflturmaktayken prensipleri imzalamayan mali kurulufllar›nda
prensiplere ciddi bir itiraz› yoktur. Bu prensipleri imzalamam›fl
olsa da di¤er büyük finans kurulufllar›n›n da bu ilkelerde
dikkatli oldu¤u gözden kaç›r›lmamal›d›r.
68
Albayrak fiirketler Grubu CFO su Mehmet Ali Gezgin sözlerini
flöyle noktalad›: “Daha öncede belirtti¤im gibi mali kurulufllar›n
Ekvator Prensiplerine ba¤l›l›¤› sadece proje finansman›nda
kalmayacak prensiplerin ruhu kurumsal finans, perakende
bankac›l›k gibi di¤er ifl alanlar›na ve iç operasyonlara yay›lacakt›r,
yay›lmaktad›r. Aralar›nda Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›’n›n
(TSKB) da yer ald›¤› 170’i aflk›n banka, sigorta flirketleri ve
finans yöneticilerinden oluflan (UNEP FI),Birleflmifl Milletler
Çevre Program› Finans ‹nsiyatifi’nin çal›flmalar› de¤iflimin ve
dönüflümün lokomotifi olarak finans camias›n›n konulara art›k
eskisinden farkl› yaklaflt›¤›n› göstermeye tek bafl›na yeterlidir.”
Life&Security •Ocak/2010
We spoke about the
“Sustainability
Perspective in Project
Financing” with the CFO
of the Albayrak Group
of Companies Mr.
Mehmet Ali Gezgin.
The Equator Principles is the
“Benchmark” of Project
Financing in the New World
“The Equator Principles, which determined the principles
of how the social and environmental risks will be managed
in the financing of the projects came into being with the
participation of 10 big banks and had the finance
organizations to gain a mutual perspective in evaluating
the projects for the first time.
Howsoever it is asserted that it remained far behind the
environmentalist demands; the finance organizations
which voluntarily and independently signed the EP the
principles that International Finance Corporation’s social
and environmentalist rules were taken as basis for
sustainable development, have accepted the principle of
“Financing will not be provided to the projects which will
or will not be able to be in accord with our environmental,
social policies and practices.”
Also, the other critiques made by NGOs a couple of years
after the beginning of the principles were taken into
consideration by the The Equator Principles Financial
Institutions (EPFIs) and with the revisions done in 2006
the number of finance organizations which approved EP
increased to 41 and the principles became a more or
less “Criteria” in the project financing. Today this number
is around 90.
finance•finans
Gezgin who continued to explain the logic behind the
project financing gaining a sustainable perspective, carried
on as:
“The build-operate-transfer and build-operate models
have emerged in England and spread to the other countries
later on. Generally, the success parameters of these types
of projects which are very complex and have many parties
are their ability to be sustainable during their lifetime.
The CFO of the Albayrak Group of Companies Mr. Mehmet
Ali Gezgin ended his words as: “As I mentioned earlier,
the commitment of the financial institutions to the Equator
Principles will not remain in the project financing only,
the spirit of the principles will be and are spreading to
the other business areas and internal operations such as
corporate finance, finance, retail banking. As the
locomotive of the change and transformation, the works
of the United Nations Environment Program Finance
Initiative (UNEP FI) which consisting of more than 170
banks including Industrial Development Bank of Turkey
(TSKB) ,insurance companies and finance executives is
adequate just by itself to show that the finance community
approaches to the topics is different than the past.
Full Text: www.lifeandsecurity.com
Mehmet Ali Gezgin
Ray Sigorta Genel Müdürü Nüzhet Atabek
Sa¤l›kl› Sosyo-Ekonomik Geliflme ‹çin
Sigorta fiart
S
a¤l›kl› ekonomik ve toplumsal geliflme için “Sigorta
fiart” diyen Ray Sigorta Genel Müdürü Nüzhet Atabek
ile sürdürülebilir yaflam ve sigorta iliflkisini konufltuk.
Birleflmifl Milletler Çevre Program› Finans Giriflimi
(UNEP FI) taraf›ndan bafllat›lan “Sürdürülebilirlik ‹çin Sigorta”
çal›flmalar› ›fl›¤›nda konuyu de¤erlendiren Atabek: Sigorta
mantalitesi itibari ile hayat› idame ettirmeyi amaç edinen bir
meslek dal›d›r” dedi. Konuflmas›n› Dünyada son 20–30 senedir
tart›fl›lan en önemli konular›n bafl›nda teknolojik geliflmeler,
ekolojik geliflmeler ve nüfus ile ilgili konular›n geldi¤ini
vurgulayarak sürdüren Atabek sözlerine flöyle devam etti:
70
Life&Security •Ocak/2010
insurance•sigorta
Fatih
Çil
“Bundan önceki dönemlerde gündemde daha ziyade
dünya ticareti ve enerji sorunlar› gibi daha farkl› konular
olurdu. Geldi¤imiz bu noktada ise bilgi teknolojileri ve
bilgi toplumu konuflulurken bu geliflmelerin ›fl›¤›nda
yaflanan globalleflme ile beraber ekonomilerin
sürdürülebilirli¤i ön plana ç›kt›. Üretim ve tüketim
modellerimiz de¤iflirken, bütün bu süreçlerin
sürdürülebilirli¤i, kaynaklar›n bunlar› karfl›lamaya yetip
yetmeyece¤i veya hangi nüfus düzeylerinde bu kaynaklar›n
etkin bir flekilde kendisini idame ettirebilece¤i gibi sorular
s›kça sorulmaya baflland›.”
Nüzhet Atabek
Bireysel çabalar› aflan tek tek üstesinden
gelemeyece¤imiz yang›n, sel gibi
felaketlere u¤ram›fl kiflilerin, kurumlar›n
kayb›n› telafi edecek mekanizmay› kurmak
ve hayatlar›n› süratle eski hale
getirmelerine yard›mc› olmak sigortan›n
esas iflidir.
Konuyu flöyle detaylandıran Atabek: “Geçen yüzy›lda ortalama
yafl ve hayat beklentisi 40 civar›nda idi. fiimdi ise bu rakamlar
geliflmifl toplumlarda 80’lerin üzerindeyken ülkemizde ise
70-80’ler aras›nda. Yani insan ömrünün uzad›¤› ve nüfusun
artt›¤› bir süreç yafl›yoruz. Nüfusun yafllanmas› ve ço¤almas›
kendi içinde çok önemli iken bu durum bir baflka konuya
daha iflaret ediyor. ‹flter istemez kaynaklar› daha çok tüketen
insano¤lunun ekolojik dengeye de ciddi etkileri oluyor. Su,
hava ve toprak daha çok kirleniyor.
düzeltilebiliyor olmas› noktas›nda ise pek çok alanda
çal›flmalar yap›l›yor. Bu alanlardan birisi de sigorta sektörü
olarak karfl›m›za ç›k›yor. Sigorta sektörü ortaya ç›kan bu
gibi sorunlar›n çözülmesinde üstüne düflen sorumluklar
noktas›nda birçok platformda inisiyatif al›yor. Fakat bu
aflamada bir noktan›n alt›n›n çizilmesi gerek. Bütün bu
geliflmeler bir yana b›rak›lsa bile sigortan›n her aç›dan
sürdürülebilirlik ilkesi üzerine kurulu oldu¤u zaten görülür.
Bu konular› daha önceki y›llarda da konufluyorduk ancak
bugün bunlara ek olarak küresel ›s›nmadan ve iklim
de¤iflikli¤inden bahsediyor ve bunlar›n çevreyi nas›l
de¤ifltirdi¤ine hep beraber tan›k oluyoruz. F›rt›na, sel ve
di¤er do¤al afetlerin meydana gelifl s›kl›¤›n›n atmas› ile
buzullardaki erimeyi hep beraber gözlemliyoruz.
Gözlemlenen bu tablo karfl›s›nda insanl›¤›n ortak sorunu
olarak bu gibi kötü geliflmelerin önlenebiliyor veya
Zira hiç teknolojik, ekolojik ya da nüfus sorunumuz olmasa
bile sigorta mantalitesi itibari ile hayat› idame ettirmeyi
amaç edinen bir meslek dal›d›r. Felaket olmad›¤› zamanlarda
ister kiflisel, ister toplumsal olarak köfleye para konulmas›,
ihtiyat›n bulundurulmas›, de¤erlendirilmesi kara gün
geldi¤inde de kaynaklar›n kullan›lmas› prensibine dayal›
olan sigorta hayat› sürdürülebilir k›l›nmas›nda önemli bir
enstrümand›r.. Yani imecedir. Örneklersek bir insan tek
‹ki dünya savas›, iki imparatorluk, sosyalizm ve
liberalizm görmüfl bir flirket olan Ray Sigorta
ana hissedar› Vienna Insurance Group 160 y›ll›k
geçmifle ve birikime sahip bir flirket.
bafl›na bir ev yapmaya katl›¤›nda bu evi 10 y›lda bitiriyorsa
10 kifli yan yana geldi¤inde 1 y›lda bitirebilir. Sadece bu
aç›dan bile bak›lsa bir zaman ve kaynak tasarrufu sa¤lan›r.
Kültürümüze bakarsak Türk insan›n›n sigortay› de¤iflik
yöntemlerle kulland›¤›n› görürüz. Mesela bizim aile yap›m›z
çok güçlüdür. Akraba ve dostlar›m›za kara günde yard›m
eder kaynaklar›m›z› kulland›r›r›z. G›da alamad›¤› zaman
yeme¤ini götürürüz. Evi yoksa evimizde bar›nd›r›r›z. Yani
komflular, akrabalar yer yer sigortan›n yerine geçebilir.
Bu noktadan bakt›¤›m›zda modern anlamda bizim günlük
hayatta dostlar›m›za, akrabalar›m›za bir afet karfl›s›nda
yapt›¤›m›z yard›mlar›n daha iyi organize olmufl haline
sigorta denir. Bireysel çabalar› aflan tek tek üstesinden
gelemeyece¤imiz yang›n, sel gibi felaketlere u¤ram›fl
kiflilerin, kurumlar›n kayb›n› telafi edecek mekanizmay›
kurmak ve hayatlar›n› süratle eski hale getirmelerine
yard›mc› olmak sigortan›n esas iflidir. Bu tan›mdan sonra
tekrar küresel ›s›nma ile buna ba¤l› olarak oluflabilecek
global risklere ve geliflen toplumla beraber artan sorunlara
dönecek olursak; bugün dünyada büyük ölçekli, tek tek
bafla ç›kamayaca¤›m›z sorunlar nas›l olurda sürdürülebilir
hale getirebilir konusu çal›fl›lmakta.
Eskiden ya da geleneksel toplumda karfl›m›za ç›kmayan,
yüzy›lda bir olan felaketler flimdi 50 y›lda bir ve daha fliddetli
oluyorsa; daha dikkatli olmal›, ona göre para toplamal› ve
daha çok tasarruf yapmal›y›z ki yaflanan felaketleri
afl›labilelim. Buna ihtiyaç var ama ne yaz›k ki ülkemizde
bu noktada dünyada oldu¤u kadar bir fark›ndal›k oldu¤unu
söyleyemeyiz.”
Türkiye pazar›na giren sigorta sektöründe bilgi birikimi olan
global firmalar›n gerek sürdürülebilirlik gerekse di¤er alanlarda
yapabilece¤i katk›y› da özetleyen Atabek sözlerini flöyle
noktalad›: “.‹ki dünya savas›, iki imparatorluk, sosyalizm ve
liberalizm görmüfl bir flirket olan Ray Sigorta ana hissedar›
Vienna Insurance Group 160 y›ll›k geçmifle ve birikime sahip
bir flirket. Bizde oldu¤u gibi köklü kurumlar›n hepsinde bu
bilgi birikimi var. Lokal düzeyde ya da kiflisel olarak görülmeyen,
alg›layamayan veya beklenmeyen olaylar› dünyan›n baflka
yerinde, bir baflka ifl kolunda bir baflka firmada tecrübe etmifl
olan sigorta flirketleri bu tecrübeleri projenin bafl›nda
aktarabilirse bu tür olaylar vuku bulmayabilir ya da vuku
buldu¤unda toparlanmas› kolay hale gelir. Onlardan sorunlar›n
riskini azaltabilecek mücadele yöntemlerini ö¤renerek
faydalanabiliriz.”
General Manager
of Ray Sigorta
Nüzhet Atabek
“Insurance is a Must” for a
healthy, economical and social
development.
We ask the relation between sustainable life and
insurance to the General Manager of Ray Sigorta Insurance
Nüzhet Atabek who says “Insurance is a Must” for a
healthy, economical and social development. Atabek
evaluates the topic in the light of the “Insuring for
Sustainability” report released by the United Nations
Environment Program Finance Initiative (UNEP FI),”
We are experiencing a period where human life
lengthened and population increased. While aging and
multiplying of the population is very important within
itself, this situation addresses another topic. The mankind
which inevitably consumes the resources much more has
serious effects to ecological balance also.
The water, air and soil are polluted much more. We were
speaking of these topics in recent years as well, however
we are talking about global warming and climate change
in addition to these and witnessing how these change
the environment all together. We are observing the
melting in glaciers all together with the increase of the
occurrence frequency of storms, floods and other natural
disasters. Studies are carried out in a great number of
areas, at the point of these kinds of bad developments
as a mutual problem of humanity being prevented or
adjusted against this picture that is observed anyhow.
Insurance sector appears before us as one of these areas
also.
Insurance sector takes initiative in many platforms at the
point of the responsibilities falls upon itself in the solution
of these kinds of problems coming into existence. However,
it is necessary to underline a point at this stage. It can
be seen that insurance is based on the principle of
sustainability in every respect already even if these
developments are left aside. Yet, it is a profession which
aims to perpetuate life in consideration of insurance
mentality even if we do not have technological, ecological
or population issue. Based on the principle of putting
money aside either personal or social wise, having and
putting into use of capital reserves at times when no
disasters are existent and usage of the resources when
rainy days or trouble days arrive, insurance is an important
instrument in making life sustainable. Namely, it is
collective work.
71
Life&Security •Ocak/2010
Gündem 21 Nedir?
Gündem 21, kalk›nma ve çevre aras›nda
denge kurulmas›n› hedefleyen
“sürdürülebilir geliflme” kavram›n›n
yaflama geçirilmesine yönelik, küresel
uzlaflman›n ve politik taahhütlerin en üst
düzeydeki ifadesi olan bir eylem plan›d›r.
Gelecek yüzy›la aç›lan yolda “sürdürülebilir
geliflme” konulu Gündem 21'in ç›k›fl noktas›,
Haziran 1992'de Rio de Janeiro'da yap›lan
ve “Yeryüzü Zirvesi” olarak adland›r›lan
Birleflmifl Milletler Çevre ve Kalk›nma
Konferans›'d›r.
ünya çevre hareketi aç›s›ndan bir dönüm noktas›
niteli¤ini tafl›yan Rio Konferans›, yaln›zca
“sürdürülebilir geliflme” kavram›n› yaflant›m›za
sokmakla kalmayarak, kat›l›mc› mekanizmalar›n
ve süreçlerin önce Birleflmifl Milletler'ce, ard›ndan
da tüm hükümetler ve di¤er kurum ve kurulufllarca
benimsenmesini (ya da en az›ndan dikkate al›nmas›n›)
sa¤lam›flt›r.
72 D
Life&Security •Ocak/2010
Konferans'ta, aralar›nda Gündem 21'in de bulundu¤u
befl uluslararas› belge kabul edilmifltir.
K›sa bir süre içinde Birleflmifl Milletler'in en tan›nm›fl
belgelerinden biri durumuna gelen Gündem 21:
Kalk›nma ve çevre aras›nda denge kurulmas›n›
hedefleyen “sürdürülebilir geliflme” kavram›n›n yaflama
geçirilmesine yönelik bir eylem plan› niteli¤indedir.
‹nsanl›¤›n temel gereksinimlerinin karfl›lanmas›n›,
yaflam standartlar›n›n iyilefltirilmesini, ekosistemlerin daha
iyi korunmas›n› ve yönetilmesini amaçlamaktad›r.
Bir yandan günümüzün a¤›rl›kl› sorunlar›n›n
üstesinden gelmeyi, öte yandan da dünyam›z› gelecek yüzy›l›n
tehditlerine karfl› haz›rlamay›, bir baflka ifadeyle, “21. yüzy›l›n
gündemi”ni oluflturmay› hedeflemektedir.
Gündem 21 üç ana ve bir tamamlay›c› k›s›mdan oluflmakta
ve toplam 40 bölümü içermektedir.
1. Merkez-yerel iliflkileri
Günümüzde bu iliflkiler, geleneksel desantralizasyon anlay›fl›
kapsam›ndaki merkezden yerele yetki ve kaynaklar›n
aktar›lmas› anlay›fl›ndan farkl›l›k göstermektedir. Yerel
yönetimlerin “yönetiflim” anlay›fl›na göre yeniden yap›lanmas›
ba¤lam›nda, görev, yetki ve kaynak paylafl›m›nda yeni bir
dengenin sa¤lanmas› gerekmektedir. Bundan böyle, bir “yetki
devri” de¤il, kurumlar-aras› bir “yetki paylafl›m›” söz konusu
olmal›d›r. Sorumlulu¤un, dengeli bir biçimde, her iki yönetim
kademesince de üstlenilmesi gerekmektedir.
Bu yeni yaklafl›m kapsam›nda, baflta yerel yönetimler olmak
üzere, yerel aktörlerin, merkezi yönetim taraf›ndan “ortaklar”
olarak görülmesi, demokratik kat›l›m ve sorumluluk paylafl›m›
aç›s›ndan yaflamsal bir önem tafl›maktad›r.
Bu iliflkilerin gelifltirilmesi aç›s›ndan, merkezi yönetimden,
özellikle, kapsaml› bir yerel yönetim reformunun altyap›s›n›
oluflturacak yasal ve kurumsal çerçevenin gelifltirilmesine
öncülük etmesi ve desantralize bir yönetim anlay›fl›n›n gere¤i
olan yetkilendirici, olanakl› k›l›c›, yönlendirici ve destekleyici
bir rol üstlenmesi beklenmektedir.
2. Yerel-yerel iliflkiler
Yeni “yönetiflim” yaklafl›m›, yerel düzeydeki iliflkilerin niteli¤ini
de de¤ifltirmifl ve “birlikte yönetim” anlay›fl›na do¤ru bir süreç
bafllatm›flt›r.
Bu süreç, yerel yönetimler ile sivil toplum kurulufllar› ve di¤er
yerel ortaklar aras›nda yatay ve demokratik bir biçimde
örgütlenmifl, hiyerarflik olmayan (ya da, “dikey hiyerarfli”
yerine “yatay hiyerarfli” niteli¤ini tafl›yan) iliflkiler kurulmas›n›
sa¤lamaktad›r.
Bu iliflkiler, genifl anlamda sivil toplum kurulufllar› olarak ifade
edilen ve dernekler, vak›flar, özel sektör kurulufllar›, sendikalar,
meslek kurulufllar›, akademik kurulufllar, bas›n-yay›n kurulufllar›
ve di¤er hükümet-d›fl› kurum ve kurulufllar› ve yurttafl
giriflimlerini kapsayacak flekilde, genifl bir yelpazeye
yay›lmaktad›r. Böylelikle, belde halk›n›n gücüne dayal›, yerel
aktörler ile iflbirli¤ine ve “eflit ortakl›klar”a aç›k, demokratik
ve kat›l›mc› bir yönetim anlay›fl›n›n geliflmesi ve yerleflmesi
yönünde kal›c› ad›mlar at›labilmektedir.
3. Uluslararas› ‹liflkiler
Uluslararas› iliflkilerin niteli¤i, yak›n bir geçmiflin yaln›zca ulusal
hükümetler düzeyinde kurulan geleneksel iliflkilerinden oldukça
farkl›laflm›flt›r. Günümüzde uluslararas› düzeydeki iliflkiler,
Birleflmifl Milletler belgelerinde yer almaya bafllad›¤› flekliyle,
“ulusal hükümetler, yerel yönetimler, sivil toplum kurulufllar›
ve uluslararas› topluluk” aras›nda bir “küresel ortakl›k” kurulmas›
yönünde geliflmeye bafllam›flt›r.
Yerel yönetimler, giderek artan bir flekilde, uluslararas› yerel
yönetim kurulufllar› arac›l›¤›yla ya da do¤rudan, uluslararas›
iflbirli¤i ve dayan›flma faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu yönde
yerel yönetimlerin kendi bafllar›na ya da belediye birlikleri
arac›l›¤›yla gösterdikleri çabalar, küresel ölçekte, Uluslararas›
Yerel Yönetimler Birli¤i (IULA) ve Uluslararas› Yerel Çevre
Giriflimleri Konseyi (ICLEI) gibi kurulufllarca desteklenmektedir.
KISIM II:
KALKINMA ‹Ç‹N KAYNAKLARIN KORUNMASI VE YÖNET‹M‹
9: Atmosferin korunmas›
10: Toprak kaynaklar›n›n planlanmas› ve yönetimine bütünleflik
yaklafl›m
11: Ormans›zlaflma ile mücadele
12: Hassas ekosistemlerin yönetimi: çölleflme ve kurakl›k ile
mücadele
13: Hassas ekosistemlerin yönetimi: da¤lar›n sürdürülebilir
geliflmesi
14: Sürdürülebilir tar›m›n ve k›rsal kalk›nman›n desteklenmesi
15: Biyolojik çeflitlili¤in korunmas›
16: Biyoteknolojinin çevresel aç›dan sa¤l›kl› bir flekilde yönetimi
17: Okyanuslar›n, kapal› ve yar›-kapal› denizler de dahil olmak
üzere her türlü denizin ve k›y› alanlar›n korunmas› ve
bunlar›n canl› kaynaklar›n›n korunmas›, rasyonel kullan›m›
ve gelifltirilmesi
18: Tatl›su kaynaklar›n›n temini ve kalitesinin korunmas›: Su
kaynaklar›n›n gelifltirilmesi, yönetimi ve kullan›m›nda
bütünleflik yaklafl›mlar›n uygulanmas›
19: Zehirli ve tehlikeli ürünlerin yasad›fl› uluslararas› dolafl›m›
dahil olmak üzere, zehirli kimyasal maddelerin çevresel
aç›dan sa¤l›kl› bir flekilde yönetimi
20: Tehlikeli at›klar›n yasad›fl› uluslararas› dolafl›m› dahil olmak
üzere, tehlikeli at›klar›n çevresel aç›dan sa¤l›kl› bir flekilde
yönetimi
21:Kat› at›klar›n ve at›ksular›n çevresel aç›dan sa¤l›kl› bir
flekilde yönetimi
22: Radyoaktif at›klar›n güvenli ve çevresel aç›dan sa¤l›kl› bir
flekilde yönetimi
KISIM III:
TEMEL GRUPLARIN ROLLER‹N‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹
23: Bafllangݍ
24: Sürdürülebilir ve hakkaniyetli geliflme yönünde kad›nlar
için küresel eylem
25: Sürdürülebilir geliflmede çocuklar ve gençlik
26: Yerli halklar›n ve topluluklar›n rollerinin tan›nmas› ve
güçlendirilmesi
27: Hükümet-d›fl› kurulufllar›n rolünün güçlendirilmesi
28: Gündem 21'in desteklenmesinde yerel yönetimlerin
giriflimleri
29: ‹flçilerin ve iflçi sendikalar›n›n rolünün güçlendirilmesi
30: ‹fl çevrelerinin ve sanayinin rolünün güçlendirilmesi
31: Bilimsel ve teknolojik topluluk
32: Çiftçilerin rolünün güçlendirilmesi
KISIM IV:
UYGULAMA ARAÇLARI
33: Mali kaynaklar ve mekanizmalar
34: Çevresel aç›dan sa¤l›kl› teknolojinin transferi, iflbirli¤i ve
kapasite gelifltirilmesi
35: Sürdürülebilir geliflme için bilim
36: Ö¤retimin, kamu duyarl›l›¤›n›n ve e¤itimin özendirilmesi
37: Kapasite gelifltirmeye yönelik ulusal mekanizmalar ve
uluslararas› iflbirli¤i
38: Uluslararas› kurumsal düzenlemeler
39: Uluslararas› hukuki araçlar ve mekanizmalar
40: Karar alma sürecinde bilgi
Agenda21
Agenda 21 is a comprehensive plan of action to be
taken globally, nationally and locally by organizations of
the United Nations System, Governments, and Major Groups
in every area in which human impacts on the environment.
73
Life&Security •Ocak/2010
Agenda 21, the Rio Declaration on Environment and
Development, and the Statement of principles for the
Sustainable Management of Forests were adopted by
more than 178 Governments at the United Nations
Conference on Environment and Development (UNCED)
held in Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992.
The Commission on Sustainable Development (CSD) was
created in December 1992 to ensure effective follow-up
of UNCED, to monitor and report on implementation of
the agreements at the local, national, regional and
international levels. It was agreed that a five year review
of Earth Summit progress would be made in 1997 by the
United Nations General Assembly meeting in special
session.
The full implementation of Agenda 21, the Programme
for Further Implementation of Agenda 21 and the
Commitments to the Rio principles, were strongly
reaffirmed at the World Summit on Sustainable
Development (WSSD) held in Johannesburg, South Africa
from 26 August to 4 September 2002.
küresel•global
KISIM I:
SOSYAL VE EKONOM‹K BOYUTLAR
1: Girifl
2: Geliflmekte olan ülkelerde sürdürülebilir geliflmenin
h›zland›r›lmas› için uluslararas› iflbirli¤i
3: Yoksullukla mücadele
4: Tüketim al›flkanl›klar›n›n de¤ifltirilmesi
5: Demografik dinamikler ve sürdürülebilirlik
6: ‹nsan sa¤l›¤›n›n korunmas› ve kollanmas›
7: Sürdürülebilir insan yerleflimleri geliflmesinin desteklenmesi
8: Karar alma sürecinde çevre ve kalk›nman›n
bütünlefltirilmesi
UNDP, di¤er BM temsilcileri, Dünya Bankas›, Uluslararas› Para Fonu (IMF), sivil toplum kurulufllar› ve di¤er
ortaklarla iflbirli¤i içinde, ülkelerin bu hedeflere do¤ru ilerlemesini kay›t alt›na alan tablolar ile Biny›l Kalk›nma
Hedefleri raporlar›n› haz›rlamada yard›mc› oluyor.
Biny›l kalk›nma hedefleri
Eylül 2000’deki Biny›l Zirvesi’nde 191 ülke, yoksullu¤u yar›
yar›ya azaltmay› da içeren Biny›l Kalk›nma Hedefleri’ne
2015 y›l›na kadar ulaflma karar› ald›. Biny›l Kalk›nma Hedefleri
flunlar:
Biny›l Kalk›nma Hedefi 1: Afl›r› yoksullu¤u ve
açl›¤› ortadan kald›rmak. Günde bir dolar›n alt›nda
geçinen insanlar›n oran›n› yar›ya indirmek Açl›k
çeken insanlar›n oran›n› yar›ya indirmek
Biny›l Kalk›nma Hedefi 2: Herkes için evrensel
ilkö¤retim sa¤lamak. Tüm erkek ve k›z
çocuklar›n›n ilkö¤retimi tamamlamalar›n›
sa¤lamak
74
Life&Security •Ocak/2010
Biny›l Kalk›nma Hedefi 3: Cinsiyet eflitli¤ini
teflvik etmek ve kad›n›n güçlendirilmesini
sa¤lamak. Tercihen 2005 y›l›na kadar ilk ve
ortaö¤retimdeki 2015 y›l›na kadar ise her türlü
cinsiyet eflitsizli¤ini ortadan kald›rmak
Biny›l Kalk›nma Hedefi 4: Çocuk ölümlerini
azaltmak 1990 ve 2015 y›llar› aras›nda befl yafl›n
alt›ndaki çocuk ölümlerini üçte iki oran›nda
azaltmak
Biny›l Kalk›nma Hedefi 5: Anne sa¤l›¤›n›
iyilefltirmek 1990 ve 2015 y›llar› aras›ndaki anne
ölümlerini dörtte üç oran›nda azaltmak
Biny›l Kalk›nma Hedefi 6: HIV/AIDS, s›tma ve
di¤er hastal›klarla mücadele 2015 y›l›na kadar
HIV/AIDS hastal›¤›n›n yay›lmas›n› durdurma ve tersine çevirme
2015 y›l›na kadar s›tma ve di¤er hastal›k vakalar›n› durdurma
ve tersine çevirme
Biny›l Kalk›nma Hedefi 7: Çevresel
sürdürülebilirli¤i sa¤lama. Sürdürülebilir
kalk›nman›n ilkelerini ülke politika ve
programlar›na dahil etmek; çevresel kaynaklar›n
yokoluflunu tersine çevirme 2015 y›l›na kadar
sa¤l›kl› içme suyuna sürdürülebilir eriflimi olmayan insanlar›n
oran›n› yar›ya indirmek 2020 y›l›na kadar gecekondu ve kenar
mahallelerde yaflayan en az 100 milyon kiflinin hayat›n› önemli
ölçüde gelifltirmek
Biny›l Kalk›nma Hedefi 8: Kalk›nma için küresel
bir ortakl›k kurmak. Kurallara dayanan, önceden
kestirilebilir ve ayr›mc› olmayan bir aç›k ticaret sistemini ve
finansal sistem gelifltirmek. Bu ulusal ve uluslararas› kapsamda
iyi yönetiflim, kalk›nma ve yoksullu¤u azaltma taahhütlerini
de içerir En az geliflmifl ülkelerin ihtiyaçlar›na cevap vermek.
Bu ihracatlar› için gümrük ve kota s›n›rlar› olmaks›z›n eriflimi,
çok borcu olan yoksul ülkeler için gelifltirilmifl borç hafifletmeyi,
ikili resmi borçlar›n silinmesini ve yoksullu¤u azaltmaya
taahhüt etmifl ülkelerin daha cömert kalk›nma yard›m›
yapmalar›n› içerir Karayla çevrili ülkelerin ve geliflmekte olan
küçük ada ülkelerinin özel ihtiyaçlar›na cevap vermek Borçlar›
uzun dönemde sürdürülebilir k›lmak için ulusal ve uluslararas›
önlemler yoluyla geliflmekte olan ülkelerin borçlar›yla kapsaml›
bir biçimde ilgilenmek
15 A¤ustos 2005’te UNDP Baflkanl›¤›na getirilen Kemal Dervifl,
BM Kalk›nma Grubu’nun da Yönetim Kurulu Baflkan› olarak,
Biny›l Kalk›nma Hedefleri’ni tüm BM Teflkilat›’n›n dünya
çap›ndaki görevinin ayr›lmaz bir parças› haline getirmeye söz
verdi.
UNDP, her ülkedeki yerel BM kadrolar›n›n yard›m›yla, Biny›l
Kalk›nma Hedefleri’nin ulusal kalk›nma politikalar›yla
bütünlefltirilmesi çabalar›na öncülük ediyor. Ülkeler, Biny›l
Kalk›nma Hedefleri’ni kendi flartlar›na uyarlayarak, ulusal
kalk›nma stratejilerine ve politikalar›na dahil ediyor ve bunlar
için bütçelerinde ve bakanl›klar›n önceliklerinde yer ay›r›yor.
Hedefler ayn› zamanda yard›m plan ve programlar›yla da
bütünlefltiriliyor. UNDP, di¤er BM temsilcileri, Dünya Bankas›,
UNDP bölgesel düzeyde, di¤er BM temsilcileri, hükümetler
ve yerel komisyonlarla birlikte çal›flarak, Biny›l Kalk›nma
Hedefleri raporlar›n› bölgesel ve alt-bölgesel düzeyde de
haz›rl›yor. Küresel düzeyde ise, Biny›l Bildirgesi’nin
uygulanmas›ndaki ilerleme, her y›l BM Genel Sekreteri Ban
Ki-moon taraf›ndan, Biny›l Kalk›nma Hedefleri’ni de içeren
bir rapor halinde yay›mlan›yor.
Biny›l Kalk›nma Hedefleri hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için:
www.undp.org/md
UNDP, Türkiye’deki tüm BM kurulufllar›yla birlikte, Türkiye’nin
Biny›l Kalk›nma Hedefleri’ni tutturma çabalar›n› destekliyor.
UNDP’nin, kamu yönetimi reformu, yoksullu¤un azalt›lmas›,
çevre ve kad›n haklar›n›n teflvik edilmesi gibi alanlardaki
çal›flmalar›, hükümete ve di¤er tüm ulusal paydafllara yard›mc›
oluyor. Böylece, Biny›l Kalk›nma Hedefleri ulusal planlama,
program uygulamas› ve reform çabalar›yla bütünlefltiriliyor,
Türkiye’nin Biny›l Kalk›nma Hedefleri’ni gerçeklefltirmesine,
bölgesel ve cinsler aras› farkl›l›klar› gidermesine de katk›
sa¤lanm›fl oluyor. UNDP ayn› zamanda, yerel düzeyde harekete
geçiyor, giriflimler oluflturup Biny›l Kalk›nma Hedefleri’ne
öncelik verilmesini teflvik ederek, hükümetlerin, hedeflerin
yerine getirilmesine yönelik taahhütlerini yerellefltirme
amac›yla, kamuoyu ve politika oluflturan kifliler aras›nda bilinç
ve tart›flma oluflturacak bir süreci de destekliyor.
What are the Millennium
Development Goals?
The Millennium Development Goals (MDGs) are eight goals
to be achieved by 2015 that respond to the world's main
development challenges. The MDGs are drawn from the
actions and targets contained in the Millennium Declaration
that was adopted by 189 nations-and signed by 147 heads
of state and governments during the UN Millennium Summit
in September 2000.
75
Life&Security •Ocak/2010
The eight MDGs break down into 21 quantifiable targets that
are measured by 60 indicators.
Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger
Goal 2: Achieve universal primary education
Goal 3: Promote gender equality and empower women
Goal 4: Reduce child mortality
Goal 5: Improve maternal health
Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
Goal 7: Ensure environmental sustainability
Goal 8: Develop a Global Partnership for Development
küresel•global
Uluslararas› Para Fonu (IMF), sivil toplum kurulufllar› ve di¤er
ortaklarla iflbirli¤i içinde, ülkelerin bu hedeflere do¤ru
ilerlemesini kay›t alt›na alan tablolar ile Biny›l Kalk›nma
Hedefleri raporlar›n› haz›rlamada yard›mc› oluyor. Kalk›nmakta
olan ülkelere yard›m eden ülkeler de, Hedefler’e katk›lar›n›
analiz eden raporlar haz›rlamalar› için teflvik ediliyor.
Küresel ilkeler sözleflmesi
The Global Compact
The UN Global Compact's ten principles in the areas
of human rights, labour, the environment and anticorruption enjoy universal consensus and are
derived from:
•
The Universal Declaration of Human Rights
•
The International Labour Organization's Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work
•
The Rio Declaration on Environment and
Development
•
The United Nations Convention Against Corruption
The Global Compact asks companies to embrace, support and
enact, within their sphere of influence, a set of core values
in the areas of human rights, labour standards, the environment,
and anti-corruption:
76
Life&Security •Ocak/2010
» Human Rights
» ‹nsan Haklar›
‹lke 1: ‹fl dünyas› ilan edilmifl insan haklar›n› desteklemeli
ve bu haklara sayg› duymal›
‹lke 2: ‹fl dünyas›, insan haklar› ihlalllerinin suç orta¤›
olmamal›
küresel•global
» Çal›flma Standartlar›
‹lke 3: ‹fl dünyas› çal›flanlar›n sendikalaflma ve toplu müzakere
özgürlü¤ünü desteklemeli
‹lke 4: Zorla ve zorunlu iflçi çal›flt›r›lmas›na son verilmeli
‹lke 5: Her türlü çocuk iflçi çal›flt›r›lmas›na son verilmeli
‹lke 6: ‹fle al›m ve ifle yerlefltirmede ayr›mc›l›¤a son verilmeli
» Çevre
•
Principle 1: Businesses should support and respect
the protection of internationally proclaimed human rights;
and
•
Principle 2: make sure that they are not complicit
in human rights abuses.
» Labour Standards
•
Principle 3: Businesses should uphold the freedom
of association and the effective recognition of the right to
collective bargaining;
•
Principle 4: the elimination of all forms of forced
and compulsory labour;
•
Principle 5: the effective abolition of child labour;
and
•
Principle 6: the elimination of discrimination in
respect of employment and occupation.
‹lke 7: ‹fl dünyas› çevre sorunlar›na karfl› ihtiyati yaklafl›mlar›
desteklemeli
‹lke 8: ‹fl dünyas› çevresel sorumlulu¤u artt›racak her türlü
faaliyete ve olufluma destek vermeli
‹lke 9: ‹fl dünyas› çevre dostu teknolojilerin geliflmesini ve
yayg›nlaflmas›n› desteklemeli
» Environment
» Yolsuzlukla Mücadele
» Anti-Corruption
‹lke 10: ‹fl dünyas› rüflvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla
savaflmal›
•
Principle 10: Businesses should work against
corruption in all its forms, including extortion and bribery.
•
Principle 7: Businesses should support a precautionary
approach to environmental challenges;
•
Principle 8: undertake initiatives to promote greater
environmental responsibility; and
•
Principle 9: encourage the development and diffusion
of environmentally friendly technologies.
Literature / Books
SuperFreakonomics,
Chicago Universitesi profesörlerinden Steven Levitt ve Stephen Dubner taraf›ndan yaz›lan kitap dünyan›n
gerçek sorunlar›na bak›flta yeni bir aç› kazand›r›yor. Freakonomics’in devam› olan kitap di¤er ilginç
fikirlerle beraber özellikle “Global So¤uma” iddias› ile dikkat çekiyor.
SuperFreakonomics, the highly anticipated sequel to the best-selling Freakonomics, was released
on October 20, 2009. Steven Levitt, professor of economics at the University of Chicago, and
author Stephen Dubner have again teamed together to apply economic reasoning to a wide range
of real-world questions. As with the original Freakonomics, SuperFreakonomics is largely based
upon the research of Professor Levitt, who has tackled problems inside and outside the field of
economics.
Kelile ve Dimne
Kelile ve Dimne, dünya edebiyat›n›n en tan›nan ve en eski eserlerinden biridir.
Fabl türünün en önemli örnekleri aras›nda yer alan eser hayat, insan ve devlet yönetimi gibi konularda
ö¤ütlerle doludur.
Pançatantra a book full of useful advice on life, people and state governing through the stories
of the animals. One of the oldest but also the most popular masterpieces of the world literature.
Gülistan
Bugünde çokça okunan Sadi, La Fontaine, Diderot, Voltaire, Hugo, Balzac, Goethe ve Emerson gibi
birçok yazar üstünde etkili olmufltur.fiirazl› olan Sadi Gülistanda Asya, Afrikay› gezerken kazand›¤›
bilgeli¤i ve tecrübeyi anlatm›flt›r.
77
Life&Security •Ocak/2010
One of the most important of the medieval Persian poets, SA'DI (1194-1292) is still read widely
today, with an influence that extends to Western writers such as La Fontaine, Diderot, Voltaire,
Hugo, Balzac, Goethe, and Emerson. He spent much of his life traveling through Asia, North Africa,
and the Middle East, returning to his native Shiraz (in what is now Iran) as an elderly man to
compose works based on his experiences and wisdom gained
Büyümenin S›n›rlar›
The Limits to Growth is a 1972 book modeling the consequences of a rapidly growing world
population and finite resource supplies, commissioned by the Club of Rome. Its authors were
Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, and William W. Behrens III.and wisdom
gained
Kesin ‹nançl›lar
Kesin ‹nançl›lar: Kitle Hareketlerinin Do¤as› Üzerine Düflünceler
Eric Hoffer taraf›ndan 1951 de yaz›lan ve bir sosyal psikoloji çal›flmas› olan kitapta fanatizmin psikolojik
sebepleri tart›fl›l›yor.
The True Believer: Thoughts On The Nature Of Mass Movements is a 1951 social psychology book
by Eric Hoffer which discusses the psychological causes of fanaticism.
kitap•book
Roma Kulübü taraf›ndan yay›nlana Büyümenin S›n›rlar› h›zla artan nüfus ve s›n›rl› kaynaklar aras›nda
bir modelleme yapmaktad›r. Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, and William
W. Behrens taraf›ndan 1972 yaz›lan kitap büyük yank› uyand›rm›flt›r.
Mikroskopla çekilmifl foto¤raflar
Micro
Nikon'un 1974 yılından bu yana destekledi¤i ıflık mikroskobu foto¤rafçılı¤ı yarıflması
'Nikon Small World', dünyanın bütün ülkelerinden katılımları kabul ederek bilimsel
çeflitlili¤i de destekliyor. iflte yüzlerce kez büyütülen cisimlerin tabloyu andıran foto¤rafları..
Güzellikler sadece gözle mi görülür?
78
Mikroskopla çekilmifl foto¤raflar
Bu foto¤raf bir kar tanesine ait.
Kelebek kanad›ndaki pullar
Deniz yosunu (Pleurosigma)
Gliserin yüzeyinde s›v› nematik kristal film
Tuz tanesi
kosmos•cosmos
Life&Security •Ocak/2010
Cosmos
Meyve sine¤i kanad›n›n ayr›lm›fl hali
Polyester filmin üzerindeki su damlalar›
CD yüzeyi
Fare embriyosundaki sinir a¤lar›n›n kabuk yap›s›
Embriyonlaflm›fl bal›k yumurtas›
Karbolik Asit
79
Life&Security •Ocak/2010
‹nci çiçe¤i
Yuvarlak solucan
Petri kab›ndaki sabun balonlar›
Resolsinol, metilen ve sülfürün kar›fl›m›
K›rm›z› Alg'in üreme kollar›
Civciv embriyosu

Benzer belgeler