Dergiyi Görüntüle

Yorumlar

Transkript

Dergiyi Görüntüle
İç i n d e k i l e r
2
Kapak Konusu
´$JRUDµ*Q\]·QHd×N×\RU
3
%DċNDQ·×Q0HVDM×
<HQL+L]PHW%LQDP×]D7Dċ×QG×N
4
43 +D]LQH=DUDU×Q×Q7HVSLWLQGH´+HU7UO
9HUJLµ.DYUDP×QGDQ1H$QODċ×OPDV×
*HUHNLU"
» 6DOLK%$<5$0
47 Doblo, Kango, Connect,
3DUWQHU&DGG\7DU]×$UDoODUĈOH
6WDUH[7UDIÀF7UDQVLW
&DUDYHOOH7DU]×$UDoODUGD.'9
2UDQ×
» 8ĊXU8ĊXUOX
2GDP×]GDQ+DEHUOHU
15 5|SRUWDMODU×P×]
28 2GDP×]3HUVRQHOLQGHQ+DEHUOHU
53 <×O×*HOLUOHULQLQ7RSODQPDV×
YH%H\DQ×
» <DNXS<FHOg]ċDKLQ
» Onur Gök
29 h\HOHULPL]GHQ+DEHUOHU
30 9HIDWYH%DđVDčOďčď
61 9HUJL0DKUHPL\HWLQLQ6×Q×UODU×
31 2GDPď].XUXOYH.RPLV\RQ
65 +DNHPOL<D]ďODU
35 Makaleler
77 Örnek Muktezalar
36 %LU%WoH'HQHPHVLYH
89 gUQHN<DUJď.DUDUODUď
dDOďđPDODUď
%WoHVLQLQ$QDOL]L%WoH1HGLU"
ª3URI$GQDQ*h/(50$1
39
*HUL'|QċP6HNW|UYH
9HUJL<N
» $OL.$+9(&Ĉ
0dL›×”×üâZLÙ×àñ°ˆ×;Lëûj×°°{
úï •Í××Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû×nû¥L×
G¬¥vٕ ×*âÍâœâ×Lý›L¥û
üLn•×vٕ¥
G¬¥vٕ ×*âÍâœâ
Lý›L¥j×üLn•×=ú.
Lý›L¥×GLÍnû dûÐûj×úÐ L•œ×$ü$*
0nL×;v›ÍvÙv͕jל•×*#Dú
;Lë L¥×j×=âÍL¥×4J=B:*
Bëvj×#LÐL¥×Jv›•×;BJ.
"v¥vœ×GLëû¥×;©Í⠜âÐâj×
×:;
vX•ï •Íë ©½©ÍŠ½ÙÍ
GLïû×úýœv͕×;©Í⠜âÐâj×
dv×:;
vdvX•ï •Íë ©½©ÍŠ½ÙÍ
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
YH$o×NODQDELOLU%LOJLOHU
» Cenk CANAL
96 %DVďQGD%L]
GLëû¥×*© •Ðë©¥â
8Í©ƒ½×ͽ×-âÐÙLƒL×4J=ü+:
LùœL¥×’ vÙ×".:
Ív×?+?=
#LënLÍ×"4**
#ånLèvÍn•×?:?
#åÐv땥×*:
-v’ vÙ×Gü:
-½Jv›•×**.
4ï¥âÍ×G$+$:$;Lœ•’×G:úœvٕý• nÍvÐj×üv’•Ù×!vْ•Zvë×Ln½×#åÍ͕ëvÙ×úý×
-v͛vï•×.©½…Û×*LÙj×Õ××××ۅà°ñ×
8LÐL¸©ÍÙÖúJ-ú:
=vœvƒ©¥j׺ñàÛà»×ˆàà׈àצà
××××××××××××× ºñàÛà»×ˆàà×ÕÛ×ÕÕ׺8F»
!L›Ð×j×××× ºñàÛà»×ˆÕÛׅÕצ{×
”8©ÐÙLjו¥ƒ©X•ï •Íë ©½©ÍŠ½ÙÍ
EvZj×ééé½•ï •Íë ©½©ÍŠ½ÙÍ
GLëû¥×=åÍåj
â×åœÙv¥×úï •Í×Gv •¥œ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐûÊ¥û¥×’Lïû͜Lnûùû×
åëvœv͕¥v׬ïvœ×à×Lëœû›×ëLëû¥ûnûͽ×
YLëû¥×•fv͕Е¥nv×ëvÍ×LœL¥×Š¬ÍåýœvÍ×ëLïL͜LÍû¥L×L•Ùٕͽ×
åœÙv¥• •ïnv×ëLëû¥œL¥L¥×ëLïûœLÍכLë¥L›×Š¬ÐÙv͕œ v›×ÐâÍvٕëœv×
›âœœL¥ûœLZ•œ•Í½
â×åœÙv¥×úï •Í×G--0×åëvœv͕¥v×ådÍvÙЕïשœLÍL›×nLùûÙûœ L›ÙLnûͽ×
"ÍLƒ×•›×=LÐLÍû j×8û¥LÍ×;Lœ’L
LÐû ×Gv͕
#B::úG=×-=;$
……ñ°×;*½×.©j×Õ×*j×°×=â¥L×-L’½
L n•Z•×Ö×úJ-ú:
=vœj׺ñ½àÛà»×ˆÛ…×Õ¦×Õ¦×8Zê
!L›Ðj׺ñ½àÛà»×ˆÕà×Û°×Õà
LÐû ×=L͕’•j×à°×-LÍÙ×àñ°ˆ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
1
» Kapak Konusu «
“AGORA”günyüzüne çıkıyor
WDPDP×\OD Do×ùD o×NDU×OP×üW×U 5RPD '|QHPL
VRQODU×QD GRùUX GHYOHW DJRUDV×Q×Q JLGHUHN WLFDUL
ELUDQODPND]DQPD\DEDüODG×ù×Q×J|VWHUHQWRQR]OX
GNNDQV×UDODU×ED]LOLNDQ×QNX]H\FHSKHVLQGHJQ
×ü×ù×QDo×NDU×OP×üW×U
ho V×UD VWXQ GL]LVL\OH D\U×OP×ü QHÁHUGHQ
JDOHULROXüDQEDW×VWRDGDED]LOLNDJLELELUERGUXP
NDW ]HULQGH \NVHOPHNWH\GL $YOXGDQ o V×UD
EDVDPDNODo×N×ODQ]HPLQNDWYHDKüDSWDEDQO×LNLQFL
NDW$QWLN dDù·GD LQVDQODU×Q \DùPXU YH JQHüWHQ
NRUXQDUDNJH]LQWL\DSW×ù×\HUOHUGL
*UHNoH ELU NHOLPH RODQ $JRUD ´WRSODQ×ODQ
\HUNHQWPH\GDQ×oDUü×SD]DU\HULµJLELDQODPODUD
JHOPHNWHGLU$QWLNdDù·GDDJRUDODU×QWLFDULVL\DVLYH
GLQLIRQNVL\RQODU×Q×Q\DQ×V×UDVDQDW×Q\RùXQODüW×ù×YH
ELUoRNVRV\DOROD\ODU×QJHoWLùLYH\DJHUoHNOHüWLULOGLùL
NHQWLQ RGDN QRNWDV× ROGXùXQX ELOLQPHNWHGLU $QWLN
dDù·GD KHU NHQWWH HQ D] ELU DJRUD \HU DOPDNWDG×U
.LPL E\N NHQWOHUGH LVH JHQHOGH LNL DJRUD \HU
DO×UG× %XQODUGDQ ELUL GHYOHW LüOHULQLQ J|UOGù
HWUDI×QGDoHüLWOLNDPXELQDODU×Q×QWRSODQG×ù×GHYOHW
DJRUDV× GLùHUL LVH WLFDUL IDDOL\HWOHULQ \RùXQODüW×ù×
WLFDUHWDJRUDV×G×Uú]PLUDJRUDV×0g\\·GDDQWLN
6P\UQD .HQWL·QLQ WDü×QG×ù× 3DJRV .DGLIHNDOH·XQ
NX]H\\DPDF×QGDNXUXOXGXU'|QHPLQ|QHPOLNDPX
ELQDODU×\OD oHYULOPLü RODQ EX \DS× NHQWLQ GHYOHW
DJRUDV×G×U
+HOOHQLVWLN'|QHP·GHNXUXOPXüRODQDJRUDGD
JQP]H JHOHELOPLü NDO×QW×ODU×Q oRùX 06 GHSUHPLQGHQ VRQUD úPSDUDWRU 0DUFXV$XUHOLXV·XQ
GHVWHNOHUL\OH \HQLGHQ LQüD HGLOHQ 5RPD '|QHPL
DJRUDV×QDDLWWLU
6P\UQD DJRUDV× GLNG|UWJHQ IRUPGD
SODQODQP×üRUWDGDJHQLüELUDYOXYHHWUDI×QVWXQOX
JDOHULOHUOH VWRD oHYULOL ELU \DS×G×U .D]×ODUOD Do×ùD
o×NDU×ODQ NX]H\ YH EDW× VWRD ERGUXP NDW× ]HULQGH
\NVHOPHNWHGLU .X]H\ VWRD SODQ |]HOOLNOHUL
Do×V×QGDQED]LOLNDG×U
+ULVWL\DQ NLOLVHOHULQH |QFON HGHQ 5RPD
'|QHPL ED]LOLNDODU× NHQWLQ KXNXN LüOHULQLQ
J|UOGùELUWUDGOL\HVDUD\×G×UgWH\DQGDQNHQWLQ
WLFDUL \DüDP×QD \|Q YHUHQ WFFDU YH EDQNHUOHULQ
IDDOL\HWOHULLoLQGHED]LOLNDODUWHUFLKHGLOPLüWLU
gOoOHUL LWLEDUL\OH 6P\UQD DJRUD ED]LOLNDV×
ELOLQHQ HQ E\N 5RPD '|QHPL %D]LOLNDV× ROPD
|]HOOLùLQHVDKLSWLU
%D]LOLNDQ×QNX]H\FHSKHVLQGHERGUXPNDW×QD
Do×ODQLNLDQ×WVDONDS×GDQEDW×\DQGDNLJQP]GH
à
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
d$/,û0$/$5352-(/(5
´$JRUD YH dHYUHVL .RUXPD ² *HOLüWLUPH
YH <DüDWPD 3URMHVLµ oHUoHYHVLQGH EDüOD\DQ
oDO×üPDODUGD|QFHOLNOH$JRUD·GD·OXYH·OL
\×OODUGD \DS×ODQ DQFDN WDPDPODQDPD\DQ ND]×ODU
VUGUOPüWU <DNODü×N \×OG×U VUGUOHQ ND]×
oDO×üPDODU× LOH ED]LOLND YH EDW× VWRDQ×Q E\N
ELU E|OP LOH GRùX VWRDQ×Q NX]H\ XFX Do×ùD
o×NDU×OP×üW×U%XG|QHPGHND]×ODUODHü]DPDQO×RODUDN
VUGUOHQUHVWRUDV\RQSURMHOHULGDKLOLQGH)DXVWLQD
.DS×V×\HQLEDüWDQD\DùDNDOG×U×OP×üW×U$\U×FDEDW×
VWRDFHSKHVWXQODU×Q×QD\DùDNDOG×U×OPDV×ED]LOLND
YH EDW× VWRD ERGUXP NDW×QGDNL HNVLN NHPHUOHULQ
WDPDPODQPDV× oDO×üPDODU× GD GHYDP HWPHNWHGLU
3URMH oHUoHYHVLQGH EDW×GD (üUHISDüD &DGGHVL·QH
úNL dHüPHOLN <RNXüX NX]H\GH LVH $QDIDUWDODU
&DGGHVL·QH NDGDU RODQ DODQGD NDSVDPO× ELU oHYUH
G]HQOHPHoDO×üPDV×\DS×ODUDNKHPEXE|OJHOHUGH
\HU DODQ YH $QWLN dDù·GD DJRUD LOH LOLüNLOL ROGXùX
ELOLQHQ \DS×ODU Do×ùD o×NDU×ODFDN KHP GH KDOND
Do×N ELU DUNHRORML YH WDULK SDUN× ROXüWXUXODFDNW×U
%X DPDoOD NX]H\GH \HU DODQ KDUDEH GXYDUODU×Q
\×N×P×QDEDüODQDUDNDJRUDQ×QNX]H\FHSKHVLE\N
RUDQGDDo×OP×üW×U
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°8WëaWd½ZWd¯
Yeni Hizmet Binamıza Taşındık
$UDO×N·WD\HQLKL]PHWELQDP×]×WHVOLPDOG×NWDQ
KHPHQ VRQUD oRN K×]O× ELU üHNLOGH \HQL ELQDP×]D
WDü×QG×N YH 2FDN 3D]DUWHVL JQ \HQL ELQDP×]GD
KL]PHW YHUPH\H EDüODG×N dH\UHN DV×UO×N WHPHOOHUL
]HULQGH \NVHOHQ 2GDP×]×Q EXJQN \HQL KL]PHW
ELQDV×QD NDYXüPDV×QGD PDGGL PDQHYL oRN E\N
HPHùL YH NDWN×V× RODQ VL] GHùHUOL PHVOHNWDüODU×P×]
EDüWD ROPDN ]HUH RGDP×]×Q NXUXOGXùX JQGHQ
EXJQH NDGDU DOG×NODU× KHU NDUDUOD YH \DSW×NODU× KHU
LFUDDWOD DG×P DG×P EXJQOHUH KD]×UO×N \DSP×ü RODQ
EL]GHQ |QFHNL WP GHùHUOL \|QHWLFLOHULPL]H EXJQN
ELQDP×]×Q DO×QPDV×QD PD\D RODQ EXQGDQ |QFHNL
JD\ULPHQNXOOHULQHGLQLOPHVLQGHKHUWUOLGDULWHGELUYH
WDVDUUXÁDU×\OD\HQLKL]PHWELQDP×]×QDO×QPDV×QGDoRN
E\N NDWN×V× RODQ VD\J× GHùHU HVNL EDüNDQODU×P×]D
WHüHNNUELUERUoELOL\RUX]
ûHKLW )HWKL %H\ &DGGHVLQGHNL +UUL\HW úü
0HUNH]L·QLQ HQ VW LNL NDW×QGDQ YH NDWODUGDQ
ROXüDQ YH KHU ELUL \DNODü×N ·HU \] PHWUH NDUH
RODQWRSODPPHWUHNDUHOLN\HQLKL]PHWELQDP×]×Q
NDW×QD \HUOHüWLN <HQL ELQDP×]GD \DSW×ù×P×] LON
%DüNDQODU.XUXOX7RSODQW×V×·QGD2GDP×]×QPHQIDDWOHUL
|Q SODQGD WXWXODUDN DO×QDQ WDYVL\H NDUDU×QD X\JXQ
RODUDN\HQLKL]PHWELQDP×]×QüLPGLOLNID]ODJHOHQ
NDW×Q×NLUD\DYHUL\RUX]
'HùHUOL0HVOHNWDüODU×P
<×O×QGD \UUOùH JLUHQ \HQL 7UN 7LFDUHW
.DQXQXONHPL]WLFDULKD\DW×QDPXKDVHEHYHGHQHWLP
PHVOHùLQH \HS\HQL ELU ER\XW ND]DQG×UG× 8OXVODUDUDV×
VWDQGDUWODUD SDUDOHO RODUDN ONHPL]GH \UUOùH
NRQDQ %Dù×PV×] 'HQHWLP 6WDQGDUWODU×·Q× KHS ELUOLNWH
NRQXüPDN YH WDUW×üPDN DPDF×\OD ûXEDW 6DO× JQ ´7UNL\H 'HQHWLP 6WDQGDUWODU× 6HPLQHULµ
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
G]HQOHGLN%XYHVLOH\OH.*.%DüNDQ×Q×YHVWG]H\
\|QHWLFLOHULQL ú]PLU·GH Dù×UOD\DUDN EX DODQGD \DS×ODQ
G]HQOHPHOHULLONDù×]GDQGLQOHGLNYH.*.\HWNLOLOHULQL
\HOHULPL]OHELUDUD\DJHWLUGLN%XVHPLQHULQVRQXQGD
ED]×PHVOHNWDüODU×P×]%Dù×PV×]'HQHWoL/LVDQV×Q×YH
.LPOLùL·QLEL]]DW.*.%DüNDQ×·Q×QHOLQGHQDOG×ODU
'LùHUWDUDIWDQWDULKLQGHú]PLU9HUJL
'DLUHVL%DüNDQO×ù×·Q×2GDP×]GDPLVDÀUHGHUHN´<00
7DVGLN 5DSRUODU×QGD .DUü×ODü×ODQ 6RUXQODU YH d|]P
gQHULOHULµ NRQXOX NRRUGLQDV\RQ WRSODQW×V×Q×Q LONLQL
JHUoHNOHüWLUGLN %X WRSODQW×\D 2GDP×] \|QHWLP NXUXOX
\HOHULLOHú]PLU9HUJL'DLUHVL%DüNDQ×*UXS0GUOHUL
LOJLOL 9HUJL 'DLUHVL 0GUOHUL YH GLùHU \HWNLOLOHU NDW×OG×
h\HOHULPL]GHQ WRSODQW× |QFHVLQGH DO×QDQ VRUX YH
|QHULOHU9HUJL'DLUHVL%DüNDQO×ù×\HWNLOLOHULQHDNWDU×OG×
9DU×ODQ PXWDEDNDW VRQXFXQGD EX WRSODQW×Q×Q KHU o
D\GDELUSHUL\RGLNRODUDN\DS×OPDV×NDUDUODüW×U×OG×
'HùHUOL0HVOHNWDüODU×P
ú]PLU <002 DLOHVL RODUDN ´'Q\D .DG×QODU
*QµQ NXWODPDN DPDF×\OD 0DUW 'Q\D .DG×QODU
*Q·QGH\HOHULPL]YH\DN×QODU×\ODELUOLNWH´+RPHURV
9DGLVLµQGH NDKYDOW×GD EXOXüX\RUX] $\U×FD 7UN
VDQDW P]LùLQH J|QO YHUHQ KHU \DüWDQ \HPL]LQ
YH \DN×QODU×Q×Q NDW×ODELOHFHùL ´ú]PLU <002 7UN
6DQDW 0]LùL .RURVXµ oDO×üPDODU×QD EDüO×\RU 'LùHU
WDUDIWDQ2GDP×]´6RV\DO)DDOL\HWOHUYH+DONODúOLüNLOHU
.RPLV\RQXµ |QFOùQGH 1LVDQ WDULKOHUL
DUDV×QGD 0DUGLQ YH oHYUHVLQH ELU JH]L G]HQOL\RUX]
%DüWDEXJH]LROPDN]HUHHWNLQOLNOHULPL]HJ|VWHUGLùLQL]
LOJLYHNDW×O×PLoLQKHSLQL]HD\U×D\U×VRQVX]WHüHNNUOHU
HGL\RUX]
2GDP×]×Q EWQ NXUXO YH NRPLV\RQODU×Q×Q
\DQ× V×UD 6RV\DO )DDOL\HWOHU YH +DONOD úOLüNLOHU
.RPLV\RQXPX]XQ
oDO×üPDODU×Q×
J|QOGHQ
GHVWHNOL\RUX] úoLQGH \DüDG×ù×P×] WRSOXPD NDUü×
VRUXPOXOXùXPX]XQ ELOLQFL LoLQGH \HOHULPL]L ELU
DUD\D JHWLUHQ KHU WUO HWNLQOLN YH RUJDQL]DV\RQODU×Q
VD\×V×Q× DUW×UPDN LVWL\RUX] %X FPOHGHQ RODUDN
VRV\DO VRUXPOXOXN SURMHVL NDSVDP×QGD 0DUGLQ·LQ
6DYXU LOoHVLQGH LKWL\DF× RODQ RNXOODUD GDù×W×OPDN
]HUHNLWDSYHN×UWDVL\HNDPSDQ\DV×EDüODW×\RUX]%X
NRQXGDNL GHWD\ODU× GHUJLPL]LQ LOHUOH\HQ VD\IDODU×QGD
EXODFDNV×Q×] 3D\ODü×OG×NoD oRùDODFDN RODQ L\L YH
J]HOüH\OHULX]DNGL\DUODUDKHSELUOLNWHJ|WUHELOPHN
GLOHùL\OH
ûDGLdHWLQ
ú]PLU<002%DüNDQ×
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
Û
Odamız yeni binasına taşındı
ú]PLU <HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV×
\HOHULQH GDKD L\L KL]PHW YHUHELOPHN DG×QD
2FDN WDULKLQGH +UUL\HW úü 0HUNH]L
ELQDV×QGDNLNDWDWDü×QG×
ú]PLU·LQ HQ PHUNH]L \HULQGH EXOXQDQ
D\U× WRSODQW× VDORQXQXQ EXOXQGXùX ú]PLU
<00 2GDV×QGD .RPLV\RQ YH .XUXOODU×P×]×Q
WRSODQW×ODU×K×]O×ELUüHNLOGHGHYDPHWPHNWHGLU
7P oDO×üPDODU×P×]×Q YHULPOL ELU
RUWDPGD JHUoHNOHüWLùL \HQL KL]PHW ELQDP×]D
WP\HOHULPL]LEHNOHUL]
$GUHVLPL]ûHKLW)HWKLEH\&DG+UUL\HW
úü0HUNH]L1R.3DVDSRUWú]PLU
Başkanlar Kurulu yeni hizmet binamızda
ilk toplantısını yaptı
2FDN WDULKLQGH ú]PLU <HPLQOL 0DOL
0üDYLUOHU 2GDV× %DüNDQODU .XUXOX 7RSODQW×V×
\DS×OG× \×O×Q×Q JHQHO GHùHUOHQGLULOPHVLQLQ
\DS×OG×ù× %DüNDQODU .XUXOX 7RSODQW×V×QGD
WRSODQW× JQGHPLQL 2GDP×]×Q \HQL KL]PHW
ELQDV×QD WDü×QP×ü ROPDV×QGDQ GROD\× ELQDP×]
ROXüWXUPDNWD\G×
%DüNDQODU .XUXOX 7RSODQW×V×QGD 2GDP×]
PHQIDDWOHUL GüQOHUHN DO×QDQ WDYVL\H NDUDU×QD
ˆ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
LVWLQDGHQ 2GDP×] <HQL +L]PHW %LQDV×·Q×Q NDW×Q×QNLUD\DYHULOPHVLÀNULJQGHPHJHOGL
gQFHOLNOL RODUDN \HOHULPL]LQ NLUDODPDV×
GüQOGùQGHQ KHUKDQJL ELU HPODN üLUNHWL
LOH DQODü×OPDP×ü ROXS \HOHULPL]H ELOJLVL
GX\XUXOPXüWXU
2GDP×] KL]PHW ELQDV×Q×Q NDW×Q×
NLUDODPD\× GüQHQ \HOHULPL]LQ 2GDP×] *HQHO
úGDUH 0GU 6HYWDW7HN\H LOH LOHWLüLPH JHoPHVL
ULFDROXQXU
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°EZWcépZWd>WX[hb[h¯
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Odamızı ziyaret etti
0ONL\HOLOHU %LUOLùL ú]PLU ûXEH %DüNDQ× $VO×
7HQJL] %DüNDQ <DUG×PF×V× 0HOLK 'LULO *HQHO
6HNUHWHU 'U *|NKDQ 8JDQ YH (EUX .XODO×RùOX
2FDN 6DO× JQ 2GDP×]× ]L\DUHW HGHUHN ú]PLU
<HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV× <|QHWLP .XUXOX
%DüNDQ×ûDGLdHWLQ·HL\LWHPHQQLOHULQLLOHWWLOHU
ú]PLU <00 2GDV× \HOHULQLQ E\N
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
oRùXQOXùXQXQ D\Q× ]DPDQGD \HVL ROGXùX
0ONL\HOLOHU %LUOLùL %DüNDQ×·Q×Q 2GDP×]× ]L\DUHW
HWPHVL LOH L\L LOLüNLOHU SHNLüWLULOGL ú]PLU <HPLQOL 0DOL
0üDYLUOHU 2GDV× <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ× ûDGL
dHWLQ0ONL\HOLOHU%LUOLùL\HQL<|QHWLPLQLEXYHVLOH\OH
WHEULN HGHUHN <|QHWLP .XUXOX·QD oDO×üPDODU×QGD
EDüDU×ODUGLOHGL
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
…
Türkiye Denetim Standartları tanıtıldı
ú]PLU <HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV×
WDUDI×QGDQ G]HQOHQHQ ´7UNL\H 'HQHWLP
6WDQGDUWODU×6HPLQHULµ.DPX*|]HWLPL0XKDVHEH
YH 'HQHWLP 6WDQGDUWODU× .XUXPX %DüNDQ× 6H\LW
$KPHW %Dü %DüNDQ <DUG×PF×V× 0HKPHW .D\D
6WDQGDUWODU 'DLUHVL %DüNDQ× 0HKPHW ûLULQ·LQ
NDW×O×PODU×\OD ûXEDW 6DO× JQ (JH 3DODV
2WHOL·QGHJHUoHNOHüWL
<HQL 7UN 7LFDUHW .DQXQX X\DU×QFD .DPX
*|]HWLPL 0XKDVHEH YH 'HQHWLP 6WDQGDUWODU×
.XUXPX
.*.
WDUDI×QGDQ
XOXVODUDUDV×
VWDQGDUWODUOD SDUDOHO RODUDN \UUOùH NRQXODQ
%Dù×PV×] 'HQHWLP 6WDQGDUWODU×QD LOLüNLQ
IDUN×QGDO×N ROXüWXUPDN DPDF×\OD ú]PLU <00
RGDV× WDUDI×QGDQ G]HQOHQHQ NRQIHUDQVWD
NRQXüDQ .*. %DüNDQ× 6H\LW $KPHW %$û
´8]XQ P]DNHUHOHU VRQUDV×QGD 8OXVODUDUDV×
0XKDVHEHFLOHU )HGHUDV\RQX ,)$& LOH WHOLI
DQODüPDV× \DSW×NODU×Q× EX DQODüPD NDSVDP×QGD
,)$& WDUDI×QGDQ \D\×QODQDQ VWDQGDUWODU×Q
WDPDP×Q×Q ´7UNL\H 'HQHWLP 6WDQGDUWODU×µ
RODUDN PHY]XDW×P×]D ND]DQG×U×OPD\D GHYDP
HGLOHFHùLQLµ EHOLUWWL ,)$& WDUDI×QGDQ \D\×PODQDQ
Õ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
VWDQGDUWODUGDQ |QHP DU]HWPHVL QHGHQL\OH
´.DOLWH.RQWURO6WDQGDUG×µYH´%Dù×PV×]'HQHWLP
6WDQGDUWODU×QDµ |QFHOLN YHULOGLùLQL YXUJXOD\DQ
%Dü ´7UNL\H 'HQHWLP 6WDQGDUWODU×Q×Q GDKD
NDSVDPO× ROGXùXQX YH XOXVODUDUDV× VWDQGDUWODUD
X\XPOX 7UNL\H 'HQHWLP 6WDQGDUWODU×Q×Q
X\JXODQPD\D EDüODPDV×\OD 7UNL\H·GH EDù×PV×]
GHQHWLPGH NDOLWHQLQ GDKD GD DUWDFDù×Q×µ LIDGH
HWWL .*. %DüNDQ <DUG×PF×V× 0HKPHW .$<$
LVH ´7UNL\H 'HQHWLP 6WDQGDUWODU×Q×Q VDGHFH
.DOLWH .RQWURO 6WDQGDUWODU× YH %Dù×PV×] 'HQHWLP
6WDQGDUWODU×QGDQ ROXüPDG×ù×Q× EXQODUD LODYH
RODUDNGLùHUJYHQFHVWDQGDUWODU×LOJLOLKL]PHWOHU
VWDQGDUWODU× HùLWLP HWLN YH ELOJL VLVWHPOHUL
GHQHWLPLQH LOLüNLQ VWDQGDUWODU GD GDKLO ROPDN
]HUH oRN GDKD JHQLü ELU oHUoHYH\L LIDGH
HWWLùLQL EDüWD WDULKL ÀQDQVDO WDEORODU×Q GHQHWLPL
ROPDN ]HUH NRQXVX oRN IDUNO× DODQODUD LOLüNLQ
\UWOHELOHFHN KL]PHWOHUH LOLüNLQ VLVWHPDWLN
\DNODü×PODU× RUWD\D NR\DQ VWDQGDUW PHWLQOHULQL
GH EQ\HVLQGH EDU×QG×UG×ù×Q× LIDGH HGHUHN EX
KXVXVODU×Q PHVOHN PHQVXSODU× Do×V×QGDQ \HQL Lü
DODQODU×ROXüWXUDFDù×Q×µEHOLUWWL
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
%Dù×PV×] GHQHWLPH WDEL üLUNHW VD\×V×
DUWDFDN
<HQL 77. X\DU×QFD
EDù×PV×] GHQHWLPH WDEL
RODFDN üLUNHWOHU oHüLWOL
NULWHUOHU GLNNDWH DO×QDUDN
%DNDQODU .XUXOX WDUDI×QGDQ
EHOLUOHQL\RU .*. %DüNDQ×
%$û ´LOJLOL $% GLUHNWLÀ
oHUoHYHVLQGH
EHOLUOHQHQ
NULWHUOHUHJ|UH\×O×QGD
ELQ FLYDU×QGD E\N
üLUNHWLQEDù×PV×]GHQHWLPH
WDEL ROGXùXQX EHOLUOHQHQ
NULWHUOHULQLOJLOL$%GLUHNWLÀQH
X\XP VDùODPDN ]HUH
NDGHPHOL RODUDN DüDù×\D
oHNLOPHN VXUHWL\OH YH
PWHDNLS \×OODUGD GDKD GD
DUWDFDù×Q× \×O×QGD
EDù×PV×] GHQHWLPH WDEL
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°EZWcépZWd>WX[hb[h¯
EDù×PV×] GHQHWLP NXUXOXüX LOH ELQ
EDù×PV×]GHQHWoL\HWNLOHQGLULOGL
.*.·Q×Q NXUXOXüX $% P]DNHUH VUHFL
ûLUNHWOHU +XNXNX IDVO×QD LOLüNLQ NULWHUOHU
oHUoHYHVLQGH JHUoHNOHüPLü ROXS JHoWLùLPL]
VUHoWH .*. WDUDI×QGDQ $% GLUHNWLÁHULQH X\XP
VDùODQPDN ]HUH PHY]XDW \UUOùH NRQXOPXü
EXOXQX\RU .*. %DüNDQ× 6Q %$û ´GDKD
|QFH 63. WDUDI×QGDQ \HWNLOHQGLULOPLü EDù×PV×]
GHQHWLP NXUXOXüODU×QD \HQL PHY]XDWD X\XP
VDùODPDODU× EDN×P×QGDQ \×O× LoLQ JHoLü
VUHFL WDQ×QG×ù×Q× EX VUHoWH LOJLOL NXUXOXüODU×Q×Q
\HWNLVLQLQ D\QHQ GHYDP HWWLùLQL PHY]XDWD X\XP
VDùOD\DQODU×Q \HWNLOHQGLUPHOHULQLQ \DS×OG×ù×Q×µ
EHOLUWWL %X NDSVDPGD .*.·\D PUDFDDW HGHQ
NXUXOXüODUGDQ DGHGLQLQ \HWNLOHQGLULOGLùLQL
<00YH6000OHUH\|QHOLNRODUDNQLYHUVLWH
LOHLüELUOLùLoHUoHYHVLQGHJHoLüG|QHPLHùLWLPOHULQL
WDPDPOD\DQODU LOH EDù×PV×] GHQHWoLOLN V×QDY×QGD
EDüDU×O×RODQELQDGHWPHVOHNPHQVXEXQXQ
\HWNLOHQGLULOGLùLQL EXQODU×Q JHUHNOL LüOHPOHULQLQ
WDPDPODQPDV×Q×Q DUG×QGDQ .*. LQWHUQHW
VLWHVLQGH ´%Dù×PV×] 'HQHWLP 5HVPL 6LFLOLQGHµ
\D\×QODQG×ù×Q×V|]OHULQHLODYHHWWL
RODFDNüLUNHWOHUHLOLüNLQ%DNDQODU.XUXOX.DUDU×Q×Q
\DN×QGD 5HVPL *D]HWH·GH \D\×QODQPDV×Q×
EHNOHGLNOHULQLµLIDGHHWWL
.*. %DüNDQ× %Dü ´ú)ú$5 \HVL RODUDN
XOXVODUDUDV×VLVWHPLQSDUoDV×KDOLQHJHOGLNµ
\×O× RFDN D\× VRQXQGD JHUHNOL
P]DNHUHOHULQ
WDPDPODQPDV×Q×Q
DUG×QGDQ
.*.·Q×Q 8OXVODUDUDV× 'HQHWLP 2WRULWHOHUL
)RUXPXQD\HROGXùXQXKDW×UODWDQ.*.%DüNDQ×
%$û´EDù×PV×]GHQHWLPHLOLüNLQRODUDN7UNL\H·GH
\HQL NXUXODQ NDPX J|]HWLPL VLVWHPLQLQ GHQHWLP
YH J|]HWLP DODQ×QGDNL XOXVODUDUDV× JHOLüPHOHUH
YH $% PNWHVHEDW×QD X\XPOX RODUDN RODUDN
ROXüWXUXOGXùXQX.*.·Q×Qú)ú$5\HVLROPDV×\D
EX DODQD LOLüNLQ XOXVODUDUDV× VLVWHPDWLùLQ ELU
SDUoDV× KDOLQH JHOGLùLQL EXQXQ .*. YH ONHPL]
Do×V×QGDQ|QHPOLELUDG×PROGXùXQXµLIDGHHWWL
ú]PLU <00 2GDV× <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ×
ûDGL dHWLQ ´ ûXEDW WDULKLQGH \UUOùH
JLUHQ \HQL 7UN 7LFDUHW .DQXQX ONHPL] WLFDUL
KD\DW×QD PXKDVHEH YH GHQHWLP PHVOHùLQH
\HS\HQL ELU ER\XW ND]DQG×UP×üW×U .*. %DüNDQ×
YH VW G]H\ \|QHWLFLOHULQL ú]PLU·GH Dù×UOD\DUDN
\DS×ODQ \HQLOLNOHUL LON Dù×]GDQ GLQOHPHN .*.
\HWNLOLOHULQL\HOHULPL]OHELUDUD\DJHWLUHELOPHNWHQ
GROD\×PXWOXOXNGX\X\RUX]µGL\HEHOLUWWL
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
7
Üyelerimiz Bağımsız Denetçi Lisansları’nı KGK Başkanı’nın
elinden aldı
7UNL\H 'HQHWLP 6WDQGDUWODU× 6HPLQHUL·QLQ
VRQXQGD\DS×ODQEHOJHWHVOLPW|UHQLLOH%Dù×PV×]
'HQHWoL /LVDQODU×Q× DOPD\D KDN ND]DQDQ ú]PLU
<002GDVׁ\HOHULQHOLVDQVODU×Q×.DPX*|]HWLPL
0XKDVHEH YH 'HQHWLP 6WDQGDUWODU× .XUXPX
.*.%DüNDQ×6H\LW$KPHW%DüWDNGLPHWWL
\HPL]LQ %HOJH YH NLPOLNOHULQL DOG×NODU×
W|UHQGH \HOHULPL] EHOJHOHULQL .*. %DüNDQ×
6D\×Q6H\LW$KPHW%Dü·WDQDOG×NODU×LoLQoRNPXWOX
ROGXNODU×Q×LIDGHHWWL
{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
%Dù×PV×]'HQHWoL.LPGLU"
%Dù×PV×] 'HQHWoL KHUKDQJL ELU NLüL YH\D
NXUXOXüD EDù×PO× ROPDGDQ JHQHO NDEXO J|UPü
PXKDVHEH LONHOHUL YH HVDVODU× ×ü×ù×QGD PDOL
WDEORODU×Q JHUoHùL \DQV×W×S \DQV×WPDG×ù×Q×
DUDüW×UDQ NLüLGLU VD\×O× \DVD LOH GHQHWLP
\HWNLVL 6000 YH <00·OHUH YHULOPLüWLU %X
NLüLOHU GHQHWLPOHUL V×UDV×QGD IDDOL\HW GHQHWLPL YH
X\JXQOXNGHQHWLPLGH\DSDUODU
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°EZWcépZWd>WX[hb[h¯
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ile Koordinasyon
toplantısı yapıldı
ú]PLU <HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV× YH
ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù× LüELUOLùL\OH .DWPD
'HùHU 9HUJLVL LDGHOHULQGH NDUü×ODü×ODQ VRUXQODU YH
o|]P |QHULOHUL NRQXOX .RRUGLQDV\RQ 7RSODQW×V×
WDULKLQGHú]PLU<HPLQOL0DOL0üDYLUOHU
2GDV×QGDJHUoHNOHüWLULOGL
.DWPD'HùHU9HUJLVLLDGHOHULQGHNDUü×ODü×ODQ
VRUXQODUYHo|]P|QHULOHULNRQXOXWRSODQW×\Dú]PLU
<HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV× <|QHWLP .XUXOX
h\HOHUL YH ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQ× 6Q )HUKDW
$/(0'$5*UXS0GUOHUL6Q&LKDQJLUg=d(/ú.
6Q)DKUL6,'$/YH6Q&HPDO$..,/,1d6WUDWHML
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
0GU 6Q 6×WN× .2d .'9 0GUOHUL 6Q 8ùXU
726<$/,YH6Q$KPHW*h1d$9',9HUJL'DLUHVL
0GUOHUL 6Q 1XUHWWLQ 3(.(5 YH 6Q (UGRùDQ
h/7$<NDW×OG×
h\HOHULPL]GHQWRSODQW×|QFHVLQGHDO×QDQVRUX
YH |QHULOHUL 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù× \HWNLOLOHULQH
DNWDUDQ ú]PLU <002 <|QHWLP .XUXOX \DS×ODQ
WRSODQW×Q×Q YHULPOL ELU üHNLOGH JHoPHVLQGHQ GROD\×
PXWOXOXNGX\GXNODU×Q×EHOLUWWL
9HUJL 'DLUHVL %DüNDQ× YH *UXS 0GUOHUL LOH
ELUOLNWHJHUoHNOHüWLULOHQ.RRUGLQDV\RQ7RSODQW×V×·Q×Q
oD\GDELU\DS×OPDV×SODQODQPDNWDG×U
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
¦
Manisa Vergi Dairesi Başkanı Yılmaz Çakan Odamızı ziyaret etti
ûXEDW dDUüDPED JQ VDDW ·GD
0DQLVD9HUJL'DLUHVL%DüNDQ×6D\×Q<×OPD]dDNDQ
YH*HOLUúGDUHVL*UXS0GU7XQFD\7HNLQ2GDP×]
<|QHWLP.XUXOX·QX]L\DUHWHWWL
2GDP×] ]L\DUHW SURJUDP× NDSVDP×QGD
<|QHWLP .XUXOXPX]XQ GDKD |QFH ]L\DUHWWH
EXOXQGXùX 6D\×Q <×OPD] dDNDQ LDGH\L ]L\DUHWWH
EXOXQGXODU
ú\L GLOHN YH WHPHQQLOHULQL 2GDP×] <|QHWLP
.XUXOX·QD LOHWHQ dDNDQ oDO×üPDODU×P×]× \DN×QGDQ
WDNLS HWWLNOHULQL EHOLUWHUHN 2GDP×] <|QHWLP
.XUXOX·QXQEDüDU×ODU×Q×QGHYDP×Q×GLOHGL
25. Vergi Haftası Etkinlikleri ’ne katıldık
ûXEDW 3D]DUWHVL JQ 9HUJL
+DIWDV× $WDWUN $Q×W×QD dHOHQN .R\PD 7|UHQL LOH
EDüODG×
ú]PLU<HPLQOL0DOL0üDYLUOHU2GDV×<|QHWLP
.XUXOX%DüNDQ<DUG×PF×V×6D\×QúVPDLO,ü×NW|UHQH
NDW×ODUDN2GDP×]×WHPVLOHQ$WDWUN$Q×W×QDoHOHQN
E×UDNW×
ûXEDW0DUWWDULKOHULDUDV×QGDPNHOOHÁHULQ
YHUJL\H J|QOO X\XPXQX DUWW×UPDN WRSOXPXQ WP
NHVLPOHULQL YHUJL NRQXVXQGD ELOLQoOHQGLUPHN YH
NDPXR\XQGD VDùO×NO× ELU YHUJL ELOLQFL ROXüWXUPDN
DPDF×\ODWP\XUWWD9HUJLKDIWDV×NXWODQG×
ú]PLU<HPLQOL0DOL0üDYLUOHU2GDV×<|QHWLP
.XUXOX %DüNDQ <DUG×PF×V× úVPDLO ,ü×N ELU ONHQLQ
NDON×QPDV×QGD YH JHOLüPHVLQGH HQ |QHPOL ÀQDQV
ND\QDNODU×QGDQ ELULQLQ YHUJL ROGXùXQX LIDGH
HGHUHNYHUJLELOLQFLQLQWPWRSOXPDND]DQG×U×OPDV×
JHUHNWLùLQLEHOLUWWL
°ñ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°EZWcépZWd>WX[hb[h¯
6RV\DO)DDOL\HWOHUYH+DONODúOLüNLOHU.RPLV\RQXPX]HWNLQOLNOHULQHWPK×]×\ODGHYDPHGL\RU
Dünya Kadınlar Günü’nde Homeros’tayız
'HùHUOL .DG×QODU×P×]×Q EX |]HO
JQQHQJ]HOüHNLOGHDLOHFHNXWODPDN
DPDF×\OD 0DUW 'Q\D .DG×QODU
*Q·QGHh\HOHULPL]OH%LUOLNWH+RPHURV
9DGLVLQGHNDKYDOW×GDEXOXüX\RUX]
2GDP×]
6RV\DO
)DDOL\HWOHU
.RPLV\RQX WDUDI×QGDQ G]HQOHQHQ
+RPHURV·WD .DKYDOW× (WNLQOLùLPL] 0DUW &XPDUWHVL JQ +RPHURV·WD
\DS×ODFDNW×U
7UNL\H·GH0DUW'Q\D.DG×QODU
*Q LON NH] \×O×QGD ´(PHNoL
.DG×QODU *Qµ RODUDN NXWODQPD\D
EDüODQG×\×O×QGDYHRQXL]OH\HQ
\×OODUGDGDKD\D\J×QRODUDNNXWODQG×
´%LUOHüPLü 0LOOHWOHU .DG×QODU 2Q
<×O×µ SURJUDP×QGDQ 7UNL\H·QLQ GH
HWNLOHQPHVL\OH\×O×QGD´7UNL\H
.DG×Q<×O×µNRQJUHVL\DS×OG×
(\OO$VNHUL'DUEHVL·QGHQVRQUD
G|UW\×OVUH\OHKHUKDQJL ELUNXWODPD
\DS×OPDG× ·WHQ LWLEDUHQ KHU \×O
oHüLWOL |UJWOHU WDUDI×QGDQ ´'Q\D
.DG×QODU *Qµ NXWODQPD\D GHYDP
ediliyor.
Türk Sanat Müziği koro çalışmaları başlıyor
7UN 6DQDW 0]LùLQH LOJL
GX\DQ YH VHYHQ KHU \DüWDQ \H
YH \DN×QODU×Q×Q NDW×ODELOHFHùL
ú]PLU <002 7UN 6DQDW 0]LùL
.RURVXoDO×üPDODU×QDEDüO×\RU
6RV\DO
)DDOL\HWOHU
.RPLV\RQXPX]XQ
HWNLQOLNOHUL
GkKLOLQGH RODQ .RUR oDO×üPDODU×
0ONL\HOLOHU %LUOLùL 7UN 6DQDW
0XVLNLVL YH 7UN +DON 0XVLNLVL
.RURODU×Q×Q NXUXFXOXùXQX YH
\|QHWLFLOLùLQLX]XQG|QHP\DSDQ
\HPL] <00 6DPL 6XVXUOXN·XQ
\|QHWLFLOLùLQGHEDüO×\RU
0DUW D\×QGD EDüOD\DFDN
7UN 6DQDW 0]LùL .RURVX
HùLWLPOHUL XGL *UNDQ g]WUN
WDUDI×QGDQYHULOHFHN
ú]PLU <002 7UN 6DQDW
0]LùL .RURVXQD .DW×OPDN
LVWH\HQ\HYH\DN×QODU×Q×QPDUW
D\×Q×Q VRQXQD NDGDU 2GDP×]D
LVLPOHULQLELOGLUPHOHULULFDROXQXU
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
11
Yeminli Mali Müşavirler Mardin’de
<|QHWLP .XUXOX %DüNDQ× ûDGL dHWLQ 2GDP×]
EQ\HVLQGH \HOHULPL]L ELU DUD\D JHWLUHFHN IDUNO×
HWNLQOLNYHJH]LOHULQ\DS×OPDV×QDKHU]DPDQGHVWHN
RODFDNODU×Q× oDO×üPDODU×Q×Q GHYDP×Q×Q JHOHFHùLQL
belirtti.
Mardin’de 1 kitap 1 umut
ú]PLU <002 6RV\DO )DDOL\HWOHU YH +DONOD
úOLüNLOHU .RPLV\RQX |QFOùQGH 1LVDQ
WDULKOHULDUDV×QGD\DS×ODFDNRODQ0DUGLQYHoHYUHVL
JH]LVL\RùXQELUWDOHSLOHNDUü×ODüW×
.LüLQLQ NDW×O×P×\OD JHUoHNOHüWLULOHFHN
0DUGLQ 7XUX LoLQ WP NRQWHQMDQODU×P×] GRODUNHQ
\HOHULPL]HLOJLOHULQGHQGROD\×WHüHNNUHGHUL]
8QHVFR 7DUDI×QGDQ 'Q\D .OWU 0LUDV×
RODUDN NDEXO HGLOHQ 0DUGLQ·H \DS×ODFDN JH]LGH
.DV×P×\H 0HGUHVHVL .×UNODU .LOLVHVL 0DUGLQ
0]HVL 8OX &DPLL =LQFLUL\H 0HGUHVHVL 7DULKL
3RVWDKDQH \]\×OODUFD 6U\DQL FHPDDWLQ EDùO×
ROGXùX'H\UXO]DIHUDQ0DQDVW×U×\×OO×N*QHü
7DS×QDù×\×OO×NWDULKLLOHLNLQFL+DVDQNH\IRODQ
3HUV .UDO× 'DULXV·XQ DG×Q× DODQ 'DUD $QWLN .HQWL
HVNL \HUOHüLPOHU 7Dü 2FDNODU× 0H]RSRWDP\D·Q×Q
LON%DUDM×YH0HWUHGHULQOLùHLQLOHQ\|UHKDON×Q×Q
=LQGDQ GL\H WDELU HWWLùL 'HSR J|UOHFHN \HUOHU
DUDV×QGD
hoJHFHG|UWJQVUHFHNRODQ0DUGLQWXUXQGD
6U\DQL FHPDDWLQLQ HQ |QHPOL \HUOHüPHOHULQGHQ
0LG\DW *$3 SURMHVLQLQ WDPDPODQPDV× LOH VXODU
DOW×QGD NDODFDN RODQ 'LFOH 1HKUL N×\×V×QGDNL
+DVDQNH\I 0DùDUD (YOHUL 7Dü .|SU (O 5×]N
&DPLVL YH 6XOWDQ 6OH\PDQ .OOL\HVL 0DUGLQ·LQ
RWDQWLN oDUü×V× 6U\DQLOHULQ JHUL G|Qü SURMHVL
NDSVDP×QGDWHNUDUKD\DWDG|QGUGNOHUL.×OO×W.|\
UHVWRUDV\RQX WDPDPODQDQ 0RU <RKDQQD .LOLVHVL
YH 0DUGLQ·LQ PLQ\DWU RODQ 6DYXU SURIHV\RQHO
UHKEHUOHUHüOLùLQGHJH]LOHFHN
6RV\DO )DDOL\HWOHU YH +DONOD úOLüNLOHU
.RPLV\RQXPX]XQ
oDO×üPDODU×Q×
J|QOGHQ
GHVWHNOH\HQ ú]PLU <HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV×
°à
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
6RV\DO )DDOL\HWOHU .RPLV\RQXPX]
|QFOùQGH 1LVDQWDULKOHUL DUDV×QGD
\DS×ODFDN 0DUGLQ JH]LVLQGH LKWL\DF× RODQ
RNXOODUD GDù×W×OPDN ]HUH ´dRFXN .LWDE×µ
NDPSDQ\DV×EDüODW×\RUX]
0DUGLQ 6DYXU úOoH 0LOOL (ùLWLP 0GU
0HKPHW (PLQ $VNDU LOH \DS×ODQ J|UüPH
QHWLFHVLQGH oRFXNODU×Q |]HOOLNOH RNXPD
NLWDE×QD LKWL\DoODU×Q×Q oRN ID]OD ROGXùXQX
|ùUHQGLN 0HKPHW (PLQ $VNDU ú]PLU <HPLQOL
0DOL 0üDYLUOHU 2GDV×Q×Q GX\DUO×O×ù× LoLQ
WHüHNNU HGHUNHQ LKWL\DF× RODQ oRFXNODU×Q
PXWOXOXùXQDNDWN×GDEXOXQXODFDù×LoLQPLQQHW
GX\GXùXQXEHOLUWWL
0DUGLQ·HJ|QGHULOHFHNoRFXNNLWDSODU×QD
EHQLPGHELUNDWN×PROVXQGL\RUVDQ×]HQJHo
1LVDQ3D]DUWHVLJQQHNDGDUJ|QGHULOPHVLQL
LVWHGLùLQL] oRFXN NLWDSODU×Q× oRFXNODU×Q×]×Q
WRUXQODU×Q×]×Q YH\D \DN×QODU×Q×]×Q ú]PLU<00
2GDV×QDWHVOLPHWPHQL]ULFDROXQXU
Küçük
bir
oRFXùXQPXWOXOXùX
ED]HQ ELU NLWDS
NDGDU\DN×Q
úOHWLüLP
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°EZWcépZWd>WX[hb[h¯
İzmir YMMO dergisi yeni ismini arıyor
ú]PLU <HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV× 'HUJLVL
6D\×V×QGD \DSW×ù× GHùLüLP LOH IDUNO× ELU ER\XW
ND]DQP×üROXSUHQNOLYHNXüHEDVN×V×WDVDU×P×YH
LoHULùLLOHNDOLWHOLELU\D\×QRUJDQ×QDG|QüWUOG
ûXDQDNDGDUXODüP×üROGXùX\NVHNNDOLWHVLQL
GDKD GD LOHUL G]H\OHUH WDü×\DELOPHN DPDF×\OD
KDNHPOL GHUJL ROPD \ROXQGD DG×PODU DW×OP×ü ROXS
EX VD\×P×]GD LON GHID KDNHPGHQ J|Uü DO×QDUDN
KDNHPOLELU\D]×\D\HUYHULOPLüWLU
.OWU YH 7XUL]P %DNDQO×ù×·QGDQ ,661
QXPDUDV× 8OXVODUDUDV× 6WDQGDUW 6UHOL <D\×Q
1XPDUDV×DO×QDUDNGHUJLPL]LQGDKDGDSURIHV\RQHO
ROPDV×Do×V×QGDQoDO×üPDODUGHYDPHWPHNWHGLU
,661 QXPDUDV× GHUJLQLQ LVPLQH J|UH
DO×QG×ù×QGDQGHUJLPL]LHQL\LüHNLOGH\DQV×WDELOHFHN
ELULVLPNRQXOPDV×JQGHPHJHOGL
'HUJLPL]LQ \HQL LVPLQL ELUOLNWH EXOPD\×
KHGHÁL\RUX]
úVLP|QHULOHULQL]L1LVDQdDUüDPEDJQQH
NDGDU LQIR#L]PLU\PPRRUJWU PDLO DGUHVLQH
J|QGHUPHQL]ULFDROXQXU
,661180$5$6,1('ú5"
,6618OXVODUDUDV×6WDQGDUW6UHOL<D\×Q1XPDUDV×EHOLUOLELUVUHOL\D\×QGHYDPO×ND\QDNGHYDP
HGHQVUHOL\D\×QLoLQROXüWXUXODQYHVUHOL\D\×Q×QDG×QDEDùO×NPHYHKDQHGHQROXüDQXOXVODUDUDV×
ELUQXPDUDODPDVLVWHPLGLU
Ankara YMMO Yönetim Kurulu İzmir’de
ûXEDW 6DO× JQ $QNDUD <HPLQOL 0DOL
0üDYLUOHU2GDV×<|QHWLP.XUXOX%DüNDQ×1XUHWWLQ
dHNLFL%DüNDQ<DUG×PF×V×+DOLO%DüDùDoYH$QNDUD
<002GDV×<|QHWLP.XUXOXh\HVL$OL5×]D*|NWHSH
2GDP×]×]L\DUHWWHEXOXQGXODU
ú\L LOLüNLOHULQ SHNLüWLULOGLùL$QNDUD<HPLQOL 0DOL
0üDYLUOHU 2GDV× <|QHWLPL \HQL ELQDP×]× LON GHID
]L\DUHWHWWL
<HQL\|QHWLPLQ\DSW×ù×oDO×üPDODU×oRNEDüDU×O×
EXOGXNODU×Q× EHOLUWHQ 1XUHWWLQ dHNLFL <|QHWLP
.XUXOX·QXQEDüDU×ODU×Q×QGHYDP×GLOHGL
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
°Û
Vergi Dairesi Başkanı Ferhat Alemdar 25. Vergi Haftası
nedeniyle Odamızı ziyaret etti
9HUJL +DIWDV× HWNLQOLNOHUL NDSVDP×QGD 9HUJL
'DLUHVL%DüNDQ×)HUKDW$OHPGDU9HUJL'DLUHVL*UXS
0GUOHUL )DKUL 6×GDO &LKDQJLU g]oHOLN &HPDO
$NN×O×QoYH9HUJL'DLUHVL6WUDWHML0GU6×WN×.Ro
ûXEDW3HUüHPEHJQ2GDP×]×]L\DUHWHWWLOHU
9HUJL+DIWDV×·Q×Q\DS×OPDDPDF×Q×ú]PLU<00
2GDV× <|QHWLP .XUXOXQD DNWDUDQ 6D\×Q )HUKDW
$OHPGDUûXEDW0DUWDUDV×QGD\DS×ODFDNRODQ
9HUJL+DIWDV×HWNLQOLNOHUGHQEDKVHWWL
)HUKDW
$OHPGDU
9HUJL
ELOLQFLQLQ
ROXüWXUXOPDV×QD|QHPYHUGLNOHULQLEHOLUWHUHN´$ùDo
\DüNHQHùLOLUGROD\×V×\ODYHUJLKDIWDV×QGDoRFXNODU
°ˆ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
LOHELUDUD\DJHOGLN9HUJLQLQ|QHPLLOHLOJLOLoRFXNODU×
]L\DUHW HGHUHN RQODU× ELOJLOHQGLUGLN 9HUJL ELOLQFLQL
VDùODP ELU \DS×GD JHOHFHN NXüDNODUD DNWDUDUDN
YHUJL ELOLQFLQLQ YH VRUXPOXOXùXQXQ WRSOXPXPX]GD
ROXüWXUXOPDV×JHUHNWLùLQHLQDQ×\RUXPµGHGL
'Q\DGDNL YH 7UNL\H·GHNL YHUJL VLVWHPL
KDNN×QGD J|UüOHUHN NDUü×O×NO× ÀNLU DO×üYHULüLQGH
EXOXQXOGX
ú]PLU<HPLQOL0DOL0üDYLUOHU2GDV×<|QHWLP
.XUXOX 9HUJL +DIWDV×Q× NXWOD\DUDN YHUJL ELOLQFLQLQ
|QHPLQLQDOW×Q×oL]GL
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°EZWcépZWd>WX[hb[h¯
»RÖPORTAJLAR«
'HUJLPL]LQEXVD\×V×QGD\LQHoRNGHùHUOLLVLPOHULVD\IDODU×P×]DNRQXNHWWLN
.DPX *|]HWLPL 0XKDVHEH YH 'HQHWLP 6WDQGDUWODU× .XUXPX %DüNDQ×
6D\×Q6H\LW$KPHW%DüYHú]PLU9HUJL'DLUHVL%DüNDQ×6D\×Q)HUKDW$OHPGDULOH
J|UüSLNLD\U×NRQXGDELOJLOHUHGLQGLN
'HùHUOLYDNLWOHULQLEL]OHUHD\×U×SU|SRUWDME|OPP]HNDWW×NODU×GHùHULoLQ
NHQGLOHULQHWHüHNNUHGHUL]
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
°…
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı
Sayın Seyit Ahmet Baş ile Röportaj
.*.%DüNDQ×6D\×Q6H\LW$KPHW%DüLOH\DSW×ù×P×]V|\OHüLGH.*.\DS×V×KDNN×QGDD\U×QW×O×ELOJLOHUHGLQGLN
%Dù×PV×]GHQHWoLNLPGLU%Dù×PV×]GHQHWLPQHGLUJLELVRUXODU×P×]D\DQ×WODUDOG×ù×P×]6H\LW$KPHW%Dü·D
U|SRUWDME|OPP]HNDWW×ù×GHùHULoLQoRNWHüHNNUHGHUL]
ª.*.QH]DPDQNXUXOPXüWXU"
VD\×O× .DQXQ +NPQGH .DUDUQDPHQLQ
.+. .DV×P WDULKLQGH 5HVPL *D]HWH·GH
\D\×PODQPDV×LOH\DVDOGD\DQDù×ROXüWXUXODQ.*.
.XUXO \HOHULQLQ \HPLQOHULQL PWHDNLS WDULKLQGHÀLOHQoDO×üPDODU×QDEDüODP×üW×U
»KGK
ne
için
NXUXOPXüWXU"
3DUD
YH
VHUPD\H
SL\DVDODU×Q×Q NUHVHO G]H\GH
HQWHJUDV\RQ VUHFLQH JLUPLü
ROPDV×GQ\DWLFDUHWKDFPLQGHNL
DUW×üODU XOXVODUDUDV× üLUNHWOHULQ
VD\×ODU×Q×Q K×]OD DUWPDV× JLEL
JHOLüPHOHU LüOHWPHOHULQ JYHQLOLU
°Õ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
RUWDN ELU ÀQDQVDO UDSRUODPD GLOL NXOODQPDODU×Q×
ÀQDQVDO WDEORODU×Q×Q GRùUXOXùX LOH PHY]XDWD
X\JXQOXùXQXQ EHOLUOL VWDQGDUWODUD J|UH G]HQOL
RODUDN GHQHWOHQPHVLQL ]RUXQOX KDOH JHWLUPLüWLU
$\U×FD ·OL \×OODU×Q EDü×QGD \DüDQDQ (QURQ
3DUPDODW JLEL PXKDVHEH YH GHQHWLP VNDQGDOODU×
NDPX RWRULWHOHULQL ÀQDQVDO ELOJLOHULQ GHQHWLPLQGH
GDKDV×N×WHGELUOHUDOPD\DVHYN
HWPLüWLU
hONHPL]GH LVH NRQX\D
(QURQ3DUPDODWJLELPXKDVHEH
LOLüNLQ RODUDN EDüWD %''. YH
YHGHQHWLPVNDQGDOODU×NDPX
63. ROPDN ]HUH oHüLWOL NXUXP
RWRULWHOHULQLÀQDQVDOELOJLOHULQ
YH NXUXOXüODU WDUDI×QGDQ NHQGL
GHQHWLPLQGHGDKDV×N×WHGELUOHU
J|UHY DODQODU×\OD V×Q×UO× ROPDN
DOPD\DVHYNHWPLċWLU
]HUH EX NRQXGD G]HQOHPHOHU
\DS×OP×ü ROXS EX GXUXP
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
ª.XUXPXQJ|UHYOHULQHOHUGLU"
.XUXPXQJ|UHYOHULQLüXüHNLOGH|]HWOH\HELOLUL]
8OXVODUDUDV×VWDQGDUWODUODX\XPOXELUüHNLOGH
‡7UNL\H 0XKDVHEH 6WDQGDUWODU×Q× 706
ROXüWXUPDNYH\D\×PODPDN
‡7UNL\H 'HQHWLP 6WDQGDUWODU×Q× 7'6
ROXüWXUPDNYH\D\×PODPDN
‡%Dù×PV×] GHQHWoLOHU YH EDù×PV×] GHQHWLP
NXUXOXüODU×Q×\HWNLOHQGLUPHN
‡%Dù×PV×]'HQHWLP5HVPL6LFLOLQLROXüWXUPDN
EX6LFLOLVUHNOLRODUDNNDPXHULüLPLQHDo×NWXWPDN
LOJLOLONHOHUOHELOJLSD\ODü×P×YHLüELUOLùL\DSPDN
‡%Dù×PV×] GHQHWLP DODQ×QGD NDPX J|]HWLPL
\DSPDNYHE|\OHFHEDù×PV×]GHQHWLPGHX\JXODPD
ELUOLùLQLJHUHNOLJYHQLYHNDOLWH\LVDùODPDNW×U
» Röportaj «
EDù×PV×] GHQHWLP DODQ×QGD GDù×Q×N ELU \DS×Q×Q
ROXüPDV×QDQHGHQROPXüWXU
$\U×FD EDù×PV×] GHQHWLP DODQ×QGD NDPX
J|]HWLP IRQNVL\RQXQX LFUD HGHFHN \HWNLOL ELU
RWRULWHQLQ ROPDPDV× EX DODQGDNL G]HQOHQPHOHULQ
HWNLQ YH NDPXR\XQD \HWHULQFH JYHQFH YHUHFHN
ELoLPGHX\JXODQPDV×Q×HQJHOOHPLüWLU
<DüDQDQ WP EX JHOLüPHOHU ONHPL]GH
EDù×PV×] GHQHWLP NRQXVXQGD EWQFO ELU KXNXNL
\DS×Q×Q ROXüWXUXODELOPHVL LoLQ EX NRQXGD \HWNL
YH VRUXPOXOXùD VDKLS ELU NXUXPXQ NXUXOPDV×Q×
JHUHNWLUPLüWLU %X DPDoOD .XUXPXPX] WDULKOL YH VD\×O× .+. LOH NXUXOPXüWXU %|\OHFH
LüOHWPHOHULPL]LQ 8OXVODUDUDV× )LQDQVDO 5DSRUODPD
6WDQGDUWODU×QD ,)56 J|UH G]HQOHQPLü YH
8OXVODUDUDV× 'HQHWLP 6WDQGDUWODU× ,6$ X\DU×QFD
GHQHWOHQPLüÀQDQVWDEORODU×LOHXOXVODUDUDV×WLFDUHW
HQGVWUL KL]PHW ÀQDQV YH VHUPD\H SL\DVDODU×Q×Q
UHNDEHW JFQ KDL] HWNLQ YH JYHQLOLU DNW|UOHUL
KDOLQHJHOPHVLQLQGH|QDo×OP×üRODFDNW×U
ª706QHGLU"
706·OHUGQ\DJHQHOLQGHRUWDNELUUDSRUODPD
GLOL ROXüWXUDQ YH üLUNHWOHULQ PDOL ELOJLOHULQLQ WDP
GRùUX GUVW YH NDUü×ODüW×U×ODELOLU ROPDV×Q×
VDùOD\DQ YH 8OXVODUDUDV× 0XKDVHEH 6WDQGDUWODU×
.XUXOX ,$6% WDUDI×QGDQ \D\×PODQDQ 8OXVODUDUDV×
ª.XUXPXQ\DS×V×QDV×OG×U"
.*. LGDUL |]HUNOLùH VDKLS ELU NDPX )LQDQVDO 5DSRUODPD 6WDQGDUWODU×Q×Q 8)56
7UNoH·\H oHYULOPLü KDOLGLU
NXUXPXGXU
VD\×O×
7UNoH\H oHYULOHQ VWDQGDUWODU
.DQXQGDVD\×ODQ']HQOH\LFLYH
UHVPL JD]HWHGH \D\×PODQDUDN
'HQHWOH\LFL .XUXPODU DUDV×QGD
hONHPL]GHEDĊ×PV×]GHQHWLP
\UUOùH
JLUPHNWHGLU
%X
\HU DOPDNWDG×U %DüEDNDQO×ù×Q
NRQXVXQGDEWQFOELUKXNXNL
NDSVDPGD .*. ,$6% LOH
LOLüNLOL NXUXOXüXGXU 0HUNH]L
\DS×Q×QROXċWXUXODELOPHVLLoLQEX
$QNDUD·GDG×U .XUXP WHüNLODW× NRQXGD\HWNLYHVRUXPOXOXĊDVDKLSELU WHOLI DQODüPDV× \DSDUDN ,$6%
\D\×PODQP×ü
.XUXO %DüNDQO×N YH KL]PHW NXUXPXQNXUXOPDV×Q×JHUHNWLUPLċWLU WDUDI×QGDQ
RODQ 8OXVODUDUDV× 0XKDVHEH
ELULPOHULQGHQ
ROXüPDNWDG×U
6WDQGDUWODU×Q×Q
WDPDP×Q×Q
.XUXO ELUL %DüNDQ ELUL úNLQFL
7UNoHoHYLULOHULQLWDPDPODP×üW×U
%DüNDQ ROPDN ]HUH WRSODP
$\U×FD
VWDQGDUWODU×Q
XOXVODUDUDV× PXKDVHEH
GRNX]\HGHQROXüPDNWDG×U.XUXOh\HOHUL*PUN
YH7LFDUHW%DNDQO×ù×LOH0DOL\H%DNDQO×ù×·QGDQLNLüHU VWDQGDUWODU×\OD Hü ]DPDQO× RODUDN JQFHOOHPHOHUL
\H LOH +D]LQH 0VWHüDUO×ù× 6HUPD\H 3L\DVDV× \DS×OPDNWDG×U %X oHUoHYHGH 6WDQGDUW LOH .XUXOX63.%DQNDF×O×N']HQOHPHYH'HQHWOHPH <RUXP \UUONWH EXOXQPDNWDG×U <UUONWH
.XUXPX %''. 7UNL\H 6HUEHVW 0XKDVHEHFL EXOXQDQ VWDQGDUWODU×Q UHYL]\RQX DPDF×\OD DGHW
0DOL0üDYLUOHUYH<HPLQOL0DOL0üDYLUOHU2GDODU× oDO×üPDNRPLV\RQXROXüWXUXOPXüWXU.RPLV\RQODUD
%LUOLùL 7h502% YH 7UNL\H 2GDODU YH %RUVDODU LOJLOL WP WDUDÁDU×Q NDW×O×P× VDùODQP×üW×U %X
%LUOLùL·QGHQ72%%ELUHU\HROPDN]HUH%DNDQODU oDO×üPDODUWDPDPODQG×ù×QGD706·OHUGDKDDQODü×O×U
.XUXOX WDUDI×QGDQ DWDQPDNWDG×U %DNDQODU .XUXOX YHNROD\X\JXODQDELOLURODFDNW×U<LQHEXNDSVDPGD
.XUXO h\HOHUL DUDV×QGDQ %DüNDQ× DWDU .XUXO 7UN 7LFDUHW .DQXQX 77. X\DU×QFD KD]×UODQDFDN
%DüNDQ×Q |QHULVL ]HULQH h\HOHUGHQ ELULQL úNLQFL ÀQDQVDOWDEORODUDLOLüNLQRODUDN706·OHULOHX\XPOX
%DüNDQ RODUDN VHoHU .XUXPXQ KL]PHW ELULPOHUL ÀQDQVDOWDEORIRUPDWODU×\D\×PODQP×üW×U
GRNX] GDLUH EDüNDQO×ù× LOH KXNXN PüDYLUOLùL
ª+HUüLUNHW706·OHULX\JXODUP×"
EDV×Q YH KDONOD LOLüNLOHU PüDYLUOLùL YH EDüNDQO×N
ûLUNHWOHULQ ÀQDQVDO WDEORODU×Q× KD]×UODUNHQ
PüDYLULQGHQROXüPDNWDG×U
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
17
ª7'6QHGLU"
·OL \×OODU×Q EDü×QGD WP GQ\DGD RUWD\D
o×NDQ PXKDVHEH VNDQGDOODU× YH VRQUDV×QGD
\DüDQDQüLUNHWLÁDVODU×VRQXFXEDù×PV×]GHQHWLPH
GX\XODQ LKWL\Do VHUPD\H SL\DVDODU× UHJODW|UOHULQL
PHVOHN |UJWOHULQFH NDEXO HGLOPLü YH GHQHWLP
IDDOL\HWLQLQNLPOHUWDUDI×QGDQQHüHNLOGH\DS×ODFDù×Q×
YH VRQXoODU×Q×Q QDV×O UDSRUODQDFDù×Q× NXUDOODUD
EDùOD\DQ VWDQGDUWODU× ROXüWXUPD\D \|QOHQGLUPLüWLU
%X NRQXGD GQ\DGDNL HQ HWNLQ NXUXOXü RODQ
ª.DPX \DUDU×Q× LOJLOHQGLUHQ NXUXOXü 8OXVODUDUDV× 0XKDVHEHFLOHU )HGHUDV\RQX ,)$&
WDUDI×QGDQ \D\×PODQDQ 8OXVODUDUDV× 'HQHWLP
.$<ú.QHGHPHNWLU"
VD\×O× .DQXQ +NPQGH .DUDUQDPHQLQ 6WDQGDUWODU× ,6$ GQ\DGD HQ \D\J×Q NXOODQ×ODQ
QFL PDGGHVLQGH ´.DPX \DUDU×Q× LOJLOHQGLUHQ GHQHWLPVWDQGDUWODU×QGDQG×U
7UNL\H·GH LVH .*. 7UNL\H 'HQHWLP
NXUXOXüODU .$<ú. +DOND Do×N üLUNHWOHU EDQNDODU
7'6
\D\×PODPD
\HWNLVL
VLJRUWD UHDVUDQV YH HPHNOLOLN üLUNHWOHUL IDNWRULQJ 6WDQGDUWODU×Q×
üLUNHWOHUL ÀQDQVPDQ üLUNHWOHUL ÀQDQVDO NLUDODPD oHUoHYHVLQGH ,)$& LOH WHOLI DQODüPDV× LP]DODP×ü
üLUNHWOHULYDUO×N\|QHWLPüLUNHWOHULHPHNOLOLNIRQODU× YH 8OXVODUDUDV× 'HQHWLP 6WDQGDUWODU×\OD X\XPOX
LKUDoo×ODUYHVHUPD\HSL\DVDV×NXUXPODU×LOHIDDOL\HW RODUDN7UNL\H'HQHWLP6WDQGDUWODU×Q×QDGDSWDV\RQ
DODQODU× LüOHP KDFLPOHUL LVWLKGDP HWWLNOHUL oDO×üDQ VUHFLQLEDüODWP×üW×U%XNDSVDPGDDGHWoDO×üPD
VD\×V× YH EHQ]HUL |OoWOHUH J|UH |QHPOL |OoGH LOHDGHWJ|]GHQJHoLUPHNRPLV\RQXNXUXOPXüWXU
,)$& WDUDI×QGDQ \D\×PODQDQ
NDPXR\XQX LOJLOHQGLUGLùL LoLQ
VWDQGDUWODU×Q WDPDP× 7UNL\H
.XUXPWDUDI×QGDQEXNDSVDPGD
'Q\DGDNLHQHWNLQNXUXOXċRODQ
'HQHWLP
6WDQGDUWODU×
DQD
GHùHUOHQGLULOHQ NXUXOXüODU× LIDGH
8OXVODUDUDV×0XKDVHEHFLOHU
EDüO×ù× DOW×QGD PHY]XDW×P×]D
HGHUµüHNOLQGHWDQ×PODQP×üW×U
)HGHUDV\RQX,)$&WDUDI×QGDQ
ND]DQG×U×ODFDNW×U
6|]NRQXVXKNPHJ|UH
\D\×PODQDQ8OXVODUDUDV×'HQHWLP
´7UNL\H
'HQHWLP
‡+DONDDo×NüLUNHWOHU
6WDQGDUWODU×,6$GQ\DGDHQ\D\J×Q
‡%DQNDODU
NXOODQ×ODQGHQHWLPVWDQGDUWODU×QGDQG×U 6WDQGDUWODU×µ oDW×V× DOW×QGD
.DOLWH
.RQWURO
6WDQGDUG×
‡6LJRUWDUHDVUDQVYH
%Dù×PV×] 'HQHWLP 6WDQGDUWODU×
‡(PHNOLOLNüLUNHWOHUL
%'6·OHU 6×Q×UO× %Dù×PV×] 'HQHWLP 6WDQGDUG×
‡)DNWRULQJüLUNHWOHUL
'LùHU *YHQFH 'HQHWLPOHUL 6WDQGDUWODU× úOJLOL
‡)LQDQVPDQüLUNHWOHUL
+L]PHWOHU 6WDQGDUWODU× (WLN .XUDOODU úONHOHU
‡)LQDQVDONLUDODPDüLUNHWOHUL
(ùLWLP 6WDQGDUWODU× LOH ELOJL VLVWHPOHUL GHQHWLPLQH
‡9DUO×N\|QHWLPüLUNHWOHUL
LOLüNLQ XOXVODUDUDV× VWDQGDUWODU×Q PHY]XDW×P×]D
‡(PHNOLOLNIRQODU×
ND]DQG×U×OPDV×QD \|QHOLN oDO×üPDODU GHYDP
‡úKUDoo×ODUYHVHUPD\HSL\DVDV×NXUXPODU×
HWPHNWHGLU..6LOHDGHW%'6UHVPLJD]HWHGH
.DPX\DUDU×Q×LOJLOHQGLUHQNXUXOXüODUG×U
\D\×PODQDUDN\UUOùHJLUPLüNDODQDGHW%'6·QLQ
6|]NRQXVXKNPGHWDQ×PODQDQNXUXOXüODUD LVHoHYLULOHULWDPDPODQP×üYHEXVWDQGDUWODU.XUXP
LODYHRODUDNIDDOL\HWDODQODU×LüOHPKDFLPOHULLVWLKGDP ZHEVLWHVLQGHNDPXR\XJ|UüQHDo×OP×üW×U
HWWLNOHUL oDO×üDQ VD\×V× YH EHQ]HUL |OoWOHUH J|UH
ª%Dù×PV×]GHQHWLPQHGLU"
|QHPOL |OoGH NDPXR\XQX LOJLOHQGLUHQ NXUXOXüODU×
%Dù×PV×]GHQHWLPLüOHWPHOHULQ\×OO×NÀQDQVDO
|QJ|UOHQ NULWHUOHU oHUoHYHVLQGH .*.·Q×Q .$<ú.
RODUDN EHOLUOHPH \HWNLVL EXOXQPDNWDG×U %X WDEOR YH GLùHU ÀQDQVDO ELOJLOHULQLQ EX WDEOR YH
NDSVDPGD .XUXP WDUDI×QGDQ KHQ] EHOLUOHPH ELOJLOHU LoLQ EHOLUOHQHQ NULWHUOHUH |UQHùLQ KDOND
\DS×OPDP×ü ROXS EHOLUOHPH \DS×OPDV× KDOLQGH Do×N üLUNHWOHU YH EDQNDODU×Q ÀQDQVDO WDEORODU× LoLQ
.$<ú. RODUDN EHOLUOHQHQ NXUXOXüODU .XUXP LQWHUQHW 706 X\JXQOXùX YH GRùUXOXùX KXVXVXQGD PDNXO
JYHQFH VDùOD\DFDN \HWHUOL YH X\JXQ EDù×PV×]
VLWHVLQGH\D\×QODQDFDNW×U
X\JXOD\DFDNODU×
G]HQOHPHOHULQ
NDSVDP×
.XUXOXPX]XQ 706 8\JXODPD .DSVDP×Q×Q
%HOLUOHQPHVLQH úOLüNLQ .DUDU× oHUoHYHVLQGH
EHOLUOHQPLüWLU %X .DUDU NDSVDP×QGD 706·\L
X\JXOD\DFDNüLUNHWOHUHVDVRODUDNWDULKOL
5HVPL*D]HWHGH\D\×PODQDQ´%Dù×PV×]'HQHWLPH
7DEL 2ODFDN ûLUNHWOHULQ %HOLUOHQPHVLQH 'DLU
%DNDQODU.XUXOX.DUDU×µ\ODEDù×PV×]GHQHWLPHWDEL
RODFDNüLUNHWOHUGLU
°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Röportaj «
GHQHWLPNDQ×WODU×Q×QHOGHHGLOPHVLDPDF×\ODJHQHO
NDEXO J|UPü EDù×PV×] GHQHWLP VWDQGDUWODU×QGD
|QJ|UOHQ JHUHNOL WP EDù×PV×] GHQHWLP
WHNQLNOHULQLQ X\JXODQDUDN GHIWHU ND\×W YH EHOJHOHU
]HULQGHQGHQHWOHQPHVLYHGHùHUOHQGLULOHUHNUDSRUD
EDùODQPDV×Q×LIDGHHGHU
ª%Dù×PV×]GHQHWoLNLPGLU"
%Dù×PV×]GHQHWLP\DSPDN]HUHVD\×O×
6HUEHVW0XKDVHEHFL0DOL0üDYLUOLNYH<HPLQOL0DOL
0üDYLUOLN .DQXQXQD J|UH \HPLQOL PDOL PüDYLUOLN
\DGDVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPüDYLUOLNUXKVDW×Q×
DOP×üPHVOHNPHQVXSODU×DUDV×QGDQ.*.WDUDI×QGDQ
\HWNLOHQGLULOHQNLüLOHUGLU
ª.LPOHUEDù×PV×]GHQHWoLRODELOLU"
VD\×O× .DQXQXQD J|UH \HPLQOL PDOL
PüDYLUOLN\DGDVHUEHVWPXKDVHEHFLPDOLPüDYLUOLN
UXKVDW×Q×DOP×üPHVOHNPHQVXSODU×QGDQX\JXODPDO×
PHVOHNL HùLWLPL WDPDPODP×ü RODQ YH %Dù×PV×]
'HQHWLP <|QHWPHOLùL·QGH VD\×ODQ GLùHU üDUWODUD
KDL] RODQODUGDQ .*. WDUDI×QGDQ \DS×ODQ GHQHWoLOLN
V×QDY×QGDEDüDU×O×RODQODU%Dù×PV×]'HQHWoL%HOJHVL
DOPD\DKDNND]DQPDNWDG×U
ª7UNL\H·GHNDoEDù×PV×]GHQHWoLYDUG×U"
*HUHNNDPXNXUXPODU×QGDQDO×QP×ü%Dù×PV×]
'HQHWLP /LVDQV %HOJHVL RODQ JHUHNVH GDKD |QFH
\DS×ODQV×QDYODUGDEDüDU×O×RODQYH\DJHoLüG|QHPL
HùLWLPOHULQL WDPDPOD\DQ PHVOHN PHQVXSODU×QGDQ
EDù×PV×] GHQHWoL ROPD\D KDN ND]DQDQ NLüLQLQ ·VL %Dù×PV×] 'HQHWLP 5HVPL 6LFLOLQH
WHVFLOHGLOPLüWLUNLüLQLQ·<00·L
6000·GLU YH NLüLQLQ ·VL <00 ·L
6000·GLU <HQL \DS×ODQ \HWNLOHQGLUPHOHUH SDUDOHO
RODUDNEXVD\×KHUJHoHQJQDUWPDNWDG×U
ª%Dù×PV×]GHQHWLPNXUXOXüXQHGLU"
.XUXPFD EDù×PV×] GHQHWLP \DSPDNOD
\HWNLOHQGLULOHQ RUWDNODU× \HPLQOL PDOL PüDYLUOLN \D
GD VHUEHVW PXKDVHEHFL PDOL PüDYLUOLN UXKVDW×Q×
DOP×ü PHVOHN PHQVXSODU×QGDQ ROXüDQ VHUPD\H
üLUNHWOHULGLU
ª%Dù×PV×] 'HQHWLP .XUXOXüX \HWNLVL
DODELOPHüDUWODU×QHOHUGLU"
%LUüLUNHWLQEDù×PV×]GHQHWLPNXUXOXüX\HWNLVL
DODELOPHVL LoLQ VHUPD\H üLUNHWL ROPDV× IDDOL\HW
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
NRQXVXQXQ EDù×PV×] GHQHWLPH YH\D EXQXQOD
ELUOLNWH VD\×O× .DQXQ NDSVDP×QGDNL PHVOHNL
DODQDPQKDV×UROPDV×WLFDUHWXQYDQ×QGDEDù×PV×]
GHQHWLPLEDUHVLQLQEXOXQPDV×VHUPD\HVLQLQYHR\
KDNODU×Q×Q \DU×V×QGDQ ID]ODV×Q×Q GHQHWoLOHULQH DLW
ROPDV×YHRUWDNODU×Q×QWDPDP×Q×QPHVOHNPHQVXEX
ROPDV×GHQHWoLOHULQLQ%Dù×PV×]'HQHWoL%HOJHVLQH
VDKLSROPDV×GHQHWoLOHULQLQWDP]DPDQO×YHDVJDUL
ELUUDSRUODPDG|QHPLLoLQLVWLKGDPHGLOPLüROPDV×
HQD]LNLVRUXPOXGHQHWoLVLQLQEXOXQPDV×\|QHWLP
RUJDQ× \HOHULQLQ WDPDP×Q×Q PHVOHN PHQVXEX
ROPDV× \|QHWLP RUJDQ× \HOHULQLQ \]GH \HWPLü
EHüLJHoPHPHN]HUHoRùXQOXùXQXQNDGURVXQGDNL
GHQHWoLOHUGHQ ROXüPDV× YH %Dù×PV×] 'HQHWLP
<|QHWPHOLùLQGHEHOLUOHQHQGLùHUüDUWODUDKDL]ROPDV×
gerekmektedir.
ª7UNL\H·GH NDo EDù×PV×] GHQHWLP
NXUXOXüXYDUG×U"
%Dù×PV×] 'HQHWLP .XUXOXüX \HWNLVL DOPDN
]HUH .XUXPXPX]D \DS×ODQ EDüYXUXGDQ
·VLQLQ LQFHOHPHVL WDPDPODQDUDN .XUXO NDUDU×\OD
EDüYXUXODU× NDEXO HGLOPLü ROXS EXQODUGDQ ·VLQLQ
VLFLOND\×WLüOHPOHULWDPDPODQP×üW×U
ª%Dù×PV×] GHQHWoLOHULQ YH EDù×PV×]
GHQHWLP NXUXOXüODU×Q×Q QH JLEL \NPOONOHUL
EXOXQPDNWDG×U"
%Dù×PV×] GHQHWoLOHULQ YH EDù×PV×] GHQHWLP
NXUXOXüODU×Q×Q GHQHWLPOHUGH NDOLWH YH JYHQLOLUOLùLQ
VDùODQPDV×NDOLWHNRQWUROVLVWHPLROXüWXUPDPHVOHNL
HWLN LONHOHUH X\PD EDù×PV×]O×N YH EDù×PV×]O×ù×Q
NRUXQPDV× UHNODP \DVDù× KDNV×] UHNDEHWWH
EXOXQPDPD VUHNOL HùLWLP GHQHWLP IDDOL\HWLQH
LOLüNLQ N×V×WODPDODU GHQHWLP HNLSOHUL ROXüWXUPD
VRUXPOX GHQHWoL RODELOPH üDUWODU×QD X\JXQOXN
GHQHWLP V|]OHüPHVL GHQHWLP UDSRUX G]HQOHPH
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
°¦
7UN/LUDV×
dDO×üDQ VD\×V×
YHVW
E.DUDU×Q HNOL ,
VD\×O× OLVWHVLQGH VD\×ODQ
üLUNHWOHULOH
F.DUDU×Q HNOL ,,
VD\×O× OLVWHVLQGH VD\×ODQ
üLUNHWOHUGHQ D\Q× OLVWHGH
EHOLUWLOHQ|OoWOHUGHQHQD]
LNLVLQLVDùOD\DQODU
%X
oHUoHYHGH
7UNL\H·GH \DVDO RODUDN
\DNODü×N üLUNHW
EDù×PV×]GHQHWLPHWDELGLU
YH J|Uü ELOGLUPH ELODQoR WDULKLQGHQ VRQUD RUWD\D
o×NDQ ROD\ODU FUHW WDULIHVL PHVOHNL VRUXPOXOXN
VLJRUWDV×ELOGLULPOHUVDNODPDYHLEUD]\NPOOù
üHIIDÁ×N UDSRUXQXQ KD]×UODQPDV× YH GX\XUXOPDV×
JLEL NRQXODUGD YH 7UN 7LFDUHW .DQXQXQGDQ
ND\QDNODQDQ\NPOONOHULEXOXQPDNWDG×U
ª%Dù×PV×] GHQHWoL
YH\D %Dù×PV×] 'HQHWLP
.XUXOXüX KHU üLUNHWL
GHQHWOH\HELOLUPL"
.$<ú.·OHULQ
YH
IDDOL\HW DODQODU× LüOHWPH
E\NONOHUL
oDO×üDQ
VD\×V×YHEHQ]HUL|OoWOHUH
J|UH .XUXPFD EHOLUOHQHQ
LüOHWPHOHULQ
GHQHWLPL
\DOQ×]FDGHQHWLPNXUXOXüODU×WDUDI×QGDQGLùHUOHULQLQ
GHQHWLPL LVH GHQHWLP NXUXOXüODU× YH\D GHQHWoLOHU
WDUDI×QGDQ\DS×O×U
ª0XKDVHEH YH GHQHWLP DODQ×QGDNL
PHY]XDW×P×]×Q $YUXSD %LUOLùL G]HQOHPHOHUL LOH
X\XPXQHG]H\GHGLU"
ª+HU üLUNHW EDù×PV×]
$YUXSD
%LUOLùL·QLQ
GHQHWLPHWDELPLGLU"
8OXVODUDUDV×
0XKDVHEH
7UNL\H·GH\DVDORODUDN\DNODċ×N
+HU
üLUNHW
EDù×PV×]
6WDQGDUWODU×Q×Q
806
GHQHWLPHWDELGHùLOGLU%Dù×PV×]
ċLUNHWEDĊ×PV×]GHQHWLPH
X\JXODQPDV×QDLOLüNLQ
GHQHWLPH WDEL RODFDN üLUNHWOHU
WDELGLU
VD\×O×
G]HQOHPHVLQLQ
VD\×O× %Dù×PV×]
QF PDGGHVL X\DU×QFD h\H
'HQHWLPH7DEL2ODFDNûLUNHWOHULQ
'HYOHWOHUGH PHQNXO N×\PHWOHUL
%HOLUOHQPHVLQH 'DLU %DNDQODU
KDOND Do×N SL\DVDODUGD LüOHP
.XUXOX .DUDU×\OD EHOLUOHQPLüWLU
6|] NRQXVX .DUDUD J|UH DüDù×GDNL üLUNHWOHU J|UHQ üLUNHWOHULQ NRQVROLGH ÀQDQVDO WDEORODU×QGD
806·OHULX\JXODPDV×]RUXQOXN×O×QP×üW×UhONHPL]GH
EDù×PV×]GHQHWLPHWDELGLU
D7HN EDü×QD YH\D EDùO× RUWDNO×NODU× YH LVH KDOND Do×N üLUNHWOHULQ \DQ× V×UD EDù×PV×]
LüWLUDNOHUL\OH ELUOLNWH DüDù×GDNL o |OoWWHQ HQ D] GHQHWLPNDSVDP×QGDNLGLùHUüLUNHWOHULQGH706·OHUL
X\JXODPDV×JHUHNPHNWHGLU
LNLVLQLVDùOD\DQüLUNHWOHU
%Dù×PV×] GHQHWLP NDSVDP×QD LOLüNLQ RODUDN
$NWLIWRSODP×PLO\RQYHVW7UN/LUDV×
$YUXSD
%LUOLùL·QLQ GLUHNWLÀQGH EHOLUOHQHQ
<×OO×NQHWVDW×üKDV×ODW×PLO\RQYHVW
àñ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
ª*|]HWLP IRQNVL\RQXQD LOLüNLQ QHOHU
\DS×OPDNWDG×U"
8OXVODUDUDV× NXUXOXüODUOD YH GLùHU ONHOHULQ
LOJLOL NXUXPODU×\OD LüELUOLùL oDO×üPDODU× EDüODW×OP×üW×U
%X NDSVDPGD 8OXVODUDUDV× 'HQHWLP 2WRULWHOHUL
)RUXPX·QD,),$5\HOLNVUHFLWDPDPODQP×üW×U
'LùHUWDUDIWDQEDüWD$%'ROPDN]HUH,),$5
\HVLONHOHULQNDPXJ|]HWLPLRWRULWHOHUL\OHLüELUOLùL
oDO×üPDODU×EDüODW×OP×üW×U
*|]HWLP YH GHQHWLP IDDOL\HWOHULQH WHPHO
ROXüWXUPDN]HUH$%'YHGLùHUJHOLüPLüONHOHULQ
EDù×PV×] GHQHWLP RWRULWHOHUL\OH LüELUOLùL oDO×üPDODU×
EDüODW×OP×ü|UQHNELUGHQHWLPUHKEHULROXüWXUXOPDV×
oDO×üPDODU×QDGDK×]YHULOPLüROXSEXoDO×üPDODU×Q
QHWLFHVLQGH JHUHN NDOLWH JYHQFH GHQHWLPOHUL
JHUHNVH ULVN HVDV×QD J|UH VHoLOPLü GHQHWLP
GRV\DODU×Q×Q GHQHWLPL LoLQ VLVWHPDWLN ELU J|]HWLP
VUHFLROXüWXUXODFDNW×U
.XUXPXPX]XQ
J|]HWLP
YH
GHQHWLP
IRQNVL\RQXQX EDù×PV×] GHQHWLP IDDOL\HWOHUL\OH
Hü DQO× RODUDN \UWHELOPHVL LoLQ KL]PHWH NRQXODQ
´6|]OHüPH %LOJL *LULü 3RUWDO×µ LOH HWNLQ ELU \D]×O×P
ROXüWXUPD oDO×üPDODU×QD LON DG×P DW×OP×üW×U %X
oDO×üPDODU VRQD HUGLùLQGH NDSVDPO× YH HWNLQ
ELU J|]HWLP VLVWHPL .XUXPXPX] EQ\HVLQGH
ROXüWXUXOPXüRODFDNW×U
ª.*. EDù×PV×] GHQHWoLOHUL YH EDù×PV×]
GHQHWLPNXUXOXüODU×Q×QHV×NO×NODGHQHWOHU"
.*. .$<ú.·OHUL GHQHWOH\HQ GHQHWLP
NXUXOXüODU×QGD DVJDUL o \×OGD ELU GLùHUOHULQGH
DVJDUL DOW× \×OGD ELU GHQHWoLOHUGH LVH .XUXPFD
JHUHN J|UOGùQGH LQFHOHPH YH GHQHWLP \DSDU
$\U×FDSODQODQDQLQFHOHPHYHGHQHWLPOHU\DQ×QGD
LKEDU üLNk\HW ELOGLULP JLEL GXUXPODUGD YH JHUHNOL
J|UOGù GLùHU KDOOHUGH GH LQFHOHPH YH GHQHWLP
\DS×O×U
6H\LW $KPHW %H\ SD\ODüP×ü ROGXùXQX]
ELOJLOHULoLQoRNWHüHNNUHGHUL]
%HQWHüHNNUHGHULP
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
SEYİH AHMET BAŞ KİMDİR?
\×O×QGD .DUDPDQ·GD GRùGX » Röportaj «
|OoWOHUL VDùOD\DQ LüOHWPHOHU EDù×PV×] GHQHWLPH
WDELGLU hONHPL]GH LVH EDù×PV×] GHQHWLP NDSVDP×
EX |OoWOHU NDGDU DüDù×\D oHNLOPHPLü ROPDNOD
ELUOLNWH .XUXPXPX]XQ J|Uü |OoWOHULQ LOHUOH\HQ
\×OODUGDNDGHPHOLRODUDNEXKDGOHUHoHNLOPHVLGLU
\×O×QGD úVWDQEXO hQLYHUVLWHVL 6L\DVDO %LOJLOHU
)DNOWHVL
.DPX
<|QHWLPL
E|OPQGHQ
PH]XQROGX\×OODU×DUDV×QGD$%'
%RVWRQ hQLYHUVLWHVLQGH )LQDQV DODQ×QGD
\NVHN OLVDQV HùLWLPLQL WDPDPODG× \×OODU×DUDV×QGD0DOL\H%DNDQO×ù×+HVDS
8]PDQ× \×OODU× DUDV×QGD *HOLU
úGDUHVL%DüNDQO×ù×'DLUH%DüNDQ×
\×OODU×QGD0DOL\H%DNDQO×ù×%DNDQ'DQ×üPDQ×
\×OODU× DUDV×QGD *HOLU 3ROLWLNDODU×
*HQHO0GUOù.XUXFX*HQHO0GU
\×OODU×QGD 0DOL\H %DNDQO×ù× 0VWHüDU
<DUG×PF×V× RODUDN J|UHY \DSW× ²
\×OODU× DUDV×QGD <DW×U×P 2UWDP×Q× ú\LOHüWLUPH
.RRUGLQDV\RQ .XUXOX 9HUJL YH 7HüYLNOHU
.RPLWHVL Hü EDüNDQO×ù× ² \×OODU×
DUDV×QGD .RRUGLQDV\RQ .XUXOX \HOLùL LOH
úVWDQEXO 8OXVODUDUDV× )LQDQV 0HUNH]L 3URMHVL
9HUJL.RPLWHVL%DüNDQO×ù×J|UHYOHULQL\UWW
² \×OODU×QGD .X]H\ .×EU×V 7UN
&XPKXUL\HWLQH \DS×ODQ \DUG×P SURJUDP×
oHUoHYHVLQGH 7UNL\H &XPKXUL\HWL 7HNQLN
+H\HWL%DüNDQ×RODUDNJ|UHY\DSW×
WDULKLQGH .DPX *|]HWLPL 0XKDVHEH YH
'HQHWLP 6WDQGDUWODU× .XUXPX·QD %DüNDQ
RODUDNDWDQG×
(YOLoRFXNEDEDV×úQJLOL]FHYH$UDSoD
bilmektedir
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
à°
İzmir Vergi Dairesi Başkanı
Sayın Ferhat
Alemdar ile röportaj
ú]PLU9HUJL'DLUHVL%DüNDQ×6D\×Q)HUKDW$OHPGDULOH9HUJL'DLUHVL%DüNDQO×ù×·Q×Q\DS×V×QGDQLüOH\LüLQGHQ
9HUJL +DIWDV× QHGHQL LOH \DSW×NODU× HWNLQOLNOHUGHQ EDKVHWWLùLPL] NH\LÁL ELU V|\OHüL \DSW×N 9HUJL KDIWDV×QGDNL
\RùXQoDO×üPDODU×QDUDùPHQGHùHUOLYDNLWOHULQLEL]HD\×UG×NODU×LoLQ6D\×Q)HUKDW$OHPGDU·DWHüHNNUHGHUL]
ª)HUKDW %H\ EL]H ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL
%DüNDQO×ù×·Q×QNXUXOXüXYH\DS×V×QGDQEDKVHGHU
PLVLQL]"
ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù× *HOLU úGDUHVL
%DüNDQO×ù×·Q×Q VD\×O× 7HüNLODW YH *|UHYOHUL
+DNN×QGD .DQXQXQ PDGGHVL X\DU×QFD ú]PLU
LOLQGH YHUJLOHPH KL]PHWLQL \UWPHN ]HUH *HOLU
úGDUHVL %DüNDQO×ù×·QD GRùUXGDQ EDùO× RODUDN
NXUXOPXü ROXS WDULKLQGH IDDOL\HWH
JHoPLüWLU
ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù× *UXS
àà
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
0GUOù 0HUNH] 0GUOù 0HUNH]
9HUJL 'DLUHVL úOoH 9HUJL 'DLUHVL 0GUOù %DùO×0DO0GUOùYH'DLPL7DNGLU.RPLV\RQX
%DüNDQO×ù×Q×Q EXOXQGXùX WRSODP ELULPGHQ
ROXüPDNWDYHNDG×QHUNHNROPDN]HUH
WRSODPoDO×üDQ×\ODJ|UHYYHKL]PHWOHULQL\HULQH
getirmektedir.
ªú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù×·Q×Q WHPHO
DPDoYHKHGHÁHULQHOHUGLU"
+XNXND X\JXQ ELU üHNLOGH NDPX DODFDù×Q×Q
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
» Röportaj «
IDDO PNHOOHI VD\×V× EDN×P×QGDQ
WDNLSYHWDKVLOLQLDPDoOD\DQD\Q×
·QF V×UDGD \HU DODQ ú]PLU
]DPDQGD PNHOOHÁHULQ KDNODU×Q×
*YHQLOLUOLN$GDOHW7DUDIV×]O×N(WNLQOLN
IDDO PNHOOHI VD\×V×Q×Q QIXVD
HQLQFHD\U×QW×V×QDNDGDUJ|]HWHQ
6D\GDPO×N6RUXPOXOXN%LOLQFLd|]P
RUDQ×QGD\DNODü×NRUDQ×LOH
ú]PLU9HUJL'DLUHVL%DüNDQO×ù×Q×Q
2GDNO×O×N<HWNLQOLN6UHNOL*HOLċLP úVWDQEXO·GDQ VRQUD LNLQFL V×UDGD
WHPHOGHùHUOHUL
Ĉ]PLU9HUJL'DLUHVL%DċNDQO×Ċ×·Q×Q
\HUDOPDNWDG×U
*YHQLOLUOLN
$GDOHW
WHPHOGHĊHUOHULGLU
úON LO DUDV×QGD ú]PLU
7DUDIV×]O×N
(WNLQOLN
+×]
\DNODü×N WDKVLODW RUDQ×Q×
(VQHNOLN
YH
9HULPOLOLN
\DNDOD\DUDN .RFDHOL·QGHQ VRQUD
6D\GDPO×N 6RUXPOXOXN %LOLQFL
9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù× RODQ LOOHUGH LNLQFL V×UDGD
d|]P2GDNO×O×N<HWNLQOLN6UHNOL*HOLüLPGLU
ú]PLU9HUJL'DLUHVL%DüNDQO×ù×·Q×QKHGHÁHULLVH \HU DOPDNWDG×U$QFDN ú]PLU \×O×QGD
WDKVLODWRUDQ×EDN×P×QGDQ\×O×QDJ|UH
PLV\RQXYHYL]\RQXoHUoHYHVLQGHEHOLUOHQPLüWLU
LONLODUDV×QGDHQID]ODDUW×üVDùOD\DQLOROPXüWXU
ú]PLU9HUJL'DLUHVL%DüNDQO×ù×·Q×QPLV\RQX
úON LOLQ \×O× VRQX LWLEDUL\OH 7UNL\H
7RSOXPVDO UHIDK×Q DUW×U×OPDV×QD GHVWHN
VDùODPDN ]HUH \HWHUOL JHOLUL DGDOHW WDUDIV×]O×N YHUJLJHOLUOHULWDKVLODW×QGDú]PLU%LQ7/
YHULPOLOLN LONHOHUL oHUoHYHVLQGH WRSODPDN YHUJL WDKVLODW LOH \×O×QGD YH \×O×QGD
VLVWHPLQLQEDVLWOHüWLULOPHVLYHX\XPXQDUW×U×OPDV×QD RUDQ×LOH\DNODü×N·OLNSD\DVDKLSRODUDN
NDWN×GD EXOXQPDN YH PNHOOHIH NDOLWHOL KL]PHW LVWLNUDU×Q×NRUXPXüWXU
$\U×FD ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù× RODUDN
VXQPDNW×U
ú]PLU9HUJL'DLUHVL%DüNDQO×ù×·Q×QYL]\RQXLVH \×O× 2FDN D\× LWLEDU×\OD YHUJL JHOLUOHUL WDKVLODW
+HUWUOHNRQRPLN\DS×YHDNWLYLWH\LJHOLüWLUHQ RUDQ×QGD \×O× 2FDN D\×QD QD]DUDQ ·OLN
NDYUD\DQ JYHQLOLU HWNLQ üHIIDI NUHVHO ER\XWWD ELUDUW×üVDùODQP×üW×U
|QFYH|UQHNELULGDUHROPDNW×U
ªú]PLU9HUJL'DLUHVL%DüNDQO×ù×EQ\HVLQGH
ND\×W
G×ü× HNRQRPL LOH PFDGHOH NDSVDP×QGD
ªú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù×·Q×Q
PNHOOHI \DS×V× YH YHUJLVHO GXUXPX KDNN×QGD \UWOHQIDDOL\HWOHUKDNN×QGDELOJLYHULUPLVLQL]"
(NRQRPLN IDDOL\HWOHULQ ND\×W DOW×QD DO×QDUDN
ELOJLYHULUPLVLQL]"
ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù× RODUDN YHUJL WRSODQPDV× KXVXVXQGD ND\×WG×ü× HNRQRPL
\×O× VRQX LWLEDUL\OH *HOLU 9HUJLVL PNHOOHI VD\×P×] LOH PFDGHOH HQ KDVVDV ROGXùXPX] NRQXODUGDQ
ELULGLU $QFDN ND\×WG×ü× HNRQRPL LOH PFDGHOHGH
\DNODü×NRUDQ×QGDDUWDUDNROPXüWXU
úOLPL]LQ \×O× JHOLU YHUJLVL EH\DQODU×QD HQ |QHPOL KXVXV WRSOXPVDO IDUN×QGDO×ù×Q DUWPDV×
EDNDFDN ROXUVDN \×O×QD J|UH EH\DQQDPH YH KHUNHVLQ WDü×Q DOW×QD HOLQL NR\PDV×G×U 9HUJL
VD\×V×QGDEH\DQHGLOHQWRSODPJHOLUYHUJLVL VLVWHPLPL]LQJHOLüPH\HDo×N\|QOHULROVDGDND\×WG×ü×
PDWUDK×QGD YH WDKDNNXN HGHQ JHOLU LOHPFDGHOHGHKHSELUOLNWHROPDO×EXVRUXPOXOXùX
WRSOXPXQWPNHVLPOHUL]HULQHDOPDO×G×U
YHUJLVLQGHRUDQ×QGDDUW×üND\GHGLOPLüWLU
.D\×W G×ü× HNRQRPL LOH PFDGHOH HWPH
\×O× VRQX LWLEDUL\OH .XUXPODU 9HUJLVL
PNHOOHIVD\×P×]ROPDNODEHUDEHUGHWD\×QD NDSVDP×QGD´gQFHGHQ+D]×UODQP×ü.LUD%H\DQQDPH
EDN×OG×ù×QGD OLPLWHG üLUNHWOHULQ NXUXPODU YHUJLVL 6LVWHPLµ YDWDQGDüODU×Q NLUD EH\DQQDPHVL
PNHOOHÁHUL LoLQGH HQ E\N JUXEX ROXüWXUGXùX YHULUNHQ LüLQL NROD\ODüW×UPDN HOHNWURQLN RUWDPGD
EH\DQQDPHOHULDODUDNEH\DQQDPHYHUPHPDOL\HWLQL
J|UOPHNWHGLU
.XUXPODU YHUJLVL EH\DQODU×Q× LQFHOHGLùLPL]GH HQ D]D LQGLUPHN YHUJLQLQ WDEDQD \D\×OPDV×Q×
LVH \×O×QGD \×O×QD J|UH DO×QDQ VDùODPDN WRSODP YHUJL JHOLUOHUL LoHULVLQGH *HOLU
EH\DQQDPH VD\×V×QGD D]DO×ü EH\DQ HGLOHQ 9HUJLVL .XUXPODU 9HUJLVL JLEL GRùUXGDQ YHUJLOHULQ
WRSODP NXUXPODU YHUJLVL PDWUDK×QGD DUW×ü SD\×Q× DUW×UPDN DPDoODU×\OD PNHOOHÁHUH YHULOHQ
YHWDKDNNXNHGHQNXUXPODUYHUJLVLQGHDUW×ü KL]PHW NDOLWHVLQL VUHNOL L\LOHüWLUPH YH \HQL KL]PHW
VHoHQHNOHUL JHOLüWLUPH NDSVDP×QGD 0DUW ND\GHGLOPLüWLU
úONLODUDV×QGDWRSODPQIXVEDN×P×QGDQYH WDULKLQGHQ LWLEDUHQ X\JXODPD\D NRQXOPXüWXU %X
àÛ
VLVWHPGH YHUL DPEDU×QGDNL
ELOJLOHU
GRùUXOWXVXQGD
<DU×QODU×P×]×HPDQHWHWWLĊLPL]
EH\DQQDPHOHU G]HQOHQPHNWH
oRFXNODU×P×]×YHUJLNRQXVXQGD
YH EX EH\DQQDPHOHU PNHOOHIH
ELOLQoOHQGLUPHNYHNDPXR\XQGDVDĊO×NO×
J|QGHULOPHNWHGLU
ELUYHUJLELOLQFLROXċWXUPDNDPDF×\ODWP
*HOLUúGDUHVL%DüNDQO×ù×·Q×Q
\XUWWD9HUJL+DIWDV×Q×NXWODG×N
|QFHGHQ KD]×UODP×ü ROGXùX
ELOJL VHWL YH WDSXGDQ SRVWD
LGDUHVLQGHQ
EDQNDODUGDQ
VRQ DOG×ù× YHULOHU oHUoHYHVLQGH PNHOOHÁHULPL]H
PHNWXS J|QGHULOPHNWHGLU 0NHOOHIH PHNWXS
J|QGHULOPHVLKLoELUüHNLOGHQLKDLELUGXUXPROPD\×S
YHUJLOHQGLUPHGH |QFHOLNOL RODUDN PNHOOHÀQ EH\DQ×
HVDV DO×QPDNWDG×U 'ROD\×V×\OD PNHOOHI YHULOHUH
EDNDUGRùUX\VDRQD\ODUGHùLOVHGRùUXODW×U$\U×FD
NLUDJHOLULEXOXQDQODUZZZJLEJRYWULQWHUQHWDGUHVL
]HULQGHQ YH\D YHUJL GDLUHOHULQH JLGHUHN J|UHYOLOHU
DUDF×O×ù×\OD EH\DQQDPHOHULQL GROGXUDELOHFHNOHUGLU
0NHOOHÁHU 7& NLPOLN QXPDUDODU×\OD LQWHUQHWH
JLUGLNOHULQGH NDUü×ODU×QD *HOLU úGDUHVL %DüNDQO×ù×
WDUDI×QGDQ GROGXUXOPXü EH\DQQDPHOHU o×NDFDN
YH EH\DQQDPH\H HVDV YHULOHU GH LQWHUQHWWH \HU
DODFDNW×U
.D\×W G×ü× HNRQRPL LOH PFDGHOH HWPH
NDSVDP×QGD \D\J×Q YH \RùXQ YHUJL GHQHWLPL \RO
GHQHWLPOHUL LKEDU YH üLND\HWOHU NDSVDP×QGD 2FDN
LWLEDU×\OD PNHOOHI GHQHWOHQPLü ROXS
\×O× 2FDN D\×QD J|UH GHQHWOHQHQ PNHOOHI
VD\×V×QGD·O×NELUDUW×üND\GHGLOPLüWLU
<D\J×Q YH \RùXQ YHUJL GHQHWLPL \RO
GHQHWLPOHUL LKEDU YH üLND\HWOHU NDSVDP×QGD
G]HQOHQHQFH]DO×WXWDQDNVD\×ODU×ELU|QFHNL\×O2FDN
D\×QD J|UH DUWDUDN \×O× 2FDN D\×QGD
ROPXüWXU <D\J×Q YH \RùXQ YHUJL GHQHWLPL
\RO GHQHWLPOHUL LKEDU YH üLND\HWOHU NDSVDP×QGD
NHVLOHQFH]DWXWDU×LVHELU|QFHNL\×O2FDND\×QDJ|UH
DUWDUDN \×O× 2FDN D\×QGD 7/ROPXüWXU
ª0NHOOHÁHULQ YHUJL\H J|QOO X\XPXQX
DUWW×UPD oHUoHYHVLQGH ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL
%DüNDQO×ù×Q×Q HWNLQOLNOHUL YH WDQ×W×P× LOH LOJLOL
IDDOL\HWOHUQHOHUGLU"
%X \×O ûXEDW 0DUW WDULKOHUL DUDV×QGD
PNHOOHÁHULPL]LQYHUJL\HJ|QOOX\XPXQXDUW×UPDN
WRSOXPXQ WP NHVLPOHULQL |]HOOLNOH \DU×QODU×P×]×
HPDQHW HWWLùLPL] oRFXNODU×P×]× YHUJL NRQXVXQGD
àˆ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
ELOLQoOHQGLUPHN YH NDPXR\XQGD
VDùO×NO×ELUYHUJLELOLQFLROXüWXUPDN
DPDF×\OD WP \XUWWD 9HUJL
+DIWDV×Q×NXWODG×N
9HUJL +DIWDV×QGD
ELUoRN HWNLQOLN G]HQOHGLN %X
NDSVDPGD ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL
%DüNDQO×ù× RODUDN JHOHFHN
NXüDNODUD E×UDNDFDù×P×] HQ |QHPOL PLUDVODUGDQ
ELULRODQDùDFDYHUGLùLPL]GHùHUQHGHQL\OH´0DOL\H
2UPDQ×QD $ùDo 'LNLPLµ JHOHQHùLPL] YHUJL ELOLQFL
Do×V×QGDQ E\N |QHP WDü×\DQ 0DOL\H .UHüLQGHNL
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
JHUoHNOHüWLULOHFHNGLùHUHWNLQOLNOHULVHü|\OHGLU
3D]DUWHVL+DON2\XQXYH7L\DWUDO
*|VWHUL
<HU6DEDQF×.OWU0HUNH]L6DDW
dDUüDPED+X]XUHYL=L\DUHWL
<HU <HüLO\XUW <DüO× %DN×P 0HUNH]L 6DDW
3HUüHPEHdRFXN<XYDV×=L\DUHWL
<HU.DUü×\DNDdRFXN<XYDV×6DDW
&XPD.LüLVHO*HOLüLP6HPLQHUL
<HU6DEDQF×.OWU0HUNH]L6DDW
dDUüDPED6ORJDQO×$Àü<DU×üPDV×
gGO7|UHQL
<HU%DüNDQO×N/RNDOL6DDW
%X DQODPGD ·LQFL 9HUJL +DIWDV×QGD
\DS×ODFDN GLùHU HWNLQOLNOHUGH GH <HPLQOL 0DOL
0üDYLUOHU 2GDV×·Q×Q 'HùHUOL h\HOHUL LOH 'HùHUOL
0NHOOHÁHULPL]LQLOJLVLQLEHNOHUL]
» Röportaj «
oRFXNODU×P×]OD ELUOLNWH WDULKLQGH
JHUoHNOHüWLULOPLüWLU
9HUJL +DIWDV× NDSVDP×QGD JHUoHNOHüWLULOHFHN
´.DQ %Dù×ü×µ JHOHQHùLPL]H HVDV ROPDN ]HUH
WDULKLQGH %RUQRYD +L]PHW %LQDV×
.RQIHUDQV 6DORQXQGD WRSOXPGD GD\DQ×üPD ELOLQFL
YHIDUN×QGDO×N\DUDWPDNDPDF×LOH7UN.×]×OD\×(JH
%|OJH 0GUOùQQ NDWN×ODU×\OD ´.DQ 9HUPHQLQ
gQHPL YH úQVDQ 6DùO×ù×QD <DUDUODU×µ NRQXOX
ELOJLOHQGLUPHWRSODQW×V×\DS×OP×üW×U
WDULKL LOH WDULKOHUL
DUDV×QGD ú]PLU LOL *HOLU 9HUJLVL YH .XUXPODU 9HUJLVL
5HNRUWPHQOHUL \HWNLOLOHU QH]GLQGH YHUJL NRQXVXQGD
J|VWHUGLNOHUL KDVVDVL\HWH LVWLQDGHQ Lü\HUOHULQGH
]L\DUHWHGLOPLüOHUGLU
9HUJL +DIWDV× NDSVDP×QGD 3D]DUWHVLJQ$o×O×ü$WDWUN$Q×W×QDdHOHQN.R\PD
7|UHQL9DOLOLN]L\DUHWLYH%DüNDQO×N%LQDV×=HPLQ.DWWD
oDO×üDQODU×P×]×QHVHUOHULQGHQROXüDQUHVLPIRWRùUDI
YH VHUDPLN VHUJLVL Do×O×ü× \DS×OP×ü 6DO× JQ 5HVPL 0DNDPODUD 7LFDUHW 2GDV× YH
(VQDI2GDODU×%LUOLùLQH]L\DUHWOHUYH6DEDQF×.OWU
0HUNH]LQGHoDO×üDQODU×P×]WDUDI×QGDQ*LWDU'LQOHWLVL
LOH 7L\DWUR *|VWHULVL JHUoHNOHüWLULOPLü dDUüDPEDJQ|ùUHQFLOHULQ%DüNDQO×ù×P×]×]L\DUHWL
LOH%DüNDQO×N%LQDV×|QQGHNL.×]×OD\.DQDUDF×QGD
NDQ EDù×ü× HWNLQOLùL YH 6DEDQF× .OWU 0HUNH]LQGH
oDO×üDQODU×P×]×Q \HU DOG×ù× 7UN 6DQDW 0]LùL
.RQVHUL *LWDU 'LQOHWLVL YH +DONR\XQODU× *|VWHULVL
JHUoHNOHüWLULOPLüWLU
'DKD VRQUD 3HUüHPEH JQ
(%62 (JH úKUDFDWo×ODU %LUOLùL YH <00 2GDV×QD
]L\DUHWOHU LOH %DüNDQO×N /RNDOLQGH (PHNOL û|OHQL
JHUoHNOHüWLULOPLü&XPDJQ%DüNDQO×N
/RNDOLQGH 9HUJL 5HNRUWPHQOHUL 3ODNHW 7|UHQL YH
$NüDP<HPHùL(WNLQOLùLJHUoHNOHüWLULOPLüWLU
(WNLQOLNOHULPL]
ú]PLU
9HUJL
'DLUHVL
%DüNDQO×ù×·Q×Q HYVDKLSOLùLQGH ú]PLU 9DOLVL 6D\×Q
0XVWDID 7235$. ú]PLU %|OJH úGDUH 0DKNHPHVL
%DüNDQ×6D\×Q2VPDQ(5080&8ú]PLU'HIWHUGDU×
6D\×Q $OL úKVDQ g5h&h ú]PLU 9HUJL 'HQHWLP
.XUXOX*UXS%DüNDQODU×6D\×Q5×IDW(1*ú1LOH1XUL
.$5$.$û*UXS0GUOHULPL]6D\×Q)DKUL6,'$/
&LKDQJLU g=d(/ú. &HPDO $..,/,1d 0HUNH]
0GUOHULLOH9HUJL'DLUHVL0GUOHULYHoDO×üDQODU×Q
NDW×O×P×\ODJHUoHNOHüWLULOPLüWLU
9HUJL
+DIWDV×
NDSVDP×QGD
ªú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù×·Q×Q
SHUVRQHOH \|QHOLN HùLWLP SURJUDP YH SURMHOHUL
KDNN×QGDELOJLYHULUPLVLQL]"
\×O×Q×Q 2FDN D\×QGDQ LWLEDUHQ $YUXSD
%LUOLùLYH7UNL\HHüÀQDQVPDQ×LOH´*HOLUúGDUHVLQGH
.DOLWH <|QHWLPLQH *LULü úoLQ 7HNQLN 'HVWHN 3URMHVL
()40 0NHPPHOOLN 0RGHOLµ X\JXODPD\D
NRQXOPXüWXU <DNODü×N \×O VUHQ RODQ SURMH
NDSVDP×QGD WRSODP NDOLWH DQOD\×ü× oHUoHYHVLQGH
.XUXPXPX]XQ
|]GHùHUOHQGLUPHVLQL
\DSDUDN
NXYYHWOLYHL\LOHüWLUPH\HDo×N\|QOHULPL]LWHVSLWHWPHN
oDO×üDQYHPNHOOHIPHPQXQL\HWLQLVUHNOLDUW×UPDN
VUHoWHPHOOL\|QHWLPVLVWHPLLOHHWNLQHNRQRPLNYH
YHULPOLKL]PHWVXQPDNSD\GDüODU×P×]ODLüELUOLùLPL]L
JHOLüWLUPHDPDoODQP×üW×U
%X oDO×üPD NDSVDP×QGD ú]PLU úOLQGH .DV×P WDULKLQGHQ LWLEDUHQ LGDUHFLOHU YH
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
à…
JLEL 9HUJL +DIWDV×QGD GD SHUVRQHOH \|QHOLN
HWNLQOLNOHU NDSVDP×QGD JHQLü ELU oDO×üDQ JUXEXQXQ
NDW×O×P×\ODNDKYDOW×HWNLQOLùLG]HQOHQPHNWHGLU
ª 6|]OHULQL]L ELWLULUNHQ VRQ RODUDN LOHWPHN
LVWHGLùLQL]KXVXVODUQHOHUGLU"
6|]OHULPHVRQYHULUNHQYHUJLVLVWHPLPL]GH\HU
DODQ LNL |QHPOL JUXED \DQL <HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU
2GDV×QD YH 'HùHUOL 0NHOOHÁHULPL]H PHVDMODU×P
RODFDN«
gQFHOLNOH <HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV×QD
LOHWPHNLVWHGLùLPKXVXVODUüXQODUG×U
0NHOOHÁHUOH*HOLUúGDUHVL%DüNDQO×ù×DUDV×QGD
oRN|QHPOLELUDUDF×O×NLüOHYLEXOXQDQNDPXNXUXPX
QLWHOLùLQLKDL]<HPLQOL0DOL0üDYLUOHU2GDV×Q×QLüYH
oDO×üDQODU DUDV×QGD KL\HUDUüLN D\U×P \DS×OPDGDQ LüOHPOHULQGH|QFHGHQROGXùXJLELEXQGDQVRQUDGD
D\Q× GHUVOLNOHUGH WP SHUVRQHOH ()40 HùLWLPL DGHWDGHYOHWELULPLVRUXPOXOXùXQGDoDO×üPDV×DU]X
YHULOPLüWLUú]PLU9HUJL'DLUHVL%DüNDQO×ù×WDUDI×QGDQ HWWLùLPL]HQ|QHPOLKXVXVWXU
%XUDGD |QHP DU] HGHQ NRQX <HPLQOL
EXoDO×üPDGRùUXOWXVXQGD.DV×PD\×VRQX
LWLEDUL\OHSHUVRQHOLQH()40HùLWLPLYHULOPLüWLU 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV×Q×Q EX DUDF×O×N LüOHYLQLQ
7HNQRORMLN JHOLüPHOHULQ \RùXQ ELoLPGH PNHOOHÁHULPL]H GX\GXùXPX] JYHQ GX\JXVXQX
\DüDQG×ù×LoLQGHEXOXQGXùXPX]ELOJLoDù×QGDoDù×Q SHNLüWLUPHGHR\QDG×ù×E\NUROGU9HUJLELOLQFLQLQ
JHUHNOHULQH X\JXQ RODUDN oDO×üDQ SHUVRQHOLPL]LQ YH YHUJL KDVVDVL\HWLQLQ DUWW×U×OPDV× RWR NRQWURO
HùLWLPLQH |QHP YHULOPHNWHGLU ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL PHNDQL]PDV×Q×Q ROXüWXUXOPDV× YHUJL ND\×S YH
%DüNDQO×ù×Q×QEXDPDF×GRùUXOWXVXQGDoDO×üDQODU×Q NDoDNODU×Q×Q|QQHJHoLOPHVLQGHYHYHUJL\HJ|QOO
WRSOXPD GDKD L\L KL]PHW YHUHELOPHVL LoLQ oHüLWOL X\XPXQ DUWW×U×OPDV×QGD NLOLW URO R\QDPDNWDG×U
<HPLQOL0DOL0üDYLUOHU2GDV×QD
hQLYHUVLWHOHULOH<NVHN/LVDQV·D
GD EX NRQXGD oRN |QHPOL
LOLüNLQ SURWRNROOHU LP]DODQP×ü
J|UHYOHUGüPHNWHGLU
YH EX NDSVDPGD SHUVRQHOLQ
'DKDL\LELU7UNL\H\DUDWPDNLoLQ
9HUJL
LGDUHPL]LQ
YH
\NVHNOLVDQVHùLWLPLDODELOPHOHUL
YHUJLELOLQFLQLQDċ×ODQPDV×KXVXVXQGD
PHY]XDW×P×]×Q JHOLüLPH Do×N
VDùODQP×üW×U
KHSLPL]KHUWUOPFDGHOH\L
\|QOHUL EXOXQVD GD ú]PLU 9HUJL
dDO×üDQODU×P×]×Q VDQDW×Q
YHUPHOL\L]
'DLUHVL
%DüNDQO×ù×
RODUDN
KHU DODQ×QD LOJL GX\PDODU× YH
YHUJLVHO NRQXODUGD \DüDQDQ
oHüLWOL HWNLQOLNOHUGH \HU DODUDN
V×N×QW×ODUGD
o|]P
RGDNO×
VDQDWVDO
HVHUOHULQL
RUWD\D
NR\PDODU× Lü\HUOHULQGHNL oDO×üPD PRWLYDV\RQODU×Q× \DNODü×P× EHQLPVHGLùLPL] LoLQ KHU WUO o|]P YH
ROXPOX \|QGH HWNLOH\HUHN PNHOOHÁHULPL]H GDKD NROD\O×NNRQXVXQGDLOHWLüLPHDo×ù×]%DüNDQO×ù×P×]D
L\L KL]PHW YHUPHOHULQL VDùODPDNWDG×U ú]PLU 9HUJL EDùO× ELULPOHUOH |]HOOLNOH 9HUJL 'DLUHOHUL\OH
'DLUHVL%DüNDQO×ù×RODUDNoDO×üDQODU×P×]×QVDQDWVDO \DüDQDQ SUREOHPOHUGH %DüNDQO×ù×P×]OD K×]O×
IDDOL\HWOHULQL KHU ]DPDQ GHVWHNOHPHNWH\L] LOHWLüLPH JHoLOPHVL \DüDQDQ VRUXQODU×Q o|]PQ
+DOLKD]×UGDKHUVHQHROGXùXJLEL9HUJL+DIWDV× YH \DüDQDFDN VRUXQODU LoLQ |QOHP DO×QPDV×Q×
NDSVDP×QGD oDO×üDQODU×P×]D VDQDW×Q oHüLWOL VDùOD\DFDNW×U %X WU NRQXODUGD GD <HPLQOL 0DOL
DODQODU×QGDNL
oDO×üPDODU×Q×
VHUJLOH\HELOPHOHUL 0üDYLUOHU 2GDV×QD |QHPOL J|UHYOHU GüPHNWHGLU
0NHOOHÁHULPL]L \|QOHQGLUPHGH YH RQODUD ×ü×N
LPNkQ×Q×VXQGXN
$\U×FDSHUVRQHODUDV×QGDELUOLNYHEHUDEHUOLùL WXWPDGDNL |QHPOL LüOHYL <HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU
DUWW×UPDN YH SHUVRQHOLQ oDO×üPD PRWLYDV\RQODU×QD 2GDV×Q×Q 9HUJL 6LVWHPLQGH |Q VDÁDUGD \HU DOG×ù×
ROXPOXNDWN×GDEXOXQPDNDPDF×\ODKHUVHQHROGXùX JHUoHùLQLEL]HJ|VWHUPHNWHGLU
àÕ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
)HUKDW %H\ EL]H DNWDUG×ù×Q×] ELOJLOHU LoLQ
oRN WHüHNNU HGHU EDüDU×ODU×Q×]×Q GHYDP×Q×
GLOHUL]
.H\LÁLELUV|\OHüLROGXEHQLPLoLQGHWHüHNNU
HGHULP 'HUJLQL]GHNL oDO×üPDODU×Q×]×Q EDüDU×ODU×Q×
dilerim.
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
FERHAT ALEMDAR KİMDİR?
\×O×QGD 6DNDU\D·GD GRùPXüWXU
\×O×QGD 2UWD 'RùX 7HNQLN hQLYHUVLWHVL
úNWLVDGL YH úGDUL %LOLPOHU )DNOWHVL úNWLVDW
%|OPQGHQ PH]XQ ROPXüWXU .×VD ELU VUH
7%00·GH8]PDQ<DUG×PF×V×RODUDNoDO×üW×NWDQ
VRQUD \×O×QGD Do×ODQ JLULü V×QDY×Q×
ND]DQDUDN +HVDS 8]PDQ <DUG×PF×O×ù×QD
YH \HWHUOLN V×QDY×QGD GD EDüDU× J|VWHUHUHN
WDULKLQGH +HVDS 8]PDQO×ù×QD
DWDQP×üW×U
WDULKLQGHQ LWLEDUHQ ú]PLU
9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù×QGD 0NHOOHI
+L]PHWOHUL .'9 YH 'LùHU 9HUJLOHU *UXS
0GUOù0NHOOHI+L]PHWOHUL*HOLU9HUJLOHUL
*UXS 0GUOù 0NHOOHI +L]PHWOHUL 8VXO
*UXS 0GUOù J|UHYOHULQL \UWPü ROXS
WDULKLQGHQ LWLEDUHQ ú]PLU 9HUJL
'DLUHVL%DüNDQ9HNLOLRODUDNJ|UHYLQHGHYDP
etmektedir.
/LVDQVVW HùLWLPLQL KDOHQ ´0DOL\H
3ROLWLNDV× 8\JXODPDODU×QGD 0DOL .XUDOODU×Q
gQHPLYH(WNLQOLùL7UNL\H·GH8\JXODQDELOLUOLùL´
NRQXOXWH]oDO×üPDV×\OD%DO×NHVLUhQLYHUVLWHVL
6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV0DOL\H$QDELOLP'DO×
<NVHN/LVDQV3URJUDP×QGDVUGUPHNWHGLU
$\U×FD 9HUJL 'Q\DV× 'HUJLVLQGH
´.OWU <DW×U×PODU× YH *LULüLPOHULQH 6D\×O× .DQXQOD *HWLULOHQ 7HüYLNOHUµ ´gUWO
6HUPD\H 0HVVHVHVLQGH<HU$ODQ ']HOWPH
+NPOHUL
.'9·\L
.DSVDPDPDNWDG×Uµ
´7UN 9HUJL +XNXNXQGD 9HUJL 0DKUHPL\HWLµ
´9HUJL 0DKUHPL\HWLQLQ %LOJL (GLQPH +DNN×
.DUü×V×QGDNL 'XUXPXµ YH ´*HoLFL 9HUJL
8\JXODPDV× YH *HoLFL 9HUJL 0DKVXEXQD
úOLüNLQ 7HUHGGW úoHUHQ %LU +XVXVµ JLEL oHüLWOL
]DPDQODUGD 7UN 9HUJL 6LVWHPL LOH LOJLOL
PDOL NRQXODUGD \D\×QODQP×ü PDNDOHOHUL GH
EXOXQPDNWDG×U
úQJLOL]FHELOPHNWHGLU
(YOLYHLNLoRFXNEDEDV×G×U
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
» Röportaj «
'HùHUOL 0NHOOHÁHULPL]H LOHWPHN LVWHGLùLP
KXVXVODUüXQODUG×U
%LOLQGLùL ]HUH 7UN 9HUJL 6LVWHPLQGH
ND\QDNWD NHVLOHQOHU KDULFLQGH YHUJLOHPHGH EH\DQ
HVDV× JHoHUOLGLU %X EDùODPGD |QFHOLùLPL]
PNHOOHI EH\DQODU×Q×Q JHUoHùL \DQV×WW×ù×QD LOLüNLQ
PNHOOHÁHULPL]HGX\GXùXPX]JYHQGLU
$QFDN YHUJLOHULQ NDPX KL]PHWOHULQLQ
JHUoHNOHüWLULOHELOPHVL LoLQ \HWHUOL ÀQDQVPDQ
ND\QDù× VDùODPDN DPDF× WRSODP ERUo \NQQ
oHYULOPH]RUOXùXQXQ\DQ×V×UDGRùXUGXùXHNRQRPLN
PDOL\HWOHULQDù×UO×ù×QHGHQL\OHJQJHoWLNoH|QHPLQL
GDKD oRN DUW×UPDNWDG×U %X Do×GDQ EDN×OG×ù×QGD
YHUJLOHPH LOH LOJLOL LGDUL IDDOL\HWOHUL \UWPHNWH
RODQ YHUJL LGDUHVLQLQ JF YH HWNLQ ROPD JHUHùL
YHUJLOHPHGH|QSODQDo×NPDNWDG×U
0NHOOHÁHULPL]LQ YHUJL ELOLQFL NRQXVXQGD
KHP GLùHU PNHOOHÁHUH KHP GH WRSOXPD |UQHN
ROPDODU× JHUHNWLùLQL GüQ\RUXP 9HUJL ELOLQFLQLQ
DUWW×U×OPDV×QGDHQ|QHPOLNHVLP\DU×QODU×P×]×HPDQHW
HWWLùLPL] oRFXNODU×P×]G×U 9HUJL\H J|QOO X\XPXQ
DUWW×U×OPDV× YH YHUJL KDVVDVL\HWLQLQ WRSOXPXQ WP
NHVLPOHULQH \D\×ODELOPHVL LoLQ PNHOOHÁHULPL] |QFH
oRFXNODU×QD VRQUD oHYUHOHULQH |UQHN ROPDO×G×UODU
%X DQODPGD PNHOOHÁHULPL] YHUJL NRQXVXQGD N×VD
YDGHOLGHùLOX]XQYDGHOLGüQPHOLOHU.×VDYDGHGH
\DUDUO×RODFDù×]DQQHGLOHQED]×GüQFHOHUOH\DS×ODQ
YHUJLVHO NRQXODUGDNL JLULüLPOHULQ X]XQ YDGHGH
PNHOOHÁHULPL] DOH\KLQH VRQXoODU GRùXUDELOHFHùL
XQXWXOPDPDO×G×U
ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù× RODUDN VDGHFH
YHUJLOHPH\H YH YHUJL WDKVLODW×QD GHùLO ONHPL]LQ
JHOHFHùLQH VRV\DO VRUXPOXOXùD YDWDQGDüODU×P×]D
YHUGLùLPL]|QHPYHGHùHUQHGHQL\OHPNHOOHÁHULPL]H
LQDQ×\RU RQODUD E\N ELU JYHQ GX\X\RUX] 9H
ELOL\RUX]NLGDKDL\LELU7UNL\H\DUDWPDNLoLQYHUJL
ELOLQFLQLQ Dü×ODQPDV× KXVXVXQGD KHSLPL] KHU WUO
PFDGHOH\LYHUPHOL\L]
àÔ
Odamız personelini tanıyalım
Sevtat Tekye Kimdir?
.WDK\D·Q×Q *HGL] LOoHVLQGH GRùGX
\×O×QGD.DUDGHQL]7HNQLNhQLYHUVLWHVLúüOHWPH
E|OPQGHQ \×O×QGD $QDGROX hQLYHUVLWHVL
úüOHWPH E|OPQGHQ PH]XQ ROGX WDULKOHUL DUDV×QGD $QNDUD 2WR *DOHULFLOHUL úü
7DNLSoLOHUL <×NDPD <DùODPDF×ODU× 3DUN YH *DUDM
úüOHWPHFLOHUL$*ú722GDV×·QGDLON\×O0XKDVHEH
(OHPDQ×RODUDNVRQUDNL\×OLVH0XKDVHEH0GU
RODUDN J|UHY \DSW× \×OODU× DUDV×QGD
.HPDOSDüDú]PLU·GH EXOXQDQ $VLO $QDGROX /WG
à{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
ûWL·QGH 0XKDVHEH 6RUXPOXVX RODUDN 6000
VWDM×Q× \DSW× \×O×QGD 6000 UXKVDW×Q× DODUDN
ú]PLU <HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV×·QGD 0DOL úüOHU
6RUXPOXVX RODUDN J|UHYH EDüODG× 'DKD VRQUD
ú]PLU <HPLQOL 0DOL 0üDYLUOHU 2GDV× *HQHO úGDUH
0GU RODUDN DWDQDQ 6HYWDW +DQ×P KDOHQ EX
J|UHYLQLVUGUPHNWHGLU(YOLYHELUoRFXNDQQHVLGLU
7UN6DQDW0]LùLWXWNXQXRODQ6HYWDW7HN\HD\Q×
]DPDQGDú]PLU<0027UN6DQDW0]LùLNRURVXQGD
\HUDOPDNWDG×U
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
Gayri faal üyelerimiz
» Üyelerimizden Haberler «
Ocak - Şubat 2014 döneminde İzmir YMM Odası’na
yeni katılan üyelerimiz
<00(0ú1(/<$6
WDULKLQGH
<00(PLQ(O\DV·×Q
2GDP×]6LFLONWùQH
ND\G×\DS×OP×üW×U0HVOHN
KD\DW×QGDEDüDU×ODU
GLOHUL]
Faal üyelerimiz
<00%85$.$/ú+$1
7(&ú0
<00%XUDN$OLKDQ
7HFLP·LQWDULKOL
EDüYXUXVXLOH2GDP×]
oDO×üDQODUOLVWHVLQH
ND\G×Q×Q\DS×OPDV×
NDEXOHGLOPLüWLU0HVOHN
KD\DW×QGDEDüDU×ODUGLOHUL]
<00800$17h0(5
<000XUDW$OWXQVDEDN
<000XUDW
$OWXQVDEDN·×Q
WDULKOL
EDüYXUXVXLOH2GDP×]
oDO×üDQODUOLVWHVLQH
ND\G×Q×Q\DS×OPDV×
NDEXOHGLOPLüWLU0HVOHN
KD\DW×QGDEDüDU×ODU
GLOHUL]
<00(QGHU3RODW
<00(QGHU3RODW·×Q
WDULKOL
EDüYXUXVXLOH2GDP×]
oDO×üDQODUOLVWHVLQH
ND\G×Q×Q\DS×OPDV×
NDEXOHGLOPLüWLU0HVOHN
KD\DW×QGDEDüDU×ODU
GLOHUL]
<008PPDQ7PHU·LQ
WDULKOL
EDüYXUXVXLOH2GDP×]
oDO×üDQODUOLVWHVLQH
ND\G×Q×Q\DS×OPDV×
NDEXOHGLOPLüWLU0HVOHN
KD\DW×QGDEDüDU×ODU
GLOHUL]
<000XVWDIDg]WRUXQ
<000XVWDID
g]WRUXQ·XQ
WDULKOLEDüYXUXVXLOH
2GDP×]oDO×üDQODU
OLVWHVLQHND\G×Q×Q
\DS×OPDV×NDEXO
HGLOPLüWLU0HVOHN
KD\DW×QGDEDüDU×ODU
GLOHUL]
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
à¦
Nakil olan üyemiz
<00$/3$<*h5$<',1
<00$OSD\*UD\G×Q$QNDUD<HPLQOL0DOL0üDYLUOHU2GDV×·QGDQú]PLU<HPLQOL
0DOL0üDYLUOHU2GDV×·QDWDULKLQGHQDNLOROPDWDOHELQGHEXOXQPXüWXU
<00$OSD\*UD\G×Q·×Qú]PLU<HPLQOL0DOL0üDYLUOHU2GDV×·QDWDULKOL
EDüYXUXVX LOH 2GDP×] oDO×üDQODU OLVWHVLQH ND\G×Q×Q \DS×OPDV× NDEXO HGLOPLüWLU
0HVOHNKD\DW×QGDEDüDU×ODUGLOHUL]
Vefat ve başsağlığı
»h\HPL]7HYÀN7XUQD·Q×QND\×QYDOLGHVLWDULKLQGHYHIDW
HWPLüWLU$LOHVLQHYHWP\DN×QODU×QDEDüVDùO×ù×GLOHUL]
»h\HPL]$OL7XQFHO·LQDEODV×WDULKLQGHYHIDWHWPLüWLU
$LOHVLQHYHWP\DN×QODU×QDEDüVDùO×ù×GLOHUL]
»h\HPL].HPDO3DNNDQHU·LQDQQHVLWDULKLQGHYHIDWHWPLüWLU
$LOHVLQHYHWP\DN×QODU×QDEDüVDùO×ù×GLOHUL]
»h\HPL]0XVWDID%DW×KDQ·×QDQQHVLWDULKLQGHYHIDWHWPLüWLU
$LOHVLQHYHWP\DN×QODU×QDEDüVDùO×ù×GLOHUL]
Ûñ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Üyelerimizden Haberler «
»ODAMIZ
KURUL ve KOMİSYON
ÇALIŞMALARI «
» 0HY]XDWú]OHPHYH'HùHUOHQGLUPH.RPLV\RQXdDO×üPDV×
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
Û°
MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
ÇALIŞMALARI
6$<,/, <$6$
.$36$0,1'$
257$./$5'$1 $/$&$./$5 9(9(<$ .$6$
+(6$%,1,1 'h=(/7ú/0(6ú 6218&8 257$<$
d,.$1 *(d0úû <,/ =$5$5,1,1 *(d0úû <,/
.$5/$5, ú/( .$3$7,/0$6, 6218&81'$
.$53$<, '$ø,7,0,1$ %$ø/, 6723$-
<$3,/0$6,+86868
*HOLU úGDUHVL VD\×O× .DQXQGDQ
\DUDUODQ×ODUDN RUWDNODU FDUL KHVDE× YH NDVD
KHVDE×Q×Q G]HOWLOPHVL VRQXFX ELODQoRGD ROXüDQ
WLFDUL]DUDU×QJHUoHNELU]DUDUROPDG×ù×JHUHNoHVL\OH
JHoPLü\×ONkUODU×QGDQPDKVXSHGLOPHVLGXUXPXQGD
NDU GDù×W×P× VD\×ODUDN NDU GDù×W×P×QD EDùO× YHUJL
NHVLQWLVL\DS×OPDV×\|QQGH|]HOJHOHUYHUPHNWHGLU
.RPLV\RQ RODUDN NRQX\OD LOJLOL J|UüOHULPL]
DüDù×GDNLJLELGLU
%X I×NUD X\DU×QFD EH\DQ HGLOHQ WXWDUODU QHGHQL\OH
LODYHELUWDUKL\DW\DS×OPD]
0DOL\H %DNDQO×ù× EX PDGGHQLQ
X\JXODQPDV×LOHLOJLOLRODUDN\×O×LoHULVLQGH|GHQPHVL
JHUHNHQ YHUJLOHULQ |GHPH VUHOHULQGH GHùLüLNOLN
\DSPD\D VD\×O× .DQXQ KNPOHULQH J|UH
ELOGLULPGH EXOXQPD ]RUXQOXOXùX JHWLUPH\H YH
X\JXODPD\DLOLüNLQGLùHUXVXOYHHVDVODU×EHOLUOHPH\H
\HWNLOLGLUµ
0DOL\H %DNDQO×ù× NRQX\OD LOJLOL G]HQOHPHOHUL
WDULK YH PNHUUHU VD\×O× 5*
\D\×QODQDQ VHUL QROX VD\×O× NDQXQ JHQHO
WHEOLùLQLQ9,,&E|OPQGHNRQX\DLOJLOLDo×NODPDYH
G]HQOHPHOHUH\HUYHUPLüWLU
7HEOLùGH G]HOWLOHQ NDVD YH RUWDNODUGDQ
DODFDNODU WXWDU× YH EX WXWDU ]HULQGHQ |GHQHQ
YHUJLQLQ ´ 2ODùDQ G×ü× JLGHU YH ]DUDUODUµ
,2UWDNODUGDQDODFDNODUYHNDVDKHVDE×Q×Q KHVDE×QDERUo\D]×ODFDù×EHOLUWLOPLüWLU
G]HOWLOPHVLLOHLOJLOL\DVDOG]HQOHPHOHU
VD\×O×\DVDQ×QQXPDUDO×I×NUDV×DüDù×GD
'HùHUOHQGLUPHOHULPL]
\HUDOPDNWDG×U
ûHNLOVHO G]HQOHPHOHUGHQ ]L\DGH YHUJL\L
´ .D\×WODUGD \HU DOG×ù× KDOGH LüOHWPHGH GRùXUDQ ROD\ODU×Q JHUoHN PDKL\HWLQH \DQL ÀLOOHULQ
EXOXQPD\DQNDVDPHYFXGXYHRUWDNODUGDQDODFDNODU DUNDV×QGDNLJHUoHNDPDFDEDNPDNJHUHNWLùLDo×NW×U
KDNN×QGDDüDù×GDNLKNPOHUX\JXODQ×U
9HUJL YHUJLQLQ EDùODQG×ù× ROD\×Q PH\GDQD
D%LODQoRHVDV×QDJ|UHGHIWHUWXWDQNXUXPODU JHOPHVL YH\D KXNXNL GXUXPXQXQ WHNHPPO
YHUJLVL PNHOOHÁHUL WDULKL LWLEDU×\OD LOH GRùDU 98. 0G 9HUJLQLQ \DVDOO×ù× LONHVL
G]HQOH\HFHNOHULELODQoRODU×QGDJ|UOPHNOHELUOLNWH X\DU×QFDEXROD\×QQHROGXùXQX\DVDGDDo×NRODUDN
LüOHWPHOHULQGH EXOXQPD\DQ NDVD PHYFXWODU× YH
LüOHWPHQLQHVDVIDDOL\HWNRQXVXG×ü×QGDNLLüOHPOHUL
GROD\×V×\OD |GQo YHUPH YH EHQ]HU QHGHQOHUOH
RUWD\D o×NDQ RUWDNODU×QGDQ DODFDNO× EXOXQGXùX
WXWDUODU LOH RUWDNODUD ERUoOX EXOXQGXùX WXWDUODU
DUDV×QGDNL QHW DODFDN WXWDUODU×Q× EX .DQXQXQ
\D\×PODQG×ù× WDULKL L]OH\HQ oQF D\×Q VRQXQD
NDGDU YHUJL GDLUHOHULQH EH\DQ HWPHN VXUHWL\OH
ND\×WODU×Q×G]HOWHELOLUOHU
E D EHQGL NDSVDP×QGD EH\DQ HGLOHQ
WXWDUODU]HULQGHQRUDQ×QGDKHVDSODQDQYHUJL
EH\DQQDPHYHUPHVUHVLLoLQGH|GHQLU
F%XI×NUDNDSVDP×QGD|GHQHQYHUJLOHUJHOLU
YH\DNXUXPODUYHUJLVLQGHQPDKVXSHGLOPH]EH\DQ
HGLOHQWXWDUODUYH|GHQHQYHUJLOHUNXUXPODUYHUJLVL
PDWUDK×Q×Q WHVSLWLQGH JLGHU RODUDN NDEXO HGLOPH]
Ûà
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
» Üyelerimizden Haberler «
EHOLUWLOPHVL ]RUXQOXOXùX YDUG×U
EDKVHWPHN PPNQ GHùLOGLU
.RQXPX]Do×V×QGDQNDUSD\×Q×Q
=LUDG]HOWLOHQEXWXWDUODULOHLOJLOL
WDQ×P×Q× YHUJL \DVDODU×QGD ĉLUNHWOHULQNDUGDĊ×W×P×\DSDELOPHVLLoLQ VD\×O×\DVDQ×Q0DGGHVL
EXODPDPDNWD\×]
ELODQoRGDJHoPLċ\×O]DUDUODU×Q×|QFHOLNOH FI×NUDV×QGD´%XI×NUDX\DU×QFD
*QON KD\DWWD VRPXW
EH\DQ HGLOHQ WXWDUODU QHGHQL\OH
PDKVXSHWPHVLJHUHNLU
RODUDNPH\GDQDJHOHQELUROD\×Q
LODYH ELU WDUKL\DW \DS×OPD]µ
YHUJLNDQXQXQGDEHOLUWLOHQVR\XW
'HQLOHUHN
EX
PDGGHGHQ
olarak tarif edilen normlara
\DUDUODQ×ODQ PNHOOHÁHUL ELU
YHUJL\LGRùXUDQROD\|UWüPHVL
DQODPGDJYHQFHDOW×QDDOP×üW×U
WLSLNOLN YHUJLVHO VRQXFX RUWD\D o×NDUPDV×Q×
*HOLU úGDUHVLQFH YHULOHQ PXNWH]DODUGD ´
NDo×Q×OPD]N×ODU%XQHGHQOHYHUJLKXNXNXQDLOLüNLQ PHQNXOVHUPD\HLUDWODU×Do×V×QGDQYHUJL\LGRùXUDQ
VRQXFX RUWD\D o×NDUPDV× PHVHOHVLQH VR\XW ROD\×Q ROD\QLWHOLùLQGHRODQKXNXNLYHHNRQRPLNWDVDUUXIXQ
QH ROGXùXQXQ EHOLUOHQPHVL VRQUD PDGGLVRPXW JHUoHNOHüPHVLQGH JHOLULQ VDKLEL WDUDI×QGDQ
ROD\×QJHUoHNOLùLQLQWHVSLWLJHUHNLU
WDOHS HGLOHELOLU KDOH JHOPHVL DQODP×QD JHOHQ
06ú·QGD HOGH HWPH KXNXNL YH HNRQRPLN KXNXNL WDVDUUXI DüDPDV× JHOLULQ LVWHQGLùL DQGD
WDVDUUXI LPNkQ× GRùGXùX DQGD JHUoHNOHüPLü ROXU VDKLELQH |GHQHFHN KDOH JHOPHVL DQODP×QD JHOHQ
(OGH HWPHQLQ KXNXNL YH HNRQRPLN WDVDUUXID EDùO× HNRQRPLN WDVDUUXI DüDPDV×QFD L]OHQPHNWH ROXS
ROGXùX KDOOHUGH GHùHUOHPH JHQHO RODUDN KXNXNL V|] NRQXVX PHQNXO VHUPD\H LUDG× JHOLULQLQ ÀLOHQ
WDVDUUXIWDQKDUHNHWOH\DS×O×U$V×O|OoJHOLULQJHOLUL WDKVLOHGLOLSHGLOPHPHVLJHOLULQHOGHHGLOPHVLQHHWNL
GRùXUDQPXDPHOHOHULQNDUü×WDUDIoDJHOLUVDKLELQLQ HWPHPHNWHGLUµ GHQLOPHNWHGLU 2\VDNL NDU GDù×W×P×
HPULQH DPDGH N×O×QP×ü ROPDV×Q× LIDGH HGHQ ELU YDUO×N DNWDU×P× DQODP×QD JHOLU 2UWDNODU×Q
HNRQRPLN WDVDUUXI ROPDNOD EHUDEHU EXQXQ WHVSLWL YDUO×ù×QGDELUDUW×üROPDV×RODELOPHVLJHUHNLU2\VD
JoROGXùXQGDQKXNXNLWDVDUUXIHVDVDO×Q×U
VD\×O× \DVDGD NDVWHGLOHQ YDUO×N üHNLOVHOGLU
*HOLULQ VDKLEL WDUDI×QGDQ KXNXNHQ WDOHS JHUoHNGHùLOGLU
HGLOHELOLU KDOH JHOGLùL ]DPDQ HNRQRPLN WDVDUUXIXQ
'ROD\×V×\OD HùHU NDVWHGLOHQ ÀLOHQ DO×Q×S
GD JHUoHNOHüWLùL NDULQH RODUDN NDEXO HGLOLU 7DOHS DO×QPDPDV× |QHPOL GHùLO PXKDVHEHVHO ND\GL
KDNN× GRùPXü ROGXùX KDOGH HNRQRPLN WDVDUUXIXQ |GHPH \HWHUOL VWRSDM ROPDO× LVH EX DVO×QGD
VDùODQDPDG×ù×YHGROD\×V×\ODJHOLULQHOGHHGLOPHPLü SDUDODU RUWDNODUFD ÀLOHQ DO×QG×ù× ]DPDQ×QGD
ROGXùXQXLVSDWNOIHWLPNHOOHIHGüHU
üLPGL ND\×W G]HOWL\RU YH ÀLOL GXUXPD JHWLUL\RUX]
06ú·ODU×QGDHOGHHWPHQLQED]HQÀLOLWDVDUUXID GHPHNWLU NL EX NH] GH ÀLOL NDU GDù×W×P× DVO×QGD
J|UH EHOLUOHQPHVL GXUXPX GD GRùDELOLU %X KDO ÀLOL RUWDNODU FDULGH J|UQHQ WDULKOHUGH \D GD NDVD
ELU GXUXP RODUDN RUWD\D o×NDU$VO×QGD ÀLOL WDVDUUXI G]HOWPHVLQGH NDVDGD üLüNLQOLN ROGXùX WDULKOHUGH
KXNXNLYHHNRQRPLNWDVDUUXIXL]OH\HQHQVRQDüDPD JHUoHNOHüPLüWLU JLEL ELU \RUXPD J|WUU .L \DVD
ROPDNODEHUDEHUED]×KDOOHUGHVDKLELOHKLQHKHQ] NR\XFXGDEXEH\DQODUGROD\×V×\ODLODYHELUWDUKL\DW
WDKDNNXN HWPHPLü KXNXNL YH HNRQRPLN WDVDUUXI \DS×OPD\DFDù×Q×JYHQFHDOW×QDDOP×üW×UVD\×O×
LPNDQ×EXOXQPD\DQJHOLUÀLOHQVHUYHWHGkKLORODELOLU \DVD QRUPDO G]HQOHPHOHULQ G×ü×QGD PNHOOHÁHUH
%XGXUXPGDHOGHHWPHÀLOLWDVDUUXIDJ|UHEHOLUOHQLU NROD\O×NDIJHWLUHQ|]HOELUG]HQOHPHGLU
<LQHNRQXPX]Do×V×QGDQEDNDUVDN
ûLUNHWOHULQ NDU GDù×W×P× \DSDELOPHVL
VD\×O× \DVDQ×Q 0DGGHVLQGH LoLQ ELODQoRGD JHoPLü \×O ]DUDUODU×Q× |QFHOLNOH
´LüOHWPHOHULQGH EXOXQPD\DQ NDVD PHYFXWODU× YH PDKVXS HWPHVL JHUHNLU =DUDUODU× NDSDWPDGDQ NDU
LüOHWPHQLQHVDVIDDOL\HWNRQXVXG×ü×QGDNLLüOHPOHUL GDù×W×P× \DS×ODPD\DFDù×QGDQ VD\×O× \DVD
GROD\×V×\OD |GQo YHUPH YH EHQ]HU QHGHQOHUOH NDSVDP×QGD G]HOWLOHQ NDVD YHYH\D RUWDNODUGDQ
RUWD\D o×NDQ RUWDNODU×QGDQ DODFDNµ GHQLOHUHN DODFDNODU KHVDE×Q×Q NDSDW×OPDV× VRQXFX ROXüDQ
JHUoHNWH ROPD\DQ ELU YDUO×NWDQ EDKVHGLOPHNWH JHoPLü \×O ]DUDUODU×Q× NDSDWPDGDQ NDU GDù×W×P×
YH .DQXQ \DS×F× ]DWHQ EX WU SDUDODU×Q EDüND \DSDPD\DFDNODU× DQODP×QD JHOPHNWHGLU <DGD
DPDoODUOD NXOODQ×OG×ù×Q× YH EX KHVDSODU×Q üLüWLùLQL |]HOJHOHUGH EHOLUWLOGLùL ]HUH V|]NRQXVX JHoPLü
]×PQHQ NDEXO HWPHNWHGLU *HUoHN ROPDG×ù× ]DWHQ \×O ]DUDUODU×Q×Q NDSDW×OPDV× QHGHQL\OH NDU
NDEXO HGLOPHNWHGLU 'ROD\×V×\OD ROPD\DQ ELU YDUO×N GDù×W×P×QD EDùO× VWRSDM \DS×OPDGDQ NDU GDù×W×P×
NDUü×O×ù×QGDRUWDNODUDKHVDEHQ\DS×ODQELU|GHPHGHQ \DS×ODPD\DFDù× DQODP×QD JHOPHNWHGLU %X GXUXP
ÛÛ
VD\×O×\DVDQ×QDPDF×QDGDX\PDPDNWDG×U
VD\×O× \DVD JHQHO WHEOLùL LOH GH G]HOWLOHQ WXWDUODU×Q
%D]× ÀUPDODU WHEOLùGHNL Do×NODPD\D UDùPHQ 2ODùDQ '×ü× *LGHU YH =DUDUODU KHVDE×QD
RUWDNODUGDQ DODFDNODUGDQNDVDGDQ VLOLQHQ WXWDUODU ND\GHGLOPHVL QD]×P KHVDSODUGD GD ..(* RODUDN
|]VHUPD\HOHULQLQ HNVL\H GüPHVL WHNQLN LÁDV× WDNLSHGLOPHVLJHUHNWLùLDo×NODQP×üW×U
JHUHNWLUHFHN ND\×SODU ROPDV× EDQNDODUGDNL
úGDUH EX ND\×WODU×Q G]HOWLOPHVL VRQXFX
SR]LV\RQODU×YEQHGHQOHUOHKHVDS\HULQHDNWLIWH ELODQoRODUGDROXüDQJHoPLü\×O]DUDUODU×Q×QJHoPLü
EDüND ELU KHVDSWD WDNLS HWPLüOHUGLU \×O NDUODU× LOH NDSDW×OPDV×Q× NDU GDù×W×P× RODUDN
JLEL %X ND\×W WHEOLùGHNL Do×NODPD\D X\PDPDNOD GHùHUOHQGLULOHUHNEXWXWDU]HULQGHQNDUGDù×W×P×QD
ELUOLNWH.9PDWUDK×Q×HWNLOHPHPLüWLU%XPNHOOHÁHU EDùO×VWRSDM\DS×OPDV×JHUHNWLùL\|QQGH|]HOJHOHU
YHULOHQ |]HOJHOHUH J|UH DFDED ND\×W DQ×QGD NDU YHUPHNWHGLU
GDù×W×P× P× \DSP×üODUG×U" <DVDGD Do×N EHOLUOHPH
$QFDN D\Q× \|QGH YHULOHQ J|UüOHULQ \DVD\D
ROPDG×ù×QGDQ \DVDGDQ \DUDUODQPD\× ER]PDPDNOD X\JXQ ROPDG×ù×Q× GüQPHNWH\L] 6|] NRQXVX
ELUOLNWH EX PNHOOHÁHUH WHN G]HQ KHVDS SODQ×QD J|UüOHU YHUJLQLQ \DVDOO×N LONHVLQH D\N×U×G×U X\PDPDNWDQ |]HO XVXOV]ON FH]DV× NHVLOHELOLU VD\×O×\DVD|]HOELUG]HQOHPHROXSEHOLUOLNRQXODUGD
<XNDU×GDNL Do×NODPDODUD SDUDOHO GH NDU GDù×W×P× PNHOOHÁHUH NROD\O×N ELU QHYL DI JHWLUPHNWHGLU
QHGHQL\OH VWRSDM \DS×OPDV× PPNQ ROPDPDV× <DVDGD NDVDRUWDNODUGDQ DODFDNODU×Q VLOLQPHVL
gerekir.
VHEHEL\OH ROXüDQ ]DUDU×Q JHoPLü \×O NDUODU× LOH
%LU EDüND GXUXPGD RUWDNODU Do×V×QGDQG×U NDSDW×OPDV×Q×QNDUGDù×W×P×VD\×ODFDù×\|QQGHELU
.DU GDù×W×P×QD EDùO× VWRSDM |QJ|UOPHVL G]HQOHPH\RNWXU
GXUXPXQGD RUWDNODU Do×V×QGDQ
<DVDQ×Q
EX
KDOL\OH
GD 06ú \|QQGHQ ROD\×
X\JXODQPDV×
GXUXPXQGD
GHùHUOHQGLUPHN JHUHNLU<DVDGD
üLUNHWOHU VD\×O× \DVD
6RQXoWDNDQXQNR\XFXVD\×O×
ÀLOHQ ROPD\DQ ÀNWLI NDVD WXWDU×
NDSVDP×QGDYHUJL|GH\HUHN
\DVDNDSVDP×QGDKDQJL]DUDUODU×Q
LOH RUWDNODUGDQ DODFDNODUGDQ NDEXOHGLOHFHĊLQL\DGDKDQJL]DUDUODU×Q G]HOWWLNOHUL
NDVDRUWDNODUGDQ
WLFDUL
ROPD\DQ
WXWDUODU×Q
DODFDNODUKHVDE×QHGHQL\OHWLFDUL
LQGLULPLQLQPDKVXEXQXQPPNQ
NDSDW×OPDV×
|QJ|UOPüWU
]DUDU ROXüPDV× GXUXPXQGD
ROPD\DFDĊ×Q×Do×NoDRUWD\DNR\PXċWXU
<DQL
JHoPLüWHNL
ROD\ODU
]DUDUODU NDSDW×OPDGDQ NDU
QHGHQL\OH NDVDGD ROPD\DQ ELU
GDù×W×P× \DS×ODPD\DFDù×QGDQ
WXWDUGDQ YH RUWDNODUGDQ WLFDUL
EXWXWDUODU]HULQGHQNDUSD\×QD
ROPD\DQ DODFDNODU×Q VD\×O× \DVD NDSVDP×QGD EDùO× RODUDN VWRSDM \DS×OPDGDQ NDU GDù×W×P×
G]HOWLOPHVL DPDoODQP×üW×U <DVD NR\XFXGD \DS×ODPD\DFDù× JLEL ELU VRQXo o×NPDNWDG×U %X
JHoPLüWHNL ROD\ODUGDQ ND\QDNODQDQ QHGHQOHUGHQ GXUXPVD\×O×\DVDQ×QDPDF×QDUXKXQDX\JXQ
GROD\× ÀLOHQ ROPD\DQ ÀNWLI WXWDUODU×Q G]HOWLOPHVLQL GHùLOGLU ûLUNHWOHU NDU GDù×W×P× \DSPDVDODU GDKL
DPDoODP×üW×U %X VHEHSOHUOH RUWDN Do×V×QGDQ WDVÀ\H V×UDV×QGD NDU GDù×W×P× \DS×OPDV× JHUHNLUVH
\DVDGDQ ID\GDODQDUDN NDVDRUWDNODUGDQ DODFDNODU ]DUDUODU×QNDSDW×OPDV×JHUHNHFHùLQGHQEXGXUXPOD
KHVDE×Q× G]HOWLOPHVL VRQXFX LOHULGH EX NDSDWPD NDUü× NDUü×\D NDODQ PNHOOHÁHULQ VWRSDM \DSPDV×
QHGHQL\OH ROXüDQ ]DUDUODU×Q JHoPLü \×O KHVDSODU× JHUHNHFHùL YHULOHQ J|UüOHU ×ü×ù×QGD RUWD\D
LOH NDSDW×OPDV× VRQXFX RUWDù×Q ÀLOL YHYH\D KXNXNL o×NPDNWDG×U
WDVDUUXI HGHELOHFHùL ELU NDU GDù×W×P×QGDQ V|]
6RQXoWD NDQXQ NR\XFX VD\×O× \DVD
HGLOPHVLPPNQGHùLOGLU
NDSVDP×QGD KDQJL ]DUDUODU×Q NDEXO HGLOHFHùLQL \D
6RQXo
GDKDQJLKDQJL]DUDUODU×QLQGLULPLQLQPDKVXEXQXQ
VD\×O× \DVDQ×Q 0DGGHVLQLQ PPNQ ROPD\DFDù×Q× Do×NoD RUWD\D NR\PXüWXU
QXPDUDO× I×NUDV×QGDNL G]HQOHPHOHU LOH 0NHOOHÁHU DG×QD ND\×WODU×Q× G]HOWPH LPNDQ×
WDULKLLWLEDUL\OHND\×WODUGD\HUDOPDV×QDUDùPHQÀLOHQ EXOGXNODU× ELU G]HQOHPH VRQUDV× VDGHFH \RUXPOD
NDVDGDEXOXQPD\DQSDUDLOHLüOHWPHQLQHVDVIDDOL\HW \HQLGHQ YHUJL ULVNL DOW×QD E×UDN×OPDODU× VD\×O×
NRQXVXG×ü×QGDNLLüOHPOHULGROD\×V×\OD|GQoYHUPH \DVDGDQ EHNOHQHQ VRQXo ROPDVD JHUHNLU úGDUHQLQ
YH EHQ]HU QHGHQOHUOH RUWD\D o×NDQ RUWDNODU×QGDQ NRQX\X WHNUDU J|]GHQ JHoLUPHVL RODV× LKWLODÁDU×Q
DODFDNO× EXOXQGXùX WXWDUODU×Q YHUJL |GH\HUHN EDüWDQo|]PDo×V×QGDQ|QHPOLGLU
G]HOWLOPHVLQH LPNDQ YHULOPLü VHUL QROX ۈ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
»
» Makaleler «
»MAKALELER«
Bir Bütçe Denemesi ve 2013 Bütçesinin Analizi Bütçe Nedir?
Prof. Adnan GÜLERMAN
»
*HUL'|QüP6HNW|UYH9HUJL<N
$OL.$+9(&ú
»
+D]LQH=DUDU×Q×Q7HVSLWLQGH´+HU7UO9HUJLµ.DYUDP×QGDQ1H$QODü×OPDV×*HUHNLU"
6DOLK%$<5$0
»
'REOR.DQJR&RQQHFW3DUWQHU&DGG\7DU]×$UDoODUúOH6WDUH[7UDIÀF7UDQVLW
&DUDYHOOH7DU]×$UDoODUGD.'92UDQ×
8ùXU8ùXUOX
»
<×O×*HOLUOHULQLQ7RSODQPDV×YH%H\DQ×
<DNXS<FHOg]üDKLQ
2QXU*|N
»
9HUJL0DKUHPL\HWLQLQ6×Q×UODU×YH$o×NODQDELOLU%LOJLOHU
&HQN&$1$/
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
35
Bir Bütçe Denemesi ve 2013 Bütçesinin Analizi
Bütçe Nedir?
Prof. Adnan GÜLERMAN
$VO×QGD EWoH LOH LOJLOL ELU WDQ×P KHPHQ
KHUNHVWH EXOXQPDNWDG×U (Q VDGH WDULÀ LOH PHYFXW
ELUSDUDPLNWDU×Q×Q\DS×OPDV×GüQOHQKL]PHWOHU
DUDV×QGD HQ X\JXQ E|OüPQQ SODQODQPDV×
RODUDN WDQ×PODU×] %X QHGHQOH NLüLOHULQ DLOHOHULQ
NXUXPODU×QNXUXOXüODU×QGDEWoHOHULGHYDUG×U+DWWD
XOXVODU DUDV× LOLüNLOHU R GHQOL \D\J×QO×N ND]DQP×üW×U
NLXOXVODUDUDV×üLUNHWOHULQú0)·QLQYH$YUXSD%LUOLùL
JLEL ONH\L NDSVD\DQ NXUXOXüODU×Q ELOH EWoHOHUL
EXOXQPDNWDG×U
%WoHGH JHOLUOHULQL LVWHQLOGLùL NDGDU DUW×UPDN
NROD\ ROPDG×ù× LoLQ EWoH \DSPDGD DV×O KQHU
EX V×Q×UO× JHOLU PLNWDU×Q× GüQOHQ KL]PHWOHU
DUDV×QGD PDNVLPXP ID\GD VDùOD\DFDN ELoLPGH
GDù×WDELOPHNWLU
3ODQLoLQ\DSW×ù×P×]´%LUWDKPLQGLUµWDQ×PODPDV×
EWoH LoLQ GH JHoHUOLGLU%LOLQGLùL JLEL KHU WDKPLQGH
D] YH\D oRN ELU \DQ×OPD SD\× EXOXQPDNWDG×U
$PD EWoH \DSDQODU HOOHULQGH |QFHNL G|QHPOHULQ
X\JXODPDODU× EXOXQGXùX LoLQ QHGHQ QDV×O QH
NDGDU YH QLoLQ \DQ×OPDODU ROGXùXQX J|] |QQGH
EXOXQGXUDUDN EWoHOHULQL \DSDUODU <DOQ×] NHQGL
NRQWUROOHULQGH ROPD\DQ ROD\ODU LOH LOJLOL WDKPLQGH
EXOXQPDQ×Q ]RUOXùX VHEHEL\OH |QFHNL EWoHOHUGHQ
KDQJL|OoGHID\GDODQ×O×UVDID\GDODQ×OV×QODU\LQHGH
EXG×üHWNHQOHULQHWNLVLQL|QOHPHNNROD\GHùLOGLU
%ú5%h7d(8<*8/$0$6,
·OHUGH $QNDUD·GDQ (JH hQLYHUVLWHVLQH
QDNOHWWLùLPGHELU\×O×QEWoHVLQLG]HQOHPHJ|UHYLQL
GHEHQVWOHQPLüWLP
%LOLQGLùL JLEL JHOLUOHU VDGHFH KD]LQHGH
WRSODQG×ù×LoLQNXUXPODU×Q\DSDFDù×EWoHKD]×UO×ù×
oDO×üPDODU×QGDJLGHULKWL\DoODU×Q×ELOGLULOPHNWHGLUOHU
0DOL\H%DNDQO×ù×Q×QHOGHQJHOGLùLQFHGHQNELUEWoH
36
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
\DSDELOPHN JD\UHWL LOH JLGHUOHUL WRSODP JHOLUOHUH
X\GXUPD oDO×üPDODU× KHS |GHQHN LVWHNOHULQLQ
N×V×QW×\D XùUDW×OPDV× ELoLPLQGH ROPXüWXU %X
QHGHQOH |GHQHN LVWHNOHULQL KD]×UOD\DQ NXUXOXüODU
GD EX N×V×QW×ODU× GLNNDWH DODUDN LKWL\DoODU×QGD ID]OD
YHoHüLWOL|GHQHNLVWHùLQGHEXOXQPD\×ELUDO×üNDQO×N
KDOLQHJHWLUPLüEXOXQPDNWDG×UODU
+HUQHNDGDU|GHQHNWDOHELQGH|QFHNL\×OODUGD
DO×QDELOHQ YH NXOODQ×ODQ PLNWDUODU J|] |QQGH
EXOXQGXUXODUDN ELU KD]×UO×N \DS×OPDV× X\JXQ ROVD
GD|QFHNL\×OODU×QGHQHPHOHULGH$QNDUD·GDPXWODND
ED]× LQGLULPOHULQ \DS×OG×ù× ELOLQGLùLQGHQ PLNWDUODU×
LKWL\DF×Q]HULQGHWXWPDDO×üNDQO×ù×QDLVWHULVWHPH]
X\PDN]RUXQGDNDOG×N
+D]×UO×NODU×P×]×
WDPDPODG×NWDQ
VRQUD
hQLYHUVLWH EWoHVLQL 0DOL\H %DNDQO×ù×QD VXQPDN
LoLQ \RO KD]×UO×ù×P×]× \DSDUNHQ GDKD |QFH EX LüL
\DSP×ü RODQODU ´$PDQ $QNDUD·\D JLGHUNHQ RUDGD
ELUNDo JQ NDODELOHFHNVLQL] EHUDEHULQL]GH X]XQ
üDU\ROX ELU \D]× PDNLQHVL WDQH \HGHN ERü
EWoHGHIWHULVD\IDV×YH\HQLVD\IDODU×\D]DELOHFHN
ELUVHNUHWHULQL]LGH\DQ×Q×]GDJ|WUQµGL\HGHDN×O
verdiler.
*LGLüKD]×UO×ù×RODUDNGDLVWHGLùLPL]|GHQHNOHUOH
LOJLOL ELU DQODPGD LVWHNOHULPL]L GHVWHNOH\HFHN ED]×
EHOJHOHUL GH \DQ×P×]D DOPD\× LKPDO HWPHPLüWLN
%X |Q KD]×UO×ù×P×]× ELOHQ |QFHNL WHFUEHOLOHU ´%X
EHOJHOHUL NXOODQDELOHFHùLQL]L ]DQQHWPL\RUX] DPD
\LQHGH\DQ×Q×]GDEXOXQVXQµGHPLüOHUGL
$o×NoDV× \RO ER\XQFD GD EHUDEHULPGHNLOHUOH
LVWHNOHULPL]L QDV×O VDYXQDFDù×P×]×Q SURYDODU×Q×
WHNUDUWHNUDU\DSP×üW×N
$QNDUD·\D XODüPDP×]×Q VRQUDV× JQ
EHOLUOHQHQ VDDWWH 8OXV 0H\GDQ×QGDNL 0DOL\H
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Makaleler «
%DNDQO×ù×ELQDV×QDKH\HFDQOD
XODüP×üW×N *|UüWùP]
LOJLOL ´*HWLUGLNOHULQL]L E×UDN×Q
LNLJQVRQUDWHNUDUXùUD\×Qµ
GHGLNWHQ VRQUD HOLPL]GHNL
EWoH KD]×UO×NODU×Q× DODUDN
DGHWD ´ûLPGLOLN EX NDGDUµ
GHUFHVLQH ELU WDY×UOD EL]L
XùXUODP×üW×
úNL
JQ
VRQUD
%DNDQO×NWD LOJLOL J|UHYOL LOH
J|UüPHPL]GH NHQGLOHULQH
GDKD
|QFH
YHUGLùLPL]
EWoHPL]LQ
VD\IDODU×
]HULQGH NXUüXQ NDOHPOH
G]HOWPHOHU \DS×OG×ù×Q× YH
EX G]HOWPHOHULQ GH LQGLULP
\|QQGHROGXùXQXJ|UGNVH
GH
X\JXQ
J|UGNOHUL
PLNWDUODU×Q
\HWHUVL]
NDODFDù×Q×DQODWPDI×UVDW×Q×GDEXODPDP×üW×N
dDUHVL] LVWHQLOHQOHUL \HULQH JHWLULS ú]PLU·H
G|QGNVHGH%DNDQO×ù×Q|WHNLNXUXPODU×QEWoHOHULQL
GH J|] |QQGH EXOXQGXUDUDN D\U×FD \HQLGHQ ED]×
LQGLULPOHU\DSW×ù×Q×J|UGN
ú]PLU·H G|QüP]GH |QFHGHQ WHFUEHOHUL
RODQODUD GXUXPXPX]X DQODWW×ù×P×]GD RQODU GD
|QFHNL \×OODUGD IDUNO× ELU GXUXPOD NDUü×ODüPDP×ü
ROGXNODU×Q×DQODWW×ODU
%LOLQGLùL JLEL (JH hQLYHUVLWHVLQLQ 3LUL 5HLV
DGO×VLVPLNDUDüW×UPDODU\DSDQELUJHPLVLYDU8]XQ
\×OODU GHQL]GH NDODQ JHPLQLQ VX DOW×QGDNL N×VP×
PLG\H\RVXQJLELüH\OHUOHNDSODQG×ù×LoLQR\×O×QLON
EDKDU×QGDN×]DùDDO×QPDV×WHPL]OHQPHVLYH\HQLGHQ
ER\DQPDV× VRQXQGD LON EDKDU EDüODQJ×F×QGD
GHQL]H LQGLULOPHVL SURJUDPODQP×üW× %DNDQO×ù×Q EX
LüOHPLoLQLVWHGLùLPL]|GHQHùLN×V×QW×\DXùUDWPDGDQ
YHUPLüROPDV×Q×QPHPQXL\HWLLoLQGHLNHQ$QNDUD·GDQ
JHOHQ ´gGHQHNOHULQ \DU×V×Q×Q VHUEHVW E×UDN×OG×ù×µ
KDEHUL ]HULQH QH \DSDFDù×P×]× ELOHPHPLüWLN
6RQUDNL D\ODUGD |GHQHùLQ LNLQFL \DU×V×Q×Q VHUEHVW
E×UDN×OPDV×Q× EHNOHPHNWHQ EDüND \DSDFDN ELU
üH\ ROPDVD GD 3LUL 5HLVLQ \D] ER\XQFD \DSDFDù×
oDO×üPDODU \LQH HVNL KDOL\OH RODFDN N×ü D\ODU×Q×Q
EDüODPDV× V×UDV×QGD \DS×ODFDN DOW WHPL]OHPH LüOHUL
VRQXQGDGD3LUL5HLVOLPDQDoHNLOPLüRODFDNW×
g]HWOH
EWoH
KD]×UO×ù×P×]×Q
ED]×
JHUHNoHOHULQL %DNDQO×ùD DQODWDELOPHN LoLQ I×UVDW YH
LPNkQ YHULOHELOPLü ROVD\G× JHPLQLQ VHIHUH o×NPD
G|QHPLQGHQ |QFH WHPL]OHQPHVL WDPDPODQP×ü
RODFDNW×
<XNDU×GD DQODWW×ù×P ROD\×Q EHQ]HUL KHPHQ
EWoHVLQLKD]×UOD\DQKHUNXUXPXQEDü×QDJHOPLüWLU
dQNROD\ELUKDONGH\LPLPL]GHNLJLEL´.DVDSPDO
GHUGLQGH NR\XQ FDQ GHUGLQGHµGLU $PD KHU LNL
WDUDI×Q GD KDNO× ROGXùX \|QOHU YDUG×U )DNDW Dù×U
EDVDQ WDUDI 0HFOLVWH EWoH J|UüPHOHUL \DS×O×UNHQ
EWoH\L GHQN YH\D D] Do×NO× RODUDN VXQDELOHQ YH
X\JXODPDG|QHPLVRQXQGDGDEWoH\LGHQNYH\D
D] Do×NO× RODUDN X\JXODG×ù×Q×Q UDKDWO×ù×Q× GX\PDN
LVWH\HQWDUDIROPDNWDG×U
0$$675ú&+7 .5ú7(5/(5ú $d,6,1'$1
%h7d($d,ø,1,1g1(0ú
8OXVODU DUDV× LOLüNLOHULQ JHOLüWLùL JQP]GH
ELU ONHQLQ EWoHVLQGHNL Do×ù×Q×Q HWNLOHULQL VDGHFH
R ONHQLQ |]HO VRUXQX RODUDN J|UPHN PPNQ
GHùLOGLU6LVWHPLNULVNHWNLVLDG×YHULOHQELUHNRQRPLN
ROD\D GD\DO× RODUDN ELU ONHQLQ EWoH Do×ù×QGDQ
ND\QDNODQDQROXPVX]JHOLüPHOHUELUVDOJ×QKDVWDO×ù×Q
\D\×OPDV× |UQHùL HNRQRPLN LOLüNLOHUGH EXOXQGXùX
|WHNL ONHOHUH GH \D\×OPD J|VWHUHFHNWLU úüWH EX
\D\×OPDQ×Q HWNLVLQL D]DOWPDN RUWDGDQ NDOG×UPDN
LoLQLONROXüXPXQXHNRQRPLNRODUDNNXUGXNODU×LoLQR
G|QHPGHNLLVPL$YUXSD(NRQRPLN7RSOXOXùX$(7
RODQ%LUOLNEWQ\HONHOHULQX\PDV×]RUXQOXRODQ
0DDVWULFKW.ULWHUOHULQLEHOLUOHPLüYH\HOHULQLGHEX
NULWHUOHUHHOGHQJHOGLùLQFHX\PD\D]RUODP×üW×U
%XNULWHUOHUGHQNRQXPX]LOHLOJLOLRODQODU|]HW
RODUDNDüDù×GDG×U
(Q GüN HQÁDV\RQ RUDQ×QD VDKLS o \H
ONHQLQ \×OO×N HQÁDV\RQ RUDQ×Q×Q RUWDNODPDV× LOH
LOJLOL ONHQLQ \×OO×N HQÁDV\RQX DUDV×QGDNL ROXPVX]
IDUNSXDQ×JHoPHPHOLGLU
h\HONHGHYOHWERUoODU×Q×Q*6<ú+·V×QDRUDQ×
·×JHoPHPHOLGLU
h\HONHEWoHDo×ù×Q×Q*6<ú+·V×QDRUDQ×
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
37
·JHoPHPHOLGLU
KHU JHOHQ \×O×Q WRSODP EWoH JHOLUOHUL DUW×ü×Q×Q
6|] EXUD\D JHWLUPLüNHQ$%·QLQ PHYFXW GROD\ODU×QGD ROGXùXQX QRW HWPH JHUHùLQL
\HVLQGHQ SHN oRùXQXQ HNRQRPLN J|VWHUJHOHUL GX\PDNWD\×]%LU\×ODDLWYHULOHU]HULQGH\DS×ODFDN
|]HOOLNOHHNRQRPLNNUL]LQGHQVRQUDEXNULWHUOHUH \RUXP YH GHùHUOHQGLUPHQLQ \HWHULQFH Do×NOD\×F×
X\PDPDNOD ELUOLNWH \LQH GH EX NULWHUOHUGHQ ID]OD ROPDG×ù×Q× GD J|] |QQGH EXOXQGXUDUDN ELU
VDSPDROPDPDV×LoLQ\DUG×PYHGD\DQ×üPDLoLQGH DQODPGD ELU SHUIRUPDQV GHùHUOHQGLU PHVLQLQ
EXOXQPD\DGHYDPHWPHNWHGLUOHU
GH \DS×ODELOPHVL LoLQ |QFHNL \×O×Q YHULOHUL LOH GH
úüWH 7UNL\H GH EWoH KD]×UODPD YH NDUü×ODüW×UPD \DSPDQ×Q GDKD Do×NOD\×F× ROGXùXQX
X\JXODPDODU×QGD ELU $% \H DGD\× RODUDN HOGHQ GüQPHNWH\L]
JHOGLùLQFH EX NULWHUOHUH X\XP VDùOD\DELOPHN LoLQ
\×O×Q×Q WRSODP EWoH JLGHUOHULQLQ KDVVDVGDYUDQPDN]RUXQGDEXOXQPDNWDG×U
PLO\DUOLUDROPDV×QDNDUü×O×ND\Q×\×O×QWRSODPEWoH
1H YDU NL |]HOOLNOH EWoH Do×ù× RUDQ×Q×Q JHOLUOHUL OLUD ROPXüWXU %X GXUXPGD NULWHUOHUH X\PD PHVHOHVLQL ELU PDWHPDWLN LüOHPL \×O×Q×Q EWoH Do×ù× PLO\DU OLUDG×U +HQ] RODUDN J|US SDUD EDVDUDN Lo ERUoODQPD\D \×O×Q×Q WRSODP *60+·V× NHVLQOLN ND]DQPDP×ü ROVD
JLGHUHN G×ü ERUoODQPD YH\D G|YL] UH]HUYOHULQL GDEHNOHQHQPLNWDU\DNODü×NWULO\RQPLO\DUOLUD
NXOODQDUDN X\JXQ KDOH JHWLUPHN VDùO×NO× o|]POHU GROD\ODU×QGDG×U%|\OHFH\×O×Q×QEWoHDo×ù×Q×Q
RODPDPDNWDG×UODU
*60+\DRUDQ×ROPXüWXU
*HUHùLQGHQ ID]OD SDUD EDVPDN HQÁDV\RQ
<XNDU×GD 0DDVWULFK .ULWHUOHUL LOH \DSW×ù×P×]
RUDQ×Q× \NVHOWHFHùL JLEL Dü×U× Lo ERUoODQPD IDL] Do×NODPDGDNL RUDQ×QGDQ \XNDU×GD ROPDPD
RUDQODU×Q× \NVHOWHFHN YH HNRQRPLN E\PH\L NULWHUL LOH NDUü×ODüW×U×OG×ù×QGD VRQXo NULWHUOHULQ GH
\DYDüODWDFDNW×U'×üERUoODQPDYHG|YL]UH]HUYOHULQLQ DOW×QGDELUROXPOXOXNRODUDNRUWD\Do×NPDNWDG×U
NXOODQ×OPDV× GD ONHQLQ G×ü
7UNL\HQLQ \×O×QGD
|GHPHOHU GHQJHVLQLQ ROXPVX]
|WHNL ONHOHUL ROXPVX] \|QGH
HWNLOHQPHVLQHQHGHQRODFDNW×U
HWNLOH\HQ HNRQRPLN NUL]LQ
+HU\×O$YUXSD%LUOLĊLWDUDI×QGDQ
%WQ EX QHGHQOHUOH ELU
\DQV×PDODU×QGDQ
HWNLOHQHUHN
\D\×QODQPDNWDRODQĈOHUOHPH5DSRUXQGD
DQODPGD \DSD\ \|QWHPOHUOH 7UNL\HHNRQRPLVLKDNN×QGD´.UHVHO ED]×G×üSD]DUODU×QGDJHULOHPHOHU
EWoH Do×ù×Q× D]DOWPD \ROODU×QD GDOJDODQPDRUWDP×QGD7UNHNRQRPLVLQLQ \DüDG×ù×GLNNDWHDO×UVDEXNULWHU
VDĊODPWHPHOOHU]HULQGHROGXĊXYH
EDüYXUPD
\HULQH
VDùO×NO×
VRQXFXQD XODüPDV× |QHPOL
HNRQRPLNċRNODUDNDUċ×GLUHQFLQLQDUWW×Ċ×GD
YHULOHUHGD\DO×JHOLUVDùODPDYH
ELU EWoH SHUIRUPDQV× VRQXFX
J|]OHPOHQPHNWHGLU
JHOLUOHULQ |QFHOLN YH YHULPOLOLN
RODUDNGHùHUOHQGLULOPHOLGLU
V×UDODPDV×QD J|UH GDù×W×OPDV×
2013
verilerini
2012
\ROX LOH EWoH GHQJHVLQLQ
YHULOHUL LOH NDUü×ODüW×UG×ù×P×]GD
VDùODQPD\DoDO×ü×OPDV×HQX\JXQROPDNWDG×U
GDV|]QHWWLùLPL]VRQXFXGDKDDQODPODQG×UPDN
<XNDU×GDGDV|]QHWWLùLPL]JLEL0DDVWULFKW PPNQRODFDNW×U
.ULWHUOHULQLQRUWD\DNRQXOGXùXYHKHU%LUOLN\HVLQLQ
<XNDU×GD\HUYHUGLùLPL]YHPLO\DUOLUDO×N
EX NULWHUOHUH X\XP VDùODPDV×Q×Q LVWHQLOGLùL %LUOLN \×O×Q×Q EWoH Do×ù×QD NDUü×O×N EX Do×N LoLQGHELOHJQP]GH\HOHUGHQE\NELUN×VP×Q×Q \×O×QGD PLO\DU OLUD ID]ODV×\OD PLO\DU OLUD
EXNULWHUOHULQG×ü×QDELOLQPHNWHGLU
ROPXüWXU
%XUDGD NULWHUOHULQ oRN GüN RUDQODUGD
%|\OH ELU VRQXo D\Q× ]DPDQGD NDPX ERUo
WXWXOGXùX YH X\XP VDùODPDQ×Q GD oRN ]RU ROGXùX \NQQD]DOPDV×QDGDQHGHQROPDNWDG×U1LWHNLP
JLELELUWDUW×üPDQ×QLoLQHJLUPHQL\HWLQGHGHGHùLOL] \×O×QGDPLO\DUOLUDRODQIDL]G×ü×ID]OD
dQN |]HOOLNOH \D\J×Q NUL]LQGHQ |QFH %LUOLN \×O×QGD PLO\DU OLUD DUWDUDN PLO\DU OLUD\D
\HOHULQLQ E\N ELU N×VP×Q×Q J|VWHUJHOHUL EX \NVHOPLüWLU
NULWHUOHULQ GROD\ODU×QGD EXOXQPDNWD\G× YH DüDù×GD
%XUDGD \HUL JHOPLüNHQ KHU \×O $YUXSD
Do×NODPDV×Q×\DSDFDù×P×]JLEL7UNL\HVRQ\×OODUGD %LUOLùL WDUDI×QGDQ \D\×QODQPDNWD RODQ úOHUOHPH
EX NULWHUOHULQ GH ROGXNoD DOW×QD LQHUHN NULWHUOHUH 5DSRUXQGD 7UNL\H HNRQRPLVL KDNN×QGD ´.UHVHO
X\PDQ×Q]RUROPDG×ù×Q×GDRUWD\DNR\PXüWX
GDOJDODQPD RUWDP×QGD 7UN HNRQRPLVLQLQ VDùODP
%h7d(6ú 6218d/$5, 9( WHPHOOHU]HULQGHROGXùXYHHNRQRPLNüRNODUDNDUü×
%81/$5,1 0$$675ú&7 .5ú7(5/(5ú ú/( GLUHQFLQLQ DUWW×ù× GD J|]OHPOHQPHNWHGLU %LoLPLQGH
.$5û,/$û7,5,/0$6,
ELUGHùHUOHQGLUPHGH\DS×OG×ù×QDN×VDFDGHùLQPHN
%X E|OPGHNL Do×NODPDODU×P×]× \DSDUNHQ isteriz.
GDKD |QFH \DSP×ü ROGXùXPX] LQFHOHPHOHUGH
38
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Makaleler «
Geri Dönüşüm Sektörü ve Vergi Yükü
$OL.$+9(&ú
<HPLQOL0DOL0üDYLU
'HPLUGHQ Nkù×GD NDGDU WRSODG×NODU× ELUoRN
DW×ù× \HQLGHQ VDQD\LQLQ NXOODQ×P×QD VXQDQ JHUL
G|QüPFOHU oRN VD\×GD VDQD\LFLQLQ KDPPDGGH
LKWL\DF×Q× NDUü×OD\×S LWKDODW×Q |QQH JHoL\RU %X
VXUHWOH PLOOL VHUYHWLQ \XUW G×ü×QD WUDQVIHULQH HQJHO
ROXS GRùDO ND\QDNODU×Q WDVDUUXIXQD NDWN× VDùO×\RU
$\U×FDGRùDGDND\EROPDV×X]XQ\×OODUDODQSODVWLùL
GH WRSOD\DQ KXUGDF× HVQDI× HNRQRPL\H \DSW×ù×
NDWN×Q×Q\DQ×V×UDoHYUHQLQNRUXQPDV×QGDGD|QHPOL
UROVWOHQL\RU
, +XUGD 9H *HUL '|QüP 6HNW|UQGH
6DKWH9H\D0XKWHYL\DW×úWLEDUL\OH<DQ×OW×F×%HOJH
.XOODQ×P6RUXQX
6DKWHEHOJHJHUoHNELUPXDPHOHYH\DGXUXP
ROPDG×ù× KDOGH EXQODU YDUP×ü JLEL G]HQOHQHQ
EHOJHGLU 0XKWHYL\DW× LWLEDUL\OH \DQ×OW×F× EHOJH LVH
JHUoHN ELU PXDPHOH YH\D GXUXPD GD\DQPDNOD
ELUOLNWHPXDPHOHYH\DGXUXPXPDKL\HWYH\DPLNWDU×
LWLEDUL\OHJHUoHùHD\N×U×üHNLOGH\DQV×WDQEHOJHGLU
*HUL G|QüP YH KXUGD VHNW|UQGH 6DKWH
YH\D0XKWHYL\DW×úWLEDUL\OH<DQ×OW×F×%HOJH60ú<%
NXOODQ×P QHGHQOHUL GLùHU VHNW|UOHUGH EX EHOJHOHULQ
NXOODQ×P QHGHQOHULQGHQ IDUNO× GHùLOGLU $QFDN EX
VHNW|UGHPDODO×üODU×Q×QEHOJHOHQGLULOHPHPHVLGLùHU
ELU LIDGH\OH HPWLDQ×Q NLPOLN ND]DQDPDPDV× VDKWH
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
YH\DPXKWHYL\DW×LWLEDUL\OH\DQ×OW×F×EHOJHNXOODQ×PD
VHEHSOHULDUDV×QGD|QSODQDo×NPDNWDG×U
*HUL G|QüP YH KXUGD VHNW|UQQ
KDPPDGGH ND\QDù×Q× HYGH ELULNWLULOHQ DW×NODU LOH
o|S ELGRQODU×QD SDUNODUD ERü DUVD YH DUD]LOHUH
YH \RO NHQDUODU×QD DW×ODQ DW×NODU LOH VDQD\L DW×NODU×
ROXüWXUPDNWDG×U 6DQD\LGHQ o×NDQ DW×NODU LOH
UHWLP DUW×NODU× JHQHOGH IDWXUD LOH EHOJHOHQGLULOVH
GH VDWPD\D GHùPH\HFHN NDGDU D] RODQODU o|SH
DW×OPDNWDG×U6|]NRQXVXDW×NODUKXUGDWRSOD\×F×ODU×
WDUDI×QGDQ WRSODQDUDN VHPW WRSOD\×F×ODU×QD
VDW×OPDNWDG×U 6HPW WRSOD\×F×ODU× WDUDI×QGDQ GD
V×Q×ÁDQG×U×ODQKXUGDYHDW×NODUKHUELUV×Q×I×QDO×F×V×
EXOXQDQ ÀUPDODUD VDW×OPDNWD EXQODU WDUDI×QGDQ GD
E\NKXUGDF×ODUDJHULG|QüPÀUPDODU×VDW×ODQ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
39
DW×NODUEXUDGDQGDLPDODWWDNXOODQ×OPDN]HUH
KDPPDGGHRODUDNLPDODWo×\DVDW×OPDNWDYH\DED]×
G|QüPOHUVRQXFXLKUDoHGLOPHNWHGLU6|]NRQXVX
]LQFLULQHQDOWNDGHPHVLRODQKXUGDWRSOD\×F×ODU×Q×Q
VDW×ü× DüDPDV×QGD VDùO×NO× EHOJH G]HQLQLQ
ROXüWXUXODPDPDV× VW ]LQFLUOHUGH GHPLU oHOLN
UHWLFLOHULVDQD\LFLOHULQüDDWÀUPDODU×YEV×N×QW×ODUD
\RODoPDNWDG×U
$O×PYHVDW×PNRQXVXRODQLKUDoHGLOHQYH\D
LPDODWDVRNXODQELUHPWLDQ×Q]LQFLULQLONDüDPDV×QGD
NLPOLN ND]DQDPDPDV× VRQUDNL DüDPDODUGD
HPWLDQ×Q VDKWH EHOJHOHUOH NLPOLN ND]DQG×U×OPDV×Q×
]RUXQOX N×OPDNWDG×U hONHPL]GH LQFHOHPH RUDQ×Q×Q
GüN ROPDV×QD NDUü×Q KXUGD YH JHUL G|QüP
VHNW|UQQ LQFHOHQPH RUDQ× ROGXNoD \NVHNWLU
<DS×ODQLQFHOHPHOHUJ|VWHUPHNWHGLUNLEXVHNW|UQ
HQ WHPHO VRUXQX VRNDNWDQ DW×N WRSOD\DQODU×Q ND\×W
DOW×QDDO×QDPDPDV×YHEXQXQEHUDEHULQGHJHWLUGLùL
JHUoHùL\DQV×WPD\DQEHOJHVLVWHPLGLU
6HNW|UGH VDKWH YH\D PXKWHYL\DW× LWLEDUL\OH
\DQ×OW×F× EHOJH NXOODQ×P×Q×Q |QQH JHoLOPHVL LoLQ
|QFHOLNOHVDùO×NO×ELUEHOJHG]HQLQLQ\HUOHüWLULOPHVLQLQ
WHPLQ HGLOPHVL YH DW×NODUD LON DüDPDGD ELU NLPOLN
ND]DQG×U×OPDV× JHUHNPHNWHGLU +HU QH NDGDU EX
NRQXGD JHoPLü WDULKWH oHüLWOL DG×PODU DW×OP×ü ROVD
GDKXUGDWHVOLPOHUL.'9GHQLVWLVQDHGLOPLüNDS×
NDS× GRODüDUDN KXUGD WRSOD\DQODU YH VDW×Q DODQODU
HVQDI PXDÁ×ù×QD DO×QP×ü KXUGD WHVOLPOHULQGH
VWRSDM JHOLU YHUJLVL GHQ \H GüUOPü
ROPDV×QDUDùPHQKDOHQVDùO×NO×ELUEHOJHG]HQLQH
NDYXüXODPDP×üW×U
%XQXQEDüO×FDQHGHQOHUL
+XUGD YH DW×N RODUDN WRSODQDQ PDGGHOHULQ
V×Q×ÁDQG×U×OPDV× VRQXFX HOGH HGLOHQ KXUGDODU×Q ELU
N×VP×Q×Q ELULP À\DW× oRN GüN ROPDV×QD UDùPHQ
ED]×ODU×Q×Q À\DWODU× oRN \NVHNWLU gUQHùLQ KXUGD
PHWDOLQ À\DW× GüN LNHQ DOPLQ\XP SLULQo VDU×
NXUüXQ EDN×U JLEL PDGGHOHULQ À\DWODU× oRN \NVHN
RODELOPHNWHGLU gUQHùLQ JQP]GH EX UQOHULQ
ELU NDP\RQ LOH WDü×QDELOHQ PLNWDU×Q WXWDU× \DNODü×N
7/ JLEL GHùHUOHUH XODüPDNWDG×U %X WXWDU
98.NDQXQGDELODQoRHVDV×QDJ|UHGHIWHUWXWPD\×
]RUXQOXKDOHJHWLUPHNWHGLUELUVDW×F×Q×QVDGHFHELU
NDP\RQGROXVXKXUGDVDWPDV×ELOHELODQoRHVDV×QD
J|UHGHIWHUWXWPDV×Q×JHUHNWLUPHNWHGLU
40
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
%X WXWDU ]HULQGHQ \DS×ODFDN WHYNLIDW
WD E\N ELU PHEODù ROXüWXUPDNWDG×U %LU NDP\RQ
UQGHQ \DS×ODFDN G|UW EHü ELQ OLUD WHYNLIDW EHOJH
G]HQLQGHQNDo×QPD\D\RODoPDNWDG×U6HNW|UGHNL
UHNDEHWLQ\RùXQOXùXGDNDUO×O×NRUDQ×Q×GüUPHNWH
JLEL ELU VWRSDM IDUN× UDNLSOHUOH UHNDEHWL
HQJHOOHPHNWHGLU
6HNW|UQ|]HOOLùLJHUHùLEXLüLQWLFDUHWLQL\DSDQ
NLüLOHULQVDELWELU\DW×U×P×EHOOLELULü\HULGHYDPO×O×N
DU]HGHFHNWUGHQPDNLQHWHoKL]DW×Q×QEXOXQPDV×QD
JHUHNEXOXQPDPDNWDG×U%LUPLNWDUQDNLWVHUPD\H\H
VDKLSROXSEXLüWHQDQOD\DQNLüLOHUUDKDWO×NODEXLüL
\DSDELOPHNWH UQ$ KXUGDF×V×QGDQ DO×S Lü\HULQH
WDü×PDNV×]×Q GRùUXGDQ % KXUGDF×V×QD WHOHIRQOD
VDWDELOPHNWHGLU %X WUGHQ WFFDUODU EHOOL ELU VUH
oDO×üW×NWDQ VRQUD LüL WHUN HGHUHN YH\D \HQL üLUNHW
NXUPDNVXUHWL\OHPDOL\NPOONWHQNXUWXOPD\ROXQX
VHoHELOPHNWHYH\DLüLE×UDNPDNWDG×UODU'ROD\V×LOH
VHNW|UGH DUD WFFDUDUD WRSWDQF× RODUDN IDDOL\HW
J|VWHUHQOHU VUHNOL RODUDN GHùLüNHQ GXUXPGDG×U
0DOL\H GHQHWLP HOHPDQODU× GD EXQODU× \×O JLEL ELU
VUHJHoWLNWHQVRQUDDUDüW×U×SLQFHOHPH\HDOG×ù×QGD
LVHÀUPD\DXODü×ODPDPDV×VDKLSOHULQLEXODPDPDV×
ÀUPD ELODQoRODU×QGD VDELW N×\PHW EXOXQPDPDV× YH
EXNLüLOHULQGHLüLWHUNLQLELOGLUPHPHVLJLELQHGHQOHUOH
VDKWHIDWXUDG]HQOH\LFLVLRODUDNNDEXOHWPHNWHEX
VXUHWOH GH EXQODUGDQ PDO DODQ E\N WFFDUODUD
EX IDWXUDODU LOH DOP×ü ROGXùXQ UQOHUL JHUoHNWH
JLGHUSXVXODV×LOHDOPDQJHUHNLUGLYDUVD\×P×LOH
VWRSDM JHOLU YHUJLVL WDUKL\DW× \DSPDNWDG×U $\U×FD
EXIDWXUDODULOHPDO×DODQODU&H]DPDKNHPHOHULQGH
VDKWH IDWXUD NXOODQPDNWDQ GROD\× \DUJ×ODQPDNWD
FH]DODUDOPDNWDG×U
+XUGDODU×
WRSOD\DQODUGDQ
DODQODU×Q
V×Q×ÁDQG×UDUDN VW WRSWDQF×ODUD VW WRSWDQF×ODU×QGD
GDKD E\N WRSWDQF×ODUD VDQD\LFL YH\D
LKUDFDWo×\D VDWPDV× V×UDV×QGD JLGHU SXVXODV× LOH
DOPD LPNDQ× NDOPDPDNWDG×U dQN VDW×Q DOG×ù×
NLüLOHU *HOLU 9HUJLVL NDQXQX 0DGGH GH VD\×ODQ
HVQDI PXDÁ×ù×QGDQ ID\GDODQDQ GROD\V×\OD JLGHU
SXVXODV× G]HQOHQHELOHFHN NLüLOHU GHùLOGLU %X
QHGHQOH PHFEXUHQ DO×üODU×Q× IDWXUD LOH EHOJHOHPHN
]RUXQGDG×U DOG×ù× IDWXUDODU×QGD PDOL\H QH]GLQGH
VDKWH IDWXUD NDEXO HGLOLS LQFHOHPH\H DO×QPDV× JLEL
ULVNOHU ÀUPDODU× ]RU GXUXPGD E×UDNPDNWDG×U+HU
KDONDUGD L\L QL\HWOL E\N WRSWDQF×ODU VDKWH EHOJH
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
)DWXUD]HULQGHQ6WRSDM*HOLUYHUJLVLWHYNLIDW×
\DS×ODFDù×QD LOLüNLQ ELU G]HQOHPH ROPDPDV×
IDWXUD\×G]HQOH\HQNLüLOHULQGHEXQDUD]×ROPDPDV×
QHGHQL\OH IDWXUDO× DO×ü \DS×OPDV×QD UDùPHQ VWRSDM
\DS×ODPDPDNWDG×U
,,0(9&87<$6$/'h=(1/(0(/(5
D9HUJL8VXO.DQXQXQGDNLG]HQOHPHOHU
6D\×O×98.QXQ0DGGHVLQGH
0DODO×PYHVDW×P×YHKL]PHWLIDV×GROD\×V×\OD
YHUJLNHVLQWLVL\DSPDNYHYHUJLGDLUHVLQH\DW×UPDN
]RUXQGD RODQODU×Q EX \NPOONOHUL \HULQH
JHWLUPHPHOHUL KDOLQGH YHUJLQLQ |GHQPHVLQGHQ
DO×P VDW×PD WDUDI RODQODU KL]PHWWHQ \DUDUODQDQODU
YHDUDODU×QGDGRùUXGDQYH\DK×V×PO×NQHGHQL\OH\D
GDVHUPD\HRUJDQL]DV\RQYH\D\|QHWLPHNDW×OPDN
YH\D PHQIDDW VDùODPDN VXUHWL\OH GROD\O× RODUDN
LOLüNLGH EXOXQGXùX WHVSLW ROXQDQODU müteselsilen
VRUXPOXGXUODU
VD\×O× .DQXQXQ QFL PDGGHVL\OH
HNOHQHQYHWDULKLQGHQLWLEDUHQ\UUOùH
JLUHQ I×NUD 0WHVHOVLO VRUXPOXOXùXQ üDUWODU×
V×Q×UODU×YHEXNRQX\DLOLüNLQXVXOYHHVDVODU0DOL\H
YH*PUN%DNDQO×ù×QFDEHOLUOHQLU
+NP\HUDOPDNWDG×U
0DOL\H %DNDQO×ù× EX \HWNLVLQL QROX
*HOLU 9HUJLVL 7HEOLùL LOH ]LUDL PDKVXOOHUGH WHYNLIDW
X\JXODPDV×LoLQNXOODQP×üW×U
E*HOLU9HUJLVLNDQXQXQXQ
PDGGHVLQGH
7LFDUL LüOHWPHOHUH DLW DW×NODU× PXWDW RODUDN
YH\D EHOOL DUDO×NODUOD VDW×Q DODQODU KDULo ROPDN
]HUHELULü\HULDoPDNV×]×QNHQGLQDPYHKHVDE×QD
PQKDV×UDQNDS×NDS×GRODüPDNVXUHWL\OHKHUWUO
KXUGD PDGGH\L WRSOD\DUDN YH\D VDW×Q DODUDN EX
PDOODU×QWLFDUHWLQL\DSDQODUDYH\DWHNUDULüOH\HQOHUH
VDWDQODU*HOLUYHUJLVLQGHQPXDIW×U
PDGGHVLQGH
1.
(VQDI PXDÁ×ù×QGDQ \DUDUODQDQODUD
PDO YH KL]PHW DO×PODU× NDUü×O×ù×QGD \DS×ODQ
ödemelerden,
a.
XQFX PDGGHQLQ ELULQFL I×NUDV×Q×Q
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
QXPDUDO× EHQGLQGH \HU DODQ HPWLD EHGHOOHUL
YH\DEXHPWLDQ×QLPDOLQGH|GHQHQKL]PHWEHGHOOHUL
üzerinden % 2,
b.
+XUGDPDODO×PODU×LoLQ
F
'LùHUPDODO×PODU×LoLQ
2UDQ×QGDWHYNLIDW\DS×ODFDù×EHOLUWLOPLüWLU
» Makaleler «
NXOODQPDNWDQGROD\×YHUJLYHFH]DLOHNDUü×NDUü×\D
NDOPDNWDPDKNHPHOHUGH\DUJ×ODQPDNWDG×U
6D\×O×*HOLU9HUJLVL7HEOLùLQGH
9HUJL 8VXO .DQXQXQ PDGGHVL LOH *HOLU
9HUJLVL NDQXQXQ 0DGGHVL JHUHùL ]LUDL PDKVXO
DO×PODU×QHGHQL\OHVWRSDM\DSPDN]RUXQGDRODQODU×Q
EX VRUXPOXOXùX \HULQH JHWLUPHPHVL KDOLQGH DO×P
VDW×PD WDUDI RODQODU×Q GD PWHVHOVLOHQ VRUXPOX
ROGXùXEHOLUWLOPLüROGXùXQGDQWHEOLùLOH]LUDLPDKVXO
DO×PODU× QHGHQL\OH VWRSDM *HOLU 9HUJLVLQLQ |QFHNL
DüDPDODUGD|GHQPHPLüROPDPDV×QGDQPWHVHVLOHQ
VRUXPOX ROPDN LVWHPH\HQ NLüLOHULQ DOP×ü ROGXNODU×
]LUDLPDKVXOIDWXUDODU×Q×WLFDUHWERUVDODU×QGDQWHVFLO
HWWLUHUHN PWHVHOVLO VRUXPOXOXNWDQ NXUWXOPDODU× LoLQ
0DOL\H %DNDQO×ù× \HWNLVLQL NXOODQDUDN G]HQOHPH
\DSP×üW×U
%XVXUHWOHKHPYHUJLJYHQOLùLVDùODQP×üKHP
GH EX JYHQOLN PHVVHVLQGHQ ID\GDODQDQ NLüLOHU
WHVFLOHWWLUHUHNVDWP×üROGXNODU×PDOODU]HULQGHQ
\HULQHVWRSDM|GHPLüOHUGLU
%XQHGHQOHKXUGDVHNW|ULOHD\Q×GXUXPGD
RODQ ]LUDL PDKVXO WLFDUHWLQGH VWRSDM JHOLU YHUJLVL
\|QQGHQSUREOHPOHUDü×OP×üEHOJHG]HQLVDùO×NO×
ELU G]HQH NDYXüPDN VXUHWL\OH ]LUDL PDKVXO DODQ
WFFDUODU EX DO×PODU×Q× ERUVDGDQ WHVFLO HWWLUPHN
VXUHWL\OHELU|QFHNLDüDPDGDVWRSDMJHOLUYHUJLVLQLQ
|GHQPLü ROGXùXQGDQ HPLQ ROPDNWD YH VRUXPOX
WXWXOPDPDNWDG×UODU
,,,g1(5ú/(5
+XUGDYHDW×NVHNW|UONHPL]GHYHGQ\DGD
KHUJHoHQJQGDKD|QHPOLELU\HUHJHOPHNWHKHP
oHYUH NLUOLOLùLQL |QOH\HUHN \HUHO \|QHWLPOHUH E\N
NDWN× VDùODPDNWD KHP WHKOLNHOL DW×NODU×Q EHUWDUDI
HGLOPHVLQL YH\D VDQD\LGH JHUL\H G|QüPQ
VDùOD\DUDN GRùDQ×Q WHPL] NDOPDV×QD NDWN×GD
EXOXQPDNWDKHPGHJHULG|QüPVD\HVLQGHUHWLP
JLUGLVLRODQKDPPDGGHWDOHSOHULQLD]DOWDUDNND\QDN
WDVDUUXIXQDLPNkQYHUPHNWHGLU
hONH HNRQRPLVLQGHNL \HUL YH |QHPLQLQ KHU
JHoHQJQDUWPDV×QDUDùPHQKXUGDDW×NYHJHUL
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
41
G|QüP VLVWHPLQGHNL PDOL VRUXQODU KDOHQ
WDPELUo|]PHNDYXüDELOPLüGHùLOGLU%XQXQLoLQ
1-0DOL\H%DNDQO×ù×Q×Q98.GHNL\HWNLVLQL
NXOODQPDN VXUHWL\OH QROX *HOLU 9HUJLVL *HQHO
7HEOLùLQGH \DS×ODQ G]HQOHPH JLEL KXUGD YH
JHUL G|QüP VHNW|UQGH GH ELU YHUJL JYHQOLN
VLVWHPL NXUXOPDV× IDWXUD LOH PDO DODQ WFFDUODU×Q
EXQODU×Q6WRSDM*HOLU9HUJLVLQLQELU|QFHNLDüDPDGD
|GHQGLùLQH GDLU NRQWURO PHNDQL]PDV×Q×Q 7LFDUHW
2GDODU×YH\D7LFDUHWERUVDODU×YDV×WDV×LOHVDùODQPDV×
*HUL '|QüP üLUNHWOHULQLQ YH KXUGDF×ODU×Q
KHUKDQJL ELU RGDV× EXOXQPD\×S GRùUXGDQ 7LFDUHW
2GDODU×QDND\×WO×EXOXQPDNWDG×UODUERUVDGDQWHVFLO
HWWLUHUHN KXUGD DO×PODU×QGD GLùHUOHULQGHQ
42
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
RUDQ×QGD 6WRSDM *HOLU 9HUJLVL WHYNLIDW× \DS×OPDV×
ERUVDGDQWHVFLOOLIDWXUDODUGDQPWHVHOVLOVRUXPOXOXN
DUDQPDPDV× \|QQGH G]HQOHPH \DS×OPDV×
KHP VHNW|UGHNL EHOJH G]HQLQL VDùO×NO× ELU
\DS×\D NDYXüWXUDFDN KHP L\L QL\HWOL VDQD\LFL\L
PDùGXUL\HWWHQ NXUWDUDFDN KHP 9HUJL 'HQHWLP
.XUXOXQX JHUHNVL] Lü \NQGHQ NXUWDUDFDNW×U (Q
|QHPOLVLGHEXVHNW|UGHEHGHQLLOHoDO×üDUDNHYLQH
HNPHNJ|WUHQHPHNoLQLQ]HULQGHNLYHUJL\NQ
DVJDULVHYL\H\HLQGLUHFHNWLU
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Makaleler «
Hazine Zararının Tespitinde “Her Türlü Vergi”
Kavramından Ne Anlaşılması Gerekir?
6DOLK%$<5$0
9HUJL%DüPIHWWLüL(%Dü+HVDS8]PDQ×
*LULü
VD\×O× POJD .XUXPODU 9HUJLVL
.DQXQX·QXQ ·LQFL PDGGHVLQGH \HU DODQ |UWO
ND]DQo PHVVHVHVL VD\×O× \HQL .XUXPODU
9HUJLVL .DQXQ·XQGD ´7UDQVIHU )L\DWODQG×UPDV×
<ROX\OD gUWO .D]DQo 'Dù×W×P×µ EDüO×ù× DOW×QGD
\HQLGHQG]HQOHQPLüWLU
6D\×O× .XUXPODU 9HUJLVL .DQXQXQXQ
QF PDGGHVLQGH ´.XUXPODU LOLüNLOL NLüLOHUOH
HPVDOOHUH X\JXQOXN LONHVLQH D\N×U× RODUDN WHVSLW
HWWLNOHULEHGHOYH\DÀ\DW]HULQGHQPDOYH\DKL]PHW
DO×P\DGDVDW×P×QGDEXOXQXUVDND]DQoWDPDPHQ
YH\DN×VPHQWUDQVIHUÀ\DWODQG×UPDV×\ROX\OD|UWO
RODUDN GDù×W×OP×ü VD\×O×U $O×P VDW×P LPDODW YH
LQüDDWLüOHPOHULNLUDODPDYHNLUD\DYHUPHLüOHPOHUL
|GQo SDUD DO×QPDV× YH YHULOPHVL LNUDPL\H FUHW
YH EHQ]HUL |GHPHOHUL JHUHNWLUHQ LüOHPOHU KHU KDO
YHüDUWWDPDOYH\DKL]PHWDO×P\DGDVDW×P×RODUDN
GHùHUOHQGLULOLUµKNP\OH WUDQVIHU À\DWODQG×UPDV×
\ROX\OD |UWO ND]DQo GDù×W×P×Q×Q JHQHO oHUoHYHVL
EHOLUOHQPLüWLU
VD\×O× NDQXQ NDSVDP×QGD WUDQVIHU
À\DWODQG×UPDV×\OD JHWLULOHQ G]HQOHPHOHUGH 2(&'
EQ\HVLQGH \HU DODQ X\JXODPDODU HVDV DO×QP×ü
VLVWHP XOXVODU DUDV× G]HQOHPHOHUH GDKD X\XPOX
KDOHJHWLULOPH\HoDO×ü×OP×üW×U
7UDQVIHU À\DWODQG×UPDV× \ROX\OD |UWO
ND]DQo GDù×W×P× X\JXODPDV×QGD JHWLULOHQ HQ
|QHPOL \HQLOLNOHUGHQ ELUL WUDQVIHU À\DWODQG×UPDV×
\ROX\OD|UWOND]DQoDNWDU×P×QGDKD]LQH]DUDU×Q×Q
ELU |Q üDUW RODUDN JHWLULOPHVLGLU <D]×GD WUDQVIHU
À\DWODQG×UPDV× \ROX\OD |UWO ND]DQo DNWDU×P×
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
PHVVHVHVLQGHKD]LQH]DUDU×X\JXODPDV×Q×QQDV×O
ROPDV×JHUHNWLùLYHG]HQOHPHQLQNXUXPODUYHUJLVL
YHGLùHUYHUJLNDQXQODU×Do×V×QGDQGHùHUOHQGLULOPHVL
\DS×ODFDNW×U
´+D]LQH =DUDU×µ LOH úOJLOL <DVDO ']HQOHPH
YH7DULKVHO6UHo
9HUJL KXNXNXQGD KD]LQH ]DUDU× X\JXODPDV×
LOH LOJLOL WDUW×üPD YH |QHULOHU \HQL GHùLOGLU .H]D
VD\×O×POJD.XUXPODU9HUJLVL.DQXQXQGD\HU
DODQ |UWO ND]DQo GDù×W×P× LOH LOJLOL RODUDN |UWO
ND]DQo GDù×W×P×QGD KD]LQH ]DUDU×Q×Q |Q NRüXO
RODUDN DUDQPDV× JHUHNWLùL \|QQGH YHULOHQ ED]×
\DUJ×NDUDUODU×GDEXOXQPDNWDG×U<DUJ×NDUDUODU×QGD
WHPHOGH |UWO ND]DQo GDù×WDQ NXUXPGD
YHUJLOHQGLULOPHVL JHUHNHQ ND]DQF×Q |UWO ND]DQo
GDù×W×ODQNXUXPEQ\HVLQGHYHUJLOHQPHVLQHGHQL\OH
|GHQHFHN WRSODP YHUJLGH ELU GHùLüLNOLN RUWD\D
o×NPDG×ù× YH KD]LQHQLQ YHUJL ND\E×QD XùUDPDG×ù×
LOHUL VUOPHNWH\GL .RQX LOH LOJLOL RODUDN 'DQ×üWD\
NDUDUODU×DUDV×QGDGDELUHüJGPEXOXQGXùXQXLOHUL
VUPHNJoW.H]DNDQXQXQODI]×QGDKD]LQH]DUDU×
DUDQPDV× JHUHNWLùL NRQXVXQGD Do×N ELU EHOLUOHPH
EXOXQPDG×ù×QGDQ EDKLVOH DNVL \|QGH YHULOPLü
'DQ×üWD\NDUDUODU×GDEXOXQPDNWD\G×
VD\×O× .XUXPODU 9HUJLVL .DQXQX·QD
´7UDQVIHU )L\DWODQG×UPDV× <ROX\OD gUWO .D]DQo
'Dù×W×P×µX\JXODPDV×QGD KD]LQH]DUDU×ELU|QüDUW
RODUDN DUDQPDV× JHUHNWLùL KNP HNOHQHUHN NRQX
\DVD KNP KDOLQH JHWLULOPLü YH G]HQOHPH LOH
´+D]LQH =DUDU×µ NRQXVXQGD \×OODUGDQ EHUL \DS×ODQ
WDUW×üPDODU×VRQODQG×UP×üW×U
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
43
WDULKOL YH VD\×O× .DQXQ·XQ KHUWUOYHUJLWRSODP×Q×QHNVLNYH\DJHoWDKDNNXN
·LQFL PDGGHVL LOH \×O× ND]DQoODU×QD GD HWWLULOPHVLGLUµüHNOLQGHWDQ×PODQP×üW×U
+D]LQH ]DUDU× NDYUDP×QGD GD YHUJL ]L\D×
X\JXODQPDN ]HUH .9.·Q×Q ·QF PDGGHVLQH
NDYUDP×QGD
ROGXùX JLEL YHUJLQLQ ]DPDQ×QGD
\HGLQFL I×NUD LOH HNOHQHQ ´+D]LQH =DUDU×µ LOH LOJLOL
WDKDNNXN HWPHPHVL HNVLN WDKDNNXN HWPHVL
G]HQOHPHDüDù×GDNLJLELGLU
´ 7DP PNHOOHI NXUXPODU LOH \DEDQF× NDYUDPODU×QD DW×I YDUG×U +D]LQH ]DUDU× NDYUDP×
NXUXPODU×Q 7UNL\H·GHNL Lü\HUL YH\D GDLPL YHUJL ]L\D× NDYUDP×QGDQ IDUNO× RODUDN WUDQVIHU
WHPVLOFLOHULQLQ DUDODU×QGD LOLüNLOL NLüL NDSVDP×QGD À\DWODQG×UPDV×Q×Q WDUDÁDU× Do×V×QGDQ WRSOXFD
JHUoHNOHüWLUGLNOHUL \XUW LoLQGHNL LüOHPOHU QHGHQL\OH GHùHUOHQGLUPH\L LoHUPHNWHGLU 2\VD YHUJL ]L\D×
ND]DQF×Q |UWO RODUDN GDù×W×OG×ù×Q×Q NDEXO NDYUDP× PNHOOHÀQ YH\D VRUXPOXQXQ NHQGL
+D]LQH ]DUDU×Q×Q GRùPDV× üDUW×QD EDùO×G×U +D]LQH üDKV×QGDELUGHùHUOHQGLUPH\LNDSVDPDNWDG×U
+D]LQH]DUDU×Q×QROXüXSROXüPDG×ù×Q×QWHVSLWL
]DUDU×QGDQNDV×WHPVDOOHUHX\JXQOXNLONHVLQHD\N×U×
RODUDN WHVSLW HGLOHQ À\DW YH EHGHOOHU QHGHQL\OH LoLQ |QFHOLNOH LüOHPGH HPVDOOHUH X\JXQ À\DW YH
NXUXP YH LOLüNLOL NLüLOHU DG×QD WDKDNNXN HWWLULOPHVL EHGHOOHU WHVSLW HGLOHFHNWLU %X WHVSLW \DS×OG×NWDQ
JHUHNHQ KHU WUO YHUJL WRSODP×Q×Q HNVLN YH\D JHo VRQUDHPVDOOHUHX\JXQWHVSLWHGLOHQÀ\DWYHEHGHOOHU
LOHLüOHPLQ\DS×OPDV×KDOLQGH
WDKDNNXNHWWLULOPHVLGLUµ
úüOHPH WDUDI RODQ NXUXPODU DG×QD WDKDNNXN
6RQXoWD KHU QH NDGDU KD]LQH ]DUDU×Q×Q
´7UDQVIHU )L\DWODQG×UPDV× <ROX\OD gUWO .D]DQo HWWLULOPHVL JHUHNHQ KHU WUO YHUJLQLQ LüOHPLQ
HPVDOOHUHX\JXQOXNLONHVLQHD\N×U×RODUDNWHVSLWHGLOHQ
'Dù×W×P×µ
X\JXODPDV×QGD
À\DW YH EHGHOOHU LOH \DS×OPDV×
ND]DQF×Q |UWO GDù×W×P×QGD
GROD\×V×\OD WDKDNNXN HGHQ
ELU |Q üDUW RODUDN DUDQPDV×
KHU WUO YHUJLQLQ WXWDU RODUDN
NRQXVXQGD LOHUL VUOHELOHFHN
9HUJL]L\D×NDYUDP×PNHOOHÀQYH\D
NDUü×ODüW×UPDV×
\DS×ODFDNW×U
ELUoRNVDN×QFDROPDV×QDUDùPHQ
VRUXPOXQXQNHQGLċDKV×QGDELU
+HU LNL GXUXPGD GD WRSODP
KD]LQH]DUDU×Q×QYDUO×ù×Q×QLVSDW×
WDKDNNXN HGHFHN YHUJLQLQ D\Q×
JHUHNWLùL\DVDKNPLOHDo×NO×ùD
GHĊHUOHQGLUPH\LNDSVDPDNWDG×U
ROPDV×´+D]LQH=DUDU×µROPDG×ù×
NDYXüWXUXOPXüWXU
DQODP×QDJHOPH\HFHNWDKDNNXN
HGHFHN YHUJLOHULQ WDKDNNXN
+D]LQH
=DUDU×
]DPDQODU×Q×Q NDUü×ODüW×U×OPDV×
8\JXODPDV×QGD .DYUDPVDO
\DS×ODFDN YH WDKDNNXN G|QHPOHULQLQ D\Q× ROXS
dHUoHYH
+D]LQH =DUDU× WDP PNHOOHI NXUXPODU LOH ROPDG×ù×Q×QWHVSLWLJHUHNHFHNWLU
úOJLOL NLüLOHU DUDV×QGD JHUoHNOHüHQ \XUW
7UNL\H·GH Lü\HUL YH GDLPL WHPVLOFLOLùL YDV×WDV×\OD
ND]DQoHOGHHGHQGDUPNHOOHINXUXPODU×QDUDODU×QGD LoLQGHNL LüOHPOHU QHGHQL\OH ND]DQF×Q |UWO RODUDN
GDù×W×OG×ù×Q×Q NDEXO KD]LQH ]DUDU×Q×Q GRùPDV×
JHUoHNOHüHQ\XUWLoLQGHNLLüOHPOHUGHDUDQDFDNW×U
+D]LQH ]DUDU×Q×Q WUDQVIHU À\DWODQG×UPDV× üDUW×QDEDùO×LNHQKD]LQH]DUDU×GRùPDGDQWDUDÁDU
\ROX\OD |UWO ND]DQo GDù×W×P× X\JXODPDV×QGD DUDV×QGD\DS×ODQELULüOHPLQ|UWOND]DQoGDù×W×P×
ELU |Q üDUW RODUDN DUDQPDV× JHUHNWLùL Do×NW×U RODUDNNDEXOHGLOPHVLPPNQROPD\DFDNW×U
+D]LQH ]DUDU× ROXS ROPDG×ù× WHVSLW HGLOLUNHQ
úON RODUDN ´+D]LQH =DUDU×µ NDYUDP RODUDN YHUJL
PDGGH PHWQLQGH \HU DODQ KHU WUO YHUJL
X\JXODPDODU×QGDQHDQODPDJHOPHNWHGLU"
.DYUDP YHUJL ]L\D× NDYUDP× LOH EHQ]HUOLN NDYUDP×QGDQQHDQODü×OPDV×JHUHNPHNWHGLU"
J|VWHUPHNWHGLU 9HUJL ]L\D× NDYUDP× 98.·XQ
+HU7UO9HUJL1H$QODPD*HOPHNWHGLU"
·LQFL PDGGHVLQGH´9HUJL ]L\D× PNHOOHÀQ
+D]LQH ]DUDU× NDYUDP× WDKDNNXN HWWLULOPHVL
YH\D VRUXPOXQXQ YHUJLOHQGLUPH LOH LOJLOL |GHYOHULQL
JHUHNHQ
KHU WUO YHUJL WRSODP×Q×Q HNVLN YH\D JHo
]DPDQ×QGD \HULQH JHWLUPHPHVL YH\D HNVLN \HULQH
JHWLUPHVL \]QGHQ YHUJLQLQ ]DPDQ×QGD WDKDNNXN WDKDNNXN HWWLULOPHVL üHNOLQGH WDQ×PODQP×ü ROPDV×
HWWLULOPHPHVLQL YH\D HNVLN WDKDNNXN HWWLULOPHVLQL KHU WUO YHUJL NDYUDP× NRQXVXQGD GD ELUWDN×P
WDUW×üPDODU×EHUDEHULQGHJHWLUPLüWLU.DQXQODI]×QGD
LIDGHHGHUµûHNOLQGHWDQ×PODQP×üW×U
+D]LQH =DUDU× LVH .9.·Q×Q ·QF JHoHQ KHU WUO YHUJL NDYUDP×Q×Q NDSVDP× QH
PDGGHVLQLQ ·LQFL I×NUDV×QGD ´+D]LQH ]DUDU×QGDQ RODFDNW×U %X LIDGH LOH VDGHFH JHOLU ]HULQGHQ
NDV×W HPVDOOHUH X\JXQOXN LONHVLQH D\N×U× RODUDN DO×QDQ YHUJLOHU PL \RNVD WP YHUJL WUOHULPL
WHVSLW HGLOHQ À\DW YH EHGHOOHU QHGHQL\OH NXUXP YH NDVWHGLOPHNWHGLU" .DYUDP×Q PDGGHGH YHUJL WUOHUL
LOLüNLOL NLüLOHU DG×QD WDKDNNXN HWWLULOPHVL JHUHNHQ LWLEDUL\OH ELU EHOLUOHPH\H \HU YHUPHPHVL QHGHQL\OH
44
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
·LQFLPDGGHVLNDSVDP×QGDVD\×ODQLüOHPOHUGLU%X
NDSVDPGDGHùHUOHQGLULOPH\HQLüOHPOHU.'9·\HWDEL
ROPD\DFDNW×U úüOHP LVH PDO WHVOLPL YH\D KL]PHW
LIDV× RODUDN WDULI HGLOHELOLU1 .DWPD GHùHU YHUJLVL
ELU LüOHP YHUJLVLGLUPXDPHOH YHUJLVL .'9.·GD
PNHOOHÀ\HWWHNDQXQXQELULQFLPDGGHVLQGHVD\×ODQ
LüOHPOHUH EDùO× RODUDN Do×NODQP×üW×U úüOHPH WDUDI
RODQODU×Q KXNXNL VWDWV NLüLOLNOHUL YHUJLOHPH
LüOHPLQHHWNLHWPH\HFHNWLU%XYHUJLQLQELUPXDPHOH
YHUJLVL ROPDV×QGDQ ND\QDNODQDQ GRùDO VRQXoWXU
.'9·GH YHUJL PNHOOHÀ JHUoHNWH QLKDL WNHWLFLGHQ
WDKVLO HGLOHQ GHùHUOHULQ YHUJL LGDUHVLQH DNWDU×OPDV×
J|UHYL LID HGHQ ELU NRQXPGDG×U 9HUJL\L GRùXUDQ
ROD\ LVH WHPHOGH PDO WHVOLPL YH KL]PHW LIDV×QGD
PDO×QWHVOLPLYH\DKL]PHWLQ\DS×OPDV×G×U
.'9·GHWHVOLPYHKL]PHWLüOHPOHULQGHPDWUDK
WHPHOGHEXLüOHPOHULQNDUü×O×ù×Q×WHüNLOHGHQEHGHOGLU
%HGHOGH\LPLPDO×WHVOLPDODQYH\DNHQGLVLQHKL]PHW
\DS×ODQ YH\DKXW EXQODU DG×QD KDUHNHW HGHQOHUGHQ
EXLüOHPOHUNDUü×O×ù×QGDKHUQHVXUHWOHROXUVDROVXQ
DO×QDQYH\DEXQODUFDERUoODQ×ODQSDUDPDOYHGLùHU
VXUHWOHUGH VDùODQDQ YH SDUD LOH WHPVLO HGLOHELOHQ
ù
S
PHQIDDWKL]PHWYHGHùHUOHUWRSODP×Q×LIDGHHGHU
» Makaleler «
NRQXX\JXODPDGDWDUW×üPDO×ELUKDOHJHOPLüWLU
.RQX LOH LOJLOL RODUDN LNL IDUNO× \DNODü×P
RUWD\D o×NP×üW×U %XQODUGDQ LONL G]HQOHPH
.XUXPODU 9HUJLVL .DQXQX LoHULVLQGH \DS×OP×üW×U
%X QHGHQOH KHU WUO YHUJL NDYUDP×QGDQ NXUXPODU
YHUJLVLYHNXUXPND]DQFׁ]HULQGHQ\DS×ODQVWRSDM
DQODü×OPDV× JHUHNLU GLùHU YHUJLOHU Do×V×QGDQ
G]HQOHPHLOJLOLYHUJLNDQXQODU×LoHULVLQGH\DS×OPDV×
JHUHNPHNWHGLU .H]D VD\×O× POJD .XUXPODU
9HUJLVL .DQXQX·QXQ ·LQFL PDGGHVLQGH \HU DODQ
|UWO ND]DQo PHVVHVHVLQH LOLüNLQ RODUDN KD]LQH
]DUDU× DUDQDFDù×QD \|QHOLN 'DQ×üWD\ NDUDUODU×QGD
GDKD]LQH]DUDU×NDYUDPVDORODUDNVDGHFHNXUXPODU
YHUJLVLDo×V×QGDQGHùHUOHQGLULOPLüWLU
úNLQFL J|UüWH LVH NDQXQ G]HQOHPHVLQGH
ODI]×Q Do×N ROGXùX KHU WUO YHUJL NDYUDP×Q×Q
VDGHFH NXUXPODU YHUJLVLQL GHùLO GLùHU YHUJLOHUL GH
LoHUGLùL LOHUL VUOPüWU %X J|UüH J|UH ELU GLùHU
GD\DQDN QRNWDV× LVH +D]LQH =DUDU× NDYUDP×Q×
HNOH\HQ KNPQ JHUHNoHVLGLU *HUHNoHGH “JHOLU
NXUXPODUYHKHUWUOYHUJLµLIDGHVLEXOXQPDNWDG×U
.RQX LOH LOJLOL RODUDN EL]LP J|UüP]
´KD]LQH ]DUDU×µ WHVSLWLQLQ VDGHFH NXUXPODU YHUJLVL
NDSVDP×QGDGHùHUOHQGLULOPHVLJHUHNWLùLGLU$QODü×O×U
ROPDV× EDN×P×QGDQ NRQX |UQHN \DUG×P×\OD .9 YH
.'9 NDSVDP×QGD GHùHUOHQGLULOHUHN Do×NODQ×OPD\D
oDO×ü×ODFDNW×U gUQHùLQ WDP PNHOOHI ;<= $û
QH]GLQGH\×O×QGD\DS×ODQYHUJLLQFHOHPHVLQGH
\×O×QGD LOLüNLOL ROGXùX $%& $û·\H HPVDOOHUH
X\JXQ EHGHOL 7/ RODQ KL]PHWL LoLQ
WDULKLQGH 7/·OLN IDWXUD
G]HQOHGLùLWHVSLWHGLOPLüWLU
7UDQVIHUÀ\DWODQG×UPDV×\ROX\OD|UWOND]DQo
X\JXODPDV×QGDND]DQF×Q|UWORODUDNGDù×W×OG×ù×Q×Q
NDEXO LoLQ ´+D]LQH =DUDU×µ Q×Q YDUO×ù×Q×Q WHVSLWL
JHUHNPHNWHGLU +D]LQH ]DUDU×Q×Q YDUO×ù×Q× WHVSLW
HWPHGHQ LüOHPGH |UWO ND]DQo GDù×W×P×QGDQ
EDKVHGHPH\L]
gUQHNWH KHU LNL NXUXPXQ |UWO ND]DQo
GDù×W×P×QD NRQX WXWDUGDQ ID]OD PDWUDK EH\DQ
HWPHVLYHKHULNLNXUXPWDUDI×QGDQ|GHQHFHNYHUJL
WRSODP×QGD D]DOPD ROPDPDV× GLùHU \DQGDQ KHU
LNL NXUXPXQ |GHQHFHN .'9 WXWDUODU×Q×Q ROPDV×
KDOLQGHKD]LQH]DUDU×ROPDG×ù×VRQXFXQDYDU×ODFDN
YH ND]DQo |UWO RODUDN GDù×W×OPDG×ù×QD NDUDU
YHULOHFHNWLU
%X GXUXPGD KHUKDQJL ELU YHUJL WDUKL\DW×
\DS×OPD\DFDN P×G×U" gQFHOLNOH LüOHPLQ .'9.
NDSVDP×QGD GHùHUOHQGLULOPHVL \DS×ODFDN GDKD
VRQUD LOH NRQX KD]LQH ]DUDU× NDSVDP×QGD
GHùHUOHQGLULOHFHNWLU
.DWPD 'HùHU 9HUJLVLQLQ NRQXVX .'9.·Q×Q
.'9.·Q×Q ·LQFL PDGGHVLQGH EHGHOL
EXOXQPD\DQ YH\D ELOLQPH\HQ LüOHPOHU LOH EHGHOLQ
PDOPHQIDDWKL]PHWJLELSDUDGDQEDüNDGHùHUOHU
ROPDV× KDOLQGH PDWUDK LüOHPLQ PDKL\HWLQH J|UH
HPVDO EHGHOL YH\D HPVDO FUHWL RODFDNW×U <LQH
EHGHOLQ HPVDO EHGHOLQH YH\D HPVDO FUHWLQH J|UH
Do×N ELU üHNLOGH GüN ROGXùX YH EX GüNOùQ
PNHOOHIoH KDNO× ELU VHEHSOH Do×NODQDPDG×ù×
KDOOHUGHGHPDWUDKRODUDNHPVDOEHGHOLYH\DHPVDO
FUHWL HVDV DO×QDFDNW×U (PVDO EHGHOL YH HPVDO
1
Mehmet Maç, KDV Uygulaması, Denet Yayıncılık,1998, 1.2
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
45
FUHWL 9HUJL 8VXO .DQXQX KNPOHULQH J|UH WHVSLW
ROXQDFDNW×U
.9.·Q×Q ·QF PDGGHVL NDSVDP×QGD
NXUXPODULOLüNLOLNLüLOHUOHHPVDOOHUHX\JXQOXNLONHVLQH
D\N×U×RODUDNWHVSLWHWWLNOHULEHGHOYH\DÀ\DW]HULQGHQ
PDOYH\DKL]PHWDO×P\DGDVDW×P×QGDEXOXQXUODUVD
LüOHP .'9.·QXQ ·LQFL PDGGHVL NDSVDP×QGD
GHùHUOHQGLULOHUHN .'9 WDUKL\DW× \DS×ODFDù× Do×NW×U
.'9 WDUKL\DW×Q×Q |Q üDUW× ND]DQF×Q |UWO RODUDN
GDù×W×OG×ù×Q×Q WHVSLWL GHùLO EHGHOLQ HPVDO EHGHOH
YH\DHPVDOFUHWHJ|UHGüNROPDV×YHPNHOOHÀQ
EXQXKDNO×ELUVHEHEOHDo×NOD\DPDPDV×G×U
<XNDU×GD GD Do×NODG×ù×P×] ]HUH NDWPD
GHùHU YHUJLVL ELU LüOHP YHUJLVLGLU 9HUJL\L GRùXUDQ
ROD\GD WHPHO RODUDN PDO WHVOLPL YH KL]PHW LIDV×Q×Q
\DS×OPDV×G×U9HUJLOHPHWDUDÁDU×QKXNXNLHNRQRPLN
YE GXUXPODU×QGDQ EDù×PV×] RODUDN \DS×OPDNWDG×U
=DWHQELULüOHPYHUJLVLRODQNDWPDGHùHUYHUJLVLQGH
WDUDÁDU×Q KXNXNL HNRQRPLN GXUXPXQD EDùO× RODUDN
ELU PXDÀ\HW KNPQQ GH EXOXQPDV× PPNQ
GHùLOGLU
2 KDOGH NDWPD GHùHU YHUJLVL Do×V×QGD
YHUJLOHPHGH ND]DQF×Q WDPDPHQ YH\D N×VPHQ
WUDQVIHU À\DWODQG×UPDV× \ROX\OD |UWO RODUDN
GDù×W×OP×ü VD\×O×S VD\×OPDPDV× YHUJLOHPH\L
HWNLOHPHPHNWHGLU 'LùHU ELU DQODW×POD NDWPD
GHùHU YHUJLVLQGH YHUJLOHPH LüOHPH WDUDI RODQ
NXUXPODU×Q|GHQHFHNYHUJLVLROPDV×QDEDùO×RODUDN
JHUoHNOHüHPH]+HULNLWDUDIWDNDWPDGHùHUYHUJLVL
Do×V×QGDQ |GHQHFHN YHUJLQLQ YDUO×ù× GROD\×V×\OD
´+D]LQH =DUDU×µ ROXüPDG×ù× LOHUL VUOHUHN LüOHP
YHUJLOHPHG×ü×QDo×NDU×ODPD].DWPDGHùHUYHUJLVL
Do×V×QGD YHUJLOHPH WDUDÁDU×Q EH\DQODU×QGDQ
EDù×PV×]RODUDN\DS×OPDNWDG×U
6RQXoWD NXUXPODU YHUJLVL Do×V×QGDQ ´+D]LQH
=DUDU×µ ROXüPDV× KDOLQGH ELU WDUDIWDQ .9 GLùHU
WDUDIWDQLVH.'9Do×V×QGDQHOHüWLULJHWLULOHFHùLQGHQ
VRUXQ RUWD\D o×NPDPDNWDG×U$QFDN .9 Do×V×QGDQ
KD]LQH ]DUDU×Q×Q EXOXQPDPDV× GLùHU ELU DQODW×POD
WDUDÁDU×Q DUDODU×QGD LOLüNLOL NLüL NDSVDP×QGD
JHUoHNOHüWLUGLNOHUL\XUWLoLQGHNLLüOHPOHUGHHPVDOOHUH
X\JXQOXNLONHVLQHD\N×U×RODUDNWHVSLWHGLOHQÀ\DWYH
EHGHOOHU QHGHQL\OH NXUXP YH LOLüNLOL NLüLOHU DG×QD
WDKDNNXN HWWLULOPHVL JHUHNHQ NXUXPODU YHUJLVLQLQ
HNVLN YH\D JHo WDKDNNXN HWWLULOPHGLùLQLQ WHVSLWL
KDOLQGH ELOH .'9 Do×V×QGDQ YHUJLOHPH \DS×ODFDù×
Do×NW×U
.'9. Do×V×QGDQ WUDQVIHU À\DWODQG×UPDV×
X\JXODPDV×QGDQ EDù×PV×] RODUDN YHUJLOHPH
\DS×OPDV× NDQXQHQ ELU ]RUXQOXOXN RODUDN RUWD\D
o×N×\RU LVH LüOHPH WDUDI RODQ NXUXPODU×Q EH\DQ
HWWLNOHUL .'9 PDWUDKODU× GHùHUOHQGLULOHUHN KD]LQH
46
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
]DUDU× WHVSLWL GH NDUü×O×NV×] NDOPDNWDG×U 7DUDÁDU×Q
.'9 EH\DQODU×QGDNL HPVDO EHGHOOHU NDSVDP×QGD
ROXüDFDNIDUNO×O×NODUGD.9Do×V×QGDQ|UWOND]DQo
GDù×W×P×YDUO×ù×QDGD\DQDNRODUDNNXOODQ×OPDV×YHUJL
KXNXNXDo×V×QGDQVDYXQXOPDV×ROGXNoDJoWU
6RQXo
.'9.Do×ü×QGDQYHUJLOHPHWDUDÁDU×QKXNXNL
YH NLüLVHO GXUXPODU× EH\DQODU× |GHQHFHN YHUJL
WXWDUODU× JLEL KXVXVODUD EDùO× RODUDN \DS×ODPD]
.'9·GHYHUJL\LGRùXUDQROD\WHPHOGHPDOWHVOLPLYH
KL]PHW LIDV×G×U .'9.·Q×Q ·LQFL PDGGHVLQGH LOJLOL
NLüL ROXS ROPDG×ù×QD EDN×OPDNV×]×Q EHGHOLQ HPVDO
EHGHOLQHYH\DHPVDOFUHWLQHJ|UHDo×NELUüHNLOGH
GüN ROGXùX YH EX GüNOùQ PNHOOHIoH KDNO×
ELUVHEHSOHDo×NODQDPDG×ù×KDOOHUGHPDWUDKRODUDN
HPVDO EHGHOL YH\D HPVDO FUHWL HVDV DO×QDFDù×
KNPHEDùODQP×üW×U
'ROD\×V×\OD.9NDQXQXQGDG]HQOHQHQWUDQVIHU
À\DWODQG×UPDV× X\JXODPDV×Q×Q .'9. Do×V×QGDQ
YHUJLOHPH\L HWNLOH\HQ ELU \DQ× EXOXQPDPDNWDG×U
7UDQVIHU À\DWODQG×UPDV× X\JXODPDV×QGD WDUDÁDU×Q
.'9 PDWUDKODU× NDUü×ODüW×U×ODUDN LüOHPGH KD]LQH
]DUDU× EXOXQPDG×ù× VDY×\OD LüOHP .'9. Do×V×QGD
YHUJLOHPH G×ü×QD o×NDU×ODPD] 'üN EHGHOOL
LüOHPOHUGH .'9. Do×V×QGDQ GHùHUOHQGLUPH
.'9.·Q×Q·LQFLPDGGHVLNDSVDP×QGD\DS×OPDO×G×U
'ROD\×V×\OD ELU LüOHP YHUJLVL RODQ .'9 Do×V×QGDQ
KD]LQH]DUDU×QDEDùO×YHUJLOHPH\DS×OPD]6RQXoWD
KD]LQH]DUDU×NDYUDP×.'9.LOHX\XPOXYHELUDUDGD
NXOODQ×ODELOHFHNELUNDYUDPGHùLOGLU
2 KDOGH LüOHPGH .9 Do×V×QGDQ KHUKDQJL ELU
KD]LQH ]DUDU× ROXüPDP×üNHQ .'9. Do×V×QGDQ
WUDQVIHU À\DWODQG×UPDV×QD WDUDI RODQ NXUXPODU×Q
.'9 PDWUDKODU× NDUü×ODüW×U×ODUDN KD]LQH ]DUDU×Q×Q
YDUO×ù×QGDQEDKLVOH.9NDSVDP×QGDND]DQoGDù×WDQ
NXUXPGDYHUJLOHPH\DS×OPDV×QHGHUHFHGRùUXELU
X\JXODPDRODFDNW×U"
6RQXo RODUDN KHU QH NDGDU NDQXQ ODI]×QGD
´KHU WUO YHUJLµ NDYUDP× NXOODQ×OP×ü ROVD GD
KD]LQH ]DUDU×Q×Q WHVSLWL VDGHFH NXUXP PDWUDKODU×
NDUü×ODüW×U×ODUDN \DS×OPDO×G×U +D]LQH ]DUDU×
DUDQPDV×QGDNLWHPHOJHUHNoHELUWDUDIWDYHUJLOHQHQ
PDWUDK×Q GLùHU WDUDIWD LüWLUDN ND]DQF× LVWLVQDV×
NDSVDP×QGD LQGLULOHFHùLQGHQ WRSODP YHUJLGH
GHùLüPHROPDPDV×G×UúODYHYHUJLo×NPD\DFDù×QGDQ
LGDUHQLQ JHUHNVL] Lü \NQGHQ NXUWXOPDV×Q×
VDùODPDN YH G]HOWPH VRQXFX WRSODP YHUJLGH
GHùLüPH ROPD\DFDù× NDEXO\OH VLVWHPH LüOHYVHOOLN
VDùODPD\D\|QHOLNELUX\JXODPDG×U
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Makaleler «
Doblo, Kango, Connect, Partner, Caddy Tarzı Araçlar
İle Starex, Traffic, Transit, Caravelle Tarzı Araçlarda
KDV Oranı
8ùXU8ùXUOX
<HPLQOL0DOL0üDYLU
,*LULü
%LOLQGLùL]HUH.'9RUDQODU×VD\×O×.DWPD
'HùHU9HUJLVL.DQXQ·XQ1·LQFLPDGGHVLQLQYHUGLùL
\HWNL\H GD\DQ×ODUDN \D\×PODQDQ VD\×O×
%DNDQODU.XUXOX.DUDUQDPHVLQGHEHOLUWLOPLüWLU6|]
NRQXVX NDUDUQDPH\H HNOL , VD\×O× OLVWHGH \HU DODQ
WHVOLP YH KL]PHWOHU LoLQ .'9 RUDQ× ,, VD\×O×
OLVWHGH\HUDODQWHVOLPYHKL]PHWOHULoLQ.'9RUDQ×
EXOLVWHOHUGH\HUDOPD\DQYHUJL\HWDELLüOHPOHU
LoLQ.'9RUDQ×RODUDNWHVSLWHGLOPLüWLU
%X EDùODPGD X\JXODPDGD 'REOR .DQJR
&RQQHFW3DUWQHU%HUOLQJR&DGG\WDU]×DUDoODULOH
6WDUH[ 7UDIÀF 7UDQVLW &DUDYHOOH WDU]× DUDoODU×Q
WHVOLPLQGH .'9 RUDQ×Q×Q QH RODFDù× NRQXVXQGD
V×NoDWHUHGGW\DüDQPDNWDG×U%L]GHPDNDOHPL]GH
EX KXVXVX 9HUJL úGDUHVLQL J|UüOHUL GRùUXOWXVXQGD
Do×NODPD\DoDO×üDFDù×]
,,%LQHN2WRPRELO7DQ×P×
VD\×O×
%DNDQODU
.XUXOX
2
Kararnamesine HNOL , VD\×O× OLVWHQLQ ·XQFX
V×UDV×QGD ´7UN *PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ SR]LV\RQXQGDNLELQHNRWRPRELOOHULYHHVDVLWLEDUL\OH
LQVDQ WDü×PDN ]HUH LPDO HGLOPLü GLùHU PRWRUOX
WDü×WODUµEDüO×ù×DOW×QGDELQHNRWRPRELOLQüRI|UGDKLO
NLüL\HNDGDULQVDQWDü×PDN]HUHLPDOHGLOHQ
DUDoODUROGXùXEHOLUWLOPLüWLU
1
7DULK9H6D\ÕOÕ5HVPL*D]HWHGH<D\ÕQODQPÕúWÕU
WDULKYHVD\ÕOÕ5HVPL*D]HWHGH<D\ÕQODQPÕúWÕU
2
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
7UN *PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ SR]LV\RQXQGD \HU DODQ Hü\DODU×Q WDQ×P×QD
LOLüNLQ RODUDN *PUN WDULIH LVWDWLVWLN SR]LV\RQ
QXPDUDODU×Q×Q EHOLUOHQPHVLQGH WHN \HWNLOL NXUXP
RODQ*PUN0VWHüDUO×ù×·QFD6HUL1ROX*PUN
*HQHO 7HEOLùLQGH3 Do×NODPDODU \DS×OP×ü YH V|]
NRQXVX 7HEOLùLQ HNLQGH ELQHN RWRPRELO üX üHNLOGH
WDQ×PODQP×üW×U
´ LPMUVLMV þPGzS WF zOEFLJ ZPMDVOVO
BSLBTüOEBLJ LüTüNEB FNOJZFU LFNFSMFSJ WFZB
FNOJZFU LFNFSJ NPOUBKü JmJO UFSUJCBU LPMUVL WF
FNOJZFU FLJQNBOü NPOUBKü JmJO TBCJU UFSUJCBU
BSBDüOJmLüTNüOüOIFSUBSBGüOEBBSBmMBSüOZPMDV
CzMNMFSJOEF ZFS BMBO LPOGPS z[FMMJLMFSJ WF Jm
EzþFNFMFSJzSOZFSLBQMBNBMBSüIBWBMBOEüSNB
JmBZEüOMBUNBLMMLMFS
JLJZBOQBOFMCPZVODB
BSLBDBNMBSüCVMVOBO&OBSLBEBZLCzMNOO
TBú WF TPM UBSB¿BSüOEB DBN CVMVOTVO
CVMVONBTüO
þPGzSWFzOEFLJZPMDVMBSüOCzMN
JMF JOTBO WFZB FþZB UBþüONBTü JmJO LVMMBOüMBO
BSLBCzMNBSBTüOEBTBCJUCJSQBOFMWFZBCBSJZFS
CVMVONBZBOLBQBMüLBTBNPUPSMVUBþüUMBS
WFZB LPMUVLMV þPGzS WF
zOEFLJ ZPMDVOVO BSLBTüOEBLJ LüTüNEB FNOJZFU
LFNFSMFSJ WFZB FNOJZFU LFNFSJ NPOUBKü JmJO
UFSUJCBULPMUVLWFFNOJZFUFLJQNBOüNPOUBKüJmJO
TBCJU UFSUJCBU BSBDüO Jm LüTNüOüO IFS UBSBGüOEB
BSBmMBSüO ZPMDV CzMNMFSJOEF ZFS BMBO LPOGPS
3
7DULKYH6D\ÕOÕ5HVPL*D]HWHGH<D\ÕPODQPÕúWÕU
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
47
BSLB DBNMBSü CVMVOBO WFZB
CVMVONBZBO
þPGzS WF
zOEFLJZPMDVMBSüOCzMNJMF
JOTBO WFZB FþZB UBþüONBTü
JmJO LVMMBOüMBO BSLB CzMN
BSBTüOEBTBCJUCJSQBOFMWFZB
CBSJZFS CVMVOBO LBQBMü LBTB
NPUPSMV UBþüUMBSµ WDULIH
SR]LV\RQXQGDWLFDULDUDoRODUDN
V×Q×ÁDQG×U×OP×üW×U
7UN *PUN 7DULIH
&HWYHOLQLQ QXPDUDV×QGD
\HU DODQ DUDoODU LVH ELQHN
RWRPRELONDEXOHGLOPHPHNWHGLU
z[FMMJLMFSJWFJmEzþFNFMFSJzSOZFSLBQMBNBMBSü
IBWBMBOEüSNB Jm BZEüOMBUNB LMMLMFS
JLJ
ZBO QBOFM CPZVODB BSLB DBNMBSü CVMVOBO &O
BSLBEB ZL CzMNOO TBú WF TPM UBSB¿BSüOEB
DBN CVMVOTVO CVMVONBTüO
þPGzS WF zOEFLJ
ZPMDVMBSüOCzMNJMFJOTBOWFZBFþZBUBTüONBTü
LoLQNXOODQ×ODQDUNDE|OPDUDV×QGDVDELWELUSDQHO
YH\D EDUL\HU EXOXQPD\DQ NDSDO× NDVD PRWRUOX
WDü×WODUµ
%XQD J|UH ELU DUDo 7UN *PUN 7DULIH
&HWYHOLQLQQXPDUDV×QGD\HUDO×\RUVDEXDUDo
ELQHN RWRPRELO üRI|U GDKLO NLüL\H NDGDU NDEXO
HGLOHFHNWLU
$\U×FD VUF GDKLO YH\D GDKD ID]OD
NLüL WDü×PD\D PDKVXV PRWRUOX WDü×WODU LVH SR]LV\RQXQGD \HU DOPDNWDG×U gUQHùLQ PLQLEVOHU
üRI|UGDKLOLODNLüLWDü×PDN]HUHLPDOHGLOPLü
DUDoODURODUDNPLGLEVOHUüRI|UGDKLOLODNLüL
DUDV×QGD\ROFXWDü×\DQDUDoODURODUDNRWREVOHUGH
üRI|UGDKLOYH]HULQGHLQVDQWDü×PD\DPDKVXV
DUDoODURODUDNWDQ×PODQP×üW×U
'LùHU WDUDIWDQ 6HUL 1ROX *PUN *HQHO
7HEOLùL HNLQGH ´ LPMUVLMV þPGzS WF zOEFLJ
ZPMDVOVOBSLBTüOEBLJLüTüNEBFNOJZFULFNFSMFSJ
WFZBFNOJZFULFNFSJNPOUBKüJmJOUFSUJCBULPMUVL
WFFNOJZFUFLJQNBOüNPOUBKüJmJOTBCJUUFSUJCBU
LBSHP LüTNüOEB BSBmMBSüO ZPMDV CzMNMFSJOEF
CVMVOBO LPOGPS z[FMMJLMFSJ WF Jm EzþFNFMFSJ
ZFS LBQMBNBMBSü IBWBMBOEüSNB Jm BZEüOMBUNB
LMMLMFS
CVMVONBZBO JLJ ZBO QBOFM CPZVODB
48
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
,,, %LQHN 2WRPRELOGH
.'92UDQ×
0DO
YH
KL]PHWOHUH
X\JXODQDFDN .'9 RUDQODU×
.'9 .DQXQX·QXQ ·LQFL
PDGGHVLQLQYHUGLùL\HWNL\HGD\DQ×ODUDN
VD\×O×%DNDQODU.XUXOX.DUDUQDPHVLLOHEHOLUOHQPLüWLU
VD\×O×.DUDUQDPHHNL,VD\×O×OLVWHQLQ,
VD\×O× OLVWHGH .'9 RUDQ× RODUDN EHOLUOHQPLüWLU
·XQFXV×UDV×QGD
´"þBúüEB UBOüNMBSü ZBQüMBO NPUPSMV
UBþüUMBSEBOZBMOü[²LVMMBOüMNüþ³PMBOMBS
5SL
(NSL
5BSJGF
$FUWFMJOJO
,VMMBOüMNüþ PMBOMBS JMF QP[JTZPOVOEBLJ CJOFL PUPNPCJMMFSJ WF FTBT
JUJCBSJZMFJOTBOUBþüNBL[FSFJNBMFEJMNJþEJúFS
NPUPSMV UBþüUMBS QP[JTZPOVOB HJSFOMFS
IBSJm
TUFZþüO WBHPOMBS WF ZBSüþ BSBCBMBSü
EBIJM
<:BMOü[ CJOFL PUPNPCJMMFSJ TUFZþüO
WBHPOMBS ZBSüþ BSBCBMBSü BSB[J UBþüUMBSü KJQMFS
WC NPUPSMV LBSBWBOMBS FMFLUSJL HB[ HOFþ
FOFSKJMJ WC NPUPSMV UBþüUMBS ²
z[FMMJLMFLBS[FSJOEFIBSFLFUFUNFLJmJOEJ[BZO
FEJMNJþ TüLüþUüSNB BUFþMFNFMJ LoWHQ \DQPDO×
SLVWRQOX PRWRUOX RODQODU GL]HO YH\D \DU× GL]HO
YH\D N×Y×OF×P DWHüOHPHOL LoWHQ \DQPDO× SLVWRQOX
PRWRUOX WDü×WODUª © GLùHUOHULª@
>$PEXODQVODUPDKNXPWDü×PD\DPDKVXVDUDEDODU
SDUD DUDEDODU× FHQD]H DUDEDODU× LWIDL\H |QF
DUDEDODU×JLEL|]HODPDoOD\DS×OP×üPRWRUOXWDü×WODU
[email protected] .DWPD 'HùHU 9HUJLVL .DQXQXQXQ E
PDGGHVLQH J|UH ELQHN RWRPRELOOHULQLQ DO×P×QGD
\NOHQLOHQ NDWPD GHùHU YHUJLVLQL LQGLULP KDNN×
EXOXQDQ PNHOOHÁHULQ EX DUDoODU× WHVOLPLQGH EX
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
PDGGHVLQLQ QROX IÕNUDVÕQGD , VD\ÕOÕ OLVWHQLQ XQFX VÕUDVÕQGD
\HU DODQ ³NXOODQÕOPÕú´ GH\LPLQLQ VD\ÕOÕ g]HO 7NHWLP 9HUJLVL
.DQXQX¶QD J|UH |]HO WNHWLP YHUJLVLQH WDEL ROPD\DQ WDúÕWODUÕ LIDGH
HWWL÷LEHOLUWLOPLúWLU
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Makaleler «
.DUDU×Q LQFL PDGGHVLQLQ D EHQGLQGH |QJ|UOHQ *7ú3QXPDUDV×QGD\HUDODQ ELQHNRWRPRELOWDQ×P×
YHUJLRUDQ×X\JXODQ×UªLIDGHVLQH\HUYHULOPLüWLU
oHUoHYHVLQGH 'REOR .DQJR &RQQHFW 3DUWQHU
%X Do×NODPDODU ×ü×ù×QGD 7UN *PUN 7DULIH %HUOLQJR &DGG\ WDU]× DUDoODU LOH 6WDUH[ 7UDIÀF
&HWYHOLQLQ SR]LV\RQXQGDNL ´NXOODQ×OP×üµ 7UDQVSRUWHU&DUDYHOOH7UDQVLWWDU]×DUDoODUGDQ
ELQHN RWRPRELOOHULQ WHVOLPL .'9 RUDQ×QD YH\DNROWXNOXRODQODU×QüRI|UYH|QGHNL
WDEL LNHQ 7UN *PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ \ROFXQXQ DUNDV×QGDNL N×V×PGD HPQL\HW NHPHUOHUL
SR]LV\RQXQGDNL´NXOODQ×OP×üµDUDoODU×QWHVOLPL YH\DHPQL\HWNHPHULPRQWDM×LoLQWHUWLEDWEXOXQDQ
.'9RUDQ×QDWDELGLU
NROWXNYHHPQL\HWHNLSPDQ×PRQWDM×LoLQVDELWWHUWLEDW
'LùHUWDUDIWDQ7UN*PUN7DULIH&HWYHOLQLQ EXOXQDQDUDF×QLoN×VP×Q×QKHUWDUDI×QGDDUDoODU×Q
YHSR]LV\RQXQGD\HUDODQDUDoODU¶V×I×U· \ROFXE|OPOHULQGH\HUDODQNRQIRU|]HOOLNOHULYHLo
ROPDV× KDOLQGH EX DUDoODU×Q WHVOLPLQGH .'9 RUDQ× G|üHPHOHUL EXOXQDQ LNL \DQ SDQHO ER\XQFD DUND
RODFDNW×U
FDPODU×EXOXQDQüRI|UYH|QGHNL\ROFXODU×QE|OP
$\U×FD VD\×O× %DNDQODU .XUXOX LOH LQVDQ YH\D Hü\D WDü×QPDV× LoLQ NXOODQ×ODQ DUND
Kararnamesinde .'9 .DQXQ·XQ E PDGGHVLQH E|OP DUDV×QGD VDELW ELU SDQHO YH\D EDUL\HU
J|UH ELQHN RWRPRELOOHULQLQ DO×P×QGD \NOHQLOHQ EXOXQPD\DQDUDoODUELQHNRWRPRELONDEXOHGLOHFHN
NDWPD GHùHU YHUJLVLQL LQGLULP KDNN× EXOXQDQ YH EX DUDoODU×Q NXOODQ×OP×üODU× IDDOL\HWOHUL N×VPHQ
PNHOOHÁHULQEXDUDoODU×WHVOLPLQGH.'9RUDQ× YH\DWDPDPHQELQHNRWRPRELOOHULQNLUDODQPDV×YH\D
X\JXODQDFDù× EHOLUWLOPLüWLU %XQD J|UH IDDOL\HWOHUL oHüLWOLüHNLOOHUGHLüOHWLOPHVLRODQPNHOOHÁHUJUXEXQXQ
N×VPHQ YH\D WDPDPHQ ELQHN
\DSDFDNODU× DO×PODU KDULo otomobillerin NLUDODQPDV× YH\D
.'9 RUDQ×QD WDEL RODFDN YH
oHüLWOL üHNLOOHUGH LüOHWLOPHVL
EX DUDoODU×Q DO×ü YHVLNDODU×QGD
.'9.DQXQ·XQEPDGGHVLQH
RODQ PNHOOHÁHU JUXEXQD
J|VWHULOHQ .'9 LQGLULP NRQXVX
J|UHELQHNRWRPRELOOHULQLQDO×P×QGD
JHUoHN XVXOGH YHUJLOHQGLULOHQ
\DS×ODPD\DFDNW×U
\NOHQLOHQNDWPDGHĊHUYHUJLVLQL
WDNVLFLOLN UHQW D FDU YH VUF LQGLULPKDNN×EXOXQDQPNHOOHÁHULQ
$QWDO\D 9HUJL 'DLUHVL
NXUVX IDDOL\HWL LOH LüWLJDO HGHQ
%DüNDQO×ù× YHUPLü ROGXùX
EXDUDoODU×WHVOLPLQGH.'9
PNHOOHÁHUGHJLUPHNWHGLU
ELU PXNWH]DGD ´©#VOB
RUDQ×X\JXODQDFDĊ×EHOLUWLOPLċWLU
HzSF
JMHJ
EJMFLmF
WF
'ROD\×V×\OD WDNVLFLOLN UHQW
FLMFSJOJO JODFMFONFTJOEFO
DFDUYHVUFNXUVXIDDOL\HWLLOH
LüWLJDOHGHQPNHOOHÁHUELQHNRWRPRELODOG×NODU×QGD GBBMJZFUJOJ[JO CJOFL PUPNPCJMMFSJOJO LJSBMBONBTü
GLùHU PNHOOHÁHUGHQ IDUNO× RODUDN \NOHQPLü WFZB mFþJUMJ þFLJMMFSEF JþMFUJMNFTJ PMNBEüúü
ROGXNODU× .'9 RUDQ×QD LVDEHW HGHQ WXWDU× BOMBþüMNüþ PMVQ 5(5$ OJO UBSJGF
LQGLULP NRQXVX \DSDELOHFHNOHUGLU $\U×FD DO×P×QGD QP[JTZPOV LBQTBNüOEB CJOFL PUPNPCJM
.'9 VL LQGLULP NRQXVX \DS×ODQ ELQHN RWRPRELOLQ PMBSBL EFúFSMFOEJSJMFO 'PSE 5SBOTJU $POOFDU
EHOOL ELU VUH NXOODQ×O×S VDW×OPDV× GXUXPXQGD LVH NBSLB ZBOMBSü DBNMü mJGU TüSB LPMUVLMV LBQBMü
VD\×O× %DNDQODU .XUXOX .DUDU×QD HNOL LBTB LBNZPOFUJO BMüNüOEB ZLMFOEJúJOJ[
EXOXQDQ , VD\×O× OLVWHQLQ ·XQFX V×UDV×Q×Q VRQ ,%7 ZJ JOEJSJN LPOVTV ZBQNBOü[ NNLO
FPOHVLQGH\HUDODQSDUDQWH]LoLKNPJHUHùL CVMVONBNBLUBEüS³üHNOLQGHDo×NODPD\DS×OP×üW×U
$QWDO\D
9HUJL
'DLUHVL
%DüNDQO×ù×
RUDQ×QGDNDWPDGHùHUYHUJLVLKHVDSOD\DFDNODUG×U
´…
YHUPLü
ROGXùX
ELU
PXNWH]DGD6
,9 7HVOLPL .'9 2UDQ×QD 7DEL 'REOR #VOB HzSF UBSJIJOEFO JUJCBSFO
.DQJR&RQQHFW3DUWQHU%HUOLQJR&DGG\7DU]× ZSSMúF HJSFO CV 5FCMJú FLJOEFLJ UBSJGF
$UDoODU úOH 6WDUH[ 7UDIÀF 7UDQVLW &DUDYHOOH TüOü¿BOEüSNBLBSBSüVZBSüODBTBUüþüZBQüMBO
QMBLBMü NPEFM 1FVHFPU NBSLB 1BSUOFS
7DU]×$UDoODU
6HUL 1ROX *PUN *HQHO 7HEOLùLQ HNLQGH $PNCJWBO )" UJQJ ZBOMBSü DBNMü mJGU TüSB
\HU DODQ 7UN *PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ LPMUVLMV LBQBMü LBTB LBNZPOFU (5û1
4
VD\ÕOÕ %DNDQODU .XUXOX .DUDUQDPHVLQLQ ¶LQFL OVNBSBTüOEBZFSBMBOCJOFLPUPNPCJMOJUFMJúJOF
5
$QWDO\D 9HUJL 'DLUHVL %DúNDQOÕ÷ÕQÕQ 7DULK 9H
%*ø%.'96D\ÕOÕ0XNWH]DVÕ
6
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 22.10.2009 Tarih Ve B.07.1.
GİB.4.07.16.02/KDV-ÖZG.2009.345 Sayılı Muktezası
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
49
IBJ[ PMEVúVOEBO Tz[ LPOVTV UBþüUüO UFTMJNJ
,BSBSOBNF&LJTBZüMü-JTUFOJOVODVTüSBTüOB
JTUJOBEFO PSBOüOEB LBUNB EFúFS WFSHJTJOF
UBCJEJSµüHNOLQGHDo×NODPD\DS×OP×üW×U
ú]PLU9HUJL'DLUHVL%DüNDQO×ù×YHUPLüROGXùX
ELU PXNWH]DGD7 ´«#VOB HzSF ZVLBSüEB ZBQüMBO
BmüLMBNBMBS mFSmFWFTJOEF .ESMúO[DF
TBUüþB LPOV FEJMFO 'û"5 NBSLB .PEFM
%0#-0 $0.#û +5% "DUJWF ZBOMBSü DBNMü
mJGU TüSB LPMUVLMV LBQBMü LBTB LBNZPOFUJO Tz[
LPOVTV UFCMJúEF CBITFEJMFO þBSUMBSü UBþüNBTü
IBMJOEF QP[JTZPOVOEB EFúFSMFOEJSJMFSFL
PSBOüOEB þBSUMBO UBþüNBNBTü IBMJOEF JTF
HFOFMPSBOEB
LBUNBEFúFSWFSHJTJOFUBCJ
UVUVMNBTü HFSFLNFLUFEJSµ üHNOLQGH Do×NODPD
\DS×OP×üW×U
$QNDUD 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù× YHUPLü
ROGXùXELUPXNWH]DGD´«#VJUJCBSMBGBBMJZFUJOJ[
LüTNFO WFZB UBNBNFO CJOFL PUPNPCJMMFSJOJO
LJSBMBONBTü WFZB mFþJUMJ þFLJMMFSEF JþMFUJMNFTJ
PMNBEüúüOEBO EJMFLmFOJ[EF CFMJSUUJúJOJ[ QMBLBMü NPEFM 7PMMLTXBHFO $BEEZ $PNCJ
5%û NBSLB LBQBMü LBTB LBNZPOFU 5(5$
OJO UBSJGF QP[JTZPOV LBQTBNüOEB CJOFL
PUPNPCJMPMBSBLEFúFSMFOEJSJMEJúJOEFOCVBSBDüO
BMüNüOEB ZLMFOEJúJOJ[ LBUNB EFúFS WFSHJTJOJ
,%7 ,BOVOVOVO C NBEEFTJ HFSFúJ JOEJSJN
LPOVTV ZBQNBOü[ NNLO CVMVONBNBLUBEüSµ
üHNOLQGHDo×NODPD\DS×OP×üW×U
(U]LQFDQ 9DOLOLùL WDUDI×QGD YHULOHQ ELU
PXNWH]DGD9 ´«Bu çerçvede GBBMJZFUJOJ[ LüTNFO
WFZBUBNBNFOCJOFLPUPNPCJMMFSJOJOLJSBMBONBTü
WFZB mFþJUMJ þFLJMMFSEF JþMFUJMNFTJ PMNBEüúü WF
CFMJSUNJþ PMEVúVOV[ %PCMP $POOFDU ,BOHP
&YQSFT $PNCJ 1BSUOFS $BEEZ 5SBOTQPUFS
4UBSFYWCNPEFMBSBmMBSüO4FSJ/PMV(NSL
(FOFM 5FCMJúJOEF UBSJGF QP[JTZPOVOEB
ZFS BMEüúü UBLEJSEF CV BSBmMBSüO BMüNüOEB
ZLMFOEJúJOJ[ LBUNB EFúFS WFSHJTJOJ ,%7
,BOVOVOVO C NBEEFTJ HFSFúJODF JOEJSJN
LPOVTV ZBQNBOü[ NNLO EFúJMEJSµ üHNOLQGH
Do×NODPD\DS×OP×üW×U
9 7HVOLPL .GY 2UDQ×QD 7DEL 'REOR
.DQJR&RQQHFW3DUWQHU%HUOLQJR&DGG\7DU]×
7
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 16.08.2008 Tarih Ve
B.07.1.GİB.4.35.17.01/KDV:02-1949/1896 Sayılı Muktezası
8
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 06.10.2010 Tarih Ve
B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010/14028-34-620 Sayılı Muktezası
9
Erzincan Valiliğinin 12.07.2011 Tarih Ve B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/
KDV-30/b-7 Sayılı Muktezası
50
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
$UDoODU úOH 6WDUH[ 7UDIÀF 7UDQVLW &DUDYHOOH
7DU]×$UDoODU
6HUL 1ROX *PUN *HQHO 7HEOLùL HNLQGH
´ LPMUVLMV þPGzS WF zOEFLJ ZPMDVOVO
BSLBTüOEBLJ LüTüNEB FNOJZFU LFNFSMFSJ WFZB
FNOJZFU LFNFSJ NPOUBKü JmJO UFSUJCBU LPMUVL WF
FNOJZFU FLJQNBOü NPOUBKü JmJO TBCJU UFSUJCBU
LBSHP LüTNüOEB BSBmMBSüO ZPMDV CzMNMFSJOEF
CVMVOBO LPOGPS z[FMMJLMFSJ WF Jm EzþFNFMFSJ
ZFS LBQMBNBMBSü IBWBMBOEüSNB Jm BZEüOMBUNB
LMMLMFS
CVMVONBZBO JLJ ZBO QBOFM CPZVODB
BSLBDBNMBSüCVMVOBOWFZBCVMVONBZBO
þPGzS
WFzOEFLJZPMDVMBSüOCzMNJMFJOTBOWFZBFþZB
UBþüONBTü JmJO LVMMBOüMBO BSLB CzMN BSBTüOEB
TBCJU CJS QBOFM WFZB CBSJZFS CVMVOBO LBQBMü
LBTB NPUPSMV UBþüUMBSµ WDULIH SR]LV\RQXQGD
V×Q×ÁDQG×U×OP×üW×U
6HUL1ROX*PUN*HQHO7HEOLùLQHNLQGH\HU
DODQ 7UN *PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ *7ú3
QXPDUDV×QGD \HU DODQ DUDo WDQ×P× oHUoHYHVLQGH
'REOR .DQJR &RQQHFW 3DUWQHU %HUOLQJR &DGG\
WDU]× DUDoODU LOH 6WDUH[ 7UDIÀF 7UDQVSRUWHU
&DUDYHOOH 7UDQVLW WDU]× DUDoODUGDQ NROWXNOX
RODQODU×Q üRI|U YH |QGHNL \ROFXQXQ DUNDV×QGDNL
N×V×PGD HPQL\HW NHPHUOHUL YH\D HPQL\HW NHPHUL
PRQWDM×LoLQWHUWLEDWEXOXQPD\DQNROWXNYHHPQL\HW
HNLSPDQ× PRQWDM× LoLQ VDELW WHUWLEDW EXOXQPD\DQ,
NDUJR N×VP×QGD DUDoODU×Q \ROFX E|OPOHULQGH
EXOXQDQ NRQIRU |]HOOLNOHUL YH Lo G|üHPHOHUL \HU
NDSODPDODU×KDYDODQG×UPDLoD\G×QODWPDNOONOHU
EXOXQPD\DQ üRI|U YH |QGHNL \ROFXODU×Q E|OP
LOH LQVDQ YH\D Hü\D WDü×QPDV× LoLQ NXOODQ×ODQ DUND
E|OPDUDV×QGDVDELWELUSDQHOYH\DEDUL\HUEXOXQDQ
DUDoODU ELQHN RWRPRELO NDEXO HGLOPH\HFHN YH EX
DUDoODU×Q NXOODQ×OP×üODU× .'9 RUDQ×QD WDEL
RODFDNYHEXDUDoODU×QDO×üYHVLNDODU×QGDJ|VWHULOHQ
.'9LQGLULPNRQXVX\DS×ODFDNW×U
.RQX\OD LOJLOL ED]× PXNWH]DODU×Q×Q LOJLOL
N×V×PODU×ü|\OHGLU
ú]PLU 9HUJL 'DLUHVL %DüNDQO×ù× YHUPLü
ROGXùX ELU PXNWH]DGD10 ´úOJLGH ND\×WO× |]HOJH UBMFQ
GPSNVOV[ WF FLMFSJOJO JODFMFONFTJOEFO þPGzS
WF BSLB LüTüN BSBTüOEB NFUBMEFO zSNF QBOFM
CVMVOBO BSLB LüTNü UBNBNFO LBQBMü LBTB
PMBO WF CV LüTNüOEB IBWBMBOEüSNB FNOJZFU
LFNFSJ WF LMML UFSUJCBU CVMVONBZBO ZL
UBþüNBEBLVMMBONBL[FSFTBUüOBMEüúüOü[01&-
$0.#0NBSLBTSDEBIJMLPMUVLLBQBTJUFMJ
10
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 27.12.2011
B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-757 Sayılı Muktezası
Tarih
Ve
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
11
Muğla Vergi Dairesi Başkanlığının 05.03.2012
B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/17-48 Sayılı Muktezası
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
Tarih
Ve
» Makaleler «
BSBDüO BMüNüOEB zEFNJþ PMEVúVOV[ LBUNB \DS×OPDV× KDOLQGH DUDo WDULIH SR]LV\RQX EFúFS WFSHJTJOJO ,%7
JOEJSJN LPOVTV ZBQüMüQ RODFDNW×U7UN*PUN7DULIH&HWYHOLQLQWDULIH
ZBQüMBNBZBDBúü NBTSBG WF HJEFSMFSJOJO UJDBSJ SR]LV\RQXQGD ROPDV×QD UDùPHQ \DS×ODQ WDGLODWOD
LB[BODüO UFTQJUJOEF HJEFS PMBSBL LBZEFEJMJQ WDULIH SR]LV\RQXQD G|QüWUOHQ DUDoODU×Q
LBZEFEJMFNFZFDFúJ IVTVTVOEB #BþLBOMüúüNü[ DO×ü YHVLNDODU×QGD J|VWHULOHQ .'9 LQGLULP NRQXVX
HzSþOOUBMFQFEJMEJúJBOMBþüMNBLUBEüS
\DS×ODPD\DFDNYHEXDUDoODU×QWHVOLPLRUDQ×QGD
© #V BmüLMBNBMBS mFSmFWFTJOEF |]HOJH .'9\HWDELRODFDNW×U
UBMFQ GPSNVOV[ WF FLMFSJOJO JODFMFONFTJOEFO
7UN *PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ WDULIH
UFTMJN BMNüþ PMEVúVOV[ NPUPSMV UBþüUüO SR]LV\RQXQGDNL SDQHOYDQ YH\D NDP\RQHW RODUDN
(5û1 OVNBSBTüOEB ZFS BMNBEüúü VDW×Q DO×QDQ DUDoODUD |GHQHQ .'9 DO×P×Q \DS×OG×ù×
BOMBþüMEüúüOEBO Tz[ LPOVTV BSBDüO BMüNüOEB G|QHPGH LQGLULP NRQXVX \DS×ODELOHFHNWLU $QFDN EX
ZLMFOJMFO ,%7 OJO JOEJSJN LPOVTV ZBQüMNBTü üHNLOGH DUDo VDW×Q DO×QG×NWDQ VRQUD DUND\D NROWXN
NNLO CVMVONBLUBEüSµ üHNOLQGH Do×NODPD HNOHQPHN FDP DoPDN JLEL WDGLODWODU \DS×ODUDN
\DS×OP×üW×U
DUDF×Q WDULIH SR]LV\RQXQGDNL ELQHN RWRPRELOL
0XùOD9HUJL'DLUHVL%DüNDQO×ù×YHUPLüROGXùX YH\D NLüL WDü×PDN ]HUH LPDO HGLOPLü DUDFD
ELU PXNWH]DGD11 “…..#V ILN WF BmüLMBNBMBS G|QüWUOPHVL KDOLQGH LQGLULP NRQXVX \DS×ODQ
mFSmFWFTJOEFNþUFSJMFSFBJUCBLüNWFPOBSüNü YHUJLQLQ.DQXQ·XQEPDGGHVLQHJ|UHG]HOWLOPHVL
ZBQüMBDBL LPMUVLMBSüO JþZFSJOJ[F UBþüONBTü WF JHUHNLU ']HOWPH LüOHPL GDKD |QFH LQGLULP NRQXVX
UFLSBS NþUFSJMFSF UFTMJNJOEF
\DS×OP×üRODQ.'9·QLQG|QüP
LVMMBONBL BNBDüZMB TBUüO
\DS×ODQ DUDF×Q WUDÀN VLFLOLQH
BMEüúüOü[
7PMLTXBHFO
ND\×W YH WHVFLO HWWLULOGLùL G|QHP
7UN*PUN7DULIH&HWYHOLQLQ
5SBOTQPSUFS 5%* $JUZWBO
EH\DQQDPHVLQGH KHVDSODQDQ
WDULIHSR]LV\RQXQGDNLSDQHOYDQ
NBSLB BSBDüOü[üO ZVLBSüEB
.'9·\H LODYH HGLOPHN VXUHWL\OH
YH\DNDP\RQHWRODUDNVDW×QDO×QDQ
CFMJSUJMFO UBSJGFTüOü¿BOEüSNB
\DS×ODFDù× WDELLGLU %X üHNLOGH
DUDoODUD|GHQHQ.'9DO×P×Q
LBSBSMBSü VZBSüODB LQGLULPKHVDSODU×QGDQo×NDU×ODFDN
\DS×OG×Ċ×G|QHPGHLQGLULPNRQXVX
UBSJGF QP[JTZPOV LBQTBNüOEB
RODQ.'9·QLQLVHGRùUXGDQJLGHU
\DS×ODELOHFHNWLU
ZFS
BMNBTü
EVSVNVOEB
YH\D PDOL\HWH LQWLNDO HWWLULOPHN
BSBDüOü[üOBMüNüOEBzEFEJúJOJ[
VXUHWL\OHWHODÀHGLOPHVLJHUHNLU 12
LBUNB EFúFS WFSHJTJOJO ,BOVOVO C
$\Q× KXVXV WDULIH SR]LV\RQXQGD VDW×Q
NBEEFTJ VZBSüODB JOEJSJN LPOVTV ZBQüMNBTü DO×QDQPLQLEVOHULQNROWXNODU×V|NOPHNVXUHWL\OH
NNLO EFúJMEJS "ODBL BSBDüOü[üO UBSJGF WDULIH SR]LV\RQXQD JLUHQ DUDoODUD G|QüWUOPHVL
TüOü¿BOEüSNB LBSBSMBSü VZBSüODB FþZB UBþüNBZB KDOLQGH GH JHoHUOLGLU gUQHùLQ NROWXNOX PLQLEV
NBITVT BSBmMBSüO TüOü¿BOEüSüMEüúü UBSJGF RODUDN VDW×Q DO×Q×S .'9·VL LQGLULP NRQXVX \DS×OP×ü
QP[JTZPOVOEB ZFS BMNBTü EVSVNVOEB BMüN RODQ DUDF×Q ELU V×UD NROWXùX V|NOHUHN PDNDP
TüSBTüOEBZLMFOEJúJOJ[LBUNBEFúFSWFSHJTJOJO DUDF× KDOLQH JHWLULOPHVL DUDF×Q ELQHN RWRPRELOLQH
JOEJSJNLPOVTVZBQüMBCJMFDFúJUBCJJEJSµ üHNOLQGH G|QüWUOPHVLQH QHGHQ RODFDù×QGDQ DUDF×Q EX
Do×NODPD\DS×OP×üW×U
üHNLOGH WUDÀùH WHVFLO HWWLULOHFHùL G|QHPGH LQGLULOHQ
.'9·QLQG]HOWLOPHVLJHUHNHFHNWLU 13
9,7UN *PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ 7DULIH 3R]LV\RQXQGD 6×Q×ÁDQG×U×ODQ $UDoODU×Q
9,,6RQXo
7DULIH 3R]LV\RQXQD 6RNXOPDV× +DOLQGH
0DOYHKL]PHWOHUHX\JXODQDFDN.'9RUDQODU×
.GY2UDQ×
.'9 .DQXQX·QXQ ·LQFL PDGGHVLQLQ YHUGLùL
7UN *PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ WDULIH \HWNL\H GD\DQ×ODUDN %DNDQODU .XUXOX WDUDI×QGDQ
SR]LV\RQXQGD V×Q×ÁDQG×U×ODQ DUDoODU×Q WUDÀùH EHOLUOHQPHNWHGLU%X\HWNL\HGD\DQ×ODUDN\D\×PODQDQ
ND\GHWWLUPHGHQ |QFH YH\D VRQUD üRI|U V×UDV×Q×Q VD\×O×%DNDQODU.XUXOX.DUDUQDPHVLLOH
DUNDV×QGDNL E|OPH NROWXN HNOHQPHVL \DQ \DS×ODQ EHOLUOHPH\H J|UH .DUDUQDPH HNL , VD\×O×
FDPODU×Q Do×OPDV× HPQL\HW NHPHUL NOON JLEL 12
OKTAR, Kemal “Çift Sıra Koltuklu Panelvanların KDV’si İndirilebilir
\ROFXODUDPDKVXVDSDUDWODUHNOHQPHVLYH\DWDGLODW Mi?” Yaklaşım Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 217
13
ERDEM, Hayreddin. “Binek Otomobili Ve Panelvan Tipi Araçlarda
KDV Ve ÖTV Uygulaması” Yaklaşım Dergisi, Mayıs 2007, Sayı: 173
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
51
OLVWHGH\HUDODQWHVOLPYHKL]PHWOHULoLQ,,VD\×O×
OLVWHGH \HU DODQ WHVOLP YH KL]PHWOHU LoLQ EX
OLVWHOHUGH \HU DOPD\DQ YHUJL\H WDEL LüOHPOHU LoLQ RUDQ×QGD .'9 X\JXODQPDNWDG×U 8\JXODPDGD
'REOR .DQJR &RQQHFW 3DUWQHU %HUOLQJR &DGG\
WDU]× DUDoODU LOH 6WDUH[ 7UDIÀF 7UDQVLW &DUDYHOOH
WDU]×DUDoODUGD.'9RUDQ×Q×QQHRODFDù×NRQXVXQGD
V×NoDWHUHGGW\DüDQPDNWDG×U
VD\×O× .DUDUQDPH HNL , VD\×O×
OLVWHQLQ XQFX V×UDV×QGD 7UN *PUN 7DULIH
&HWYHOLQLQSR]LV\RQXQGDNL´NXOODQ×OP×üµELQHN
RWRPRELOOHULQWHVOLPL.'9RUDQ×QDWDELLNHQ7UN
*PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ SR]LV\RQXQGDNL
´NXOODQ×OP×üµ DUDoODU×Q WHVOLPL .'9 RUDQ×QD
WDELGLU'LùHUWDUDIWDQ7UN*PUN7DULIH&HWYHOLQLQ
YHSR]LV\RQXQGD\HUDODQDUDoODU¶V×I×U·
ROPDV× KDOLQGH EX DUDoODU×Q WHVOLPLQGH .'9 RUDQ×
RODFDNW×U
6HUL 1ROX *PUN *HQHO 7HEOLùLQ HNLQGH
\HU DODQ 7UN *PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ *7ú3QXPDUDV×QGD\HUDODQ ELQHNRWRPRELOWDQ×P×
oHUoHYHVLQGH 'REOR .DQJR &RQQHFW 3DUWQHU
%HUOLQJR &DGG\ WDU]× DUDoODU LOH 6WDUH[ 7UDIÀF
7UDQVSRUWHU&DUDYHOOH7UDQVLWWDU]×DUDoODUGDQ
YH\DNROWXNOXRODQODU×QüRI|UYH|QGHNL
\ROFXQXQ DUNDV×QGDNL N×V×PGD HPQL\HW NHPHUOHUL
YH\DHPQL\HWNHPHULPRQWDM×LoLQWHUWLEDWEXOXQDQ
NROWXNYHHPQL\HWHNLSPDQ×PRQWDM×LoLQVDELWWHUWLEDW
EXOXQDQDUDF×QLoN×VP×Q×QKHUWDUDI×QGDDUDoODU×Q
\ROFXE|OPOHULQGH\HUDODQNRQIRU|]HOOLNOHULYHLo
G|üHPHOHUL EXOXQDQ LNL \DQ SDQHO ER\XQFD DUND
52
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
FDPODU×EXOXQDQüRI|UYH|QGHNL\ROFXODU×QE|OP
LOH LQVDQ YH\D Hü\D WDü×QPDV× LoLQ NXOODQ×ODQ DUND
E|OP DUDV×QGD VDELW ELU SDQHO YH\D EDUL\HU
EXOXQPD\DQDUDoODUELQHNRWRPRELONDEXOHGLOHFHN
YH EX DUDoODU×Q NXOODQ×OP×üODU× IDDOL\HWOHUL N×VPHQ
YH\D WDPDPHQ ELQHN RWRPRELOOHULQ NLUDODQPDV×
YH\D oHüLWOL üHNLOOHUGH LüOHWLOPHVL RODQ PNHOOHÁHU
JUXEXQXQ \DSDFDNODU× DO×PODU KDULo .'9
RUDQ×QDWDELRODFDNYHEXDUDoODU×QDO×üYHVLNDODU×QGD
J|VWHULOHQ.'9LQGLULPNRQXVX\DS×ODPD\DFDNW×U
6HUL1ROX*PUN*HQHO7HEOLùLQHNLQGH\HU
DODQ 7UN *PUN 7DULIH &HWYHOLQLQ *7ú3
QXPDUDV×QGD \HU DODQ DUDo WDQ×P× oHUoHYHVLQGH
'REOR .DQJR &RQQHFW 3DUWQHU %HUOLQJR &DGG\
WDU]× DUDoODU LOH 6WDUH[ 7UDIÀF 7UDQVSRUWHU
&DUDYHOOH 7UDQVLW WDU]× DUDoODUGDQ NROWXNOX
RODQODU×Q üRI|U YH |QGHNL \ROFXQXQ DUNDV×QGDNL
N×V×PGD HPQL\HW NHPHUOHUL YH\D HPQL\HW NHPHUL
PRQWDM×LoLQWHUWLEDWEXOXQPD\DQNROWXNYHHPQL\HW
HNLSPDQ× PRQWDM× LoLQ VDELW WHUWLEDW EXOXQPD\DQ,
NDUJR N×VP×QGD DUDoODU×Q \ROFX E|OPOHULQGH
EXOXQDQ NRQIRU |]HOOLNOHUL YH Lo G|üHPHOHUL \HU
NDSODPDODU×KDYDODQG×UPDLoD\G×QODWPDNOONOHU
EXOXQPD\DQ üRI|U YH |QGHNL \ROFXODU×Q E|OP
LOH LQVDQ YH\D Hü\D WDü×QPDV× LoLQ NXOODQ×ODQ DUND
E|OPDUDV×QGDVDELWELUSDQHOYH\DEDUL\HUEXOXQDQ
DUDoODU ELQHN RWRPRELO NDEXO HGLOPH\HFHN YH EX
DUDoODU×Q NXOODQ×OP×üODU× .'9 RUDQ×QD WDEL
RODFDNYHEXDUDoODU×QDO×üYHVLNDODU×QGDJ|VWHULOHQ
.'9LQGLULPNRQXVX\DS×ODFDNW×U
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
<DNXS<FHOg]üDKLQ
2QXU*|N
9'.*UXS%DüNDQ<UG
9HUJL0IHWWLüL
9HUJL0IHWWLü<UG
*LULü
9HUJL
6LVWHPLPL]
EH\DQ
HVDV×QD
GD\DQPDNWDG×U %X VLVWHPLQ |]Q PNHOOHÁHULQ
IDUNO×ND\QDNODUGDQHOGHHWWLNOHULND]DQoYHLUDWODU×ELU
DUD\D JHWLUPHN VXUHWL\OH YHUJL GDLUHVLQH ELOGLUPHVL
ROXüWXUPDNWDG×U
VD\×O× *HOLU 9HUJLVL .DQXQXQXQ ·LQFL
PDGGHVLQH J|UH JHUoHN NLüLOHULQ JHOLUOHUL JHOLU
YHUJLVLQH WDELGLU 0H]N€U NDQXQXQ ·LQFL
PDGGHVLQH J|UH KLODI×QD KNP ROPDG×NoD *HOLU
9HUJLVLPNHOOHÀQYH\DYHUJLVRUXPOXVXQXQEH\DQ×
]HULQHWDUKROXQXU
%X \D]×P×]GD *HOLU 9HUJLVL .DQXQX·QGD
WRSODPD \DS×ODQ YH \DS×OPD\DQ KDOOHU LOH \×O× JHOLUOHULQLQ WRSODQPDV× YH EH\DQ×QD LOLüNLQ
Do×NODPDODUD\HUYHULOPLüWLU
<DVDO']HQOHPHOHU
VD\×O× *HOLU 9HUJLVL .DQXQXQXQ1 ·LQFL
PDGGHVLQH J|UH JHUoHN NLüLOHULQ JHOLUOHUL JHOLU
YHUJLVLQHWDELGLUYHJHOLUELUJHUoHNNLüLQLQELUWDNYLP
\×O×LoLQGHHOGHHWWLùLND]DQoYHLUDWODU×QVDÀWXWDU×G×U
0H]N€UNDQXQXQLNLQFLPDGGHVLQGHLVHJHOLUHJLUHQ
XQVXUODU\HGLEHQWKDOLQGHV×UDODQP×üW×U%XQODU
‡7LFDULND]DQoODU
‡=LUDLND]DQoODU
‡hFUHWOHU
‡6HUEHVWPHVOHNND]DQoODU×
1
06.01.1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Makaleler «
2013 Yılı Gelirlerinin Toplanması ve Beyanı
‡*D\ULPHQNXOVHUPD\HLUDWODU×
‡0HQNXOVHUPD\HLUDWODU×
‡'LùHUND]DQoYHLUDWODUG×U
0H]N€U NDQXQXQ ·LQFL PDGGHVLQH J|UH
KLODI×QDKNPROPDG×NoD*HOLU9HUJLVLPNHOOHÀQ
YH\D YHUJL VRUXPOXVXQXQ EH\DQ× ]HULQH WDUK
ROXQXU VD\×O× *HOLU 9HUJLVL .DQXQXQXQ ·LQFL
YH2YH3VD\×O×.DQXQODUODGHùLüLN·QF×
PDGGHVLQGH JHOLULQ WRSODQPDV× YH EH\DQ×QD LOLüNLQ
G]HQOHPHOHUH\HUYHULOPLüWLUúOJLOLPDGGHKNPOHUL
DüDù×GDNLJLELGLU
²(FMJSJOUPQMBONBTüWFCFZBO
.BEEF0NHOOHÁHULNLQFLPDGGHGH\D]×O×
ND\QDNODUGDQ ELU WDNYLP \×O× LoLQGH HOGH HWWLNOHUL
ND]DQo YH LUDWODU× LoLQ EX .DQXQGD DNVLQH KNP
ROPDG×NoD \×OO×N EH\DQQDPH YHULUOHU %X .DQXQD
J|UHEH\DQ×JHUHNHQJHOLUOHULQ\×OO×NEH\DQQDPHGH
WRSODQPDV×]RUXQOXGXU
7DFLUOHUOH oLIWoLOHU YH VHUEHVW PHVOHN HUEDE×
WLFDUL]LUDLYHPHVOHNLIDDOL\HWOHULQGHQND]DQoWHPLQ
HWPHPLüROVDODUELOH\×OO×NEH\DQQDPH YHULUOHU%X
KNP üLUNHWOHULQ IDDOL\HW YH WDVÀ\H G|QHPOHULQH
üDPLO ROPDN ]HUH NROOHNWLI üLUNHW RUWDNODU× LOH
NRPDQGLWHOHUKDNN×QGDGDX\JXODQ×U
<DEDQF× PHPOHNHWOHUGH HOGH HGLOHQ ND]DQo
YHLUDWODU
0NHOOHÀQ EXQODU× 7UNL\H·GH KHVDSODU×QD
2
3
24.04.2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
07.08.2003 tarih ve 25192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
53
VHUPD\HLUDWODU×
G %LU WDNYLP \×O× LoLQGH
HOGH HGLOHQ YH WRSODP× PLO\RQ OLUD\× 4FSJ /PµMV
(FMJS 7FSHJTJ (FOFM 5FCMJúJ
JMF ZüMü JmJO 5- DüPD\DQWHYNLIDWDYHLVWLVQD
X\JXODPDV×QD NRQX ROPD\DQ
PHQNXO YH JD\ULPHQNXO
VHUPD\HLUDWODU×
'DU PNHOOHÀ\HWWH
WDPDP× 7UNL\H·GH WHYNLI
VXUHWL\OH
YHUJLOHQGLULOPLü
RODQFUHWOHUVHUEHVWPHVOHN
ND]DQoODU×
PHQNXO
YH
JD\ULPHQNXO VHUPD\H LUDWODU×
LOHGLùHUND]DQoYHLUDWODUµ
LQWLNDOHWWLUGLùL\×OGD
7UNL\H·GHKHVDSODUDLQWLNDOHWWLULOPHPHVLQLQ
PNHOOHÀQLUDGHVLG×ü×QGDNLVHEHSOHUGHQLOHULJHOGLùL
WHYVLN ROXQDQ KDOOHUGH PNHOOHÀQ EXQODUD WDVDUUXI
HGHELOGLùL\×OGD HOGHHGLOPLüVD\×O×Uµ
²5PQMBNBZBQüMNBZBOIBMMFS
.BEEF$üDù×GDEHOLUWLOHQJHOLUOHULoLQ\×OO×N
EH\DQQDPHYHULOPH]GLùHUJHOLUOHULoLQEH\DQQDPH
YHULOPHVL KDOLQGH EX JHOLUOHU EH\DQQDPH\H GDKLO
HGLOPH]
7DPPNHOOHÀ\HWWH
D *HUoHN XVXOGH YHUJLOHQGLULOPH\HQ ]LUDL
ND]DQoODU EX .DQXQXQ LQFL PDGGHVLQLQ YH QXPDUDO× EHQGLQGH \D]×O× PHQNXO VHUPD\H
LUDWODU× ND]DQo YH LUDWODU×Q LVWLVQD KDGOHUL LoLQGH
NDODQN×VP×
E7HN LüYHUHQGHQ DO×QP×ü YH WHYNLI VXUHWL\OH
YHUJLOHQGLULOPLü FUHWOHU ELUGHQ ID]OD LüYHUHQGHQ
FUHW DOPDNOD EHUDEHU ELUGHQ VRQUDNL LüYHUHQGHQ
DOG×NODU× FUHWOHULQLQ WRSODP× QF PDGGHGH
\D]×O× WDULIHQLQ LNLQFL JHOLU GLOLPLQGH \HU DODQ WXWDU×
DüPD\DQ PNHOOHÁHULQ WDPDP× WHYNLI VXUHWL\OH
YHUJLOHQGLULOPLüFUHWOHULGDKLO
F 9HUJL\H WDEL JHOLU WRSODP×Q×Q >D YH E
EHQWOHULQGH EHOLUWLOHQOHU [email protected] QF PDGGHGH
\D]×O× WDULIHQLQ LNLQFL JHOLU GLOLPLQGH \HU DODQ WXWDU×
DüPDPDV× NRüXOX\OD 7UNL\H·GH WHYNLIDWD WDEL
WXWXOPXüRODQELUGHQID]ODLüYHUHQGHQHOGHHGLOHQ
FUHWOHU PHQNXO VHUPD\H LUDWODU× YH JD\ULPHQNXO
54
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
<×OO×N %H\DQQDPH
LOH%H\DQ(GLOHFHN*HOLUOHU
.XUDORODUDNPNHOOHÁHU
LVWHU WDP PNHOOHÀ\HWWH LVWHUVH GDU PNHOOHÀ\HW
HVDV×QGDYHUJLOHQGLULOVLQHOGHHWWLNOHULJHOLUOHUL\×OO×N
EH\DQQDPHLOHEH\DQHGHFHNOHUGLU
<×OO×N EH\DQQDPH PXKWHOLI ND\QDNODUGDQ ELU
WDNYLP \×O× LoLQGH HOGH HGLOHQ ND]DQo YH LUDWODU×Q
ELU DUD\D JHWLULOLS WRSODQPDV×QD YH EX VXUHWOH
KHVDSODQDQ JHOLULQ YHUJL GDLUHVLQH ELOGLULOPHVLQH
PDKVXVWXU
<XNDU×GD \HU DODQ KNPOHU oHUoHYHVLQGH
JHOLU XQVXUODU× LWLEDUL\OH WDP YH GDU PNHOOHÀ\HW
HVDV×QGDEH\DQHGLOHFHNND]DQoYHLUDWODUDüDù×GD
Do×NODQP×üW×U
7LFDUL=LUDLYH0HVOHNL.D]DQoODU
7DPPNHOOHÀ\HWWH
%DVLW XVXOGH YHUJLOHQGLULOHQ WLFDUL ND]DQoODU
LOH JHUoHN XVXOGH YHUJLOHQGLULOHQ WLFDUL ]LUDL YH
VHUEHVW PHVOHN ND]DQoODU× WXWDU× QH ROXUVD ROVXQ
]DUDUHGLOPLüROVDGDKL\×OO×NEH\DQQDPHLOHEH\DQ
HGLOHFHNWLU
7DVÀ\H KDOLQGH EXOXQDQODU GD GDKLO ROPDN
]HUHNROOHNWLIüLUNHWRUWDNODU×LOHNRPDQGLWüLUNHWOHULQ
NRPDQGLWH RUWDNODU×Q×Q ND]DQoODU× LoLQ GH WXWDU× QH
ROXUVDROVXQ\×OO×NEH\DQQDPHYHULOHFHNWLU
'DUPNHOOHÀ\HWWH
'DU PNHOOHI JHUoHN NLüLOHU WLFDUL ND]DQoODU×
4
Beyanname Düzenleme Kılavuzu,Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Derneği,2012,s:285
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
hFUHWOHU
7DPPNHOOHÀ\HWWH
7DP PNHOOHI JHUoHN NLüLOHU WHYNLI \ROX\OD
YHUJLOHQGLULOPLüWHNLüYHUHQGHQDO×QDQFUHWOHULLoLQ
\×OO×N JHOLU YHUJLVL EH\DQQDPHVL YHUPH\HFHNOHUGLU
%LUGHQ ID]OD LüYHUHQGHQ FUHW JHOLUL HOGH HGLOPHVL
GXUXPXQGD ELUGHQ VRQUDNL LüYHUHQGHQ DO×QDQ
FUHWOHULQ WRSODP×Q×Q JHOLU YHUJLVL WDULIHVLQLQ LNLQFL
JHOLUGLOLPLQGH\HUDODQWXWDU×\×O×JHOLUOHULLoLQ
7/DüPDV×KDOLQGHELULQFLLüYHUHQGHQDO×QDQ
GD GDKLO ROPDN ]HUH FUHW JHOLUOHULQLQ WDPDP×
EH\DQHGLOHFHNWLU
%LUGHQID]ODLüYHUHQGHQFUHWDO×QPDV×KDOLQGH
ELULQFL LüYHUHQGHQ DO×QDQ FUHWLQ KDQJLVL RODFDù×
PNHOOHIWDUDI×QGDQVHUEHVWoHEHOLUOHQHELOHFHNWLU
7HYNLIDWDWDELWXWXOPDP×üFUHWJHOLUOHUL*HOLU
9HUJLVL .DQXQXQXQ ·QF PDGGHVLQGH \HU DODQ
GLùHUFUHWOHUKDULoLoLQWXWDU×QHROXUVDROVXQ\×OO×N
EH\DQQDPHYHULOHFHNWLU
'DUPNHOOHÀ\HWWH
'DU PNHOOHI JHUoHN NLüLOHU WHYNLI VXUHWL\OH
YHUJLOHQGLULOPLü FUHW JHOLUOHUL LoLQ EH\DQQDPH
YHUPH\HFHNOHUGLU#VVZHVMBNBEBDSFUUVUBSüOüO
WFJþWFSFOTBZüTüOüOCJSzOFNJCVMVONBNBLUBEüS
*D\ULPHQNXO6HUPD\HúUDWODU×
7DPPNHOOHÀ\HWWH
7DPPNHOOHIJHUoHNNLüLOHUYHUJLWHYNLIDW×QD
WDEL WXWXOPXü JD\ULPHQNXO VHUPD\H LUDWODU× LoLQ
EH\DQ V×Q×U×Q× \×O× JHOLUOHUL LoLQ 7/
DüPDODU×KDOLQGHEH\DQQDPHYHUHFHNOHUGLU
7HYNLI \ROX\OD YHUJLOHQGLULOPHPLü NRQXW NLUD
JHOLUL LOH LOJLOL RODUDN \×O× LoLQ LVWLVQD WXWDU×
RODQ 7/·QLQ Dü×OPDV× KDOLQGH EH\DQQDPH
YHULOHFHNWLU
%LUWDNYLP\×O×LoLQGHHOGHHGLOHQYHWRSODP×
\×O× EH\DQ V×Q×U× RODQ 7/·\L DüPD\DQ
WHYNLIDW YH LVWLVQD X\JXODPDV×QD NRQX ROPD\DQ
JD\ULPHQNXOVHUPD\HLUDWODU×LoLQ\×OO×NEH\DQQDPH
YHULOPH\HFHNWLU
0HVNHQ NLUD JHOLUL LOH YHUJL WHYNLIDW×QD WDEL
WXWXOPXüJD\ULPHQNXOVHUPD\HLUDG×Q×QELUOLNWHHOGH
HGLOPHVL KDOLQGH 7/·OLN KDGGLQ KHVDE×QGD
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
NRQXWNLUDJHOLULLoLQLVWLVQDWXWDU×GüOGNWHQVRQUD
NDODQ WXWDU LOH WHYNLIDWD WDEL WXWXOPXü JD\ULPHQNXO
VHUPD\H LUDG×Q×Q EUW WXWDU×Q×Q WRSODP× GLNNDWH
DO×QDFDNW×U
» Makaleler «
YH JHUoHN XVXOGH WHVSLW HGLOHQ ]LUDL ND]DQoODU× LOH
WHYNLI \ROX\OD YHUJLOHQGLULOPHPLü VHUEHVW PHVOHN
ND]DQoODU×LoLQ\×OO×NEH\DQQDPHYHUPHN]RUXQGDG×U
7HYNLI\ROX\ODYHUJLOHQGLULOPLüVHUEHVWPHVOHN
ND]DQoODU×LoLQ\×OO×NEH\DQQDPHYHULOPH\HFHNWLU
'DUPNHOOHÀ\HWWH
'DU PNHOOHI JHUoHN NLüLOHU 7UNL\H·GH WHYNLI
VXUHWL\OH YHUJLOHQGLULOPLü JD\ULPHQNXO VHUPD\H
LUDWODU×LoLQWXWDU×QHROXUVDROVXQ\×OO×NEH\DQQDPH
YHUPH\HFHNOHUGLU
7HYNLI \ROX\OD YHUJLOHQGLULOPHPLü NRQXW NLUD
JHOLUOHULLOHLOJLOLRODUDN\XUWG×ü×QGD\HUOHüLNROXSGDU
PNHOOHÀ\HW HVDV×QGD YHUJLOHQGLULOPHNWH RODQ7UN
YDWDQGDüODU× GD GDKLO \×O× LoLQ LVWLVQD WXWDU×
RODQ7/·QLQDü×OPDV×KDOLQGH\×OO×NEH\DQQDPH
YHULOHFHNWLU
0HQNXO6HUPD\HúUDWODU×
7DP0NHOOHÀ\HWWH
0HQNXOVHUPD\HLUDWODU×Q×QELUN×VP×WXWDU×QH
ROXUVDROVXQELUN×VP×LVHHOGHHGLOHQJHOLULQEHOLUOL
ELU WXWDU× DüPDPDV× KDOLQGH \×OO×N EH\DQQDPH LOH
EH\DQHGLOPH\HFHNWLU
7XWDU× 1H 2OXUVD 2OVXQ %H\DQ
(GLOPH\HFHN0HQNXO6HUPD\HúUDWODU×
$üDù×GD EHOLUWLOHQ JHOLUOHU WXWDU× QH
ROXUVD ROVXQ EH\DQ HGLOPH\HFHN ROXS GLùHU
JHOLUOHU QHGHQL\OH YHULOHQ EH\DQQDPH\H GH GDKLO
HGLOPH\HFHNWLU
*HOLU 9HUJLVL .DQXQX·QXQ JHoLFL ·QFL
PDGGHVLoHUoHYHVLQGHWHYNLIDWDWDELWXWXOPXüRODQ
0HYGXDWIDL]OHUL
g]HO ÀQDQV NXUXPODU×QFD NDU YH ]DUDUD
NDW×OPDKHVDE×NDUü×O×ù×QGD|GHQHQNDUSD\ODU×
5HSRJHOLUOHUL
0HQNXO N×\PHWOHU \DW×U×P IRQODU×Q×Q NDW×OPD
EHOJHOHULQH|GHQHQNDUSD\ODU×
WDULKLQGHQVRQUDLKUDoHGLOHQKHU
QHYL WDKYLO KD]LQH ERQRVX IDL]OHUL LOH 7RSOX .RQXW
úGDUHVL .DPX 2UWDNO×ù× úGDUHVL YH g]HOOHüWLUPH
úGDUHVLQFHo×NDU×ODQPHQNXON×\PHWOHUGHQVDùODQDQ
JHOLUOHU
*HOLU 9HUJLVL .DQXQX·QXQ YH
·QF× PDGGHOHULQH J|UHW]HO NLüLOLùH KDL]
HPHNOLVDQG×NODU×\DUG×PVDQG×NODU×LOHHPHNOLOLNYH
VLJRUWDüLUNHWOHULWDUDI×QGDQ\DS×ODQ|GHPHOHU
.XUXPODUYHUJLVLPNHOOHÁHULQLQ
YH GDKD |QFHNL WDULKOHUGH VRQD HUHQ KHVDS
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
55
G|QHPOHULQGH HOGH HWWLNOHUL ND]DQoODU×Q GDù×W×P×
KDOLQGHJHUoHNNLüLOHUFHHOGHHGLOHQNDUSD\ODU×
.XUXPODU×Q NDUODU×Q× VHUPD\H\H HNOHPHN
VXUHWL\OHJHUoHNOHüWLUGLNOHULNDUGDù×W×PLüOHPOHULQGH
JHUoHNNLüLRUWDNODUFDHOGHHGLOHQNDUSD\ODU×
%HOLUOL %LU 7XWDU×$üPDPDV× +DOLQGH
%H\DQ (GLOPH\HFHN 2ODQ 0HQNXO 6HUPD\H
úUDWODU×
D 7/·Q× $üPDPDV× +DOLQGH %H\DQ
(GLOPH\HFHN0HQNXO6HUPD\HúUDWODU×
7UNL\H·GHWHYNLI\ROX\ODYHUJLOHQGLULOPLüRODQ
ve 7/·Q×DüPD\DQDüDù×GDEHOLUWLOHQPHQNXO
VHUPD\HLUDWODU×LoLQ\×OO×NJHOLUYHUJLVLEH\DQQDPHVL
YHULOPH\HFHNWLU
WDULKLQGHQ |QFH LKUDo HGLOHQ
KHU QHYL WDKYLO YH +D]LQH ERQRVX IDL]OHUL LOH 7RSOX
.RQXW úGDUHVL YH g]HOOHüWLUPH úGDUHVLQFH o×NDU×ODQ
PHQNXON×\PHWOHUGHQVDùODQDQJHOLUOHU
7DP PNHOOHI NXUXPODUGDQ HOGH HGLOHQ
NDU SD\ODU×HOGH HGLOHQ NDU SD\ODU×Q×Q \DU×V× JHOLU
YHUJLVLNDQXQXQXQ·QFLPDGGHVLQHJ|UHYHUJLGHQ
LVWLVQDG×U
(OGH HGLOHQ JHOLULQ 7/·Q× DüPDV×
KDOLQGH EX JHOLUOHULQ WDPDP× \×OO×N EH\DQQDPH LOH
EH\DQHGLOHFHNWLU
0HQNXO VHUPD\H LUDWODU× WRSODP×Q×Q 7/·Q×Dü×SDüPDG×ù×Q×QWHVSLWLQGHLQGLULPRUDQ×YH
LVWLVQDX\JXODQDELOHFHNPHQNXOVHUPD\HLUDWODU×Q×Q
LQGLULP RUDQ× YH LVWLVQD X\JXODQG×NWDQ VRQUD NDODQ
N×V×PODU×Q×Q GLNNDWH DO×QPDV× EX LUDWODU×Q EH\DQ
HGLOPHVLQLQ JHUHNWLùL GXUXPODUGD LVH LQGLULP RUDQ×
YH LVWLVQD X\JXODQG×NWDQ VRQUD NDODQ N×V×PODU×Q×Q
EH\DQHGLOPHVLJHUHNPHNWHGLU
WDNYLP \×O×QGD HOGH HGLOHQ PHQNXO
VHUPD\H LUDWODU×QGDQ WDULKLQGHQ |QFH
LKUDoHGLOPLüRODQYH*HOLU9HUJLVL.DQXQXQXQ·LQFL
PDGGHVLQLQLNLQFLI×NUDV×Q×QQXPDUDO×EHQGLQGH
VD\×ODQKHUQHYLWDKYLOYH+D]LQHERQRVXIDL]OHULLOH7RSOX
.RQXW úGDUHVL YH g]HOOHüWLUPH úGDUHVLQFH o×NDU×ODQ
PHQNXO N×\PHWOHUGHQ VDùODQDQ JHOLUOHU LQGLULP
RUDQ×X\JXODQPDNVXUHWL\OHEH\DQHGLOHFHNWLU
'|YL]H DOW×QD YH\D EDüND ELU GHùHUH
HQGHNVOL PHQNXO N×\PHWOHU LOH G|YL] FLQVLQGHQ
LKUDo HGLOHQ PHQNXO N×\PHWOHUGHQ HOGH HGLOHQ
PHQNXO VHUPD\H LUDWODU×Q×Q EH\DQ×QGD LQGLULP
RUDQ×X\JXODQPD\DFDNW×U
$\U×FD WLFDUL LüOHWPHOHUH GDKLO ND]DQo YH
LUDWODU LoLQ LQGLULP RUDQ× X\JXODQPDV× V|] NRQXVX
56
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
GHùLOGLU
'LùHU WDUDIWDQ JHoLFL QFL PDGGHQLQ
QXPDUDO× I×NUDV× X\DU×QFD LQFL
PDGGHQLQ LNLQFL I×NUDV×Q×Q YH QXPDUDO× EHQWOHULQGH \D]×O× PHQNXO VHUPD\H
LUDWODU×QGDQ WDULKLQGHQ LWLEDUHQ |GHPH\L
\DSDQODUFD YHUJL WHYNLIDW× \DS×OPDNWD ROXS
EX JHOLUOHULQ EH\DQ× YH EX JHOLUOHUH LQGLULP
RUDQ×X\JXODQPDV×V|]NRQXVXGHùLOGLU
\×O×QGD HOGH HGLOHQ ELU N×V×P PHQNXO
VHUPD\H LUDG×Q×Q EH\DQ×QGD X\JXODQDFDN LQGLULP
RUDQ× ROPDNWDG×U
gWH \DQGDQ WXWDU× QH ROXUVD ROVXQ EH\DQ
HGLOPH\HFHN RODQ PHQNXO VHUPD\H LUDWODU×Q×Q
EH\DQ V×Q×U× RODQ 7/·OLN KDGGLQ KHVDE×QGD
GLNNDWHDO×QPD\DFDù×WDELLGLU
%LU WDNYLP \×O× LoLQGH HOGH HGLOHQ YH
WRSODP× 7/·Q× DüPD\DQ WHYNLIDW YH LVWLVQD
X\JXODPDV×QD NRQX ROPD\DQ PHQNXO VHUPD\H
LUDWODU×LoLQGH\×OO×NEH\DQQDPHYHULOPH\HFHNWLU
9HUJL WHYNLIDW×QD WDEL WXWXOPXü PHQNXO
VHUPD\HLUDWODU×LOHWHYNLIDWDWDELWXWXOPDP×üPHQNXO
VHUPD\H LUDWODU×Q×Q ELUOLNWH HOGH HGLOPHVL KDOLQGH
7/·OLN KDGGLQ KHVDE×QGD WRSODP WXWDU
GLNNDWHDO×QDFDNW×U
E 7/ ¶Q× $üPDPDV× +DOLQGH %H\DQ
(GLOPH\HFHN0HQNXO6HUPD\HúUDWODU×
7UNL\H·GH YHUJL NHVLQWLVLQH WDEL ROPD\DQ
YHLVWLVQDX\JXODQPD\DQDüDù×GDEHOLUWLOHQPHQNXO
VHUPD\H LUDWODU×Q×Q 7/ WXWDU× DüPDPDV×
KDOLQGHEXLUDWODUEH\DQHGLOPH\HFHNWLU
.×\×EDQNDF×O×ù×QGDQRIIVKRUHEDQNDF×O×N
HOGHHGLOHQIDL]JHOLUOHUL
WDULKLQGHQ |QFH LKUDo YH\D
LNWLVDS HGLOHQ KLVVH VHQHWOHUL YH WDKYLOOHULQ YDGHVL
JHOPHPLü NXSRQODU×Q×Q VDW×ü×QGDQ HOGH HGLOHQ
bedeller.
úüWLUDN KLVVHOHULQLQ VDKLEL DG×QD KHQ]
WDKDNNXN HWPHPLü NDU SD\ODU×Q×Q GHYLU YH WHPOLNL
NDUü×O×ù×QGDDO×QDQSDUDYHD\×QODU
+HU oHüLW VHQHWOHULQ LVNRQWR HGLOPHVL
NDUü×O×ù×QGDDO×QDQ×VNRQWREHGHOOHUL
+HUQHYLDODFDNIDL]OHUL
<XUW G×ü×QGDQ HOGH HGLOHQ GLùHU PHQNXO
VHUPD\HLUDWODU×
7/ WXWDU ELU LVWLVQD ROPD\×S JHOLULQ
EH\DQHGLOLSHGLOPH\HFHùLQH\|QHOLNWHVSLWWHGLNNDWH
DO×QDFDN ELU KDGGLU %X KDG \XNDU×GD EHOLUWLOHQ
JHOLUOHULQ KHU ELUL LoLQ D\U× D\U× X\JXODQPD\DFDN
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
'DUPNHOOHÀ\HWWH
7HYNLI \ROX\OD YHUJLOHQGLULOPLü PHQNXO
VHUPD\H LUDWODU× LoLQ WXWDU× QH ROXUVD ROVXQ
EH\DQQDPHYHULOPH\HFHNWLU
7UNL\H·GH WHYNLI \ROX\OD YHUJLOHQGLULOPHPLü
PHQNXO VHUPD\H LUDWODU× PQIHULW EH\DQQDPH LOH
EH\DQHGLOHFHNWLU
'LùHU.D]DQoYHúUDWODU
7DP0NHOOHÀ\HWWH
7DP PNHOOHI JHUoHN NLüLOHU LVWLVQD WXWDU×Q×
JHoHQ GLùHU ND]DQo YH LUDWODU×Q× \×OO×N EH\DQQDPH
LOH EH\DQ HWPHN ]RUXQGDG×UODU \×O×QD LOLüNLQ
LVWLVQD WXWDU× GHùHU DUW×ü× ND]DQoODU× LoLQ 7/
DU×]LND]DQoODULoLQ7/·G×U
%H\DQQDPH\H 'DKLO (GLOHFHN
Gelirler
$üDù×GDNL JHOLUOHU LoLQ LVWLVQD KDGOHUL LoLQGH
NDODQN×V×PODU×KDULo\×OO×NEH\DQQDPHYHULOHFHNWLU
*HUoHNXVXOGHYHUJLOHQGLULOHQWLFDULND]DQoODU
%DVLWXVXOGHYHUJLOHQGLULOHQWLFDULND]DQoODU
*HUoHNXVXOGHYHUJLOHQGLULOHQ]LUDLND]DQoODU
6HUEHVWPHVOHNND]DQoODU×
7HYNLI VXUHWL\OH YHUJLOHQGLULOPHPLü FUHWOHU
'LùHUFUHWOHUKDULo
%LUGHQ ID]OD LüYHUHQGHQ DO×QDQ YH ELUGHQ
VRQUDNLLüYHUHQGHQDO×QDQODU×QWRSODP×7/·Q×
DüDQWHYNLIVXUHWL\OHYHUJLOHQGLULOPLüFUHWOHU
7HYNLI VXUHWL\OH YHUJLOHQGLULOPLü YH WRSODP×
7/·Q×DüDQJD\ULPHQNXOYHPHQNXOVHUPD\H
LUDWODU×
» Makaleler «
ROXSEXJHOLUOHULQWRSODPWXWDU×GLNNDWHDO×QDFDNW×U
'DUPNHOOHÀ\HWWH
'DU PNHOOHI JHUoHN NLüLOHULQ
WHYNLI VXUHWL\OH YHUJLOHQGLULOPHPLü
GLùHU ND]DQo YH LUDWODU× LoLQ NOGFSJU
CFZBOOBNF YHULOHFHNWLU
%LUGHQ )D]OD *HOLU
8QVXUXQXQ%LU$UDGD(OGH(GLOPHVL
ûX
DQD
NDGDU
\DS×ODQ
Do×NODPDODUGD JHQHO RODUDN EH\DQD
WDELJHOLULQVDGHFHWHNJHOLUXQVXUXQGDQ
ROXüWXùX YDUVD\×ODUDN EX JHOLUOHU LoLQ
\×OO×N EH\DQQDPH YHULOLS YHULOPH\HFHùL
NRQXVXQGDDo×NODPDODU\DS×OP×üW×U
%XQXQOD ELUOLNWH ELU NLüLQLQ
JHOLULQLQ ELUGHQ ID]OD JHOLU XQVXUXQGDQ
ROXüPDV× PPNQGU %X GXUXPGD
KDQJL JHOLUOHULQ EH\DQQDPH\H GDKLO
HGLOHFHùLQH LOLüNLQ Do×NODPDODU L]OH\HQ
E|OPOHUGH\HUDOPDNWDG×U
7DP0NHOOHÀ\HWWH
<×OO×NEH\DQQDPH\HGDKLOHGLOPH
JHOLULQQLWHOLùLQHYHWXWDU×QDEDùO×RODUDN
GHùLüPHNWHGLU %D]× JHOLUOHU LoLQ WXWDU×
QH ROXUVD ROVXQ EH\DQQDPH YHULOPHVL
]RUXQOX LNHQ ED]× JHOLUOHU WXWDU× QH ROXUVD ROVXQ
EH\DQQDPH\H GDKLO HGLOPHPHNWHGLU %D]× JHOLUOHU
LoLQLVHEHOLUOLNRüXOODUDEDN×ODUDNEH\DQQDPHYHULOLS
YHULOPH\HFHùLQHNDUDUYHULOPHVLJHUHNPHNWHGLU
5
0QIHULWEH\DQQDPHGDUPNHOOHÀ\HWHWDELRODQODU×Q\×OO×NEH\DQQDPHLOHELOGLUPH\H
PHFEXU ROPDG×NODU× ND]DQo YH LUDWODUGDQ YHUJLVL WHYNLI VXUHWL\OH DO×QPDP×ü RODQODU×Q
ELOGLULOPHVLQHPDKVXVWXU
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
7HYNLIDW YH LVWLVQD X\JXODPDV×QD NRQX
ROPD\DQ YH 7/·Q× DüDQ JD\ULPHQNXO YH
PHQNXOVHUPD\HLUDWODU×
'LùHU.D]DQoYHLUDWODUGD
‡WDULKLQGHQ|QFHLKUDoYH\DLNWLVDS
ROXQDQ PHQNXO N×\PHWOHULQ HOGHQ o×NDU×OPDV×QGDQ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
57
HOGH HGLOHQ GHùHU DUW×ü ND]DQoODU×QGDQ 7/
LVWLVQDV×Q×U×Q×DüDQGLùHUND]DQoYHLUDWODU
‡%DQND YH DUDF× NXUXPODU×Q DUDF×O×N
KL]PHWLQGHQID\GDODQ×OPDGDQWDULKLQGHQ
VRQUD LKUDo HGLOHQ YH\D LNWLVDS ROXQDQ PHQNXO
N×\PHWYHGLùHUVHUPD\HSL\DVDV×DUDoODU×Q×QHOGHQ
o×NDU×OPDV×QGDQHOGHHGLOHQGHùHUDUW×üND]DQoODU×
‡ WDULKLQGHQ VRQUD LKUDo ROXQDQ
(XURERQGODU×Q HOGHQ o×NDU×OPDV×QGDQ HOGH HGLOHQ
GHùHUDUW×üND]DQoODU×
‡0HQNXO N×\PHW YH GLùHU VHUPD\H SL\DVDV×
DUDoODU×Q×Q HOGHQ o×NDU×OPDV×QGDQ HOGH HGLOHQ
ND]DQoODU KDULo GHùHU DUW×ü ND]DQoODU× LoLQ 7/ DUL]L ND]DQoODU LoLQ 7/ LVWLVQD V×Q×U×Q×
DüDQGLùHUND]DQoYHLUDWODU
%H\DQQDPH\H 'DKLO (GLOPH\HFHN
Gelirler
$üDù×GDNL
JHOLUOHU
LoLQ
EH\DQQDPH
YHULOPH\HFHNWLU
*HUoHN XVXOGH YHUJLOHQGLULOPH\HQ ]LUDL
ND]DQoODU
9HUJLNHVLQWLVLQHWDELWXWXOPXüRODQPHYGXDW
faizleri.
9HUJL NHVLQWLVLQH WDEL WXWXOPXü RODQ |]HO
ÀQDQV NXUXPODU×QFD NDU YH ]DUDUD NDW×OPD KHVDE×
NDUü×O×ù×QGD|GHQHQNDUSD\ODU×
9HUJL NHVLQWLVLQH WDEL WXWXOPXü RODQ UHSR
JHOLUOHUL
0HQNXO N×\PHWOHU \DW×U×P IRQODU×Q×Q NDW×OPD
EHOJHOHULQH|GHQHQNDUSD\ODU×
WDULKLQGHQ VRQUD LNWLVDS HGLOHQ
WDPPNHOOHINXUXPODUDDLWú0.%·GHLüOHPJ|UHQYH
ELU\×OGDQID]ODVUH\OHHOGHWXWXODQKLVVHVHQHWOHULQLQ
HOGHQo×NDU×OPDV×QGDQHOGHHGLOHQND]DQoODU
.XUXPODU×Q YH GDKD |QFHNL
WDULKOHUGH VRQD HUHQ KHVDS G|QHPOHULQGH HOGH
HWWLNOHULND]DQoODU×QGDù×W×P×GROD\×V×\ODHOGHHGLOHQ
NDUSD\ODU×
.XUXPODU×Q NDUODU×Q× VHUPD\H\H HNOHPHN
VXUHWL\OH JHUoHNOHüWLUGLNOHUL NDU GDù×W×P LüOHPOHUL
VRQXFXQGDHOGHHGLOHQNDUSD\ODU×
.D]DQo YH LUDWODU×Q LVWLVQD KDGOHUL LoLQGH
NDODQN×VP×
7RSODP× 7/·Q× DüPD\DQ WHYNLIDWD YH
LVWLVQD X\JXODPDV×QD NRQX ROPD\DQ PHQNXO YH
JD\ULPHQNXOVHUPD\HLUDWODU×
7HN LüYHUHQGHQ DO×QP×ü YH WHYNLI VXUHWL\OH
YHUJLOHQGLULOPLüFUHWOHU
%LUGHQ ID]OD LüYHUHQGHQ DO×QDQ YH ELUGHQ
58
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
VRQUDNLLüYHUHQGHQDO×QDQODU×QWRSODP×7/·Q×
DüPD\DQWHYNLIVXUHWL\OHYHUJLOHQGLULOPLüFUHWOHU
7HYNLI VXUHWL\OH YHUJLOHQGLULOPLü YH WRSODP×
7/·Q× DüPD\DQ JD\ULPHQNXO YH PHQNXO
VHUPD\HLUDWODU×
'LùHU JHOLUOHU GROD\×V×\OD \×OO×N EH\DQQDPH
YHULOPHVL GXUXPXQGD GD EX JHOLUOHU \×OO×N
EH\DQQDPH\HGDKLOHGLOPH\HFHNWLU
'DU0NHOOHÀ\HWWH
'DU PNHOOHÀ\HWWH KHU ELU JHOLU XQVXUX
LWLEDUL\OH\DS×ODQDo×NODPDODUGLNNDWHDO×QDUDN\×OO×N
EH\DQQDPH\HGDKLOHGLOHFHNJHOLUOHUEHOLUOHQHFHNWLU
<×OO×N %H\DQQDPHQLQ 9HULOPHVL YH
9HUJLOHULQgGHQPHVL
%LUWDNYLP\×O×QDDLWEH\DQQDPHL]OH\HQ\×O×Q
0DUWD\×Q×QEDü×QGDQ\LUPLEHüLQFLJQDNüDP×QD
NDGDU JHOLULQ VDGHFH EDVLW XVXOGH WHVSLW HGLOHQ
WLFDUv ND]DQoODUGDQ LEDUHW ROPDV× KDOLQGH L]OH\HQ
\×O×Q ûXEDW D\×Q×Q EDü×QGDQ \LUPL EHüLQFL JQ
DNüDP×QD NDGDU WDP PNHOOHÀ\HWWH YHUJL\L WDUKD
\HWNLOLYHUJLGDLUHVLQHGDUPNHOOHÀ\HWWH7UNL\H·GH
YHUJLPXKDWDE×PHYFXWVDRQXQ7UNL\H·GHRWXUGXùX
\HULQ 7UNL\H·GH YHUJL PXKDWDE× \RNVD Lü\HULQLQ
Lü\HUL ELUGHQ ID]OD LVH EX Lü\HUOHULQGHQ KHUKDQJL
ELULVLQLQEXOXQGXùX\HUYHUJLGDLUHVLQHYHULOLU
7DNYLP \×O× LoLQGH PHPOHNHWL WHUN HGHQOHULQ
EH\DQQDPHOHUL PHPOHNHWL WHUNH WDNDGGP HGHQ
JQ|OPKDOLQGH|OPWDULKLQGHQLWLEDUHQD\
içinde verilir.
ûXEDW D\× LoHULVLQGH YHULOPHVL JHUHNHQ
EH\DQQDPH LOH ELOGLULOHQ JHOLU ]HULQGHQ WDKDNNXN
HWWLULOHQ JHOLU YHUJLVL ûXEDW YH +D]LUDQ D\ODU×QGD
0DUW D\× LoHULVLQGH YHULOPHVL JHUHNHQ EH\DQQDPH
LOH ELOGLULOHQ JHOLU ]HULQGHQ WDKDNNXN HWWLULOHQ JHOLU
YHUJLVL0DUWYH7HPPX]D\ODU×QGDROPDN]HUHLNL
HüLWWDNVLWWH|GHQLU
.RQX\DúOLüNLQgUQHNOHU
gUQHN
7DPPNHOOHI%D\DQ*oD\U×LüYHUHQGHQ
FUHW JHOLUL HOGH HWPHNWH ROXS FUHWOHULQ WDPDP×
WHYNLI\ROX\ODYHUJLOHQGLULOPLüEXOXQPDNWDG×U
%LULQFLLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
øNLQFLLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
hoQFLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
40.000 TL
20.000 TL
15.000 TL
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
ROVXQ ]DUDU HGLOPLü ROVD GDKL \×OO×N EH\DQQDPH
LOH EH\DQ HGLOHFHNWLU %X \]GHQ PNHOOHI VHUEHVW
PHVOHNND]DQF×7/QHGHQL\OHKHUKDONDUGD
EH\DQQDPHYHULOHFHNWLU
gUQHN
7DPPNHOOHI%D\%¶QLQWDPDPׁ]HULQGHQ
WHYNLIDW \DS×OP×ü RODQ \×O× JHOLUOHUL DüDù×GDNL
JLELGLU
%LULQFL LüYHUHQGHQ DO×QDQ KDULo LNLQFL
LüYHUHQGHQDO×QDQFUHWJHOLULLVH7/EH\DQ
V×Q×U×Q×DüPDG×ù×QGDQFUHWJHOLUOHULEH\DQQDPH\H
GDKLOHGLOPH\HFHNWLU
6HUEHVW PHVOHN ND]DQF× YH Lü\HUL NLUD
JHOLUL WXWDU×Q×Q WRSODP× 7/ EH\DQ V×Q×U×Q×
DüW×ù×QGDQ Lü\HUL NLUD JHOLUL EH\DQQDPH\H GDKLO
HGLOHFHNWLU
%LULQFLLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
øNLQFLLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
hoQFLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
øú\HULNLUDJHOLUL%UW
60.000 TL
10.000 TL
10.000 TL
20.000 TL
%LOLQGLùL ]HUH WDP PNHOOHI JHUoHN NLüLOHU
WHYNLI \ROX\OD YHUJLOHQGLULOPLü WHN LüYHUHQGHQ
DO×QDQFUHWOHULLoLQ\×OO×NJHOLUYHUJLVLEH\DQQDPHVL
YHUPH\HFHNOHUGLU %LUGHQ ID]OD LüYHUHQGHQ FUHW
JHOLUL HOGH HGLOPHVL GXUXPXQGD ELUGHQ VRQUDNL
LüYHUHQGHQDO×QDQFUHWOHULQWRSODP×Q×QJHOLUYHUJLVL
WDULIHVLQLQLNLQFLJHOLUGLOLPLQGH\HUDODQWXWDU×
\×O× JHOLUOHUL LoLQ 7/ DüPDV× KDOLQGH ELULQFL
LüYHUHQGHQ DO×QDQ GD GDKLO ROPDN ]HUH FUHW
JHOLUOHULQLQWDPDP×EH\DQHGLOHFHNWLU
%D\ %·QLQ ELUGHQ VRQUDNL LüYHUHQGHQ DOG×ù×
FUHWJHOLULRODQWRSODP×RODQ7/JHOLUYHUJLVL
WDULIHVLQLQLNLQFLJHOLUGLOLPLQGH\HUDODQWXWDU×
\×O× JHOLUOHUL LoLQ 7/ DüPDG×ù×QGDQ FUHW
JHOLUOHULEH\DQHGLOPH\HFHNWLU
%D\ %·QLQ WHYNLI VXUHWL\OH YHUJLOHQGLULOPLü
Lü\HULNLUDJHOLULGH\×O×LoLQJHoHUOLRODQ
7/ EH\DQQDPH YHUPH V×Q×U×Q× DüPDG×ù×QGDQ
EH\DQHGLOPH\HFHNWLU
gUQHN
6HUEHVWPHVOHNHUEDE×%D\&·QLQVHUEHVW
PHVOHN ND]DQF× \DQ×QGD WDPDP× WHYNLI \ROX\OD
YHUJLOHQGLULOPLü LNL LüYHUHQGHQ FUHW JHOLUL LOH \LQH
WDPDP× WHYNLI \ROX\OD YHUJLOHQGLULOPLü Lü\HUL NLUD
JHOLULEXOXQPDNWDG×U
6HUEHVWPHVOHNND]DQFÕ
%LULQFLLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
øNLQFLLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
øú\HULNLUDJHOLUL%UW
500.0000 TL
58.000 TL
21.000 TL
21.000 TL
6HUEHVW PHVOHN ND]DQoODU× WXWDU× QH ROXUVD
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Makaleler «
%LULQFLLüYHUHQGHQDO×QDQFUHWWRSODPDGDKLO
HGLOPH\HFHNROXS·QFLYH·QFLüYHUHQGHQDO×QDQ
FUHWOHUWRSODP×7/EH\DQV×Q×U×Q×DüW×ù×LoLQ
7/FUHWJHOLULQLQWDPDP×EH\DQHGLOHFHNWLU
gUQHN
%D\DQ ' \×O× JHOLUOHUL DüDù×GDNL
JLELGLU hFUHW JHOLUOHULQLQ WDPDP× WHYNLI \ROX\OD
YHUJLOHQGLULOPLüWLU
%LULQFLLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
øNLQFLLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
hoQFLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
.RQXWNLUDJHOLUL
30.000 TL
25.000 TL
4.000 TL
5.000 TL
%D\DQ ' ELUGHQ ID]OD LüYHUHQGHQ DOG×ù×
FUHWJHOLULQLQ\DQ×V×UDPHVNHQJHOLULHOGHHWPLüWLU
%H\DQQDPH YHULOLS YHULOPH\HFHùL |QFHOLNOH FUHW
JHOLUOHULGLNNDWHDO×QDUDNGHùHUOHQGLULOHFHNWLU
hFUHWJHOLUOHULLOHLOJLOLRODUDNELULQFLLüYHUHQGHQ
DO×QDQ FUHW KDULo LNLQFL YH oQF LüYHUHQGHQ
DO×QDQFUHWOHULQWRSODP×7/EH\DQV×Q×U×Q×
DüW×ù× LoLQ ELULQFL LüYHUHQGHQ DO×QDQ FUHWWH GDKLO
ROPDN ]HUH FUHW JHOLUOHULQLQ WDPDP× EH\DQ
HGLOHFHNWLU .RQXW NLUD JHOLULQGHQ 7/ LVWLVQD
WXWDU× GüOHFHN ROXS NDODQ WXWDU JD\ULPHQNXO
VHUPD\HLUDG×RODUDNEH\DQQDPH\HGDKLOHGLOHFHNWLU
gUQHN
%D\ (·QLQ \×O× JHOLUOHUL DüDù×GDNL JLEL
ROXS FUHW JHOLUOHUL LOH Lü\HUL NLUD JHOLUOHUL WHYNLI
\ROX\ODYHUJLOHQGLULOPLüWLU
%LULQFLLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
øNLQFLLúYHUHQGHQDOÕQDQFUHW
.RQXWNLUDJHOLUL
øú\HULNLUDJHOLUL%UW
40.000 TL
7.000 TL
15.000 TL
19.000 TL
úNLQFL LüYHUHQGHQ DO×QDQ FUHW 7/
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
59
EH\DQ V×Q×U×Q× DüPDG×ù×QGDQ FUHW JHOLUOHUL EH\DQ
HGLOPH\HFHNWLU
0HVNHQ NLUD JHOLULQGHQ 7/ LVWLVQD
GüOGNWHQVRQUDNDODQWXWDUKHUKDONDUGDEH\DQ
HGLOHFHNWLU
.RQXW YH Lü\HUL NLUD JHOLUL WRSODP× 7/
EH\DQ KDGGLQL DüW×ù×QGDQ WHYNLIDWD WDEL WXWXOPXü
RODQ Lü\HUL NLUD JHOLUL GH NRQXW NLUD JHOLUL LOH ELUOLNWH
EH\DQHGLOHFHNKHVDSODQDQYHUJLGHQWHYNLI\ROX\OD
DO×QDQYHUJLOHUPDKVXSHGLOHFHNWLU
gUQHN
%D\ * \×O×QGD WDPDP× WHYNLI \ROX\OD
YHUJLOHQGLULOPLü Lü\HUL NLUD JHOLUL PHYGXDW IDL]L LOH
ELUOLNWHNRQXWNLUDJHOLULHOGHHWPLüWLU
øú\HULNLUDJHOLUL%UW
.RQXWNLUDJHOLUL
0HYGXDWIDL]L
18.000 TL
6.000 TL
10.000 TL
0HYGXDWIDL]LJHOLUL*HOLU9HUJLVL.DQXQXQXQ
*HoLFL ·QFL PDGGHVLQGH \DS×ODQ G]HQOHPHOHU
X\DU×QFD EH\DQ G×ü× ROGXùXQGDQ EH\DQ
HGLOPH\HFHNWLU
.RQXW NLUD JHOLULQGHQ 7/ LVWLVQD
GüOHFHN ROXS NDODQ WXWDU KHU KDONDUGD EH\DQ
HGLOHFHNWLU
úü\HUL NLUD JHOLUL LVH HOGH HGLOHQ JD\ULPHQNXO
VHUPD\H LUDG× WRSODP× 7/·OLN EH\DQ V×Q×U×Q×
DüPDG×ù×QGDQEH\DQQDPH\HGDKLOHGLOPH\HFHNWLU
gUQHN
%D\ (·QLQ \×O× JHOLUOHUL DüDù×GDNL JLEL
ROXS FUHW JHOLUOHUL LOH Lü\HUL NLUD JHOLUOHUL WHYNLI
\ROX\ODYHUJLOHQGLULOPLüWLU
$QFDN V|] NRQXVX LVWLVQDGDQ 5JDBSJ ]LUDL YH\D
PHVOHNL ND]DQF×Q× \×OO×N EH\DQQDPH LOH ELOGLUPHN
PHFEXUL\HWLQGHRODQODUID\GDODQDPD]ODU.RQXWNLUD
JHOLUOHULQGH WHYNLIDW X\JXODPDV×GD ROPDG×ù×QGDQ
V|] NRQXVX LUDW×Q EH\DQ HGLOLS HGLOPH\HFHùL
KXVXVXQGD *9.·Q×Q G PDGGHVLQH EDN×OPDV×
JHUHNPHNWHGLU0H]NXU
PDGGH
X\DU×QFD
WRSODP× 7/·Q× DüPD\DQ WHYNLIDWD YH
LVWLVQD X\JXODPDV×QD NRQX ROPD\DQ PHQNXO YH
JD\ULPHQNXO VHUPD\H LUDWODU× EH\DQQDPH\H GDKLO
HGLOPH\HFHNWLU$QFDN%D\(QLQHOGHHWWLùLWXWDU
7/EXV×Q×U×Q]HULQGHROGXùXLoLQ%D\(
NRQXWNLUDJHOLULYHWLFDULND]DQF×Q×QWDPDP×Q×\×OO×N
EH\DQQDPHLOHEH\DQHGHFHNWLU
6RQXo
<D]×P×]×Q JLULü E|OPQGH GH EHOLUWLOGLùL
]HUH 7UN 9HUJL 6LVWHPL EH\DQ XVXOQH
GD\DQPDNWDG×U %LUoRN ONHGH GH X\JXODQPDNWD
RODQEH\DQHVDV×QGDVLVWHPLQ|]QPNHOOHÁHULQ
PXKWHOLI ND\QDNODUGDQ HOGH HWWLNOHUL ND]DQo YH
LUDWODU×ELUDUD\DJHWLUPHNVXUHWL\OHPDOL\HLGDUHVLQH
ELOGLUPHOHULROXüWXUPDNWDG×U
0NHOOHÁHULQ EH\DQQDPH YHUPHN VXUHWL\OH
ELOGLUGLùLND]DQoYHLUDWODUDYHUJLLGDUHVLWDUDI×QGDQ
NDQXQODUGD EHOLUWLOHQ |OoOHU X\JXODQPDN VXUHWL\OH
|GHQHFHN YHUJL KHVDSODQPDNWDG×U %X \]GHQ
YHUJL ND\×S YH NDoDù×Q×Q DVJDUL\H LQGLULOHELOPHVL
Do×V×QGDQ PNHOOHÁHULQ EH\DQODU×Q×Q GRùUX ROPDV×
oRN|QHPOLGLU%XGDPNHOOHÁHULQYHUJLNDQXQODU×QD
YH X\JXODPDODU×QD QIX] HGHELOPHVL LOH PPNQ
RODELOHFHNWLU
.D\QDNoD
VD\×O×*HOLU9HUJLVL.DQXQX
6D\×O× %D]× .DQXQODUGD 'HùLüLNOLN <DS×OPDV× +DNN×QGD
.DQXQ
7LFDUL.D]DQo
.RQXWNLUDJHOLUL
10.000 TL
2.000 TL
%DVLW XVXOGH YHUJLOHQGLULOHQ WLFDUL ND]DQoODU
LOH JHUoHN XVXOGH YHUJLOHQGLULOHQ WLFDUL ND]DQoODU
WXWDU×QHROXUVDROVXQ]DUDUHGLOPLüROVDGDKL\×OO×N
EH\DQQDPH LOH EH\DQ HGLOHFHNWLU %X oHUoHYHGH
%D\ ( 7/ WXWDU×QGDNL WLFDUL ND]DQF×Q× KHU
KDONDUGDEH\DQHGHFHNWLU
*HOLU9HUJLVL.DQXQX·QXQ·LQFLPDGGHVLQH
J|UHµ%LQDODU×QPHVNHQRODUDNNLUD\DYHULOPHVLQGHQ
ELU WDNYLP \×O× LoLQGH HOGH HGLOHQ KDV×ODW×Q 5-µTJ JHOLU YHUJLVLQGHQ PVWHVQDG×Uµ 'HQLOPLüWLU
60
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
6D\×O×%D]×.DQXQODUGD'HùLüLNOLN<DS×OPDV×9H9DN×ÁDUD
9HUJL0XDÀ\HWL7DQ×QPDV×+DNN×QGD.DQXQ
6HUL1R·OX*HOLU9HUJLVL*HQHO7HEOLùL
6HUL1R·OX*HOLU9HUJLVL*HQHO7HEOLùL
6HUL1R·OX*HOLU9HUJLVL*HQHO7HEOLùL
%H\DQQDPH ']HQOHPH .×ODYX]X 0DOL\H %DNDQO×ù× +HVDS
8]PDQODU×'HUQHùL
2QXU *g.0HKPHW 'LUL*HOLULQ 7RSODQPDV× YH %H\DQ×9HUJL
5DSRUX60DUWV
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Makaleler «
Vergi Mahremiyetinin Sınırları ve
Açıklanabilir Bilgiler
&HQN&$1$/
ú]PLUdLùOL9HUJL'DLUHVL0GU
*LULü
9HUJL PDKUHPL\HWLLVPLQGHQ GH DQODü×ODFDù×
]HUH YHUJL PNHOOHÁHULQH LOLüNLQ ELOJLOHULQ oQF
NLüLOHUH
Do×NODQPDV×
\DVDù×G×U0NHOOHÁHULQ
YHUJLOHQGLULOPH LOH LOJLOL ELOJLOHULQLQ KHUKDQJL ELU
V×Q×UODPD JHWLULOPHNVL]LQ LIüD HGLOPHVL 9HUJL 8VXO
.DQXQXQXQ PDGGHVL JHUHùLQFH \DVDNODQP×üW×U
9HUJLOHQGLUPH LOH PNHOOHÁHULQ WLFDUL V×UODU×Q×Q ELU
N×VP× GD RUWD\D o×NPDNWDG×U%X V×UODU×Q oQF
NLüLOHUH YHULOPHVL JYHQOL ELU RUWDPGD Lü \DSDQ \D
GD\DSPDNLVWH\HQPNHOOHÁHULGHHOEHWWHUDKDWV×]
HGHFHNWLU%X\]GHQ·OL\×OODUGDQEHULEX\DVDN
YHUJLOHQGLUPH LOH LOJLOL XVXOOHUL Do×NOD\DQ 98.·GD
\HULQL DOP×ü YH KDOHQ JHoHUOLOLùLQL DNWLI RODUDN
NRUX\DQELUG]HQOHPHGLU
$QFDN KHU QH NDGDU PNHOOHÁHULQ Lü
KD\DWODU×QDHWNLHGHFHNYHUJLV×UODU×Q×QDo×NODQPDV×
\DVDNODQP×üVD GD YHUJL ELU NDPX DODFDù× ROGXùX
LoLQWDKVLOLLoLQGHELUWDN×P|QOHPOHUDO×QP×üW×U
VD\×O× \DVD LOH JHWLULOHQ KNP JHUHùL YHUJL
PNHOOHÁHULQLQJHUHNJHOLUYHUJLVLJHUHNVHVHUPD\H
üLUNHWOHULQLQ LOJLOL \×OODUGD YHUPLü ROGXNODU× \×OO×N
EH\DQQDPHOHULQGHNL YHUJL PDWUDKODU×Q×Q LODQ
HGLOPHVL YHUJL PDKUHPL\HWLQLQ V×Q×UODU× G×ü×QGD
NDODQELUX\JXODPDG×U%XYHEXQDEHQ]HUELUWDN×P
X\JXODPDODU×QWHPHOLQGHNLQHGHQDPPHDODFDù×Q×Q
JYHQFHDOW×QDDO×QPDV×QGDQLEDUHWWLU
0DKUHPL\HWNDSVDP×QDJLUHQNLüLOHUNXUXPODU
YH EX NDSVDPGD \DS×S \DSDPD\DFDù× EHOOL RODQ
LüOHPOHU 98.·XQ YH GHYDP HGHQ PDGGHOHULQGH
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
YH oHüLWOL WHEOLùOHUGH Do×NODQP×ü ROPDV×QD UDùPHQ
KDOHQ ED]× ELOJLOHULQ oQF NLüLOHUH Do×NODQPDV×
NRQXVXQGD WHUHGGWOHU ROXüPDNWDG×UhoQF
NLüLOHULQGHYHUJLLGDUHVLQGHQLVWH\HELOHFHùLELOJLOHULQ
V×Q×U×Q×Q QH ROGXùXQX WDP RODUDN ELOLQPHPHVL
QHGHQL\OH úGDUHOHUGH ]RU GXUXPGD NDOPDNWDG×U
%X VD\×P×]GD YHUJL PDKUHPL\HWL V×Q×UODU× YH
Do×NODQDELOLU ELOJLOHULQ QHOHU ROGXùXQX D\U×QW×ODU×\OD
Do×NODPD\DoDO×üDFDù×]
9HUJL0DKUHPL\HWL9H.DSVDP×QGDNLOHU
0DKUHPL\HW.DSVDP×QD*LUHQ%LOJLQLQ
1LWHOLNOHUL
98.·XQ PDGGHVLQGH \D]×O× KNP JHUHùL
PNHOOHÀQYHPNHOOHÁHLOJLOLNLPVHOHULQüDK×VODU×QD
PXDPHOH YH KHVDS GXUXPODU×QD LüOHULQH
LüOHWPHOHULQH VHUYHWOHULQH YH\D PHVOHNOHULQH
PWHDOOLNROPDN]HUH|ùUHQGLNOHULV×UODU×YH\DJL]OL
NDOPDV× OD]×P JHOHQ GLùHU KXVXVODU×Q Do×NODQPDV×
\DVDNODQP×üW×U$QFDNELUELOJLQLQYHUJLPDKUHPL\HWL
NDSVDP×QD JLUHELOPHVL LoLQ ELU WDN×P |]HOOLNOHUH
VDKLS ROPDV× JHUHNPHNWHGLU%X |]HOOLNOHU ü|\OH
V×UDODQDELOLU
$o×NODQPDV×\DVDNRODQV×UODU×QPHPXUODU×Q
J|UHYOHULGROD\×V×\OD|ùUHQLOPLüROPDV×
gùUHQLOHQüH\LQPNHOOHÀQNHQGLVLYHüDKV×
LOHLOJLOLROPDV×
6×UODU×QREMHNWLIRODUDNV×UQLWHOLùLQGHROPDV×
6×UODU×Q REMHNWLI RODUDN V×U QLWHOLùLQGH ROXS
ROPDG×ù×Q×Q EHOLUOHQPHVL LoLQ PXWODND |ùUHQLOHQ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
61
ELOJLOHULQ PXWODND üDK×VODU×QD PXDPHOH YH KHVDS
GXUXPODU×QD LüOHULQH LüOHWPHOHULQH VHUYHWOHULQH
YH\DPHVOHNOHULQHDLWROXSROPDG×ù×Q×QDUDüW×U×OPDV×
YHEXQDJ|UHNDUDUYHULOPHVLJHUHNPHNWHGLU
0DKUHPL\HW.DSVDP×QD*LUHQOHU
9HUJL PXDPHOHOHUL YH LQFHOHPHOHUL LOH
XùUDüDQPHPXUODU
VD\×O× .DQXQXQ ·LQFL PDGGHVL\OH
GHùLüHQ EHQW 9HUJL PDKNHPHOHUL E|OJH LGDUH
PDKNHPHOHULYH'DQ×üWD\·GDJ|UHYOLRODQODU
9HUJL NDQXQODU×QD J|UH NXUXODQ
NRPLV\RQODUDLüWLUDNHGHQOHU
9HUJLLüOHULQGHNXOODQ×ODQELOLUNLüLOHU
'LNNDW HGLOPHVL JHUHNHQ QRNWDODUGDQ
ELU WDQHVL GH \DVDN NDSVDP×QD JLUHQ NLüLOHULQ
J|UHYOHULQGHQ D\U×OP×ü ROVDODU GDKL EX \DVDù×Q
GHYDP HGHFHùLGLU gUQHùLQ QO ELU VDQDWo×Q×Q
VDKWHIDWXUDNXOODQ×P×QGDQND\QDNODQDQGDYDV×QGD
YHUJL PDKNHPHVLQGH J|UHYOL \D]×F× EX |ùUHQGLùL
ELOJL\L Do×NOD\DPD]$QFDN D\Q× NLüL GXUXPX
PDJD]LQ SURJUDPODU×QGDQ GX\PXü IDNDW KHQ]
GDYD J|UOPHPLüVH NRQX KDNN×QGD NRQXüPDV×
YHUJLPDKUHPL\HWLQLLKODOVD\×OPD]
$\U×FD NDPX J|UHYOLOHULQFH \DS×ODQ DGOv YH
LGDUvVRUXüWXUPDODULOHLOJLOLRODUDNWDOHSHGLOHQELOJL
YHEHOJHOHULOHEDQNDODUD\DSDFDNODU×YHUJLWDKVLOLQH
\|QHOLN ELOJLOHU YHULOHELOLU %X ELOJLOHULQ YHULOPHVLQH
LOLüNLQ XVXO YH HVDVODU 0DOL\H %DNDQO×ù×QFD
EHOLUOHQHFHùL Do×NODQP×üW×U%X GXUXPD ELU |UQHN
YHUHOLP%LU YHUJL LQFHOHPH HOHPDQ×Q×Q PNHOOHI
KDNN×QGD G]HQOHPLü ROGXùX YHUJL LQFHOHPH
UDSRUXQXQ DGOL YH LGDUL VRUXüWXUPDODU KDULFLQGH
|UQHùLQ7LFDUHW2GDV×QDYHULOPHVLYHUJLPDKUHPL\HWL
NDSVDP×QGDG×U%X UDSRU RGD\D ELOJL PDKL\HWLQGH
YHULOHPH]*HOLUOHU*HQHO0GUOùQQ
WDULK YH VD\×O× PXNWH]DV×$QFDN PNHOOHÀQ
NHQGLGRV\DV×LoHULVLQGH\HUDODQPNHOOHÀ\HWOHLOJLOL
EHOJHOHULKDNN×QGDELOJLDOPDV×\DGDEXEHOJHOHULQL
62
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
ELU |UQHNOHULQL LVWHPH KDNN× PHYFXWWXUgUQHùLQ
PNHOOHÀQYHUJLERUFX\RNWXU\D]×V×WDOHSHWPHVL
<LQH EHQ]HU üHNLOGH PNHOOHÀQ NHQGL WDUK
GRV\DV×QGDNL YHUJL LQFHOHPH UDSRUXQXQ EDüND ELU
PNHOOHÀQ LIDGHOHUL YH PDKUHPL\HWH JLUPHPHVL
üDUW×\OD YHULOHELOLU$QFDN EDüND NLüL \D GD
NXUXPODU×QYHUPLüROGXNODU×EH\DQODUKDNN×QGDELOJL
EXOXQPDPDN ND\G×\OD PNHOOHÀQ NHQGLVL LOH LOJLOL
E|OPOHUPDKUHPL\HWNDSVDP×QGDGHùLOGLU
%X KXVXVWD WDP RODUDN YHUJL PDKUHPL\HWL
WDQ×P× LoHULVLQH JLUPHVH ELOH \XNDU×GD PDGGH
KDOLQGHVD\×ODQNLüLOHULQED]×NLPVHOHULQ|]HOLüOHULQL
GDKL ROVD \DSDPD\DFDù× KNP GROD\O× RODUDN
PDKUHPL\HWNDSVDP×QDJLUPHNWHGLUdQNEXNLüLOHU
J|UHYOHULJHUHùLPNHOOHÀQJHUHNNHQGLVLQHJHUHNVH
WLFDUL KD\DW×QD LOLüNLQ ELOJLOHUL J|UHYOHUL JHUHùL
|ùUHQPLü GXUXPGD EXOXQPDNWDG×U0NHOOHÁHULQ
|]HOLüOHULQL\DSDPD\DFDNRODQODU98.·XQ´\DVDNODUµ
EDüO×NO×PDGGHVLQGHWHNWHNVD\×OP×üW×U%XQDJ|UH
\XNDU×GDJUXSKDOLQGHVD\×O×NLPVHOHU
D .HQGLOHULQH QLüDQO×ODU×QD YH ERüDQP×ü
ROVDODUELOHHüOHULQH
E.DQYH\DV×KUvXVXOYHIUXXQDHYODWO×ù×QD
YH\DNHQGLVLQLHYODWHGLQHQH\DKXWNDQK×V×PO×ù×QGD
oQF %X GHUHFH GDKLO V×KUL K×V×PO×NWD EX
K×V×PO×ù×PH\GDQDJHWLUHQHYOHQPHRUWDGDQNDONP×ü
ROVDELOHoQF%XGHUHFHGDKLOGHUHFH\HNDGDU
RODQFLYDUK×V×PODU×QD
F .DQXQL WHPVLOFLVL YH\D YHNLOL EXOXQGXNODU×
NLPVHOHUH
$LW YHUJL LQFHOHPH YH WDNGLU LüOHUL\OH
XùUDüDPD]ODU
9HUJL PXDPHOHOHUL YH LQFHOHPHOHUL LOH
YHUJLPDKNHPHOHULE|OJHLGDUHPDKNHPHOHULYH
'DQ×üWD\GD J|UHYOL RODQODU PNHOOHÁHULQ YHUJL
NDQXQODU×Q×Q X\JXODQPDV× LOH LOJLOL KHVDS \D]×
YHVDLU|]HOLüOHULQLFUHWVL]GHROVD\DSDPD]ODU
$QFDN VD\×ODQODUGDQ VDGHFH NRPLV\RQODUD LüWLUDN
HGHQOHU LOH ELOLUNLüLOHU PNHOOHÁHULQ |]HO LüOHULQL
\DSDELOLUOHU
gUQHN 9HUJL GDLUHVLQGH J|UHYOL PHPXU
EDEDV×Q×Q|]HOLüOHUL\OHXùUDü×UVD98.YH7&.
PDGGH X\DU×QFD FH]DODQG×U×O×U$QFDN ]DWHQ
LQFHOHPH\HWNLVLEXOXQDQYHUJLGHQHWPHQLEDEDV×QD
DLWLQFHOHPHLüLQL\DSDUVDLQFHOHPHLSWDOHGLOLUDQFDN
YHUJLGHQHWPHQLFH]DDOPD]
gUQHN 7DNGLU NRPLV\RQXQGD J|UHYOL RODQ
WLFDUHWVDQD\LRGDV×QGDQJHOHQüDK×VNDUGHüLQHDLW
WDNGLU LüLQL \DSDPD]$NVL KDOGH 98. PDGGH
X\DU×QFDFH]DYHULOLU
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
0NHOOHÁHULQ YHUJL OHYKDODU×Q× Lü\HUOHULQH
DVPDODU×
0NHOOHÁHULQ YHUJL WDUK×QD HVDV RODQ
EH\DQODU×Q×QNHVLQOHüHQYHUJLYHFH]DODU×LOHYDGHVL
JHoWLùL KDOGH |GHQPHPLü EXOXQDQ YHUJL YH FH]D
PLNWDUODU×Q×Q0DOL\H%DNDQO×ù×QFDDo×NODQPDV×
6DKWHEHOJHG]HQOHPHYH\DNXOODQPDGDQ
GROD\× KDNODU×QGD 9ú5 EXOXQDQODU×Q PHVOHN
NXUXOXüODU×QDPDOLPüDYLURGDODU×QDELOGLULOPHVL
.DPX J|UHYOLOHULQFH \DS×ODQ DGOL YH LGDUL
VRUXüWXUPDODU LOH LOJLOL RODUDN WDOHS HGLOHQ ELOJL YH
EHOJHOHU
%DQNDODUD \DSDFDNODU× YHUJL WDKVLODW×QD
\|QHOLNELOJLOHU
+DNN×QGD .DQXQ LOH NXUXODQ YH 'HYOHW 3ODQODPD
7HüNLODW×Q×Q.RRUGLQDV\RQXDOW×QGDIDDOL\HWJ|VWHUHQ
NDON×QPD DMDQVODU×Q×Q LüOHY YH IDDOL\HWOHULQLQ HWNLQ
YHYHULPOLELUüHNLOGH\UWOHUHNDMDQVODU×QNXUXP
YH NXUXOXüODU×Q Lü YH LüOHPOHULQL NROD\ODüW×UPDV× YH
GHVWHNVDùODPDV×DMDQVODU×QV|]NRQXVXNXUXPYH
NXUXOXüODUOD\DN×QELULüELUOLùLLoHULVLQGHoDO×üPDV×QD
EXoHUoHYHGHLKWL\DoGX\GXùXELOJLYHEHOJHOHULLOJLOL
NXUXP YH NXUXOXüODUGDQ ]DPDQ×QGD YH WDP RODUDN
VDùODPDV×QDEDùO×G×U
VD\×O× .DQXQ DMDQVODU×Q LüOHYOHULQL
HWNLOL YH YHULPOL RODUDN \HULQH JHWLUHELOPHVLLoLQ
PHUNH]L G]H\GH LOJLOL NXUXP YH NXUXOXüODUOD
LüELUOLùL YH NRRUGLQDV\RQXQ VDùODQPDV×QD |]HO
ELU |QHP YHUPLü YH ´%LOJL 7RSODPDµ EDüO×NO× ·QF×
PDGGHVLQGH´$MDQVJ|UHYOHULNDSVDP×QGDJHUHNOL
J|UGù ELOJLOHUL NXUXP YH NXUXOXüODUGDQ LVWHPH\H
\HWNLOLGLU.HQGLOHULQGHQ ELOJL LVWHQLOHQOHU EX ELOJLOHUL
]DPDQ×QGD YHUPHNOH \NPOGUµ KNP \HU
DOP×üW×U
%X QHGHQOH NDPX KL]PHWL J|UHQ NDON×QPD
DMDQVODU×QD KDNN×QGD ELOJL LVWHQHQ PNHOOHÁHULQ
YHUJL OHYKDV×QGD EXOXQDQ ELOJLOHUOH LNDPHWJDK
DGUHVOHUL YH KDOHQ PNHOOHI ROXS ROPDG×NODU×
KXVXVODU×Q×QELOGLULOPHVLYHUJLPDKUHPL\HWLQLQLKODOL
VD\×OPD\DFDNW×U
» Makaleler «
9HUJL PDKUHPL\HWLQL LKODO HWPH\HFHN
Do×NODPDODU
0NHOOHÁHUOH LOJLOL YHUJLVHO ELOJLOHULQ KHU QH
NDGDUDo×NODQPDV×\DVDNLVHGHYHUJLJYHQOLùLQLQ
VDùODQPDV×Do×V×QGDQNDQXQPHWQLQHED]×ELOJLOHULQ
Do×NODQPDV×Q×Q PDKUHPL\HWL LKODO DQODP×QD
JHOPHGLùLEHOLUWLOPLüWLU%XDo×NODPDODUüXQODUG×U
dHüLWOL úGDUHOHUFH úVWHQHQ %LOJLOHULQ
'XUXPX
$GOL YH úGDUL 6RUXüWXUPDODU LOH úFUD
0GUONOHULQFHúVWHQHQ%LOJLOHU
7UNL\HúVWDWLVWLN.XUXPX3HUVRQHOLQLQ
$GOL YH LGDUL VRUXüWXUPDODU LOH LOJLOL YHUJL
LGDUHVLQGH EXOXQDQ ELOJLOHU Do×NODQDELOPHNWHGLU <DSW×ù×$QNHWdDO×üPDODU×
5HVPL úVWDWLVWLN 3URJUDP× NDSVDP×QGD
$QFDN LFUD PGUONOHULQLQ LVWHPLü ROGXNODU×
7UNL\HúVWDWLVWLN.XUXPX7hú.
ELOJLOHUGHQ
ED]×ODU×
YHUJL
WDQ×W×P NDUW× VDKLEL SHUVRQHOH
PDKUHPL\HWL LoHULVLQH DO×QP×ü
.DPXKL]PHWLJ|UHQNDON×QPD
9HUJL 8VXO .DQXQX·QXQ ·LQFL
ROPDV×QD UDùPHQ EX GDLUHOHULQ
DMDQVODU×QDKDNN×QGDELOJLLVWHQHQ
PDGGHVL KNPOHUL GH J|]
YHUJL
LGDUHOHULQGHQHN
PNHOOHÁHULQYHUJLOHYKDV×QGDEXOXQDQ
ELU
oDO×üPD
\DS×OPDV×QD ELOJLOHUOHLNDPHWJDKDGUHVOHULYHKDOHQ |QQGH EXOXQGXUXODUDN 5HVPL
JHUHN ROPDGDQ PNHOOHÀQ PNHOOHIROXSROPDG×NODU×KXVXVODU×Q×Q úVWDWLVWLN 3URJUDP× NDSVDP×QGD
GRV\DODU×QGD EXOXQDQ PHYFXW ELOGLULOPHVLYHUJLPDKUHPL\HWLQLQLKODOL X\JXODQDQ DQNHW oDO×üPDODU×
VD\×OPD\DFDNW×U
V×UDV×QGD Lü\HUOHUL LOH LOJLOL
ELOJL YH EHOJHOHUH GD\DO× RODUDN
RODUDN IDDO JD\UL IDDO WHUN JLEL
PNHOOHÀQ LüLLü\HUL DGUHVLYHUJL
GXUXPODU× LOH R Lü\HULQH DLW PDOL
PDWUDKODU×
JLEL
ELOJLOHULQ
ELOGLULOPHVLJHUHNPHNWHGLU$QFDN|]HOOLNOH0(51ú6 PüDYLU PXKDVHEHFL ELOJLOHUL YH\D \×OO×N NXUXPODU
DGUHV ND\×W VLVWHPLQLQ LüOHUOLN ND]DQPDV× LOH \×OO×NJHOLUYHUJLVLEH\DQQDPHVLQLYHUHQNLüLKDNN×QGD
ELUOLNWH PNHOOHÁHULQ LNDPHWJDK DGUHVOHULQLQ LOJLOL ELOJL HGLQLOPHVL GXUXPXQGD oDO×üPDQ×Q GDKD
NXUXPODUFD NHQGL VLVWHPOHULQGHQ WHPLQ HWPHOHUL VDùO×NO× \U\HELOHFHùLQGHQ EDKLVOH7hú. NLPOLN
JHUHNPHNWHGLU<DUJ× RUJDQODU×Q×Q LVWHPLü ROGXùX NDUW×QD VDKLS SHUVRQHOH V|] NRQXVX oDO×üPDODU
NDSVDP×QGD PNHOOHÁHULQ Lü\HUOHUL LOH LOJLOL RODUDN
ELOJLOHULQYHULOHFHùLWDELLGLU
IDDO JD\UL IDDO WHUN JLEL GXUXPODU LOH R Lü\HUOHULQH
.DON×QPD$MDQVODU×7DUDI×QGDQúVWHQHQ DLW PDOL PüDYLUPXKDVHEHFL ELOJLOHULQLQ YH\D \×OO×N
JHOLU\×OO×NNXUXPODUYHUJLVLEH\DQQDPHVLQLYHUHQNLüL
%LOJLOHU
WDULKOL YH VD\×O× 5HVPL KDNN×QGDNLELOJLOHULQYHULOPHVLYHUJLPDKUHPL\HWLQLQ
*D]HWH·GH \D\×PODQDQ VD\×O× .DON×QPD LKOkOL DQODP×QD JHOPH\HFHùLQGHQ V|] NRQXVX
$MDQVODU×Q×Q.XUXOXüX.RRUGLQDV\RQXYH*|UHYOHUL ELOJLOHULQYHULOHELOHFHNWLU
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
63
0NHOOHI 9HNLOOHUL 7DUDI×QGDQ úVWHQHQ
%LOJLYH%HOJHOHU
0NHOOHÁHULQ DYXNDWODU× WDUDI×QGDQ WDOHS
HGLOHQ ELOJL YH EHOJHOHULQ NHQGL PYHNNLOL LOH
\DSW×ù× YHNDOHW V|]OHüPHVLQGH PYHNNLOOHUL DG×QD
YHUJL GDLUHVLQGHQ ELOJL YH EHOJH DOPDV× \|QQGH
NHQGLOHULQH \HWNL YHULOPLü ROPDV× YH EX YHNDOHW
V|]OHüPHVLQLQYHUJLGDLUHVLQHVXQXOPDV×NRüXOX\OD
YHNLO WD\LQ HGLOHQ DYXNDWODU×Q EX ELOJL YH EHOJHOHUL
DODELOPHOHULPPNQROPDNODELUOLNWHPNHOOHÁHULQ
DYXNDWODU× WDUDI×QGDQ WDUK GRV\DV× YHYH\D WDNLS
GRV\DV×Q×QLQFHOHQPHVLWHWNLNHGLOPHVLLVHPPNQ
EXOXQPDPDNWDG×U
.DPX +L]PHWL 9HUHQ .XUXOXüODUFD
úVWHQHQ%LOJLOHU
.DPX KL]PHWL YHUHQ WP JHUoHN YH W]HO
NLüLOHU 60002 72%%7LFDUHW 2GDV× (VQDI YH
6DQDWNkUODU 2GDV× hQLYHUVLWHOHU YE WDUDI×QGDQ
WDOHS HGLOHQ ELOJLOHUH LOLüNLQ RODUDN KDNN×QGD ELOJL
LVWHQHQ PNHOOHÁHULQ YHUJL OHYKDV×QGD EXOXQDQ
ELOJLOHULLNDPHWJDK DGUHVL YH KDOHQ PNHOOHI
ROXS ROPDG×ù× KXVXVODU×Q×Q ELOGLULOPHVL YHUJL
PDKUHPL\HWLQLQ LKOkOL DQODP×QD JHOPH\HFHùLQGHQ
9HUJL 8VXO .DQXQX·QXQ ·LQFL PDGGHVL KNPOHUL
GH J|] |QQGH EXOXQGXUXODUDN V|] NRQXVX
ELOJLOHULQYHULOHELOHFHùLDQFDNJD\ULVDÀLüKDV×ODW×
\×OO×N DO×ü YH VDW×ü WXWDU× ELOJLOHULQLQ YHULOPHVL YHUJL
PDKUHPL\HWLQLQ LKOkOL VD\×ODFDù×QGDQ YHULOPHVL
PPNQ EXOXQPDPDNOD ELUOLNWH KDNN×QGD ELOJL
WDOHS HGLOHQ PNHOOHÁHULQ PXYDIDNDWLQLQ DO×QPDV×
GXUXPXQGDV|]NRQXVXELOJLOHULQYHULOHELOHFHNWLU
+DNHP+H\HWOHULQFHúVWHQHQ%LOJLOHU
+DNHP KH\HWOHULQFH WDOHS HGLOHQ ELOJL YH
EHOJHOHULQ YHULOPHVL 9HUJL 8VXO .DQXQX·QXQ
·LQFL PDGGHVLQLQ LKODOL VD\×ODFDù×QGDQ EX ELOJL
YH EHOJHOHULQ YHULOPHVL PPNQ GHùLOGLU$QFDN
KDNHP KH\HWOHULQFH NRQX KDNN×QGD PDKNHPHGHQ
WDOHS HGLOPHVL YH LOJLOL PDKNHPHFH GH ELOJLQLQ
9HUJL GDLUHOHULQGHQ LVWHQPHVL KDOLQGH LVWHQHQ ELOJL
YHULOHELOHFHNWLU
'LùHU .DPX .XUXP YH .XUXOXüODU×Q×Q
úQFHOHPH(OHPDQODU×Q×QúVWHGLùL%HOJHOHU
'LùHU.DPX.XUXPYH.XUXOXüODU×QLQFHOHPH
HOHPDQODU×WDUDI×QGDQ*PUNYH7LFDUHW0IHWWLüL
6RV\DO*YHQOLN.XUXPX0IHWWLüL$GDOHW0IHWWLüL
YE WDOHS HGLOHQ ELOJL YH EHOJHOHULQ PNHOOHÀQ
LOHWLüLPYHRUWDNO×NELOJLOHULIDDOL\HWLQHLOLüNLQELOJLOHU
PDOLWDEORODU%D%VELOGLULPIRUPXLQFHOHPHUDSRUX
YEWDOHS\D]×V×QGDLGDULVRUXüWXUPDJHUHNoHVLLOH
64
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
LVWHQLOGLùL KXVXVXQD \HU YHULOPLü ROPDV× ND\G×\OD
9HUJL 8VXO .DQXQX·QXQ ·LQFL PDGGHVLQGH \D]×O×
\DVDNODUD X\XOPDV× ]RUXQOXOXùXQGDQ EDKVHGLOPHN
VXUHWL\OHYHULOHELOHFHùLWDELLGLU
9HUJL/HYKDV×9H0DKUHPL\HW'XUXPX
9HUJLOHYKDV×QGD\D]×O×RODQELOJLOHUPNHOOHÀQ
DG× VR\DG×WLFDUHW QYDQ×DGUHVLEDùO× EXOXQGXùX
YHUJLGDLUHVLYHYHUJLQXPDUDV×LOJLOL\×OEH\DQHGLOHQ
PDWUDK YH WDKDNNXN HGHQ YHUJLGHQ ROXüPDNWDG×U
98.·XQ PDGGHVLQGH \HU DODQ KNP DüDù×GDNL
JLELGLU
´*HOLU 9HUJLVL PNHOOHÁHUL .D]DQF× EDVLW
XVXOGH WHVSLW HGLOHQOHU GDKLO LOH VHUPD\H üLUNHWOHUL
KHU \×O 0D\×V D\×Q×Q VRQ JQQH NDGDU YHUJL
WDUK×QDHVDVRODQND]DQoWXWDUODU×LOHEXQODUDLVDEHW
HGHQ YHUJL PLNWDUODU×Q× J|VWHUHQ OHYKD\× DOPDN
]RUXQGDG×UODUúODQYHOHYKDODUDLOLüNLQGLùHUKXVXVODU
0DOL\H%DNDQO×ù×QFDEHOOLHGLOLUµ
<DVD KNP JHUHùLQFH PNHOOHÁHULQ
Lü\HUOHULQH YHUJL OHYKDV× DVPD ]RUXQOXOXùX
NDOG×U×OP×üDQFDNDV×SDVPDPDKXVXVXQGDLKWL\DULOLN
RUWD\D o×NW×ù×QGDQ YHUJL OHYKDV×Q× DVPD LüOHPLQLQ
PDKUHPL\HWLLKODOHGLFLROPDG×ù×DQODü×OPDNWDG×U
6RQXo
9HUJL PNHOOHÁHULQLQ WLFDUL V×UODU× LOH
Lü\HUOHULQH LOLüNLQ PNHOOHÀ\HW GXUXPODU×Q× GLùHU
PNHOOHÁHUGHQJHUHNLüKDV×ODW×JHUHNVHWLFDULLWLEDU
YH GLùHU QHGHQOHUGHQ GROD\× JL]OHPHN LVWHPHVL
QRUPDOGLU<DVD NR\XFX GD EX GXUXPX J|]HWHUHN
98.·XQ PDGGHVLQGH PNHOOHÁHULQ YH PNHOOHÁH
LOJLOL NLPVHOHULQ üDK×VODU×QD PXDPHOH YH KHVDS
GXUXPODU×QD LüOHULQH LüOHWPHOHULQH VHUYHWOHULQH
YH\D PHVOHNOHULQH PWHDOOLN ROPDN ]HUH
|ùUHQGLNOHUL V×UODU× YH\D JL]OL NDOPDV× OD]×P JHOHQ
GLùHU KXVXVODU×Q LIüD HGLOPHPHVL YH NHQGLOHULQLQ
YH\D oQF üDK×VODU×Q DOH\KLQH NXOODQ×OPDPDV×
LoLQ JHUHNOL RODQ G]HQOHPHOHUL \DSP×üW×U$QFDN
EX PDKUHPL\HWLQ V×Q×UODU× VRQVX] ROPD\×S DPPH
DODFDù×Q×Q JYHQFHGH RODELOPHVL DPDF×\OD
ED]× ELOJLOHULQ Do×NODQPDV×Q× GD \DVD KNPQH
HNOHPLüWLUg]HOOLNOHVDKWHYH\DPXKWHYL\DW×LWLEDUL\OH
\DQ×OW×F× EHOJH G]HQOHGLNOHUL YH\D NXOODQG×NODU×
YHUJL LQFHOHPH UDSRUX\OD WHVSLW ROXQDQODU×Q
NDQXQOD NXUXOPXü PHVOHNL NXUXOXüODU×QD YH VD\×O× .DQXQOD NXUXODQ ELUOLN YH PHVOHN RGDODU×QD
ELOGLULOPHVLYHUJLPDKUHPL\HWLQLLKODOVD\×OPD\DFDù×Q×
EHOLUWPHVLEXQD|UQHNJ|VWHULOHELOLU
.$<1$./$5
9HUJL8VXO.DQXQXYH7HEOLùOHUL
ZZZJLEJRYWU
ZZZLYGEJRYWU
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Makaleler «
»HAKEMLİ
YAZILAR«
» (%HOJHYH('HIWHU8\JXODPDV×
'Ro'U)DWPD7HNWIHNoLûHQoLoHN
%X\D]×Q×QKDNHPOHUL
» 3URI'U%HUQD7DQHU
.XUXPX'RNX](\OOhQLYHUVLWHVLúú%)0XKDVHEHYH)LQDQVPDQ$%'
» 3URI'U$6HKD6HOHN
.XUXPX'RNX](\OOhQLYHUVLWHVLúú%)úüOHWPH%|OP0XKDVHEHYH)LQDQVPDQ
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
65
E-Belge ve E-Defter Uygulaması
'Ro'U)DWPD7(.7h)(.dúû(1dúd(.1
g]HW
<HQL 7UN 7LFDUHW .DQXQX·QXQ \UUOùH
JLUPHVL\OH ELUOLNWH VWDQGDUWODUD X\XP VUHFLQGH
PXKDVHEHDODQ×Q×QGHQHWLPYHÀQDQVDOUDSRUODPD
ER\XWX GDKD GD |QHP ND]DQP×üW×U $\U×FD LOHUL
WHNQRORMLOHUGHQ\DUDUODQPDODUVRQXFXQGDH'HYOHW
NDSVDP×QGD oHüLWOL X\JXODPDODUD EDüODQP×üW×U
'Q\DGDROGXùXJLELONHPL]GHGHYHUJLNDQXQODU×QD
X\XPODU×Q×Q DUWW×U×OPDV× LOH ND\×WG×ü×O×ù×Q L]OHQHUHN
|QOHQPHVL DPDF×\OD HOHNWURQLN EHOJH H%HOJH
NXOODQPD YH HOHNWURQLN GHIWHU H'HIWHU WXWPD
]RUXQOXOXùX JHWLULOPLüWLU %X EDùODPGD PDNDOHGH
LOHULWHNQRORMLOHUGHQ\DUDUODQ×ODUDNHOHNWURQLNRUWDPGD
G]HQOHQHFHNH%HOJHYHH'HIWHUX\JXODPDODU×HOH
DO×Q×SD\U×QW×O×ELUüHNLOGHLQFHOHQPH\HoDO×ü×OP×üW×U
$QDKWDU .HOLPHOHU (OHNWURQLN 2UWDP
(OHNWURQLN %HOJH (%HOJH (OHNWURQLN )DWXUD
()DWXUD (OHNWURQLN 'HIWHU ('HIWHU (OHNWURQLN
$UüLYH$UüLY
*ú5úû
hONHPL]GH 0DOL\H %DNDQO×ù× WDULKOL YH VD\×O× 9HUJL 8VXO .DQXQX 98.· XQ
PNHUUHU QFL PDGGHVLQLQ QXPDUDO× I×NUDV× LOH
HOHNWURQLNGHIWHUND\×WYHEHOJHOHULQROXüWXUXOPDV×
ND\GHGLOPHVL LOHWLOPHVL PXKDID]DV× YH LEUD]× LOH
GHIWHUYHEHOJHOHULQHOHNWURQLNRUWDPGDWXWXOPDV×YH
G]HQOHQPHVLX\JXODPDV×QDLOLüNLQXVXOYHHVDVODU×
EHOLUOHPH\H\HWNLOLN×O×QP×üW×U
$\U×FD V|] NRQXVX I×NUDGD 98. YH GLùHU
YHUJLNDQXQODU×QGDGHIWHUND\×WYHEHOJHOHUHLOLüNLQ
RODUDN\HUDODQKNPOHULQHOHNWURQLNGHIWHUND\×WYH
1
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, IWHNWXIHNFL#GHXHGXWU
66
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
EHOJHOHULoLQGHJHoHUOLROGXùX0DOL\H%DNDQO×ù×·Q×Q
HOHNWURQLNGHIWHUEHOJHYHND\×WODULoLQGLùHUGHIWHU
EHOJH YH ND\×WODUD LOLüNLQ XVXO YH HVDVODUGDQ IDUNO×
XVXO YH HVDVODU EHOLUOHPH\H \HWNLOL ROGXùX KNP
DOW×QDDO×QP×üW×U
%LOLQGLùL ]HUH PXKDVHEHQLQ ND\×W DUDoODU×
EHOJHOHUYHGHIWHUOHUGHQROXüPDNWDG×U%XPDNDOHGH
HOHNWURQLN RUWDPGD G]HQOHQHFHN HOHNWURQLN
EHOJH H%HOJH YH HOHNWURQLN GHIWHU H'HIWHU
X\JXODPDODU×D\U×DOWEDüO×NODUDOW×QGDLQFHOHQHFHNWLU
(%(/*(8<*8/$0$6,
(%HOJH X\JXODPDV×QD JHoPHGHQ |QFH
HOHNWURQLN RUWDPGDNL G]HQH \|QHOLN 9HUJL 8VXO
.DQXQX *HQHO 7HEOLùL 98.*7 6×UD 1R NDSVDP×QGD\HUDODQWHPHOWDQ×PODUD\HUYHULOHELOLU
‡²&MFLUSPOJL ,BZüU³ HOHNWURQLN RUWDPGD
WXWXODQ YH HOHNWURQLN GHIWHU YH EHOJHOHUL ROXüWXUDQ
HOHNWURQLN \|QWHPOHUOH HULüLPL YH LüOHQPHVL RODV×
RODQHQNoNELOJL|ùHVL
‡²&MFLUSPOJL#FMHF³LVHüHNLOKNPOHULQGHQ
EDù×PV×]RODUDN98.·DJ|UHG]HQOHQPHVL]RUXQOX
RODQ EHOJHOHUGH \HU DODQ ELOJLOHUL LoHUHQ HOHNWURQLN
ND\×WODUEWQ
RODUDNWDQ×PODQPDNWDG×U9HUJL8VXO.DQXQX
*HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R WDULK YH
VD\×O×5HVPL*D]HWH
0DNDOH NRQXVXQXQ DQD WHPDODU×QGDQ ELUL
RODQ(%HOJHNDSVDP×QGDH)DWXUDX\JXODPDV×QD
\|QHOLN XVXO YH HVDVODU 6×UD 1ROX 98.*7 LOH
EHOLUOHQPLüWLU 7HEOLùGH \HU DODQ H)DWXUD·\D LOLüNLQ
WDQ×PODPDODUGDüXüHNLOGHGLU
‡²&MFLUSPOJL 'BUVSB F'BUVSB
³ EX
7HEOLùGH\HUDODQüDUWODUDX\JXQRODQYHHOHNWURQLN
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
H)DWXUDSDNHWLLOH|]HOHQWHJUDV\RQHQWHJUDV\RQ
VDNODPD LoLQ D\U× D\U× N×ODYX]ODUD \HU YHUPLüWLU
(N RODUDN GD H)DWXUD X\JXODPDV× ]DUI üHPD
\DS×V×Y VLVWHP \DQ×W× üHPD \DS×V×Y
\D]×O×P VWDQGDUWODU× YH QHVQH \DS×V×Y 8%/
75 .×ODYX]ODU×B9 8%/75 3DNHWLB9 NXOODQ×F×ODU×Q KL]PHWLQH VXQPXüWXU $UDO×N LWLEDUL\OH GH KWWSIRUXPHIDWXUDJRYWU adresinde
()DWXUD IRUXPX KD]×UODP×ü YH H)DWXUD LOH LOJLOL
V×NO×NOD\DüDQDQVRUXQODUDLOLüNLQo|]POHUVXQPDN
]HUHNXOODQ×PDDoP×üW×U
7HNQLN Do×GDQ H)DWXUD X\JXODPDV× VLVWHP
]HULQGH |QFHGHQ WDQ×PODQP×ü RODQ NXOODQ×F×ODU×Q
EHOLUOHQHQ VWDQGDUWODUD X\JXQ HOHNWURQLN EHOJHOHUL
J|QGHUHQ WDUDIWDQ DO×F× WDUDID LOHWLPLQL VDùOD\DQ
PHVDMODüPDDOW\DS×V×G×U6|]NRQXVXPHVDMODüPD
DOW\DS×V× DOW\DS×\× NXOODQDFDN WP WDUDÁDU×Q
PHUNH]L ELoLPGH WDQ×PODQPDV× \ROX\OD NROD\
HULüLPLQVDùODQPDV×PHVDM\DS×ODU×Q×QVWDQGDUWODUD
EDùODQPDV× LOH WP NXOODQ×F×ODU×Q YHUL WDQ×PD YH
LüOHPHKXVXVXQGDRUWDNELUQRNWDGDEXOXüWXUXOPDV×
\D]×O×P×Q WHN ELU PHVDM oHüLGL \HULQH ELUELULQGHQ
IDUNO× PHVDMODU× NROD\O×NOD WDü×\DELOPHVL HVQHN ELU
WDVDU×PLOHPHVDMODU×QWDUDÁDUDUDV×QGDGDù×O×P×QGD
RODELOGLùLQFHID]ODDOWHUQDWLINDQDO×QNXOODQ×ODELOPHVL
KHGHÁHUL ]HULQH JHOLüWLULOPLüWLU %X KHGHÁHU
NDSVDP×QGDH)DWXUDX\JXODPDV×QGD
(a) 7DUDÁDU 0DOL 0KU 6HUWLÀNDODU× 1LWHOLNOL
(OHNWURQLN 6HUWLÀNDODU× YH PHUNH]L ELU DGUHV
\|QHWLP PRGO DUDF×O×ù× LOH X\JXODPD ]HULQGH
WDQ×PODQP×üW×U
(b) H)DWXUD Do×V×QGDQ 6#- TUBOEBSEü
HVDVDO×QDUDN|]HOOHüWLUPH\DS×OP×üYHVRQXoWD8%/
75SDNHWLROXüWXUXOPXüWXU
(c) 8\JXODPDGD GRODüDQ PHVDMODU×Q
4UBOEBSU #VTJOFTT %PDVNFOU )FBEFS(4
VWDQGDUG×QD X\JXQ ELU ]DUI×Q LoLQGH GRODüW×U×OPDV×
VDùODQP×üW×U
(d) 8\JXODPD ELU PHUNH] HWUDI×QGD
WDQ×PODQDFDN ´J|QGHULFL ELULPµ YH ´SRVWD NXWXVXµ
\D]×O×PODU× DUDF×O×ù× LOH oDO×üDFDNW×U %X \DS×ODU
ELUELULQGHQEDù×PV×]UROOHUL\HULQHJHWLUPHNWHROXS
IDUNO×\D]×O×PDOW\DS×ODU×LoHULVLQHNROD\O×NODHQWHJUH
HGLOHELOLUOHUKWWSZZZHIDWXUDJRYWU(ULüLP7DULKL
8%/ 8QLYHUVDO %XVLQHVV /DQJXDJH
XOXVODUDUDV×Do×NVWDQGDUWODUUHWHQ2$6,6WRSOXOXùX
WDUDI×QGDQ JHOLüWLULOPLüWLU DGHW WLFDUL EHOJHQLQ
*HQLüOHWLOHELOLU úüDUHWOHPH 'LOL H;tensible MDUNXS
LDQJXDJH;0/ IRUPDW×QGD WDQ×P×Q× LoHULU \×O×QGD 7UNL\H |]HOOHüWLUPHVL WDPDPODQDUDN 8%/
75 /RNDOL]DV\RQX 8%/ WHNQLN NRPLWHVL WDUDI×QGDQ
WHVFLO HGLOPLüWLU 8%/ ,QYRLFH YH $SSOLFDWLRQ
5HVSRQVH EHOJHVL ONHPL] LKWL\DoODU×QD X\JXQ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
» Makaleler «
EHOJHELoLPLQGHROXüWXUXOPXüIDWXUD\×
‡²F'BUVSB 6ZHVMBNBTü³ *HOLU úGDUHVL
%DüNDQO×ù×*ú%WDUDI×QGDQEHOLUOHQHQVWDQGDUWODUD
X\JXQ PHVDMODU×Q WDUDÁDU DUDV×QGD JYHQOL ELU
üHNLOGHDNWDU×OPDV×RODQDù×Q×VXQDQX\JXODPDODU×Q
JHQHODG×Q×
‡²F'BUVSB1PSUBMü³H)DWXUDX\JXODPDV×QD
DLW WHPHO IRQNVL\RQODU×Q LQWHUQHW ]HULQGHQ JHQHO
NXOODQ×P×Q×VDùODPDNDPDF×LOH%DüNDQO×NWDUDI×QGDQ
JHOLüWLULOHQSRUWDO×
LIDGH HGHU 9HUJL 8VXO .DQXQX *HQHO
7HEOLùL 6×UD 1R WDULK YH VD\×O× 5HVPL *D]HWH $\U×FD |QHPOL ELUNDo
WDQ×PODPD\DGD\HUYHUPHN\DUDUO×RODFDNW×U
‡²5f#û5",#û-(&. ,BNV 4.³ 7UNL\H
%LOLPVHOYH7HNQRORMLN$UDüW×UPD.XUXPX%LOLüLPYH
%LOJL *YHQOLùL úOHUL 7HNQRORMLOHU$UDüW×UPD 0HUNH]L
.DPX6HUWLÀNDV\RQ0HUNH]LQL
‡².BMJ .IS³ 6×UD 1ROX 98.*7
oHUoHYHVLQGH %DüNDQO×N LoLQ 7h%ú7$.%ú/*(0
.DPX 60 EQ\HVLQGH ROXüWXUXODQ HOHNWURQLN
VHUWLÀNDDOW\DS×V×Q×
‡²/JUFMJLMJ &MFLUSPOJL 4FSUJ¾LB /&4
³
VD\×O×(OHNWURQLNúP]D.DQXQX·QXQGRNX]XQFX
PDGGHVLQGH WDQ×PODQDQ YH \DOQ×]FD JHUoHN NLüL
PNHOOHÁHUFHNXOODQDELOHQHOHNWURQLNVHUWLÀND\×
LIDGH HWPHN LoLQ NXOODQ×OPDNWDG×U 9HUJL 8VXO
.DQXQX *HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R WDULKYH0NHUUHUVD\×O×5HVPL*D]HWH
7DQ×PODUGDQ VRQUD H)DWXUD NRQXVX D\U×QW×O×
ELUüHNLOGHLQFHOHQHELOLU
()DWXUDNkù×WIDWXUDLOHD\Q×KXNXNLQLWHOLNOHUH
VDKLS ROXS YHUL EWQOùQQ VDùODQPDV× LOH
ND\QDù×Q×QLQNkUHGLOHPH]OLùL0DOL0KUOHYH
VD\×O× .DQXQOD JHWLULOHQ QLWHOLNOL HOHNWURQLN VHUWLÀND
LOH JDUDQWL DOW×QD DO×QPDNWDG×U (OHNWURQLN LP]DQ×Q
YH 0DOL 0KUQ GRùUXOXNJHoHUOLOLN NRQWUROQQ
DQFDN HOHNWURQLN RUWDPGD \DS×ODELOPHVL QHGHQL\OH
H)DWXUDQ×QNkù×GDEDV×ODUDNVDNODQPDV×V|]NRQXVX
GHùLOGLU %X QHGHQOH PNHOOHÁHU G]HQOHGLNOHUL YH
DOG×NODU× H)DWXUDODU× ]HULQGHNL 0DOL 0KU YH\D
HOHNWURQLNLP]D\×GDLoHUHFHNüHNLOGHNDQXQLVUHOHU
GkKLOLQGHNHQGLEQ\HOHULQGHNLHOHNWURQLNPDQ\HWLN
YH\D RSWLN RUWDPODUGD PXKDID]D YH LVWHQGLùLQGH
HOHNWURQLNPDQ\HWLN\DGDRSWLNDUDoODUDUDF×O×ù×\OD
LEUD] HGHFHNOHUGLU 6×UD 1ROX 9HUJL 8VXO
.DQXQX *HQHO 7HEOLùLQGH 'HùLüLNOLN <DS×OPDV×QD
'DLU *HQHO 7HEOLù 6×UD 1R WDULK
YHVD\×O×5HVPL*D]HWH
*ú%LQWHUQHWVLWHVLZHEVD\IDV×QGDH)DWXUD
X\JXODPDV×QD |]HO ELU \HU D\×UP×üW×U :HE
VD\IDV×QGD ()DWXUD·\D \|QHOLN H)DWXUD 3RUWDO×
YH NXOODQ×P N×ODYX]XY·LQ \DQ× V×UD H)DWXUD·\D
HOHNWURQLNEDüYXUXODU×QQDV×O\DS×ODFDù×WHVWSODQ×
67
RODUDN \D\×PODQP×üW×U hONHPL]GHNL HQ E\N
VDQD\L YH WLFDUHW NXUXPXQD DQNHW IRUPODU×
J|QGHULOHUHN IDWXUDODüPD JHUHNVLQLPOHUL YH 8%/
IDWXUD VRUXOPXü LOHUL JHOHQ ,7 YH \D]×O×P JHOLüWLULFL
ÀUPDODU× LOH WRSODQW×ODU \DS×ODUDN H)DWXUD oDO×üPD
JUXEX ROXüWXUXOPXü UDSRUODU YH 8%/ 75 3DNHWL
LOH .×ODYX]ODU× KD]×UODQDUDN ZZZHIDWXUDJRYWU
DGUHVLQGH\D\×PODQP×üW×U7HNIDWXUDIRUPDW×JHoHUOL
ROXS HYUHQVHO JHoHUOLOLùLQ VDùODQPDV× LoLQ DODQ
DGODU×úQJLOL]FHGLU$ODQ×QQDV×ONXOODQ×ODFDù×7UNoH
Do×NODPD HWLNHWOHUL\OH N×ODYX]ODUGD DNWDU×OP×üW×U
'RùDQD\ ´HIDWXUD VXQXPXµ SSW KWWSZZZJLEJRYWU (ULüLP 7DULKL
()DWXUD8\JXODPDV×Q×QJHQHOPLPDULVLüHNLO
·GHNLJLELüHPDWL]HHGLOPLüWLU
ûHNLO()DWXUD8\JXODPDV×Q×Q*HQHO
0LPDULVL
.D\QDNKWWSZZZHIDWXUDJRYWU(ULüLP
7DULKL
7HNQLN WDVDU×P× LWLEDUL LOH PHVDMODU×Q
WDUDÁDU DUDV×QGD GRODü×P×Q× VDùODPDN DPDF× LOH
ROXüWXUXODQ VLVWHP LoHULVLQGH KHUKDQJL ELU DUD\]
EXOXQPDPDNWDG×U %DüND ELU LIDGH LOH H)DWXUD
X\JXODPDV×Q×Q WDUDÁDU DUDV×QGD NXOODQ×P× WDPDP×
LOHX\JXQ\D]×O×PHQWHJUDV\RQODU×Q×QROXüWXUXOPDV×
LOH JHUoHNOHüWLULOPHNWHGLU %X üHNLOGH ROXüWXUXODFDN
o|]POHULüOHWPHOHULQNHQGLEQ\HOHULQGH\HUDODQ
.XUXPVDO .D\QDN 3ODQODPDV×..3 (QWHUSULVH
5HVRXUFH3ODQQLQJ(53o|]POHULQLQX\DUODQPDV×
üHNOLQGH RODELOHFHùL JLEL EX NRQXGD JHOLüWLULOHFHN
ED]× |]HO \D]×O×P o|]POHULQLQ GH JHOLüWLULOPHVL
RODV×G×U %DüNDQO×N WDUDI×QGDQ JHOLüWLULOHQ ()DWXUD
3RUWDO× GD EX DUD\]OHUGHQ VDGHFH ELULVLQL LIDGH
HWPHNWHROXSX\JXODPDLOHLOJLOLWHPHOIRQNVL\RQODU×
LoHUPHNWHGLUH)DWXUDX\JXODPDV×QGDQ\DUDUODQDQ
NXOODQ×F×ODU VLVWHPGH ND\×WO× NXOODQ×F×ODUD H)DWXUD
J|QGHUHELOLU RQODUGDQ H)DWXUD DODELOLU J|QGHULOHQ
YH\DDO×QDQH)DWXUDODU×Q×ELOJLVD\DUODU×QDLQGLUHUHN
HOHNWURQLNRUWDPGDPXKDID]DYHLVWHQGLùLQGHLEUD]
68
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
HGHELOLUOHU H)DWXUD X\JXODPDV×QGDQ \DUDUODQPDN
LoLQ
D %DüNDQO×N·WDQ|]HOHQWHJUDV\RQL]QLDOP×ü
NXUXPODU×QELOJLLüOHPVLVWHPOHULNXOODQ×ODUDN\DS×ODQ
HQWHJUDV\RQ
E%LOJL úüOHP 6LVWHPL %ú6 DOW\DS×Q×]×Q
\HWHUOLROPDV×GXUXPXQGD#û4µJO&OUFHSBTZPOV,
F %DüNDQO×N WDUDI×QGDQ KWWSZZZHIDWXUD
JRYWU LQWHUQHW DGUHVL ]HULQGHQ FUHWVL] RODUDN
VXQXODQ(û#1PSUBM
ROPDN ]HUH o IDUNO× \|QWHPGHQ LVWHQLOHQ
ELUL VHoLOHELOPHNWHGLU )DWXUDODPD JHUHNVLQLPOHUL
IDUNO×O×N J|VWHUHQ YH\D oRN VD\×GD IDWXUD
G]HQOH\HQ PNHOOHÁHUH NHQGLOHULQH DLW ELOJL
LüOHP DOW \DS×V×Q×Q \HWHUVL] ROPDV× KDOLQGH WHNQLN
\HWHUOLOLùH VDKLS ELU |]HO HQWHJUDW|UQ ELOJL LüOHP
VLVWHPL DUDF×O×ù×\OD H)DWXUD DO×S J|QGHUHELOPH
RODQDù× VDùODQP×üW×U %ú6· LQ (QWHJUDV\RQX
<|QWHPL LVH NHQGLOHULQH DLW VLVWHPLQL %DüNDQO×ù×Q
VLVWHPLQH HQWHJUH HGHUHN NHVLQWLVL] EDùODQW×
VDùOD\DELOHFHN PNHOOHÁHULQ NXOODQDELOPHOHUL
DPDF×\OD JHOLüWLULOPLüWLU H)DWXUD G]HQOHPHN
YH J|QGHUPHN LVWH\HQ PNHOOHÁHULQ |QFHOLNOH
H)DWXUD 8\JXODPDV× ]HULQGH NHQGLOHULQH DLW ELU
².XOODQ×F× +HVDE׳ ROXüWXUPDODU× JHUHNPHNWHGLU
.XOODQ×F× +HVDE× WDQ×PODQDQ PNHOOHÁHU H)DWXUD
8\JXODPDV×Q× HQWHJUDV\RQ \ROX\OD YH\D H)DWXUD
3RUWDO× DUDF×O×ù× LOH NXOODQDELOHFHNWLU KWWSZZZ
HIDWXUDJRYWU (ULüLP 7DULKL %N] *ú%
H)DWXUD8\JXODPDV×g]HO(QWHJUDV\RQ.×ODYX]X
7HPPX]H)DWXUD8\JXODPDV×(QWHJUDV\RQ
.×ODYX]X .DV×P KWWSZZZJLEJRYWU,
(ULüLP 7DULKL .×VDFDV× H)DWXUD
X\JXODPDV×QGD D] VD\×GD IDWXUD G]HQOH\HQ
PNHOOHÁHU H)DWXUD 3RUWDO× oRN VD\×GD IDWXUD
G]HQOH\HQOHU LVH DOW \DS×V×Q×Q \HWHUOL ROXS
ROPDV×QDEDùO×RODUDN\DHQWHJUDV\RQ\DGD|]HO
HQWHJUDV\RQXNXOODQDELOHFHNOHUGLU
$\U×FD SRUWDO \NOHPH V×Q×U×QGD JQFHOOHPH
\DS×OP×üD\O×NDGHWRODQIDWXUD\NOHPHV×Q×U×
DGHGH GüUOPüWU KWWSZZZHIDWXUDJRY
tr(ULüLP7DULKL
hONHPL]GH WNHWLFLGH ´)LOOL %R\Dµ PDUNDV×\OD
N×VDVUHGH\NVHNELOLQLUOLNVDùOD\DQDG×Q×´%HWRQµ
YH ´7HNQRORMLµ NHOLPHOHULQLQ LON KHFHOHULQGHQ DODQ
%HWHN %R\D YH .LP\D 6DQD\L $û LON
HIDWXUD\×WDULKLQGHNHVPLüYH%D\LVL
%HWHNLOHELUOLNWHHIDWXUDVLVWHPLQHND\×WROPXüWXU
WDULKLQGH HQWHJUDV\RQ \|QWHPL LOH
HIDWXUD NXOODQ×P×QD JHoLü LoLQ JHUHNOL WP WHVWOHU
WDPDPODQDUDN RQD\ DO×QP×üW×U 3RODW ´HIDWXUD YH
HGHIWHU%LOJLOHQGLUPH6HPLQHULµKWWS
ZZZJLEJRYWU(ULüLP7DULKL
()DWXUD
X\JXODPDV×QGDQ
\DUDUODQDQ
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
$QNDUD
‡(ÀQDQV (OHNWURQLN 7LFDUHW YH %LOLüLP
+L]PHWOHUL$ûúVWDQEXO
‡'RùXü %LOJL úüOHP YH 7HNQRORML +L]PHWOHUL
$ûúVWDQEXO
‡úü1HW(OHNWURQLN%LOJLhUHWLP'Dù×W×P7LFDUHW
YHúOHWLüLP+L]PHWOHUL$ûúVWDQEXO
‡$NEDQN7UN$ûúVWDQEXO
‡,%0 *OREDO 6HUYLFHV úü YH 7HNQRORML
+L]PHWOHULYH7LF/WGûWLúVWDQEXO
‡7UN(NRQRPL%DQNDV×$ûúVWDQEXO
‡,QWHUWHFK %LOJL úüOHP YH 3D]DUODPD $û
úVWDQEXO
‡(9((OHNWURQLN+L]PHWOHU$ûúVWDQEXO
/LVWHGHQGHJ|UOHFHùL]HUHONHPL]GH|]HO
HQWHJUDW|URODUDNDGHWNXUXPEXOXQPDNWDG×U
()DWXUDQ×Q VDNODQPDV× GD E\N |QHP
DU] HWPHNWHGLU ()DWXUD VDNODPD KL]PHWL YHUHFHN
NXUXPXQ VDNODPD L]QL DODELOPHVL LoLQ |QFHOLNOH
H)DWXUD 8\JXODPDV×Q× HQWHJUDV\RQ \|QWHPL\OH
NXOODQPDL]QLDOPDV×JHUHNPHNWHGLUú]LQEDüYXUXVX
\DSDFDN NXUXPXQ ELOJL JYHQOLùL LoLQ 76 ,62 ,(&
YH\D ,62 EHOJHOHULQH Lü VUHNOLOLùL
6RFLHWDO VHFXULW\%XVLQHVV FRQWLQXLW\ LoLQ ,62
EHOJHVLQH%LOJL7HNQRORMLOHUL+L]PHW<|QHWLPL
6LVWHPL LoLQ 76 ,62 ,(& YH\D ,62 EHOJHOHULQH VDKLS ROPDO×G×U $QFDN %DüNDQO×N· WDQ
|]HO HQWHJUDV\RQ L]QL DODQ |]HO HQWHJUDW|UOHU LoLQ
EX ]RUXQOXOXN DUDQPDPDNWDG×U 6LVWHP \|QHWLP
VUHoOHUL %LOJL 7HNQRORMLVL $OW\DS× .WSKDQHVL
,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\,QIUDVWUXFWXUH/LEUDU\,7,/
X\XPOX ROPDO× YH VLVWHP ,7,/ VHUWLÀNDV×QD VDKLS
SHUVRQHO WDUDI×QGDQ \|QHWLOPHOLGLU *ú% H)DWXUD
8\JXODPDV×6DNODPD.×ODYX]XKWWSZZZ
JLEJRYWU(ULüLP7DULKL
YH 1ROX 98.* 7HEOLùOHUL
NDSVDP×QGD *ú%· WHQ (OHNWURQLN )DWXUD 6DNODPD
+L]PHWL 9HUPH L]QL DODQ NXUXPODU DüDù×GDNL JLEL
OLVWHOHQPLüWLU KWWSZZZHIDWXUDJRYWU (ULüLP
7DULKL
‡úGHD7HNQRORMLd|]POHUL%LOJLVD\DU6DQYH
7LF/WGûWLúVWDQEXO
‡8\XPVRIW%LOJL6LVWHPOHULYH7HNQRORMLOHUL7LF
$ûúVWDQEXO
‡9HULEDQ (OHNWURQLN 9HUL úüOHPH YH 6DNODPD
+L]PHWOHUL$ûúVWDQEXO
‡0HELWHFK %LOLüLP %LOJLVD\DU +L]PHWOHUL
'DQ×üPDQO×N6DQYH7LF/WGûWLúVWDQEXO
‡'73 %LOJL úüOHP úOHWLüLP 7LF /WG ûWL 'LMLWDO
3ODQHWúVWDQEXO
‡7UNNHS .D\×WO× (OHNWURQLN 3RVWD +L]PHWOHUL
6DQYH7LF$ûúVWDQEXO
‡%ú06$ 8OXVODUDUDV× úü %LOJL <|QHWLP
6LVWHPOHUL$ûúVWDQEXO
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
» Makaleler «
PNHOOHÁHULOHGLùHUNXUXPNXUXOXüYHLüOHWPHOHULQ
H)DWXUDODU×Q× NHQGL PDOL PKU VHUWLÀNDODU× LOH
RQD\ODPDODU×YH\DQLWHOLNOLHOHNWURQLNVHUWLÀNDODU×LOH
LP]DODPDODU×JHUHNLU$QFDNH)DWXUDX\JXODPDV×Q×
|]HO HQWHJUDW|U DUDF×O×ù× LOH NXOODQDQODUD
G]HQOHQHFHN H)DWXUDODU×Q |]HO HQWHJUDW|UQ
PDOL PKU VHUWLÀNDV× LOH RQD\ODQPDV×QD L]LQ
YHULOPHNWHGLU9HUJL8VXO.DQXQX*HQHO7HEOLùL6×UD
1R WDULK YH VD\×O× 5HVPL
*D]HWH ()DWXUD X\JXODPDV×QGDQ
|]HO HQWHJUDW|U LOH \DUDUODQDFDN PNHOOHÁHULQ
WDULKLQH NDGDU HQWHJUDV\RQ YH |]HO
HQWHJUDV\RQ VUHoOHULQL WDPDPODPDN ]RUXQOXOXùX
EXOXQPDNWD\G×g]HOHQWHJUDW|U]HULQGHQIDWXUDODU
\D(53VLVWHPOHUL\DZHEWDEDQO×\D]×O×PODU\DGD
GLùHU \|QWHPOHUOH IDNV HSRVWD YE DUDF×O×ù×\OD
J|QGHULOHELOPHNWHGLU
0DOL\H %DNDQO×ù× WDUDI×QGDQ EDüODW×ODQ
H)DWXUD LoLQ LON |]HO HQWHJUDW|U EDQND ,1* %DQN
ROPXüWXU 6|]F *D]HWHVL 98.*7
6×UD1RNDSVDP×QGD*ú%·WHQ|]HOHQWHJUDV\RQ
L]QL DODQ NXUXPODU×Q OLVWHVL DüDù×GD JLELGLU KWWS
ZZZHIDWXUDJRYWU(ULüLP7DULKL
‡úGHD7HNQRORMLd|]POHUL%LOJLVD\DU6DQYH
7LF/WGûWLúVWDQEXO
‡'73%LOJLúüOHPúOHWLüLP7LF/WGûWL'LMLWDO
3ODQHWúVWDQEXO
‡0HELWHFK %LOLüLP %LOJLVD\DU +L]PHWOHUL
'DQ×üPDQO×N6DQYH7LF/WGûWLúVWDQEXO
‡9HULEDQ(OHNWURQLN9HULúüOHPHYH6DNODPD
+L]PHWOHUL$ûúVWDQEXO
‡8\XPVRIW %LOJL 6LVWHPOHUL YH 7HNQRORMLOHUL
7LF$ûúVWDQEXO
‡.Ro6LVWHP%LOJLYHúOHWLüLP+L]PHWOHUL$û
.RoVLVWHPúVWDQEXO
‡ú6ú6%LOLüLP7HNQRORMLOHUL6DQ7LF/WGûWL
.RFDHOL
‡/2*2 (OHNWURQLN 7LFDUHW +L]PHWOHUL $û
.RFDHOL
‡%L]RÀV %LOJL 7HNQRORMLOHUL YH <|QHWLP
'DQ×üPDQO×N+L]PHWOHUL7LF/WGûWLúVWDQEXO
‡ú]LEL]%LOLüLP7HNQRORMLOHUL$ûúVWDQEXO
‡ú1*%DQN$ûúVWDQEXO
‡%ú06$ 8OXVODUDUDV× úü %LOJL <|QHWLP
6LVWHPOHUL$ûúVWDQEXO
‡7UNNHS.D\×WO×(OHNWURQLN3RVWD+L]PHWOHUL
6DQYH7LF$ûúVWDQEXO
‡úQQRYD%LOLüLPd|]POHUL$ûúVWDQEXO
‡2\DN 7HNQRORML %LOLüLP YH .DUW +L]PHWOHUL
$ûúVWDQEXO
‡7UN7HOHNRPQLNDV\RQ$û$QNDUD
‡0LNUR <D]×O×PHYL <D]×O×P +L]PHWOHUL
%LOJLVD\DUYH6DQ7LF$ûúVWDQEXO
‡+DYHOVDQ+DYD(OHNWURQLN6DQYH7LF$û
69
‡%L]RÀV %LOJL 7HNQRORMLOHUL YH <|QHWLP
'DQ×üPDQO×N+L]PHWOHUL7LF/WGûWLúVWDQEXO
‡7UN7HOHNRPQLNDV\RQ$û$QNDUD
‡ú6ú6 %LOLüLP 7HNQRORMLOHUL 6DQ 7LF /WG ûWL
.RFDHOL
‡ú]LEL]%LOLüLP7HNQRORMLOHUL$ûúVWDQEXO
‡/2*2 (OHNWURQLN 7LFDUHW +L]PHWOHUL $û
.RFDHOL
‡2\DN 7HNQRORML %LOLüLP YH .DUW +L]PHWOHUL
$ûúVWDQEXO
‡ú1*%DQN$ûúVWDQEXO
‡(ÀQDQV (OHNWURQLN 7LFDUHW YH %LOLüLP
+L]PHWOHUL$ûúVWDQEXO
‡úQQRYD%LOLüLPd|]POHUL$ûúVWDQEXO
‡.Ro 6LVWHP %LOJL YH úOHWLüLP +L]PHWOHUL$û
.RoVLVWHPúVWDQEXO
‡+DYHOVDQ+DYD(OHNWURQLN6DQYH7LF$û
$QNDUD
‡0LNUR<D]×O×PHYL<D]×O×P+L]PHWOHUL%LOJLVD\DU
YH6DQ7LF$ûúVWDQEXO
‡$NEDQN7UN$ûúVWDQEXO
‡'RùXü %LOJL úüOHP YH 7HNQRORML +L]PHWOHUL
$ûúVWDQEXO
‡,%0*OREDO6HUYLFHVúüYH7HNQRORML+L]PHWOHUL
YH7LF/WGûWLúVWDQEXO
‡úü1HW(OHNWURQLN%LOJLhUHWLP'Dù×W×P7LFDUHW
YHúOHWLüLP+L]PHWOHUL$ûúVWDQEXO
‡7UN(NRQRPL%DQNDV×$ûúVWDQEXO
‡,QWHUWHFK %LOJL úüOHP YH 3D]DUODPD $û
úVWDQEXO
<XNDU×GDNL OLVWHGH DG× JHoHQ NXUXPODU D\Q×
]DPDQGD|]HOHQWHJUDW|UROXSOLVWHGHQELULG×ü×QGD
WRSODP DGHW NXUXPXQ HOHNWURQLN RUWDPGD
IDWXUD VDNODPD KL]PHWLQL YHUPH L]QL EXOXQGXùX
J|UOPHNWHGLU
()DWXUD X\JXODPDV×Q× 7UNL\H·GH VDGHFH
.D\×WO× .XOODQ×F×ODU *ú% WDUDI×QGDQ NXUXOPXü ELU
VLVWHP ]HULQGHQ NXOODQ×ODELOLUOHU &MFLUSPOJL
'BUVSB ,BZüU 4JTUFNJ &',4
NXUXP YH
NXUXOXüODU×QG]HQOHGLNOHULIDWXUDODUGDEXOXQDQED]×
ELOJLOHULQ EHOLUOHQHQ X\JXODPD YH YHUL VWDQGDUWODU×
oHUoHYHVLQGH *ú% VLVWHPLQH DNWDU×OPDV× üDUW×
LOH IDWXUDODUD DLW LNLQFL QVKDODU×Q Nkù×W RODUDN
VDNODQPDV×]RUXQOXOXùXQXRUWDGDQNDOG×UDQD\U×FD
DO×F×ODU×QD YHULOPHN ]HUH KD]×UODQDQ ELULQFL QVKD
IDWXUDODU×QGDJYHQOLHOHNWURQLNLP]DO×GLMLWDOEHOJH
üHNOLQGH ROXüWXUXOPDV×QD RODQDN VDùOD\DQ SLORW
ELU X\JXODPDG×U *ú%· LQ H)DWXUD X\JXODPDV×
NDSVDP×QGD \×O× LoHULVLQGH $YHD úOHWLüLP
+L]PHWOHUL $û %XUVD ûHKLULoL 'RùDOJD] 'Dù×W×P
7LFDUHWYH7DDKKW$û771HW$û7XUNFHOOúOHWLüLP
+L]PHWOHUL $û 7UN 7HOHNRPQLNDV\RQ $û YH
9RGDIRQH 7HOHNRPQLNDV\RQ $û LOH SURWRNRO
LP]DODQP×üW×U ().6 NXOODQ×F×ODU× 70
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
WDULKLQGHQ LWLEDUHQ H)DWXUD X\JXODPDV×QGD ND\×WO×
RODQ PNHOOHÁHUH VDGHFH H)DWXUD X\JXODPDV×
]HULQGHQH)DWXUDJ|QGHUPHNWHGLUOHUKWWSZZZ
HIDWXUDJRYWU(ULüLP7DULKL
().6VDW×F×WDUDI×QGDQDO×F×\DNHQGLVLVWHPL
]HULQGHQ GLUHNW LOHWLOLUNHQ H)DWXUD·GD IDWXUD *ú%·
HVDW×F×WDUDI×QGDQLOHWLOLU*ú%DO×F×\DLOHWLU*ú%·WHQ
WHVOLPDO×QPD\DQEHOJHIDWXUDRODUDNNDEXOHGLOPH]
KWWSZZZL]VPPPRRUJWU
L]VPPPRVXQXPX
SGI(ULüLP7DULKL7HOHNRPQLNDV\RQ
VHNW|UQGH IDDOL\HW J|VWHUHQ ÀUPDQ×Q SLORW
X\JXODPD RODUDN NXOODQG×ù× ().6 oDO×üPDGD
Do×NODQDFDN RODQ H$UüLYOH ELUOLNWH LOJLOL üDUWODU×
VDùOD\DQEWQPNHOOHÁHULQNXOODQ×P×QDDo×ODFDNW×U
%|\OHFH üLPGL\H NDGDU LüOHWPHOHU WDUDI×QGDQ Nkù×W
RUWDP×QGD G]HQOHQHQ IDWXUDODU×Q LNLQFL QVKDODU×
GD DUW×N HOHNWURQLN RUWDPGD VDNODQDFDN X\JXODPD
NDSVDP×QGDNL üLUNHWOHU QLKDL WNHWLFL VWDWVQGHNL
PüWHULOHULQLQFHSWHOHIRQODU×QDHSRVWDDGUHVOHULQH
YH\DEDQNDKHVDSODU×QDH)DWXUDJ|QGHUHELOHFHNWLU
.DPX +DUFDPD YH 0XKDVHEH %LOLüLP .%6
6LVWHPL H)DWXUD HQWHJUDV\RQXQX +D]LUDQ WDULKLQGH WDPDPODP×ü YH NDPX NXUXPODU× 7UN
7HOHNRPYH771(7·WHQVDGHFHHIDWXUDNDEXOHGHU
VWDW\H G|QüPüWU KWWSZZZL]VPPPRRUJWU,
L]VPPPRVXQXPXSGI(ULüLP7DULKL
().6 NDSVDP×QGD IDWXUDODU×Q× HOHNWURQLN
RUWDPGD ROXüWXUPD YH PXKDID]D L]QL DOP×ü RODQ
PNHOOHÁHU 1ROX 7HEOLùLQ \D\×P WDULKLQGHQ
LWLEDUHQ\×OLoHULVLQGHIDWXUDODPDVUHoOHULLOHELOJL
LüOHPVLVWHPOHULQL7HEOLùGH\HUDODQXVXOYHHVDVODUD
X\JXQKDOHJHWLUPHN]RUXQGDG×U9HUJL8VXO.DQXQX
*HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R WDULK YH
0NHUUHUVD\×O×5HVPL*D]HWH
()DWXUD8\JXODPDV×QD0DOL0KU6HUWLÀND
WHPLQ LüOHPOHULQL WDPDPOD\DUDN GkKLO RODQ ND\×WO×
NXOODQ×F× VD\×ODU× $û YH /WG ûLUNHWOHU LoLQ WRSODP
DGHW .DPX .XUXP YH .XUXOXüODU× LoLQ LVH
WRSODP DGHWWLU KWWSZZZHIDWXUDJRYWU (ULüLP
7DULKL
WDULK YH VD\×O× 3HWURO
3L\DVDV×.DQXQXNDSVDP×QGDPDGHQL\DùOLVDQV×QD
VDKLSRODQPNHOOHÁHUGHQWDNYLP\×O×QGDPDO
DO×ü× \DSDQODU WDULKL LWLEDUL\OH DVJDUL
0LO\RQ7/YH\DGDKD\NVHNEUWVDW×üKkV×ODW×
RODQODU H)DWXUD YH H'HIWHU X\JXODPDV×QD GkKLO
RODFDNODUG×U %HQ]HU üHNLOGH WDULK YH
VD\×O×g]HO7NHWLP9HUJLVL.DQXQXQDHNOL,,,
VD\×O×OLVWHGHNLPDOODU×LPDOLQüDYH\DLWKDOHGHQOHU
LOHEXQODUGDQWDNYLP\×O×QGDPDODO×ü×\DSDQODU
WDULKLLWLEDUL\OHDVJDUL0LO\RQ7/YH\D
GDKD\NVHNEUWVDW×üKkV×ODW×RODQODUGDHOHNWURQLN
IDWXUD YH GHIWHU X\JXODPDODU×QD GkKLOGLUOHU 9HUJL
8VXO.DQXQX*HQHO7HEOLùL6×UD1R
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
HGLOPHVLQHRODQDNVDùOD\DQH$UüLY8\JXODPDV×QD
LOLüNLQXVXOYHHVDVODU×LUGHOHPHN\HULQGHRODFDNW×U
1ROX 98.*7· GH \HU DODQ WDQ×PODUGDQ
ED]×ODU×DüDù×GDNLJLELGLU
‡²F"SþJW 3BQPSV³ (OHNWURQLN $UüLY
X\JXODPDV× NDSVDP×QGD %DüNDQO×ù×Q EHOLUOHGLùL
YHULIRUPDW×YHVWDQGDUG×QDX\JXQRODUDNKD]×UODQDQ
UDSRUX
‡²&MFLUSPOJL "SþJW F"SþJW
³ 7HEOLùGH
\HUDODQüDUWODUDX\JXQüHNLOGHHOHNWURQLNRUWDPGD
ROXüWXUXODQIDWXUDQ×QHOHNWURQLNRUWDPGDPXKDID]D
ve ibraz edilmesini,
‡²&MFLUSPOJL "SþJW 6ZHVMBNBTü F"SþJW
6ZHVMBNBTü
³ #BþLBOMüL WDUDI×QGDQ EHOLUOHQHQ
VWDQGDUWODUD X\JXQ RODUDN IDWXUDQ×Q HOHNWURQLN
RUWDPGD ROXüWXUXOPDV× HOHNWURQLN RUWDPGD
PXKDID]DV× LEUD]× YH UDSRUODPDV×Q× NDSVD\DQ
X\JXODPD\×
LIDGH HWPHNWHGLU 9HUJL 8VXO .DQXQX *HQHO
7HEOLùL 6×UD 1R WDULK YH 0NHUUHUVD\×O×5HVPL*D]HWH
8\JXODPDGDQ \DUDUODQPDN LoLQ PNHOOHÁHULQ
V×UD 1ROX 98.*7 LOH JHWLULOHQ H)DWXUD
8\JXODPDV×QD ND\×WO× ROPDODU× JHUHNPHNWHGLU
0NHOOHÁHUH$UüLY8\JXODPDV×Q×NHQGLELOJLLüOHP
VLVWHPLYH\D%DüNDQO×NWDQL]LQDOP×ü|]HOHQWHJUDW|U
ELOJL LüOHP VLVWHPL ]HULQGHQ ROPDN ]HUH LNL
\|QWHPOH NXOODQDELOLUOHU 9HUJL 8VXO .DQXQX *HQHO
7HEOLùL 6×UD 1R WDULK YH 0NHUUHU VD\×O× 5HVPL *D]HWH %XQD J|UH
H$UüLY 8\JXODPDV× NDSVDP×QGD G]HQOHQHQ
EHOJHOHU%DüNDQO×ùDELOGLULOHQELOJLLüOHPVLVWHPLQGH
YH\D |]HO HQWHJUDW|U VLVWHPLQGH ROXüWXUXOPDO×G×U
.XOODQ×ODQ HOHNWURQLN EHOJH IRUPDW× ]HULQGH PDOL
PKU1(6WDü×PD\DEHOJH]HULQGHGRùUXODPD\D
J|UQWOHPH\H YH Nkù×W EDVN× DOPD\D RODQDN
YHUHQ JHQHO WDQ×Q×UO×ùD VDKLS ELU IRUPDW ROPDO×G×U
0NHOOHÁHULVWHPHOHULKDOLQGHIDWXUDIRUPDW×RODUDN
ZZZHIDWXUDJRYWU LQWHUQHW DGUHVLQGH \D\×PODQDQ
HIDWXUD IRUPDW YH VWDQGDUG×Q× GD NXOODQDELOLUOHU
%DüNDQO×N JHUHNOL J|UPHVL KDOLQGH PNHOOHÁHULQ
NXOODQG×NODU×
HOHNWURQLN
EHOJH
IRUPDW×Q×Q
GHùLüWLULOPHVLQLLVWH\HELOLU8\JXODPD\×NHQGLVLVWHPL
]HULQGHQNXOODQDQW]HONLüLOHUHOHNWURQLNRUWDPGD
ROXüWXUGXNODU× IDWXUDODU×Q× NHQGL PDOL PKUOHUL LOH
JHUoHNNLüLOHULVHNHQGLPDOLPKUOHUL\DGD1(6LOH
RQD\ODUODU 9HUJL 8VXO .DQXQX *HQHO 7HEOLùL 6×UD
1R WDULK YH 0NHUUHU
VD\×O×5HVPL*D]HWH
úQWHUQHW ]HULQGHQ PDO YH KL]PHW VDW×ü×
\DSDQYH\×O×*HOLU7DEORVXEUWVDW×üKkV×ODW×
WXWDU× PLO\RQ OLUD YH ]HULQGH RODQ PNHOOHÁHU
HQ JHo WDULKLQH NDGDU H$UüLY
8\JXODPDV×QDJHoPHN]RUXQGDG×U.DSVDPDJLUHQ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
» Makaleler «
WDULK YH VD\×O× 5HVPL *D]HWH D YH
E /LVDQV VDKLEL PNHOOHÁHUGHQ DO×ü \DSDQODU×Q
PDGHQL \Dù VHNW|UQGH D\U×FD NDSVDPGD DO×ü
\DSDQODU×QWWQDONRONRODO×JD]R]ODUVHNW|UOHULQGH
YH\D EDüND VHNW|UOHUGH IDDOL\HW J|VWHUPHVL
]RUXQOXOXNNDUü×V×QGDNLGXUXPODU×HWNLOHPHPHNWHGLU
7&0DOL\H%DNDQO×ù×*HOLUúGDUHVL%DüNDQO×ù×9HUJL
8VXO .DQXQX 6LUNOHUL WDULK YH
98.VD\×O×5HVPL*D]HWH
=RUXQOXOXN NDSVDP×QD JLUHQ PNHOOHÁHULQ
H)DWXUDX\JXODPDV×QDWDNYLP\×O×
WDULKL LWLEDUL\OH *ú%· EDüYXUXOPDV× JHUHNL\RUGX
LoHULVLQGHJHoPHOHUL]RUXQOXOXùX9HUJL8VXO.DQXQX
*HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R WDULK YH
VD\×O× 5*D EXOXQPDNWD\G×
úOJLOL WDULK KDIWD VRQX WDWLOL 3D]DU JQQH GHQN
JHOGLùLLoLQVRQEDüYXUXJQ3D]DUWHVL
JQQH X]DW×OP×üW× %X WDULKH NDGDU EDüYXUDQ
PNHOOHÁHULQ WDULKLQH NDGDU ÀLOHQ
H)DWXUD X\JXODPDV×QD JHoPHOHUL JHUHNOLOLùL YDUG×
$QFDN H)DWXUD X\JXODPDV×QD ND\×WO× PNHOOHÁHULQ
ELUELUOHULQHVDWW×NODU×PDOODUYHLIDHWWLNOHULKL]PHWOHU
LoLQ G]HQOHGLNOHUL IDWXUDODU× WDULKLQGHQ
LWLEDUHQ H)DWXUD RODUDN J|QGHUPHOHUL YH DOPDODU×
]RUXQOXOXùX JHOPLüWLU ()DWXUD X\JXODPDV×QD
ND\×WO×RODQPNHOOHÁHUND\×WO×ROPD\DQPNHOOHÁHUH
\DSW×NODU× PDO WHVOLPL YH KL]PHW LIDV× LoLQ JHQHO
KNPOHU oHUoHYHVLQGH Nkù×W IDWXUD G]HQOHPH\H
GHYDPHGHFHNOHUGLU7HEOLùNDSVDP×QGD]RUXQOXOXN
JHWLULOHQ PNHOOHÁHULQ ELUELUOHULQH VDWW×NODU× PDOODU
YHLIDHWWLNOHULKL]PHWOHULoLQG]HQOHGLNOHULIDWXUDODU×
WDULKLQGHQ LWLEDUHQ H)DWXUD RODUDN
J|QGHUPHOHUL YH DOPDODU× ]RUXQOXGXU YH
1ROX 98.*7 'HùLüLNOLN 9HUJL 8VXO .DQXQX
*HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R WDULK YH
0NHUUHU VD\×O× 5HVPL *D]HWH D YH
E %|\OHFH H)DWXUD NXOODQ×P×QD \|QHOLN \HQLOLNOHU
JHWLUHQ G]HQOHPH LOH H)DWXUD\D JHoLü VUHFLQGH
WHNQLN V×N×QW× \DüD\DQ PNHOOHÁHUH o D\O×N ELU HN
VUHWDQ×QP×üW×U
(\OO D\× LWLEDUL\OH (IDWXUD X\JXODPDV×QD
ELQ PNHOOHÀQ EDüYXUGXùX EHOLUOHQPLüWLU
(\OO *D]HWHVL úON HWDSWD VRQX LWLEDUL\OH ELQ ÀUPD\× NDSVD\DFDN HIDWXUD
X\JXODPDV× LOH Nkù×W IDWXUD\D J|UH \×OGD RUWDODPD
PLO\DU 7/·\H \DN×Q VDW×F× LoLQ \DNODü×N DO×F× LoLQ WDVDUUXI \DS×OPDV× EHNOHQPHNWH\GL
3RVWD *D]HWHVL YH 6|]
NRQXVXWXWDU×QYHRUDQODU×QGDKDGDDUWP×üROGXùX
NXüNXVX]GXU
98.X\DU×QFDNkù×WRUWDP×QGDG]HQOHQPHN
PXKDID]D YH LEUD] HGLOPHN ]RUXQOXOXùX EXOXQDQ
IDWXUDQ×QHOHNWURQLNRUWDPGDG]HQOHQPHVLYHLNLQFL
QVKDV×Q×Q HOHNWURQLN RUWDPGD PXKDID]D YH LEUD]
71
PNHOOHÁHULQ EHOLUOHQHQ WDULKWHQ |QFH H)DWXUD
YH H$UüLY EDüYXUXODU×Q× YH ÀLOL JHoLü KD]×UO×NODU×Q×
WDPDPODPDODU× JHUHNPHNWHGLU 9HUJL 8VXO .DQXQX
*HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R WDULK YH
0NHUUHUVD\×O×5HVPL*D]HWH
$\U×FDJQGHPGHRODQELUEDüNDNRQXGD326
FLKD]×YH\D]DUNDVDODU×QELUOHüWLULOPHVLLOH\HQLQHVLO
|GHPHND\GHGLFLFLKD]ODUDg.&LOLüNLQGLUgGHPH
ND\GHGLFL FLKD]ODU ]HULQGHQ JHUoHNOHüWLULOHQ YH
H)DWXUD YH\D H$UüLY IDWXUDV× LOH EHOJHOHQGLULOHQ
VDW×üODUGD VD\×O× .DQXQ YH V×UD 1ROX
98.*7NDSVDP×QGD\DS×ODQG]HQOHPHOHUHX\JXQ
RODUDN|GHPHND\GHGLFLFLKD]ODUGDQ\HQLQHVLOGkKLO
G]HQOHQHFHN ELOJL ÀüL VDW×ü DQ×QGD G]HQOHQPHN
YH VDW×F× YH\D \HWNLOLVL WDUDI×QGDQ LP]DODQPDN
üDUW×\OD LUVDOL\H \HULQH JHoHU 9HUJL 8VXO .DQXQX
*HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R WDULK YH
0NHUUHUVD\×O×5HVPL*D]HWH
()DWXUD
X\JXODPDV×Q×Q
\XUWG×ü×
H)DWXUDODüPD\× GHVWHNOHPHVL LOH LOJLOL SLORW
oDO×üPDODU *ú% WDUDI×QGDQ EDüODW×OP×üW×U $\U×FD
X\JXODPDQ×Q 'HYOHW LKDOHVL DODQ ÀUPDODU×Q
H)DWXUD NXOODQPDV×Q×Q ]RUXQOX KDOH JHWLULOHFHùL
|QJ|UOPHNWHGLU <LQH EDQNDF×O×N VLVWHPOHUL
HQWHJUDV\RQX LOH HgGHPH RODQDù× VXQXODFDNW×U
*ú%WDUDI×QGDQHúUVDOL\HLOHLOJLOLG]HQOHPHQLQ ELU
DQ |QFH \DS×OPDV× EHNOHQPHNWHGLU KWWSZZZ
L]VPPPRRUJWU
L]VPPPRVXQXPXSGI
(ULüLP7DULKL
(OHNWURQLN RUWDPGD HOHNWURQLN ELOHW YH
HOHNWURQLN \ROFX OLVWHOHUL X\JXODPDV× GD V|]
NRQXVXGXU .DUD YH GHQL] \ROX LOH üHKLUOHUDUDV×
YH\DXOXVODUDUDV×\ROFXWDü×PDF×O×ù×LüLLOHXùUDüDQ
PNHOOHÁHULQHOHNWURQLNRUWDPGDELOHWYH\ROFXOLVWHVL
G]HQOHPHOHUL G]HQOHGLNOHUL HOHNWURQLN ELOHWOHUL
\ROFXODU×QD LOHWPHOHUL YH EX EHOJHOHUL PXKDID]D YH
LEUD] HWPHOHULQH LOLüNLQ XVXO YH HVDVODU 6×UD
1ROX98.*7LOHG]HQOHQPLüWLU7HEOLùNDSVDP×QGD
²&MFLUSPOJL#JMFUF#JMFU
³PXKDWDE×QDHOHNWURQLN
RUWDPGDLOHWLOPHN]HUHHOHNWURQLNEHOJHELoLPLQGH
ROXüWXUXODQ HOHNWURQLN RUWDPGD PXKDID]D YH
LEUD] HGLOHQ ELOHWL ²&MFLUSPOJL :PMDV -JTUFTJ³
HOHNWURQLN EHOJH ELoLPLQGH ROXüWXUXODQ HOHNWURQLN
RUWDPGD PXKDID]D YH LEUD] HGLOHQ NDUD\ROX \ROFX
WDü×PDF×O×ù×QGD NXOODQ×ODQ \ROFX OLVWHVLQL LIDGH
HWPHNWHGLU9HUJL8VXO.DQXQX*HQHO7HEOLùL6×UD
1R WDULK YH VD\×O× 5HVPL
*D]HWH
$QFDN EX PDNDOHGH H%HOJH NRQXVXQXQ
NDSVDPO× ROPDV× QHGHQL\OH H)DWXUD·Q×Q G×ü×QGDNL
EHOJHOHUGHQ ELUNDo×QD LOLüNLQ WDQ×PODPD LOH
\HWLQLOHFHNWLU(%HOJHLQFHOHQGLNWHQVRQUDH'HIWHU
X\JXODPDV×QDJHoLOHELOLU
72
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
('()7(58<*8/$0$6,
(OHNWURQLN 'HIWHU H'HIWHU X\JXODPDV×
0DOL\H %DNDQO×ù× *ú% LOH *PUN YH 7LFDUHW
%DNDQO×ù× úo 7LFDUHW *HQHO 0GUOù WDUDI×QGDQ
RUWDN RODUDN \D\×PODQDQ (OHNWURQLN 'HIWHU *HQHO
7HEOLùL6×UD1RLOH\UUOùHJLUPLüWLU(OHNWURQLN
'HIWHU *HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R WDULK
YHVD\×O×5HVPL*D]HWH7HEOLùNDSVDP×QGD
H'HIWHUHLOLüNLQWHPHOWDQ×PODUD\HUYHULOHELOLU
‡²&MFLUSPOJL %FGUFS³ üHNLO KNPOHULQGHQ
EDù×PV×] RODUDN 98.· D YH YH\D 77.·\H J|UH
WXWXOPDV× ]RUXQOX RODQ GHIWHUOHUGH \HU DOPDV×
JHUHNHQ ELOJLOHUL NDSVD\DQ HOHNWURQLN ND\×WODU
bütününü,
‡²&MFLUSPOJL
%FGUFS
6ZHVMBNBTü³
%DüNDQO×NYH*HQHO0GUONWDUDI×QGDQEHOLUOHQHQ
IRUPDW YH VWDQGDUWODUD X\JXQ RODUDN ROXüWXUXODQ
HOHNWURQLNGHIWHUOHUHLOLüNLQRQD\VUHoOHULQLQ\HULQH
JHWLULOPHVLDPDF×LOHKD]×UODQDQZZZHGHIWHUJRYWU
LQWHUQHWDGUHVLQGH\HUDODQX\JXODPD\×
‡ ²&MFLUSPOJL %FGUFS #FSBUü³ WHEOLùGH \HU
DODQ HVDVODU oHUoHYHVLQGH HOHNWURQLN RUWDPGD
ROXüWXUXODQ GHIWHUOHUH LOLüNLQ RODUDN %DüNDQO×N
WDUDI×QGDQ EHOLUOHQHQ VWDQGDUWODUD X\JXQ ELOJLOHUL
LoHUHQ YH %DüNDQO×N 0DOL 0KU LOH RQD\ODQP×ü
HOHNWURQLNGRV\D\×
‡²"müMüþ0OBZü³KHVDSG|QHPLQLQLOND\×QD
LOLüNLQRODUDNDO×QDQHOHNWURQLNGHIWHUEHUDW×Q×
‡²,BQBOüþ 0OBZü³ KHVDS G|QHPLQLQ VRQ
D\×QDLOLüNLQRODUDNDO×QDQHOHNWURQLNGHIWHUEHUDW×Q×
‡²;BNBO %BNHBTü³ ELU HOHNWURQLN YHULQLQ
UHWLOGLùL GHùLüWLULOGLùL J|QGHULOGLùL DO×QG×ù× YH
YH\DND\GHGLOGLùL]DPDQ×QWHVSLWHGLOPHVLDPDF×\OD
HOHNWURQLN VHUWLÀND KL]PHW VDùOD\×F×V× WDUDI×QGDQ
GRùUXODQDQND\G×
LIDGH HWPHNWHGLU (OHNWURQLN 'HIWHU *HQHO
7HEOLùL6×UD1RWDULKYHVD\×O×
5HVPL*D]HWH
*ú% LQWHUQHW VLWHVL ZHE VD\IDV×QGD H'HIWHU
X\JXODPDV×QD LOLüNLQ H'HIWHU 3RUWDO×Q× NXOODQ×PD
DoP×üW×U ('HIWHUH \|QHOLN WHNQLN N×ODYX] <D]×O×P
8\XPOXOXN2QD\.×ODYX]XH'HIWHU;%5/*/*HQHO
$o×NODPDODU <HYPL\H 'HIWHUL-RXUQDO YH H'HIWHU
;%5/%\N'HIWHU*HQHUDO/HGJHUDGODU×DOW×QGD
D\U×D\U×N×ODYX]ODUKD]×UOD\×SEXQODU×NXOODQ×F×ODU×Q
KL]PHWLQHVXQPXüWXU
%LODQoR HVDV×QD GHIWHU WXWDQ *HOLU 9HUJLVL
PNHOOHÁHUL YH .XUXPODU 9HUJLVL PNHOOHÁHUL
H'HIWHU WXWDELOLUOHU *ú% HOHNWURQLN RUWDPGD
H'HIWHU X\JXODPDV×QD EDüODQJ×o DüDPDV×QGD
VDGHFH\HYPL\HGHIWHULYHE\NGHIWHULDOP×üW×U
('HIWHUX\JXODPDV×LüDN×üVUHFLDüDPDODU×
üHNLO·GHNLJLELüHPDWL]HHGLOPLüWLU
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
.D\QDNKWWSZZZHGHIWHUJRYWUZHEJXHVW,
(ULüLP7DULKL
<HQL 77. YH 98. KNPOHUL JHUHùLQFH
WXWXOPDV× ]RUXQOX RODQ GHIWHUOHULQ JHUHNOL IRUPDW
YH VWDQGDUWODUD X\JXQ üHNLOGH HOHNWURQLN GRV\D
ELoLPLQGH
KD]×UODQPDV×
EDVW×U×OPDNV×]×Q
ND\GHGLOPHVL GHùLüPH]OLùLQLQ EWQOùQQ
YH ND\QDù×Q×Q GRùUXOXùXQXQ JDUDQWL DOW×QD
DO×QPDV× YH LOJLOLOHU QH]GLQGH LVSDW DUDF× RODUDN
NXOODQ×ODELOPHVLQH RODQDN WDQ×PD\× KHGHÁH\HQ
KXNXNL YH WHNQLN G]HQOHPHOHU \DS×OP×üW×U
6WDQGDUWODUDX\JXQROXüWXUXODQGRV\DODU×QH'HIWHU
X\JXODPDV×LoLQPDOLPKULOHPKUOHQPHVL\DGD
JYHQOLHOHNWURQLNLP]DLOHLP]DODQPDV×YHEHUDW×Q×Q
DO×QPDV× JHUHNPHNWHGLU ('HIWHU *ú% WDUDI×QGDQ
\D\×PODQDQ N×ODYX]ODUGD EHOLUWLOHQ VWDQGDUWODU YH
IRUPDWDX\JXQELoLPGHKD]×UODQ×U+D]×UODQDQGRV\D
´GHIWHUµüHPD\DS×V×QGD|QJ|UOHQDODQD\HUOHüWLULOLU
´GHIWHUµGRV\DV×RODUDNPKUOHQLU\DGDLP]DODQ×U
DUG×QGDQ EHOOL ELOJLOHUL DO×QDUDN ´EHUDWµ GRV\DV×
ROXüWXUXOXSPKUOHQLU\DGDLP]DODQ×UGDKDVRQUD
SDNHWOHQLUYHZZZHGHIWHUJRYWUDGUHVLQGHEXOXQDQ
H'HIWHU 8\JXODPDV×QD JLULü \DS×ODUDN \NOHPH
JHUoHNOHüWLULOLU %HUDW GRV\DV× *ú% PDOL PKU LOH
GHPKUOHQHUHNLQGLULOHFHNüHNLOGHGHIWHUVDKLELQLQ
HULüLPLQH Do×O×U KWWSZZZHGHIWHUJRYWUZHE
JXHVW(ULüLP7DULKL
*HUoHN NLüL PNHOOHÁHULQ (OHNWURQLN úP]D
.DQXQX KNPOHUL oHUoHYHVLQGH UHWLOHQ QLWHOLNOL
HOHNWURQLN VHUWLÀND YH\D V×UD 1ROX 98.*7
oHUoHYHVLQGH 0DOL 0KU WHPLQ HWPLü ROPDODU×
W]HO NLüL PNHOOHÁHULQ V×UD 1ROX 98.*7
oHUoHYHVLQGH 0DOL 0KU WHPLQ HWPLü ROPDODU×
JHUHNPHNWHGLU(OHNWURQLN'HIWHU*HQHO7HEOLùL6×UD
1R D YH E EHQWOHUL 'HùLüLNOLN (OHNWURQLN
'HIWHU *HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R · GH 'HùLüLNOLN
<DS×OPDV×QD 'DLU *HQHO 7HEOLù 6×UD 1R WDULKYHVD\×O×5HVPL*D]HWH
<XNDU×GD \HU DODQ üDUWODU× WDü×\DQODUGDQ
EX 7HEOLù NDSVDP×QGD H'HIWHU ROXüWXUPDN
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Makaleler «
ûHNLO('HIWHU8\JXODPDV×úü$N×ü6UHFL
ND\GHWPHN PXKDID]D YH LEUD] HWPHN LVWH\HQ
PNHOOHÁHULQZZZHGHIWHUJRYWU internet adresinde
\D\×PODQDQ EDüYXUX N×ODYX]XQD X\JXQ RODUDN
EDüYXUXGD EXOXQPDV× JHUHNPHNWHGLU %DüNDQO×N
YH\D *HQHO 0GUON JHUHN J|UPHVL GXUXPXQGD
ZZZHGHIWHUJRYWU LQWHUQHW DGUHVLQGH \D\×PODQDQ
N×ODYX]ODUDHNRODUDNWHNQLNELOJLYHEHOJHWDOHELQGH
EXOXQDELOLU(OHNWURQLN'HIWHU*HQHO7HEOLùL6×UD1R
'HùLüLNOLN (OHNWURQLN 'HIWHU *HQHO7HEOLùL
6×UD1R·GH'HùLüLNOLN<DS×OPDV×QD'DLU*HQHO
7HEOLù6×UD1RWDULKYHVD\×O×
5HVPL*D]HWH
$QFDN
EHUDW
HOHNWURQLN
GHIWHUOHULQ
GHùLüPH]OLùLQLLVSDWHWPH\H\|QHOLNROXSGHIWHUOHULQ
LoHULùLQH \|QHOLN ELU RQD\× LIDGH HWPHPHNWHGLU
(OHNWURQLN 'HIWHU *HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R
WDULK YH VD\×O× 5HVPL *D]HWH
0XKDID]DYHLEUD]\NPOOùHOHNWURQLN
GHIWHUOHULQYHEHUDWODU×QGRùUXOXùXQDEWQOùQH
YH GHùLüPH]OLùLQH LOLüNLQ RODQ HOHNWURQLN LP]D YH
PDOLPKUGHùHUOHULGkKLOKHUWUOHOHNWURQLNND\×W
YH YHUL LOH GRùUXODPD YH J|UQWOHPH DUDoODU×Q×Q
WPQ NDSVDPDNWD ROXS HOHNWURQLN GHIWHUOHUH
LVWHQLOGLùLQGHNROD\O×NODHULüHELOPH\LDQODü×ODELOLUYH
HNVLNVL]ELUELoLPGHJ|UQWOH\HELOPH\LYHRNXQDELOLU
Nkù×W EDVN×ODU×Q× UHWHELOPH\L VDùOD\DFDN ELoLPGH
\HULQHJHWLULOPHOLGLU(OHNWURQLN'HIWHU*HQHO7HEOLùL
6×UD1Ro'HùLüLNOLN(OHNWURQLN'HIWHU*HQHO
7HEOLùL6×UD1R·GH'HùLüLNOLN<DS×OPDV×QD'DLU
*HQHO7HEOLù6×UD1RWDULKYH
VD\×O×5HVPL*D]HWH
(OHNWURQLN'HIWHU*HQHO7HEOLùL6×UD1R·LQ
QFL E|OPQH J|UH 7HEOLù·GH EHOLUWLOHQ HVDVODUD
X\JXQ H'HIWHU ROXüWXUDQ ND\GHGHQ RQD\OD\DQ
PXKDID]D HGHQ \D]×O×PODU *ú% WDUDI×QGDQ WHVW
HGLOPHNWH WHVWL EDüDU×O× ELU ELoLPGH WDPDPOD\DQ
WLFDUL \D]×O×PODU %N] *ú% H'HIWHU <D]×O×P
8\XPOXOXN 2QD\ .×ODYX]X KWWSZZZJLE
JRYWU (ULüLP 7DULKL ZZZHGHIWHUJRY
trLQWHUQHWDGUHVLQGHQLODQHGLOPHNWHGLU
('HIWHU \D]×O×P X\XPOXOXN RQD\× DODQ
\D]×O×PODU7DEOR·GHVXQXOGXùXJLELGLU
7DEOR('HIWHU8\JXODPDV×8\XPOXOXN
2QD\×$ODQ<D]×O×PODU
zĂnjŦůŦŵŦŶmƌĞƟĐŝƐŝ
zĂnjŦůŦŵŦŶĕŦŬůĂŵĂƐŦŝůĞ
sĞƌƐŝLJŽŶǀĞͬǀĞLJĂ^ƺƌƺŵ
EƵŵĂƌĂƐŦ
>ŽŐŽzĂnjŦůŦŵ^ĂŶ͘ǀĞdŝĐ͘͘b͘
>ŽŐŽͲĞŌĞƌͬϭ͘ϬϬ͘ϬϬǀĞ
ϭ͘Ϭϭ͘ϬϬ
EĞƚƐŝƐzĂnjŦůŦŵ^ĂŶ͘ǀĞdŝĐ͘͘b͘
EĞƚƐŝƐͲĞŌĞƌͬϭ͘ϵ͘ϵ͘ϭ
DŝŬƌŽzĂnjŦůŦŵĞǀŝ^ĂŶ͘ǀĞdŝĐ͘͘b͘
DŝŬƌŽzĂnjŦůŦŵĞǀŝͲĞŌĞƌ
ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦͬϭ͘Ϭϭ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
73
/^/^ŝůŝƔŝŵdĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝ^ĂŶ͘dŝĐ͘
>ƚĚ͘bƟ͘
/^/^ͲĞŌĞƌͬsϭ͘Ϭ
&/dŝůŐŝ7ƔůĞŵ^ŝƐƚĞŵůĞƌŝ^ĞƌǀŝƐůĞƌŝ
^ĂŶ͘dŝĐ͘>ƚĚ͘bƟ͘
&/d^WͲĞŌĞƌƂnjƺŵƺ
ͬϭ͘Ϭ
WĂƌƚŶĞƌĂŝůŐŝ^ŝƐƚĞŵůĞƌŝǀĞĂŶ͘
,ŝnj͘͘b͘
WĂƌƚŶĞƌĂͲĞŌĞƌhLJŐƵůĂŵĂƐŦͬϭ͘Ϭ͘ϯ
ͬ^ŶĨŽƌŵĂƐLJŽŶdĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝ>ƚĚ͘
bƟ
LJďĞƌƐŽŌͲĞŌĞƌhLJŐƵůĂŵĂƐŦͬϭ͘Ϭ
hnjŵĂŶŝůŝƔŝŵĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ͘b͘
džƉĞƌƚĞĂŵͲĞŌĞƌhLJŐƵůĂŵĂƐŦͬϭ͘Ϭ
>ŝŶŬŝůŐŝƐĂLJĂƌ^ŝƐ͘zĂnjŦůŦŵŦǀĞŽŶĂŶ͘^ĂŶ͘ǀĞdŝĐ͘͘b͘
>ŝŶŬ'ƺŶĞƔͲĞŌĞƌͬ
ϭ͘ϬϬ͘ϬϬ
EddĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝdŝĐ͘
>ƚĚ͘bƟ͘
Ed^ŝŐŶͲĞŌĞƌͬϭ͘Ϭ͘Ϭ
>ŝŶŬŝůŐŝƐĂLJĂƌ^ŝƐ͘zĂnjŦůŦŵŦǀĞŽŶĂŶ͘^ĂŶ͘ǀĞdŝĐ͘͘b͘
zĞŶŝEĞƐŝůͲĞŌĞƌͬϭ͘ϬϬ͘ϬϬ
dĂďŝŵŝůŝƔŝŵŒŝƟŵĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ
^ĂŶ͘dŝĐ͘͘b͘
d7DDƵŚĂƐĞďĞͲĞŌĞƌ
ͬϭ͘Ϭ
7ŶĨŝŶĂzĂnjŦůŦŵ͘b͘
7ŶĨůĞŬƐDƵŚĂƐĞďĞͲĞĨƚĞƌ
hLJŐƵůĂŵĂƐŦͬǀϭ͘Ϭ
>ŝŬŽŵzĂnjŦůŦŵ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝǀĞdŝĐ͘͘b͘
>ŝŬŽŵzĂnjŦůŦŵͲĞŌĞƌhLJŐƵůĂŵĂƐŦͬϭ͘ϬϬ͘ϬϬ͘ϬϬϭ
^ĨƐͲĞǀĂŶŦƔŵĂŶůŦŬŝůŐŝ7ƔůĞŵ^ĂŶ͘ ^&^'>ͲĞŌĞƌhLJŐƵůĂŵĂƐŦ
dŝĐ͘>ƚĚ͘bƟ
ͬϭ͘ϬϬ
>ŽŐŝŶŝůŐŝƐĂLJĂƌzĂnjŦůŦŵůĂƌŦ͘b͘
>K'7EZWͲĞŌĞƌͬsϭ͘Ϭϭ
ŝƌǀĞŝůŐŝdĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝDĞĚŝŬĂů
dƵƌŝnjŵ^ĂŶ͘dŝĐ͘>ƚĚ͘bƚŝ͘
ŝƌǀĞĞͲĞŌĞƌͬs͘ϭ͘ϬϬ
dmZDKͲd^DZdĞŵĞůŒŝƚ͘ǀĞ
^ƚĂũ͘DƌŬnj͘Œŝƚ͘zĂLJ͘zĂnj͘,͘7ƔůĞƚŵĞƐŝ
>hͲĞŌĞƌhLJŐƵůĂŵĂƐŦ
ͬϭ͘Ϭ
dŝůŐŝƐĂLJĂƌ^ĂŶ͘ǀĞdŝĐ͘>ƚĚ͘bƟ͘
ƚĂ^Y>ͲĞŌĞƌmƌĞƚŵĞ
WƌŽŐƌĂŵDŽĚƺůƺͬsͲϭ͘Ϭϭ
KƌŬĂŝůŐŝƐĂLJĂƌdŝĐ͘^ĂŶ͘>ƚĚ͘bƟ͘
KƌŬĂĞͲĞŌĞƌͬϭ͘Ϭ͘Ϭ͘Ϭ
sdsŝnjLJŽŶŝůŐŝdĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝǀĞ
zĂLJŦŶĐŦůŦŬ>ƚĚ͘bƚŝ͘
ŝͲ'ĂƚĞͲĞŌĞƌhLJŐƵůĂŵĂƐŦ
ͬϭ͘ϯ
7ŶƚĞĐŽŶŝůŝƔŝŵǀĞĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝdŝĐ͘>ƚĚ͘bƟ͘
/ŶƚĞĐŽŶ/ŶĨŽƌ>ŶͲĚĞŌĞƌ
ͬ/ŶĨŽƌ>ŶǀĞ/ŶƚĞĐŽŶ/ŶĨŽƌ
ĂĂŶ/sͲĞŌĞƌͬ/ŶĨŽƌ
ĂĂŶ/s
ĞƌĞĐĞzĂnjŦůŦŵ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝdŝĐ͘͘b͘
WĂƌĂůŽŐͬϰ͘Ϭ͘Ϭ͘Ϭ
sĞŐĂŝůŐŝƐĂLJĂƌ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ>ƚĚ͘bƟ͘
sĞŐĂͲĞŌĞƌͬϭ͘ϬϬ
^ŽŌŝůŐŝ7ƔůĞŵĂŶŦƔŵĂŶůŦŬǀĞdŝĐ͘
͘b͘
^K&dͲĞŌĞƌhLJŐƵůĂŵĂƐŦ
ͬs͘ϭ͘ϬϬ
^E/ŝůŐŝƐĂLJĂƌǀĞdĞŬŶŽůŽũŝĂŶ͘7ŶƔ͘
^E/ͲĞŌĞƌͬϭ͘Ϭ
dĞŬƐ͘KƚŽŵ͘^ĂŶ͘dŝĐ͘>ƚĚ͘bƚŝ͘
.D\QDN KWWSZZZHGHIWHUJRYWU(ULüLP
7DULKL
7DEOR·GH\HUDODQú]PLULOLPHUNH]LRODQ\HUOL
(53\D]×O×P×1HWVLV*ú%WDUDI×QGDQLON(IDWXUDYH
('HIWHU HQWHJUDV\RQ o|]P RQD\ODQDQ \D]×O×P
ROPXüWXU KWWSQHWVLVQHGLUFRP (ULüLP 7DULKL
hONHPL]GHLON('HIWHUX\JXODPDV×QD
74
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
JHoHQ üLUNHW $[D 6LJRUWD $û ROPXü YH EDV×QGD
LON UHWLP üLUNHWL RODUDN GD û|OHQ \HU DOP×üW×U
3HUDNHQGH%OWHQ
7DEORGDNL ELU EDüND \D]×O×P GD 7UNL\H·QLQ
LON YH WHN ZHE WDEDQO× PHUNH]L PXKDVHEH VLVWHPL
RODQ /8&$· G×U %XOXW PLPDUL WHNQRORMLVLQLQ \D]×O×P
VHUYLV RODUDN VXQXOPDV× PRGHOLQLQ 7UNL\H·GHNL LON
EDüDU×O× X\JXODPDV× RODQ /8&$ 3URMHVL 7UNL\H
6HUEHVW 0XKDVHEHFL 0DOL 0üDYLUOHU YH <HPLQOL
0DOL0üDYLUOHU2GDODU×%LUOLùL7h502%LOH7HPHO
(ùLWLP YH 6WDM 0HUNH]L 7(60(5 WDUDI×QGDQ
JHOLüWLULOPLüWLU *ú% WHVWOHULQGHQ EDüDU×\OD JHoHQ
/8&$ ()DWXUD X\JXODPDV× YH 78%ú7$.%ú/*(0
.DPX 60· GH ´0DOL 0KU 8\XP 'HùHUOHQGLUPH
5DSRUXµ LOH ('HIWHU X\JXODPDV× GD ´H'HIWHU
X\XPOX SURJUDPODUµ OLVWHVLQGH \HULQL DODUDN
NXOODQ×PD VXQXOPXüWXU KWWSZZZOXFDFRPWU,
(ULüLP7DULKL
7DEOR ·GHQ GH J|UOHFHùL ]HUH 1HWVLV YH
/8&$ G×ü×QGD EDüND \D]×O×PODU GD EXOXQPDNWDG×U
$QFDN NRQXQXQ NDSVDPO× ROPDV× QHGHQL\OH
\D]×O×PODUOD RODQ LOLüNL Do×V×QGDQ ELUNDo |UQHN
YHUPHNOH\HWLQLOHFHNWLU
'HIWHUOHULQ HOHNWURQLN RUWDPGD G]HQOHQPHVL
LoLQ XOXVODUDUDV× NXOODQ×PD VDKLS N×VDFD ´;%5/µ
RODUDN DGODQG×U×ODQ GLO HVDV DO×QPDNWDG×U ('HIWHU
X\JXODPDV× LOH ;%5/ LOLüNLQL LQFHOHPHN \HULQGH
RODFDNW×U
*HQLüOHWLOHELOLU úüDUHWOHPH 'LOL H;WHQVLEOH
0DUNXS /DQJXDJH ;0/ IRUPDW×QGD ELU VWDQGDUW
RODQYHXOXVODUDUDV×NXOODQ×PDVDKLS*HQLüOHWLOHELOLU
úüOHWPH 5DSRUODPD 'LOL HXtensible %XVLQHVV
RHSRUWLQJ LDQJXDJH;%5/ NXOODQ×OPDNWDG×U
$o×N ELU VWDQGDUW RODQ YH OLVDQV JHUHNWLUPH\HQ
9#3- ÀQDQVDO ELOJLOHULQ HOHNWURQLN WUDQVIHUL LoLQ
NXOODQ×ODQ ;0/ WDEDQO× JHQHO ELU LüDUHWOHPH GLOLGLU
)LQDQVDO ELOJLOHULQ KD]×UODQPDV× DQDOL] HGLOPHVL
UDSRUODQPDV× YH LüOHWPHOHU DUDV×QGD LQWHUQHW
]HULQGHQ YH\D GLùHU HOHNWURQLN \|QWHPOHUOH
WUDQVIHU HGLOPHVLQGH XOXVODUDUDV× VWDQGDUW
VDùODPDNWDG×U )LQDQVDO ELOJL NXOODQ×F×ODU×Q
UDSRUODPD PHNDQL]PDV×QGD WP ÀQDQVDO ELOJLOHUL
LüDUHWOH\HUHNÀQDQVDOUDSRUODU×VWDQGDUWYHDQODü×O×U
KDOH JHWLUHUHN UDSRUODU×Q DQDOL] HGLOHELOPHVLQL
WUDQVIHU HGLOHELOPHVLQL YH NDUü×ODüW×U×ODELOPHVLQL
VDùOD\DQ 9#3-'3 'JOBODJBM 3FQPSUJOH
'JOBOTBM 3BQPSMBNB
YH GHIWHUOHUOH LOJLOL RODQ
9#3-(- (MPCBM -FEHFS(MPCBM %FGUFS
ROPDN
]HUHLNLWHPHOVSHVLÀNDV\RQXEXOXQPDNWDG×U;0/
WHNQRORMLVLQGH EHOLUOL ELU DPDo LoLQ ROXüWXUXOPXü
HWLNHW VHWL YH GRNPDQ LoHULùLQL WDQ×POD\DQ ;0/
üHPDV× YH V×Q×ÁDQG×UPD VLVWHPL RODQ WDNVRQRPL
HVDVDO×QG×ù×QGD;%5/*/7DNVRQRPLVLELUNXUXOXüD
LOLüNLQ ÀQDQVDO YH LüOHWPH ELOJLOHULQLQ HWNLQ ELoLPGH
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
'DLU*HQHO7HEOLù6×UD1RWDULKYH
VD\×O×5HVPL*D]HWH
$\O×N G|QHP VDGHFH RQD\D VXQXODQ D\×Q
GHIWHU ND\×WODU×Q× LIDGH HWPHNWH ROXS |QFHNL
D\ODUD DLW ND\×WODU× LoHUPH] +HVDS G|QHPL YH\D
WDNYLP \×O× LoHULVLQGH GH HOHNWURQLN GHIWHU WXWPD\D
EDüODQDELOLU$QFDNKHVDSG|QHPLYH\DWDNYLP\×O×
LoHULVLQGH HOHNWURQLN GHIWHU WXWPD\D EDüOD\DQODU
EDüODG×NODU× WDULKL L]OH\HQ ELU D\O×N VUH LoHULVLQGH
HVNL GHIWHUOHULQH NDSDQ×ü WDVGLNL \DSW×UDFDNODUG×U
(OHNWURQLN'HIWHU*HQHO7HEOLùL6×UD1R
'HùLüLNOLN(OHNWURQLN'HIWHU*HQHO7HEOLùL6×UD1R
· GH 'HùLüLNOLN <DS×OPDV×QD 'DLU *HQHO 7HEOLù
6×UD1RWDULKYHVD\×O×5HVPL
*D]HWH
=RUXQOXOXN NDSVDP×QD JLUHQ PNHOOHÁHULQ
('HIWHU X\JXODPDV×QD WDNYLP \×O× ('HIWHU
\D]×O×PODU×Q× NHQGL JHOLüWLUHQ PNHOOHÁHULQ
WDULKL LWLEDUL\OH H'HIWHU WHVW VUHoOHULQL
EDüDU× LOH WDPDPODP×ü ROPDODU× JHUHNPHNWHGLU
LoHULVLQGH JHoPHOHUL ]RUXQOX 9HUJL 8VXO .DQXQX
*HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R WDULK YH
VD\×O×5HVPL*D]HWHEROGXùX
LIDGHHGLOPLüWLUV×UD1ROX(OHNWURQLN'HIWHU*HQHO
7HEOLùLQH J|UH NHQGLOHULQH L]LQ YHULOHQOHU www.
HGHIWHUJRYWU LQWHUQHW DGUHVLQGH GX\XUXODQ IRUPDW
YH VWDQGDUWODUD X\JXQ RODUDN YH BZMüL EzOFNMFS
LWLEDUL\OH H'HIWHUOHULQL ROXüWXUPD\D YH VDNODPD\D
EDüOD\DFDNODUG×U 'HIWHUOHULQL H'HIWHU ELoLPLQGH
WXWPD\D EDüOD\DQODU V|] NRQXVX GHIWHUOHULQL Nkù×W
RUWDP×QGD WXWDPD]ODU $\U×FD KHVDS G|QHPL YH\D
WDNYLP \×O× LoHULVLQGH GH H'HIWHU X\JXODPDV×QD
JHoLOHELOHFHNWLU
('HIWHU
X\JXODPDV×QGD
GHIWHUOHU D\O×N G|QHPOHU LWLEDUL\OH WXWXODFDù×QGDQ
]RUXQOXOXN NDSVDP×QD JLUHQ PNHOOHÁHU $UDO×N D\× LoHULVLQGH EDüYXUPDODU× GXUXPXQGD
$UDO×N G|QHPLQLQ GHIWHUOHULQL D\O×N RODUDN
ROXüWXUDPD\DFDNODUG×U %XQD J|UH V×UD 1ROX
98.*7 NDSVDP×QGD H'HIWHU WXWPD ]RUXQOXOXùX
EXOXQDQPNHOOHÁHUGHQ
‡('HIWHU X\JXODPDV×QD $UDO×N D\×
LoHULVLQGH EDüYXUDQODU×Q WDULKLQGHQ
itibaren,
‡('HIWHUX\JXODPDV×QD$UDO×ND\×QGDQ
|QFH EDüYXUDQODU×Q HQ JHo $UDO×N D\×QGDQ
EDüODPDN]HUH
‡g]HO KHVDS G|QHPLQH WDEL RODQODU×Q
WDULKLQGHQ|QFHH'HIWHUX\JXODPDV×QD
EDüYXUX \DSPDODU× YH HQ JHo $UDO×N D\×
içerisinde,
H'HIWHU WXWPD\D EDüODPDODU× JHUHNPHNWHGLU
98. 0NHUUHU YH 0G 'HùLüLNOLN 7&
0DOL\H%DNDQO×ù×*HOLUúGDUHVL%DüNDQO×ù×9HUJL8VXO
.DQXQX6LUNOHUL / WDULKYH98.
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
» Makaleler «
NXOODQ×P×Q× VDùODPDN DPDF×\OD WDVDUODQP×üW×U
;%5/ */ WDNVRQRPLVL LüOHWPHOHULQ PXKDVHEH YH
RSHUDV\RQVLVWHPOHULQGH\HUDODQoHüLWOLND\×WODU×Q×
;%5/ VWDQGDUG×QGD ELU DUD\D JHWLUHUHN GHWD\O×
ELoLPGH GHIWHUOHULQL ROXüWXUPDODU×QD \DUG×PF× RODQ
PRGOHU ELU VHWWLU %XQODU &25 &RUHdHNLUGHN
%86 $GYDQFHG %XVLQHVV &RQFHSWV*HOLüWLULOPLü
úüOHWPH .DYUDPODU× 08& 0XOWL&XUUHQF\dRNOX
'|YL] .XUX 86. $%' úQJLOWHUH JLEL ONHOHU LoLQ
ROXüWXUXODQ ELU LoHULN YH7$) 7D[$XGLW )LOH9HUJL
'HQHWLP 'RV\DV× PRGOOHULGLU<HYPL\H GHIWHUL YH
E\N GHIWHULQ HOHNWURQLN RUWDPGD KD]×UODQPDV×
PXKDID]DV×YHLEUD]×LoLQ;%5/*/WDNVRQRPLVLQLQ
NXOODQ×OPDV× X\JXQ J|UOPüWU%X NDSVDPGD
\HYPL\HGHIWHULYHE\NGHIWHULQHOHNWURQLNRUWDPGD
ROXüWXUXOPDV×QGDEDüODQJ×oDüDPDV×LoLQ;%5/*/
6SHFWDNVRQRPLVLQLQ&25YH%86PRGOOHULQLQ
ELU DUD\D JHWLULOPHVL\OH ROXüDQ FDVH FE LoHULN
PRGHOL HVDV DO×QDFDNW×U *ú% H'HIWHU ;%5/ */
*HQHO $o×NODPDODU KWWSZZZHGHIWHUJRY
tr(ULüLP7DULKL
;%5/ PXKDVHEH \D]×O×PODU×Q× Lo YH G×ü
UDSRUODU× LüOHWPHOHU DUDV× ELOJL WUDQVIHUOHULQL
GHULQGHQHWNLOHGLùLLoLQEXGLOLQ\DS×V×Q×QYHoDO×üPD
VLVWHPLQLQPXKDVHEHPHVOHNPHQVXSODU×WDUDI×QGDQ
DQODü×OPDV×|QHPDU]HWPHNWHGLU(UNXü
.DPX *|]HWLPL 0XKDVHEH YH 'HQHWLP
6WDQGDUWODU× .XUXPX WDUDI×QGDQ ´;%5/ 7UNL\H
7HPVLOFLOLùLµQLQ ROXüWXUXOPDV× LoLQ JHUHNOL
oDO×üPDODU\DS×OP×üYHWHPVLOFLOLNNXUXPEQ\HVLQGH
WDULKLQGH NXUXOPXüWXU KWWSZZZ
NJNJRYWU (ULüLP 7DULKL hONHPL]GH
WHPVLOFLOLùLQ NXUXOPDV× |QHPOL ELU DG×P NDEXO
HGLOPHNWHGLU
;%5/· LQ HOHNWURQLN RUWDPGDNL ÀQDQVDO
ELOJLOHULQ UDSRUODQPDV× YH UDSRUODPD VUHFLQGH
HWNLQOLùLQ DUWW×U×OPDV× Do×V×QGDQ NDWN×V× E\N
ROXS;%5/WHPHOOL\D]×O×PODU×QNXOODQ×P×|QSODQD
o×NPDNWDG×U%XNRQXQXQD\U×ELUoDO×üPDGDD\U×QW×O×
ELU üHNLOGH LQFHOHQPHVLQGH \DUDU J|UOPHNWHGLU
('HIWHUX\JXODPDV×Q×Q;%5/LOHRODQLOLüNLN×VDFD
|]HWOHQGLNWHQ VRQUD H'HIWHU LOH LOJLOL |QHPOL GLùHU
QRNWDODUDGHùLQLOHELOLU
*HUoHN NLüLOHU HOHNWURQLN GHIWHUOHULQL LOJLOL
ROGXùX D\× WDNLS HGHQ oQF D\×Q VRQ JQQH
NDGDU NHQGLOHULQH DLW JYHQOL HOHNWURQLN LP]D YH\D
PDOLPKULOHLP]DODU7]HONLüLOHULVHH'HIWHUOHULQL
LOJLOLROGXùXD\×WDNLSHGHQoQFD\×QVRQJQQH
NDGDU +HVDS G|QHPLQLQ VRQ D\×QD DLW GHIWHUOHU
NXUXPODU YHUJLVL EH\DQQDPHVLQLQ YHULOGLùL D\×Q
VRQ JQQH NDGDU NHQGLOHULQH DLW PDOL PKU LOH
RQD\ODU (OHNWURQLN 'HIWHU *HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R
DYHEEHQWOHUL'HùLüLNOLN(OHNWURQLN'HIWHU
*HQHO7HEOLùL6×UD1R·GH'HùLüLNOLN<DS×OPDV×QD
75
VD\×O×5HVPL*D]HWH
*HOLüHQ ELOJL YH LOHWLüLP WHNQRORMLOHULQLQ
VXQGXùX RODQDNODU oHUoHYHVLQGH PNHOOHÁHULQ
|QHPOLELUE|OPEDVLWPXKDVHEHSURJUDPODU×QGDQ
(53VLVWHPOHULQHNDGDUROGXNoDJHQLüELU\HOSD]HGH
EXOXQDQ\D]×O×PODU×YHUJLLOHLOJLOLROD\YHLüOHPOHULQ
WDNLSHGLOPHVLDPDF×LOHNXOODQPDNWDG×U$UWDQIDDOL\HW
KDFLPOHULQLQGHGRùDOVRQXFXRODQEXGXUXPYHUJL
LOHLOJLOLND\×WODU×QQLWHOLùLQLGHùLüWLUPHNWHEXGXUXP
GD YHUJL GHQHWLP VUHoOHUL LOH LOJLOL \HQL XVXO YH
HVDVODU×Q EHOLUOHQPHVLQL ]RUXQOX N×OPDNWDG×U 9HUJL
GHQHWLP IDDOL\HWOHULQLQ JHOLüHQ WHNQRORMLOHUH X\JXQ
ELU üHNLOGH \UWOHELOPHVL DPDF× LOH EHOLUOHQHQ
NRQXODUD LOLüNLQ ND\×WODU×Q HOHNWURQLN RUWDPGD
ROXüWXUXOPDV× PXKDID]DV× YH LEUD] HGLOPHVLQH
.D\×W6DNODPD*HUHNVLQLPOHULGDLUXVXOYHHVDVODU
6×UD 1ROX 98.*7 NRQXVXQX ROXüWXUPXüWXU
9HUJL 8VXO .DQXQX *HQHO 7HEOLùL 6×UD 1R WDULKYHVD\×O×5HVPL*D]HWH
6|]NRQXVXWHEOLùLQHNLRODUDNVDW×üDO×üYGND\×WODU
ROPDN ]HUH DVJDUL ND\×W VDNODPD JHUHNVLQLPL
EHOLUOHQHQNRQXODUVXQXOPXüWXU
('HIWHU X\JXODPDV×QD JHoLü VUHFLQGH YH
JHoLüWHJQFHOGHùLüLNOLNOHUYH\HQLOLNOHUOHNRQXQXQ
\HQLGHQLUGHOHQPHVLJHUHùLRUWD\Do×NDFDNW×U
6218d
hONHPL]GH Lü DN×ü VUHoOHULQLQ GLMLWDO RUWDPD
WDü×QPDV× E\N ELU DG×P RODUDN NDEXO HGLOPHNWH
YH \×O×QGD SODQODQDQ DQFDN o D\O×N HN VUH
LOHWDULKLLWLEDUL\OHH)DWXUD
WDULKL LWLEDUL\OH GH H'HIWHU X\JXODPDV×QD JHoLü
|QJ|UOPHNWHGLU(%HOJHX\JXODPDV×Q×QEDüODQJ×o
DG×P× QLWHOLùLQGH RODQ H)DWXUD YH H'HIWHU
X\JXODPDV× LOH ONHPL]GH GQ\D ONHOHUL LOH
EHQ]HU üHNLOGH ND\×WG×ü×O×ù× |QOHPHN YH YHUJLGH
J|QOOù DUWW×UPDN DPDoODQP×üW×U %X X\JXODPD
LOH D\Q× ]DPDQGD XOXVODUDUDV× DODQGD UHNDEHW
HGHELOLU NRQXPD GD JHOLQHFHNWLU 6UHFH JHoLüOH
ELUOLNWH H)DWXUD·\× HúUVDOL\H YG EHOJHOHU H'HIWHU
X\JXODPDV×QGDLVH\HYPL\HGHIWHULYHGHIWHULNHELUL
GLùHU GHIWHUOHU L]OH\HFHNWLU %X PDNDOHGH JQFHO
YH \HQL NRQXODU RODUDN HOHNWURQLN X\JXODPDODU×Q
HOH DO×Q×S LQFHOHQPHVL LOH \D]×QGD IDUN×QGDO×N
\DUDW×OPDV×DPDoODQP×üW×U
%LOJL WHNQRORMLOHULQL GDKD HWNLQ NXOODQPDN LoLQ
HOHNWURQLN X\JXODPDODUD \|QHOLN oHüLWOL HùLWLPOHU
YHULOPHNWH YH NXUVODU G]HQOHQPHNWHGLU %XQXQOD
ELUOLNWHHùLWLPNXUXPODU×QGDJHUHNNXUDPVDOJHUHN
X\JXODPDO× RODUDN YH JHUHNVH OLVDQV LOH OLVDQVVW
G]H\OHUGH NRQXODUD LOLüNLQ GHUVOHUGH LOHUL ELOJL
WHNQRORMLOHULQNXOODQ×P×E\N|QHPDU]HWPHNWHGLU
gUQHùLQ ú]PLU LOLQGH 'RNX] (\OO hQLYHUVLWHVL·QGH
HùLWLP V×UDV×QGD X\JXODPD\D \|QHOLN RODUDN *ú%
76
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
WDUDI×QGDQ LON (IDWXUD YH ('HIWHU HQWHJUDV\RQ
o|]P RQD\ODQDQ \D]×O×P RODQ 1HWVLV· LQ \DQ×
V×UD ONHPL]GHNL LON YH WHN ZHE WDEDQO× PHUNH]L
PXKDVHEH VLVWHPL RODQ /8&$ \D]×O×PODU×QGDQ
\DUDUODQ×OG×ù× J|UOPHNWHGLU %|\OHFH JHOHFHNWH
PHVOHùLQ HOHPDQODU× RODFDN |ùUHQFLOHU Do×V×QGDQ
GDKD OLVDQV YH OLVDQVVW |ùUHQLPL V×UDODU×QGD
NHQGLOHULQH H%HOJH YH H'HIWHU X\JXODPDODU×Q×Q
JHUHN NXUDPVDO RODUDN WDQ×W×OPDV× YH JHUHNVH
GH oHüLWOL \D]×O×PODU DUDF×O×ù×\OD J|UVHOOHüWLULOHUHN
DNWDU×OPDV× VDùODQP×ü ROPDNWDG×U %X \|Q\OH GH
oDO×üPD\D]×QDGHùHUNDWDFDNW×U
6RQXoRODUDNoDO×üPDGDH%HOJHYHH'HIWHU
X\JXODPDODU× D\U×QW×O× ELU üHNLOGH LQFHOHQPLü ROXS
JQFHO JHOLüPHOHUH SDUDOHO RODUDN HOHNWURQLN
RUWDPGDNL X\JXODPDODUD \HQLOHULQLQ HNOHQPHVL GH
EHNOHQPHNWHGLU
KAYNAKÇA
3 4áSB /PMV 7FSHJ 6TVM ,BOVOV (FOFM 5FCMJßJOEF %FßJãJLMJL :BQáMNBTáOB %BJS
(FOFM5FCMJß4áSB/P
UBSJIWFTBZáMá3FTNJ(B[FUF
&ZMM(B[FUFTJ²&GBUVSBZBHFmNFLJmJOCJOLJãJCBãWVSEV³1BSB
1JZBTBTáT
%PßBOBZ 7FMJ ²FGBUVSB TVOVNV³ IUUQXXXHJCHPWUS &SJãJN 5BSJIJ
&MFLUSPOJL%FGUFS(FOFM5FCMJßJ4áSB/P
µEF%FßJãJLMJL:BQáMNBTáOB%BJS(FOFM
5FCMJß4áSB/P
UBSJIWFTBZáMá3FTNJ(B[FUF
&MFLUSPOJL%FGUFS(FOFM5FCMJßJ4áSB/P
UBSJIWFTBZáMá3FTNJ
(B[FUF
&SLVã ) 9#3- F9UFOTJCMF #VTJOFTT 3FQPSUJOH -BOHVBHF
(FOJãMFUJMFCJMJS
àãMFUNF3BQPSMBNB%JMJ(B[J,JUBCFWJ"OLBSB
(FMJSàEBSFTJ#BãLBOMáßáF%FGUFS:B[áMáN6ZVNMVMVL0OBZ,áMBWV[V
âVCBU
"OLBSBIUUQXXXHJCHPWUS&SJãJN5BSJIJ
(FMJSàEBSFTJ#BãLBOMáßáF%FGUFS9#3-(-(FOFM"máLMBNBMBS
IUUQXXX
FEFGUFSHPWUS&SJãJN5BSJIJ
(FMJSàEBSFTJ#BãLBOMáßáF'BUVSB6ZHVMBNBTá&OUFHSBTZPO,áMBWV[V
,BTáN
"OLBSBIUUQXXXHJCHPWUS&SJãJN5BSJIJ
(FMJSàEBSFTJ#BãLBOMáßáF'BUVSB6ZHVMBNBTáe[FM&OUFHSBTZPO,áMBWV[V
5FNNV[
"OLBSBIUUQXXXHJCHPWUS&SJãJN5BSJIJ
(FMJSàEBSFTJ#BãLBOMáßáF'BUVSB6ZHVMBNBTá4BLMBNB,áMBWV[V
&ZMMIUUQ
XXXHJCHPWUS&SJãJN5BSJIJ
(FMJSàEBSFTJ#BãLBOMáßáIUUQXXXFEFGUFSHPWUS&SJãJN5BSJIJ
(FMJS àEBSFTJ #BãLBOMáßá IUUQXXXFEFGUFSHPWUSXFCHVFTU &SJãJN 5BSJIJ
(FMJS àEBSFTJ #BãLBOMáßá IUUQXXXFGBUVSBHPWUS &SJãJN 5BSJIJ WF
IUUQXXXMVDBDPNUS&SJãJN5BSJIJ
à[NJS 4FSCFTU .VIBTFCFDJ WF .BMJ .ãBWJSMFS 0EBTá IUUQXXXJ[TNNNPPSHUS
J[TNNNPTVOVNVQEG&SJãJN5BSJIJ
,BNV(z[FUJNJ.VIBTFCFWF%FOFUJN4UBOEBSUMBSá,VSVNVIUUQXXXLHLHPWUS
UBSJIWFTBZáMá#BTáO%VZVSVTV&SJãJN5BSJIJ
/FUTJTIUUQOFUTJTOFEJSDPN&SJãJN5BSJIJ
1FSBLFOEF #MUFO IUUQQFSBLFOEFUWCVMUFOLBOBM'.$(@([email protected]
.BSLFUTPMFOFEFGUFSVZHVMBNBTJOBHFDFOJMLVSFUJNTJSLFUJPMEVIUN &SJãJN 5BSJIJ
1PMBUàTNBJM²FGBUVSBWFFEFGUFS#JMHJMFOEJSNF4FNJOFSJ³#FUFL#PZBWF
,JNZB4BO"â&'BUVSB#BãBSá)JLiZFTJIUUQXXXHJCHPWUS&SJãJN5BSJIJ
1PTUB(B[FUFTJ²&GBUVSBµZMBNJMZBS5-³&LPOPNJT
1PTUB(B[FUFTJ²&GBUVSBZ[EFUBTBSSVGTBßMáZPS³&LPOPNJT
3FGFSBOT(B[FUFTJ²âJSLFUMFSBSBTáJMLFGBUVSBZá¾MMJCPZBLFTUJ³&SJãJN
5BSJIJ
4z[D(B[FUFTJ²&GBUVSBMJTBOTáBMEá³
5$ .BMJZF #BLBOMáßá (FMJS àEBSFTJ #BãLBOMáßá 7FSHJ 6TVM ,BOVOV 4JSLMFSJ UBSJIWF76,TBZáMá3FTNJ(B[FUF
5$ .BMJZF #BLBOMáßá (FMJS àEBSFTJ #BãLBOMáßá 7FSHJ 6TVM ,BOVOV 4JSLMFSJ UBSJIWF76,TBZáMá3FTNJ(B[FUF
7FSHJ 6TVM ,BOVOV (FOFM 5FCMJßJ 4áSB /P
UBSJI WF TBZáMá
3FTNJ(B[FUF
7FSHJ 6TVM ,BOVOV (FOFM 5FCMJßJ 4áSB /P
UBSJI WF TBZáMá
3FTNJ(B[FUF
7FSHJ 6TVM ,BOVOV (FOFM 5FCMJßJ 4áSB /P
UBSJI WF TBZáMá
3FTNJ(B[FUF
7FSHJ 6TVM ,BOVOV (FOFM 5FCMJßJ 4áSB /P
UBSJI WF TBZáMá
3FTNJ(B[FUF
7FSHJ 6TVM ,BOVOV (FOFM 5FCMJßJ 4áSB /P
UBSJI WF TBZáMá
3FTNJ(B[FUF
7FSHJ6TVM,BOVOV(FOFM5FCMJßJ4áSB/P
UBSJIWF.LFSSFS
TBZáMá3FTNJ(B[FUF
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
»
» Örnek Muktezalar «
»Örnek Muktezalar«
$SDUWPDQG×üFHSKHVLQLQNLUD\DYHULOPHVLLüOHPLQLQYHUJLNDQXQODU×NDUü×V×QGDNL
GXUXPX
»
'HùHUOHPHJQQGHVHQHWYHoHNOHULoLQ\DS×ODFDNUHHVNRQWX\JXODPDV×Q×QJQYDGH
LOHV×Q×UO×NDO×SNDOPD\DFDù×
»
ûLUNHWELUOHüPHVLVRQXFXQGDDNWLIWHND\×WO×JD\ULPHQNXOQND\×WO×GHùHULOHJHUoHN
GHùHULDUDV×QGDNLIDUN×Q×QELODQoRGDLOJLOLKHVDSODUDND\GHGLOHUHN\HQLGHQGHùHUOHQPHVLYH
YHUJLOHQGLUPH
»
+HGL\HNDUWODU×+DUFDPDODU×Q×Q*LGHUOHüWLULOPHVL
»
<DS×GHQHWLPKL]PHWLNDUü×O×ù×QGDG]HQOHQHFHNIDWXUDQ×QYHHOGHHGLOHFHNJHOLULQ.9.
98.YH.'9.DQXQODU×Do×V×QGDQGHùHUOHQGLULOPHVL
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
77
T.C.
*(/ú5ú'$5(6ú%$û.$1/,ø,
ú67$1%8/9(5*ú'$ú5(6ú%$û.$1/,ø,
0NHOOHI+L]PHWOHUL.DWPD'HùHU9HUJLVL*UXS0GUOù
7DULK6D\×.'9
.RQX$SDUWPDQG×üFHSKHVLQLQNLUD\DYHULOPHVLLüOHPLQLQYHUJLNDQXQODU×NDUü×V×QGDNLGXUXPX
úOJLGH ND\×WO× |]HOJH WDOHS IRUPXQGD
RWXUPDNWDROGXùXQX]ELQDQ×QG×üFHSKHVLQHUHNODP
DO×QDFDù×YHHOGHHGLOHQJHOLUOHULQDSDUWPDQ×QJHQHO
JLGHUOHULQGH NXOODQ×ODFDù× EHOLUWLOHUHN HOGH HGLOHQ
UHNODPJHOLULQLQYHUJLNDQXQODU×NDUü×V×QGDNLGXUXPX
YHJHQHOJLGHUOHUGHQPDKVXSHGLOLSHGLOHPH\HFHùL
KXVXVODU×QGDJ|UüWDOHSHGLOPHNWHGLU
*(/ú59(5*ú6ú.$1818<g1h1'(1
VD\×O× *HOLU 9HUJLVL .DQXQXQXQ LQFL
PDGGHVLQGH EX PDGGHGH EHQWOHU KDOLQGH VD\×ODQ
PDO YH KDNODU×Q VDKLSOHUL PXWDVDUU×ÁDU× ]LO\HGOHUL
LUWLIDN YH LQWLID KDNN× VDKLSOHUL YH\D NLUDF×ODU×
WDUDI×QGDQNLUD\DYHULOPHVLVRQXFXHOGHHGLOHQLUDWODU
JD\ULPHQNXOVHUPD\HLUDG×RODUDNWDQ×PODQP×üROXS
V|]NRQXVXPDGGHKNPQHJ|UHNDWPDOLNOHULQLQ
RUWDNRODUDNVDKLSROGXùXNXOODQ×PDODQODU×Q×QVLWH
\|QHWLPLWDUDI×QGDQNLUD\DYHULOPHVLQHGHQL\OHHOGH
HGLOHQ JD\ULPHQNXO VHUPD\H LUDG×Q×Q PNHOOHÁHUL
NDWPDOLNOHULRODFDNW×U
'LùHU WDUDIWDQ D\Q× .DQXQXQ QF
PDGGHVLQGH´.DPXLGDUHYHPHVVHVHOHULLNWLVDGv
NDPXPHVVHVHOHULVDLUNXUXPODUWLFDUHWüLUNHWOHUL
Lü RUWDNO×NODU× GHUQHNOHU YDN×ÁDU GHUQHN YH
YDN×ÁDU×Q LNWLVDGv LüOHWPHOHUL NRRSHUDWLÁHU \DW×U×P
IRQX \|QHWHQOHU JHUoHN JHOLUOHULQL EH\DQ HWPH\H
PHFEXU RODQ WLFDUHW YH VHUEHVW PHVOHN HUEDE×
]LUDLND]DQoODU×Q×ELODQoRYH\D]LUDvLüOHWPHKHVDE×
HVDV×QDJ|UHWHVSLWHGHQoLIWoLOHUDüDù×GDNLEHQWOHUGH
VD\×ODQ |GHPHOHUL DYDQV RODUDN |GHQHQOHU GkKLO
QDNGHQ YH\D KHVDEHQ \DSW×NODU× V×UDGD LVWLKNDN
VDKLSOHULQLQ JHOLU YHUJLOHULQH PDKVXEHQ WHYNLIDW
\DSPD\D PHFEXUGXUODUµ KNPQH \HU YHULOPLü
ROXS D\Q× PDGGHQLQ ELULQFL I×NUDV×Q×Q D DOW
EHQGLQGHLVHLQFLPDGGHGH\D]×O×PDOYHKDNODU×Q
NLUDODQPDV×NDUü×O×ù×\DS×ODQ|GHPHOHUGHQLVWLKNDN
VDKLSOHULQLQJHOLUYHUJLOHULQHPDKVXEHQ
VD\×O×%..LOH<UUONWHYNLIDW
\DS×ODFDù×KNPDOW×QDDO×QP×üW×U
<LQH D\Q× .DQXQXQ ´7RSODPD <DS×OPD\DQ
+DOOHUµ EDüO×NO× QF× PDGGHVLQLQ ELULQFL EHQGLQLQ
F DOW EHQGLQGH YHUJL\H WDEL JHOLU WRSODP×Q×Q >D
78
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
YH E EHQWOHULQGH EHOLUWLOHQOHU [email protected] QF
PDGGHGH \D]×O× WDULIHQLQ LNLQFL JHOLU GLOLPLQGH \HU
DODQ WXWDU× \×O× LoLQ 7/ DüPDPDV×
NRüXOX\OD7UNL\H·GH WHYNLIDWD WDEL WXWXOPXü RODQ
ELUGHQ ID]OD LüYHUHQGHQ HOGH HGLOHQ FUHWOHU
PHQNXO VHUPD\H LUDWODU× YH JD\ULPHQNXO VHUPD\H
LUDWODU× LoLQ \×OO×N EH\DQQDPH YHULOPH\HFHùL GLùHU
JHOLUOHU LoLQ EH\DQQDPH YHULOPHVL KDOLQGH GH EX
JHOLUOHULQEH\DQQDPH\HGkKLOHGLOPH\HFHùLKNP
G]HQOHQPLü ROXS DQ×ODQ EHQGLQ G DOW EHQGLQGH
GH ELU WDNYLP \×O×QGD HOGH HGLOHQ YH WRSODP WXWDU×
\×O× LoLQ 7/ DüPD\DQ WHYNLIDW YH
LVWLVQD X\JXODPDV×QD NRQX ROPD\DQ PHQNXO YH
JD\ULPHQNXO VHUPD\H LUDWODU× LoLQ EH\DQQDPH
YHULOPH\HFHùLKNPDOW×QDDO×QP×üW×U
VD\×O× .DW 0ONL\HWL .DQXQXQXQ QF
PDGGHVLQGH ´2UWDN \HUOHULQ NRQXVX V|]OHüPH
LOH EHOLUWLOHELOLU $üDù×GD \D]×O× \HUOHU YH üH\OHU EX
NDQXQJHUHùLQFHKHUKDOGHRUWDN\HUVD\×O×U
D7HPHOOHU YH DQD GXYDUODU EDù×PV×]
E|OPOHULD\×UDQRUWDNGXYDUODUWDYDQYHWDEDQODU
DYOXODU JHQHO JLULü NDS×ODU× DQWUHOHU PHUGLYHQOHU
DVDQV|UOHU VDKDQO×NODU NRULGRUODU YH EXUDODUGDNL
JHQHOWXYDOHWYHODYDERODUNDS×F×GDLUHYH\DRGDODU×
JHQHOoDPDü×UO×NYHoDPDü×UNXUXWPD\HUOHULJHQHO
N|PUONYHRUWDNJDUDMODUHOHNWULNVXYHKDYDJD]×
VDDWOHULQLQ NRUXQPDV×QD PDKVXV ROXS EDù×PV×]
E|OPG×ü×QGDEXOXQDQ\XYDODUYHNDSDO×N×V×PODU
NDORULIHUGDLUHOHULNX\XYHVDUQ×oODU\DS×Q×QJHQHO
VXGHSRODU×V×ù×QDNODU
´KNPQH\HUYHULOPLüROXSD\Q×.DQXQXQ
QF× PDGGHVLQGH GH NDW PDOLNOHULQLQ DQD
JD\ULPHQNXOXQ EWQ RUWDN \HUOHULQH DUVD SD\ODU×
RUDQ×QGD RUWDN PONL\HW KNPOHULQH J|UH PDOLN
RODFDù×KNPDOW×QDDO×QP×üW×U
$\U×FD .DW 0ONL\HWL .DQXQX oHUoHYHVLQGH
DSDUWPDQ \|QHWLPOHUL WDUDI×QGDQ NLUD\D YHULOHQ
RUWDN NXOODQ×PD PDKVXV \HUOHULQ PONL\HW KDNN×
KLVVHOHUL RUDQ×QGD NDW PDOLNOHULQH DLW ROGXùXQGDQ
V|]NRQXVXE|OPOHULQPDOLNOHUWDUDI×QGDQELUH\VHO
RODUDN YH\D \|QHWLP WDUDI×QGDQ NHQGLOLùLQGHQ
NLUD\D YHULOPHVL PPNQ GHùLOGLU %X E|OPOHULQ
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
HOGHHWWLNOHULNLUDJHOLUOHULQLQWLFDUL]LUDLYH\DNXUXP
ND]DQF×Q×Q WHVSLWLQH PWHDOOLN KNPOHUH J|UH
KHVDSODQ×SEH\DQHGLOHFHùLWDELGLU
$\U×FD HOGH HGLOHQ NLUD JHOLUOHULQLQ
DSDUWPDQ YH\D VLWH \|QHWLPOHUL WDUDI×QGDQ WDKVLO
HGLOLSRUWDNJLGHUOHULQNDUü×ODQPDV×QGDNXOODQ×OPDV×
EX JHOLUOHULQ \XNDU×GD \DS×ODQ Do×NODPDODU
GRùUXOWXVXQGDYHUJLOHQGLULOPHVLQHHQJHOGHùLOGLU
» Örnek Muktezalar «
NLUDODQDELOPHVL DQFDN NDW PDOLNOHUL NXUXOXQXQ R\
ELUOLùL LOH DODFDNODU× NDUDU VRQXFX RODELOHFHùLQGHQ
\|QHWLPVDGHFHNDWPDOLNOHULDG×QDNLUDODPDLüOHYLQL
YHNLOV×IDW×LOH\HULQHJHWLUPLüROPDNWDG×U
%X KNP YH Do×NODPDODUD J|UH .DW
0ONL\HWL .DQXQX J|] |QQGH EXOXQGXUXOGXùXQGD
JHQHO NXUXOGD R\ ELUOLùL LOH DO×QDQ NDUDU JHUHùLQFH
DSDUWPDQ \|QHWLFLOHUL WDUDI×QGDQ DSDUWPDQ GXYDU×Q
UHNODPPDNVDG×\ODNLUDODQPDV×VRQXFXHOGHHGLOHQ
NLUDJHOLULYHUJLNDQXQODU×Do×V×QGDQ\|QHWLPLQGHùLO
DSDUWPDQYH\DVLWHGHPONL\HWVDKLELEXOXQDQODU×Q
JD\ULPHQNXOVHUPD\HLUDG×JHOLULRODUDNNDEXOHGLOLU
9HUJL NDQXQODU× Do×V×QGDQ PXKDWDS KHUKDQJL ELU
YHUJLPNHOOHÀ\HWLEXOXQPD\DQDSDUWPDQ\|QHWLPL
GHùLONDWPDOLNOHULRODFDNW×U
gWH \DQGDQ DSDUWPDQ YH\D VLWHQLQ RUWDN
DODQODU×Q×QNLUD\DYHULOPHVLVRQXFXHOGHHGLOHQNLUD
JHOLULR\×OGDHOGHHGLOPLüJD\ULPHQNXOVHUPD\HLUDG×
ROGXùXQGDQ QF PDGGHGH VD\×ODQ NLüL \DGD
NXUXOXüODUD NLUD\D YHULOPHVL GXUXPXQGD \DS×ODQ
|GHPHOHU ]HULQGHQ DQ×ODQ PDGGHQLQ ELULQFL
I×NUDV×Q×Q D DOW EHQGL JHUHùLQFH JHOLU YHUJLVL
WHYNLIDW×\DS×ODFDù×WDELLGLU
%XQDJ|UHRUWDNPONL\HWRODQJD\ULPHQNXOOHULQ
KDNVDKLSOHULQLQüDKVLPONROPDV×KDOLQGH
D6D\×O×*HOLU9HUJLVL.DQXQXQXQQF
PDGGHVLQH J|UH WHYNLIDW \DSPD PHFEXUL\HWLQGH
ROPD\DQODUDNLUD\DYHULOPHVLgUQHùLQEDVLWXVXOGH
YHUJL\H WDEL RODQODUD NLUD\D YHULOPHVL V|] NRQXVX
LVH KDN VDKLEL EDü×QD HOGH HGLOHQ NLUD EHGHOL DG×
JHoHQ.DQXQXQQF×PDGGHVLQLQELULQFLEHQGLQLQ
G DOW EHQGLQGH \HU DODQ WXWDU× \×O× LoLQ
7/ DüPDV× KDOLQGH EH\DQD GkKLO HGLOHFHN
DüPDPDV×KDOLQGHLVHEH\DQDGkKLOHGLOPH\HFHN
E 6|] NRQXVX JD\ULPHQNXOOHULQ DQ×ODQ
.DQXQ·XQQFPDGGHVLQHJ|UHWHYNLIDW\DSPD
PHFEXUL\HWLQGH RODQODUD NLUD\D YHULOPHVL V|]
NRQXVX LVH KDN VDKLEL EDü×QD HOGH HGLOHQ NLUD
EHGHOL \LQH D\Q× .DQXQ·XQ QF PDGGHVLQGH
\D]×O× WDULIHQLQ LNLQFL JHOLU GLOLPLQGH \HU DODQ WXWDU×
\×O×LoLQ7/DüPDV×KDOLQGHEH\DQD
GkKLOHGLOHFHNDüPDPDV×KDOLQGHLVHEH\DQDGkKLO
HGLOPH\HFHNWLU
'LùHUWDUDIWDQKDNVDKLSOHULQLQRUWDNPONL\HWL
RODQEXJD\ULPHQNXOOHULQWLFDUL]LUDLYH\DNXUXPODU
YHUJLVLQH WDEL RODQ LüOHWPHOHULQ DNWLÀQGH ND\×WO×
ROPDV×KDOLQGHEXJD\ULPHQNXOOHUDQ×ODQ.DQXQ·XQ
·QF PDGGHVLQGH VD\×ODQODU WDUDI×QGDQ
NLUDODQP×ü ROVD ELOH |GHQHQ NLUD EHGHOOHULQGHQ
WLFDUL]LUDLYH\DNXUXPODUYHUJLVLQHWDELLüOHWPHOHUH
LVDEHW HGHQ N×V×P ]HULQGHQ KHUKDQJL ELU JHOLU
YHUJLVLWHYNLIDW×\DS×OPD\DFDNROXSKDNVDKLSOHULQLQ
.$70$ '(ø(5 9(5*ú6ú .$1818
<g1h1'(1
VD\×O× .DWPD 'HùHU 9HUJLVL .'9
.DQXQXQXQ LQFL PDGGHVLQH J|UH 7UNL\H·GH
WLFDULV×QDL]LUDLIDDOL\HWYHVHUEHVWPHVOHNIDDOL\HWL
oHUoHYHVLQGH \DS×ODQ WHVOLP YH KL]PHWOHU I
PDGGHVLQH J|UH *HOLU 9HUJLVL .DQXQXQXQ LQFL
PDGGHVLQGH EHOLUWLOHQ PDO YH KDNODU×Q NLUDODQPDV×
LüOHPOHUL.'9\HWDELEXOXQPDNWDG×U
.'9 .DQXQXQXQ XQFX PDGGHVLQGH
PNHOOHÀQ 7UNL\H LoLQGH LNDPHWJDK×Q×Q Lü\HULQLQ
NDQXQL PHUNH]L YH Lü PHUNH]LQLQ EXOXQPDPDV×
KDOOHULQGHYHJHUHNOLJ|UOHQGLùHUKDOOHUGH0DOL\H
%DNDQO×ù×Q×Q YHUJL DODFDù×Q×Q HPQL\HW DOW×QD
DO×QPDV×DPDF×\ODYHUJL\HWDELLüOHPHWDUDIRODQODU×
YHUJLQLQ|GHQPHVLQGHQVRUXPOXWXWDELOHFHùLKNPH
EDùODQP×üW×U
6|] NRQXVX PDGGHQLQ YHUGLùL \HWNL\H
GD\DQ×ODUDN\D\×PODQDQ6HUL1ROX.'9*HQHO
7HEOLùLQLQ ´5HNODP 9HUPH úüOHPOHULµ EDüO×NO× E|OPQGH´.'9PNHOOHÀRODQJHUoHNYH\DW]HO
NLüLOHULQ VDGHFH VRUXPOX V×IDW×\OD .'9 |GH\HQOHU
EX NDSVDPD GDKLO GHùLOGLU .'9 PNHOOHÀ\HWL
ROPD\DQüDK×VODUDYH\DNXUXOXüODUDDLWELQDDUVD
DUD]LJLEL\HUOHUGHGXYDUODUD\D]×OPDNSDQRRODUDN
\HUOHüWLULOPHN YE üHNLOOHUGH UHNOkP YHUPHNWH
ROGXùX V|] NRQXVX EX LüOHPOHU LOH LOJLOL .'9 QLQ
UHNOkPKL]PHWLYHUHQOHULQ.'9PNHOOHÀROPDPDV×
KDOLQGHUHNOkPKL]PHWLDODQODUWDUDI×QGDQVRUXPOX
V×IDW×\ODEH\DQHGLOHFHùLEHOLUWLOPHNWHGLU
$\U×FD EX E|OP NDSVDP×QGDNL UHNODP
KL]PHWLQL DODQODU×Q *HOLU 9HUJLVL .DQXQXQD
J|UH EDVLW XVXOGH YHUJLOHQGLULOHQOHU LVWLVQDGDQ
YD]JHoHUHN.'9PNHOOHÀROPDVDODUGDKLEDQND
YHVLJRUWDüLUNHWOHULJLELIDDOL\HWOHUL.'9GHQLVWLVQD
RODQ LüOHWPHOHU VDGHFH .'9 \H WDEL LüOHPOHULQLQ
EXOXQGXùX G|QHPOHUGH .'9 PNHOOHÀ\HWL WHVLV
HWWLUHUHN EH\DQQDPH YHUPHOHUL X\JXQ J|UOHQOHU
VD\×O× .DQXQD HNOL FHWYHOOHUGH \HU DODQ
LGDUH NXUXP YH NXUXOXüODU ROPDV× KDOOHULQGH
UHNODP KL]PHWLQH DLW .'9 QLQ KL]PHWL DODQODU
WDUDI×QGDQ EX E|OP NDSVDP×QGD WHYNLIDWD WDEL
WXWXODFDù×WHYNLIDWDWDELWXWXODQ.'9QLQEH\DQYH
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
79
|GHQPHVL NRQXVXQGD 7HEOLùLQ E|OPQGHNL
Do×NODPDODU×Q GLNNDWH DO×QDFDù× Do×NODPDODU×QD GD
\HUYHULOPLüWLU
6|]NRQXVX7HEOLùLQE|OPQGH
VD\×O×.DQXQDHNOLFHWYHOOHUGH\HUDODQLGDUHNXUXP
YH NXUXOXüODU×Q 7HEOLùLQ EX E|OP NDSVDP×QGD
UHNOkP KL]PHWL YHUPHOHUL KDOLQGH UHNOkP KL]PHWL
DODQ×Q.'9PNHOOHÀROXSROPDG×ù×QDEDN×OPDNV×]×Q
WHYNLIDWX\JXODQPD\DFDù×EHOLUWLOPLüWLU
%XQD J|UH DSDUWPDQ G×ü FHSKHVLQLQ UHNODP
YH WDQ×W×P DPDoO× NLUD\D YHULOPHVL LüOHPL .'9
.DQXQXQXQIPDGGHVLJHUHùLQFHJHQHORUDQGD
80
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
.'9\HWDELRODFDNW×U$\U×FDDSDUWPDQG×ü
FHSKHVLQL UHNODP QHGHQL\OH NLUD\D YHUHQOHULQ .'9
PNHOOHÀ\HWLQLQ EXOXQPDPDV× YH UHNODP KL]PHWLQL
DODQ JHUoHN YH\D W]HO NLüLOHULQ .'9 PNHOOHÀ
ROPDV×GXUXPXQGDV|]NRQXVXLüOHPHDLW.'9QLQ
UHNODP KL]PHWL DODQODU UHNODP YHUHQ WDUDI×QGDQ
VRUXPOXV×IDW×\ODEH\DQHGLOPHVLJHUHNPHNWHGLU
%LOJLHGLQLOPHVLQLULFDHGHULP
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Örnek Muktezalar «
T.C.
*(/ú5ú'$5(6ú%$û.$1/,ø,
%856$9(5*ú'$ú5(6ú%$û.$1/,ø,
0NHOOHI+L]PHWOHUL8VXO*UXS0GUOù
7DULK 6D\×>98.g=/*@
.RQX 'HùHUOHPHJQQGHVHQHWYHoHNOHULoLQ\DS×ODFDNUHHVNRQWX\JXODPDV×Q×QJQ
YDGHLOHV×Q×UO×NDO×SNDOPD\DFDù×
úOJLGH ND\×WO× |]HOJH WDOHS IRUPXQX]XQ
WHWNLNLQGHQúOLPL]9HUJL'DLUHVL0GUOùQQ
YHUJLNLPOLNQXPDUDV×QGDND\×WO×PNHOOHIROGXùXQX]
GHùHUOHPHJQQGHVHQHWOHULOHYDGHOLoHNOHUH9HUJL
8VXO.DQXQXQXQYHLQFLPDGGHOHULQHJ|UH
UHHVNRQW X\JXODQ×UNHQ YDGHQLQ JQ LOH V×Q×UO×
NDO×S NDOPD\DFDù× KXVXVXQGD %DüNDQO×ù×P×]GDQ
J|UüWDOHELQGHEXOXQGXùXQX]DQODü×OP×üW×U
%LOLQGLùL ]HUH VD\×O× 9HUJL 8VXO
.DQXQXQXQ LQFL PDGGHVLQGH ´$ODFDNODU
PXND\\HW GHùHUOHUL\OH GHùHUOHQLU 0HYGXDW YH\D
NUHGLV|]OHüPHOHULQHPVWHQLWDODFDNODUGHùHUOHPH
JQQH NDGDU KHVDSODQDFDN IDL]OHUL\OH ELUOLNWH
GLNNDWHDO×Q×U
9DGHVLJHOPHPLüRODQVHQHGHEDùO×DODFDNODU
GHùHUOHPH JQQQ N×\PHWLQH LUFD ROXQDELOLU
%X WDNGLUGH VHQHWWH IDL] QLVSHWL Do×NODQP×ü LVH
EX QLVSHW Do×NODQPDP×üVD &XPKXUL\HW 0HUNH]
%DQNDV×Q×QUHVPLLVNRQWRKDGGLX\JXODQ×U
%DQNDODU YH EDQNHUOHU LOH VLJRUWD üLUNHWOHUL
DODFDNODU×Q× \D &XPKXUL\HW 0HUNH] %DQNDV×Q×Q
UHVPL LVNRQWR KDGGL YH\D PXDPHOHOHULQGH
X\JXODG×NODU× IDL] KDGGL LOH GHùHUOHPH JQ
N×\PHWLQHLUFDHGHUOHUµKNP\HUDOPDNWDG×U
$Q×ODQ .DQXQXQ LQFL PDGGHVLQGH GH
´%RUoODUPXND\\HWGHùHUOHUL\OHGHùHUOHQLU0HYGXDW
YH\D NUHGL V|]OHüPHOHULQH PVWHQLW ERUoODU
GHùHUOHPH JQQH NDGDU KHVDSODQDFDN IDL]OHUL\OH
ELUOLNWHGLNNDWHDO×Q×U
9DGHVL JHOPHPLü RODQ VHQHGH EDùO× ERUoODU
GHùHUOHPH JQ N×\PHWLQH LUFD ROXQDELOLU %X
WDNGLUGHVHQHWWHIDL]QLVSHWLDo×NODQP×üVDEXQLVSHW
Do×NODQPDP×üVD &XPKXUL\HW 0HUNH] %DQNDV×Q×Q
UHVPLLVNRQWRKDGGLQGHELUIDL]X\JXODQ×U
%DQND YH EDQNHUOHU LOH VLJRUWD üLUNHWOHUL
ERUoODU×Q× &XPKXUL\HW 0HUNH] %DQNDV×QD UHVPL
LVNRQWR KDGGL YH\D PXDPHOHOHULQGH X\JXODG×NODU×
IDL] KDGGL\OH GHùHUOHPH JQ N×\PHWLQH LUFD
HGHUOHU
$ODFDN VHQHWOHULQL GHùHUOHPH JQQQ
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
N×\PHWLQH LUFD HGHQ PNHOOHÁHU ERUo VHQHWOHULQL
GHD\Q×üHNLOGHLüOHPHWDELWXWPDN]RUXQGDG×UODUµ
KNPEXOXQPDNWDG×U
'LùHU WDUDIWDQ 6×UD 1R·OX 9HUJL 8VXO
.DQXQX *HQHO 7HEOLùLQLQ ´&$ODFDN 6HQHWOHUL 9H
%RUo 6HQHWOHULQLQ 5HHVNRQW úüOHPOHULµ EDüO×NO×
E|OPQGH ´ 7& 0HUNH] %DQNDV×Q×Q UHHVNRQW
LüOHPOHUL LOH LOJLOL X\JXODPDV×QGD LVH YDGHVLQH HQ
oRN JQ NDOP×ü RODQ VHQHWOHU UHHVNRQWD NDEXO
HGLOPHNWHVHQHGLQYDGHVLQLQEHOLUOHQPHVLQGHIDL]LQ
EDüODQJ×o WDULKL RODUDN VHQHGLQ UHHVNRQWD NDEXO
HGLOGLùL WDULKWHQ ELU |QFHNL JQ HVDV DO×QPDNWDG×U
9DGHVL JQGHQ GDKD ID]OD RODQ VHQHWOHU LVH
UHHVNRQWDNDEXOHGLOPHPHNWHGLUúVNRQWRWXWDU×LVH
G×ü LVNRQWR \|QWHPLQH J|UH \DQL VHQHGLQ LWLEDUL
GHùHUL]HULQGHQKHVDSODQPDNWDG×U
0HUNH] %DQNDV×Q×Q \DOQ×]FD N×VD YDGHOL
VHQHWOHUH NRQX RODQ UHHVNRQW LüOHPOHULQGH G×ü
LVNRQWRPHWRGXQDJ|UHKHVDSODPD\DS×OPDV×VRUXQ
\DUDWPDPDNOD ELUOLNWH EX PHWRGXQ X]XQ YDGHOL
VHQHWOHU LoLQ KHVDSODQDQ LVNRQWR WXWDU×Q×Q VHQHW
GHùHULQGHQGDKDID]ODROPDV×GROD\×V×LOHVHQHGLQ
KDOLKD]×U GHùHULQLQ QHJDWLI ROPDV× JLEL PDQW×NOD
EDùGDüPD\DQELUVRQXoODNDUü×ODü×ODELOPHNWHGLU
%X LWLEDUOD 7& 0HUNH] %DQNDV×QFD
X\JXODQDQG×üLVNRQWR\|QWHPLQLQoRNX]XQYDGHOHU
WDü×\DELOHFHN VHQHWOHULQ GHùHUOHPH JQQGHNL
N×\PHWOHULQLQKHVDSODQPDV×QGDNXOODQ×OPDV×WHNQLN
RODUDNPPNQEXOXQPDPDNWDG×U
%X GXUXPGD VHQHGH EDùO× DODFDNODUD LOLüNLQ
GHùHUOHPH LüOHPOHULQLQ Lo LVNRQWR PHWRGXQD J|UH
\DS×OPDV×JHUHNWLùLVRQXFXQDYDU×OPDNWDG×U
%X LWLEDUOD PNHOOHÁHULQ KHVDS G|QHPL
VRQX LWLEDUL\OH VHQHGH EDùO× ERUo YH DODFDNODU×Q×Q
GHùHUOHPH JQQGH KDL] RODFDNODU× N×\PHWOHUL )
$ >$ [ P [ [email protected] IRUPXOQH X\JXQ
RODUDNLoLVNRQWR\|QWHPLQHJ|UHKHVDSODQDFDNW×U
%X KHVDSODPDGD IDL] RUDQ× RODUDN UHHVNRQW
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
81
LüOHPOHULQGH X\JXODQDQ IDL] RUDQ×Q×Q GHùLO N×VD
YDGHOL DYDQV LüOHPOHULQGH X\JXODQDQ IDL] RUDQ×Q×Q
HVDV DO×QPDV× JHUHNPHNWHGLUµ Do×NODPDV×QD \HU
YHULOPLüWLU
6×UD 1R·OX 9HUJL 8VXO .DQXQX *HQHO
7HEOLùLQGH \DS×ODQ Do×NODPDODUGDQ GD DQODü×ODFDù×
]HUHYDGHVLJQGHQGDKDID]ODRODQVHQHWOHULQ
UHHVNRQWD NDEXO HGLOPHPHVL GXUXPX 0HUNH]
%DQNDV×Q×Q UHHVNRQW KHVDSODPDV× LOH LOJLOL ELU
GXUXP ROXS 9HUJL 8VXO .DQXQXQGD YDGHVL JQGHQGDKDID]ODRODQVHQHWYHoHNOHUHUHHVNRQW
X\JXODQDPD\DFDù×QD GDLU KHUKDQJL ELU KNP
EXOXQPDPDNWDG×U
gWH\DQGDQWDULKLQGH\D\×PODQDQ
82
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
1ROX9HUJL8VXO.DQXQX6LUNOHULQGHVD\×O×
dHN .DQXQXQGD \DS×ODQ G]HQOHPHOHU J|] |QQH
DO×QDUDN X\JXODPDGD ELUOLùLQ VDùODQPDV× DPDF×\OD
LOHULG]HQOHPHWDULKOLoHNOHULQGHùHUOHPHJQQGH
YDGHVLJHOPHPLüVHQHGHEDùO×DODFDNYHERUoODULoLQ
X\JXODQPDV× |QJ|UOHQ UHHVNRQW X\JXODPDV×QGDQ
\DUDUODQPDV×Q×QPPNQEXOXQGXùXDo×NODQP×üW×U
%XQD J|UH GHùHUOHPH JQQGH YDGHVL
JQGHQ X]XQ RODQ VHQHGH EDùO× DODFDN YH
ERUoODU×Q×] LOH LOHUL G]HQOHPH WDULKOL oHNOHULQL] LoLQ
GHUHHVNRQWX\JXODPDQ×]PPNQEXOXQPDNWDG×U
%LOJLHGLQLOPHVLQLULFDHGHULP
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Örnek Muktezalar «
T.C.
*(/ú5ú'$5(6ú%$û.$1/,ø,
ú67$1%8/9(5*ú'$ú5(6ú%$û.$1/,ø,
0NHOOHI+L]PHWOHUL8VXO*UXS0GUOù
7DULK 6D\×>[email protected]
.RQX ûLUNHWELUOHüPHVLVRQXFXQGDDNWLIWHND\×WO×JD\ULPHQNXOQND\×WO×GHùHULOHJHUoHN
GHùHULDUDV×QGDNLIDUN×Q×QELODQoRGDLOJLOLKHVDSODUDND\GHGLOHUHN\HQLGHQGHùHUOHQPHVLYH
YHUJLOHQGLUPH
úOJLGH ND\×WO× |]HOJH WDOHS IRUPXQGD
NXUXPXQX]XQ 7UN 7LFDUHW .DQXQX KNPOHULQH
J|UH EDüND ELU üLUNHWOH ELUOHüHFHùL V|] NRQXVX
.DQXQ X\DU×QFD \DS×ODFDN ELUOHüPHOHUGH ND\GL
GHùLO JHUoHN GHùHUOHUH J|UH KHVDSODQP×ü |]YDUO×N
WRSODP×Q×Q GLNNDWH DO×QG×ù× üLUNHWLQL] DNWLÀQGH
JHUoHNGHùHULQHQD]DUDQoRNGDKDGüNGHùHUGH
ND\×WO×ELUJD\ULPHQNXOQEXOXQGXùXWLFDUHWVLFLOLQGH
\DS×ODFDN ELUOHüPH\H LOLüNLQ WHVFLO LüOHPLQH HVDV
DO×QDFDN |]YDUO×N WHVSLWL LOH LOJLOL <00 UDSRUODU×Q×Q
JD\ULPHQNXOQ H[SHUWL] UDSRUX VRQXFXQGD RUWD\D
o×NDQ UD\Lo GHùHUL GLNNDWH DOG×ù×Q× EX GXUXPXQ
üLUNHWLQL] DNWLÀQGH EXOXQDQ JD\ULPHQNXOQ
ND\GL GHùHULQL |QHPOL PLNWDUGD \NVHOWWLùLQL
GROD\×V×\OD |]YDUO×N WXWDU×Q×Q DUWW×ù×Q× EHOLUWHUHN
ELUOHüPH DPDF×\OD \DS×ODQ |]YDUO×N WHVSLWLQH
LOLüNLQ GHùHUOHPHGH ND\×WO× GHùHU LOH JHUoHN GHùHU
DUDV×QGD RUWD\D o×NDQ IDUN×Q GHYLU ELODQoRVXQGD
LOJLOLKHVDSODUDND\GHGLOHUHN\HQLGHQGHùHUOHPHQLQ
PPNQ ROXS ROPDG×ù× YH NXUXPODU YHUJLVL
NDUü×V×QGDNL GXUXPX KXVXVXQGD %DüNDQO×ù×P×]
J|UüWDOHSHGLOPHNWHGLU
,.8580/$5
9(5*ú6ú
.$1818
<g1h1'(1
%LOLQGLùL ]HUH 6D\×O× .XUXPODU 9HUJLVL
.DQXQXQXQ´%LUOHüPHµEDüO×NO×LQFLPDGGHVLQGH
´%LUYH\DELUNDoNXUXPXQGLùHUELUNXUXPOD
ELUOHüPHVL ELUOHüPH QHGHQL\OH LQÀVDK HGHQ
NXUXPODU EDN×P×QGDQ WDVÀ\H KNPQGHGLU$QFDN
ELUOHüPHGHWDVÀ\HNDU×\HULQHELUOHüPHNDU×YHUJL\H
PDWUDKROXU
7DVÀ\HNDU×Q×QWHVSLWLKDNN×QGDNLKNPOHU
ELUOHüPHNDU×Q×QWHVSLWLQGHGHJHoHUOLGLUûXNDGDUNL
PQIHVLK NXUXPXQ YH\D NXUXPODU×Q RUWDNODU×QD \D
GDVDKLSOHULQHELUOHüLOHQNXUXPWDUDI×QGDQGRùUXGDQ
GRùUX\D YH\D GROD\O× RODUDN YHULOHQ GHùHUOHU
NXUXPXQ WDVÀ\HVL KDOLQGH RUWDNODUD GDù×W×ODQ
GHùHUOHU \HULQH JHoHU %LUOHüLOHQ NXUXPGDQ DO×QDQ
GHùHUOHU9HUJL8VXO.DQXQXQGD\D]×O×HVDVODUDJ|UH
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
GHùHUOHQLU
.DQXQXQ QFL PDGGHVLQH J|UH WDVÀ\H
PHPXUODU×QDGüHQVRUXPOXOXNYH|GHYOHUELUOHüPH
KDOLQGH ELUOHüLOHQ NXUXPD DLW ROXU ´ KNPQH \HU
YHULOPLüWLU
$\Q× .DQXQXQ ´'HYLU E|OQPH YH KLVVH
GHùLüLPLµ EDüO×NO× XQFX PDGGHVLQLQ ELULQFL
I×NUDV×QGD
´%X.DQXQXQX\JXODQPDV×QGDDüDù×GD\D]×O×
üDUWODU GDKLOLQGH JHUoHNOHüHQ ELUOHüPHOHU GHYLU
KNPQGHGLU
D %LUOHüPH VRQXFXQGD LQÀVDK HGHQ NXUXP
LOHELUOHüLOHQNXUXPXQNDQXQLYH\DLüPHUNH]OHULQLQ
7UNL\H¶GHEXOXQPDV×
E 0QIHVLK NXUXPXQ GHYLU WDULKLQGHNL
ELODQoRGHùHUOHULQLQELUOHüLOHQNXUXPWDUDI×QGDQELU
EWQ KDOLQGH GHYUDO×QPDV× YH D\QHQ ELODQoRVXQD
JHoLULOPHVL´
.XUXPODU×Q\XNDU×GDNLüDUWODUGDKLOLQGHWU
GHùLüWLUPHOHULGHGHYLUKNPQGHGLUKNPQH\HU
YHULOPLüWLU
'LùHUWDUDIWDQDQ×ODQ.DQXQXQ´'HYLU%|OQPH
YH+LVVH'HùLüLPL+DOOHULQGH9HUJLOHQGLUPHµEDüO×NO×
QFLPDGGHVLQGH
´ 'HYLUOHUGH DüDù×GDNL üDUWODUD X\XOGXùX
WDNGLUGH PQIHVLK NXUXPXQ VDGHFH GHYLU
WDULKLQH NDGDU HOGH HWWLùL ND]DQoODU YHUJLOHQGLULOLU
ELUOHüPHGHQ GRùDQ NDUODU LVH KHVDSODQPD] YH
YHUJLOHQGLULOPH]
D ûLUNHW \HWNLOL NXUXOXQXQ GHYUH LOLüNLQ
NDUDU×Q×Q7LFDUHW6LFLOLQGHWHVFLOHGLOGLùLWDULKGHYLU
WDULKLGLU0QIHVLKNXUXPLOHELUOHüLOHQNXUXP
'HYLU WDULKL LWLEDUL\OH KD]×UOD\DFDNODU× YH
PüWHUHNHQ LP]DOD\DFDNODU× PQIHVLK NXUXPD DLW
NXUXPODUYHUJLVLEH\DQQDPHVLLOH
'HYLULüOHPLQLQKHVDSG|QHPLQLQNDSDQG×ù×
D\GDQ NXUXPODU YHUJLVL EH\DQQDPHVLQLQ YHULOGLùL
D\×QVRQXQDNDGDUJHoHQVUHLoHULVLQGH\DS×OPDV×
KDOLQGHPQIHVLKNXUXPXQ|QFHNLKHVDSG|QHPLQH
LOLüNLQ RODUDN KD]×UOD\DFDNODU× YH PüWHUHNHQ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
83
LP]DOD\DFDNODU× PQIHVLK NXUXPD DLW NXUXPODU
YHUJLVL EH\DQQDPHVLQL ELUOHüPHQLQ 7LFDUHW 6LFLOL
*D]HWHVLQGHLODQHGLOGLùLWDULKWHQLWLEDUHQRWX]JQ
LoLQGH PQIHVLK NXUXPXQ EDùO× EXOXQGXùX YHUJL
GDLUHVLQHYHULUOHU
E %LUOHüLOHQ .XUXP PQIHVLK NXUXPXQ
WDKDNNXN HWPLü YH HGHFHN YHUJL ERUoODU×Q×
|GH\HFHùLQLYHGLùHU|GHYOHULQL\HULQHJHWLUHFHùLQL
PQIHVLKNXUXPXQELUOHüPHVHEHEL\OHYHULOHFHNRODQ
NXUXPODU YHUJLVL EH\DQQDPHVLQLQ HNLQGH YHUHFHùL
ELU WDDKKWQDPH LOH WDDKKW HGHU 0DKDOOLQ HQ
E\NPDOPHPXUXEXKXVXVWDELUOHüLOHQNXUXPGDQ
D\U×FD WHPLQDW LVWH\HELOLU ´ KNPQH \HU YHULOPHN
VXUHWL\OH \XNDU×GD EHOLUWLOHQ üDUWODU×Q ROXüPDV×
KDOLQGH PQIHVLK NXUXPXQ VDGHFH GHYLU WDULKLQH
NDGDU HOGH HWWLùL ND]DQoODU×Q×Q YHUJLOHQGLULOHFHùL
ELUOHüPHGHQGRùDQNDUODU×QLVHKHVDSODQPD\DFDù×
YHYHUJLOHQGLULOPH\HFHùLEHOLUWLOPLüWLU
VHULQROX.XUXPODU9HUJLVL*HQHO7HEOLùLQLQ
YH QXPDUDO× E|OPOHULQGH NRQX LOH LOJLOL
D\U×QW×O×Do×NODPDODUD\HUYHULOPLüWLU
%X KNP YH Do×NODPDODUD J|UH ELUOHüLOHQ
NXUXPPQIHVLKNXUXPXQGHYLUWDULKLQGHNLELODQoR
GHùHUOHULQLELUEWQKDOLQGHGHYUDOPDV×YHD\QHQ
ELODQoRVXQD JHoLUPHVL üDUW× LOH JHUoHNOHüWLULOHFHN
ELUOHüPH .XUXPODU 9HUJLVL .DQXQXQXQ XQFX
PDGGHVLNDSVDP×QGDGHYLURODUDNNDEXOHGLOHFHNYH
V|]NRQXVXELUOHüPHLOHLOJLOLRODUDND\Q×.DQXQXQQFL
PDGGHVLQGHEHOLUWLOHQüDUWODUDGDX\XOGXùXWDNGLUGH
ELUOHüPHGHQ GRùDQ NDU YHUJLOHQGLULOPH\HFHNWLU
$QFDN EX üDUWODU×Q VDùODQDPDPDV× KDOLQGH
.XUXPODU 9HUJLVL .DQXQXQXQ LQFL PDGGHVLQGH
Do×NODQDQ KNPOHU oHUoHYHVLQGH ELUOHüPH RODUDN
GHùHUOHQGLULOPHVL YH ELUOHüPH WDULKLQGHNL DNWLIH
ND\×WO× EXOXQDQ JD\ULPHQNXOQ JHUoHN GHùHUL LOH
ND\×WO×GHùHULDUDV×QGDNLIDUN×QELUOHüPHNDU×RODUDN
NXUXPODUYHUJLVLQHWDELWXWXOPDV×JHUHNPHNWHGLU
,,9(5*ú868/.$1818<g1h1'(1
VD\×O× 9HUJL 8VXO .DQXQXQXQ XQFX
PDGGHVLQGH JD\ULPHQNXOOHULQ PDOL\HW EHGHOL LOH
GHùHUOHQHFHùLKNPHEDùODQP×üW×U
$Q×ODQ.DQXQXQVD\×O×.DQXQOD\HQLGHQ
G]HQOHQHQ LQFL PDGGHVLQGH LVH HQÁDV\RQ
G]HOWPHVL PHVVHVHVL LKGDV HGLOHUHN \HQLGHQ
GHùHUOHPHX\JXODPDV×NDOG×U×OP×üW×U
6|] NRQXVX PNHUUHU LQFL PDGGHQLQ
$ I×NUDV×QGD PDOL WDEORODUGD \HU DODQ SDUDVDO
ROPD\DQ N×\PHWOHULQ EX PDGGH KNPOHULQH J|UH
HQÁDV\RQ G]HOWPHVLQH WDEL WXWXODFDù× HQÁDV\RQ
G]HOWPHOHULQLQLOJLOLN×\PHWOHUHDLWIDUNKHVDSODU×QD
YHHQÁDV\RQG]HOWPHKHVDE×QDND\GHGLOHFHùLSDVLI
84
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
NDOHPOHUHDLWHQÁDV\RQIDUNKHVDSODU×Q×QKHUKDQJL
ELU VXUHWOH EDüND ELU KHVDED QDNOHGLOGLùL YH\D
LüOHWPHGHQoHNLOGLùLWDNGLUGHEXLüOHPOHULQ\DS×OG×ù×
G|QHPOHULQ ND]DQF× LOH LOLüNLOHQGLULOPHNVL]LQ EX
G|QHPGHYHUJL\HWkELWXWXODFDù×DQFDN|]VHUPD\H
NDOHPOHULQH DLW HQÁDV\RQ IDUNODU×Q×Q G]HOWPH
VRQXFX ROXüDQ JHoPLü \×O ]DUDUODU×QD PDKVXS
HGLOHELOHFHùLYH\DNXUXPODUYHUJLVLPNHOOHÁHULQFH
VHUPD\H\H LODYH HGLOHELOHFHùL EX LüOHPOHU NkU
GDù×W×P×VD\×OPD\DFDù×LOHHQÁDV\RQG]HOWPHVLQH
WkEL WXWXODQ GHùHUOHULQ HOGHQ o×NDU×OPDV× KDOLQGH
EXQODUD LOLüNLQ HQÁDV\RQ G]HOWPH IDUNODU× PDOL\HW
DGGROXQDFDù× PDWUDK×Q WHVSLWLQGH NDQXQHQ NDEXO
HGLOPH\HQ JLGHUOHU LVWLVQDODU YH JHoPLü \×O PDOv
]DUDUODU× HQÁDV\RQ G]HOWPHVLQH WkEL WXWXOPXü
WXWDUODU×LOHGLNNDWHDO×QDFDù×KNPDOW×QDDO×QP×üW×U
<XNDU×GD \DS×ODQ Do×NODPDODUD J|UH VD\×O× .DQXQOD JHWLULOHQ YH 9HUJL 8VXO .DQXQXQXQ
PNHUUHU LQFL PDGGHVLQGH \HU DODQ HQÁDV\RQ
G]HOWPHVLLüOHPLLOH\HQLGHQGHùHUOHPHPHVVHVHVL
NDOG×U×OP×üROXSNDQXQPDGGHVLQGH\HUDODQüDUWODU×
KDL] PNHOOHÁHU HQÁDV\RQ G]HOWPHVL KDULFLQGH
EDüND ELU GHùHUOHPH LüOHPL \DSDPD\DFDNODUG×U
%XQHGHQOHLüOHWPHQL]HDLWJD\ULPHQNXOQELODQoR
GHùHULQH KHUKDQJL ELU üHNLOGH \HQLGHQ GHùHUOHPH
\DSW×U×OPDV×KDOLQGHEXLüOHPLQYHUJLXVXOPHY]XDW×
Do×V×QGDQ GHùHUOHPH LüOHPL RODUDN NDEXO HGLOPHVL
PPNQGHùLOGLU
gWH \DQGDQ üLUNHWLQL]LQ DNWLÀQGH \HU DODQ
JD\ULPHQNXOQGHùHULQLQ$VOL\H7LFDUHW0DKNHPHVL
YH\D JD\ULPHQNXO GHùHUOHPH üLUNHWOHULQFH YE
üHNLOGH\HQLGHQWHVSLWHGLOPHVLKDOLQGHRUWD\Do×NDQ
IDUNODU×Q ELODQoRQXQ GLSQRWODU×QGD VDGHFH ELOJL
DPDoO×J|VWHULOPHVLPPNQEXOXQPDNWDG×U
<XNDU×GDNL Do×NODPDODUD J|UH LNWLVDGL
LüOHWPHOHUHGDKLOJD\ULPHQNXOOHULQPDOL\HWEHGHOLLOH
GHùHUOHQPHVLHVDVROXSSL\DVDÀ\DW×\ODGHùHUOHPH
\DS×ODPD\DFDù×QGDQ
GHùHUOHPH
VRQXFX
VHUPD\H\HLODYHVLJHUHNHQELUIRQXQRUWD\Do×NPDV×
GDV|]NRQXVXRODPD\DFDNW×U$QFDNVRQUDNL\×OODUGD
HQÁDV\RQ G]HOWPHVL üDUWODU×Q×Q WHNUDU ROXüPDV×
GXUXPXQGDSDUDVDOROPD\DQN×\PHWOHUGHQRODQV|]
NRQXVX JD\ULPHQNXO HQÁDV\RQ G]HOWPHVLQH WDEL
WXWXODELOHFHNWLU
%LOJLHGLQLOPHVLQLULFDHGHULP
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
7DULK
.RQX » Örnek Muktezalar «
T.C.
*(/ú5ú'$5(6ú%$û.$1/,ø,
%h<h.0h.(//()/(59(5*ú'$ú5(6ú%$û.$1/,ø,
0NHOOHI+L]PHWOHUL*UXS0GUOù
6D\×PNHUUHU
+HGL\HNDUWODU×+DUFDPDODU×Q×Q*LGHUOHüWLULOPHVL
úOJL|]HOJHWDOHSIRUPXYHHNGLOHNoHOHULQL]GH
EDQNDQ×]×QÀUPDODU×QVDW×üYHSD]DUODPDSROLWLNDODU×
GRùUXOWXVXQGD NHQGL PüWHULOHULQH SURPRV\RQ
|GHPHOHUL NDSVDP×QGD YHUHFHùL LNUDPL\H YH\D
KHGL\HOHULoLQ´KHGL\HNDUW×µo×NDUDFDù×ÀUPDQ×QKHU
ELUNDUWD\NOHQHFHNKDUFDPDWXWDU×Q×EHOLUOH\HFHùL
YH EX WXWDU NDGDU EDQND QH]GLQGH EORNHOL KHVDS
Do×ODFDù× KHGL\H NDUWODU×Q×Q ÀUPDODUFD NHQGL
PüWHULOHULQH GDù×W×ODFDù× NDUW VDKLEL PüWHULOHULQ
QDNLWoHNPH|]HOOLùLROPD\DQKHGL\HNDUWODU×Q×EDQND
326·ODU×Q×Q PHYFXW ROGXùX Lü\HUOHULQGH 326·WDQ
JHoLUPHN VXUHWL\OH KDUFDPD \DSDELOHFHNOHUL V|]
NRQXVX KDUFDPDODU×Q 326 PDNLQHOHULQGHQ DO×QDQ
ELOJLOHUH J|UH D\O×N RODUDN EDQND KHVDS HNVWUHVL
G|NP YHYH\D GHNRQWODUUDSRUODU LOH ÀUPD\D
LOHWLOHFHùLYHEXQDLODYHWHQNDUWQXPDUDV×KDUFDPD
WDULKL KDUFDPDQ×Q \DS×OG×ù× Lü\HUL YH \DS×ODQ
PDVUDI WXWDU× JLEL ELOJLOHUL LoHUHQ ELU UDSRUXQ NDUW×
GDù×WDQ ÀUPD\D J|QGHULOHFHùL EHOLUWLOHUHN KHGL\H
NDUW× GDù×WPDN VXUHWL\OH VDW×üSD]DUODPD DPDoO×
SURPRV\RQ KDUFDPDV× \DSDQ ÀUPDODUFD GDù×W×P×
\DS×ODQ NDUWODUOD \DS×ODQ NDWPD GHùHU YHUJLVL
GDKLOKDUFDPDWXWDUODU×Q×QNDUW×o×NDUDQEDQNDQ×Q
ÀUPD\D YHUPLü ROGXùX GHNRQW KHVDS HNVWUHVL YH
KDUFDPDUDSRUXQDLVWLQDGHQPXKDVHEHND\×WODU×QD
DO×Q×S DO×QPD\DFDù× YH EDQNDQ×]FD EDüNDFD ELU
EHOJHQLQG]HQOHQLSG]HQOHQPH\HFHùLNRQXVXQGD
%DüNDQO×ù×P×]×QJ|UüWDOHSHGLOPHNWHGLU
VD\×O×.XUXPODU9HUJLVL.DQXQXQXQQF×
PDGGHVLQGHµ.XUXPODU YHUJLVLQLQ ELULQFL PDGGHGH
\D]×O× PNHOOHÁHULQ ELU KHVDS G|QHPL LoLQGH HOGH
HWWLNOHUL VDÀ NXUXP ND]DQF× ]HULQGHQ KHVDSODQ×U
6DÀ NXUXP ND]DQF×Q×Q WHVSLWLQGH *HOLU 9HUJLVL
.DQXQXQXQ WLFDUL ND]DQo KDNN×QGDNL KNPOHUL
X\JXODQ×UµDo×NODPDV×QD\HUYHULOPHNWHGLU
*HOLU 9HUJLVL .DQXQXQXQ ELODQoR HVDV×QGD
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
WLFDUL ND]DQF×Q WHVSLWL LOH LOJLOL LQFL PDGGHVLQGH
´%LODQoRHVDV×QDJ|UHWLFDULND]DQoWHüHEEVWHNL|]
VHUPD\HQLQ KHVDS G|QHPL VRQXQGD YH EDü×QGDNL
GHùHUOHUL DUDV×QGDNL PVSHW IDUNW×U %X G|QHP
]DUI×QGDVDKLSYHVDKLSOHUFH
úüOHWPH\HLODYHROXQDQGHùHUOHUEXIDUNWDQ
LQGLULOLU
úüOHWPHGHQoHNLOHQGHùHUOHULVHIDUNDLODYH
ROXQXU
7LFDUL ND]DQF×Q EX VXUHWOH WHVSLW HGLOPHVL
V×UDV×QGD 9HUJL 8VXO .DQXQXQ GHùHUOHPH\H DLW
KNPOHULLOHEX.DQXQXQYHLQFLPDGGHOHUL
KNPOHULQHX\XOXUµKNP\HUDOPDNWDG×U
%X KNP JHUHùLQFH VDÀ NXUXP ND]DQF×Q×Q
WHVSLWLQGH .XUXPODU 9HUJLVL .DQXQXQXQ LQFL
PDGGHVL LOH *HOLU 9HUJLVL .DQXQXQXQ ×QF×
PDGGHVLQGHNL JLGHUOHU KDV×ODWWDQ LQGLULP NRQXVX
\DS×OPDNWDG×U
$\Q× .DQXQXQ ×QF× PDGGHVLQLQ ELULQFL
I×NUDV×QGD WLFDUL ND]DQF×Q HOGH HGLOPHVL YH
LGDPH HWWLULOPHVL LoLQ \DS×ODQ JHQHO JLGHUOHULQ VDÀ
WLFDUL ND]DQF×Q WHVSLWLQGH LQGLULOHFHN JLGHU RODUDN
NDEXO HGLOHFHùL EHOLUWLOPLüWLU )LUPDODU×Q KHGL\H
NDUW× o×NDUPDN VXUHWL\OH \DSP×ü ROGXùX VDW×ü YH
SD]DUODPD DPDoO× KDUFDPDODU GD JHQHO JLGHUOHU
QLWHOLùLQGHGLU
'LùHUWDUDIWDQNDUW×QNXOODQ×OG×ù×Lü\HULVDKLEL
PNHOOHI WDUDI×QGDQ EX NXOODQ×PD NDUü×O×N WHüNLO
HGHQ EHGHOLQ NDUW× o×NDUDQ ÀUPDODUFD NDUW YHULOHQ
PüWHULOHULQ PNHOOHÀ\HWOHULQLQ EXOXQPDV× KDOLQGH
GH EX WXWDU×Q PüWHULOHU WDUDI×QGDQ JHOLU RODUDN
ND\GHGLOHFHùLWDELLGLU
<XNDU×GD \DS×ODQ Do×NODPDODUD J|UH VD\×O× .XUXPODU 9HUJLVL .DQXQX Do×V×QGDQ V|]
NRQXVX KHGL\H NDUWODU×\OD \DS×ODFDN KDUFDPDODU
NDUü×O×ù×QGD ÀUPDODU WDUDI×QGDQ ELU EHGHO WDKVLO
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
85
HGLOPHGLùLQGHQ EX PDOODU×Q PDOL\HW EHGHOOHUL
NXUXP ND]DQF×Q×Q WHVSLWLQGH JLGHU RODUDN GLNNDWH
DO×QDELOHFHNWLU $G×QD NDUW o×NDUG×ù×Q×] ÀUPDODU×Q
PüWHULOHULQLQ EX NDUWODUOD \DSP×ü ROGXNODU×
KDUFDPDODU× JLGHU YH\D PDOL\HW RODUDN GLNNDWH
DODPD\DFDNODU× NDWPD GHùHU YHUJLOHULQL GH LQGLULP
NRQXVX\DSDPD\DFDNODU×WDELLGLU
VD\×O× 9HUJL 8VXO .DQXQXQXQ PDGGHOHULDUDV×QGDEHOJHG]HQLQHLOLüNLQKNPOHU
G]HQOHQPLüROXSV|]NRQXVX.DQXQXQ
QFL PDGGHVLQLQ LQFL I×NUDV×QGD EX
NDQXQGDDNVLQHKNPROPDG×NoDEXNDQXQDJ|UH
WXWXODQ YH oQF üDK×VODUOD RODQ PQDVHEHW YH
PXDPHOHOHUH DLW RODQ ND\×WODU×Q WHYVLNL PHFEXUL
ROGXùX
LQFL PDGGHVLQGH GH |UI YH WHDPOH
J|UH ELU YHVLND\D LVWLQDW HWWLULOPHVL PXWDW ROPD\DQ
PWHIHUULN JLGHUOHULQ YHVLNDQ×Q WHPLQLQH LPNDQ
ROPD\DQ JLGHUOHULQ YH YHUJL NDQXQODU×QD J|UH
J|WU RODUDN WHVSLW HGLOHQ JLGHUOHU LoLQ LVSDW HGLFL
NDù×W DUDQPD\DFDù× V|] NRQXVX \D]×O× JLGHUOHULQ
JHUoHNPLNWDUODUׁ]HULQGHQND\×WODUDJHoLULOPHVLYH
PLNWDUODU×Q×Q LüLQ JHQLüOLùLQH YH PDKL\HWLQH X\JXQ
EXOXQPDV×üDUWROGXùX
QFL PDGGHVLQGH LVH WFFDUODU×Q
HYYHONL PDGGHOHULQ G×ü×QGD NDODQ YH ELU KNP
LIDGHHGHQYH\DLFDE×QGDELUKDNN×QLVSDW×QDGHOLO
RODUDNNXOODQ×ODELOHQPXNDYHOHQDPHWDDKKWQDPH
NHIDOHWQDPH PDKNHPH LODPODU× JLEL KXNXNL
YHVLNDODUOD LKEDUQDPH NDUDU |UQHNOHUL YHUJL
PDNEX]ODU× JLEL YHUJL HYUDN×Q× GRV\DGD PXKDID]D
HWPH\HPHFEXUROGXNODU×KNPDOW×QDDO×QP×üW×U
%XQDJ|UHÀUPDODUFDJLGHU\D]×ODFDNKDUFDPD
\DS×OP×ü RODQ KHGL\H NDUW× EHGHO WXWDUODU×Q×Q
EDQNDQ×]LOHÀUPDODUDUDV×QGD\DS×ODQV|]OHüPHOHU
LOH KHGL\H NDUW× EHGHO WXWDUODU×Q× J|VWHUHQ D\O×N
KHVDSGXUXPX|]HWWDEORVXGHNRQWKHVDSHNVWUHVL
YHGLOHNoHQL]GHEDKVHGLOHQD\U×QW×O×KDUFDPDUDSRUX
LOH WHYVLN HGLOPHVL PPNQ ROXS EX HYUDN×Q 9HUJL
8VXO .DQXQX KNPOHULQH J|UH PXKDID]DV× YH
LVWHQLOGLùLQGHLEUD]HGLOPHVLJHUHNPHNWHGLU
gWH\DQGDQ.'9.DQXQXQXQ
LQFL PDGGHVLQGH 7UNL\H·GH WLFDUL
V×QDL ]LUDL IDDOL\HW YH VHUEHVW PHVOHN IDDOL\HWL
oHUoHYHVLQGH\DS×ODQWHVOLPYHKL]PHWOHULQ.'9·\H
WDELROGXùX
LQFL PDGGHVLQGH WHVOLPLQ ELU PDO
86
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
]HULQGHNLWDVDUUXIKDNN×Q×QPDOLNYH\DRQXQDG×QD
KDUHNHW HGHQOHUFH DO×F×\D YH\D DG×QD KDUHNHW
HGHQOHUH GHYUHGLOPHVL ROGXùX YH ELU PDO×Q DO×F×
YH\DRQXQDG×QDKDUHNHWHGHQOHULQJ|VWHUGLùL\HUH
YH\DNLüLOHUHWHYGLLQLQWHVOLPKNPQGHROGXùX
LQFL PDGGHVLQGH WHVOLP YH KL]PHW
LüOHPOHULQGHPDWUDK×QEXLüOHPOHULQNDUü×O×ù×Q×WHüNLO
HGHQEHGHOROGXùX
D PDGGHVLQGH IDWXUD YH EHQ]HUL
YHVLNDODUGD J|VWHULOHQ WLFDUL WHDPOOHUH X\JXQ
PLNWDUGDNL LVNRQWRODU×Q .'9 PDWUDK×QD GDKLO
ROPD\DFDù×KNPHEDùODQP×üW×U
%XQD J|UH .'9 .DQXQXQXQ D PDGGHVL
X\DU×QFD VDW×ODQ UQH LOLüNLQ IDWXUD YH EHQ]HUL
EHOJHGHD\U×FDJ|VWHULOHQYHWLFDULWHDPOOHUHX\JXQ
PLNWDUGD RODQ LVNRQWRODU .'9 PDWUDK×QD GDKLO
HGLOPHPHNWHGLU %X üDUWODUD X\PD\DQ LVNRQWRODU×Q
.'9PDWUDK×QGDQLQGLULOPHVLLVHPPNQGHùLOGLU
gGHPH DUDF× RODUDN NXOODQ×ODQ ´KHGL\H
NDUWODU×µ Q×Q EDQND WDUDI×QGDQ ÀUPDODUD \D GD
ÀUPDODUWDUDI×QGDQPüWHULOHULQHYHULOPHVLKHUKDQJL
ELU PDO WHVOLPL YH\D KL]PHW LIDV× NDUü×O×ù×Q×
ROXüWXUPDG×ù×QGDQ.'9·\HWDELWXWXOPD\DFDNW×U
.HQGLVLQGHQ DO×üYHULü \DSDQ PüWHULOHUH
´KHGL\H NDUW×µ YHUHQ ÀUPDQ×Q EX VDW×üODUD LOLüNLQ
EHGHO]HULQGHQ.'9KHVDSODPDV×JHUHNPHNWHGLU
%XVDW×üDLOLüNLQIDWXUDGD\HUDODQPDO\DGDKL]PHW
EHGHOLQGHQKHGL\HNDUW×WXWDU×Q×QGüOPHVLPPNQ
GHùLOGLU0üWHULOHULQ.'9PNHOOHÀROPDV×KDOLQGH
EXEHOJHOHUGHJ|VWHULOHQ.'9PüWHULOHUWDUDI×QGDQ
LQGLULPNRQXVX\DS×ODELOHFHNWLU
0üWHULOHULQ KHGL\H NDUWODU×Q× NXOODQPDN
VXUHWL\OH \DSP×ü ROGXNODU× KDUFDPDODU JHQHO
HVDVODU oHUoHYHVLQGH .'9·\H WDELGLU +HVDSODQDQ
EX.'9NDUW×YHUHQÀUPDWDUDI×QGDQLQGLULPNRQXVX
\DS×ODPD\DFDN .'9 PNHOOHÀ ROPDV× KDOLQGH
PüWHULOHUWDUDI×QGDQLQGLULPNRQXVX\DS×ODELOHFHNWLU
0üWHULOHULQ KHGL\H NDUWODU× LOH \DSDFDù×
KDUFDPDODUDDLWWXWDU×Q%DQNDWDUDI×QGDQNDUW×YHUHQ
ÀUPDODUGDQWDKVLOL.'9·\HWDELGHùLOGLU
%LOJLHGLQLOPHVLQLULFDHGHULP
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
» Örnek Muktezalar «
T.C.
*(/ú5ú'$5(6ú%$û.$1/,ø,
ú=0ú59(5*ú'$ú5(6ú%$û.$1/,ø,
0NHOOHI+L]PHWOHUL8VXO*UXS0GUOù
7DULK 6D\×
.RQX <DS×GHQHWLPKL]PHWLNDUü×O×ù×QGDG]HQOHQHFHNIDWXUDQ×QYHHOGHHGLOHFHNJHOLULQ
.9.98.YH.'9.DQXQODU×Do×V×QGDQGHùHUOHQGLULOPHVL
úOJLGH ND\×WO× |]HOJH WDOHS IRUPXQX]GD VD\×O× <DS× 'HQHWLPL +DNN×QGDNL .DQXQXQ LQFL
PDGGHVL JHUHùLQFH \DS× GHQHWLPL ÀUPDODU×QFD
dHYUHYHûHKLUFLOLN%DNDQO×ù×Q×QLQWHUQHWVLWHVLQGHQ
DO×QDQ KDN HGLü UDSRUX KD]×UODQG×ù× KD]×UODQDQ
KDNHGLüUDSRUXQXQLOJLOLEHOHGL\HFHRQD\ODQG×NWDQ
VRQUD \DS× GHQHWLPL KL]PHW EHGHOLQL PXKDVHEH
PGUOùQH YH\D PDO PGUOùQH \DW×UPDV×
LoLQ \DS× VDKLELQH KHVDS GHWD\×Q× J|VWHUHQ ´\DS×
GHQHWLP KL]PHW EHGHOLµ IRUPX YHULOGLùL KL]PHW
EHGHOL WXWDU×Q×Q .'9 GDKLO VD\PDQO×ùD |GHQGLùL
V|]NRQXVXKDNHGLüUDSRUXQXQdHYUHYHûHKLUFLOLN
úO 0GUOùQH J|QGHULOGLùL YH JHUHNOL NRQWUROOHU
\DS×O×S WDKDNNXND EDùODQDUDN LOJLOLOHUH |GHQPHN
]HUH JHUHNOL EHOJHOHU LOH ELUOLNWH VD\PDQO×ùD
J|QGHULOGLùL LOJLOL VD\PDQO×NODU×Q GD WDULKYHVD\×O×JHQHOJHGRùUXOWXVXQGDHPDQHW
KHVDE×QGDNL V|] NRQXVX \DS× GHQHWLP KL]PHW
EHGHOLQLQ Q LOJLOL EHOHGL\H\H Q dHYUH
YHûHKLUFLOLNúO0GUOù'|QHU6HUPD\HúüOHWPHVL
KHVDE×QD DNWDUG×ù× DNWDU×ODQ EX ON WXWDUODUD
LVDEHW HGHQ .'9 OHU YH \DS× GHQHWLP ÀUPDV×QD
|GHQHFHN KDN HGLü WXWDU× LOH .'9 VLQLQ LVH \DS×
GHQHWLPÀUPDV×QD|GHQGLùL
úOJLOL %DNDQO×ù×Q WDULK YH VD\×O× JHQHOJHVLQLQ QF PDGGHVLQGH \DS×
VDKLELQLQ .'9 PNHOOHÀ ROXS ROPDPDV×QD J|UH
IDWXUDQ×Q QDV×O G]HQOHQHFHùLQLQ Do×NODQG×ù× EX
JHQHOJH\H J|UH \DS× VDKLELQLQ .'9 PNHOOHÀ
ROPDG×ù× YDUVD\×OG×ù×QGD ´|UQHùLQ 7/ KL]PHW
EHGHOL RODQ ELU LüOHPH LOLüNLQ IDWXUD 7/
KL]PHW EHGHOL 7/ .'9 ROPDN ]HUH 7/
üHNOLQGHG]HQOHQHFHùLµEXGXUXPGD\DS×GHQHWLP
ÀUPDV×QFD WDKVLO HGLOPH\HQ OLUDO×N EHOHGL\H SD\×
LOH ÀUPDQ×] WDUDI×QGDQ WDKVLO HGLOPH\HQ OLUDO×N
dHYUH YH ûHKLUFLOLN úO 0GUOù '|QHU 6HUPD\H
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
6D\PDQO×ù× úüOHWPHVLQH DNWDU×ODQ WXWDU×Q ÀNWLI
ELU JHOLU RODUDN ÀUPDQ×]×Q ID]ODGDQ NXUXP JHoLFL
YHUJLYHNXUXPODUYHUJLVL|GHPHVLQHVHEHSROGXùX
JLEL NDVD KHVDE×QGD ID]ODO×ùD GD VHEHS ROGXùX
EHOLUWLOHUHN\DS×GHQHWLPÀUPDQ×]FDIDWXUDQ×QQDV×O
G]HQOHQHFHùLYHEH\DQQDPHGHQDV×OJ|VWHULOHFHùL
NRQXVXQGD %DüNDQO×ù×P×] J|UüQQ ELOGLULOPHVL
LVWHQLOPHNWHGLU
VD\×O× <DS× 'HQHWLP .DQXQXQXQ LQFL
PDGGHVLQGH\DS×VDKLELQLQ\DSׁ]HULQGHPONL\HW
KDNN×QD VDKLS RODQ JHUoHN YH W]HO NLüLOHUL \DS×
GHQHWLP NXUXOXüXQXQ %DNDQO×NWDQ DOG×ù× L]LQ
EHOJHVLLOHPQKDV×UDQ\DS×GHQHWLPJ|UHYL\DSDQ
RUWDNODU×Q×Q WDPDP× PLPDU YH PKHQGLVOHUGHQ
ROXüDQ W]HO NLüL\L \DS× PWHDKKLGLQLQ LVH \DS×P
LüLQL \DS× VDKLELQH NDUü× WDDKKW HGHQ YH\D WLFDUL
DPDoOD\DGDNHQGLVLLoLQüDKVLÀQDQVND\QDNODU×Q×
NXOODQDUDN VWOHQHQ LOJLOL PHVOHN RGDV×QD ND\×WO×
JHUoHNYH\DW]HONLüL\LLIDGHHWWLùLQFLPDGGHVLQGH
GH\DS×GHQHWLPKL]PHWLQLQ\DS×GHQHWLPNXUXOXüX
LOH\DS×VDKLELYH\DYHNLODUDV×QGDDNGHGLOHQKL]PHW
V|]OHüPHVL KNPOHULQH J|UH \UWOHFHùL KNPH
EDùODQP×üW×U
$\Q× .DQXQXQ LQFL PDGGHVLQLQ DOW×QF×
I×NUDV×QGD LVH ´<DS× GHQHWLP KL]PHW EHGHOL
\DS× GHQHWLP NXUXOXüODU×Q×Q KL]PHW EHGHOOHULQLQ
|GHQPHVLQGH NXOODQ×OPDN ]HUH \DS× VDKLELQFH LO
PXKDVHEH ELULPOHULQGH Do×ODFDN HPDQHW QLWHOLNOL
KHVDED \DW×U×O×U <DW×U×ODQ WXWDUODU×Q  UXKVDW×
YHUHQLGDUHQLQ%DNDQO×NEQ\HVLQGHEXOXQDQ
G|QHU VHUPD\H LüOHWPHVLQLQ KHVDE×QD DNWDU×O×Uµ
GHQLOPHNWHGLU
'LùHU WDUDIWDQ VD\×O× .DWPD 'HùHU
9HUJLVL.DQXQXQXQLQFLPDGGHVLQGH7UNL\H·GH
WLFDULV×QDL]LUDLIDDOL\HWYHVHUEHVWPHVOHNIDDOL\HWL
oHUoHYHVLQGH\DS×ODQWHVOLPYHKL]PHWOHULQYHUJLQLQ
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
87
NRQXVXQX WHüNLO HGHQ LüOHPOHU ROGXùX QF
PDGGHVLQLQELULQFLI×NUDV×Q×QEEHQGLQGHDPEDODM
JLGHUOHUL VLJRUWD NRPLV\RQ YH EHQ]HUL JLGHU
NDUü×O×NODU× LOH YHUJL UHVLP KDUo SD\ IRQ NDUü×O×ù×
JLEL XQVXUODU×Q PDWUDKD GkKLO ROGXùX KNPOHULQH
\HUYHULOPLüWLU
%XQDJ|UH\DS×GHQHWLPKL]PHWLQLQNDUü×O×ù×Q×
WHüNLOHGHQKDNHGLüEHGHOL]HULQGHQRUDQ×QGD
NDWPDGHùHUYHUJLVLKHVDSODQPDV×JHUHNPHNWHROXS
%DNDQO×N SD\× YH %HOHGL\H SD\× JLEL NHVLQWLOHULQLQ
NDWPD GHùHU YHUJLVL PDWUDK×QGDQ LQGLULOPHVL
PPNQGHùLOGLU
$\U×FDVD\×O×9HUJL8VXO.DQXQXQXQ´úVSDW
(GLFL .Dù×WODUµ EDüO×NO× QFL PDGGHVLQLQ ELULQFL
I×NUDV×QGD ´%X NDQXQGD DNVLQH KNP ROPDG×NoD
EX NDQXQD J|UH WXWXODQ YH oQF üDK×VODUOD RODQ
88
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
PQDVHEHW YH PXDPHOHOHUH DLW RODQ ND\×WODU×Q
WHYVLNLPHFEXULGLUµKNPQH\HUYHULOPLüWLU
%XDo×NODPDODUoHUoHYHVLQGHVD\×O×<DS×
'HQHWLP.DQXQXQDJ|UH0XKDVHEH0GUONOHULQLQ
KHVDE×QDDNWDU×ODUDNHPDQHWHDO×QDQYHGDKDVRQUD
WDUDI×Q×]D|GHQHQKDNHGLü|GHPHOHULQL]]HULQGHQ
\DS×ODQdHYUHYHûHKLUFLOLN%DNDQO×ù×YHLOJLOL
LGDUHSD\×NHVLQWLOHULQLQJLGHURODUDNJ|VWHULOPHVLQGH
0XKDVHEH úüOHP )LüLQLQ WHYVLN HGLFL EHOJH RODUDN
NXOODQ×OPDV×PPNQEXOXQPDNWDG×U
%LOJLHGLQLOPHVLQLULFDHGHULP
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°zhd[aOWh]éAWhWhbWhé¯
»Örnek
Yargı Kararları«
»7&ú=0ú5%g/*(ú'$5(0$+.(0(6ú
(VDV1R
.DUDU1R
g]HW'DYDO×LGDUHQLQUH·VHQWHUNLüOHPLQL]DPDQ×QGD\DSPDPDV×QHGHQL\OHIDDOROPDG×ù×KDOGH
PNHOOHÀ\HW ND\G× YH WHUNLQ LüOHPOHULQLQ JHo \DS×OPDV× VRQXFX GDYDF× üLUNHW DG×QD HOHNWURQLN RUWDPGD
ELOGLULP YH EH\DQQDPH YHUPHPHVLQGHQ GROD\× |]HO XVXOV]ON FH]DV× NHVLOPHVLQGH KXNXND X\JXQOXN
EXOXQPDG×ù×+N
»7&'$1,û7$<'|UGQF'DLUH
7DULK (VDV1R
.DUDU1R
98.0N0G
g]HW*HoPLüG|QHPOHULNDSVD\DFDNüHNLOGHYHUJLPNHOOHÀ\HWLWHVLVHGLOPHVLKDOLQGHLüHEDüODPD
WDULKLLOHPNHOOHÀ\HWLQWHVLVHGLOGLùLWDULKDUDV×QGDNLG|QHPOHULoLQHOHNWURQLNRUWDPGDEH\DQQDPHYHUPHVL
KXNXNHQYHÀLOHQPPNQROPD\DQPNHOOHIDG×QDEH\DQQDPHYHUPH\NPOOùQQLKODOLQHGHQL\OH
FH]DNHVLOHPH\HFHùLKN
»7&'$1,û7$<'|UGQF'DLUH
(VDV1R
.DUDU1R
g]HW0DOLWDWLOVUHVLLoHULVLQGHWHEOLùHGLOHQVD\×O×.XUXPODU9HUJLVL.DQXQX·QXQE
PDGGHVLX\DU×QFDGDYDF×GDQWHPLQDWLVWHQLOPHVLQHLOLüNLQLüOHPHNDUü×\DS×ODQLWLUD]×QUHGGL]HULQHDo×ODQ
GDYDGDVUHDü×P×EXOXQPDG×ù×KDNN×QGD
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
89
T.C.
ú=0ú5
%g/*(ú'$5(0$+.(0(6ú
(VDV1R
.DUDU1R
g]HW 'DYDO× LGDUHQLQ UH·VHQ WHUN LüOHPLQL
]DPDQ×QGD \DSPDPDV× QHGHQL\OH IDDO ROPDG×ù×
KDOGH PNHOOHÀ\HWND\G×YHWHUNLQLüOHPOHULQLQ JHo
\DS×OPDV× VRQXFX GDYDF× üLUNHW DG×QD HOHNWURQLN
RUWDPGD ELOGLULP YH EH\DQQDPH YHUPHPHVLQGHQ
GROD\×|]HOXVXOV]ONFH]DV×NHVLOPHVLQGHKXNXND
X\JXQOXNEXOXQPDG×ù×+N
úVWHPLQ g]HWL 'DYDF× üLUNHWLQ \×O×QD
LOLüNLQ ELU N×V×P NXUXPODU JHoLFL YHUJLVL YH NDWPD
GHùHU YHUJLVL EH\DQQDPHOHUL LOH %D%V IRUPODU×Q×
\DVDOVUHVLLoLQGHYHHOHNWURQLNRUWDPGDYHUPHPHVL
QHGHQL\OHVD\×O×<DVDQ×QPNHUUHUPDGGHVL
X\DU×QFD NHVLOHQ |]HO XVXOV]ON FH]DV×Q×Q WDKVLOL
DPDF×\ODG]HQOHQHQ|GHPHHPULQLQLSWDOLLVWHPL\OH
Do×ODQ GDYD\× VD\×O× .DQXQXQXQ ·×QF×
PDGGHVLQLQ VD\×O× .DQXQOD GHùLüLNOLN ·QF
I×NUDV×QGD LüL E×UDNPD ELOGLULPLQGH EXOXQPD\DQ
ELU PNHOOHÀQ LüL E×UDNW×ù×Q×Q WHVSLW HGLOPHVL YH\D
\DS×ODQDUDüW×UPDYH\RNODPDODUVRQXFXQGDELOLQHQ
DGUHVOHULQGH EXOXQDPDPDV× YH EDüND ELU DGUHVWH
IDDOL\HWLQH GHYDP HWWLùLQH GDLU ELOJL HGLQLOHPHPHVL
YH\D EDüNDFD ELU WLFDUv ]LUDv YH PHVOHNv IDDOL\HWL
ROPDG×ù×KDOGHPQKDV×UDQVDKWHEHOJHG]HQOHPHN
DPDF×\OD PNHOOHÀ\HW WHVLV HWWLUGLùLQLQ YHUJL
LQFHOHPHVLQH\HWNLOLRODQODUFDG]HQOHQHQUDSRULOH
WHVSLW HGLOPHVL YH PNHOOHÀ\HW ND\G×Q×Q GHYDP×QD
JHUHN J|UOPHGLùLQLQ UDSRUGD EHOLUWLOPHVL KDOLQGH
PNHOOHÀQ PDWUDKO× YH\D PDWUDKV×] EH\DQQDPH
YHUHQOHU GDKLO LüL E×UDNP×ü DGGROXQDFDù× YH
PNHOOHÀ\HW ND\G×Q×Q YHUJL GDLUHVLQFH WHUNLQ
HGLOHFHùLQLQ KNPH EDùODQG×ù× WDULKOL
VHUL QROX X\JXODPD Lo JHQHOJHVLQGH
WDULKLQGHQ VRQUDNL G|QHPOHUGH LüLQL
WHUNHGHQDQFDNLüLWHUNNH\À\HWLQLYHUJLGDLUHVLQH
ELOGLUPH\HQ YH GRV\DV×QGD LüLQH GHYDP HWWLùLQH
GDLU KHUKDQJL ELUELOJL EXOXQPD\DQ PNHOOHÁHULQ
PNHOOHÀ\HW ND\×WODU×Q×Q YHUJL GDLUHOHULQFH JHUHNOL
DUDüW×UPDODU\DS×ODUDNWHUNLQHGLOHFHùLQLQEHOLUWLOGLùL
90
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
JHUoHN NLüL PNHOOHÁHULQ PNHOOHÀ\HW ND\×WODU×Q×Q
VRQD HUPHVLQLQ PNHOOHÀQ NHQGL LVWHùL LOH LüLQL
WHUN HGHUHN NH\À\HWL YHUJL GDLUHVLQH ELOGLUPHVL
PNHOOHÀQ |OP JDLSOLN NDUDU× EHOOL ELU WLFDUHW
VDQDWYHPHVOHNLFUDV×QGDQVUHNOLPDKUXPL\HWJLEL
KDOOHUGHPPNQROGXùXWLFDUHWüLUNHWOHULDo×V×QGDQ
PNHOOHÀ\HWLQVRQDHUGLULOPHVLQLQLVHWDVÀ\HYHLÁDV
KDOOHULQHLQKLVDUHWWLULOGLùL7UN7LFDUHW.DQXQXQGD
|QJ|UOHQ LüOHPOHU \HULQH JHWLULOPHGHQ YH WDVÀ\H
YH\D LÁDV×Q VRQD HUGLùL WHVFLO YH LODQ HGLOPHGHQ
WDVÀ\HQLQVRQDHUGLùLQLQNDEXOHGLOPHVLYHüLUNHWLQ
W]HO NLüLOLùLQLQ RUWDGDQ NDOG×U×OPDV×Q×Q PPNQ
ROPDG×ù×IDDOL\HWOHULQLX]XQVUHGHQEHULE×UDNP×ü
RUWDNODU×GDù×OP×üRUWDNO×ù×QIHVKLQHYHWDVÀ\HVLQH
WHYHVVO HGLOPHPLü VRUXPOX YH PXKDWDS
WXWXODFDN NDQXQL WHPVLOFL YH\D WDVÀ\H PHPXUX GD
EXOXQPD\DQLüOHULQLWDPDPHQWHUNHWWLùLEHOLUOHQHQ
YH YHUJL\H WDEL ELU IDDOL\HWL GH WHVSLW HGLOPH\HQ
PNHOOHÁHULQLüLE×UDNPDNH\À\HWLQLYHUJLGDLUHVLQH
ELOGLUPHPLü ROPDODU× QHGHQL\OH EH\DQQDPH
YHUPHGLNOHULG|QHPOHUHLOLüNLQPDWUDKODU×Q×QUH·VHQ
WDNGLUL \ROXQD JLGLOPHVL YH JD\U× IDDO ROGXùX
G|QHPOHU LoLQ EH\DQQDPH YHULOPHPHVL QHGHQL\OH
XVXOV]ON YH |]HO XVXOV]ON FH]DV× NHVLOPHVL
9HUJL8VXO.DQXQXQXQ·QFPDGGHVLQGHLIDGHVLQL
EXODQ YHUJLOHQGLUPHGH YHUJL\L GRùXUDQ ROD\ YH
EX ROD\D LOLüNLQ LüOHPOHULQ JHUoHN PDKL\HWLQLQ
HVDV ROGXùX LONHVLQH X\JXQ GüPHGLùL 9HUJL
8VXO .DQXQXQXQ ·×QF× PDGGHVLQLQ VD\×O× .DQXQOD GHùLüWLULOHQ ·QF I×NUDV× LüLQL
WDPDPHQ WHUN HGHQ YH YHUJL\H WDEL ELU IDDOL\HWL
WHVSLWHGLOHPH\HQPNHOOHÁHUKDNN×QGDVDGHFHLüL
E×UDNPD NH\À\HWLQLQ YHUJL GDLUHVLQH ELOGLULOPHPLü
ROPDV× QHGHQL\OH JHUHNVL] WDUKL\DWODU \DS×OPDV×Q×Q
YH LKWLODÁDU \DUDW×OPDV×Q×Q RUWD\D o×NDUG×ù×
VDN×QFDODU× JLGHUPHN YH PQKDV×UDQ VDKWH EHOJH
G]HQOHPHNDPDF×\ODPNHOOHÀ\HWWHVLVHWWLUHQOHULQ
PNHOOHÀ\HWND\×WODU×Q×QWHUNLQLVXUHWL\OHLGDUHQLQYH
GLùHUPNHOOHÁHULQPDùGXUL\HWLQL|QOHPHNDPDF×QD
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°zhd[aOWh]éAWhWhbWhé¯
\|QHOLNRODUDNG]HQOHQGLùL\DS×ODQG]HQOHPHQLQ
LGDUH\HEXGXUXPGDRODQPNHOOHÁHULQPNHOOHÀ\HW
WHUNLQ WDULKLQL NH\À RODUDN EHOLUOHPH \HWNLVL
YHUPHGLùLWDPWHUVLQHEHOOLüDUWODUYHVUHOHULoLQGH
\DS×ODFDNWHVSLWOHUHJ|UHPNHOOHÀ\HWLQUH·VHQWHUNLQL
VRUXPOXOXùX JHWLUGLùL GRV\DQ×Q LQFHOHQPHVLQGHQ
GDYDF×Q×Q HQ VRQ G|QHPLQH LOLüNLQ NDWPD
GHùHU YHUJLVL EH\DQQDPHVLQL WDULKLQGH
YHUGLùLJ|UOGùQGHQ\XNDU×GDDQ×ODQLoJHQHOJH\H
J|UHNDWPDGHùHUYHUJLVLEH\DQQDPHOHULQLVWVWH
LNLG|QHPYHUPHGLùLDQODü×ODQGDYDF×üLUNHWLOHLOJLOL
RODUDNNDWPDGHùHUYHUJLVLEH\DQQDPHVLYHULOPH\HQ
VRQ G|QHPL L]OH\HQ D\ LoHULVLQGH \RNODPD ÀüL
G]HQOHQHUHNGDYDF×Q×QLüOHULQLQH]DPDQWHUNHWWLùL
Lü\HULQLQ \RNODPD WDULKLQGHNL GXUXPX Lü\HULQGH
EDüNDODU× IDDOL\HW J|VWHUL\RUVD KDQJL WDULKWHQ
LWLEDUHQ RUDGD IDDOL\HW J|VWHUGLNOHUL PNHOOHÀQ
PHVOHùLLOHLOJLOLWHüHNNOELUOLNYH\DRGDND\×WODU×QGD
\HUDODQELOJLOHULOHLü\HULYHLNDPHWJDKDGUHVOHULQLQ
EXOXQGXùX \HU PXKWDUO×N ND\×WODQ DUDüW×U×ODUDN
DGUHVGHùLüLNOLùL\DS×O×S\DS×OPDG×ù×KXVXVODU×WHVSLW
HGLOPHVLYH\LQHLoJHQHOJHGHEHOLUWLOHQüDUWODUDJ|UH
HQJHoD\LoHULVLQGHEXLüOHOHULQ\DS×OPDV×YHLüL
WHUNHWWLùLQLQWHVSLWROXQPDV×KDOLQGHPNHOOHÀ\HWLQ
WHUNLQ HGLOPHVL JHUHNLUNHQ \×O×QGD \DS×ODQ
\RNODPDODUD LVWLQDGHQ WDULKL LWLEDU×\OD
GDYDF×Q×Q PNHOOHÀ\HW ND\G×Q×Q WHUNLQ HGLOGLùLQLQ
DQODü×OG×ù× 9HUJL 8VXO .DQXQX YH EX .DQXQ·XQ
YHUGLùL\HWNL\HLVWLQDGHQ0DOL\H%DNDQO×ù×WDUDI×QGDQ
G]HQOHQHQúo*HQHOJH\HX\JXQKDUHNHWHWPH\HQ
GDYDO× LGDUHQLQ UH·VHQ WHUN LüOHPLQL ]DPDQ×QGD
\DSPDPDV× QHGHQL\OH IDDO ROPDG×ù× KDOGH
PNHOOHÀ\HWND\G×YHWHUNLQLüOHPOHULJHo\DS×OPDV×
VRQXFX GDYDF× üLUNHW DG×QD HOHNWURQLN RUWDPGD
ELOGLULPYHEH\DQQDPHYHUPHPHVLQGHQGROD\×
VD\×O×<DVDQ×QPNHUUHUPDGGHVLX\DU×QFD|]HO
XVXOV]ON FH]DV× NHVLOPHVLQGH KXNXND X\JXQOXN
EXOXQPDG×ù×JHUHNoHVL\OHNDEXOHGHQú]PLU9HUJL
0DKNHPHVL+DNLPOLùLQLQJQYH(
. VD\×O× NDUDU×Q×Q Lo JHQHOJHOHULQ
LGDUHOHULQ Lo LüOH\LüOHULQH LOLüNLQ WDOLPDWODU× LoHUGLùL
PNHOOHÁHU \|QQGHQ KDN GRùXUXFX QLWHOLNWH
ROPDG×ù× X\XüPD]O×ù×Q o|]PQGH Lo JHQHOJH
WDOLPDWODU×Q×Q HVDV DO×QDPD\DFDù× LOHUL VUOHUHN
ER]XOPDV×LVWHQLOPHNWHGLU
6DYXQPDQ×Qg]HWL6DYXQPDYHULOPHPLüWLU
7h5.0ú//(7ú$',1$
+NPYHUHQú]PLU%|OJHúGDUH0DKNHPHVL·QFH
LüLQJHUHùLJ|UüOG
ú]PLU 9HUJL 0DKNHPHVL +DNLPOLùLQFH
YHULOHQ JQ YH ( .
VD\×O× NDUDU XVXO YH \DVD\D X\JXQ ROXS
NDUDU×QER]XOPDV×Q×JHUHNWLUHQEDüNDELUQHGHQGH
EXOXQPDPDNWDG×U
$o×NODQDQ QHGHQOH LWLUD]×Q UHGGLQH DQ×ODQ
NDUDU×Q RQDQPDV×QD \DUJ×ODPD JLGHUOHULQLQ LWLUD]
HGHQ ]HULQGH E×UDN×OPDV×QD JQ LoLQGH
0DKNHPHPL]GHQ NDUDU G]HOWPH LVWHPH \ROX Do×N
ROPDN]HUHWDULKLQGHR\ELUOLùL\OHNDUDU
YHULOGL
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
91
7&
'$1,û7$<
'|UGQF'DLUH
7DULK
(VDV1R
.DUDU1R
98.0N0G
*(d0úû 'g1(0/(5ú .$36$<$&$.
û(.ú/'(
0h.(//()ú<(7
7(6ú6ú
+$/ú1'( *(d0úû 'g1(0/(5( ú/úû.ú1
%(<$11$0(/(5ú1'85808
*HoPLü G|QHPOHUL NDSVD\DFDN üHNLOGH YHUJL
PNHOOHÀ\HWL WHVLV HGLOPHVL KDOLQGH LüH EDüODPD
WDULKLLOHPNHOOHÀ\HWLQWHVLVHGLOGLùLWDULKDUDV×QGDNL
G|QHPOHU LoLQ HOHNWURQLN RUWDPGD EH\DQQDPH
YHUPHVL KXNXNHQ YH ÀLOHQ PPNQ ROPD\DQ
PNHOOHIDG×QDEH\DQQDPHYHUPH\NPOOùQQ
LKODOLQHGHQL\OHFH]DNHVLOHPH\HFHùLKN
úVWHPLQ g]HWL 'DYDF× DG×QD HOHNWURQLN
RUWDPGD EH\DQQDPH YHUPH \NPOOùQQ
LKODOL QHGHQL\OH YH \×O×Q×Q PXKWHOLI
G|QHPOHUL LoLQ NHVLOHQ |]HO XVXOV]ON FH]DODU×Q×Q
NDOG×U×OPDV× LVWHPL\OH GDYD Do×OP×üW×U 9HUJL
0DKNHPHVLQLQNDUDU×\ODV|]NRQXVX\NPOOùQ
\HULQHJHWLULOPHPHVLKDOLQGHFH]DNHVLOHFHùLKXVXVX
GDYDF×\D \D]×O× RODUDN ELOGLULOPHGHQ NHVLOHQ |]HO
XVXOV]ONFH]DODU×QGDKXNXNDX\DUO×NEXOXQPDG×ù×
JHUHNoHVL\OHGDYDNRQXVXFH]DODU×QNDOG×U×OPDV×QD
NDUDU YHULOPLüWLU 'DYDO× LGDUH NHVLOHQ FH]DQ×Q
KXNXND X\JXQ ROGXùXQX LOHUL VUHUHN NDUDU×Q
ER]XOPDV×Q×LVWHPHNWHGLU
.DUDU 9HUJL 8VXO .DQXQX·QXQ PDGGHVLQGH YHUJL\L GRùXUDQ ROD\ YH EX ROD\D
LOLüNLQ PXDPHOHOHULQ JHUoHN PDKL\HWLQLQ HVDV
ROGXùX YHUJL\L GRùXUDQ ROD\ YH EX ROD\D LOLüNLQ
PXDPHOHOHULQ JHUoHN PDKL\HWLQLQ \HPLQ KDULo KHU
WUO GHOLOOH LVSDWODQDELOHFHùL LNWLVDGL WLFDUL YH
WHNQLN LFDSODUD X\PD\DQ YH\D ROD\×Q |]HOOLNOHULQH
J|UH QRUPDO YH PXWDG ROPD\DQ ELU GXUXPXQ LGGLD
ROXQPDV× KDOLQGH LVSDW NOIHWLQLQ EXQX LGGLD HGHQ
WDUDIDDLWRODFDù×KNPHEDùODQP×üW×U
$\Q×.DQXQ·XQ´<HWNLµEDüO×NO×PNHUUHU
PDGGHVLQLQI×NUDV×QGD´«YHUJLEH\DQQDPHOHUL
YH ELOGLULPOHULQ üLIUH HOHNWURQLN LP]D YH\D GLùHU
JYHQOLN DUDoODU× NXOODQPDN VXUHWL\OH LQWHUQHW GH
GDKLO ROPDN ]HUH KHU WUO HOHNWURQLN ELOJL LOHWLüLP
92
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
DUDo YH RUWDP×QGD YHULOPHVL EH\DQQDPH YH
ELOGLULPOHULQ\HWNLYHULOPLüJHUoHNYH\DW]HONLüLOHU
DUDF× N×O×QDUDN J|QGHULOPHVL KXVXVODU×QGD L]LQ
YHUPH\H YH\D ]RUXQOXOXN JHWLUPH\H EH\DQQDPH
ELOGLULPYHELOJLOHULQDNWDU×P×QGDX\XODFDNIRUPDWYH
VWDQGDUWODU LOH X\JXODPD\D LOLüNLQ XVXO YH HVDVODU×
WHVSLWHWPH\HEX]RUXQOXOXùXEH\DQQDPHELOGLULP
YH\D ELOJL oHüLWOHUL PNHOOHI JUXSODU× YH IDDOL\HW
NRQXODU× LWLEDU×\OD D\U× D\U× X\JXODWPD\D 0DOL\H
%DNDQO×ù×·Q×Q\HWNLOLROGXùXµKNPQH\HUYHULOPLü
PNHUUHU PDGGHVLQGH LVH EX .DQXQ·XQ YHPDGGHOHULQGH\HUDODQ
]RUXQOXOXNODU LOH PNHUUHU PDGGH X\DU×QFD
JHWLULOHQ ]RUXQOXOXNODUD X\PD\DQODU KDNN×QGD |]HO
XVXOV]ONFH]DV×NHVLOHFHùLEHOLUWLOPLüWLU
'RV\DQ×QLQFHOHQPHVLQGHQJD\ULPHQNXOOHUOH
LOJLOL RODUDN WDSX VLFLO PGUONOHULQFH GROGXUXODQ
ELOJL IRUPODU×QGDQ YH HOHNWURQLN RUWDPGD \DS×ODQ
VRUJXODPD VRQXoODU×QGDQ KDUHNHWOH GDYDF×Q×Q
LODWDULKOHULDUDV×QGD\DSP×ü
ROGXùXWDü×QPD]VDW×üODU×QHGHQL\OHEXG|QHPHLOLüNLQ
WLFDULND]DQoPNHOOHÀ\HWLQLQDo×O×üYHNDSDQ×ü×Q×Q
\DS×OPDV× JHUHNWLùL \ROXQGDNL WDULKOL
\D]×\D LVWLQDGHQ GDYDF× DG×QD PNHOOHÀ\HW WHVLV
HGLOHUHN LOJLOL G|QHP EH\DQQDPHOHULQL YHUPHPHVL
QHGHQL\OHGDYDNRQXVX|]HOXVXOV]ONFH]DODU×Q×Q
NHVLOGLùLDQODü×OP×üW×U
0NHOOHÀQLüHEDüODG×ù×WHVSLWHGLOHQWDULKHVDV
DO×QDUDNJHoPLüG|QHPOHULGHNDSVD\DFDNüHNLOGH
PNHOOHÀ\HW WHVLV HGLOPHVL KDOLQGH LüH EDüODPD
WDULKLLOHPNHOOHÀ\HWLQWHVLVHGLOGLùLWDULKDUDV×QGDNL
G|QHPOHUGH HOHNWURQLN RUWDPGD EH\DQQDPH
YHULOPHVLKXNXNHQYHÀLOHQPPNQROPDG×ù×QGDQ
GDYD NRQXVX |]HO XVXOV]ON FH]DODU×Q× NDOG×UDQ
0DKNHPHNDUDU×QGDKXNXNDD\N×U×O×NJ|UOPHPLüWLU
$o×NODQDQ QHGHQOHUOH WHP\L] LVWHPLQLQ
UHGGLQH YH NDUDU×Q \XNDU×GD EHOLUWLOHQ JHUHNoH\OH
RQDQPDV×QDR\oRNOXùX\ODNDUDUYHULOGL
.$5û,2<'DYDF×Q×QJD\ULPHQNXO
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°zhd[aOWh]éAWhWhbWhé¯
DO×PVDW×P×IDDOL\HWLQGHEXOXQGXùXKDOGHLOJLOLG|QHP
EH\DQQDPHOHULQL HOHNWURQLN RUWDPGD YHUPHPHVL
]HULQH NHVLOHQ |]HO XVXOV]ON FH]DODU×Q× \D]×O×
ELOGLULP ROPDG×ù× JHUHNoHVL\OH NDOG×UDQ PDKNHPH
NDUDU×GDYDO×LGDUHWDUDI×QGDQWHP\L]HGLOPLüWLU
úGDULG]HQOHPHOHUX\DU×QFDNDSVDPDDO×QDQ
PNHOOHÁHU Do×V×QGDQ À]LNL RUWDPGD EH\DQQDPH
NDEXOQH VRQ YHULOGLùL YH EH\DQQDPH YHUPH
\NPOOùQQ QLWHOLùL LWLEDU×\OD PNHUUHU
PDGGHQLQ ELULQFL I×NUDV×QGD \HU DODQ \DVDO
G]HQOHPHOHUGH ROGXùX JLEL ELOJLQLQ LEUD]× |GHYL
QLWHOLùLQGH ROPDG×ù× GLNNDWH DO×QG×ù×QGD HOHNWURQLN
RUWDPGD EH\DQQDPH YHUPH \NPOOù LoLQ
\D]×O× ELOGLULP üDUW×Q×Q DUDQPD\DFDù× VRQXFXQD
XODü×OPDNWDG×U
'RV\DQ×QLQFHOHQPHVLQGHQGDYDF×Q×Q
YH\×OODU×QGDDOG×ù×JD\ULPHQNXOOHUL
YH \×OODU×QGD VDWW×ù× GROD\×V×\OD
EHOLUOLELUWLFDULRUJDQL]DV\RQGDKLOLQGHVUHNOLRODUDN
YHNkUDPDF×JGHUHN\UWWùEXIDDOL\HWLQWLFDUL
IDDOL\HWQLWHOLùLQGHROGXùXDQODü×OP×üW×U
%X QHGHQOH ND\×W G×ü× RODUDN WLFDUL IDDOL\HWWH
EXOXQGXùX WHVSLW HGLOHQ GDYDF× DG×QD JHoPLü
G|QHPOHUH LOLüNLQ RODUDN HOHNWURQLN RUWDPGD
EH\DQQDPH YHUPH \NPOOùQQ LKODOL
QHGHQL\OH |]HO XVXOV]ON FH]DV× NHVLOPHVLQGH
\DVD\D D\N×U×O×N EXOXQPDG×ù×QGDQ FH]D\× NDOG×UDQ
0DKNHPH NDUDU×Q×Q ER]XOPDV× JHUHNWLùL J|Uü\OH
NDUDUDNDUü×\×P
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
93
7&
'$1,û7$<
'|UGQF'DLUH
(VDV1R
.DUDU1R
$QDKWDU.HOLPHOHU6UH6UH$ü×P×0DOL
7DWLO
g]HWL0DOLWDWLOVUHVLLoHULVLQGHWHEOLùHGLOHQ
VD\×O× .XUXPODU 9HUJLVL .DQXQX·QXQ E
PDGGHVLX\DU×QFDGDYDF×GDQWHPLQDWLVWHQLOPHVLQH
LOLüNLQ LüOHPH NDUü× \DS×ODQ LWLUD]×Q UHGGL ]HULQH
Do×ODQGDYDGDVUHDü×P×EXOXQPDG×ù×KDNN×QGD
7HP\L](GHQ«6HUYLV0HUNH]L6DQD\LYH
7LFDUHW$QRQLPûLUNHWL
9HNLOL$Y«
.DUü×7DUDI,UPDN9HUJL'DLUHVL0GUOù
úVWHPLQ g]HWL VD\×O× .XUXPODU 9HUJLVL
NDQXQXQXQ E PDGGHVL X\DU×QFD GDYDF×GDQ
WHPLQDWLVWHQLOPHVLQHNDUü×\DS×ODQLWLUD]×QUHGGLQH
LOLüNLQ LüOHPLQ LSWDOL LVWHPL\OH GDYD Do×OP×üW×U
.×U×NNDOH 9HUJL 0DKNHPHVLQLQ JQO
(.VD\×O×NDUDU×\ODVD\×O×
úGDUL<DUJ×ODPD8VXO.DQXQX·QXQ·QFLPDGGHVLQGH
GDYD DoPD VUHVLQLQ |]HO NDQXQODU×QGD D\U× VUH
J|VWHULOPH\HQ KDOOHUGH 'DQ×üWD\·GD YH LGDUH
PDKNHPHOHULQGHDOWP×üYHUJL0DKNHPHOHULQGHRWX]
JQROGXùXD\Q×.DQXQXQXQLQFLPDGGHVLQGHLVH
LOJLOLOHUWDUDI×QGDQLGDUHGDYDDo×OPDGDQ|QFHLGDUL
LüOHPLQ NDOG×U×OPDV× JHUL DO×QPDV× GHùLüWLULOPHVL
YH\D \HQL ELU LüOHP \DS×OPDV×Q×Q VW PDNDPGDQ
VW PDNDP \RNVD LüOHPL \DSP×ü RODQ PDNDPGDQ
LGDULGDYDDoPDVUHVLLoHULVLQGHLVWHQHELOHFHùLEX
EDüYXUPDQ×Q LüOHPH\H EDüODP×ü RODQ GDYD DoPD
VUHVLQL GXUGXUDFDù× LVWHùLQ UHGGHGLOPHVL YH\D
UHGGHGLOPLüVD\×OPDV×KDOLQGHGDYDDoPDVUHVLQLQ
\HQLGHQLüOHPH\HEDüOD\DFDù×YHEDüYXUPDWDULKLQH
NDGDU JHoPLü VUHQLQ GH KHVDED NDW×ODFDù×Q×Q
KNP DOW×QD DO×QG×ù× X\XüPD]O×N NRQXVX WHPLQDW
LVWHQLOPHVLQH LOLüNLQ JQ YH VD\×O× LüOHPLQ GDYDF× üLUNHW \HWNLOLVLQH WDULKLQGH WHEOLù HGLOGLùL GDYDF× üLUNHW WDUDI×QGDQ
V|]NRQXVXLüOHPHNDUü×WDULKLQGHLWLUD]GD
EXOXQXOGXùX EX LWLUD]×Q UHGGLQH LOLüNLQ 94
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
JQO VD\×O× GDYDO× úGDUH LüOHPLQLQ LVH
GDYDF×üLUNHW\HWNLOLOHULQHWHEOLùL]HULQH
WDULKLQGH 0DKNHPH ND\×WODU×QD JLUHQ
GLOHNoH\OHGDYDDo×OG×ù×Q×QDQODü×OG×ù×EXGXUXPGD
WHPLQDWLVWHQLOPHVLQHLOLüNLQJQOLüOHPH
NDUü×JQJHoLULOGLNWHQVRQUDWDULKLQGH
<DUJ×ODPD8VXO.DUDUODU×LWLUD]EDüYXUXVXQX\DSDQ
GDYDF×Q×Q EX LWLUD]×Q UHGGLQH LOLüNLQ VD\×O×
\D]×\×WDULKLQGHWHEHOOùHWWLùLQGHQNDODQ
JQLoHULVLQGHYHHQJHoWDULKLQGHGDYD
DoPDV× JHUHNLUNHQ EX VUH JHoLULOHUHN WDULKLQGH Do×ODQ GDYDGD VUH Dü×P× EXOXQGXùX
JHUHNoHVL\OHVD\×O×.DQXQXQEPDGGHVL
X\DU×QFDGDYDQ×QUHGGLQHNDUDUYHULOPLüWLU
'DYDF×WHPLQDWLVWHQLOPHVLQHLOLüNLQ
JQO VD\×O× LüOHPH NDUü× \DS×ODQ LWLUD]×Q
UHGGLQHLOLüNLQJQOVD\×O×LüOHPLQ
WHEOLùHGLOGLùLWDULKLQGHQLWLEDUHQ\HQLELU
GDYDDoPDVUHVLQLQEDüODG×ù×Q×EXQDJ|UHDo×ODQ
GDYD VUHVLQGH ROGXùXQGDQ HVDV×Q×Q LQFHOHQPHVL
JHUHNWLùLQL LOHUL VUHUHN NDUDU×Q ER]XOPDV×Q×
LVWHPHNWHGLU
6DYXQPDQ×Q g]HWL <DVDO GD\DQDNWDQ
\RNVXQ EXOXQDQ WHP\L] LVWHPLQLQ UHGGL JHUHNWLùL
VDYXQXOPXüWXU
7HWNLN +DNLPL 0HOHN .DUDO× 6DXQGHUV·LQ
'üQFHVL 7HP\L] GLOHNoHVLQGH |QH VUOHQ
KXVXVODU WHP\L]H NRQX PDKNHPH NDUDU×Q×Q
ER]XOPDV×Q×VDùOD\DFDNQLWHOLNWHEXOXQPDG×ù×QGDQ
WHP\L]LVWHPLQLQUHGGLJHUHNWLùLGüQOPHNWHGLU
'DQ×üWD\6DYF×V×1DJLKDQ$OWHNLQ·LQ'üQFHVL
úGDUHYHYHUJLPDKNHPHOHULQFHYHULOHQNDUDUODU×Q
WHP\L]HQ LQFHOHQHUHN ER]XODELOPHVL LoLQ VD\×O× úGDUL <DUJ×ODPD 8VXO .DQXQXQXQ XQFX
PDGGHVLQLQ ELULQFL I×NUDV×QGD EHOLUWLOHQ QHGHQOHULQ
EXOXQPDV× JHUHNPHNWHGLU 7HP\L] GLOHNoHVLQGH
|QH VUOHQ KXVXVODU V|] NRQXVX PDGGHGH
\D]×O× QHGHQOHUGHQ KLoELULVLQH X\PDG×ù×QGDQ
LVWHPLQUHGGLLOHWHP\L]HGLOHQ0DKNHPHNDUDU×Q×Q
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
7h5.0ú//(7ú$',1$
+NPYHUHQ'DQ×üWD\'|UGQF'DLUHVLQFH
JHUHùLJ|UüOG
VD\×O× .XUXPODU 9HUJLVL .DQXQXQXQ
YH ·QFL PDGGHOHUL X\DU×QFD GHYUDO×QDQ
LüOHWPHQLQ YHUJL ERUoODU×QGDQ GROD\× WHPLQDW
LVWHQLOPHVLQH NDUü× \DS×ODQ LWLUD]×Q UHGGLQH GDLU
LüOHPLQ LSWDOL LVWHPL\OH Do×ODQ GDYD\× VUH Dü×P×
QHGHQL\OH UHGGHGHQ 9HUJL 0DKNHPHVL NDUDU×
WHP\L]HGLOPLüWLUVD\×O×úGDUL<DUJ×ODPD8VXO
.DQXQX·QXQ QFL PDGGHVLQLQ PDGGHVLQLQ LQFL
I×NUDV×QGDGDYDDoPDVUHVLQLQ|]HONDQXQODU×QGD
D\U×VUHJ|VWHULOPH\HQKDOOHUGH'DQ×üWD\YHúGDUH
PDKNHPHOHULQGH DOWP×ü YH YHUJL 0DKNHPHOHULQGH
RWX] JQ ROGXùX LQFL PDGGHVLQGH LVH LOJLOLOHU
WDUDI×QGDQLGDULGDYDDo×OPDGDQ|QFHLGDULLüOHPLQ
NDOG×U×OPDV×JHULDO×QPDV×GHùLüWLULOPHVLYH\D\HQL
ELULüOHP\DS×OPDV×Q×QVWPDNDPGDQVWPDNDP
\RNVD LüOHPL \DSP×ü RODQ PDNDPGDQ LGDUL GDYD
DoPDVUHVLLoLQGHLVWHQHELOHFHùLEX
EDüYXUXQXQ LüOHPH\H EDüODP×ü RODQ LGDUL
GDYDDoPDVUHVLQLGXUGXUDFDù×DOWP×üJQLoLQGH
ELUFHYDSYHULOPH]VHLVWHùLQUHGGHGLOPLüVD\×ODFDù×
LVWHùLQ UHGGHGLOPHVL YH\D UHGGHGLOPLü VD\×OPDV×
KDOLQGH GDYD DoPD VUHVLQLQ \HQLGHQ <DUJ×ODPD
8VXO.DUDUODU×LüOHPH\HEDüOD\DFDù×YHEDüYXUPD
WDULKLQHNDGDUJHoPLüVUHQLQGHKHVDEDNDW×ODFDù×
KNPDOW×QDDO×QP×üW×U
gWH \DQGDQ VD\×O× 0DOL 7DWLO úKGDV
(GLOPHVL+DNN×QGD.DQXQXQ·QFLPDGGHVLQLQELULQFL
I×NUDV×QGDKHU\×O7HPPX]D\×Q×QELULQGHQ\LUPLVLQH
NDGDU\LUPLVLGDKLOPDOLWDWLOX\JXODQDFDù×+D]LUDQ
D\×Q×QVRQJQQQWDWLOJQROPDV×KDOLQGHPDOL
WDWLOLQ 7HPPX] D\×Q×Q LON Lü JQQ WDNLS HGHQ
JQGHQ LWLEDUHQ EDüOD\DFDù× oQF I×NUDV×QGD
LVH 9HUJL 8VXO .DQXQX KNPOHULQH J|UH EHOLUOL
VUHOHUGH \DS×OPDV× JHUHNHQ PXKDVHEH ND\×W
ELOGLULPVUHOHULYHYHUJL\OHLOJLOLLüOHPOHUHLOLüNLQGDYD
DoPDVUHOHULQLQPDOLWDWLOVUHVLQFHLüOHPH\HFHùL
EHOLUWLOHQ VUHOHULQ PDOL WDWLOLQ ELWLPLQGHQ LWLEDUHQ
WHNUDU LüOHPH\H EDüOD\DFDù× G]HQOHPHVLQH \HU
YHULOPLüWLU
<XNDU×GD \HU YHULOHQ .DQXQ KNPOHULQLQ
ELUOLNWH GHùHUOHQGLULOPHVLQGHQ YHUJL\OH LOJLOL
LüOHPOHUH LOLüNLQ GDYD DoPD VUHOHULQLQ PDOL WDWLO
VUHVLQFH LüOHPH\HFHùL WDWLO VUHVL LoHULVLQGH
JHUoHNOHüHQ YHUJLOHQGLUPH\H LOLüNLQ WHEOLJDWODUGD
VUHQLQ PDOL WDWLOLQ ELWLPLQGHQ LWLEDUHQ EDüOD\DFDù×
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{
°zhd[aOWh]éAWhWhbWhé¯
RQDQPDV×Q×QX\JXQRODFDù×GüQOPHNWHGLU
DQODü×OPDNWDG×U
2OD\GD WHPLQDW LVWHPH \D]×V× PDOL WDWLO
VUHVLLoLQGHWDULKLQGHWHEOLùHGLOPLüROXS
GDYD DoPD VUHVL KHQ] EDüODPDP×üW×U 'DYDF×
WDULKLQGH VD\×O× .DQXQXQ LQFL
PDGGHVL NDSVDP×QGD LGDUH\H EDüYXUPXü LVH GH
EX WDULKWH PDOL WDWLO VUHVL LoHULVLQGH NDOG×ù×QGDQ
GDYDDoPDVUHVLQLQEDüODG×ù×Q×QNDEXOPPNQ
GHùLOGLU 'ROD\×V×\OD EX EDüYXUXQXQ UHGGLQH
LOLüNLQ LüOHPLQ WHEOLù HGLOGLùL WDULKLQGHQ
LWLEDUHQ JQON GDYD DoPD VUHVL LoHULVLQGH
WDULKLQGH Do×ODQ GDYDGD VUH Dü×P×
EXOXQPDPDNWDG×U
%X GXUXPGD WHPLQDW LVWHQLOPHVLQH LOLüNLQ
LüOHPHNDUü×\DS×ODQLWLUD]×QUHGGLQHGDLUGDYDO×úGDUH
LüOHPLQLQ LSWDOL LVWHPL\OH Do×ODQ GDYDQ×Q HVDV×Q×Q
LQFHOHQPHVL JHUHNLUNHQ VUH Dü×P× EXOXQGXùX
JHUHNoHVL\OH GDYD\× UHGGHGHQ 9HUJL 0DKNHPHVL
NDUDU×QGDKXNXNLLVDEHWEXOXQPDPDNWDG×U
$o×NODQDQ QHGHQOHUOH WHP\L] LVWHPLQLQ
NDEXO\OH.×U×NNDOH9HUJL0DKNHPHVLQLQ
JQO ( . VD\×O× NDUDU×Q×Q
ER]XOPDV×QD JQQGH R\ELUOLùL\OH NDUDU
YHULOGL
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
95
Basında Biz
96
úï •Í×Gv •¥œ•×-Lœ•×-åýLè•ÍœvÍ×0nLÐû
OCAK I×ü?=×I 2014 I×;Lëûj×°°{

Benzer belgeler

Dergiyi Görüntüle

Dergiyi Görüntüle 'Q\D .DG×QODU JQQ +RPHURV 9DGLVLQGH NXWODG×N 'RVWOXNODU×Q SHNLüWLùL V×PV×FDN ELU RUWDP×Q \DüDQG×ù× +RPHURV·WD üHKLU KD\DW×Q×Q WP \RùXQOXùXQGDQYHNDUPDüDV×QGDQX]DNNH\LÁL...

Detaylı

Dergiyi Görüntüle

Dergiyi Görüntüle DODQ×P×]×QWP\HOHULPL]HKD\×UO×ROPDV×Q×GLOHUL] 6HPLQHU HùLWLP SDQHO JLEL IDDOL\HWOHULPL]L NHQGL EQ\HPL]GH\DSPDQ×QPXWOXOXùXQXYHKH\HFDQ×Q× \Dü×\RUX]%XJQEXUDGDEL]LPOHEXKH\H...

Detaylı

Dergiyi Görüntüle

Dergiyi Görüntüle 8Í©ƒ½×ͽ×-â’L  vÙ×›n•ý×Ö×"vn•ï×B¥•èvÍЕÙvЕ 8Í©ƒ½×ͽ×-âÐÙLƒL×4ïLÙvýœvÍ×Öש›âï×ëœåœ×B¥•èvÍЕÙvÐ•× 8Í©ƒ½×ͽ×-åZvddvœ×L¥â×âÍâ›L¥×Öש›âï×ëœåœ×B¥•èvÍЕÙvÐ•× 8Í©ƒ½×ͽ×.Ld•×•Í©œ×-âÙvÍ 8Í©ƒ½×Í...

Detaylı

TR - Domyos.com

TR - Domyos.com  hUQ WLFDUL NLUDODPD YH\D NXUXPVDO DPDoOÕ NXOODQPD\ÕQ  +HU NXOODQÕPGDQ |QFH FLKD]ÕQ WP SDUoDODUÕQÕQ NRQWURO HGLOPHVL YH JHUHNLUVH YLGDODUÕQÕQ VÕNÕúWÕUÕOPDVÕ NXOODQÕFÕQÕQ VRUXPOXOX÷XQGDGÕU...

Detaylı

Dergiyi Görüntüle

Dergiyi Görüntüle YHUPLüWLN úüWH EXJQ %OWHQLPL]LQ EX VD\×V×QGD ER\XWXQGDQNDù×WNDOLWHVLQHEDVN×V×QGDQGL]JLVLQH YH WDVDU×P×QD NDGDU KHU üH\LQ WHSHGHQ W×UQDùD GHùLüWLùLQLJ|UPHNWHVLQL](OEHWWHNL...

Detaylı

Dergiyi Görüntüle

Dergiyi Görüntüle =vœvƒ©¥j׺ñàÛà»×ˆàà׈àצà ××××××××××××× ºñàÛà»×ˆàà×ÕÛ×ÕÕ׺8F» !L›Ð×j×××× ºñàÛà»×ˆÕÛׅÕצ{× ”8©ÐÙLjו¥ƒ©X•ï •Íë  ©½©ÍŠ½ÙÍ EvZj×éé齕Íë  ©½©ÍŠ½ÙÍ

Detaylı

Dergiyi Görüntüle

Dergiyi Görüntüle 0nL×;v›ÍvÙv͕jל•×*#Dú ;Lë L¥×j×=âÍL¥×4J=B:* Bëvj×#LÐL¥×Jv›•×;BJ. Gv¥vœ×GLëû¥×;©Í⠜âÐâj× ×:;×Ö×vX•ï •Íë  ©½©ÍŠ½ÙÍ GLïû×úýœv͕×;©Í⠜âÐâj× dv×:;×Ö×vdvX•ï •Íë  ©½©ÍŠ½ÙÍ GLëû¥×*© •Ðë...

Detaylı

Hakemli Makale - Eğitim Bilim Toplum

Hakemli Makale - Eğitim Bilim Toplum DODQH\OHPLQHGLU"%XH\OHPOHULQJHUHNoHOHULQHGLUYHVDQDWLOHLOLüNLVLQHGLUVRUXODU×QDFHYDS DUDQDUDNELULQFLE|OPWDPDPODQP×üW×U úNLQFLE|OPGHLVH6DQDWWDSURWHVWH\OHPQHGLU"3URWHVWROPD...

Detaylı